Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU"

Transkript

1 T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve <izellikleri belirtilen (2) kalem Gi.ivenlik Amagh Kamera ;4734 sayit Kamu ihale Kanunun 22 maddesi geregi doirudan temin usulii ile ternin edilecektir. Birini fivatlarnrn bildirilmesini rica ederim. Kurulmasl Yaprm igi SraNo Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr Miktan Birimi Birim Fiyafi (TL) Toplam Fiyah (TL) Tiirkan Gizer Toplum Safihgr Merkezi Giivenlik Amaqh Kamera Sisterni Kurulmasr Adet Yaprn isi Kargakekeg Srtma ve Tropikal Hastahklar z Merkezi Giivenlik Amaqh Kamera Sistemi Adet Kurulmasr Yaprm isi Toplam Toplam fiyatya1n:z... gartlar tamamen okunup kabul edilmigtir....tl.'dir. ONnnn i UOTLAR: En son teklif kabul tarihi tarlhi mesai saati bitimine kadardr. : Proforma faturalarda malzsnre teslim tarihi belirtilecektir. : Teklifler Tiirk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu grindiir. : Usuiiine uygun olmayan teklifler degerlendirme drqr brakrlacaktr. irtibat Adresi: Halk SaSLlr Miidiirlii!{i Reqatbey Mah.5.Ocak Cad.No:53 Seyhan / ADANA rtibat Tel: irtibat Fax: l9ll EK: iqe Ait Teknik $arnrame

2 ihate Makaml 21 x 12 mm - 40 x 17 mm, ye kadar, tek bdlmeli pvc kablo kanalr Duvara monte edilebilir kabinefler 7U 600mmx500mm 19,' kabinet Varifocal Lensli Harici Kamera 16 Kanal Dijital Video Kayrt Cihazr CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+ 2x0,22\ Topfam: 44, *si';*i*1 i-1

3 ihale Makamr ig rnlemleni eursantajlar guzoeleniy -(YUzdeler toplam yaklagrk maliyete g6redir) igin Adr : HALK sngltgl tvto.t-ugutle engli run-xnru -cizrn rsuve rancnreree strma ve TROPKAL HAST.AR$.MRK. KAMERA S STEMi yaptml i9 GTubu: Ana GTup>KARGAKEKEQ STMA VE TRoPiKAL HASTALKLAR MERKEZ XnUenn SSTEM Sayfa: 1 S. No Poz No lmalatrn Cinsi Birim Miktan Pursantaj lo/" x 12 mm - 40 x 17 mm' ye kadar, tek bcilmeli PVC kablo kanah m 3, z Duvara monte edilebilir kabinetler 7U 600mmx500mm 19,' kabinet Adet 0,893009? Dahili lr Kamera Ad, 9, Varifocal Lensli Harici Kamera Ad. 23, Kanal Dijital Video Kayrt Cihazr Ad. 8, LCD Monitor Ad CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+2xO,22) Mt. 6, Toplam: 55, llrhffi+1:-1

4 hale Makaml MAHAL l-isresi iein Adr : HALK sngltgt MD.LUGUNe englt TURKAN GizER TSM ve KARGAKEKE9 strma ve TROPKAL HAST.AR$.MRK. KAMERA SSTEMi yaptml s.no iunlelu eol einimi 1 TURKAN cizer TSM KARGAKEKEg STMA VE TROPKAL HASTALKLAR MERK. PVC kablo kanah m X x 2 Duvara monte edilebilir kabinefler 7U QQ0r4mx500mm'1 9" kabinet Adet X X DahililR Kamera Ad. x X 4 Varifocal Lensli Harici Kamera Ad. x x 5 16 Kanal DijitalVideo Kayrt Cihazr Ad. X X b LCD Monitdr Ad. X X 7 CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+2x0,22\ Mt. X x

5 2 '= l! a,al --l o-o?o VQ xgt '=6 N

6 z '= F =J- J* =5 oz

7 N H = : H E z 3 f'r Fi" LH J illli F?' $l 3l el rl E.e,!FJ [,r fg o'9 lol ler f 5:$ fl r: :;g f ruqace t, = * z d H { j & z d E F6 s ry'l!

8 ,/ OLr) 3 ts li E =z-fd \./ = - ol ay.)

9 i.._lt O r) =--f _J n ft \./ q\.1 =l u_jl f!l q-# g : = F 5 R

10 O LO :d =_J n \1 J

11 {., *l :p,i v F-: *J 't) (n Fl z Nrr \l rrl t, F.l (n D F] F rrl N ri z v H F z '6 f r'l R Fl ri D fyl F(n U) rtl V 6 =.J (t> z o -Jo Y = U F (na E, uj \< LE.E -o Y -:a E. P l fr. 'E* OO d NY 1 \7.fztl _-_}J t- ---T- ^lol r()l E <\l -Fl R (>l ><l <\l -t.l <l =l (ol (rl oal.+l -r'l el (.)l lt& la-?z va ar.z 0a ru uz tro s:o Oz 1d sg (Lql s* fik i_ ur F = == 0 " E E =E: 36 j* H V szo Q f T 4,3[

12 HALK SAGLG MD.LUGUNE BAGL TURKAN GZER TSM VE KARGAKEKEq STMA ve TRopir,q,L HAST.AR$.MRK.KAMERA sisrnui varwu igi rnrnir g.tnrnaunsi A. igin ranlvrr Halk Sapltlr Mtdtirlii[ii'ne Baflr Ti.irkan Gizer TSM ve Kargakekeg Srtma ve Tropikal Hastaltklar Araqtrrma Merkezine grivenlik amagh kamera sistemi kurulmasi iqinin ige ait proje, t.t "it gartname ve kontrol mi.ihendisinin talimatlan do!rultusunda verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallamna uygun bigimde giiniimtizrin en son teknolojisine uygun malzemelerle yaprlarak tamamlanmasl ve gahgrr vaziyette anahtar teslimi idareye tesiim edilrnesi iqidir. B. MALZEME OLURLAR VE KABULO imalatta kullamlacak her tiirlii malzemenin segimi idare tarafindan yaprlacaktrr. Ttim malzemelerin TSE'ye uygun olmasro birinci smrf olmasr ve idare tarafindan besenilmesi esastrr. idare tarafindan uy gun gdriilmeye n hi gb ir malzeme imalatta kul am lmayacaktr. Malzemeler, ilgili firmalann en son teknolojisine gcire riretilmiq malzemeler olacak kesinlikle iiretimden kalkmrg malzeme kullamlmayacaktu. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanrnda sipariq edilme si ytikl enicinin sorumlululundadrr idarenin talep etmesi halinde imalatta kullamlacak malzemelerden birer adet drnek verilecek herhangi bir sebeple Ornek verilemeyen malzemelerde test sonuglanm igeren kataloglar verilecektir. C. GENEL HUSUSLAR 1. gin kapsamrnda yaprlacak tiim iqler bu qartname ve onayh projesi kapsamrnda yaprlacaktrr. 2. Onayh projede ve gartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yaprlmasr teknik zorunluluk gerektiren iqler idarenin tingdrecegi ve igin tekni[ine uygun qekilde yaprlacaktrr. 3. Onayh proje, teknik gartname ve mahal listesinde geligen teknik hususlar ortaya grkmasr halinde teknik qartname esas almacaktrr. Teknik qartnamede belirtilmeyen veya detayh tarif edilmeyen hususlarda onayh projesine uygun olarak yaprlacaktrr. 4. Dijital video kayft cihanrun tizerinde 2 TB harddisk takrh olacaktrr. Bunun igin ayrrca bir bedel 6denmeyecektir. 5. Kontrol Tegkilatrnrn talep etmesi halinde malzemelerin Teknik $artnameye uygunlusunun incelenmesi maksadryla resmi veya ozel laboratuarlarda gerekli testlerin yaprlmasr Yiiklenici Firmamn sorumlulupundadrr. Ytiklenici Firma bu testler igin ilave ticret talep edemez. 6. Yiiklenici firma ige baglamadan 6nce mevcut altyapryr(su hattr, telefon hattr, elektrik hattr, kanalizasyon hattt, v.s.) detayh bir gekilde inceleyecek, proje konusu igin yaprlmasr esnasmda mevcut altyaprya zarar vermeyecek qekilde gerekli tedbirleri alacaktr. Mevcut altyaprya zarar verilmesi halinde kontrol tegkilatrnrn talimatr do!rultusunda zarar gdren krsrm derhal onanlacak veya yenisi ile deiqtirilecektir. 7. ige baglanmadan tince ig ve iggi giivenlili ile ilgili her tiirlii emniyet tedbiri Yiiklenici tarafindan almacaktrr. ig kazasrna ait her tiirlii sorumluluk ve tazminatyiikiimliiltigii Yiikleniciye aittir. 8. S<ikiim ve yrkrmdan grkan her tiirlii malzeme idareye ait olup, bu malzemelerin depolanmasr ya da ig mahallinden uzaklaqtnlmast hususunda Yiiklenici, Kontrol Tegkilatrnrn talimatr do[rultusunda hareket edecektir.

13 f. imalatta kullamlan cihazlann Garanti Belgeleri Gegici Kabul tarihinde onaylatrhp idareye teslim edilecektir. 10. Firma kurulacak sistem tizerinde, uygulamah olarak e[itim verecektir. Sistemin gahgmasr ile ilgili tiim iglemler ve bilgi akrgr bilgisayar tizerinden gerekli yazirmlar NT, internet v.s sistemleri destekleyecektir. 11. Ytiklenici firma gegici kabul tarihinde gegici kabul tarihinden itibaren bir yrl igin idare ile ficretsiz bakrm sdzlegmesi imzalayacaktrr. Gegici kabul tarihinden sonra bir yrl igerisinde anzalanan kamera ve/veya DVR cihazmm yerine, anzab cihazlar onanlana kadar ytiklenici firma tarafindan en fazla 24 saat igerisinde yenileri monte edilecektir. Briylelikle sistemin aksamadan siirekli gahqmasr sa[lanacaktr. Anza bildiriminden soffa en gok 12 saat igerisinde olaya mtidahale edilecektir. Bu iglemler igin aynca bir ticret talep edilmeyecektir. DAHiLi TiP NNNXr,i CUVrN,ir XAVTNRAS TEKNK $ARTNAMESi l. Teklif edilecek cihaz CE belgesine sahip olmahdrr. Teklif edilen iiriinlerin T.C. Sanayi Bakanlt$r tarafindan ithalatgr yada i.iretici firmaya verilen, tizerinde belge onay tarihi ve numarasmln, ithalatgr veya tiretici firmamn tam iinvam ve adresi ile birlikte tirtin marka ve cinsinin yer aldr[r resmi Garanti Belgesi'nin rirnegi bulunmahdrr. 2. Kamerantn; Gcirtintii image sensdr boyutu ll3 inchya da daha biiytik olmahdrr. 3. Kameranm image Sensrir Tipi en az ll3" Sony CMOS olmahdrr. 4. Kameramn sinyal sistemi PAL ve NTSC sinyallerini destekler nitelikte olmahdrr. 5. Efektif Gdriintri Elemanr Qdziiniirliign:PAL:752x582 NTSC:768x494 piksel olmahdr. 6. Kameramn Yatay Qciziiniirltilri en az 600 TV line olmahdrr. 7. Kameramn minimum rqrk duyarhhlr Giindtiz:0.5lux,Gece: 0.1Lux olmahdrr. 8. Kameranm Senkronizasyon sistemi : nternal (Dahili) olmahdrr. 9. Kameranm lensi Sabit 3,6 mm olmahdrr. 10. Kameramn lens diyafram agrkh[r F 1.6 olmahdrr 11. Kameranm gdr0g agrsr D:90o/H:68"/V:50" olmahdrr Kameranrnbeyaz dengesi : Otomatik (2500'K dan 9500'K )olmahdrr. 13. Kameramn hrzh hareket eden cisimleri daha iyi izleyebilmesi igin Elektronik Shutter lzellipi olmah ve Elektronik Shutter (hrz)arahpr PAL:1/50-1/100,000sec, NTSC:1160-lll00,000sec arahlrnda otomatik olmahdrr. 14. Kameralar, grk seviyesi dtiqiik ortamlarda kullanrlabilir gdrtintii elde edebilmek igin Otomatik Kazang Kontrol dzelli$inde olmahdrr 15. Sinyal Giiriiltii Oram (Sn\) : 63,8 db den yi.iksek olmahdrr 16. Kameramn Video Qrkrqr : l(bir) Vp-p,75 Ohm.BNC konektcir olmahdrr. 17. Kameramn, Qahgma Voltajr DC 12V olmahdrr. 18. Kullarulacak kameralar gece gdrii$ (infrared) cizelliline sahip olacaktt, en az23 adet R-Led bulunacaktrr. Ledler gece en az 15 mt aydrnlatma yapabilmelidir. 19. Kameramn R Dalga Boyu: en az 850nm olmahdrr. 20. Kameramn gi.ig harcamasr: Maksimum 750 ma olmahdrr. 2l.Kanera, aliiminyum ddkiim so[utma kanalh dtg yiizeye, su ve toz gegirmez dzellifie ve koruma siperligine sahip olmahdrr. 22.Dry ortam korunmasr P66 olmahdrr. 23.Kameramn, gahgma srcakhk arah[r: (-)10"C - 50"C, gahqma nem oranl max 90olo RH olmahdrr. 24.Kanera, aliiminyum ddkrim sosutma kanalh drq yiizeye, su ve toz gegirmez 6zelli[e ve koruma siperligine sahip olmahdrr. 25. Drg ortam korunmasr P66 olmahdrr. 26.Kameramn afirrhlr 0,75 kg danaz olmahdrr.

14 HARici Tip RENKl,i cuvnnlix rauerasr rnxxir ganrn,rvrnsi l. Teklif edilecek cihaz CE belgesine sahip olmahdrr. Teklif edilen tininlerin T.C. Sanayi Bakanhlr tarafindan ithalatgr yada_iiretici firmaya verilen, iizerinde belge onay tarihi ve numa"raslnln, ithalatgr veya iiretici firmamn tam iinvanr ve adresi ile birlikte tiriin marka ve cinsinin yer aldr$r resmi Garanti Belgesi'nin rirnegi bulunmahdrr. 2. Resim Sensiir 3. DSP Sistemi 4. TV Sistemi 5. Qiiziiniirliik 6. Yatay Qiiziiniirliik 7. Diiqiik Aydrnlatma 8. Dinamik Oran 9. Video Qrkrqr 10. S/N (Y Oran) 11. Gamma Ozellig 12. Lens arahfr 13. Led Aydrnlatma 14. Kamera Adr Giiriintiisii 15. Tarama Sistemi 16. SYNC. Sistem 17. Gece & Giindiiz Modu 18. Elektronik Kesici Hrzr 19.Kazang Kontrol 20.Beyaz Dengesi 21. Sense-up 22.Flip (V-Rev) 23. Arka grk Ayarlamasr 24. Dinamik Gtiriiltii Azaltma 25. Dijital Yakrnlagtrrma 26. Hareket Algrlama 27.OzelBiilge 28. Kamera Kontrol Arayiizii 29. iletiqim Protokolii 30. Koruma Srnrfi 31. Aynalama(H-REV) 32. Qalryma srsr / Nem 33. Qalryma voltajr 34. Dondurma 1/3' Sony Processor Aptina Megapixel R-CUT Filter KP6OO PALA{TSC Minimum gdztiniirltik PAL 976(H) x 582(V) NTSC: e76(h) x ae40) En az Renk 700TV line, Gece Gdniqte 750TV line Renkli Mod: Liix, SB Mod: Ltix 72dB l.ov P-P Composite 75 ohm (BNC) s2db (AGC Off) mm -2mm Ayarlanabilir varifocal lens 36 High Led, 60mt gece aydrnlatma Gcinintti tisttinde, pozisyon ayarlanabilir 2:1 Karrgtrrma Dahili / Hat kilidi Renkli / Siyah, Beyazl Otomatik / Qrkrp 60-1/90000,x2-x5r2 Diiqdk Ortal Yiiksek / Segilebilir ATW/C Ol -ROLL/PU S H/Manual Otomatik (Segilebilir timit x2 - x512) Kapah ON/OFF WDR/BLC/ECLP S/OFF segilebilllr 3 D -DNR A g rklkap ah ( - 63 ay arlanabilir s evi ye) 8X Yakrnlagtrrma 8 Alarm grkrgr 8 Belirlenebilir alan RS-485 Opsiyonel Pelco-D P66 Agrk/Kapah -10'C "C /Nem: 30 - %80 RH 12VDC Agrk/Kapalr

15 ti.riral KAyrr ciutzt Kapalr Dewe Kamera Giivenlik sisteminde kullamlacak olan Dijital Kayrt Sistemi enaz aqaprda belirtilmig olan teknik cizelliklere sahip olacaktrr. o Cihaz minimum triplex Ozellikte olacaktrr. Gergek zannnh gdrtnttiler izlenirken, bir taraftan kayrta devam edecek, kayrttan grkmaya gerek kalmadan gegmige ait gclrtinttiierde ay ru anda izlenebilecektir.. Drjital gdri.inttileme ve kayt cihazr profesyonel sistemlerde kullanrlan endiistriyel tip cihazlar olacaktrr. Bilgisayarlarukart ve program yiiklemek suretiyle oluqturulan bilgisayar tabanh sistemler ve kartlar teklif edilmeyecektir. o CCR/PAL video sinyal formatrnr destekleyecektir. o Gergek za/r nh izleme gdztiniirltiliifti, 1ch,1440(H)x900(V), 1280(H)x1024(V), 024 (H)x7 6 8 (V), (H)x6 0 0 (V) piksel olmahdrr. o Kayrt izlemehrzrve g<iziintirlii$i,enaz2kanaligin25 fps Dl,enaz14kanaligin 25 fps, CF g<iziini.irliifiinde, kamera baqrna 25fps olmahdrr. o Crhaz en az 16 kanahndan 704x576 (4CF) griztintirlii[rinde ve hard disk kapasitesinden efektif bir gekilde yararlanmak ve gok diiqdk network bant geniqliklerinde dahi aktif gdriintti transfer edebilmek amactyla da, daha dtigiik gciziiniirltiklerde de (Ornelin CF veya QCF gibi ) video transfer imkdnrna sahip olacaktrr. o Video formatr de[igtirilebilir (PALATSC) olmahdrr. c Clhazn 16 adet video, 2 adet ses giriqi, 1 kanal bi-directional (gift taraflr konugma) girigi ve grkrqr, 1 adet ses, adet video, ve adet VGA, grkrgr olmahdrr. o Ethernet portu (RJ45) ile velveya harici modem (PSTN,SDN) ile uzaktan eriqim ve izleme, (LAN/WAN) ile uzaktan erigimi destekleme dzellig olmahdrr. o E$zamanh kayrt ve izleme ve ayru anda gegmiq kayrt gdriinttisii izlemek igin tam kapasite triplex multiplexer OzelliSi olmahdr, ttim kameralann kayrtlarr, tarih, saat ve saniye has sasiyetinde s enkro nize izlenebi lmeli dir.. Wavelet, MPEG4 velveyah.264 stktqtrma formatlanndan en azbirinidesteklemelidir. o PTZ Kontrolti yapabilmelidir, bunu kendi iizerindeki R gevirici ile baqka bir tiniteye ihtiyag duymadan yapabilmelidir. o Her kanal igin ayarlanabilen hareket algrlama (Motion Detection), Kamera Sabotaj ve Video Kaybr, ile tetiklenebilen alarm cizelligi olmahdrr. o Cihaz hareket algrlama dzellipinde ekrant 22x18(396) tanrmlanabilir hareket algrlama bdlgesine ayrrabilmelidir.. Cihaz iizerinde istenilen kamera g6rtintiisiinde, 4 adede kadar ayn a\an yasaklama yaprlabilmelidir. Ve bu alanlann btiyiikltikleri ayn ayn tammlanabilmelidir. o Kullantct arabirimi birden fazla dili desteklemelidir, bunlar kullamcr arayiiziinden segilebilir olmah ve Tiirkge tercih sebebi olacaktrr. o Kayrt cihazrnrn iizerinde en az 2 TB harddisk bulunacaktrr.. ilave disk yuvasrna gerek duymadan cihaz 4 Terabyte seviyesini desteklemelidir. Cihaz aym iiretici tarafindan i.iretilmig NAS (Network Attached Storage) ile yedekleme kapasitesi arttrrrlabilmelidir.

16 a a a o a a a En az dahili 1000 MB SATA - HDD segenesi ile izleme, hrzh ileri, geri ve durdurma gibi fonksiyonlarrn kolayca yaprlabilmesini sallayacaktu. Cihann i.izerinde 2 adet SATA Sabit disk girigi olmahdrr. SATA - DE gevirici kullamlan clhazlar kabul edilmeyecektir. Kritik kayrtlarda alarm, tarivzaman, kamera kriterlerini kullanarak hrzh erisim sa$lanacaktrr. Kritik kayrtlan korumak igin istenilen bir ya da birden fazlasabitdiske yeni kayrt yazrlmasr istenirse durdurulabilmelidir. Cihazn Dl gdztiniirliikte toplam 100 resim/saniye (PAL), 480 resim/saniye(ntsc) kayrt htzr olmahdrr. 16 kamerada, kamera bagrna en az25 resim/saniye kapasite diigmelidir. Cihaz alarm durumunda daha cinceden tarumlanmrg bir statik P numarasrndaki bilgisayara alarm goriintiilerini o bilgisayardan istem olmadan da gdnderebilmelidir. Cihaz, kayrtlann giivenlipi agtsrndan eq zamanh olarak network Dzerindeki bir NAS cihaztna da, kamera g 6 rtintiil eri ni y azabilme i dir. TCP/P(LAN/WAN) iizerinden uzaktanba[lanma, belirlenen yetkili kigilerin canh ve kayrt gcininttilerine erigebilme izleme cizelliline sahip olacaktrr. Uzaktan eriqim web browier (internet Explorer, v.b) veya arayizprogramlan(cfient v.s.) tizerinden yaprlacaktrr. Cihaz tizerinde oluqabilecek herhangi bir hatayr (P gakrqmasr, sabit disk problem, disk dolu bilgisi, network baslantrsr problem vs.) geqitli qekillerde bildirebitmelidir ( , alarm grkrqr ve ana monitored mesaj olarak) Cihaz gerekli kogullar sallanmak sureti ile istenildilinde alarm durumunda istenilen adreslerine alarm bilgisini gcinderebilmelidir. istenilen kameralar istenilen zamanarahklannda srah olarak izlenebilecektir. Smrrsz sayrda cihaz ve cihaza balh olan desteklenen PTZ kameralar tek bir kontrol klavyesi ile network iizerinden kontrol edilebilir olacaktrr. Cihaz USB-DVD-Writer yedeklemesi, ayrrca geligen teknolojiye bash olarak harici USB iletigim protokollerini kullanan yedekleme iinitelerini destekleyecektir. Silinmeyen program hafizasryla enerji kayrplarrnda <izellikler korunmahdrr. Elektrik kesintilerinde otomatik tekrar baqlama ve kendi kendini denetleme dzellisi olmahdrr. Qalrgma voltajr 220 Y AC (t %) l50hz olacaktrr. Cihann 16 adet 1 Vp-p 75 Ohm kamera girigi olmahdrr. Cihann ttim fonksiyonlan bir R uzaktan kumanda, mouse ve kontrol klawesi ile kontrol edilebilmelidir. Cihann 6n paneli yetkisiz kullamm igin qifre korumasr ile kilitlenebilmelidir, cihazyetkisiz kigilerce kapatrlamamaltdtr, cihaz gifresi en az 6 karakter olmah ve rakam, harf ve alfanumerik karakterleri desteklemelidir. o Uzaktan ballantr ve yerel kullanrm igin, istenildigi kadar kullamcr ve gifre tanrmlanabilmelidir ve her kullanrcr igin cihazrn fonksiyonlan farkh olacak gekilde ayarlanabilmelidir (0r: izlenilen kamera gdriinttilerinin slmrlanmasr, kamera gciriinttilerinde maskeleme, kayrtlara ulaqma, canh izlemeler, kayrt ytiklemesi, kayrtlann silinmesi vb.)

17 o a cihaza aym anda en az l0 (on ) kullanrcr,uzaktanballanabilmelidir. Cihazrn tarih ve saatinin gtincel kalabilmesi igin internet i.izerindeki herhangi bir NTp (Network Time Protocol) sunucusuna ballantr kurabilmeli ve belli arahklar ile zanan ve tarih bilgisi giincellenebilir olmahdrr. Cihann network gtivenlili igin, P krsrtlamasr ayan olmaldrr. (Cihaza ba[lanacak bilgisayarlarrn P numaralan tammlanabilecektir.) Uzaktan ba[lantr ile cihazrn monit<ir grkrq ayarlan harig ttim ayarlarr de[igtirilebilmeli, yeni kullamcilar tammlanabilmeli, kullamcrlara yetki verilip geri ahnabilmelidir, kullamcrlar kendi gifrelerini degiqtirebilmelidir. Uzaktan baslantrda cihazn iizerindeki canh grirunttiler ve kayrtlar izlenebilmeli, istenilen kayrtlar MP4 formatrnda o bilgisayara download edilebilmeridir. Qoklu cihaz olmast durumunda tek bir yanhm ile ttim DVR lar kontrol edilebilmeli ve buradaki kameralar izlenebilmelidir. Tam yedekleme <izelli$ ile herhangi bir sabit diskinin bozulmasr riskine karqrhk kritik kameralann kayrtlarr yedekli olarak bagka bir sabit diske de yazrlabilmelidir. Kameralann sabotaja upramast (kamera <intintin bir cisim yada el ile kapatrlmasr gibi) halinde alarrn dzellili olacaktrr. Alarm durumunda (Hareket Algrlama vb.) Dome Kameralar tammh pre-setlere ddnebilecektir. Hareket algrlama yada alarm durumunda ilgili kamera tam ekran olacak ve belli siire boyunca tam ekran gcinintil kalacaktrr. o Sisteme iligkin ayarlar, network, hareket algrlama, v.b. ayn ayfl fabrika ayarlanna a a ddndririilebilecektir. Belirlenen bft zamantn kayrtlan (lhafta, 3ciin vb.) silinebilmelidir. Ayrr iki zaffran arahlr (gece ve giindtiz gibi) igin canh izleme gdriintiilerinin parlakhk, kontrast, doygunluk, renk tonlan ayarlanabilir olacaktrr. Bir gtin en az 6 ayn periyoda aynlabilecek, her bir periyot igin kayrt ttirti (hareket algrlama, normal kayft, alarm kaydr vb.) tammlanabilecektir. Kayrt ve uzaktan canh izlemede, mouse kullanrlarak istenilen bdlgeye digital olarak zoom yaprlabilecektir. Cihaz tizerinden, cihaza balh kullamcrlar gcirtilebilecek, bu kullamcrlann ballantrsr istenildiginde yetki sahibi kullanrcrlar tarafindan kesilebilecek velveya kullamcr tarafindan tanrmlanabilecek bir zanan arahlr boyunca askrya ahnabilecektir. izlenen kayrtlar tek bir komut ile farkh medya ve hedef si.iriiciilere yedeklenebilecektir. 22" LCD MONTOR Monitcir 1920x1080 gdziiniirlii$iinde, ekran parlakh[r 300 cdlm2'den ktigtik olmayacaktrr. Tepki siiresi 5 ms ' den ktsa olmahdrr. Ekran 16,7 milyon renge kadar desteklemelidir. 170 derecelik izleme agrsr olmahdrr. VGA ve DV giriqleri olmahdrr. En az2 yi ganrttili olmahdrr. 6

18 DUVARA MONTE EDLEBLR KABNETLER 7U 6OOMMX5OOMM 9'' KABNET Tip testleri yapilmrq ve buna ait test sonuglan idareye verilmig, arka kapaklan ve ig dikmeleri (<inde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kahnhlrnda, kabinetlerin ig yiizeyleri en az 1,5 mm kahnh$rnda DKP sagtan mamul, dikme arahklarr 19" geniqlifinde, kabinetlerin ali gaseleri, toz girigini engelleyici kablo giriq bdltimtine ve kablolan sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n i,e yan kapaklan anahtarlt kilitli agrlabilir scjkrilebilir kabinetlerin rin kapaklal, tamperli, anti statik, sec're (gtivenli), ftime renkli, rodajh kahnhfir enaz 4 mm kahnh[rnda cam olan en 135 derece anahtarlr kilitli agrlabilir, scjkiilebilir, yaprya sahip 0n kapak camrrun mukavemetini artrrmak igin camrn etrafina camt tutan en az 3 cm. eninde vidah, metal gegmeli, gergeve yaptsl olan, elektrostatik toz boya ile boyanmtg, kabinetlerin iist krsmmda velveya yan yizeylerinde havalandrrma mazgallan olan, tist kapak ve/veya qapka sokiildtilti zaman fan grubuna mtidahale edebilecek gekilde tasarlanmrg olan, kabinet dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir kenan en az 9,5t0.01 mm cilgiisi.inde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinli[i boyunca hareket edebilen rizellikteki cihazn temini. her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde yerine montajr. TSE VE iso belseli olacaktrr. CCTV KABLO l+4 2x0,5A + 2xA,22

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır.

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasına ait IP CCTV Kamera ve Sistem Alım Şartnamesi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Zafer Mah. Cumhuriyet

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76 İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 VID-MP730 01 VID-MP721 02 VID-MP825 03 VID-MP619 04 VK-1100KI 05 VIC-6585 06 VIC-6284 07 VIC-6286 08 VIC-1520 09 VIC-6144 10 VIC-6218 11 VIC-6311 12 VIC-4439 13 VIC-4158

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60 DOĞRUDAN TEMİN İLANI MADEN EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Küçük Nedenler,Büyük Hedefler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi Teknoloji Kalite Performans 2012 Fiyat Listesi Ç NDEK LER DVR Cihazlar 03-16 Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13

Detaylı

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla Önsöz De erli Meslektafllarımız, Koza Güvenlik Sistemleri Ltd. fiti. 2005 yılında faaliyetine bafllamıfl ve bu güne kadar dünya güvenlik sektöründeki geliflmeleri yakından takip ederek en yeni ve en sa

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-PRO188HD 1200 TVL 2 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/Ïç Kamera 4mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı, DIŞ

Detaylı