ESNEK ÜSTYAPILARDA TABAN ZEMİNİ DİNAMİK DAVRANIŞININ GEOSENTETİKLERLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNEK ÜSTYAPILARDA TABAN ZEMİNİ DİNAMİK DAVRANIŞININ GEOSENTETİKLERLE İYİLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ESNEK ÜSTYAPILARDA TABAN ZEMİNİ DİNAMİK DAVRANIŞININ GEOSENTETİKLERLE İYİLEŞTİRİLMESİ A. Burak Göktepe 1, Selim Altun 1 ve A. Hilmi Lav 2 SUMMARY Recently, high quality geosynthetic materials will be highlighted, especially the use of the reinforcement function of geosynthetics in geotechnical engineering practice, such as improvement of soft ground, stabilization of slopes, and construction of road and railway embankments etc. under static and especially dynamic loading. However, the advantageous application of geosynthetic reinforcements requires a better understanding of the mechanical behavior of reinforced soil on traffic induced vibrations. The objective of this study is to present the effect of reinforcement on the behavior uniform sand by reinforcing with random distributed geotextiles. In this context, a series of cyclic torsional shear test was performed on saturated sand sample reinforced with geotextiles. Consequently, it was observed that reinforcement is significantly effective on the improvement of undrained cyclic behavior of sands. ÖZET Yol inşaatlarõnda, taban zemininin gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerini iyileştirmek amacõyla geosentetiklerle güçlendirilmesi, önemli bir uygulama alanõdõr. Bununla birlikte, bu tür bir güçlendirmenin dinamik bir problem olduğu unutulmadan, malzemenin davranõş özelliklerinin tekrarlõ yükler altõnda yapõlacak incelemelerle belirlenmesi gerçekçi bir yaklaşõm olacaktõr. Bu çalõşmada, ince üniform kum sõnõfõndaki bir taban zemininin değişik geotekstil türleri ile güçlendirilerek tekrarlõ yükler altõndaki dayanõm özelliklerinin değişimi araştõrõlmõştõr. Deneyler, laboratuvar koşullarõnda dinamik burulmalõ kesme deney aleti ile belirli bir rölatif sõkõlõkta hazõrlanan suya doygun kum numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. İzotropik koşullarda ve drenajsõz olarak gerçekleştirilen bir seri deney sonucunda rastgele dağõlõmlõ geotekstil güçlendirmesinin zeminin dinamik yükler altõndaki mukavemetini belirgin bir şekilde arttõrdõğõ gözlenmiştir. 1. GİRİŞ Yol inşaatlarõnda, yumuşak taban zeminlerinin yol açabileceği problemleri önlemek için, günümüze kadar çeşitli alternatif çözümler üretilmiştir. Bu konularda çalõşan bilimsel araştõrmacõlarõn ve mühendislerin yaklaşõmlarõ, genellikle optimal çözümü aramaktan yana olmuştur. Bu kapsamda taban zemininin iyleştirilmesi ve mukavemet özelliklerinin arttõrõlmasõ amacõyla geliştirilen ve önerilen yöntemlerden 1 Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir 2 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul 238

2 birisi de, zemin içerisinde geosentetik malzemelerin kullanõlmasõdõr. Son yõllarda üretim teknolojisindeki ilerlemelere bağlõ olarak geliştirilen yeni ve yüksek nitelikli geosentetik malzemeler, yumuşak zeminlerin iyileştirilmesi ve şev stabilizasyonu gibi statik ve özellikle dinamik yükler altõnda analiz yapõlmasõnõ gerektiren birçok mühendislik uygulamasõnda sõklõkla kullanõlmaktadõr. Bu amaçla kullanõlan geosentetik malzemeler, genellikle zemini donatõlandõrmaya yöneliktir. Böylece, zeminin maruz kalacağõ çekme gerilmeleri, geosentetik tabanlõ malzemeler yardõmõyla karşõlanarak zeminlerin zayõf olan bu yönleri bir ölçüde giderilmiş olmaktadõr. Bu çeşit zemin iyileştirmelerinde en sõk kullanõlan geosentetik malzemelerin başõnda geotekstiller gelmektedir. Bilindiği gibi geotekstiller, kullanõm alanõ ve miktarõ dikkate alõndõğõnda, geosentetik ailesinin en büyük gruplarõndan birisidir. Geotekstiller, genellikle ayõrma, güçlendirme, filtrasyon, drenaj ve değişik maddeleri kontrol altõnda tutmak gibi çeşitli amaçlarla kullanõlmaktadõr [1]. Geotekstillerin zeminler üzerindeki bu etkilerini araştõrmak üzere günümüze kadar birçok çalõşma yürütülmüştür [2-8]. Bu çalõşmalarõn çoğunda, geotekstil kullanõmõnõn zeminlerin birçok özelliğini iyileştirdiği sonucuna ulaşõlmõştõr. Trafiğin oluşturduğu dinamik yüklemelere maruz yol inşaatlarõnda taban zemini ve yol üst yapõsõnõ statik yüklere göre tasarlamak çok doğru bir yaklaşõm olmamaktadõr. Bu nedenle, bir çok araştõrmacõ, gerçekleştirdikleri çalõşmalarda etkiyen dinamik yükleri daha gerçekçi benzetebilmek için farklõ deney yöntemleri [9-16] ve farklõ teorik modeller [17-19] kullanmõşlardõr. Bu doğrultuda, bazõ araştõrmacõlar yol ve demiryolu taban zeminlerindeki güçlendirmelerin tekrar yükler altõndaki mukavemete etkisini incelemişlerdir [20-22]. Dinamik yükler altõndaki yol taban zemininin mukavemeti, tekrar sayõsõ, yükleme frekansõ, tekrarlõ gerilme genliği gibi birçok faktöre bağlõ olarak değişmektedir [20, 22-24]. Bununla birlikte, yapõlan taban zemini güçlendirmeleri, granüle zeminlerdeki sõvõlaşma potansiyelini de önemli ölçüde azaltmaktadõr [25]. 2. YOL TABAN ZEMİNLERİ VE KUMLARIN DİNAMİK DAVRANIŞLARI Temel olarak, yol üstyapõlarõ esnek ve rijit olmak üzere iki ana gruba ayrõlõrlar. Esnek üstyapõlar, en çok tercih edilen üstyapõ tipidir ve çeşitli tabakalardan oluşmaktadõr. Bunlar, asfalt tabakasõ, temel tabakasõ ve alttemel tabakasõ olarak üç ana grup altõnda toplanabilir. Yol üstyapõsõ, belirli bir taşõma gücüne sahip olan taban zemini üzerine inşa edilir ve taban zemini, aynõ zamanda, altyapõnõn sõnõrõnõ oluşturur. Asfalt tabakasõ, en üstte bulunan tabakadõr ve belirli bir karõşõma sahip sõcak asfalt yardõmõ ile yapõlõr. Bu tabaka, trafik yüklerine karşõ gereken dayanõmõ sağlamalõ, araçlarõn aşõndõrma etkilerini karşõlayabilmeli ve ihtiyaç duyulan sürtünme dirençlerini oluşturabilmelidir. Temel ve alttemel tabakalarõ, farklõ tane dağõlõmlarõna sahip granüler malzemelerle ya da kõrmataşlarla oluşturulur. Çok açõktõr ki, üstyapõnõn tabakalõ olarak inşa edilmesinin sebebi, daha ekonomik sonuçlara ulaşma amacõnõ taşõmaktadõr ve birim tabaka maliyeti aşağõya indikçe azalmaktadõr. Taban zemini, altyapõnõn sõnõrõnõ oluşturmaktadõr ve yol güzergahõnda kazõlan ya da belirli bir depodan alõnan uygun nitelikli zeminlerle inşa edilmektedir. Taban zemini, daha önceden yapõlan sõkõşma deney sonuçlarõna göre hesaplanmõş olan belirli bir birim hacim ağõrlõğõ ve su muhtevasõnõ sağlayacak şekilde mekanik enerji uygulanarak sõkõştõrõlõr. Ayrõca, taban zemininin, taşõma gücü, don dayanõmõ ve şişme özellikleri gibi çeşitli açõlardan da uygun niteliklere sahip olmasõ gerekmektedir [20]. 239

3 Taban zeminleri, genellikle, tam elastik özellik göstermez ve bu tabakada, her yük tekrarõnõn ardõndan belirli bir plastik deformasyon birikimi meydana gelir. Şekil 1 de, tekrarlõ yükler altõndaki taban zemininin tipik bir şekil değiştirme davranõşõ görülmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi, başlangõçtaki yüklemeden başlayarak biriken plastik deformasyon, tekrar sayõsõna bağlõ olarak doğrusal olmayan bir şekilde artmaktadõr [20]. Diğer taraftan, bir deprem sõrasõnda, taban zeminleri farklõ boyutlarda kayma gerilmelerine maruz kalõrlar ve bu gerilmeler sonucu oluşan deformasyonlar, bu zemine ait çeşitli mühendislik ve endeks özelliğine bağlõ olarak farklõlõk gösterirler. Tekrarlõ yükler altõnda oluşan bu deformasyonlar, zeminin kayma mukavemetinde zayõflamaya ve gerilme-şekil değiştirme davranõşlarõnda değişikliklere neden olur. Özellikle, suya doygun gevşek kumlar, dinamik yükler altõnda meydana gelen ani kayma mukavemeti azalmasõ açõsõndan diğer zeminlerden farklõlõk gösterirler [20, 26]. Deformasyo n Elastik deformasyon Geri gelen deformasyon Biriken deformasyon Yük tekrarõ Plastik def. Şekil 1. Tekrarlõ yükler altõnda taban zemininde oluşan şekil değiştirmeler Eğer belirli bir yük tekrarõnõn ardõndan, başlangõç konsolidasyon koşullarõ ve tekrarlõ gerilme genliği deformasyon yumuşamasõna ulaşõrsa, bu durumda suya doygun granüler zeminlerde büyük miktarlarda şekil değiştirmeler meydana gelir. Oluşan şekil değiştirmelerin büyüklükleri, granülometrik özellikler, boşluk oranõ, rölatif sõkõlõk ve suya doygunluk gibi çeşitli parametrelere bağlõdõr. Temel olarak, oluşan bu ciddi mukavemet kaybõnõn sebebi, tekrarlõ kayma gerilmesi etkisiyle, ani boşluk suyu basõncõ artõşõna bağlõ olarak oluşan, efektif gerilmedeki azalmadõr. Oluşan boşluk suyu basõncõ artõşõ ve efektif gerilme kaybõ o kadar ani olarak gerçekleşir ki, zemin içerisindeki su, dõşarõ çõkma fõrsatõ bulamaz ve drenajsõz koşullarda oluşan bir kayma gerilmesi söz konusu olur. Sonuç olarak, bu olay sonucu oluşan şekil değiştirme değişimleri, sõvõlaşma adõ verilen ve efektif gerilmenin, zemin iskeletinin göçmesine neden olan kritik seviyelere ulaşmasõna neden olur. Sonuç olarak, sõvõlaşma, boşluk suyu basõncõ artõşõ, tekrarlõ gerilmeler ve drenaj koşullarõna bağlõ olarak oluşan, daneler arasõ temas yüzeylerindeki kuvvetlerde önemli azalmalarõn sonucunda oluşur. Literatürde, tekrarlõ yükler altõnda kayma mukavemetindeki değişimleri ve sõvõlaşma olayõnõ inceleyen bir 240

4 çok çalõşma mevcuttur [27-30]. Başlõca, çakõllar, kumlar, siltler ve içinde belirli oranda kum veya silt içeren karõşõk zeminler sõvõlaşmaya potansiyeline sahiptirler. Bu çalõşmada, yol taban zeminine etkiyen dinamik trafik yüklerinden farklõ olarak, bir deprem sõrasõnda, geotekstille güçlendirilmiş bir taban zemininin sõvõlaşma direncinin ne oranda arttõğõ incelenmektedir. Daha önce, literatürde yapõlan çalõşmalarda, geotekstille yapõlan güçlendirmenin dinamik taban zemini özelliklerine etkisi üzerine yoğunlaşõlmõştõr. Bu çalõşmada ise, geotekstil güçlendirmesinin tipinin ve türünün sõvõlaşma direncini nasõl arttõrdõğõ deneysel olarak ele alõnmõştõr. 3. KULLANILAN MALZEMELER VE DENEY YÖNTEMİ Bu çalõşmada Toyoura kumunun dinamik mukavemet özelliklerin geosentetiklerle iyileştirmenin etkisini araştõrmak amacõyla dinamik gerilme kontrollü tekrarlõ burulmalõ kesme deneyleri yapõlmõştõr (Şekil 2). Toyoura kumu ince üniform kum sõnõfõna girmekte olup kuartz minerolojisine sahiptir. Yarõ yuvarlak şekilli danelerden oluşan kum Birleştirilmiş Zemin Sõnõflandõrma Sistemine göre SP grup simgesiyle temsil edilmekltedir. Kumun özgül ağõrlõğõ (G s ) 2.65, maksimum boşluk oranõ (e maks ) ve minimum boşluk oranõ (e min ) sõrasõyla 0.98 ve 0.61 dir Düşey yükleme uygulayõcõsõ 2. Tork yükleme uygulayõcõsõ 3. Düşey yer değiştirme transdüseri 4. Açõsal yer değiştirme transdüseri 5. Üç eksenli hücre 6. Statik yükleme için mekanik düzenek 7. Hõz kontrol düzeneği Şekil 2. Burulmalõ kesme deney düzeneği 241

5 Deneysel çalõşmalarda, zemin numunelerinin dinamik mukavemet özelliklerini arttõrmak amacõyla örgülü ve örgüsüz olmak üzere iki tip geotekstil malzemesi kullanõlmõştõr. Örgülü geotekstiller 175g/m 2 özgül ağõrlõğa, 2 kpa basõnç altõnda 2mm kalõnlõğa ve 12kN/m tek eksenli çekme mukavemetine sahiptir. Diğer yandan örgüsüz geotekstiller 280g/m 2 özgül ağõrlõğa, 2kPa basõnç altõnda 2.5mm kalõnlõğa ve 20kN/m tek eksenli çekme mukavemetine sahiptir. Kum numuneler belirli bir rölatif sõkõlõğõ (D r =%50) sağlamak amacõyla kuru yağmurlama yöntemine göre 25cm yükseklikten dökülmek suretiyle elde edilmiştir. Numunelerin yüksekliği 20cm, iç ve dõş çaplarõ sõrasõyla 6cm ve 10cm dir. Numune kesit alanõna uygun olarak hazõrlanan geotekstiller, bir ve iki sõra halinde numune içerisine yatay bir şekilde yerleştirilmiştir. Hazõrlanan numuneler daha sonra 20kPa lõk çevre gerilmesinde suya doyurulmuştur. Bütün numuneler 98kPa çevre basõncõ altõnda izotropik olarak konsolide edilmiştir. Konsolide edilen suya doygun içi boş numunelere 0.1 Hz frekansõnda sinuzoidal üniform burulmalõ yüklemeler tekrarlõ bir şekilde uygulanarak numune kesilinceye kadar yüklemeler sürdürülmüştür. Deneyler süresince uygulanan kayma gerilmesindeki değişimler ile numunede oluşan ilave boşluk suyu basõncõ ve şekil değiştirmelerin gelişimi zamana bağlõ olarak ölçülüp kaydedilmiştir (Şekil 3). Kayma gerilmesi, τ (kpa) ?ekil De i?tirme, γ (%) Bo?luk Suyu Bas., u (kpa) Toyoura Kumu σ o ' = 98 kpa D r = % Zaman, t (sn) Şekil 3. Burulmalõ kesme deneylerinden birisine ait tipik kayõtlar 242

6 4. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalõşmada, geotekstille donatõlandõrõlmõş ve donatõlandõrõlmamõş yol taban zeminlerinin dinamik özelliklerini sõvõlaşma potansiyelleri açõsõndan karşõlaştõrmak amaçlanmõştõr. Böylece, geotekstille zeminleri iyileştirmenin zeminlerin dinamik özelliklerini ne şekilde etkilediği tespit edilmeye çalõşõlmõştõr. Bu kapsamda, geotekstillerin dinamik davranõşa etkisi, tabaka sayõsõndaki, geotekstil tipindeki ve kayma gerilmesi oranõndaki değişimlere bağlõ olarak, burulmalõ tekrarlõ kesme aleti ile test edilmiştir. Bu amaçla, güçlendirme yapõlmadan, bir-iki katmanla örgülü geotekstille ve bir-iki katmanla örgüsüz geotekstille olmak üzere toplam 5 farklõ koşulda deneyler yapõlmõştõr. Ayrõca, bu dinamik deneyler, yukarõda belirtilen her koşul için 10 farklõ kayma gerilmesi oranõnda (0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.275, 0.300, 0.325, ve 0.375) tekrarlanmõştõr. Şekil 4 de, yapõlan deney sonuçlarõ yarõ logaritmik eksen takõmõnda gösterilmiştir GTXNW-I GTXNW-II UR-Donatõsõz Kayma Gerilmesi Oranõ, τ/σ o UR GTXW-I GTXW_I-Örgülü Geotekstil (tek tabaka) GTXW_II-Örgülü Geotekstil (iki tabaka) GTXNW_I-Örgüsüz Geotekstil (tek tabaka) GTXNW_II-Örgüsüz Geotekstil (iki tabaka) GTXW-II Çevrim Sayõsõ, N Şekil 4. Deney sonuçlarõnõn grafiksel gösterimi Deney sonuçlarõ, geotekstil kullanõmõnõn sõvõlaşma direncini büyük ölçüde arttõrdõğõnõ göstermiştir. Ek olarak, gerek geotekstil tipinin (örgülü ve örgüsüz), gerekse katman sayõsõnõn sõvõlaşma potansiyeli üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmüştür. Beklendiği gibi, ilave geotekstil tabakasõ konmasõ sõvõlaşma potansiyelini azaltmõştõr ve sõvõlaşmaya neden olan çevrim sayõsõnõ arttõrmõştõr. Bir tabaka örgülü geotekstil kullanõmõ ile sõvõlaşma direncinde %25 ile %100 arasõnda artõşlar sağlanmõştõr ve artõş miktarõ, kayma gerilmesi oranõ ile doğru orantõlõ olmuştur. İki katmanlõ örgülü geotekstil kullanõmõnda ise, %73 ile %167 arasõnda dayanõm artõşlarõ tespit edilmiştir. 243

7 Yine aynõ şekilde, en yüksek sõvõlaşma dayanõmlarõnda oransal olarak en yüksek artõşlar, en yüksek gerilme oranlarõnda tespit edilmiştir. Örgüsüz geotekstille yapõlan güçlendirmelerde ise, tek katmanla %47 - %200, iki katmanla %98 - %233 aralõğõnda dayanõm artõşlarõ gözlenmiştir. Buradan da anlaşõlacağõ gibi, örgüsüz geotekstil kullanõmõ, yol taban zemininin sõvõlaşma direncinin arttõrõlmasõnda daha etkin bir rol oynamõştõr. Geotekstil tipleri arasõndaki dayanõm farklõlõklarõ, sahip olduklarõ mekanik ve sürtünme özelliklerinden kaynaklanmaktadõr. 5. SONUÇLAR Bu çalõşmada, geotekstil güçlendirmesinin yol taban zeminlerinin deprem sõrasõndaki sõvõlaşma dayanõmlarõna etkilerini inceleyebilmek amacõyla, gerilme kontrollü tekrarlõ burulmalõ kesme deneyleri yapõlmõştõr. Bu amaçla, izotropik olarak konsolide edilmiş Toyoura kumlarõ üzerinde, farklõ geotekstillerle (örülü ve örgüsüz), farklõ katmanlarla ve değişik kayma gerilmesi oranlarõnda deneyler gerçekleştirilmiştir. Sõvõlaşma dayanõmlarõnõ belirleme amacõ ile yapõlan bu burulmalõ dinamik kesme deneylerinde, değiştirilen deney parametrelerinin sonuçlar üzerinde çok önemli rol oynadõklarõ belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, örgüsüz geotekstiller örgülü geotekstillere göre daha başarõlõ sonuçlar vermiştir. Bunun sebebi, örgüsüz geotekstillerin sahip olduklarõ daha yüksek elastisite modülü ve sürtünme katsayõsõ değerleri ile açõklanabilir. Örgülü ve örgüsüz geotekstiller arasõndaki sõvõlaşmaya neden olan çevrim sayõsõ arasõndaki farklõlõklar, %50 seviyelerine varmaktadõr. Tabaka ve dolayõsõ ile katman sayõsõndaki artõşlar, beklendiği gibi, sõvõlaşma direncini arttõrdõ. Sayõsal olarak, bir katmanlõ durumdaki dayanõm artõşõ örgülü ve örgüsüz geotekstiller için %25 ile %167 arasõnda iken, iki katmanlõ güçlendirmelerde %47 ile %233 arasõnda değişmiştir. Sonuç olarak, bu çalõşmada, yol taban zeminin geotekstil donatõlandõrma ile güçlendirilmesinin, aynõ zamanda sõvõlaşma dayanõmlarõ üzerindeki pozitif etkileri incelenmiştir. Yapõlan üstyapõ analiz çalõşmalarda gözden kaçan bu durum vurgulanarak, geotekstil tipi, tabaka sayõsõ ve gerilme oranlarõnõn etkileri ayrõca karşõlaştõrõlmõştõr. 244

8 KAYNAKLAR [1] Koerner, R. M., (1998) Designing with geosynthetics, 4th Ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., (İngilizce). [2] Bathurst, R.J., Alfaro, M.C. (1996) Review of seismic design, analysis and performance of geosynthetic reinforced walls, slopes and embankments, I. International Symposium on Earth Reinforcement, Keynote Lecture, Kyushu, pp , (İngilizce). [3] Das, B.M. (1998) Dynamic loading on foundation on reinforced sand, Geotechnical Special Publication, No: 76, Geosynthetics in Foundation Reinforcement and Erosion Control Systems, pp.19-33, (İngilizce). [4] Floss, R., Laier, H., Brau, G., (1990) Dynamic loading of geotextile/soil systems, Proceedings of the Fourth International Conference on Geotextiles, Geomembranes and Related Products, The Hague, May 28 June 1, pp , (İngilizce). [5] Kothari, V.K., Das, A. (1994) Effect of dynamic loading on compressional behavior of spunbonded nonwoven fabrics, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 13, No. 1, pp.55-64, (İngilizce). [6] Krishnaswamy, N.R., Isaac, N.T. (1994) Liquefaction potential of reinforced sand, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 13, No. 1, pp.23-41, (İngilizce). [7] Narejo, D.B., (2003) Opening size recommendations for separation geotextiles used in pavements, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 21, pp , (İngilizce). [8] Alobaidi, I., Hoare, D.J. (1996) The development of pore water pressure at the subgrade-subbase interface of a highway pavement and its effect on pumping of fines, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 14, No. 2, pp , (İngilizce). [9] Boominathan, S., Senathipathi K. and Jayaprakasam, V. (1991) Field studies on dynamic properties of reinforced earth, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 10, No. 8, pp , (İngilizce). [10] Haeri, S.M., Noorzad, R. and Oskoorouchi, A.M. (2000) Effect of geotextile reinforcement on the mechanical behavior of sand, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 18, pp , (İngilizce). [11] Ismail, I., Raymond, G.P. (1995) Influence of geosynthetic reinforcement on granular soils. Mechanically stabilized backfill and properties of geosynthetics and geocomposites, Transportation Research Record No. 1474, Transportation Research Board, US National Research Council, pp , (İngilizce). [12] Lieberenz, K., Weisemann, U. (2002) Geosynthetics in dynamically stressed earth structures of railway lines, Rail International, Vol. 33, No. 11, 30-39, (İngilizce). 245

9 [13] Ling, H.I., Zheng, L. (2001) Performance of geosynthetic-reinforced asphalt pavements, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 127, No. 2, pp , (İngilizce). [14] Raymond, G.P. (2002) Reinforced ballast behavior subjected to repeated load, Geotextiles and Geomembranes, 20, pp.39 61, (İngilizce). [15] Schaeffner, M., Khay, M. (1982) Measurement of anticontaminant property of fabrics under simulated traffic load, Proceedings of the Second International Conference on Geotextiles, Las Vegas, pp , (İngilizce). [16] Shewbridge, S. E., Sousa, J. B. (1991) Dynamic properties of reinforced sand, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 117, No. 9, pp , (İngilizce). [17] Giroud, J.P. and Noiray, L. (1981) Geotextile-reinforced unpaved road design, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.107, No.9, pp , (İngilizce). [18] Vercueil, D., Billet, P. and Cordary, D. (1997) Study of the liquefaction resistance of a saturated sand reinforced with geosynthetics, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 16, No. 7-8, pp , (İngilizce). [19] Giroud,J.P. and Han, J, (2004) Design method for geogrid-reinforced unpaved roads.1. development of design method, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 130, No.8, pp , (İngilizce). [20] Huang, Y.W. (1993) Pavement design and analysis, Prentice Hall Inc., NJ. (İngilizce). [21] Yegian, M.K., Lahlaf, A.M. (1992) Dynamic interface shear strength properties of geomembranes and geotextiles, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 118, No. 5, pp , (İngilizce). [22] Tan, S.A., Chew, S.H. and Wong, W.K. (1998) Sand-geotextile interface shear strength by torsional ring shear tests, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 16, pp , (İngilizce). [23] Laier, H., Brau, G., (1986) The use of geotextiles in road construction under intensive dynamic loading, Proceedings of the Third International Conference on Geotextiles, Vienna, pp , (İngilizce). [24] Noorany, I. and Uzdavines, M, (1989) Dynamic behavior of saturated sand reinforced with geosynthetic fibers, Geosynthetics '89 Conference, San Diego CA, pp , (İngilizce). [25] Krishnaswamy, N.R, Isaac, N.T. (1995) Liquefaction analysis of saturated reinforced granular soils, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 121, No.9, pp , (İngilizce). [26] Walters, D.L., Raymond, G.P., (1999) Repeated loading of reinforced finite depth granular material, Geosynthetics 99, Vol. 2, Boston, MA. North American Geosynthetics Society, St. Paul, MN, pp , (İngilizce). 246

10 [27] Alarkon-Guzman, A., Leonards, G.A. and Chameau, J.L. (1988) Undrained monotonic and cyclic strength of sands, ASCE Journal of Geotechnical Engineering, Vol.114, pp , (İngilizce). [28] S eed, H.B. (1979). Soil liquefaction and cyclic mobility evaluation for level ground during earthquakes, ASCE Journal of Geotechnical Engineering Division, Vol.105, pp , (İngilizce). [29] Talaganov. K.V. (1996). Stress-strain transformations and liquefaction of sands, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.15, pp , (İngilizce). [30] Erten, D. and Maher, M.H. (1995). Cyclic undrained behavior of silty sand, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.14, pp , (İngilizce). 247

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Ehsan ETMİNAN Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Oda AMF-334 34980 Şile/ İstanbul, Türkiye Telefon: +90(216) 5287269 ehsan.etminan@isikun.edu.tr

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ARTAN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCE DANELİ ZEMİNLERDE FİBER KULLANIMININ DİNAMİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ARTAN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCE DANELİ ZEMİNLERDE FİBER KULLANIMININ DİNAMİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET: ARTAN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCE DANELİ ZEMİNLERDE FİBER KULLANIMININ DİNAMİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İ.Kalıpcılar 1, E. Karakan 2, D. Erdogan 3, A. Sezer 4, S. Altun 4 1 Araştırma Görevlisi,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 139-152 Ocak 24 SUYA DOYGUN KUMLARIN DRENAJSIZ KOŞULLARDAKİ DAVRANIŞININ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA BURULMALI KESME DENEY ALETİ İLE

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

KUMLARDA DİNAMİK KAYMA MODÜLÜNÜN BELİRLENMESİ

KUMLARDA DİNAMİK KAYMA MODÜLÜNÜN BELİRLENMESİ KUMLARDA DİNAMİK KAYMA MODÜLÜNÜN BELİRLENMESİ Selim ALTUN Atilla ANSAL İRİŞ Zeminlerde gerilme şekil değiştirme ilişkisi incelenirken özellikle kalıcı şekil değiştirmelerin oluşmadığı zemin ortamlarında

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi *

Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi * TEKNİK NOT İMO Teknik Dergi, 215 715-722, Yazı 43, Teknik Not Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi * Şahin Çağlar TUNA 1 Eyyüb KARAKAN 2 Selim ALTUN 3 ÖZ Donatılı zeminlerin

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Barış ELİBOL ve Ayfer ERKEN İTÜ. İnş. Fak., İnş. Müh. Böl. İstanbul ÖZET Yapılan çalışmada, kuru yağmurlama yöntemiyle Dr=%5

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers Doğan YILDIRIM İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Abdulazim

Detaylı

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYİNDE SİLTLERİN SIVILAŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS INFLUENCING THE LIQUEFACTION SILT IN THE CYCLIC TRIAXIAL TEST

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYİNDE SİLTLERİN SIVILAŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS INFLUENCING THE LIQUEFACTION SILT IN THE CYCLIC TRIAXIAL TEST DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYİNDE SİLTLERİN SIVILAŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS INFLUENCING THE LIQUEFACTION SILT IN THE CYCLIC TRIAXIAL TEST URAL, N. Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

GEOGRİD-DONATILI ZEMİN ÜZERİNE İNŞAA EDİLEN ORTA KATLI BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA DEPREM KARAKTERİSTİKLERİNİN ETKİSİ

GEOGRİD-DONATILI ZEMİN ÜZERİNE İNŞAA EDİLEN ORTA KATLI BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA DEPREM KARAKTERİSTİKLERİNİN ETKİSİ GEOGRİD-DONATILI ZEMİN ÜZERİNE İNŞAA EDİLEN ORTA KATLI BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA DEPREM KARAKTERİSTİKLERİNİN ETKİSİ A. Edinçliler 1, Y.S.Toksoy 2 ve Ö.Yıldız 3 1 Prof.Dr., Deprem Mühendisliği Anabilim

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Bazalt Fiber Katkısının Siltli Zeminlerin Kayma Direncine Etkisi

Bazalt Fiber Katkısının Siltli Zeminlerin Kayma Direncine Etkisi 218 Published in 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 4-6 MAY 218 (ISHAD218 Sakarya Turkey) Bazalt Fiber Katkısının Siltli Zeminlerin Kayma Direncine Etkisi 1 Ali KENAN

Detaylı

Tekrarlı yüklemeler etkisi altında zeminlerin konsolidasyonu

Tekrarlı yüklemeler etkisi altında zeminlerin konsolidasyonu itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 187-195 Haziran 2006 Tekrarlı yüklemeler etkisi altında zeminlerin konsolidasyonu Hayreddin ERŞAN *, Hüseyin YILDIRIM İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Demiryollarında Geosentetikler

Demiryollarında Geosentetikler Demiryollarında Geosentetikler Giriş Geosentetikler :Genellikle Polymer esaslı - Polypropylene, Polyester, PVC, Polyamide, Polyethylene Değişik tiplerde geosentetikler demiryollarında kullanılır Geotextiles

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

INS7.. Seçmeli Ders INS797* Yüksek Lisans Seminer INS7.. Seçmeli Ders INS798* Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

INS7.. Seçmeli Ders INS797* Yüksek Lisans Seminer INS7.. Seçmeli Ders INS798* Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Research Techniques and Araştırma Yayın-Etiği

Detaylı

Yatak Katsayısı Yaklaşımı

Yatak Katsayısı Yaklaşımı Yatak Katsayısı Yaklaşımı Yatak katsayısı yaklaşımı, sürekli bir ortam olan zemin için kurulmuş matematik bir modeldir. Zemin bu modelde yaylar ile temsil edilir. Yaylar, temel taban basıncı ve zemin deformasyonu

Detaylı

Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri *

Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri * İMO Teknik Dergi, 216 7593-7617, Yazı 462 Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri * Eyyüb KARAKAN 1 Selim ALTUN 2 ÖZ Sunulan çalışmada, silt kum

Detaylı

Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi

Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi N. Ural Bilecik Üniversitesi, Türkiye,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE ÇEVRİMSEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE ÇEVRİMSEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey İNCE DANELİ ZEMİNLERDE ÇEVRİMSEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYDE FREKANSIN ETKİSİ

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYDE FREKANSIN ETKİSİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYDE FREKANSIN ETKİSİ

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri 73 Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri Çiğdem TİPİ, Zülküf KAYA 2, Hacı Bekir KARA 3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri, TÜRKİYE 2,3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

MODİFİYE KATKI MADDELERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMA ETKİSİ VE PERFORMANS ÜSTÜNLÜKLERİ

MODİFİYE KATKI MADDELERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMA ETKİSİ VE PERFORMANS ÜSTÜNLÜKLERİ MODİFİYE KATKI MADDELERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMA ETKİSİ VE PERFORMANS ÜSTÜNLÜKLERİ İbrahim SÖNMEZ 1 Mehmet Tahir DENİZ 2 Süreyya TAYFUR 3 Halit ÖZEN 4 Seyit Ali YILDIRIM 5 Bekir Kadri EREN 6 SUMMARY

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Bir yapõ sistemi genel olarak iki kõsõmda

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_8 INM 305 Zemin Mekaniği Zeminlerde Gerilme ve Dağılışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

Eskişehir Kohezyonlu Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi. Determination of Liquefaction Potential of Eskisehir Cohesive Soils

Eskişehir Kohezyonlu Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi. Determination of Liquefaction Potential of Eskisehir Cohesive Soils 2018 Published in 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey) Eskişehir Kohezyonlu Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Pullout Test Aleti ile Karayolu Alttemelinde Geogrid Performansının Araştırılması *

Pullout Test Aleti ile Karayolu Alttemelinde Geogrid Performansının Araştırılması * İMO Teknik Dergi, 2011 5285-5304, Yazı 342 Pullout Test Aleti ile Karayolu Alttemelinde Geogrid Performansının Araştırılması * Tuba SERT* Muhammet Vefa AKPINAR** ÖZ Bu çalışmada, karayolu alttemelinde

Detaylı

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri *1 Mustafa Özsağır, 1 Ertan Bol, 1 Sedat Sert ve 2 Kurban Öntürk 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi. Türkiye 2 Geyve Meslek

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

Tekrarlı yükler altında kumların gerilme şekil değiştirme özellikleri

Tekrarlı yükler altında kumların gerilme şekil değiştirme özellikleri itüdergisi/d mühendislik Cilt:, Sayı:4, 5-34 Ağustos 3 Tekrarlı yükler altında kumların gerilme şekil değiştirme öellikleri Selim ALTUN *, Atilla ANSAL İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 453-461 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi İki Tabakalı Profilinde Kazık Temellere Gelen Deprem Yüklerinin Eşdeğer

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

KULLANILMIŞ OTOMOBİL LASTİKLERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM PERFORMANSINA ETKİSİ

KULLANILMIŞ OTOMOBİL LASTİKLERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM PERFORMANSINA ETKİSİ KULLANILMIŞ OTOMOBİL LASTİKLERİNİN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM PERFORMANSINA ETKİSİ Mehmet Tahir DENİZ 1 İbrahim SÖNMEZ 2 Seyit Ali YILDIRIM 3 Bekir Kadri EREN 4 SUMMARY The more recent researches are aimed

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI

7. TOPRAĞIN DAYANIMI 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

REZONANS KOLON DENEYİ İLE KİL ZEMİNİN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF DYNAMIC PARAMETERS OF CLAY WITH RESONANT COLUMN TEST

REZONANS KOLON DENEYİ İLE KİL ZEMİNİN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF DYNAMIC PARAMETERS OF CLAY WITH RESONANT COLUMN TEST ÖZET: REZONANS KOLON DENEYİ İLE KİL ZEMİNİN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ B. Görgün 1 ve N. Ural 2 1 Arş. Gör. Burak Görgün, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ. Ders 1. Genel Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ. Ders 1. Genel Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0426102 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Ders 1. Genel Giriş Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hafta / Week Konular / Subjects

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

Malzemelerin Deformasyonu

Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin deformasyonu Kristal, etkiyen kuvvete deformasyon ile cevap verir. Bir malzemeye yük uygulandığında malzeme üzerinde çeşitli yönlerde ve çeşitli şekillerde yükler

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır.

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır. 18. KONSOLİDASYON Bir mühendislik yapısının veya dolgunun altında bulunan zeminin sıkışmasına konsolidasyon denir. Sıkışma 3 boyutlu olmasına karşılık fark ihmal edilebilir nitelikte olduğundan 2 boyutlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

1. Temel zemini olarak. 2. İnşaat malzemesi olarak. Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı

1. Temel zemini olarak. 2. İnşaat malzemesi olarak. Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı 1. Temel zemini olarak Üst yapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıması Deformasyonların belirli sınır değerleri aşmaması 2. İnşaat malzemesi olarak 39 Temellerin

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) SELÇUK BİLDİK E-Posta Adresi : selcuk.bildik@nisantasi.edu.tr Telefon (İş) : 2122101010- Telefon (Cep) : Faks : Adres : Nişantaşı Kampüsü Ergenekon Cad. No: 45 34380 Şişli / İstanbul Öğrenim Bilgisi Doktora

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101. English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I

Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101. English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) Ön

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

MEMDUH KARALAR EDUCATION RESEARCH INTEREST

MEMDUH KARALAR EDUCATION RESEARCH INTEREST MEMDUH KARALAR Department of Civil Engineering Bülent Ecevit University Zonguldak, Turkey TEL: +90 372 291 21 18 memduhkaralar@gmail.com EDUCATION Ph.D. LOW-CYCLE FATIGUE PERFORMANCE OF STEEL H-PILES IN

Detaylı

DEMİRYOLLARINDA GEOSENTETİK MALZEME KULLANIMI-GEOGRİD KULLANILARAK BALAST/ALTBALAST TABAKA KALINLIKLARININ AZALTILMASI

DEMİRYOLLARINDA GEOSENTETİK MALZEME KULLANIMI-GEOGRİD KULLANILARAK BALAST/ALTBALAST TABAKA KALINLIKLARININ AZALTILMASI 2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 13), 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye DEMİRYOLLARINDA GEOSENTETİK MALZEME KULLANIMI-GEOGRİD KULLANILARAK BALAST/ALTBALAST TABAKA KALINLIKLARININ

Detaylı