DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ. DR.RUKĠYE GÜL ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ERGEN KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ġubesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ. DR.RUKĠYE GÜL ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ERGEN KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ġubesġ"

Transkript

1 DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ DR.RUKĠYE GÜL ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ERGEN KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ġubesġ

2 NEDEN? Bilginin hızla yayılıp eskidiği günümüzde disiplinler arası çalışmanın yenilikçilik ve geliştirme açısından önemi büyük. Artık tek bir alanda düşünme ve değerlendirmeler olmayıp, bu düşünce ve değerlendirmeleri destekleyecek diğer disiplinlerden de yararlanılmaktadır. Tüm bu gelişmeler nitelikli ve kaliteli insanların yetişmesini ve bu kişilerin tek bir alan yerine çok disiplinli alanlarda eğitim almalarını zorunlu kılmaktadır.

3 TANIM Disiplin, kendine özgü eğitim alt yapısı, yöntemleri ve içeriği olan ve herhangi bir alanda yeni bilgi üretebileceğini ve söz konusu alanda daha ileri düzeyde bilgiler geliştirilebileceğini kanıtlamış bir araştırma alanına verilen isimdir (Berger, 1970). Her disiplinin kendine özgü doktrini, profesyonel dili, terminolojisi, entellektüel öncüleri ve takipçileri bulunur (Becher, 1989; Parker, 2002). Disiplin, bilginin kendi eğitim geçmişi, prosedürleri, yöntemleri ve içeriğiyle birlikte özelleşmiş şeklidir (Piaget, 1972).

4 DĠSĠPLĠNĠN KRĠTERLERĠ 1. Bir disiplinde düşünce üretimini içeren hayal gücünün dışavurumu olan özgül öğeler (önermeler, kavramlar, dizimler, biçimler, ritimler, armoniler v.b.) vardır. 2. Bir disiplinin adanmış üyelerden oluşan kendine özgü bir toplumsal dokusu vardır. 3. Bir disiplinin üyelerinin ilgilerinin odaklandığı bir egemenlik bölgesi vardır. 4. Bir disiplinin kahramanları, takipçileri ve onların bildirim birikimlerinden oluşan bir tarihi vardır. 5. Bir disiplinin sadece içeriği değil yenilikleri sınayacak yöntemleri de vardır.

5 DĠSĠPLĠNĠN KRĠTERLERĠ 6. Bir disiplinin varsayımları, ilkeleri ve diğer önermeleri tutarlı bir bütün oluşturur. 7. Bir disiplinde uzmanlık dili ya da başka bir simgesel sistem oluşur; eski kavramlara yeni tanımlar getirir ya da gereksinimi duyulan yeni kavramlar oluşturulur. 8. Bir disiplinin üyeleri değişik ortamlarda (sempozyum, konferans, kongre, panel) değişik donanımlarla (dergi, kitap, internet v.b.) iletişim kurarlar. 9. Bir disiplinin gerçeğe, insan doğasına v.b. ilişkin varsayımları, bilişsel değerleri, tutkuları vardır. 10.Bir disiplin kendini tanıtmak ve yaymak için eğitim araç ve süreçleri geliştirir.

6 DĠSĠPLĠNLERARASI Disiplinlerarası teriminin sözlük manası, iki veya daha fazla akademik disiplinin ya da inceleme alanının birleştirilmesi ya da kapsanmasıdır. Disiplinlerarası bir düzenleme sayesinde hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, hem de bunların anlamlı bir şekilde bütünleştirilmesi mümkün olur

7 DĠSĠPLĠNLERARASI Özellikle Yunan felsefesinde önemli bir yeri vardır. Yapılan araştırma ve tartışmalar, disiplinlerarası yaklaşımın herkes için öğrenmeyi hedefleyen Holistik Yaklaşım üzerine odaklandığını göstermektedir. Rousseau eğitimde sadece kitap kullanarak, çevreyle sınıfı izole eden bir ortamda gerçekleşen öğrenmenin gerçek dünyayla ilgisiz ve anlamsız olduğunu iddia etmiştir.

8 Disiplinlerarası terimi zamanla şu şekilde bir gelişme göstermiştir Çok Disiplinli Yaklaşım (Multidisciplinary) Çapraz Disiplinli Yaklaşım (Crossdisciplinary) Disiplinler Ötesi Yaklaşım (Transdisciplinary)

9 Çok disiplinli yaklaşım birden fazla disiplinin bütünleştirme yapılmaksızın tek bir konu üzerine odaklanması olarak tanımlanabilir. Çapraz disiplinli yaklaşım bir disipline bir başka disiplin perspektifinden bakılmasıdır. Çapraz disiplinli yaklaşım disiplinler arasında hem genişliğine hem de derinlemesine etkileşimi kapsar. Çapraz disiplinli yaklaşım iki disiplinden birinin diğerine üstünlüğünü gerektirir.

10 Disiplinler ötesi yaklaşım, birkaç disiplini aşıp ya da enlemesine kesip, herhangi bir tekil disiplinin ötesine geçen meselelerle ilgilenilmesidir Disiplinler ötesi sözcüğündeki ötesi kelimesi bütün alanların aralarındaki sınırların kalkmasını ve alanların ötesine geçilmesini belirtir. Amaç evreni kavramak için gerekli bilgi bütünlüğünü sağlamaktır.

11

12 ÜREME SAĞLIĞINDA DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Güvenli anneliğin bir ülkede yerleştirilmesi için; Kadın sağlığını gebelikle doğrudan ilgisi olmasa da etkileyen eğitimsizlik, yoksulluk, Temel sağlık hizmetlerine erişimde kadınların karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması, Kadının güçlendirilmesi, Toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerekmektedir.

13 ÜREME SAĞLIĞINDA DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Öte yandan yine DSÖ tarafından açıklanan Kadın Sağlığını İyileştirmede Müdahale Piramidi Türkiye açısından önemle dikkate alınması gereken bir başka yaklaşımdır. Sağlık hizmeti sunumu ve temel sağlık hizmetlerindeki iyileşme kısa dönemde kadın sağlığını iyileştirici etki yaparken, Kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyetler uzun dönemde kadın sağlığını iyileştirici etki göstermekte ve daha da önemlisi kalıcı bir etki yaratmaktadır.

14 MÜDAHALE PĠRAMĠDĠ

15 MÜDAHALE Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi, örgün eğitim sistemi içinde, her iki cinsiyetten öğrencilere, yaş gruplarına uygun içeriklerle verilmelidir. Bu eğitimin mevcut durumda kız çocuklarının okullulaşma oranının en yüksek olduğu ilköğretim seviyesinden başlaması, kız ve erkek çocuklarının bu eğitimden eşit şekilde yararlanabilmelerini sağlayacaktır.

16 MÜDAHALE Erken yaşta evlilikler; üreme hakları ve üreme sağlığı bakımından değerlendirildiğinde, En çok adölesan gebelikler açısından sağlık riski teşkil etmektedir. Adölesan dönemde yapılan evlilikler, Türkiye de yüksek doğurganlığa neden olan bir sosyal gelenek olup bu durum kadının eğitim ve istihdamının önünde bir engel olabilmektedir.

17 MÜDAHALE Öte yandan kadına yönelik şiddetin cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. Kısırlık, gebelik komplikasyonları/düşükler, cinsel işlevlerde bozukluk, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV/AIDS ve istenmeyen gebeliklerin ortaya çıkması şeklinde özetlenebilir.

18 MÜDAHALE Erkeklerin aile yaşamına ve çocuk bakım sorumluklarına katılımları Kadınların toplumsal yaşamda yer alma düzeyleri toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları oluşturulurken geleceğe dönük olarak öncelikle ele alınması gereken alanlar arasında yer almalıdır.

19

20 1978, ALMA ATA BĠLDĠRGESĠ DSÖ ne üye olan tüm ülkelerce onaylanmış Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi Sağlık hizmetleri yalnızca Sağlık sektörü tarafından yürütülemeyecek kadar geniş boyutludur Bir çok farklı sektörü de ilgilendirir Sağlık için sektörler arası eģgüdüm gereklidir.

21 ÇAĞDAġ SAĞLIK ANLAYIġI Sağlığın korunup geliştirilmesi Herkese sürekli hizmet Geniş boyutlu hizmet Genel pratisyenlere ağırlık Ekip anlayıģı Sektörler arası iģbirliği Toplum katılımı

22 1994 KAHĠRE KONFERANSI Nüfus politikalarının temelinde; bireylerin yaşam kalitesini yükseltme hedefinin yer alması gerektiği, insanların sadece bugün için değil, gelecekteki refahını güvence altına almak için de, nüfus, kaynaklar, çevre ve kalkınma arasındaki ilişkilerin bilincinde olunması ilkeleri kabul edilmiştir.

23 557 SAYILI NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDAKĠ KANUN (1965) Gebeliği önleyici ilaç, araç ve gerecin tanıtımı, satışı, dağıtımı, kullanımı, Halkın yöntemler konusunda eğitilmesi Halka yöntemlerle ilgili hizmet verilmesi, Tıbbi endikasyon ile cerrahi sterilizasyon ve gebelik sonlandırılması serbest bırakıldı

24 2827 SAYILI YASA (1983) İsteğe bağlı cerrahi sterilizasyonun serbest bırakılmasının yanı sıra, (on haftaya kadar) Ebe ve hemşireye RİA uygulama yetkisi Pratisyen hekimlere MR yetkisi Sektörler arası iģ birliği

25 Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, SSK,Diğer Kamu Kuruluşları Ulusal ve Uluslararası Gönüllü Kuruluşlarla birlikte, ULUSAL HEDEFLERİN TESPİTİ, ULUSAL STRATEJİLERİN TESPİTİ, ULUSAL FAALİYET PLANLARININ HAZIRLANMASI, Problemlere farklı yönlerden yaklaşan, birbirinden ayrı birçok Rutin ve Özel Programlar, Projeler... Kadının Statüsü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve SAİ konularına güçlü vurgular...

26 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PRORAMI

27 Toplam Doğurganlık Hızı/ Eğitim 3,50 3,28 3,00 2,50 2,00 2,59 2,15 1,50 1,39 1,25 1,00 0,50 0,00 Eğitimsiz İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu veya + Türkiye 27

28 KADININ EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE MODERN KONTRASEPTİF YÖNTEM KULLANIMI EĞİTİMİ YOK 28 29,9 35, İLKOKUL MEZUNU 39 43, ,8 ORTAOKUL MEZ ,2 Kaynaklar: 1978 TDA, 1983 TDSA, 1988 TNSA, TNSA, 2003, 2008 Ön Rapor 28

29 ANNENİN EĞİTİMİNE GÖRE DÖB ALMA DURUMU ,8 1,7 0, ,4 95,4 98, Eğitimi yok İlköğretim mezunu Lise ve üzeri 29

30 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE SEZARYEN , ,5 38,8 36, , EĞİTİMİ YOK İLKÖĞRETİM 1. KADEME İLKÖĞRETİM 2. KADEME LİSE VE ÜZERİ TÜRKİYE 2008 TNSA

31 1. BEBEK ÖLÜMÜ 25 yaşındaki annenin G5A2Y3 olarak 27 haftalık 990gr. C/S ile tarihinde ETLİK ZÜB.HAN.EAH nde doğan bebeği spontan solunumu ve KTA olmadığından entübe edilmiş, CPR uygulanmış ve YDYBÜ nde MV de izlenmiş. Surfaktan uygulanmış. Fototerapi uygulanmış. 2,5 ay küvöz bakımı almış. Genel durumu iyi şekilde kontrollere çağrılarak taburcu edilmiş. Hastane çıkışından sonra nöbet geçirmesi nedeniyle NÖROLOJİ, SEKUNDUM ASD,PHT nedeniyle KARDİYOLOJİ takibindeymiş tarihinde hasta anjiografi yapılmak üzere Gazİ Üniv. Tıp Fak. ne yatırılmış. Anjiyografi yapılmış. PARSİYEL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ, SEKUNDUM ASD, PHT tanısı almış ve kardiyoloji önerileriyle tarihinde taburcu edilmiş tarihinde hasta PNÖMONEKTOMİ ameliyatı için BAŞKENT ÜTFH ne yatırılmış tarihinde ameliyata alınmış ve ameliyat sonrası entübe şekilde YBÜ ne alınmış. Entübe şekilde genel durumu kötü olarak izlenen hastada takipte kardiyak arrest gelişmiş.

32 2.BEBEK ÖLÜMÜ 30 yaşındaki annenin G2P2 olarak C/S ile 33+3 hafta 1120 gr olarak Etlik Zübeyde Hanım Hastanesinde doğmuş. Bebekte gelişim ve büyüme geriliği olduğundan, tedavisine hiç çıkışı yapılmadan başlanmış. 3 ay, 3.basamak yoğun bakım ünitesinde prematürite + RDS + Trombositopeni + SGA + Nasokomial Sepsis + Prematüre Anemisi + Prematüre Apnesi + Bronkopulmoner Displazi + Evre 1 ROP + Prematüre Osteopenisi + Grade 4 İntrakranial Kanama + PVL + Diabetes İnsipitus tanılarıyla takip edilen hasta taburcu edilmiş. Evde 2 gün kalan hastanın bu sırada nöbet, ateş, hırıltı, öksürük şikayetleri olması üzerine Polatlı Devlet Hastanesi acil polikliniğine götürülmüş. Burada interne edilen hastanın PEDİATRİK NÖROLOJİ VE ENFEKSİYON departmanlarının olmaması nedeni ile Ankara Çoc. Sağ. Ve Hast. Hem. Onk. EAH ye sevk edilerek tarihinde yoğun bakım ünitesine kabul edilmiş.

33 ANNE ÖLÜMÜ 37 yaşında G:5 P:3 Y:2 A:1 Anneye Ait Risk Faktörleri: İleri yaş gebeliği, HT, Mükerrer C/S, iki yıldan az doğum aralığı 25 haftalık gebelik

34 Doğum öncesi bakım İl üniversitesi tıp fakültesine 18. gebelik haftasında ileri anne yaşı endikasyonu ile amniosentez için başvurmuş ve amniosentezi yapılmıştır.

35 İl Doğumevi; tarihinde bebek hareketlerini hissetmemesi üzerine buraya başvurmuştur. Anamnezinde geçirilmiş over kisti ve mükerrer sezaryeni var İlk değerlendirmenin ardından haftalık intrauterin ex fetüs + anhidroamnios tanıları ve ailenin isteği üzerine aynı gün il üniversitesi hastanesine sevk edilmiştir.

36 İl Üniversitesi Tıp Fakültesi; 3x1/2 oral misoprostol ile terminasyon işlemine başlanmış Genel durum kötüleşmesi, solunum sıkıntısı olunca anne tekrar değerlendirilmiş ve yapılan acil USG de uterin rüptür saptanmıştır.

37 Bunun üzerine anne operasyona alınarak TAH+sol hipogastrik arter ligasyonu yapılmış, Ameliyat sırasında şiddetli kanaması olan anneye operasyon sırasında 4 Ü ES, 4 Ü TDP verilmiş ve dahiliye yoğun bakıma gönderilmiştir. Anne entübe Glaskow koma skalası (3). Aynı gün nöroloji tarafından konsülte ediliyor, kranial CT istenmiş ancak annede kardiyak arrest gelişmesi üzerine CT çekilmemiştir.

38 Ertesi gün Kranial CT çekilmiş ve yaygın serebral hemoraji saptanmıştır. Beyin cerrahi bölümüne konsülte edilen anneye antiödem tedavisi başlanmıştır. Kardiyopulmoner arrest gelişmiş, yapılan resüsitasyona yanıt alınamamış ve anne eksitus olarak kabul edilmiştir.

39 ANNE ÖLÜMÜ 30 yaşında G:2 P:1 Y:1 A:0 Anneye Ait Risk Faktörleri: Plesanta previa totalis + geçirilmiş sezaryen 37 haftalık gebelik

40 Doğum öncesi bakım Bağlı olduğu sağlık kuruluşu tarafından gebeliği tespit edilmiş ve takipleri yapılmıştır. İlk gebeliği sezaryen ile sonlandırılan annenin 2. Basamak sağlık kuruluşu tarafından da takipleri yapılmıştır. Ara ara kanamaları olan anneye, plesanta previa totalis tanısı konmuştur. Gebeliğinin 8. ayında özellikle sabahları oluşan çarpıntı ve nefes darlığı nedeni ile yapılan EKO da, hafif düzeyde pulmoner kapak stenozu tespit edilmiş ve isoptin 40 mg 2x1 tablet önerilmiştir.

41 İlçe özel hastanesi; 37 haftalık gebelik + vaginal kanama ön tanısı ile yatırılmıştır. Bebek doğurtulduktan sonra plesanta ön yüzde mesane üzerine kadar uzanmış olarak tespit edilmiştir. Ameliyata üroloji uzmanı dâhil olmuş, mesane ve vagen kanama odakları tek tek sütüre edilmiştir. Kanama takibi için yaklaşık dakika kadar beklenmiş ve dren konularak kapatılmıştır. Operasyon esnasında 3 ünite ES, 3 ünite tam kan ve kolloid solüsyonları verilmiştir. Rektal misoprostol yerleştirilmiştir.

42 Saat de annenin ileri bir merkeze sevkinin uygun olacağı düşünülerek, komşu il üniversite hastanesi ile konsülte edilmiştir. Ancak annenin solunum sıkıntısının olması üzerine 1-2 saat yoğun bakımda takip edilmesi planlanmıştır. Dreninden 750cc. kan gelmiştir. Yoğun bakımda saat de arrest gelişmiş ve resüste edilmiş, 15 dakika içinde yanıt alınmıştır. Burada 1 ünite ES ve 1 ünite tam kan daha verilmiştir.

43 Anne saat da KB:140/100mmHg, nabız:140/dk, SO2:%90 ile komşu il E.A.H. sevk edilmiştir. (Saat da Hb:9.5gr/dl, Plt:162 bin) Ambulans yola çıktıktan sonra saat da genel durumunun kötüleşmesi, kan basıncının alınamaması, nabız:60/dk, SO2:%60 olarak ilçe DH ne giriş yapmıştır.

44 İlçe devlet hastanesi; İlk ameliyata giren kadın doğum uzmanı ve anestezi doktoru da hastaneye gelmişler. Anne burada kadın doğum uzmanı tarafından ameliyathaneye alınmıştır. Acil kan istemi yapılmıştır. Batın açıldığında pıhtısız, koyu renkli, 2 3 batın kompresini dolduran kan görülmüştür. Dokular soluk ve kanamıyormuş, bu durumda resüste edilen anne saat de eksitus olmuştur.

45 Anestezi uzmanının notunda bebek çıktıktan sonra abondan kanama geliştiği, ürolog ve ikinci kadın doğum uzmanının ameliyata dahil olduğu, hızlı kanamaya bağlı olarak ani hipotansiyon geliştiği, 3 periferik damar yoluna ilaveten int. juguler vene katater takıldığı ve replasmana başlandığı ayrıca dopamin ve noradrenalin infüzyonu başlandığı kaydedilmiştir.

46 1. ANNE ÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi DAHİLİYE SERVİSİNE tarihinde kabul edilen gebenin yapılan fizik muayenesinde: Cilt turgor tonusu doğal, trakea orta hatta, tiroid nonpalpable, sağ koltuk altı 3-4 cm fikse kitle, supraclavicular 0,5 cm LAP, sol akciğerde solunum sesleri azalmış, kalp tepe atımı dinlemekle S1+, S2+, ek ses yok, üfürüm yok. Batın bombe, sağ üst ekstremitede hassasiyet, hepatosplenomegali mevcut. HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU yapılmış, de kemik iliği biyopsisi planlanmış.

47 Daha sonra tedavisine İmipenem, Vancomisin, Parol, Dopamin, Raniver, Ambisome, Perfalgan, Sterodin, SF içinde Potasyum Klorür ile devam edilmiştir de toraks BT fungal enfeksiyon için Ambizom başlanmış, ancak ENFEKSİYON HASTALIKLARI tarafından tedavi durdurulmuştur.

48 de 10Ü trombosit verilmiştir. Toplamda 60Ü Trombosit Süspansiyonu, 20Ü TDP, 13Ü Eritrosit Süspansiyonu verilmiştir de yapılan Ekokardiyografide EF %23 bulunmuş, tarihinde Kratininin 1.2 olması nedeniyle Akut Böbrek Yetmezliği tanısı eklenmiştir de vulvada ülseröz lezyon nedeniyle DERMATOLOJİ KONSÜLTASYONU istenmiş. Lezyondan biopsi alınması önerilmiş, Şankr, Behçet Ülseri gibi ön tanılara yönelik tedavisi planlanmış tarihinde Genel Cerrahi tarafından splenektomi planlanmış,

49 4 aylık gebe olduğu ve 4 aydır nöbetlerinin olmaya başladığı, son 2 saattir peş peşe şuuru açılmadan primer jeneralize nöbetleri olmaya başladığı, gelişinde şuur kapalı genel durumunun iyi olmadığı ve yatışının yapıldığı tarihine kadar takip ve tedavi edildiği NÖROLOJİ poliklinik kontrolü ile taburcu edildiği, AÜTF Hastanesine geldiği,19 Nisan 2013 den beri 3 kez nöbet geçirdiği, çekilen MR ında Amygdala ve Hypocampal Gyrusda kitle ile uyumlu lezyon saptanması üzerine yatırıldığı,20 haftalık gebe olduğu, Tegretol CR 200mg 2x1 kullandığı, dış merkezde opere edilmek istendiği bu nedenle hastanın AÜTF ne müracaat ettiği, operasyonu kabul etmeyerek taburcu edildiği,

50 Elbistan Devlet Hastanesinden glial kitle şuur kaybı ve kusma nedeni ile ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği, tarihinde doğum yaptığı?, sevk esnasında kardiyopulmoner arrest geliştiği ve entübe edildiği,kliniğe Glaskow 2E olarak kabul edildiği,rutin tetkiklerinin çalışıldığı,günlük kan gazları ile takip edildiği,laktasyon döneminde olduğu için günlük sütünün boşaltıldığı,hipernatremi gelişmesi üzerine NEFROLOJİYE danışıldığı ve öneriler alındığı,

51 2. ANNE ÖLÜMÜ Doğumdan 2-3 hafta önce nefes darlığının geliştiği, oksijensiz SatO2: 45-50, taşikardik, taşipneik olması üzerine DAHİLİYE, KARDİYOLOJİ, KADIN DOĞUM VE GÖĞÜS HASTALIKLARININ görüşleri alınarak PTE+DIC+AMNİYOTİK SIVI EMBOLİSİ+SOLUNUM YETMEZLİĞİ ön tanıları ile anestezi yoğun bakıma yatırıldığı, genel durumu kötü, entübe, solunum sesleri kaba, VSD ye bağlı sistolik ejeksiyon üfürümü duyulduğu,

52 Bebeğin Geleceğinin sağlıklı olarak Ģekillenmesi, kadının sağlığının korunması için; uygun çevre ve barınma ortamında, yeterli ve dengeli olarak beslenmesi, büyüme ve gelişmesinin düzenli olarak izlenmesi, kaliteli sağlık bakım hizmeti alması ve uygun eğitim imkanlarının sağlanması gerekir. 52

53 DĠSĠPLĠNLERARASI ĠġBĠRLĠĞĠ SEKTÖRLER ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ MESLEKĠ ANLAMDA ĠġBĠRLĠĞĠ OLMAZSA OLMAZ!

54 TEŞEKKÜRLER

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU 9. sayı sayfa 1:Layout 3 14.12.2012 16:03 Sayfa 1 Kalp ritim bozukluğuna dondurarak tedavi rciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nde kalp ritim bozuklukları cryo ablasyon (soğutma yöntemi) ile

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim Kuruluşunun 116. yılını geride bıraktığımız hastanemizin son sekiz yılında başhekimliğini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sekiz yıl önce hastanemiz

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı