Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU"

Transkript

1 T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve <izellikleri belirtilen (2) kalem Gi.ivenlik Amagh Kamera ;4734 sayit Kamu ihale Kanunun 22 maddesi geregi doirudan temin usulii ile ternin edilecektir. Birini fivatlarnrn bildirilmesini rica ederim. Kurulmasl Yaprm igi SraNo Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr Miktan Birimi Birim Fiyafi (TL) Toplam Fiyah (TL) Tiirkan Gizer Toplum Safihgr Merkezi Giivenlik Amaqh Kamera Sisterni Kurulmasr Adet Yaprn isi Kargakekeg Srtma ve Tropikal Hastahklar z Merkezi Giivenlik Amaqh Kamera Sistemi Adet Kurulmasr Yaprm isi Toplam Toplam fiyatya1n:z... gartlar tamamen okunup kabul edilmigtir....tl.'dir. ONnnn i UOTLAR: En son teklif kabul tarihi tarlhi mesai saati bitimine kadardr. : Proforma faturalarda malzsnre teslim tarihi belirtilecektir. : Teklifler Tiirk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu grindiir. : Usuiiine uygun olmayan teklifler degerlendirme drqr brakrlacaktr. irtibat Adresi: Halk SaSLlr Miidiirlii!{i Reqatbey Mah.5.Ocak Cad.No:53 Seyhan / ADANA rtibat Tel: irtibat Fax: l9ll EK: iqe Ait Teknik $arnrame

2 ihate Makaml 21 x 12 mm - 40 x 17 mm, ye kadar, tek bdlmeli pvc kablo kanalr Duvara monte edilebilir kabinefler 7U 600mmx500mm 19,' kabinet Varifocal Lensli Harici Kamera 16 Kanal Dijital Video Kayrt Cihazr CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+ 2x0,22\ Topfam: 44, *si';*i*1 i-1

3 ihale Makamr ig rnlemleni eursantajlar guzoeleniy -(YUzdeler toplam yaklagrk maliyete g6redir) igin Adr : HALK sngltgl tvto.t-ugutle engli run-xnru -cizrn rsuve rancnreree strma ve TROPKAL HAST.AR$.MRK. KAMERA S STEMi yaptml i9 GTubu: Ana GTup>KARGAKEKEQ STMA VE TRoPiKAL HASTALKLAR MERKEZ XnUenn SSTEM Sayfa: 1 S. No Poz No lmalatrn Cinsi Birim Miktan Pursantaj lo/" x 12 mm - 40 x 17 mm' ye kadar, tek bcilmeli PVC kablo kanah m 3, z Duvara monte edilebilir kabinetler 7U 600mmx500mm 19,' kabinet Adet 0,893009? Dahili lr Kamera Ad, 9, Varifocal Lensli Harici Kamera Ad. 23, Kanal Dijital Video Kayrt Cihazr Ad. 8, LCD Monitor Ad CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+2xO,22) Mt. 6, Toplam: 55, llrhffi+1:-1

4 hale Makaml MAHAL l-isresi iein Adr : HALK sngltgt MD.LUGUNe englt TURKAN GizER TSM ve KARGAKEKE9 strma ve TROPKAL HAST.AR$.MRK. KAMERA SSTEMi yaptml s.no iunlelu eol einimi 1 TURKAN cizer TSM KARGAKEKEg STMA VE TROPKAL HASTALKLAR MERK. PVC kablo kanah m X x 2 Duvara monte edilebilir kabinefler 7U QQ0r4mx500mm'1 9" kabinet Adet X X DahililR Kamera Ad. x X 4 Varifocal Lensli Harici Kamera Ad. x x 5 16 Kanal DijitalVideo Kayrt Cihazr Ad. X X b LCD Monitdr Ad. X X 7 CCTV Kablo 4+ 1 (2x0,50+2x0,22\ Mt. X x

5 2 '= l! a,al --l o-o?o VQ xgt '=6 N

6 z '= F =J- J* =5 oz

7 N H = : H E z 3 f'r Fi" LH J illli F?' $l 3l el rl E.e,!FJ [,r fg o'9 lol ler f 5:$ fl r: :;g f ruqace t, = * z d H { j & z d E F6 s ry'l!

8 ,/ OLr) 3 ts li E =z-fd \./ = - ol ay.)

9 i.._lt O r) =--f _J n ft \./ q\.1 =l u_jl f!l q-# g : = F 5 R

10 O LO :d =_J n \1 J

11 {., *l :p,i v F-: *J 't) (n Fl z Nrr \l rrl t, F.l (n D F] F rrl N ri z v H F z '6 f r'l R Fl ri D fyl F(n U) rtl V 6 =.J (t> z o -Jo Y = U F (na E, uj \< LE.E -o Y -:a E. P l fr. 'E* OO d NY 1 \7.fztl _-_}J t- ---T- ^lol r()l E <\l -Fl R (>l ><l <\l -t.l <l =l (ol (rl oal.+l -r'l el (.)l lt& la-?z va ar.z 0a ru uz tro s:o Oz 1d sg (Lql s* fik i_ ur F = == 0 " E E =E: 36 j* H V szo Q f T 4,3[

12 HALK SAGLG MD.LUGUNE BAGL TURKAN GZER TSM VE KARGAKEKEq STMA ve TRopir,q,L HAST.AR$.MRK.KAMERA sisrnui varwu igi rnrnir g.tnrnaunsi A. igin ranlvrr Halk Sapltlr Mtdtirlii[ii'ne Baflr Ti.irkan Gizer TSM ve Kargakekeg Srtma ve Tropikal Hastaltklar Araqtrrma Merkezine grivenlik amagh kamera sistemi kurulmasi iqinin ige ait proje, t.t "it gartname ve kontrol mi.ihendisinin talimatlan do!rultusunda verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallamna uygun bigimde giiniimtizrin en son teknolojisine uygun malzemelerle yaprlarak tamamlanmasl ve gahgrr vaziyette anahtar teslimi idareye tesiim edilrnesi iqidir. B. MALZEME OLURLAR VE KABULO imalatta kullamlacak her tiirlii malzemenin segimi idare tarafindan yaprlacaktrr. Ttim malzemelerin TSE'ye uygun olmasro birinci smrf olmasr ve idare tarafindan besenilmesi esastrr. idare tarafindan uy gun gdriilmeye n hi gb ir malzeme imalatta kul am lmayacaktr. Malzemeler, ilgili firmalann en son teknolojisine gcire riretilmiq malzemeler olacak kesinlikle iiretimden kalkmrg malzeme kullamlmayacaktu. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanrnda sipariq edilme si ytikl enicinin sorumlululundadrr idarenin talep etmesi halinde imalatta kullamlacak malzemelerden birer adet drnek verilecek herhangi bir sebeple Ornek verilemeyen malzemelerde test sonuglanm igeren kataloglar verilecektir. C. GENEL HUSUSLAR 1. gin kapsamrnda yaprlacak tiim iqler bu qartname ve onayh projesi kapsamrnda yaprlacaktrr. 2. Onayh projede ve gartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yaprlmasr teknik zorunluluk gerektiren iqler idarenin tingdrecegi ve igin tekni[ine uygun qekilde yaprlacaktrr. 3. Onayh proje, teknik gartname ve mahal listesinde geligen teknik hususlar ortaya grkmasr halinde teknik qartname esas almacaktrr. Teknik qartnamede belirtilmeyen veya detayh tarif edilmeyen hususlarda onayh projesine uygun olarak yaprlacaktrr. 4. Dijital video kayft cihanrun tizerinde 2 TB harddisk takrh olacaktrr. Bunun igin ayrrca bir bedel 6denmeyecektir. 5. Kontrol Tegkilatrnrn talep etmesi halinde malzemelerin Teknik $artnameye uygunlusunun incelenmesi maksadryla resmi veya ozel laboratuarlarda gerekli testlerin yaprlmasr Yiiklenici Firmamn sorumlulupundadrr. Ytiklenici Firma bu testler igin ilave ticret talep edemez. 6. Yiiklenici firma ige baglamadan 6nce mevcut altyapryr(su hattr, telefon hattr, elektrik hattr, kanalizasyon hattt, v.s.) detayh bir gekilde inceleyecek, proje konusu igin yaprlmasr esnasmda mevcut altyaprya zarar vermeyecek qekilde gerekli tedbirleri alacaktr. Mevcut altyaprya zarar verilmesi halinde kontrol tegkilatrnrn talimatr do!rultusunda zarar gdren krsrm derhal onanlacak veya yenisi ile deiqtirilecektir. 7. ige baglanmadan tince ig ve iggi giivenlili ile ilgili her tiirlii emniyet tedbiri Yiiklenici tarafindan almacaktrr. ig kazasrna ait her tiirlii sorumluluk ve tazminatyiikiimliiltigii Yiikleniciye aittir. 8. S<ikiim ve yrkrmdan grkan her tiirlii malzeme idareye ait olup, bu malzemelerin depolanmasr ya da ig mahallinden uzaklaqtnlmast hususunda Yiiklenici, Kontrol Tegkilatrnrn talimatr do[rultusunda hareket edecektir.

13 f. imalatta kullamlan cihazlann Garanti Belgeleri Gegici Kabul tarihinde onaylatrhp idareye teslim edilecektir. 10. Firma kurulacak sistem tizerinde, uygulamah olarak e[itim verecektir. Sistemin gahgmasr ile ilgili tiim iglemler ve bilgi akrgr bilgisayar tizerinden gerekli yazirmlar NT, internet v.s sistemleri destekleyecektir. 11. Ytiklenici firma gegici kabul tarihinde gegici kabul tarihinden itibaren bir yrl igin idare ile ficretsiz bakrm sdzlegmesi imzalayacaktrr. Gegici kabul tarihinden sonra bir yrl igerisinde anzalanan kamera ve/veya DVR cihazmm yerine, anzab cihazlar onanlana kadar ytiklenici firma tarafindan en fazla 24 saat igerisinde yenileri monte edilecektir. Briylelikle sistemin aksamadan siirekli gahqmasr sa[lanacaktr. Anza bildiriminden soffa en gok 12 saat igerisinde olaya mtidahale edilecektir. Bu iglemler igin aynca bir ticret talep edilmeyecektir. DAHiLi TiP NNNXr,i CUVrN,ir XAVTNRAS TEKNK $ARTNAMESi l. Teklif edilecek cihaz CE belgesine sahip olmahdrr. Teklif edilen iiriinlerin T.C. Sanayi Bakanlt$r tarafindan ithalatgr yada i.iretici firmaya verilen, tizerinde belge onay tarihi ve numarasmln, ithalatgr veya tiretici firmamn tam iinvam ve adresi ile birlikte tirtin marka ve cinsinin yer aldr[r resmi Garanti Belgesi'nin rirnegi bulunmahdrr. 2. Kamerantn; Gcirtintii image sensdr boyutu ll3 inchya da daha biiytik olmahdrr. 3. Kameranm image Sensrir Tipi en az ll3" Sony CMOS olmahdrr. 4. Kameramn sinyal sistemi PAL ve NTSC sinyallerini destekler nitelikte olmahdrr. 5. Efektif Gdriintri Elemanr Qdziiniirliign:PAL:752x582 NTSC:768x494 piksel olmahdr. 6. Kameramn Yatay Qciziiniirltilri en az 600 TV line olmahdrr. 7. Kameramn minimum rqrk duyarhhlr Giindtiz:0.5lux,Gece: 0.1Lux olmahdrr. 8. Kameranm Senkronizasyon sistemi : nternal (Dahili) olmahdrr. 9. Kameranm lensi Sabit 3,6 mm olmahdrr. 10. Kameramn lens diyafram agrkh[r F 1.6 olmahdrr 11. Kameranm gdr0g agrsr D:90o/H:68"/V:50" olmahdrr Kameranrnbeyaz dengesi : Otomatik (2500'K dan 9500'K )olmahdrr. 13. Kameramn hrzh hareket eden cisimleri daha iyi izleyebilmesi igin Elektronik Shutter lzellipi olmah ve Elektronik Shutter (hrz)arahpr PAL:1/50-1/100,000sec, NTSC:1160-lll00,000sec arahlrnda otomatik olmahdrr. 14. Kameralar, grk seviyesi dtiqiik ortamlarda kullanrlabilir gdrtintii elde edebilmek igin Otomatik Kazang Kontrol dzelli$inde olmahdrr 15. Sinyal Giiriiltii Oram (Sn\) : 63,8 db den yi.iksek olmahdrr 16. Kameramn Video Qrkrqr : l(bir) Vp-p,75 Ohm.BNC konektcir olmahdrr. 17. Kameramn, Qahgma Voltajr DC 12V olmahdrr. 18. Kullarulacak kameralar gece gdrii$ (infrared) cizelliline sahip olacaktt, en az23 adet R-Led bulunacaktrr. Ledler gece en az 15 mt aydrnlatma yapabilmelidir. 19. Kameramn R Dalga Boyu: en az 850nm olmahdrr. 20. Kameramn gi.ig harcamasr: Maksimum 750 ma olmahdrr. 2l.Kanera, aliiminyum ddkiim so[utma kanalh dtg yiizeye, su ve toz gegirmez dzellifie ve koruma siperligine sahip olmahdrr. 22.Dry ortam korunmasr P66 olmahdrr. 23.Kameramn, gahgma srcakhk arah[r: (-)10"C - 50"C, gahqma nem oranl max 90olo RH olmahdrr. 24.Kanera, aliiminyum ddkrim sosutma kanalh drq yiizeye, su ve toz gegirmez 6zelli[e ve koruma siperligine sahip olmahdrr. 25. Drg ortam korunmasr P66 olmahdrr. 26.Kameramn afirrhlr 0,75 kg danaz olmahdrr.

14 HARici Tip RENKl,i cuvnnlix rauerasr rnxxir ganrn,rvrnsi l. Teklif edilecek cihaz CE belgesine sahip olmahdrr. Teklif edilen tininlerin T.C. Sanayi Bakanhlr tarafindan ithalatgr yada_iiretici firmaya verilen, iizerinde belge onay tarihi ve numa"raslnln, ithalatgr veya iiretici firmamn tam iinvanr ve adresi ile birlikte tiriin marka ve cinsinin yer aldr$r resmi Garanti Belgesi'nin rirnegi bulunmahdrr. 2. Resim Sensiir 3. DSP Sistemi 4. TV Sistemi 5. Qiiziiniirliik 6. Yatay Qiiziiniirliik 7. Diiqiik Aydrnlatma 8. Dinamik Oran 9. Video Qrkrqr 10. S/N (Y Oran) 11. Gamma Ozellig 12. Lens arahfr 13. Led Aydrnlatma 14. Kamera Adr Giiriintiisii 15. Tarama Sistemi 16. SYNC. Sistem 17. Gece & Giindiiz Modu 18. Elektronik Kesici Hrzr 19.Kazang Kontrol 20.Beyaz Dengesi 21. Sense-up 22.Flip (V-Rev) 23. Arka grk Ayarlamasr 24. Dinamik Gtiriiltii Azaltma 25. Dijital Yakrnlagtrrma 26. Hareket Algrlama 27.OzelBiilge 28. Kamera Kontrol Arayiizii 29. iletiqim Protokolii 30. Koruma Srnrfi 31. Aynalama(H-REV) 32. Qalryma srsr / Nem 33. Qalryma voltajr 34. Dondurma 1/3' Sony Processor Aptina Megapixel R-CUT Filter KP6OO PALA{TSC Minimum gdztiniirltik PAL 976(H) x 582(V) NTSC: e76(h) x ae40) En az Renk 700TV line, Gece Gdniqte 750TV line Renkli Mod: Liix, SB Mod: Ltix 72dB l.ov P-P Composite 75 ohm (BNC) s2db (AGC Off) mm -2mm Ayarlanabilir varifocal lens 36 High Led, 60mt gece aydrnlatma Gcinintti tisttinde, pozisyon ayarlanabilir 2:1 Karrgtrrma Dahili / Hat kilidi Renkli / Siyah, Beyazl Otomatik / Qrkrp 60-1/90000,x2-x5r2 Diiqdk Ortal Yiiksek / Segilebilir ATW/C Ol -ROLL/PU S H/Manual Otomatik (Segilebilir timit x2 - x512) Kapah ON/OFF WDR/BLC/ECLP S/OFF segilebilllr 3 D -DNR A g rklkap ah ( - 63 ay arlanabilir s evi ye) 8X Yakrnlagtrrma 8 Alarm grkrgr 8 Belirlenebilir alan RS-485 Opsiyonel Pelco-D P66 Agrk/Kapah -10'C "C /Nem: 30 - %80 RH 12VDC Agrk/Kapalr

15 ti.riral KAyrr ciutzt Kapalr Dewe Kamera Giivenlik sisteminde kullamlacak olan Dijital Kayrt Sistemi enaz aqaprda belirtilmig olan teknik cizelliklere sahip olacaktrr. o Cihaz minimum triplex Ozellikte olacaktrr. Gergek zannnh gdrtnttiler izlenirken, bir taraftan kayrta devam edecek, kayrttan grkmaya gerek kalmadan gegmige ait gclrtinttiierde ay ru anda izlenebilecektir.. Drjital gdri.inttileme ve kayt cihazr profesyonel sistemlerde kullanrlan endiistriyel tip cihazlar olacaktrr. Bilgisayarlarukart ve program yiiklemek suretiyle oluqturulan bilgisayar tabanh sistemler ve kartlar teklif edilmeyecektir. o CCR/PAL video sinyal formatrnr destekleyecektir. o Gergek za/r nh izleme gdztiniirltiliifti, 1ch,1440(H)x900(V), 1280(H)x1024(V), 024 (H)x7 6 8 (V), (H)x6 0 0 (V) piksel olmahdrr. o Kayrt izlemehrzrve g<iziintirlii$i,enaz2kanaligin25 fps Dl,enaz14kanaligin 25 fps, CF g<iziini.irliifiinde, kamera baqrna 25fps olmahdrr. o Crhaz en az 16 kanahndan 704x576 (4CF) griztintirlii[rinde ve hard disk kapasitesinden efektif bir gekilde yararlanmak ve gok diiqdk network bant geniqliklerinde dahi aktif gdriintti transfer edebilmek amactyla da, daha dtigiik gciziiniirltiklerde de (Ornelin CF veya QCF gibi ) video transfer imkdnrna sahip olacaktrr. o Video formatr de[igtirilebilir (PALATSC) olmahdrr. c Clhazn 16 adet video, 2 adet ses giriqi, 1 kanal bi-directional (gift taraflr konugma) girigi ve grkrqr, 1 adet ses, adet video, ve adet VGA, grkrgr olmahdrr. o Ethernet portu (RJ45) ile velveya harici modem (PSTN,SDN) ile uzaktan eriqim ve izleme, (LAN/WAN) ile uzaktan erigimi destekleme dzellig olmahdrr. o E$zamanh kayrt ve izleme ve ayru anda gegmiq kayrt gdriinttisii izlemek igin tam kapasite triplex multiplexer OzelliSi olmahdr, ttim kameralann kayrtlarr, tarih, saat ve saniye has sasiyetinde s enkro nize izlenebi lmeli dir.. Wavelet, MPEG4 velveyah.264 stktqtrma formatlanndan en azbirinidesteklemelidir. o PTZ Kontrolti yapabilmelidir, bunu kendi iizerindeki R gevirici ile baqka bir tiniteye ihtiyag duymadan yapabilmelidir. o Her kanal igin ayarlanabilen hareket algrlama (Motion Detection), Kamera Sabotaj ve Video Kaybr, ile tetiklenebilen alarm cizelligi olmahdrr. o Cihaz hareket algrlama dzellipinde ekrant 22x18(396) tanrmlanabilir hareket algrlama bdlgesine ayrrabilmelidir.. Cihaz iizerinde istenilen kamera g6rtintiisiinde, 4 adede kadar ayn a\an yasaklama yaprlabilmelidir. Ve bu alanlann btiyiikltikleri ayn ayn tammlanabilmelidir. o Kullantct arabirimi birden fazla dili desteklemelidir, bunlar kullamcr arayiiziinden segilebilir olmah ve Tiirkge tercih sebebi olacaktrr. o Kayrt cihazrnrn iizerinde en az 2 TB harddisk bulunacaktrr.. ilave disk yuvasrna gerek duymadan cihaz 4 Terabyte seviyesini desteklemelidir. Cihaz aym iiretici tarafindan i.iretilmig NAS (Network Attached Storage) ile yedekleme kapasitesi arttrrrlabilmelidir.

16 a a a o a a a En az dahili 1000 MB SATA - HDD segenesi ile izleme, hrzh ileri, geri ve durdurma gibi fonksiyonlarrn kolayca yaprlabilmesini sallayacaktu. Cihann i.izerinde 2 adet SATA Sabit disk girigi olmahdrr. SATA - DE gevirici kullamlan clhazlar kabul edilmeyecektir. Kritik kayrtlarda alarm, tarivzaman, kamera kriterlerini kullanarak hrzh erisim sa$lanacaktrr. Kritik kayrtlan korumak igin istenilen bir ya da birden fazlasabitdiske yeni kayrt yazrlmasr istenirse durdurulabilmelidir. Cihazn Dl gdztiniirliikte toplam 100 resim/saniye (PAL), 480 resim/saniye(ntsc) kayrt htzr olmahdrr. 16 kamerada, kamera bagrna en az25 resim/saniye kapasite diigmelidir. Cihaz alarm durumunda daha cinceden tarumlanmrg bir statik P numarasrndaki bilgisayara alarm goriintiilerini o bilgisayardan istem olmadan da gdnderebilmelidir. Cihaz, kayrtlann giivenlipi agtsrndan eq zamanh olarak network Dzerindeki bir NAS cihaztna da, kamera g 6 rtintiil eri ni y azabilme i dir. TCP/P(LAN/WAN) iizerinden uzaktanba[lanma, belirlenen yetkili kigilerin canh ve kayrt gcininttilerine erigebilme izleme cizelliline sahip olacaktrr. Uzaktan eriqim web browier (internet Explorer, v.b) veya arayizprogramlan(cfient v.s.) tizerinden yaprlacaktrr. Cihaz tizerinde oluqabilecek herhangi bir hatayr (P gakrqmasr, sabit disk problem, disk dolu bilgisi, network baslantrsr problem vs.) geqitli qekillerde bildirebitmelidir ( , alarm grkrqr ve ana monitored mesaj olarak) Cihaz gerekli kogullar sallanmak sureti ile istenildilinde alarm durumunda istenilen adreslerine alarm bilgisini gcinderebilmelidir. istenilen kameralar istenilen zamanarahklannda srah olarak izlenebilecektir. Smrrsz sayrda cihaz ve cihaza balh olan desteklenen PTZ kameralar tek bir kontrol klavyesi ile network iizerinden kontrol edilebilir olacaktrr. Cihaz USB-DVD-Writer yedeklemesi, ayrrca geligen teknolojiye bash olarak harici USB iletigim protokollerini kullanan yedekleme iinitelerini destekleyecektir. Silinmeyen program hafizasryla enerji kayrplarrnda <izellikler korunmahdrr. Elektrik kesintilerinde otomatik tekrar baqlama ve kendi kendini denetleme dzellisi olmahdrr. Qalrgma voltajr 220 Y AC (t %) l50hz olacaktrr. Cihann 16 adet 1 Vp-p 75 Ohm kamera girigi olmahdrr. Cihann ttim fonksiyonlan bir R uzaktan kumanda, mouse ve kontrol klawesi ile kontrol edilebilmelidir. Cihann 6n paneli yetkisiz kullamm igin qifre korumasr ile kilitlenebilmelidir, cihazyetkisiz kigilerce kapatrlamamaltdtr, cihaz gifresi en az 6 karakter olmah ve rakam, harf ve alfanumerik karakterleri desteklemelidir. o Uzaktan ballantr ve yerel kullanrm igin, istenildigi kadar kullamcr ve gifre tanrmlanabilmelidir ve her kullanrcr igin cihazrn fonksiyonlan farkh olacak gekilde ayarlanabilmelidir (0r: izlenilen kamera gdriinttilerinin slmrlanmasr, kamera gciriinttilerinde maskeleme, kayrtlara ulaqma, canh izlemeler, kayrt ytiklemesi, kayrtlann silinmesi vb.)

17 o a cihaza aym anda en az l0 (on ) kullanrcr,uzaktanballanabilmelidir. Cihazrn tarih ve saatinin gtincel kalabilmesi igin internet i.izerindeki herhangi bir NTp (Network Time Protocol) sunucusuna ballantr kurabilmeli ve belli arahklar ile zanan ve tarih bilgisi giincellenebilir olmahdrr. Cihann network gtivenlili igin, P krsrtlamasr ayan olmaldrr. (Cihaza ba[lanacak bilgisayarlarrn P numaralan tammlanabilecektir.) Uzaktan ba[lantr ile cihazrn monit<ir grkrq ayarlan harig ttim ayarlarr de[igtirilebilmeli, yeni kullamcilar tammlanabilmeli, kullamcrlara yetki verilip geri ahnabilmelidir, kullamcrlar kendi gifrelerini degiqtirebilmelidir. Uzaktan baslantrda cihazn iizerindeki canh grirunttiler ve kayrtlar izlenebilmeli, istenilen kayrtlar MP4 formatrnda o bilgisayara download edilebilmeridir. Qoklu cihaz olmast durumunda tek bir yanhm ile ttim DVR lar kontrol edilebilmeli ve buradaki kameralar izlenebilmelidir. Tam yedekleme <izelli$ ile herhangi bir sabit diskinin bozulmasr riskine karqrhk kritik kameralann kayrtlarr yedekli olarak bagka bir sabit diske de yazrlabilmelidir. Kameralann sabotaja upramast (kamera <intintin bir cisim yada el ile kapatrlmasr gibi) halinde alarrn dzellili olacaktrr. Alarm durumunda (Hareket Algrlama vb.) Dome Kameralar tammh pre-setlere ddnebilecektir. Hareket algrlama yada alarm durumunda ilgili kamera tam ekran olacak ve belli siire boyunca tam ekran gcinintil kalacaktrr. o Sisteme iligkin ayarlar, network, hareket algrlama, v.b. ayn ayfl fabrika ayarlanna a a ddndririilebilecektir. Belirlenen bft zamantn kayrtlan (lhafta, 3ciin vb.) silinebilmelidir. Ayrr iki zaffran arahlr (gece ve giindtiz gibi) igin canh izleme gdriintiilerinin parlakhk, kontrast, doygunluk, renk tonlan ayarlanabilir olacaktrr. Bir gtin en az 6 ayn periyoda aynlabilecek, her bir periyot igin kayrt ttirti (hareket algrlama, normal kayft, alarm kaydr vb.) tammlanabilecektir. Kayrt ve uzaktan canh izlemede, mouse kullanrlarak istenilen bdlgeye digital olarak zoom yaprlabilecektir. Cihaz tizerinden, cihaza balh kullamcrlar gcirtilebilecek, bu kullamcrlann ballantrsr istenildiginde yetki sahibi kullanrcrlar tarafindan kesilebilecek velveya kullamcr tarafindan tanrmlanabilecek bir zanan arahlr boyunca askrya ahnabilecektir. izlenen kayrtlar tek bir komut ile farkh medya ve hedef si.iriiciilere yedeklenebilecektir. 22" LCD MONTOR Monitcir 1920x1080 gdziiniirlii$iinde, ekran parlakh[r 300 cdlm2'den ktigtik olmayacaktrr. Tepki siiresi 5 ms ' den ktsa olmahdrr. Ekran 16,7 milyon renge kadar desteklemelidir. 170 derecelik izleme agrsr olmahdrr. VGA ve DV giriqleri olmahdrr. En az2 yi ganrttili olmahdrr. 6

18 DUVARA MONTE EDLEBLR KABNETLER 7U 6OOMMX5OOMM 9'' KABNET Tip testleri yapilmrq ve buna ait test sonuglan idareye verilmig, arka kapaklan ve ig dikmeleri (<inde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kahnhlrnda, kabinetlerin ig yiizeyleri en az 1,5 mm kahnh$rnda DKP sagtan mamul, dikme arahklarr 19" geniqlifinde, kabinetlerin ali gaseleri, toz girigini engelleyici kablo giriq bdltimtine ve kablolan sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n i,e yan kapaklan anahtarlt kilitli agrlabilir scjkrilebilir kabinetlerin rin kapaklal, tamperli, anti statik, sec're (gtivenli), ftime renkli, rodajh kahnhfir enaz 4 mm kahnh[rnda cam olan en 135 derece anahtarlr kilitli agrlabilir, scjkiilebilir, yaprya sahip 0n kapak camrrun mukavemetini artrrmak igin camrn etrafina camt tutan en az 3 cm. eninde vidah, metal gegmeli, gergeve yaptsl olan, elektrostatik toz boya ile boyanmtg, kabinetlerin iist krsmmda velveya yan yizeylerinde havalandrrma mazgallan olan, tist kapak ve/veya qapka sokiildtilti zaman fan grubuna mtidahale edebilecek gekilde tasarlanmrg olan, kabinet dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir kenan en az 9,5t0.01 mm cilgiisi.inde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinli[i boyunca hareket edebilen rizellikteki cihazn temini. her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde yerine montajr. TSE VE iso belseli olacaktrr. CCTV KABLO l+4 2x0,5A + 2xA,22

Kapalı Devre Kamera Güvenlik sisteminde kullanılacak olan Dijital Kayıt Sistemi en az aşağıda belirtilmiş olan teknik özelliklere sahip olacaktır.

Kapalı Devre Kamera Güvenlik sisteminde kullanılacak olan Dijital Kayıt Sistemi en az aşağıda belirtilmiş olan teknik özelliklere sahip olacaktır. 1.1. DİJİTAL KAYIT ÜNİTESİ Kapalı Devre Kamera Güvenlik sisteminde kullanılacak olan Dijital Kayıt Sistemi en az aşağıda belirtilmiş olan teknik özelliklere sahip olacaktır. Cihaz minimum triplex özellikte

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr CCTV KAMERALAR IP-K2700 IP-K2701 Sinyal Sistemi 1/3 SONY SUPER HAD CCD DAY&NIGHT Çözünürlük PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*492(V) Tarama Alanı 4.9mm-3.7mm Min.İlimünasyon 0.01 Lux / F1.2 Tarama Sistemi

Detaylı

BOX KAMERALAR GECE GÖRÜŞ KAMERALAR

BOX KAMERALAR GECE GÖRÜŞ KAMERALAR BOX KAMERALAR ÜRÜN GÖRSELİ MODEL ÖZELLİKLER FİYAT D-116 Sesli Box Kamera 1/3 SHARP CCD Board, 480 TVL Çözünürlük 0,05 Lux Işık Hassasiyeti, Day/Night 30 $ D-117 Sesli Box Kamera 1/3 SONY CCD Board, 480

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD TOSY QF 7004HDMI

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD TOSY QF 7004HDMI Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. Gayret Apt. No:5/7 Gayrettepe-Beşiktaş / İstanbul T: 0212 275 70 45 / F: 0212 275 70 45 info@selectronik.com www.selectronik.com TOSY

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00 CCTV KAMERALAR Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri MARKA RESİMLER FİYAT TGS-6652 $ 95,00 Resim Sensörü 1/3" DIS SONY CHIP Çözünürlük 650 TVL (Görüntü Kalitesi) Lens 3.6 mm Lens IR Led Sayısı 36 Led Tarama

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ 1473 1582 1442 1534 1555 1419 1418 1416 1523 1538 1433 1474 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF 7004HDMI TOSY QF 7008HDMI TOSY QF-7004 TOSY QF-7008

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF 7004HDMI TOSY QF 7008HDMI TOSY QF-7004 TOSY QF-7008 Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:5/7 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul T: +90 (212) 275 70 45 / F: +90 (212) 275 70 45 www.selectronik.com info@selectronik.com

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR SABİT KAMERALAR VCC-4588 1/3" D/N DWDR ICR KAMERA 700 TVL,SONY EFFIO-A, DWDR, SENSUP, SİS ENGELLEYİCİ (DEFOG), OSD, 3DNR, 20 BOLGE MASKELEME, DIJITAL ZOOM, GÖRÜNTÜ SABİTLEME (DIS), HLC, OTOMATİK RESİM

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK ESSE GRUP Esse Grup 1992 yılında İstanbul 'da kurulmuş olup elektronik ürünlerin ithalatını ve pazarlamasını yapmaktadır. ESSE Grup araç içi eğlence sistemlerinde

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 120 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 170 $

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE SR ÜRÜN MODEL IMAGE SENSOR TV LİNES LENS IR LED GÖRÜŞ ÖZELLİKLER MESAFESİ 1 RS-59FX Sony 960H Effio V Ext. 700 7 SİYAH SMART IR LED FİLTER 80-100mt WDR,, UTC KONTROL, DNR, DEFOG

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:5/7 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul T: +90 (212) 275 70 45 / F: +90 (212) 275 70 45 www.selectronik.com info@selectronik.com

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

Fiyat Listesi 2015/3

Fiyat Listesi 2015/3 Fiyat Listesi 2015/3 DS-2CD2T22-I5 DS-2CD2T32-I5 2MP EXIR Bullet Kamera 1/3 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, IP66, 50mt, 3D DNR, ICR, DWDR, BLC, ROI, NAS Desteği, ONVIF, 12V DC veya POE 3MP EXIR Bullet Kamera

Detaylı

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type Smart Dome Kamera LT303P-B LT303PI-B Wall-Pendant Type Insert Type 1/4" EX-View CCD Day&Night Smart Dome Kamera LG XDI DSP x27 Optik Zoom (3.25mm ~ 88.0mm) 520 TV Lines (Color ON), 570 TV Lines (Color

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1555 1418 1625 1604 1669 1603 1600 1657 1656 1606 1571 1598 1474 1561 1425 2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1418 1625 1604 1669 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1571 1598 1474 1561 1425 2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR DVR KAYIT CİHAZLARI VT-TR04 H VT-TR08 H VT-TR16 H Orijinal Türkçe CMS, h.264 3G, 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, WAN, LAN, IE, 960x582 ÇÖZÜNÜRLÜK, PAL 100FPS GÖRÜNTÜ 100FPS KAYIT, 1X3TB HDD DESTEKLER, USB

Detaylı

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi TEKNOLOJİ KALİTE PERFORMANS İSTİKRAR Momentum Serisi 700 / 900 TVL Kameralar DSP Görüntü Sensörü Dijital Sinyal İşlemci True Day&Night Megapiksel Lens Metal Kasa

Detaylı

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ 1441 1437 1418 1416 1490 1523 1434 1481 1433 1399 1474 1413 1513 1425 1122 2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ BOX CCD KAMERALAR CCD SENSOR CM-733B 1/3" SONY CHIP CCD, 700 TVL ÇÖZÜNÜRLÜK, AES, AGC, ALC, AWB,

Detaylı

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR 1653s 1659s 1689s 1601s 1602s 1704s 1534 1473S 1418 1587s 1625 1604 1603 1138s 1703 1425 2017-KASIM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

VITEC ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ VITEC ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ VITEC ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR ANALOG CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ ANALOG CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI SPEEDDOME KAMERALAR VCD-636D IR LED AYDINLATMALI HARĠCĠ TĠP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR)

Detaylı

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 1418 1416 1490 1523 1434 1538 1433 1480 1474 1413 1561 1425 1122 M 1559 2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 5400 TVL SONY CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 540 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony CCD, 6 mm Sabit Lens, 72 Ir Led,

Detaylı

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik 2 Megapiksel 1.3 Megapiksel Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Box / IR Dome / IR Bullet MENU 2D/3D Noise Reduction Super HAD II CCD Sensor Super HAD II CCD Sensor 20 M 30 M PDR-DX401

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 60 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 85 $ SA-5801

Detaylı

EXPOTECH DAHUA IP SİSTEM EXPOHD * Lens : Opsiyonel Lens * Led Sayısı : - * Ir Aydınlatma Mesafesi : - * Bağlantı : RS485 220 $ EX-2000 B * Resim Sensörü : 1/3 Aptina Cmos * Çözünürlük : 1.3 Megapiksel

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR IP CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ IP CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR VID-MP720 VID-AT536 2 MP HARİCİ TİP X20 TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP

Detaylı

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz)

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki Önemli Not u okuyunuz) VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz) VIC-1520 2MP D/N IP KAMERA 1/2.8" SONY EXMOR PROGRESSİVE SCAN CMOS, H.264, 1920 x 1080, AES, AWB, AGC,TRİPLE STREAMİNG,

Detaylı

2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1418 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ

2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ 1399 1474 1413 1513 1320 1425 1122 1121 1368 1436 1377 1375 M 1381 M 1308 2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD,

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD 1706s 1691s 1629s 1631s 1656s 1705s 1481s 1709s 1571s 1413s 1474s 1561s 1138s 1703 1425 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1561 1663 1526 1425 2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR DS-2CD2132-I DS-2CD2512F-IS DS-2CD2532F-IS DS-2CD2712F-IS 3MP Mini IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, 2.8mm sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, DWDR, BLC,, ROI, Analizler, ONVIF, IP66, Vandal-proof(IK10),

Detaylı

TEKOLOJİ KALİTE PERFORMAS REKLİ BOX KAMERALAR BLW-424 1/4" Renkli SOY Super Had CCD 420 TV Lines, 0,5 Lux Oto Iris: DC Drive/Video Drive, Lens Hariç VG-424 1/4 Renkli SOY Super HAD CCD BLC, AGC, AWB Özellikleri,

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR ANALOG KAMERALAR 1425 CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası Gizli Kamera CM-3773 1000 Tvl 3 Array Led Gece Görüşlü İç Mekan Dome Kamera Güvenlik Kamerası-1526

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ MART 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR HV-2021 CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ 100$ HV-2030 CCD HİGH DEFİNATİON IMAGE SENSOR 600TV LİNE MENÜLÜ 1 ADET ARRAY

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR ANALOG KAMERALAR 1425 CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası Gizli Kamera CM-3773 1000 Tvl 3 Array Led Gece Görüşlü İç Mekan Dome Kamera Güvenlik Kamerası-1526

Detaylı

STOK KODU MODEL RESİM ÖZELLİK LİSTE

STOK KODU MODEL RESİM ÖZELLİK LİSTE 1.0 mp TVI KAMERALAR 6.01.01.03.40253 DS-2CE16C0T-IR *1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens *CMOS Sensör * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux Minimum Aydınlatma * Gece Görüş Mesafesi

Detaylı

2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1413 1561 1425 2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası CM-555

Detaylı

Gece Görüşlü Dome Kameralar

Gece Görüşlü Dome Kameralar Gece Görüşlü Dome Kameralar D1024 S TV Line (Çözünürlük) 540 TV Line IR Led Sayısı 24 IR Led Lens Açısı 3,6 mm Sabit Lens Gece Görüş Mesafesi 25 Metre 50,00 $ D1036 C IR Led Sayısı 36 IR Led Lens Açısı

Detaylı

Güvenlik Sistemleri. Security Equipments. Geçiş Kontrol Access Control. www.novacom.com.tr

Güvenlik Sistemleri. Security Equipments. Geçiş Kontrol Access Control. www.novacom.com.tr Güvenlik Sistemleri Security Equipments 2016 Geçiş Kontrol Access Control HAKKIMIZDA Nova Grup Mühendislik, 2002 Yılında ilkeli yönetim, kaliteli hizmet, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyeti anlayışını

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS 1387S 1368 1366 1359 1380 1377 1375 1309 1313 1308 1320 1105 1304 2015-OCAK FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 3,6-6 mm Lens

Detaylı

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 İçindekiler 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 3 1.3 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 4 2.0 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 2.0 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 6 2.0 MP IR DOME VP VF IP (20 mt.)... 7 2.0 MP IR BULLET

Detaylı

AYKOM İLETİŞİM VE GÜVENLİK AYKOM ANALOG KAMERA ÜRÜNLERİ

AYKOM İLETİŞİM VE GÜVENLİK AYKOM ANALOG KAMERA ÜRÜNLERİ AYKOM İLETİŞİM VE GÜVENLİK MODEL ÜRÜN CCTV KAMERALAR AYKOM ANALOG KAMERA ÜRÜNLERİ SATIŞ FİYATI AY-336 HD 1/3 High Defination Image Sensor, 800 Tvl, 36 IR Led, 20-25 mt Aydınlatma, 3,6 mm Fix Lens Beyaz

Detaylı

2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ

2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ 1542 1442 1534 1555 1419 1418 1416 1523 1538 1433 1480 1474 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. Eğitim Mah. Ahsen Sokak Sadıkoğlu 4 İş Merkezi No:14 Kapı No:10 Kadıköy- Hasanpaşa - İSTANBUL Telefon : 0216-457 58 45 (pbx) GSM 0553-244 43 10 Fax:

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM 1.999,00 TL IPC242E-IR-Z-IN 2 MEGAPİKSEL 1.499,00 TL IPC242E-DLIR-IN 899,00 TL IPC222ER-F36

NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM 1.999,00 TL IPC242E-IR-Z-IN 2 MEGAPİKSEL 1.499,00 TL IPC242E-DLIR-IN 899,00 TL IPC222ER-F36 NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2015 RESİM NOT : Fiyat listelerimiz bir ay geçerlidir.neutron sadece döviz kurları değişiklerinde fiyat listesi değişiklik hakkını saklı tutar. MODEL STAR SERİSİ IR

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR 2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Ürün Foto Ürün Kod TVL Gece Görüş IR Led Açıklama LNX-120 420 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony CCD Image Sensor LNX-160 600 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony Super HAD

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2017

FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 444 8 620 info@rivo.com.tr www.rivo.com.tr IP KAMERALAR 1. RV-1613IP 1/3" CMOS Sensor, 25fps@1.3Mp(1280*960p),H.264+ Sıkıştırma, 20mt gece görüş, 126 30 IR led,ses Girişi,3.6mm,

Detaylı

Esse Grup Evervox Güvenlik Sistemleri Evervox Fiyat Listesi Megapiksel AHD KAMERALAR (Bullet) Ürün Görseli Ürün Kodu Özellikler Liste $

Esse Grup Evervox Güvenlik Sistemleri Evervox Fiyat Listesi Megapiksel AHD KAMERALAR (Bullet) Ürün Görseli Ürün Kodu Özellikler Liste $ EVCN-2020H EVCN-5120H EVCN-2220H Ayarlanabilir Esse Grup Evervox Güvenlik Sistemleri Evervox Fiyat Listesi 2017 2 Megapiksel AHD KAMERALAR (Bullet) 2020H 2MP 3.6mm 36 LED AHD IR BULLET KAMERA, Metal Kasa

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI D-IP012 D-IP013 1/3 " SONY Super HAD CCD & IR-CUT FİLTRELİ 540TVLINE Çözünürlük PAL: 720*576/25FPS - 10Kb-4M - ÇİFT YOLLU SES, G723.1/6.3kbps -RJ-45,

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ CN-7104 AHD CN-7108 AHD CN-7116 AHD CN-N401 AHD CN-N801 AHD CN-N816 AHD CN-C832 AHD CN-7204 AHD CN-7208 AHD CN-7216 AHD 4 KANAL / 720P - 4 SES - HDD 1X6 TB - P2P - 3G MODEM - DVR,AHD,NVR 8 KANAL / 720P

Detaylı

KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA FİYAT

KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA FİYAT ANALOG HD KAMERA FCB-T5012T-IR 1MP IR Bullet Kamera 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 1MP CMOS, 1296(H)x732(V), 0.1 Lux@(.2,AGC ON),0 Lux with IR, SMART IR, 2.8mm Lens, 62dB S/N Oranı, 4W Güç Tüketimi, 12V DC,

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL. IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens 1.550,00 TL IPC2124SR3-DPF36 992,00 TL

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL. IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens 1.550,00 TL IPC2124SR3-DPF36 992,00 TL 1.3 MEGAPİKSEL 2 MEGAPİKSEL 4 MEGAPİKSEL RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL IPC2324EBR-DPZ28 Motorize Lens IPC2124SR3-DPF36 Görüntü çözünürlüğü : 1/2.8'',4 Megapiksel (2592X1520) SONY

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 NETWORK ÜRÜNLERİ RESİM MODEL AÇIKLAMA FİYAT SNB-1001P SNB-2000P SNB-3000P SNP-3002P IP SABİT KAMERALAR VGA IP Sabit 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

firmanm halen seri uretimine devam ettigi iiriinlerden olacaktir. Uretim tarihi 2010 ve daha eski olan cihazlar kabul edilmeyecektir.

firmanm halen seri uretimine devam ettigi iiriinlerden olacaktir. Uretim tarihi 2010 ve daha eski olan cihazlar kabul edilmeyecektir. 0.0.0 tarihinde saat 0.50'de - i.u.saglik Kiiltiir ve Spor Daire Ba kanligi Binasma IP Kamera Takilmasi i i 434 sayili K.I'.K. nun /d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla yapilacak olan yapim icin teklif

Detaylı

Dahua Hybrit DVR Serisi ( Analog + IP )

Dahua Hybrit DVR Serisi ( Analog + IP ) Dahua Hybrit DVR Serisi ( Analog + IP ) 6.7.2015 DVR5104H DVR5108H 4 Kanal 960H & IP Hybrit DVR 4 Kamera Full HD 1080P Canlı İzleme, 4ch@960H Analog Kayıt, 2ch@960H 2ch@720P IP Kayıt,3ch@960H 1ch@1080P

Detaylı

BULLET AHD KAMERALAR

BULLET AHD KAMERALAR IP NETWORK KAMERALAR PR-F1330IP-BL 1.3 Megapiksel HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3.6 mm 2Mp Sabit Lens, 1/3" SONY 1.3MP CMOS HISILICON, 25fps@1.3M(1280 960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network DNR,

Detaylı

2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039)

2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039) 2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039) 1. Kamera otomatik olarak gündüz renkli moda ve yüksek hassasiyet ile gece

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Birlikte Daha Güvendeyiz

Birlikte Daha Güvendeyiz Birlikte Daha Güvendeyiz 0 850 926 63 66 Kendi Fabrikası, Kendi Markası Analog HD Kameralar KST-I636-AHD1003 * 720P 1 Megapixel IR Bullet Kamera KST-D74-AHD1002 * 720P 1 Megapixel IR Dome Kamera 62 * 3,6mm

Detaylı

SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU.

SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU. SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2016/2 ÜRÜN KATALOĞU www.rivo.com.tr SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİVO SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı