1946 yılı Bütçe Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1946 yılı Bütçe Kanunu"

Transkript

1 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen, (8 7 88) lirası âdi ve ( ) lirası olağanüstü giderler için olmak üzere, ( ) lira ödenek verilmiştir. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı âdi ve olağanüstü giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Açık olan ( ) liranın ( ) lirası büyük su işleri, ( ) lirası demiryolları yapıları için 8 ve 6 sayılı kanunlara dayanılarak yapılacak borçlanmalarla, ( ) lirası 0 sayılı kanun gereğince elde edilecek paralarla ve ( ) lirası da özel kanunu gereğince yapılacak uzun vadeli iç istikraz ile kapatılır. DÖRDÜNCÜ MADDE 96 yılı içinde Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesabından başka yapılacak bağıtlarla kısa süreli avans almağa ve hesaplar açtırmağa ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak özel kanunların verdiği yetkiler dışında olmak üzere çıkarılan Hazine bonoları ( ) lirayı geçemez. Banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları almağa ve karşıhğmda ( ) liraya kadar Hazine bonosu vermeğe Maliye Bakanı yetkilidir. Hazmede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmağa veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeğe ve Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortakhklara ilişkin katılma senetlerini satmalmağa Maliye Bakanı yetkilidir. BEŞİNCİ MADDE Dairelerin 66 sayılı kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun konusu dışında kalan memurları ve taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 66 sayılı kanunun 9 ucu maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 66 sayılı kanunun ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadrolarm eldeki kadrolara ekleme olması gerektir ALTINCI MADDE Genel Muhasebe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince;. G-eliı* çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli;. Vatani hikmet bölümünden kanunla bağlanmış aylıkları gösteren (Ç) cetveli}. G-elecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe izin veren kanunları gösteren (G:) cetvelij

2 föo. 8? Si. &Îİ. 9$. Maliye bütçesindeki ihtiyat ödeneğinden aktarılacak bölümleri gösteren (P) cetveli;. Gümrük Tarife Kanununun ncü maddesi gereğince geçici kabul yolundan faydalanacak eşyaya ilişkin (I) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. YEDİNCİ MADDE Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yöneltilecek -okul pansiyonları hakkındaki 88 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 00 sayılı kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. SEKİZİNCİ MADDE 96 ders yılı içinde ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu bulunan okullarda parasız yatılı okutturulacak öğrencilerin sayısı ( 6) olacaktır. Parasız yatılı öğrenci 9 sayılı kanunun nci maddesi hükümlerine göre alınır. Ancak lisesi olmryan illerden imtihana istekli olanlar, imtihan kâğıtları incelenirken ayrı bir grup sayılır ve bu il çocukları içinden de imtihanda ençok başarı gösterenler parasız yatılı öğrenci olarak ahnrr. DOKUZUNCU MADDE 00 sayüı kanunun ncü ve 668 sayılı kanunun nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ONUNCU MADDE 00 sayılı kanun gereğince açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden ( 000) lira alınarak geliri yeter olmıyan pansiyonların açığını kapatmağa verilebilir. ON BİRİNCİ MADDE 80 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci maddesi gereğince kullanılacakların kadroları ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları ile birinci sınıf köy ebelerinin kadroları bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON İKİNCİ MADDE Bütçelerde geçen yıl borçları bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir yıllarına ilişkin olup, Genel Muhasebe Kanununun 9 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 96 yılı bütçelerinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. ON ÜÇÜNCÜ MADDE sayılı kanunla ilgili borçlardan ödenmesi.gerekecek olanlarla evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 96 yılında da para ile ödenir. ON DÖRDÜNCÜ MADDE 9 sayıla Genel Mahsup Kanunu ile ilgili borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklılarına verilmesinden önce zamanaşımına uğramış kuponlarının karşılıklariyle bunlardan 00 liraya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün olanların 00 liradan aşağı parçaları 96 yılında da para ile ödenir. ON BEŞİNCİ MADDE 66 sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 96 yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda çalışmakta olanlar hakkında Memurin Kanununun 8 nei maddesi hükmü uygulanır. ON ALTINCI MADDE Gümrük tarifesinin (8/A) pozisyonuna giren ba-

3 m. STIF se si. XII. 9 sim kâğıtlarından gazete ve dergi basımında kullanılmak üzere 6 tonu ile okul ders kitaplarının ve öğretmenler i cin Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan kitap ve dergilerin basımında kullanılmak üzere (8/A. B) pozisyonlarına giren her çeşit basım kâğıtlarından ( 00) tonundan 96 yılı içinde alınacak gümrük resmi, kâğıtlarda beşer santimetre aralıklı filigran çizgileri bulunmak üzere 00 kiloda ve istihlâk vergisi de 00 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin olanları filigranlı olmak şartının dışında olup, bunlar Bakanlık emrine verilir. Gazetelerle dergilere ilişkin olanların dağıtılma sekli Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. ON YEDİNCİ MADDE 99 sayıl kanım gereğince yapılan aynı yardımın altı aylık tutarını peşin olarak toptan ödemeğe Maliye Bakanı yetkilidir. Bu hükmün kimler hakkında uygulanabileceği ve istihkak esaslariyle ödemenin ne zaman vapılacağı ve bununla ilgili sair hususlar adı geçen kanun esasları içinde Bakanlar Kurulunca belirtilir. Emekli, dul ve yetimler vatani hizmet tertibinden aylık alanlara ilişkin avnı yardımı bir kat artırmağa Hükümet yetkilidir. ON SEKİZİNCİ MADDE Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Devlet Demiryolları Meslek Okulunda okutturulacak öğrenci sayısına göre her biri için tahsil, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı olarak belirtilecek yıllık ücret, bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ncü bölümündeki ödenekten ayrılarak bir taraftan Devlet Demiryolları 96 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin (8) nci bölümünün () nci maddesine ödenek olarak kaydedilir. ON DOKUZUNCU MADDE 980 sayılı Muvazene Vergisi kanununun 0 ncu maddesinde yazılı süre Ocak 96 tarihinden Aralık 96 tarihine kadar uzatılmıştır. YÎRMtNCÎ MADDE 6 sayılı Millî Savunma mükellefiyeti kanununun 6 nci maddesi gereğince Millî Savunma mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 96 yılı alım değerleri (0) işaretli cetvelde ve 8 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. YİRMİ BİRİNCİ MADDE Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bu kanuna bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. YÎRMÎ İKİNCİ MADDE Bu kanıma bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet borçları kısmındaki bölümlerinden başka bölümlere aktarma yapılamaz. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanun Ocak 96 tarihinde yürürlüğe girer. YİRMİ' DÖRDÜNCÜ MADDE Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 8 Aralık 9

4 No XII. 9 Sıra No. A - CETVELİ Dairelerin adları Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık Danıştay Başkanlığı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü istatistik Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Diyanet işleri Başkanlığı Adalet Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet borçlan Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Çalışma Bakanlığı ö Toplam Olağanüstü: Millî Savunma Bakanlığı GENEL TOPLAM

5 No. 87. XII yılı GİDER BÜTÇESI - BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ B. M. ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar - Başkan ve üye ödenekleri ve yollukları Ödenekler Başkan ödeneği 9 7 Üye ödeneği 9 0 Başkanlık Divanı üyeleri tazminatı 00 Bölüm toplamı 79 0 Geçici tazminat ve denetçi ücreti Geçici tazminat Denetçi ücreti Bölüm toplamı 6 80 Yolluklar Üyelerin yollukları 68 0 Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları Bölüm toplamı II - Aylıklar, ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı 809 Bölüm toplamı 80 ücretler Hizmetliler ücreti Posta, telgraf ve telefon memurlarına verilecek fazla çalışma hakları Bölüm toplamı ÜI - Başka haklar Geçici tazminat 78, 98, 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Ayni yardım Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı İkinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma İsıtma Öteberi giderleri ve düşünülmiyen giderler

6 No. 87. B. M. Ödeneğin çeşidi. XH. İ9 B. M. A.. ödeneğin çeşidi 9 0 Uluslararası Parlâmentolar Grupu giderleri Uluslararası Türk Grupu gi derleri Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılma payı ll 6 Sigorta 700 Basılı kâğıt ve defterler Bölüm toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücreti Telefon ve başka haberleşme giderleri Yoluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu 6 otomp ; bjpi gider Başkanlık leri Taşıt giderleri Bölüm toplamı Millî saraylar giderleri Genel giderler Aydınlatma, tören, olağanüstü gilerleri Onarma giderleri, Bölüm toplamı II - Özlük haklar Giyecekler Bölüm toplamı 0 98 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları ikinci kısım toplamı 79 Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Basımevi giderleri işletme giderleri Satmalmacak dizme makinesi karşılığı Satmalmacak yedek parça karşılığı Kitaplık giderleri Bölüm toplamı Bahçe giderleri Bolüm toplamı Tören ve ağırlama giderleri Koruyucu asker giderleri Aylıklar Geçici tazminat Genel giderler müfrezesi Bölüm toplamı sayılı kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek er tayını karşılığı 8 00 II - Geçici olanlar Yapı ve onarma işleri sayıjlı kanun gereğince yapılacak Meclis binası yapı giderleri ve kamulaştırma karşılığı Tesisler ve demirhaş III - Çeşitli olanlar 6 ve 80 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Yabancı bahçe uzmanı Üçüncü kısım toplamı

7 m. 87 B M. ödeneğin çeşidi Dördüncü kısım - Borçlar 8 Geçen yıl borçlan 9 Eski yıllar borçları 9-9 yıllan borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı - B XII. Ödeneğin çeşidi KISIMLER TOPLAMI Birinci kısım toplamı 89 ikinci kısım toplamı 79 Üçüncü İnsim toplamı Dördüncü kısım toplamı 00 GENEL TOPLAM CUMHURBAŞKANLIĞI Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri ozluk haklar T - Cumhurbaşkanlığı ödeneği Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı Asıl olfwk OlağamiMÜ ödenek Tazminat, 6,) Doğum yardımı Ölüm yardımı Aynı yardım Bölüm toplamı 8 Birinci kısım toplamı 70 8 Bölüm toplamı II - Aylıklar, ücretler, ödenekler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Bölüm toplamı İkinci kısım Genel giderler, memur ve hizmetliler besleme giderleri 80 sayılı kanun gereğince ödenecek emlekli keseneği karşlığı İkinci kısım toplamı 70 Yaverler ve başdoktor ödeneği Hizmetliler ücreti 7 8 KISIMLAR TOPLAMI Ü Geçici tazminat 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Birinci kısım toplamı 70 8 İkinci kısım toplamı 70 GENEL TOPLAM 07 0

8 No SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. XII. 9 B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. ödeneğin çeşidi 9 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar T - Aylıklar, ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı 88 Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderltri Bülüm toplamı Bölüm toplamı Başkanlık otomobili giderleri Hizmetliler ücreti II - Başka haklar Geçici tazminat î[ - Özlük olanlar 7 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu , 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Aynı yardım Giyecekler Bölüm toplamı 98 sayılı kanım gereğince yapılacak tedavi ve yollukları Bölüm toplamı 9 80 ikinci kısım toplamı 8 Birinci kısım toplamı 0 Jkinci kısım - Yönetim giderleri Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar I - Hizmete ilişkin olanlar Büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma Öteberi ve düşünülmeyen giderler Kitap ve dergiler giderleri Satınalma karşılığı Kararlar dergisi, kâğıt, baskı ve yayım giderleri Onarma Bölüm toplamı II - Süreksiz olanlar Bölüm toplamı Sayıştay binası etrafında yaptırılacak dranaj bedeli «0 Q0Q

9 No. 87 B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. 9 Kurs giderleri III - Çeşitli olanlar 6 ve 80 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Dördüncü kısım - Borçlar Üçüncü kısım toplamı 0 7 KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısmı toplamı 0 İkinci kısmı toplamı 8 Üçüncü kısmı toplamı 0 7 Dördüncü kısım toplamı 00 Geçen yıl borçlan 00 GENEL TOPLAM 08 BAŞBAKANLIK 7 8 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar I - Başbakan ödeneği, aylıklar ve ücretler Başbakan ödeneği Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Ü0 6 İkinsi kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı 0 6 Bölüm toplamı 80 9 G0 6 Hizmetliler ücreti II - Başka haklar Geçici tazminat 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Ayni yardım İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Basılı kâğıt ve defterler, Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleş- 6 78

10 No; 87" B. M. ödeneğin çeşidi 6 B. M. ödeneğin çeşidi. Mî. 9 me ücret ve giderleri 000 II - Geçici olanlar Bölüm toplamı 66 Taşit giderleri Başbakanlık otomobilleri Başka taşıtlar Türlü belge saklaklannm ayırma ve birleştirilmesi genel giderleri 8 sayılı kanun gereğince yapılacak Dsvlet Basımevi proje giderleri 0 Bölüm toplamı II - özlük olanlar 67 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı 000 Üçüncü kısım toplamı Giyecekler Bölüm toplamı 98 sayılı kanun gereğince yapılacak'tedavi giderleri ve youdlfr ikinci kısım toplamı 77 0 Dördüncü hısım - Borçlar Geçen yıl borçlan 76 Eski yıllar borçlan 9-9 yılları borçları 98-9 Bö^üm toplamı Dördüncü kısım toplamı Mz- Üçüncü kviim - Daire metleri I - Sürekli olanlar KISIMLAR TOPLAMI 70 Basımevi giderleri Ücret ve yevmiye Mamul ve iptidai maddeler Demirbaşlar Diğer işletme ve yönetim giderleri Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı 7 Örtülü ödenek 000 GENEL TOPLAM

11 No. 8? _f- ANIŞTAY BAŞKANLIĞI. XII. 9 B. M. ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi 77 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödendi ve benzeri özlük haklar I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Bölüm toplamı 90 9 ret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı 8 Başkanlık otomobili giderleri II - özlük haklar Hizmetliler ücreti II - Başka haklar 87 8 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Geçici tazminat 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Aynı yardım Bölüm toplamı Giyecekler Bölüm toplamı sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları ikinci kısım toplamı 99 Birinci kısım toplamı Üçüncü kısım - faaire hizmetleri 8 İkinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Öteberi giderleri Bölüm toplamı I - Çeşitli olanlar Kitap ve dergi giderleri Satınalma karşılığı Kararlar dergisi, kâğıt, baskı ve yayım giderleri Bölüm toplamı 89 6 saplı kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon üc- 0 çüneü kısım toplamı 70

12 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 8 B. M. ödeneğin çeşidi. XII. 9 Dördüncü kısım - Borçlar KISIMLAR TOFLAM 90 Geçen yıl borçlan 9 Eski yıllar borçları 9-9 yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Birinci'kısım toplamı ikinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM 6. 7fiö BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 0 Açık aylığı Bölüm toplamı 0 I İkinci kısım - Yönetim giderleri 96 I - Hizmete ilişkin olanlar Büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Hizmetliler ücreti Bölüm toplamı II - Başka haklar Geçici tazminat 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Aynı yardım Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Bölüm toplamı 98 Bölüm toplamı 0 06 Birinci kısım toplamı Kira karşılığı 00 Taşıt giderleri Taşıt giderleri

13 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 9 B. M. ödeneğin çeşidi. XII. 9 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 000 Bölüm toplamı II - Özlük olanlar 0 Yolluklar Sürekli görev yolluğu 000 Geçici görev yolluğu 000 Yabancı memleketler yolluğu tınalma karşılık ve giderleri Bölüm toplamı Basın ataşelikleri Genel giderler Sürekli ve.geçici görev yollukları Bölüm toplamı Giyecekler Bölüm toplamı SözleşmeM yerli ve yabancı hizmetliler Ücret Yolluk ve başka giderler 0 98 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 000 İkinci kısım toplamı Bölüm toplamı Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve diğer giderleri Üçüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Milletlerarası radyodifüzyon ve turizm birliklerine verilecek kati'ma payı I - Sürekli olanar Yayın, turizm ve propaganda giderleri Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri İti JÎ Kongre ve konferanslar 6 sayılı kanun gereğince verilcc / emekli keseneği karşılığ Üçüncü kısım toplamı İ Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme giderleri Ankara Radyodifızyon istasyon ve stüdyoları Başka Radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları Radyodifızyon istasyonlarının genişletme ve ıslah giderleri ve her türlü yedek gereç karşılığı Gezgin istasyonlar veya cihazlar yapımı, imal ve sa Dördüncü kısım - Boçlar Oeçen yıl borçlan Eski yıllar 'borçları 9-9 yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı

14 «o. mı B. M. Ödeneğin çeşidi Beşinci kısım - Yardmdeur JJ Çeşitli yardımlar 0 Altıncı kısım - Sermaye, kredi ve tesisler C Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme her turlu giderleri 7 00 i. im. ıa* B. M. Ödeneğin çeşidi KISIMLAR Birinci kısım toplamı İkinci tasım toplamı TOPLAMI Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplmı Beşinci kısım toplamı Altmcı kısım toplamı GENEL TOPLAM İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar I - Aylık ve "ücretler 7 Aylıklar Memurlar aylığı 00 Aç,k aylığı Bölüm toplama 00 8 Hizmetliler ücreti 0 89 İkinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye 90 Döşeme ve demirbaş 90 Aydınlatma 7 Isıtma 8 88 Öteberi giderleri 06 Bölüm toplamı II - Başka haklar Geçici tazminat 0 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 800 Yakacak zammı 0 Doğum yardımı 000 Ölüm yardımı 000 Aynı yardım 7 iller büro giderleri Kırtasiye 0 Döşeme ve demirbaş 0 Aydınlatma 0 Isıtma 000 öteberi giderleri) 0 Bölüm toplamı 80 Basılı kâğıt ve defterler 800 Bölüm toplamı 6 Birinci kısım toplamı 06 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri 8 Telefon ve başka haberleşme

15 öd'eaeğnî çeşidi f - M - B. M. i. xm. im Ödeneğin çeşidi ücret ve giderleri Bölüm toplamı Makine vs makine fişi' satmalına karşılığı II - Çeşitli olanlar 000 <S Kira karşılığı II - özlük olanlar, ) Yolluklar Sürekli görev yolluğu, Geçici görev yolluğu 7 Giyecekle^ Bölüm toplamı Kitap ve dergi satmalma ve abone karşılıkları Milletlerarası istatistik Enstitüsüne katılma hissesi Milletlerarası kongrelere, katı ma giderleri 6 sayılı kanun gereğine verilecek emekli keseneği karşılığı 0 Ö0 l sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 00 Üçüncü kısım toplamı ikinci kısım toplamı 8 88 Dördüncü kısım - Borçlar C Geçen yıl borçları Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar 9 N-üfus sayımı giderleri Ücrette Giderler Eski yular ıborçlan 9-9 yılları borçları * Bölüm, toplamı Dördüncü kısım toplamı Bölüm' toplamı 000 KISIMLAR TOPLAMI Yayı giderleri' Yazı, resim ve tercüme ücretleri Baskı ve yayım giderleri Makineler işletme giderleri Bölüm toplamı 0 0 Birinci kısım toplmı 06 İkinci kısım toplamı 8 88 Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı GENEL TGFLAM 99 6

16 No DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞL B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. ödeneğin çeşidi Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzen ozluk haklar I - Aylık ve ücretler 8 Aylıklar Memurlar av lığı Açık aylığı 9 Hizmetliler ücreti İT - Başka haklar 0 Geçici tazminat 78,98 ve 99 sayüı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakacak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Aynı yardım 6 Bölüm toplamı C Bölüm toplamı 6 Büinci kısım toplamı 86 7 iller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma Ötebei gideleri 6 7 Basılı kâğıt ve defterler Bölüm toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kira karşılığı Bölüm toplamı 6 Taşıt giderleri Taşıt giderleri Motorsuz taşıtlar satmalma karşığı Bölüm toplamı II - Özlük olanlar ikinci kısım - Yönetim giderleri 8 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderle) i Giyecekler Bölüm toplamı 98 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları S 900 Bölüm toplamı 00 İkinci kısım toplamı 96

17 . XII. 9 ödeneğin çeşidi B M. Ödeneğin çeşidi (Jçuncu kısvm - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri Her turlu rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme âlet ve cihazları gereçleri satmalına, kurma, denetleme, onarma ve işletme giderleri, gezici istasyonların, işletme, onarma ve karoseri yapma giderleri II - Geçici olanlar Meteoroloji meslek okulu kurs ve staj giderleri III - Çeşitli olanlar Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri 000 Milletlerarası meteoroloji hizmetleri Toplantı \ e sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri 000 Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma karşılığı 0 Bölüm toplamı Staj ve meslek incelemeleri için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle staj, inceleme ve başka giderleri 6 sayılı kanun gereğince ödenecek emeldi keseneği karşılığı Dördüncü kisım - Boıçlar 8 Geçen yıl borçlan 9 Eski yıllar borçlan 9-9 yılları borçlan " Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMİ Üçüncü kısım toplamı 9 0 Birinci kısım toplamı ikinci kısım toplamr Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı ÇEKEL TOPLAM 8

18 No. İSIT 9 - DİYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI.X, B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek, ve benzeri özlük haklar I - Aylklar ve ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı Müstehikkini ilmiye aylık ve olağanüstü ödenekleri Bölüm toplamı Isıtma Öteberi giderleri Bölüm toplamı 6 İller büaro giderleri- Kırtasiye Döşeme ve demirbaş. Aydınlatma, Isıtma.- Öteberi giderleri-' Bölüm toplamı 00 6 Hizmetliler ücreti II Başka haklar 6 Geçici tazminat 6 78, 98 ve 99 saylı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakacak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Ayni yardım Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücrttleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 68 Kira karşılığı- Bölüm toplamı II - özlük olanlar 69 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı 7 8 İkinci kısım - Yönetim giderleri 70 Giyecekler I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı 0

19 STo. 87 B. M. Ödeneğin çeşidi İS. XH B. M. ödeneğin çeşidi.9 7 Üçüncü kısım - Dadre hizmetleri I - Sürekli olanlar Din eserlerini satmalına, yazdırma, tercüme, bastırma ücret ve giderleri 000 A 7 Eski yıllar borçlan 9-9 yıllan borçlan Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı 09 KISIMLAR TOPLAMI Üçüncü kısım toplamı 9 09 Birinci kısım toplamı ikinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı 9 09 Dorluncü kısım - Borçlar Dördüncü kısım toplamı 0 7 Gecen yd borçları 0 GENEL TOPLAM ADALET BAKANLIĞI Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri ozluk haklar I - Bakan ödeneği, aylıklar ve ücretler Bakan ödeneği , 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakacak zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Ayni yardım Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı ] Bölüm toplamı Birinci kı&ım toplamı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti 9 9 İkinci kısım - Yönetim giderleri II - Başka kaklar 78 Gegici tazminat 8 I - Hizmete ilişkin olanlar 80 Merkez büro giderleri Kırtasiye 0

20 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 6 B. M. ödeneğin çeşidi. XII. 9 Döşeme ve demirbaş, Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Giyecekler sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 000 Bölüm toplamı îkinci kısım toplamı 07 8 İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma Öteberi giderleri Basüı kâğıt ve defterler Bölüm toplamı Bölüm toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Taşıt giderleri Bakanlık otomobili Yargıtay Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri Başka taşıtlar II - Özlük olanlar 86 Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu Yabancı memleketler yolluğu Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Güdüm giderleri Meşhut suçlar giderleri Hukuk mahkemeleri usulü gereğince yapılacak adliye müzahereti giderleri Yabancılar istinabe giderleri Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından açılacak dâvalar giderleri Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince yargıcın kendiliğinden gütmeye ve yapmağa ödevli bulunduğu dâva ve işlemler giderici i 90 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma saatleri dısırda nöbet beklemeye ödevli olan yagrc, savcı ve kâtip- er ücred Bölüm toplamı C 00 9 Adli tıp kurulu Müşahedeevi yiyecek gideri Demirbaş âletler ve gereçleri, otopsi «andıkları ve kimyevi ecza ve gereçleri satmalına, onarma ve başka giderleri lönetim giderleri Bölüm toplamı 000 Bölüm toplamı 9 000

21 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 7 B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. 9 9 Caza ve tevkifevleri Yiyecek giderleri Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç karşılığı Yönetim giderleri Hükümlü, mücrim ve mevve geri kuflarm gönderme gönderme giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları Ceza ve tevkifevleriyle hükümlü çocuk ıslahevlerinde alınacak sağlık tedbirlerine ilişkin genel giderler sayılı kanun gereğince odenecak emekli keseneği karşılığı Üçüncü kısım toplamı 8 0 Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yi] borçları Eski yıllar borçlan 9-9 yılları borçları Bolüm toplamı 000 Bölüm toplamı Ceza ve tev^üfevleri yapma ve esaslr onarma işleri Dördüncü kısım toplamı Hükümlü çocuk giderleri ıslahevleri III - Çeşitli olanlar Altıncı hısım - Sermaye, kredi ve kurma 9 96 Adalet dergisi ve Yargıtay kararlan dergisi, yazı, tercüme ve "baskı giderleriyle hukuk eserleri satmalına karşılığı Pasif korunma ve tiahliye ve tahrip talimatnamesine göre yapılacak hizmetler giderleri Ceza ve tevlkifevleri ve hükümlü çocuklar ıslahevleri döner sermayesi KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısım toplamı ikinci kısım toplmı Sta,j için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları tutarı, öğrenci ödeneğinden az olanlara 89 sayılı kanun gereğince verilecek fark ile başka giderleri Üçüncü kısım tojlamı Dördüncü kısım toplamı Altıncı kısım toplamı GENEL TOPLAM

22 Ko; 8? 8. XH;. 9K - TABU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. l. ödeneğin çeşidi Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri I - Aylıklar ve ücretler Bölüm toplamı 8 0 Aylrklar Memurlar aylığı Açık aylığı 0 Ücretler Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Bolüm toplamı ^ tiler büro giderleri Kırtasiye Döşeme-ve demiarbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı 99 06C Basılı kâğıt ve defterler II - Başka haklar Geçici tazminat 78, 98 ve D9 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakacak zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Ayni yardım Bölüm toplamı Birimci'kısım toplamı Postaj telgraf ücre* ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 0 Kira karşılığı Bölüınr-'toplamı II-- özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici.görev yolluğu Müfettişler yolluğu 9 9 7, Bölüm toplamı İkinci kısım - Yönetim, giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Î' Giyecfflöer 98 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları İkinci kısım toplamı 6 9

23 v. 87 B. M. Ödeneğin çeşîdi "9!B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. M Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Kadastro, tapu yazana; heyetleri giderleri! Ücretler - Teçhizat, fennî gereçler ve aletler satmalına ve onarma giderleri Yönetim giderleri -A Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçileeek komisyon üyeleriyle vukuf erbabı, amele, geçici jaloncu gündelikleri Bölüm toplamı II - Geçici olanlar Kurs giderleri Yönetim 'heyeti "ve öğretmen ücreti Yönetim giderleri Kursa getirilecek öğrenci ve memur gündelikleri Uluslararası meslek'kongrelerine katılacakların giderleri, BKim, toplamı Hukuk ve meslek eserleri satmalına, tercüme, baskı ve başka giderleri 6 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Dördüncü kısım - Borçlar ^9 "Geçen yıl borçlan -0 Eski yular borçlan 9-9 yılları borçlan Bölüm toplamı ' Dördüncü kısom toplamı Üçüncü kısım. toplamı 0 ı ooo ıbskim; toplamı İli - Çeşitli ~ökîılar Staj, eğitim, kongre giderleri Yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş" ve memurlar yolluğu 6 0. KISIMLAR TOPLAMİ Birinci kısmı toplamı * İkinci kısım toplamı 6 9 Üçüncü kısım toplamı 0 Dördüncü kısım toplamı 0 HSENEL TOPLAM 00 06

24 No MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI. XII. 9S B. M. Ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi Birinci hısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri ozluk haklar Harita Bölüm toplam, Bakan ödeneği Aylıklar Kara Hava Deniz As. Fab. Harita sayılı kanun gereğince verilecek doğum yardımı Kara Hava Deniz As Fab. Harita Bölüm toplamı Bölüm toplamı 9 8 Hizmetliler ücreti Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bölüm toplamı sayıli, kanun gereğince verilecek ölüm yardrmı Kara Hava Deniz As Fab. Haıita Bölüm toplamı Geçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 99 9 Temsil ödeneği (Kara, Hava, Deniz) 7 6 Geçici tazminat Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bölüm toplam, sayılı kanunun 0, ve 09 sayılı kanunun nci maddeleri gereğince gedikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat Kara Hava Deniz sayıl i kanun gereğince verilecek çocuk zammı Kara Hava Deniz As. Fab Ş8 0 Bölüm toplamı , 8 ve sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminatlar Hava 687 9

25 No B. M. Öd eneann B. M Ödeneğin çeşidi. XII. 9 Harita 9 7 Bölüm toplamı Askerî Fab. Harita 0 8 Bölüm toplamı 6 ve 688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri Kara Hava Deniz Askerî Fab. Harita Bölüm toplamı Basılı kâğıt ve defterler Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bölüm toplamı ve saydı kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç ödeneği Birinci kısım toplamı Öteberi giderleri Kara Hava Denijz As. Fab. Harita Bölüm toplamı 9 6 gi İkinci Msım - Töneim derleri Kırtasiye Kara Hava Deniz Askerî Pab. Harita Posta ve telgraf ücretleri Kara Hava Deniz As Fab. Harita Bölüm toplamı Tersim gereçleri Kara Hava Harita Bölüm toplamı Bölüm toplamı Telefon ve başka haberleşme ücret ve Î giderleri Kara Hava Deniz As Fab. Harita Döşeme ve demirbaş Kara Hava Deniz Bölüm toplamı 0 0 Kira karşılığı Kara 7 00

26 .&. $r? B. M. Ödeneğin çeşidi fm sı. xıı. im B. M. Ödeneğin' çeşidi Hava Deniz As. Fab. Harita Hava Deniz As. Fafo. Harita Bölüm toplamı 9 9 Bölüm toplamı 000. "S " 6 Bakanlık otomobili giderleri Sürekli görev yolluğu Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Geçici görev yolluğu Kıra Hava Deniz As. Fab. Harita Müfettişler yolluğu Kara Hava Yabancı Bölüm toplamı Bölüm toplamı Bolüm toplamı memleketlere gön ra, Hava, Deniz, As. Fab. Harita) İkinci kısım toplamı Üçüncü İnsim - Daire hizmetleri 7 Taynat Karsı ı sayılı kanun gereğince verilecek yemek karşılığı Yem Kara Hava Deniz As Fab. Harita Yakacak, a îydınjatına, ısıtma Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Giyecekler Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Teçhizat Kara Hava Deniz As. Fab. Harita ^BSMim tiöplami Bölüm toplamı « '.fi 79, U i T? ii W J OC0, " "Bölüm toplamrö Bolüm toplamı!! «8 90

27 m. 8ir B. M.. ödeneğin çeşidi 6 B. M Ödeneğin çeşidi. XII. 9- Harp gereçleri ve teçhizat vfi tajılramnat.'kns'rthib.v gederleri'-' Kara Hava a As. Fab. Harita Bölüm toplamı S" U$ak fabrijkalan işçi ücretleri Î Denize ait-harp gereçleri,., teçhizat, çeşitli gereçler ve devriçark: Torpido paravan, sis cihazları, denizaltı talim cihazları 000 Mayin arama, tarama AğJşleri Mühimmat, tahkimat, top işleri ve mnytabiye 00O Gemi yapma ve onarma Telsiz, elektrik ve seyir işleri Çeşitli gereçler 8 Devriçark Bölüm toplamı 9 00 &, 9 Tedavi giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 98 saydı kanun gereğince tedavi giderleri ve yollukları (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) Veteriner ecza ve gereçleri giderleri (.Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 6 Hayvan satmalma ve tazmini (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 6 6 Gaz ve gazden korunma giderleri Kara Deniz As. Fab. Harita Taşıt giderleri Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bolü mtoplamı Askerî fabrikalar genel giderleri ilk madde ve müstehlek gereçler işçi ücretleri Demirbaş^ Taşıma..giderleri 8 sayılı kaa.ua gereğiıme satınalınacak hurdalar karşılığı Bölüm \oplami 9 00 Ecaa ve s±hi gereçler giderleri,' (K&ray-H&TO, Deniz, AsrFab., Harita) Bölüm toplamı Taşıtlar satmalma karsıloğı (Harita) Motorlu vasıtalar giderleri Kara Deniz Harita 66'. Yapı ve onarma işleri, Kara Hava- Deniz Bölüm toplamı

28 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 6 B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. 9 lira As. Fab. Harita Bölüm, toplamı Hava meydanları ile yollan ve depolan yapımı 7 68 Okullar genel giderleri Kara Hava Deniz Bölüm toplamı 0 0J Yabancı uzman ve hizmetlililerle tercümanlann yolluk ve başka gerekli giderleri Kara Hava Deniz As. Fab Bölüm toplamı Fen ve Sanat G. Md. deneme ve muayene giderleri 7 69 r Basımevi genel giderleri Deniz Harita Askerlik müzeleri giderleri Kara Deniz 000 Bölüm toplamı 6 8 Bölüm toplamı Pasif korunma giderleri Kara As. Fab. Harita Bölüm toplamı Yazı, tercüme ve yayımı kitap, dergi ve abone karşılıklan Hava Deniz As. Fab. Harita sayılı kanun gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzeme taksiti Manevra giderleri (Kara) Sınırlama derleri Bölüm toplamı komisyonlari gi Staj ve tahsil giderleri ( Kara, Hava, Deniz, As. Fab. Harita) Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri Kara Hava Hava Deniz As. Fab Sanık olarak askerî mahkemelere getirileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönderileceklerin giderleri Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bölüm toplamı 76 Bölüm toplami 7

29 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 6 B. M. ödeneğin çeşidi. XII sayılı kanun gereğince verilecek ikramiyeler (Kara, Hava, Deniz, As. Faıb., Harita) saydı kanun gereğince Askerî Pab. emekli ve yardım sandığı Ikeseneği karşılığı Hava Deniz As. Fab. 6 0 Bölüm toplamı sayılı feanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Kara Hava Deniz Harita Tersaneler giderleri Spor giderleri Kara Deniz As. Fab. Bölüm toplamı Bölüm toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım - B orglar Geçen yıl 'borçlan Kara Hava Deniz As. Fab Harita 0 87 Eski yıllar borçları Kara Hava Deniz As. Fab. Harita Bölüm toplamı 8 Bölüm toplamı 88 9 sayılı kanun karşılığı Dördüncü kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplanır Dördüncü kısım toplamı Olağanüstü Toplam Çeşitli savunma hizmetleri Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek maddeler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzumlu görülecek miktarının ilgili Bakanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması Hakanlar Kurulunnca yapılır.] GENEL TOPLAM

30 No İÇİŞLERİ BAKANLIĞI i. XII. im B. M. ödeneğin çeşidi B. M. ödeneğin çeşidi öteberi giderleri 000 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve henzeri özlük haklar I - Bakan ödeneği, aylıklar va ücretler 90 Bakan ödeneği 9 Aylıklar Memurlar aylığı Aşık aylığı tiler büro giderleri Kırtasiye Döşeme Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Hizmetliler ücreti Bölüm toplamı II - Başka haklar 9 Geçici tazminat 9 78, 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zamma Yakacak zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Ayni yradım Bölüm toplamı 90 Birinci kısım toplamı Basılı kâğıt vs defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Genel müfettişlikler yönetim giderleri Taşıt giderleri Bakanlık otomobili Başka taşıtlar Genel müfettişlikler taşıtları Bölüm toplamı wt ı/t?ri VA'-^Aİ. I - Hizmete ilişkin 9 Merkez büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma i olanlar rrrrvı II - özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu Genel müfettişlikler yolllğu Bölüm toplamı 0

31 No. Bl lh B. M. Ödeneğin çeşidi 67 i B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. 9 0 Giyecekler 000 II - Geçici olanlar 0 98 saydı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolukları fj0 f İkinci kısım toplamı Üçuncu kısam - Bmra hm* metleri I - Sürekljî olanlar 8 sayılı kanun gereğince köy ve mahallelerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları yollukları 06 Nüfus işleri Nüfus defterlerinin ve kâğıtlarının satmalıma karşrhkla?' riyle bastırma, onarma ve ciltleme giderleri ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere geçirilmesi için verilecek ücretler Nüfus yazımı Bölüm toplamı özel idareler bütçelerini inceleyen temsilciler ücreti Devir yollukları Valiler Kaymakamlar 6 sayılı kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek devir re teftiş giderleri ı:o: Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kursları ve içişleri meslek kursu Öğretmen, konferansçı, memur ve hizmetliler ücreti Kursa gelecek memurların yolluklariyle gündelikleri ve inceleme gezileri yollukları ve her çeşit uygulama genel giderleri Yönetim, sınav, ders notlarını yazdırma, çoğaltma vesaır türlü giderleri III - Çeşitli olanlar 0 6 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve dergi karşılığı, yönetim' dergisi giderleri, ' kanun, tuzuik ve yönetmeliklerin tertip ve telif giderleri Kongre, staj öğretim giderleri içerde ve dışarda açılacak kongre giderleri ve bunlara gönderilecek memurlar yollukları 89 sayılı kanun gereğince staj için yabaneı memleketlere gönderilecek memurların yolluklariyle tahsil giderleri Siyasal Bilgiler Okulunda okutturulacak öğrenci giderleri Bölüm toplamı Bölüm toplamı Bölüm toplamı 99

32 No. 87 B. M. Ödeneğin çeşidi 68 - B. M. ödeneğin çeşidi. XII. Id Yabancı uzmanlar Ücretler Yolluklar ve başka gerekli giderler Altıncı kısım - Sermaye, kredi ve tesisler n rf fcüi Bölüm toplamı Üçüncü kısım toplam; sayılı kanun gereğince verilecek avans 000 Dördüncü kısim - Borçlar KISIMLAR TOPLAMI S Geçen yıl borçları EsM yıllar borçları 9-9 yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Birinci kısım toplamı îkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı 806 Dördüncü kısım toplamı 7 00 Altıncı kısım toplamı 000 GENEL TOPLAM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük kaklar I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar Memurlar aylığı Açık aylığı 9 H zmetliler ücreti Bölüm toplamı C Yakacak zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Aynı yardım Bölüm toplamı sayılı kanun gereğince verilecek tazminat Birinci kısmı toplamı II - Başka haklar Geçici tazminat İkinci kısım - Yönetim gider' leri 78, 98 ve 99 sayılı ka-. nunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderim Kırtasiye 7 0

33 No. 87 B. M. ödeneğin çeşidi - 69 B. M. Ödeneğin çeşidi. XII. 96 Döşeme ve demirbaş Öteberi giderleri tiler (büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Aydınlatma Isıtma öteberi giderleri Bölüm toplamı Tedavi giderleri 98 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları Vazife sırasında yaralanan ve hastalanan memurlarla kazaya uğrayanların ve yaralıların tedavi giderleri Bölüm toplamı İkinci kısım toplamı 77 Basılı kâğıt ve defterler 6 Bölüm toplamı 000 Posta, telgraf ve Delefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 7 Kira karşılığı Bölüm toplamı 87 8 Taşıt giderleri Satmalma karşılığı (Motorsuz) işletme ve onarma Bölüm toplamı Üçüncü kısım - Daire hizmetleri I - Sürekli olanlar Teknik giderler Polis telefonlarının satmalma karşılık ve giderleriyle işletme ve değiştirme giderleri Fotoğraf ve daktiloskopi kurumu makine ve gereç giderleri Bölüm toplamı Giyecek ve teçhizat Giyecek 8 0 Silâh, cephane, maske, haberleşme vasıtaları ve yedek parçaları II - Özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Emniyet müfettişleri ve emniyet polis müfettişleri yoli hıkları Bölüm toplamı ŞŞ0 Giyecekler Bölüm toplamı 6 0 Gözetim altmda bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların gönderme, iaşe masrafları, iskân mıntakasmı terkedenlerden geldikleri yerlere geri gönderileceklerin ve bunlara memur edilenlerin gerekli giderleri Onarma işleri OQ

34 ffo. 87 B. M. ödeneğin çeşidi 7Ü B. M. Ödeneğin çeşidi âl Süvari polis hayvanları ve polis köpekleri Satmalına karşılığı 000 Yem, muytabıye, nal, mili ve başka gereç karşılıklariyle tedavi ve ilâç ve köpekler için yiyecek giderleri Bölüm toplamı Polis okulları giderleri Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle harçlık ve yollukları Yönetim ve imtihan giderkri İllerde açılacak polis kucsr lan ve öğretmen ücretleri sayılı kamım gereğince verilecek er taym karşılığı Bölüm toplamı sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Haberalma giderleri Polis dergisi giderleri Pravantoyum ve sanatoryum giderleri sayılı kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para mükafatı Yabancı uzmanlar Ücretler Yolluk ve başka gerekli giderler Üçüncü kısım toplamı Bölüm toplamı 000 Dördüncü kısım - Borglwr Uluslararası kurumlara katılma giderleri. Kongre, staj ve tahsil giderleri 89 sayılı kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yollukları ve tahsil giderleri Uluslararası kongre ve konferanslara gidecek ve inceleme için yabancı memleketlere gönderilece memurların yollukları Yüksek tahsil kurumlarında okutturulacak öğrenci giderleri Bölüm toplamı Geçen yıl borçları Eski yular borçlan h 9-9 yıllan borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı KISIMLAR TOPLAMİ Birinei kısım toplamı İkinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Bördüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM

35 Nûu JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI. XII. 9& B. M. ödeneğin çeşidi B. M. Ödeneğin çeşidi Birinci kısım - Aylık, ücret, ödeneik ve benzeri özlük haklar I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Htemletliler ücreti 7 Bölüm toplamı 8 70 II - Başka haklar Geçici tazminat , 98 ve 99 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Çocuk zammı 000 Yakacak zammı Doğum yardımı 000 Ölüm yardımı Aynı yardım Kira karşılığı Taşıt gideleri Komutanlık otomobili Başka taşıtlar Bölüm toplamı 0 0 II - Özlük olanlar Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu Bölüm toplamı 000 îkinci teımm - Yönetim giderleri 6 Giyecekler 0 00 I - Hizmete ilişkin olanlar Merkez büro giderleri. Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Öteberi giderleri ikinci kısım toplamı Üçuncu kısım - Daire hizmetleri 99 Bölüm toplamı 8 I - Sürekli olanlar 6 iller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Öteberi giderleri Muayyenat Taymat 0 Yem Yakacaklar, aydınlatma, ısıtma Bölüm toplamı Bölüm toplamı 6 76

36 No. 87 B. M. Ödeneğin çeşidi 7 B. M. ödeneğin çeşidi. XII. 9 6 Askeri gereçler Giyecekler Teçhizat 786 OOO Bolum toplamı Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri Ecza ve sağlık gereçleri Tedavi Bolüm toplamı 00O <kramiye ve tazminat 9 sayılı kanun gereğince verilecek ikramiye 86 sayılı kanun gereğince verilecek ikramiye 7 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat sayılı kanun gereğince verilecek tazminat Bölüm toplamı Spor giderleri 90 Üçüncü kısım toplamı Veteriner ecza ve gereçleri giderleri Hayvan satmalma ve tavizi Dördüncü hısım - Borçlar 69 Taşıma giderleri Geçen yıl borçları Taşıt giderleri Onarma işleri Okullar genel giderleri II - Çeşitli olanlar 6 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı Eski yıllar borçları 9-9 yılları borçları Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Kurumlar ve komisyonlar ge'nel giderleri Satmalma komisyonları Muayene heyetleri Dikimevleri Ambarlar Bölüm toplamı KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısım toplamı ikinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı Basımevi giderleri 00 GENEL TOPLAM 0 8 8

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 04.01.2010 RAPOR NO : 2009/6 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 04.01.2010 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı