TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 ICS TÜRK STANDARDI TS ISO /Nisan 2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO Nisan 2004 ICS !NSAN DENEKLER!!Ç!N TIBB! C!HAZLARIN KL!N!K ARA"TIRMASI - BÖLÜM 2: KL!N!K ARA"TIRMA PLANLARI Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 2: Clinical investigation plans TÜRK STANDARDLARI ENST!TÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl klar/ankara

2 ! Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan larak haz rlanm! olan bu standard n, zamanla ortaya ç kacak geli!me ve de"i!ikliklere uydurulmas mümkün oldu"undan ilgililerin yay nlar izlemelerini ve standard n uygulanmas nda kar! la!t klar aksakl klar Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.! Bu standard olu!turan Haz rl k Grubu üyesi de"erli uzmanlar n emeklerini; tasar lar üzerinde görü!lerini bildirmek suretiyle yard mc olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu!lar ile ki!ilerin de"erli katk lar n!ükranla anar z. Kalite Sistem Belgesi #malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu!lar n sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlar na uygun olarak kurmalar durumunda TSE taraf ndan verilen belgedir. Türk Standardlar na Uygunluk Markas (TSE Markas ) TSE Markas, üzerine veya ambalâj na konuldu"u mallar n veya hizmetin ilgili Türk Standard na uygun oldu"unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç kt " nda Türk Standardlar Enstitüsü nün garantisi alt nda oldu"unu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markas (TSEK Markas ) TSEK Markas, üzerine veya ambalâj na konuldu"u mallar n veya hizmetin henüz Türk Standard olmad " ndan ilgili milletleraras veya di"er ülkelerin standardlar na veya Enstitü taraf ndan kabul edilen teknik özelliklere uygun oldu"unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç kt " nda Türk Standardlar Enstitüsü nün garantisi alt nda oldu"unu ifade eder. D!KKAT! TS i!areti ve yan nda yer alan say tek ba! na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard na uygun üretildi"ine dair üreticinin beyan n ifade eder. Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan herhangi bir garanti söz konusu de#ildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni! bilgi Enstitümüzden sa"lanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz - Bu standard, CEN taraf ndan kabul edilen EN ISO (2003) standard esas al narak, TSE Mühendislik Haz rl k Grubuna ba"l Akreditasyon ve Belgelendirme Özel Daimi Komitesi nce haz rlanm! ve TSE Teknik Kurulu nun 21 Nisan 2004 tarihli toplant s nda Türk Standard olarak kabul edilerek yay m na karar verilmi!tir.

4 !çindekiler 1 Kapsam At f yap lan standard ve/veya dokümanlar Tarifler Ana biti! noktas Tali biti! noktas Kat lma noktas Takip dönemi #!e alma "artlar Genel Klinik ara!t rma plan (CIP) Genel bilgiler Ara!t r lacak t bbi cihaz n tan t m ve tarifi Ön ara!t rma ve ara!t rman n gerekçelendirilmesi Klinik ara!t rman n hedefleri Klinik ara!t rman n tasar m #statistiksel hususlar Klinik ara!t rma plan ndan sapmalar Klinik ara!t rma plan nda yap lan de"i!iklikler Olumsuz olaylar ve olumsuz cihaz etkileri Ara!t rman n erken sonland r lmas veya ask ya al nmas Yay n politikas Vaka bildirim formlar...6 Ek A (Bilgi için) Vaka bildirim formlar...7 Kaynaklar...8

5 !nsan denekleri için t bbi cihazlar n klinik ara$t rmas - Bölüm 2: Klinik ara$t rma planlar 1 Kapsam Bu standard t bbi cihazlar n klinik ara!t rmas için klinik ara!t rma plan n n (CIP) haz rlanmas için gerekli!artlar kapsar. Klinik ara!t rma plan n n bu standarddaki kurallara uygun olarak haz rlanmas klinik ara!t rman n sonuçlar n n bilimsel geçerlilik ve tekrarlanabilirlik seviyesinin yükseltilmesine yard mc olur. Bu standard vücut d! nda kullan lan te!his t bbi cihazlar için geçerli de"ildir. 2 At f yap lan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin di"er standard ve/veya dokümanlara at f yap lmaktad r. Bu at flar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmi! ve a!a" da liste halinde verilmi!tir. Tarih belirtilen at flarda daha sonra yap lan tadil veya revizyonlar, at f yapan bu standardda da tadil veya revizyon yap lmas!art ile uygulan r. At f yap lan standard ve/veya doküman n tarihinin belirtilmemesi halinde en son bask s kullan l r. EN, ISO, IEC vb. No EN ISO Ad (!ngilizce) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General requirements TS No 1) TS EN ISO Ad (Türkçe) #nsan denekler için t bbi cihazlar n klinik ara!t rmas - Bölüm 1: Genel!artlar 3 Tarifler Bu standard n amaçlar bak m ndan EN ISO deki terimler ve tarifler ile a!a" da verilen terimler ve tarifler geçerlidir. 3.1 Ana biti$ noktas Klinik ara!t rman n ana hedefinin de"erlendirilmesi için ölçülen veya belirlenen ana gösterge. 3.2 Tali biti$ noktas Klinik ara!t rman n di"er hedeflerinin de"erlendirilmesi için ana göstergeye ilave olarak ölçülen veya belirlenen gösterge. 3.3 Kat lma noktas Dene"in i!e al nd ktan sonra bilgilendirilmi! r za formunu imzalad " ve ara!t rma popülasyonunun parças say ld " zaman. 3.4 Takip dönemi Ara!t r lmakta olan cihaz n deneklere uygulanmas ndan sonra cihaz n etkilerinin gözlemlendi"i klinik ara!t rma dönemi 3.5!$e alma Klinik ara!t rmaya kat lmalar uygun olan denekleri tesbit etme prosesi. 4 "artlar 4.1 Genel EN ISO in bütün!artlar geçerlidir. 4.2 Klinik ara$t rma plan (CIP) Klinik ara!t rma plan ; destekleyen kurulu! ve klinik ara!t rmac lar taraf ndan geli!tirilmi! bir doküman olmal d r. Klinik ara!t rma plan geçerli klinik bilgisine göre ara!t rman n sonuçlar n n bilimsel geçerlilik ve tekrarlanabilirlik seviyesinin yükseltilmesini ve ara!t rman n hedeflerine ula! lmas n sa"layacak!ekilde tasarlanmal d r. 1) TSE Notu: At f yap lan standardlar n TS numaras ve Türkçe ad 3. ve 4. kolonda verilmi!tir. 1

6 Klinik ara!t rma plan a!a" daki maddelerde belirtilen bilgileri içermelidir. Buna alternatif olarak, e"er gerekli bilgiler klinik ara!t rmac bro!ürü veya destekleyen kurulu!un standard çal!ma prosedürleri gibi ba!ka bir yaz l dokümanda bulunuyorsa, bu dokümanlara klinik ara!t rma plan nda at f yap lmal ve talep edilmesi halinde bu dokümanlar temin edilmelidir. Destekleyen kurulu!un Madde 4.3 ila Madde 4.10 da belirtilen!artlar n uygulanabilir, geçerli veya uygun olmad " na karar vermesi halinde, her durum için belirtilen bilginin verilmemesinin gerekçeleri aç kça beyan edilmelidir. 4.3 Genel bilgiler Klinik ara$t rma plan n n tan t m Klinik ara!t rma plan nda ve de"i!iklik yap lm! versiyonlar nda klinik ara!t rman n ba!l " ve referans numaras belirtilmelidir. Klinik ara!t rma plan n n da versiyon/bask numaralar ve tarihi olmal, böylece plan imzalayanlar n izlenebilirli"i sa"lanmal d r (Madde 4.3.7). Klinik ara!t rma plan n n her sayfas nda versiyon numaras na at f yap lmal d r Klinik ara$t rmac lar, ba$ klinik ara$t rmac, koordinatör klinik ara$t rmac, ara$t rma merkezleri/sahalar Klinik ara!t rma plan nda klinik ara!t rmac lar n, ba! klinik ara!t rmac n n ve!ayet atanm! ise koordinatör klinik ara!t rmac n n isimleri, adresleri ve mesleki pozisyonlar beyan edilmeli veya bu bilgilerin beyan edildi"i bir listeye at f yap lmal d r. Klinik ara!t rma plan nda klinik ara!t rman n yap laca" kurumlar n isimleri ve adresleri dokümante edilmelidir. Klinik ara!t rman n geçerlili"ini etkilemesi söz konusu olan durumlarda hasta yönetimi ve bununla ilgili test ve analizleri yapan di"er ki!i ve kurulu!lar n isimleri ve adresleri de belirtilmelidir Destekleyen kurulu$ Klinik ara!t rma plan nda klinik ara!t rmay destekleyen kurulu!un ismi ve adresi belirtilmelidir. Not - E"er destekleyen kurulu! klinik ara!t rman n yap laca" ülkede yerle!ik de"ilse, milli mevzuata veya uluslararas kurallara uygun olarak kurulu!un o ülkedeki temsilcisinin isminin ve adresinin verilmesi gerekebilir !zleme düzenlemeleri Klinik ara!t rma plan nda ara!t rma süresince uygulanacak izleme düzenlemeleri ve kaynak veri do"rulamas için planlanan kapsam belirtilmelidir Veri ve kalite yönetimi Klinik ara!t rma plan nda veri taban yönetimi, veri i!leme, kaynak veri do"rulamas, veri ar!ivleme, muhafaza süresi ile kalite güvencenin di"er konular na ait prosedürler aç klanmal veya bunlara at f yap lmal d r Klinik ara$t rman n genel özeti Klinik ara!t rma plan nda klinik ara!t rman n özeti verilmelidir. Not - Klinik ara!t rman n ak!!emas n n verilerek burada önemli safhalar n ve ara!t rman n yap lmas na katk da bulunacak di"er bilgilerin belirtilmesi faydal olabilir Klinik ara$t rma plan n n kabul edilmesi ve onaylanmas Destekleyen kurulu!, koordinatör ara!t rmac (atanm!sa) ve her merkezdeki ba! klinik ara!t rmac klinik ara!t rma plan n ve de"i!ikliklerini kabul etmeli ve uygun dokümanlar tarih belirterek imzalamak suretiyle kabullerini ve onaylar n beyan etmelidir. 4.4 Ara$t r lacak t bbi cihaz n tan t m ve tarifi Klinik ara!t rma plan nda ara!t r lacak cihaz n ve amaçlanan kullan m n özeti yer almal veya buna at f yap lmal d r. A!a" daki bilgiler verilmelidir: a) Tam tan t m ve izlenebilirlik için cihaz n imalatç s, model ve tip numaras, varsa yaz l m ve aksesuar versiyonu. Klinik ara!t rma plan yaz l rken bu bilgiler mevcut de"ilse ara!t rma süresince ve sonras nda izlenebilirli"in nas l sa"lanaca" aç klanmal d r. 2

7 b) #malatç taraf ndan beyan edildi"i!ekliyle cihaz n kullan m amac, teklif edilen ara!t rmada kullan m için klinik endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, hedeflenen popülasyonlar, c) Cihaz n tarifi, vücut dokular yla ve s v lar yla temas edecek olan malzemelerin aç klamas. Bu tarif ilaç ürünlerinin, insan ve/veya hayvan dokular n n ve bunlardan elde edilen türevlerin ve di"er biyolojik olarak aktif maddelerin detaylar n kapsamal d r. d) Cihaz n montaj ve kullan m talimatlar ; depolama ve ta! ma!artlar, kullan ma ve gerekti"inde yeniden kullan ma haz rlama (sterilizasyon), kullan m öncesi güvenlik ve performans kontrolleri, kullan mdan sonra yap lmas gereken i!lemler (elden ç karma gibi) dahil. e) Ara!t r lmakta olan cihaz n kullan lmas için gerekli e"itimin ve tecrübenin özeti, f) Cihaz n kullan m yla ilgili t bbi ve cerrahi prosedürlerin tarifi. 4.5 Ön ara$t rma ve ara$t rman n gerekçelendirilmesi Literatür gözden geçirmesi Klinik ara!t rma plan nda konuyla ilgili bilimsel literatürün ve/veya yay nlanmam! verilerin ve raporlar n kritik gözden geçirmesi ile gözden geçirilen literatürün listesi yer almal d r. Bu gözden geçirmenin sonucu teklif edilen ara!t rman n tasar m na gerekçe olu!turmal d r. Gözden geçirme ara!t r lacak cihaz n kullan m amac yla ve teklif edilen kullan m metoduyla ilgili olmal d r. Bu gözden geçirme ayn zamanda dikkate al nmas gereken ilgili biti! noktalar n n ve kar!ma faktörlerinin belirlenmesine, kontrol metotlar n n seçilmesine ve gerekçelendirilmesine yard mc olur. Not - Literatür gözden geçirmesi ve de"erlendirmesiyle ilgili k lavuzluk bilgileri EN ISO Ek A da verilmi!tir Klinik öncesi test Klinik ara!t rma plan nda ara!t r lacak cihaz n insanlar üzerinde kullan lmas na gerekçe olu!turmak üzere, söz konusu cihaz üzerinde yap lan klinik öncesi testlerin özeti ile bu testlerin sonuçlar n n de"erlendirmesi yer almal d r. Bu özette tasar m hesaplamalar n n sonuçlar, vücut d! nda yap lan testler, mekanik ve elektrik deneyleri, güvenilirlik kontrolleri ve cihaz n fonksiyonuyla ilgili yaz l m n geçerli k l nmas da dahil olmak üzere klinik öncesi deney verileri yer almal veya bunlara at f yap lmal d r. Ayr ca performans testlerinin, vücut d! deneylerin, hayvanlar üzerinde yap lan biyolojik ve/veya güvenlik deneylerinin sonuçlar verilmeli, deneylerin konuyla olan ilgileri ile zamanlamalar da belirtilmelidir. Not T bbi cihazlar n biyolojik de"erlendirmesiyle ilgili k lavuzluk bilgileri ISO te [6] verilmi!tir Önceki klinik tecrübe Klinik ara!t rma plan nda önceki klinik tecrübeler ile teklif edilen ara!t rmayla ilgili önceki klinik ara!t rmalar ve klinik kullan mlar ve/veya cihaz üzerindeki veya benzer özelliklere sahip ba!ka cihazlar üzerindeki tecrübeler özetlenmeli, bu özete ara!t r lacak cihaz n kullan m için di"er göstergelerle ilgili hususlar dahil edilmelidir. Olumsuz cihaz etkileri ve tadilat veya geri ça" rma tarihçesinin analizi de verilmelidir Cihaz risk analizi ve risk de#erlendirmesi Klinik ara!t rma plan nda risk analizinin ve de"erlendirmesinin sonuçlar verilmelidir. Bu de"erlendirmede beklenen klinik fayda ile risk de"erlendirmesinde belirtildi"i!ekliyle cihaz n kendisinden ve kullan m ndaki prosedürlerden kaynaklanan risklerin kar! la!t rmas yap lmal d r. Ayn anda uygulanan t bbi müdahalelerle olu!abilecek etkile!imler listelenmeli, beklenen klinik fayda beyan edilmelidir. Bu de"erlendirme; ara!t r lmakta olan cihaz n ve Madde te tarif edilen cihazlar n güvenlik ve klinik performanslar yla ilgili olumsuz cihaz etkilerinin ve tadilat veya geri ça" rma tarihçelerinin analizini içermelidir. Not - Risk analizi ve risk de"erlendirmesi prosesi EN ISO de aç klanm!t r [1]. 4.6 Klinik ara$t rman n hedefleri Klinik ara!t rma plan nda klinik ara!t rman n ana ve tali hipotezleri ve hedefleri ile ara!t rmada cihaz n üzerinde kullan laca" popülasyonlar aç kça belirtilmelidir. Bunlar, gerekli olan durumlarda, özellikle a!a" dakileri içermelidir: a) Do"rulamas yap lacak olan cihaz n iddia edilen ve amaçlanan performans, Not 1 Bunlar cihaz n amaçlanan kullan m nda dolayl olarak ifade edilen iddialar ve etiketlerde, kullanma talimatlar nda ve reklam malzemelerinde aç kça belirtilen iddialar içerebilir. 3

8 Not 2 Uzun vadeli etkilerin belirlenmesinin mevcut klinik ara!t rman n hedefleri aras nda olup olmad " aç kça beyan edilmelidir (Madde 4.7.p). b) De"erlendirilmesi gereken riskler ve öngörülebilen olumsuz etkiler, c) Klinik ara!t rmadan al nacak istatistik verileri ile kabul veya red edilmesi gereken belirli hipotezler. 4.7 Klinik ara$t rman n tasar m Not Klinik ara!t rman n bütünlü"ü ve ara!t rmadan elde edilen verilerin inan l rl " büyük ölçüde ara!t rman n tasar m na ba"l d r. Klinik ara!t rma plan nda a!a" daki bilgiler bulunmal d r: a) Yap lacak ara!t rman n tipinin tarifi (kar! la!t rmal çift perdeli, paralel tasar m, kontrol gruplu veya grupsuz gibi) ve bu tipin seçilme gerekçesi, b) Kontrollerin aç klamas, c) Sistematik hatalar en aza indirmek veya ortadan kald rmak için al nmas gereken tedbirlerin tarifi, d) Ana ve tali biti! noktalar ile bunlar n seçilme gerekçeleri, e) Ölçülecek de"i!kenler ve biti! noktalar n n elde edilmesini göstermek üzere bunlar n seçilme gerekçeleri, f) De"i!kenlerin de"erlendirme, kaydetme ve analiz metotlar ile zamanlamalar, g) Ara!t rma de"i!kenlerinin de"erlendirilmesinde kullan lacak test cihazlar ile bunlar n bak mlar n ve kalibrasyonlar n izlemek için kullan lacak düzenlemeler, h) Denek seçimi için dahil etme kriterleri, i) Denek seçimi için hariç tutma kriterleri, j) #!e alma noktas (Madde 3.3), k) Deneklere ara!t rma süresince uygulanacak prosedürlerin detayl tarifi, cihaz n uygulanmas esnas nda veya takip döneminde kullan lmas gereken di"er cihazlar n ve ilaçlar n listesi, l) Deneklerin ara!t rmadan çekilmesi veya ara!t rmay b rakmas kriterleri ve prosedürleri, bunlar n hesab n n nas l verilece"i, bu denekler için takip kurallar (Madde 4.8.f ve Madde 5.9) m) Klinik ara!t rmaya kat lmas gereken denek say s, bu deneklerin kat lmas için gereken tahmini süre, kullan lacak cihaz say s ve bu rakamlar n gerekçeleri (Madde 4.8.a). Çok merkezli ara!t rmalarda her merkezde ara!t rmaya kat lmas gereken denek say s gerekçesiyle birlikte belirtilmelidir. Ara!t rman n sonuçlar n etkilemesi söz konusu oldu"unda her merkezde ara!t rmaya kat lmas gereken en az ve en çok denek say s dikkate al nmal d r. Not Kat lma süresi farkl zamanlarda kat lan deneklerle ilgili verilerin kar! kl "a yol açaca" kadar uzun olmamal d r. n) Olumsuz olaylar n ve olumsuz cihaz etkilerinin ve/veya sonuçlar n n kaydedilmesi ve incelenmesi prosedürü, o) Klinik ara!t rmadaki belli bir denek için cihaz n veya kontrollerinin kullan m süresi ve takip süresi ile bunun gerekçesi, Not Klinik ara!t rman n takip dönemi cihaz n performans n n gerçekçi biçimdeki testini temsil etmeye ve olumsuz cihaz etkilerinin belirlenmesine ve bunlar üzerinde risk de"erlendirmesi yapmaya yetecek uzunlukta bir süreyi sa"lamal d r. p) Sonuçlar n getirdiklerini ve yorumlar n tehlikeye dü!ürebilecek olan, bilinen veya öngörülebilen faktörler. Bunlar; denek temel karakteristikleri, ayn anda uygulanan ilaçlar, di"er cihazlar n kullan lmas veya ya!, cinsiyet ve hayat tarz gibi deneklere ba"l faktörler olabilir. Ara!t rmada bu faktörleri ele alma metotlar (denek seçimi, ara!t rma tasar m (örne"in tabakalara ayr lm! rasgele tasar m) veya istatistiksel analiz) aç klanmal d r. 4.8!statistiksel hususlar Klinik ara!t rma plan hipotezleri ve istatistiksel tasar m, kullan lacak metodu ve analitik prosedürleri içermelidir. Bunlara a!a" dakiler dahil olmal d r: a) Numune büyüklü"ünün seçilme sebebi, kullan lacak önem seviyesi, deneme üssü ve beklenen dü!me h zlar ile bunlara ait gerekçeler, 4

9 Not Klinik ara!t rman n erken dönemleri (yap labilirlik etütleri) için özel gerekçeler ve numune büyüklükleri geçerli olabilir. b) Ara!t rman n sonuçlar na uygulanacak geçme/kalma kriterleri, c) Gereken durumlarda ara analiz için tedbir al nmas ve istatistiksel sebeplerle ara!t rman n sonland r lmas kriterleri, d) Orijinal istatistik plan ndan yap lan sapmalar n bildirilme prosedürleri (Orijinal istatistik plan ndan yap lan sapmalar, durumun gere"ine göre, klinik ara!t rma plan nda veya nihai raporda tarif edilmeli ve gerekçelendirilmelidir). e) Ara!t rmaya dahil edilecek deneklerin seçim kriterleri ve gerekçeleri, f) Bütün verilerin hesab n n verilmesi prosedürleri; eksik, kullan lmayan veya yanl! veriler dahil, dü!meler ve çekilmeler ile belli bilgilerin hipotezin test edilmesi i!leminden hariç tutulma gerekçeleri ile birlikte. 4.9 Klinik ara$t rma plan ndan sapmalar Klinik ara!t rma plan ndan yap lan sapmalar aç klamalar yla birlikte kaydedilmelidir. Sapmalar; bunlar analiz ederek önemlerini de"erlendirmekten sorumlu olan destekleyen kurulu!a bildirilmelidir. Her hangi bir dene"in ara!t rmadan çekilme veya ayr lma sebepleri kaydedilmelidir. Bu ayr lmalar n sebebi güvenlik problemleri veya etkinlik eksikli"i ise, mümkün oldu"u ölçüde denek yine de ara!t rmada takip edilmelidir. Not Gereken durumlarda ahlak komitelerine, yetkili makamlara ve resmi makamlara haber verilmelidir Klinik ara$t rma plan nda yap lan de#i$iklikler Klinik ara!t rma plan nda yap lan bütün de"i!iklikler üzerinde destekleyen kurulu! ile klinik ara!t rmac lar mutab k kalmal, bu de"i!iklikler gerekçeleriyle birlikte kaydedilmelidir. Sapmalar, klinik ara!t rma plan nda de"i!iklik yapma veya ara!t rmay durdurma ihtiyac aç s ndan gözden geçirilmelidir. Ancak, ba!lang çtaki klinik ara!t rmac lar n ve merkezlerin (Madde 4.3.2) listesinde de"i!iklik yap lmas halinde bu liste her de"i!iklikte resmen tadilat yap larak güncelle!tirilmemeli, destekleyen kurulu!ta talep halinde elde edilebilecek güncelle!tirilmi! bir liste bulunmal d r. Merkezlerin ve ara!t rmac lar n kesin listesi nihai raporla birlikte verilmelidir. Not Gereken durumlarda ahlak komitelerine, yetkili makamlara ve resmi makamlara haber verilmelidir Olumsuz olaylar ve olumsuz cihaz etkileri Klinik ara!t rma plan a!a" dakileri içermelidir: a) Ciddi olumsuz olaylar ve ciddi olumsuz cihaz etkilerini bildirmek için acil durum temas bilgileri, b) Öngörülebilen olumsuz olaylar n detaylar (ciddi olan ve olmayan, cihazla ili!kili olan veya olmayan), bunlar n muhtemel tekrarlama oranlar ve bunlar n yönetilmesinde uygulanacak metotlar, c) Bütün olumsuz olaylar ve olumsuz cihaz etkilerini destekleyen kurulu!a, ahlak komitesine ve yetkili makamlara yürürlükteki mevzuata uygun olarak bildirmek için kullan lacak prosedürler, bu olaylardan cihazla ilgili olan ve olmayan tiplerine göre bildirilecek olanlar ve bildirme zaman Ara$t rman n erken sonland r lmas veya ask ya al nmas Klinik ara!t rma plan nda ara!t rman n erken sonland r lmas veya ask ya al nmas kriterleri belirtilmelidir. Bu husus klinik ara!t rman n tamam na veya bir veya daha fazla say daki sahaya uygulanabilir. Klinik ara!t rma perdeleme tekniklerini içeriyorsa koda eri!me ve kodu k rma kriterleri beyan edilmelidir. Gereken durumlarda, klinik ara!t rma plan nda ara!t rman n erken sonland r lmas veya ask ya al nmas hallerinde denekler için uygulanacak takip süresi belirtilmelidir Yay n politikas Klinik ara!t rma plan nda ara!t rman n sonuçlar n n yay nlan p yay nlanmayaca", bu sonuçlar n hangi detayda ve hangi!artlar alt nda yay nlanabilece"i belirtilmelidir. Not Bütün sonuçlar n bilimsel dergilerde yay nlanmas arzu edilir. 5

10 4.14 Vaka bildirim formlar Vaka bildirim formlar (CRF) kaydedilecek bütün bilgileri listelemek suretiyle klinik ara!t rma plan n n uygulanmas n kolayla!t r r. Vaka bildirim formlar nda klinik ara!t rma plan n n içeri"i yans t lmal ve ba"lant l oldu"u klinik ara!t rma plan n n versiyon numaras aç kça gösterilmelidir. Vaka bildirim formlar ve de"i!ikliklerinin versiyon numaralar olmal ve her sayfas nda verileri kaydedilen ara!t rman n numaras ve tan t m yer almal d r. Vaka bildirim formlar nda de"i!iklik yap lmas n n gerekmesi halinde destekleyen kurulu! vaka bildirim formunu incelemeli ve de"i!ikli"e gerek olup olmad " na karar vermelidir. Not Ek A da vaka bildirim formunun içeri"i hakk nda detayl bilgi verilmi!tir. 6

11 Ek A (Bilgi için) Vaka bildirim formlar Vaka bildirim formlar (CRF) klinik ara!t rma plan n n uygulanmas n sa"lamak ve klinik ara!t rma plan na uygun olarak deneklerin gözlemlenmesini, denek ve cihaz verilerinin kaydedilmesini kolayla!t rmak amac yla olu!turulmu!tur. Vaka bildirim formlar nda klinik ara!t rma plan yans t lmal ve ara!t r lmakta olan cihaz n özellikleri dikkate al nmal d r. Vaka bildirim formlar düzenlenirken a!a" daki hususlar dikkate al nmal d r: a) Ara!t rman n tarihi, yeri ve ba!l " ; klinik ara!t rma plan n n (CIP) versiyon numaras dahil, b) Hastan n kimli"i, kat lma tarihi, demografik verileri, c) T bbi cihazlar n kafile ve/veya seri numaras yla tan t m, d) Hastan n cihazla tedavi görece"i hastal k, ayn anda devam eden hastal kla birlikte ara!t r lma durumu, e) Ayn anda uygulanan prosedürler ve acil durum prosedürleri için denek uygunluk bilgileri, f) Ara!t rmayla ilgili olan daha önceki ilaçlar ve prosedürler, g) Dene"in temel karakteristikleri, h) Ara!t rmayla birlikte uygulanan prosedürler ve kullan lan ilaçlar, i) Dahil etme/hariç tutma kriterlerine uygunluk, j) Klinik ara!t rma plan na göre klinik olan ve olmayan tarihli bulgular, k) Prosedür verileri, l) Dene"in cihaz kullanma süresi içinde ve takip döneminde yap lan tarihli de"erlendirmeleri, m) Bildirilen olumsuz olaylar ve olumsuz cihaz etkileri ile tarihleri, n) Takip döneminin biti! tarihi, o) Takip döneminin sonunda klinik ara!t rmac lar n imzalar. 7

12 Kaynaklar [1] ISO 14971, Medical devices Application of risk management to medical devices [2] Essential Principles Global Harmonization Task Force, 1999 [3] EU Medical Devices Directive 90/385/EEC Active implantable medical devices [4] EU Medical Devices Directive 93/42/EEC Medical devices [5] Guideline for Good Clinical Practice. International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), [6] ISO (all parts), Biological evaluation of medical devices 8

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 933-2 Nisan 1996 1.Baskı ICS 73.080; 91.100.15 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER KISIM 2: TANE BOYUTU DAĞILIM TAYİNİ-DENEY ELEKLERİ, ELEK GÖZ AÇIKLIKLARINI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-2 Mart 2004 (EN 10277-2/AC :2003 dahil) ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 2: GENEL MÜHENDİSLİK AMAÇLI ÇELİKLER Bright steel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 7568 EN ISO 4172 Mart 2003 ICS 01.100.30 TEKNİK ÇİZİMLER YAPI UYGULAMA ÇİZİMLERİ ÖNYAPIMLI YAPILARIN MONTAJ ÇİZİMLERİ Technical drawings - Construction drawings - Drawings

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 794/Aralık 2014 T Ü R K S T A N D A R D I

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 794/Aralık 2014 T Ü R K S T A N D A R D I ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 794/Aralık 2014 T Ü R K S T A N D A R D I T U R K IS H Ön S T söz A N D A R D Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu na bağlı

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Tümer Akakın Türkiye Hazır Beton Birliği Giriş TS 11222 Standardı Şubat 1994 de kabul edilmiştir ve Türkiye de Beton konusunu doğrudan kapsayan ilk

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL SAYFA 1 / 11 HKPR001 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu prosedürün amacı, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lığının Kalite Yönetim Sistemi nde yer alan dokümanların bir düzen içinde hazırlanmasını, onaylanmasını, güncellenmesini,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13169 Aral k 2005 ICS 67.080.20 BRÜKSEL LAHANASI Brussels sprouts TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl klar/ankara Bugünkü teknik ve uygulamaya

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11306 Aral k 2005 ICS 67.080.10 K V Kiwifruit TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl klar/ankara Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan larak haz rlanm

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Araştırma ürününün ülkemizde piyasaya verilmesi planlanıyor mu?

Araştırma ürününün ülkemizde piyasaya verilmesi planlanıyor mu? Sayfa No: 1/9 A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ .07.21 26.03.23-02 DEĞERLENDİR: -02 1. AMAÇ: Hastanemizde HKS yer alan şartlarla ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanların ve verilerin hazırlanması, kontrolü, onayı, dağıtımı, korunması, güncelleştirilmesi,

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, iģlemler ve talimatlar Ģeklinde dosyalanarak

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 UYGULAMA... 2 1.GENEL... 2 2. KLASÖRLERİN ETİKETLENMESİ... 3 3. KAYITLARIN SAKLANMASI, İMHASI VE BULUNABİLİRLİĞİ... 3 4. MANYETİK KAYITLARA İLİŞKİN HUSUSLAR... 4 EK-1 KAYITLAR

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık ı olarak verilir. TR yönetmelik ve AB

yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık ı olarak verilir. TR yönetmelik ve AB Sayfa No 1/6 1. Amaç: Bu prosedürün amacı ürün belgelendirme ve akreditasyon kuruluşu logo ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2. Sorumluluklar Bu prosedürün uygulanmasından Şirket

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU

AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU FOTOĞRAF ADI SOYADI DOĞUM YERĠ VE YILI MESLEĞĠ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER VE DERECESĠ 1) Çok iyi Ġyi Orta Zayıf 2) Çok iyi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1254 Kas m 2005 ICS 67.080.20 KU KONMAZ (Asparagus officinalis L.) Asparagus TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl klar/ankara Bugünkü teknik ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI Sayfa 1 / 7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 00 İlk yayın 01 den başlatılmıştır. 01 25/11/2014 Dokumalar 01 ile ilk yayını yapılmıştır. 02 01/11/2015 17065 standardının 4.1.3 madde şartlarının

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 2 2. Başvuru İşlemleri... 6 2.1 Ürün Başvuru Kriter Kodu A ise:... 7 2.2 Ürün Başvuru Kriter Kodu B ise:... 8 2.3 Ürün Başvuru Kriter Kodu C ise:... 9 2.4 Ürün Başvuru

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 26392

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Say s : 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Ama Ama, Kapsam,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı