YASED... MISSION YASED... VISION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASED... MISSION YASED... VISION"

Transkript

1

2 01

3 YASED... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 1980 yılında kurulmuș, üyeleri Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası șirketler olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurulușudur. 200 ü așkın üyesi ile uluslararası kurumsal yatırımcıları 34 yıldır aynı çatı altında bulușturan ve temsil eden bir platform olarak YASED, Türkiye deki uluslararası doğrudan yatırımcıların en önemli temsilcisidir. YASED üyeleri ortak bir vizyonu paylașmakta ve daha iyi bir yatırım ortamı için proaktif olarak çalıșmaktadır. MİSYON Yatırım ortamının iyileștirilmesine katkıda bulunmak suretiyle, uluslararası șirketlerin Türkiye deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini arttırmak MISSION To enhance the productivity of international corporations in Turkey and increase the attractiveness of investing in the country by contributing to the improvement of the investment environment VİZYON Türkiye nin Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden Biri Olma hedefinin gerçekleșmesine, katma değer yaratan uluslararası doğrudan yatırımlarla destek veren öncü bir sivil toplum kurulușu olmak VISION To be a leading non-governmental organization that contributes to Turkey s goal of Being Among the Top 10 Economies of the World by supporting international direct investments that generate added value for the country. YASED... YASED International Investors Association is a non-profit non-governmental organization established in 1980 whose members are international corporations active in Turkey. With over 200 members, YASED is the most prominent representative of international direct investors in Turkey and is a platform that has been representing international investors for 34 years. YASED members share a common vision and work proactively towards creating a better investment environment.

4 STRATEJİK ÖNCELİKLER STRATEGIC PRIORITIES YASED, misyonunu ve faaliyetlerini stratejik öncelikleri ile desteklemektedir. YASED supports its mission and activities by the following strategic priorities. 1 Uluslararası standartlarda, sürdürebilir ve rekabetçi yasal ve yönetsel düzenlemelerin tesisinde öncü rol almak, Playing a leadership role in establishing sustainable and competitive legislative and supervisory regulations at international standards, Ülkemizin gelișmesi ve küresel rekabet gücünün artması için Türkiye de yatırım yapan uluslararası șirketlerin önemine dair kamuoyu algısını güçlendirmek, Reinforcing the perception of the public regarding the importance of international corporations investing in Turkey to ensure the development of the country and increase its global competitive power, 2 3 Uluslararası șirketlerin ArGe Merkezi yatırımlarında Türkiye nin tercih edilmesini sağlayacak stratejik öneriler olușturmak, Providing strategic recommendations that will serve to make Turkey a preferred country in the context of the R&D Center investments undertaken by international corporations, Uluslararası arenada görev alabilecek yetkinlik ve çeșitlilikte Türk Yönetici Havuzunu büyütmeye yönelik stratejik öneriler üretmek, Developing strategic recommendations to enlarge the pool of Turkish Executives who are competent and diversely qualified to be assigned international managerial positions, 4 5 Uluslararası șirketlerin faaliyetlerinde, Türkiye nin Bölgesel Merkez olarak konumlandırılmasına öncülük etmek. Pioneering the positioning of Turkey as a "Regional Hub" in the operations of international corporations. 03

5 SATIR BAȘLARI HIGHLIGHTS ETKİN REFERANS ve ELÇİ Güçlü üye profilinin sunduğu küresel çaptaki gelișmiș bilgi, deneyim, teknoloji, insan kaynağı ve paydaș ağı sayesinde YASED, Türkiye deki yatırım ortamının yurtdıșındaki tanıtımında elçi rolü üstlenmektedir. Yatırım ortamı ile ilgili konularda uluslararası en iyi uygulamaların ülkemize yerleștirilmesinde etkin referans ve bilgi kaynağı olarak konumlanmaktadır. EFFECTIVE REFERENCE AND AMBASSADOR... YASED's powerful membership profile, which offers highly developed an global know-how, experience, technologies, human resources and network of stakeholders have positioned it as ambassador in promoting Turkey's investment environment abroad. It is also characterized in the investment environment by being an effective reference and source of know-how in the context of paving the way to adapting international best practices to Turkey. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜÇLÜ TEMSİL YASED üyesi șirketler, ülke ekonomisinde önemli bir ağırlığa ve iktisadi temsile sahip olup, Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük bir katma değer sağlamaktadırlar. İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin En Büyük Șirketlerini listelediği 2012 yılı İSO 500 listesi içinde çoğunluğu üyemiz olan 138 uluslararası șirketin, 500 șirketin toplam ihracatının %41 ini, üretimden satıșlarının %29 unu ve istihdamının %28 ini gerçekleștirdiği görülmektedir. A STRONG REPRESENTATIVE IN THE TURKISH ECONOMY... YASED member corporations constitute a major presence and economic representation in the country's economy, generating significant added value in Turkey s economic and social development. A glance at the Istanbul Chamber of Industry's ISO 500 list of Turkey's Largest Companies in 2012 reveals that 138 international companies, the majority of which are members of our Association, comprised 41% of the total exports, 29% of the sales and 28% of the employment represented by the 500 corporations listed. 04

6 GLOBAL BİLGİ, TECRÜBE, STRATEJİ ve ULUSLARARASI EN İYİ UYGULAMALARIN ÜLKEMİZE AKTARILMASI YASED, dünyanın birçok farklı ülkesinde faaliyet gösteren uluslararası kurumsal üyelerinin vizyon, strateji, bilgi birikimi, tecrübe ve ilișki ağını Türkiye ye tașımakta, global standartların ve en iyi uygulamaların ülkemize aktarılmasına öncülük etmektedir. GLOBAL KNOW-HOW, EXPERIENCE, STRATEGIES AND ADOPTING THE BEST INTERNATIONAL PRACTICES IN TURKEY... YASED carries into Turkey the vision, strategies, accumulated know-how, experience and organizational networks of its international corporate members operating in many different countries around the world as it leads the way in transferring global standards and the best practices into the country. ULUSLARARASI KURUM ve KURULUȘLARLA GÜÇLÜ KÜRESEL İLİȘKİLER... YASED; Dünya Bankası (WB), Avrupa Birliği (EU) Komisyonu, Birleșmiș Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İșbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurulușu (IFC) gibi prestijli uluslararası kurum ve kurulușlar ile gerçekleștirilen ișbirlikleri, ortak projeler, düzenli temaslar neticesinde güçlü bir uluslararası ilișki ve iletișim ağına sahip olup, bu kurumların küresel tecrübe ve bilgi birikimlerinin Türkiye ye tașınmasına destek vermektedir. POWERFUL GLOBAL RELATIONSHIPS WITH INTERNATIONAL CORPORATIONS AND ORGANIZATIONS... YASED has been collaborating with prestigious international enterprises and organizations such as the World Bank (WB), European Commission (EC), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and International Finance Corporation (IFC), working on joint projects and establishing strong international relations and a powerful communications network through regular contacts, helping to carry the global experience and know-how of these organizations into Turkey. 05

7 NEDEN YASED? WHY YASED? Uluslararası șirketleri ve yatırımları temsil eden güçlü, bağımsız platform... A powerful, independent platform representing international corporations and investments... Birlikten doğan güç, etkinlik ve sinerji... The strength, effectiveness and synergy that is born of unity... Paydașlarla etkin ilișki ağı... An effective network of stakeholder relations... Kamu kurumları nezdinde etkin temsil, güçlü ve saygın çözüm ortağı... An effective representative and a strong and reputable solution partner with regard to public institutions Yasama ve mevzuat çalıșmalarında aktif rol An active role in legislation and regulatory efforts... Sektörel uzmanlık, yatay ve dikey yapılanma... Sectoral expertise, horizontal and vertical structuring... Analitik ve iktisadi raporlar, imza projeler ve faaliyetler Analytic and economic reports, signature projects and activities... 06

8 1 2 3 ULUSLARARASI ȘİRKETLERİ ve YATIRIMLARI TEMSİL EDEN GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ PLATFORM... Türkiye ekonomisine yön veren her sektörde ve dünyanın çeșitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve her biri kendi alanlarında en büyük 200 ü așkın kurumsal üyesi olan YASED, Türkiye deki uluslararası doğrudan yatırımcıların en güçlü ve en etkin temsilcisidir. YASED leri ortak bir vizyonu paylașmakta, Türkiye de daha iyi bir yatırım ve iș ortamının yaratılmasına katkı sunmak için proaktif olarak çalıșmaktadır. BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ, ETKİNLİK ve SİNERJİ... YASED, yatırım ortamı ile ilgili ortak konular çerçevesinde, tüm kamu ve düzenleyici denetleyici kurum ve kurulușlarla olan ilișkilerinde üyelerine destek verir. ler, ortak menfaatlerinin korunması hususunda sivil toplum kurulușu çatısı altında birlikte hareket ederek, daha güçlü bir temsil ile çözüme daha etkin ve hızlı bir șekilde ulașmaktadır. PAYDAȘLARLA ETKİN İLİȘKİ AĞI YASED bașta üyeleri olmak üzere kamu kurumları, yabancı misyonlar, medya, üniversite ve akademisyenler, iș dünyası ve sivil toplum kurulușlarından olușan geniș paydaș ağı ile güçlü bir ilișki ve iletișim içindedir. Bu sayede YASED in, gündem konuları, kamu, iș dünyası ve medya nezdinde canlı tutulabilmekte, diğer kurumlarla ortak projeler geliștirilmekte, sorunların çözümleri yönünde stratejik öneriler üretilmektedir. Söz konusu iletișim ağı karar vericiler nezdinde önemli bir farkındalık yaratmakta ve YASED i güçlü bir ortak ve referans noktası olarak konumlandırmaktadır. 1. A POWERFUL, INDEPENDENT PLATFORM REPRESENTING INTERNATIONAL CORPORATIONS AND INVESTMENTS... YASED stands apart as being the strongest and most effective representative of international direct investors in Turkey with more than 200 corporate members, all leaders in their respective fields, representing a comprehensive sectoral distribution and active in different regions of the world. YASED members share a common vision and work proactively to contribute to creating a better investment and business environment in Turkey. 2. THE STRENGTH, EFFECTIVENESS AND SYNERGY THAT IS BORN OF UNITY... YASED supports its members in their contacts with all the public and regulatory-supervisory authorities in the context of their common issues related to the investment environment. s act in unity, gathering under the roof of a strong and effective NGO, and protect their common interests and resolve issues more efficiently and rapidly. 3. AN EFFECTIVE NETWORK OF STAKEHOLDER RELATIONS... YASED has established powerful relations and communications with a broad network of stakeholders that encompass primarily the members, and also all public institutions international missions, the media, university and other academics, the business community and non-governmental organizations. As a result matters on the agenda are kept current before the general public, the business world and the media. Joint projects are also developed with other organizations, and strategic proposals are provided for the resolution of issues. Such communication network creates substantial awareness on the decision makers, positioning YASED as a strong partner and reference point. 07

9 NEDEN YASED? WHY YASED? KAMU KURUMLARI NEZDİNDE ETKİN TEMSİL, GÜÇLÜ ve SAYGIN ÇÖZÜM ORTAĞI... YASED, tüm kamu kurum ve kurulușlarının yanı sıra, Türkiye de ekonomik, iș ve yatırım ikliminin iyileștirilmesi için çözüm önerilerinin geliștirildiği; Yatırım Ortamını İyileștirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Yatırım Danıșma Konseyi (YDK), İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi platformlarda düzenli ve faal olarak temsil edilmekte, üyelerinin görüș ve önerilerini kamu kurumlarına proaktif olarak aktarmaktadır. YASED Ankara Temsilcisi ise kamu kurumları ile tesis edilen güçlü ilișkilere stratejik destek ve takip sağlamaktadır. YASAMA ve MEVZUAT ÇALIȘMALARINDA AKTİF ROL YASED, stratejik öncelikleri ve temsil ettiği üye tabanı doğrultusunda "katılımcı yönetișim anlayıșı" ile yapılandırdığı ve üye șirketlerinin dahil olduğu 18 Çalıșma Grubu ve 5 Stratejik Komisyon bünyesinde olușan çalıșma gündemini, üyelerinin sektörel sorunlarını, yatırım ve iș ortamına ilișkin beklenti, tespit ve önerilerini, kamu kurum ve kurulușları nezdinde proaktif ve çözüm odaklı bir șekilde dile getirmektedir. Ankara ile kurulan güçlü ve etkin ilișkiler, yasama, mevzuat ve düzenlemelerin henüz hazırlık așamasında YASED i proaktif bir çözüm ortağı ve paydaș olarak konumlandırmakta, yasal ve yönetsel değișiklik ve düzenlemelere yönelik, ilgili Bakanlık ve kurulușlardan gelen görüș talepleri doğrultusunda Çalıșma Gruplarının üye șirketlerinin görüș ve önerileri ile katkı sağlanmaktadır. Kamu kurumları ve Bakanlıklar ile YASED üyelerinin katılımında ortak düzenlenen çalıștaylar ise politika olușturma süreçlerine destek vermektedir. 4. AN EFFECTIVE REPRESENTATIVE AND A STRONG AND REPUTABLE SOLUTION PARTNER WITH REGARD TO PUBLIC INSTITUTIONS YASED is represented regularly and actively on solution generation platforms to improve the investment climate in Turkey, such as The Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE), The Investment Advisory Council (IAC), Istanbul Finance Center, Istanbul Development Agency, in addition to all the other public institutions, proactively transmitting the views and recommendations of its members to government authorities. YASED's Ankara Representative gives strategic support and follow up to reinforce the potent relations that have been established with public authorities. 5. AN ACTIVE ROLE IN LEGISLATION AND REGULATORY EFFORTS... In line with its strategic priorities and the membership base that it represents, YASED has organized 18 Working Groups in which the members are represented and which operate under the principle of "participatory governance," pursuing a working agenda of adopting a solution-oriented approach to proactively informing public authorities of the sectoral issues of its members as well as relaying their expectations, evaluations and strategic suggestions regarding the business and investment environment. YASED has also 5 Strategic Committees targeting the mentioned purpose. The strong relations established with Ankara position YASED as a proactive solution partner and a stakeholder in legislative and regulatory processes that are as yet in their preparatory stages. YASED contributes to the legislative and regulatory processes by conveying opinions and strategic suggestions formed within its working groups by its members. YASED also contributes to the policy formation process by workshops that are jointly organized with the public authorities, the Ministries and its member corporations.

10 6 7 SEKTÖREL UZMANLIK, YATAY ve DİKEY YAPILANMA YASED, üyelerinin yatırım ortamına dair beklenti ve taleplerinin daha iyi karșılanması, ortak sorunlarının çözümü yönünde etkin ve hızlı hizmet verilebilmesi için sektörel ve yatay 18 Çalıșma Grubu ve 5 Stratejik Komisyon olușturmuștur. Aylık düzenli gerçekleștirilen Çalıșma Grubu ve Komisyon Toplantıları, CEO Forum Toplantıları, yıllık Ankara Resepsiyonu ve İstișare Toplantıları, düzenli Konferanslar ve Kamu Çalıștayları aracılığıyla, üye șirketler için farklı ortamlarda istișare platformu yaratılmaktadır. ANALİTİK ve İKTİSADİ RAPORLAR, İMZA PROJELER ve FAALİYETLER YASED, dünyada ve Türkiye de yatırım ortamına dair makro ve sektörel analizler, uluslararası doğrudan yatırım raporları ve stratejik odaklı imza projeler aracılığıyla genel ekonomi, iș ve yatırım ortamı gelișmelerine ilișkin somut, ölçülebilir ve objektif çıktılar ve hedeflere yönelik yol haritaları üretmektedir. 6. SECTORAL EXPERTISE, HORIZONTAL AND VERTICAL STRUCTURING... YASED formed 18 Working Groups and 5 Strategic Committees in an effort to better meet demands and expectations of its members regarding the investment environment and to give effective and efficient service with regard to creating solutions to common issues. The members are provided with opportunities to exchange their ideas and have discussions on many different platforms such as the Working Group Meetings regularly held on a monthly basis, General Meetings, CEO Forum Meetings held monthly in small groups, Ankara Reception, conferences and workshops organized with public authorities. 7. ANALYTIC AND ECONOMIC REPORTS, SIGNATURE PROJECTS AND ACTIVITIES... YASED generates concrete, measurable, objective and analytic outputs and roadmaps with respect to general economy, the business and investment environment by macro and sectoral analyses on the business and investment environment in the world and in Turkey, reports on international direct investments and YASED signature projects with strategic focus. 09

11 ÇALIȘMA GRUPLARI WORKING GROUPS YASED, 200 ü așkın kurumsal üyesinin küresel bilgi, deneyim ve birikiminden faydalanarak yatırım ortamının iyileștirilmesi için profesyonel kadrosu ve çalıșma grupları ile faaliyetlerini yürütmektedir... Our professional staff and working groups actively engage in producing solutions for the improvement of Turkey's investment environment, drawing from the global know-how, expertise and experience of over 200 corporate YASED members... Yatay Çalıșma Grupları Horizontal Working Groups Grup leri Group s ArGe R&D 89 üye, 43 șirket 89 members, 43 corporations Dıș Ticaret ve Gümrükler Foreign Trade and Customs 78 üye, 51 șirket 78 members, 51 corporations Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Intellectual and Industrial Property Rights 65 üye, 41 șirket 65 members, 41 corporations Hukuk Law 120 üye, 75 șirket 120 members, 75 corporations İstihdam ve Eğitim Employment and Education 64 üye, 50 șirket 64 members, 50 corporations Vergi ve Teșvikler Tax and Incentives 81 üye, 53 șirket 81 members, 53 corporations 10

12 Sektörel Çalıșma Grupları Sectoral Working Groups Grup leri Group s Altyapı, İnșaat, Gayrimenkul Infrastructure, Construction, Real Estate 20 üye, 15 șirket 20 members, 15 corporations Bankacılık Banking 25 üye, 17 șirket 25 members, 17 corporations Bilgi ve İletișim Teknolojileri Information and Communication Technologies 65 üye, 30 șirket 65 members, 30 corporations Enerji (ve Çevre) Energy and Environment 40 üye, 25 șirket 40 members, 25 corporations Hızlı Tüketim Ürünleri Fast Moving Consumer Goods 32 üye, 21 șirket 32 members, 21 corporations Kimya Chemicals Kurulma așamasında In the foundation process Lojistik ve Ulaștırma Logistics and Transportation 48 üye, 32 șirket 48 members, 32 corporations Otomotiv ve Yan Sanayi Automotive and Parts 31 üye, 14 șirket 31 members, 14 corporations Perakende Retail 25 üye, 12 șirket 25 members, 12 corporations Sağlığa Erișim Access to Health 51 üye, 31 șirket 51 members, 31 corporations Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Insurance and Pension 19 üye, 14 șirket 19 members, 14 corporations Tarım ve Gıda Food and Agriculture 54 üye, 31 șirket 54 members, 31 corporations 11

13 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİ MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS and BOARD OF AUDITORS FOR THE TERM Yönetim Kurulu Board Of Directors Görevi Position Șirket - Ünvan Title - Company Serpil Timuray Bașkan Chairman Vodafone Grubu / Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Bașkanı, Dünya İcra Kurulu si Regional CEO of Africa, Middle East Asia, Pacific and Executive Committe member of Vodafone Group Akın Kozanoğlu Bașkan Vekili Deputy Chairman Board Room Coaching / Yönetim Kurulu Danıșmanı Chairman of Board Room Coaching Galya Frayman Molinas Bașkan Yard. Vice Chairman Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Bașkanı Coca-Cola Turkey, Caucasus and Central Asia Business Unit President Güldem Berkman Bașkan Yard. Vice Chairman Novartis Türkiye Ülke Bașkanı Novartis Country Head Turkey İbrahim Aybar Bașkan Yard. Vice Chairman Renault Mais Genel Müdürü General Manager, Renault Mais Pınar Abay Sayman Treasurer ING Bank Genel Müdürü CEO, ING Bank Turkey Ahmet Erdem Shell Türkiye Ülke Bașkanı Shell Turkey Country Chairman Ebru Özdemir ISG Uluslararası Havalimanı Yat. Yapım ve İșletme A.Ș. / Yönetim Kurulu si of the Board of Directors of ISG Hakan Kırımlı DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Managing Director, DHL Supply Chain Turkey Kamil Bașaran Tofaș Ceo & Yönetim Kurulu si Tofaș Ceo & Board Müjdat Altay Netaș Genel Müdürü CEO, Netaș Selahattin Hakman Sabancı Holding Enerji Grup Bașkanı Sabancı Holding Energy Group President Steven Young Bosch Türkiye Temsilcisi, Genel Müdür Bosch Turkey Representative, Managing Director Tamer Özmen Microsoft Türkiye Genel Müdürü CEO, Microsoft Turkey Tankut Turnaoğlu Procter & Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Bașkanı Vice President, Turkey and Caucasus, Procter & Gamble Turkey Görevi Position Șirket - Ünvan Title - Company Hüseyin Gürer Deloitte Türkiye CEO CEO Managing Partner, Deloitte Turkey Haluk Yalçın PwC Türkiye Bașkanı Territory Senior Partner, PwC Turkey Denetim Kurulu Board Of Auditors Abdulkadir Kahraman 12 KPMG Türkiye Vergi Bölüm Bașkanı ve Șirket Ortağı Sworn Fiscal Advisor Partner, Head of Tax, KPMG Turkey

14 Uluslararası Yatırımcılar Derneği - International Investors Association Barbaros Bulvarı, Morbasan Sk. Koza İș Mer. B Blok, Kat 3, 34349, Beșiktaș - İstanbul / Türkiye T (212) F (212)

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

başarılır Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim ile farkındalık ve iyi niyetle başlar! Sustainability starts with awaraness and good will!

başarılır Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim ile farkındalık ve iyi niyetle başlar! Sustainability starts with awaraness and good will! Sürdürülebilirlik, farkındalık ve iyi niyetle başlar! Kurumsal Yönetim ile başarılır Sustainability starts with awaraness and good will! Succeeds with Corporate Governance Hakkımızda Türkiye Kurumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr

E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr Veko Giz Plaza Bu yu kdere Cad. Meydan Sok. N:20 A-Blok K:14/47 Maslak - Istanbul T. +90 212 353 54 74 F. +90 212 353 54 75 E. ayd@ayd.org.tr W. www.ayd.org.tr www.ayd.org.tr AVM DEĞERLİDİR VİZYONUMUZ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR CONTENTS İÇİNDEKİLER 02 CONGRESS PROGRAMME WOW Istanbul / KONGRE Convention PROGRAMI Center 01 WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI 02 CONGRESS PROGRAMME KONGRE PROGRAMI 03 COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

International Investors Association of Turkey

International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey Barbaros Bulvarı, Mürbasan Sokak Koza İş Merkezi, B Blok, Kat 3 34349 Beşiktaş İstanbul, Turkey Phone: +90 212

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 51 OCAKJANUARY - ŞUBATFEBRUARY 2010 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > "İşbirliğimiz sektörün küresel başarısına

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı