Parabond 600 Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Parabond 600 Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Yayın tarihi: 6/02/2019 Revizyon tarihi: 6/02/2019 Yerini alanlar: 6/09/2017 Versiyon: 8.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım Ticari adı : 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Ana kullanım kategorisi Tavsiye edilmeyen kullanımlar : Mesleki kullanım 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri DL CHEMICALS Roterijstraat B-8793 Waregem - Belgium T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası : Ülke Kuruluş/Şirket Adres Acil durum numarası Türkiye Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı KISIM 2: Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Sınıflandırılmadı Yorum Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) EUH ifadeleri : EUH208 - Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir EUH210 - Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir 2.3. Diğer zararlar Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin PBT ölçütlerine uygun değildir Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vpvb ölçütlerine uygun değildir KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler 3.2. Karışım 6/02/2019 TR (Türkçe) 1/6

2 Adı Madde /Karışımın kimliği % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma vinyltrimethoxysilane (CAS numarası) (EC numarası) (REACH No) H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16 KISIM 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Temiz havaya çıkarın. : Bol sabun ve su ile yıkayın. 2,5-5 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 2, H373 : Bol sabun ve su ile yıkayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. : Ağızı çalkalayın Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Solumayı takiben semptomlar/etkiler Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/etkiler Gözle teması takiben semptomlar/etkiler Yutmayı takiben semptomlar/etkiler : Öngörülen normal kullanım koşulları altında ciddi bir yutulma tehlikesi arz etmesi beklenmez. : Öngörülen normal kullanım koşulları altında deriyle ilgili ciddi bir tehlike arz etmesi beklenmez. : Hafif tahrişe neden olabilir Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri : Öngörülen normal kullanım koşulları altında yutmaya bağlı ciddi tehlike arz etmesi beklenmez. : Bütün söndürücü gereçler kullanılabilir Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yangın tehlikesi : Yanmaz Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangınla mücadele tedbirleri Yangınla mücadele tedbirleri Yangın anında korunma : Ateşlerden çıkan dumanları veya bozunma sonucu oluşan buharları solumayın. Gereksiz personeli tahliye edin. Herhangi bir kimyasal yangınla mücadele ederken temkinli olun. : Isıya maruz kalmış kapları su spreyi ile soğutun. : Bağımsız solunum aparatı takın. KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayanlar için Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım 6.2. Çevresel önlemler Kanalizasyon şebekesi veya akarsulara karışmasına izin vermeyin Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Sınırlama için Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere atıflar : Temizlik ekibini uygun koruma ile donatın. Kurtarma ekibini uygun koruma ile donatın. : Dökülmeyi yanmaz malzemeyle örtün: örn. kum, toprak, vermikülit. : Dökülmeleri, bertaraf için uygun kaplara süpürün veya küreyin. 6/02/2019 TR (Türkçe) 2/6

3 KISIM 7: Elleçleme ve depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri : Gereksiz tüm maruziyetten sakının Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Saklama koşulları 7.3. Belirli son kullanımlar : Yeme, içme veya sigara kullanımı ile iş çıkışı öncesi elleri ve diğer maruz kalmış bölgeleri hafif sabun ve su ile yıkayın. : Kuru, iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza edin. KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri Maruz kalma kontrolleri Uygun mühendislik kontrolleri: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Tüm potansiyel maruziyet kaynaklarının yakın çevresinde acil durum göz yıkama çeşmeleri mevcut olmalıdır. Ellerin koruması: Nüfuz etme süresi, eldiven üreticisiyle birlikte belirlenmelidir. Lütfen üretici tarafından sağlanan geçirgenlik ve nüfuz etme süresine ilişkin talimatları izleyin. Eldivenler her kullanımdan sonra ve ne zaman yıpranma veya delinme belirtileri görülürse değiştirilmelidir Tür Malzeme Nüfuz etme Kalınlık (mm) Nüfuz etme Norm Kullan at eldivenler Nitril kauçuk (NBR) 3 (> 60 dakika) > 0,35 EN ISO 374 Gözlerin koruması: Tür Kullanım Nitelikler Norm Emniyet gözlükleri Damlalar Yan korumalı EN 166 Deri ve vücudun korunması: Normal kullanım koşulları altında özel bir kıyafet/cilt koruyucu ekipman önerilmemiştir Solunum yollarının koruması: Yeterli havalandırma ile normal kullanım koşulları altında özel bir solunum koruma tertibatı önerilmemiştir Cihaz Filtre tipi Koşul Norm Gaz maskesi ABEK Eğer havadaki kons. > maruz kalma sınırı ise Tüketicinin maruziyet kontrolü: Cilt ve gözlerle temasından kaçının. İşi terketmeden önce eller ve diğer maruz kalmış alanları su ve sabunla yıkayın. Diğer bilgiler: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali Görünüm Renk Koku : Sıvı : Macun. : Ürünün özelliklerine göre. : karakteristik. 6/02/2019 TR (Türkçe) 3/6

4 Koku eşiği ph Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası Donma noktası Kaynama noktası Parlama noktası Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Buhar basıncı 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk Yoğunluk Çözünürlük Log Pow Viskozite, kinematik Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10: Kararlılık ve tepkime Tepkime : 1,58 g/ml : Su: pratik olarak çözünür değildir Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur Kimyasal kararlılık Ortam sıcaklığında ve normal kullanım koşullarında kararlı Zararlı tepkime olasılığı Bilinen tehlikeli bir tepkimesi yoktur Kaçınılması gereken durumlar Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri Normal koşullarda yok. KISIM 11: Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite (ağız yoluyla) Akut toksisite (cilt yolu ile) Akut toksisite (soluma ile) vinyltrimethoxysilane ( ) LD50 ağız yolu (sıçan) Deride DL50 tavşan LC50 solunum yolu, sıçan (mg/l) LC50 solunum yolu, sıçan (ppm) LC50 solunum yolu, sıçan (Toz/Sismg/l/4 saat) Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi 7120 mg/kg 3540 mg/kg 16,79 mg/l/4 sa 2773 ppm/4 sa (OCDE 403 yöntemi) 16,8 mg/l/4 sa 6/02/2019 TR (Türkçe) 4/6

5 Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite Üreme toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma) Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) vinyltrimethoxysilane ( ) LOAEL (ağız yolu, sıçan, 90 gün) Aspirasyon zararı mg/kg vücut ağırlığı/gün KISIM 12: Ekolojik bilgiler Toksisite Akut sucul toksisite Kronik sucul toksisite vinyltrimethoxysilane ( ) LC 50 balık 1 EC50 Su piresi 1 EC50 72sa algler 1 ErC50 (algler) NOEC kronik balık NOEC kronik eklembacaklı kabuklular NOEC kronik algler 191 mg/l 168,7 mg/l > 957 mg/l > 100 mg/l (OECD 201 metodu) >= 100 mg/l 28 mg/l 957 mg/l Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin PBT ölçütlerine uygun değildir Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vpvb ölçütlerine uygun değildir Diğer olumsuz etkiler KISIM 13: Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Bölgesel düzenlemeler (atıklar) KISIM 14: Taşımacılık bilgileri ADR'e uygun olarak ADR UN Numarası Uygun UN taşımacılık adı Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Ambalajlama grubu : Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır. 6/02/2019 TR (Türkçe) 5/6

6 ADR Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır : Hayır Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı Nakliye düzenlemesi (ADR) MARPOL anlaşması ek II ve IBC kodu uyarınca dökme taşımacılık KISIM 15: Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları Aşağıdaki kısıtlamalar, 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğine (AT) göre geçerlidir: 3(b) 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT), Ek I'de ortaya konulan aşağıdaki tehlike sınıflarından herhangi biri için ölçüt veya kategorileri sağlayan madde veya karışımlar: Tehlike sınıfları 3.1 ila 3.6, 3.7 fertilite ve cinsel işlev ya da gelişim üzerinde olumsuz etkiler, 3.8 narkotik etki harici etkiler, 3.9 ve /2008 sayılı Yönetmelik (AT), Ek VI, Kısım 3'te yer alıp almadığına bakılmaksızın alevlenir gazlar kategori 1 veya 2, alevlenir sıvılar kategori 1, 2 veya 3, alevlenir katı 1 veya 2, suyla temas etmesi halinde alevlenir gazlar açığa çıkaran madde veya karışımlar kategori 1, 2 veya 3, piroforik sıvılar kategori 1 veya piroforik katılar kategori 1 olarak sınıflandırılan maddeler /45/AT sayılı Yönerge uyarınca tehlikeli kabul edilen ya da 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT), Ek I'de ortaya konulan aşağıdaki tehlike sınıflarından herhangi biri için ölçüt veya kategorileri sağlayan sıvı madde veya karışımlar 3(a) 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT), Ek I'de ortaya konulan aşağıdaki tehlike sınıflarından herhangi biri için ölçüt veya kategorileri sağlayan madde veya karışımlar: Tehlike sınıfları 2.1 ila 2.4, 2.6 ve 2.7, 2.8 tip A ve B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorileri 1 ve 2, 2.14 kategorileri 1 ve 2, 2.15 tip A ila F vinyltrimethoxysilane vinyltrimethoxysilane vinyltrimethoxysilane - vinyltrimethoxysilane REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez Ulusal yönetmelikler Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler H ve EUH ifadelerinin tam metni: Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Flam. Liq. 3 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3 STOT RE 2 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 H226 H332 H373 Alevlenir sıvı ve buhar Solunması halinde zararlıdır Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir EUH208 Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir MSDS Reach Annex II DL-Chem Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 6/02/2019 TR (Türkçe) 6/6

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Salmeterol Ürün kodu : 201600811 Eşanlamlar

Detaylı

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1. Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Prilocaine Ürün kodu : 201600752 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Metformin Ürün kodu : 201600570 Eşanlamlar

Detaylı

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği INDICATOR PAPER PH 2.0-4.5 MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : Ürünün

Detaylı

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara Yayın tarihi: 4/09/2018Revizyon tarihi: 4/09/2018 Yerini alanlar: 12/07/2016 Versiyon: 7.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ticari adı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Ropinirole Ürün kodu : 201600804 Eşanlamlar

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

: Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml

: Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml Yayın tarihi: 29.11.2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün adı : Karışım : Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml 1.2. Madde

Detaylı

: FBS SİLİKONLU DIŞ CEPHE

: FBS SİLİKONLU DIŞ CEPHE KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün adı : Karışım Ürün kodu : 9300 : FBS SİLİKONLU DIŞ CEPHE 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Hilti Firestop Cable Coating CP 679 A

Hilti Firestop Cable Coating CP 679 A Yayın tarihi: 12/12/2016 Revizyon tarihi: 12/12/2016 Yerini alanlar: 12/12/2016 Versiyon: 3.1 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Adı

Detaylı

: PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W

: PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W Yayın tarihi: 06.10.2016 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması. KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması. KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır Yayın tarihi: 21/09/2016 Revizyon tarihi: - Versiyon:

Detaylı

CFS-CU, CP 651N. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması Madde /Karışımın kimliği

CFS-CU, CP 651N. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması Madde /Karışımın kimliği Yayın tarihi: 10/05/2017 Revizyon tarihi: 10/05/2017 Yerini alanlar: 12/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Adı

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 05/05/2016 Versiyon : 1.0 LBMOLL A Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır

Detaylı

: GOLDSİL SİLİKONLU MAT

: GOLDSİL SİLİKONLU MAT KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Ürün adı : Karışım Ürün kodu : 8100 : GOLDSİL SİLİKONLU MAT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Teknik özellik formu düzenleyen departman Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T

Teknik özellik formu düzenleyen departman Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T Yayın tarihi: 05/07/2017 Revizyon tarihi: 05/07/2017 Yerini alanlar: 28/06/2017 Versiyon: 4.4 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Karışım

Detaylı

Teknik özellik formu düzenleyen departman Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T

Teknik özellik formu düzenleyen departman Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T Yayın tarihi: 28/06/2017 Revizyon tarihi: 28/06/2017 Yerini alanlar: 06/11/2014 Versiyon: 6.1 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Adı

Detaylı

: Alfuzosin for peak identification CRS

: Alfuzosin for peak identification CRS Yayın tarihi: 08/08/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Alfuzosin for peak identification CRS

Detaylı

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Ticari adı : Karışım : 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: Dicycloverine for system suitability CRS

: Dicycloverine for system suitability CRS Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Dicycloverine for system suitability CRS AB numarası : 200-671-1

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Dexamethasone Ürün kodu : 201600266 Eşanlamlar

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Hilti Grease 50 ml. Güvenlik Bilgi Formu. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması

Hilti Grease 50 ml. Güvenlik Bilgi Formu. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması Yayın tarihi: 21/07/2016 Revizyon tarihi: 14/07/2016 Yerini alanlar: 04/03/2016 Versiyon: 3.3 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Adı Ürünün kodu Hilti

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 20/12/2016 Versiyon : 1.0 TRİBÜTİL SİTRAT 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 26.09.2017 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 www.ardex.com.tr KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Karışımlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Clotrimazole Ürün kodu : 201600230 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Warfarin EC indeks numarası

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 10/07/2014 Revizyon Tarihi : 10/05/2016 Versiyon : 1.0 Dİ 2-ETİLHEGZİL ADİPAT Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve

Detaylı

: INDAPAMIDE IMPURITY C CRS

: INDAPAMIDE IMPURITY C CRS Yayın tarihi: 06/07/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : INDAPAMIDE IMPURITY C CRS Ürünün kodu

Detaylı

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS MSDS CAS numarası: 74-79-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 74-79-3 Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEO RET 15

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEO RET 15 1.MADDENİN/KARIŞIMIN ve ŞİRKETİN/DAĞITICININ TANIMI 1.1 Madde/Karışımın kimliği Ürün adı : Fiziksel durum : Katı 1.2 Maddenin/Karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Levonorgestrel Ürün kodu : 201600525 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Metronidazole Ürün kodu : 201600589 Eşanlamlar

Detaylı

: PA550 PVC MEMBRAN PRESS YAPIŞTIRICISI

: PA550 PVC MEMBRAN PRESS YAPIŞTIRICISI Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: TIMOLOL IMPURITY F CRS

: TIMOLOL IMPURITY F CRS Yayın tarihi: 13/07/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : TIMOLOL IMPURITY F CRS Ürünün kodu :

Detaylı

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 125971-95-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 125971-95-1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: Bupivacaine impurity F

: Bupivacaine impurity F Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı EC indeks numarası : Madde : Bupivacaine

Detaylı

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1302-78-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

: Hydroxychloroquine for system suitability CRS

: Hydroxychloroquine for system suitability CRS Yayın tarihi: 02/08/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Hydroxychloroquine for system suitability

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

: İçerik /Ambalaj yerel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. : Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.

: İçerik /Ambalaj yerel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. : Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. Yayın tarihi: 13.10.2016 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : Ürünün

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 10/07/2014 Revizyon Tarihi : 10/05/2016 Versiyon : 2.0 Dİ 2-ETİLHEGZİL TEREFTALAT Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih

Detaylı

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7365-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 50-99-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 19/06/2016 Versiyon : 1.0 TRİ OKTİL TRİMELLİTAT Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı SAF SU 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS ALKALI BLUE INDICATOR MSDS CAS numarası: 1324-76-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Yayın tarihi: 26/07/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Clopidogrel Besilate CRS CAS numarası

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Pemetrexed Ürün kodu : 201600689 Eşanlamlar

Detaylı

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya Ankara Yayın tarihi: 30/10/2018 Revizyon tarihi: 30/10/2018 Yerini alanlar: 2/06/2015 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ticari

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1344-28-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEO DIS 180

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEO DIS 180 1.MADDENİN/KARIŞIMIN ve ŞİRKETİN/DAĞITICININ TANIMI 1.1 Madde/Karışımın kimliği Ürün adı : Fiziksel durum : Katı 1.2 Maddenin/Karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tavsiye

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım : Ürün kodu : 02722 1.2. Madde veya

Detaylı

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS MSDS CAS numarası: 8000-27-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : EC numarası : 294-939-5

Detaylı

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası: 506-87-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 506-87-6

Detaylı

GLYCINE EXTRA PURE MSDS

GLYCINE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 56-40-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 56-40-6 Ürün

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Adı Madde /Karışımın kimliği % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

Adı Madde /Karışımın kimliği % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Yayın tarihi: 03.07.2018 Revizyon tarihi: 03.07.2018 Yerini alanlar: 27.06.2017 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım

Detaylı

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 2189-60-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 2189-60-8

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: CW6xxN GRUP A,B,C : CW603N, CW614N, CW617N, CW606N, CW608N, CW612N, CW610N, CW611N

: CW6xxN GRUP A,B,C : CW603N, CW614N, CW617N, CW606N, CW608N, CW612N, CW610N, CW611N KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün adı Ürün kodu Ürün türü : : CW603N, CW614N, CW617N, CW606N, CW608N, CW612N, CW610N, CW611N : Alaşım 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

Uzman görevli e-posta:

Uzman görevli e-posta: KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ticari adı Ürün türü : : Bu ürün bir emtiadır ve mevcut yasalara ve yönetmeliklere göre sınıflandırılması ya da

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Isopropyl alcohol EC indeks

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: Miele Kireç Önleyici Tablet

: Miele Kireç Önleyici Tablet 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır KISIM 1: Maddenin/karışımın

Detaylı

CFS-P BA, CP 617, CP 618, CP 619, CFS-D 1", CFS-D 25

CFS-P BA, CP 617, CP 618, CP 619, CFS-D 1, CFS-D 25 Yayın tarihi: 19/09/2016 Revizyon tarihi: 19/09/2016 Yerini alanlar: 19/09/2016 Versiyon: 2.4 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Karışım

Detaylı

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS MSDS CAS numarası: 3458-28-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 3458-28-4

Detaylı

: 1,1'-ethylidenebistryptophan

: 1,1'-ethylidenebistryptophan Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde Ürün kodu : 201700087 : 1,1'-ethylidenebistryptophan

Detaylı

Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB; CP 672

Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB; CP 672 Yayın tarihi: 12/12/2016 Revizyon tarihi: 12/12/2016 Yerini alanlar: 12/12/2016 Versiyon: 4.2 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Karışım

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : DIRKO 1.2.

Detaylı

AMARANTH EXTRA PURE MSDS

AMARANTH EXTRA PURE MSDS AMARANTH EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 915-67-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS

Detaylı

FG 50 Güvenlik Bilgi Formu

FG 50 Güvenlik Bilgi Formu KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ticari adı : FG 50 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS CAS numarası: 6211-24-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: PANDOMO SP-GS. Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.

: PANDOMO SP-GS. Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1. Yayın tarihi: 27.01.2017 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : Ürünün

Detaylı

Hilti Firestop Mortar CFS-M RG; CP 636

Hilti Firestop Mortar CFS-M RG; CP 636 Yayın tarihi: 05/04/2017 Revizyon tarihi: 05/04/2017 Yerini alanlar: 29/03/2017 Versiyon: 5.2 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Karışım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Yayın tarihi: 14/11/2018 Versiyon: 0.1 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün adı : Karışım : 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

: Ibuprofen impurity B CRS

: Ibuprofen impurity B CRS KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ticari adı Yayın tarihi: 30/05/2017 Revizyon tarihi: 30/05/2017 Yerini alanlar: 07/07/2015 Versiyon:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: PANDOMO CC No. 5 Gelb Jaune Yellow Geel

: PANDOMO CC No. 5 Gelb Jaune Yellow Geel PANDOMO CC No. 5 Gelb Jaune Yellow Geel Yayın tarihi: 30.01.2017 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

PHENYL FLUORONE AR MSDS

PHENYL FLUORONE AR MSDS MSDS CAS numarası: 975-17-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 975-17-7

Detaylı

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS CAS numarası: 8031-18-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 12.04.2017 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 www.ardex.com.tr KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün şekli : Karışımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT MELTACE 709-4 - 20kg Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 474555 Revizyon: 02.11.2015 Yayınlanma tarihi: 03.11.2015 Versiyon yer değiştirir: - BÖLÜM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Fast-BRCA Sequencing Kit

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Fast-BRCA Sequencing Kit 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım BRCA 1/2 DNA Dizi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize edildiği tarih: 08.04.2015 Ürün kodu: 66 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Lamotrigine Ürün kodu : 201600513 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

DAP Güvenlik Bilgi Formu

DAP Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkinGüvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: CW6xxN GRUP D. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması

: CW6xxN GRUP D. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün adı Ürün kodu Ürün türü : : CW602N, CW625N, CW626N : Alaşım 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı