Çorum dünya rekoruna hazýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum dünya rekoruna hazýr"

Transkript

1 Meclis toplantýsý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Atatürk'ün emanetine sahip çýkacaðýz * HABERÝ 4 DE Vefatýnýn 81. yýlýnda Ata ya saygý Kalbimizde yaþýyor Anma programý kapsamýnda, Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yýlýnda Çorum da düzenlenen törenlerle anýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði törende, Mustafa Kemal Atatürk ölmedi, kalbimizde yaþýyor mesajý vurgulandý. * HABERÝ 13 DE ÇORUM 11 KASIM 2019 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 50 Kuruþ HAYDÝ FÝDAN DÝKMEYE Çorum dünya rekoruna hazýr Müdürlüklerin 2020 yýlý bütçeleri ayrý ayrý oylandý yýlý bütçesi kabul edildi * HABERÝ 2 DE Tarým ve Orman Bakanlýðýnca yarýn Türkiye genelinde gerçekleþtirilecek "Geleceðe Nefes" seferberliði kapsamýnda, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kýrýlmasý için deneme yapýlacak Çorum'daki tüm hazýrlýklar tamamlandý. * HABERÝ 6 DA Atatürk, Türk milletinin rehberi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ertuðrul Onan, vefatýnýn 81. yýldönümü nedeniyle Atatürk ü andý. * HABERÝ 15 DE Yusuf Balcý vefat etti Fýrýncý esnafýndan Yusuf Balcý (82) vefat etti. * HABERÝ 19 DA Ertuðrul Onan * SAYFA 8 DE Vali Mustafa Çiftçi, il merkezinde fidanlarýn dikileceðini Akkent TOKÝ konutlarý bölgesinde inceleme yaptý. Çorum Barosu ndan baþarýlý ev sahipliði Çocuk haklarýna dikkat çektiler Çorum'da 7. Karadeniz Barolarý Çocuk Haklarý Çalýþtayý düzenlendi. * HABERÝ 15 DE Çalýþtaya katýlým yüksek oldu. Esnaf kandil duasýnda buluþtu Çorum da Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý tarafýndan Ahilik kültürünün bir parçasý olan kandil duasý arastada yapýldý. * HABERÝ 6 DA Arastada yapýlan programda esnaf dua etti. Mahmutevler e hiç gittiniz mi? * HABERÝ 2 DE Atatürk ün yolundan kararlýlýkla yürümeye devam edeceðiz Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, özgür ve onurlu yaþamak isteyen her yurttaþýn, Cumhuriyetimizin temel ilke ve deðerlerine kararlýlýkla sahip çýkma ve Cumhuriyetimizi Hasan Eray Tüfekçi demokrasiyle taçlandýrma görevini layýkýyla yerine getirmesi gerektiðini belirtti. * HABERÝ 4 DE Ecdadýmýzýn bize emaneti ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýnýn 81. yýldönümü dolayýsýyla yazýlý bir mesaj yayýnlayarak, Gazi Bekir Özsaçmacý Paþa ve silah arkadaþlarý aziz ecdadýmýzýn bize emanetidir dedi. * HABERÝ 6 DA

2 2 PAZARTESÝ 11 KASIM yýlý bütçesi kabul edildi FATÝH BATTAR Çorum Belediyesi nin 2020 yýlý faaliyetlerini ve kaynaklarýný nasýl kullanacaðýný belirleyen 2020 yýlý bütçesi, Belediye Meclisi nde Cumartesi günü yapýlan oylamayla kabul edildi. Toplam 509 milyon 779 bin TLolan 2020 bütçesine CHP red oyu verirken, bütçe AK Parti ve MHP nin oylarý ile kabul edildi. CHP grubu adýna neden red oyu verdiklerini açýklayan Nazik Bulut, Yaptýðýmýz incelemeler neticesinde (Ç.HAK:1908) Müdürlüklerin 2020 yýlý bütçeleri ayrý ayrý oylandý. Belediye Meclisi ikinci toplantýsýný Cumartesi günü yaptý yýlý bütçesinin yatýrým yýlý olmadýðý, sadece belediyenin rutin giderlerinin karþýlandýðý bir bütçe yýlý olduðu görülmektedir. dedi CHP LÝ NAZÝK BULUT; BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY PERSONEL GÝDERLERÝNE AYRILMIÞTIR Çorum un yararýna tek bir yatýrým olmadýðý gibi yatýrým harcamalarýnda önceki yýllara göre çok ciddi bir düþüþ tespit edilmiþ olup tam aksine gider kalemleri 2018 yýlý bütçesine göre yüzde 24 arttýrýlmýþtýr. diyen Bulut, bütçe giderleri arasýnda en büyük kalemi personel giderleri oluþturduðunu belirterek; 550 milyon borç devralan bir belediye, giderlerini azaltmak yerine neden % 24 daha büyütmüþtür anlamak mümkün deðil. 2000'e yakýn çalýþaný olan Çorum Belediyesine personellerin etkin ve verimli çalýþmadýðý.atýl bir personel yapýsýnýn olduðu konusunda Sayýþtay gerekli uyanlarý yaptýðý halde burada uyanlar dikkate alýnýp gerekli önlemler alýnmýþ mýdýr? Bu konuyu bir kez daha gözden geçirmenizi talep ediyoruz. Ekonomik krizin derinlemesine yaþandýðý þu günlerde 550 milyon borç yükünün altýnda boðuþan Çorum Belediyesi 2020 Meclis toplantýsý Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ýn baþkanlýðýnda yapýldý. yýlý bütçesi ve performans programýný hazýrlarken ileride daha da derinleþeceðini düþündüðümüz ekonomik krizin olumsuz etkilerini gelir ve gider kalemlerine ne ölçüde yansýtmýþtýr bir göz atalým. Anket sonuçlarýnda tespit edilen halkýn talepleri karþýlýk bulamazken, bütün müdürlüklerin giderleri artmýþtýr. Bütçenin sedece yüzde 25 i yatýrýmlara, yüzde 32 'si personel giderlerine, yüzde 28 'i malzeme alýmýna, yüzde 7,2 si faiz giderlerine, yüzde 4,5 i yedek ödenene, yüzde 3,3 ü ise cari transferlere ayrýlmýþtýr. diye konuþtu 2020 bütçesine yönelik eleþtirilerini sýralayan Bukut, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü; Hepimizin bildiði gibi Bütçeler stratejik plan ve performans programlanna uygun olarak hazýrlanýr. Geçtiðimiz ay stratejik plan belediye meclis gündeminde görüþülerek Ak parti belediye Meclis üyelerinin oylarýyla kabul edildi. Sayýn Baþkan; 6 aydýr onlarca insanla stratejik plan üzerinde çalýþtýnýz. Çorum halkýyla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluþlarýyla, kamu kuruluþlarýyla, belediye çalýþanlarýyla anketler yaptýnýz.çorum'un çözüm bekleyen en acil sorunlarýný tespit ettiniz. Çalýþmalarýnýzda Çorum'un hangi öncelikli sorunlarýna yer verdiniz? 2020 yýk bütçesinde Çorum halkýnýn hangi sorunlarýna çözüm ürettiniz? Son yýllarda Çorum'u kontrolsüz bir þekilde tek taraflý büyümeye mahkum ettiniz. Otogar, stadyum, TOKÝ, hastane gibi birçok yatýrýmýn ayný noktalara yapýlmasý ve Erol Olçok hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte o güzergah üzerinde hem trafik sorunu hem de ulaþým sorunu yarattýnýz. Grup olarak 2020 yýlý bütçesi için önerilerimiz þunlardýr. Meclis denetimine kapalý olan belediye þirketlerinin mali verileri, kamuya olan borçlarý, bütçesi ve performans raporlarý ile ilgili hem biz Meclis üyelerine hem de kamuoyuna periyodik olarak bilgi verilmesinin doðru olacaðýný düþünüyoruz. Önümüzdeki süreci, ortak akýl ve þeffaf yönetim anlayýþý ile yönetecekseniz, sadece muhalefete deðil, kendi partinizin meclis üyelerine de belediyeye baðlý þirketlerin bütçesini ve performans raporlarýný açarak 6 ayda bir meclisin takdirine sunarsanýz þeffaf yönetim ilkesini hayata geçirmiþ olursunuz. Çorum Belediyesine de yakýþan budur Baþka bir önerimiz, gelirlerimizin Türkiye'nin içinde bulunduðu ekonomik koþullar düþünülerek gerçekçi bir bakýþ açýsýyla irdelenip,her yýl katlanarak devreden,tahsil edilemeyen, tahsili mümkün olmayan alacaklar üzerinden deðil de tahsil edilen tutarlar üzerinden tahmin yapýlarak buna göre yol haritasýnýn belirlenip, bütçe ilkelerine baðlý kalarak gider ve gelirlerin tespit edilip mali disiplinin bu objektif kriterlere dayandýrýlmasýdýr. Yaptýðýmýz incelemelere göre alacaklarýmýzýn tahsil oraný ortalama % 55 civarýndadýr.bu yüzden ekonomik krizin olumsuz etkileri de düþünüldüðünde 2020 yýlý bütçesi saðlýklý koþullarda hazýrlanmamýþtýr. Gerçeði yansýtmamaktadýr. Yasada Bütçe Komisyonu için belirlenen yasal süre 5 gün olmasýna raðmen,komisyonumuza 28 müdürlüðün bütçesini görüþmek ve karara baðlamak için sadece 1 gün süre tanýnmýþtýr. Bu her þeyden önce bize yapýlan bir saygýsýzlýktýr. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Yüzlerce sayfa dokümaný gece gündüz inceleyerek yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda gelirlerin yüzde yüzünün tahsil edileceði düþünülerek oluþturulan 2020 yýlý mali bütçesinin denk ve gerçekçi olmadýðý kanaatinde olduðumuz için CHP grubu olarak bütçeye Hayýr oyu kullanýyoruz. AK PARTÝLÝ BATMAN: 2020 BÜTÇESÝ YATIRIM BÜTÇESÝDÝR CHP li Nazik Bulut un bütçe ile ilgili eleþtirisel konuþmasýnýn ardýndan söz alan AK Parti li Namýk Kemal Batman da bütçe ile ilgili eleþtirileri kabul etmediklerini belirterek; 2020 bütçesi 2019 yýlý bütçesine göre %19 artarak 509 milyon 779 bin TL ye çýkartýlmýþtýr. Bu bütçede en göze çarpan kýsmý bütçenin %48,8 oranýndaki mal ve hizmet alýmlarýna yani müteahhit giderleri, bakým, onarým, tretuar çalýþmasý, yol ve asfalt yapýmý, elektrik ve akarkayýt alýmýna ayrýlmýþ olmasýdýr. Yani mal ve hizmet alýmlarýna 248 milyon TL ayrýlmýþtýr. Yine bütçenin %24,9 kýsmýnýn sermaye giderlerine yani kamulaþtýrma, bina yapýmý, sosyal tesis yapýmý ve park yapýmýna ayrýlmýþtýr. Bu da rakamsal olarak 6 milyon 895 bin TL ye denk gelmektedir. Bu iki grupta bütçenin %73,7 sine takabül etmektedir. Yani rakamsal olarak 375 milyon 707 bine denk gelmektedir. Bu yatýrýmlar için çok güzel bir rakamdýr. þeklinde konuþtu CHP grubu adýna Ahmet Özdel de 2020 bütçesini onaylamadýklarýný açýkladý. Son olarak Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Göreve geldiðimiz 7 aylýk süre içerisinde yapmýþ olduðumuz sosyal belediyecilik hizmetleri ve yatýrýmlar gösteriyor ki biz bu þehre ve hemþehrilerimize hizmet aþkýyla çalýþýyoruz. Her mahallemize eþit hizmet götürmek için þehrin tüm paydaþlarýyla hiçbir ayrým gözetmeksizin istiþarelerde bulunuyoruz. Söz verdiðimiz gibi 2020 yýlý ve takip eden görev süremizce bu þehre en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceðiz. Bizi doðru bildiðimiz bu yoldan alý koymak isteyenler, bu yolda bizi yýpratmak isteyenler olabilir ama þunu bilsinler ki biz her zaman þehrimize hizmet aþkýyla çalýþmaya devam edeceðiz. Bugün meclisimizde oylayarak kabul ettiðimiz 2020 yýlý bütçemiz de bunun bir göstergesidir dedi. Aþgýn, 2020 yýlýnýn hizmet yýlý olacaðýný ifade etti ve Belediye Meclisinde kabul edilen Çorum Belediyesi 2020 Performans Programý ve Bütçesi nin Çorum a ve tüm Çorum halkýna hayýrlý olmasýný diledi. BÜTÇEDE ASLAN PAYI SU VE KANALÝZASYON MÜDÜRLÜÐÜ NÜN Konuþmalarýn ardýndan oylamaya geçildi. Birim müdürlüklerinin bütçesi ise þu þekilde belirlendi; Özel Kalem Müdürlüðü 6 milyon 342 bin TL, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 1 milyon 629 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüðü 6 milyon 673 bin TL, Makine Ýkmal Müdürlüðü 38 milyon 527 bin TL, Bilgi Ýþlem Müdürlüðü 1 milyon 898 bin TL, Yazý Ýþleri Müdürlüðü 1 milyon 199 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüðü 58 milyon 834 bin TL, Hukuk Ýþleri Müdürlüðü 1 milyon 582 bin TL, Strateji Geliþtirme Müdürlüðü 1 milyon 591 bin TL, Muhtarlýk Ýþleri Müdürlüðü 314 bin TL, Ýtfaiye Müdürlüðü 7 milyon 45 bin TL, Zabýta Müdürlüðü 10 milyon 146 bin TL, Hal Müdürlüðü 3 milyon 537 bin TL, Ulþaým Hizmetleri Müdürlüðü 10 milyon 764 bin TL, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 33 milyon 434 bin TL, Etüt Proje Müdürlüðü 75 milyon 865 bin TL, Fen Ýþleri Müdürlüðü 50 milyon 700 bin TL, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü 2 milyon 420 bin TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü 87 milyon 636 bin TL, Yapý Konrtol Müdürlüðü 6 milyon 732 bin TL, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü 4 milyon 794 bin TL, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 7 milyon 8 bin TL, Kütüphaneler Müdürlüðü 144 bin TL, Mezarlýklar Müdürlüðü 2 milyon 38 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüðü 36 milyon 105 bin TL, Spor Ýþleri Müdürlüðü 3 milyon 413 bin TL, Tesisler Müdürlüðü 13 milyon 504 bin TL, Huzurevi Müdürlüðü 153 bin TL, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü 9 milyon 308 bin TL. Mahmutevler e hiç gittiniz mi? FATÝH BATTAR Çorum Belediyesi nin 2020 yýlý faaliyetlerini ve kaynaklarýný nasýl kullanacaðýný belirleyen 2020 yýlý bütçesinin kabul oylamasýnda bütçe ile ilgili bir konuþma yapan CHP Meclis üyesi Ahmet Özdel ile Baþkan Halil Ýbrahim Aþgýn arasýnda Mahmutevler polemiði yaþandý. Özdel in; Bu bütçe Mahmutevler de oturanlarý, TOKÝ de yaþayanlarý, Mimar Sinan, Kale ve Yazý Çarþý da oturanlarý deðil, seçimlerle yönetimi ele alan ve bu kenti yýllarca yöneten siyasi aklýn bütçesidir. açýklamasýna Mahmutevler deki bölgeye verilen özel ad nedir? En son ne zaman gittiniz o bölgeye? sorularýný yönelten Aþgýn, Özdel in Hiç gitmedim cevabýna; Eðer gitseydiniz Kamýþlý da 20 yýldýr dökülemeyen asfaltýn döküldüðünü görürdünüz. Bahçelievler de, Ulukavak ta, Buharaevler de nasýl çocuklar parklarda güle oynaya oyun oynuyorsa Kamýþlý nýn da bir park ihtiyacý olduðunu söyledim ve þu anda park bitmek üzere. Ben arzu ederim ki en azýndan açýlýþta beraber gözükelim. Bizim kafamýzda mahalleler arasýnda ayrým yok. ifadelerini kullandý. Ýmzanýzý dijitale taþýyalým 15 dakika misafirimiz olun, dijital dünyaya imzanýzý atýn Çorum Þube Müdürü Seher ÇÖPLÜ Sel Sk. 23/2 Þahinbaþ Apt. 2. Kat (Ç.HAK:1803)

3 PAZARTESÝ 11 KASIM (Ç.HAK:2050)

4 4 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 Meclis toplantýsý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye ye her yönüyle sahip çýkacaðýz FATÝH AKBAÞ Ýl Genel Meclisi nin Kasým ayý toplantýlarý devam ediyor. Meclisin dün yapýlan toplantýsýnda ilk olarak saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Ardýndan ise partilerin temsilcileri 10 Kasým Atatürk ü Anma Günü nedeniyle gündem dýþý konuþmalar yaptýlar. Meclis Baþkaný Osman Günay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramýzdan ayrýlýþýnýn 81.yýldönümünde kendisini anmak ve onun mirasýna olan minnettarlýðýmýzý ifade etmek istediðini belirterek sözlerine baþlayarak, Doðadaki tüm canlýlar gibi insanoðlunun da yaþamýnýn bir sýnýrý vardýr. Ancak bazý insanlar vardýr ki yaþamlarý boyunca yaptýklarý eserlerle, insanlýða yapmýþ olduklarý hizmetlerle yaþamlarýndan sonra da varlýklarýný sürdürürler. Yaþamýný milletine adayan, bir imparatorluðun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet kuran eþsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamý, büyük bir komutan ve dâhi olan Atatürk bu ender insanlardan biri belki de en büyüðüdür. Atatürk, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inþa sürecinde daima ileriye bakmýþ, ileriye yürümüþtür. Bugün, Büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düþen görev de yüzümüzü geleceðe dönmek, ufkumuzu geniþ, hedeflerimizi büyük tutmaktýr. Bunun için 10 Kasým'larý aydýnlýk geleceðimize yönelik atýlýmlarýmýzýn esin kaynaðý haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygýnýn gereðinin bu olduðuna, O'nun manevi huzuruna ancak bu þekilde baþýmýz dik alnýmýz açýk olarak çýkabileceðimiz inancýnda olmalýyýz. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine her yönüyle sahip çýkacaðýmýzý Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný, þehitlerimizi, rahmet ve gazilerimizi minnetle yad ediyor 81. ölüm yýldönümünde bir kez daha anýyoruz dedi. CHPGrup Baþkaný Yýldýz Bek ise 10 Kasým nedeniyle yaptýðý konuþmada Atatürk ün ölümünden bu yana tam 81 yýl geçtiðini belirterek, Ancak geçen zaman içinde yolumuzu ve yüreðimizi aydýnlatmaya, ilke ve devrimleriyle ulusumuzun geleceðine yön veren vermeye devam etmekte ve de sonsuza kadarda devam edecektir. Bu 10 Kasým da herkesi birkez daha derinden düþünmeye davet ediyoruz. 81 yýl sonra bile fikirleri yolumuzu aydýnlatýyorsa yine onun emellerini gerçekleþtirmeye çalýþýyorsak çaðdaþ uygarlýk seviyesine onun ýþýðýyla yýl alýyorsak ve bütün bunlardan uzaklaþtýðýmýzda karanlýk bizi bekliyorsa 10 Kasým Atamýzýn ölüm yýldönümü deðil O nun devrimlerini yaþatma fikirlerine baðlýlýk günüdür. Atatürk ü olan bir ulusunda Atatürkçü bireyleri olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü ve tüm silah arkadaþlarýný saygýyla minnetle özlemle anýyoruz ifadelerini kullandý. MHP li Üye Selim Dölcü de yaptýðý konuþmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün bedenen aramýzdan ayrýlsa bile milletin kalbinde taht kurduðunu ifade ederek, Onun ilke ve inkýlaplarýný yaþatmak hepimizin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadeleyi beraber yürüttüðü arkadaþlarýna Allah tan rahmet diliyorum dedi. Gündem dýþý yapýlan konuþmalarýn ardýndan toplantý bir önceki toplantýnýn tutanak özetinin okunmasý ve yoklama ile baþladý. BOÐAZKALE NÝN KÖY YOLLARININ BAKIMAÝHTÝYACI VAR Toplantýda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuna havale edilen Boðazkale ye baðlý Karakeçili, Yukarý Fýndýklý, Yazýr, Sarýçiçek ve Yanýcak Köyleri grup yollarýnýn bozuk olmasýndan dolayý kazalara neden olduðunu ile ilgili rapor meclisin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda bilgi veren Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Üyesi Ekrem Yýldýrým, Komisyonumuzca yapýlan çalýþmada, Yazýr-Sarýçiçek grup yolu Boðazkale ilçesi çýkýþýndan itibaren toplamda 9,0 km olduðu, Sarýçiçek köyünden itibaren 3,5 km asfalt kaplama yapýldýðý, Boðazkale ilçe çýkýþýndan itibaren 1,0 km bozuk asfalt olduðu ve yenileme ihtiyacýnýn bulunduðu, arada kalan 4,5 km kýsmýnýn ise stabilize kaplama olduðu görülmüþtür. Karakeçili-Yukarý Fýndýklý grup yolunun, Yazýr-Sarýçiçek grup yolundan itibaren 7 km. uzunluðunda ve tamamýnýn sathi kaplama olduðu genelde asfalt kaplamasýnýn iyi olduðu, asfalt malzemeli bakýmýnýn yapýldýðý ancak 50 m-100 m aralýðýnda noktasal olarak bozulmalar olduðu ve toplamda 1 km asfalt onarým ihtiyacý bulunduðu görülmüþtür. Yanýcak köyü yolu Kaymaz köyü yolundan itibaren 1 km mesafede ve asfalt sathi kaplama vasfýnda olduðu ve yenileme ihtiyacý bulunduðu görülmüþtür. Sonuç olarak, Yazýr-Sarýçiçek grup yolunun Boðazkale ilçe çýkýþýndan itibaren asfalt yenileme ihtiyacý bulunan 1 km ve arada stabilize olan 4.5 km olmak üzere toplamda 5,5 km 1. kat asfalt sathi kaplama, Karakeçili-Yukarý Fýndýklý grup yolunun noktasal olarak bozulma meydana gelen kýsýmlarýnýn onarýmý için 1 km 1. kat asfalt sathi kaplama ve Yanýcak köyü yolunun tamamýnda yenileme için 1 km 1. kat asfalt sathi kaplama ihtiyacý bulunduðu tespit edilmiþ olup, toplamda 7,5 km 1. kat asfalt sathi kaplama iþinin yatýrým programlarýna alýnmasý ve yeterli ödeneðin temin edilmesi durumunda yapýlmasýnýn uygun olacaðý kanaatine varýlmýþtýr ifadelerini kullandý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan toplantý sona erdi. Atatürk ün yolundan kararlýlýkla yürümeye devam edeceðiz Encümen Müdürlüðü ne 1 milyon 734 bin lira bütçe M.BURAK YALÇIN Ýl Genel Meclisi Kasým ayý dokuzuncu toplantýsýný önceki gün gerçekleþtirdi. Meclis Baþkaný Osman Günay Baþkanlýðý nda gerçekleþen toplantý bir önceki birleþime ait tutanak özetinin okunmasýyla baþladý. Tutanak özetinin ardýndan Encümen Müdürlüðü 2020 Mali Yýlý Bütçesinin görüþülmesine geçildi. Bütçe kalemleri hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Encümen Müdürü Alaattin Koç, meclis üyelerine yapýlan ödemeler için 1 milyon 626 bin Alaattin Koç Hasan Eray Tüfekçi Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, özgür ve onurlu yaþamak isteyen her yurttaþýn, Cumhuriyetimizin temel ilke ve deðerlerine kararlýlýkla sahip çýkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandýrma görevini layýkýyla yerine getirmesi gerektiðini belirtti. Tüfekçi, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yýlý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Tüfekçi nin 10 Kasým mesajý þöyle: Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk devrimlerinin öncüsü, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramýzdan ayrýlýþýnýn 81. yýlýnda, saygý, sevgi ve þükranla anýyoruz. Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin deðeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaþýlýyor, kan ve barut kokusunun hâkim kýlýnmaya çalýþýldýðý coðrafyamýzda özgür ve onurlu yaþamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcýný baðýmsýzlýk bilinci ve milli egemenliðe kayýtsýz baðlýlýkla kardýðý Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluþ deðerleri, mazlum milletler için kendilerini barýþa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaþtýracak pusula olma görevini sürdürüyor. Bu baðlamda, Atatürk'ün kurucusu olduðu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kiþi, bir aile veya bir zümre deðil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliðin güvencesi ve karþý karþýya bulunduðumuz adaletsizliklerin, haksýzlýklarýn, ekonomik ve sosyal sorunlarýn çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaþamak isteyen her yurttaþýmýz, Cumhuriyetimizin temel ilke ve deðerlerine kararlýlýkla sahip çýkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandýrma, ülkemizde mutlak adaleti saðlama mücadelesinin parçasýdýr. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine baðlýlýk gerekir" diyen ve arkasýnda yas deðil, þanlý bir destan, genç ve çaðdaþ bir Cumhuriyet býrakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlýðýn deðiþmez kanunu ölümünün ardýndan geçen 81 yýl, Cumhuriyet sevdalýlarý için onun bayraðýný daha ilerilere taþýmak ile geçti. Cumhuriyet'in evlatlarýna býraktýðý büyük mirasýn sahipçileri olarak 10 Kasým gününde, O'nu kaybetmenin hüznünü yaþarken bir kez daha O'na ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklýmýzdan çýkarmadan ülkemiz için canla baþla çalýþýyoruz. Aklýn ve bilimin rehberliðini kabul etmiþ manevi mirasçýlarý olarak bizler, ülkemizi bugün içinde bulunduðu durumdan hýzla çýkararak, Atatürk'ün gösterdiði yolda devam etmesi için doðruluktan, adaletten, demokrasiden ve eþitlikten vazgeçmeden yürüyeceðimize bir kez daha söz veriyoruz. Bu duygu ve düþünceler içerisinde, cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin unutulmaz lideri olan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü bir kez daha saygý, sevgi, þükran ve rahmetle anýyor, Türk milletinin Ata sýnýn izinden gitme arzu ve gayretini, dün ve bugün olduðu gibi, gelecekte de hiçbir þekilde aksatmayacaðýný gururla ifade etmek istiyoruz. (Haber Merkezi) TL, personele yapýlan ödemeler için 33 bin 500 bin TL, sosyal güvenlik primi ödemeleri için 22 bin 80 TL, baský ve cilt giderleri için 3 bin TL, temizlik malzemesi alýmlarý 5 bin TL, yurtiçi geçici görev yolluklarý için 5 bin TL, yurtdýþý geçici görev yolluklarý 15 bin TL, kurslara katýlma ve eðitim giderleri için 15 bin TL, kýrtasiye alýmlarý için 10 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 734 bin 580 TL lik bütçe talep ettiklerini söyledi. Tahmini bütçe görüþülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meclis Otizmi araþtýracak M.BURAK YALÇIN Ýl Genel Meclisinin Kasým ayý dokuzuncu toplantýsýnda otizmle ilgili araþtýrma önergesi verildi. AK Parti Grup Baþkanvekili Mehmet Bektaþ, CHP Grup Baþkanvekili Yýldýz Bek ve MHP Grup Baþkanvekili Selim Dölcü nün imzalarýyla verilen yazýlý önergede þu ifadelere yer verildi: Aksaray da bir okulda otizmli çocuklarýmýza yapýlan olumsuz davranýþlardan yola çýkarak ilimizde otizmli çocuklarýmýzýn eðitimleri yeterli midir? Topluma adapte olabilmeleri için destekleyici bir eðitim programý var mý? Yapýlan çalýþmalar yeterlimi? Bu çocuklar için daha neler yapýlabilir. Bunun araþtýrýlarak meclisimizin bilgilendirilmesini arz ederiz. Söz konusu önerge oylanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi. Güneþ karanlýðý aþar, ÝYÝler daima yaþar... Türkiye ÝYÝ olacak Çorum ÝYÝ olacak ATA MIZI ÖZLEM ve SAYGIYLA ANIYORUZ (Ç.HAK:2093) (Ç.HAK:2090) Bekir ÖZSAÇMACI Çorum Ýl Baþkaný Erkan YILDIZ Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný

5 PAZARTESÝ 11 KASIM (Ç.HAK:2051) Tel: Mahmut GÖKEÞME Adres: Mimar Sinan Mah. Ankara Bulvarý 3. km No:43 ÇORUM Tel: SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ SAKKAOÐLU AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Kadir SUNEL (Ç.HAK:5052) Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: (Ç.HAK:2054) (Ç.HAK:870) SAYGIYLA ANIYORUZ ÞENÖZ Demir Çelik Nakliye Petrol Kimya San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2053) Merkez : Kunduzhan Mah. Ýskilip Kavþaðý No: 27/2 ÇORUM - Tel: Faks: Þube : Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 80 ÇORUM - Tel: Faks: (Ç.HAK:2089)

6 6 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 Arastada yapýlan programda esnaf dua etti. Esnaf kandil duasýnda buluþtu Çorum da Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý tarafýndan Ahilik kültürünün bir parçasý olan kandil duasý Programa ÇESOB Baþkaný Recep Gür ile çok sayýda esnaf katýldý. geleneði devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, her kandilde olduðu geçtiðimiz Cuma akþamý idrak ettiðimiz Mevlid Kandili nde de bir araya gelen arasta esnafý, birlik ve beraberlik, helal, bereketli ve bol kazanç için dua etti. Kandil duasýna ÇE- SOB Baþkaný Recep Gür baþta olmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaþar Kiriþçi, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Halil Gürbüzer, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda arasta esnafý katýldý. Duanýn ardýndan konuþan ÇESOB Baþkaný Recep Gür, "Bugün her kandilde olduðu gibi yine bir araya gelmenin, birlik ve beraberlik için dua etmenin hazzýný hep birlikte yaþýyoruz. Allah her gün kazasýz, belasýz bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Allah tekrarýna kavuþtursun." dedi. (Haber Merkezi) Ecdadýmýzýn bize emaneti ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýnýn 81. yýldönümü dolayýsýyla yazýlý bir mesaj yayýnlayarak, Gazi Paþa ve silah arkadaþlarý aziz ecdadýmýzýn bize emanetidir dedi. Kurtarýcý ve kurucu iradenin, yokluk içindeki destansý mücadelesi ve zaferinin kýymetinin vazgeçilmez olduðunu ifade eden Bekir Özsaçmacý, Son yýllarda üzülerek görüyoruz ki bu kýymetin farkýnda olmayanlar, siyaseti, milli ve manevi deðerlerimiz üzerinden gereksiz tartýþmalarla meþgul etmektedir. Oysa Türk siyaseti, kurtarýcý ve kurucu iradenin bize gösterdiði hedeflere odaklanmalýdýr. Bu hedef, milletimize daha huzurlu ve daha müreffeh bir hayat saðlamanýn mücadelesidir. Ýktidarý cumhuriyetin deðerleriyle, muhalefeti mukaddesatýmýzla barýþtýrdýðýmýz gün, önemli bir yol almýþ Bekir Özsaçmacý olacaðýz. Bizler bunun çabasý içindeyiz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Cuma hutbesinde, kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk e bir Fatiha yý çok görmesi de bu yapay gerginliklerin, manevi dünyamýzda açtýðý bir yaradýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü, vefatýnýn 81. yýlýnda bir kez daha rahmet, dua ve minnetle anýyor, mücadelesi önünde saygýyla eðiliyorum." diye konuþtu. (Haber Merkezi) Çorum Guinness Dünya Rekoru denemesine hazýr Vali Mustafa Çiftçi, il merkezinde fidanlarýn dikileceðini Akkent TOKÝ konutlarý bölgesinde inceleme yaptý. Bölgeye 301 bin 111 karaçam ve sedir dikilecek. Tarým ve Orman Bakanlýðýnca yarýn Türkiye genelinde gerçekleþtirilecek "Geleceðe Nefes" seferberliði kapsamýnda, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kýrýlmasý için deneme yapýlacak Çorum'daki tüm hazýrlýklar tamamlandý. Tarým ve Orman Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü koordinasyonunda baþlatýlan "Geleceðe Nefes" seferberliði çerçevesinde 11 Kasým 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasýnda toprakla buluþturulacak. Türk halkýnýn büyük ilgi gösterdiði organizasyon kapsamýnda iki ayrý alanda dünya rekoru kýrýlmasý da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kýrýlýp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adýna tescil ettirilmesi amaçlanýyor. Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoðraf alanýnda gerçekleþtirilecek. Türkiye genelinde vatandaþlarýn fidan dikerken çektiði fotoðraflardan oluþan bir dijital albüm yapýlacak. Daha sonra dünyanýn en büyük online fidan dikme anýný yansýtan albüm oluþturulup Guinness'e tescil ettirilecek. Yeni rekor hedefi 301 bin 111 adet Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kýrýlmasý için deneme yapýlacak Çorum'da çalýþmalar tamamlandý. Aðaçlandýrma alanýndaki baþarýsý dolayýsýyla Bakanlýk tarafýndan rekor denemesinin yapýlmasý için belirlenen Çorum'da, Celilkýrý mevkisinde bulunan 156 hektarlýk alanda Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan hummalý bir çalýþma yürütüldü. Yaklaþýk iki ay süren çalýþmalar kapsamýnda 156 hektarlýk saha 60 parçaya bölündü. Alanýn aðaçlandýrýlmasý için iþ makineleri ve ilgili personel tarafýndan çalýþma yapýldý. Fidanlarýn dikileceði çukurlar titizlikle hazýrlanarak, yanlarýna 301 bin 111 karaçam ve sedir fidaný býrakýldý. Orman Genel Müdürlüðü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanmasý için çalýþma yürüttü. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yaný sýra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öðretmenlerden oluþan 80 kiþilik bir heyet görev alacak. "Tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk" Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatan bize atalarýmýzdan bir miras deðil evlatlarýmýza býrakacaðýmýz emanettir. Biz de bu cennet vataný en güzel þekilde torunlarýmýza býrakmak için yarýn rekor denememizi gerçekleþtireceðiz." dedi. Çiftçi, gazetecilere yaptýðý açýklamada, yarýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn himayesinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanýn toprakla buluþturulacaðýný kaydetti. Çorum'da da farklý bir heyecan yaþadýklarýný dile getiren Çiftçi, "Biz de yarýn inþallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabý'na girecek bir rekorun denemesini yapacaðýz dönüm alanda 301 bin 111 adet fidaný toprakla buluþturacaðýz. Biz tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ýnþallah yarýn bir saat içerisinde 301 bin 111 fidaný toprakla buluþturacaðýz. Baþka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidaný toprakla buluþturacaðýz. Tüm halkýmýzý aðaçlandýrma sahamýza bekliyoruz." ifadelerini kullandý.(aa) (Ç.HAK:2056) (Ç.HAK:2092) (Ç.HAK:2055)

7 PAZARTESÝ 11 KASIM (Ç.HAK:2058) (Ç.HAK:2059) (Ç.HAK:2057)

8 8 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 Araç sahipleri hangi vergileri ödüyor? Motorlu taþýt sahiplerinin ödemek durumunda olduðu pek çok vergi var. Araç alýmlarýnda, belirli istisnalar dýþýnda birden fazla vergi ödendiðini belirten uzmanlar, düzenli olarak ödenmesi gereken vergilerle ilgili de bilgiler verdiler. Vergi oranlarýnýn bazý durumlarda araçlarýn motor hacmi ve benzeri özelliklerine göre deðiþkenlik arz ettiðine iþaret eden uzmanlar, araç vergileri hakkýnda þu açýklamalarda bulundular: ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), araç alýmlarýnda taþýt sahiplerinden talep edilen vergilerden biridir. ÖTV, aracýn sahip olduðu motor hacmine göre deðiþkenlik gösteren ve sadece tek bir defa talep edilen vergi türleri arasýnda yer almaktadýr. ÖTV oraný yüzde 37, yüzde 80 ve yüzde 130 olarak üç ayrý gruba ayrýlmýþtýr. Eðer araçlarýn motor hacmi 1600 cc ve altý ise talep edilecek ÖTV oraný yüzde 37, motor hacmi 1601 cc ile 2000 cc arasýnda ise de bu oran yüzde 80 olarak uygulanýr. Motor hacminin daha fazla olmasý durumunda ise bu oran yüzde 130 olarak belirlenmiþtir. MTV (Motorlu Taþýtlar Vergisi) Araç alým-satýmýnda ödenen vergiler de var. Alým-satýmlarda sadece motorlu araçlar için geçerli olan yegane vergi türlerinden biri de Motorlu Taþýtlar Vergisi. Kýsaca MTV adý verilen bu vergi, her araç için farklý oran ve miktarlarda talep edilmektedir. Ancak bu verginin en önemli özelliði tek sefere mahsus olmayýþýdýr. Bu vergi her sene düzenli olarak araç sahibinden talep edilmektedir. Bunun yaný sýra MTV oraný bazen dikkate dahi alýnmayacak kadar düþük bir deðerde olabilirken bazen ise adeta yeni bir araba parasý kadar dahi yüksek tutarda olabilmektedir. MTV oranlarý aracýn yaþýna ve motor hacmine göre belirlenmektedir. KDV (Katma Deðer Vergisi) Binek ya da ticari araç satýn alýnýrken dikkate alýnan vergi türlerinden bir tanesi de Katma Deðer Vergisi, yani kýsa adýyla KDV dir. ÖTV de olduðu gibi KDV de aracýn silindir hacmi ve benzer birtakým özelliklerine göre deðiþkenlik göstermeksizin her araç alýmýnda ayný oran üzerinden uygulanýr. Yüzde 18 olan KDV, elbette tek baþýna düþünüldüðü zaman pahalý araçlarda çok daha yüksek bir meblaða tekabül eder. Mevzuatta KDV oranlarý üç ayrý gruba ayrýlmýþtýr. Bunlar yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olarak ifade edilmektedir. Otomobil de yüzde 18 lik KDV grubunda yer alýr. MUAFÝYETLER Yapýlan kanuni düzenlemelere göre, bazý araç sahipleri vergiden muaf tutulmuþtur. Bunlar içerisinde en çok ön plana çýkan þüphesiz ki engelli vatandaþlara sunulan imkandýr. Eðer araç alacak vatandaþ yüzde 40 üzeri engelliyse ÖTV ve KDV indiriminden istifade edebilirler. Eðer engel oraný yüzde 90 üzeri ise ÖTV hiç alýnmaz, yüzde 18 olan KDV oraný ise yaklaþýk yüzde 15 olarak uygulanýr. Bunun yaný sýra engel seviyesinin yüzde 40 tan fazla olmasý ancak 90 dan düþük olmasý durumunda da alýnacak olan ÖTV yüzde 26 seviyelerinde olur. Ayný þekilde KDV indirimi de uygulanýr. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'- daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: OTOMOBÝL Markasý Modeli Fiyatý (TL) BMW 320d Comfort bin Ford Focus 1.6 Ghia bin Honda Accord 2.0 Executiv bin Honda Civic 1.6i VTEC El bin Hyundai Accent 1.5 GLS bin Opel Astra 1.6 Edition Plus bin Opel Corsa 1.4 Enjoy bin Opel Vectra 1.6 Comfort bin Renault R Toros bin Renault R Eu RNE bin Renault Broadway bin Renault Clio 1.4 RNA bin Renault Fluence 1.5 DCI E bin Renault Laguna 1.6 Authen bin Renault Megane 1.6 RTE bin Renault Megane 1.5 DCI bin Toyota Avensis 2.0 Sol bin Toyota Carina 2.0 GLÝ bin Toyota Corolla 1.6 Sol bin Toyota Corolla 1.6 Terra bin Toyota Corolla 1.6 Elegant bin Toyota Corolla 1.6 Active bin Toyota Corolla 1.6 Advance bin Toyota Verso 1.6 Elegant bin Volkswagen Bora 1.6 Comf bin Volkswagen Golf 1.6 Comf bin Volkswagen Passat 1.9 TDI bin Volkswagen Polo 1.4 Basic bin TÝCARÝ ARAÇ Markasý Modeli Fiyatý (TL) Citroen Berlingo 1.6 Multis bin Citroen Nemo Combi 1.4 H20 37 bin Dacia Dokker 1.5 DCI Step bin Fiat Doblo Cargo 1.2 Actua bin Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet bin Fiat Ducato 13m bin Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet bin Ford To. Connect 1.8 TDCI bin Ford To. Couirier 1.5 TDCI bin Ford Transit 0 V bin Ford Transit 350 L bin Ford Transit 350 M bin Ford Transit Connect K bin Ford Transit Custom 330ST bin Hyundai Starex Panelvan bin Mercedes-Benz Vaneo bin Mercedes-Benz Vito 1 C bin Peugeot Bipper 1.3 HDI S bin Peugeot Boxer 435 HDI bin Peugeot Partner 1.6 HDI A bin Renault Kangoo M 1.5 DCI bin Volkswagen Caddy 1.9 TDI bin Volkswagen Caravelle bin Volkswagen Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Çorum Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný biraraya getirdi.

9 PAZARTESÝ 11 KASIM (Ç.HAK:2061) (Ç.HAK:2062) (Ç.HAK:2060)

10 10 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 SAYGIYLA ANIYORUZ Tel: SAYGI YGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ S.S. 32 NOLU ÇORUM MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ BAÞKANI Hasan EKER (Ç.HAK:2067) (Ç.HAK:2066) (Ç.HAK:2063) SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ HÝTÝT BAÞKENT HASAR DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ. Trafik ve Ýþ Kazalarýnda Ölüm ve Sakatlýk Tazminatlarý Ücretsiz Danýþmanlýk Hizmetleri için bizi arayýn (Ç.HAK:2064) (Ç.HAK:2065) Tel: Yeniyol Mah.. Gazi Sok. Bilge Ýþ Merk. No: 9/3 ÇORUM Ankara Bölge Müd. Yüksel Cd. Bayýndýr 2. Sk. No: 51 Tel:

11 PAZARTESÝ 11 KASIM (Ç.HAK:2069) SAYGIYLA ANIYORUZ Çorum Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Hýdýr Balaban (Ç.HAK:2068) SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ FÝLÝZ OTOMOTÝV San.Tic.Ltd.Þti. Tekin KAHRAMAN (Ç.HAK:2070) SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ NAZAR OPTÝK Numan ÇÝFTÇÝ Tel: Gsm: Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ (Ç.HAK:2071) Mercedes Service Küçük Sanayi Sitesi 23. Cd. No:3 ÇORUM SAYGIYLA ANIYORUZ BAYRAMOÐLU (Ç.HAK:2072) Ýnþaat - Kerestecilik K Ltd. Þti. Tel Merkez: Büro: ÇORUM S.S. PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet PEHLÝVAN (Ç.HAK:2073)

12 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 SAYGIYLA ve ÖZLEMLE ANIYORUZ Residence HOTEL (Ç.HAK:2074) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygý, sevgi ve özlemle anýyoruz. Çorum Barosu (BASIN: ) (Ç.HAK:2076) SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ YENÝ CÝÐERCÝ 1975 Osman Ýzgi Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM (Ç.HAK:2077) (Ç.HAK:2078) (Ç.HAK:2079) (Ç.HAK:2075)

13 PAZARTESÝ 11 KASIM Vefatýnýn 81. yýlýnda Ata ya saygý Kalbimizde yaþýyor Anma programý, Atatürk Anýtý nda gerçekleþen törenle baþladý. RECEP MEBET Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yýlýnda Çorum da düzenlenen törenlerle anýldý. Dün Atatürk Anýtý nda gerçekleþen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutaný Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Fatih Aðca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar, Vali Yardýmcýlarý Recep Yüksel, Tamer Orhan ve Murat Çaðrý Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ýlhan Uzunoðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman Günay, CHPÝl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, MHPÝl Baþkaný Agah Karapýçak, ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Vatan Partisi Ýl Baþkaný Ahmet Rasim Burhanoðlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Vatandaþlarýn da büyük ilgi gösterdiði törende, Mustafa Kemal Atatürk ölmedi, kalbimizde yaþýyor mesajý vurgulandý. Erdinç Altun Per. Yzb. Özkan Çýrak RECEP MEBET Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün vefatýnýn 81. yýlý nedeniyle dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda anma programý düzenlendi. Baþöðretmen Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutaný Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Fatih Aðca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardýmcýlarý Recep Yüksel, Tamer Orhan ve Murat Çaðrý Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ýlhan Uzunoðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman Günay, CHPÝl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ýsmail Kalender, MHPÝl Baþkaný Agah Karapýçak, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý, okul müdürleri, öðretmen ve öðrenciler ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Atatürk ve silah arkadaþlarý ile þehitler için saygý duruþunda bulunulmasýyla baþlayan programda Müzik Öðretmeni Özgür Yaþar yönetiminde Ýstiklâl Marþý okundu. Programda sahne alan Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri de iþaret diliyle Ýstiklâl Marþý ný okudular. ALTUN: ATATÜRK Ü ANLAMALIYIZ Sunuculuðunu Esra Kümbül ve Volkan Akýþ ýn üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Baþöðretmen Anadolu Lisesi Müdürü Erdinç Altun yaptý. Günün anlam ve öneminden bahseden Erdinç Altun, Bugün karalar baðlama günü deðil. Bugün Atatürk ü daha iyi anlamak, mesajlarýný idrak etmek ve O nun gibi vatansever olabilme günü dedi. Altun, Cumhuriyet ve baðýmsýzlýk O nun bu vatana ve ulusa en büyük eseri, hediyesidir. Bu yüzden Atatürk kalplerde ve dimaðlarda yaþamaya devam edecektir. O nu anlamak yüzünü görmek deðil, fikir ve emellerini anlayabilmektir. Büyük insanlar, her millete her zaman nasip olmazlar. Ne mutlu bizlere ki, çaðýmýzda o deha Türk milletine nasip olmuþtur Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri, iþaret diliyle Ýstiklâl Marþý ný okudular. diye konuþtu. ÇIRAK: O GERÇEK BÝR LÝDER Programda kürsüye gelen Personel Yüzbaþý Özkan Çýrak, Atatürk ün Lider Kiþiliði konulu bir sunum yaptý. Atatürk ün hayatýndan kesitler sunan Özkan Çýrak, asker ve devlet adamý olarak Mustafa Kemal i anlattý. Atatürk ün Milli Mücadele döneminde vatan ve milletin kurtarýlmasýndaki askeri kararlýlýðýna dikkat çeken Çýrak, Mustafa Kemal, dünya çapýnda askeri bir dehaydý dedi. Ordu ve millet dayanýþmasý ile Milli Mücadele nin zaferle sonuçlandýðýna iþaret eden Çýrak, kazanýlan baþarýda Atatürk ün payýnýn büyük olduðunu söyledi. Atatürk ün ileri görüþlülüðünden de bahseden Çýrak, Mustafa Kemal, kurtuluþ ve kuruluþ sürecine yol açan mükemmel bir liderlik ortaya koydu. Bizler de Atatürk ün izinde bu ülkeye ve milletimize hizmet etmeye devam etmeliyiz diye konuþtu. Atatürk ün sevdiði türkülerin de seslendirildiði program, Süriye Turgut un yönettiði Ýzindeyiz Atam adlý oratoryo gösterisiyle devam etti. Program dahilinde Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde Atatürk Fotoðraflarý sergisi de ziyarete Atatürk ve silah arkadaþlarý ile þehitler için saygý duruþunda bulunuldu. açýldý. Sunuculuðunu Beden Eðitimi Öðretmeni Baki Aygün ün yaptýðý törende Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý ile diðer kurum ve kuruluþlarýn çelenkleri sýrasýyla Atatürk Anýtý na sunuldu. Saatler i gösterdiðinde Atatürk ün manevi huzurunda 2 dakika saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Öðrencilerin taþýdýðý Türk bayraklarýyla donatýlan anýtta meþaleler de ateþlendi. Tören alanýna akýn eden vatandaþlar ise programýn ardýndan ellerindeki karanfilleri anýt önüne býrakarak, Atatürk e olan saygý, sevgi ve minnet duygularýný ifade ettiler. Atatürk ü anlattýlar Baþöðretmen den duygu yüklü anma Mustafa Kemal Atatürk Atatürk Anýtý na çelenkler sunuldu. Tören programý, Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen fotoðraf sergisi ve anma etkinlikleriyle devam etti. Ýzindeyiz Atam adlý oratoryo gösterisi sunuldu. Öðrenciler, Atatürk ün sevdiði türküleri seslendirdiler. Atatürk fotoðraflarý sergisi açýldý. Baþöðretmen Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan program ilgiyle izlendi.

14 14 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ (Ç.HAK:2084) EÐÝTÝM-ÝÞ Þube Yönetim Kurulu (Ç.HAK:2082) (Ç.HAK:2083) (Ç.HAK:2080) (Ç.HAK:2081)

15 PAZARTESÝ 11 KASIM Takvim Yapraðý 14 REBÎ'UL-EVVEL 1441 Hicrî Þemsî: 1398 Rûmî: 29 Teþrîn-i Evvel 1435 Kasým: KASIM Ýhtiras, gafillerin kalbinde þeytanlarýn sultanýdýr. Hazret-i Ali Radýyallahü anh :: Ýlimizde namaz vakitleri :: ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI I. Dünya Savaþý nýn sonu (1918) Dünya Çocuk Kitaplarý Haftasý Ýsmet Ýnönü nün Cumhurbaþkaný seçilmesi (1938) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 1 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 1 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER H.Ü. Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bahçelievler Semt Polikliniði Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi VEFAT EDENLER 1-Delibekiroðlu Köyü nden Abdullah, Niyazi, Rüstem Fatih Balcý nýn babasý eski fýrýncý esnafýndan Yusuf Balcý. 2-Çalyayla Köyü nden gelme Mehmet Özenç ve Yeter Sorucu nun annesi Dudu Özenç. 3-Oðuzlar dan Ferhat ve Mecnun Çümlek in babalarý Abdullah Çümlek. 4-Osmaniye Köyü nden gelme Selahattin, Sadettin, Taner, Cengiz ve Alper Kýlýç ýn babalarý Nejdet Kýlýç ýn amcasý Ýzzet Kýlýç. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER ÇALIÞKAN ECZANESÝ SERTAN SAYGI ÇALIÞKAN (TEL: ) ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ 1. CAD. NO : 32 / A - HÝTÝT ÜNÝ.EÐÝT. ve ARAÞ.HAST.CÝVARI - CÝTROEN BAYÝ ARKASI DUYGU ECZANESÝ CEMÝLE DUYGU ÞAMLI (TEL: ) GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI Gram ALIÞ SEDA ECZANESÝ SEDA ÝRDELÝ (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. BAHAR CAD. NO:58/A - MELÝKGAZÝ CAMÝÝ KARÞISI SATIÞ Çocuklarýn haklarýna dikkat çektiler Çorum'da 7. Karadeniz Barolarý Çocuk Haklarý Çalýþtayý düzenlendi. Çorum Baro Baþkaný Kenan Yaþar, kentteki bir otelde toplanan çalýþtayýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, baro baþkanlarýnýn zaman zaman lüzumsuz konularla uðraþtýðýný ancak Çocuk Haklarý Çalýþtayý'nýn önemli olduðunu söyledi. Çalýþtayda edinilecek þýyor. Anne ve baba çocuðu durdurmaya çalýþýnca hakim, onu serbest býrakmalarýný istedi. Çocuk daha sonra mahkeme kürsüsünün üstüne kadar çýktý. Çünkü çocuk için her þey oyun. O tarihe kadar anne ve babasýyla ayný evde uyanýrken, o tarihten sonra ya annesiyle ya da babasýyla uyanacaðýnýn farkýnda deðil. Boþanmalar da evlilik kadar hukuki haktýr ancak bazen eften püften konu- bilgilerin maðdur olmuþ bir Kenan Yaþar çocuðun daha güçlü þekilde lardan evlilikler bittiðinde savunulmasýný saðlayacaðýný dile getiren Yaþar, "Ýçinde bulunduðumuz topluma karþý en önemli sorumluluklarýmýzdan biri, çocuklardýr. 'Çocuklar donmamýþ beton gibidir. Üzerine ne düþerse onun izi kalýr' diye bir söz var. Çocukluðunu, gençliðini iyi yaþamýþ insanlardan oluþan bir toplum daha saðlýklý, daha mutlu ve daha üretken bir toplum olacaktýr." ifadesini kullandý. Edebi yönü bulunan bir avukat olarak mahkeme salonlarýnda çocuklarla ilgili karþýlaþtýðý olaylarý "Duruþma Çocuklarý" adýný verdiði þiirle anlatmaya çalýþtýðýný anýmsatan Yaþar, þunlarý kaydetti: "Bir boþanma davasýnda mahkeme salonunda 5-6 yaþlarýnda bir çocuk var. Çocuk babasýnýn dikkatini çekmeye çalý- çocuklarýn maðdur olduðunu görüyoruz. Dolayýsýyla burada yaptýðýmýz çalýþma, bir çocuðun maðdur olduðunda onlarýn haklarýný daha iyi savunulmasýnda birtakým düþünceleri ortaya koyacaktýr." Çorum'un yaný sýra Gümüþhane, Bayburt, Ankara, Amasya, Bartýn, Bolu, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat ve Trabzon barolarýndan avukatlarýn katýldýðý çalýþtayda çocuðun cinsel istismarý, Türk Ceza Kanunu'nda yapýlmasý gereken deðiþiklikler, hastaneye getirilen cinsel istismar vakalarý, cinsel istismar maðdurlarýna yaklaþým, çocuklarýn adalete eriþimini güçlendiren yeni uygulamalar ve adli týp uygulamalarý konularý ele alýnacak. Çalýþtay, yarýn sona erecek.(aa) Çalýþtaya katýlým yüksek oldu. Onan, Atatürk, Türk milletine rehber ve ýþýk Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ertuðrul Onan, vefatýnýn 81. yýldönümü nedeniyle Atatürk ü andý. Atatürk ün, ezelden ebede yaþayacak olan büyük Türk milletinin en seçkin kahramanlarýndan olduðunu belirten Onan, Mustafa Kemal Atatürk; tarihimizin bu zamana kadar gördüðü en büyük devlet adamý ve komutanlardan birisi olarak, büyük bir azim ile en imkansýz zamanlarda bile nelerin yapýlabileceðini en iyi þekilde gösteren büyük bir dehadýr. Türk milletini, çaðdaþ medeniyetler seviyesine ulaþtýrmak için her alanda büyük mücadeleler veren Mustafa Kemal Atatürk, ayný zamanda millet olma þuurunu da güçlendirerek Cumhuriyetimizi kurmuþtur. Gazi Paþa, kendisini milletimize adamýþ, baðýmsýzlýk yolunda karþýsýna çýkan bütün engelleri aþarak, 57 yýllýk hayatýna Ertuðrul Onan sýðdýrdýðý büyük baþarýlarla baþka milletlere de örnek olmuþ, milletimizin her alanda yükselmesi için yýlmadan çaba göstermiþ tarihi bir kiþiliktir. Milletimiz var oldukça, baðýmsýzlýk ve hürriyete, medeniyet ve refaha giden yolda yüce Türk milletine sonsuza dek rehber ve ýþýk olmaya devam edecektir. Atatürk demek, Ne Mutlu Türk üm diyene sözüne sadakattir. Nitekim Atatürk demek Türk demektir, Cumhuriyet demektir. Samsun dan Ýzmir e kadar adým adým, aþama aþama sahnelenen kahramanlýk demektir. Bu düþüncelerle vefatýnýn yýldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaþkanýmýz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarýný, bütün aziz þehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anýyorum. Ne mutlu Türk üm diyene! diye açýklama yaptý. (Haber Merkezi) Baþkan Gür ve Uzun'dan geçmiþ olsun ziyareti Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Kýrýkkale nin Delice ilçesi yakýnlarýnda trafik kazasý geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Açýkgöz ün kullandýðý araç ile Ankara ya giden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Kýrýkkale Þoförler Federasyonu mevkiinde kaza yaptý. Kazada Baþkan Mutlu Karslý ve Tuncay Açýkgöz yaralandý. Kýrýkkale Özel Yaþam Hastanesi nde tedavi altýna alýnan Karslý ve Açýkgöz daha sonra taburcu edildi. 'Baþkan Gür ve Uzun'dan geçmiþ olsun ziyareti' Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði Baþkaný Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, geçirdiði trafik kazasýnda Sungurlu Terziler ve Berberler Odasý Baþkaný Mutlu Karslý'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gür ve Uzun'a, Sungurlu Esnaf Odasý Baþkanlarý eþlik etti. (ÝHA) Kazada araçlar hurdaya döndü. Recep Gür, Mutlu Karslý ya geçmiþ olsun dileklerini iletti. (BASIN NO:10000) ÇORUM HAVA DURUMU En Yüksek En Düþük Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Pazartesi Az Bulutlu 22 Derece 3 Derece Salý Az Bulutlu 21 Derece 2 Derece Çarþamba Az Bulutlu 20 Derece 3 Derece Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:29 Sayý: KASIM 2019 PAZARTESÝ Kuruluþ: 01 ÞUBAT 1991 ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn San.Tic.A.Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi Þevket ERZEN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Erol TAÞKAN Gazeteci Yazar Recep MEBET Muhabirler Fatih AKBAÞ M. Burak YALÇIN Fatih BATTAR Enise AÐBAL ÜÞÜMÜÞ Sayfa Editörleri Barýþ SOL Murat ÖZTEN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Toplantý ilanlarý (Maktu)...: Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Baský Kadir SOL 3,00 60,00 75,00 150, 00 20,00 ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yýllýk : 140 Yurtiçi : 300 Yurt Dýþý : 300 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 80 Yurtiçi : 160 Yurtdýþý : 150 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ ÝLKADIM BASIMEVÝ Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM Gsm:

16 16 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ (Ç.HAK:2085) Makine ve Enerji Endüstriyel Çözümler Gýda Tur. San. ve Tic. A.Þ. Organize San. Böl. Salih Aydýn Bulvarý No: 13 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2088) (Ç.HAK:2091) (Ç.HAK:2086) (Ç.HAK:2087)

17 PAZARTESÝ 11 KASIM Mimar Sinan liderliði korudu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Özcan Genel, Hasan Arabacý, Fatih Keskin. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Emrah, Alaaddin Abdulhalik, Hakan, Batuhan (Ýsmail), Orkul Oktay, Fatih Serkan, Mücahit Mervan (Mustafa), Cem Anýl (Barýþ), Kadir, Yavuz Burak, Ýlhan. ULUKAVAKSPOR: Efrahim, Ýbrahim (Ümit), Bilal, Erkut, Furkan, Ümit, Serkan, Ahmet (Dursun(, Emre, Mustafa (Faruk), Hasan. GOLLER: 13. dak. Hakan, 48. dak. Ýsmail, 52. dak. Fatih Serkan, 72. dak. Ýsmail, 87. dak. Yavuz Burak (Mimar Sinan), 62. dak. Hasan, 66. dak. Onur (Ulukavakspor). SAHA: Mecitözü Ýlçe. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ömür Soytemiz, Eren Dibek. MECÝTÖZÜ GENÇLERBÝRLÝÐÝS- POR: Koray, Emrah, Serdar (Buak Þimþek), Burak Kangal, Enes, Hasan, Feyzullah (E. Berkay), Mustafa Karayurt, Mustafa Alpay (Musa), Vedat, Özkan. SUNGURLU BE- LEDÝYESPOR: Enes Salih, Nurullah, Fethi (Ýsmail), Veli, Mehmet, Sefa, Rýfat, Gökhan, Hüsame, Oruç (Aygün), Furkan Can. GOLLER: 28. dak. Feyzullah, ve 81. dakikalarda Mustafa Karayurt, 31. ve 39. dakikalarda Vedat, ve 87. dakikalarda Özkan (Mecitözü Gençlerbirliði), 42. dak. Furkan Can (Sungurlu Belediyespor). HARUN AKKAYA 1. Amatör Küme de ilk haftayý lider kapatan Mimar Sinan Gençlikspor ikinci maçýnýda farklý kazanarak liderliðini sürdürdü. Ulukavakspor önünde ikinci yarýnýn baþýnda bulduðu gollerle 5-1 yenen Mimar Sinan Gençlikspor zirvedeki yerini korudu. Ýlk yarýyý Hakan ýn golü ile 1-0 önde tamamlayan Mimar Sinan Gençlikspor ikinci yarýnýn baþýnda Ýsmail ve Fatih Serkan ýn golleri ile farký açtý ve 3-0 öne geçti. Ulukavakspor sonraki bölümde toparlandý ve dört dakikada Hasan ve Onur un golleri ile skoru 3-2 yaptý ve maça ortak oldu. Son bölümde Mimar Sinan Gençlikspor Ýsmail ve Yavuz Burak ýn golleri ile maçý 5-1 kazanarak 6 puanla liderliðini devam ettirirken Ulukavakspor ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Mecitözü Gençlerbirliði, Sungurlu Belediyespor u ikinci yarýda çözdü:9-1 SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER: Oðuzhan Kocaçoban, Arslan Iðnak, Umutcan Koca. ÝSKÝLÝPSPOR: Hakan, Ali (Umut), Batuhan, Numan, Emrah, Fatih, Mustafa, Emre (Faruk), Murat, Furkan (Hasan), Ali. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Furkan, Caner (Emir Can), Serkan, Bünyamin, Gürkan, Lütfi Sefa, Emre Can (Samet), Berkan, Sefa, Umut (Furkan), Hakan. GOLLER: 44. dak. Umut, 82. dak. Gürkan (Eti Lisesi), 85. (penaltýdan) dak. Mustafa (Ýskilipspor). HARUN AKKAYA 1. Amatör Küme ikinci haftasýnda ilk haftayý puansýz kapatan iki takým Mecitözü Gençlerbirliði ile Sungurlu Belediyespor arasýndaki maçtan ev sahibi takým ikinci yarýda bulduðu gollerle 9-1 galip ayrýldý. Maçýn ilk yarýsýný Feyzullah ve Furkan ýn karþýlýklý golleri ile 1-1 beraberlikle sonuçlandý. Ýkinci yarýda baskýsýný artýran Mecitözü Gençlerbirliði Mustafa Karayurt ve Özkan ýn üçer Vedat ýn iki golü ile sahadan 9-1 galip ayrýlarak ikinci haftada üç puan sevinci yaþadý. Sungurlu Belediyespor ise ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Ýskilipgücü Alaca da ikinci yarýda patladý:1-5 Mecitözü Gençlerbirliði evinde Sungurlu Belediyespor u ikinci yarýda farklý geçti Ýskilipgücü, Alaca deplasmanýnda farklý galip gelerek moral buldu SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER: Mahmut Selçok, Mehmet Zeki Sevim, Onur Çiftçi. ALACA BELEDÝ- YESPOR: Fýrat, Salih, Abddulhamit, Raþit, Muhammet, Taner, Ahmet, Salim, Kürþat Muhammet enes, Halil Ýbrahim. ÝSKÝLÝPGÜCÜS- POR: Mustafa, Tayfun, Cem, Ahmet, Salih, Önder, Ferhat, Yunus Emre, Uður, Remzi, Sefa. GOLLER: 6. dak. Salim (Alaca Belediyespor), ve 82. dakikalarda Remzi, 54. dak. Uður, 65. dak. Ramazan (Ýskilipgücü). Eti, Ýskilip den üç puanla döndü:2-1 Eti Lisesi Gençlikspor Ýskilipspor deplasmanýnda galip dönmeyi baþardý HARUN AKKAYA 1. Amatör Küme de Alaca Belediyespor sahasýndaki ilk maçta Ýskilipgücüspor a ikinci yarýda yediði gollerle 5-1 maðlup oldu. Ýskilipgücü ise deplasmandan üç puanla döndü. Maça Salim in attýðý golle 1-0 galip baþlayan Alaca Belediyespor ilk yarýnýn son bölümünde Remzi nin golüne engel olamadý ve ilk yarý 1-1 bitti. Ýkinci yarýda konuk takým baskýlý oynadý ve Uður, Ramazan ve Remzi nin iki golü ile sahadan 5-1 galip ayrýlarak bu sezonki ilk üç puanýný aldý. Alaca Belediyespor ise evindeki maçtan puansýz ayrýldý ve üç puanda kaldý. HARUN AKKAYA Eti Lisesi, Ýskilipspor ile Bayat ilçe sahasýnda oynadýðý maçtan 2-1 galip ayrýlarak ilk galibiyetini aldý. Ýlk haftayý evinde puansýz kapatan Eti Lisesi Gençlikspor ilk haftada Ýskilip derbisini kazanan Ýskilipspor önünde ilk yarýyý Umut un son dakika golü ile 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda ev sahibi takýmýn baskýsý sonuç vermezken 82. dakikada Gürkan ile farký ikiye çýkartan Eti Lisesi rahatladý, 85. dakikada penaltýdan Mustafa nýn penaltý golü ile Ýskilipspor umutlandý. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Eti Lisesi sahadan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Çimentospor iþi ilk yarýda bitirdi: 0-2 SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER: Emre Alagöz, Mert Kaan Orbay, Yasin Doðan. OSMANCIKGÜ- CÜSPOR: Tolga, Yüksel, Tuðrul (Alperen), Mehmet, Ahmet, Selim, Ahmet Furkan, Halil Ýbrahim, Necati, Emre (Satýlmýþ), Vedat (Muhammed). ÇÝMENTOSPOR: Mehmet, Mücahit, Yunus Emre, Cihat, Kadir (Bekir), Nedim, Ýsmail, Zafer, Buðra (Özgür), Ramazan, Sefa Akýn (Erol). GOLLER: 17. dak. Buðra, 22. dak. Sefa Akýn (Çimentospor) HARUN AKKAYA 1. Amatör Küme de ilk haftanýn iki kazanan takýmý Osmancýkgücü ile Çimentospor arasýndaki maçtan konuk takým beþ dakika içinde bulduðu iki golle 2-0 galip dönerek yoluna kayýpsýz devam etti. Ýbrahim Melih Þahin 5-2 Maça hýzlý baþlayan Çimentospor 17. dakikada Buðra ve 22. dakikada Sefa Akýn ýn attýðý gollerle 2-0 öne geçti. Sonraki bölümde ev sahibi takýmýn maça ortak olma çabasýna izin vermeyen yeþil beyazlýlar ikinci yarýda oyunu tutmayý baþardý ve sahadan 2-0 galip ayrýldý. Bu galibiyet ile Çimentospor 6 puanla ikinci sýraya yükselirken Osmancýkgücü üç puanda kaldý. Çorum Belediyespor un ilk milli judocusu Þahin MURAT KARASU Çorum Belediyesi Gençlikspor un ilk milli judocusu Ýbrahim Melih Þahin oldu. Ýbrahim Melih Þahin 8 Kasým da baþlayan ve yarýn sona arecek Bosna Hersek Borsa Open European Top judo Þampiyonasý nda milli takýmda görev yapýyor. Türkiye Þampiyonasý nda elde ettiði derece ile 60 kiloda milli formayý giymeye hak kazanan Ýbrahim Melih Þahin in de mücadele ettiði turnuvada Türk milli takýmý ile birlikte 30 ülkeden bin civarýnda sporcu mücadele ediyor. Çorum Belediyesi Gençlikspor Baþkaný Nadir Solak kulüp olarak judo branþýnda güçlü bir alt yapý kurduklarýný belirterek Ýbrahim Melih Þahin ile birlikte Bosna Hersek de mücadele eden milli takýma baþarýlar diledi. ATA için koþtular Atletizm Ýl Temsilciliði tarafýndan Atatürk ü anma töreni kapsamýnda düzenlenen koþuda altý kategoride yaklaþýk 70 sporcu yarýþtý. Millet Bahçesi koþu parkurunda yapýlan yarýþta dereceye girenlere madalyalarý verildi. YÜKSEL BASAR Atletizm Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Atatürk Koþusu nda altý kategoride yetmiþ sporcu yarýþtý. Millet Bahçesi Koþu Parkurunda yapýlan yarýþlar altý kategoride yapýldý. Yapýlan yarýþlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular þöyle: 1000 Metre Küçük Kýzlar: 1. Irmak Anar (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2. Hayrunnisa Aksoycuk (Necip Fazýl Kýsakürek Ortaokulu), 3. Nejla Nurdangýlýç (Salim Akaydýn Ortaokulu), 4. Ýdil Nayal Gerz (Necip Fazýl Kýsakürek Ortaokulu) Metre Küçük Erkekler: 1. Kazým Berk Hoþgör (23 Nisan Ortaokulu), 2. Ali Emir Ceyhan (Yýldýrým Beyazýt), 3.Yaðýz Çöp (Salim Akaydýn), 4. Egemen Rýza Dalgýlýç (Salim Akaydýn) ketre Yýldýz Kýz: 1. Elif Sýla Akýn (Mustafa Kemal), 2. Melisa Karýncalý (Salim Akaydýn), 3. Begüm Uysal (Mustafa Kemal Ortaokulu) Metre Yýldýz Erkekler: 1. Mahmut Eren Balcý (Kocatepe), 2. Yiðit Can Sarý (Salim Akaydýn), 3. Ömer Yorgo (Dumlupýnar), 4. Metin Çatal (Mustafa Kemal) Metre Genç Kýz: 1. Sude Koçak (Mustafa Kemal), 2. Sedanur Aydýnlý (Bahçeievler), 3. Gizem Nur Aydýnlý (Bahçelievler), 4. Ýlknur Küçükgüler (Spor Lisesi) Metre Genç Erkekler: 1. Mahmut Can Atak (Þehit Mahmut Solak Ýmam Hatip), 2. Osman Çulan (Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu), 3. Ramazan Ceylan (Þehit Emin Güner MTAL), 4. Emirhan Keler (Hayrettin Karaman ÝHL) metre Büyük Erkekler: 1. Hakan Büyüktepe (Hitit Üniversitesi) Metre Veteranlar: Abdullah Yýlmaz (Ýl Özel Ýdaresi) Yarýþlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý verildi.

18 18 PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 Osmancýk Çankýrý da istediðini aldý Osmancýk Belediyespor zorlu 1074 Çankýrýspor deplasmanýnda çok iyi mücadele etti ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrýlarak haftayý bir puanla kapattý. Ev sahibi takým baþtan sona kadar üstün oynadýðý maçta iki topu direkten döndü ve 75. dakikada penaltý atýþýnda Hakký topu direðe niþanladý. Bu beraberlik ile Osmancýk Belediyespor haftayý bir puanla kapattý. HALÝL ÖZTÜRK Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancýk Belediyespor, 1074 Çankýrýspor deplasmanýndan 0-0 beraberlik ile dönerek haftayý bir puanla kapattý. Ev sahibi takýmýn çok üstün bir futbol ortaya koyduðu maçta Osmancýk Belediyespor takýmý verdiði mükemmel mücadele maç sonunda hem kendi hemde ev sahibi takým taraftarlarý tarafýndan alkýþlandý, Maçýn ilk dakikasýndan itibaren etkili bir futbol ortaya koyan ev sahibi takým topa daha Yalnýz býrakmadýlar Osmancýk Belediyespor, Ordu Çamlýk ta tutunamadý:1-3 HALÝL ÖZTÜRK Bayanlar Voleybol 2. liginde Osmancýk Belediyespor Ordu Çamlýkspor deplasmanýnda 3-1 maðlup oldu. Rakibi önünde maça kötü baþlayan ve ilk seti geride tamamlayan Osmancýk Belediyespor ikinci sette büyük çekiþmeye sonunda galip ayrýlarak skoru 1-1 yaptý. Sonkaki iki sette final bölümlerinde yaptýðý hatalar sonucunda rakibine ve lik skorlarla setleri veren Osmancýk Belediyespor maçý 3-1 kaybetti ve haftayý puansýz kapattý. SAHA: Çankýrý Atatürk. HAKEMLER: Tuncay Saðlam, Alper Adýyaman, Mert Doðan (4. Hakem: Burak Kamalak) ÇANKIRISPOR: Emrullah, Ahmet Can (70. dak. Oðuz), Rýdvan (87. dak. Semih), Oðuzhan, Abdurrahman (65. dak. Anýl), Serkan, Emre, Ali, Batýray, Osman Nuri, Hakký. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Muhammed Zahid, Turgay, Alihan, Emre, Eyüp, Ýsmail (9. dak. Oðuzhan Yazkan), Aydýn, Oðuzhan Cengiz (79. dak. Seydi Eren), Onur, Alper (76. dak. Berker), Fuat Furkan. GOL: Yok HALÝL ÖZTÜRK Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta Çorum Voleybol sezonun ilk maçýnda Fýndýklý Tenis Doðaspor u 3-1 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Grupta ilk haftayý bay geçen iki takýmýn Atatürk Spor Salonu ndaki maçý beklendiði gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçýn ilk seti karþýlýklý sayýlarla geçerken bu seti konuk takým kazanarak 1-0 öne geçti. Ýkinci sette özellikle hücumda daha etkili olan Çorum Voleybol bu seti alarak skoru 1-1 yaptý. Üçüncü sette iki takýmýnda öne geçme mücadelesinde seti kazanan Çorum Voleybol 2-1 üstünlüðü yakaladý ve morallendi. Dördüncü sette rakibinin maça ortak olmasýna izin vermeyen Çorum Voleybol seti maçýda 3-1 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Çorum Voleybol ü sezonun ilk maçýnda Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, kulüp Baþkaný Tuncay Yýlmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri ile 300 kadar spor sever yalnýz býrakmadý. HARUN AKKAYA Çorum Hattuþa Veteranlar, Duraðan deplasmanýnda ilk yarýdaki etkili oyunu ile 3-1 galip dönerek ikinci maçýndan da üç puanla ayrýldý. Orta Karadeniz Grubunda mücadele eden Çorum Veteranlar sezonun ilk maçýnda sahasýnda Ünye Þöhretler önünde aldýðý farklý galibiyetin ardýndan dün ikinci maçýnda Duraðan Veteranlar ile deplasmanda karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk dakikadan itibaren üstün bir futbol ortaya koyan Çorum Hattuþa Veteranlar girdiði sayýsýz çok sahip olurken Osmancýk Belediyespor savunmada kalarak rakibine pozisyon vermemeye çalýþtý. Ýlk yarýda ev sahibi takým ataklarýnda savunma ve kaleci Muhammed Zahid baþarýlý futbolu ile rakibe gol izni vermedi. Ýkinci yarýda tüm hatlarý ile yüklenen 1074 Çankýrýspor un 56. dakikada bir topu direkten SALON: Atatürk. HAKEMLER: Caner Yýldýrým, Ayþegül Yýldýrým. ÇORUM VOLEYBOL: Göksu, Sýla, Tuba, Ýrem, Ela, Sena, Tuðçe, Elif Eryýlmaz, Hacer, Sýla, Sýrmahan, Elif Akýllýer, Fatmanur, Buse. RÝZE FINDIKLI TENÝS DOÐAVE SU SPOR: Merve Nur, Duygu, Beran, Gözde, Müge, Seray, Doða, Açelya, Ýrem, Ýpek, Beyzanur. SETLER: 23-25, 25-20, 25-21, SÜRE: 108 dakika. döndü. 75. dakikada Çankýrýspor takýmý penaltý atýþý kazandý. Atýþý kullanan Hakký vuruþunda topu direðe niþanlayýnca ev sahibi takým öne geçme fýrsatýndan Sultanlar galibiyet ile baþladý Çorum Voleybol sezonun ilk maçýnda Rize Fýndýklý Tenis Doða ve Su Sporlarý önünde ilk seti kaybetmesine karþýn sonraki üç seti kazanarak salondan 3-1 galip ayrýlarak üç puanla lige baþladý ve moral buldu. HALÝL ÖZTÜRK Çorum Voleybol ü sezonun ilk maçýnda Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, kulüp baþkaný Tuncay Yýlmaz ve kulüp yöneticileri ile çok sayýda taraftar yalnýz býrakmadýlar. SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ali Erdal, Özgür Þahin. ORDU ÇAMLIKSPOR: Ýlayda, Azra, Aslý, Ayþe Naz, Ceren, Dila Ýkra, Zehranur, Yeþim, Beril, Serra, Beyza, Rumeysa, Serra. OSMANCIK BELEDÝYES- POR: Bengüsu, Yaren, Gizem, Hayat, Derya, Yaðmur, Çaðla, Elif, A. Ýrem, Sevgi, Nurseda. SETLER: 25-15, 27-29, 25-21, pozisyondan yararlanamadý. 21. dakikada Kenan ile rakibi önünde 1-0 öne geçti. Golden sonrada üstün futbolunu sürdüren Çorum veteranlar 35. ve 38. dakikalarda Ender in attýðý gollerle 3-0 öne geçti ve rakibinin direncini kýrdý. Ýkinci yarýda ev sahibi takým penaltýdan Ali Turgut un golü ile skoru 1-3 yaptý. Çorum Hattuþa Veteranlar kalan bölümde de oyunun kontrolünü elinde tutmayý baþardý ve sahadan 3-1 galip ayrýlarak ikinci maçýnýda kazanarak yoluna kayýpsýz 6 puanla devam etti. yine yararlanamadý. Osmancýk Belediyespor ise Onur ile yakaladýðý bir net pozisyonda kaleci gole izin vermedi. Maçýn son bölümünde iyice kapanan 0-0 Osmancýk Belediyespor rakibine gol izni vermedi ve sahadan 0-0 beraberlik ile ayrýlan kýrmýzý beyazlýlar zorlu deplasmandan bir puanla dönmeyi baþardý. 3-1 Veteranlar Duraðan da zorlanmadý:1-3 Çorum Veteranlar sezonun ilk deplasman maçýnda Duraðan Veteranlar ý 3-1 yenerek ikinci maçýndan da galibiyet ile ayrýldý. Kýrmýzý Siyahlý takým rakibi önünde Kenan ve Ender in iki golü ile 3-0 öne geçti ikinci yarýda ev sahibi takým golü ile skoru 1-3 yaptý. Çorum Veteranlar bu galibiyet ile yoluna kayýpsýz devam etti. SAHA: Duraðan Ýlçe. HAKEMLER: Özgür Sever, Salih Sayan, Salih Cinkýlýç. DURAÐAN VETERANLAR: Volkan, Muhittin, Ali Turgut, Muhammet, Mevlüt, Murat, Hüsnü, Süleyman, Selami, Mustafa, Arif, Nevzat, Kemal, Kazým, Hamza, Samet. ÇORUM HATTUÞA VETERANLAR: Serkan, Ýlhan, Davut, Serhat, Davut Ali, Kenan, Hasan, Ersel, Ýsmail Atalay, Ender, Mustafa, Þükrü, Cengiz, Zikri, Ekrem, Salih. GOLLER: 21. dak. Kenan, 32. ve dakikalarda Ender (Çorum Hattuþa Veteranlar), 43. (penaltýdan) dak. Ali Turgut (Duraðan Veteranlar). (Ç.HAK:1699) BURHAN BALCI Çorum Lokantacýlar Odasý Baþkaný Çesob Yönetim Kurulu Üyesi Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

19 Kaleli Vakfý nda Mevlid-i Nebi programý Ýsmail Tuncel PAZARTESÝ 11 KASIM RECEP MEBET Fýrýncý esnafýndan Yusuf Balcý (82) vefat etti. Delibekiroðlu Köyü nden gelme, Abdullah, Rüstem, Niyazi ve Fatih Balcý nýn babasý Yusuf Balcý, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. RECEP MEBET Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ýn konuþmacý olarak katýlacaðý Peygamberimiz ve Aile konulu konferans yarýn saat da Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Yusuf Balcý ya Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diler. RECEP MEBET Mevlid-i Nebi Haftasý dolayýsýyla, Kaleli Vakfý nda özel bir program düzenlendi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Kaleli Vakfý Konferans Salonu nda gerçekleþen program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programa Kaleli Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Kaleli, Baþkan Yardýmcýsý ve Vakýf Müdürü Ýsmail Tuncel, mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. TUNCEL: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. PEYGAMBER Sunuculuðunu Ýlker Sarý nýn üstlendiði programda kürsüye gelen Ýsmail Tuncel, Doðumunun 1448 inci Yýlýnda Hz. Muhammed (S.A.V.) konulu bir konuþma yaptý. Hz. Peygamberin hayatýndan örnekler veren Tuncel, ayet ve hadislerden örnekler verdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi: Ýslâm dininin en iyi þekilde anlaþýlmasý ve yaþanmasý açýsýndan Peygamber Efendimiz, en büyük ve en güzel örnektir. Peygamberimizin mesajlarýný iyi anlamalý ve hayatýmýza yansýtmalýyýz. Veda hutbesinde, Size iki þeyi emanet býrakýyorum; birisi Allah ýn kitabý diðeri sünnetimdir buyuran Hz. Peygamber, bu ikisine sýmsýký sarýlan Müslümanlarýn asla dalalete düþmeyecekleri mesajýný veriyor. Ebubekir Atalay yönetimindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ile devam eden programda peygamber sevgisini konu alan eserler seslendirildi. Udi Atakan Tetik ve neyzen Alpaslan Yýldýz ýn da yer aldýðý programda sahne alan Muammer Özcan, seslendirdiði eserlerle dinleyenleri mest etti. Yemek ikramýnýn da yer aldýðý program, Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý dua ile sona erdi. Peygamberimiz ve Aile konferansý yarýn Bünyamin Albayrak Yusuf Balcý vefat etti Mevlid-i Nebi Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen konferans Kuran-ý Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi ile baþlayacak. Ýl Müftülüðü nce organize edilen programa tüm Çorum halký davet edildi. Yusuf Balcý (Ç.HAK:2663) (Ç.HAK:1903) HÝTÝT KAYMAK Cafe&Restaurant ta çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bay-bayan aþçý yardýmcýsý ve bay-bayan garsonlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Bahabey Cad. No: 58/A (Fenomen AVM yaný) Sahibinden satýlýk S plakalý Mercedes Sprinter 20 model iþiyle birlikte (Ç.HAK:1909) (Ç.HAK:1916) AYARIK TA SAHÝBÝNDEN SATILIK BAÐ 1,5 dönüm parsel içerisinde villa+yüzme havuzu+jakuzi+garaj bulunan I. sýnýf malzemelerle yapýlmýþ bað satýlýktýr. Tel: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Çorum Belediyesi ne ait Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeterya ve büfelerin (simitçi-bakkaliye ürünlerihediyelik eþya-çiçek) 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonu Saat: KASIM Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Mecitözü Devlet Hastanesi doðalgaz dönüþüm iþi. Yer: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum Ýcra Dairesi 19 DD 196 plakalý, 2006 model, Scania marka, R4GA4X2 NA 420 tipli, yakýt tipi dizel, manuel vites, Km'de, kýrmýzý renkli yük nakline iliþkin aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum Ýcra Dairesi Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Ulukavak Mahallesi, 21-K-C-3 pafta, 3089 Ada, 18 Parsel de kayýtlý baðýmsýz bölüm numaralý, mesken niteliðinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum Ýcra Dairesi 1 nolu taþýnmaz: Çorum ili Merkez ilçesi Yaydiðin köyü 174 ada 1 parsel 8 baðýmsýz bölüm numaralý iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: nolu taþýnmaz: Dava konusu taþýnmaz Çorum ili Merkez ilçesi Bahçelievler Mah. Ýpeklievler 43. Sk /1 adresindedir. Ýmar planýna göre ayrýk nizam 3 katlý yapýlaþma izni mevcuttur. Taþýnmazýn bulunduðu arsanýn tamamý 562,82m2 dir. Zemin kat, 1 baðýmsýz bölüm numaralý taþýnmazýn arsa payý 4174/28141 dir. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Otopark Bariyer ve Plaka Tanýma Sistemi Alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Hayvan Pazarý Ve Mezbaha Otomasyon Sistemi Alýmý iþi. Baþka Þubemiz Yoktur (Ç.HAK:1998) KÝRALIK DAÝRE Ilýca Caddesi Saray Apartmaný nda 170 m2, 1. kat daire kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere TORNACI ve merkez þubemizde çalýþtýrýlmak üzere emekli BAY eleman (Ç.HAK:2045) alýnacaktýr. Mür. Tel: Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Taþýt tanýma sistemi ile akaryakýt alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Malzemeli yemek piþirme, hazýrlama, taþýma, servis ve servis sonrasý hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Huku Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesinde Konaç köyü muhtelif mevkilerde tarla vasfýnda taþýnmazlarýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 3 kalem tavuk eti alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KASIM Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 4 kalem tatlý alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum Ýcra Dairesi Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Ulukavak Mahallesi, Atalay Küme Evleri Mevkii, Ada: 1523 Parsel:1 de kayýtlý, ana gayrimenkulü 1169,00 m² yüzölçümünde arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý ek hizmet binasý 2. kat Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum Ýcra Dairesi Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Bayat Köyü, Kurucan Mevki, Cilt: 11, Sayfa: 1052, Ada: 4610, Parsel: 44 tapu adresinde, tamamý borçluya ait, 10.8,98 m² alanýnda, fabrika binalarý ve tarlasý ve müþtemilatý vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Ýlkokulu yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: Osmancýk Belediye Baþkanlýðý Kazýcý yükleyici iþ makinesi kiralanmasý iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Osmancýk Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonu Saat: 11.00

20 Spor ÇORUM HALÝL ÖZTÜRK Yeni Çorumspor kelimenin tam anlamý ile ölüp ölüp dirildiði maçta Þanlý Urfaspor u son dört dakikada Hakan ve Fatih in attýðý gollerle 2-0 yenerek sýralamadaki yerini korudu ve altýn deðerinde üç puanýn sahibi oldu. Þanlý Urfa Gap Arena Stad ýnda oynanan maça Teknik Direktör Bahri Kaya savunmanýn göbeðinde Murat ve Ferdi ye görev verirken diðer bölgelerde deðiþiklik yapmadý. Grupta son PAZARTESÝ 11 KASIM 2019 Kötü futbol iyi sonuç 0-2 Yeni Çorumspor, Þanlý Urfaspor deplasmanýnda sezonun en kötü futbolunu oynadýðý maçýn son dakikalarýnda Hakan ve Fatih in iki dakika içinde attýðý iki golle 2-0 galip gelerek üç puanýn sahibi oldu. Kýrmýzý Siyahlý takým 86 dakika boyunca rakip kalede pozisyon bulamazken iki dakika içinde birbirine benzer iki pozisyonda bulduðu gollerle maçý kazanarak üç puanla sýralamadaki yerini korudu. Kötü futbol can sýkarken iki golle alýnan galibiyet zorlu Manisa maçý öncesinde moral buldu. sýrada ve bir puan alabilen rakibi önünde maça iyi konstantre olamayan kýrmýzý siyahlý takým pozisyon bulamadý. Ýlk yarýda rakibin daha etkili ataklar geliþtirdiði karþýlaþmada Teknik Direktör Bahri Kaya ikinci yarýya Muhammed Rýdvan ýn yerine Berat Ali hamlesi ile baþladý. Bu deðiþiklikte kýrmýzý siyahlý takýma hücumda farklý bir görünü kazandýrmadý. 65. dakikada Hakan ve Fatih i alarak kulübedeki tüm hücum hamlelerine yapan kenar yönetimrakibin direncini kýrmayý baþaramadý. Maçýn 86. dakikasýnda ayný pozisyonda Hakan ýn iki dakika sonra ise Fatih in ayaðýndan bulduðu gollerle iyi oynamadýðý maçý 2-0 kazanan Yeni Çorumspor denizi geçip çayda boðulmaktan kurtuldu ve altýn deðerinde üç puan alarak sýralamadaki yerini korudu. MAÇTAN DAKÝKALAR: 2. dakikada savunma arkasýna atýlan topa Kývanç hareketlendi rakip oyuncular ofsayt diye durakladý Kývanç topla buluþtu kaleci ile karþý karþýya pozisyonda vurmakta gecikince araya giren savunma topu kornere attý. 17. dakikada Þanlý Urfaspor gole çok yaklaþtý. Hücuma çýkan kýrmýzý siyahlý takým orta sahada kaptýrdýðý topla Fevzi Özkan yaklaþýk elli metre topla geldi ceza sahasýna girdi Ferdi nin kurtardýðý topu ortaya çýkardý Murat Þamil Yine yalnýz býrakmadýlar HALÝL ÖZTÜRK Yeni Çorumspor Baþkaný Fatih Özcan ve yönetim takýmý Urfa da da yalnýz býrakmadýlar. Kulüp Baþkaný Fatih Özcan 2. Baþkan Mustafa Þeker, Baþkan Yardýmcýsý Hamit Iþýk, Genel Koordinatör Oðuzhan Yalçýn ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özcan ve Mustafa Ercan takýmlarýný Urfa deplasmanýnda yalnýz býrakmadýlar. Maç boyunca büyük bir stres yaþayan ve kötü futubol nedeni ile büyük moral bozukluðu içinde son dakikada giren Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri iki dakika içinde gelen iki golle rahatladýlar ve burukda olsa üç puan sevincini yaþadýlar. penaltý noktasýna yakýn yerde vurmak üzere iken son anda Kerem araya girerek topa ayak koydu ve kalesini büyük bir tehlikeden kurtardý. Ýlk yarý 0-0 beraberlikle sona erdi. 57. dakikada ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topla buluþan Rýdvan ceza yayý üzerinden sert vurdu Onur topa köþeden sahip oldu. ÞANLI URFASPOR Yasin...5 Yusuf...5 Veysel...5 (90+1. dak. M. Talha...) Murat Þamil...6 Ali Eren...6 Mehmet Fatih...5 Onur...5 Fevzi...5 Sercan...2 (21. dak. Mehmet Ali.4) Rýdvan...5 Ýbrahim dakikada sað kanattan yapýlan ortada Berat Ali penaltý noktasý üzerinde topla buluþtu kaleci ile karþý karþýya sert vurdu top üstten auta gitti. 68. dakikada ceza sahasý üzerinde duvar pasý ile hareketlenen Mehmet Fatih sað çaprazda kaleci Onur ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunda top yan aðlarda kaldý. 86. dakikada sað YENÝ ÇORUMSPOR Onur...6 Ertuðrul...6 Murat...5 Ferdi...5 Mert...5 Batuhan...4 (65. dak. Fatih...4) Kerem...5 M. Rýdvan...3 (46. dak. Berat Ali...3) Kývanç...5 Mikail...5 Murathan...4 (54. dak. Hakan...4) STAT :Þanlý Urfa GAP. SARI KART: Fevzi, Veysel (Þanlý Urfaspor), Mikail, Ferdi, Kerem (Yeni Çorumspor) GOLLER : 86. dak. Hakan, 88. dak. Fatih Þerifoðlu (Yeni Çorumspor), HAKEMLER : Burak Olcar, Emi r Kýlýçaraslan, Ýsmail Taygun Tasalý (4. Hakem: Gürel Uzuner). TFF 2. Lig Beyaz Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Þanlý Urfaspor - Yeni Çorumspor : 0-2 Baþkent Akademi-Kýrklarelispor : 0-1 Gümüþhanespor- Sancaktepe FK : Konyaspor -Zonguldak Kömürspor : 1-1 Sarýyer - Hekimoðlu Trabzon : 0-1 Afjet Afyonspor - Manisa FK : 0-2 Pendikspor- Ýnegölspor : 1-1 Tarsus Ýdman Yurdu- Amedspor : 5-0 Yýlport Samsunspor - Hacettepe : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Manisa FK Y. Samsunspor Yeni Çorumspor Sancaktepe FK Afjet Afyonspor 6 Hek.Trabzon 7 Zonguldakspor 8 Tarsus Ý. Yurdu 9 Pendikspor 10 Ýnegölspor 11 Sarýyer Kýrklarelispor Gümüþhanespor Amed Sportif 15 Hacettepespor Konyaspor Baþkent Akade Þanlý Urfaspor Kasým Cumartesi : Sancaktepe FK - Pendikspor. Hacettepe Konyaspor. 17 Kasým Pazar : Yeni Çorumspor - Manisa FK. Amedspor - Afjet Afyonspor. Hekimoðlu Trabzon - Yýlport Samsunspor. Þanlý Urfaspor - Sarýyer. Kýrklarelispor -Tursas Ýdman Yurdu. Zonguldakspor - Gümüþhanespor. Ýnegölspor - Baþkent Akademi. kanattan geliþen atakta Ertuðrul ortaladý arka direkte Fatih Þerifoðlu ayak içi ile penaltý noktasý üzerine indirdi Hakan topu düzgün bir vuruþla köþeden Urfaspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada yine sað kanattan yine Ertuðrul ortaladý Fatih Þerifoðlu bu kez kendisi penaltý noktasý üzerinde buluþtu ve düzgün bir vuruþla topu rakip aðlara göndererek maçýn skorunu belirledi: 0-2. Yeni Çorumspor dan bir proje daha Ýster 1 okul ister 1 sýnýf hedef forma Formasýz kimse kalmasýn HARUN AKKAYA Yeni Çorumspor dan bir proje daha. Ýster 1 okul ister 1 sýnýf hedef forma. Formasýz kimse kalmasýn. Kulüp sosyal medya hesabýndan yapýlan paylaþýmda kulübün sosyal sorumluluk projelerine bir yenisin daha eklendiðini belirtirlerek çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Çorumspor formasý ile buluþturuyoruz denildi. Bu doðrultuda Çorumlulardan ister bir sýnýfý ister bir okula forma sponsorluðu yaparak Çorum da 19 bin çocuðu ve genci Çorumspor formasý ile buluþturmak amaçlanýyor. Konu ile ilgili olarak basýna açýklama ve bilgi verilmezken Çorumspor Store de satýlacak ürünlerin yanýnda bu tür kampanyalarda kullanýlmak üzere daha ucuz fiyata satýlacak ikinci bir marka ile anlaþma imzalandýðý öðrenildi. Genel Koordinatör Oðuzhan Yalçýn ýn bu konularla ilgili olarak hafta içinde kamuoyuna bir açýklama yapmasý ve bilgilendirmesi bekleniyor.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com.

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com. krom ayna tampon kașı chrome mirror chrome mirror covers krom ayna stop frame stop frame tampon kașı chrome mirror tampon kașı stop çerçevesi chrome mirror covers stop frame stop frame tampon kaș stop

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

AK Parti heyetini kabul eden Baro Baþkaný Av. Kenan Yaþar, mevcut Adliye binasýnýn yetersiz kaldýðýna dikkat çekti. Adliye binasý yetersiz kalýyor

AK Parti heyetini kabul eden Baro Baþkaný Av. Kenan Yaþar, mevcut Adliye binasýnýn yetersiz kaldýðýna dikkat çekti. Adliye binasý yetersiz kalýyor Rahmet ve minnetle anýyoruz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü aramýzdan ayrýlýþýnýn 80. yýldönümünde rahmet, þükran ve minnetle anýyoruz. * HABERÝ 4 DE AK Parti heyetini kabul eden

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU PB NO OEM NO BMW MANN NO PB 1002 64319069927 E-39 ÇİFTLİ CU 2736-2 PB 1003 64119070073 E-39 ÇİFTLİ KARBONLU CUK 2736-2 PB 1004 64319069926 E-38 ÇİFTLİ CU 3642-2 PB 1005 64319070072 E-38 ÇİFTLİ KARBONLU

Detaylı

T.C. ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜ RAMAZAN BULUŞMALARI

T.C. ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜ RAMAZAN BULUŞMALARI T.C. RAMAZAN BULUŞMALARI (Atama I Daire Başkanı Dursun Ali ÇOŞKUN ve Kastamonu Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet AÇIK ın Çankırı Ziyaretleri) 31 Mayıs- 02 Haziran 2018 www.cankiri.diyanet.gov.tr 31 MAYIS 2018

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

SAYFA 12 7 ARALIK 2018 Okullararasý Yýldýz Erkekler Atatürk Kupasý heyecaný sona erdi Merkez YBO þampiyon Okullararasý düzenlenen Yýldýz Erkekler Atatürk'ü Anma Hentbol Turnuvasý'nda Kerebi Gazi Ýmam Hatip

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ARAÇLARDA KDV SORUNU. Çarşamba, 18 Şubat :51. kullanılmış deyiminin ARAÇLARDA KDV-ÖTV SORUNU. Yazar Yönetici Çarşamba, 18 Şubat :34 -

ARAÇLARDA KDV SORUNU. Çarşamba, 18 Şubat :51. kullanılmış deyiminin ARAÇLARDA KDV-ÖTV SORUNU. Yazar Yönetici Çarşamba, 18 Şubat :34 - ARAÇLARDA KDV SORUNU Çarşamba, 18 Şubat 2015 14:51 I- II- Kullanılmış binek tipi kullanılmış deyiminin 1 / 6 Binek otomobillerde, KDV Kanunu nun 30/a maddesine göre yüklenilen verginin indirim konusu yapılam

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 Kasým 2018

01 Kasým 2018 Geri Dönüþüm Markasý... www.adametal.com.tr 01 Kasým 2018 Ada Metal Demir Çelik Geri Dönüþüm San. ve Tic. A.Þ. 1956 yýlýndan bu yana, özellikle metal sektöründe, fabrikalarýn üretim artýklarýný toplayýp

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

SAYFA 15 11 EYLÜL 2018 Milli raketler Çorum'da Masa Tenisi Milli Takýmý 18-23 Eylül tarihleri arasýnda Ýspanya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý öncesi Çorum'da kampa girdi. Metin Bekar

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kalite ve piyasa sertifikasyonları. OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz

Kalite ve piyasa sertifikasyonları. OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz Kalite ve piyasa sertifikasyonları OSEM Başkanı Bener Yıkılmaz OSEM SERTİFİKASYON A.Ş. Türkiye Sigortalar Birliği - TSB tarafından kurulmuştur. Hazine Müsteşarlığının gözetim ve denetimine tabidir. Teknolojik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜ 15 TEMMUZ 2018 PROGRAMLARI

ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜ 15 TEMMUZ 2018 PROGRAMLARI 15 TEMMUZ 2018 PROGRAMLARI www.cankiri.diyanet.gov.tr 15 TEMMUZ 2018 PROGRAMLARI ADI SOYADI UNVANI TARİH Lokman ARSLAN Yabancı Diller ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Davut KAYA Din İşleri Yüksek Kurulu

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni BAŞKANLARDAN 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TOKTAY 10 Kasım dolayısıyla yayınladıkları mesajda; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BASIN NO: DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 30 NÝSAN 2018 PAZARTESÝ A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Berat Kandilini kutlar,

BASIN NO: DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 30 NÝSAN 2018 PAZARTESÝ A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Berat Kandilini kutlar, BERAT KANDiLiNiZ KUTLU OLSUN Berat Kandilinizi tebrik ederiz. HiTiT BAÞKENT HASAR DANIÞMANLIK TiC. LTD. ÞTi. Trafik ve Ý Kazalarýnda Ölüm ve Sakatlýk Tazminatlarý Ücretsiz Danýmanlýk Hizmetleri için bizi

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 Güç: 1,4KW Diş: 9 0001108174 Kullanıldığı Yerler : AUDI Güç: 3KW Diş: 9 230006 Kullanıldığı Yerler : DODGE, FARGO, DESETO PD 250

Detaylı

Genç kýzý polis kurtardý

Genç kýzý polis kurtardý Baþhekim e saldýrý! Opr. Dr. Ömer Akkaþ Çorum da özel bir hastanenin baþhekimi makamýnda tartýþtýðý bir polis memuru tarafýndan silahla vurularak yaralandý. * HABERÝ 7 DE ÇORUM KASIM 5 ÇARÞAMBA Günlük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı