Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek"

Transkript

1 Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) , 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ, İsmet KAN Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Busa. ÖZET Sağlık alanında kaliteli hizmetin önemli bi göstegesi hizmeti alanlaın memnuniyet düzeyidi. Memnuniyet düzeyleinin belilenmesi, hizmet kalitesinin attıılması ve beklentile doğultusunda daha nitelikli hizmet sunulması bakımından önemlidi. Sağlık hizmeti sunumundan memnun kalanla, geeksinim duyduğunda, yine aynı sağlık hizmeti veen kuuma yönelecekti. Bu nedenle, güvenilik ve geçelik analizlei uygulanaak, Tükiye deki II. basamak sağlık hizmeti veen kuumlada, teknik boyutun dışındaki faktölei dikkate alaak, hizmet memnuniyetini ölçmede kullanılmak amacıyla Tükiye sağlık sistemi yapısına uygun ölçek geliştiildi. Ölçeği standat bi ölçek haline getimek için Busa Zübeydehanım Doğumevi Hastanesi uygulama yei olaak seçildi ve buadan sağlık hizmetini en az bi kez almış olan 173 kişiye ölçek uygulanaak güvenilik ve geçelik analizlei yapıldı. Ölçeğin güveniliği Conbach alfa, teta ve omega güvenilik katsayılaı ile incelendi (α=0.968, θ= ve Ω=0.9841) ve sonucunda ölçek oldukça güvenili olaak kabul edildi. Ölçek yapı geçeliği bakımından incelendi ve ölçeğin geçeli bi ölçek olduğu kabul edildi. Anahta Kelimele: Hasta tatmini. Güvenilik. Geçelik. A Scale Developed in Ode to Evaluate the n-technical Side of Sevice Satisfaction in Health Institutions ABSTRACT An impotant indicato of good quality sevice in health aea is the satisfaction level of the people who take the sevice. Detemining the satisfaction level is impotant in tems of impoving sevice quality and poviding moe qualified sevice in the diection of expectations. People who ae satisfied with the health sevice, when needed, will tend to go fo the same institutions which povide the same health sevice. Fo that eason, the appopiate scale fo Tukish health system stuctue was developed fo using to measue the sevice satisfaction in institutions which povide seconday health sevice in Tukey by applying eliability and validity analyses. Reliability and validity analyses wee pefomed by applying the scale to 173 subject fo tansfoming into a standad scale. The eliability of scale was examined with Conbach alpha, theta and omega eliability coefficients (α=0.968, θ= and Ω=0.9841) and esults of this scale was accepted quite eliable. The validity of scale was examined in tems of constucting validity. The scale was accepted as valid. Key Wods: Patient satisfaction. Reliability. Validity. Health institutions. Uygulamalı bi bilim dalı olan tıpta, insan bedeniyle ilgili fiziksel ve akılsal düzensizliklein teşhisi, bunla için eçetelein hazılanması, tıbbi ya da ceahi müdahalelede bulunulması ve tedavi yöntemleinin uygulanması gibi tıbbi sounla konusunda aaştımala ve uygulamala yapılı. Uygulama esnasında sağlık hizmeti veen çalışan ile sağlık hizmetini talep eden hasta aynı otamda etkileşimde bulunu. Bu Geliş Taihi: Kabul Taihi: D. İlke ERCAN Uludağ Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı Göükle/BURSA Tel: (108) etkileşimde kişileden ve otamdan kaynaklanan memnuniyet veya memnuniyetsizlik duumlaı otaya çıkabili 1. Hizmet oganizasyonlaında tüketicile üetimde bizzat ye alıla. Dolayısıyla böyle oganizasyonlada tüketici memnuniyeti önemlidi. Aynı duum sağlık hizmetleinin tüketicilei için de geçelidi. Hasta memnuniyeti kaliteli hizmetin önemli bi paçasıdı. Hastalaın memnuniyet düzeyleinin belilenmesi, hizmet kalitesinin attıılması ve hastalaın beklentilei doğultusunda daha nitelikli hizmet sunulması bakımından önemlidi. Sağlık hizmeti sunumundan memnun kalan bi hasta, geeksinim duyduğunda, yine aynı sağlık hizmeti veen kuuma yönelecekti,3. Bi mal bi nesne, bi aaç, bi şey iken, bi hizmet bi eylem, bi pefomans, bi çabadı. Bu nedenle 151

2 İ. Ecan, ak. soyut bi özellik olan hizmeti değelendimek somut bi özellik olan malı değelendimekten daha zodu. Niceliksel ölçmele, fiziksel bi ölçme aletiyle yapılan ölçmeledi. Fakat tutum ve kanı gibi özelliklein ölçülmesinde ise bi fiziksel ölçme aleti olmadığı için ölçüm niteliksel bi boyut taşımaktadı 1,. Üetimde he gün otaya çıkan sounlaın eken tanımlanabilmesi, hizmet değelendiilebilmesi ve geliştiilebilmesi için hizmet aaştımalaı düzenlenmelidi. Bunun için de eğitim ve aaştıma kuumlaı sağlık ögütleiyle işbiliği sağlamalı ve bazı soumlulukla yüklenmeli, hizmet aaştımalaı için ödenek ayımalıdı. Sağlık hizmeti tüketicileinin, sistematik bi biçimde göüşleinin izlenmesiyle elde edilen vei, hizmet kalitesini attımada önemli bi yol gösteici olacaktı 4-6. Sağlık sistemi hakkında bilgi edinmek ve kalitesini attıabilmek için başlıca incelenmesi geeken değişkenle hizmetin kullanım deecesi, amacına ulaşma deecesi ve memnuniyet puanlaıdı 6-8. Bu değişkenlei iyi ölçebilmek ve değelendiebilmek için de istatistiksel yöntemlee geeksinim vadı. Hekimle ve diğe sağlık sektöü çalışanlaı için, hastalaa uygulanan faklı teapi ve yönetim biçimlei sonucunda nasıl cevapla alınacağı önemlidi. Sonuçlaın değelendimesi hasta göüşlei, sağlıklaına vediklei önem, hastanın bakımından algıladıklaı ve bakım sonasındaki sonuçla üzeinde odaklanma ataak devam etmektedi. Hastalaa odaklı sonuçlaın değelendimesini fonksiyonel duum, yaşam kalitesi, olayın (hastalığın) olma süesinin uzunluğu, maliyet-etki analizlei ve hasta memnuniyeti olmak üzee 5 gupta inceleyebiliiz 9. Fonksiyonel duum, kişinin günlük aktivitesini yeine getiebilme yeteneğini beliti. Fiziksel fonksiyonel duumu ölçmek için kullanılan bi çok aaç, hastalığı takiben hastanın eski haline dönme süesinin uzunluğunu ölçmek için geliştiilmişti 9. Yaşam kalitesi, bieylein vaoluşlaı bakımından sağlık, ekonomik duum, çevesel ve manevi olmak üzee bütün yönlei ile ilgili öznel ve nesnel kaalaı içeen, geniş tanımlı bi kavamdı. Yaşam kalitesinin ölçümüne olan ilgi, uzun süe yaşamanın mutlaka güzel bi hayat anlamına gelmediği anlaşıldığında atmıştı. Yaşam kalitesi ölçümlei, genellikle altenatif medikal uygulama yaklaşımlaı aasında kaa vemede kullanılı 9. Olayın olma süesinin uzunluğu, bi hastalığın otaya çıkma veya tekalanma süesinin uzunluğudu 9. Maliyet-etki analizlei, müdahalelein veya faklı tedavi yöntemleinin ekonomik sonuçlaını değelendimek için kullanılı 9. Hasta memnuniyeti, oldukça tatışılan konuladan biidi. Hasta memnuniyetinin üzeinde duulmasının bi nedeni, esasında tıp biliminde bakım kalitesinin belilenmesinin zo olmasıdı 9. Hasta memnuniyeti diek olaak bakım kalitesi ile ilişkili olmadığı halde, poliklinikte bekleme süesi, sonuç için beklenen süe, beklenilen ve muayene olunan fiziksel otamın duumu ve pesonelin davanışlaı gibi faktöleden de etkilenmektedi 10. Hizmet memnuniyetinin ölçülmesinde bieylein bilişsel ve duyuşsal davanışlaı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmaktadı. Bu tip davanış kalıplaı soyut nitelik taşıdıklaı için somut nitelik taşıyan özelliklein ölçülmesindeki kolaylıkla yoktu. Soyut özelliklein ölçülmesi için geliştiilecek ölçek, ölçülmek istenen davanış kalıbını en iyi şekilde temsil edebilecek maddele önekleminden oluşmalı ve hata kaynaklaından en az etkilenecek nitelikte olmalıdı. Bu nedenle davanışsal özelliklein ölçülmesinde istatistiksel yöntemleden güvenilik ve geçelik analizlei uygulanaak ölçek geliştiilmesi geekliliği otaya çıkmaktadı. Bu çalışmadaki amaç, Tükiye sağlık sistemi yapısına uygun olacak şekilde, sağlık hizmetleinin teknik olmayan boyutundan olan memnuniyeti ölçebilmek amacında olan aaştımacılaın amaçlaı doğultusunda vei elde etmesine yaayacak ve benze çalışmalada ise aaştımacılaın efeans alaak kendi amaçlaına göe teka düzenleyebileceklei bi ölçek oluştuulmasıdı. Geeç ve Yöntem Ölçekteki maddelein oluştuulması: Ölçekte ye alacak maddele, incelenen liteatülede hizmet memnuniyetini olumlu ya da olumsuz etkilediği belilenen faktöle dikkate alınaak, ölçeği oluştuma amacımıza hizmet edecek şekilde belilenmeye çalışıldı. Bu sayede oluştuulan maddelein mantıki yoldan kapsam geçeliliğini sağladığı düşünüldü. Kapsam geçeliği bi bütün olaak ölçeğin ve ölçekteki he bi maddenin amaca ne deece hizmet ettiğiyle ilgilidi 11. Tükiye sağlık sisteminde II. basamak sağlık hizmetleinden memnuniyeti ölçmek amacıyla geliştiilecek ölçek için incelenen sağlık sistemiyle ilgili Tükçe liteatülede hizmet memnuniyetini olumlu ya da olumsuz etkilediği belilenen faktöle şunladı: Bekleme süesi, hastanın muayenesi için ayılan süe, hastanın bilgilendiilmesi, hasta haklaı, ilgi, hoşgöü ve saygı, büokatik işlemle, fiziki koşulla, pesonel, temizlik-hijyen, yemek, ziyaetçile, özel muayeneye yönlendime, sağlıkla ilgili ihtiyaç ve isteklein yeine getiilmesi, maddi statü faklılığı, sosyal güvence faklılığı, sosyal ve coğafik gupla,4,7,8,1-19. Tükiye sağlık sistemiyle ilgili memnuniyeti etkileyen faktöle dikkate alınaak hazılanan ölçek maddelei, zamanında muayeneye başlama, sıa bekleme, sıaya göe muayeneye alma, hastaya yeteince zaman ayıma, özel muayeneye yönlendime yapmama, 15

3 Sağlık Kuumlaında Hizmet Memnuniyeti Ölçümü polikliniğin fiziki koşullaı, temizlik ve hijyen konulaını içeen poliklinik değelendime maddeleinden; ilgi ve bakıma özen gösteilme, sağlıkla ilgili ihtiyaç ve isteklein hızlı bi şekilde yeine getiilmesi, efakatçi ve/veya hastanın danışabileceği kişilee kolayca ulaşabilmesi, efakatçi için ahatlığa özen gösteilmesi, ziyaet saatlei uygunluğu, fiziki koşullaı, yemek kalitesi, temizlik ve hijyen konulaını içeen klinik değelendime maddeleinden; adyoloji ve laboatuala ilgili sıa bekleme, zamanında sonuç veme, sonuçlaın kaybolmaması, büokatik işlemlein sounsuzca ve hızlı tamamlanması konulaını içeen diğe sağlık ve büokatik işlemleini değelendime maddeleinden; sağlık ve idai pesonelinin hasta ve yakınlaına kaşı davanış konulaını içeen pesoneli değelendime maddeleinden; hasta haklaıyla ilgili konulaı içeen hasta haklaının gözetilmesini değelendime maddeleinden; hastanede işlemle için danışmanlık, temiz-hijyenik yeteli sayıda tuvalet, güvenlik konulaını içeen hastanenin fiziksel değelendimesi maddeleinden; fiyat, kalite, fiziki koşulla, temizlik ve hijyen konulaını içeen kafeteya hizmetleinin değelendimesi maddeleinden ve başkalaına kuumu tavsiye etme, sosyal, maddi, etnik köken ve dini inanış dikkate alınmaksızın hekese hizmet veme konulaını içeen genel izlenimi değelendime maddeleinden oluşmaktadı. Teknik olaak sağlık hizmeti tüketicisi hangi tedavinin kendisi için uygun, etkin olacağına kaa veemeyebili. Bu nedenle hizmet memnuniyetini etkileyen faktöleden tanı ve tedaviden memnuniyet gibi faktöle dikkate alınmayaak hasta memnuniyetindeki teknik boyutu dışaıda bıakaak hizmet memnuniyetini ölçen bi ölçek geliştiildi. lein yanıtlanma şekline kaa veilmesi: Ölçekteki maddelein yanıtlaı davanış ve tutumlaın ölçülmesinde, yönle bilikte yoğunluğu da dikkate alan ve oldukça sık kullanılan Liket ölçeğine göe 0-4 aasında puanlandııldı 0-. Ölçekte 0: Hiç katılmıyoum, 1: Kısmen katılıyoum, : Katılıyoum, 3: Büyük ölçüde katılıyoum, 4: Tamamen katılıyoum un kaşılığı olaak puanlandııldı. Ölçeğin düzenlenmesi: Ölçek güveniliğini etkileyebilecek faktöle olan madde sayısı, maddelein ifadesi, maddelein kaakteistiklei ve ölçeğin uygulanma süesi dikkate alınaak 3, 43 maddeden oluştuuldu (Ek-1). Ölçekteki 43 maddeye ek olaak, bibileiyle ilgili olduğu düşünülen belli öğelein ya da öğele aasındaki ilişkilein oluştuduğu bi öüntünün yani yapı geçeliğinin incelenmesi için sosyoekonomik içeikli soula souldu. Ölçeğin uygulanması: Ölçeğin güvenilik ve geçeliğinin incelenmesi amacıyla II. basamak bi sağlık kuumu olan Busa Zübeydehanım Doğumevi Hastanesi uygulama kuumu olaak seçildi. Uygulamada ilgili hastaneden sağlık hizmetini hem poliklinikten hem de klinikten en az bi kez almış olma şatı aandı. Ölçek poliklinikte ve klinikte bulunan hastalaa, çalışma konusu anlatılaak kabul etmelei halinde, uygulandı. Ölçeğin uygulanması çalışması yılın, haftanın günleinin ve günün saatleinin faklı zamanlaına göe faklılaşmalaın olabileceği düşüncesiyle Eylül-001 ve Ağustos-00 taihlei aasında bi yıl boyunca astgele seçilen haftanın üç gününde ve astgele seçilen 8:30-1:00 veya 13:30-16:00 saatlei aasında yüz yüze göüşme yöntemiyle yapıldı. Uygulamadaki denek sayısı: Ölçek 430 deneğe uygulandı; fakat bütün deneklein maddelein tamamına yanıt vememesinden dolayı ölçekteki 43 maddeyi güvenilik analizine soktuğumuzda analizde 173 denek ye aldı. Ölçeğin güveniliğinin aaştıılması: Mantıki yoldan kapsam geçeliliği dikkate alınaak oluştuulan ölçekteki maddele için madde-bütün koelasyonlaı hesaplandı. -bütün koelasyonlaının yüksek olması duumunda madde ölçek geneliyle uyum içindedi ve güvenilik katsayısına olumlu yönde katkıda bulunmaktadı 3,4. -bütün koelasyonunun negatif olmaması ve hatta 0,5 den büyük olması isteni. Bu kuala uymayan maddelein ölçekten çıkaılması öneilmektedi 4. Ölçekle sağlanan bilgilein kaalı özellik taşıdığına, yani hatadan aındıılmış olduğuna ve aynı amaçla yapılacak ikinci bi ölçümde aynı sonuçlaın elde edileceğine güven duyulması geeki 5. Bu nedenle güvenili olmayan bi ölçek kullanışsızdı. Güvenilik analizi uygulanmasında, oluştuulan ölçeğin güvenilik düzeyi oldukça yaygın olaak kullanılan Conbach alfa katsayısı, istatistiksel temellei temel bileşenle üzeine kuulu teta katsayısı ve istatistiksel temellei faktö analiz modeli üzeinde kuulu omega katsayısı ile incelendi. Omega katsayılaı koelasyon matisleinden faydalanılaak hesaplandı. Conbach alfa, teta ve omega katsayılaı aasında α < θ < Ω ilişkisi vadı 5 ; bu nedenle Conbach alfa katsayılaı dışındaki diğe iki katsayıyla da güvenilik aaştıılaak, ölçeğin üst güvenilik düzeylei göülmek istendi. Conbach alfa güvenilik katsayısı 4. n n i= 1 α = 1 ( n 1) σ x σ Yi Teta güvenilik katsayısı 5, θ = ( n / n 1)(1 1/ λ ) n: sayısı i λ i n: sayısı σ Y i : En büyük özdeğe (biinci özdeğe) : i. madde standat sapması σ : Bütün standat sapması X Omega güvenilik katsayısı 5, Vayans-kovayans matisi ile çalışıldığında, 153

4 İ. Ecan, ak. Ω = 1 σ i σ i hi σ x i x j h i :i.maddenin faktölee özgü vayansı (communality) Koelasyon matisi ile çalışıldığında, Ω = 1 a ( a + b) hi a: sayısı b: le aası, koelasyon katsayılaının toplamı x Ölçekledeki maddelein toplamsal ölçek oluştuacak nitelikte olup olmadığı Tukey toplanabililik testi (Tukey s test of additivity) ile incelendi. Ölçeğin geçeliğinin incelenmesi: Ölçekteki maddelein amaca ne deece hizmet ettiğini incelemeyi hedefleyen kapsam geçeliği, amacımıza hizmet edecek maddelein liteatü taamasıyla belilenmesiyle, sonasında da sağlık pesoneli ve sağlık pesoneli dışındakilele tatışılaak gözden geçiildiği için mantıki olaak sağlandığı düşünüldü. İstatistiki yoldan kapsam geçeliğinin aaştıılması güvenilik ve geçelik analizi yapılmış benze ölçek tülei bulunamadığı için yapılamadı. Kite geçeliğinin alt dalı olan kestiimsel geçelik, çalışmamızda bilinenden yaalanaak bilinmeyenle için tahminde bulunma amacı ye almadığı için incelenmedi. Kite geçeliğinin diğe bi alt dalı olan uyum geçeliği ise önceden oluştuulmuş bi ölçek olmaması nedeniyle incelenemedi 11,6-8. Yapı geçeliği ise hizmet memnuniyetini etkilediği bilinen değişkenle dikkate alınaak, oluştuduğumuz ölçekleden elde edilen puanla aasındaki yapıya yönelik hipotezle kuulaak incelendi. İncelenen değişkenlele ölçekten elde edilen puanla aasında bağıntıla kuulması duumunda ölçeğin yapı geçeliğini sağladığı kabul edildi 9,30. Memnuniyeti etkileyebilecek değişkenlein belilenmesi amacıyla liteatü taaması yapıldı. Belilenen değişkenle sou olaak ölçeğin uygulanması sonasında souldu. Yapı geçeliğini aaştımada, şu hipotezle sınandı: Ölçek puanı ile hastanede yatış gün sayısı, hastanede aynı odayı paylaştığı kişi sayısı, son bi yılda hekime gitme sayısı, hastanın yaşı aasındaki ilişkilele ve ölçek puanının anlamlı bi faklılık gösteme duumlaı muayene olduğu hekimin özel muayenesine gitmesi duumuna göe, sosyal güvence duumuna göe, hastanın eğitim duumuna göe, hastanın, ailesinin aylık geli dilimine göe incelendi 4,7,8,19. Yapı geçelikleinin belilenmesine yönelik, kite olaak alınacak değişkenlee göe ölçekleden elde edilen puanla için yapıyı incelemede ilişki analizlei için Peason ilişki katsayısı, kaşılaştımala içinse paametik vasayımlaın sağlanmaması nedeniyle Mann-Whitney U testi ve Kuskal-Wallis testi kullanıldı. İstatistiksel analizlede SPSS 11.0 paket pogamı kullanıldı. Alfa katsayısı SPSS 11.0 daki hazı menüden hesaplandı. Teta katsayısı SPSS 11.0 da temel bileşenle analizi menüsünden faydalanaak hesaplandı. Omega katsayısı ise SPSS 11.0 da faktö analizi menüsünden faydalanılaak koelasyon matislei kullanılaak hesaplandı Bulgula Yaş değişkeninin betimleyici değelei Tablo-I de, eğitim ve ailenin geli düzeylei, sosyal güvence tülei ve hastaneden bi hekimin özel muayenesine gitme duumlaı değişkenleinin dağılımlaı Tablo- II,III,IV,V te göülmektedi. Tablo I- Deneklein yaş değeleinin betimleyici değelei Yaş Denek sayısı 169 Otalama 9,69 Medyan 9,00 Standat hata 0,56 En küçük 18 En büyük 75 Tablo II- Deneklein eğitim düzeyleine göe dağılımı Eğitim düzeyi Denek sayısı (n=173) % Eğitimsiz 4,31 İlkokul 70 40,46 Otaokul 14 8,09 Lise 50 8,90 Ünivesite 35 0,3 Tablo III- Deneklein geli düzeyleine göe dağılımı Geli düzeyi* (milyon TL) Denek sayısı (n=171) 150 den az 44 5, , , , ,68 Bilinmiyo - * Eylül 001:$1= TL-Ağustos 00: $1= TL % 154

5 Sağlık Kuumlaında Hizmet Memnuniyeti Ölçümü Tablo IV- Deneklein sosyal güvenceleine göe dağılımı Sosyal Güvence Denek sayısı (n=169) % Emekli Sandığı 66 39,05 Bağ-Ku 41 4,6 SSK 11 6,51 Yeşil Kat 33 19,53 Diğe 18 10,65 Bilinmiyo 4 - Tablo V- Deneklein özel muayeneye gitme duumlaına göe dağılımı Hastaneden bi hekimin özel muayenesine ve tedavisine gitme duumu Denek sayısı (n=173) Gidenle 96 55,49 Gitmeyenle 77 44,51 -bütün koelasyonlaı incelendiğinde, ölçekteki maddelein tamamının bütünle aynı yönde uyum göstediği ve en düşük koelasyon katsayısının 0,46 olduğu göüldü (Tablo-VI). Tablo VI- -bütün koelasyonlaı () % 1 0, ,7 19 0,47 8 0, ,60 0, ,64 0 0,49 9 0, ,53 3 0,55 1 0,76 1 0, , ,46 4 0, ,55 0,5 31 0, ,68 5 0, ,7 3 0,70 3 0, ,75 6 0, ,66 4 0, ,68 4 0,77 7 0, ,61 5 0, , ,71 8 0, ,61 6 0, ,56 9 0, ,66 7 0, ,61 Ölçeğe güvenilik analizi uygulanması sonucunda ise α=0.968, θ= ve Ω= güvenilik katsayılaı hesaplandı. Ölçekteki maddelein puanlaının toplanmasıyla tek bi puan olaak ölçek puanını dikkate alabileceğimizin göstegesi olan ölçeğin toplamsallık niteliği Tukey toplanabililik testi (Tukey s test of additivity) ile incelenmesi sonucunda ölçekteki maddelein toplamsal niteliğe sahip olduğuna kaa veildi (F=15.57, sd1=1, sd=9395, p<0.0001). Hizmet memnuniyetini etkilediği bilinen değişkenle dikkate alınaak yapı geçeliği incelendiğinde, ölçek puanı ile hastanede yatış gün sayısı, hastanede aynı odayı paylaştığı kişi sayısı, son bi yılda hekime gitme sayısı ve hastanın yaşı aasında anlamlı bi ilişki bulunamamıştı (p>0.05). Ölçek puanının şıklaına göe anlamlı faklılıkla gösteen değişkenle ise hastanede muayene olduğu hekimin özel muayenesine gitme duumu (p<0.05), sosyal güvence duumu (p<0.001), eğitim duumu (p<0.001) ve hastanın, ailesinin aylık geli dilimi duumu (p<0.001) değişkenleidi. Tatışma Güvenilik ve geçelik analizlei uygulanaak, Tükiye nin sağlık sistemi yapısına uygun olacak şekilde, II. basamak sağlık hizmeti veen kuumlada hizmet memnuniyetini ölçmeye yönelik, teknik olmayan boyutu dikkate alan bi ölçek geliştiildi. Sağlık hizmeti memnuniyetini etkileyen faktölein liteatüleden belilenmesi ve sonasında sağlık çalışanlaı ve dışındakilein göüşlei alınaak oluştuulan maddeleden meydana gelen ölçekteki tüm maddele bütünle aynı yönde uyum göstemektedi ve güvenilik katsayısına olumlu yönde etki yapmaktadı. Conbach alfa, teta ve omega güvenilik katsayılaıyla incelenmesi sonucunda ise ölçek yüksek düzeyde güvenili bulunmuştu (α=0.968, θ=0.9709, Ω=0.9841). Ölçeğin, alt güvenilik düzeyi olaak ve üst güvenilik düzeyi olaak da kabul edilebili. Ölçek, sağlık hizmetinden memnuniyeti etkileyen kitele dikkate alınaak yapı geçeliği bakımından incelendiğinde, ölçek puanı ile hastanede yatış gün sayısı, hastanede aynı odayı paylaştığı kişi sayısı, son bi yılda hekime gitme sayısı ve hastanın yaşı aasında anlamlı bi ilişki bulunamamıştı (p>0.05). Anlamlı bi ilişki bulunamayışının nedeni uygulama yapılan hastanenin kadın hastalıklaı ve doğum hastanesi olması nedeniyle benze özellikteki hastaladan oluşmasına bağlanaak nomal kaşılanmıştı. Aynı ölçek faklı bi II. basamak sağlık kuumunda uygulandığında bu değişkenlele ölçek puanlaı aasında anlamlı ilişkile olması beklenmektedi. Yapı geçeliğini test etmede kite olaak alınan değişkenleden hastanede muayene olduğu hekimin özel muayenesine gitme duumu (p<0.05), sosyal güvence tüü (p<0.001), eğitim düzeyi (p<0.001) ve ailesinin aylık geli dilimi (p<0.001) değişkenleinin şıklaına göe ölçek puanında anlamlı faklılıkla belilenmişti. Ölçekten elde edilen puanlaın incelenen değişkenlein şıklaına göe faklılık göstemesi ölçeğimizin yapı geçeliğini sağladığını göstemektedi. Ölçek yapıla aasındaki faklılıklaı belileyebilmektedi. Bu çalışma sonucunda elde edilen ölçek, II. basamak sağlık hizmeti veen kuumlada hastalaın sağlık hizmetleinden memnuniyetini, hastalaın kendileine uygulanan tedavi yönetimleini ve yanıtlaını değelendimesi dışında olan teknik olmayan boyutu, aaştımak için güvenili bi ölçek olaak kullanılabili. Geliştiilen ölçeğin benze konuda çalışacak aaştımacılaın ihtiyaçlaına cevap veeceği düşünülmektedi. Aaştımacılaın çalışma konusunun faklılaşması duumunda ise bu çalışmadaki süeci dikkate alaak güvenilik ve geçelik analizlei yapaak ölçekleini standatlaştımaya çalışmalaı geekmektedi. 155

6 İ. Ecan, ak. Teşekkü Uygulamadaki yadımlaından dolayı Zübeydehanım Doğumevi Hastanesi başhekimi Uzm.D. Bülent BARAN ve başhemşiesi Sn. Fatma ÇAĞLAYAN USLU ya teşekkü edeiz. Ek-1 II. Basamak sağlık hizmeti veen kuumlada hastalaın hizmetin teknik olmayan boyutundan memnuniyetini ölçmek için geliştiilen ölçek Hizmet Memnuniyetini Ölçme Ölçeği Bu aaştıma, Hastanemizden sizin memnuniyetinizi ölçmek amacıyla yapılmaktadı. Kimlik bilgileiniz soulmamaktadı. İlginizden dolayı teşekkü edeiz. Soulaı, konulaa katılma düzeyinize göe 0-4 puan aasında puanla veeek kae kutula içine x işaeti koyaak kodlayınız, Hiç Katılmıyoum ise 0 Kısmen Katılıyoum ise 1 Katılıyoum ise Büyük ölçüde katılıyoum ise 3 Tamamen katılıyoum ise 4 Ayaktan Muayene ve Tedavi Gömediyseniz Sou 9 a Geçiniz. Poliklinik (Ayaktan Muayene ve Tedavi) Hizmetleinin Değelendimesi 1 Zamanında muayeneye başlanıyo. Hasta muayene sıasına göe adil olaak muayeneye alınıyo. 3 Hastanın sıa bekleme süesi oldukça azdı. 4 Hastanın muayenesi için yeteince zaman ayılıyo. 5 Özel muayeneye yönlendime yapılmıyo. 6 Genel olaak ilgi iyidi. 7 Fiziki koşulla (mekan, otam ısısı, hasta muayene aaçlaı, bekleme otamı, vb) oldukça iyidi. 8 Temizliğe ve hijyene özen gösteiliyo. Yataak Tedavi Gömediyseniz Sou 17 ye Geçiniz. Klinik (Yataak Tedavi) Hizmetleinin Değelendimesi 9 İlgi ve bakıma özen gösteiliyo Sağlıkla ilgili ihtiyaç ve istekleimiz hızlı bi şekilde yeine getiilmeye çalışılıyo. Refakatçi ve/veya hasta, geektiğinde danışabileceği kişilee kolayca ulaşabiliyo. Refakatçi için ahatlığa ve yatış koşullaına özen gösteiliyo. 13 Hasta ziyaet saatlei uygundu ve süesi yetelidi 14 Fiziki koşulla (mekan, odadaki hasta sayısı, otam ısısı, hasta yatağı, hasta muayene aaçlaı, oda feahlığı, vb.) oldukça iyidi. 15 Temizliğe ve hijyene özen gösteiliyo. 16 Yemek kalitesi iyi ve miktaı yetelidi. Diğe Sağlık ve Büokatik İşlemlein Değelendiilmesi Radyoloji (film, öntgen, ultason vb.) hizmetleinde sıa bekleme süesi azdı. Radyoloji (film, öntgen, ultason vb.) hizmetleinde belitilen zamanda sonuç veilmektedi. Radyoloji (film, öntgen, ultason vb.) hizmetleinde sonuçlaın kaybolması veya kaıştıılması yaşanmamaktadı. Laboatua (kan, ida tahlili vb.) hizmetleinde sıa bekleme süesi azdı. Laboatua (kan, ida tahlili vb.) hizmetleinde belitilen zamanda sonuç veilmektedi. Laboatua (kan, ida tahlili vb.) hizmetleinde sonuçlaın kaybolması veya aaştıılması yaşanmamaktadı. Büokatik işlemle (sevk açma-kapama, yatışçıkış işlemlei vb.) kısa süede, sounsuzca tamamlanmaktadı. Pesonel Değelendimesi Hekimle, hasta ve/veya yakınlaına kaşı ilgili, hoşgöülü ve saygılı davanmaktadı Hemşie, ebe, sağlık memulaı hasta ve/veya yakınlaına kaşı ilgili, hoşgöülü ve saygılı davanmaktadı İdai pesonel hasta ve/veya yakınlaına kaşı ilgili, hoşgöülü ve saygılı davanmaktadı Hasta bakıcı ve hizmetli hasta ve/veya yakınlaına kaşı ilgili, hoşgöülü ve saygılı davanmaktadı Hasta Haklaı ile İlgili Değelendime Hastalaın eşit haklada sağlık hizmetinden faydalandığını düşünüyoum Sağlık duumum ve hastane imkanlaıyla ilgili he tülü bilgilendimenin yapıldığını ve geektiğinde bilgiyi yazılı olaak, kolayca istemenin mümkün olduğunu düşünüyoum. Gizliliğe, mahemiyete ve uygun bi otamda sağlık hizmetini almama imkan tanındığını düşünüyoum. Tıbbi müdahalelein onay alınaak yapıldığını (yapılacağını) ve istemezsem eddetme hakkı sağlanacağını düşünüyoum. Haklaımın ihlali duumunda ve veilen hizmetle hakkında, geektiğinde he tülü başvuu ve şikayet etme hakkı sağlanıyo (sağlanacağını düşünüyoum). Hastanenin Fiziksel Değelendimesi Hastanede ilk başvuu noktası kolayca bulunabiliyo. Hastanede geektiğinde sağlık ve/veya büokatik işlemlele ilgili konulada danışabileceğim kişilee kolayca ulaşabiliyoum. Hastanede temizliğine ve hijyenine özen gösteilen yeteli sayıda tuvalet vadı. Hastanede güvenliğe (hısızlık, saldıı vb. olaylaa kaşı önleme) önem veiliyo. 156

7 Sağlık Kuumlaında Hizmet Memnuniyeti Ölçümü Kafeteya Hizmetleinden Faydalanmadıysanız Sou 41 e Geçiniz. Kafeteya Hizmetleinin Değelendiilmesi 37 Temizliğe ve hijyene özen gösteiliyo. Fiziki koşulla (sandalye-masa sayısı ve 38 ahatlığı, otam ısısı, havalandıma vb) yetelidi. 39 Fiyatla uygundu. 40 Hizmet kalitelidi. Genel Değelendime Muayene ve ayaktan tedavi için buayı bi başkasına tavsiye edeim. Yataak tedavi için buayı bi başkasına tavsiye edeim. Bu hastanede, sosyal güvence, maddi olanakla, etnik köken ve dini inanış dikkate alınmaksızın ve tüm çalışanlaın maddi bi beklentisi olmaksızın, olanakla dahilinde yeteli sağlık hizmetini hekesin almasına imkan tanınıyo. Kaynakla 1. Kasapoğlu MA. Sağlık sosyolojisi Tükiye den aaştımala. 1. baskı. Ankaa: Sosyoloji Deneği Yayınlaı; Özgen H. Sağlık bakım hizmetleinde kalite nedi? Hasta tatmini boyutuyla ilgili bi değelendime. Toplum ve Hekim Degisi 1995; 10:69-70: Kadeş S. Hastanelede sağlık hizmeti pazalaması ve veimliliğin attıılması. II. Veimlilik Kongesi (19-1 Ekim 1994). Ankaa: MPM Yayınlaı; Şahin M, Eği M. Malatya Yeşilyut ilçesinde hastane hizmetleinin kullanımı ve etkileyen faktöle. Toplum ve Hekim Degisi 1999; 14: Aksakoğlu G. Sağlık ögütlenmesi ve tıp eğitim modellei. Toplum ve Hekim Degisi 1979; 18: Tuaman C. Eski töene yeni kılık: Kalite. Toplum ve Hekim Degisi 1997; 1:77: Kaya S. Ankaa metopolitan alanda sağlık bakım hizmetleinin potansiyel ve geçekleşen kullanılabililiği. Toplum ve Hekim Degisi 1996; 11:71: Ökem ZD. Sağlık hizmetleinde hakkaniyet analizi. Toplum ve Hekim Degisi 1996; 11:7: Dawson B, Tapp RG. Basic & Clinical Biostatistics. 3d edition. Singapoe: Lange Medical Boks/McGaw-Hill; Lledo R, Heve P, Gacıa A, Guell J, Setoaın J, Asenjo M. Infomation as a fundamental attibute among outpatients attending the nuclea medicine sevice of a univesity hospital. Nuclea Medicine Communications 1995; 16(): Öncü H. Eğitimde ölçme ve değelendime. Ankaa: Matse Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.; Sağlık Refomlaı Aaştımalaı-1. II. Baskı. Ankaa: T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Pojesi Genel Koodinatölüğü Yayınlaı; Edemi AD, Elçioğlu ÖŞ. Tıp Etiği Işığında Hasta ve Hekim Haklaı. I. Baskı. Ankaa: Otadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık AŞ; Çelik Y. Sağlıkta eşitlik. Toplum ve Hekim Degisi 1994; 9(63): Tata F, Tata M, Şahin İ, Özgen H, Çelik Y, Ökem G. Hastane yönetiminde gelecekte önem kazanacak alan ve konula ile bu alan ve konulala başaılı olmak için geekli bilgi-becei-yetenekle. Toplum ve Hekim Degisi 1995; 10(69-70): Dedeoğlu N. Hekese eşit sağlık. Toplum ve Hekim Degisi 1993; Nisan: Pişkinsüt S. Sağlık hizmetleinde veimlilik. Toplum ve Hekim Degisi 1994; Tezcan S, Altıntaş H, Yeşildal N. Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastaneleine başvuan hastalaın hizmetleden memnuniyet düzeyi. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 1999; : Akkan T, Hoşgönül E, Açıkel CH, Sağlam K, Ciğeim M. Bi eğitim hastanesinde yataak tedavi göen hastalada tatmin düzeyinin aaştıılması. 6-9 Ekim 1999 VI Ulusal Halk Sağlığı Günlei. Malatya: Bildii Kitabı; Sence M, Sence Y. Toplumsal Aaştımalada Yöntembilim. Ankaa: Doğan Basımevi; Amağan İ. Yöntembilim-1 Bilimsel Aaştıma Yöntemlei. İzmi: Dokuz Eylül Ünivesitesi Güzel Sanatla Fak. Yayınlaı; Tokol T. Pazalama Aaştıması. 10. Baskı. Busa: Uludağ Üni. Güç. Vakfı Yayınlaı; Taub RE. Reliability fo the Social Sciences. London: Sage Publications; Özdama K. Paket pogamlala istatistiksel vei analizi-1.. Baskı. Eskişehi: Kaan Kitabevi; Camines EG, Zelle RA. Reliability and Validity Assessment. 5th pinting. Bevely Hills: Sage Publications Inc; Thondike RM, Cunningham GK, Thondike RL, Hagen EP. Measuement and Evaluation in Psychology And Education. 5th Edition. New Yok: Macmillian Publishing Co; Güsakal N. Sosyal Bilimlede Aaştıma Yöntemlei. Busa: Uludağ Üni. Güçlendime Vakfı Yayınlaı; Aıcı H. İstatistik Yöntemle ve Uygulamala. 3. Baskı. Ankaa: Meteksan Ltd. Şti; Kaasa N. Bilimsel Aaştıma Yöntemlei. 10. Baskı. Ankaa: bel Yayın Dağıtım Ltd. Şti; Alpa R. Spo Bilimleinde Uygulamalı İstatistik. Ankaa.: bel Yayın Dağıtım;

Hastaların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Hastaların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(3) 161-167 (2004) Hastaların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi İlker Ercan*, Bülent Ediz*, İsmet Kan* *Uludağ

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES M.Ü. Atatük Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlei Degisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123-143 BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET Oya ONAT * Mustafa

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Fidevs SAVİ ** Rengin AKBOY** ÖZET Temel eğitimin II. dönemi olan 6., 7. ve 8. sınıflaı; çocuğun, çocukluk döneminden

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşielik Esaslaı / Nusing Fundamentals Acıbadem Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Tükçe Geçelilik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test Elementay Education Online, 6(3), 397-410, 2007. lköetim Online, 6(3), 397-410, 2007. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. D.Işık GÜRŞİMŞEK 1 Öğ.Gö. D. Duygu ÇETİNGÖZ 2 Uzman Sibel YOLERİ 3 ÖZET Biliş üstü,

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı TARIM B İ L İ MLERI DERG İ S İ 000, 6 (1), 83-91 Gup içi Koelasyon Katsay ıs ı n ın Önekleme Da ğı l ım ı Ensa BAŞPINAR' Fiket GÜRBÜZ' Geli ş Taihi: 0.09.1999 Özet: Bu çal ışmada, gup içi koelasyon katsay

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır. GĐRĐŞ Pakinson hastalığının (PH) ana belitilei badikinezi, istiahat temou, igidite ve ostual instabilite şeklindedi. Pakinson hastalığında otaya çıkan ostü ve yüüme bozukluklaı, ilei deecede özülülük oluştuduklaı

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME I TC. EGE ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ ADLİ SİKİYATRİ HASTALARIA YÖELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME DOKTORA TEZİ UZMA HEMŞİRE Leyla BAYSA ARABACI DAIŞMA of. D. M. Olcay ÇAM İZMİR 2009 I TC.

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Doç. D. Özlem KARAIRMAK ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem Kaaımak Doğum Taihi: 25 Nisan 1975 Öğenim Duumu: Deece Bölüm/Pogam Ünivesite Yıl Lisans Rehbelik ve Psikolojik ODTÜ 1997 Danışma Y. Lisans Rehbelik

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU ****

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU **** Çocuk Degisi 12(3):125-131, 2012 doi:10.5222/j.child.2012.125 Aaştıma Talasemi Majo lu Hastalada QT Disesiyonu ve Kal Hızı Değişkenliğinin ile İlişkisi: Yüksek Kal Demi Yükünden Çok Sematovagal Disegulasyonu

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik

Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (3) 11-16, 004 DERLEME Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik İlker ERCAN, İsmet KAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. ÖZET

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları İZ101 İZİK-I Ankaa Ünivesitesi en akültesi Kimya Bölümü B Gubu Bölüm V: Newton un Haeket Yasalaı 05.12.2014 Aysuhan OZANSOY Bölüm-V: Newton un Haeket Yasalaı: 1. Kuvvet Kavamı 2. Newton un I. Yasası (Eylemsizlik

Detaylı

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Akademik Sosyal Aaştımala Degisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 66-81 Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Özet Bu aaştımanın amacı Tükçe öğetmeni adaylaının üstbilişsel

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Yd. Doç. D. Gülçin ÜSTÜN*, Öğ. Gö. D. Neşe Y. ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu çalışmanın amacı; ilköğetim

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK XIII. Ulusal Eğitim Bilimlei Kuultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK Pof.D.Cevat CELEP Yd.Doç.D.Şöheyda DOYURAN

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SDH (N) OCAK SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ANKETLERİ VERİ ANALİZ FORMU YILI - 1.DÖNEM AYAKTAN HASTA MEMNUNİYETİ ANKET KATSAYILARI RAPOR İSTATİSTİKLERİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Alkol Bağımlılaında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöosikolojik Test Pefomansının Đncelenmesi BURÇĐN AKGÜN KLĐĐNĐĐK SĐĐNĐĐRBĐĐLĐĐMLER YÜKSEK LĐĐSANS

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümükle Genel Müdülüğü Sayı :96603261-120.01.02 Konu :Açık Tansit Beyannameleine İlişkin E-Posta Bildiimi Sistemi 04.04.2017 / 23923088 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 18.08.2016

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Tük Taım Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi, 4(9): 743-747, 2016 Tük Taım - Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi www.agifoodscience.com Tük Bilim ve Teknolojisi Kahveengi Yumutacı Saf Hatlada Bazı Yumuta Kalite

Detaylı

Frekans. Hemoglobin Düzeyi

Frekans. Hemoglobin Düzeyi GRUPLARARASI VE GRUPİÇİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Uzm. Derya ÖZTUNA Yrd. Doç. Dr. Atilla Halil ELHAN 1. ÖNEMLİLİK (HİPOTEZ) TESTLERİ Önemlilik testleri, araştırma sonucunda elde edilen değerlerin ya da

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki AĞRI 200;22():30-36 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Konik fiziksel özülü bieylede ağı, deesyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi aasındaki ilişki The elation between health-elated

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Aaştıma / Reseach Aticle TAF Peventive Medicine Bulletin www.kohek.og DOI: 10.5455/mb.1-1430724745 Hastanede çalışan hemşielede deesyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Investigation of deession and quality

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi XU100 USD/ TRY (S ağ taaf ) 12 Nisan 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 84,102.6 Piyasa Değei-TÜM ($m) 331,424.6 Halka Açık Piyasa Değei-TÜM ($m) 94,736.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73

Detaylı

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası, 5. Tükiye Haita Bilimsel ve Teknik Kuultayı, 25 28 Mat 25, Ankaa. Yakın Ye Uydulaının Duyalı Yöüngeleinin Belilenmesi Sekan Doğanalp *, Aydın Üstün 2 Necmettin

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Medical Journal of Western Black Sea 1 (2017) 52-57 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Araştırma Makalesi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ

LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ Ojinal Makale / Oiginal Aticle LOMBER SPÝNAL KANAL ÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER, KLÝNÝK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ THE RELATIONSHIP BETWEEN LUMBAR SPINAL CANAL DIMENSIONS AND

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 1.Aşkın MERT 2.Seven KAZAN 3.Z. Kıvılcım DAĞTEKİN HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM NÜFÜS 511.790 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi*

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi* İnönü Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 205, 2(),7-28 Inonu Univesity, Jounal of Physical Education and Spot Sciences, e-issn: 248-6786 Hokeycilein İletişim Beceilei ve Saldıganlık Düzeylei

Detaylı