İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ"

Transkript

1 AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ

2 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 Bu yönergede geçen: Birlik: Akademi Birliği dir. Yürütme Kurulu: Akademi Birliği nin yürütmesini üstlenen kuruldur. Danışma Kurulu: yönetim kurulu üyelerinden oluşan, yapılan ve yapılacak çalışmalarda görüşlerine başvurulan kuruldur. Akademik Gelişim: Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanda veya alan dışında kariyerleriyle ilgili yapacakları çalışmaları ifade eder. Sosyal Gelişim: Öğrencilerin sosyal hayata intibakları, toplumda rol model olma yolunda edinecekleri bilgi ve becerileri ifade eder. İkinci Bölüm Kuruluş ve İşleyiş Birliğin Amacı Madde 3 Birlik, İstanbul İmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarının akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıda sıralanan hususlar birliğin hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin kendilerini yetiştirmelerine ve araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak; Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerinde rehberlik etmek; Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda yetkin ve gerekli donanıma sahip olmaları adına onlara yeterli bilgi birikimi kazandırarak toplumda girişimci, proje sahibi kişilerin sayısını artırmak; Öğrencilerin medeniyet mirasımızla bağlarını canlı tutarak geleceğe dönük idealler üreten bir bilince sahip olmalarına katkı sağlamak.

3 Birlik Faaliyetleri Madde 4 Birlik, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, nin yönetmelik ve düzenlemelerine, iş bu yönergeye uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: Öğrencilerin akademik ilgi, beklenti ve isteklerinin ilgili yönetim organlarına iletilmesini sağlamak; öğrenciler ile yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek ve karar alma sürecine etkin olarak katılmak, Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim/donanımlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek; İhtisas sahibi araştırmacıların rehberliğinde, öğrencilerin akademik yönelimleri gözetilmek suretiyle Felsefe, İlahiyat, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi vb. alanlarda atölye grupları oluşturmak; Birliğe bağlı her bir öğrenciye akademik yönelimi dikkate alınarak alanında uzman bir danışman belirlemek ve öğrencinin çalışmalarını söz konusu danışman gözetiminde sürdürmesini sağlamak, Öğrencilerin ilgi duydukları akademik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapan yetkin isimlerle bir araya gelmelerini sağlama adına tanışma yahut konferans organizasyonları koordine etmek, Ulusal ve uluslar arası eğitim süreçlerini takip etmek, bu süreçlere öğrencilerin katılımını desteklemek, Öğrencilerin akademi camiasına kazandırılması yönünde ihtiyaç duyacakları yabancı dil eğitimi almalarını sağlamak veya söz konusu eğitimi almalarına destek olmak, Çalışma ve faaliyetlerini bağlı bulunduğu kurumun ilgili idari kurullarına düzenli bir biçimde rapor etmek. Birlik Organları Madde 5 Birliğin organları; Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetim Kurulu ve Birlik Başkanı dır. Birlik Yönetim Kurulu Birlik Başkanı Birlik Başkan Yardımcısı Birlik Genel Sekreteri Beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Birlik Denetim Kurulu Dernek yönetim kurulu genel başkanı veya genel sekreteri ve Birlik yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğuyla seçilen iki üyeden oluşur.

4 Birlik Seçimleri Madde 6 Birlik Başkanı, her yıl bağlı bulunduğu dernek yönetim kurulunca belirlenir. Birlik Başkan Yardımcısı her yıl birlik başkanınca belirlenir. Birlik Genel Sekreteri, birlik yönetim kurulunun ilk toplantısında kurulca belirlenir. Birlik yönetim kurulunun beş üyesi, birliğe bağlı öğrenciler tarafından seçilir. Yönetim Kurulu İşleyişi Madde 7 Birlik Yönetim Kurulu, iki haftada bir kez olağan toplantılarını gerçekleştirir. Ancak başkanın çağrısı veya üyelerin başvurusu üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Birlik Yönetim Kurulu nun toplantı çoğunluğu, üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Birlik Yönetim Kurulu toplantılarının yeri birlik başkanınca, gündemi ise birlik genel sekreterince belirlenir; yönetim kurulu üyelerinin gündeme alınmasını istedikleri konuların toplantı tarihinden en az beş gün öncesinde genel sekretere ulaştırılması gerekir. Birlik Yönetim Kurulu nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Birlik Yönetim Kurulu nda oylama açık olarak yapılır. Birlik Yönetim Kurulu, kararlarını katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla alır. Oylarda eşitlik durumunda Birlik Başkanı nın oyu belirleyicidir. Birlik Yönetim Kurulu nun toplantılarına, üyeler, Danışma Kurulu üyeleri ve Başkan tarafından davet edilen kişiler katılabilir. Görev ve Yetkileri Birlik Yönetim Kurulu, birliğin karar alma ve yürütme organıdır. Birlik adına tüm anlaşmaları hazırlar. Yapacağı çalışmalara uygun komiteler kurulmasına karar verir ve bunların eşgüdümünü sağlar. Yönerge değişiklik taslakları hazırlar ve yetkili organ ve kurulun onayına sunar. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlayarak arşiv oluşturur. Akademik yılın ilk toplantısını en geç Ağustos ayının üçüncü haftası yaparak birlik Genel Sekreterini belirler. Birliğe bağlı öğrencilerin akademik sorunlarını ele alır, tartışır, karara bağlar ve görüşlerini ilgili yönetim kuruluna iletir. Birliğin dönem hedeflerini belirler.

5 Akademik çalışmaları takip eder ve birliğe bağlı tüm öğrencilerin bilgilendirilmesi için gerekli yapıyı oluşturur. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile işbirliğine giderek toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere öğrenci katılımını teşvik eder. Ulusal ve uluslar arası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar. Ulusal ve uluslar arası öğrenci birlik ve organizasyonları ile ilişkiler geliştirir. Görev süresi sonunda, yapılan çalışmalar ve bir sonraki dönem için yapılması tavsiye olunan faaliyetleri içeren bir raporu hazırlayıp ilgili yönetim organına sunar. Denetim Kurulu İşleyiş, Görev ve Yetkileri Madde 8 Birlik denetim kurulu, dernek yönetim kurulu başkanı yahut genel sekreteri ve birlik yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki üyeden oluşur. Birlik yürütme kurulunun yönerge ve yönetmeliğe göre çalışıp çalışmadığını denetler ve dernek yürütme kuruluna rapor eder. Birlik Başkanı Madde 9 Birlik Başkanı, bu yönergede verilen görev ve yetkiler çerçevesinde; Birliği temsil eder, Birlik Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve toplantılarını yönetir, Birlik Yönetim Kurulunun eşgüdüm içinde çalışmasını sağlar, Birliğin karar ve tavsiyelerini bağlı olduğu idari organa iletir. Birlik başkanının niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenden ötürü görev süresi bitmeden görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere bir ay içinde yeni başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar birlik başkanlığına başkan yardımcısı vekalet eder. Birlik Başkan Yardımcısı Madde 10 Birlik Başkan Yardımcısı, görevini yerine getiremeyeceği hallerde başkana vekalet eder. Birlik tarafından oluşturulan koordinatörlüklerin ve bunlara bağlı çalışmaların eşgüdümünü sağlar.

6 Birlik Genel Sekreteri Madde 11 Birlik Yönetim Kurulu nun karar ve yazışma defterlerini tutar ve arşivler, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarını organize eder; gündemini hazırlar ve gündem hakkında üyeleri bilgilendirir, Birlik toplantılarında yoklama alır, toplantı tutanaklarının birer örneğini birlik yönetim kurulu üyelerine dağıtır. Birlik Yönetim Kurulu nun dernek içi tüm organ ve birimlerle iletişimini sağlar. Komite ve Çalışma Gruplarının Oluşumu Madde 12 Birlik yönetim kurulu toplantılarında oluşacak kamuoyu doğrultusunda, birliğin amaçlarını yerine getirmek, faaliyetlerini yürütmek ve daha fazla öğrencinin birlik çatısı altındaki çalışmalara katılımını sağlamak amacıyla, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla komite ve çalışma grupları kurulabilir. Komiteler birliğe bağlı öğrencilerden oluşur ve ilgili koordinatörlere bağlı olarak çalışır. Komitelerin adları, yapıları, çalışma sistemleri, çalışma süreleri ve bağlı oldukları koordinatörler Birlik Yönetim Kurulu nca belirlenir. Bütçe ve Mali Konular Madde 13 Birlik yapacak olduğu faaliyetlerin fonlanmasında iç mevzuatına bağlıdır. Bununla birlikte, Birliğin gelirleri ikiye ayrılır: bütçesinden alacağı tutar ve sponsorluk bularak toplayacağı fonlar. Sponsorluk yolu ile toplanacak fonlar, AKADEMİ birliği için açılan banka hesabında toplanır. Kişi ve/veya kuruluşların, birlik faaliyetleri için yapacakları bağışlar ve bu amaçla yapılan sponsorluk sözleşmeleri ancak yönetim kurulunun uygun görmesi ile kabul edilir. Birliğin yapacağı her türlü harcama, in mali yönerge ve prosedürlerinde tanımlandığı şekilde onaylı ve belgeli olmalıdır. Birlik, harcamalarına ait Muhasebe Defteri tutar. Muhasebe defteri, süresiz olarak birlik denetim kuruluna tutulur. Birlik, yukarıda sayılan hususlar dışında oluşabilecek tüm mali gider ve harcamalarında dernek yönetim kurulunun mutabakat ve onayıyla hareket eder.

7 Diğer Hükümler Madde 14 Bu yönerge, İstanbul İmam Hatip Liseliler Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönerge, Başkanı tarafından yürütülür. İlk seçimler yönergenin kabul edilmesinden sonra dört hafta içerisinde yapılır. Elektronik ortamda yayınlanan birlik duyurularını takip etme sorumluluğu öğrencilere aittir.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Erzincan Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) Yönetmeliği Tanımlar Madde 1 1) Burs Havuzu Çalışma Grubu (bundan sonraki maddelerde BHÇG olarak adı geçecektir)

Detaylı