HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI"

Transkript

1 HASTANE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE SİSTEMİ: RADYOLOJİ DEPARTMA'NI ÖRNEK UYGULAMASI Ömer GİDER * Çetin AKAR ** Bu çalışmanın amacı, hastanelerin birer işletme olarak kabul edildiği günümüzde, bu organizasyonların işletmecilik esaslarını yerine getirebilmesinde planlama ve bütçelemenin öneminin ortaya konulması ve bir hastanenin departman bütçesinin hazırlanmasıdır. Bu bağlamda bütçeleme [aaliyeti, stratejik planlamanın bir unsuru olarak ele alınmış ve bütçenin gerekliliği irdelenmiştir. Teorik açıklamalarda hastane bütçe sisteminin en önemli parçasını sorumluluk merkezlerinin oluşturduğu 've bunların her birinin kendi bütçesini hazırlaması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışma, Sağlık Bakanlığı Zübeyde lljınım Doğumevi radyoloji ünitesinin verilerini i çermektedir. Bu veriler kullanılarak aynı ünitenin bütçesi hazırlanmıştır. Bunun için radyoloji ünitesinin geçmiş dokuz yı/daki çekilen radyogrqfi sayıları, basit doğrusal regresyon yöntemi ile analize tabi tutulmuş ve 1999 yılı için satış tahmini yapılmıştır. Daha sonra bu tahmin doğrultusunda üniteyi ilgilendiren satış ve üretim bütçeleri düzenlenmiştir. Anahtar kelimeler: Hastaneler, bütçeleme, hastane bütçeleri, departman bütçeleri. Bütçe, son yıllarda hem kar amaçlı hem de kar amaçsız organizasyonların faaliyetlerinde önemi giderek artan bir yönetim aracı.olarak dikkat çekmektedir. Genelde kar amaçsız organizasyonlar olarak ifade edilen birçok hastane ve diğer sağlık hizmet birimleri günümüzde bütçe geliştirip bunu yönetim kontrol sürecinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumların bütçeye gösterdikleri bu ilgi çevresel değişikliklere bağlanabilif. Özellikle sigorta şirketlerinin hastanelerle olan ilişkilerinde ileri tarihlerde ödeme fikrinin benimsenmesi ve sağlık hizmeti sağlayanların fiyat rekabeti sağlık hizmeti veren pek çok kurumun harcamalarını daha büyük bir dikkatle düzenlemeye ve kontrol etmeye mecbur kılmıştır. Bütçe oluşturmak, herhangi bir iş organizasyonu için yapılacak harcamaların kontrolünde mantıklı bir yol Hacettepe Üniversitesi Saglık Idaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi, Yrd. Doç. Dr.. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Amme İdaresi Dergisi. Cilı33 Sayı i Mart 2000, s

2 ı 84 Amme İdaresi Dergisi dur. Aslında sağlık hizmeti sağlayanların dışındaki "dış güçler" olarak sayabileceğimiz çeşitli sigorta şirketleri, fıyat düzenleyicileri, kredi kuruluşları ve çeşitli dernekler de bütçelere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, hem hastaneler ve sağlık hil.net birimlerinin organizasyon ve mali açıdan daha büyük ve kompleks hale gelmeleri hem de dış güçlerin bütçe oluşumundaki teşvikleri bütçeyi sağlık sektörünün kurumları için önemli bir araç haline getirmiştir (Cleverley, ]992: 275). Ülkemizde 1980' li yıllara kadar tamamıyla kamu ağırlıklı denebilecek bir yapı gösteren hastanelerin, bu yıllardan itibaren hükümetlerin teşvik politikaları, toplumun gelir, eğitim ve demokratikleşme seviyesinin artması ve sağlık tüketicilerinin hem sağlık bakımında yüksek bilgi ve teknolojinin uygulanmasını içeren teknik bakıma, hem de otelcilik hizmeti olarak ifade edilen kişisel bakıma olan talepleri kamumll1 yanında özel teşebbüsünde artan bir oranla bu sektöre yatırım yapmasını teşvik etmekte ve bu trend, sektörün gerçek anlamda bir endüstri haline geldiğini göstermektedir. Bu endüstrinin serbest girişim kanadını oluşturan özel sektör hastanelerinin kontrole dayalı harcama yapma davranışı, işletmecilik esaslarına dayalı rekabet ve maliyet esaslı kaliteli hasta bakım kültürü, sektördeki kamu ve özel ayırımı yapmadan tüm hastaneleri planlama ve bunun bir uzantısı olan bütçe yapmaya zorlamaktadır. Türkiye'deki kamu hastaneciliğine bakıldığında 11 Ocak 1995 tarilıinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren önemli bir yönetmelikle karşılaşılır. Bu yönetmelik, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ve Çalışma Usul ve E sasları Hakkındaki Yönetmelik"tir. Bu yönetmeliğin işletmecilik ilkelerine' bakıldığında katılımcılık ve işletme esaslarına göre sevk ve idare, desantralizasyon ve oto kontrol, hizmette rekabet, işletme gelirleri ile giderlerini karşılanması gibi ilkelerin (md.8) gerçekleştirilmesinin en önemli aracının işletme bütçeleri olduğu görülmektedir. "Geleceğin planlanması" işletmeler için önemi giderek artan bir davranış konusudur. Talebin belirsiz olduğu ve doğru tahminler yapmanın diğer sektörlere göre daha güç olduğu sağlık sektöründe, sağlık bakım maliyetlerinin de oldukça yüksek olması sebebiyle gelecek planlaması hastanelerde daha önemli bir boyut kazanmaktadır. "Gelecek, çevresel değişimin kontrol edilemediği bir ortamda nasıl planlanabilir?" sorusunun cevabı ise kolay değildir. Bu çalışmada geleceğin planlanmasında önemli bir araç olan işletme bütçeleri uygulaması, hastane işletmeleri açısından ele alınmakta ve işletme bütçe sisteminin bir hastanede uygulanabilirliği irdelenmektedir. Planlama ilke olarak tüm organizasyonlar için gerekli olduğu gibi özellikle kar amaçsız organizasyonlar için önemli bir ihtiyaçtır. Bunun başlıca sebepleri (Birkofer et.al., ] 987: 6] 8);

3 Hastane işletmelerinde Bütçe Sistemi 185 Kar amaçsız organizasyonların amaçları sosyaldir ve ticari olanlarla karşılaştırıldığında daha karmaşık ve gerçekleştirilmesi zordur. Kar amaçsız organizasyonların kaynakları genellikle sınırlı ve genişleme imkanları kısıtlıdır. Bu durum öncelikleri belirlemek açısından planiamayı daha önemli kılmaktadır. Bu organizasyonlar güçlü dış sınırlayıcılada karşı karşıyadır. Bu nedenle nasıl etkili olabileceğini planlama ile belirlemek zorundadırlar. Hastaneler, kar amaçsız organizasyonların yukarıda sayılan şartlarına sahip kurumlar olarak göze çarparlar. İşleyiş itibariyle karmaşık bir yapı gösterirler. Çok farklı meslek gruplarının bir arada hizmet verdiği personel karışımına sahiptirler. Ayrıca pek çok dışsal kurum ile işbirliği içinde birer açık sistem özelliği gösteren organizasyonlardır. Özel sektör hastaneleri de yukarıdaki tanımlamalara sahip olmakla birlikte bu kurumlarda sosyal sorumluluktan çok, kar amacı daha ö~ plandadır. Bu yapısal özelliklerinden dolayı gerek özel sektör, gerekse kar amaçsız nitelikteki kamu hastanelerinin kurumsal anlamda planlamaya ihtiyaçları vardır. Kurumsalolarak planlama üç ana bölümden oluşmaktadır; stratejik (uzun vadeli) planlama, operasyonel planlama ve bütçeleme. Stratejik planlama uzun vadede düşiinülen bir kavramdır ve kurumun gelecek yıllardaki yönünü ve önceliklerini belirler. Operasyonel planlama ise spesifik ölçüıebilen hedeflerin gelişimini ifade eder (Esmond, 1982: 5). Bütçe, hastane kurumsal planıııın mali boyutunu ortaya koyması bakımından önem teşkil eder. Hastanenin hizmet sunduğu bölgedeki sağlık tüketicilerinin bu hizmetlere olan taleplerinin tahmininden başlayarak hastanenin elde edeceği gelirleri ve yapacağı harcamaları departmanlar boyutunda ele alan bütçe sistemi gelecek bir yılın öngöriilmesi ve geleceğe ilişkin hedefler çizilmesi bakımından aynı zamanda stratejik bir plan niteliğindedir. BÜTÇE VE BÜTÇE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Bütçe, bir hareket planının rakamsal ifadesi şeklinde tanımlanır. Bir organizasyonun yönetim kontrol sürecinin tamamlayıcı bir parçasıdır (Cleverley, 1992: 275). Bütçe, belli bir zaman dilimi için o zaman diliminde harcanacak miktarların tahminlerini içeren finansal bir plandır. Aynı zamanda, bu harcamalar için gereken fonların gelir tahminlerini de içerir (Cluley, 1972: 58). Yönetim kararlarının ve planlarının gerçekleşmesi, bunların formal hale getirilmesi ile mümkün olur. Diğer bir deyişle, yönetim kararlarının etkinliğini sağlamak için, bunları yazılı planlar ve standart hale getirilmiş mali tahminler şekline koymak zorunludur (Yalkın, 1989: 22). İşletme bütçe sistemi, işletme bütçelerine ilişkin prensipler, teknikler ve mekaniklerden yararlanarak uzun dönemli işletme bütçeleri ile işletme bütçesinin planlanmasını, düzenlenmesini, liyglılan

4 186 Amme idaresi Dergisi masını ve kontrolünü ifade eder (Yalkın, 1989: 8). İşletme bütçesi kavramı ile genellikle gelecek bir yıl için hazırlanan ve işletme bütçe sisteminin kısa dönemli boyutunu oluşturan bütçeler anlaşılmaktadır. Bütçelerne programlarının Amerikan Hastaneler Birliği tarafından tanımlanan amaçları şunlardır (Cleverley, ı 992: 282): Hastanenin planlarının, politikasının niceliksel terimlerle yazılı ifadesini sağlamak, Planlara uygun finansal performansın değerlendirilmesi için bir temel sağlamak, Harcamaların kontrolü için kullanışlı bir araç elde etmek, Organizasyonun tüm süreçlerinde bilinçli harcama yaratmak. Türkiye'de özel işletme statüsünde bulunan hastanelerin bu çalışmanın bütününde vurgulandığı şekliyle işletme bütçe sistemini uygulamaları özellikle verimii faaliyette bulunmaları açısından kaçınılmaz görünmektedir. Hastane işletmesinin kamu hastane işletmesi statüsünde bulunması halinde ise işletme bütçe sistemi kavramı yerine klasik anlamı ile genel/katma bütçe veya döner, sermaye işletmesi bütçesi gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. Genel/katma bütçe açısından sadece işletme giderlerini, döner sermaye bütçesi açısından ise işletme gelirlerini ve döner sermaye bütçesi giderlerini içeren bu bütçelerin işletme bütçesi olarak adlandırılmaları pek mümkün değildir (Akar, 1997: 117). İşletme bütçe sistemindeki temel nokta hastanenin gelir ve giderlerinin her bir departman için hazırlanmasıdır. Dolayısıyla işletme bütçe sistemi beraberinde sorumluluk merkezi ve sorumluluk muhasebesi kavramlarını getirmektedir. Sorumluluk merkezi, sorumlu bir yöneticinin kontrolünde bulunan bir organizasyon birimidir (Uslu, 1982: 40). Sorumluluk muhasebesi ise, yapılmış o lan harcamaların her aşamasında tutulmuş olan düzenli raporları Vf' hesaplamaları içeren bir sistemdir (Baker, ] 972: 40). Bu kavramların ortaya çıkış nedeni; günümüzde işletmelerin gerek çevresel değişimin hızlı olması, gerekse örgütsel büyüklüklerinin farklılaşması sebebiyle karar ve kontrol mekanizmalarında daha esnek bir yapıya ihtiyaç duymalarıd ır. Bu esnek yapı ihtiyacı; kurumların, tek merkez yerine daha küçük birimler halinde yapılanmış ve aynı zamanda desantralize organizasyonla::- haline gelmesini öngörmektedir. İşletmelerin gelecekteki rekabet ortamında yaşayabilmesi için, daha küçük otonom birimler halinde yapılanmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir yapı, karmaşık iş dünyasında işletmelerin müşteri lerine daha hızlı yanıt vermesini sağlayabilir. Bu nedenle, işletmeler için mükemmel model, işlerin kısalması, başarının kolayca ölçülmesi ve insanların daha özerk hale gelmesidir (Brown,

5 Hastane Işletmelerinde Bütçe Sistemi i R7 ı 998: 56). Çağdaş yönetim düşüncesinin bir gereği olarak işletmelerin örgütsel yapılarındaki bu oluşıını hastaneleri de etkilemektedir. Özellikle hastanelerin kendilerine özgü yapıları, sağlık hizmeti üretiminde karşılaşılan yilksek maliyetler ve bu hizmetleri üretirken aynı zamanda toplam kalite yönetimini kurumsal anlamda gerçekleştirme çalışmaları hastanelerin de sorumluluk merkezleri ya da daha ileri bir tanımlama olan "stratejik işletme birimi" şeklinde yapılandırıtmaları gereğini ortaya koymakta ve bu yapılanma sonucu her bir departman kendi bütçesini hazırlayarak hastane bütçe sisteminin temel taşlarını meydana getirmektedir. Bütçenin hazırlanmasında hangi istatistiksel yaklaşım ve tekniklerin kullanılacağı sürecin diğer önemli konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bütçe Hazırlamada İstatistiksel İhtiyaçlar Bir bütçe şu iki soru cevaplanmadan hazırlanamaz: ]. Başarı lmak istenen nedir? 2. Beklentiler nelerdir? Bu anlamda amaçların belirlenmesi sürecin ilk basamağıdır. Bu adım, departmanın neyi başarmak istediğini ve üst yönetimin departmandan ne istediğini ve beklediğini ortaya koyar (Ward, 1994: 84). Doğru bütçe ihtiyaçlarının hacimsel ve hangi işlere göre yapılacağının tespit edilmesi bilgilerin doğru ve güvenilir olmasına bağlıdır. Hastane ve klinikler birer endüstri kurumudur ve tıpkı diğer endüstri kurumlarında olduğu gibi geçmiş performans bilgileri geleceğe yönelik faaliyetlerin tahmininde önem teşkil eder. istatistiklere dayalı bütçenin hedefi gelecek bütçe dönemi için her bir departman ya da sorumluluk merkezinde iş yükü veya aktivite ölçümlerinin yapılmasıdır (Cleverley, 1992: 284). Hastanelerde verilen hizmetler çeşitli değer birimleriyle ölçülmekte ve bu aktivitelerin ölçülmesi birimlere göre değişmektedir. Özellikle klinik birimler hizmet durumu açısından farklılık meydana getirirler. Örneğin poliklillik ve a mel iyat hasta günü sayısı bütçeleme İçİn farklı olarak hesaplanmakta, radyoloj i bölümünün faaliyetleri çekilen film adedi ile ölçülmektedir. Hastanııı tedavisiyle direkt ilgisi olmayan hizmetler ise iş saatine göre veya çalışma yerinin m 2 'si vb. ölçütler ile ölçülür (AHA, ı 96 ı: 8). Bütçesi hazırlanacak olan ünitede satış bütçesinin hazırlanabilmesi için ölçümü yapılan faaliyetin bir sonraki yıldaki tahmini değerlerine, yönetici görüşlerine dayanan yargısal yöntemle ulaşılabileceği gibi, istatistiksel metotlar kullanılarak da hesaplanabilir. Teori ve uygulamada en çok bilinen istatistiksel satış tahmin yöntemleri, basit ve çoklu regresyon analizleri, simulasyon ve zaman serileri analizidir. Bu çalışmada bu yöntemlerden basit doğrusal regresyon tekniği kullanılmış olup çalışmanın amacı ve elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.

6 188 Amme Idaresi f)ergisi AMAÇ Bu çalışmadaki amaç, hastane işletmelerinde önemli bir yönetim aracı olan işletme bütçe sisteminin departman bütçesi bölümünün bir uygulama örneği ile düzenlenmesidir. Departma~lların ya da sorumluluk merkezlerinin hazırladıkları bütçelerin konsolide edilmesi hastanenin genel işletme bütçesini meydana getirecektir. Hastanelerde departman seviyesinde satı~ tahmin lerinin sonucuna göre satış bütçesi ve takibinde direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden (GÜG) oluşan üretim bütçesi hazırlanmalıdır. Diğer bütçeler ise: gelir tablosu hesaplarına ait bütçeler. nakit bütçesi. yatırım bütçesi ve nihayetinde bilanço bütçesi olup hastanenin genel politikaları ile ilgili unsurları i çermektedir. Ancak bu çalışmada tüm bütçe süreci. gerek uzun bir dönem içermesi, gerekse ilgili kalemlerin çokluğu sebeoiyle uygulamaya alınmamış, sadece radyoloji departmanı özelinde satış ve üretim bütçelerinin hazırlanması ile sm ırlandırılmıştır. VERİ KAYNAKLARI Bu çalışmada hastane işletme bütçe sisteminin gerçek hayatta hazırlanabilirliğinin ortaya konulması bakımından Ankara ZUbeyde i Ial1lm Doğumevi radyoloji ünitesinin verileri kullanılmıştır. Radyoloji ünitesinin seçilmesiııdeki a maç, çıktı birimi (çekilen röntgen film sayısı) ile giderleri arasında daha kolay bir ilişkinin kurulabilmesidir. Bu bağlamda ilgi ii hastanen in radyoloj i ün itesinin geçmiş 9 yıllık çekilen film sayıları. ou filmlerin üretiminde kullanılan ilk madde malzeme, ünitede çalışan personel sayısı ile genel üretim gideri smıfıııa giren giderler veri olarak kullanılmıştır. Bu ~'eriıerden ünitenin çıktı birimi olan çekilen radyografı sayıları için Form 5T);e (Laboratuvar, Röntgen ve İlaç Çalışmaları Formu), personel giderleri için maaş bordrolarıııa, GÜG için Akar'1Il 1992 yılında hazırladığı "Hastane İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi" isiml i doktora tezine başvurulmuştur. YÖNTEM Uygulamada konunun yapısı itibariyle tanımlayıcı (descriptive) araştırma yöntemi kullanılmış olup_ yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. Bütçesi hazırlanacak olan depal1manın. geçmiş dönemleri kapsayan en az beş yıl olmak üzere, suıımuş olduğu hizmetlerin hacminin tespit edilip basit doğrusal regresyon analizi ile bir sonraki mali yıl olan 1999 yılı için satış tahmininin yapılması. Mali yıl için tahmin edilen hizmet hacminin, bu hizmetin birim fiyatı ile çarpılması ve departmanın gelir bütçesi formuna aktarılması.

7 i i las{u!lc lşlctmclcrindc lhttç'c! Sistemi i W) Departmanın direkt ilk madde malzeme harcamaları için satın alma ve stok politikalarının bilinmesi ve bu bütçenin hazırlanmasında girdi fiyatlarındaki muhtemel enflasyon etkisinin yaklaşık olarak yansıtılarak direkt ilk madde malzeme bütçe formuna aktarılması. Direkt işçilik bütçesi için departmanın personel grubunun tespit edilip kadro bedellerinin yıl içindeki muhtemel ücret al11şlarının yaklaşık olarak yansıtılarak direkt işçilik bütçe formuna aktarılması. Departmanın genel üretim giderlerinin sabit ve değişkenlik karakterleri ölüine alınarak ayrımının yapılması ve dağıtımdan gelen giderlerin bütçeye aktarılması. Bunun için aynı hastanede daha önce yapılmış bir çalışmada 1. ve 2. dağıtım sonucu ünitede oluşan genel üretim giderlerine ait sabit ve değişken unsurları içeren formülasyon güncel hale getirilmiştir. UYGULAMA Uygulama yapılan hastanede geçmiş yıllara ait verilerin üçer ~ylık dönemler halinde bulunması ve yapılacak talep tahminlerinde geçmiş dönemleri kapsayan verilerin kullanılacak olması sebebiyle radyoloji ünitesine ait 1999 yılı işletme bütçesi de hareketli olarak üçer aylık dönemler halinde düzenlenmiştir. Satış Bütçesinin Hesaplanması Geçmiş dönemlerde çekilen radyografi sayıları kullanılarak 1999 yılının her bir üç ayında çekilecek radyografi sayılarının istatistiksel tahmini bu uygulamanın başlangıcını oluşturmaktadır. ÇizeJge 1: Radyoloji Ünitesi Çekilen Film Sayısı Verileri Yıllar I. üç ay 2. üç ay J. üç ay 4. ül,." ay Toplam 19X X X X X4 1(1) i )93 45X IX l) ') X J 2.')30 1l) X2 5X /J 50l) 564 nıı

8 190 Amme İdaresi Dergisi Tabloda görüldüğü gibi geçmiş yıııarda çekilen radyografi sayılarında mevsimlik değişimler bulunmaktadır. Bu mevsimlik etkileri minimize etmek için öncelikle indekslerne metodu kullanılarak mevcut veriler yeniden düzenlenecektir. Verilerin mevsimlik etkilerini minimize edecek olan indeksleme işlemi ştı şekildedir (Warner et al., 1984: 282); Tm = "m" ay için toplam röntgen film sayısı T = ay başına ortalama toplam röntgen film sayısı Ym "n" yıl kullanarak "m" ay için ortalama röntgen sayısı = Lt Y tm i n Y = Genelortalama = Lm Ynı i 12 Aylık indeks; Im =Y m i Y Yukarıdaki formülde indeks aylık olarak hesaplanmakta ve genelortalama bir yılın 12 ayı göz önüne alınarak formüle edilmektedir. Mevcut veriler ise 37 adet üçer aylık toplamları verdiğinden indekslerne işleminde genel toplam 37'ye bölünerek genelortalama elde edilmiştir. Daha sonra yıllar itibariyle her bir üç ayın aritmetik ortalaması genelortalamaya bölünerek indeks değerlerine ulaşılmıştır. Bu formülasyonlara göre her bir üç aydaki indeks değerleri aşağıda verilmiştir. Çizelge 2: İndekslerne İşlerni Sonuçları 1. üç ay 2. üç ay 3. üç ay 4. üç ay Toplam Yıl Toplamları Ay Sayısı LO Ortalama 5\0, ,3 539,5 (GenelOrt.) 496,5 İNDEKS \,028 1,009 0,872 1, yılı için yapılacak talep tahmininde indeksleme işleminden sonra yıl toplamları 1984 yılından başlayarak basit doğrusal regresyona tabi tutulmuştur. Bunun sebebi, 1989 ile 1998 yılı verilerine ilişkin regresyon çözümlemesine ait F değerinin anlamlı çıkmamasıdır (F= 2.483; P= ). Bu bağlamda yılları arasındaki toplamlar regresyon çözümlemesine girmiştir. Veri tablosunda yer almayan yıl toplamları şunlardır: 1984 yılı 176, i 985 yılı 812, 1986 yılı ı 2 i 3, i 987 yılı i 620 ve i 988 yılı 1513 'tur yılları arası üçer aylık film sayılanna ulaşılamadığı için bu yıllar indekslerne işleminde dikkatealınmamıştır. Yıltoplamları regresyon işlemine tabi tutulduktan sonra ı 999 yılı için aşağıdaki regresyon denklemine ulaşılmıştır. Denklemdeki x sayısının yerine ı 999 yılının karşılığı olan 16 rakamı konulmuş ve böylece ulaşılan yıl

9 Hastane Işletmelerinde Bütçe Sistemi 191 toplamı dörde bölünerek mevsimlik (üç aylık) tahmini röntgen film sayısı elde edilmiştir. Basit regresyon analizi sonucunda 1999 yılı çeki lecek film sayıları için bulunan modelin istatistikselolarak anlamlı olduğu (F = ~ p= ) görülmüş olup modelin tanımlayıcılık katsayısı R 2 = 0,67 olarak bulunmuştur. Bu değerler y = a + bx denkleminde yerine konulduğunda~ y = 731,79] + 122,294 x (16) formülasyonu elde edilir. y =2688,495/4 y 672,123 Sonuçta elde edilen bu değer yukarıda hesaplanan indeks sonuçlarıyla çarpılarak 1999 yılı için çekilecek röntgen film sayılarınm düzeltilmiş (adjusted) olarak tahmini yapılmıştır. Çizelge 3: Radyoloji Ünitesi 1999 Vıh Çekilecek Film Sayısı Tahminleri i. üç ay 2. üç ay 3. üç ay 4. üç ay Toplam Regresyon Değeri 672, , i , ,123 İNDEKS 1,028 1,009 0,872 1,086 Tahmini Film Sayısı Radyoloji ünitesinde çıktı birimi çekilen röntgen film sayısıdır. Bu ünitedeki bütçelerne işlemi, röntgen filmlerinin ebatlarına göre ayrımınm yapılarak üçer aylık dönemler halinde tablolara yansıtılmasına dayanmaktadır. Bu sebeple 1999 yılında çekilecek tahmini röntgen film sayıları ebatlarına göre 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35 ve 30 x 40 olarak gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmadaki amaç, röntgen tetkik sayılarının çokluğudur. Röntgen filmlerinin ebatlarına göre dağıtımı işleminde ayniyat çıkış belgeleri ile röntgen uzmanının görüşü dikkate alınarak bir ortalama (konsensus) değer bulunmuştur. Boyutlar 18 x x x x40 Radyoloji uzman görüşü %40 % 35 % 20 %5 Ayniyat çıkış belgeleri % 38 % 37 e/o 20 %5 Konsensus değer (Ortalama) % 39 efo 36 % 20 0!rJ 5 Uygulama yapılan hastanenin özel dal hastanesi olması ve tedavi edilen hastalık grubunun yıllar itibariyle benzerlik göstermesi bize bu konsensus değerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu elde edilen değerler, 1999 yılı i çin tahmin edilen üçer aylık film sayıları ile çarpılarak filmlerin ebatlarına göre dağılımı yapılmıştır.

10 i 192 Amme Idaresi- Dergisi Fiyatlandırma işleminde her bir gruba giren röntgen tetkik türlerinin satış fiyatlarının ortalaması alınmıştır. Dolayısıyla bütçeleme işlemi her bir röntgeıı tetkikinin fiyatlarına göre değil. ebatlara göre oı1aya çıkan ortalama fiyatlar ü zerinden yapılmıştır. Çizelge 4: Radyoloji Ünitesi 1999 Yılı SatIş Bütçesi Çekilen filmler ve dönemleri RADYOLOJi ÜNiTESi IR x 2.:/ ('hacı! Miklar Birim salış/ıvaıı Tl/lur (()()()) TL. Yii::de ı. üç ay HAOO 2. üç ay üç ay üç ay 2R5 Toplam 1047 /i /i 9S0AOO H / I.026.()OO II x 30 ('hw)ı Miktar Birim satışlivaıı Twor Yüz.de I. ü<; ay üç ay 244 " 1.09R.OOO 3. üç ay 21 i " üç ay 263 Toplam 967 /i /i L.l H3.S i ,6 35 x 35 eh([(.ii Miktar Birim satışlivatı TUlar Yiiz.dl' I. üç ay 13R /-i2h.ooo 2. üç ay 136 " /-i üç ay üç ay 146 Toplam 537 1/ 1/ /i H () x -LO ehadı Miktar Birim saflş//mu Tilwl' Yüzde ı. üç ay ı i i ı 2. üç ay 34 " üç ay 29 /i 4. üç ay 37 Toplam \35 /i ii B.OOO 1.2 ı ,6 Genel Toplam No/. Hel' hir eballaki röntgen.filmlerinil1 iiçer aylik döneııı/ere da/!,ııılması SOl1/lClf 1999 ytlı rijn/gelı/i/ll1i sayısı 2686 olarak yuvarlanıııış/ır /Op/Wll

11 i losfuııl! Işletmelerinde Biitçe ""'istemi 193 Röntgen filmlerinin hastalara ya da tüketicilere hangi fiyatlardan satılacağı kamu hastaneleri için fiyat belirleyici kurum olan Sağlık Bakanlığı tarafıııdan yıllık dönemler halinde tespit edilmektedir. Yukarıdaki tabloda gösterilen röntgen birim fiyatları Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerİ Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Biitçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğnıltustında ı 999 yılı için tahmin edilen röntgen tetkik fiyatlarınııı ebatlarına göre olialamaları alınarak elde edilmiştir. Üretim Bütçelerinin Hesaplanması a) Direkt ilk madde ve malzeme miktar bütçesinin hesaplanması Ünitede kullanılan direkt ilk madde ve malzeme sınıfında çekilmemiş (boş) röntgen filmleri ve banyo solüsyonları yer almaktadır. Bu bütçenin hazırlanmasında da filmlerin ebatlarına göre dağıtımı işleminde olduğu gibi malzeme depolarından üniteye çekilen film miktarını gösteren ayniyat çıkış belgeleri ve radyoloj i uzman görüşü dikkate alınmıştır. Bu bağlamda 1999 yılı için tahmin edilen solusyon miktarı 165,4 iitred ir. Bu toplam miktar, yılın her üç aylık dönemlerinde çekilen radyografi sayılarının her ebadının kendi içinde birbirine yakın miktarlarda çekildiği düşünüldüğünde bu üç aylık dönem lere eşit olarak dağıtılabi iir. Bu durumda toplam 165,4 litre solüsyon 41 J 'er litre olarak her bir üç aya dağılır. Daha sonra her bir üç ay içinde çekilen filmlerin ebatlarına göre rlağılımı bilindiğinden, bu 41,3 litre bu oranlarla çarpılarak her bir ebatta kullanılan solüsyon miktarı ortaya çıkar. Miktar Oran Dai!llıl1l 41,3 litre 0)9 16,1 litre (ı xx 24 ehadı) 41,3 litre 0,36 14,X litre (24 x 30 ebadı) 41.3 litre 0,20 X.2 litre (35 x 35 ebadı) 41,3 litre 0,05 2,0 litre ı:~o x 40 ebad i) b) Direkt ilk madde ve malzeme maliyet bütçesinin hesaplanması Röntgen filmi çekiminde kullanılan direkt ilk madde ve malzemelerin alış birim fiyatları hastanenin satınalma politikasına bağlıdır. Zübeyde Hanım 00 ğurnevi'nde röntgen ilk madde ve malzemeleri yıllık olarak değil ünitenin ihtiyacına göre beli i dönemlerde alınmaktadır. Röntgen iik madde ve malzemeleri stoklanmamaktadır. Satınalma politikası ihtiyaç anıııda ve pazarlık usulü ile a ımıdır. Satıcı kuruluşlardan alınan bilgiye göre boş röntgen filmleri ve banyo solüsyonları Amerikan doları bazında fıyatlal1dırılmaktadır. Satın alınan direkt ilk madde ve malzemeleri maliyet bütçesine yansıtmak amacıyla öncelikle

12 ı 94 Amme İdaresi Dergisi satınalma işlemlerinin 1999 yı iının her bir üç ayında yapı Id ığını varsayarak dolar cinsinden tahmin edilmesi gerekir. Röntgen direkt ilk madde ve malzemeleri içinde yer alan boş 1~lmlerin Türk lirası cinsinden 1998 yılı Mart dönemi satınalma fıyatları ile aynı dönemdeki dolar kuru (1 Amerikan doları= TL 15 Maıi 1998) işlem CTi)rF!rek dolar cinsine dönüştürülmüş rakamları 100 adetlik kutular halinde şöylectir: i kutu (i 00 adet) 18 x 24 ebadı TL 34 $ i kutu (I 00 adet) 24 x 30 ebadı ı TL 58 $ i kutu (ı 00 adet) 30 x 40 ebadı TL 91 $ i kutu (100 adet) 35 x 35 ebadı TL 100 $ Bu dolar değerleri 1999 yılının her bir iiç ayında öngörülen dolar kurları ile işlem gördüğünde güncel hale gelecektir. Bu güncelleştirmen in gereği, muhasebenin parayla ölçülme kavramıdır. Parayla ölçiilme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olan ulusal para birimine göre yansıtılmasıııı ifade eder yılı projekte doiar kurlarının hesaplanmasında ı LJ97 yılı Ocak ayından 1998 yılı Temmuz ayına kadar ay ortası Merkez Bankası Amerikan doları kur değerleri basit doğrusal regresyona tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 1999 yılı dolar kuru projeksiyonu için bulunan modelin istatistikselolarak anlamlı olduğu (F = 1784,3; P= ) görülmiiş olup modelin tanımlayıcılık katsayısı R 2 = 0,99 olarak bulunmuştur Yıl ında ı Amerikan Dolarının Projekte Değeri (i 5 Subat) (15 Ağustos) (15 Kasım) Yapılan işlemler sonrası boş röntgen fı Imlerinin ebatlarına göre birim fıyatları şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Ebatlar 2. üç ay 3. Üç ay 4. Üç av 18 x 24 ebadı i TL TL ı TL TL 24 x 30 ebadı TL TL TL TL 30 x 40 ebadı TL TL TL TL 35 x 35 ebadı TL TL TL TL Banyo solüsyonları için developer ve fıxetor adı verilen iki tür fılm banyosu vardır. Bu iki solusyon takım halinde satın alınmaktadır. Satıcı fırmadan aldığımız bilgiye göre Amerikan doları bazında bir banyo solüsyon takımı satış fıyatı yaklaşık olarak 11 $ dır ve Him yıl boyunca bu rakama yakın fıyatlardan satılmaktadır. Bir soli.isyon takımı da II litre olduğuna göre 1 litre solüsyonun

13 Hastanc Jş/elmc/erinde Bütçe,)'istemi '95 değeri ı dolardır. Dolayısıyla satınalma döneminde alınan banyo solüsyon takımlarını o dönemdeki dolar kuru ile çarptığlll1lzda her dönem için maliyet bütçesini oluşturabiliriz. c) Direkt işçilik bütçesinin hesaplanması Çalışmadaki röntgen ünitesinde tek bir teknisyen görevalmakta ve 1998 yılı Temmuz ayı brüt maaşı, ı ı 6 milyon 968 bin TL/ay'dır. Direkt işçilik bütçesinin hazırlanmasında, hükümetin 1999 yılı için öngördüğü memur maaş zam oranını öngörülen enflasyon oranına paralel şekilde yüzde 50 olarak kabul edersek, bunun yüzde 25'i ilk altı ay, yüzde 25'i de ikinci altı ay için bütçeye yansır. Ülkemizde devlet hastane işletmeleri için direkt işçilik saatine bağlı ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu bütçenin hazırlanışında personelin maaş bedellerinin yer alması uygun görülmüştür. d) Genel üretim giderleri bütçesinin hesaplanması Hastanede diğer ünitelerle birlikte radyoloji ünitesine dağıtımı yapılan GÜG şunlardır; endirekt personel giderleri, harcırah giderleri, elektrik giderleri, su giderleri, genel sarf malzeme giderleri, demirbaş amortisman giderleri ve bina amortisman giderleridir. Akar'ın aynı hastanede yaptığı doktora tez çalışmasına göre ı 990 yılları arasında röntgen laboratuvarında gerçekleşen genel üretim giderleri, basit regresyon analizine tabi tutularak toplam maliyet fonksiyonu elde edilmiştir. Buna göre 1990 yılı Haziran ayı rakamlarına çevrilen ünitenin genel üretim giderleri toplam maliyd fonksiyonu şu şekildedir; GÜG TM = ı 2,09 t, ,379.4x Ünite toplam GÜG ile üretim miktarı arasında r:::: 0.94'lük bir ilişki olup bu ilişki iki değişken arasında korelasyonun ytiksek olduğunu ortaya koymaktadır. 14 Haziran 1990 tarihli Merkez Bankası Amerikan doları kuru 2633 TL' dir. Yukarıdaki formülasyonu dolar cinsinden hesapladığımızda~ y = t,66x formülasyonu elde edilir. Bu formülasyonda, 4592 değeri bir yıllık toplam sabit gideri ifade etmektedir. Bütçeyi üçer aylık dönemler için hazırlayacağımız için bu değer dörde bölünür ve formü i yen iden yazı ı ır. y= ,66x Bu formüldeki dolar değerleri, 1999 yılının projekte dolar kurları ile çarpıldığında formülasyon Türk lirası cinsinden güncel hale gelir. Giincelleştirmenin amacı daha öncede belirtildiği gibi muhasebenin parasal/ık ilkesine göre, rakamların ulusal para cinsinden kayıtlara geçmesidir. Bütçeyi üçer aylık dönemler halinde hazırladığımız için, bu dönüştürme işleminde projekte edijen

SEÇKİN İşletme & Finans

SEÇKİN İşletme & Finans Dr. Cem Niyazi DURMUŞ M. Vefa TOROSLU İŞLETME BÜTÇELERİ SEÇKİN İşletme & Finans İçindekiler Önsöz... 5 Şekiller Listesi... 13 Kısaltmalar... 15 Birinci Bölüm İŞLETME KAVRAMI 1.1. İŞLETME KAVRAMI... 17

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Health Information System

Health Information System Health Information System HAZIRLAYAN : MUSTAFA MUTLU Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üniversite Hastanesi Tıp Öğrencisi eğitimi Araştırma Görevlisi eğitimi Bilimsel araştırma ve

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL Stratejik planın bir parçası olan bütçelerin hazırlanması ve etkin bir kontrol aracı olarak kullanılması konularında bilgi vermek, ilgi uyandırmak. Bütçeler, faydaları Bütçelerin

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİ 2013 YILI MALİYET İNCELEMESİ Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ Genel Sekreter

Detaylı

DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı

DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi tarafından birlikte başlatılan Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı hozsari@istanbul.edu.tr Üniversite Hastaneleri Birliği IV.Toplantısı Ege

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Verilerin toplanması (1. Dağıtım) Toplam maliyetlerin belirlenmesi (2. Dağıtım) Birim maliyetlerin belirlenmesi (3. Dağıtım) Maliyet analizleri Maliyet sonuçlarının raporlanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Bölüm 11 & 12 Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Muhasebe Fonksiyonu Muhasebe: Finansal olaylara ait verilerin kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve raporlanmasını sağlayan,

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd.

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd. SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE SİSTEM Kontrol Ltd. Şti. 5 EKİM 1991 SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU, PLANXAMA VE

Detaylı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANLERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi NEDEN PRATİK İŞLEM MALİYETİ HESAPLAMA? 1-2- 3-4- Departmantal

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ AMAÇ Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi nde maliyet muhasebesi tekniği olarak Faaliyet

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU 1 AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini normal maliyet, fiili maliyet ve sipariş maliyeti yöntemlerinden oluşan maliyet sistemini kullanarak hesaplamaktadır. İşletme 01.12.2012 de SAT11 nolu sipariş

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MALİYET MUHASEBESİ PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. METİN ATMACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. SERKAN TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi ii Maliyet Muhasebesi

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır.

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. BÜTÇE Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. İşletme Bütçeleri; planlama fonksiyonunun bir parçası olup, İşletmelerin saptanmış

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ, İşçilik / Personel Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler İşçilik / Personel Giderleri İşçilik Giderleri Bir mal ya da hizmet üretiminde

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ 1/10 BIST BAP ENDEKSLERİ Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören sabit getirili menkul kıymet endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, bu tür menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ YÖNTEMLERE GÖRE STOKLARIN DÜZELTİLMESİ

TOPLULAŞTIRILMIŞ YÖNTEMLERE GÖRE STOKLARIN DÜZELTİLMESİ NİYAZİ ÖZPEHRİZ XCVI-10 TOPLULAŞTIRILMIŞ YÖNTEMLERE GÖRE STOKLARIN DÜZELTİLMESİ Giriş Enflasyonun mali tablolar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve mali tabloların düzenlendikleri tarih

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

Sağlık İçin Eller Cebe!

Sağlık İçin Eller Cebe! Tarih: 19 /10 / 2014 Sayı: 2014/11 Türkiye de Sağlık Stratejileri ve Harcamalar raporuna göre fatura vatandaşa kesiliyor Sağlık İçin Eller Cebe! Türkiye de Sağlık Stratejileri ve Harcamalar adlı rapora

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri Girişimcilik Bölüm 5: Talep Tahmini scebi@ktu.edu.tr 5.1. Talep Tahmini Tahmin: Gelecek olayları önceden kestirme bilim ve sanatı. İstatistiksel Tahmin: Geçmiş verileri matematiksel modellerde kullanarak

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MALİ SAYDAMLIK VE IMF MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ... 5 2.1. MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI VE TANIMI... 5 2.1.1. Kavram... 5 2.1.2. Tanım... 5 2.1.3. Mali Saydamlığın Yararları

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

EHO FRANCHISE: Örnek Fizibilite Çalışması Ortalama bir Franchising yatırımı için örnek üç yıllık gelir-gider ve getiri analizi.

EHO FRANCHISE: Örnek Fizibilite Çalışması Ortalama bir Franchising yatırımı için örnek üç yıllık gelir-gider ve getiri analizi. EHO FRANCHISE: Örnek Fizibilite Çalışması Ortalama bir Franchising yatırımı için örnek üç yıllık gelir-gider ve getiri analizi. Özet Bu doküman, HIZLIOKUMA.COM e-eğitim Merkezi Franchising Modelinin, yatırım,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN HESABI

GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN HESABI GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN HESABI A- GENEL AÇIKLAMALAR Geçici vergi uygulaması konusunda yayınlanan 217 no lu GVK Genel Tebliğinde, geçici verginin hesaplanmasında esas

Detaylı

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI İÇERİK Kapsamlarına Göre Yöntemleri Tam Yöntemi Değişken Yöntemi Normal Yöntemi Asal (Direkt) Yöntemi Örnek 1 Örnek 2 2 Kapsamına

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı