Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi Ocak 2009 tarihinde, Dicle Üniversitesine Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyareti düzenlendi. Ziyarette üyelerimizle; Oda üye iliþkisi, Þubemizin faaliyetleri, üyelerin çalýþma koþullarý ve sorunlarý gibi konular deðerlendirildi Ocak 2009 tarihinde Telekom Ýl Müdürlüðüne, Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyareti düzenlendi. Ziyarette üyelerimizle; Oda-üye iliþkisi, oda iþlerliði ve faaliyetleri, üyelerin çalýþma koþullarý ve sorunlarý gibi konular deðerlendirildi Ocak 2009 tarihinde Ýsrail in Gazze ye uyguladýðý saldýrý ve insanlýk dýþý uygulamalarý deðerlendirmek amacýyla Diyarbakýr a gelen Filistin Belediyeler Birliði Genel Sekreteri ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR in katýlýmýyla Gazze için STK zirvesi toplandý. Þubemiz tarafýndan da katýlým saðlanan toplantýda Gazze de yaþanan dram ile ilgili Diyarbakýr da yapýlabilecekler ele alýndý. 4

2 Ocak 2009 tarihinde TEÝAÞ ta bulunan üyelerimiz iþyeri ziyaretleri kapsamýnda Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarette üyelerimizle; Oda üye iliþkileri, üyelerin çalýþma koþullarý ve sorunlarý, Þube tarafýndan yürütülen çalýþmalar gibi konular deðerlendirildi. 06 Ocak 2009 tarihinde Karayollarýnda bulunan üyelerimiz iþyeri ziyaretleri kapsamýnda Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarette üyelerimizle; Oda üye iliþkisi, oda iþlerliði ve faaliyetleri, üyelerin çalýþma koþullarý ve sorunlarý konularý deðerlendirildi. 7 Ýsrail in Gazze ye hava saldýrýsý gerçekleþtirmesi ve saldýrýlarda çok sayýda sivil Filistinli nin yaþamýný yitirmesini kýnamak amacýyla 08 Ocak 2009 tarihinde, Demokrasi Platformu tarafýndan Diyarbakýr Koþuyolu Parký Ýnsan Haklarý Anýtý önünde düzenlenen basýn açýklamasýna Þube Yönetim Kurulu ve üyelerimizle katýlým saðlandý Ocak 2009 tarihinde düzenlenen Ýzmir Kent Sempozyumuna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 09 Ocak 2009 tarihinde, YEKSEM hazýrlýklarý için Ege Üniversitesi Güneþ Enerjisi Enstitüsü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliði bölümleri Þube Yönetim Kurulu üyeleri Nedim TÜZÜN ve Bilal GÜMÜÞ tarafýndan ziyaret edildi. 5

3 10 10 Ocak 2009 tarihinde, SMM üyelerimizden Feyzi ÇALIN, Ý.Halil HOÞKAL, Mustafa TEKBARAN, Ali TEKBARAN ve Gökhan AKSU'nun bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan gerçekleþtirilen ziyaretlerde; Oda-Üye Ýliþkisi, SMM Üye sorunlarý ve serbest piyasa koþullarý ele alýnarak deðerlendirildi Ýzmir'de düzenlenecek olan Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda yer alan SMM Forumunun 10 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen düzenleme kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. Ýzmir de düzenlenecek olan Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamýnda yer alan Yüksek Gerilim Çalýþtayýnýn 10 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen düzenleme kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 10 Ocak 2009 tarihinde, Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 12 Ocak 2009 tarihinde, Þube Baþkanýmýz Nedim TÜZÜN Gün Radyo da yayýnlanan canlý radyo programýna telefon baðlantýsý ile katýlarak Diyarbakýr da yaþanan elektrik kesintileri hakkýnda Þubemizin görüþlerini aktardý. 12 Ocak 2009 tarihinde, Söz TV de düzenlenen ve elektrik kesintilerinin konu edildiði programa Þube Baþkanýmýz Nedim TÜZÜN katýlarak konu ile ilgili Þubemizin görüþlerini paylaþtý. 12 Ocak 2009 tarihinde TV 21 de yayýnlanan ve enerji tasarrufu, enerji verimliliði konularýnýn deðerlendirildiði programa Þube Baþkan Yardýmcýmýz Ýdris EKMEN katýlarak Þubemizin görüþlerini kamuoyuyla paylaþtý. 6

4 17 Kamu Sen baþkaný Bircan Akyýldýzýn Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR e hakaret etmesini kýnamak amacýyla 13 Ocak 2009 tarihinde Demokrasi Platformu tarafýndan düzenlenen basýn açýklamasýna Þube Yönetim Kurulu ve üyelerimizce katýlým saðlandý Ocak 2009 tarihinde Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. 16 Ocak 2009 tarihinde, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi meclis salonunda, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile ÝKK arasýnda, ulaþtýrma master planýnýn deðerlendirildiði bir toplantý gerçekleþtirildi. 17 Ocak 2009 tarihinde, Þube Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nedim TÜZÜN ile Yönetim Kurulu üyesi Erhan GÜRGÖZE tarafýndan topraklama ölçümü yapan yetkili üyelerimize yönelik olarak, Diyarbakýr daki doðalgazlý yapýlarda topraklamalar ve dikkat edilecek hususlar konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi JMO Diyarbakýr Þubesinin yeni hizmet yerinin 17 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen açýlýþýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 17 Ocak 2009 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu ve ÝKK sekreterleri arasýnda yapýlan, yerel seçim sürecinin deðerlendirildiði toplantýya Diyarbakýr ÝKK sekreteri Ýdris EKMEN tarafýndan katýlým saðlandý. 7

5 23 19 Ocak 2009 tarihinde, sekretaryasý Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan yürütülen Nükleer Karþýtý Platform tarafýndan TAEK in nükleer santral ihalesinde tek teklif sahibi firmanýn kriterlerini uygun bulmasý üzerine, TETAÞ ýn adý geçen firmanýn teklifini deðerlendirmesine karþý Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasý eþzamanlý olarak, Diyarbakýr da basýn ve kamuoyuyla paylaþýldý Ocak 2009 tarihinde Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde Türkiye Barýþ Meclisi Diyarbakýr Barýþ Giriþimi tarafýndan düzenlenen Hrant DÝNK i anma etkinliðine Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 20 Ocak 2009 tarihinde, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR ile Diyarbakýr Demokrasi Platformu arasýna gerçekleþen, Osman BAYDEMÝR in dönem sonu veda ziyareti niteliðindeki toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. Kentte seçim öncesinde artan kaçak yapýlaþma süreçleri ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak ve alýnabilecek önlemleri deðerlendirmek üzere 21 Ocak 2009 tarihinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve TMMOB Diyarbakýr ÝKK arasýnda Belediye Baþkanlarý, ÝKK birimlerinin Þube Baþkanlarý arasýnda gerçekleþtirilen, kentteki imar uygulamalarý konulu toplantýya Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. 22 Ocak 2009 tarihinde, Diyarbakýr da kentleþmenin geldiði düzey ve kentleþmeye dair sorun alanlarý üzerine bir araþtýrma yürütmek üzere Diyarbakýr da bulunan Hollanda Berlage Vakfý ile ÝKK arasýnda Güneþ Evinde, kentin ihtiyaç alanlarý, yapýlmasý gereken çalýþmalar konularýnýn deðerlendirildiði toplantýya Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. 24 Ocak 2009 tarihinde, SMM üyelerimizden; M. Emin SAYAR, Özer ERDEMLÝ, Dilber ÖNEN ve Asuman SAÐLAM ýn bürolarýna düzenlenen ziyaretlerde; Oda Üye Ýliþkisi, SMM Üye sorunlarý ve serbest piyasa koþullarý ele alýnarak deðerlendirildi. 8

6 29 24 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen HKMO geleneksel gecesine yönetim kurulumuzca katýlým saðlandý EMO Samsun Þubesi tarafýndan düzenlenecek olan Rüzgar Enerjisi Sempozyumu nun 24 Ocak 2009 tarihinde Ankara da düzenlenen düzenleme kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. TMMOB Kadýn Kurultayý nýn 24 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen hazýrlýk toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sorgül AYTEK tarafýndan katýlým saðlandý. 26 Ocak 2009 tarihinde, AKNEWS haber ajansý Þube Baþkanýmýz Nedim TÜZÜN ile Diyarbakýr da son süreçte yaþanan elektrik kesintileri konulu röportaj yaptý. 26 Ocak 2009 tarihinde, TMMOB Diyarbakýr ÝKK tarafýndan düzenlenen Kentimizi Koruyalým Kaçak Yapýlaþmanýn Önüne Geçelim konulu basýn açýklamasýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý Ocak 2009 tarihinde Dicle Üniversitesinde yaþanan kadrolaþma ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere bazý öðretim üyelerinin ÝKK yi ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulunduðu toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 05 Þubat 2009 tarihinde, Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. 06 Þubat 2009 tarihinde, Tigris Mühendislik iþyeri ziyaretleri kapsamýnda Þube Yönetim Kurulu tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarette, Oda üye iliþkisi, oda iþlerliði ve faaliyetleri konularý deðerlendirildi. 9

7 37 06 Þubat 2009 tarihinde Bayýndýrlýk Ýl Müdürülüðü Þube Yönetim Kurulu tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarette, Oda üye iliþkisi, oda iþlerliði ve faaliyetleri, üyelerin çalýþma koþullarý konularý deðerlendirildi Þubat 2009 tarihinde Anel A.Þ Diyarbakýr bölge müdürlüðü ne Þube Yönetim Kurulu tarafýndan iþyeri ve üye ziyareti düzenlendi. Ziyarette, Oda üye iliþkisi, oda iþlerliði, üyelerin çalýþma koþullarý ve sorunlarý gibi konular deðerlendirildi Þubat 2009 tarihinde, EMO Diyarbakýr Þubesi 11. sayý Haber Bülteni yayýnlanarak tüm birimlere daðýtýmý yapýldý. Sekreteryasý þubemizce yürütülen TMMOB Diyarbakýr ÝKK tarafýndan hazýrlanarak kitaplaþtýrýlan GAP Eylem Planý Ýnceleme ve Deðerlendirme Raporu nun, 10 Þubat 2009 tarihinde Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesinde düzenlenen basýn toplantýsý ile basýna tanýtýmýnýn yapýldýðý toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý.. 10

8 Þubat 2009 tarihinde, Þube Baþkan Yardýmcýmýz, ÝKK sekreteri Ýdris EKMEN Hayat TV nin Ana Haber Bültenine telefon baðlantýsý ile katýlarak GAP Eylem Planý Ýnceleme ve Deðerlendirme Raporu hakkýnda bilgi verdi. DTP Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Selim KURBANOÐLU nun 13 Þubat 2009 tarihinde ÝKK yý ziyaret ettiði toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 14 Þubat 2009 tarihinde SMM Komisyonumuz tarafýndan Þubemizde SMM Üye Toplantýsý düzenlendi. 18 Þubat 2009 tarihinde, Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý Þubat 2009 tarihleri arasýnda düzenlenen, TMMOB Kentleþme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu na Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý Mart 2009 tarihleri arasýnda Ýstanbul da gerçekleþtirilecek olan Dünya Su Forumu na karþýlýk Mart 2009 tarihlerinde Suyuma Dokunma kampanyasý olarak gerçekleþtirilecek Alternatif Su Forumunun 20 Þubat 2009 tarihinde düzenlenen hazýrlýk toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 20 Þubat 2009 tarihinde, ÝKK sekreteri Ýdris EKMEN Roj TV de yayýnlanan Rojaktüel programýna telefon baðlantýsý ile katýlarak GAP Eylem Planý Ýnceleme ve Deðerlendirme Raporu ile ilgili bilgilendirme yaptý. 21 Þubat 2009 tarihinde, Þube Yönetim Kurulumuzca Mardin Ýl Temsilciliði ziyaret edilerek, temsilcilik denetlemesi yapýldý EMO Genç Yaz Kampýnýn 21 Þubat 2009 tarihinde EMO Ýzmir Þubesinde yapýlan düzenleme kurulu toplantýsýna þubemiz EMO Genç komisyonu tarafýndan katýlým saðlandý. 26 Þubat 2009 tarihinde, Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 11

9 51 03 Mart 2009 tarihinde, DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü nde çalýþan üyelerimizle Þube Yönetim Kurulumuz Þubemizde bir araya gelerek Dedaþ ta çalýþan üyelerin sorunlarý, üyelerimizin kurumdan ayrýlmak istemeleri, odanýn yapabileceði çalýþmalar deðerlendirdi Mart 2009 tarihinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle TMMOB Diyarbakýr ÝKK ye baðlý oda birimlerinde kadýn üye temsilcilerinin katýlýmý ile 8 Mart etkinliklerinin planlanmasý amacýyla yapýlan toplantýya Þubemiz adýna Sorgül AYTEK tarafýndan katýlým saðlandý. 07 Mart 2009 tarihinde SMM Komisyonu-SMM üye toplantýsý yapýldý. 07 Mart 2009 tarihinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü mitingine Þube Yönetim Kurulu ve kadýn üyelerimizle katýlým saðlandý Mart 2009 tarihinde Güvenlik ve Yangýn Algýlama Komisyonu toplantýsý yapýldý. 07 Mart 2009 tarihinde EMO Genç Sekretaryasý Elazýð da bulunan EMO Genç üyeleriyle Elazýð da bir araya geldi. 12

10 57 08 Mart 2009 tarihinde, sekretaryasý þubemizce yürütülen TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulunca, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü TMMOB Lokalinde düzenlenen kokteylle kutlandý. Dünya Emekçi Kadýnlar Gününe iliþkin slayt gösterisi ve canlý müzik gösterimi ile zenginleþtirilen kokteyle, ÝKK birimlerinin yönetici ve temsilcileri, Baðlar Belediyesi Kadýn Baþkan adayý ile odalarýn kadýn üyelerinden oluþan 100 kiþi katýldý Mart 2009 tarihinde DEDAÞ Þirket Müdür Yardýmcýsý Bülent SARNILIOÐLU, Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan ziyaret edilerek kurumda çalýþan meslektaþlarýmýzýn yaþadýklarý problemler konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 09 Mart 2009 tarihinde, Þube Yönetim Kurulumuzca DEDAÞ ta çalýþan üyelerimize yönelik olarak iþyeri ve üye ziyareti düzenlendi. Ziyarette üyelerin iþyerinde karþý karþýya kaldýklarý problemler ve yapýlabilecekler deðerlendirildi. 11 Mart 2009 tarihinde Diyarbakýr Demokrasi Platformu tarafýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen 29 Mart Yerel Seçimleri konulu basýn açýklamasýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. Sekreteryasý þubemizce yürütülen TMMOB Diyarbakýr ÝKK tarafýndan yayýnlanarak kamuoyuyla paylaþýlan GAP Eylem Planý Ýnceleme ve Deðerlendirme Raporu hakkýnda 13 Mart 2009 tarihinde, Hayat TV tarafýndan Þube Baþkan Yardýmcýmýz, ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN ile Þubemizde bir röportaj yapýldý. Röportaj 14 Mart 2009 tarihinde Hayat TV de yayýnlanan Diyarbekir Mala mýn e programýnda yayýnlandý. 13

11 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilen, Maden Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Bölge Temsilciliði ve hizmet yeri açýlýþ törenine Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 15 Mart 2009 tarihinde, sekreteryasý Þubemiz tarafýndan yürütülen Diyarbakýr ÝKK tarafýndan Batman ÝKK bileþenleri ziyaret edildi. Ziyarette Batman da TMMOB tarafýndan yürütülen çalýþmalar, hazýrlýklarýna baþlanan Batman Kent Sempozyumu, Batman ve Diyarbakýr arasýnda yürütülen çalýþmalarda iþbirliðinin geliþtirilmesi, yerel seçim sürecinde TMMOB nin rolü konularýnda deðerlendirmeler yapýldý. 15 Mart 2009 tarihinde Batman ÝKK ve Diyarbakýr ÝKK arasýnda yapýlan toplantý sýrasýnda heyetler, Batman Belediye Baþkan adayý, TMMOB üyesi, makina mühendisi Nejdet ATALAY tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarette yapýlan konuþmalarda, bir meslektaþýmýzýn Batman ýn yerel yönetimine talip olmasýndan duyulan memnuniyet ve Nejdet ATALAY ýn Batman ýn sorunlarýna çözüm üretebileceðine dair görüþler paylaþýldý. 16 Mart 2009 tarihinde, Diyarbakýr Demokrasi Platformu tarafýndan Halepçe katliamýnýn 21. yýldönümü nedeniyle, Koþuyolu Parký Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðladý Mart 2009 tarihinde Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf KARATEKÝN in Diyarbakýr ÝKK yý ziyaret ettiði toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. EMO Genç mesleki deneyim paylaþým günleri kapsamýnda 17 Mart 2009 tarihinde DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü Tesis Müdürü Onursal TURGUT ve Tesis Müdürlüðünde görevli elektrik mühendisi Ýdris EKMEN le EMO-Genç arasýnda bir söyleþi düzenlendi. Söyleþide meslektaþlarýmýz, öðrencilere meslek yaþamlarýndan kesitler sunarak deneyimlerini paylaþtýlar. Hazýrlýk çalýþmalarý yürütülen Diyarbakýr Kent Sempozyumuna davet etmek üzere ÝKK sekreteri Ýdris EKMEN in de aralarýnda bulunduðu heyet, 19 Mart 2009 tarihinde, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR i ziyaret etti. 20 Mart 2009 tarihinde Diyarbakýr Demokrasi Platformu tarafýndan düzenlenen, Newroz için kente gelen katýlýmcýlarýn buluþtuðu, Newroz kokteyline Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 14

12 Mart 2009 tarihinde Newroz parkýnda gerçekleþtirilen ve kiþinin katýldýðý Newroz kutlamalarýna, Newroz tertip komitesinin davetlisi olarak Diyarbakýr a gelen EMO Genel Baþkan Yardýmcýsý Tarýk ÖDEN, Þube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizden oluþan geniþ bir kitleyle katýlým saðlandý Mart 2009 tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenen Alternatif Su Forumunun 21 Mart tarihinde düzenlenen oturumuna Þube Yönetim Kurulu yedek üyesi Bilal GÜMÜÞ tarafýndan katýlým saðlanarak Hidroenerji Barajlar ve Sürdürülebilirlik adlý bir bildiri sunuldu. 22 Mart 2009 tarihinde, Þubemiz EMO Merkez Denetleme Kurulu tarafýndan denetlendi. 23 Mart 2009 tarihinde, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR, Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel BARAN, Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkaný Zülküf KARATEKÝN in, TMMOB Diyarbakýr ÝKK yý ziyaret ettiði toplantýya Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. Toplantýda belediyelerin geçmiþ 5 yýllýk faaliyetleri ve önümüzdeki döneme iliþkin hedefleri deðerlendirildi. 27 Mart 2009 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtirilen MÝSEM toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 27 Mart 2009 tarihinde, Þube Yönetim Kurulu yedek üyesi Bilal GÜMÜÞ, Alternatif su forumunun ardýndan, Dünya Su Savaþlarý konulu belgesel için Agua Mi Sangre temsilcisi Jaroslava Colajacomo ile röportaj yaptý. 28 Mart 2009 tarihinde Ýstanbul da yapýlan TMMOB Kadýn Kurultayý hazýrlýk toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sorgül AYTEK tarafýndan katýlým saðlandý. EMO Genç tarafýndan düzenlenen Satranç Turnuvasý, 02 Nisan 2009 tarihinde yapýlan final karþýlaþmasý ile tamamlandý. Finalde karþýlaþan öðrencilere ödülleri Þube Yönetim Kurulu Üyeleri Ýdris EKMEN ve Sorgül AYTEK tarafýndan verildi. 04 Nisan 2009 tarihinde Ankara da gerçekleþtirilen TMMOB 40. Dönem 2. Danýþma Kurulu toplantýsýna ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN tarafýndan katýlým saðlandý. Yerel seçimler sonrasýnda Aðrý da gerçekleþtirilen gösterilerde yaþanan olaylarda orantýsýz güç kullanýmý, gözaltý ve tutuklamalarý protesto etmek üzere 04 Nisan 2009 tarihinde, Þubemizin de bileþeni olduðu Diyarbakýr Demokrasi Platformu tarafýndan yazýlý basýn açýklamasý yapýldý. 06 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 15

13 81 09 Nisan 2009 tarihinde EMO Genç e yönelik olarak Batman HES e teknik bir gezi düzenlendi. 82 Þubemizin de bileþeni olduðu Hasankeyf i Yaþatma Giriþimi tarafýndan Ilýsu barajý, hukuki süreçler ve geliþmeler konularýnýn ele alýndýðý, 10 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen basýn toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý Nisan 2009 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtirilen EMO 41. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 13 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuzca katýlým saðlandý. 17 Nisan 2009 tarihinde, Þubemizce DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü nde çalýþan mühendislerin yaþadýðý sorunlara iliþkin yazýlý bir basýn açýklamasý düzenlenerek, Dedaþ ta çalýþarak kurumdan ayrýlan mühendislerin durumu ve ayrýlma nedenleri vurgulanmýþtýr. DTP yönetici ve üyelerine dönük baþlatýlan gözaltý ve tutuklamalarý protesto etmek üzere 17 Nisan 2009 tarihinde Demokrasi Platformu tarafýndan adliye önünde yapýlan basýn açýklmasýna Þube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizce katýlým saðlandý. 17 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. Mardin Ýl Temsilciliði 18 Nisan 2009 tarihinde Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan denetlendi. ÝKK tarafýndan24-26 Nisan 2009 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Diyarbakýr Kent Sempozyumu hazýrlýklarý kapsamýnda, 20 Nisan 2009 tarihinde, basýn toplantýsý düzenlenerek Kent Sempozyumunun basýna ve kamuoyuna tanýtýmý yapýldý. Diyarbakýr Kent Sempozyumu hazýrlýklarý kapsamýnda, þubemizin sekreteryasýný yürüttüðü ÝKK tarafýndan, 20 Nisan 2009 tarihinde Söz TV, ART ziyaret edilerek Kent Sempozyumu ve hazýrlýklarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. 16

14 91 Diyarbakýr Kent Sempozyumu hazýrlýklarý kapsamýnda, þubemizin sekreteryasýný yürüttüðü ÝKK tarafýndan, 21 Nisan 2009 tarihinde, Gün TV, TV 21, Anadolu Ajansý, Dicle Haber Ajansý (DÝHA), Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA), Olay gazetesi ziyaret edilerek Kent Sempozyumu ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi Nisan 2009 tarihinde Güvenlik ve Yangýn Algýlama Komisyonu toplantýsý yapýldý Diyarbakýr da aylýk olarak düzenli toplantýlar gerçekleþtirerek seçilmiþlerle kitle örgütlerini bir araya getirmeyi hedefleyen forum ortak çalýþma giriþimi düzenleyicilerinin 21 Nisan 2009 tarihinde ÝKK yi ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdikleri toplantýya Þube Yönetim Kurulu tarafýndan katýlým saðlandý. TMMOB Diyarbaýr ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN 21 Nisan 2009 tarihinde ART ana haber bültenine canlý yayýn konuðu olarak katýlarak Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenecek olan Diyarbakýr Kent Sempozyumu ile ilgili program ve içerik konularýnda bigi verdi. 22 Nisan 2009 tarihinde tarihinde, sekreteryasý Þubemiz tarafýndan yürütülen ÝKK tarafýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR ziyaret edildi. Ziyarette BAYDEMÝR e tebrik ve baþarý dilekleri ile birlikte Kent Sempozyumunun davetiyesi sunuldu. Sekreteryasý Þubemiz tarafýndan yürütülen ÝKK tarafýndan 22 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yeni yönetim kuruluna tebrik ziyareti gerçekleþtirildi. TMMOB Diyarbaýr ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN 21 Nisan 2009 tarihinde Gün TV ana haber bültenine canlý yayýn konuðu olarak katýlarak Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenecek olan Diyarbakýr Kent Sempozyumu ile ilgili program ve içerik konularýnda bigi verdi. TMMOB tarafýndan Ýstanbul da gerçekleþtirilecek olan Ücretli Çalýþan ve Ýþsiz Mühendis Mimar Þehir Plancýlarý Kurultayýnýn 23 Nisan 2009 tarihinde gerçekleþtirilen Diyarbakýr hazýrlýk toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. Toplantýda, Türkiye de ve bölgede yaþayan meslektaþlarýn problemleri, çalýþma koþullarý, Türkiye deki genel siyasal ve ekonomik geliþmelerin meslektaþlarýn çalýþma ve ücret koþullarý üzerine etkileri deðerlendirildi. 23 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakýr Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantýsýna Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. TMMOB Diyarbakýr ÝKK tarafýndan düzenlenen Diyarbakýr Kent Sempozyumu, 24 Nisan 2009 tarihinde tarihinde ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI, Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf KARATEKÝN ve Diyarbakýr milletvekili Akýn BÝRDAL ýn açýlýþ konuþmalarý yaptýðý programla baþladý. Açýlýþ töreni Gün TV tarafýndan canlý yayýnla Diyarbakýr halkýyla paylaþýldý. 24 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumunun Planlama ve Kentleþme baþlýklý 1. oturumu gerçekleþtirildi. Sempozyumun 1. oturumu Gün TV tarafýndan canlý yayýnlandý. 24 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun Kentsel Dönüþüm ve Konut baþlýklý 2. oturumu gerçekleþtirildi. 24 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun açýlýþ kokteyli Sümerpark resepsiyon salonunda, sempozyuma katýlmak üzere gelen konuklarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 25 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun Altyapý baþlýklý 3. oturumu gerçekleþtirildi. 17

15 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyu munun Enerji baþlýklý 4. oturumu gerçekleþtirildi. Enerji Oturumu EMO Yönetim Kurulu Baþkaný Musa ÇEÇEN tarafýndan yönetilirken oturumda, EMO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Tarýk ÖDEN, EMO Diyarbakýr Þube Baþkaný Nedim TÜZÜN, EMO Diyarbakýr Þube Yönetim Kurulu yedek üyesi Yrd. Doç Dr. Bilal GÜMÜÞ tarafýndan sunumlar gerçekleþtirildi. 25 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumunun Kent ve Çevre baþlýklý 5. oturumu gerçekleþtirildi 25 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu kapsamýnda, Göç Olgusu, Kensel ve Sosyal Sorunlar; Çözüm Önerileri baþlýklý panel gerçekleþtirildi. 25 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun Gala Yemeði düzenlendi. 26 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun Tarihi Çevre ve Koruma baþlýklý 6. oturumu gerçekleþtirildi. 26 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu nun Ulaþým baþlýklý 7. oturumu gerçekleþtirildi. 26 Nisan 2009 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI baþkanlýðýnda Diyarbakýr, Batman, Mardin, Urfa, Van, ÝKK sekreterleri ve Diyarbakýr da bulunan TMMOB birimlerinin Þube Baþkanlarýnýn katýlýmýyla bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýda TMMOB çalýþmalarý, kent sempozyumu ve güncel siyasal geliþmeler ele alýndý. 26 Nisan 2009 tarihinde, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI tarafýndan Diyarbakýr, Batman, Mardin, Urfa, Van, ÝKK sekreterleri ve Diyarbakýr da bulunan ÝKK Bileþenleri Oda yönetici ve temsilcilerinin katýlýmýyla Türkiye deki güncel siyasal geliþmeler, Kürt Sorunu, DTP ye yönelik operasyonlar ve çocuklarýn cezai kovuþturmalara maruz kalmasý konularý ile ilgili basýn açýklamasý düzenlendi. 26 Nisan 2009 tarihinde Kent Sempozyumu kapsamýnda, Belediye Baþkanlarýyla Kenti Tartýþýyoruz Forumu TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI nýn modratörlüðünde, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman BAYDEMÝR, Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf KARATEKÝN, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel BARAN, Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin KAYA nýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Forum Gün TV tarafýndan yapýlan canlý yayýnla Diyarbakýr halkýyla paylaþýldý. 27 Nisan 2009 tarihinde TRT GAP Radyosunda yayýnlanan Güncel programýna ÝKK sekreteri Ýdris EKMEN telefon baðlantýsýyla katýlarak Diyarbakýr Kent Sempozyumu ile ilgili deðerlendirmelerini paylaþtý. 27 Nisan 2009 tarihinde TV 21 deyayýnlanan ve Kent Sempozyumunun deðerlendirildiði programýna ÝKK Sekreteri Ýdris EKMEN katýlarak sempozyum ve ortaya çýkardýðý sonuçlarla ilgili deðerlendirmelerini paylaþtý. Makine Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube üyesi ve TMMOB Diyarbakýr ÝKK bünyesinde faaliyet yürütmüþ olan Batman Belediye Baþkaný Nejdet ATALAY a 30 Nisan 2009 tarihinde TMMOB Diyarbakýr ÝKK tarafýndan gerçekleþtirilen tebrik ve dayanýþma ziyaretine Þube Yönetim Kurulumuz tarafýndan katýlým saðlandý. 18

16 YÖNETSEL ÇALIÞMALAR Yönetim Kurulu Toplantýlarý:17 Alýnan Karar sayýsý:55 Yerel Gündem 21 Koordinasyon Toplantýlarý: 2 ÝKK Toplantýlarý: 6 Yeksem Yürütme Kurulu Toplantýsý: 10 Demokrasi Platformu Toplantýlarý: 3 Hasankeyf i Yaþatma Giriþimi Toplantýlarý: 2 MESLEKÝ DENETÝM FAALÝYETLERÝ Proje Vize Kontrol:125 TUS denetleme:56 Topraklama Ölçümü:21 Bilirkiþilik:31 ÜYELERDEN HABERLER 29 Ocak 2009 tarihinde, Þubemiz Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinden Hasan Saya nýn dedesi vefat etti. Taziye ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunuyoruz. 08 Þubat 2009 tarihinde, Üyelerimizden Nurettin GEZER in kardeþi vefat etti. Taziye ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunuyoruz. 24 Þubat 2009 tarihinde, Þubemiz üyelerinden Kendal AK geçirdiði trafik kazýsý nedeniyle hafif yaralandý. Geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz. 26 Þubat 2009 tarihinde, EMO Elazýð Ýl Temsilcimiz Selahattin ERDEM cerrahi bir operasyon geçirdi. Geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz. 28 Þubat 2009 tarihinde, Þubemiz üyesi Cengiz ACAR niþanlandý. Mutluluklar diliyoruz. 06 Mart 2009 tarihinde, Þubemiz üyesi Kemal Çýnar ýn babasý kalbinden geçirdiði rahatssýzlýk nedeniyle ameliyat oldu. Geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz. 25 Mart 2009 tarihinde, Þubemiz Üyesi Necat IÞIK ýn dayýsý hayatýný kaybetti. Taziye ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunuyoruz. 02 Nisan 2009 tarihinde, Þubemiz üyesi Abdullah Baþ ýn babasý hayatýný kaybetti. Taziye ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunuyoruz. 26 Mayýs 2009 tarihinde, Þube Yönetim Kurulu üyemiz Bilal GÜMÜÞ ün eþi hayatýný kaybetti. Taziye ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunuyoruz. 19

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

26 29 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumuna Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizce katılım sağlandı

26 29 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumuna Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizce katılım sağlandı 1 2 3 4 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 01.09.2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Barış Mitingine Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizle katılım 04 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen Demokrasi

Detaylı

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 67 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri ve Proje Denetleme-Onay Faaliyetleri Çalışma döneminde mesleki denetim hizmetlerinde belirgin bir artış sağlanmıştır.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

YEREL ENERJİ FORUMLARI

YEREL ENERJİ FORUMLARI Mezopotamya Enerji Forumuna Giderken YEREL ENERJİ FORUMLARI Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 57 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 06 08 Ocak 2010 tarihleri arasında, Şubemizce EMO Genç Üyelerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Detaylı

05 Ocak 2010 tarihinde, EMO D.Bakır Şubesi 15. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

05 Ocak 2010 tarihinde, EMO D.Bakır Şubesi 15. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. 1 2 3 02 Ocak 2010 tarihinde, Şube Yönetim Kurulumuz Elazığ İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette üyelerle de buluşan Şube Yönetim Kurulumuz toplantıda 15. Dönemi değerlendirerek 16. Döneme ilişkin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 01 Mayıs 2010 tarihinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk evinin önünde tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulumuz tarafından katılım sağlandı.

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý

Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý Enerji Yöneticiliði mevzuatýna iliþkin üyelerimizi bilgilendirmek amacýyla düzenlenen toplantý 22 Nisan 2009 tarihinde Þubemizde gerçekleþtirildi.

Detaylı

Şube Günlüğü. Ocak Şubat Mart - Nisan 2011. 4 TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Ocak Şubat Mart - Nisan 2011. 4 TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Ocak Şubat Mart - Nisan 2011 1. 03 Ocak 2011 tarihinde, Şubemizce düzenlenecek olan Mezopotamya Enerji Forumu na hazırlık amacıyla Şubemizde hazırlık toplantısı yapıldı. 2. 05 Ocak 2011 tarihinde,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni Kayıt : Vefat Eden : SMM Üye sayısı :11 Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : YAZIŞMA

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR TMMOB EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ 1 ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 1.1 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı: 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 Şubemizin 11-12 Şubat 2006 tarihlerinde Şube Seminer Salonunda

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 01 Mayıs 2009 tarihinde, Diyarbakır Dağkapı Meydanında düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimizle katılım sağlandı. 2 3 01 Mayıs 2009 tarihinde, Hayat TV tarafından

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4 TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri Siyasal iktidar tarafından 2012 2013 yıllarında meslek alanlarımızla ilgili yönetmelik, yasa, kanun gibi ulusal

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

şube etkinlikleri 78 elektrik mühendisliği Tevfik Okumuş, Mehmet Aysan, Celal Polat Parkı ziyaret edildi.

şube etkinlikleri 78 elektrik mühendisliği Tevfik Okumuş, Mehmet Aysan, Celal Polat Parkı ziyaret edildi. Adana 5 Ağustos- Hasan Balıkçı adının bir bulvar veya caddeye verilmesini görüşmek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak makamında ziyaret edildi. 11 Ağustos- Hasan Balıkçı yla ilgili 13

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 232 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 01/OCAK/2012 ile 21/OCAK/2014 DÖNEMİNDE I- ÜYE PROFİLİ Mevcut üye sayısı : Erkek: 127 Kadın: 8 Toplam: 135 Yeni kayıt üye sayısı:

Detaylı

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 23-25 Mart 2012 EMO 43. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimlerine 4 Nisan 2012 EMO Eskişehir Şubesi 2. Dönem 7. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Nisan 2012 EMO-Genç Yürütme Kurulu toplantısına

Detaylı

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Đki yılda bir Makina Mühendisleri Odası tarafından Đzmir de düzenlenen ULUSAL TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ KONGRESĐ

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

16 Mayıs- ICCI Fuar ve Konferansı na gezi düzenlendi. 16 Mayıs- Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu na

16 Mayıs- ICCI Fuar ve Konferansı na gezi düzenlendi. 16 Mayıs- Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu na șube etkinlikleri ADANA 26 Mayıs- ESM Adana Șubesi ile birlikte, elektrik dağıtımının özelleștirilmesine ilișkin basın açıklaması 27 Mayıs- Reaktif Güç Kompanzasyonu- Harmonikler ve Zararları-Enerji Kalitesi

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

ŞUBE FAALİYETLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

ŞUBE FAALİYETLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR ŞUBE FAALİYETLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 1 2. ŞUBE FAALİYETLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 2.1 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde Şubemizin 15. Olağan Genel Kurulu Şube Seminer Salonunda

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Enerji Verimliliği Etkinlikleri

27. dönem çalışma raporu Enerji Verimliliği Etkinlikleri Enerji Verimliliği Etkinlikleri EMO İzmir Şubesi 215 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETKİNLİKLERİ Şubemiz tarafından son dönemde Enerji Verimliliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlan tüm

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 04 Ağustos 2006 tarihinde Hasankeyf e Sadakat etkinlikleri kapsamında Batman Belediyesi konferans salonunda düzenlenen Hasankeyf i Yaşatma Girişimi Toplantısına yönetim kurulumuzca katılım sağlandı. 17

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

şube etkinlikleri 07 Nisan- EMO-Genç üyelerine yönelik olarak Adana Çimento Fabrikası na teknik gezi düzenlendi.

şube etkinlikleri 07 Nisan- EMO-Genç üyelerine yönelik olarak Adana Çimento Fabrikası na teknik gezi düzenlendi. ADANA 23-24 Şubat- 12. Olağan Genel Kurul 27 Şubat- Kent Konseyi Adana Tanıtım Projesi Toplantısı na 01 Mart- EMO Gaziantep Şubesi Genel Kurulu na 11 Mart- Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 62 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri Çalışma döneminde mesleki denetim hizmetlerinde belirgin bir artış sağlanmıştır. Bu artış gerek çeşitli kurumlardan

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ GİRİŞ X 1. GİRİŞ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM YÖNETİM KURULU Asil ler Başkan Bşk.Yrd. Yazman Sayman : İdris EKMEN : Murat ÇELİK : Murat KUZU : Aktan ATLI : Evindar AYDIN : Mehmet

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz.

BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz. BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz. Oğuz Raşit KARAKULAK odamızı ziyaret etmiş. Oda Başkanımız

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

Kula Entegre Tesis Bilgilendirme Toplantısı, Manisa, 25 Temmuz 2011. 2. Kula Aile Günü Etkinliği, Süreko Kula Entegre Tesis, Manisa,

Kula Entegre Tesis Bilgilendirme Toplantısı, Manisa, 25 Temmuz 2011. 2. Kula Aile Günü Etkinliği, Süreko Kula Entegre Tesis, Manisa, Süreko dan Haberler E-Haber Bülteni No: 3 Değerli Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin üçüncü sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Üçüncü sayımızda, Süreko daki gelişmeler ve Süreko nun yapmış

Detaylı

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Basında Şubemiz. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Basında Şubemiz. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni Büyükşehir Belediyesi ve EMO Şubesi iş birlikteliği ile 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından

Detaylı

TMMOB EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 TMMOB EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ I 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 Yayın yönetmeni: İdris EKMEN Düzelti ve mizanpaj:

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için El Ele MATRA PROJESİ I. İLETİŞİM PLATFORMU TOPLANTISI

Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için El Ele MATRA PROJESİ I. İLETİŞİM PLATFORMU TOPLANTISI Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için El Ele MATRA PROJESİ I. İLETİŞİM PLATFORMU TOPLANTISI Doç.Dr.Tuncay Döğeroğlu Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 14 Aralık 2007 ESKİŞEHİR TEMİZ

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012 2013 ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012 2013 ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 2 ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 31 2. ŞUBE FAALİYETLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 2.1. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı: 04 05 Şubat 2012 tarihlerinde Şubemizin 17. Olağan Genel Kurulu ve yetkili organların seçimi Şube

Detaylı

Şubemizin Haziran Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız.

Şubemizin Haziran Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız. 31/06/2013 Sayı : Bur-EMO04-750 Konu :Haziran ayı etkinlik programı Şubemizin Haziran Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ

TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 14 Aðustos 2010 tarihinde yapý denetimiyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. 17 Aðustos depreminin 11. yýldönümü

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DOĞU GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU 2008 YILI FAALİYET RAPORU

DOĞU GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU 2008 YILI FAALİYET RAPORU DOĞU GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU 2008 YILI FAALİYET RAPORU OCAK - 17 Ocak 2008, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu toplantısı Diyarbakır da yapıldı. - 18 Ocak 2008, TÜSİAD Yönetim Kurulu

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı.

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı 2 Kasım 2013 Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonunda Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; Mühendislik Eğitimi ve Tarihçesi, Türkiye'de

Detaylı

ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ.

ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ. ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ. 02 Aralık 2014 tarihinde Çorum İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI 7. Dönem Yönetim Kurulumuz birlikte yönetme ve birlikte üretme felsefesiyle dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde bağımsız

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı