HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI"

Transkript

1 HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI Ömer GİDER * Çetin AKAR ** Bu çalışmanın amacı, hastanelerin birer işletme olarak kabul edildiği günümüzde, bu organizasyonların işletmecilik esaslarını yerine getirebilmesinde planlama ve bütçelemenin öneminin ortaya konulması ve bir hastanenin departman bütçesinin hazırlanmasıdır. Bu bağlamda bütçeleme [aaliyeti, stratejik planlamanın bir unsuru olarak ele alınmış ve bütçenin gerekliliği irdelenmiştir. Teorik açıklamalarda hastane bütçe sisteminin en önemli parçasını sorumluluk merkezlerinin oluşturduğu 've bunların her birinin kendi bütçesini hazırlaması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışma, Sağlık Bakanlığı Zübeyde lljınım Doğumevi radyoloji ünitesinin verilerini i çermektedir. Bu veriler kullanılarak aynı ünitenin bütçesi hazırlanmıştır. Bunun için radyoloji ünitesinin geçmiş dokuz yı/daki çekilen radyogrqfi sayıları, basit doğrusal regresyon yöntemi ile analize tabi tutulmuş ve 1999 yılı için satış tahmini yapılmıştır. Daha sonra bu tahmin doğrultusunda üniteyi ilgilendiren satış ve üretim bütçeleri düzenlenmiştir. Anahtar kelimeler: Hastaneler, bütçeleme, hastane bütçeleri, departman bütçeleri. Bütçe, son yıllarda hem kar amaçlı hem de kar amaçsız organizasyonların faaliyetlerinde önemi giderek artan bir yönetim aracı.olarak dikkat çekmektedir. Genelde kar amaçsız organizasyonlar olarak ifade edilen birçok hastane ve diğer sağlık hizmet birimleri günümüzde bütçe geliştirip bunu yönetim kontrol sürecinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumların bütçeye gösterdikleri bu ilgi çevresel değişikliklere bağlanabilif. Özellikle sigorta şirketlerinin hastanelerle olan ilişkilerinde ileri tarihlerde ödeme fikrinin benimsenmesi ve sağlık hizmeti sağlayanların fiyat rekabeti sağlık hizmeti veren pek çok kurumun harcamalarını daha büyük bir dikkatle düzenlemeye ve kontrol etmeye mecbur kılmıştır. Bütçe oluşturmak, herhangi bir iş organizasyonu için yapılacak harcamaların kontrolünde mantıklı bir yol Hacettepe Üniversitesi Saglık Idaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi, Yrd. Doç. Dr.. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Amme İdaresi Dergisi. Cilı33 Sayı i Mart 2000, s

2 ı 84 Amme İdaresi Dergisi dur. Aslında sağlık hizmeti sağlayanların dışındaki "dış güçler" olarak sayabileceğimiz çeşitli sigorta şirketleri, fıyat düzenleyicileri, kredi kuruluşları ve çeşitli dernekler de bütçelere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, hem hastaneler ve sağlık hil.net birimlerinin organizasyon ve mali açıdan daha büyük ve kompleks hale gelmeleri hem de dış güçlerin bütçe oluşumundaki teşvikleri bütçeyi sağlık sektörünün kurumları için önemli bir araç haline getirmiştir (Cleverley, ]992: 275). Ülkemizde 1980' li yıllara kadar tamamıyla kamu ağırlıklı denebilecek bir yapı gösteren hastanelerin, bu yıllardan itibaren hükümetlerin teşvik politikaları, toplumun gelir, eğitim ve demokratikleşme seviyesinin artması ve sağlık tüketicilerinin hem sağlık bakımında yüksek bilgi ve teknolojinin uygulanmasını içeren teknik bakıma, hem de otelcilik hizmeti olarak ifade edilen kişisel bakıma olan talepleri kamumll1 yanında özel teşebbüsünde artan bir oranla bu sektöre yatırım yapmasını teşvik etmekte ve bu trend, sektörün gerçek anlamda bir endüstri haline geldiğini göstermektedir. Bu endüstrinin serbest girişim kanadını oluşturan özel sektör hastanelerinin kontrole dayalı harcama yapma davranışı, işletmecilik esaslarına dayalı rekabet ve maliyet esaslı kaliteli hasta bakım kültürü, sektördeki kamu ve özel ayırımı yapmadan tüm hastaneleri planlama ve bunun bir uzantısı olan bütçe yapmaya zorlamaktadır. Türkiye'deki kamu hastaneciliğine bakıldığında 11 Ocak 1995 tarilıinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren önemli bir yönetmelikle karşılaşılır. Bu yönetmelik, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ve Çalışma Usul ve E sasları Hakkındaki Yönetmelik"tir. Bu yönetmeliğin işletmecilik ilkelerine' bakıldığında katılımcılık ve işletme esaslarına göre sevk ve idare, desantralizasyon ve oto kontrol, hizmette rekabet, işletme gelirleri ile giderlerini karşılanması gibi ilkelerin (md.8) gerçekleştirilmesinin en önemli aracının işletme bütçeleri olduğu görülmektedir. "Geleceğin planlanması" işletmeler için önemi giderek artan bir davranış konusudur. Talebin belirsiz olduğu ve doğru tahminler yapmanın diğer sektörlere göre daha güç olduğu sağlık sektöründe, sağlık bakım maliyetlerinin de oldukça yüksek olması sebebiyle gelecek planlaması hastanelerde daha önemli bir boyut kazanmaktadır. "Gelecek, çevresel değişimin kontrol edilemediği bir ortamda nasıl planlanabilir?" sorusunun cevabı ise kolay değildir. Bu çalışmada geleceğin planlanmasında önemli bir araç olan işletme bütçeleri uygulaması, hastane işletmeleri açısından ele alınmakta ve işletme bütçe sisteminin bir hastanede uygulanabilirliği irdelenmektedir. Planlama ilke olarak tüm organizasyonlar için gerekli olduğu gibi özellikle kar amaçsız organizasyonlar için önemli bir ihtiyaçtır. Bunun başlıca sebepleri (Birkofer et.al., ] 987: 6] 8);

3 Hastane işletmelerinde Bütçe Sistemi 185 Kar amaçsız organizasyonların amaçları sosyaldir ve ticari olanlarla karşılaştırıldığında daha karmaşık ve gerçekleştirilmesi zordur. Kar amaçsız organizasyonların kaynakları genellikle sınırlı ve genişleme imkanları kısıtlıdır. Bu durum öncelikleri belirlemek açısından planiamayı daha önemli kılmaktadır. Bu organizasyonlar güçlü dış sınırlayıcılada karşı karşıyadır. Bu nedenle nasıl etkili olabileceğini planlama ile belirlemek zorundadırlar. Hastaneler, kar amaçsız organizasyonların yukarıda sayılan şartlarına sahip kurumlar olarak göze çarparlar. İşleyiş itibariyle karmaşık bir yapı gösterirler. Çok farklı meslek gruplarının bir arada hizmet verdiği personel karışımına sahiptirler. Ayrıca pek çok dışsal kurum ile işbirliği içinde birer açık sistem özelliği gösteren organizasyonlardır. Özel sektör hastaneleri de yukarıdaki tanımlamalara sahip olmakla birlikte bu kurumlarda sosyal sorumluluktan çok, kar amacı daha ö~ plandadır. Bu yapısal özelliklerinden dolayı gerek özel sektör, gerekse kar amaçsız nitelikteki kamu hastanelerinin kurumsal anlamda planlamaya ihtiyaçları vardır. Kurumsalolarak planlama üç ana bölümden oluşmaktadır; stratejik (uzun vadeli) planlama, operasyonel planlama ve bütçeleme. Stratejik planlama uzun vadede düşiinülen bir kavramdır ve kurumun gelecek yıllardaki yönünü ve önceliklerini belirler. Operasyonel planlama ise spesifik ölçüıebilen hedeflerin gelişimini ifade eder (Esmond, 1982: 5). Bütçe, hastane kurumsal planıııın mali boyutunu ortaya koyması bakımından önem teşkil eder. Hastanenin hizmet sunduğu bölgedeki sağlık tüketicilerinin bu hizmetlere olan taleplerinin tahmininden başlayarak hastanenin elde edeceği gelirleri ve yapacağı harcamaları departmanlar boyutunda ele alan bütçe sistemi gelecek bir yılın öngöriilmesi ve geleceğe ilişkin hedefler çizilmesi bakımından aynı zamanda stratejik bir plan niteliğindedir. BÜTÇE VE BÜTÇE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Bütçe, bir hareket planının rakamsal ifadesi şeklinde tanımlanır. Bir organizasyonun yönetim kontrol sürecinin tamamlayıcı bir parçasıdır (Cleverley, 1992: 275). Bütçe, belli bir zaman dilimi için o zaman diliminde harcanacak miktarların tahminlerini içeren finansal bir plandır. Aynı zamanda, bu harcamalar için gereken fonların gelir tahminlerini de içerir (Cluley, 1972: 58). Yönetim kararlarının ve planlarının gerçekleşmesi, bunların formal hale getirilmesi ile mümkün olur. Diğer bir deyişle, yönetim kararlarının etkinliğini sağlamak için, bunları yazılı planlar ve standart hale getirilmiş mali tahminler şekline koymak zorunludur (Yalkın, 1989: 22). İşletme bütçe sistemi, işletme bütçelerine ilişkin prensipler, teknikler ve mekaniklerden yararlanarak uzun dönemli işletme bütçeleri ile işletme bütçesinin planlanmasını, düzenlenmesini, liyglılan

4 186 Amme idaresi Dergisi masını ve kontrolünü ifade eder (Yalkın, 1989: 8). İşletme bütçesi kavramı ile genellikle gelecek bir yıl için hazırlanan ve işletme bütçe sisteminin kısa dönemli boyutunu oluşturan bütçeler anlaşılmaktadır. Bütçelerne programlarının Amerikan Hastaneler Birliği tarafından tanımlanan amaçları şunlardır (Cleverley, ı 992: 282): Hastanenin planlarının, politikasının niceliksel terimlerle yazılı ifadesini sağlamak, Planlara uygun finansal performansın değerlendirilmesi için bir temel sağlamak, Harcamaların kontrolü için kullanışlı bir araç elde etmek, Organizasyonun tüm süreçlerinde bilinçli harcama yaratmak. Türkiye'de özel işletme statüsünde bulunan hastanelerin bu çalışmanın bütününde vurgulandığı şekliyle işletme bütçe sistemini uygulamaları özellikle verimii faaliyette bulunmaları açısından kaçınılmaz görünmektedir. Hastane işletmesinin kamu hastane işletmesi statüsünde bulunması halinde ise işletme bütçe sistemi kavramı yerine klasik anlamı ile genel/katma bütçe veya döner, sermaye işletmesi bütçesi gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. Genel/katma bütçe açısından sadece işletme giderlerini, döner sermaye bütçesi açısından ise işletme gelirlerini ve döner sermaye bütçesi giderlerini içeren bu bütçelerin işletme bütçesi olarak adlandırılmaları pek mümkün değildir (Akar, 1997: 117). İşletme bütçe sistemindeki temel nokta hastanenin gelir ve giderlerinin her bir departman için hazırlanmasıdır. Dolayısıyla işletme bütçe sistemi beraberinde sorumluluk merkezi ve sorumluluk muhasebesi kavramlarını getirmektedir. Sorumluluk merkezi, sorumlu bir yöneticinin kontrolünde bulunan bir organizasyon birimidir (Uslu, 1982: 40). Sorumluluk muhasebesi ise, yapılmış o lan harcamaların her aşamasında tutulmuş olan düzenli raporları Vf' hesaplamaları içeren bir sistemdir (Baker, ] 972: 40). Bu kavramların ortaya çıkış nedeni; günümüzde işletmelerin gerek çevresel değişimin hızlı olması, gerekse örgütsel büyüklüklerinin farklılaşması sebebiyle karar ve kontrol mekanizmalarında daha esnek bir yapıya ihtiyaç duymalarıd ır. Bu esnek yapı ihtiyacı; kurumların, tek merkez yerine daha küçük birimler halinde yapılanmış ve aynı zamanda desantralize organizasyonla::- haline gelmesini öngörmektedir. İşletmelerin gelecekteki rekabet ortamında yaşayabilmesi için, daha küçük otonom birimler halinde yapılanmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir yapı, karmaşık iş dünyasında işletmelerin müşteri lerine daha hızlı yanıt vermesini sağlayabilir. Bu nedenle, işletmeler için mükemmel model, işlerin kısalması, başarının kolayca ölçülmesi ve insanların daha özerk hale gelmesidir (Brown,

5 Hastane Işletmelerinde Bütçe Sistemi i R7 ı 998: 56). Çağdaş yönetim düşüncesinin bir gereği olarak işletmelerin örgütsel yapılarındaki bu oluşıını hastaneleri de etkilemektedir. Özellikle hastanelerin kendilerine özgü yapıları, sağlık hizmeti üretiminde karşılaşılan yilksek maliyetler ve bu hizmetleri üretirken aynı zamanda toplam kalite yönetimini kurumsal anlamda gerçekleştirme çalışmaları hastanelerin de sorumluluk merkezleri ya da daha ileri bir tanımlama olan "stratejik işletme birimi" şeklinde yapılandırıtmaları gereğini ortaya koymakta ve bu yapılanma sonucu her bir departman kendi bütçesini hazırlayarak hastane bütçe sisteminin temel taşlarını meydana getirmektedir. Bütçenin hazırlanmasında hangi istatistiksel yaklaşım ve tekniklerin kullanılacağı sürecin diğer önemli konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bütçe Hazırlamada İstatistiksel İhtiyaçlar Bir bütçe şu iki soru cevaplanmadan hazırlanamaz: ]. Başarı lmak istenen nedir? 2. Beklentiler nelerdir? Bu anlamda amaçların belirlenmesi sürecin ilk basamağıdır. Bu adım, departmanın neyi başarmak istediğini ve üst yönetimin departmandan ne istediğini ve beklediğini ortaya koyar (Ward, 1994: 84). Doğru bütçe ihtiyaçlarının hacimsel ve hangi işlere göre yapılacağının tespit edilmesi bilgilerin doğru ve güvenilir olmasına bağlıdır. Hastane ve klinikler birer endüstri kurumudur ve tıpkı diğer endüstri kurumlarında olduğu gibi geçmiş performans bilgileri geleceğe yönelik faaliyetlerin tahmininde önem teşkil eder. istatistiklere dayalı bütçenin hedefi gelecek bütçe dönemi için her bir departman ya da sorumluluk merkezinde iş yükü veya aktivite ölçümlerinin yapılmasıdır (Cleverley, 1992: 284). Hastanelerde verilen hizmetler çeşitli değer birimleriyle ölçülmekte ve bu aktivitelerin ölçülmesi birimlere göre değişmektedir. Özellikle klinik birimler hizmet durumu açısından farklılık meydana getirirler. Örneğin poliklillik ve a mel iyat hasta günü sayısı bütçeleme İçİn farklı olarak hesaplanmakta, radyoloj i bölümünün faaliyetleri çekilen film adedi ile ölçülmektedir. Hastanııı tedavisiyle direkt ilgisi olmayan hizmetler ise iş saatine göre veya çalışma yerinin m 2 'si vb. ölçütler ile ölçülür (AHA, ı 96 ı: 8). Bütçesi hazırlanacak olan ünitede satış bütçesinin hazırlanabilmesi için ölçümü yapılan faaliyetin bir sonraki yıldaki tahmini değerlerine, yönetici görüşlerine dayanan yargısal yöntemle ulaşılabileceği gibi, istatistiksel metotlar kullanılarak da hesaplanabilir. Teori ve uygulamada en çok bilinen istatistiksel satış tahmin yöntemleri, basit ve çoklu regresyon analizleri, simulasyon ve zaman serileri analizidir. Bu çalışmada bu yöntemlerden basit doğrusal regresyon tekniği kullanılmış olup çalışmanın amacı ve elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.

6 188 Amme Idaresi f)ergisi AMAÇ Bu çalışmadaki amaç, hastane işletmelerinde önemli bir yönetim aracı olan işletme bütçe sisteminin departman bütçesi bölümünün bir uygulama örneği ile düzenlenmesidir. Departma~lların ya da sorumluluk merkezlerinin hazırladıkları bütçelerin konsolide edilmesi hastanenin genel işletme bütçesini meydana getirecektir. Hastanelerde departman seviyesinde satı~ tahmin lerinin sonucuna göre satış bütçesi ve takibinde direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden (GÜG) oluşan üretim bütçesi hazırlanmalıdır. Diğer bütçeler ise: gelir tablosu hesaplarına ait bütçeler. nakit bütçesi. yatırım bütçesi ve nihayetinde bilanço bütçesi olup hastanenin genel politikaları ile ilgili unsurları i çermektedir. Ancak bu çalışmada tüm bütçe süreci. gerek uzun bir dönem içermesi, gerekse ilgili kalemlerin çokluğu sebeoiyle uygulamaya alınmamış, sadece radyoloji departmanı özelinde satış ve üretim bütçelerinin hazırlanması ile sm ırlandırılmıştır. VERİ KAYNAKLARI Bu çalışmada hastane işletme bütçe sisteminin gerçek hayatta hazırlanabilirliğinin ortaya konulması bakımından Ankara ZUbeyde i Ial1lm Doğumevi radyoloji ünitesinin verileri kullanılmıştır. Radyoloji ünitesinin seçilmesiııdeki a maç, çıktı birimi (çekilen röntgen film sayısı) ile giderleri arasında daha kolay bir ilişkinin kurulabilmesidir. Bu bağlamda ilgi ii hastanen in radyoloj i ün itesinin geçmiş 9 yıllık çekilen film sayıları. ou filmlerin üretiminde kullanılan ilk madde malzeme, ünitede çalışan personel sayısı ile genel üretim gideri smıfıııa giren giderler veri olarak kullanılmıştır. Bu ~'eriıerden ünitenin çıktı birimi olan çekilen radyografı sayıları için Form 5T);e (Laboratuvar, Röntgen ve İlaç Çalışmaları Formu), personel giderleri için maaş bordrolarıııa, GÜG için Akar'1Il 1992 yılında hazırladığı "Hastane İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi" isiml i doktora tezine başvurulmuştur. YÖNTEM Uygulamada konunun yapısı itibariyle tanımlayıcı (descriptive) araştırma yöntemi kullanılmış olup_ yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. Bütçesi hazırlanacak olan depal1manın. geçmiş dönemleri kapsayan en az beş yıl olmak üzere, suıımuş olduğu hizmetlerin hacminin tespit edilip basit doğrusal regresyon analizi ile bir sonraki mali yıl olan 1999 yılı için satış tahmininin yapılması. Mali yıl için tahmin edilen hizmet hacminin, bu hizmetin birim fiyatı ile çarpılması ve departmanın gelir bütçesi formuna aktarılması.

7 i i las{u!lc lşlctmclcrindc lhttç'c! Sistemi i W) Departmanın direkt ilk madde malzeme harcamaları için satın alma ve stok politikalarının bilinmesi ve bu bütçenin hazırlanmasında girdi fiyatlarındaki muhtemel enflasyon etkisinin yaklaşık olarak yansıtılarak direkt ilk madde malzeme bütçe formuna aktarılması. Direkt işçilik bütçesi için departmanın personel grubunun tespit edilip kadro bedellerinin yıl içindeki muhtemel ücret al11şlarının yaklaşık olarak yansıtılarak direkt işçilik bütçe formuna aktarılması. Departmanın genel üretim giderlerinin sabit ve değişkenlik karakterleri ölüine alınarak ayrımının yapılması ve dağıtımdan gelen giderlerin bütçeye aktarılması. Bunun için aynı hastanede daha önce yapılmış bir çalışmada 1. ve 2. dağıtım sonucu ünitede oluşan genel üretim giderlerine ait sabit ve değişken unsurları içeren formülasyon güncel hale getirilmiştir. UYGULAMA Uygulama yapılan hastanede geçmiş yıllara ait verilerin üçer ~ylık dönemler halinde bulunması ve yapılacak talep tahminlerinde geçmiş dönemleri kapsayan verilerin kullanılacak olması sebebiyle radyoloji ünitesine ait 1999 yılı işletme bütçesi de hareketli olarak üçer aylık dönemler halinde düzenlenmiştir. Satış Bütçesinin Hesaplanması Geçmiş dönemlerde çekilen radyografi sayıları kullanılarak 1999 yılının her bir üç ayında çekilecek radyografi sayılarının istatistiksel tahmini bu uygulamanın başlangıcını oluşturmaktadır. ÇizeJge 1: Radyoloji Ünitesi Çekilen Film Sayısı Verileri Yıllar I. üç ay 2. üç ay J. üç ay 4. ül,." ay Toplam 19X X X X X4 1(1) i )93 45X IX l) ') X J 2.')30 1l) X2 5X /J 50l) 564 nıı

8 190 Amme İdaresi Dergisi Tabloda görüldüğü gibi geçmiş yıııarda çekilen radyografi sayılarında mevsimlik değişimler bulunmaktadır. Bu mevsimlik etkileri minimize etmek için öncelikle indekslerne metodu kullanılarak mevcut veriler yeniden düzenlenecektir. Verilerin mevsimlik etkilerini minimize edecek olan indeksleme işlemi ştı şekildedir (Warner et al., 1984: 282); Tm = "m" ay için toplam röntgen film sayısı T = ay başına ortalama toplam röntgen film sayısı Ym "n" yıl kullanarak "m" ay için ortalama röntgen sayısı = Lt Y tm i n Y = Genelortalama = Lm Ynı i 12 Aylık indeks; Im =Y m i Y Yukarıdaki formülde indeks aylık olarak hesaplanmakta ve genelortalama bir yılın 12 ayı göz önüne alınarak formüle edilmektedir. Mevcut veriler ise 37 adet üçer aylık toplamları verdiğinden indekslerne işleminde genel toplam 37'ye bölünerek genelortalama elde edilmiştir. Daha sonra yıllar itibariyle her bir üç ayın aritmetik ortalaması genelortalamaya bölünerek indeks değerlerine ulaşılmıştır. Bu formülasyonlara göre her bir üç aydaki indeks değerleri aşağıda verilmiştir. Çizelge 2: İndekslerne İşlerni Sonuçları 1. üç ay 2. üç ay 3. üç ay 4. üç ay Toplam Yıl Toplamları Ay Sayısı LO Ortalama 5\0, ,3 539,5 (GenelOrt.) 496,5 İNDEKS \,028 1,009 0,872 1, yılı için yapılacak talep tahmininde indeksleme işleminden sonra yıl toplamları 1984 yılından başlayarak basit doğrusal regresyona tabi tutulmuştur. Bunun sebebi, 1989 ile 1998 yılı verilerine ilişkin regresyon çözümlemesine ait F değerinin anlamlı çıkmamasıdır (F= 2.483; P= ). Bu bağlamda yılları arasındaki toplamlar regresyon çözümlemesine girmiştir. Veri tablosunda yer almayan yıl toplamları şunlardır: 1984 yılı 176, i 985 yılı 812, 1986 yılı ı 2 i 3, i 987 yılı i 620 ve i 988 yılı 1513 'tur yılları arası üçer aylık film sayılanna ulaşılamadığı için bu yıllar indekslerne işleminde dikkatealınmamıştır. Yıltoplamları regresyon işlemine tabi tutulduktan sonra ı 999 yılı için aşağıdaki regresyon denklemine ulaşılmıştır. Denklemdeki x sayısının yerine ı 999 yılının karşılığı olan 16 rakamı konulmuş ve böylece ulaşılan yıl

9 Hastane Işletmelerinde Bütçe Sistemi 191 toplamı dörde bölünerek mevsimlik (üç aylık) tahmini röntgen film sayısı elde edilmiştir. Basit regresyon analizi sonucunda 1999 yılı çeki lecek film sayıları için bulunan modelin istatistikselolarak anlamlı olduğu (F = ~ p= ) görülmüş olup modelin tanımlayıcılık katsayısı R 2 = 0,67 olarak bulunmuştur. Bu değerler y = a + bx denkleminde yerine konulduğunda~ y = 731,79] + 122,294 x (16) formülasyonu elde edilir. y =2688,495/4 y 672,123 Sonuçta elde edilen bu değer yukarıda hesaplanan indeks sonuçlarıyla çarpılarak 1999 yılı için çekilecek röntgen film sayılarınm düzeltilmiş (adjusted) olarak tahmini yapılmıştır. Çizelge 3: Radyoloji Ünitesi 1999 Vıh Çekilecek Film Sayısı Tahminleri i. üç ay 2. üç ay 3. üç ay 4. üç ay Toplam Regresyon Değeri 672, , i , ,123 İNDEKS 1,028 1,009 0,872 1,086 Tahmini Film Sayısı Radyoloji ünitesinde çıktı birimi çekilen röntgen film sayısıdır. Bu ünitedeki bütçelerne işlemi, röntgen filmlerinin ebatlarına göre ayrımınm yapılarak üçer aylık dönemler halinde tablolara yansıtılmasına dayanmaktadır. Bu sebeple 1999 yılında çekilecek tahmini röntgen film sayıları ebatlarına göre 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35 ve 30 x 40 olarak gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmadaki amaç, röntgen tetkik sayılarının çokluğudur. Röntgen filmlerinin ebatlarına göre dağıtımı işleminde ayniyat çıkış belgeleri ile röntgen uzmanının görüşü dikkate alınarak bir ortalama (konsensus) değer bulunmuştur. Boyutlar 18 x x x x40 Radyoloji uzman görüşü %40 % 35 % 20 %5 Ayniyat çıkış belgeleri % 38 % 37 e/o 20 %5 Konsensus değer (Ortalama) % 39 efo 36 % 20 0!rJ 5 Uygulama yapılan hastanenin özel dal hastanesi olması ve tedavi edilen hastalık grubunun yıllar itibariyle benzerlik göstermesi bize bu konsensus değerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu elde edilen değerler, 1999 yılı i çin tahmin edilen üçer aylık film sayıları ile çarpılarak filmlerin ebatlarına göre dağılımı yapılmıştır.

10 i 192 Amme Idaresi- Dergisi Fiyatlandırma işleminde her bir gruba giren röntgen tetkik türlerinin satış fiyatlarının ortalaması alınmıştır. Dolayısıyla bütçeleme işlemi her bir röntgeıı tetkikinin fiyatlarına göre değil. ebatlara göre oı1aya çıkan ortalama fiyatlar ü zerinden yapılmıştır. Çizelge 4: Radyoloji Ünitesi 1999 Yılı SatIş Bütçesi Çekilen filmler ve dönemleri RADYOLOJi ÜNiTESi IR x 2.:/ ('hacı! Miklar Birim salış/ıvaıı Tl/lur (()()()) TL. Yii::de ı. üç ay HAOO 2. üç ay üç ay üç ay 2R5 Toplam 1047 /i /i 9S0AOO H / I.026.()OO II x 30 ('hw)ı Miktar Birim satışlivaıı Twor Yüz.de I. ü<; ay üç ay 244 " 1.09R.OOO 3. üç ay 21 i " üç ay 263 Toplam 967 /i /i L.l H3.S i ,6 35 x 35 eh([(.ii Miktar Birim satışlivatı TUlar Yiiz.dl' I. üç ay 13R /-i2h.ooo 2. üç ay 136 " /-i üç ay üç ay 146 Toplam 537 1/ 1/ /i H () x -LO ehadı Miktar Birim saflş//mu Tilwl' Yüzde ı. üç ay ı i i ı 2. üç ay 34 " üç ay 29 /i 4. üç ay 37 Toplam \35 /i ii B.OOO 1.2 ı ,6 Genel Toplam No/. Hel' hir eballaki röntgen.filmlerinil1 iiçer aylik döneııı/ere da/!,ııılması SOl1/lClf 1999 ytlı rijn/gelı/i/ll1i sayısı 2686 olarak yuvarlanıııış/ır /Op/Wll

11 i losfuııl! Işletmelerinde Biitçe ""'istemi 193 Röntgen filmlerinin hastalara ya da tüketicilere hangi fiyatlardan satılacağı kamu hastaneleri için fiyat belirleyici kurum olan Sağlık Bakanlığı tarafıııdan yıllık dönemler halinde tespit edilmektedir. Yukarıdaki tabloda gösterilen röntgen birim fiyatları Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerİ Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Biitçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğnıltustında ı 999 yılı için tahmin edilen röntgen tetkik fiyatlarınııı ebatlarına göre olialamaları alınarak elde edilmiştir. Üretim Bütçelerinin Hesaplanması a) Direkt ilk madde ve malzeme miktar bütçesinin hesaplanması Ünitede kullanılan direkt ilk madde ve malzeme sınıfında çekilmemiş (boş) röntgen filmleri ve banyo solüsyonları yer almaktadır. Bu bütçenin hazırlanmasında da filmlerin ebatlarına göre dağıtımı işleminde olduğu gibi malzeme depolarından üniteye çekilen film miktarını gösteren ayniyat çıkış belgeleri ve radyoloj i uzman görüşü dikkate alınmıştır. Bu bağlamda 1999 yılı için tahmin edilen solusyon miktarı 165,4 iitred ir. Bu toplam miktar, yılın her üç aylık dönemlerinde çekilen radyografi sayılarının her ebadının kendi içinde birbirine yakın miktarlarda çekildiği düşünüldüğünde bu üç aylık dönem lere eşit olarak dağıtılabi iir. Bu durumda toplam 165,4 litre solüsyon 41 J 'er litre olarak her bir üç aya dağılır. Daha sonra her bir üç ay içinde çekilen filmlerin ebatlarına göre rlağılımı bilindiğinden, bu 41,3 litre bu oranlarla çarpılarak her bir ebatta kullanılan solüsyon miktarı ortaya çıkar. Miktar Oran Dai!llıl1l 41,3 litre 0)9 16,1 litre (ı xx 24 ehadı) 41,3 litre 0,36 14,X litre (24 x 30 ebadı) 41.3 litre 0,20 X.2 litre (35 x 35 ebadı) 41,3 litre 0,05 2,0 litre ı:~o x 40 ebad i) b) Direkt ilk madde ve malzeme maliyet bütçesinin hesaplanması Röntgen filmi çekiminde kullanılan direkt ilk madde ve malzemelerin alış birim fiyatları hastanenin satınalma politikasına bağlıdır. Zübeyde Hanım 00 ğurnevi'nde röntgen ilk madde ve malzemeleri yıllık olarak değil ünitenin ihtiyacına göre beli i dönemlerde alınmaktadır. Röntgen iik madde ve malzemeleri stoklanmamaktadır. Satınalma politikası ihtiyaç anıııda ve pazarlık usulü ile a ımıdır. Satıcı kuruluşlardan alınan bilgiye göre boş röntgen filmleri ve banyo solüsyonları Amerikan doları bazında fıyatlal1dırılmaktadır. Satın alınan direkt ilk madde ve malzemeleri maliyet bütçesine yansıtmak amacıyla öncelikle

12 ı 94 Amme İdaresi Dergisi satınalma işlemlerinin 1999 yı iının her bir üç ayında yapı Id ığını varsayarak dolar cinsinden tahmin edilmesi gerekir. Röntgen direkt ilk madde ve malzemeleri içinde yer alan boş 1~lmlerin Türk lirası cinsinden 1998 yılı Mart dönemi satınalma fıyatları ile aynı dönemdeki dolar kuru (1 Amerikan doları= TL 15 Maıi 1998) işlem CTi)rF!rek dolar cinsine dönüştürülmüş rakamları 100 adetlik kutular halinde şöylectir: i kutu (i 00 adet) 18 x 24 ebadı TL 34 $ i kutu (I 00 adet) 24 x 30 ebadı ı TL 58 $ i kutu (ı 00 adet) 30 x 40 ebadı TL 91 $ i kutu (100 adet) 35 x 35 ebadı TL 100 $ Bu dolar değerleri 1999 yılının her bir iiç ayında öngörülen dolar kurları ile işlem gördüğünde güncel hale gelecektir. Bu güncelleştirmen in gereği, muhasebenin parayla ölçülme kavramıdır. Parayla ölçiilme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olan ulusal para birimine göre yansıtılmasıııı ifade eder yılı projekte doiar kurlarının hesaplanmasında ı LJ97 yılı Ocak ayından 1998 yılı Temmuz ayına kadar ay ortası Merkez Bankası Amerikan doları kur değerleri basit doğrusal regresyona tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 1999 yılı dolar kuru projeksiyonu için bulunan modelin istatistikselolarak anlamlı olduğu (F = 1784,3; P= ) görülmiiş olup modelin tanımlayıcılık katsayısı R 2 = 0,99 olarak bulunmuştur Yıl ında ı Amerikan Dolarının Projekte Değeri (i 5 Subat) (15 Ağustos) (15 Kasım) Yapılan işlemler sonrası boş röntgen fı Imlerinin ebatlarına göre birim fıyatları şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Ebatlar 2. üç ay 3. Üç ay 4. Üç av 18 x 24 ebadı i TL TL ı TL TL 24 x 30 ebadı TL TL TL TL 30 x 40 ebadı TL TL TL TL 35 x 35 ebadı TL TL TL TL Banyo solüsyonları için developer ve fıxetor adı verilen iki tür fılm banyosu vardır. Bu iki solusyon takım halinde satın alınmaktadır. Satıcı fırmadan aldığımız bilgiye göre Amerikan doları bazında bir banyo solüsyon takımı satış fıyatı yaklaşık olarak 11 $ dır ve Him yıl boyunca bu rakama yakın fıyatlardan satılmaktadır. Bir soli.isyon takımı da II litre olduğuna göre 1 litre solüsyonun

13 Hastanc Jş/elmc/erinde Bütçe,)'istemi '95 değeri ı dolardır. Dolayısıyla satınalma döneminde alınan banyo solüsyon takımlarını o dönemdeki dolar kuru ile çarptığlll1lzda her dönem için maliyet bütçesini oluşturabiliriz. c) Direkt işçilik bütçesinin hesaplanması Çalışmadaki röntgen ünitesinde tek bir teknisyen görevalmakta ve 1998 yılı Temmuz ayı brüt maaşı, ı ı 6 milyon 968 bin TL/ay'dır. Direkt işçilik bütçesinin hazırlanmasında, hükümetin 1999 yılı için öngördüğü memur maaş zam oranını öngörülen enflasyon oranına paralel şekilde yüzde 50 olarak kabul edersek, bunun yüzde 25'i ilk altı ay, yüzde 25'i de ikinci altı ay için bütçeye yansır. Ülkemizde devlet hastane işletmeleri için direkt işçilik saatine bağlı ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu bütçenin hazırlanışında personelin maaş bedellerinin yer alması uygun görülmüştür. d) Genel üretim giderleri bütçesinin hesaplanması Hastanede diğer ünitelerle birlikte radyoloji ünitesine dağıtımı yapılan GÜG şunlardır; endirekt personel giderleri, harcırah giderleri, elektrik giderleri, su giderleri, genel sarf malzeme giderleri, demirbaş amortisman giderleri ve bina amortisman giderleridir. Akar'ın aynı hastanede yaptığı doktora tez çalışmasına göre ı 990 yılları arasında röntgen laboratuvarında gerçekleşen genel üretim giderleri, basit regresyon analizine tabi tutularak toplam maliyet fonksiyonu elde edilmiştir. Buna göre 1990 yılı Haziran ayı rakamlarına çevrilen ünitenin genel üretim giderleri toplam maliyd fonksiyonu şu şekildedir; GÜG TM = ı 2,09 t, ,379.4x Ünite toplam GÜG ile üretim miktarı arasında r:::: 0.94'lük bir ilişki olup bu ilişki iki değişken arasında korelasyonun ytiksek olduğunu ortaya koymaktadır. 14 Haziran 1990 tarihli Merkez Bankası Amerikan doları kuru 2633 TL' dir. Yukarıdaki formülasyonu dolar cinsinden hesapladığımızda~ y = t,66x formülasyonu elde edilir. Bu formülasyonda, 4592 değeri bir yıllık toplam sabit gideri ifade etmektedir. Bütçeyi üçer aylık dönemler için hazırlayacağımız için bu değer dörde bölünür ve formü i yen iden yazı ı ır. y= ,66x Bu formüldeki dolar değerleri, 1999 yılının projekte dolar kurları ile çarpıldığında formülasyon Türk lirası cinsinden güncel hale gelir. Giincelleştirmenin amacı daha öncede belirtildiği gibi muhasebenin parasal/ık ilkesine göre, rakamların ulusal para cinsinden kayıtlara geçmesidir. Bütçeyi üçer aylık dönemler halinde hazırladığımız için, bu dönüştürme işleminde projekte edijen

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir.

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 :77-101 TEMEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MUHASEBE VERİLERİNİN KULLANILMASI: PAZARLAMA MUHASEBESİ Cemkut Badem * Duygu Fırat Özet:

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 HASTANE İŞLETMELERİNDE SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ COST ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE IN THE HOSPITALITY MANAGEMENTS

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ COST ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE IN THE HOSPITALITY MANAGEMENTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.313-330. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı