AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can uözcan Ünlü usibel Eraslan uteodora Doni uuður Vardan 23 MART I BEKLEYÝNÝZ Radyasyon seviyesi yükseliyor ÝHH ekibi: Nükleer patlamalar devam ediyor, bölge hayalet þehre dönmüþ durumda/ 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Felâket fýrsatçýlarý Bahreyn tüm bölgeyi etkiler uge or ge town Ü ni ver si te sin den Yrd. Doç. Dr. Bi rol Baþ kan, Bah reyn in kü çük bir a da ül ke si ol ma sý na rað men Ý ran i le Suudi A ra bis tan ýn nü fuz mü ca de le si nin mer ke zin de ol du ðu nu be lir te rek, Bah reyn de ik ti da rýn el de ðiþ tir me si nin bü tün böl ge yi et ki le ye ce ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de KÖPEK BALIÐI OLARAK DA ANILAN HAYDUT FON- LAR, JAPONYA DA YENÝ VURGUNLARIN PEÞÝNDE. BAÞLARINI SOROS ÇEKÝYOR uja pon ya, 9 bü yük lü ðün de ki dep rem ve ar dýn dan ya þa nan tsu na mi i le ta ri hin de ki en bü yük fe lâ ket le sar sý lýr ken, bir dar be yi de spekülatör Soros'un baþýný çektiði fýr sat çý hed ge fon lar dan al dý. Kurtarmaya soðuk hava engeli Sigortalý hasar tahmini 35 milyar dolar Seyahat uyarýsý Japon imparatoru: Dua ediyorum Malezya da korku içinde Ha be rleri 7 ve 11 de TÜRKÝYE'DE DE YAPMIÞLARDI u Ký rýl gan Ja pon e ko no mi si ne o dak la nan fe lâ ket fýr sat çý la rý, kâr la rý na kâr ka tý yor lar. Hay dut fon lar, 17 A ðus tos dep re mi sonrasýnda Türkiye'de de ayný fýrsatçý tavrý sergilemiþlerdi. Ha be ri say fa 11 de FO TOÐ RAFLAR: A A UYANDIRILDI, SOLUNUM CÝHAZINDAN ÇIKARILDI Tat lý ses dü ze li yor umas lak A cý ba dem Has ta ne si Be yin ve Si nir Cer ra hi si Uz ma ný Prof. Dr. Ýl han El ma cý, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu a ðýr ya ra la nan Ýb ra him Tat lý ses in ken di ba þý na so lu nu mu nu sür dü re bi lir du ru ma gel di ði ni, so lu num ci ha zýn dan ta ma men ay rýl dý ðý ný ve konuþabildiðini söy le di. Ha be ri sayfa 4 te ZAMLARA TÜKETÝCÝ VE TAKSÝCÝ PROTESTOSU Pompa cebimizden çekiyor utü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne ði ve Bir le þik Tak si ci ler Der ne ði ü ye si bir grup, a raç la rýy la kon voy o luþ tu ra rak a kar ya kýt zam la rý ný pro tes to et ti. Pom pa ce bi miz den çe ki yor ya zý sý bu lu nan a raç lar la Me ci di ye köy den yo la çý kan gös te ri ci ler, klak son ça la rak kon voy ha lin de Tak sim Mey da nýna gel di. Bu ra da grup a dý na a çýk la ma ya pan TÜ KO DER Baþ ka ný Þük ran E roð lu, 15 Mart Dün ya Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la gün bo yun ca Tak sim de zam la rý pro tes to et tik le rini söyledi. Ha be ri say fa 11 de LÝBYA LÝDERÝ KADDAFÝ: Ar ka da þým Sar kozy de li ulib ya li de ri Al bay Mu am mer Kad da fi, Al man te le viz yo nu RTL ye yap tý ðý a çýk la ma da Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy i çin Ar ka da þým, a ma de li dir i fa de si ni kul lan dý. Ha be ri say fa 7 de Yemen de polisle göstericiler çatýþtý Ha be ri say fa 7 de 4 AYLIK BEBEK, 75 YAÞINDAKÝ BÝR KADIN VE 20 YAÞINDAKÝ BÝR GENÇ SAÐ KURTARILDI Enkazdan çýkan üç mutluluk utarihinin en büyük felâketini yaþayan Japonya da devam eden arama-kurtarma çalýþmalarýnda 4 aylýk bir bebeðin enkaz dan sað çý ka rýl ma sý a i le si ni se vin ce boð du. Ö te yan dan fe lâ ket ten 92 sa at son ra 75 ya þýn da ki bir ka dýn ve 96 sa at son ra da 20 yaþ la rýn da ki bir genç en kaz dan sað kur tarýldý. Ha be ri say fa 7 de ISSN uçanakkale nin ruhu bu düþüncede saklý/ 10 da unükleer tehdide karþý faylar incelenmeli/ 6 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr HABER YSK, seçime iliþkin usûl ve esaslarý belirledi nyük SEK Se çim Ku ru lu (YSK), se çim so nuç la rý nýn i - lan e dil me si, se çi len le rin tes bi ti, bil di ril me si ve tu ta - nak la rýn ve ril me si, Tür ki ye ge ne li se çim so nuç la rý nýn bir leþ ti ril me si, si ya sî par ti le rin oy yüz de le ri nin he sap - lan ma sý na i liþ kin u sul ve e sas la rý be lir le di. 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çi min de uy gu la na cak Ýl Se çim Ku rul la rý nýn Se çim So nuç la rý na Ý liþ kin Gö rev le ri i le Tür ki ye Ge ne li Se çim So nuç la rý nýn Be lir len me sin de Uy gu la na cak E sas ve Ýl ke le ri gös te ren ge nel ge si nin ka - bu lü ne i liþ kin YSK ka ra rý, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ge nel ge ye gö re, il se çim ku rul la rý bir leþ tir me tu ta nak - la rý ný dü zen le dik ten son ra bun la rýn bi rer ör ne ði ni YSK ya gön de re cek. Güm rük ka pý la rý il çe se çim ku rul - la rýn dan ge len bil gi ler SEÇ SÝS te (Bil gi sa yar Des tek li Mer ke zi Seç men Kü tü ðü) bir leþ ti ri le rek, yurt dý þý seç - men kü tü ðü ne ka yýt lý seç men sa yý sý, güm rük ka pý la - rýn da oy kul la nan seç men sa yý sý, ge çer li oy la rýn sa yý sý, ge çer siz oy la rýn sa yý sý, se çi me ka tý lan her bir si ya sî par - ti ye ve ri len ge çer li oy sa yý sý, güm rük ka pý sý oy la rý nýn bir leþ tir me tu ta na ðý na ge çi ri le cek. An ka ra / a a DP ve SP de ittifak görüþmeleri sürüyor DP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI UYANIK, ÝTTÝFAKIN ÇATISI DP OLMALI DERKEN, SAADET PARTÝSÝ GENEL BAÞKANI KAMALAK, BÝR SONUÇ ALINMAK ÝSTENÝYORSA SP ÇATI OLMALIDIR DEDÝ. DE MOK RAT Par ti Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ah met U ya nýk, Par ti mi zin ta ba ný, Sa a det Par ti si i le it ti fa ka da ha sý cak ba ký yor an cak Re fah yol dö ne min de ve ri len baþ ba kan lý ða kar þý lýk it ti fa kýn DP ça tý sý al týn da ol ma sý ný is ti yor de di. U ya nýk, yap tý ðý a çýk la ma da, dün Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek li - der li ðin de ya pý lan GÝK top lan tý sý nýn yak la - þýk 9 sa at sür dü ðü nü be lir te rek, se çi me i liþ - kin bütün ko nu la rýn gö rü þül dü ðü nü söy le - di. U ya nýk, top lan tý da se çim it ti fa ký nýn da gö rü þül dü ðü nü bil dir di. ÝT TÝ FAK GÖ RÜÞ ME LE RÝ Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma - lak, Tür ki ye Par ti si ve De mok rat Par ti i le it - ti fak gö rüþ me le rinin de vam et ti ði ni bil dir di. Ka ma lak, Bu gün ya rýn De mok rat Par ti i le il gi li ge - liþ me ler de net bir so nu ca u la þý lýr de di. Ka ma lak, it ti fak tan o lum lu bir so nuç a lý - na cak sa ça tý nýn Sa a det Par ti si ol ma sý ge - rek ti ði ni söy le di. Sa a det Par ti si nin Tür ki - ye de en ge niþ ve en sað lam teþ ki lâ tý bu lu - nan bir par ti ol du ðu nu be lir ten Ka ma lak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bi zim teþ ki lât ya pý mýz, ik ti dar par ti si AK Par ti nin teþ ki - lât ya pý sýn dan da ha kök lü, da ha ge niþ ve da ha da sað lam dýr. Çün kü biz bir mis yon par ti si yiz. Al ter na tif de ðil, tek ça re par ti si - yiz. Di ðer se çim le re bak tý ðý nýz za man oy nis be tin de it ti fak ya pa lým di yen par ti ler a - ra sýn da en faz la o yu a lan par ti yi ne Sa a det Par ti si dir. Bir so nuç a lýn mak is te ni yor sa Sa a det Par ti si ça tý ol ma lý dýr. DP TA BA NI ÝT TÝ FA KA SI CAK DP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý U ya nýk, GÝK top lan tý sýn da ham ha li yak la þýk 120 say fa o lan Se çim Be yan na me si ve mil let ve - kil li ði a day be lir le me sü re ci ne i liþ kin de ðer - len dir me ler de bu lu nul du ðu nu an lat tý. U ya - nýk, teþ ki lâ týn nab zý nýn tu tul du ðu - nu, bütün il ve met ro pol il çe baþ kan la rý nýn tek tek gö rü - þü nün a lýn dý ðý ný kay det ti. Par ti mi zin ta ba ný, Sa a det Par ti si i le it ti fa ka da ha sý - cak ba ký yor, an cak Re fah - yol dö ne min de ve ri len baþ - ba kan lý ða kar þý lýk it ti fa kýn DP ça tý sý al týn da ol ma sý ný is ti yor di yen U ya nýk, hâ lâ sü re ol du ðu nu be lir te rek gö rüþ me le rin sü re bi le ce ði ni i fa de et ti. U ya nýk, 28 il ve yak - la þýk 160 il çe baþ ka ný nýn mil let ve ki li a da yý ol mak ü ze re gö re vin de is ti fa et ti ði ni bil dir di ve a day be lir ler ken a ðýr lýk lý o la rak mer kez yok la ma se çe ne ði nin kul la ný la ca ðý ný, an cak çok faz la a day o lan yer ler de il ve il çe teþ ki lâ - týn dan sý ra la ma yap ma la rý ný is te ye bi le cek le - ri ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a YÜK SEK Se çim Ku ru lu nun (YSK), 2,5 mil yon öð ren ci nin o kul la rý nýn bu lun du ðu yer de oy kul lan ma sý ný ön gö ren baþ vu ru yu red det me si ni e - leþ ti ren De mok rat E ði tim ci ler Sen - di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, YSK, ü ni ver si te genç li ði nin a po li tik ol ma sý, ken di ge le ce ði ne du yar sýz, ka yýt sýz ve il gi siz kal ma sý - ný a de ta teþ vik et miþ tir de di. Yap tý - ðý a çýk la ma da, YSK nýn ih mal ve ted bir siz li ði dolayýsýyla öz gür dü - þün ce nin mer ke zi o lan ü ni ver si te - ler de ki genç li ðin en ta biî hak ký ve de mok ra tik ter cih le ri nin en gel len - di ði ni söy le yen Av cý, Tür ki ye nin çað daþ ve ka tý lým cý de mok ra si ye ko þar a dým lar la i ler le me si ge re ken bir sü reç te ü ni ver si te genç li ði nin oy kul lan ma sý ný en gel le yen bu ka ra rý ka mu o yu nun tak di ri ne bý ra ký yo ruz. 12 Ha zi ran da ki se çim de ü ni ver si te öð ren ci le ri fi nal haf ta sýn da bu lun - ma la rý ve o ku duk la rý ye ri terk et me im kâ ný nýn bu lun ma ma sý ne de niy le bü yük o ran da oy la rý ný kul la na ma - ya cak týr de di. 12 Ha zi ran se çim le rin de tak ri ben 5 mil yon gen cin ilk kez oy kul la na - ca ðý na dik kat çe ken Gür kan Av cý, Fa kat si ya sî par ti le ri mi ze bak tý ðý - mýz da genç ler, de de si ya þýn da ki a - day la ra oy ver mek zo run da bý ra kýl - mýþ týr. Türk si ya se ti nin cid dî bir genç lik ha re ke ti ne ih ti ya cý var dýr. Nü fu sun yak la þýk ya rý sýn dan ço ðu nu genç ler o luþ tur mak ta dýr. Par ti ler i - çin de genç ler ye te rin ce tem sil e dil - me mek te dir. Ek sik tem sil, so run la rýn çö zü mü nok ta sýn da genç le rin ye ter li bil gi bi ri kim ve de ne yi min den ya rar - la na ma ma sý so nu cu nu ge tir mek te - dir. Genç ler her za man par ti ler i çin se çim den se çi me ha týr la nan oy de - po su o la rak gö rül mek te dir de di. VA LÝ LÝK TEN SE ÇÝM DE TA RAF SIZ LIK GE NEL GE SÝ AN KA RA Va li li ði, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý - na gön der di ði ge nel ge de, se çim sü re cin de i da - re nin ta raf sýz lý ðý na göl ge dü þü re cek her tür lü tu tum ve dav ra nýþ tan ka çý nýl ma sý ný is te di. E - di ni len bil gi ye gö re, An ka ra Va li si A la ad din Yük sel in im za sýy la ya yým la nan ge nel ge de, 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çim le ri nin 12 Ha - zi ran da ya pý la ca ðý be lir ti le rek, bu na gö re se - çim sü re ci nin 14 Mart ta baþ la dý ðý na i þa ret e - dil di. Ge nel ge de, se çim sü re cin de An ka ra da dev le te du yu lan i ti bar ve gü ven duy gu la rý ný sar sa cak, i da re nin ta raf sýz lý ðý na göl ge dü þü re - cek ve ya ta raf sýz lý ðý hu su sun da þüp he u yan dý - ra cak her tür lü du rum, tu tum ve dav ra nýþ lar - dan ka çý nýl ma sý ve 298 Sa yý lý Se çim le rin Te mel Hü küm le ri ve Seç men Kü tük le ri Hak kýn da ki Ka - nun hü küm le ri i le Yük sek Se çim Ku ru lu ka rar la - rý na uy gun ha re ket e dil me si is ten di. An ka ra Va - li li ðin ce 14 Mart ta ya yým la nan ge nel ge, va li yar dým cý la rý, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - kan lý ðý, il çe kay ma kam lýk la rý, Ýl Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý ve Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü i le ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na gön de ril di. An ka ra / a a Tat lý ses in sað lýk du ru mu dü ze li yor nmas LAK A cý ba dem Has ta ne si Be yin ve Si - nir Cer ra hi si Uz ma ný Prof. Dr. Ýl han El ma cý, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu ba þýn dan a ðýr ya ra la nan sa nat çý Ýb ra him Tat lý ses in ön ce ki ge ce i ti ba riy le ken di ba þý na so lu nu mu nu sür - dü re bi lir bir du ru ma gel di ði ni ve so lu num ci ha zýn dan ta ma men ay rýl dý ðý ný söy le di. Prof. Dr. El ma cý, has ta ne gi ri þin de ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da,"yo ðun ba - kým da te da vi si bir sü re da ha de vam e de cek. He nüz ha ya tî ris ki ta ma men geç miþ de ðil dir. Bu lun du ðu muz nok ta çok da ha i yi ve se vin - di ri ci bir nok ta dýr. Tat lý ses in vü cu du nun sol bö lü mün de prob le min de vam et ti ði ni be - lir ten El ma cý, Bi ze gel di ðin de a me li ya tý yap - tý ðý mýz sa at ler de ha ya tî teh li ke si yüz de 80 ler dey ken þim di yüz de 10 lar da di ye bi li riz. Biz ken di si ne Na sýl sýn de di ði miz de, Ý yi yim di yor. Ay rý ca Sað ko lu nu zu kal dý rýn de di ði - miz de kal dý rý yor de di. Ýs tan bul / a a Va li Mut lu: Em ni yet bu ko nu yu ay dýn la týr nýs TAN BUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýb ra him Tat lý ses e yö ne lik si lah lý sal dý rý ya i - liþ kin o la rak em ni ye ti miz bu ko nu yu ay - dýn la týr, çö zer, fa il le ri ni de tes lim e der de - di. Va li Mut lu, öð ret men o kul la rý nýn ku ru - lu þu nun 163. yýl dö nü mü do la yý sýy la ka týl dý - ðý Ça pa A na do lu Öð ret men Li se sin de ki prog ram da, ba sýn men sup la rý nýn Tat lý ses e yö ne lik sal dý rý ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Mutlu, sal dý rý nýn fa il le ri nin tes bi ti nok ta sýn - da em ni ye tin çok yo ðun ve ti tiz bir þe kil de ça lýþ tý ðý ný söy le di. Ýs tan bul / a a Ur fa lý lar, mil let ve ki li o la rak gör mek is ti yor nakp Þan lý ur fa Mil let ve ki li Sey di Ey yü poð - lu, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý da a ðýr þe kil de ya ra - la nan sa nat çý Ýb ra him Tat lý ses i zi ya ret et ti - ði ni be lir te rek, Tat lý ses in þu u ru ye rin de, ken di siy le ko nuþ tuk. El den se lâm laþ týk de di. Ey yü poð lu, Tat lý ses e yap tý ðý zi ya re tin ar dýn - dan Tat lý ses e ya pý lan sal dý rý nýn Ur fa lý la rýn yü re ði ni par ça la dý ðý ný i fa de e den Ey yü poð lu, Ur fa lý lar Tat lý ses i çok se ver. Ce nâ bý hak ha - yýr lý þi fa ve rir in þal lah. Ben i na ný yo rum ki ký - sa bir za man da o nu a yak ta gö re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ey yü poð lu, Tat lý ses in son dö - nem de i çin de hep si ya set var dý. Sa yýn Baþ ba - ka ný mý za da bir me saj gön der miþ ti. Ýn þal lah o nu Ur fa lý lar, biz ler, se ven le ri mil let ve ki li o - la rak gör mek is ti yo ruz. Ýs tan bul / a a Failler bir an önce yakalansýn nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, sa nat çý Ýb ra him Tat - lý ses e yö ne lik sal dý rý yý ger çek leþ ti ren le rin bir an ön ce ya ka lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Zey bek, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sal dý rý yý ký na ya rak, Tat lý ses in en ký sa sü re de sað lý ðý - na ka vuþ ma sý di le ðin de bu lun du. Sal dý rý nýn gü ven lik dolayýsýyla dü þün dü rü cü ol du ðu nu be lir ten Zey bek, a çýk la ma sýn da fa il le rin bir an ön ce ya ka lan ma sý, yar gý ö nü ne çý ka rýl - ma sý, ay rý ca sal dý rý da kul la ný lan ve te rör si - lâ hý o la rak bi li nen ka laþ ni ko fun Ýs tan bul un en mer ke zi sem ti ne na sýl so kul du ðu nun or - ta ya çý ka rýl ma sý ge rek mek te dir i fa de si ni kul lan dý. Zey bek, bu tür o lay la rýn bir da ha ya þan ma ma sý i çin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ge - rek li tedbir le ri al ma sý ný is te di. An ka ra / a a En gel li seç men o yu nu gi riþ ka týn da kul la na cak ndev LET Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, 12 Ha - zi ran da ki mil let ve ki li se çim le rin de, en gel li - le rin ra hat oy kul lan ma sý i çin dü zen le me ler yap týk la rý ný be lir te rek, En gel li ler i çin ö zel - lik le çok kat lý bi na la rýn gi riþ kat la rýn da ra hat oy kul la na bi le cek le ri a lan lar o luþ tu ru la cak de di. Ka vaf, Baþ ba kan lýk Top lan tý Sa lo - nu nda ger çek leþ ti ri len Ö zür lü ler Yük sek Ku ru lu Top lan tý sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðý i le ya pý lan ça lýþ ma la rýn so nu cun da, seç men kü tük le rin de en gel li le rin is mi nin ya ný na Ö har fi ya zý la ca ðý ný kay de den Ka vaf, böy le ce en gel li ler i çin ö zel lik le çok kat lý bi na la rýn gi - riþ kat la rýn da ra hat oy kul la na bi le cek le ri a - lan lar o luþ tu ru la ca ðý ný be lirt ti. An ka ra / a a Di yar ba kýr a in di ri len Ý ran u ça ðýn da a ra ma ntürk ha va sa ha sý ný kul lan ma is te ði ü ze - ri ne Di yar ba kýr Ha va a la ný na in di ri len Ý ran u ça ðýn da ki a ra ma ça lýþ ma la rý sü rü yor. E di - ni len bil gi ye gö re, ön ce ki ge ce Ý ran ýn baþ - ken ti Tah ran dan Su ri ye nin Ha lep ken ti ne git mek ü ze re ha va la nan kar go u ça ðý sa at sý ra la rýn da Di yar ba kýr Ha va a la ný na in di ril di. U çak ta uz man e kip ta ra fýn dan baþ la tý lan a ra ma ça lýþ ma la rý sü rer ken, ça lýþ - ma la ra Di yar ba kýr Si vil Sa vun ma A ra ma ve Kur tar ma Bir lik Mü dür lü ðü nün Kim ya sal Bi yo lo jik Rad yo lo jik ve Nük le er (KBRN) e - ki bi de da hil ol du. A ra ma nýn i çe ri ði ne i liþ - kin a çýk la ma ya pýl ma dý. Yet ki li ler den e di - ni len bil gi ye gö re, ha va cý lýk ku ral la rý çer çe - ve sin de her han gi bir ül ke, ha va sa ha sý ný kul lan dýr dý ðý bir u ça ðýn her han gi bir nok - ta ya i ni þi ni is te ye bi li yor. Di yar ba kýr / a a De rin im ti han 7Mart ta rih li Ye ni As ya nýn man þe ti, A le vi le rin Ke ma lizm le im ti ha ný de vam e di yor þek lin dey - di. Bu man þe ti gö ren o ku yu cu muz De mok rat A li A ða bey, do ku nak lý bir þe kil de; Sa de ce A le vi le - rin im ti ha ný mý de vam e di yor? Bi zim im ti ha ný mýz bit ti mi? di ye sor du. De mok rat A li a ða be yi mi ze söy le di ði mi zi bu ra da da tek rar la ya lým: Bit me di el bet te. He pi mi zin kar þý kar þý ya ol du ðu çe tin im ti han son ne fe se ka dar de vam e de cek. Ar ka da þý mýz Ha san Hü se yin Ke mal in so ru la rý ný ce vap lan dý ran Yüz leþ me Der ne ði Baþ ka ný ya zar Ca fer Sol gun, Ye ni As ya ya ver di ði rö por taj da þöy le de miþ ti: A le vî le rin ken di le ri ne em po ze e di len kor ku ve kay - gý lar dan kur tul ma sý, Sün nî ço ðun luk la kar deþ le þe bil - me le ri Tür ki ye nin hay rý na dýr. A le vî le rin Ke ma list bir par ti ye il gi duy ma sý de mok ra tik bir ter cih tir, an cak bu nun A le vî ler i çin bir þart o la rak gö rül me si ka bul e - di le mez. Ýr ti ca teh li ke si var. O za man biz Ke ma list ve A ta türk çü o la lým yak la þý mý ka bul e di le mez. Bu mâ - nâ da A le vî le rin Ke ma lizm le im ti ha ný de vam e di yor. (Ye ni As ya, 7 Mart 2011) Bu rö por taj dan yak la þýk bir haf ta son ra ben zer bir tes bit da ha ya pýl dý. Ye ni Þa fak tan Mu rat Ak soy un so ru larý ný ce vap lan dý ran Su TV Ge nel Ya yýn Yö net - me ni Yal çýn Öz de mir, A le vi ler le il gi li de ðer ler dir me - ler ya par ken þöy le de miþ: As lýn da (A le vi ler) ken di iç - le rin de ve ha yat la rýn da yüz le þi yor lar. En ö nem li si de A le vi le rin, Ke ma lizm le yüz leþ me si dir. Mus ta fa Ke - mal sev gi si ü ze rin den, A le vi le rin i nanç la rý i po tek al tý - na a lýn mýþ týr. Cum hu ri ye te ve la ik li ðe bað lý lýk ve sa - ye tin den kur tul ma la rý i çin; Koç gi ri i le, Der sim i le, Ço rum, Ma raþ, Ma dý mak ve Ga zi Ma hal le si i le yüz - leþ me le ri ge re ki yor. (Ye ni Þa fak, 12 Mart 2011) Su TV Ge nel Ya yýn Yö net me ni Yal çýn Öz de mir, baþ ka ö nem li tes bit ler de de bu lun muþ, a ma ne den se med ya en a zýn dan þim di lik bu ko nu lar dan u zak du - ru yor. Öz de mir in tes bit le rin den bir kýs mý ný ö zet le - mek te fay da var: * A le vi ler 28 Þu bat sü re ci nin tam da gö be ðin de dir, hem maz lûm hem de za lim dir. * Ký zýl baþ A le vî ge le ne ðin de ce me vi yok tur, cem a - yi ni var dýr. Bu a yin o za man ki a dý i le der gâh lar da ya - pý lýr dý. Ay ný þe kil de A le vi lik te Cem ku rum sal dýr; a - ma Ce me vi di ye bir þey yok tur. A ma ba ký yor su nuz bir den Ce mev le ri or ta ya pey dah lan dý. * Ben hep ken di me þu so ru yu sor dum: Ce mev le ri ne za man or ta ya çýk tý ve bir den ço ðal dý? Bu so ru ya ver di ðim ce vap yýl la rý a ra sý o lu yor. Bu dö - nem de hem mer ke zi hü kü me tin hem de ye rel yö ne - tim le rin, ge rek ar sa tah si si i le ge rek se mad dî des tek sað la ya rak bu ka dar ce me vi nin a çýl ma sý na i zin ver - me le ri ba na çok ma sum gel mi yor. * E van ge lizm in Tür ki ye coð raf ya sýn da ki pro je si de, Ýs lâ mý A le vi ler ü ze rin den Pro tes tan laþ týr mak týr. Pro tes tan laþ týr ma nýn bir yo lu ce mev le ri nin i ba det - ha ne ol du ðu al gý sý ný yay mak týr. Tam da bu nok ta da 28 Þu bat dev re ye gir mek te dir. * Ba kýn bu va kýf la rýn en bü yü ðü o lan Cem Vak fý nýn ku ru lu þu 1995 tir. Ve bu vak fýn a çý lý mý nýn A le vi lik le doð ru dan i liþ ki si yok tur. Va kýf a dýn da ki CEM in a çý lý mý Cum hu ri yet çi E ði tim Mer kez le ri dir. Ký sa ca bu va kýf ve der nek le rin ço ðun lu ðu bu dö ne min ü rü nü dür ve ön ce - li ði A le vi lik mi dir kuþ ku lu yum. Bü tün bu va kýf ve der - nek ler, 28 Þu bat sü re ci nin ya tay ör güt len me le ri dir. Dev - le tin giz li a jan da sýn da, A le vi le re ver di ði bir gö rev var dýr. * 1990 lar da sa yý sý bir denbi re bin le ri bu lan ce mev le ri de, ka os or ta mýn da kul lan mak ü ze re de rin dev le tin ar ka pla nýn da tut tu ðu ya pý lan ma lar dýr. Ben bu göz le bak tý - ðým i çin ce mev le ri ne sý cak bak mý yo rum. * Ký lýç da roð lu bir se çim lik li der dir. 12 Ha zi ran da CHP ar zu la nan o yu a la maz sa Ký lýç da roð lu gi de cek, baþ ka bi ri ge le cek tir. Ge rek Su TV Ge nel Ya yýn Yö net me ni Yal çýn Öz - de mir ve ge rek se Yüz leþ me Der ne ði Baþ ka ný Ca fer Sol gun un A le vi le rin im ti ha ný na dik kat çek me le ri çok ö nem li. Ta biî ki bü tün Tür ki ye bu im ti han la kar þý kar þý ya. Ýn - þâ al lah he pi miz, kar þý kar þý ya ol du ðu muz bu çe tin im ti - ha ný ba þa rý i le ve rip, sa hil-i se lâ met e çý ka bi li riz. Bu nun i çin fi i lî ve kav lî du â ya de vam in þâ al lah... 2,5 mil yon gen cin i ra de si san dý ða yan sý ma ya cak Demokrat Eðitimciler Sendikasý Baþkaný Gürkan Avcý, baþka þehirlerdeki üniversitelerde okuyan gençlerin idaresinin sandýðý yansýmayacaðýný söyledi. RECEP GÖREN AN KA RA BA ÞÖR TÜ LÜ A DAY LA RA PO ZÝ TÝF AY RIM CI LIK SÖ ZÜ SAADET Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Türkiye de baþörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun maddesinin bulunmadýðýný belirterek, Baþörtülü adaylara pozitif ayrýmcýlýk yapacaðýz dedi. Kamalak, yaptýðý açýklamada, Anayasaya göre siyasî haklar ile seçme ve seçilme hakkýnýn en temel insan hakký olduðunu söyledi. Aday adaylýðý sürecenin yeni baþladýðýný anlatan Kamalak, Saadet Partisi nde baþörtülü aday adaylarýnýn olabileceðine de dikkati çekti. Kimin aday olup olmayacaðýna partinin yetkili organlarýnýn karar vereceðini vurgulayan Kamalak, sözlerini þöyle sürdürdü: Benim þahsî düþüncem, baþörtülülerin önüne böyle bir engel konulmamalýdýr. Her insanýmýz için seçme ve seçilme hakký en temel insan hakkýdýr. Bunun aksine bir davranýþ hem Anayasaya hem de evrensel eþitlik ilkesine aykýrý düþer ve bu ülkenin hanýmlarýna karþý büyük bir haksýzlýk oluþturur. Çünkü nüfusumuzun yarýsý hanýmlardan oluþur, hanýmlarýn yüzde 70 i de baþörtülüdür. Türkiye de baþörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun maddesi de yoktur. Biz baþörtülü adaylarýmýza pozitif ayrýmcýlýk yapacaðýz. Kamalak, þimdiye kadar Saadet Partisi ne engelli 14 aday adayýnýn baþvurduðunu da belirterek, engelli aday adaylarýnda ücret talep etmediklerini kaydetti. DP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ah met U ya nýk SP Genel Baþkaný Mustafa Kamalak

5 Y HABER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 R. Ahir 1432 Ru mî: 4Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Or ta do ðu da dev rim ler de vam e di yor Dün ya bü yük bir dik kat le Lib ya, Ye men, Bah reyn ve di ðer Or ta do ðu ül ke le rin de ki o lay la rý iz ler ken, biz ler de ü mit e di yo ruz ki, mil yon lar ca Müs lü ma nýn bu öz gür lük mü ca de le si, tek ar zu la rý te mel in sa nî say gýn lýk hak la rý ný el de et mek o lan bu ma sum la rýn bir ta ne si nin bi le bur nu ka na ma dan ger çek leþ sin. Yýl lar ca bu coð raf ya da ki bir çok des po ta ar ka çýk mýþ o lan Ba tý lý ül ke le rin li der le ri þu sý ra lar da ne ya pýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nür ken, ke sin o la rak e min ol mak is te dik le ri tek þey i se Ýs ra il in gü ven li ði nin teh li ke ye gir me me si o la rak gö rü nü yor. Bun lar Fi lis tin top rak la rýn da ki a cý ma sýz Si yo nist iþ ga li ni ve sö mür ge si ni bir kez da ha gör mez den ge le rek, as lýn da Or ta do ðu nun ve Ýs lâm dün ya sý nýn i çin de bu lun du ðu kri zin te mel se be bi ni gör mez den gel miþ o lu yor lar. On yýl lar bo yun ca Ýs ra il in gü ven li ði ni ga ran ti al tý na a lan ve Or ta do ðu pet ro lü nün dý þa rý ya a ký týl ma sý ný sað la yan des pot - 5 ki þi tu tuk lan dý TRAK YA Ü ni ver si te si (TÜ) Týp Fa kül te si Has ta ne sin den çok mik tar da kan ser ve ro ma tiz ma i lâ cý çal dý ðý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 11 ki þi den 5 i tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce, yak la þýk 2 ay ön ce TÜ Týp Fa kül te si Has ta ne sin den de ðe ri 1 mil yon li ra yý a þan çok mik tar da i lâç çal dý ðý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan E.E, H.B.K, Ý.A, K.T, M.H.J.C.J, M.D, M.D, M.D, S.K, Y.E. ve A.A.A, em ni yet te ki sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. Zan lý lar dan H.B.K, M.H.J.C.J, M,D, M.D. ve A.A.A. suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur ma ve res mî ku rum lar dan hýr sýz lýk yap ma suç la ma sýy la tu tuk lan dý. Di ðer zan lý lar tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. E dir ne / a a Ya zý cý oð lu a ný la cak KAH RA MAN MA RAÞ'TA KI he li kop ter ka za sýn da ve fat e den BBP'nin mer hum li de ri Muh sin Ya zý cý oð lu ve be ra be rin de ki 5 ki þi, mer hum Ya zý cý oð lu nun mem le ke ti Si vas ta dü zen le ne cek tö ren le a ný la cak. Si vas Be le di ye si, 2009 ye rel se çim le ri ön ce sin de Kah ra man ma raþ ýn Çað la yan ce rit il çe sin de ka týl dýk la rý mi tin gin ar dýn dan Yoz gat a git mek ü ze re bin dik le ri he li kop te rin Keþ Da ðýn da 25 Mart 2009 ta ri hin de düþ me si so nu cu ve fat et miþ ti. An ma prog ra mý, 26 Mart Cu mar te si gü nü sa at te Si vas 4 Ey lül Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri le cek. AS DER den a çýk la ma 15 Mart 2011 ta rih li Mað du ri ye ti miz de vam e di yor man þe ti ne ko nu o lan ve YAÞ dý þýn da or du dan a tý lan la rýn du ru mu nu gün de me ge ti ren ha be ri mi zin be þin ci say fa da ki de va mýn da Ý kin ci kez mað dur lar baþ lý ðý al týn da ay rý bir ku tu o la rak ve ri len AS DER: U yum ya sa la rý a ci len çý ka rýl ma lý baþ lýk lý ha ber le il gi li o la rak ga ze te mi zi a ra yan AS DER Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý A li Co þar, ha be rin ve ri liþ tar zý nýn, ko nuy la il gi li o la rak Mec lis te ka bul e di lip o nay i çin Cum hur baþ ka ný na gön de ri len ya sa dan der nek le ri nin mem nun ol ma dý ðý gi bi bir al gý la ma ya yol a ça bi le ce ði ni be lir te rek, böy le bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný, yýl lar dýr mað dur e di len YAÞ ze de le rin hak la rý nýn i a de si i çin bu ya say la çok ö nem li bir a dým a týl dý ðý ný, ya sa yý des tek le dik le ri ni söy le di. Co þar, bun dan son ra a týl ma sý ge re ken a dý mýn, bü tün mað du ri yet le ri gi de re cek bir dü zen le me nin ya pýl ma sý ol du ðu nu ve bu nu te men nî et tik le ri ni bil dir di. Ýs tan bul / Ye ni As ya la ra ar ka çý kan Ba tý lý li der ler, þim di yýl lar ca kon trol al týn da tut tuk la rý top lum lar ü ze rin de ki plan la rý ü ze rin de bir kez da ha dü þün mek du ru mun da ka lý yor lar, fa kat bu Ba tý lý li der le rin yüz le ri ni ne re ye dö ne cek le ri mu am ma sý i se hâ lâ bi lin mez li ði ni ko ru yor. Ýþ te bu me se le, ha li ha zýr da Bir le þik Dev let ler in, Bü yük Bri tan ya nýn ve on la rýn müt te fik le ri nin ö nün de du ran bir so run dur. Bu sö mür ge ci ba tak lý ðýn ze hir li man tý ðý þim di ö nü ne ge çi le mez bir þe kil de A me ri kan kar þý tý hü kü met ha re ket le ri nin ya yýl ma sý na se bep o lu yor. Ýþ te Or ta do ðu da ge li þen bu öz gür lük hay ký rý þý, bir kez da ha Bir le þik Dev let le ri ken di çý kar la rý i le ha yat la rý ný hür ri yet uð ru na ris ke a tan bu in san la rýn öz gür lük le ri a ra sýn da se çim yap ma ya zor lu yor. A me ri ka lý res mî yet ki li ler çok i yi bi li yor ki, Or ta do ðu da de mok ra si te sis e dil me si de mek Müs lü man lar i çin Ýs lâm ýn ý þý ðý ný ken di ül ke le ri ve sý nýr la rýn da ö te si ne ta þý ya rak Av ru pa ve A me ri ka nýn ta merkezine ka dar ta þý ma öz gür lü ðü el de et me mâ nâ sý na ge le cek tir. Ba tý i çin çok a çýk týr ki, Müs lü man la rýn öz gür lük le ri ni el de et me si ne i zin ve ril me si de mek ay ný za man da Müs lü man la rýn Ýs lâm i le bü tün dün ya yý et ki le me si ne i zin ve ril me si de mek tir. Ba tý lý li der ler yi ne çok i yi bi li yor ki, hâ li ha zýr da ki dik ta tör, des pot ve müs te bit yö ne - ti ci ler ik ti dar da ol maz sa, Ýs lâm bü yük bir pat la ma ya þa ya cak ve hýz la ya yý la rak se kü ler ve ka pi ta list kal ma yý ar zu la yan Ba tý top rak la rý ný sa ra cak týr. De mok ra si nin yok lu ðu Or ta do ðu i çin ka bul le nil miþ bir ka der di, zi ra o nun et ki le ri ve so nuç la rý her ye re ya yýl mýþ ve ih ti lâf ve bö lün müþ lü ðe yol aç mýþ tý. Ger çek ten de, ik ti dar da ki ler i le halk a ra sýn da ki u çu rum ol duk ça de rin di Mý sýr ve Tu nus ta ki o lay lar bu nu is pat la dý ve Ýs lâm ýn reh ber ý þý ðý ol ma dan bu u çu ru ma köp rü kur mak im kân sýz ha le gel miþ ti. An cak, Ba tý, Ýs lâm ýn bu reh ber lik ý þý ðý ný yay ma sý na i zin ver mek is te mi yor, zi ra dün ya ge ne lin de Ýs lâ mî bir u ya nýþ tan kor ku yor. Bu na mu ka bil ö nü müz de ki za man da an la þý la cak bir þey var ki, de mok ra si top lum sal çe þit li li ði bir a ra da ba rýn dý ran an cak ge le nek sel an la yý þý red det me yen bir si ya sal sis tem dir. Hiç bir þey Ýs lâm ýn Müs lü man la rý ay dýn lat ma sý na ve on la ra öz gür lük ler ve Ýs lâ mî ge le nek ler yo lun da reh ber lik et me si ne en gel o la maz. Be del li tek li fi Mec lis te CHP NÝN BE DEL LÝ AS KER LÝK LE ÝL GÝ LÝ TEK LÝ FÝ TBMM BAÞ KAN LI ÐI NA SU NUL DU. GRUP BAÞ KAN VE KÝ LÝ HAM ZA ÇE BÝ, BA SIN TOP LAN TI SIN DA TEK LÝ FÝN KAP SA MI NI AN LAT TI. CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi, be del li as ker lik le il gi li dü zen le me ler ge ti ren ya sa tek li fi ni TBMM Baþ kan lý ðý na sun duk la rý ný söy le di. Ham za çe bi, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, tek li fe i liþ kin bil gi ver di. Ham za çe bi, tek lif te be lir li ge lir dü zey le ri ne gö re be del üc re ti ön gö rül dü ðü nü, e ko no mik du ru mu uy gun ol ma yan lar i çin de te mel e ði tim sü re si be lir len di ði ni kay det ti. A kif Ham za çe bi, be del li as ker lik le il gi li ya sa tek li fi nin genç le rin iþ ha ya týn dan ko pa rýl ma ma sý ný a maç la dý ðý ný söy le di. Ham za çe bi, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, tek li fin As ker lik Ka nu nu na ge çi ci bir mad de ek len me si ni ön gör dü ðü nü i fa de et ti. Bu gü ne ka dar be del li as ker lik i le il gi li 3 dü zen le me ya pýl dý ðý ný ha týr la tan Ham za çe bi, bun la rýn bi ri ki min e ri til me si, bek len ti le rin kar þý lan ma sý ve ça lýþ ma ha ya týn da yer a lan genç le rin bu ha yat la rý na a ra ver me me si ni a maç la dý ðý ný söy le di. Ham za çe bi, tek lif le ri nin i se AKP DEN mil let ve ki li a da yý ol mak i çin 5 bin 599 ki þi baþ vur du. 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak 24. dö nem mil let ve ki li ge nel se çim le ri i çin AKP den mil let ve ki li a da yý ol mak is te yen ler i çin sü re ön ce ki gün sa at i ti ba rýy la dol du. Bir mil let - de mok ra si te sis e dil me si A me ri ka lý res mî yet ki li ler çok i yi bi li yor ki, Or ta do ðu da de mek Müs lü man lar i çin Ýs lâm ýn ý þý ðý ný ken di ül ke le ri ve sý nýr la rýn da ö te si ne ta þý ya rak Av ru pa ve A me ri ka nýn ta merkezine ka dar ta þý ma öz gür lü ðü el de et me mâ nâ sý na ge le cek tir. genç le rin ça lýþ ma ha ya týn dan ko pa rýl ma ma sý ný a maç la dý ðý ný vur gu la dý. Tür ki ye nin as ker lik sü re si ni ký salt mak zo run da ol du ðu nu i fa de e den Ham za çe bi, þun la rý kay det ti: Kar þý mý za, TSK nýn te rör le mü ca de le et ti ði ge rek çe si çý ký yor. Bu, þüp he siz kim se nin e li nin ter siy le bir ta ra fa a ta ca ðý ge rek çe de ðil dir. An cak söz leþ me li er dü zen le me siy le bir lik te te rör le mü ca de le de ye ni saf ha ya gi ril miþ tir. CHP o la rak o lum lu bak tý ðý mýz bu dü zen le me i le ar týk te rör le mü ca de le de da ha pro fes yo nel, da ha e ði tim li, böl ge nin þart la rý ný da ha i yi bi len bir lik ler yer a la cak týr. Böy le bir a þa ma ya gi ril miþ ken Tür ki ye as ker lik sü re si ni ký salt ma i le kar þý kar þý ya dýr. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) gö rü þü þüp he siz ö nem li dir, an cak ko nu yu çö ze cek o lan par la men to, si vil i ra de dir. Si vil i ra de bu ko nu yu çöz me ye muk te dir dir. Ye ter ki mec lis te gu ru bu bu lu nan si ya si par ti ler bu ko nu ya il gi duy sun, des tek ver sin. ve ki li se çe cek Bay burt ta 12 ki þi a day a da yý ol du. Mil let ve ki li a day a day la rý nýn bü yük bir bö lü mü baþ vu ru la rý ný il teþ ki lât la rýn da ya par ken ba zý la rý da di lek çe le ri ni ge nel mer ke ze ver di. Ýl baþ kan lýk la rý na ya pý lan baþ vu ru la ra a it bel ge le rin ge nel GE LÝ RÝ 12 BÝN TL NÝN AL TIN DA O LAN BE DEL Ö DE ME YE CEK Ham za çe bi nin ver di ði bil gi ye gö re, 1 O cak 1983 den ön ce do ðan lar dan ki þi sel ge li ri 12 bin TL nin al týn da o - lan lar be del ö de me den, yýl lýk ge li ri bin TL a ra - sýn da o lan lar 7 bin 500, ge lir dü ze yi 25 bin TL nin ü ze - rin de o lan lar i se 15 bin TL kar þý lý ðýn da; 21 gün te mel e - ði tim a la rak as ker li ði ni yap mýþ sa yý la cak.el de e di le cek ge lir, Ma li ye Ba kan lý ðýn da a çý la cak ö zel bir he sap ta top la na cak, o ra dan da Kre di ve Yurt lar Ku ru mu na ak - ta rý la cak. Ge lir ler, yurt ya pý mýn da kul la ný la cak. Ham - za çe bi, Baþ ta A da let ve Kal kýn ma Par ti si ol mak ü ze - re tüm si ya sî par ti le re çað rý da bu nu yo rum. Se çim i çin TBMM fa a li yet le ri ni son lan dýr ma dan ön ce bir a ra ya ge le lim, bu tek li fi ya sa laþ tý ra lým de di. Ham za çe bi, tek li fin ya sa laþ ma sý du ru mun da 100 bi ne ya kýn ki þi - nin ya rar la na ca ðý nýn tah min e dil di ði ni söy le di. TSK i le bir te mas la rý nýn o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne Ham za çe bi, bu gü ne ka dar 3 kez dü zen le me ya pýl dý - ðý ný a ným sat tý. Ham za çe bi, Baþ ba kan i le A da let ve Kal kýn ma sý Par ti si nin bu ko nu da bek len ti mey da na ge tir di ði ni be lir te rek, Bu bek len ti yi kar þý la mak i çin mün ha sý ran as ker le rin gö rü þü ne bað lý kal ma yý doð ru bul mu yo rum. Bu, si ya se tin ka rar ve re ce ði bir ko nu - dur. Böy le bir dü zen le me TSK nýn te rör le mü ca de le - sin de hiç bir za fi ye te yol aç maz. Or du nun as ker kay - nak la rý ný o lum suz yön de et ki le mez. Bu nu par la men - to o la rak çö ze bi li riz, çöz me miz ge rek ti ði ni dü þü nü yo - ruz. Bu ka ra rý si vil ler ve re cek tir, as ker ler de ðil de di. Bir koltuða 12 kiþi aday adayý oldu mer ke ze gön de ril di ði ni be lir ten yet ki li ler, top lam baþ vu ru sa yý sý ný 5 bin 599 o la rak a çýk la dý. 85 mil let ve ki li çý ka ra cak Ýs tan bul i çin baþ vu ran la rýn sa yý sý 885 e u la þýr ken 12 mil let ve ki li çý ka ra cak Þan lý ur fa i çin 323 ki þi a day a da yý ol du. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Yüz de 10 ba ra jý ve ö te si Par ti le re ya pý lan dev let yar dý mýn dan sa de ce üç par ti nin ya rar lan ma sý, 12 Ha zi ran se çi mi nin de a da let siz bir sis tem le ya pý la ca ðý nýn gös ter ge le rin den yal nýz ca bi ri. Bir di ðe ri yüz de 10 ba ra jý. Bu o ra ný a þan sa yý da oy a la ma yan par ti yi ne Mec li se gi re me ye cek. AKP, ba ra jýn yüz de 5 e ve ya hiç de ðil se yüz de 7 ye çe kil me si yö nün de ki ýs rar lý ta lep le ri Si ya sî is tik rar bo zu lur, yi ne ko a lis yon la ra mah kûm o lu ruz ge rek çe siy le red de de rek bu gün le re gel di. A ma is tik rar ge rek çe siy le sa vu nul ma ya de vam e di len yüz de 10 ba ra jý, tem sil de a da let il ke si ni ih lâl e di yor. A da let siz lik ü ze ri ne ku ru lu bir is tik rar i se cid dî risk le ri i çin de ba rýn dý rý yor. Sað lam te mel le re o tur ma yan sað lýk sýz ve al da tý cý bir is tik rar gö rün tü sü nün ar dýn dan, þu an i çin tam o la rak ön gö rü le me yen öy le sý kýn tý lar ge le bi lir ki, þim di ko a lis yon lar i çin ses len di ri len sa kýn ca lar on la rýn ya nýn da ga yet ha fif ka la bi lir. Ni te kim bu gün kü ik ti da ra yö ne lik o la rak, ki mi kar þýt la rýn ca di le ge ti ri len si vil dik ta id di a la rý ve bun la ra pa ra lel o la rak bi ri kip bi le nen rö vanþ duy gu la rý, en di þe ve ri ci i þa ret le ri sak lý yor. Mev cut si ya sî den ge le rin de ðiþ ti ði ve me se lâ Re fah yol un çe kil me ye zor la nýp ye ri ne A na sol- M ve ya A na sol-d tü rü for mül le rin i ka me e dil me si ne ben zer ge liþ me le rin da ha de mok ra tik gö rün tü ler le, seç men i ra de si ne da yan dý rý la rak gün de me gel di ði bir du rum da ne ler ya þa na bi le ce ði ni ta hay yül et mek bi le ye te rin ce ür per ti ci. A ma bu du rum, AKP ta ra fýn dan alt tan al ta dil len di ril di ði gi bi, Biz gi der sek þöy le o lur, böy le o lur; Er ge ne kon cu la ra gün do ðar þek lin de bir kor kut ma ca un su ru o la rak da kul la nýl ma ma lý. Ve böy le bir ih ti ma lin ö nü nü ke se bil mek i çin, seç me nin ö nü ne, si ya se tin mü da ha le ler le bo zul muþ den ge le ri ni tek rar ku rup, rö van þist ni yet le re de ge çit ve fýr sat ver me ye cek de mok ra tik al ter na tif le ri koy ma nýn yol la rý mut la ka bu lun ma lý. Bu ba kým dan, Tür ki ye nin yö ne tim de is tik rar la tem sil de a da let il ke si ni bað daþ tý ran den ge yi bir an ön ce ya ka la yýp, is tik rar a dý na a da le ti gö zar dý et me yan lý þýn dan ar týk kur tul ma sý þart. Ve ge re ðin de, is tik ra rý ko a lis yon lar la sür dü re bi le cek bir ol gun lu ða e riþ ildi ði de is pat lan malý. Te mel le ri, 40. yý lý ný da ge ri de bý rak tý ðý mýz 12 Mart mü da ha le si ne da ya nan plan la rýn so nu cu o la rak AP ta ba ný nýn par ça lan ma sý i le yýl la rý a ra sýn da ya þa nan ko a lis yon tec rü be le ri nin top lum sal ha fý za da bý rak tý ðý o lum suz iz ler, hem dar be ci ler, hem de ö nü nü aç týk la rý si ya set çi ler ta ra fýn dan hal ký kor kut mak i çin kul la ný la gel di. Mer hum Ö zal ýn en çok tek rar la dý ðý söz ler den bi ri 12 Ey lül ön ce si ni u nut ma yýn i ken, Er do ðan ýn da sýk sýk se kiz yýl ön ce si ni ha týr lat ma ya baþ la ma sý, bu nun i fa de le ri. A ma i ki si nin de es geç ti ði nok ta, e leþ tir dik le ri ve ken di le ri ne ve ri len halk des te ði nin de va mý ný sað la mak i çin kor kut ma a ra cý o la rak gün de me ge tir dik le ri ko a lis yon la rýn, mü da ha le ler yü zün den si ya set te ya þa nan da ðý nýk lý ðýn ka çý nýl maz so nuç la rý ol ma la rý. A ma Ö zal da, her fýr sat ta o nu ör nek a lýp i zin den git ti ði ni söy le yen Er do ðan da ko a lis yon la rýn fa tu ra sý ný, si ya se ti bu na mec bur e den dar be le re de ðil, si ya set çi le re yýk ma ko lay cý lý ðý na kaç tý lar. Tek par ti ik ti da rý na im kân ver me yen par ça lý bir Mec lis tab lo su kar þý sýn da, si ya set çi le rin uz laþ ma ya da ya lý ko a lis yon hü kü me ti kur mak tan baþ ka bir de mok ra tik al ter na tif le ri var mýy dý ki? O nun dý þýn da bel ki se çi me gi de bi lir ler di, a ma seç me nin de ka fa sý nýn ka rý þýk ol du ðu ve ye ni bir se çim den fark lý bir tab lo çýk ma sý ih ti ma li nin za yýf gö rün dü ðü bir or tam da o yo la baþ vu rul ma sý, se çi mi de ça re o la rak gö rül mek ten çý ka ra bi lir di. Do la yý sýy la, þart la rýn ko a lis yo na mec bur bý rak tý ðý si ya set çi le ri bun dan do la yý kö tü le mek ye ri ne, a sýl so rum lu o lan dar be ler le he sap la þýl ma sý ge re kir ken bun dan ka çý ný lýp u cuz suç la ma ve po le mik le re tevessül edilmesi doðru bir ta výr de ðil. Ö zal la Er do ðan ýn yi ne ben zer ref leks ler le dil len dir dik le ri Ý kin ci sý ra ya dü þer sem bý ra ký rým be ya nýn da i fa de si ni bu lan ik ti dar ba ðým lý lý ðý ve mu ha le fe te düþ me yi haz me de me me tav rý da... Oysa muhalefet hem bir denge unsuru olarak demokrasinin çok önemli bir kurumu, hem de bir partinin kalýcý olup olmadýðýnýn göstergesi...

6 6 17 HABER MART 2011 PERÞEMBE Y HABERLER Nük le er teh di de kar þý fay lar incelenmeli Hatay dan umreye gidecek olanlar, ya kýn la rý i le he lâl le þe rek du â ve göz yaþ la rý i le mu kad des bel de le re u ður lan dý. FO TOÐ RAF: cihan Du â lar la um re ye u ður lan dý lar nhatay IN Dört yol il çe sin de, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý nýn or ga ni ze si i le kut sal top rak la ra gi de cek o lan um - re ci ler du â ve göz yaþ la rý i le u ður lan dý. Ý ma mý-ý A zam Ca mi i in de dü zen le nen tö ren de, Kur ân-ý Ke rim ve i - la hi le rin o kun ma sý nýn ar dýn dan, ka fi le baþ ka ný o la rak um re ci ler le bir lik te gi de cek o lan Dört yol Müf tü sü A li Ya zý cý, ya pý la cak yol cu lu ðun çok kut sal ol du ðu nu, bu çý ký lan kut lu yol da her þey den ön ce sa býr lý ve hoþ gö rü - lü o lun ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Müf tü Ya zý cý, Ab la - la rý ma ve a ða bey le ri me ses le ni yo rum. Bu yol cu luk es - na sýn da kar þý la þa ca ðý mýz o lum suz luk ve sý kýn tý la ra kar þý sa býr gös te re ce ði mi ze Ce nâb-ý Al lah a söz ver - me ni zi is tir ham e di yo rum. Bu du yar lý lý ðý gös ter di ði niz za man ya pa ca ðý nýz kut sal gö rev den ay rý bir haz du ya - cak sý nýz de di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan, um re ci ler, ya - kýn la rý i le he lâl le þe rek duâ ve göz yaþ la rý i le mu kad des bel de le re u ður lan dý. Ha tay / ci han KA RA DE NÝZ TEK NÝK Ü NÝ VER SÝ TE SÝ ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ PROF. DR. BEK TAÞ: SÝ NOP NÜK LE ER SAN TRA LÝ Ý ÇÝN SA DE CE KU ZEY A NA DO LU FA YI DE ÐÝL, KA RA DE NÝZ FAY LA RI DA SOR GU LAN - MA LI DIR. NÜK LE ER TEH LÝ KE DEN U ZAK, GÜ VEN LÝ BÝR YA ÞA MIN TE MÝ NA TI Ý ÇÝN BU ÞART TIR. KARADENÝZ Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Je o lo ji Mü hen dis li ði Bö lü mü Ge nel Je o lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Os man Bek taþ, Tür ki - ye nin i kin ci nük le er san tra li nin Si nop ta ku rul ma sý nýn plan lan dý ðý ný ha týr la ta rak, Bu nun en ö nem li ne den le rin den bi ri dep rem gü ven li ði dir. Fran sa ve Al man - ya da ki nük le er san tral ler dep rem ris ki ta þý maz ken, Ja pon ya ve Tür ki ye gi bi dep rem ül ke le ri nük le er san tral le ri ni gü ven lik a çý sýn dan sor gu la mak zo - run da dýr de di. Bir re ak tö rün sta tik he sap la rý nýn muhtemel dep rem se - nar yo la rý na gö re he sap la nýp, plan lan - dý ðý ný i fa de e den Bek taþ, San tral bu pla na uy gun o la rak in þa e di lir se dep - rem bü yük bir risk ta þý ma ya bi lir. Ja - pon ya da ön gö rü le me yen bü yük lük te - ki dep rem ve tsu na mi ye bað lý ha sar ya nýn da tüm dün ya yý ür kü ten nük le er teh li ke, Si nop ta ya pýl ma sý plan la nan nük le er san tra lin tek rar sor gu lan ma - sý na yol aç mýþ týr di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Bek taþ, Ba tý Ka ra de niz sa hi lin de Si nop ta ya pýl ma sý plan la nan nük le er san tra lin, res mi Tür ki ye Dep rem Ha - sar Ha ri ta sý na gö re, dep rem a çý sýn dan en gü ven li bir yer de, Ku zey A na do lu fa yýn dan yak la þýk 150 ki lo met re u zak - lýk ta ve 4. de re ce dep rem böl ge sin de yer al dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Oy sa Si nop Ka ra de niz sa hi li ne pa ra - lel u za nan Ka ra de niz fa yý na bir kaç ki - lo met re me sa fe de dir. Ka ra de niz, bu ters fay bo yun ca týp ký Ja pon ya da ol - du ðu gi bi Tür ki ye nin al tý na doð ru dal mak ta dýr. An cak fay me ka ni ði ben - zer ol sa da dep rem sel lik de re ce si ni gös te ren fay hýz la rý ol duk ça fark lý dýr. Ja pon ya da ki fa yýn hý zý yýl da 83 mi li - met re i ken Ku zey A na do lu fa yý nýn hý zý yýl da 24 mi li met re, Ka ra de niz fa yý nýn hý zý i se 1-2 mi li met re ka dar dýr. Prof. Dr. Os man Bek taþ, Fran sa ve Al man ya da ki nük le er san tral ler dep rem ris ki ta - þý maz ken, Ja pon ya ve Tür ki ye gi bi dep rem ül ke le ri nük le er san tral le ri ni gü ven lik a - çý sýn dan sor gu la mak zo run da dýr de di. TÜR KÝ YE DEP REM BÖL GE SÝ PROF. Dr. Bek taþ, Ja pon ya dep re miy le bir lik te dep rem son ra sý tsu na mi ha sa rý ve nük le er fe lâke tin bir kez da ha ta biî o - lay lar la il gi li mü hen dis lik he sap la rýn da ö - nem li bir ya nýl ma pa yý nýn o la bi le ce ði ni, bu se bep le em ni yet kat sa yý la rý nýn yük - sek tu tul ma sý ge rek li li ði ne dik ka ti çe ke - rek, þun la rý kay det ti: 21. yüz yýl da Tür ki - ye her za man kin den da ha faz la nük le er e ner ji ye ih ti yaç du ya cak týr. An cak Tür ki - ye nin bir dep rem böl ge si ol du ðu da u - nu tul ma ma lý dýr. Ja pon ya da ya þa nan nük le er fe lâ ke tin bo yut la rý dik ka te a lýn - dý ðýn da dep rem gü ven li ði a çý sýn dan Ku - zey A na do lu fa yýn dan u zak ta plan la nan Si nop nük le er san tra li i çin sa de ce Ku zey A na do lu fa yý ný de ðil, Ka ra de niz fay la rý da sor gu lan ma lý dýr. Nük le er teh li ke den u zak gü ven li bir ya þa mýn te mi na tý i çin bu þart týr. Trab zon / a a 40 projenin yarýþtýðý sergide en çok ilgiyi reymatik çekti. Oy kullanma iþlemi reymatik ile 10 saniye içinde yapýlýyor. FO TOÐ RAF: cihan Seçim sandýðý yerine reymatik n E ði tim Öð re tim Yý lý Pro je Ta ban lý Be ce - ri Ya rýþ ma sý nýn Sam sun e ta bý ve ser gi si, A ta kum Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si nde baþ la dý. Bir bi - rin den il ginç 40 pro je nin ya rýþ tý ðý ser gi de en çok il gi yi i se Rey ma tik çe ki yor. Ge nel se çim le rin ül ke ye ge ti re - ce ði ek ma li yet le ri dü þür mek i çin pro je ge liþ ti ren Gi - re sun 125. Yýl Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si öð - ren ci le ri, do kun ma tik oy kul la nýl ma sý na yö ne lik Rey - ma tik ci ha zý ta sar la dý. Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK) i le gö rü þüp se çim ler de ya þa nan ak sak lýk lar ve çö zü mü nok ta sýn da fi kir a lýþ ve ri þin de bu lu nan o ku lun Bi li þim Tek no lo ji le ri Bö lü mü 12. sý nýf öð ren ci si Eb ru Kü çü - kay dýn i le Er sin Te tik, pro to ti pi ni ya pan öð ren ci ler, oy kul lan ma iþ le mi nin Rey ma tik i le 10 sa ni ye i çin de ya - pý la bi le ce ði ni be lir ti yor. Sam sun / ci han So ka ða bý ra ký lan ço cuk lar dev let ko ru ma sý na a lýn dý nsývas TA so ka ða terk e di len bi ri 2 ya þýn da di ðe ri 5 ay lýk i ki ço cu ðun, te da vi si nin bu haf ta so nu na ka dar ta mam lan ma sý ve ço cuk la rýn Sos yal Hiz - met ler Mü dür lü ðü ne bað lý ço cuk yu va sý na yer leþ - ti ril me si bek le ni yor. Bu a ra da ço cuk la rý so ka ða bý - ra kan an ne ba ba nýn Kay se ri de ya ka lan dý ðý be lir til - di. So ka ða bý ra ký lan ü zer le rin de ki el bi se le re ya zý - lan no ta gö re Has ret ve Fik ret i sim li ço cuk la rýn Si - vas Dev let Has ta ne si Ço cuk Ser vi si nde ki te da vi le - ri de vam e di yor. Ço cuk la rýn ma ma ve giy si gi bi ih - ti yaç la rý, ön ce lik le has ta ne ve ha yýr se ver ler ta ra fýn - dan gi de ril di ði be lir til di. Si vas / ci han SEMÝNERE DAVET Konu : Kâinata mânâ-i harfi ile bakýþ Konuþmacý : Sami Cebeci Yer : Afatevler mah. Emin sok. No: 5 Nevþehir Tarih : 18/03/2011 Saat : 19:30 Organizasyon : Nevþehir Yeni Asya Temsilciliði ÜSTADI ANMAYA DÂVET "Acele ettim kýþta geldim. Sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen Nur tohumlarý zemininizde çiçek açacaktýr." Bugün açan çiçekleri izlemeye dâvet ediyoruz sizleri... Program: Kur'ân-ý Kerim, Açýlýþ konuþmasý, Þiir Tiyatro gösterisi: Gençlik Elden Gitmeden TARÝH: 19 Mart 2011 Cumartesi SAAT: YER: Necip Fazýl Kültür Merkezi Bahçelievler Belediye Baþkanlýðýnýn altý. Yeni Sahne Þirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 ORGANÝZASYON: Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu Ýrtibat: (0212) E ði tim ci ler Mec lis ten ne bek li yor? TÜRK E ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2011 ge - nel se çim le ri nin Tür ki ye nin bun dan son ra - ki sü reç te çiz gi si ni, du ru þu nu, ö nü müz de ki yýl lar da ki po li ti ka la rý ný, stra te ji le ri ni ta yin e - de ce ði ni be lir te rek, sen di ka nýn da Tür ki - ye nin se çim at mos fe ri ne gir di ði bu dö nem - de, e ði tim ça lý þan la rý nýn se çim ler den bek - len ti le ri ni ve si ya si ler den ta lep le ri ni be lir le - di ði ni kay det ti. Türk E ði tim-sen in, e ði tim ça lý þan la rý a dý na si ya sî par ti ler den ta lep le ri ni a çýk la yan Kon cuk, öð ret men a ta ma la rý nýn bin i le sý nýr lan dý rýl ma ma sý, ih ti ya ca gö - re ya pýl ma sý ge rek ti ði ni, bu yýl ek 30 bin öð ret bin þe hi de 250 bin ha tim prog ra mý Kas ta mo nu da ÝLÝM Yay ma Ce mi ye ti Kas ta mo nu Þu be si ve A - na do lu Genç lik Der ne ði (AGD), Ça nak ka le za - fe ri nin 96. yýl dö nü mü do la yý sýy la þe hit ler i çin dü zen le di ði ha tim kam pan ya sý nýn du a sý ya pý la - cak. AGD nin dü zen le di ði ha tim kam pan ya sýn - da Kas ta mo nu ya 1000 ha tim düþ tü. Ça nak ka - le nin gü nü müz genç li ði i çin bü yük ma na lar i - çer di ði ne dik kat çe ken Ý lim Yay ma Ce mi ye ti Kas ta mo nu Þu be si Baþ ka ný Ha san Ye tiþ ken, ha - tim le rin ta mam lan dý ðý ný Cu ma ak þa mý Meh - met  kif Er soy un va az ver di ði ta ri hi Nas rul lah Ca mii nde ha tim le rin duâ sý nýn ya pý la ca ðý ný a çýk - la dý. Ha san Ye tiþ ken þun la rý kay det ti: Ça nak ka le ru hu nu da i ma can lý tut ma ya ça lýþ mak ta yýz. A - ma cý mýz din, va tan, bay rak ve na mus uð ru na be den le ri ni si per e den þe hit le ri mi ze ve fa bor cu - mu zu bir neb ze ol sun ö de mek tir. Þe hit ol duk la rý ma na ya uy gun þe kil de Kur ân ý Ke rîm le yâd et - mek is ti yo ruz. Þe hit le ri bu gün kü to run la rýy la bu luþ tur mak i çin her yýl dü zen le di ði miz 250 Bin Þe hi de 250 Bin Ha tim kam pan ya sý ný bu se ne de ta mam la dýk. Cu ma ak þa mý Nas rul lah ta mev lidi þe rif ve ha tim du â sý ya pý la cak. Yi ne Ça nak ka le za fe ri nin 96. yýl dö nü mü do la yý sýy la þe hit ler i çin 19 Mart 2011 Cu - mar te si gü nü sa at de Ý lim Yay ma Ce - mi ye ti Kas ta mo nu Þu be si ne bað lý Yük se köð - re nim Öð ren ci Yur du Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le ne cek. Kas ta mo nu / ci han TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Nuri Avþar'ýn kayýnbabasý, ablamýz Berrin Hanýmýn babasý Behzat Yavuzbilge'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allahtan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabr-ý cemil dileriz. Nevþehir Yeni Asya Okuyucularý men a lý mý ya pýl ma sý ný ta lep et tik le ri ni be lirt ti. Kon cuk, di ðer bek len ti le ri ni de þöy le sý ra la dý: lkpss hýr sýz la rý ve bu hýr sýz lý ðýn ar ka sýn da ki ak tör ler bu lun ma lý ve ce za lan dý rýl ma lý dýr. lsöz leþ me li öð ret men lik uy gu la ma sý kal - dý rýl ma lý ve bü tün söz leþ me li ler a yýrt e dil - mek si zin kad ro ya a lýn ma lý dýr. lüc ret li öð ret men lik uy gu la ma sý na son ve ril me li, bü tün öð ret men ler sa de ce kad ro lu o la rak is tih dam e dil me li dir. lu sûl süz a ta ma lar ya pýl ma ma lý, hak sýz ve hu kuk suz uy gu la ma lar dan u zak du rul ma lý dýr. lo kul ça ðýn da ki çað nü fu su nun ta ma mý - nýn o ku la de va mý sað lan ma lý dýr. ÇANAKKALE i le a da lar a ra sýn da de niz u la þý - mý ný sað la yan ve GES TAÞ A.Þ. bün ye si ne ye - ni fe ri bot la rýn ka týl ma sýy la hur da ya çý ka rý lan fe ri bot lar, ya pay re sif o la rak kul la nýl mak ü ze - re ba tý rý la cak. Bu gün ilk ye ni fe ri bo tun Ça - nak ka le Ýs ke le si ne ge le ce ði ni be lir ten GES - TAÞ Ge nel Mü dü rü Ha san Yü rük çü, di ðer le - ri ni de ö nü müz de ki ay lar da fi lo ya ka tý la ca ðý ný, bu se bep le 40 yýl dýr hiz met ve ren Ce ma let tin E rem ve E ce a bat ad lý i ki a ra ba va pu ru nu e - mek li li ðe e a yý ra cak la rý ný söy le di. Bun la rýn, GES TAÞ Ya pay Re sif Pro je si kap sa mýn da bo ðaz da be lir le ne cek i ki nok ta da ba tý rý la ca ðý - ný an la tan Yü rük çü, bu nun böl ge de ki en bü - yük çev re pro je si o la ca ðý ný vur gu la dý. Hýz lý bir bü yü me i çi ne gir dik le ri ni an cak çev re ye de o o ran da sa hip çýk týk la rý ný kay de - den Ge nel Mü dür Yü rük çü, Ö zel leþ tir me le ði tim de fýr sat e þit siz li ði so na er di ril me li, her ço cuk e ði tim-öð re tim hak kýn dan ya rar lan - ma lý dýr. lo kul ve ders lik a çý ðý gi de ril me li, sý nýf lar - da öð ren ci sa yý sý 25 e dü þü rül me li, o kul lar da fi zi kî me kân lar i yi leþ ti ril me li, bil gi sa yar ve ders a raç-ge reç do na ný mý sað lan ma lý dýr. le ði tim ça lý þan la rý nýn üc ret le ri in san ca ya - þa ya bi le cek le ri se vi ye ye çý ka rýl ma lý dýr. lyök, ü ni ver si te le rin ih ti yaç la rý na ce vap ve re cek öl çü de sil baþ tan ya pý lan dý rýl ma lý dýr. lse çim ler den son ra o lu þa cak hü kü met, ka mu ça lý þan la rý na grev hak ký ver me li dir. An ka ra / a a 40 yýl dýr hiz met ve ren Ce ma let tin E rem ve E ce a bat ad lý i ki a ra ba va pu ru e mek li liðe ayrýlacak. FO TOÐ RAF: CÝHAN Es ki a ra ba va pur la rý ba lýk la ra yu va o la cak TAZÝYE Merzifon eþrafýndan, Amasya Barosu avukatlarýndan kardeþimiz Av. Ýsmail Atmaca'nýn babasý Burhan ATMACA 'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý kap sa mýn da 2006 yý lýn da TDÝ den dev ra lý nan ve yak la þýk 40 ya þýn da o lan a ra ba va pur la rý ta - mir ve ba kým gi bi iþ le tim mas raf la rý nýn art - ma sý, e u ro eg zoz stan dar tý nýn ü ze rin de e mis - yon de ðer le ri bu lun ma sý se be biy le e ko no mik ö mür le ri ni ta mam la dý. Top lam da dört ye ni ge mi nin hiz me te gir me siy le es ki ler, u lus la r a - ra sý ge mi si ci lin den ter kin e di le cek. de di. Söz ko nu su fe ri bot la rýn de ðer len di ril me si ko nu - sun da a raþ týr ma yap týk la rý ný be lir ten Ha san Yü rük çü, Hur da o la rak de ðer len di ril me si ha lin de cid di bir e ko no mik dö nü þüm sað la - ya cak ol ma mý za rað men, de ni zin al týn da hiz - met et me le ri ka ra rý al dýk. Ge mi le rin ba tý rý la - rak, bu lun duk la rý böl ge de ki de niz can lý la rý na ba rý nak o la cak. Böy le ce a ma tör ba lýk çý lý ða ve pro fes yo nel da lýþ tu riz mi ne de hiz met e de - cek. þek lin de ko nuþ tu. Ça nak ka le / ci han Tür ki ye de 13 tsu na mi ol muþ JAPONYA DA ya þa nan 9.0 þid de tin de ki dep re min a ka bin de mey da na ge len tsu - na mi, göz le ri ok ya nus ve de niz ký yý sýn - da ki ül ke le re çe vir di. Üç ta ra fý de niz ler - le çev ri li o lan ve dep rem ku þa ðýn da yer a lan Tür ki ye de tsu na mi o lur mu? So - ru su na geç miþ te ya þa nan tsu na mi ler ör nek gös te ri li yor. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ - týr ma Ens ti tü sü U lu sal Dep rem Ýz le me Mer ke zi nin ya yýn la dý ðý ve ri le re gö re, Tür ki ye de mey da na ge len dep rem ler - den 13 ta ne sin de tsu na mi ol du ðu gö rü - lü yor. Tür ki ye de mey da na ge len bu 13 tsu na mi de top lam 35 bin in san ölmüþ. Dep rem Ýz le me Mer ke zi nin ver di ði bil - gi le re gö re, 1688 de Ýz mir de ya þa nan tsu na mi de 15 bin, 1822 yý lýn da An tak - ya da ya þa nan tsu na mi de 20 bin in sa nýn öldüðü be lir ti li yor. Da ha çok Ak de niz ve E ge sa hil le ri ni vu ran tsu na mi ler or - ta la ma yüz yýl da bir ol du ðu gö rü lü yor. Tür ki ye de ya þa nan tsu na mi ler den 4 ta - ne si i se Ýs tan bul da ya þan mýþ. En son 1856 yý lýn da Ro dos ta o lan tsu na mi de ölen ol ma mýþ. Ga zi an tep / ci han Ýs tan bul da e lek trik ke sin ti si ÝSTANBUL DA, bu gün, 19, 20 ve 27 Mart ta rih le rin de, ba zý semt le re e lek trik ve ri le - me ye cek. A na do lu Ya ka sý E lek trik Da ðý - tým A.Þ den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, tra - fo mer kez le rin de ya pý la cak o lan ba kým ve o na rým ça lýþ ma la rý ne de niy le ya rýn Þi le U lu pe lit Kö yü nde sa at le ri a - ra sýn da, Mal te pe de sa at le ri a ra sýn da Gir ne Ma hal le si Do ðuþ kent Cad de si, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 VE A14 blok lar da e lek trik ke sin ti si uy gu la na cak. Kar tal da, 19 Mart Cu - mar te si gü nü sa at le ri a ra - sýn da Ya lý Ma hal le si Ka dir li ve Ki raz so - kak lar ci va rý i le Bay rak tar Ke res te ve Tan Kol lek tif Þir ke ti ne e lek trik ve ri le - me ye cek. Pen dik te i se 20 Mart Pa zar gü nü sa at le ri a ra sýn da Sa faþ, Er dem Þen, Ak de niz Or man Ü rün le ri, O pet iþ let me le ri, Me rih Cad de si Pla tin ve Ha zi ran so kak lar i le Ko yun cu oð lu Or - man Ü rün le ri fir ma sý e lek trik a la ma ya - cak. Mal te pe de de 27 Mart Pa zar gü nü sa at a ra sýn da Bað lar ba þý Ma - hal le si Fey zul lah Cad de si, Se la hat tin ve Çam so kak lar i le Mar ma ra Ko le ji ne e - lek trik ve ri le me ye cek. Ýs tan bul / a a Þehit Gazi Bilgi Hattý hizmete açýldý TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri, þe hit ve ga zi ler le il gi li her tür lü bil gi nin öð re ne bi le ce - ði üc ret siz te le fon çað rý ser vi si kur du. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si - te sin de yer a lan du yu ru ya gö re, va tan daþ la rýn bil gi a la bi le cek le ri Þe hit Ga zi Bil gi Hat tý nýn te le fo nu o la rak be lir len di. Va tan daþ lar, þe hit ve ga zi iþ lem le ri i le il gi li öð ren mek is te dik le ri her þey i çin bu hat tý Tür ki ye nin her ye rin den üc ret siz a ra ya bi le cek. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ye ni te le fon hat tý - nýn ta ný tý mý i çin bir de a fiþ ha zýr lat tý. An ka ra / aa

7 Y DÜNYA 7 KÝLÝT ÜLKE BAHREYN GEORGETOWN ÜNÝVERSÝTESÝNDEN YRD. DOÇ. DR. BAÞKAN: BAHREYN; S. ARABÝSTAN VE KÖRFEZ ÜLKELERÝ, HATTA ABD ÝÇÝN TUNUS TAN DA, MISIR DAN DA, LÝBYA DAN DA DAHA ÖNEMLÝ. GE OR GE TOWN Ü ni ver si te si Ka tar Kam pü - sü Si ya set Bi li mi bö lü mün den Yrd. Doç. Dr. Bi rol Baþ kan, Bah reyn in kü çük bir a da ül - ke si ol ma sý na rað men Ý ran i le S.A ra bis tan ýn nü fuz mü ca de le si nin mer ke zin de ol du ðu nu be lir te rek, Bah reyn de ik ti da rýn el de ðiþ tir - me si nin bü tün böl ge yi et ki le ye ce ði ni söy le - di. Baþ kan, Bah reyn de mey da na ge len o lay - la rýn Kör fez ül ke le ri ne muhtemel et ki le ri hak kýn da a çýk la ma lar da bu lun du. Bah - reyn de ki so run la rýn ye ni ol ma dý ðý ný ve Bah reyn in yýl lar dýr bý çak sýr týn da ya þa yan bir ül ke ol du ðu nu be lir ten Baþ kan, yö ne ti - min Sün nî bir a i le de bu lun du ðu nu, an cak nü fu sun yüz de 70 i nin Þiî ol du ðu nu vur gu - la dý. Bah reyn de si ya se tin da ðýt tý ðý kay nak la - rýn ge nel lik le Sün nî le re git ti ði ni an la tan Yrd. Doç. Dr. Baþ kan, Do la yý sýy la Þiî ler çok fa kir þart lar da ya þar ken, Sün nî ler çok da ha i yi þart lar da ya þý yor. Bu yüz den Bah reyn Ar ka da þým Sar kozy de li n LÝB YA li de ri Al bay Mu am mer Kad da fi, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy i çin Ar ka da þým a - ma de li dir i fa de si ni kul lan dý. Kad - da fi Al man te le viz yo nu RTL ye yap - tý ðý a çýk la ma da, O be nim ar ka da - þým, a ma sa ný rým bi raz de li. Psi þik bir has ta lýk tan mus ta rip. Bu nu et ra - fýn da ki ler söy lü yor. Ýþ ar ka daþ la rý psi þik bir ra hat sýz lý ðý ol du ðu nu söy - lü yor lar de di. Ül ke sin de ki o lay lar - dan, ki þi nin öl dü ðü bir kü - çük o lay þek lin de söz e den Kad da fi, a yak lan ma nýn ký rý la ca ðý ný ve her þe - yin nor mal ha le ge le ce ði ni söy le di. ABD ve Av ru pa lý la rýn ken di si ne yö - ne lik e leþ ti ri le ri ne On la rý ha yal ký - rýk lý ðý na uð ra ta cak ne yap tým ben. Be nim res mî ma ka mým yok, do la yý - sýy la e leþ ti ri le mem. Ýn gil te re Kra li - çe si E li za beth i si ya se tin den do la yý e leþ ti re bi li yor mu yuz di ye sor du. Kad da fi, ül ke si nin ge le cek te Ba tý lý ül ke ler le iþ yap ma ya ca ðý ný da kay - det ti ve Rus ya, Hin dis tan ve Çin de ya tý rým ya pa ca ðýz. Ba tý yý u nu ta bi li - riz de di, an cak Al man ya yý, du yar lý dav ra ný þýn dan do la yý bu nun dý þýn - da tut tu. Ber lin / a a Ye men de 120 ya ra lý n YE MEN DE po lis ve hü kü met yan lý la rý nýn, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in 32 yýl lýk ik ti da rý - na son ver me yi is te yen pro tes to cu - la rý da ðýt ma ya ça lýþ ma sý sý ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da 120 ki þi nin ya - ra lan dý ðý be lir til di. Hu day da þehrin de gö rev ya pan bir dok tor, Pro tes to cu la ra sal dýr dý lar ve yak - la þýk 120 ki þi yi ya ra la dý lar. Göz ya - þar tý cý gaz, plas tik mer mi ve han - çer kul la ný yor lar dý de di. Sa na / a a Kom þu da grev n YU NA NÝS TAN DA hü kü me tin büt - çe a çý ðý ný ka pat ma ya yö ne lik e ko no - mik dü zen le me le ri i le ça lýþ ma þartla - rý ný pro tes to e den ba sýn-ya yýn or gan - la rý ve top lu ta þý ma a raç la rý ça lý þan la - rý nýn, bugün 24 sa at lik gre ve git me ka ra rý al dýk la rý bil di ril di. Söz ko nu su gre ve tram vay, o to büs, met ro, tro ley - büs, ban li yö tren le ri ça lý þan la rý nýn ka - tý la cak la rý kay de dil di. A ti na / a a Tu nus ta sey yar ger gin lik n TU NUS TA baþþehir Tu nus ta ki Ha bip Bur gi ba Bul va rý nda sey yar sa tý cý lar a ra sýn da yer me se le si do la yý sýy la tar týþ ma çýk tý. So pa lý kav ga ya dö nü þen tar týþ ma ya po lis ve as ker ler mü da ha le et ti. Gü ven - lik güç le ri, çok sa yý da sa tý cý yý gö - zal tý na al dý. Tu nus / a a Ý tal yan E NI pet rol ü re ti mi ni dur dur du n Ý TAL YAN e ner ji þir ke ti E ni, Lib - ya da ki pet rol ü re ti mi ni dur dur du. E NI nin Üst Yö ne ti ci si (CE O) Pa o lo Sca ro ni, ih ra cat ta ya þa nan prob lem - ler dolayýsýyla ül ke de ki pet rol ü re ti - mi ni dur dur duk la rý ný be lir te rek, Lib ya da ki e lek trik san tral le rin de kul la nýl mak ü ze re do ðal gaz ü ret me - ye i se de vam e de cek le ri ni i fa de et ti. hiç bir za man du rul ma dý as lýn da de di. S. A RA BÝS TAN VE Ý RAN O LAY LA RA MÜ DA HÝL Bah reyn de ki o lay la ra S. A ra bis tan ve Ý - ran ýn mü da hil ol du ðu nu kay de den Baþ kan þun la rý söy le di: Bah reyn çok kü çük bir a da, kü çük bir ül ke. Ö nem siz gi bi gö zü kü yor, a - ma as lýn da çok çok ö nem li. Bah reyn; Su u di A ra bis tan ve Kör fez ül ke le ri hat ta ABD i çin Tu nus tan da, Mý sýr dan da, Lib ya dan da ö - nem li. Ne de ni, Ý ran i le Su u di A ra bis tan a - ra sýn da ki ta ri hî nü fuz mü ca de le si. Ý ran Bah reyn de ki Þi î le ri bir be þin ci kol fa a li ye ti o la rak kul lan ma a ma cýn da. Bah reyn de kral lýk yý ký lýr sa çok bü yük bir dep rem o lur. Þiî le rin ik ti da ra gel me si, Ý ran ýn gel me si o - la rak gö rü lü yor. Bah reyn in çök me si de - mek, Kör fez ül ke le ri nin de ba þý nýn çok cid - dî an lam da að rý ma sý de mek. Doha / aa Ý RAN-ABD DEN GE SÝ ABD NÝN de Bah reyn de de niz üs sü bu lun du ðu nu kay de den Baþ kan, Bah reyn de Þi î le rin za - fe ri nin ABD nin de Ý ran a kar þý bir kay bý o la rak ka bul e di le ce ði ni be lirt ti ve þöy le ko nuþ tu: S. A ra bis tan ABD nin çok ö nem li bir müt te fi ki. Su u di A ra bis tan da ki bir ka rý þýk lýk, dün ya pet rol fi yat la rý ný çok çok ar ttý ra cak. Bah reyn de her kes i çin en i de a li, sta tü ko nun ko run ma sý bu du rum da. Çün kü ABD, za ten A rap dün ya sý nýn ne o la ca ðý ný kes ti re mi yor. (Mý sýr ýn dev rik Cum hur baþ ka ný Hüs nü) Mü ba rek le mut lu lar dý. Ýs ra il le so run ol mu yor du. Þim di ne o la ca ðý - ný kim se kes ti re mi yor. Bah reyn gi der se pe þin den ne ge le cek. Ar dýn dan Ye men de ki Þiî ler, Bun lar yap tý biz ni ye yap mý yo ruz di ye cek ler. Su u di A ra bis tan ýn do ðu sun da ki Þiî ler, Biz ni - ye o to no mi is te mi yo ruz, ni ye pet rol den pay al mý yo ruz di ye cek ler ve bü tün taþ la rýn ye rin - den oy na ma sý ih ti ma li do ða cak. Bah reyn kü çük tür, a ma as lýn da bu an lam da bü yük tür. Kör - fez in mi henk ta þý dýr. O ra sý bir sal lan dý ðý za man cid dî an lam da den ge ler sar sý lýr. 5 GÖS TE RÝCÝ ÖL DÜ BAH REYN DE par la men to da mu ha le fet te bu lu nan Þiî blo ku nun li de ri Ab dül ce lil Ha lil, yö ne tim kar þý tý pro tes to lar da bdün 5 gös te ri ci nin öl dü ðü nü, yüz ler ce ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Ül ke de - ki en bü yük Þiî par ti si Ve fak ýn ön de ge len si ya set çi le rin den Ha lil, Re u ters a te le fon la yap tý ðý a - çýk la ma da, Bu bir im ha sa va þý dýr di ye rek bu nun ger çek sa vaþ lar da bi le ol ma ya ca ðý ný ve ka bul e di le me ye ce ði ni i fa de et ti. Da ha ön ce de 2 po li sin öl dü ðü ha ber ve ril miþ ti. Manama / aa J A P O N Ý M P A R A T O R U N D A N D U Â JA PON Ým pa ra to ru, ül ke de Cu ma gü nü mey da na ge len dep rem ve tsu na mi de ölen le rin ya kýn la rý na ta zi ye le ri ni sun du. Ja pon ya nýn 77 ya - þýn da ki Ým pa ra to ru A ki hi to, te le viz yon da ya yýn la nan ko nuþ ma sýn da, Ja pon hal kýn dan u mut la rý ný yi tir me me le ri ni is te ye rek, dep rem den son ra or ta ya çý kan nük le er san tral kri zin den de rin en di þe duy du ðu nu söy le di. A ki hi to, ya ban cý hü kü met ler da hil ol mak ü ze re fe lâ ket ten son ra yü rü tü len yar dým ça lýþ ma la rý na ka tý lan la ra te þek kür e de rek, yar dým ça ba la rý nýn bü tün gü cüy le sür dü rül me si çað rý sýn da bu lun du. Ým pa ra tor, Kur ban la rýn sa yý sý ný bil mi yo ruz, an cak her bir ki þi nin kur ta rý la bil me si i çin du a e di yo rum de di. Tokyo / aa KURTARMAYA KAR VE SOÐUK ENGELÝ JA PON YA DA tsu na mi den et ki le nen böl ge ler de so ðuk ha va ve kar ya ðý þý nýn kur tar ma ça lýþ ma la rý ný en gel le di ði bil di ril di. Böl ge de ki AFP mu ha bi ri, I wa te, Mi ya gi ve Fu ku þi ma böl ge le rin de ha va sý cak lýk la rý nýn sý - fýr de re ce ye ka dar düþ tü ðü nü be lirt ti. Me te o ro lo ji yet ki li le riy se, sý cak lý ðýn -5 de re ce ye ka dar dü þe bi le ce ði ni kay det ti. Tokyo / a a En kaz dan çý kan üç mut lu luk ÝHH: Sen dai þim di de rad yas yon teh di di al týn da Ja pon ya nýn Sen dai þehrin de bu lu nan ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn 5 ki þi - lik a cil yar dým e ki bi, böl ge de rad yas yon se vi ye si nin her ge çen sa at yük sel - di ði ni bil dir di. ÝHH e ki bi, Ja pon lar la bir lik te kriz mer ke zin de ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. San da i nin ha ya let þeh re dön dü ðü ne dik kat çe ken Ab dul lah Ca mi oð lu, þehrin þim di de nük le er re ak tör ler de ki pat la ma lar dolayýsýyla rad yas yon teh di din de ol du ðu nu i fa de et ti. Ýstanbul / Yeni Asya TA RÝ HÝNÝN en bü yük dep re mi ve tsu na mi fe lâ ke ti - ni ya þa yan Ja pon ya da de vam e den a ra ma-kur tar - ma ça lýþ ma la rýn da 4 ay lýk bir be be ðin en kaz dan sað çý ka rýl ma sý a i le si ni se vin ce boð du. Sen dai sa hil ka - sa ba sýn da 4 ay lýk bir be bek dep rem den 4 gün son ra en kaz al týn dan sað sa lim çý kar týl dý. Be bek le ri ne ka - vu þan a i le mut lu luk la rý ný i fa de e de cek, söz bu la ma - dýk la rý ný söy le di. Dep re min ol du ðu sý ra da ku ca ðýn - da o lan be be ði ni tsu na mi su la rý na kap týr dý ðý ný ve bir da ha hiç gö re me ye ce ði ni an la tan ba ba, u mut la - rý nýn tü ken me ye yüz tut tu ðu bir an da ço cu ðu na ka vuþ muþ ol mak tan do la yý ya þa dý ðý mut lu lu ðu i fa - de e de me ye cek ka dar se vinç li ol du ðu nu söy le di. Sen dai sa hil ka sa ba sýn da 14 Mart ta a ra ma kur tar - ma ça lýþ ma la rý sý ra sýn da mo loz la rýn a ra sýn dan ge - len be bek se si Ja pon Sa vun ma Kuv vet le ri ne bað lý as ker le re de ay rý bir mo ral ol du. Fe lâ ket böl ge sin de 75 ya þýn da ki bir ka dýn da 92 sa at son ra en kaz dan sað kur ta rýl dý ðý bil di ril di. Ay rý ca baþ ka bir þe hir de de 20 yaþ la rýn da ki bir gen cin dep rem den 96 sa at son ra sað bu lun du ðu be lir til di. Pekin / cihan Rad yo ak tif mad de kor ku su JA PON YA DA bu lu nan A vus tral ya lý ve Ye ni Ze lan - da lý yar dým ve kur tar ma e kip le ri nin az mik tar da rad yas yo na ma ruz kal dý ðý bil di ril di. E kip le rin, he li - kop ter le ri nin, mey da na ge len pat la ma lar dolayýsýyla rad yas yon sý zýn tý sý o lan Fu ku þi ma nük le er san tra li ya ký nýn da ki ha va a la ný na zo run lu i niþ yap mak du ru - mun da kal dý ðý, bu yüz den rad yas yo na ma ruz kal - dýk la rý be lir til di. Ý ki ül ke nin li der le ri, i ki A vus tral ya lý ve i ki Ye ni Ze lan da lý nýn üs le ri ne dön dük le rin de çok az mik tar da rad yas yo na ma ruz kal dý ðý nýn belirlendiðini, an cak bu mik ta rýn sað lýk ris ki ta þý ma dý ðý - ný a çýk la dý. Bu a ra da Ja pon ya Fu ku þi ma da ki rad - yas yon se vi ye sin de ki ar týþ dolayýsýyla a cil du rum gö rev li le ri nin çe kil me si ta li ma tý ný ve re rek, ý sý ar tý þý o lan re ak tör ler de ki so ðut ma ça lýþ ma la rý ný ge çi ci o - la rak as ký ya al dý. Tokyo-Sydney / a a ORTADOÐU'DA GÜÇ MÜCADELESÝNÝN ZÝRVESÝ: Bah reyn de Ý ran-abd sa va þý! Bu sa týr la rý ya zar ken Bah reyn in baþ þehri Ma na ma da ki Ýn ci Mey da ný nda ça týþ ma - lar sü rü yor. Þu a na ka dar beþ gös te ri ci nin öl dü ðü, as ker le rin am bu lans la rýn þe hir de do laþ - ma sý na i zin ver me di ði, so ka ða çýk ma ya sa ðý uy - gu la dý ðý bil di ri li yor. Kral Ý sa el Ha li fe nin mu ha lif le ri ni bütün gü - cü nü kul la na rak bas týr ma yý plan la dý ðý an la þý lý yor. Ön ce Su u di A ra bis tan ve di ðer kom þu la rýn - dan 2000 as ker des tek al dý. Pe þin den üç ay lýk o - la ða nüs tü hal i lân et ti. Þim di de gös te ri ci le ri mey dan dan çý ka rýp te rör es tir me ye baþ la dý. Ba tý lý çev re ler de son za man lar da þu de ðer - len dir me yay gýn: Bah reyn, Mý sýr ve Lib ya dan da ha ö nem li. Pe ki ne den? Da ha ön ce bir kaç ya zý mýz da ký sa ca de ðin di ði - miz ü ze re; Or ta do ðu da Ý ran i le Su u di A ra bis - tan/a me ri ka a ra sýn da bir güç kav ga sý ya þa ný yor. A me ri kan as ker le ri nin ta ma mý nýn bu yýl so nun - da I rak tan çe ki le cek ol ma sý, ABD nin Mý sýr gi bi ka dim müt te fik le rin den bi ri ni kay bet miþ ol ma sý, böl ge de yo ðun o lan Þiî nü fus, güç kav ga sýn da den ge nin Ý ran dan ya na dön me si ne sebep ol du. Bah reyn in bu denk lem de ye ri ne dir? Bah reyn Su u di A ra bis tan a çýk la rýn da bir a da ül ke si ve bir çok a çý dan A ra bis tan a bað lý. A ra - bis tan gi bi ö nem li pet rol ü re ti ci le ri a ra sýn da yer al ma sa da, bir ban ka cý lýk mer ke zi. Bu da Bah - reyn i A ra bis tan i çin ö nem li ký lý yor. A me ri ka a - çý sýn dan i se 5. Fi lo nun ka rar gâ hý. Ý ran Kör fe - zi nde A me ri ka nýn en ö nem li güç üs sü ni te li - ðin de Bah reyn. Her ne ka dar Ka tar, Ku veyt ve Su u di A ra bis tan da da üs le ri bu lu nu yor sa da, a - sýl güç bu ül ke de top lan mýþ. Bu stra te jik ko nu mu Bah reyn i A me ri ka i çin ö nem li ký lar ken, Su u di A ra bis tan a çý sýn dan a sýl ö ne mi nü fus ve yö ne tim ya pý sýn da mey da na ge - le cek de ði þik li ðin bu ül ke yi de et ki le ye cek ol ma sý. Bah reyn nü fu su nun yüz de 70 i Þiî ol ma sý na rað men yö ne tim u zun yýl lar dýr Sün nî le rin e lin - de. E ðer bu ül ke de baþ la yan Þiî a yak lan ma sý ba - þa rý ya u la þýr ve Sün nî yö ne tim dev ri lir se, bu nun et ki si Su u di A ra bis tan a he men yan sý ya cak týr. Su ud Kra lý bu teh li ke yi gör dü ðü i çin, biz zat as - ker gön de re rek el Ha li fe yö ne ti mi ni a yak ta tut - ma ya ça lý þý yor. Ö bür yan dan Ý ran da ge rek bu ül ke de ki ge rek se doð ru dan A ra bis tan da ki Þi î le - re ör tü lü yol lar la des tek ve re rek, bu ül ke ler de ki du ru mu le hi ne çe vir me ye ça lý þý yor. Bah reyn de Þi î le re kar þý yü rü tü len ay rým cý lýk po li ti ka la rý dolayýsýyla, ö nem li ge ri lim ler yýl lar - dýr sü rü yor du. Þim di di ðer ül ke ler de ki is yan la - rýn et ki siy le, Þiî mu ha le fet mey dan la ra çýk ma ce sa re ti bul du. Böy le bir du rum da A me ri ka ve Su u di A ra bis - tan i ki se çe nek le kar þý kar þý ya. Ya Bah reyn i ken - di ha li ne bý ra ka cak, ya da bu ra da ki bir lik le ri nin sa yý sý ný art tý ra rak ne pa ha sý na o lur sa ol sun el Ha li fe yö ne ti mi ni sür dür me ye ça lý þa cak lar. An - cak i kin ci se çe ne ðin se çil me si, Ý ran ýn da bu ül - ke de ki Þi î le ri a çýk tan des tek le me ye baþ la ma sý ný so nuç ve re cek ve ül ke kan lý ça týþ ma la ra sah ne o - la bi le cek tir. Su ud la rýn as ker gön der me si nin O - ba ma yö ne ti mi ni ra hat sýz et ti ði ya zý lýp çi zi li yor. Biz tam ter si ni dü þü nü yo ruz. ABD ken di si da ha faz la as ker gön der me ris ki ne gir me yip, müt te fi - ki ne bu nu yap tý rý yor. Bah reyn de ne ler o lup bi te ce ði ni gör mek i çin faz la bek le mek ge rek me ye cek. Öz gür lük is te yen, zu lüm den ve ay rým cý lýk tan býk mýþ bir hal ký si lâh zo ruy la ye ni den ev le ri ne dön dür mek güç gö rü - nü yor. Cin bir kez þi þe den çýk tý. Öy ley se ya pý la - cak o lan, þid det kul la na rak mu ha le fe ti bas týr - mak ye ri ne uz laþ ma ve bas ký yý a zal týp da ha faz la de mok ra tik leþ me ol ma lý dýr. De vir ar týk de ðiþ ti. Hür ri yet ar zu su en güç lü si - lâh ha li ne gel di. Bah reyn Kra lý da bu se si duy ma lý. Ma lez ya da pa nik n MA LEZ YA DA, in ter net te sos yal pay la þým si te le - rin de ve halk a ra sýn da ký sa me saj lar i le do la þan, Ja - pon ya dan yað mur la be ra ber rad yas yon ge le ce ði söy len ti si hal ký pa ni ðe sok tu. Ma lez ya Baþ ba kan Yar dý mý sý Tan Sri Muh yid din Yas sin, söy len ti le rin ya lan ol du ðu nu a çýk la ya rak her ke sin sa kin leþ me si i - çin çað rý da bu lun du. Kuala Lumpur / cihan

8 8 MEDYA-POLÝTÝK Y Ve... Eyvah dâvâm! Ýki mi na re yük sek li ðin de ki Van ka le si nin te pe sin de i ken a ya ðý ka yýp a þa ðý ya doð - ru dü þer ken, i ki du dak a ra sýn dan çý kan i ki ke li me: Ey vah! Dâ vam! Üst te ki ma ða ra nýn ka pý sýn dan a þa ðý ya doð ru yu var la nýr ken, i çe doð ru üç met re - lik ka vis ya pa rak, alt ta ki di ðer ma ða ra nýn að zý na düþ mek.. Ý man yol cu su bir mü te fek kir, bu ha ri - ku lâ de ha di se yi þöy le de ðer len di ri yor: Biz ol say dýk, o dü þüþ a nýn da a hi re - ti mi zi ve i ma ný mý zý dü þü nüp ref leks bir ha re ket le he men þa ha det ke li me si - ni ge tir me ye baþ lar dýk. A ma o Dâ - vâm! di ye hay kýr mýþ. Ö lü me yu var la nýr ken bi le, bý ra ký nýz ca - ný ný; a hi re ti ni bi le dü þün me yip sa de ce dâ - vâ sý ný dü þü nen bir baþ ka þah si ye ti ta rih yaz mý yor. Þim di, ken di i fa de siy le, gay bî bir el ta ra fýn dan i ti le rek, üç met re lik bir ka vis çiz dik ten son ra, a þa ðý da ki ma ða ra - nýn ka pý sý na dü þen bir Sa id Nur sî var, tar ih sah ne sin de.. Biz zat bi rin ci a ðýz dan ka yýt la ra ge çen ve ta rih sah ne sin de ye ri ni a lan böy le bir hâ - di se nin a ca ba fîlm sah ne si na sýl o lur? Bu nu dü þün mek ve ha yal et mek bi le he ye can ve ri ci ol mu yor mu? *** Hür A dam fîl mi ü ze ri ne i ki ma ka le yaz - dýk tan son ra; Be di üz za man gi bi le dün nî il me maz ha ri ye ti, i lim ve ma ri fet eh lin ce tas dik e di len ha ri ku la de bir za týn, sa de ce fil mi ne ba ký la rak ta ný na ma ya ca ðý ný, o nu sa de ce fil mi ka dar ta ný yan la rýn, he men il - mi ne yö nel me le ri ge rek ti ði ni i fa de e de rek, ka le mi min i lim den fil me yö ne li þi ne bir nok ta koy mak is te miþ tik. Lâ kin hey hât ki, ka le me söz din let mek ko lay ol mu yor. Ka le min de su çu yok. Zi ra o da gö nül ve vic da nýn e si ri ol muþ. O gö nül ki, ken di - ni kap týr dý ðý, bir gül gi bi kok la dý ðý ve toz kon dur ma dý ðý bir film de, fîl me ko nu o lan zâ týn ha ya týn dan ba zý ka re le ri gö re me - mek ten küs kün. Ve bir vic dan ki, fil me renk ve ruh bah þe de cek bir ha yat ma ce ra - sý na bir ka re cik bi le yer ve ril me me sin den muz da rip. Na sýl o lur da, bir film; kah ra ma ný nýn ha yat-ý il mî yem de di ði Van ha ya týn da ki ha ya ta dö nüþ hi kâ ye sin den, hi kâ ye den de ö te, bir ha yat ma ce ra sýn dan, sön me a - nýn da ye ni den par la yan bir ha yat meþ a le - sin den na si bi ni al maz? Fil mi çok sev di ðim, baþ tan be ri fil me toz kon dur ma ma yý he def le di ðim i çin; di - ler se niz, bu so ru nun, fil min ru hu nu in cit - me ye cek ni te lik te ki bir ce va bý da yi ne biz - den gel sin. Tam da hüsn-ü te vil for ma týn da bir ce vap! Di yo rum ki: Film e ki bi nin, do la yý sýy la da fil min he - ye can dan ba þý dön müþ ya hut ka de rin hük müy le dön dü rül müþ; ha ki kat sa ha - sýn da a ya ðý kay mýþ ya hut kay dý rýl mýþ ki; Ey vah dâ vâm! na ra sýy la fîl mi tu ta cak, a ya ða kal dý ra cak i kin ci bir fîl me ih ti yaç du yul sun! Ve.. Bu fîl min de a dý Ey vah! Dâ vâm! ol sun. Hem za ten öy le gö rü lü yor ki, sa de ce film a re na sýn da de ðil, ger çek ha yat ta da Üs tâd ýn ma ne vî þah si ye ti ne Ey vah! Dâ - vâm de dir te cek a yak kay ma la rý, çiz gi ký - rýl gan lýk la rý ve iz ka yýp la rý o la bi le cek tir. Dâ vâ a dý na dâ vây la bað daþ ma yan te ma - yül ler, dâ vâ nýn pe þi ni bý rak ma ya cak týr. Dâ va sý na he nüz ha zýr la nýr ken, ken di a - ya ðý nýn kay ma sý, o bü yük Üs tâd a Ey vah, dâ vâm de dirt tiy se; Kur ân ýn ma lý o lan e - ser le riy le ve üç sa ha da va zi fe li üç kud sî þah si ye tiy le tam ke ma le e ren dâ vâ sý ný göl - ge le me ye ma tuf þah sî ve si ya sî mü lâ ha za - la rýn o kud sî dâ vâ ya a rýz o la bil me ih ti ma - liy le kim bi lir o a ziz Üs tâd na sýl muz da rip ol muþ tur ve o la cak týr. Ýþ te Lâ hi ka mek tup la rý, ih ti mal da hi lin - de ki böy le a yak kay ma la rý ndan ko run - ma re çe te le riy le do lu dur. Has bel be þer kay ma a nýn da i se Ey vah dâ vâm de dir - te cek þu u ru ver me is ti da dýn da dýr. Hat ta izn-i Ý lâ hî ve gay bî bir el i le o kay ma dan kur ta ra cak i na ye te ma lik tir. Dü þü nün ki, Nur un der siy le di zayn e di len herhan gi bir sa ha da ma a zal - lah öy le cid dî bir a yak kay ma sý ve ya iz kay bý ha lin de Üs tâd ýn ve ya o nun nâ mý na bir þahs-ý ma ne vî nin ey vah dâ - vâm hay ký rý þý nýn þid de ti ni öl çe bi le cek bir â let bi le bu lun maz... Ey va a ah! Dâ vâmm! Avrupa Parlamentosu: Eleþtirel, ama dengeli SON bir kaç gün dür Tür ki ye de ki si ya si yel pa ze nin tüm ta raf la rýn dan Av ru pa Par la men to su nun 2010 Tür ki ye i ler le me ra po ru ko nu sun da bir çok be ya nat ve ril mek te dir. Ben de, bu tar týþ ma la ra bir kaç hu su su ek le mek is te rim. Ge çen haf ta Av ru pa Par la men to su nda, ta ra fým - dan ha zýr la nan be þin ci Tür ki ye Ra po ru bü yük bir ço ðun luk la ve tüm si ya si grup la rýn des te ðiy le ka - bul e dil miþ tir. U zun tar týþ ma lar dan, yak la þýk 22 a det dik kat li þe kil de ha zýr lan mýþ de ði þik lik ten ve çe þit li tar týþ ma lý hu sus lar hak kýn da ya pý lan oy la - ma lar dan son ra, 2010 Tür ki ye Ý ler le me Ra po - ru nun kri tik, a ma den ge li ol du ðu fik ri ne u la þýl dý - ðý i çin, bu bü yük ço ðun lu ða u laþ týk. Bu ka rar bir for ma li te den i ba ret de ðil dir; ter si - ne AB i le Tür ki ye a ra sýn da ü ye lik sü re ci ko nu - sun da sü re gi den di ya log da te mel bir a þa ma dýr ve AB ye gir mek is te yen tüm ül ke le re is tis na sýz uy - gu la nan net, ob jek tif ve ön ce den be lir len miþ kri - ter le re da yan mak ta dýr. Bu nun Tür ki ye hak kýn da þim di ye ka dar ha zýr lan - mýþ en zor ra por ol ma dý ðý nýn al tý ný çiz mek is ti yo rum zi ra bi zim a ma cý mýz bu de ðil. Tür ki ye de ki yö ne ti - min ge li þi mi ni, ka tý lým sü re ci nin si ya si kri ter le ri a çý - sýn dan göz lem le mek ve de ðer len dir mek Av ru pa Par - la men to su nun hak ký ve gö re vi dir. Mü za ke re ler so - nun da Av ru pa Par la men to su ye ni ü ye le rin bir li ðe a - lýn ma sý ko nu sun da ö nem li bir so rum lu luk üst len - mek te dir. Ve bu se bep le ka tý lým sü re ci bo yun ca de - mok ra tik göz lem le re ö zel bir ö nem ver mek zo run - da dýr. Do la yý sýy la, ra por la rý mýz ya pý cý di ya log ge liþ ti - ril me si ve re form sü re ci ne ak tif ka tý lý mý mýz i çin bir þans o la rak de ðer len di ril me li dir. Av ru pa Par la men to su, re fe ran dum la ka bul e di len 12 Haziran da genel seçimler var. Vatandaþlar bu seçimlerde çeþitli partilerden aday adayý oluyorlar. Partilerin aday listeleri ne zaman kesinleþecek, doðrusu bakmadým, ama kamu görevlilerinin istifa tarihi seçimden üç ay önce olarak saptanmýþ ve 11 Mart tarihinden geçerli olmak üzere siyasi partilerden aday adayý olmak isteyen vatandaþlar görevlerinden istifa ettiler. Bu durumu, bu gereði anlamak mümkün. Kamu hizmeti tarafsýzlýk gerektirir; aday adayý olan vatandaþlar da görevlerinden istifa ederler, bu da çok normaldir. Milletvekili aday adayý, görevde bir subay, bir maliye müsteþarý, bir savcý, bir yargýç, bir polis olmamalýdýr. Görevlerini ifa ederlerken tarafsýz olma mecburiyetleri bunu gerektirir. Ama, bizde durum böyle midir? a na ya sa de ði þik lik le ri ni ve a zýn lýk lar la ku ru lan di ya lo - ðu mem nu ni yet le kar þý lý yor. Tür ki ye nin as ker-si vil i - liþ ki le rin de kat et ti ði i ler le me yi tak dir e di yo ruz ve AB i le Tür ki ye nin ö zel lik le dýþ po li ti ka ko nu la rý ný be lir le - me de be ra ber ça lýþ ma sý nýn ve rim li o la ca ðý na i na ný - yo ruz. Fa kat ay ný za man da ya pý cý bir þe kil de Tür ki - ye nin ba sýn öz gür lü ðü, din öz gür lü ðü ve a zýn lýk hak - Türkiye katýlým sürecine baðlýlýðýný devam ettirmek istiyorsa, hâlâ önemli reformlar yapmasý gereken alanlar var. la rý gi bi di ðer baþ ka ko nu lar da so mut i ler le me le ri gör mek is ti yo ruz. Ge nel o la rak me tin Tür ki ye yi üç ko nu da tak dir e der ken 19 ge liþ me yi mem nu ni yet - le kar þý lý yor ve beþ de fa ü zün tü i fa de e di yor ve do - kuz de fa de rin ü zün tü i fa de e di yor. Bu bir ma te ma - tik a lýþ týr ma sý ol ma sa da den ge li bir yak la þý mý ve ra - po run a ma cý ný e leþ tir mek de ðil -bir kez da ha vur gu - la mak is ti yo rum ya pý cý bir þe kil de- Tür ki ye nin, ka tý - lým sü re ci ne bað lý lý ðý ný de vam et tir mek is ti yor sa, hâ lâ ö nem li re form lar yap ma sý ge re ken a lan la rý be lir le - mek ol du ðu nu tas dik e di yor. Si zi te min e de rim, Av ru pa Par la men to su ü ye le ri - nin Tür ki ye hak kýn da ki ge liþ me ler le il gi li bü tün bil gi - le re ye ter li e ri þim o la na ðý var. Ta bii ki Av ru pa Ko - mis yo nu nun ga yet i yi bel ge len miþ yýl lýk ra po ru da Yeni Türkiye, eski devlet Kamu hizmeti tanýmý, kamu görevlisi tanýmý anormal ölçülerde geniþletilmiþ, saçma sapan boyutlara ulaþmýþtýr. Bürokraside bir genel müdürün, bir müsteþarýn istifasýna itirazým yoktur ama sendikacýlarýn, TOBB yöneticilerinin, meslek kuruluþlarýnýn ayný tarihte istifalarýnýn anlamý nedir? Bir sendikacýnýn tarafsýzlýðý seçim sürecinde gerekli midir? Bir sendikacý kamu görevlisi midir? YARSAV baþkanlýðý bir kamu hizmeti olarak mý görülmektedir? Bu sorulara olumlu yanýt vermek, þayet normal bir kamu hizmeti ve kamu görevlisi tanýmý yapýyorsanýz, mümkün deðildir. Ama bizim devlet, kollarýný, kamu tanýmýný, kamu hizmeti tanýmýný olabilecek en geniþ sýnýrlara kadar geniþletmekte kararlýdýr öncesi katýldýðým ama biraz geç kaldýðým, AB var, an cak Av ru pa Par la men to su nun ken di bil gi kay nak la rý bu lu nu yor. AB-Tür ki ye Kar ma Par la - men to Ko mi te si yýl da en az üç kez Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nden mes lek taþ lar la bir a ra ya ge lir; Tür ki ye nin Dost la rý par la men to gru bu çok sa yý da Türk ko nuþ ma cý yý da vet e der ve Av ru pa Par la men - to su Tür ki ye ra por tö rü o la rak ben dü zen li o la rak Tür ki ye ye git mek le kal ma yýp Tür ki ye ve Brük sel de - ki hü kü met, mu ha le fet ve si vil top lum tem sil ci le riy le sýk sýk gö rü þü rüm. Ör ne ðin bu haf ta tem yiz mah ke - me si baþ ka ný nýn li der lik et ti ði bir hâ kim ler he ye tiy le ve Türk iþ ka dýn la rýy la gö rü þe ce ðim. Ge le cek haf ta gün dem de li be ral bir mes lek ta þý mýn or ga ni ze et ti ði Tür ki ye nin De mok ra si si ve Böl ge sel He def le rin de ki Ge liþ me ler ko nu lu tar týþ ma Türk mi sa fir le rin ka tý lý - mýy la ger çek le þe cek. Son o la rak, Av ru pa Par la men - to su nun ge niþ le me sü re ciy le il gi li o la rak 30 yýl lýk tec - rü be ye sa hip ol du ðu nu ve pek çok mes lek ta þý mýn mü za ke re sü re ci ne da ir ki þi sel tec rü be le ri nin bu lun - du ðu nu vur gu la mak is te rim. Ey lül de ki re fe ran dum ön ce sin de mu ha le fet be ni hü kü met ten he di ye ler al mak la suç la dý. Þim di hü kü - met en son ra po run ta raf lý ve ta lep ü ze ri ne ya zýl dý ðý - ný söy lü yor. Bu ra da da bir den ge gö rü nü yor. Ra por - da bah si ge çen ko nu lar la il gi li her tür lü tar týþ ma ve gö rü þe a çý ðýz; fa kat ra por ve Av ru pa Par la men to su Tür ki ye de se çim kam pan ya la rýn da kul la nýl ma ma lý - dýr. Bu na zýt o la rak, Av ru pa Par la men to su hü kü met ve mu ha le fe tin be ra ber ce ça lý þýp, et kin or tak lar o la - rak Türk dev let ve top lu mu nun mo dern leþ me si ni ve de mok ra tik leþ me si ni des tek le me le ri ni is ti yor. Ri a O o men-ru ij ten Av ru pa Par la men to su Tür ki ye Ra por tö rü Za man, sürecine iliþkin, büyük bir otelde yapýlan bir sivil toplum kuruluþlarý (?) toplantýsýna çýkarken arabamý park ettiðim otel garajýnda davetli yaklaþýk tüm arkadaþlarýn, kurum ve kuruluþ mensuplarýnýn arabalarýnýn plakalarýnýn siyah olduðunu görmüþ, þaþmýþ kalmýþ idim. Düþünebiliyor musunuz, siyah (resmi) plakalý STK lar (sivil toplum kuruluþlarý). Ve biz bu STK lar üzerinden AB STK larýyla iliþki kurmayý planlýyoruz. Meslek kuruluþlarý baþkanlarý, yöneticileri, sendikacýlar kamu görevlisi olarak deðerlendiriliyorlar; eski Türkiye nin eski kafalarý bunun böyle olduðunu söyleyeceklerdir ama benden size tavsiye, inanmayýn. Bu devlet ne zaman deðiþecek? Devlet ne zaman evrensel taným sýnýrlarýna çekilecek. Yeni Türkiye ye ayný devlet taným ve ideolojisiyle ulaþmak kolay olmayacaktýr. Yeni Türkiye yeni bir devlet taným ve anlayýþýný gerektirmektedir. Eser Karakaþ / Star, Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nkýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : Gsm: ngrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : Gsm: nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Hadýmköy 'de sahibinden TOKÝ' ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý TL Yarýsý peþin yarýsý vadeli arsa n Arnavutköy Nakaþ mahallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n tarihinde Nüfus Cüzdanýmý ve HacettepeÜnv. Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tayfun Aksoy

9 Y MAKALE 9 Ýt ti had-ý Ýs lâm: Ön ce i mân ve i bâ det bir li ði (3) Hizbü l-kur ân Þa hin Bey: Hiz bü l-kur ân ne dir? Kur ân ye ri ne hat mi ya pý lýr mý? Bu nun hik me ti ne dir? Hiz bü l-kur ân, Kur ân ýn bir kýs mý, Kur ân ýn alt mýþ ta bi ri, Kur ân ýn bir par ça sý, Kur ân dan bir bö lüm de mek tir. Te rim o la rak i se, Kur ân dan fa zî let li sû re ler bir a ra ya ge ti ri le rek ya pýl mýþ mec mû a la ra hiz bü l-kur ân den miþ tir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin Kur ân dan seç ti ði ba zý fa zî let li sû re ler Cev þe ü l-ke bîr in baþ ta ra fý na a lýn mýþ týr. Bu ra ya a lý nan sû re ler Yâ sîn Sû re si, Fe tih Sû re si, Rah mân Sû re si, Ha þir Sû re si nin son â yet le ri, Mülk Sû re si, Ne be Sû re si ve Ba ka ra Sû re si nin son â yet le ri dir. Bu sû re ler le il gi li Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm dan muh te lif ri va yet ler var dýr. Me se lâ: * Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bu yur du ki: Her þe yin bir kal bi var dýr. Kur ân ýn kal bi de Yâ sîn Sû re si dir. Her kim Yâ sîn Sû re si ni o kur sa Al lah o na bu sû re yi o ku ma sý se be biy le Kur ân ý on ke re o ku muþ ka dar se vap ya zar. 1 * Kur ân da o tuz â yet li bir sû re var dýr. O nu o ku ya na, gü nah la rý af fe di lin ce ye ka dar þe fa at e de cek tir. O sû re, Te bâ re ke lle zî bi ye di hi l-mülk (Yü ce dir O Zât ki, bü tün mül kün ta sar ru fu Ý lâ hî kud re ti nin e lin de dir) di ye baþ la yan Mülk Sû re si dir. 2 * Haz ret-i Ö mer ra di yal la hü anh bil dir miþ tir: Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm: Ba na bu ge ce öy le bir sû re nâ zil ol du ki, o sû re ba na, ü ze ri ne gü ne þin doð du ðu bü tün var lýk lar dan ha yýr lý dýr bu yur du ve Ýn nâ fe teh nâ le ke fet han mü bî nâ (Biz sa na a pa çýk bir fe tih ve za fer ha zýr la dýk) di ye baþ la yan sû re yi o ku du. 3 Kur ân ýn bâ zý sû re le ri nin ba zý va kit ler de di ðer ba zý la rý na gö re da ha fa zî let li ol duk la rý ný bil di ren ha dis ler de hiç mü ba lâ ða ol ma dý ðý ný be lir ten Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, bu sýr rý þu mi sâl i le a çýk lar: Ý çi ne bin ta ne mý sýr e kil miþ bir tar la farz et sek... Ha sat za ma nýn da, tar la da ki ba zý çe kir dek le rin di ðer ba zý la rýn dan da ha çok ve rim ge tir dik le ri ni, da ha çok mý sý rý mey ve ver dik le ri ni gö re ce ðiz ve bu na þa þýr ma ya ca ðýz. Me se lâ, bir çe kir de ðin, ba þak ba þý na yü zer mý sýr ta ne si ve ren ye di ba þak lý bir mý sýr bit ki si o la rak kar þý mý za çýk tý ðý ný gör dü ðü müz de þa þýr ma ya ca ðýz. Oy sa kök te ki tek çe kir dek, ne ti ce de, ye di yüz mý sýr ta ne si ni ü rün o la rak ver miþ ol mak ta dýr. Ýþ te bir tek mý sý rýn, ye di yüz mý sý rý ne ti ce ver di ði ni gör dük ten son ra; kök te ki tek çe kir dek i çin, bütün tar la ya a tý lan mý sýr çe kir dek le ri nin üç te i ki si ne denk bir be re ke te sa hip ol du ðu nu ra hat lýk la ve hiç þa þýr ma dan söy le ye bi le ce ðiz. Me se lâ, yi ne ha sat za ma nýn da bir di ðer mý sýr çe kir de ði nin de on püs kül lü ba þak ver di ði ni ve her bir ba þak ta i ki yüz ta ne mý sýr ol du ðu nu, ya ni kök te ki tek mý sý rýn i ki bin mý sýr lýk bir be re ke te sa hip ol du ðu nu gör sek de þa þýr ma ya ca ðýz. Oy sa bu de mek o lu yor ki, kök te ki tek mý sýr, bü tün tar la ya a tý lan mý sýr la rýn i ki mis li ka dar dýr, ya ni i ki mis li be re ke te sa hip tir. O hal de Kur ân ýn her bi ri si bi rer çe kir dek hü vi ye ti ni ta þý yan harf le ri nin ba zý la rý nýn, ba zý va kit ler de ve ba zý þart lar da da ha faz la fe yiz ve be re ket ver di ði ni bil di ren ha dis le rin yüz de yüz hak ve ha kî ka ti bil dir dik le ri ni, iç le rin de- hâ þâ as la a bar tý ol ma dý ðý ný tak dir et me li yiz. Me se lâ, yu ka rý da ki ha dis te bil di ril di ði gi bi Yâ sîn Sû re si nin on Kur ân ka dar se va bý ve fey zi bu lun du ðu nu bil di ren ha di si bu mi sâl çer çe ve sin de e le al dý ðý mýz da ha di si doð ru an la ma mýz müm kün o la cak týr. Bu ra da; Kur ân-ý Ke rîm in üç yüz bin al tý yüz yir mi har fi nin her bi ri ni bi rer çe kir dek farz e de ce ðiz. Yâ sîn Sû re si nin her bir har fi ni de ver dik le ri be þer yüz se vap la bir lik te e le a la ca ðýz ve beþ yüz le çar pa ca ðýz. Ve he men gö re ce ðiz ki, kar þý mý za on Kur ân ka dar bir fe yiz ve be re ket ka pý sý Yâ sîn Sû re si yle a çýl mýþ ol mak ta dýr. Ýþ te ha dis-i þe rif, bu yük sek fey ze ve se va ba i þâ ret et mek te dir. De mek, Yâ sîn Sû re si, Ýh lâs Sû re si ve sâ ir sû re le rin ba zý la rý nýn se vap ve fe yiz be re ke ti ni müj de le yen ha dis-i þe rif ler- hâ þâ hiç mü ba lâ ða i çer me di ði gi bi, gâ yet mâ kul, gâ yet mâ nâ lý ve gâ yet ha ki kat li bir e sa sý bil dir miþ ler dir. 4 Þüp he siz bu, Kur ân hat mi ye ri ne hep bu sû re le ri o ku ya lým, bu sû re le ri o ku mak la ye ti ne lim ve Kur ân ýn di ðer sû re le ri ni o ku ma ya lým de mek de ðil dir. Fa kat fa zî let li sû re le ri da ha faz la mü ra ca at kay na ðý yap ma mýz da hiç bir sa kýn ca yok tur. De mek, fa zi le ti ve be re ke ti ha dis ler le ha ber ve ril miþ o lan sû re ve ya Kur ân-ý Ke rîm â yet le ri ni her va kit, her sý kýn tý mýz da, ba þý mýz her da ra gir di ðin de, kal bi miz her da ral dý ðýn da, yar dý ma ve i nâ ye te her ih ti yaç duy du ðu muz da, ken di mi zi her yal nýz his set ti ði miz de, her der di miz ol du ðun da, her de vâ a ra yý þý mýz da, her bol luk ve be re ket ar zû la yý þý mýz da, bir rah met ka pý sý ný çal ma yý her ar zû et ti ði miz de, Rabb i miz le ko nuþ ma yý her di le di ði miz de, Al lah a her sý ðý ný þý mýz da, Hâ lýk ý mý za her yö ne li þi miz de, Rah mân dan her im dat bek le yi þi miz de ra hat lýk la o ku ya bi li riz. Al lah ka bul et sin.  mîn. DU  Ey Rabb-i Ke rim! Kur ân ý bi ze dün ya da reh ber, ka bir de yol daþ, ký ya met te þe fa at çi, sý rat ta nur, cen net te ar ka daþ, ce hen nem i çin per de ey le!  min! Dip not lar: 1- Tir mi zî, Kur ân ýn Fa zî let le ri, 6; 2- Taç, Sû re le rin Fa zi let le ri, 64; 3- Taç, Sû re - le rin Fa zi let le ri, 61; 4- Söz ler, s fer sa dog ni as ya.com.tr Ýt ti had-ý Ýs lâ mýn ü çün cü ba sa ma ðýn da, fi kir ve bil gi bir li ði ge li yor. Da ha ön ce, Ýs lâ mi ye tin, il me, te fek kü re, bil gi ye, a raþ týr ma ya, ki ta ba ver di ði ö ne mi et raf lý ca e le al mýþ týk. Bu ra da, þu ka da rý ný söy le ye lim: Müs lü man lar Ýs lâ mi yet mil le ti ne bað lý dýr lar. Bir bu çuk mil yar Müs lü man, bu bü yük ce mi ye te da hil dir. Be di üz za man ýn o muh te þem yak la þý mýy la i fa de et mek ge re kir se; Kâ lü be lâ dan be ri her kes o na in ti sap et miþ tir. Ýn ti sa býn bel ge si, i mân dýr. Ka yýt def te ri miz Levh-i Mah fuz dur. Bu bir li ðin fi kir le ri ni neþ re den va sý ta lar Þid det li dep rem le sar sý lan ve ko ca de ni zin ka bar ma sýy la yer yer fi zi kî ha ri ta sý da hi de ðiþ me nok ta sý na ge len Ja pon ya'da, on bin ler ce in sa nýn can ve ma lý nýn te lef ol ma sý na se be bi yet ve ren bü yük fe lâ ket, dün ya yý da teh dit e de cek ye ni bo yut lar ka za na rak zin cir le me de vam e di yor. Hem öy le bir mu si bet ki, arz dan da, se mâ dan da ö lüm ya ðý yor, a de ta... Ýþ te, ba zý yer le þim böl ge le ri ar zýn tit re - TARÝHTE BUGÜN Ri sâ le i Nur dâ vâ sý nýn a ziz þe hit le rin den bi ri o lan Ha fýz A li, 17 Mart 1944'te mev kuf bu lun du ðu De niz li Ha pis ha ne sin de ve fât et ti Ýs lâm köy'lü (Is par ta) do ðum lu o lan Ha fýz A li, ve - fat et ti ðin de he nüz el li ya - þý na bi le bâ lið ol ma mýþ tý. E sa sýn da, o Üs ta dý na ken di ni fe dâ i le o nun ye ri - ne ve fat e den bir "i lim þe - hi di"dir. Ay ný za man da bir þe hid i maz lûm dur. Çün kü, di ðer "Is par ta kah ra man la rý" i le bir lik te tu tuk lan mýþ ve zul - men De niz li zin da ný na sevk e dil miþ ti. (Bir is mi de "De- niz li Mez ba ha ne si" o lan bu kan lý zin dan, Nur Þâ kird le ri sa ye sin de bir "Med re se i Yu su fi ye"ye dö nüþ tü.) * * * 1944 yý lý Mart a yý baþ la - rýn da, ti fus a þý sý ba ha ne siy - le Üs tad Be di üz za man'a ze - hir þý rýn ga et ti ler. Bu öl dü rü cü zeh rin te si - riy le ko ma ya gi ren Üs tad, hüc re hap sin de ö lüm le pen - çe le þir ken, Ha fýz A li, ce ma - at le ký lý nan na ma zýn ar dýn - dan yap mýþ ol du ðu du â da, Ce nâb ý Hak'tan ken di ca ný - nýn Üs ta dý na fe dâ e dil me si ni ya zýn da bu lu nu yor. Bu ha lis, iç ten, sa mi mi du â ka bul e dil miþ ol ma lý ki, o an dan i ti ba ren Ha fýz A li a teþ len me ye, Üs tad Be di - üz za man i se ken di ne gel - me ye baþ lý yor. 13. Þu â'da ki mek tup lar da "Ha fýz A li'yi u nu ta mý yo rum. O nun a cý sý be ni çok sar sý yor" i fa de si ni kul la nan Hz. Üs - tad, o nun i çin ay rý ca "Be nim ye ri me ve fat et ti" di yor. Yi ne ay ný bö lüm de ki mek tup lar da þu mâ ni dar i - fa de le re rast la mak ta yýz: "Ben, mer hum Hâ fýz A li'yi ay nen ha yat ta ki gi bi Ri sâ - le i Nur'la meþ gul o la rak en bü tün Ýs lâm e ser le ri, ki tap la rý dýr. Gün lük ga ze te le ri miz, i lâ-yý ke li me tul la hý mak sat ya pan di nî ga ze te ler dir. Top lan ma yer le ri miz ca mi ler, mes cid ler, med re se ler; tek ke ve za vi ye ler dir. Mer ke zi Ha re meyn-i Þe rî feyn dir. Re i si miz Fahr-i  lem Mu ham med dir (asm). Mes le ði miz de ev ve lâ ken di mi zi ýs lâh et mek tir. Sün ne ti ih yâ dýr. Ve baþ ka sý na i yi yi ve gü ze li, i yi lik ve gü zel lik le, hat tâ hik met le an lat mak týr. 1 Bu Ýs lâm bir li ði ni bo zan üç deh þet li un sur da var dýr: 1- Ce hâ let. 2- Fa kir lik ve za rû ri ih ti yaç la rý bi le el de e de me mek. 3- Ýh ti lâf-ý ef kâr, yâ ni fi kir le rin ay rý ay rý ol ma sý. 2 Bil gi nok san lý ðý nýn bu lun du ðu bir ce mi yet te el bet te bir li ði sað la mak ko lay ger çek leþ ti ri le bi le cek bir o lay de ðil dir. Son i ki a sýr dýr Müs lü man la rýn dün ya ça pýn da ki ça lýþ ma, bu luþ ve sa nat e ser le ri ne im za a ta ma ma sý nýn se be bi, çe þit çe þit sâ ri (bu la þý cý) has ta lýk lar gi bi is tib - me siy le "hâk i le yek sân" o lur ken, peþ pe þe mey da na ge len nük le er pat la ma lar ne ti ce sin de, gök yü zü de ö lüm sa çan ze hir li bu lut lar la kap lan dý. Ve, rüz gâ ra bi nen bu ze hir li bu lut lar, dün ya ge ze ge ni ü ze rin de se ya ha te çýk tý, son de re ce teh li ke li tur lar at ma ya baþ la dý. Öy le ki, ko ca A me ri ka kýt'a sýn da ya þa yan lar bi le, da ha þim di den kor ku þok la rý ya þý yor. Art çý þok la rý ve teh li ke ris ki hâ lâ de vam e den dep rem, tsu na mi, nük le er pat la ma der ken, bir yan dan da Ja pon ya'da bu lu nan Shin mo e da ke ya nar da ðý ye ni den fa a li ye te ge çe rek a teþ ku san lav lar püs kürt me ye baþ la dý. Ýþ te, o ra da peþ pe þe zu hûr e den bu fe lâ ket ler zin ci ri, en az Ja pon ya ka dar dün ya - 17 MART 1944 Münker Nekir'e Meyve Risâlesi De niz li Ha pis ha ne sin de Üs ta - dý nýn ye ri ne ve fat e den Ýs lâm - köy lü Ha fýz A li, Mün ker Ne - kir'in "Men Rab bu ke?" su â li - ne Mey ve Ri sâ le sin de ki Tev - hid ba his le riy le ce vap ve rir. Felâketler zinciri yük sek bir i lim de ça lý þan bir ta le be i u lûm va zi ye tin de ve tam þe hid ler mer te be sin - de ve tarz ý ha yat la rýn da bi - li yo rum." (Þu â lar, s. 291) Mey ve Ri sâ le si De niz li hap sin de i ki Cu ma gü nün de te lif e di len i mân ve has se ten Tev hid'e da ir Mey ve Ri sâ le si, mer hûm Ha fýz A li'nin de kab ri ni pür nur e den bir ders i kud sî ol muþ tur. Ah med Fey zi i le u zun bir soh bet te bu lu nan Hu lu sî Yah ya gil, ha tý ra tý nýn bir ye - rin de þun la rý söy lü yor: "Mey ve Ri sâ le si bir þa he ser - dir. Mer hum Ha fýz A li nin Mün ke rey ne (Mün ker Ne - kir'e) ce va bý Mey ve Ri sâ le si ol muþ tur." Üs tad Be di üz za man'dan din le di ði ni ak ta ran Hu lu si Yah ya gil, E la ziz'de ki bir soh - bet es na sýn da ay rý ca þun la rý nak let ti: "Ha fýz A li, þe hî den ve fat et ti ði i çin, ha liy le ken - di ni öl müþ bil mi yor. Ken di si - ne 'Men Rab bû ke?' di ye so - ran Su âl Me lek le ri ni de, Rab - bi mi zi ta ný mak i çin med re se - ye gel miþ i ki mû nis genç sû - re tin de gö rü yor. On la ra Ri sâ - le den ba his ler o ku yor ve 'Ben Rab bi mi böy le bi li yo rum' di - ye rek, bir ne vî ders mü tâ la a - sýn da bu lu nu yor." dat la rýn ya yýl ma sý 3 de ðil mi? Ge çen yüz yý lýn i cad la rý nýn yüz de 95 i hür blok, Ba tý; yüz de 5 i i se an cak de mir per de, SSCB pa tent li ol ma sý, hür ri ye tin is ti dat ve ka bi li yet le ri na sýl in ki þâf et tir di ði ni gös ter mi yor mu? *** Dör dün cü þýk ta duy gu bir li ði ge lir: Ýt ti fa ký ve it ti ha dý dur du ran, en gel le yen, duy gu, his ve lâ ti fe le rin ze de len me si ve Ýs lâm ter bi ye sin den geç me me si dir. Me se lâ, te vek kül tem bel lik, hür ri yet ba þý boþ luk an la þýl dý ðý gi bi, her þe yin Al lah he sa bý na se vi le bi le ce ði bi li ne me di. Kur ân ýn ders ver di ði ih lâs ve u huv ve tin e sas la rý ta lim e di le me di. Kin, i nat, öf ke, ve düþ man lýk gi bi men fî duy gu lar öl çü lü ve yer li ye rin de, yâ ni ne fis, þey tan ve düþ man la ra kar þý kul la ný la ma dý. Di ðer ta raf tan Kur ân; ni fak, de di ko du, gýy bet, ha set, kin, â dâ vet, te ces süs, ko ðu cu luk, söz ta þý ma, if ti ra, ya ve hat ta bü tün in san lý ða yö ne lik te sir li ders ler ve rip cid dî i kaz lar da bu lu nu yor. Bu mu si bet ler zin ci ri ken di li sâ nýn ca di yor ki: Ey in san lýk! Ken di ne gel. Ýn san lýk tan çýk ma. Gay re tul la ha do ku na cak de re ce de küf re, þir ke, gü na ha gi rer sen, en ge liþ miþ tek no lo ji i le al mýþ ol du ðun ted bir ler de mu si bet le ri ön le me ye kâ fi gel mez. En gü ven di ðin ha yat stan dar dý bi le, bir ne vî ce hen ne me dö ner. Gü cü nün gös ter ge si ma hi ye ti ni ta þý yan yük sek tek no lo ji ü rü nü e ser le rin da hi, gün ge lir se nin ba þý na be lâ o lur, ba þý na be lâ yað dý rýr. E vet, bu mu si bet ler den in san lý ðýn çý ka ra ca ðý çok ders ler var. Kü für ve in kâ ra da ya lý ce re yan lar (a te izm), kâ i na tý hid de te ge ti ri yor, ye ri de, gö ðü de tit re tip ha re ke te ge çir me ye se be bi yet ve ri yor. Nük le er san tral ler, in san lýk â le mi ni cid dî sû ret te teh dit e di yor, hu zu ru nu ka çý rý yor. Ýþ te, ge rek mad dî ve ge rek se mâ ne vî sa ha da do lu diz gin gi den bu teh li ke li ya pý lan ma nýn bir þe kil de dur du rul ma sý ge re ki yor. Ak si hal de, in san un su ru, ken di e liy le ken di so nu nu ge ti re cek, er ken bir ký yâ me ti ko par ma ya se be bi yet ve re cek. Te men ni e de lim ki, ya þa nan bin ders kuv ve tin de ki bu son mu si bet ler, in san lý ðýn ak lý ný ba þý na dev þir me si ne bir ve si le ol sun. PKK i le ay ni leþ mek Ý b ra him Tat lý ses ci na ye tiy le il gi li o la rak ha ber bül ten le rin de dik ka ti mi çe ken bir nok ta ol du. Ha di se nin PKK i le bað lan tý sý nýn ko nu þul du ðu he men her prog ram da, þöy le bir ha týr lat ma da bu lu nul du: "BDP Muþ mil let ve ki li Sýr rý Sa kýk da Tat lý ses'in zi ya re ti ne gel di ði ne gö re, bu sal dý rý yý PKK yap mýþ o la maz." Dik kat çe ken nok ta þu dur: PKK i le BDP, top lu mun na za rýn da ve ka mu o yu vic da nýn da o ka dar bü tün leþ miþ ve ay ni leþ miþ ki, se be bi ve fa il le ri he nüz hiç bi lin me yen bir sal dý rý hak kýn da bi le, böy le si ne tu haf bað lan tý lar ku rup ki nâ ye li yo rum lar da bu lu na bi li yor. Oy sa, bu i ki o lu þum dan bi ri nin mü ca de le si si ya sî, di ðe ri nin i se si lâh lý yön tem þek lin de dir. Bu na rað men, bu i ki o lu þu mun hal kýn gö zün de bu de re ce ay ni leþ me si ve ay ni leþ me nin git gi de ka nýk sa nýr ha le gel me si, si ze de dü þün dü rü cü gel mi yor mu? Bu nok ta yý en faz la dü þün me si ge re ken le rin i se, her ve si ley le "Biz ba ðým sýz bir si ya sî ku ru lu þuz" di yen BDP'li le rin ol ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. Ak si hal de, ba ðým sýz bir par ti ol duk la rý nok ta sýn da i nan dý rý cý ol maz lar. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan ya lan, hi le, al dat ma, fit ne, fe sat, do lan dýr ma gi bi ne ka dar men fî duy gu ve has let var sa, mü min le rin ha ya týn dan çýk ma sý ný is te miþ tir. Do la yý sýy la men fî i bâ det, e mir, ne hiy, pren sip ve düs tur lar da bir li ðe yön len di rir. An cak, bun la rýn öð re tim ve ter bi ye si, baþ ta â i le de ve o kul da kü çük yaþ lar da ger çek leþ ti ril me li. Þa yet duy gu lar tev hî dî çiz gi ye çe kil mez, Kur â nî ter bi ye den geç mez se, di ðer bir i fâ de i le duy gu bir li ði ol maz sa, yi ne is te nen ger çek it ti ha da u la þý la maz. Ýt ti had-ý Ýs lâm bi nâ sý nýn plâ ný i mân, çi men to su na maz, tuð la la rý sâ ir e mir ve ne hiy ler, sü sü ah lâk ve ter bi ye den geç miþ his si yat lar dýr. Þu hal de, ha ki kî it ti ha da, an cak i mân ter bi ye sin den geç miþ gü zel has let ler le va rý la bi lir. Ger çek it ti fak hü dâ da dýr; yok sa he vâ ve he ves te de ðil. 4 Dip not lar: 1- Hut be-i Þâ mi ye, s Ta rih çe-i Ha yat, s. 101; 3- Hut be-i Þa mi ye, s. 27; 4- Ta rih çe-i Ha yat, s. 52. meh met0ce il.com Sý nýr ko nul ma yan üç duy gu da ki sa býr ve a da let Sý rat-ý müs ta kim mü ta lâ a la rý-2 Üç sa býr; ta a te sa býr, ma si ye te sa býr, mu sî be te sa býr dýr. Bu üç sab rýn tat bi kin de de a da let li ol ma lý, ya ni is ti ka me ti is tik rar la mu ha fa za et me li. Sab re di le cek yer de sa býr sýz lýk tef rit, sab re dil me ye cek yer de sa býr i se if rat týr. Va sa tý i se sab re dil me si ge re ken yer de sa býr dýr. Bu, sa býr duy gu su nun hak ký ný ve re rek a da let le kul lan mak týr. Ý lâ hî e mir le rin tat bi kin de sa býr la de vam e den ha yat, neh ye di len gü nah lar dan sa býr la de vam e den ha yat, im ti ha na ve si le o lan mu sî bet le re sa býr i çe ri sin de de vam e den ha yat, if rat-tef rit ha ta la rýn dan u zak, va sat tan ay rýl ma yan ýs rar ve sa býr, â yet ve ha dis de med he di lir. Bu üç sab rýn ka de me le rin de is ti ka met li ol mak i çin fýt ra tý mýz da ki üç kuv ve tin tes bi ti ni o ku ma ya de vam e di yo ruz, Be di üz za man dan: Ta gay yür, in ký lâp ve fe lâ ket le re ma ruz ve muh taç þu in san be de nin de is kân e di len ru hun ya þa ya bil me si i çin üç kuv vet ih das e dil miþ tir. Bu kuv vet le rin, bi rin ci si, men fa at le ri celp ve cezb i çin kuv ve-i þe he vi ye-i be hi mi ye; i kin ci si, za rar lý þey le ri def i çin kuv ve-i se bu i ye-i ga da bi ye; ü çün cü sü, nef ve za ra rý, i yi ve kö tü yü bir bi rin den tem yiz i çin kuv ve-i ak li ye-i me le ki ye dir. E vet; a kýl, ga dap (öf ke) ve þeh vet... Bu duy gu ve kuv vet le re has sa si yet le ri nok ta sýn dan ba ka cak o lur sak, men fa a ti mi ze uy gun o lan in sa nî-hay va nî ar zu la rý mý zýn tat mi ni i çin mü na sip o lan la rý al mak da þeh ve ti mi zi; za rar lý o lan la rý ný def et me de i se öf ke mi zi, ga za bý mý zý; fay da lý-fay da sý zý, i yi-kö tü yü tem yiz de ve seç me de i se ak lý mý zý kul la ný rýz. Bu duy gu la rýn sa de ce ru hun be den de ya þa ya bil me si i çin ve ril di ði ni, e sas o la nýn ruh ol du ðu bu ve si le i le bir da ha an la þý lý yor. Ruh, be den de ol ma dý ðý du rum da bu duy gu la ra ih ti yaç his se de cek mi? su â li, te fek kür ve ta har ri ye dâ vet e der. Ruh ve vü cu dun mü na se bet le ri ve bah se di len duy gu lar i le bu ra da ki mu vâ ze ne, is tik rar, is ti ka met fark lý bir tah kik ve ted kik mev zu u dur. Ýþ te bu üç kuv ve nin sý nýr la rý ko nu sun da Be di üz za man ýn þu i fa de le ri dik kat çe ki ci dir: Lâ kin, in san da ki bu kuv vet le re þe ri at ça bir had ve bir ni ha yet ta yin e dil miþ se de, fýt ra ten ta yin e dil me miþ ol du ðun dan, bu kuv vet le rin her bi ri si, tef rit, va sat, if rat na mýy la üç mer te be ye ay rý lýr lar. 1 Fýt rî o la rak þeh vet-ga dap-a kýl kuv ve le ri sý nýr sýz dýr. Hik met-i Ý lâ hî muk te za sý o la rak ak la, þeh ve te ve ga da ba di ðer du yu la rý mýz da ki gi bi sý nýr lar ko nul ma mýþ. Ý þit me or ga ný mý za sý nýr lý fre kans lar a ra sýn da ki ses le ri duy ma sý gi bi bir sý nýr ko nul ma mýþ bu kuv ve le ri mi ze. Ýn san lýk ta ri hi ak lýn, þeh ve tin ve öf ke nin sý nýr sýz lý ðý i le do lu dur. Sý nýr ta ný ma yan bu duy gu lar, is ti ka met te sarf o lun maz sa, dün ya ha ya tý bo yun ca tat min e di le me me si i le sý kýn tý lar, hu zur suz luk lar ya þan mak ta dýr. Þe ri at ça bir had ve bir ni ha yet ta yin e dil miþ se de, i fa de sin de ki þe ri at ça ke li me sin den mak sad Ýs lâm di ni dir. Þe ri at ça bir had ta yin e dil me si, be þe rin ter bi ye im ti ha ný i çin dir. Ta yin e di len had din ta ki bin den mak sat, if rat ve tef ri te dü þül me me si dir. E vet bu üç duy gu nun ter bi ye si i çin el bet te Þe ri at ta sý nýr ko nul muþ ve hat ta bu sý nýr la rýn i za hý ný an la ma ya ça lý þý yo ruz, Be di üz za man ýn di lin den. Haf ta ya in þâ al lah bu üç duy gu yu an la ma ya ça lý þa lým. Not: Ge çen haf ta ve fat e den sa li hât-ý nis vân dan ka yýn va li dem i çin ta zi ye di le yen kar deþ le ri me te þek kür e der, mer hu me ye du â la rý ný ri ca e de rim. Dip not: 1- Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 45.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT GÖNÜLDEN DÝLE A hir za man da Hz. Ý sa nýn din-i ha ki ki si hük me - de cek, Ýs lâ mi yet le o muz o mu za ge le cek. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý s.77 Os man lý mû sý kî si ve gay ri müs lim ler Mü zik in san lý ðýn ev ren sel di li dir de miþ bir Ba tý lý dü þü nür. Bu gün din le di ði miz bir çok þar ký nýn, e se rin bes te ci si nin as lýn da Os man lý ve Cum hu ri yet in ilk dö nem le rin de ya þa mýþ gay ri müs lim va tan daþ la rý mýz ol du ðu nu söy ler sem, bu sö zün hak lý lýk de re ce si bir neb ze ol sun an la þý lýr. Ay ný þe kil de Os man lý da ya þa yan gay ri müs lim teb a a ra sýn da da el bet te Türk Mü zi ði nin de rin et ki le ri gö rül müþ tür. Gay ri müs lim va tan daþ la rý mý zýn ken di di nî mü zik le ri ol ma sý na rað men za man i çe ri sin de bu mü zi ðin ka rak - te ri za yýf la mýþ ye ri ni Türk Mü zi ði ma kam ve form la rý al mýþ týr. Meselâ Ýs tan bul Ga la ta da bu lu nan bir si na - gog da a yin din le me ye gi den bir mû sý kî þi na sý mýz, De de E fen di nin bir bes te si nin Ýb ra ni ce o kun du ðu nu hay ret - le gör müþ tür. Rum ve Er me ni ler u nu tul muþ o lan a yin - le rin ço ðu nu ge çen yüz yý lýn so nun da Top ha ne li Sab ri Bey den öð ren me ye ça lýþ mýþ lar dýr. Yi ne 1905 li yýl lar da Rum a sýl lý Pan ti kos i le Er me ni a sýl lý Var da pet, A na do - lu da ya þa yan Er me ni ve Rum halk mü zi ði e ser le ri ni top lu yor ve top la dýk la rý bu e ser le re il ginç tir tür kü di - yor lar dý. Yi ne ar týk u nu tul muþ o lan bu a zýn lýk mü zik - le ri nin ba zý e ser le ri ni Sa ded din A rel i le Ýs ma il Hak ký Bey no ta ya al mýþ lar dýr. Pek çok meþ hur Türk Mü zi ði bes te kâ rý mý zýn ya ný sý ra din le di ði miz þar ký ve ya e ser le rin bes te kâr la rý Za - har ya, Can te mir, Tan bu ri Ý zak, Cor ci, As dik E fen di, Ni ko ðos A ða, Ke men çe ci Ni ko la ki, Va si la ki, Tat yos E - fen di, Os man lý ya ilk kez no ta yý ge ti ren Ham par sum Li mon ci yan gi bi Rum, Er me ni ve Ya hu di i sim le ri ni gör mek müm kün dür. Da ha es ki le re git ti ði miz de Ka - nu nî Sul tan Sü ley man dö ne min de ya þa mýþ Mu se vi bir sa nat kâr o lan ha ham Þa lo me Ben zal to Türk Mû sý kî si e ser le ri ni, bes te le ri ni, se mai ve i lâ hi le ri ni Ýb ra ni ce ve Ýs - pan yol ca güf te le re tat bik e de rek si na gog lar da ve Mu - se vi ce ma a ti a ra sýn da yay mýþ týr. Yi ne Os man lý da 17. ve 18. yüz yý lýn ün lü bir bes te kâ rý o lan Za har ya da bu sý - fa tý nýn dý þýn da as lýn da ki li se de mu gan ni mü zik ic ra - cý sý o la rak hiz met et miþ o lan bir din a da mý dýr. Ta - rih çi Av ram Ga lan ti Türk ler ve Ya hu di ler i sim li e se - rin de 20. yüz yý lýn ilk ya rý sýn da bi le Ga la ta Þiþ ha ne Ka - ra ko lu ya kýn la rýn da Ha ham Ya kup Pa lan cý, Ba lat Ha - Niyazi Mýsrî anýlýyor a li ok li ok tay.net 17. yüz yý lýn ün lü þa ir ve mu - ta sav vý fý Ni ya zi Mýs rî, 22 Mart a ka dar mem le ke ti Ma - lat ya da ger çek leþ ti ri le cek bir di zi faaliyet le a ný la cak. Ma lat - ya Kent Kon se yi Ni ya zi Mýs rî Ça lýþ ma Gru bu ta ra fýn dan dü zen le nen faaliyet ler de ka - ran lý ða bir mum da sen yak slo ga nýn dan ha re ket le va tan - daþ la ra he di ye mum ve bro - þür da ðý tý la cak. Gru bun tem - sil ci si ta rih çi ya zar Or han Tuð rul ca, 1622 Mart ta rih le ri a ra sý nýn Ni ya zi Mýs rî Haf ta sý o la rak be lir len di ði ni hatýrla ta - rak, Ma lat ya lý la rý Ni ya zi Mýs rî hak kýn da bil gi len dir mek is te - dik le ri ni an lat tý. FO TOÐ RAF: CÝHAN ha mý Mar ka do Ko hen ve Da vid Bon fil in 25 ço cuk la Türk Mü zi ði öð ren di ði ni ya zar. Ra uf Yek ta Bey 1933 yý lýn da No ta i sim li bir mü zik der gi sin de yaz dý ðý ma ka le de ki bir a ný sý ný an la týr: Bir Cu mar te si gü nü ha ham ha ne ka pý kah ya sý Mo iz E - fen di nin a ra cý lý ðý i le Ga la ta da Tü nel ci va rýn da ki bir si - na go ga git miþ ve o ra da ic ra e di len ru ha ni a yin de ha zýr bu lun muþ tum. Gü zel ses li o ku yu cu lar Ba ya ti ma ka - mýn da bir sý ra i lâ hî o ku yor lar dý. Bun la rýn a ra sýn da bi ri - si ba na ya ban cý gel me di. Bi raz dik kat e din ce an la dým ki bu e ser De de E fen di nin Bir gon ca fe min ya re si var - dýr ci ðe rim de güf te li, Ba ya ti ma ka mýn da ki e se ri ne Ýb - ra ni ce bir güf te söz uy gu la mýþ lar ve bu ne fis þar ký - dan yi ne ne fis bir i lâ hî or ta ya çý kar mýþ lar. Ýþ te mü zi ðin kül tür le ra ra sý et ki le þi mi ne da ir kü çük bir ö zet. Os man lý ve Klâ sik Ba tý Mü zi ði Os man lý nýn ö zel lik le son dö nem le rin de sa de ce Türk Mü zi ði nin din le nip ic ra e dil di ði ni söy le mek tam doð ru bir tes bit ol maz. Sa ray a çý sýn dan ba ký la cak o lur - sa, Os man lý Türk Mü zi ði ka dar Ba tý Mü zi ði ne de cid dî bir a lâ ka nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz. Pe ki bu il gi na sýl o - luþ muþ, ne re den kay nak lan mýþ der se niz ký sa bir ta rih - çe si ne göz a týn ca bu so ru nun ce va bý ný gö re bi li riz sa ný - rým. Os man lý nýn Klâ sik Ba tý Mü zi ði i le ilk kar þý laþ ma sý 1553 de Fran sa Kra lý I. Fran ço is in Ka nu nî nin yar dý mý - na te þek kür e der ken, Ýs tan bul a bir de or kes tra gön der - me siy le baþ lar ta rih çi le re gö re. Kâ nu nî i se or kes tra nýn ens trü man la rý ný yak tý ra rak an cak mü zis yen le ri kýy - met li he di ye ler ve re rek Fran sa ya ge ri gön de rir. Os - man lý Pa di þah la rý sa ray da hal ký eð len dir mek i çin Av ru - pa dan top lu luk lar dâ vet e der ler. Ýn gil te re kra li çe si, Sul - tan I I I. Mu rad ýn e þi ne org he di ye e der. Ýlk o pe ra i se Sul tan I I I. Se lim za ma nýn da Top ka pý Sa ra yýn da sah ne - ye ko nu lur. 19. as rýn baþ la rýn da Fran sýz se fi ri Fer ri ol bir Mev le vî a yi ni ni çok ses li ses len dir miþ tir. 19. yy da Ley la Saz Ha ný me fen di nin pi ya no çal dý ðý ný gö rü rüz. O de - vir de ha ným lar dan mü te þek kil bir or kes tra ve ko ro da mev cut tur. Sa ray ha ri cin de Pe ra'daki Na um ti yat ro - sun da o pe ra ve o pe ret ler sah ne ye ko nur. Hat ta Sul tan Ab dül me cid bu ti yat ro nun borç la rý ný da hi ö de miþ tir. Sa nat çý lar ço ðun luk la Er me ni, Mu se vi ve Rum 'du. Türk çe ilk o pe ra 1840 da oy nan dý da Fu zu li nin Ley la i le Mec nun u ü ze ri ne Mus ta fa Fa zýl E fen di'nin bes te le di ði ilk Türk O pe ra sý sah ne len di. Hat ta ba zý meþ hur o pe ra ve o pe ret ler he nüz Ba tý da oy nan ma dan ön ce Ýs tan bul da oy na nýr dý. Os man lý nýn Klâ sik Ba tý Mü zi ði i le ilk te mas la rý bu þe kil de ol muþ tur. TAÇDER, Çanakkale Ruhu adlý sergi açtý KÜTAHYA NIN Tavþanlý ilçesinde faaliyet gösteren Tavþanlý Çevreci Çalýþanlar Derneði (TAÇDER), Tavþanlý Cumhuriyet Meydaný nda Çanakkale Ruhu isimli resim ve fotoðraf sergisi açtý. Kütahya / cihan Ça nak ka le Za fe ri ko nu lu Sak lý Ha tý ra lar re sim ser gi si nin a çý lý þýný Batman Va lisi Ah met Tur han, Ýs tik lâl Ga zi si Hü se yin Kaç maz ýn oð lu Tur gut Kaç maz yaptý. FO TOÐ RAF: A A Çanakkale nin ruhu bu düþüncede saklý Annesi oðlunu hüzün ve sevinçle bir arada kucaklar ve aðzýndan þu sözcükler dökülür. Canýmdan can oðul, ezanlar susacaksa bu topraklar düþman askerlerinin ayaklarý altýnda çiðnenecekse git. Durma git. ÇA NAK KA LE Za fe ri nin 96. yýl dö nü mü Bat - man da dü zen le nen çe þit li faaliyet ler le kut la - ný yor. Faaliyet ler kap sa mýn da Ýs tik lâl ga zi si nin oð lu Tur gut Kaç maz ýn re sim ser gi si a çýl dý. Ça nak ka le Za fe ri 96. yýl dö nü mü faaliyet le ri kap sa mýn da Bat man Ýl Kül tür Mü dür lü ðü Sa lo nun da Bat man Em ni yet Mü dür lü ðü nce kon fe rans dü zen len di. Kon fe ran sýn a çý lý þýn da ko nu þan 110 ya þýn day ken vefat e den Ýs tik lâl Ga zi si Hü se yin Kaç maz ýn oð lu e mek li öð ret - men Tur gut Kaç maz, Türk, Kürt ve di ðer halk la rýn be ra ber ce o muz o mu za can ve re rek bu ül ke yi kur duk la rý ný vur gu la dý. Ça nak ka le Za fe ri ni biz zat ba ba sýn dan din - le di ði ni an la tan Kaç maz, Ba bam Hü se yin Kaç maz E reð li ye bað lý Kes ta ne ci Kö yün de 1884 yý lýn da dün ya ya gel di. Bal kan Har - bi nde, Ça nak ka le Sa va þý nda ve Kur tu luþ Sa va þý nda a ra lýk lar la 11 yýl as ker lik yap tý. Ba bam Hü se yin Kaç maz, 11 Ey lül 1994 ta - ri hin de dün ya nýn en yaþ lý ga zi siy ken 110 ya þýn da vefat etti. Cep he ler de de ði þik a ra - lýk lar la ge çen 11 yý lý 20 ya þýn da i ken baþ lar. Ya þýt la rý a ra sýn da (ci va gi bi de li kan lý dýr) di ye ta ným la ný yor du de di. Ba ba sý na as ker lik i çin çað rý pu su la sý gel di - ðin de, de de si nin 50 al týn li ra ö de yip oð lu nu as ke re gön der mek is te me di ði ni an la tan Kaç - maz, þöy le de vam et ti: An cak ba ba an nem bu du ru ma, Sen ne söy lü yor sun? Ko ca a dam. Ben oð lu mu þe hit ya da ga zi du â la rýy la bü yüt - tüm di ye rek kar þý çý kar. A i le mec li si ka ra rýn - dan son ra ba bam, ha zýr lý ðý ný ta mam lar ve sý ra ve da laþ ma ya ge lir. An ne si oð lu nu hü zün ve se vinç le bir a ra da ku cak lar ve að zýn dan þu söz cük ler dö kü lür. Ca ným dan can o ðul, e - zan lar su sa cak sa bu top rak lar düþ man as ker - le ri nin a yak la rý al týn da çið ne ne cek se git. Dur - ma git. Be ni ya þe hit ya da ga zi a na sý yap o ðul der. Bal kan Har bi nde, Ça nak ka le Sa va þý nda ve Kur tu luþ Sa va þý nda de ði þik a ra lýk lar la 11 yýl sa va þýr. 11 Ey lül 1994 yý lýn da dün ya nýn en yaþ lý ga zi si o la rak 110 ya þýn da ha ya ta göz le ri ni yu mar. Ba bam is tis na sýz her Cu ma ak þa mý bi zi de ba þý na top lar ve þe hit le ri miz i çin Kur ân-ý Ke rim o kur du. Þe hit le re du â lar e der - di. Ö lün ce ye ka dar bu böy le de vam et ti. FO TOÐ RAF: CÝHAN Kon fe ran sýn ar dýn dan Ça nak ka le Za fe ri ko nu lu Sak lý Ha tý ra lar re sim ser gi si nin a çý lý - þý ya pýl dý. A çý lý þý Va li Ah met Tur han, ga zi nin oð lu Kaç maz i le yap tý. Ser gi yi ge zen da vet li le re, Ça nak ka le Sa va þý sý ra sýn da as ker le re ve ri len ho þaf ve ek mek ik - ram e dil di. Ser gi de ay rý ca, Ça nak ka le za fe ri dö nem le rin den ka lan mer mi ve cep ha ne lik ler i le çe þit li ma ter yal ler ser gi len di. Bat man / a a Hesaplarýn Bittiði Yer Çanakkale resim sergisi Çanakkale Zaferi nin yýldönümü faaliyetleri çerçevesinde Samsun da resim sergisi açýldý. Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sanat Galerisi nde ziyarete açýlan ve Çanakkale Savaþý ný anlatan sergide 23 eser bulunuyor. 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin 96. yýldönümü kapsamýnda Muþ Milletvekili Seracettin Karayaðýz ýn eþi ressam Nevin Karayýðýz ýn Hesaplarýn Bittiði Yer Çanakkale adlý resim sergisi, TBMM ve Çanakkale nin ardýndan Samsun da da açýldý. Samsun / cihan SOL DAN SA ÐA 1. Uy ma, uy gun gel me, uy gun luk, rast la mak. - Ba zý has ta lýk lar sý ra sýn da gö rü len an la ma, duy ma ve ha re ke tin büs - bü tün ve ya az çok kay bol ma sýy la be li ren de rin dal gýn lýk du ru mu. 2. Ý'ca za da ir i þa ret ler, bir þe yin mu' ci ze ol du ðu na da ir var o lan be lir ti - ler, Be di üz za man Sa id Nur sî'nin, Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn da yer a lan bir e se ri. 3. Bul gar pa ra bi ri mi. - Za ma nýn bö lü ne me ye cek ka dar ký - sa o lan par ça sý. - Ýç be zel ye, a ra ka. 4. Ka nýn ren gi, ký zýl, kýr mý zý. - Ar - ka daþ lýk et me, bir lik te bu lun ma. 5. Ay rý lýr ken bir bi ri ne se lâm ve e - sen lik di le me. - Ak de niz de ün lü Fran sýz ha pis ha ne si. 6. Ta hý lýn tar - la ya a týl dý ðý an dan har man o lun ca ya ka dar al dý ðý du rum. - Ýs ra il'in Ak de niz ký yý sýn da bir þeh ri. 7. Ço cuk o yun la rýn da çu kur. 8. Bo yu u - zun, ba þý i ri pul lar la ör tü lü, za rar lý hay van la rý ye di ði i çin ta rý ma ya - rar lý, teh li ke siz bir yý lan. 9. Bir þe yin, bir ye rin bi tiþ kýs mý ve ya ya ký ný, ký yý, ya ka. - Bir bi ri ne ben zer ve ya ay ný cins ten o lan þey le rin o luþ tur - du ðu bü tün, ta BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A D Ý S Ý Þ E R Ý F E A Þ Ý Y A N Ý B U R A K R Ý Y A L A T A H A L Ý A K E L A Y A B A N V N M A T A B E Y Ý N O M G A R A K A T A L Ý T Ý K T A K A Z A L A Y A S A U H U R U C A T E L Ý M R A M A K A M A T Ý N A A Y S R A M A N A H A N kým, ö bek. 10. Bir el çi li ðe bað lý uz man, el çi lik uz ma ný. -Ya ba nî hay van ya ka la ma i þi. - Ta rih ön ce - sin den gü nü mü - ze ka dar de ði þik çað la rýn ve uy - gar lýk la rýn kül tür de ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn tý. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kur'ân'ý u sû lü ne uy gun o la rak, gü zel ses le ve an la mý ný dü þü ne - rek o ku ma. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. El ma, ar mut, ay va vb. mey ve - le rin yen me yen iç bö lü mü. - En - gel, ma ni a. 3. A rap al fa be si nin 26., Os man lý ve Fars al fa be le ri nin 29. har fi. - De li, ka çýk, bu da la. 4. Klâ sik Türk Mü zi ðin de bir ma - kam. - Fars ça da tit re me. 5. Mü zi - kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra - sýn da ki ses. - Ke nar la rý ve a çý la rý bir bi ri ne e þit o lan dört gen. 6. Mer kür ge ze ge ni nin di ðer a dý. 7. Sý cak ye ni len bir çe þit pey nir li tel ka da yýf. - Öz ya pý, ka rak ter. 8. Di li tu tul muþ, ko nu þa maz du ru - ma gel miþ, dil siz. 9. Ki ra ya ver - mek. 10. A teþ yak ma ya ya ra yan, pi þir me, ý sýt ma, ý sýn ma vb. a maç - lar la kul la ný lan yer. - Gü neþ'e o - lan u zak lýk sý ra sýn da i kin ci ge len bü yük ge ze gen. 11. Ge nel lik le sa - nat, eð len ce ve spor dün ya sýn da ta nýn mýþ ki þi ler le il gi li ha ber ve yo rum. - Bir so ru e ki. 12. Hür, müs ta kil. - Top ra ðýn kay ma sý ný ve ya su yun ak ma sý ný ön le mek i - çin ya pý lan ka lýn du var.

11 11 EKONOMÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 71,55 ÖN CE KÝ GÜN 71,25 DÜN 479,95 ÖN CE KÝ GÜN 477,96 DO LAR DÜN 1,5850 ÖN CE KÝ GÜN 1,5880 DÜN 2,2130 ÖN CE KÝ GÜN 2,2040 p p p p Halk a ra sýn da tor ba ka nun o la rak ad lan dý rý lan 6111 sa yý lý ka nun, ta rih li ve sa yý lý 1'in ci mü ker rer Res mî Ga ze te de ya yým la - na rak yü rür lü ðe gir di. Tor ba ka nun da ver gi ve sos yal gü ven lik prim a la cak la rý na ge ti ri len af hü küm le ri nin ya nýn da, ken di nam ve he sa bý na ba ðým sýz ça lý þan 4/b si gor ta lý la rý nýn (es naf ve çift çi le rin) si gor ta lý lýk la rý ve e - mek li lik le ri a çý sýn dan bir çok ye ni dü zen le me ve hü - küm ge ti ril miþ tir sa yý lý tor ba ya sa nýn 17'nci mad de siy le, 4/b si gor ta lý la rý prim borç la rý ný tak sit len - di rir ler se ve tak sit len dir dik le ri borç la rý nýn bir tak si ti ni tam o la rak ö der ler se, ken di le ri ve hak sa hip le ri ge nel sað lýk si gor ta sý yar dým la rýn dan ya rar la na bi le cek ler. Borç la rý ný tak sit len di ren ler al tý, do kuz, o n i ki ve ya on - se kiz e þit tak sit te ö de ye bi le cek ler dir. Ýlk tak si ti ö de me sü re si 2011 yý lý Ha zi ran a yýn da baþ la ya cak týr. Ter cih e di len tak sit sü re sin den da ha u zun bir sü re de ö de me ya pý la ma ya cak týr. Borç lar i ki þer ay lýk dö nem ler ha lin - de ö de ne cek tir. Borç la ra; 12 ay da 6 e þit tak sit te ö den - me si ha lin de yüz de 5, 18 ay da 9 e þit tak sit te ö den me si ha lin de yüz de 7, 24 ay da 12 e þit tak sit te ö den me si ha - lin de yüz de 10, 36 ay da 18 e þit tak sit te ö den me si ha - lin de yüz de 15 o ra nýn da fa iz uy gu la na cak týr. Tor ba ya sa dan ön ce, 5510 sa yý lý ka nu nun ta rih li ve 5997 sa yý lý ka nun la de ði þik 67'nci mad de si ne gö re, SGK ya 60 gün den faz la prim ve pri - me i liþ kin her tür lü bor cu o lan 4/b si gor ta lý la rý SGK ya baþ vu rup borç la rý ný tak sit len dir dik le ri tak dir - de, ilk tak sit tu ta rý ný pe þin ö de dik le ri ta rih ten baþ la - mak ü ze re, ken di le ri ve hak sa hip le ri ge nel sað lýk si - gor ta sý yar dým la rýn dan ya rar la na bi li yor lar dý. An cak bu tak sit len dir me de prim bor cu nun a na pa ra sý, ge - cik me zam mý ve fa iz le rin de her han gi bir si lin me ya - pýl ma dan iþ lem ya pý lý yor du. Tor ba ya sa i le ge len tak - sit len dir me de i se, prim borç la rý ný tak sit len di ren le rin ge cik me ce za sý, ge cik me zam mý gi bi fer i a la cak la rý nýn ta ma mý si lin mek te ve a na pa ra ya enf las yon o ra nýn da bir fark i lê ve e di le rek borç tu ta rý tesbit e dil mek te dir. Bu sebep le, 4/b si gor ta lý la rýn dan tor ba ya sa dan ön ce prim borç la rý ný tak sit len di rip te, sað lýk tan fay da la nan ki þi le re borç la rý ný tor ba ya sa ya gö re ye ni den tak sit len - di re rek sað lýk tan fay da lan ma la rý ný tav si ye e di yo ruz. Çün kü, bu þe kil de da ha a van taj lý o la cak lar dýr. Tor ba Ka nun us ta öð re ti ci le re geç mi þe dö nük borç lan ma hak ký ge tir di 6111 sa yý lý tor ba ka nu nun ge çi ci 31'in ci mad de si i - le, us ta öð re ti ci o la rak ça lý þan la ra geç mi þe yö ne lik borç lan ma hak ký ge ti ril di. Us ta öð re ti ci o la rak ça lý - þan lar bir ay da 30 gün den az gös te ri len si gor ta gün - le ri ni 30 gü ne ta mam la ya cak þe kil de borç la na bi le - cek ler. Borç lan ma i çin ön ce SGK ya ta lep di lek çe si ver me le ri ve bu di lek çe de kaç gün ve kaç pa ra ö de - mek is te dik le ri ni yaz ma la rý ge re kir. Borç lan ma yap - mak is te yen ler us ta öð re ti ci o la rak ça lýþ týk la rý ný il ve - ya il çe mil lî e ði tim mü dür lük le rin den a la cak la rý bir ya zý i le ka nýt la ma la rý ge re ke cek. Gün lük o la rak en dü þük 26,55 TL ü ze rin den ka zanç se çi le bi lir. Bu ka - zan ca denk ge len gün lük ö de ne cek net tu tar 8,5 TL dir. Borç lan ma i çin baþ vu ru ya pan lar bor cun ken di le ri ne teb lið ta ri hin den i ti ba ren bir ay i çin de ö - de mek zo run da dýr lar. Borç ö den me di ði tak dir de ye - ni den mü ra ca at e de bi lir ler. Ya ni us ta öð re ti ci le rin her za man borç lan ma baþ vu ru hak la rý bu lun mak ta - dýr. Borç la ný lan ta rih te mü ra ca at ta bu lu nan ki þi SSK lý i se borç lan dý ðý sü re ler SSK ya sa yý la cak, borç - la ný lan ta rih te mü ra ca at ta bu lu nan ki þi Bað-Kur lu i - se borç la na rak el de et ti ði gün ler SSK ya sa yý la cak. Borç la ný lan sü re ler son ye di yýl i çin de han gi sü - re ler ço ðun luk ta i se o sü re ler ü ze rin den dik ka te a - lýn mak ta dýr. Ya ni, bir ki þi SSK dan e mek li o la cak sa son ye di yýl i çin de üç bu çuk yý lý SSK þart la rýn da ge çir di ðin de na sýl ki SSK dan e mek li ol ma hak ký el de e di yor sa, us ta öð re ti ci le rin yap týk la rý borç lan - ma lar da on la rýn SSK dan e mek li ol ma im kâ ný ný sað la ya bi le cek tir. Bu sebep le, borç la ný lan sü re le rin SSK ya sa yýl ma sý a çý sýn dan borç lan ma yap ma dan ön ce son o la rak bir gün bi le ol sa SSK (4/a si gor ta - lý lý ðý) si gor ta lý sý ol ma la rý ný tav si ye e de riz. O kur la ra ce vap lar SO RU: Ba ba mýn 1978 SSK gi ri þi var an cak prim gün sa yý sý sa de ce 473. Bað-Kur i çin i se si cil kay dý a çýl mýþ an cak e-dev let ü ze rin den gün/prim mik ta rý ný gö re mi yo ruz. Tor ba ya sa sý i le be ra ber bir çe þit af o la ca ðý ný ve e mek li o la bi le ce ði ni al gý la dýk. O - lup o la ma ya ca ðý ve o la bi li yor i se ne yap ma mýz ge rek - ti ði ko nu sun da yol gös te re bi lir mi si niz? (Se zer GÜL) CE VAP: Ba ba ný zýn e mek li o la bil me si i çin hem yaþ hem prim gün sa yý sý ko þu lu nu ye ri ne ge tir me si ge re - kir de si cil kay dý ol ma sý na rað men bu si - cil den do la yý gü nü mü ze ka dar Bað-Kur dan nu ma ra al ma mýþ sa hiz met sü re si ka za na maz. Ba ba nýz SSK þart la rýn da 44 yaþ ve 5000 gün prim ö de me si þartýyla e mek li o la bi lir. Tor ba ya sa i le si gor ta lý lýk kay dý/tes ci li o lup ta bor cu bi ri ken le re prim af fý ge ti ril di. Bu nun dý - þýn da ba ba ný zý et ki le ye cek her han gi bir du rum yok. SO RU: Be nim 1993 yý lýn da ken di me a it iþ ye rim var dý. O za man Bað-Kur a kay dý mý yap týr ma mýþ - tým. An cak ver gi da i re sin de o ta ri he a it 1 yýl lýk kay dým var den bu ya na i se SSK prim le ri mi ya tý rý yo rum yýl la rý a ra sý ný ye ni ya sa ya gö re borç la na bi lir mi yim? (Ti mur ÇÖL KE SEN) CE VAP: 5510 sa yý lý ka nu nun ge çi ci 8'in ci mad de - si ge re ði, e ðer gü nü mü ze ka dar ken di ni zi Bað- Kur a (SGK ya) ka yýt ve tes cil et tir me diy se niz, 1993 yý lýn da ki ver gi kay dý ný za is ti na den si ze si - gor ta lý lýk baþ lan gý cý ve ril mez. Ay rý ca, a ra sý ný da hiz met o la rak ka zan maz sý nýz. Mah ke me ye baþ vur sa nýz bi le so nuç de ðiþ mez. Fe lâ ket fýr sat çý la rý JAPONYA, FELÂKETÝN YARALARINI SARMAK ÝÇÝN UÐRAÞIRKEN, KRÝZDEKÝ JAPON EKONOMÝSÝNE KARÞI POZÝSYON ALAN FELÂKET FIRSATÇILARI, DEPREM VE TSUNAMÝNÝN ETKÝSÝYLE KÂRLARINA KÂR KATIYORLAR. Y JA PON YA, ta ri hin de ki en bü yük ta biî fe lâ ket le sar sý lýr - ken, bir dar be yi de fýr sat çý hed ge fon lar dan al dý. Sa - bah ýn ha be ri ne gö re, ül ke le rin kriz dö nem le rin den ne - ma la nan fe lâ ket fýr sat çý sý fon lar ye ni den ha re ke te geç - ti. U zun za man dýr ma li kriz de ki Ja pon e ko no mi si ne kar þý po zis yon a la rak bek le yen hed ge fon lar, ya þa nan dep rem ve tsu na mi fe lâ ke ti nin ar dýn dan ký rýl gan Ja pon e ko no mi si ne o dak la na rak bek len me dik kâr lar el de et - me ye baþ la dý. Hed ge fon lar, dep rem ön ce sin de borç prob lem le ri i le bo ðu þan, nü fu su yaþ la nan ve e ko no - mi si dur gun la þan Ja pon ya nýn er ya da geç fi nan sal kay ba uð ra ya ca ðý yö nün de bek len ti i çin dey di. Son dep rem ve fi nan sal pi ya sa la rýn bu na ver di ði sert tep ki i le bu yön de po zis yon a lan fon lar yi ne bi ri le ri ha yat ta kal ma mü ca de le si ve rir ken, kâr la rý na kâr kat tý. Hed ge fon lar, dö viz pi ya sa la rýn da ö zel lik le Ja pon pa ra bi ri mi yen ve hü kü met tah vil le ri ne kar þý po zis yon al ma yý sür - dü rü yor. Dün ya nýn fark lý böl ge le rin de mil yar lar ca do lar - lýk fon la rý yö ne ten i sim le rin ba þýn da Ge or ge So ros, Jim Ro - gers, John Pa ul son, Ray Da li o, Jim Le it ner ön pla na çý ký yor. Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 15 MART ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Borç la rý ný tak sit len di ren es naf ve çift çi sað lýk tan fay da la na cak ah me ta ri il.com. MÝL YON DO LAR KA ZAN DI LAR BÜ YÜK LER ka dar or ta ve kü çük öl çek li hed - ge fon þir ket le ri de Ja pon ya da ki ka o su fýr - sa ta çe vir di. Hay man Ad vi sors ad lý fon, dep - rem den bu ya na hü kü met ve þir ket tah vil le - rin de u zun va de li po zis yon lar la kâr el de et ti. Tok yo E lec tric Po wer ýn 5 yýl lýk tah vil le ri nin si gor ta ma li ye ti geç ti ði miz Cu ma 40 bin 700 do lar i ken, nük le er teh di din art ma sý i le bir lik te Pa zar te si gü nü 240 bin do la ra týr - man dý. 90 mil yon do lar lýk ABD li Com mon - we alth Op por tu nity Ca pi tal þir ke ti de ön ce - ki gün yak la þýk 200 bin do lar i le Tok yo E lec - tric his se le rin den bir kaç mil yon do lar kâr sað la dý. Ja pon CDS le rin den kâr e den bir di - ðer fon i se Na ri man Po int. Geç ti ði miz haf - ta lar da yýl lýk or ta la ma 500 bin do lar o lan Ja pon þir ket le ri nin borç lan ma ma li ye ti ön - ce ki gün i ti ba riy le 650 bin do la ra týr man dý. Taþ cý, YE NÝ SÝ AD tan is ti fa et ti YE NI As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü - rü Re cep Taþ cý, Ye ni Sa na yi ci ve Ý þa - dam la rý Der ne ði (YE NÝ SÝ AD) Yö ne - tim Ku ru lu ve der nek ü ye li ðin den is ti - fa et ti. Der ne ðe bir ay ka dar ön ce ü ye o lan ve geç ti ði miz haf ta Ýs tan bul/üs - kü dar, Fet hi pa þa Ko ru su Dil ru ba Res - to ran da ya pý lan 4. O la ðan Ge nel Ku - ru lu top lan tý sýn da yö ne tim ku ru lu na se çi len Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Taþ cý, der nek te uy gun ça lýþ - ma or ta mý bu lun ma dý ðý ge rek çe siy le yö ne tim ku ru lu ve der nek ü ye li ðin den is ti fa et ti ði ni a çýk la dý. Ge nel Mü dür Taþ cý i le bir lik te der ne ðin 3 dö nem baþ kan lý ðý ný ya pan Ö mer Þev ket Si pa - hi, Os man Ke nan Ak soy, Meh met Sa - id Sel çuk ve Fer di Hak ký Se vinç de is - ti fa et ti. Dep re min si gor ta lý ha sar tah mi ni, 35 mil yar do lar JA PON YA DA 11 Mart Cu ma gü nü mey da na ge len 9 þid de tin de ki dep re - min mey da na ge tir di ði si gor ta lý ha sa rý - nýn 15 i le 35 mil yar do lar a ra sýn da o la - bi le ce ði be lir ti li yor. An cak bu ra ka ma tsu na mi ha sa rý nýn da hil ol ma ma sý, dün ya si gor ta en düs tri si nin gü zü nü kor ku tu yor. Tsu na mi nin mey da na ge - tir di ði za ra rýn da or ta ya çýk ma sýy la, top lam si gor ta lý ha sar gel miþ geç miþ en bü yük ra ka ma u la þa ca ðý i fa de e di li yor. Kö tüm ser ba zý tah min ler, si gor ta lý ha - sa rýn 500 mil yar do la rý bu la bi le ce ði yö - nün de. Fe lâ ket son ra sý ya þa nan nük le er pat la ma lar her yer de en di þe i le ta kip e - di li yor. An cak bu yüz den o lu þa cak za - rar lar dan si gor ta þir ket le ri nin so rum lu tu tul ma sý bek len mi yor. Ýs tan bul / ci han E lek trik pi ya sa sý na ö zel sek tör de ne ti mi Ö ZEL LEÞ TÝR ME i ha le le ri son ra sýn da ö zel sek tö re ge çen e lek trik da ðý tým ve ü re tim te sis le ri nin fa a li yet le ri nin de - net len me si i þi ni ö zel de ne tim þir ket le - ri üst le ne cek. E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le - me Ku ru mu (EPDK) ta ra fýn dan ha zýr - la nan ko nuy la il gi li yö net me lik tas la ðý gö rü þe a çýl dý. Tas lak i le EPDK dan e - lek trik ü re tim ve ya da ðý tým li san sý a - lan þir ket le rin li sans la rý kap sa mýn da ki bütün fa a li yet le ri nin de ne ti mi nin Ku - rum a dý na de net len me si ne i liþ kin u sul ve e sas lar be lir len di. Tas la ða gö re, de - ne tim ko nu la rýn da ki yet ki EPDK ya a it o la cak. Ku rum bu yet ki si ni, gö rev len - dir me yap tý ðý de ne tim þir ke ti e le man - la rý va sý ta sýy la kul la na bi le cek. EPDK ta ra fýn dan ya yým la na cak De ne tim Hiz me ti A lý mý na Ý liþ kin U sul ve E sas - lar çer çe ve sin de, Ku ru ma ya pý lan baþ - vu ru lar ne ti ce sin de Ku rul ta ra fýn dan ye ter li gö rü len de ne tim þir ket le ri ne yet ki bel ge si ve ri le cek. An ka ra / a a TÜ KE TÝ CÝYÝ Ko ru ma Der ne ði (TÜ KO - DER) ve Bir le þik Tak si ci ler Der ne ði ü - ye si bir grup, a raç la rýy la kon voy o luþ tu - ra rak a kar ya kýt zam la rý ný pro tes to et ti. Pom pa ce bi miz den çe ki yor ya zý sý bu - lu nan a raç lar la Me ci di ye köy den yo la çý kan gös te ri ci ler, klak son ça la rak kon - voy ha lin de Tak sim Mey da ný na gel di. Bu ra da grup a dý na a çýk la ma ya pan TÜ - KO DER Baþ ka ný Þük ran E roð lu, 15 Mart Dün ya Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la gün bo yun ca Tak sim de zam la rý pro tes to et tik le ri ni söy le di. Dün ya nýn en pa ha lý ben zi ni nin Tür ki - ye de kul la nýl dý ðý ný i fa de e den E roð lu, zam la rýn sü rek li ha le gel di ði ni kay det ti. E roð lu, a kar ya kýt fi yat la rýn da ki ver gi le re i þa ret e de rek Þu an da kur þun suz ben - zin de yüz de 67, mo to rin de yüz de 58, o - to gaz da yüz de 79, te le ko mü ni kas yon da yüz de 56, al kol lü i çe cek ler ve tü tün de yüz de 78 do lay lý ver gi ö dü yo ruz. Tü ke - ti ci ler, ör güt le nil me dik çe zam lar dur - ma ya cak. Ör güt len mek ü ze re he pi ni zi der ne ðe ça ðý rý yo rum de di. Bir le þik Tak si ci ler Der ne ði Baþ ka ný Mem duh Çý rak da dert le ri nin sa de ce kor san tak - si ci lik ol ma dý ðý ný, ay ný za man da a kar ya - kýt zam la rý nýn da ken di le ri ni zor du - rum da bý rak tý ðý ný söy le di. O yun ha va sý eþ li ðin de bir sü re oy na yan grup ta ki ler da ha son ra da ðýl dý. Ýs tan bul / a a TÜRK-ÝÞ, sos yal gü ven lik kap sa mý dý - þýn da ka lan la rýn sa yý sýn da ki kýs mî dü - zel me ye kar þýn Tür ki ye de 13 mil yon ci va rýn da ki ki þi nin sos yal gü ven lik hak kýn dan yok sun ol du ðu nu sa vun du. Kon fe de ras yon, sos yal gü ven lik uy gu - la ma la rý ve Sos yal Gü ven lik Ku ru mu - nun (SGK) 2010 fa a li yet le ri ne i liþ kin bir ra por ha zýr la dý yý lýn da ku - rum ge li ri nin art mýþ ol ma sý na rað men ge nel büt çe den ya pý lan trans fe rin yüz - de 5 ar ta rak 55 mil yar 244 mil yon li ra - yý bul du ðu na i þa ret e di len ra por da, ya - pý lan trans fer le rin ar ta rak de vam et - me si ku ru mun fi nans man so ru nu nun de vam et ti ði ni gör ter di ði be lir ti le rek, Sos yal gü ven lik sis te mi miz de re form a dý al týn da ya pý lan dü zen le me le rin ge - rek çe le rin den bir di ðe ri ni de sis te min tüm nü fu sa sos yal ko ru ma sað la ya cak þe kil de kap sa mý ný ge niþ let mek o luþ - tur muþ tur. An cak re for mun dör dün - cü a ya ðý ný o luþ tu ran ve sis te min kap - sam so ru nu nu çö ze cek o lan sos yal yar dým sis te mi nin ku rul ma sý na o la nak sað la ya cak ya sal dü zen le me bu gü ne ka dar ya pýl ma mýþ týr. 2007, 2008 de sos yal gü ven lik kap sa mý dý þýn da ka lan nü fu sun o ra ný yüz de 20 den kýs mî dü zel me i le 2009 da yüz de 19 a, 2010 da i se yüz de 17 ye düþ müþ tür. An cak ha la 13 mil yon ci va rýn da ki va - tan da þý mýz sos yal gü ven lik hak kýn - dan yok sun dur de nil di. An ka ra / a a 13 mil yon va tan daþ sos yal gü ven lik ten yok sun yaþýyor TÜR KI YE DE ilk ma ða za sý ný 2009 yý lýn da Fo rum Ýs tan bul, Bay ram pa þa da a çan tek no lo ji de vi Sa - turn; Tür ki ye nin en bü yük tek no lo ji ma ða za sý - ný, Tür ki ye nin en iþ lek cad de si Tak sim de ki De - mi rö ren Ýs tik lal de a çý yor. Me di a-sa turn Tür ki - ye CE O su Nu ri To pa tan, Sa turn De mi rö ren Ýs - tik lal ma ða za sý nýn a çý lý þý do la yý sýy la bir ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Tak sim e Sa turn gel di, tek no lo ji gel di! di ye rek ko nuþ ma sý na baþ la yan To pa tan, Av ru pa da gün de bu ka dar in sa nýn geç ti ði baþ ka bir cad de yok. Ýs tan bul un en koz mo po lit sem ti. Her ke sin ak lý na ge len ilk bu luþ ma ye ri. Bu gün sa at:10:00 da Sa turn De - mi rö ren Ýs tik lal ka pý la rý ný a ça cak. Hem de Tür ki ye nin en bü yük tek no lo ji ma ða za sý o la - rak de di. Tak sim in her gün 2 mil yon ki þi a ðýr - la dý ðý ný i fa de e den To pa tan, 3 kat tan o lu þan ve 9 bin met re ka re a la na sa hip ma ða za da, kon sep - tin ta ma men tü ke ti ci le rin be ðen di ði ü rün le ri de ne me, tec rü be et me, ya kýn dan in ce le me fýr - sa tý ver mek ü ze re ha zýr lan dý ðý ný be lirt ti. To pa - tan, müþ te ri le ri mi zin ü rün le ri nin tes li mat la rý - ný üc ret siz o la rak ya pa ca ðýz. Kim se ye ü rün ta - þýt ma ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. To pa tan, bu ay i - çin de Sa turn Fo rum Mar ma ra ma ða za sý ný a ça - cak la rý ný da bil dir di. Ümit Kýzýltepe/ Ýstanbul Sa turn Tak sim bu gün ka pý la rý ný a çý yor Pom pa ce bi miz den çe ki yor Japonya'nýn er ya da geç finansal kayba uðrayacaðýný bekleyen hedge fonlar, depremden bu yana hükümet ve þirket tahvillerinde milyon dolar kâr elde ettiler. TAZÝYE Arkadaþýmýz Hasan Ekeer'in annesi Metin Ekeer'in babaannesi Sabiye Ekeer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz Gölcük Yeni Asya Okuyucularý HABERLER MARMARA DEPREMÝNDE DE FIRSATI KAÇIRMADILAR FAL CON Ma na ge ment ýn ku - ru cu su Jim Le it ner, dün ya da ki tüm ge liþ me le ri ya kýn dan ta - kip e den bir e kip le ça lý þý yor. Bü yük fe lâ ket le ri, bi rer ya tý - rým fýr sa tý na çe vir di ði i çin ken di si ne Fe lâ ket Fýr sat çý sý de ni len Le it ner, 1999 bü yük dep re min de Tür ki ye de ki bü tün cam þir ke ti his se le ri - ni top la mýþ tý. Le it ner ýn, 2001 kri zin de Türk Li ra - sý nda ki spe kü las yon lar da ö nem li rol oy na dý ðý ko nu - þul du. Ýs tan bul / Ye ni As ya Media-Saturn Türkiye CEO'su Nuri Topatan. TÜKODER ve Birleþik Taksiciler Derneði üyesi bir grup Taksim'de zamlarý protesto etti.

12 12 Ý LAN Y E SAS NO : 2010/433 E sas. KA RAR NO : 2011/44 Da va cý MEH MET ÇÖ POG LU a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: DA VA CI NIN DA VA SI NIN KA BU LÜ Ý LE, E dir ne i li U zun köp rü il çe si Mu ra di ye Ma hal le si cilt 7, ha ne 462 (T.C NO ) Hü se yin ve Ber rin oð lu 06/11/1991 do ðum lu da va cý Meh met'in Çö poð lu o lan so ya dý nýn "ÇE LÝK" o la rak tas hi hi ne, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 10/03/ B: ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2011/25 E sas. 2011/36 Ka rar. Mah ke me mi zin 2011/25 E sas, 2011/36 ka rar sa yý lý ta rih li i la mý ge re ðin ce Üs kü dar Ýl çe si Mi mar si nan mah cilt 51 ha ne 1251 de Ul vi ve Sa bi ha Gül gün oð lu do ðum lu TC nu ma ra sýn da ka yýtlý da va cý nýn Ni ya zi o lan is mi nin ALP o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE KA RAR VE RÝL DÝ ÐÝ Ý LAN O LU NUR B: T. C. KADIKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2010/556 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO : 2011/ Da va nýn KA BU LÜ NE, Ýs tan bul i li, Mal te pe il çe si, Gül su yu Mah. C:18 H:525 BSN:2'de nü fu sa ka yýt lý Rý za ký zý, Ha ným'dan doð ma, Ið dýr do ðum lu T.C no.lu Ha ya ti Ký lýç'ýn Ha ya ti o lan a dý nýn; bu nun ço cuk la rý o lan ay ný ha ne BSN: 4'de nü fu sa ka yýt lý Ek rem oð lu, do ðum lu, T.C no.lu Ha kan Ký lýç; ay ný ha ne BSN:5'de nü fu sa ka yýt lý Ek rem oð lu, do ðum lu, T.C no.lu Yal çýn Ký lýç ve Kars i li Sa rý ka mýþ il çe si, As bu ða kö yü C:10 H:5 BSN:45'de nü fu sa ka yýt lý Ek rem ký zý Ka dý köy do ðum lu TC no lu Fi liz Ka ya' nýn Ha ya - ti o lan a na ad la rý nýn Ha ti ce o la rak nü fus kü tü ðün de DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril di. B: T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO : 2010/2978 E sas. KA RAR NO: 2011/692 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, E la zýð ili Mer kez il - çe si, Fev zi çak mak mah/köy, 5 Cilt, 224 Ha ne no'da nü fu sa ka yýt lý, Bü lent ve Ay þe'den ol ma, 27/08/1999 do ðum lu, E NES BA RAN DUR DU'nun TMK 404. mad de si ge re ðin ce 18 ya þý ný dol du run ca ya ka dar ve sa yet al tý na a lý na rak ken di si ne TMK 413. mad de si ge re ðin - ce Bay burt Ý li, Mer kez, O ruç bey li mah/köy, 132 Cilt, 47 Ha ne no'da nü fu sa ka yýt lý, Ýl ham ve Ru ha de'den ol ma, 11/09/1979 do ðum lu, FA TÝH DE MÝR VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2011/146 E sas. KA RAR NO: 2011/195 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Ka ra ka dý mah/köy nü fu su na ka yýt lý Meh met ve Ay þe'den ol ma, 1941 do ðum lu KA ZIM AY ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý Ka zým ve Fat ma' dan ol ma, 1964 do ðum lu KA MÝL AY VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 11/03/ B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2010/310 Da va cý Gök sel Ay yýl dýz ta ra fýn dan a çý lan ga ip lik da va sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin - ce; Da va cý nýn da va di lek çe sin de ki bil gi le re gö re; ga ip li ði is te ni len da va cý nýn a bi si Er dal Ay yýl dýz'ýn ta ri hin den i ti ba ren bir lik te ya þa dýk la rý Ya vuz türk Ma hal le si, Ka ra - de niz Cad de si, Nes rin so kak, (Es ki A dý Hu zur So kak) 25 nu ma ra lý ad re sin den çý kýp git ti - ði ni ve ken di sin den bu za ma na ka dar hiç bir þe kil de ha ber a lý na ma mýþ o lan Ýs tan bul, Üs - kü dar, Ya vuz türk Ma hal le si, Cilt No:47, Ha ne No: 13, BSN:5'de nü fu sa ka yýt lý Mah mut ve Han zöh re'den ol ma 1976 do ðum lu ER DAL AY YIL DIZ' ýn ne re de ol du ðu nu bi len ve ken di - si ni ta ný yan ki þi le rin ga ze te i la nýn dan i ti ba ren 6 ay i çin de mah ke me mi ze biz zat bil gi ver me le ri, be lir ti len sü re de ha ber a lý na ma dý ðý tak tir de a dý ge çen ki þi nin GA ÝP LÝ ÐÝ NE ka - rar ve ri le ce ði teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur B: ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN 1. ÝLAN Þiþ li 3. As li ye Hu kuk Mah ke mesi'nin ta rih, 2010/113 E sas ve 2011/101 Sa yý lý ka ra rý i le Gü müþ ha ne Ý li, Kö se Ýl çe si, Gök çe kö yü Kö yü, CN:7, HN:21' de nü fu sa ka yýt lý, BSN:126 o lan Ha san ve Dö ne'den ol ma, 04/08/1979 Þiþ li do ðum lu T.C. Kim lik no.lu Ki raz Mut lu'nun, "Ki raz" o lan a dý nýn "Sev tap" o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, nü - fus ka yýt la rý na a dý nýn ve so ya dý nýn "SEV TAP MUT LU" o la rak KAY DE DÝL ME SÝ NE ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. 11/03/ B: ÞÝÞLÝ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E sas No: 2010/172 E sas. Da va cý ÝH SAN YIL MAZ ve ki li Av. AB DUR RAH MAN GÜ ZEY ta ra fýn dan da va lý lar A LÝ SEY DÝ ÖZ DEMÝR, LÜT FÝ ÖZ DE MÝR v.s. A ley hi ne a çý lan taz mi nat da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma sýn da: Da va lý LÜT FÝ ÖZ DE MÝR a dý na Çe lik te pe Mah. Þi ra ne Sk. Zey bek Apt. D.3 No.2 Ýs tan - bul, da va lý A LÝ SEY DÝ ÖZ DE MÝR a dý na Fa tih Mah. Göz da ðý Cad. O kul Sk. No.6 D.4'e E - sen ya lý Pen dik/ýs tan bul ad re si ne çý kar tý lan da ve ti ye teb lið e di le me di ðin den ve za bý ta tah ki ka tý i le ad re si nin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan, da va lý lar dan AS YA A LIÞ VE RÝÞ HÝZ MET LE RÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. ve yet ki li le ri i le da va cý ÝH SAN YIL MAZ a ra sýn da ya - pý lan 25/02/2008 ta rih li söz leþ me den kay nak la nan ve da va cý ya a it gay ri men ku le ver - dik le ri ha sar ne de niy le da va lý lar MEH MET MER MER, AS YA A LIÞ VE RÝÞ HÝZ MET LE RÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ, LÜT FÝ ÖZ DE MÝR Ý LE A LÝ SEY DÝ ÖZ DE MÝR'den ,00 TL taz - mi na týn faz la ya da ir hak larý sak lý kal mak kay dýy la tah si li ne ka rar ve ril me si is te mi ne i liþ - kin da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 02/06/2011 gü nü sa at 10.00'da da va lý lar A LÝ SEY DÝ ÖZ DE MÝR, LÜT FÝ ÖZ DE - MÝR'in Ha kim li ði miz de ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si hu su - su da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 04/03/ B: T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/44 Esas. GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO: 2011/116 HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçe ve nedenlerle: 1- Davanýn Kabulü ile, Kayseri, Tomarza, Dadaloðlu Kasabasý Hürriye, Cilt No: 48, Hane No: 28, (BSN.NO: 84) T.C.No: 'de nüfusa kayýtlý, Kemal ve Selvinaz' dan olma, Tomarza 07/07/1989 doðumlu LUMANSAMEN'in "LUMAN" olan adýnýn "NUMAN " olarak NÜFUS KAYITLARINDA DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE VE KARARIN ÝLANINA. Karar verildi. B: T. C. PENDÝK 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2010/1165 E sas. KA RAR NO: 2011/104 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ýs tan bul i li, Be þik - taþ il çe si, Ci han nu ma mah/köy nü fu su na ka yýt lý Meh met Ce vat ve Sa mi me'den ol ma, 1950 do ðum lu LEY LA BUL GUR LU ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne Gi re sun i li Ça mo luk il - çe si Kut lu ca Mah/Köy nü fu su na ka yýt lý Meh met ve Ha mi de'den ol ma, 1974 do ðum lu HA NÝ FE TE PE TAM VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 01/03/ B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2010/766 E sas. Da va cý So ner Sön mez ve ki li Av. A li Os man Ka ra er ta ra fýn dan San dý na Sön mez a ley hi - ne a çý lan (þid det li ge çim siz lik ne de ni i le) bo þan ma da va sýn da; Da va lý San dý na Sön mez'in ka yýt lý ad re si nin ol ma dý ðý, em ni yet ma ri fe ti ve di ðer tüm a ra ma la ra rað men ye ni ad re si nin tes pi ti müm kün ol ma mýþ týr, bu su ret le da va lý San dý na Sön mez'e da va di lek çe si nin teb li ði ne, yar gý la ma nýn 17/05/2011 gü nü sa at 09:35'te ya - pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ol du ðun dan mu ha ta býn biz zat mah ke me miz de ha zýr bu lun ma - sý ve ya ken di si ni ka nu ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, gel me di ði tak dir de HUMK 213/2 mad de si ge re ðin ce mah ke me ye gý ya býn da de vam o lu na ca ðý, da va di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 14/03/ B: T. C. FATÝH 3. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2010/336 E sas. DA VA LI : VIC TO RI A TA VUS Reh ber Cad. No: 10/9 Bah çe li ev ler/ ÝS TAN BUL Da va cý/da va cý lar ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni i le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va lý nýn da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil - di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma - mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti c e a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 28/04/2011 gü nü sa at: 11:40'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i - le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 09/03/ B: T. C. BAKIRKÖY 7. AÝLE MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/1458 KA RAR NO: 2011/100 Nev þe hir Ý li, Mer kez, Ye ni ma hal le, Cilt: 25, Ha ne: 223'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan, Tah - sin oð lu, Fat ma'dan doð ma, Nev þe hir do ðum lu, T.C kim lik no lu Nej mi AY'ýn a dý nýn, "NEC MÝ" o la rak TAS HÝ HEN TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril miþ ol du ðu i la nen teb lið o lu nur. 10/03/ B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/135 Mah ke me mi zin ta rih ve 2010/135 e sas sa yý lý ka ra rý i le E dirne i li Ke þan il çe - si Kar lý ma hal le si ve ya kö yü Cilt 55 Ha ne 132'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ö zer i le Zey - nep'ten ol ma d.lu ÖZ NUR E RER E GE SEL'in "E RER E GE SEL" o lan so yis mi nin "E GE SEL" o la rak dü zel til me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2008/525 Esas. Mahkememizce verilen 04/11/2010 tarih, 2008/ /1060 sayýlý karar ile davanýn KABULÜ ile davacý þirketlerin Albaraka Türk Bankasý Trabzon Þubesine ait hesaptan keþide edilen nolu keþidecisi Harran Kebap ve Lok. Ýþl. Turizm Tic. Ltd. Þti. olan 3.671,00 TL bedelli çek yönünden davalýlara borçlu olmadýðýnýn tespitine, Çek bedelinin % 40'ý olan 1.468,40 TL oranýnda icra inkâr tazminatýnýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýlara ödenmesine, Davacýnýn çekin iptali ile ilgili talebinin reddine, bakiye 168,46 TL harcýn ve yargýlama giderlerinin ve 500 TL avukatlýk ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline, karar verilmiþ olup, Mahkememizce verilen iþ bu kararýn kendisine teblið edilemeyen, zabýta araþtýrmasý sonunda adresi tesbit edilemeyen davalýya ilanen tebliði ile yasal sürede yukarýda numarasý yazýlý Mahkememiz dosyasýna itiraz etmediði takdirde iþ bu kararýn kesinleþeceði hususu, Teblig yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 18/02/ B: BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ÇE MÝÞ GE ZEK 60. YIL FE RÝ BO TU NUN SA TI ÞI VE FE RÝ BOT TA ÞI MA CI LI ÐI HAT TI NIN 30 YIL LI ÐI NA KÝ RA YA VE RÝL ME SÝ Ý ÞÝ NE A ÝT Ý LAN MET NÝ DÝR. Çe miþ ge zek Be le di ye Baþ kan lý ðý na a it Çe miþ ge zek 6O. Yý I Fe ri bo tu i le il gi li o la rak fe ri - bo tun sa tý þý ve þu an kul lan mak ta ol du ðu hat tý nýn 30. yýl lý ðý na ki ra la ma i ha le si 2886 sa - yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 45. Mad de si u ya rýn ca a çýk tek lif u su lü i le ya pý la cak týr. Ý ha le Pa zar te si Gü nü sa at 11.00'da Be le di ye Hiz met Bi na sý Top lan tý Sa lo nun - da ya pý la cak týr. Baþ vu ru lar Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne i ha le sa a ti ne ka dar ya pý la bi le cek tir. Ý ha le ko nu su Çe miþ ge zek 6O. Yý I Fe ri bo tu nun mu ay yen sa týþ be de li ,00 TL (KDV DA HÝL), fe ri bot hat tý nýn 30 yýl lýk ki ra sý nýn mu ay yen be de li i se yýl lýk ,00 TL'dir. Ý ha le nin ge çi ci te mi nat mik ta rý top lam mu ay yen be del o lan ,00 TL ü ze rin den % 3'den az ol ma mak ü ze re is tek li ler ta ra fýn dan be lir le ne cek ve Be le di ye miz Ma li Hiz - met ler Mü dür lü ðün den a la cak la rý tes li mat i le Be le di ye miz he sap la rý na ya tý rý la bi le cek tir. Ge çi ci te mi nat be de li o la rak ban ka lar dan a lý na cak o lan Ge çi ci Te mi nat Mek tu bu ka bul e dil mek te dir. A ný lan i þe a it þart na me Çe miþ ge zek Be le di ye Baþ kan lý ðý Fen Ýþ le ri Mü dür - lü ðün de gö rü le bi lir ve 300,00 TL kar þý lý ðýn da sa týn a lý na bi lir. Ý ha le ye ka týl mak is te yen ger çek ve ya tü zel ki þi ler den a lý na cak bel ge ler; Baþ vu ru Mek tu bu, Or tak lýk var i se or tak lýk be yan na me si ve i ha le ye ka tý la cak ki þi i çin no ter o nay lý yet ki bel ge si ve im za sir kü le ri, ge çi ci te mi nat mek tu bu ve ya ban ka de kon - tu, ger çek ki þi ler i çin nü fus cüz da ný fo to ko pi si, do kü ma nýn sa týn a lýn dý ðý na da ir bel ge, te bel lüð e dil di ði ne da ir i ba re nin yer al dý ðý im za lý þart na me. Ay rýn tý lý bil gi i çin; Çe miþ ge zek Be le di ye Baþ kan lý ðý- Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü, O nur GÜ NENÇ- Fen Ýþ le ri Md.V , Te pe ba þý Ma hal le si Ba dem li So kak No: 9 Çe miþ ge zek Tun ce li, (428) Çe miþ ge zek Be le di ye Baþ kan lý ðý 11/03/ B: ÇEMÝÞGEZEK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ESAS NO : 2011/7 Esas. DAVALI : CEMAL KARAGÖL Ýsmet Ýnönü Cad. Soðukpýnar Mah. No: 26 K: 3 D: 5 Kemalpaþa/ ÝZMÝR Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni Ýle Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 13/04/2011 günü saat: 09:20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C. KEMALPAÞA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) DOS YA NO : 2010/8248 A LA CAK LI : A car Mo bil ya Da ya nýk lý Tü ke tim Mal la rý Ýn þa at San. ve Tic. Ltd. Þti. VE KÝL LER : Av. Ra ma zan Ü TÜK Ha las kar ga zi cad. Hi da yet sok. N: 11/5 HAR BÝ YE/ÝS TAN BUL BORÇ LU : MU RAT YIL MAZ FE RÝT SE LÝM PA ÞA CAD. SI RA EV LER SK. NO: 25 FU SUN APT. D: 4 BAH ÇE LÝ EV LER/ÝST. A LA CAK : 2.217,78 TL (Fa iz ve mas raf lar ha riç) Mü dür lü ðü müz ce ta ra fý ný za gön de ri len ö de me em ri ad re si niz de bu lun ma ma nýz ne - de ni i le teb lið e di le me miþ ve za bý ta ca ya pý lan a raþ týr ma da ve muh tar lýk ca ya pý lan tet - kik te bir ne ti ce ver me miþ ol du ðun dan ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý iþ bu ö de me em ri nin teb li ði ta ri hin den i ti ba ren ka - nu ni sü re ye 15 gün i la ve siy le 25 gün i çin de ö de me niz, ta kip da ya na ðý se net kam bi yo se - ne di ni te li ði ni ha iz de ðil se ke za ta kip da ya na ðý se net al týn da ki im za nýn si ze a it ol ma dý ðý id di a sýn da i se niz, 20 gün i çin de a çýk ça bir di lek çe i le Tet kik Mer ci i Ha kim li ði ne bil dir me - niz, ak si tak dir de kam bi yo se ne din de ki im za nýn siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý im za ný zý hak sýz ye re in kâr e der se niz, se ne de da ya nan ta kip a la ca ðýn % 10'u o ra nýn da pa ra ce za - sý na mah kûm e di le ce ði niz borç lu ol ma dý ðý nýz ve ya bor cun it fa ve ya im hal e dil di ði ve ya a la ca ðýn za ma na þý mý na uð ra dý ðý hak kýn da i ti ra zý nýz var sa bu nu se bep le ri i le bir lik te 20 gün i çin de Tet kik Mer ci i ne bir di lek çe i le bil di re rek Mer ci'den i ti ra zý ný zýn ka bu lü ne da ir bir ka rar ge tir me di ði niz tak dir de ceb ri ic ra ya de vam o lu na ca ðý, i ti raz e dil me di ði ve borç ö den me di ði tak dir de 25 gün i çin de 74. mad de ge re ðin ce mal be ya nýn da bu lun ma nýz, ha pis le taz yik o lu na ca ðý nýz, hiç mal be ya nýn da bu lun ma ma nýz ve ya ha ki ka te ay ký rý be - yan da bu lu nur sa nýz ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz ih tar o lu nur. B: T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT Dos ya No : 2007/1773 E. Da va cý Ay þe YA VUZ ta ra fýn dan da va lý lar Meh met Dur sun vs a ley hi ne An tal ya Mer kez Ký zýl top rak 7721 A da 13 par sel sa yý lý sa yý lý ta þýn ma zýn or tak lý ðý nýn gi de ril me si da va sý nýn mah ke me miz de gö rül mek te o lan a çýk du ruþ ma sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca, Bü tün a ra ma la ra rað men da hi li da va lý lar dan; SA ÝM ÖZ TÜRK (HA SAN A LÝ), MAH MUT YIL MAZ (HA SAN HÜ SE YÝN), FA ZÝ LET BÝR - SEN UZ DÝL (HA MÝT), A BÝ DÝN KI SIK (AH MET), HA TÝ CE AK SU (MEH MET), MUS TA FA GÜR KAN (MU SA), MÝ NE ÖZ TÜRK (OS MAN), NU RAY AK KAN (ÝD RÝS), AY FER TI KIR - DIK(HA MÝT), GÜL TER KEK LÝK (HA MÝT), ÞE RÝ FE DE MÝ REL (ÝD RÝS), SÜ LEY MAN ÞE NER (HA LÝL), OS MAN BÝ TER (MEH MET), MU SA KAP LAN (MEH MET), SUL TAN A TA KUL (HA - SAN), FAT MA GEN CER, E MÝ NE ER DO ÐAN (MUS TA FA A LÝ), FAT MA YÖ RÜ MEZ (ÝD RÝS), RU KÝ YE AK SU (SÜ LEY MAN), FE DAN BÜL BÜL(ÝD RÝS), MEH MET TAÞ TE KÝN (AH MET), AY ÞE A DER(HÜ SE YÝN), SE LA HAT TÝN TE KÝN (HA SAN), ÝB RA HÝM TUN CAY(HA SAN), ad - re si tes pit e di lip da va/da hi li da va di lek çe si, du ruþ ma gü nü ve sa a ti teb lið e di le me di ðin - den; bu da va lý/da hi li da va lý la ra teb li ga týn i la nen ya pýl ma sý na, du ruþ ma nýn 05/04/2011 gü nü sa at 09:35'e bý ra kýl ma sý na ka rar ve ril di ðin den HUMY'nýn mad de le ri ge re - ðin ce ib raz et mek is te di ði de lil le ri i le bir lik te du ruþ ma ya gel me si, ak si tak dir de ay rý ca gý yap ka ra rý teb lið e dil mek si zin du ruþ ma nýn gý ya býn da so nuç lan dý rý la ca ðý da va/da hi li da va di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen du yu ru lur. 09/03/ B: T. C. ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý :2009 / 996 E /1133 K. DAVALI : NAMETTÝN AYDIN Güllü Köyü Eþme/ UÞAK Davacý Züleyha ÖREN tarafýndan aleyhinize açýlan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle; 1- Davanýn kabulüne, Erzurum Ýli Palandöken Ýlçesi (2044) Güzelyurt Köyü C: 127 H:42 BSN:96'da nüfusa kayýtlý,(t.c Kimlik No: ),Namettin ve Züleyha'dan olma, Konak, 16/12/2006 d.lu MELÝS CEREN AYDINýn velayetinin Edirne Ýli Uzunköprü Ýlçesi Küçükþehsuvarbey Mh. C:5 H:200 BSN:3'de nüfusa kayýtlý,(t.c Kimlik No: ), Sacit ve Ümran'- dan olma, Uzunköprü,17/05/1982 d.lu Davacý ZÜLEYHA ÖREN'e VERÝLMESÝNE, Davalý ile; a- Taraflarýn ayný þehirlerde oturmalarý halinde; Her ayýn 1 ve 3. haftalarý Cumartesi günleri saat 10.00'dan Pazar günleri saat 17.00'a kadar, Dini bayramlarýn 2.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 17.00'a kadar, b-taraflarýn ayrý þehirlerde oturmalarý halinde ortak çocuðun yaþý dikkate alýnarak; Her yýl Temmuz ayýnýn 1.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar, Her sene Aðustos ayýnýn 1.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar, Dini bayramlarýn ikinci günleri saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar çocuðun davacýdan alýnarak davalýya teslim edilmek sureti ile þahsi münasebet tesisine, 4721 Sayýlý TMK'nun 353. maddesi ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin tüzüðün 4. maddesi uyarýnca iþ bu karar ile velayeti kendisine verilen davacý Züleyha ÖREN'e iþ bu kararýn kesinleþme tarihinden itibaren 30 günlük sürede çocuðu 16/12/2006 d.lu Melis Ceren AYDIN'ýn varsa mal varlýklarýnýn dökümünü gösteren bir defter vermesine ve bu mal varlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda gerçekleþecek önemli deðiþiklikleri mahkememize bildirmesine, çocuðun mallarýný yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde çocuk mallarýnýn korunmasýna iliþkin 4721 Sayýlý TMK'nun 360 ve 361. maddelerince gösterilen tedbirlerin re'sen alýnabileceðinin davacý Züleyha ÖREN'e hatýrlatýlmasýna, 2- Davacý tarafýndan yapýlan TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 3- Peþin alýnan harcýn mahsubu ile bakiye 1.55 TL eksik harcýn davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, Karar verilmiþ olup, karar tebliði yerine kain olmak üzere T.K ve 31. Maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. 14/12/2010 kadar, Dini bayramlarýn 2.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 17.00'a kadar, b- Taraflarýn ayrý þehirlerde oturmalarý halinde ortak çocuðun yaþý dikkate alýnarak; Her yýl Temmuz ayýnýn 1.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar, Her sene Aðustos ayýnýn 1.günü saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar, Dini bayramlarýn ikinci günleri saat 10.00'dan 3.günü saat 10.00'a kadar çocuðun davacýdan alýnarak davalýya teslim edilmek sureti ile þahsi münasebet tesisine, 4721 Sayýlý TMK.'nun 353. maddesi ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin tüzüðün 4. maddesi uyarýnca iþ bu karar ile velayeti kendisine verilen davacý Züleyha ÖREN'e iþ bu kararýn kesinleþme tarihinden itibaren 30 günlük sürede çocuðu 16/12/2006 d.lu Melis Ceren AYDIN'ýn varsa mal varlýklarýnýn dökümünü gösteren bir defter vermesine ve bu mal varlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda gerçekleþecek önemli deðiþiklikleri mahkememize bildirmesine, çocuðun mallarýný yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde çocuk mallarýnýn korunmasýna iliþkin 4721 Sayýlý TMK.'nun 360 ve 361. maddelerince gösterilen tedbirlerin re'sen alýnabileceðinin davacý Züleyha ÖREN'e hatýrlatýlmasýna, 2- Davacý tarafýndan yapýlan TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 3- Peþin alýnan harcýn mahsubu ile bakiye 1.55 TL eksik harcýn davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, HUMK 432. maddesi gereðince kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilebileceðine dair davacýnýn yüzüne karþý, davalýnýn yokluðunda verilen karar açýkça okunup anlatýldý. 02/12/ B: T.C. KARÞIYAKA 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ÝHALEYE DAVET Ýstanbul Belediyesi Altyapý Projesi Kredi No: 4866-TU SÖZLEÞME PAKETÝ (SÖZLEÞME NO. C-TS-1) 1. Bu ihaleye Davet Mektubu, 710 sayý ve 16 Eylül 2007 tarihli "Development Business" de yayýmlanan Genel Ýhale Ýlaný doðrultusunda gönderilmektedir. 2. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Dünya Bankasý"ndan (IBRD) Ýstanbul Belediyesi Altyapý Projesinde kullanýlmak üzere kredi almýþtýr, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, kredinin bir kýsmýný Deprem Risk Yönetim ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Deprem ve Zemin Ýnceleme Müdürlüðü'ne (bundan sonra iþveren olarak anýlacaktýr) "Avrupa Yakasý Güneybatý Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarýnýn Yapýlmasý" iþinin finansmaný için tahsis etmiþtir. 3. Ýþveren, firmalarý, Dünya Bankasý satýn alma esas ve usulleri doðrultusunda, tek ihale paketi olarak yapýlacak olan "Avrupa Yakasý Güneybatý Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarýnýn Yapýlmasý" iþi için uygun ve yeterlikli teklif sahiplerini kapalý zarf usulüyle tekliflerini vermeye davet eder. iþin süresi 700 (yedi yüz) takvim günüdür. 4. Ýhale, Dünya Bankasý (IBRD) ikrazlarý ve IDA Kredileri Satýnalma Kurallarý Yönergesinde belirtilen Uluslararasý Rekabete dayalý Ýhale (ICB) yöntemleriyle yapýlacak olup, Ýhale Dokümanlarýnda tanýmlanan Geçerli Kaynak Ülkelerden tüm teklif sahiplerine açýktýr. 5. Teklif sahipleri ihtiyaç duyduklarý ilave bilgileri Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin aþaðýda belirtilen adresinden 09:00-16:00 arasýnda temin edebilirler. 6. Sözleþme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kýstaslarý ile ilgili bilgiye alttaki internet adresinden ulaþýlabilir; TR/SubSites/DepremSite/Documents/Avrupa%20Yakasý%20Günevbatý%20Bölqesi %20Mikro bölqeleme%20projesi ihale%20ilan%20detayý.pdf 7. Teklif sahipleri ihtiyaç duyduklarý ilave bilgileri ve ihale dokümanýný Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin aþaðýda belirtilen adresinden 09:00-16:00 saatleri arasýnda temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aþaðýdaki adrese yazýlý olarak baþvurarak, bu paket ile ilgili, Türkçe ve/veya Ýngilizce Ýhale Dokümanlarýný her biri için 600 TL (Altýyüz) (KDV Dahil) veya üçyüz'(300) Euro (KDV Dahil) karþýlýðýnda ayný adresten satýn alabileceklerdir, ihale doküman TL bedeli, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin Vakýflar Bankasý Valide Sultan (Ýstanbul) Þubesinde bulunan hesaba, Euro bedeli yine ayný bankanýn Valide Sultan (Ýstanbul) Þubesinde bulunan IBAN: TR hesaba C-TS-1 referans numarasý yazýlarak yatýrýlacak olup, dokümaný satýn almak için yatýrýlan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 8. Teklifler, teklif açýlýþ tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü süreyle geçerli olacak ve USD veya eþdeðerinde geçici teminat mektubu ile birlikte aþaðýda verilen adrese 12/Mayýs/2011 günü saat 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktýr. Geç sunulan teklifler ret edilecektir. 9. Teklifler, þahsen katýlan teklif sahipleri temsilcilerinin huzurunda, aþaðýda belirtilen adreste, 12/Mayýs/2011 günü saat 14.00'de (yerel saat) açýlacaktýr. 10. Adres bilgileri aþaðýda verilmektedir: Ýhale evraklarýnýn görülebileceði ve satýn alýnabileceði adres: Osman KILIÇ Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Ýyilileþtirme Daire Baþkanlýðý Deprem ve Zemin Ýnceleme Müdürlüðü Atatürk Bulvarý.No.162 Kat Fatih-ÝSTANBUL Tel: / Fax: Ýhale evraklarýnýn teslim edileceði adres: Ahmet Ýhsan Þatýr Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri ve Kararlar Daire Baþkanlýðý Ýhale Ýþleri Müdürlüðü - Zarf Teslim Bürosu Kasým sok. No: Merter- Güngören / Ýstanbul/ TÜRKÝYE TEL: B: ÝSTANBUL ÝLÝ AVRUPA YAKASI GÜNEYBATI BÖLGESÝ MÝKROBÖLGELEME RAPORLARI VE HARÝTALARININ YAPILMASI ÝÞÝ

13 AÝLE - SAÐLIK BÜ YÜK LE RÝ MÝ ZÝ ÖR NEK A LA LIM EV LÝ LÝK TE, sev gi ye ve man tý ða da ya lý bir yu va kur mak ye ri ne, ço ðu za man El a da ma ne der an la yý þý i le ha re ket e dil di ði ne de ði nen Na kil ci oð lu, ka fa sýn da borç se ne di tak sit le ri, kre di kar tý ö de me le ri o lan ki þi le rin, a i le i çin de a - de ta gü lüm se me yi u nut tu ðu nu ve en kü çük tar týþ ma nýn ö nü a lýn maz kav ga la ra dö nüþ tü ðü nü söy le di. Na kil ci - oð lu, Ýþ te bu nok ta da, u zun yýl lar bo yu ev li lik le ri ni sür dür mek te o lan an ne ve ba ba la rý mýz dan a la ca ðý mýz ders ler var. Bu say gýn in san lar biz ler den çok da ha bü yük sý kýn tý lar ya þa mýþ lar, ek me ðin bi le kar ney le sa týl dý ðý zor lu dö - nem ler den geç miþ ler. An cak her þe ye rað men a i le bü tün lü ðü nü ko ru ma ya ýs rar la ö zen gös ter miþ ler. Gü nü müz - de i se genç ler en kü çük so run da bi le so lu ðu mah ke me ka pý sýn da a lý yor. Oy sa bü yük le ri miz, ö nü müz de mü kem - mel bi rer mo del dir. On la rýn fe da kâr lý ðý ný, hoþ gö rü sü nü, da yan ma az mi ni ör nek al ma lý yýz di ye ko nuþ tu. 13 LÜKS TÜKETÝM dayatmasý, evliliklere ZARAR VERÝYOR YENÝ YUVA KURACAK GENÇLERE ZORUNLU ÝHTÝYAÇLARIN DIÞINDA LÜKS TÜKETÝM ÜRÜNLERÝ SATIN ALINMASININ VAZGEÇÝLMEZ BÝR KURAL GÝBÝ DAYATILMASI, EVLÝLÝKTE SORUNLARA YOL AÇIYOR. Günümüzde boþanmalarýn hýzla arttýðý, evliliði yýkan sebeplerin baþýnda ekonomik sýkýntýlarýn geldiði belirtiliyor. AF YON Ko ca te pe Ü ni ver si te si (A KÜ) Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Si ne ma ve Te le viz yon Bö lü mü öð re tim ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ýs ma il Hak ký Na kil ci oð lu, ev le ne cek genç le re ev ku rar ken zo run lu ih ti yaç la rýn dý þýn da lüks tü ke tim ü rün le ri sa týn a lýn ma sý nýn vaz ge çil mez bir ku ral gi bi da ya týl dý ðý ný bil dir di. Af yon ka ra hi sar Be le di ye si, A KÜ, Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lü ðü, Türk An ne ler Der ne ði ve E ði tim Da nýþ man lýk Mer ke zi nin iþ bir li ðin de dü zen le nen 5. A i le O ku lu Pro je si nin a çý lý þýn da ko nu þan Doç. Dr. Na kil ci oð lu, son yýl lar da bo þan ma la rýn hýz la art tý ðý ný söy le di. Ev li li ði yý kan se bep le rin ba þýn da e ko no mik sý kýn tý la rýn gel di ði ni be lir ten Na kil ci oð lu, a i le ler i çin ge çim der di nin en ö nem li so run du ru mun da ol du ðu nu kay det ti. Ba zý yan lýþ a det ve a lýþ kan lýk la rýn da ge çim sý kýn tý sý ný i yi ce art týr dý ðý na dik kat çe ken Na kil ci oð lu, Ev le ne cek genç ler i çin ev ku rar ken zo run lu ih ti yaç la rý kar þý la ma ya ye te cek ev eþ ya la rý dý þýn da, lüks tü ke tim ü rün le ri sa týn a lýn ma sý vaz ge çil mez bir ku ral gi bi da ya tý lý yor. Ev kur ma ve dü ðün mas raf la rý, sa bit ge lir li a i le ler a çý sýn dan kýz e vi i çin de er kek e vi i çin de ne re dey se yý kým ha li ni al mak ta dýr. A i le re is le ri ya nýn da genç ler de ö de ye me ye cek le ri a þý rý bir borç yü kü al tý na gi ri yor de di. Afyonkarahisar / cihan Denizli'de baþlayan uygulama, 20 Aralýkta Ankara'da sona erecek. Saðlýk Anadolu için start verildi SAÐ LIK a la nýn da top lu mun bi linç len di ril me si a ma cýy la Sað lýk Ba kan lý ðý, TRT, Ye rel ve Böl ge sel Te le viz yon lar Bir li ði (YBTB) ön cü lü ðün de or ga ni ze e di len Sað lýk A na do lu Pro je si nin De niz li uy gu la ma sý baþ la týl dý. Ül ke ge ne lin de 100 uz man he ki min 16 bin ki lo met re yol kat e de rek, O be zi te, ka dýn ve ço cuk sað lý ðý, kan ser, kalp sað lý ðý, or gan nak li, a i le he kim li ði, göz sað lý ðý, a ðýz ve diþ sað lý ðý ko nu la rýn da hal ký bi linç len dir mek ü ze re çe þit li ça lýþ ma lar ya pa ca ðý pro je nin De niz li a ya ðý ya pýl dý. Ça tal çeþ me O da Ti yat ro su Sa lo nu nda sa rý nok ta göz has ta lý ðý ve ev de sað lýk hiz me ti uy gu la ma sý dü zen le nen prog ram la baþ la dý. Pa muk ka le Ü ni ver si te si (PA Ü) Týp Fa kül te si Göz Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Av ni Mu rat A vun duk, sa rý nok ta ad lý göz has ta lý ðý ko nu sun da ki su num da, has ta lý ðýn ya þa bað lý ve mer ke zi gör me yi en gel le yen bir ra hat sýz lýk ol du ðu nu be lirt ti. Has ta lý ðýn, vü cut me ta bo liz ma sýn da ki a týk la rýn mer ke zi gör me yi sað la yan yer de bi rik me siy le o luþ tu ðu nu an la tan A vun duk, Ge nel de 60 yaþ ü ze rin de ki ler de gö rü lür. Sa rý nok ta göz has ta lý ðýn da ba yan lar da ha risk li grup tur. Si ga ra ve al kol kul la ný mý, da mar sert li ði, þe ker has ta lý ðý, tan si yon has ta lý ða yol a çan et ken ler den dir de di. Denizli / aa EV DE SAÐ LIK HÝZ ME TÝ PROG RAM DA, De niz li de ki sað lýk hiz met le riy le il gi li bil gi ve ren Ýl Sað lýk Mü dü rü Er do - ðan Taþ da ö zür lü ve ya ta ða ba ðým lý ya þa yan has ta la ra Ev de Sað lýk Hiz me ti ve ril di - ði ni be lirt ti. Taþ, a i le sað lý ðý mer kez le - ri ve dev let has ta ne le rin de gö rev li per so nel le il de ha len 2 bin do la yýn da ki þi ye bu hiz me tin su nul du ðu nu bil - dir di. Taþ, he de fin da ha çok ki þi ye u laþ mak ol du ðu nu kay det ti. Ay ný za man da Ö zür lü Ve ri Ta ba ný o luþ tur duk la rý - ný, 2010 yý lý so nu i ti ba riy le 13 bin ka yýt ya pýl dý ðý ný, bu ra ka mý bü tün ö zür lü le re kar þý lýk ge le cek þe kil de ge - liþ ti re cek le ri ni söy le di. Bu a - ra da pro je kap sa mýn da öð - ren ci ler, ge zi ci sað lýk o to - büs le rin de sað lýk ta ra ma - sýn dan ge çi ril di. Sað lýk A - na do lu Pro je si, 20 A ra lýk ta An ka ra da so na e re cek. Kro nik has ta lýk la ra yýl da 20 mil yon do lar ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Ýs tan bul Týp Fa kül te si Ge nel Cer ra hi A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ke nan De mir kol, Tür ki ye de kro nik has ta lýk la rýn te da vi si i çin yýl da 20 mil yar do lar har can dý ðý ný be lir te rek, bu pa ra nýn dört te bi riy le gü ven li gý da ü re ti le bi le ce ði ni söy le di. Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne ði (TÜ - KO DER) i le Ýs tan bul Ba ro su Tü ke ti ci Hak la rý ve Re ka bet Hu ku ku Mer ke zin ce, 15 Mart Dün ya Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la ba ro da dü zen le nen Gý da Gü ven li ði ko nu lu pa nel de ko nu þan De mir kol, gý da nýn bir in san lýk hak ký ol du ðu nu vur gu la dý. To hum ban ka la rý na da dik ka ti çe ken De mir kol, to hu mun en i yi tar la da mu ha fa za e di le bi le ce ði ni kay de de rek, Han gi top rak ta, han gi ik lim de, na sýl su la ma ya pý la ca ðý ný bi le me den sak la dý ðý mýz to hum kuþ ye mi ol mak tan ö te geç mez de di. BM Gý da ve Ta rým Ör gü tü nün 2002 yý lý ra po ru na gö re, dün ya da ki ta rým sal fa a li yet le rin 10 mil yar in sa ný bes le ye cek dü zey de ol du ðu nu i fa de e den De mir kol, bu ko nu da ki en bü yük en ge lin e roz yon ve bu nu hýz lan dý ra cak kü re sel ý sýn ma ol du ðu nu be lirt ti. De mir kol, ha ya tî a lan la rýn da ral ma sý du ru mun da sa vaþ la rýn ve in san gö çü nün ka çý nýl maz ol du ðu nu i fa de e de rek, gý da gü ven li ðiy le il gi li o la rak ö nü müz de ki yýl lar da bu tür so run lar la kar þý la þý la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Gý da gü ven li ði nin ol ma dý ðý du rum lar da baþ ta kalp da mar ra hat sýz lýk la rý ol mak ü ze re kro nik has ta lýk la rýn gö rül dü ðü nü an la tan De mir kol, son yýl lar da bu has ta lýk lar da ya þa nan ar tý þa dik ka ti çek ti. De mir kol, Tür ki ye, kro nik has ta lýk la rýn te da vi si i çin yýl da 20 mil yar do lar har cý yor. Bu pa ra nýn dört te bi ri i le gü ven li gý da ü re te bi li riz de di. Gü ven li gý da ko nu sun da bi li min if lâs et ti ði nok ta da yýz di yen De mir kol, i þin si ya set ve hu kuk sa va þý na dö nüþ tü ðü nü, gý da gü ven li ðiy le oy na ma nýn bir in san hak ký ih lâ li ol du ðu nu vur gu la dý. Ýstanbul / aa EL SA NAT LA RI VE RE SÝM Ý LE TE DÂ VÝ ER ZU RUM DA, BÖL GE E ÐÝ TÝM VE A RAÞ TIR MA HAS TA NE SÝ NÝN PSÝ KÝ YAT RÝ SER VÝ SÝNDE YA TAN HAS TA LAR TA RA FIN DAN YA PI LAN EL SA NAT LA RI Ü RÜN LE RÝ HEM TE DA VÝ LE RÝ NE KAT - KI SUN DU, HEM DE BÝR SA NAT FA A LÝ YE TÝNE DÖ NÜÞ TÜ. ER ZU RUM DA, Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nin (BE AH) Psi ki yat ri Ser vi si nde ya tan has ta lar ta ra fýn dan ya pý lan el sa nat la rý ü rün le ri ser gi len di. BE AH i çe ri sin de bir yýl ön ce a çý lan el sa nat la rý ve re sim kur su na ka tý lan Psi ki yat ri Ser vi si has ta la rý nýn bu sü re zar fýn da yap tý ðý ah þap bo ya ma, tu val, tab lo ve röl yef ler den o lu þan 170 ça lýþ ma, 7. Ge le nek sel El Sa nat la rý ve Ah þap Bo ya ma Ser gi si a dý al týn da sað lýk ku ru lu þu i çe ri sin de ser gi len di. Ser gi nin a çý lý þý ný BE AH Baþ he ki mi Doç. Dr. Faz lý Er do ðan i le Ýl Em ni yet Mü dü rü Ha lit Tur gut Yýl dýz bir lik te yap tý lar. Er do ðan, a çý lý þýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ser gi de bu lu nan el sa nat la rý ve re sim ça lýþ ma la rý nýn Psi ki yat ri Ser vi si nde ya tan has ta la rýn te da vi - si ne kat ký sun du ðu nu söy le di. Er do ðan, sa nat sal fa a li ye tin has ta la rýn te da vi sin de et ki li ol du ðu nu da i fa de e de rek, Ta ma men o ni yet le (has ta la rýn sa nat la te da vi si) ya pýl mýþ bir iþ. Za ten ba kan lý ðý mý zýn ye ni bir pro je si var. Top lum Ta ban lý Psi ki yat ri Mer kez le ri o luþ tu rul ma ya ça lý þý lý yor. Ö zel lik le bir ta kým psi ki yat ri ra hat sýz lý ðý o lan has ta la rýn gün i çe ri sin de meþ gul o la bi le cek le ri bir meþ gu li yet te ra pi a la ný ve di ðer uð raþ la rý ný ser gi le ye bi le cek le ri bir a lan o la cak di ye ko nuþ tu. Psi ki yat ri Ser vi si nde ya tan has ta lar dan Ru þen Do ðan da has ta ne i çe ri sin de a çý lan kurs ta el sa nat la rý ko nu sun da kurs gör dü ðü nü be lir te rek, ser gi de ah þap ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra ken di si nin yap tý ðý bir tab lo nun bu lun du ðu nu kay det ti. Erzurum / aa Hastalarýn yaptýðý ahþap boyama, tuval, tablo ve rölyefler büyük ilgi gördü. FOTOÐRAF: AA Ba zý çi ko la ta lar da GDO lu so ya je la ti ni kul la ný lý yor TÜ KE TÝ CÝYÝ Ko ru ma Der ne ði (TÜ - KO DER) Ýz mir Þu be Baþ ka ný Gül çin Ton guç, 15 Mart Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la bir ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Ton guç, Top lan tý da GDO lu ü rün le re, di ya bet has ta lý ðý na, ka çak a kar ya ký ta ve tü ke ti ci hak la rý nýn ko run ma sý na dik kat çe ken Ton guç, Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun un yü rür lü ðe gir di ði 1995 yý lýn dan be ri tü ke ti ci hak la rý nýn ko run ma dý ðý ný, hü kü met le rin de ye ter li ö ze ni gös ter me di ði ni id di a et ti. Tü ke ti ci hak ih lâl le rin den ör nek ler ve ren Gül çin Ton guç, GDO lu ü rün le rin e ti ket le re ya zýl ma dý ðý ný, ba zý çi ko la ta lar da GDO lu so ya je la ti ni kul lan dý ðý ný söy le di. ABD de ü re ti len çi ko la ta lar da kul la ný lan so ya je la ti nin GDO lu ol du ðu nu, Tür ki ye de de de ne me a ma cýy la böy le ü rün ler i mal e dil di ði ni be lir ten TÜ KO DER Þu be Baþ ka ný, bun la rýn in san sað lý ðý ü ze rin de ki o lum suz et ki si bi lin me si ne rað men hü kü me tin hiç bir ya sak la ma ka ra rý al ma dý ðý ný söy le di. Ton guç, Bi lim in san la rý, 13 yýl dan faz la dýr it hal e di le rek ül ke miz de sa tý lan GDO lu ü rün le rin, i le ri de çok bü yük za rar lar do ðu ra ca ðý ný ve in san sað lý ðý ný teh dit et ti ði ni a çýk la mak ta dýr. Bun la rý ü re ten ve pa zar la yan ta rým ve gý da þir ket le ri nin tek a ma cý, da ha çok sat mak ve da ha çok kâr el de et mek tir þek lin de ko nuþ tu. Te mel gý da mad de le ri nin el yak tý ðý ný, tü ke ti ci le rin u cuz, ka li te siz ve mer di ve nal tý ü re tim den ge len gý da lar la bes len me ye zor lan dý ðý ný id di a e den Gül çin Ton guç, ni þas ta baz lý þe ker ve fruk toz kul la ný lan gý da la rýn da in san sað lý ðý ü ze rin de ki et ki si et ra fýn da dö nen tar týþ ma la rý ha týr lat tý. Ton guç, Ko ca e li Ü ni ver si te si nce ya pý lan bir a raþ týr ma da 17 bin ço cuk ta di ya bet tes bit e dil di ði ni ak ta ra rak, Hü kü me te so ru yo ruz, kit le ha lin de ö lüm ler ol du ðun da mý bi lim sel a çýk la ma la rý dik ka te a la cak sý nýz? de di. Ýzmir / cihan

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR ATLETÝCO MADRÝD: ARDA ÝLE ANLAÞTIÐIMIZ DOÐRU DEÐÝL Arda, haberlerle ilgili olarak spor medyasýný suçladý. THY Shakhtar'ýn resmî sponsoru oldu TÜRK Ha va Yol la rý (THY) ve Uk ray na'nýn FC Shakh tar Do netsk ta ký mý, res mi spon sor luk i çin an laþ tý. THY Ba sýn Mü þa vir li ðin den ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, THY'nin ö nem li pa zar la rýn dan bi ri o lan ve ha li ha zýr da 6 ay rý þeh ri ne uç tu ðu (Ki ev, Do netsk Lviv, O des sa, Sim pe re fol, Dnep ro pet rovsk) Uk ray - na'nýn ün lü fut bol ku lü bü FC Shakh tar Do netsk a - ra sýn da spon sor luk an laþ ma sý na va rýl dý. An laþ ma, 20 Mart Pa zar gü nü Do netsk'te ya pý la cak im za tö - re ni i le res mi yet ka za na cak. 1,5 yýl lýk spon sor luk an laþ ma sý çer çe ve sin de Türk Ha va Yol la rý, Uk ray - na'nýn ün lü ta ký mý FC Shakh tar Do netsk ''res mi spon so ru'' un va ný i le ta kým for ma sýn da sýrt rek la mý o la rak lo go su nu bu lun du ra cak ve ku lü bün ken di sa ha sý Don bass A re na Sta dý'nda ki rek lam pa no la rý baþ ta ol mak ü ze re in ter net da hil tüm mec ra la rýn da rek lam ve lo go la rý i le yer a la cak. FC Shakh tar Do - netsk ta ký mý nýn fut bol cu la rý na, THY'nin ta ný tým ak ti vi te le rin de yer ve ri le cek. Türk Ha va Yol la rý, FC Shakh tar Do netsk'i Uk ray na dý þýn da ger çek leþ ti ri le - cek tur nu va la ra ve kamp la ra ta þý ya cak. Cüneyt Çakýr UEFA'da bugün düdük çalacak FI FA ko kart lý Türk ha kem Cü neyt Ça kýr, Ýn gil - te re'nin Manc hes ter City i le Uk ray na'nýn Di - na mo Ki ev ta kým la rý a ra sýn da bu gün oy na na - cak U E FA Av ru pa Li gi 3. tur rö vanþ karþýlaþmasýný yö ne te cek. Ýn gil te re'de TSÝ 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma da Cü neyt Ça kýr'ýn yar - dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. Sü ley man A bay da ma çýn dör dün cü ha ke mi o la cak. Ay rý ca Hü se yin Gö çek ve Ba rýþ Þim þek bu ö nem li maç ta i la ve yar dým cý ha kem o la rak gö rev a la cak. Ýstanbul'da triatlon turnuvasý yapýlacak TÜRKÝYE Triatlon Federasyonu Kurucusu ve Onursal Baþkaný Halil Kýlýçoðlu ve Asbaþkan Cihat Bingöl Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yu ziyaret etti. Avupa Baþkenti Ýstanbul un seçilmesi sebebiyle Ýstanbul gibi mega þehirde dünya sporu olan triatlon un yapýlmasý için vali Mutlu'nun desteðini aldýklarýný belirten Kýlýçoðlu, Temmuz ayýnda Ýstanbul hakýný triatlon sporuyla buluþturacaklarýný söyledi. ÝSPANYOL KULÜBÜNÜN TRANSFER HABERLERÝNÝ ÞAÞKINLIKLA ÝZLEDÝÐÝ BELÝRTÝLDÝ. GALATASARAY'IN kimmi fuüsomcuzu Ar - da Tu ran'ýn ge le cek se zon i çin At le ti co Mad rid i le an laþ tý ðý yö nün de ki id di a lar Ýs - pan yol ku lü bü ta ra fýn dan ya lan lan dý. AS ga - ze te si At le ti co Mad rid Ku lü bü kay nak la rý na da ya na rak ver di ði ha ber de, Türk ba sý ný nýn Ar da'nýn At le ti co Mad rid'e ge le ce ði yö nün - de ýs rar lý ha ber ler yap ma sý na kar þýn ku lüp yö ne ti mi nin bu nu ke sin bir dil le ya lan la dý - ðý ný yaz dý. Ar da'nýn At le ti co Mad rid'e ge le - ce ði ne i liþ kin id di a la rýn ge çen se zon da çýk - tý ðý ve ye ni den gün de me ge ti ril di ði i fa de e - di lir ken, Ýs pan yol ku lü bü nün ha ber le ri ''þaþ - kýn lýk la'' iz le di ði be lir til di. Bu a ra da, At le ti co Mad rid'in ge le cek se zon i çin kad ro su na kat mak is te di ði fut bol cu nun Fran sa'nýn Lil - le ta ký mýn da oy na yan Fil di þi Sa hil le ri'nden Ger vin ho ol du ðu ö ne sü rül dü. Sað for vet te oy na yan 23 ya þýn da ki fut bol cuy la At le ti co Mad rid dý þýn da Li ver po ol ve Ar se nal ta - kým la rý nýn da il gi len di ði kay de dil di. AR DA TU RAN'IN A ÇIK LA MA SI Schuster oyuncularýna veda etti ALMAN tek nik di rek tör Bernd Schus ter'in Be þik taþ'tan is ti fa et me si Ýs pan yol ve Por te kiz ba sý nýn da ge niþ yer bul du. Schus ter'in is ti fa sý Ýs pan yol ba sý nýn da, ''Schus ter is ti fa e di yor ve Gu ti'yi Be þik taþ'ta yal nýz bý ra ký yor'', ''Schus ter, kö tü so - nuç lar dan bý ra ký yor'' þek lin de yan sý tý lýr ken, Por te kiz ba sý ný i - se Be þik taþ'ýn Por te kiz li fut bol cu la rý Si ma o, Al me i da, Qu a - res ma, Ma nu el Fer nan des'in tek nik di rek tö rü nün ta ký mý bý - rak tý ðý ný ön pla na çý kar dý. Be þik taþ'ýn lig de li der Fe ner bah - çe'nin 21 pu an ge ri sin de kal ma sý ve Av ru pa Li gi'nden e len - me si nin Schus ter'in is ti fa sý ný ge tir di ði be lir ti lir ken, Türk ba - sý nýn Al man tek nik di rek tö rü sert dil le e leþ tir di ði vur gu lan dý. Bu a ra da Schus ter'in ge le ce ði nin ne o la ca ðý yö nün de id - di a lar da Ýs pan yol ba sý nýn da yer al dý. El Mun do ga ze te si, ''E - ve dö nüþ'' baþ lý ðý al týn da ver di ði ha ber de, Schus ter'in yýl la rý a ra sýn da ça lýþ týr dý ðý Ge ta fe'ye tek rar tek nik di - rek tör o la bi le ce ði ni sa vun du. Lig de bu se zon i yi so nuç lar a - la ma yan, Türk fut bol cu Ýb ra him Kaþ'ý da kad ro sun da bu - lun du ran Ge ta fe'de tek nik di rek tör Mic hel'in söz leþ me si nin se zon so nun da so na e re ce ði ha týr la tý lýr ken, Ýs pan yol ku lü - bü nün he nüz Mic hel'in söz leþ me si ni u zat ma dý ðý na dik kat çe kil di. Ge ta fe Ku lü bü Baþ ka ný An gel Tor res de Schus ter i le Ga la ta sa ray lý fut bol cu Ar da Tu ran, med - ya da yer a lan se zon so nu Ga la ta sa ray'dan ay rý la ca ðý ný id di a e den ha ber ler de ki i fa de le - rin ken di si ne a it ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Ku lü - bün in ter net si te sin de ko nuy la il gi li ký sa bir a çýk la ma ya pan sa rý-kýr mý zý lý fut bol cu, þun - la rý kay det ti: ''Bu gün ba zý med ya or gan la rý ve in ter net si te le rin de yer a lan ve se zon so - nu Ga la ta sa ray'dan ay rý la ca ðý mý id di a e den i fa de ler þah sý ma a it de ðil dir. Ka mu o yu nun bil gi si ne su na rým.'' Beþiktaþlý futbolcular dün veda eden Schuster'in geleceðinin ne olacaðý yönünde iddialar da Ýspanyol basýnýnda yer aldý. El Mundo gazetesi, ''Eve dönüþ'' baþlýðý altýnda verdiði haberde, Schuster'in yýllarý arasýnda çalýþtýrdýðý Getafe'ye tekrar teknik direktör olabileceðini savundu. FOTOÐRAF: A.A Beþiktaþ'a 3 aday ÝSPANYA MEDYASI, BEÞÝKTAÞ'IN YENÝ TEKNÝK DÝREKTÖR ADAYLARI ARASINDA BENJAMÝN TOSHACK, RAFAEL BENÝTEZ VE LUÝZ FELÝPE SCOLARÝ'YÝ GÖSTERDÝ. Ben ja min Tos hack Ra fa el Be ni tez Lu iz Fe li pe Sco la ri il gi li yö nel ti len bir so ru ya, ''Schus ter, Ge fa te'de bir pro je yi yön len dir mek ü ze re her an ge le bi lir. Bu ku lü be çok bü yük sev gi si var, çün kü ça lýþ tý ðý i ki se zon dan zevk al dý'' de di. Schus ter, Ge ta fe'yi ta ri hin de ilk kez Kral Ku pa sý fi na li ne ve U E FA Av ru pa Ku pa sý'na ta þý mýþ tý. Ge ta fe, Kral Ku pa sý fi na - li ne ya rý fi nal de Bar ce lo na'yý e le ye rek çýk mýþ tý. As ga ze te si de Al man tek nik di rek tö rün ça lýþ tý ra ca ðý ye ni ta ký mýn Spor ting Liz bon o la bi le ce ði ni id di a et ti. Por te kiz ku lü bü Spor tin Liz bon'da ge le cek 26 Mart'ta ya pý la cak ku - lüp baþ kan lý ðý se çim le rin de a day o lan lar dan ba zý la rý nýn tek nik di rek tör o la rak Schus ter'i dü þün dü ðü ö ne sü rül dü. Ku lüp baþ kan lý ðý nýn ö nem li a day la rýn dan Di as Fer re i ra i se se çil me si ha lin de Ga la ta sa ray'ýn es ki tek nik di rek tö rü Frank Rij ka ard'ý ge tir me va a din de bu lun muþ tu. Be þik taþ'ýn ye ni G.SARAY VE F.BAHÇE DERBÝSÝNÝ FIRAT AYDINUS YÖNETECEK SÜPER Lig'de 18 Mart Cu ma gü nü oy na na cak Ga la ta sa ray-fe ner bah çe der bi sin de ha kem Fý rat Ay dý nus gö - rev a la cak. Sü per Lig'de se zo nun dan bu ya na gö rev ya pan tec - rü be li ha kem, top lam 137 maç ta dü - dük çal dý. Fý rat Ay dý nus, bu gü ne ka - dar 13 der bi maç ta gö rev len di ril di. Be þik taþ-fe ner bah çe der bi si ni 5 kez yö ne ten Ay dý nus, Ga la ta sa ray-be þik - taþ ve Ga la ta sa ray-fe ner bah çe mü sa - ba ka la rýn da i se 4'er kez dü dük çal dý. Ay dý nus'un yö net ti ði Ga la ta sa ray-fe - ner bah çe der bi le rin de, sa rý-la ci vert li - ler ra kip ka le ye 7 gol kay de der ken, sa - rý-kýr mý zý lý e kip að la rý 6 kez ha va lan - dýr dý se zo nun dan bu ya na Ga la ta sa ray-fe ner bah çe der bi le rin de Fý rat Ay dý nus'un yö net ti ði 4 kar þý laþ - ma da, i ki ta raf da bi rer ga li bi yet a lýr - Pastalý kutlama TRAB ZONS POR'DA 32 ya - þý na gi ren Po lon ya lý Glo - wac ki i le 28 ya þý na gi ren U - mut Bu lut'un yaþ gü nü kutlamasý dün an tren man ön - ce si pas ta ke si le rek ya pýl dý. Fýrat Aydýnus bugüne kadar 13 derbiye çýktý. ken, 2 kez be ra ber lik el de e dil di. Bu maç lar da Fe ner bah çe Ga la ta sa ray'ý 2-0 mað lup e der ken, sa rý-kýr mý zý lý lar ra - ki bi ni 1-0 yen me yi ba þar dý. Bu se zon ilk kez bir der bi maç ta sa ha da o la cak tec rü be li ha kem Fý rat Ay dý nus, bu se - zon gö rev al dý ðý maç lar da 70 sa rý, 4 kýr mý zý kart çý ka rýr ken, 2 kez de pe - nal tý nok ta sý ný gös ter di. Dünya halteri Naim ve Halil'i unutamadý Ulus la ra ra sý Hal ter Fe de ras yo nu (IWF) Dün ya An ti Do ping Kon fe ran sý bu gün Ýs - tan bul'da baþ la ya cak. Bað cý lar Ho li day Inn A ir port O tel'de ger çek leþ ti ri le cek ve 2 gün sü re - cek kon fe ran sa 96 ül ke den 153 de le ge nin ka tý la - ca ðý a çýk lan dý. IWF Baþ ka ný Ta mas A jan, Tür ki - ye Hal ter Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ha san Ak kuþ i le Türk hal te ri nin ef sa ne i ki li si Na im Sü ley ma noð - lu ve Ha lil Mut lu dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da kon fe rans la il gi li gazetecilere bil gi ver di ler. IWF Baþ ka ný Ta mas A jan, sözlerine Türkçe olarak "Günaydýn" diye baþladý ve 30 yýl dan be ri Na im Sü - ley ma noð lu'nu ta ný dý ðý ný be lir te rek, ''3 kez o lim pi yat þam pi yo nu o lan Ha lil'i bi li yo rum, biz on la rý öz le dik. Na im var ken, Ha lil var ken ka mu o yu nun il gi si çok da ha yo ðun du. On lar dan son ra star bu la ma dýk. Bu tür star la ra ih ti yaç la rý mýz var. Bu tür yýl dýz la ra te le - viz yon ve med ya çok il gi gös te ri yor'' de di. A jan, Türk hal te ri i le il gi li o la rak da ''Türk hal te ri ol duk ça kuv - vet li ve ak tif'' de ðer len dir me sin de bu lun du. Hal te rin o lim pik spor o la rak kal ma sý ný is te dik le - ri ni belirten Ta mas A jan, ''A ma bu nu de vam et ti - re bil me miz i çin hal te rin do ping an la mýn da te miz bir spor ol ma sý la zým. Do ping kon trol le ri ya pý yo - ruz. Ön lem, e ði tim, kon trol ve ma a le sef bun la rýn so nu cun da da po zi tif so nuç çý kar sa ce za ve ri yo ruz. O lim pi yat lar da her han gi bir po zi tif so nuç çýk ma - sýn dan hoþ lan mý yo ruz'' diye konuþtu. Hal ter Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ha san Ak kuþ a ký cý Ýn gi liz ce si i le To mas A jan'a ter cü me ko nu sun da yar dým cý o lur ken, ga ze te ci le rin so ru la rý ný da ce vap - lan dýr dý. Ak kuþ, bir çok ül ke de þam pi yon o lan spor - cu la rýn ak tif spor dan kop tuk tan son ra spo ra faz la il - gi gös ter me di ni, Na im ve Ha lil'i fe de ras yon bün ye si - ne katarak, ak tif spor ha yat la rýn dan faz la u zak laþ - ma ma la rý ný sað la dýk la rý ný söy le di. Baþ kan Ak kuþ, gö re ve gel dik le rin den bu ya na do ping le et kin mü ca - de le et tik le ri ni an la ta rak, fe de ras yon o la rak do ping le mü ca de le de dün ya da ör nek teþ kil et tik le ri ni be lirt ti. Na im Sü ley ma noð lu i se ken di si ne so ru lan bir so ru ü ze ri ne, ken di dö ne mi olan 1990'lý yýl lar da çok i yi bir hal ter mil li ta ký mý ku rul du ðu nu ve bü - yük ba þa rý la rýn el de e dil di ði ni söy le di. Na im, hal - ter ken di si nin ve Ha lil'in bir mar ka ol du ðu nu ve spo ru bý rak týk tan son ra kendileri gibi yýldýz spor - cu la rýn gel me di ði ni kay det ti. Ha lil Mut lu da halterde ay rý ca lýk lý bir spor cu ol - du klarýnýn al tý ný çi ze rek, "Öz len mek i yi bir duy gu. A ma öz let me mek i çin her ke sin çok i yi ça lýþ ma sý ge re kir. Türk hal te ri nin alt ya pý sý çok i yi. Ye ni i sim - le rin bi zim gi bi kür sü ye çýk ma la rý ný ar zu lu yo rum" de di. Top lan tý dan son ra mi sa fir fe de ras yon delegelerin Na im Sü ley ma noð lu ve Ha lil Mut lu i le ha tý ra fo toð raf çek tir dik le ri gö rül dü. Trabzonspor'da Burak maske ile oynayacak SÜPER Lig'de haf ta so nu dep las man da Genç ler bir - li ði i le kar þý la þa cak Trab zons por'da, bu run a me li ya - tý ge çi ren Bu rak Yýl maz'ýn mas ke i le bu maç ta for - ma gi ye ce ði bil di ril di. Li gin 24. haf ta sýn da ki Be þik - taþ ma çýn da bu run na zal ke mi ði i ki yer den ký rý lan ve a me li yat o lan gol cü o yun cu nun du ru mu nun i yi - ye git ti ði ve dün ak þam ki an tren ma nýn çift ka le bö - lü mün de ko ru cu yu mas ke i le bir lik te maç ta bir so - run ya þa ma dý ðý be lir til di. Trab zons por'un 13 gol le bu se zon en faz la go lü bu lu nan o yun cu su o lan Bu - rak'ýn, ge çen haf ta kart ce za sý ne de niy le Ka sým pa þa ma çýn da for ma gi ye me di ði vur gu la nýr ken, tec rü be li o yun cu nun a me li yat tan son ra her han gi bir prob le - mi nin bu lun ma dý ðý ve hýz la dü zel di ði kay de dil di. Bu rak Yýl maz'ýn a me li ya tý nýn ar dýn dan tam o la rak i yi leþ me sü re si yak la þýk 1.52 ay ol du ðu a çýk lan mýþ tý. SÜPER LÝG'DE 26. HAFTA 18 Mart Cuma: Galatasaray-Fenerbahçe: Fýrat Aydýnus 19 Mart Cumartesi: Kasýmpaþa-Manisaspor: Mustafa Kamil Abitoðlu Gaziantepspor-Ýstanbul B.B : Bünyamin Gezer Konyaspor-MP Antalyaspor: Abdullah Yýlmaz Beþiktaþ-Kayserispor: Halis Özkahya 20 Mart Pazar: Eskiþehirspor-Kardemir Karabükspor: Serkan Çýnar Bucaspor-Sivasspor: Kuddusi Müftüoðlu Gençlerbirliði-Trabzonspor: Bülent Yýldýrým 21 Mart Pazartesi: Bursaspor-Ankaragücü: Süleyman Abay SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y LAHÝKA 15 Yaþatan da, öldüren de Allah týr. Ve Allah sizin yaptýklarýnýzý hakkýyla görür. Âl-i Ýmran Sûresi: 156 / Âyet-i Kerime Meâli Zel ze le nin zik ri Zel ze le li bir ze min den sor, Ne di yor su nuz? de; el bet te, Yâ Ce lîl, yâ Ce lîl, yâ A zîz, yâ Ceb bâr de dik le ri ni i þi te cek sin. Kâ i na týn her bir â le min de, her bir tâ i fe - sin de, Es mâ-i Hüs nâ dan bir is min ün vâ ný te cel lî e der. O i sim, o da i re de hâ kim dir; baþ ka i sim ler o ra da o na tâ bi dir ler, bel ki o nun zým nýn da bu lu nur lar. Hem mah lû ka týn her bir ta ba ka sýn da az ve çok, kü çük ve bü yük, has ve âmm her bi ri sin de, has bir te cel lî, has bir ru bû bi yet, has bir i sim le cil ve si var dýr. Ya ni, o i sim her þe ye mu hît ve âmm ol du ðu hal de, öy le bir kasd ve e hem mi yet le bir þe ye te vec cüh e der; gü yâ o i sim yal nýz o þe ye has týr. Hem, bu nun la be ra ber, Hâ lýk-ý Zül ce lâl her þe ye ya kýn ol du ðu hal de, yet miþ bi ne ya kýn nu râ nî per de le ri var dýr. Me se lâ, sa na te cel lî e den Hâ lýk is mi nin mah lû ki ye tin de ki cü zî mer te be sin den tut, tâ bü tün kâ i na týn Hâ lý ký o lan mer te be-i küb râ ve ün vân-ý â za ma ka dar ne ka dar per de ler bu lun du ðu nu ký yas e de bi lir sin. De mek bü tün kâ i na tý ar ka da bý rak mak þar týy la, mah lû ký ye tin ka pý sýn dan Hâ lýk is mi nin mün te hâ sý na ye ti þir sin, da i re-i sý fâ ta ya na þýr sýn. Mâ dem per de le rin bir bi ri ne te mâ þâ e der pen ce re le ri var; ve i sim ler bir bi ri i çin de gö rü nü yor; ve þu û nât bir bi ri ne ba kar; ve te mes sü lât bir bi ri i çi ne gi rer; ve ün van lar bir bi ri ni ih sâs e der; ve zu hu rât bir bi ri ne ben zer; ve ta sar ru fât bir bi ri ne yar dým e dip it mâm e der; ve Ru bû bi ye tin mü te nev vi ter bi ye le ri bir bi ri ne im dat e dip mu â ve net e der; el bet te ge rek tir ki, Ce nâb-ý Hak ký bir i sim, bir ün van i le, bir ru bû bi yet le ve hâ ke zâ, ta ný sa, baþ ka ün van la rý, ru bû bi yet le ri, þen le ri, i çin de in kâr et me sin. Bel ki, her bir is min cil ve sin den sâ ir es mâ ya in ti kal et mez se, za rar e der. Me se lâ, Ka dîr ve Hâ lýk is mi nin e se ri ni gör se, A lîm is mi ni gör mez se, gaf let ve ta bi at dal dü þe bi lir. Bel ki, lâ zým ge lir ki, o nun na za rý dâ i mâ kar þý sýn da Hü ve, Hü val lâ hu (O, o Al lah týr) o ku sun, gör sün. O nun ku la ðý her þey den Kul hü val la hu e had (De ki: O Al lah bir dir. / Ýh lâs Sû re si: 1) din le sin, i þit sin. O' nun li sâ ný Bü tün â lem, be ra ber Lâ i lâ he il lâ Hu di yor de sin, i lân et sin. Ýþ te, Kur ân-ý Mü bîn, O Al lah ki, On dan baþ ka i bâ de te lâ yýk hiç bir i lâh yok tur. En gü zel i sim ler O' nun dur (Tâ hâ Sû re si: 8.) fer ma nýy la, zik ret ti ði miz ha ki kat le re i þa ret e der. E ðer o yük sek ha ki kat le ri ya kýn dan te mâ þâ et mek is ter sen, git fýr tý na lý bir de niz den, zel ze le li bir ze min den sor, Ne di yor su nuz? de; el bet te, Yâ Ce lîl, yâ Ce lîl, yâ A zîz, yâ Ceb bâr de dik le ri ni i þi te cek sin. Son ra, de niz i çin de ve ze min yü zün de mer ha met ve þef kat le ter bi ye e di len kü çük hay va nât tan ve yav ru lar dan sor, Ne di yor su nuz? de; el bet te Yâ Ce mîl, yâ HA ÞÝ YE Ce mîl, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye cek ler. HA ÞÝ YE: Hat tâ bir gün ke di le re bak tým; yal nýz ye mek le ri ni ye di ler, oy na dý lar yat tý lar. Ha tý rý ma gel di, Na sýl bu va zi fe siz ca na var cýk la ra mü bâ rek de ni lir? Son ra ge ce yat mak i çin u zan dým. Bak tým, o ke di ler den bi ri si gel di, yas tý ðý ma da yan dý, að zý ný ku la ðý ma ge tir di. Sa rîh bir sû ret te, Yâ Ra hîm, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye rek, gü yâ ha tý rý ma ge len î ti ra zý ve tah ki ri, tâ i fe si nâ mý na red de dip yü zü me çarp tý. Söz ler, 24. Söz, Bi rin ci Dal, s. 532 Tsu na mi: A ciz li ðin o â ný! ho ca za ma il.com Yer kü re ken di ne has sar sýn týy la sal lan dý ðý, top rak a ðýr lý ðý ný dý þa rý çý - kar dý ðý ve in san Ne o lu yor bu na? de di ði va kit, iþ te o gün (yer) Rab bi nin o na bil dir me siy le bü tün ha ber le ri ni an la týr. 1 er de vir de dün ya i ka za Hma ruz! Â yet-i Ke ri me de Al lah (cc) so ru yor: On la ra ken din den ev vel ki le rin, Nuh, Âd ve Se mûd ka vim le ri nin, Ýb ra him kav mi nin, Med yen hal ký nýn ve al tüst o lan þe hir le rin ha ber le ri u laþ ma dý mý? 2 Â yet te zik re di len ka vim le re pey gam ber ler mu' ci ze ler le gel di ler. Fa kat, bu ka vim ler pey gam ber le ri ni ya lan la dý lar. Al lah Te â lâ da her bi ri ni bir fe lâ ket le he lâk et ti: Nuh Pey gam ber ken di kav mi ne gön de ril di. On lar in kâ ra sa pýn ca meþ hur Nuh Tu fa nýn da bo ðu lup he lâk ol du lar. Âd kav mi ne Hûd Pey gam ber gön de ril di. On lar þid det li rüz gâr i le he lâk ol du; Se mûd kav mi ne Sâ lih Pey gam ber gön de ril di. On lar da dep rem le he lâk ol du lar. Hz. Ýb ra him in (as) kav mi i se si nek le he lâk ol du. Med yen hal ký na Þu ayb Pey gam ber (as) gön de ril miþ ti, on lar a teþ te he lâk ol du lar; þe hir le ri al tüst o la rak he lâk o lan ka vim i se, Lût Pey gam be rin (as) kav mi dir. He men her kül tür de yer al dý ðý ný gör dü ðü müz Nuh Tu fa ný, Kur ân da an la tý lan kýs sa lar a ra sýn da, ü ze rin de en çok du ru lan lar dan bi ri dir. Kur ân da a dý ge çen di ðer bir su ya gark ol ma ha di se si i se, A rim Se li dir. O lay, Ma rib Sed di de nen ba ra jýn yý - kýl ma sý ve Se be Ül ke si ni su lar al týn da bý rak ma sýy la ger çek leþ miþ tir. 3 Gü nü müz de Tsu na mi o la rak ad lan dý rý lan su al tý dep rem le ri nin bir ben ze ri Lût Gö lü nde mey da na gel miþ tir. Ta rih te ki bu o lay la il gi li o la rak, Al man ar ke o log Wer ner Kel ler in tes bit le ri þöy le dir: Bu böl ge de bir gün ken di ni gös ter miþ o lan çok bü yük bir çök me de pat la ma lar, yan gýn lar ve ve do ðal gaz lar la bir lik te kor kunç bir dep rem ol muþ ve Sid dim Va di si i le bir lik te Lût Kav mi nin þe hir le ri ye rin de rin lik le ri ne gö mül müþ ler dir Mart 2011 Cu ma gü nü mey da na ge len Rich ter öl çe ðiy le 8.9 þid de tin de ki dep rem ve ar ka sýn dan ge len tsu na mi fe lâ ke ti, ül ke yi pe ri þan et ti. Dep re me kar þý ted bir li ol ma la rý; üs tün tek no lo ji ye sa hip ol ma la rý; dün ya e ko no mi si nin ön sý ra la rýn da bu lun ma la rý o lay kar þý sýn da beþ pa ra et me di. Sa yý sý tam tes bit e di le me yen, e dil me si de pek müm kün gö zük me yen in san za yi â tý; ha rap o lan þe hir ler, me kân lar, fab ri ka lar, li man lar; ac ze dü þen in sa nýn a çýk bir gös ter ge si. Mev lâm di ler se, bir an da, her þe yi hâk i le yek san e der. Kâ i nat ta vu ku bu lan hiç bir þey de te sa dü fün pa yý yok; hiç bir þey bo þa de ðil. Çok za hi rî mu sî bet ler var ki, (za rar lý iþ ten kur tar mak i çin) Ý lâ hî bi rer ih tar, bi rer i kaz dýr. Ve bir kýs mý kef fa re tü z-zu nup tur 5, ya ni iþ len miþ gü nah la rýn ke fa re ti, bir ba ký ma a rýn ma ve si le si dir. Ja pon ya nýn ne ha se nâ tý ný ve ne de sey yi â tý ný bil me miz müm kün de ðil. Bu nun tak di ri, Rab bi mi ze a it tir. Bun ca ca nýn he lâk o lu þun dan ev vel, in sâ nî öl çü le re uy gun düþ me yen bir çok kat li âm ol muþ; bir çok ca na ký yýl mýþ. Yö net men li ði ni La u i re Psi ho yos, se nar yo su nu Mark Mon ro e nin yap tý ðý The Co ve a dýn da ki bel ge sel dün ya da, hat ta Ja pon ya da bi le bir çok in sa nýn bil me di ði bir vah þe te dik kat çe ki yor. 6 Her yýl Ja pon ya nýn Ta i ji böl ge sin de 23 bin yu nus vah þî ce öl dü rü lü yor. Ja pon Dev le ti ta ra fýn dan gö rün tü a lýn ma sý nýn ya sak lan ma sý dolayýsýyla, yýl lar dýr sü re gel miþ bu kat li âm. Lo u i se Psi ho yos ve e ki bi en so nun da, bu in san lýk a yý bý ný gö rün tü le me yi ba þar mýþ. Me rak et tim, sey ret tim: Av la ný þý es na sýn da de niz ka na bu lan mýþ. Can lý can lý Yu nus la rýn kam yon la sü rük le ni þi; ya ra la nan yu nu sun yer ler de çýr pý ný þý vah þe tin son per de si! El bet Rab bim gö rü yor; O nun da bir he sa bý var. Et ti bul du di ye rek re va gör mek ol maz da; o lan lar dan ib ret al mak, ders çý ka rýp us lan mak in sa na ba kan ci het. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de: Ey in san lar! Al lah a muh taç o lan siz si niz. Zen gin ve ö vül me ye lâ yýk o lan an cak O' dur. Al lah di ler se si zi yok e der ve ye ri ni ze ye ni bir halk ge ti rir. Bu, Al lah a güç bir þey de ðil dir 7 bu yu ru yor. Ja pon la rýn, Ken di ne i man et me ye ça ðýr dý ðý nýz Al lah ýn var lý ðý na de lîl-i vâ zý hý nýz (a çýk de li li niz) ne dir? 8 so ru su na ga yet a çýk bir ce vap: Þu ký ya met pro va sý! Rab bim, hiç kim se ye böy le â fet ver me sin. Ja pon ya fe lâ ke ti, in san ac zi nin res mi; nâ çar lý ðýn o â ný Dip not lar: 1- Zil zâl Sû re si, Tev be Sû re si, Cev det Yal çýn, Ka vim le rin He lâ ký, A.g.e.,42, ( W. Kel ler, Und Di e, Bi bel Hat Doch Recht,230). 5- Sa id Nur sî, Lem a lar(yt), no lo ji de.com 7- Fâ týr Su re sî, Sa id Nur sî, Mu ha ke mat(yt), 218. Nurun satýr aralarýnda Hafýz Ali aðabey (Vefatýnýn 67. yýlýnda rahmet vesilesiyle) Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur da ki lâ hi ka mek tup la rý ný ve Nur Ta le be le ri a ra sýn da ki mek tup laþ ma la rý de ðer len di rir ken þöy le der: Þu Ri sâ le (Yir mi Ye din ci Mek tub un u mu mu) bir mec lis-i nu râ nî dir ki, Kur ân ýn þu mü nev ver, mü ba rek þa kirt le ri, i çin de bir bi riy le mâ nen mü za ke re ve mü da ve le-i ef kâr e di yor lar. Ve yük sek bir med re se sa lo nu dur ki, Kur ân ýn þa kirt le ri on da her bi ri al dý ðý der si ar ka daþ la rý na söy lü yor. Ve Kur ân-ý Mu 'ci zü l-be yâ nýn ha zi ne-i kud si ye si nin san duk ça la rý o lan Ri sâ le le rin sa tý cý ve del lâl la rý na muh te þem ve mü zey yen bir dük kân ve bir men zil dir. Her bi ri al dý ðý kýy met tar mü cev he ra tý bir bi ri ne ve müþ te ri le ri ne o ra da gös te ri yor. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 54) Hz. Üs tad ýn yu ka rý da ki i fa de le ri, Ri sâ le-i Nur da yer a lan, ta le be le rin yaz dýk la rý mek tup la rýn e hem mi ye ti ni gös ter mek a çý sýn dan ma ni dar dýr. Ri sâ le-i Nur kud sî hiz me ti i çin de yer a lan mü him bir þa hýs o lan Ha fýz A li i le a lâ ka lý mek tup lar da bu za vi ye den e hem mi yet arz e der. Be di üz za man ýn gö zün de Ha fýz A li Mek tup la rý Be di üz za man ýn gö zün de Ha fýz A li Mek tup la rý nýn e hem mi ye ti ni, Nu run sa týr a ra la rýn da gör mek te yiz. Bir kaç ta ne si þöy le dir: * Si zin, ya ni Nur fab ri ka sý nýn sa hi bi ve mü ba rek ce ma a tin i ma mý nýn A ta bey den ge len mek tup la rý bi zi çok mes rur ey le di. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 46) * Ha fýz A li nin bu de fa ki mek tu bun da çok mü ba rek du â la rý bi zi en de rin ru hu muz dan mes rur e dip þük re sevk et ti. Ve her mu sî bet ze de ye ve hü zün ve ke der le re dü þen le re, ma na-yý i þâ rî siy le me ded res ve ha las kâr ve þi fa ve me dar-ý sü rur o lan Biz se nin göð sü ne ge niþ lik ver me dik mi? (Ýn þi rah Sû re si: 94:1.) ve Ger çek ten zor luk la be ra ber bir ko lay lýk var dýr. (Ýn þi rah Sû re si: 94:6.) her mu sî bet ze de ye bak tý ðý gi bi, bu ge çen has ta lýk ci he tiy le bi ze de bak tý ðý ný ya zý yor. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 75) * Ha fýz A li nin mek tup la rý, çok in ce ve çok yük sek his si ya tý ný ve ke ra met kâ râ ne ih lâ sý nýn de re ce le ri ni gös ter di ðin den, pek u zun bir mu ka be le is ter. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 86) * Ha fýz A li nin bu ra da ki kar deþ le ri ne çok yük sek, çok te sir li yaz dý ðý mek tu ba kar þý baþ ta Fey zi, E min o la rak u mum na mý na Fey zi di yor ki: Biz bu mem le ket ta le be le ri, Is par ta kah ra man la rý nýn kü çük kar deþ le ri, bel ki on la rýn ta le be le ri yiz. Der si, hiz me ti ve cid di ye ti on lar dan a lý yo ruz. Her bi ri si, bi zim i çin bi rer üs tad dýr. On la rýn e lin den ö per, arz-ý hür met e de riz. Ce nâb-ý Hak, o kah ra man lar dan e be den ra zý ol sun, â min di yor lar. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 94) * Ha fýz A li nin mek tup la rý, Ri sâ le-i Nur un fev ka lâ de bir ke râ me ti ni ve ha ri ka kuv ve ti ni gös te ri yor. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 105) Nur Ri sâ le le ri nin þe hid kah ra ma ný Ha fýz A li A ða bey 1898 de Is par ta ya bað lý Ýs lâm köy de dün ya ya gel miþ ti. 17 Mart 1944 se ne sin de de, De niz li de e be di ye te ir ti hal et ti. Ce nâb-ý Hak, baþ ta Üs ta dý mýz ve ve fat yýl dö nü mü id rak et ti ði miz Ha fýz A li A ða bey ol mak ü ze re bü tün Nur Ta le be le rin den e be den ra zý ol sun. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Twit ter 5 ya þýn da KISA me saj de ði þim plat for mu Twit ter, bu haf ta 5. do ðum gü nü nü kut lu yor. Ka li for ni ya þir ke ti nin CE O su Jack Dor say, Twit ter dan yap tý ðý a çýk la ma da, 5 yýl ön ce Twit ter ýn prog ra mý ný yaz ma ya baþ la dýk ve se kiz gün son ra ilk twe et gön de ril di de di. Bu gün 200 mil yon dan faz la kul la ný cý sý bu lu nan ve gün de 140 mil yon dan faz la me saj a tý lan si te de, 2010 da 25 mil yar me saj ya yýn lan dý ve 100 mil yon dan faz la yeni kul la ný cý üye oldu. Ankara / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER 12 bin metre kare arsa üzerine 4 katlý olarak inþa edilecek. Yolculuk esnasýnda þiirler yazdýðýný belirten Raid Salah, namaz kýldýðý yeri yanýndaki heyete gösterdi. Salah, Ýsrail askerlerinin kendisini nasýl darp ettiðini ve nasýl kelepçelediðini de anlattý. Mavi Marmara da acýlar tazelendi MESCÝD-Ý AKSA'NIN MUHAFIZI OLARAK BÝLÝNEN ÞEYH RAÝD SALAH, ÝSTANBUL'A GELEREK MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNÝ ZÝYARET ETTÝ. SALAH, ÝSRAÝL BASKINI SIRASINDA YAÞADIKLARINI ANLATIRKEN ÇOK DUYGULANDI. Ye ni kent e 10 bin ki þi lik ca mi n SA KAR YA DA ka lý cý ko nut la rýn bu lun du ðu Ye ni kent'e 10 bin ki þi lik ca mi in þa e di le cek. Res mî Da i re ler Kam pü sü ya ný na in þa e di le cek Þeyh E de ba li Ca mii böl ge de ki i ba det ha ne sý kýn tý sý ný so na er di re cek. Sa kar ya Müf tü sü Si nan Ci han, ça lýþ ma la rý der nek ta ra fýn dan yü rü tü len ca mi nin bü yük bir ge liþ me i çe ri sin de o lan ye ni yer le þim böl ge sin de ki boþ lu ðu dol du ra ca ðý ný söy le di. Öz gün pro je siy le ca mi nin ye ni yer le þim böl ge si nin ca zi be mer ke zi ol ma sý na kat ký sað la ya ca ðý ný i fa de e den Ci han, Ca mii 12 bin met re ka re ar sa ü ze ri ne 4 kat lý in þa e di le cek o lan ca mi 5 bin ka pa lý, 5 bin a çýk ol mak ü ze re 10 bin ki þi ka pa si te li o la cak. Ca mii de ay ný za man da Böl ge Kur ân kur su da yer a la cak. Ha ným la ra ö zel bö lüm ler bu lu na cak. Kü tüp ha ne si, sos yal a lan la rý, kre þi, sý ðý na ðý, en gel li le re yö ne lik dü zen le me ler, kon fe rans sa lo nu ve di ðer sos yal a lan la rýy la ca mi bü yük bir ih ti ya cý kar þý la ya cak di ye ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han MÝRA SI MIZ Der ne ði nin dâ vet li si o la rak Ýs tan bul a ge len 1948 yý lýn da iþ gal e dil miþ Fi lis tin top rak la rýn da ki Ýs lâ mî Ha re ket li de ri Þeyh Ra id Sa lah, Ha liç ter sa ne sin de ba kým ve o na rý mý de vam e den Ma vi Mar ma ra ge mi si ni zi ya ret et ti. Ge mi ye çý ka rak in ce le me ler de bu lu nan Sa lah, Ma vi Mar ma ra yol cu lu ðu nu a de ta tek rar ya þa dý ðý ný i fa de et ti. Da ha ön ce o tur du ðu ye re ge le rek bir kez da ha o tu ran Sa lah, Bü tün yol cu lu ðum bu ra da geç ti. Bu ra da 3 þi ir yaz dým. Ü çün cü sü nü bi ti re me dim. Çün kü Ýs ra il sal dý rý sý baþ la mýþ tý de di. Da ha son ra Ýs ra il as ker le ri nin sal dý rý sý a nýn da na maz kýl dý ðý ye re geç ti. Na maz kýl dý ðý ye ri ya nýn da ki he ye te gös ter di. Ýs ra il as ker le ri nin ken di si ni na sýl darp et ti ði ni, na sýl ke lep çe len di ði ni an lat tý. DUY GU LAN DI Kap tan Mah mut Tu ral, Þeyh Ra id Sa lah a Ma vi Mar ma ra nýn ta mi rin de ge li nen son du ru mu an lat tý. Tu ral, Ra id Sa lah a þe hit le rin vu rul duk la rý yer le ri gös ter di. Sa lah ýn ge mi yi ge zer ken duy gu lan ma sý dik kat çek ti. Sa lah a Ma vi Mar ma ra ge mi si ni zi ya re ti sý ra sýn da Mi ra sý mýz Der ne ði Baþ ka ný Mu ham med De mir ci ve ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý Yö ne tim Ku ru - Ziyarette Mirasýmýz Derneði Baþkaný Muhammed Demirci ve ÝHH Yönetim Kurulu üyesi Gülden Sönmez de yer aldý. lu Ü ye si Gül den Sön mez eþ lik et ti. Þeyh Ra id Sa lah, 1948 yý lýn da si yo nist re jim Ýs ra il ta ra fýn dan iþ gal e dil miþ Fi lis tin top rak la rýn da ki Ýs lâ mî Ha re ket in li de ri. 1990lý yýl lar da Um mul Fahm þeh ri nin be le di ye baþ kan lý ðý ný ya pan Sa lah ö zel lik le 2003 yý - lýn dan son ra ak tif o la rak Ýs lâ mî Ha re ket i yön len dir me ye baþ la dý. Ra id Sa lah, Fi lis tin de ki mü ca de le si se be biy le Ýs ra il ta ra fýn dan za man za man tu tuk lan ma sýy la bi li ni yor. Sa lah, Mes cid-i Ak sa nýn mu ha fý zý o la rak bi li ni yor. Ýstanbul / Yeni Asya BASKIN ÝÇÝN YENÝ SUÇ DUYURUSU DÜN YA Mað dur lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný a - vu kat Yu nus Ak yol, Ma vi Mar ma ra bas ký nýy - la il gi li o la rak Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Þi mon Pe res ve Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya - hu nun da a ra sýn da bu lun du ðu Ýs ra il li po li ti - ka cý lar ve so rum lu lar hak kýn da suç du yu ru - sun da bu lun du ðu nu a çýk la dý. Ak yol, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, der ne ðin ge nel baþ ka ný sý - fa týy la, Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Þi mon Pe res, Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak, Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Ge nel kur may Baþ ka ný Ga bi Aþ - ke na zi, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný E li e zer Me ron i le sal dý rý em ri ni ve ren ler ve sal dý rý ya ka tý lan as ker ler hak kýn da bu gün suç du yu - ru sun da bu lun du ðu nu bil dir di. A çýk la ma sýn - da, A ra dan ge çen 10 a ya rað men þüp he li - ler hak kýn da hiç bir u lu sal ve ya u lus lar a ra sý iþ lem ve ta ki ba týn ya pýl ma mýþ ol ma sý bu baþ vu ru yu zo run lu ha le ge tir miþ tir i fa de - si ni kul la nan Ak yol, þüp he li le rin ta sar la - ya rak ve ca na var ca his le kas ten öl dür me ve kas ten öl dür me ye te þeb büs, si lâh la kas - ten ya ra la ma, ki þi yi hür ri ye tin den yok sun kýl ma ve u la þým a raç la rý nýn a lý ko nul ma sý suç la rý ný iþ le dik le ri ni be lirt ti. Ankara / aa Ýs veç ki li se si, i ma mý i þe al dý n ÝS VEÇ TE bir ki li se nin, yan ku ru lu þu o lan yar dým or ga ni zas yo nun da gö rev yap ma sý a ma cýy la bir i ma mý i þe al dý ðý bil di ril di. Ki li se den ya pý lan a çýk la ma da, Ý mam Os man El Ta val beh in, Stock holm de ki So fi a Ki li se si ne bað lý Fryshu set te ki yar dým ça lýþ ma la rý kýs mýn da i þe baþ la dý ðý kay de dil di. El Ta val beh in da ha çok ül ke de ya þa yan Müs lü man genç ler le bað lan tý kur ma sý, on la ra di nî bil gi ler ver me si a ma cýy la i þe a lýn dý ðý be lir til di. Stock holm / a a Ko so va din der si istiyor n KO SO VA Ýs lâm Bir li ði (KÝB) ta ra fýn dan Priþ ti ne de dü zen le nen Ka mu e ði tim ku rum la rýn da din ders le ri ko nu lu u lus lar a ra sý kon fe rans ta ko nu þan Ko so va Müf tü sü Na im Týr na va, dev let o kul la - Naim Týrnava rýn da din der si nin müf re da ta a lýn ma sý ný is te di. Müf tü Týr na va, din ders le ri nin, Ko so va da 600 yýl dýr uy gu la nan ge le nek sel Ýs lâm an la yý þý nýn, a þý rý a kým lar dan ko run ma sý a çý sýn dan da ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. Priþ ti ne / a a AB, plâs tik po þe ti ya sak lý yor n AB Ko mis yo nu, çev re yi kir le ten plâs tik a lýþ ve riþ po þet le ri ni ya sak la ya bi le ce ði ni bil dir di. Çev re den so rum lu AB Ko mi se ri Ja nez Po toc nik, plâs tik po þet ü re ti mi nin çok art tý ðý ný ve çev re ye za rar la rý nýn ö zel lik le de niz ler de a çýk ça gö rül dü ðü nü be lirt ti. Po toc nik, tek kul la ným lýk po þet le rin Av ru pa ça pýn da ya sak lan ma sý da hil bü tün se çe nek le ri de ðer len di re cek le ri ni söy le di. AB ü ye le rin den Ý tal ya, 1 O cak tan i ti ba ren ta bi at ta çö zül me yen po þet le rin kul la ný mý ný ya sak la mýþ tý. Brüksel / aa Ox ford da o ku mak 22 bin li ra n DÜN YA NIN en say gýn ü ni ver si te le rin den Ox ford ve Cam brid ge Ü ni ver si te le ri, yýl lýk öð re nim harç la rý ný 9 bin ster li ne (yak la þýk 22,5 bin TL) yük selt me yi plan lý yor. Ýn gi liz ba sý ný an cak her i ki ü ni ver si te nin de yýl da 25 bin ster lin den az ka za nan öð ren ci le rin a i le le ri ne in di rim ya pa ca ðý ný bil di ri yor. Böy le ce, her i ki ü ni ver si te de 2012 yý lýn dan i ti ba ren öð ren ci le rin den 9 bin ster lin a la rak en yük sek üc ret len dir me yi ya pa cak. Ýn gi liz Par la men to su ge çen yýl A ra lýk a yýn da, hü kü me tin ü ni ver si te harç la rý nýn ar ttý rýl ma sý na i liþ kin tek li fi ni ka bul et miþ ti. Londra / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı