Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul"

Transkript

1 Yeni Tp Dergisi 2014;31:53-57 Pipelle ile Alnan Endometrial Örnekleme Sonuçlarmz: 1950 Olgunun Analizi (Results of our endometrial samplings with pipelle: Analysis of 1950 cases) Süleymaniye Eitim ve Aratrma Hastanesi, STANBUL Bayrampaa Devlet Hastanesi, STANBUL Kelkit Devlet Hastanesi, GÜMÜHANE ÖZET Amaç: Endometrial örnekleme yaplan olgularda, endikasyonlar ile histopatolojik sonuçlar arasndaki ilikiyi ortaya koymak ve pipelin endometrial örneklemedeki uygulanabilirliini sorgulamak. Materyal ve Metot: Çalmamzda kliniimizde Temmuz 2009 Ocak 2013 tarihleri arasnda endometrial örnekleme yaplan 1950 olgunun endometrial biopsi sonuçlar retrospektif olarak deerlendirildi. Obstetrik endikasyonlarla yaplan küretaj olgular ile pipel d aletlerle alnan örnekler çalma d brakld. Endometrial örnekleme endikasyonlar, menometroraji, postmenopozal kanama, myoma uteri ve servikal polip olarak grupland. Endometrial patoloji sonuçlar proliferatif/sekretuar endometrium, endometrit, endometrial hiperplazi, atrofik endometrium, endometrium adenokarsinomu ve yetersiz materyal olarak grupland. Bulgular: Endometrial örnekleme en sk menometroraji endikasyonu ile 1543 olguya (%79,1) uygulanmt. En sk görülen histopatoloji sonucu postmenapozal hastalarda atrofik endometrium iken dier gruplarda proliferatif ve sekretuar endometrium idi. Endometrial adenokarsinom saptanma oran %0,6 olarak bulundu. Endikasyonlara göre endometrium kanseri görülme oran postmenapozal kanamal hasta grubunda %2,5 ile dier gruplara oranla anlaml derecede yüksek saptand. Endometrium kanseri vakalarnn ya ortalamas 48,1±5,08 idi. malignite saptanmayan olgularn ise 45±7,46 ya olarak saptand. Tartma: En sk endometrial örnekleme endikasyonu menometroraji olarak saptanrken, endometrium kanseri açsndan riskli grubun postmenapozal hastalar olduu çalmada açkça gösterilmitir. Endometrial örnekleme postmenapozal kanamas olan hasta grubunda mutlaka uygulanmal, menometroraji nedeniyle bavuran olgularda ise daha seçici olunmaldr. Pipel endometrial örnekleme yöntemleri arasnda lokal anestezi ile ofis artlarnda uygulanabilmesi, düük maliyeti, yüksek hasta memnuniyeti nedeniyle uygun bir seçenektir. Anahtar Kelimeler: Endometrium örnekleme; pipelle; postmenopozal kanama ABSTRACT Background: Express the relationship between the indications and histopatholgical results and to dispute the feasibility of pipelle in endometrial sampling in cases whom endometrial sampling was done. Material and Methods: In our study, results of 1950 cases which had been made endometrial sampling in our clinic betweeen July 2009-January 2013 were analysed retrospectively. Curretages for obstetrics indications and other endometrial samplings which taken other than pipelle were taken out from study.the indications for samplings were found to be menometrorrhagia, postmenopausal bleeding, myoma uteri and cervical polyp. Endometrial pathology results were made in groups as proliferative/secretuary endometrium, endometritis, endometrial hyperplasia, atrophic endometrium, endometrial adenocarcinoma and insufficient material. Results: Endometrial sampling was done in 1543 (79,1%) cases with the menometrorrhagia indication. The most commonly seen histopatholgic result in postmenopausal bleeding group was atrophic endometrium, in other groups was proliferative/ secretuary endometrium.detection rate of endometrial adenocarcinoma was 0.6%. The ratio of endometrium cancer according to sampling indications was detected as high significantly than the other groups in postmenopausal bleeding group with ratio 2.5%. The median age of endometrium cancer cases was 48.1± 5.08, while it was detected 45±7.46 in nonmalignancy case groups. Conclusions: While it is detected the most common indication of sampling is menometrorrhagia, also it is pointed out apparently that postmenopausal patients are the risky group for endometrium cancer.endometrial sampling must be done in postmenopausal bleeding group, however we must be selective in menometrorrhagia complaint group. Endometrial sampling with pipelle is a suitable choice among other sampling methods for feasibiity in office medium with local anesthesia, low cost and patient pleasure. Key Words: Endometrium sampling; pipelle; postmenopausal hemorage GR Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en sk bavuru nedenidir 1. Yazma adresi: Dr. Seda KESKN Süleymaniye Eitim ve Aratrma Hastanesi, stanbul Yaznn geldii tarih : Yayna kabul tarihi : Anormal uterin kanama poliklinik hastalarnn üçte birinin ikayeti iken, peri ve postmenapozal hasta grubunda %70 e varan yüksek bir oranda görülür 2. Anormal uterin kanama premenepozal genç kadnlarda anemi etyolojisinde önemli rol oynarken, postmenapozal dönemde ise endometrium kanser riski tamaktadr 3,4. Postmenapozal kanama nedenleri arasnda eksojen östrojen kullanm (%30), atrofik endo- 53

2 metrium (%30), endometrium kanseri (%15), endometrium hiperplazisi (%5), submüköz myom (%10) saylabilir 5. Endometrial örnekleme (biyopsi), anormal uterin kanama ve özellikle postmenopozal kanama ile bavuran hastalarda tansal amaçla uygulanan geleneksel bir yöntemdir. Biyopsi ameliyathane koullarnda genel anestezi altnda dilatasyon & küretaj (D&C) eklinde yaplabilecei gibi daha basit, hzl ve ucuz yöntemler olan Pipelle, Novak küret, Rendal küret, Vabra aspiratörü ve Karmen aspiratör araclyla da yaplabilir 3,4. Özellikle D&C yaplan olgularda morbidite ve yüksek maliyet oranlar, son yllarda ofis histeroskopi gibi daha az invaziv yöntemlerin gelimesine yol açmtr. Histeroskopi uterin kavitenin deerlendirilmesinde altn standart olarak kabul edilmekle birlikte; histeroskopi yaplamayan kliniklerde endometrial örnekleme halen en sk uygulanan yöntemdir 6,7. Bu çalmada kliniimizde çeitli nedenlerle endometrial örnekleme yaplan 1950 olguda endikasyonlar ve endometrial patoloji sonuçlar arasndaki iliki aratrld. Malignite saptanan olgular ayrca endikasyonlar ve özellikleri açsndan incelendi. MATERYAL ve METOT Çalmamzda Temmuz 2009 Ocak 2013 tarihleri arasnda kliniimizde çeitli jinekolojik nedenler ile endometrial örnekleme yaplan 1950 olgunun endometrial biopsi sonuçlar retrospektif olarak deerlendirildi. Obstetrik endikasyonlarla yaplan küretaj olgular ile pipel d aletlerle alnan örnekler çalma d brakld. Veriler elektronik ortamdaki hasta dosyalarndan elde edildi. Endometrial örnekleme endikasyonlar, menometroraji, postmenopozal kanama, myoma uteri ve servikal polip olarak grupland. Endometrial patoloji sonuçlar proliferatif/sekretuar endometrium, endometrit, endometrial hiperplazi, atrofik endometrium, endometrium adenokarsinomu ve yetersiz materyal olarak grupland. statistiksel analiz SPSS 16 program kullanlarak yapld. Veriler ortalama ± standart sapma (SS) olarak belirtildi. BULGULAR Çalmaya yalar 20 ile 85 arasnda deien 1950 hasta dahil edildi. Tüm olgularn endometrial örneklemesi ofis artlarnda paraservikal blok uygulamasn takiben pipel ile alnmt. Endometrial örnekleme en sk menometroraji endikasyonu ile 1543 olguya (%79,1) uygulanmt. Postmenopozal kanama endikasyonuyla 236 (%12,1), myoma uteri endikasyonuyla 107 (%5,5) ve servikal polip endikasyonu ile 64 olguya (%3,3) endometrial örnekleme yaplmt. Olgularn ortalama ya 45±7,46 olarak saptand. Endikasyonlarn ya ortalamalar menometroraji, myoma uteri, servikal polip grubunda srasyla 43,3±6,27, 44,5± 4,81, 46,7±7,23 iken; postmenopozal kanama grubunda 55,2±7,91 idi (Tablo 1). Menometroraji endikasyonu nedeniyle endometrial örnekleme yaplan 1053 olguda (%68,2) patoloji sonucu endometriumun fizyolojik deiiklikleri olan proliferatif/sekretuar endometrium, 117 olguda (%7,5) endometrial polip, 117 olguda (%7,5) endometrial hiperplazi saptand. Endometrial hiperplazilerden %92,3 ü basit atipisiz hiperplazi, %5,1 i kompleks atipsiz hiperplazi, %2,6 s kompleks atipili hiperplazi olarak saptand. Ayrca alt hastada endometrial intraepitelyal neoplazi, be hastada endometrium kanseri, bir olguda atipik polipoid adenomyoma saptand. Postmenapozal kanamas olan hastalarda en sk rastlanan patoloji %44 oranyla atrofik endometrium olarak saptanrken, ikinci sklkla olgularn %38,5 i proliferatif/sekretuar endometrium olarak deerlendirildi. Üç olguda endometrial hiperplazi saptand. Endometrial hiperplazi olan hastalarn tümü kompleks atipisiz hiperplazi olarak deerlendirildi. Alt hastada (%2,5) endometrium kanseri saptand. Myom uteri saptanp endometrial örnekleme yaplan 62 olgu (%58) fizyolojik olan proliferatif/sekretuar endometrium olarak deerlendirildi. Hiçbir olguda endometrial hiperplaziye rastlanmazken, bir olguda endometrium kanseri saptand. Servikal polip nedeniyle endometrial örnekleme yaplan hastalarda en sk rastlanan sonuç (%71,9) proliferatif/sekretuar endometrium idi. Bir hastada (%1,5) basit atipisiz endometrial hiperplazi saptanrken, hiç bir hastada endometrium kanseri saptanmad (Tablo 2). Materyal yetersizlii nedeniyle patolojik deerlendirilmesi yaplamayan hastalarn oran srasyla servikal polip, menometroraji, postmenapozal kanama, myom uteri gruplarnda; %17,1, %10,8, %9,7, %0 olarak saptand (Tablo 2). Endometrial hiperplazi alt tipleri genel olarak menometroraji grubunda gözlenmi olup kompleks atipisiz hiperplazi görülme oran postmenapozal grupta daha yüksek izlendi. Menometroraji ikayeti olup sonucu kompleks atipisiz hiperplazili gelen be hastadan dördü 25 ya altndayd. Ortalama görülme ya 44 idi (Tablo 3). Endometrial intraepitelyal neoplazili hastalarn tümü menometroraji ikayetiyle endometrial örnekleme alnan hastalard. Ortalama görülme ya 48,1 idi (Tablo 2). 54

3 Tablo 1. Endikasyonlarna Göre Olgu Says, Görülme Oranlar ve Ya Ortalamalar Olgu says Görülme oran Ortalama görülmeya Menometroraji 1543 %79,1 43,3±6,27 Postmenapozal kanama 236 %12,1 55,2±7,91 Myoma uteri 107 %5,5 44,5±4,81 Servikal polip 64 %3,3 46,7±7,23 Tablo 2. Endikasyonlarn Histopatoloji Sonuçlar ve Oranlar P/SE EP EM EA EH EN EC YM MM %68,2 %7,5 %4,6 %0,2 %7,5 %0,4 %0,3 %10,8 PMK %38,5 %0,8 %2,9 %44 %1,2 %2,5 %9,7 MU %58 %22,4 %15,9 %2,8 %0,9 SP %71,9 %3,1 %10,9 %6,2 %1,5 %17,1 MM: Menometroraji, PMK: Postmenapozal kanama, MU: Myoma uteri, SP: Servikal polip P/SE: Proliferatif ve sekretuar endometrium, EP: Endometrial polip, EM: Endometrit EA: Endometrial atrofi, EH: Endometrial hiperplazi, EN: Endometrial intraepitelyal neoplazi EC: Endometrium kanseri, YM: Yetersiz materyal Tablo 3. Hiperplazi Olgularnn Endikasyonlara Göre Dalm Basit Atipisiz Kompleks Atipisiz Basit Atipili Kompleks Atipili MM 108 (%7) 5 (%0,3) - 3 (%0,2) PMK - 3 (%1,2) - - MU SP 1 (%1,5) MM: Menometroraji, PMK: Postmenapozal kanama, MU: Myoma uteri, SP: Servikal polip Toplam 12 olguda (%6) endometrial adenokarsinom saptand. Endikasyonlara göre endometrium kanseri görülme oran postmenapozal kanamal hasta grubunda %2,5, menometroraji grubunda %0,3, myom uteri grubunda %0,9 olarak saptanrken hiçbir servikal polip olgusunda kansere rastlanmad. Tüm kanser vakalar endometrioid tipte idi. 32 yandaki menometroraji olgusunda villoglandüler alt tipi ve 52 yandaki postmenapozal kanamal olguda skuamöz alt tipine rastland. 28 yandaki menometrorajili bir hastada atipik polipoid adenomyoma patolojisine rastland. Endometrium kanseri vakalarnn ya ortalamas 48,1±5,08 idi. Malignite saptanmayan olgularn ya ortalamas ise 45±7,46 ya olarak saptand. TARTIMA Endometrium kanseri kadn popülasyonunda en sk rastlanlan genital kanserdir. Meme, kolon ve akcier kanserlerinden sonra en çok görülen malignitedir. Kansere bal ölümler arasnda yedinci srada gelmektedir 8. Endometrium kanseri görülen vakalarn %5 i 40 ya altnda, %25 i premenopozal dönemde, %70 i postmenopozal dönemde görülür 9,10. Genellikle yalar arasnda görülmesine ramen ortalama görülme ya 60 dr. Jinekoloji polikliniine bavuran hastalarn %5 ini oluturan postmenapozal kanama endo-metrium kanserinin en önemli ve çou zaman tek belirtecidir 11. Postmenopozal kanama over kanserlerinin de nadir bir belirtisidir 12. Postmenopozal kanama ile bavuran kadnlarda %4-24 orannda endometrium kanseri görülmektedir 13,14. Anormal uterin kanama (özellikle postmenopozal kanama) ile bavuran hastalara tan amaçl endometrial örnekleme uygulanmaktadr. Endometrial örneklemenin esas amac olas bir endometrial malignitenin ortaya konmasdr ya üstü, infertil, nullipar, obez, erken menar, geç menapoz, menapoz sonras hormon replasman alan hastalar özellikle endometrium kanseri açsndan risk tamaktadr Yeterli kant olmamakla beraber endometrial örneklemenin, anormal uterin kanamal hastalarda kanamann durdurulmas için terapötik etkinliinin olduunu savunan aratrmalar bulunmaktadr 18,19. Günümüze kadar yaplm birçok çalmada endometrial örnekleme yöntemlerinin tansal deerini incelerken D&C standart alnmtr. Ancak endometrial biopsinin tan doruluunu deerlendirmesinde en objektif metot; endometrial örnekleme sonras histerektomi yaplan olgularda, piyesin histopatolojik olarak deerlendirilmesidir 20,21. D&C ilk olarak 1843 ylnda Recaimer tarafndan uygulamtr 22. Bu ilem anestezi altnda 55

4 uygulandndan etkin örnek alnabilmesi ve daha etkin pelvik incelemenin yaplmasna olanak salamaktadr. Bu ilem esnasnda karlalabilecek en sk ve önemli komplikasyon uterus perforasyonudur. Perforasyonla beraber malign hücreler ve bakteriler intraperitoneal alana geçebilir. Perforasyonu en aza indirmek için ilem eer mümkünse ultrason eliinde yaplmaldr 23. Preoperatif D&C yaplan olgularda histerektomi spesimenleri incelendiinde; vakalarn %16 snda kavitenin dörtte birinin, %60 nda kavitenin yarsndan aznn kürete edilebildii saptanmtr. Yani D&C ile fokal balayan kanser ve hiperplazi vakalarnn atlanma olasl oldukça yüksektir 24. D&C nin yalanc negatiflik oran endometrial kanser tans için %2-6 kadar yüksek olabilmektedir. Farrell ve ark., endometrial biyopsi ile yetersiz materyal elde edilen olgularn, %20 sinde endometrial kanseri de içeren patolojiler olduunu tespit etmilerdir 25. Bu yüzden negatif histolojiye ramen kanamas devam eden postmenopozal kadnlarda tekrarlayan deerlendirmeler yaplmaldr ve üphenin sürekli devam etmesi gerekmektedir 22, Yaplan bir çalmada endometrial biyopsi ile D&C nin endometrial kanseri saptama güçleri kyaslanmtr. Bu çalmaya göre D&C dier metotlardan üstün bulunmutur 30. D&C anestezi ihtiyac, yüksek morbidite, perforasyon riski yüzünden yerini dier endometrial biyopsi yöntemlerine brakmtr. Endometrial biyopsi ileminde bata pipelle olmak üzere, novak küret, rendal küret, vabra aspiratör gibi aletler kullanlmaktadr. Tan konmu endometrial kanserli hastalarn pipelle sonuçlarn inceleyen çalmada %97,5 sensitivitesi olduunu göstermilerdir 31. Endometrial alann %5 inden azn kaplayan fokal tümör ve poliplerde pipelin sensitivitesinin oldukça dütük olduu saptamtr 32. Dier bir çalma pipelle ancak olgularn %79 unda yeterli bir örnekleme yaplabildiini göstermilerdir. Bu yüzden minimal risk tayan hasta gruplarnda pipelle örnekleme alnmasn önermilerdir 33. Dier baz yaynlarda Pipelle ile histerektomi spesimenlerinin uyumu % olarak bulunmutur. D&C ile pipeli kyaslayan çalmalarda %80 ile %95 orannda her iki yöntemde birbiriyle uyumlu sonuçlar bulunmutur 20,21,34. Bu çalmalarda ek olarak pipelin, D&C ye göre hastada daha az arya sebep olduu bulunmutur 21. Endometrial örnekleme yaplan hastalarn deerlendirildii bir çalmada olgularn %9 unda endometrial hiperplazi ve bunlarn %10 unda atipi tespit edilmitir. Olgularn yalnzca 1 inde (%0,14) endometrium adenokarsinomu tespit edilmitir 35. Bu çalmada menometroraji nedeniyle endometrial örnekleme yaplan olgularn %7,5 unda endometrial hiperplazi saptand. Hiperplazi olgularnn %2,6 snda atipi görüldü. Sadece alt olguda (%0,4) EN saptanrken, be olguda (%0,3) endometrium kanseri saptand. Bizim çalmamz da literatüre uygun olarak menometroraji olgularnda endometrial örneklemenin daha seçici yaplmas gerektiini göstermitir. Bizim çalmamzda menometroraji ikayeti olup sonucu kompleks atipisiz hiperplazili gelen be hastadan dördü 25 ya altndayd. Reprodüktif dönemde bile prekanseröz oluumlar aklda tutulmaldr. Postmenopozal kadnlar üzerinde yaplan bir çalmada spontan postmenopozal kanama orann %10,7 olarak tespit edilmitir. Ayrca postmenopozal kanama insidansnn 12 aylk amenore süresinin hemen sonrasnda en yüksek düzeye ulat, 3 yldan sonra ise giderek azald ortaya konmutur 36. Postmenopozal kanamal hastalarn %12-15 inde endometrial malignite, %30 unda endometrial patoloji saptanmaktadr 37. Endometrium adenokarsinomu en sk yalar arasnda görülmekle beraber olgularn %75 i 50 yan üstündedir. Bu olgularn deerlendirilmesinde ilk basamak olarak endometrial örnekleme önerilmektedir 38. Bu çalmada postmenopozal dönemde en sk kanama nedeni atrofik endometrium olarak saptand. Olgularn %1,2 sinde endometrial hiperplazi, %2,5 inde adenokarsinom saptand. Atrofik endometrium literatüre göre daha fazla görülürken, endometrial hiperplazi ve malignite literatür seviyelerinin altnda kalmtr. Endometrium kanserli vakalarnn ya ortalamas 48,1±5,08 iken, malignite saptanmayan olgularn ya ortalamas ise 45±7,46 ya olarak saptand. Ortalama endometrium kanserinin görülme ya çalmamzda literatürden düük bulundu. Postmenopozal kanamas olan kadnlarda endometrium kanseri görülme oran menometrorajisi olan kadnlara oranla yaklak sekiz kat fazladr. Bu endometrial örneklemenin postmenapozal kadnlardaki önemini açkça ortaya koymaktadr. Uterin myomlarnda operasyon öncesi endometrial maligniteyi ekarte etmek için endometrial örnekleme baz klinikler tarafndan rutin olarak yaplsa da son çalmalar bu rutin uygulamay desteklememektedir olguluk bir çalmada sadece 1 olguda (%0,5) adenokarsinom tespit etmiler ve uterin myomlarda histerektomi öncesi rutin endometrial örneklemenin gereksiz olduunu belirtilmitir 40. Baka bir çalmada 35 ya üzeri anormal kanamas veya postmenopozal kanamas olan olgularda endometrial örnekleme desteklemekte; dier olgularda ise bu ilemin gereksiz olduunu bildirilmektedir 41. Benzer bir çalmada 56

5 benign nedenlerle histerektomi planlanan olgularda operasyon öncesi rutin endometrial örneklemenin gerekli olmadn bildirmilerdir 42. Benzer olarak bu çalmada da myoma uteri nedeniyle endometrial örnekleme alnan 107 olgunun sadece birinde (%0,9) operasyon öncesi yaplan endometrial örneklemede malignite saptanmtr. Özetle çalmamz sonuçlarna baklrsa; en sk endometrial örnekleme endikasyonu menometroraji olarak saptanrken, endometrium kanseri açsndan riskli grubun postmenopozal hastalar olduu çalmada açkça gösterilmitir. Endometrial örnekleme postmenapozal kanamas olan hasta grubunda mutlaka uygulanmal, menometroraji nedeniyle bavuran olgularda ise daha seçici olunmaldr. Myoma uteri nedeniyle histerektomi planlanan ve servikal polip saptanan hastalarda endometrial örneklemenin gereksiz olduu saptanmtr. Pipel endometrial örnekleme yöntemleri arasnda lokal anestezi ile ofis artlarnda uygulanabilmesi, düük maliyeti, yüksek hasta memnuniyeti nedeniyle uygun bir seçenektir. Yazarn beyan: Çkar çatmas bulunmamaktadr. (Conflict of interest statement: None declared) REFERANSLAR 1. Zipper R, Wallach EE. Abnormal uterine bleeding. In: The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics. (Lambrou NC, Morse AN, Wallach EE, eds.) Lippincott Williams & Wilkins Philadephia 1999; Whitehead MI, Spencer CP. Endometrial assessment revisited. Br Obstet Gynaecol 1999;106: Bettocchi S, Ceci O, Vicino M, Manello F, Impedovo L, Selvaggi L. Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage. Fertil Steril 2001;75: Stock RJ, Kanbour A: Prehysterectomy curettage. Obstet Gynecol 5. Hacker FN. Uterine cancer. Berek SJ, Hacker FN, ed. Practical Gynecologic Oncology Williams & Wilkins Baltimor 1994; Emanuel MH, Wamsteker K, Lammes FB. Is dilatation and curettage obsolete for diagnosing intrauterine disorders in premenepozal patients with persistent abnormal uterine bleeding? Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: Tahir MM, Bigrigg MA, Browning JJ, Brookes ST, Smith PA. A randomised controlled trial comparing transvaginal ultrasound, outpatient hysteroscopy and endometrial biopsy with inpatient hysteroscopy and curettage. Br J Obstet Gyaecol 1999;106: Mutter GL. Endometrial intraepitelial neoplasia: will it bring order to chaos? The Endometrial Colloborative Group. Gynecol Oncol 2000;76: Sosolw RA, Pirog E, Isacson C. Endmetrial interaepitelial carcinoma with associated peritoneal carcinomatosis. Am J Sur Pathol 2000;24: Frederic A. Endometrial cancer. Lancet 2005;366: Yumru AE, Bozkurt M, Çaylan Ö. Postmenopozal kanamal vakalarda transvajinal sonografi, tansal histeroskopi ve histeroskopi sonras biyopsinin deerlendirilmesi. Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi Dergisi 2004; 30: Rodger FE, Walker J, Critchley HOD. Investigating the woman with postmenopausal bleeding. Trends In UGSH 2005;10: Oriel KA, Schrager S. Abnormal uterine bleeding. American Family Physician 1999;60: Symonds I. Ultrasound, hysteroscopy and endometrial biopsy in the investigation of endometrial cancer. Reviews in Gynaecological Practice 2003;3: Paula J. Adams Hillard. Kadn üreme organlar benign hastalklar: Semptom ve bulgular. Novak Jinekoloji (Jonathans-Berek, ed) 2004; Lurain JR. Uterus Kanseri. Berek JS (ed.) Novak Jinekoloji 2004; Yavuz H. Endometrium Kanseri. Klinik Jinekoloji, Türkiye Klinikleri Yaynevi, Ankara 1992; Disaia PJ, Creasman WT. Adenocarcinoma of the uterus. Clinical Gynecologic Oncology, third edition, The CV Mosby Company Missouri 1989; Loverro G, Bettocchi S, Cormio G. Transvaginal sonography and hysteroscopy in postmenopausal uterine bleeding. Maturitas 1999;33: Baruch BG, Seideman DS, Schiff E. Outpatient endometrial sampling with the Pipelle Curette, Gynecol obstet Invest 1994;37: Fortergill DJ, Brown VA, Hill AS. Histological sampling of the endometrium ca. Comparison Between Formal Curettage and Pipelle Sampler, Br J obstet gynecol 1982;99: Grimes D. Dilatation and curettage. A reap praisal. Am reappraisal Am J obstet Gynecol 1989;142: Hunter Re, Reuter K, Kopin E. Use of ultrasonography in the difficult postmenopausal dilatation and curetage. Obstet Gynecol 1989;73: Stock RJ, Kanbour A. Prehysterectomy Curratage, Obstet Gynecol 25. Farrell T, Jones N, Owen P. The significance of an insufficient Pipelle sample in the investigation of postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78: Word B, Gravlee C, Wideman G. The fallacy of simple uterine curettage Obstet Gynecol 1958;12: Mac Kenzie I, Bibby J. Critical assessment of dilatation and curettage in 1029 women. Lancet 1978; Vuopala S. Diagnostic accuracy and clinical applicability of cytological and histological methods for investigating endometrial carcinoma. Acta Obstet Gynecol Scand 1977;70: Stock R, Kanbour A. Prehysterectomy curetage. Obstet Gynecol 30. Larson DM, Johnson KK, Broste SK. Comparison of D&C and Office endometrial biopsy in predicting final histopathologic grade in endometrial cancer. Obstet Gynecol 1995; Stovall TG, Photopulos GJ, Poston WM. Pipelle endometrial sampling in patients with known endometrial carcinoma. Obstet Gynecol 1991;77: Guido RS, Kanbour-Shakir A, Rulin MC. Pipelle endometrial sampling. J Reprod Med; 1995;40: Tanrverdi HA, Barut A, Gun BD. Is pipelle biopsy really adequate for diagnosing endometrial disease? Med Sci Monit 2004;10: Zorlu CG, Çobanolu O, Ik AZ. Accuracy of Pipelle Endometrial sampling in Endometrial Carcinoma, Gynecol Obstet Invest 1994;38: Tuncer R, Uygur R, K S. Ankara Zübeyde Hanm Doumevi 2000 Yl Endometrial Biopsi Sonuçlar: 676 Olgunun Analizi. MN Klinik Bilimler& Doktor 2003;9: Astrup K, Olivarius NF. Frequency of spontaneously occuring postmenopausal bleeding in general population. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83: Epstein E, Ramirez A, Skoog L, Valentin L. Dilatation and curetage fails to detect most focal lesions in the uterine cavity in women with postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80: Chambers JT, Chambers SK. Endometrial sampling: When? Where? Why? With what? Clin Obstet Gynecol 1992;35: Bokhman Ya, Tkeshelashvili VT, Vishnevsky AS, Volkova AT. Myoma uterus as a marker of oncogynecological pathology in pre and postmenopause. Eur J Gynaecol Oncol 1988;9: Çelik Ö, Burak F, Atmaca R, Hasçalk, Kafkasl A. Uterin fibromyomal kadnlarda histerektomi öncesi endometrial küretaj gerekli mi? T Klin Jinekol Obst 2001;11: Stovall TG, Solomon SK, Ling FW. Endometrial sampling prior to hysterectomy. Obstet Gynecol 1989;73: Tamay AG, Yldrm Y, Buday S, Koltan OS, Güvenal T, Koyuncu FM, Alta, Kandilolu AR. Necessity of preoperative endometrial sampling for hysterectomies with benign indications. Cumhuriyet Med J 2010;32:

Endometri al Örnekleme Sonuçlarımız: 744 Olgunun Anali zi Evaluatıon of Endometrial Biopsy Results in Our Clinic; Analysis of 744 Cases

Endometri al Örnekleme Sonuçlarımız: 744 Olgunun Anali zi Evaluatıon of Endometrial Biopsy Results in Our Clinic; Analysis of 744 Cases ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3 Endometri al Örnekleme Sonuçlarımız: 744 Olgunun Anali zi Evaluatıon of Endometrial Biopsy Results in Our Clinic; Analysis of 744 Cases Suna Kabil KUCUR

Detaylı

Benign Endikasyonlarla Yapılan Histerektomilerde Preoperatif Endometrial Örneklemenin Gerekliliği

Benign Endikasyonlarla Yapılan Histerektomilerde Preoperatif Endometrial Örneklemenin Gerekliliği doi: 10.5505/abantmedj.2014.87004 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 2014 Benign Endikasyonlarla Yapılan Histerektomilerde Preoperatif Endometrial

Detaylı

Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir?

Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir? İKSST Derg 6():4-9, 204 doi:0.5222/iksst.204.04 Araştırma Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir? Is Preoperative D&C Adequate for the Determination

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır (Ofis Biyopsi F. Küretaj H/S Biyopsi) Dr.Muzaffer Sancı T.C. S.B. Tepecik E.A.H. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Anormal Uterin Kanaması olan Kadınlarda Endometrial Örnekleme Sonuçları: 765 Vakanın Retrospektif Analizi Endometrial Sampling Results of

Detaylı

POSTMENOPOZAL ENDOMETRİUMUN TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

POSTMENOPOZAL ENDOMETRİUMUN TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Yol. 47 : 25-258. 994 POSTMENOPOZAL ENDOMETRİUMUN TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender Telli* Fulya Dökmeci** Acar Koç**"

Detaylı

Department of obstetrics and gynecology, Private Memorial Hospital, Konya, Turkey

Department of obstetrics and gynecology, Private Memorial Hospital, Konya, Turkey S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 4 / Sayı 2 / 2013 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Postmenopozal kanaması olan hastalarda transvajinal ultrasonografi ile endometriumun değerlendirilmesi

Detaylı

Gökhan Göynümer *, Kumral Kepkep *, Arzu Uysal *, Ercan Tutal *

Gökhan Göynümer *, Kumral Kepkep *, Arzu Uysal *, Ercan Tutal * ENDOMETRİUMDA YER KAPLAYAN LEZYONLARIN SAPTANMASINDA SONOHİSTEROGRAFİNİN TANISAL DEĞERİ (Diagnostic Value of Sonohysterography in the Detection of the Protruting Endometrial Lesions) Gökhan Göynümer *,

Detaylı

Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse

Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. M. Faruk Köse Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endometrial Hiperplazi Prekürsör

Detaylı

ANORMAL UTER N KANAMALI KADINLARDA UTERUS Ç LEZYONLARIN TESP T NDE D LATASYON VE KÜRETAJIN TANISAL DE ER

ANORMAL UTER N KANAMALI KADINLARDA UTERUS Ç LEZYONLARIN TESP T NDE D LATASYON VE KÜRETAJIN TANISAL DE ER ANORMAL UTER N KANAMALI KADINLARDA UTERUS Ç LEZYONLARIN TESP T NDE D LATASYON VE KÜRETAJIN TANISAL DE ER Sibel HAKVERD 1, Arif GÜNGÖREN 2, Ali Ulvi HAKVERD 2, Kenan DOLAPÇIO LU 3, fiinasi Ç FTÇ 2, Zozan

Detaylı

ANORMAL UTERİN KANAMALI KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE, TRANSVAJİNAL ULTRASON, SONOHİSTEROGRAFİ VE ENDOMETRİAL BİOPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ANORMAL UTERİN KANAMALI KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE, TRANSVAJİNAL ULTRASON, SONOHİSTEROGRAFİ VE ENDOMETRİAL BİOPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2005; Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa: 327-331 ANORMAL UTERİN KANAMALI KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE, TRANSVAJİNAL ULTRASON, SONOHİSTEROGRAFİ VE ENDOMETRİAL BİOPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet Kökden**, Erdin İLTER*,

Detaylı

POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 15-19, 2004 POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF

Detaylı

Postmenopozal Kanama Nedeni yle Hi sterektomi Uygulanan Hastaların Patoloji k Sonuçlarının Değerlendi rilmesi

Postmenopozal Kanama Nedeni yle Hi sterektomi Uygulanan Hastaların Patoloji k Sonuçlarının Değerlendi rilmesi Journal Of Contemporary Medicine 6;6(): 6- DOI:.6899/ctd.6958 Original Article ORİJİNAL ARAŞTIRMA Postmenopozal Kanama Nedeni yle Hi sterektomi Uygulanan Hastaların Patoloji k Sonuçlarının Değerlendi rilmesi

Detaylı

ÖZET. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-2, Sayfa 46-51 Araştırma. Güldeniz Desteli, Tevfik Berk Bildacı, Türkan Gürsu

ÖZET. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-2, Sayfa 46-51 Araştırma. Güldeniz Desteli, Tevfik Berk Bildacı, Türkan Gürsu TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-2, Sayfa 46-51 Araştırma KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK

Detaylı

Kırk Yaş Üzeri Kadınlarda Servikal Pap Smearda Tespit Edilen Normal Endometriyal Hücrelerin Önemi

Kırk Yaş Üzeri Kadınlarda Servikal Pap Smearda Tespit Edilen Normal Endometriyal Hücrelerin Önemi JOPP Derg 4():0-5, 202 doi:0.5222/jopp.202.00 Araştırma Kırk Yaş Üzeri Kadınlarda Servikal Pap Smearda Tespit Edilen Normal Endometriyal Hücrelerin Önemi Remzi ATILGAN *, Abdullah Boztosun **, Salih Burçin

Detaylı

KALINLIK OLÇUMU ANORMALİTELERİ TANIMAK İÇİN ENDOVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE ENDOMETRİAL PATOLOJİK KANAMALARDA ENDOMETRİAL

KALINLIK OLÇUMU ANORMALİTELERİ TANIMAK İÇİN ENDOVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE ENDOMETRİAL PATOLOJİK KANAMALARDA ENDOMETRİAL ZEYNEP 'KAMİL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT ı 28, SAYI ı 1, MART 1996 PATOLOJİK KANAMALARDA ENDOMETRİAL ANORMALİTELERİ TANIMAK İÇİN ENDOVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE ENDOMETRİAL

Detaylı

Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi

Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi Mehmet Reşit ASOĞLU 1, Selçuk SELÇUK 1, Ahmed NAMAZOV 1, İlker KAHRAMANOĞLU², Ateş KARATEKE

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

Postmenopozal Kanamalı Vakalarda Transvajinal Sonografi, Tanısal Histeroskopi ve Histeroskopi Sonrası Biopsinin Değerlendirilmesi

Postmenopozal Kanamalı Vakalarda Transvajinal Sonografi, Tanısal Histeroskopi ve Histeroskopi Sonrası Biopsinin Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 97-101, 2004 ORİJİNAL YAZI Postmenopozal Kanamalı Vakalarda Transvajinal Sonografi, Tanısal Histeroskopi ve Histeroskopi Sonrası Biopsinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım 1 Mayıs 2014 TAJEV Antalya Prof.Dr.Kunter Yüce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Başkanı Türk

Detaylı

POSTMENOPOZAL UTERUS KANAMALARINDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF, SONOH STEROGRAF VE H STEROSKOP KULLANIMININ TANISAL DE ER

POSTMENOPOZAL UTERUS KANAMALARINDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF, SONOH STEROGRAF VE H STEROSKOP KULLANIMININ TANISAL DE ER st T p Fak Derg 2007;70:57-63 J Ist Faculty Med 2007;70:57-63 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES POSTMENOPOZAL UTERUS KANAMALARINDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF, SONOH STEROGRAF VE H STEROSKOP

Detaylı

POSTMENOPOZAL VAJ NAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF VE B OPS SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASI

POSTMENOPOZAL VAJ NAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF VE B OPS SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASI Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2013-3, Sayfa 74-78 POSTMENOPOZAL VAJ NAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJ NAL ULTRASONOGRAF VE B OPS SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASI Dr. Alper Baflbu 1, Dr. Derya Baflbu

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Uterin Kavite Değerlendirilmesinde Bettocchi Tip Ofis Histeroskopisi Uygulaması The Use of Bettocchi Type Hysteroscope in Office Hysteroscopy

Detaylı

Anormal Uterin Kanamal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi, Histerosonografi ve Histeroskopinin Tan daki Rolü

Anormal Uterin Kanamal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi, Histerosonografi ve Histeroskopinin Tan daki Rolü CLINICAL STUDY Anormal Uterin Kanamal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi, Histerosonografi ve Histeroskopinin Tan daki Rolü Nilgün Öztürk TURHAN, lknur negöl GÜMÜfi Department of Obstetrics and Gynecology,

Detaylı

M. Coşan TEREK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

M. Coşan TEREK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı M. Coşan TEREK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Endometrial hiperplazi Histolojik olarak endometrial gland yapılarının anormal büyümesi olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Anormal uterin kanamal premenopozal kad nlarda transvaginal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Anormal uterin kanamal premenopozal kad nlarda transvaginal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi sonuçlar n n karfl laflt r lmas ISSN 1300-526X KL N K ARAfiTIRMA Jinekoloji Anormal uterin kanamal premenopozal kad nlarda transvaginal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi sonuçlar n n karfl laflt r lmas Ayfle Y

Detaylı

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Sunum Planı Sınıflama Tedavi Seçenekleri Özel Durumlar Neden? Endometriyumun progesteron olmaksızın

Detaylı

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas CLINICAL STUDY Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas Ali ALHAN 1, smail ÖZDEM R 1, Asl SOMUNKIRAN 1, Fuat DEM RC 1, O uz YÜCEL 1, Talat

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ENDOMETR AL FIRÇA S TOLOJ S N N ANORMAL UTER N KANAMA VE POSTMENOPOZAL KANAMA ET YOLOJ S N SAPTAMADA GÜVEN L RL N N DE ERLEND R LMES Erhan YAVUZ 1, Erdal MALATYALIO

Detaylı

Endometriyal Polip Zemininde Gelişen Endometriyum Kanserleri: 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz

Endometriyal Polip Zemininde Gelişen Endometriyum Kanserleri: 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309304 Endometriyal Polip Zemininde Gelişen Endometriyum Kanserleri: 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz Gökçenur Gönenç 1, Nilgün Güdücü 1, İlknur Türkmen 2, Nuray

Detaylı

Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların Değerlendirilmesi. The Evaluation Of Histopathological Diagnosis In Hysterectomy Materials

Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların Değerlendirilmesi. The Evaluation Of Histopathological Diagnosis In Hysterectomy Materials DOI: 10.16899/ctd.65609 Original Article ORİJİNAL ARAŞTIRMA Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların Değerlendirilmesi The Evaluation Of Histopathological Diagnosis In Hysterectomy Materials

Detaylı

Üniversitesi. Hastalıkları ve Doğum. Anabilim Dalı, Tokat. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çakmak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp. Fakültesi

Üniversitesi. Hastalıkları ve Doğum. Anabilim Dalı, Tokat. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çakmak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp. Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (2):78-83 Orijinal Makale Çakmak B. Kliniğimizde Benign Endikasyon Nedeniyle Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi The Evaluation Of

Detaylı

POSTMENOPOZAL VAJİNAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ VE ENDOMETRİAL BİOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

POSTMENOPOZAL VAJİNAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ VE ENDOMETRİAL BİOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLĞI İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Koordinatör Prof. Dr. Aytekin OĞUZ POSTMENOPOZAL VAJİNAL KANAMALI OLGULARDA TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ

Detaylı

Salih OĞUZ, L. Ġdil GÖZERĠ, Efe Kemal AKDOĞAN, Gonca SARAÇ, Ayfer AKYAĞCI DanıĢman: Dr. Nihan HABERAL REYHAN

Salih OĞUZ, L. Ġdil GÖZERĠ, Efe Kemal AKDOĞAN, Gonca SARAÇ, Ayfer AKYAĞCI DanıĢman: Dr. Nihan HABERAL REYHAN ENDOMETRĠYAL HĠPERPLAZĠ TANISI VERĠLEN HASTALARIN PROGNOZLARININ RETROSPEKTĠF OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Salih OĞUZ, L. Ġdil GÖZERĠ, Efe Kemal AKDOĞAN, Gonca SARAÇ, Ayfer AKYAĞCI DanıĢman: Dr. Nihan HABERAL

Detaylı

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD Lezyon değerlendirme: Bİ-RADS sınıflaması 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir 1: Negatif mammogram 2: Benign bulgular

Detaylı

Endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi

Endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi The effects

Detaylı

Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır

Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır Stromaya oranla bez yapılarının çoğalması ile sonuçlanan hastalıktır Şikayet Anormal uterin kanama ya da postmenopozal uterin kanamadır Anormal uterin kanaması olan tüm kadınlarda %1,5 Postmenopozal dönemde

Detaylı

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 30, SAYI: 3-4, ARALIK 998 ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

Detaylı

POSTMENOPOZAL KANAMASI OLAN HASTALARDA ENDOMETRİAL BİYOPSİ ÖNCESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

POSTMENOPOZAL KANAMASI OLAN HASTALARDA ENDOMETRİAL BİYOPSİ ÖNCESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ POSTMENOPOZAL KANAMASI OLAN HASTALARDA ENDOMETRİAL BİYOPSİ ÖNCESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of Anxiety and Depression Risk Levels of Women with Postmenopausal

Detaylı

HİSTOPATOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

HİSTOPATOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ.OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT ı 28, SAYI ı 8, EYLÜL 1996 PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMALI HASTALARDA ENDOMETRİYAL KALINLIÖIN, ENDOMETRİYAL HİSTOPATOLOJİ VE

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri Ayşe Nurcan ÜNLÜER¹, Remzi ABALI², Mehmet Aytaç YÜKSEL¹,İlkbal TEMEL¹, Cem ÇELİK², Ahmet Birtan

Detaylı

Histerektomi endikasyonları ve histopatolojik tanıların dağılımı

Histerektomi endikasyonları ve histopatolojik tanıların dağılımı Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2055 Histerektomi endikasyonları ve histopatolojik tanıların dağılımı Hysterectomy indications and distribution of histopathological

Detaylı

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Timur Gürgan, MD Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Üreme Tıbbı Ünitesi Gurgan Clinic Kadın Sağlığı,İnfertilite

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT

ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3 Ofi s Hi steroskopi de Analjezi Amaçlı Lokal Anestezi Yöntemleri ni n Etki nli ği ni n Karşılaştırılması Efficacy of Local Anesthesia for Office Hysteroscopy

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

ENDOMETR YAL H PERPLAZ LERDE TANI VE TEDAV

ENDOMETR YAL H PERPLAZ LERDE TANI VE TEDAV Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Eylül 2005, Cilt 8, Say 3, Sayfa 81-85 ENDOMETR YAL H PERPLAZ LERDE TANI VE TEDAV Dr. Kaz m GEZG NÇ*, Dr. Çetin ÇEL K** ÖZET Endometrial hiperplaziler anormal uterus kanamalar

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ENDOMETRİAL BİYOPSİ SONUCU ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ VE ENDOMETRİAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ OLARAK RAPORLANAN HASTA GRUPLARININ

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER

PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER PCOS Ve JİNEKOLOJİK KANSERLER Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST VE DOĞUM AD KONYA PCOS PCOS kadınların %5-10 etkiler Yaygın bir endokrin bozukluktur Klinik olarak

Detaylı

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Endometriozis Endometrial gland ve stromanınuterinkavite dışında

Detaylı

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids UTERİN FİBROİDLERDE TEKRARLAYAN DOZ ULİPRİSTAL ASETATIN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids Donnez J, Hudecek R, Donnez O, Matule D, Arhendit

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 21(3): 148-153, 2014 Hematolojik Parametreler ve Endometrium Kanseri Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

Uterin leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda preoperatif tanının postoperatif histopatolojiyi kestirmedeki değeri

Uterin leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda preoperatif tanının postoperatif histopatolojiyi kestirmedeki değeri Göztepe Tıp Dergisi 8():9-4, 03 doi:0.5/j.goztepetrh.03.09 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-56X Jinekoloji ve Obstetrik Uterin leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda preoperatif tanının postoperatif histopatolojiyi

Detaylı

Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi

Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Kasım 2014 Preinvaziv Lezyon Tanı ve Tedavisi

Detaylı

ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER

ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER Dr. H. Dilek BÜLBÜL T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA APD Kış Okulu 18.03.2012

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının retrospektif incelenmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının retrospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 24(4):68-72, 2009 ISSN 300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Jinekoloji ve Obstetrik T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının

Detaylı

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi doi:10.5222/iksst.2014.083 Araştırma Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors in Premenopausal Patients with Endometrial Hyperplasia

Detaylı

Endometrial Hiperplazi Klasifikasyonu. Prof.Dr.E.Handan Zeren Acıbadem Üniversitesi İstanbul

Endometrial Hiperplazi Klasifikasyonu. Prof.Dr.E.Handan Zeren Acıbadem Üniversitesi İstanbul Endometrial Hiperplazi Klasifikasyonu Prof.Dr.E.Handan Zeren Acıbadem Üniversitesi İstanbul Endometrial Hiperplazi(EH) Prekürsör lezyon Klinik önemi var 1932 Taylor 1936 Novak Tedavi edilmeyen EH lerin

Detaylı

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI Araştırma Peritoneal Karsinomatoza Bulgusu Olmayan Çok Yüksek Serum CA 125 Değeri Olan Adneksiyal Kitlelerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi CLINICOPATOLOGIC EVALUATION OF PELVIC MASSES WITH VERY HIGH

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Over Kanserinde Tedavi. Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Over Kanserinde Tedavi. Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Over Kanserinde Tedavi Dr. M. Faruk Köse Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Over Ca Tipleri Tip 1 Tip 2 Yavaş ilerleyen İyi belirlenmiş borderline prekürsör lezyonları

Detaylı

ENDOMETRİYUM KANSERİNDE PREOPERATİF YÜKSEK SERUM CA-125 DEĞERLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

ENDOMETRİYUM KANSERİNDE PREOPERATİF YÜKSEK SERUM CA-125 DEĞERLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ENDOMETRİYUM KANSERİNDE PREOPERATİF YÜKSEK SERUM CA-125 DEĞERLERİNİN

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Jonathan S. Berek. (2003) Novak's Gynecology. 13. baskı, Lippincott, Williams & Wilkins;

Jonathan S. Berek. (2003) Novak's Gynecology. 13. baskı, Lippincott, Williams & Wilkins; 1. ĠSĠM TIP 580- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2. TANIM Kadın Hastalıkları ve Doğum Dönem V. Stajı, tıp öğrencilerinin pratisyen hekimlik çerçevesinde jinekolojik ve obstetrik sorunların 1.basamak tanı ve

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ. Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ. Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Ovarian Kanser Genel Bilgiler Ovarian kanser, jinekolojik maligniteler arasında 2. en

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR Prof Dr Funda Tanay Eren MarmaraÜ niversitesitıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı OVER YÜZEY EPİTELYAL TÜMÖRLERİ Seröz Müsinöz Endometrioid Berrak

Detaylı

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE HİSTEROSKOPİNİN YERİ

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE HİSTEROSKOPİNİN YERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE HİSTEROSKOPİNİN YERİ Dr. Murat DEDE (*) Gülhane Tıp Dergisi 44 (4) : 464-471 (2002) ÖZET Günümüz obstetrik ve jinekoloji pratiğinde histeroskopi infertil kadınların evaluasyonu ve

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER Dr Nilüfer Güler 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 23 Mart 2014, Antalya Jinekolojik Kanserler Sözel bildiri (S-14): Bevacizumab-Nüks Over Kanseri Poster 17

Detaylı

ENDOMETRİAL POLİP VE TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL POLİP VE TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL POLİP VE TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Relationship Between Endometrial Polyp and Complete Blood Count Parameters Ali SEVEN 1, Suna KABİL

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ENDOMETR UM KANSER NDE SA KALIMI ETK LEYEN PROGNOST K FAKTÖRLER Atefl KARATEKE, Selçuk SELÇUK, Mehmet Reflit ASO LU, Niyazi TU, Çetin ÇAM, Ahmed NAMAZOV, Seda ÇAKIR

Detaylı

Endometriyal Hiperplazilerde Tanı ve Tedavi Yönetimi

Endometriyal Hiperplazilerde Tanı ve Tedavi Yönetimi Konu Yazarı Yard. Doç. Dr. H. Mete TANIR Prof. Dr. Hikmet HASSA Yazışma adresi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir Endometriyal Hiperplazilerde Tanı

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

Prolapsus uteri olgularında uterus koruyucu cerrahi öncesi dikkate alınması gereken uterin patolojiler

Prolapsus uteri olgularında uterus koruyucu cerrahi öncesi dikkate alınması gereken uterin patolojiler JCEI / 2015; 6 (4): 364-368 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.04.0550 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Prolapsus uteri olgularında uterus koruyucu cerrahi

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI OVARYEN VENLERİN SELEKTİF KATETERİZASYONU İLE TANI ALAN BİR POSTMENAPOZAL OVARYEN HİPERANDROJENEMİ VAKASI DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

Detaylı

İNFERTİL HASTADA KANSER RİSKİ

İNFERTİL HASTADA KANSER RİSKİ İNFERTİL HASTADA KANSER RİSKİ Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST VE DOĞUM AD / JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI KONYA Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Çatalhöyük Çumra Konya İNFERTİL

Detaylı

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan) (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha

Detaylı

TAMOKSİFEN KULLANAN MEME KANSERİ HASTALARININ ENDOMETRİUM PATOLOJİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ, HİSTEROSKOPİ VE

TAMOKSİFEN KULLANAN MEME KANSERİ HASTALARININ ENDOMETRİUM PATOLOJİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ, HİSTEROSKOPİ VE T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF OP. DR. NİMET GÖKER TAMOKSİFEN KULLANAN MEME KANSERİ HASTALARININ ENDOMETRİUM PATOLOJİLERİ AÇISINDAN

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

İNTRAKAVİTER LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ VE HİSTERESKOPİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İNTRAKAVİTER LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ VE HİSTERESKOPİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 37-42, 2004 İNTRAKAVİTER LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ VE HİSTERESKOPİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

M. Co an Terek. Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal

M. Co an Terek. Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal M. Co an Terek Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim dal Sunum ak Tek ba na yüksek riskli HPV saptanmas nda ne yap lmal? Tek ba na kolposkopi servikal biopsi al nmadan yeterli

Detaylı

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM Adile Ferda Dağlı 1, Gökhan Artaş 1 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ ÖZET Amaç: Günümüzde

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı