ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 1998 Doktora Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tezi: Tez Konusu: Örgütsel Gelişim Sürecinde Toplam Kalite ve Đnsan Kaynaklarının Rolü Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Doktora Tezi: Tez Konusu: Elektronik Ticaret ve Çalışma Hayatına Etkisi Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Yar.Doç Beykent Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đktisat Bölümü 2005 Yar.Doç Đstanbul Aydın Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đngilizce Đşletme Bölümü 2008 Yar.Doç Doç. Dr. Yalova Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. Đliş. Bölümü Yalova Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. Đliş. Bölümü

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Davut Tiryaki, Đş Sağlığı ve Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Didem Usta, Đnternet Üzerinde Hizmet Veren Özel Đstihdam Bürolarının Farkındalığının Anlaşılması ve Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Mayıs Cengiz Maden, Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Esenler Belediyesi Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Neslihan Đçin, Çalışma Yaşamında Kadın Đşgücünün Karşılaşabileceği Sorunlar: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Đsmail Yıldırım, Polis Teşkilatının Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi: Đstanbul Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Aydın Özkurt, Türkiye de Özelleştirme Ve Özelleştirilen Kurumdaki Çalışan Kaygıları: ĐDO Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat Serdar Altun, Ceza Đnfaz Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitimlerin Hükümlü Đstihdamına Katkısı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Temmuz 2013 Musab Keskin, Yerel Yönetimlerin Engellilerin Yaşadığı Fırsat Eşitsizliklerini Ortadan Kaldırmaya Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları: Đ.B.B. Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Temmuz

3 Bilimsel Araştırma Projelerinde Yaptığı Görevler : 1- Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli (Proje yöneticisi Proje tamamlanmıştır) 1- Đş Sağlığı ve Güvenliği nde Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye ye Yansımaları (Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, devam etmektedir) Đdari Görevler : -Yalova Üniversitesi Bologna Genel Koordinatörü (2010- ) -Yalova Üniversitesi Yalova Đli Kent Konseyi Temsilcisi (2014- ) -Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, (2014- ) -Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, ( ) -Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı, ĐĐBF, Yalova Üniversitesi ( ) -Farabi Koordinatörü - Đstanbul Aydın Üniversitesi ( ) -Dekan Yard. - Đstanbul Aydın Üniversitesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi ( ) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akadem ik Yıl Dönem Güz Đlkbahar Güz Đlkbahar Güz Đlkbahar Dersin Adı Đnsan Kaynakları Yönetimi (YL) Yeni Yön. Teknikleri ve Çalışanlar (YL) Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Çalışma Đlişkileri (YL) 3 13 Aktif Đstihdam Politikaları (YL) 3 8 Yeni Yön. Teknikleri ve 3-15 Çalışanlar (YL) Dünya'da Sosyal Refah 3-7 Politikaları (YL) Çalışma Ekonomisi 48 Küreselleşme ve Endüstri 3-10 Đlişkileri (YL) Türkiye de Çalışma Đlişkileri 2-50 Endüstri Đlişkileri Teorisi 2-50 Türkiye de Çalışma Đlişkileri 2-50 Endüstri Đlişkileri Teorisi 2-50 Refah Devletinin Analizi 3-20 Türkiye de Politikaları (YL) Đstihdam

4 Son 5 yılda verilen MBA Dersleri Çalışma Đlişkileri 3 Đnsan Kaynakları 3 Yönetim ve Organizasyon 3 Çalışma Đlişkileri 3 Çalışma Psikolojisi 3 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Koçak Orhan, A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce, Journal of Yasar University, Vol. 6, No. 24, Nov. 2011, pp A2. Koçak Orhan, Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, DOI No: / x, Cilt 13, Sayı 4, 2011, ss A3. Koçak Orhan, Kavi, Ersin The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey, Journal of European Integration Studies, ISSN , No 5, A4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Asıl ve Alt Đşveren Çalışanlarının Đş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A5. Koçak Orhan, A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A6. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Akpunar Fatih, Aktif Đstihdam Politikalarında Đşkur un Rolü ve Yalova Örneği, Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, ISSN , Number 30, 2010, pp A7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Tersane Çalışanlarının Đş Sağlığı ve Güvenliği Đle Đlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2 (2011), ss A8. Koçak Orhan, Akman C. Ahmet, Đşsizlikle Mücadelede Đş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, YIL: 2011 / CĐLT: 13 SAYI: 2, 2011 A9. Koçak Orhan, Altun Serdar, Ceza Đnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐ DERGĐSĐ / JOURNAL OF 4

5 LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss A10. Koçak, Orhan, Zaim Halil, "Bilgi Çalışanının Memnuniyeti", Journal of Yasar University, Vol. 5, No. 18, Jun. 2010, pp A11. Koçak, Orhan, Uygun Erkan, "Göçün Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren Pazar Çalışanlarına Etkisi ve Yalova Örneği", Hak-Đş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Yıl 3, 2014(1), pp B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Koçak Orhan, Uygun Burçin, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örnegi, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011, ss B2. Koçak Orhan, Hayran Nihal, Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011 ss B3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey, CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, The International Scientific Session, Bucharest, ISSN: , April, , 5th Edition, pp B4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 2010, ss B5. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Đstanbul daki Bilgi Evlerinin Sosyal Đçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi, 8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Đstanbul Üniversitesi, ISBN: , 2010, ss

6 B6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi Ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uygulamaları, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre, Qafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, ISBN: , Ekim 2010, ss B7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Đstanbul da Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan Đşletmelerin Bilgi Teknolojisi Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sayıları ile Đlişkilendirilmesi, 7. Bilgi-Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, ISBN: , 2009, ss B8. Koçak Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B9. Koçak Orhan, Erol Emine, The Effect of Technological Production and Usage of Hightech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B10. Koçak Orhan, E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and Its Employment Effect, Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Lithuania, ISSN: , November , pp B11. Koçak Orhan, Eyüp Zengin, Yunus Taş, An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey: The Cases of Hak-Đş and Memursen, Economics and Management-2012 (ICEM-2012), March B12. Koçak Orhan, Didem Usta, The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey, International Conference on Management of Human Resources 2012 Management Leadership Strategy Competitiveness, Godollo, Hungary, June B13. Koçak Orhan, Fethi Gürün, Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal Đçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları, International Symposium on The Role Of Ahilik in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Sarajevo Bosnia, September B14. Koçak Orhan, Aydın, Beytullah, Đnsan Kaynakları Uygulamasının Performans Değerlemesine Etkisi: Limak Hotelleri Örneği, Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslar arası Balkanlar Konferansı, Prizren Üniversitesi, Prizren, Kosova,

7 C. Yazılan Uluslararası \ ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : Kitaplar: C1.1 Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, C1.2. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, C1.3. Koçak Orhan (Editör), Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 7, Ekim 2013-Nisan 2014, Yalova, Kitap Bölümleri: C2.1.Koçak Orhan, Şahin Ayhan, Muhafazakâr Düşüncenin Sendikacılığa Bakışı: Kocaeli Örneği, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.2.Koçak Orhan, The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve Đstihdam Yapısı", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss C2.4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Ülkelerinde Girişimcilik", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss

8 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Koçak Orhan, Erdoğan Büşra, Bankacılık Sektöründe Yeni Đnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss D2. Koçak Orhan, Çakmak Y. Ziya, Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss D3. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss D4. Koçak Orhan, Yüksel Semiha, Đş Gören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Kamu-Đş; C:12, Sayı: 1, 2011, ss D5. Koçak Orhan, Usta Didem, Vasıflı Çalışanların Đstihdam Esnasında Çevresinden ve Đşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı:4, 2011, ss D6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s D7. Orhan Koçak, Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Baskı, Đstanbul, 2008, ss E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1... 8

9 F. Diğer yayınlar : F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Türkiye de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss F2. Koçak Orhan, Elektronik Ticaret ve Đstihdam Üzerinde Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş a Armağan, Đstanbul, 50. Kitap, 2005, ss F3. Koçak Orhan, Tuğba Tokgöz, The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA, 7 th International Conference on Business, Management and Economics - ICBME 11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, F4. Koçak Orhan, Endüstri Đlişkileri Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Đnsani Değerler, ÇERÇEVE 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi, ss , Yıl:21, Sayı:60, Şubat G- Tamamlanmış Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları Mehmet Bayraktar AY, Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlığa ve Bağlılığına Etkisi ve Kurum Örnekleri, Đnsan Kaynakları ve Çalışma Đlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Temmuz 2014 Atalay Başar, Kamu Sendikacılığında Sendikal Bağlılık: Yalova Đli Öğretmenleri Örneği,, Đnsan Kaynakları ve Çalışma Đlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Temmuz 2014 Recep Kızılırmak, Đstihdam Politikaları ve Türkiye, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2014 Ferhan Aydın, Bulut Bilişimin Çalışma Hayatına Etkileri, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Sahip Demir, Yerel Yönetimlerde Đnsan Kaynakları Yönetimi, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Abdülalim Ağaç, Yaşlanan Nüfusun Đstihdama Etkisi, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık

10 Mustafa Cengiz, Đş Ahlakının Bireysel ve Kurumsal Performansa Etkisi, Đstanbul Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü ile Bağlı Merkezlerde Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Yalçın Köroğlu, Cumhuriyet'ten Günümüze Nüfus Politikaları Ve Günümüzdeki Nüfus Politikası Uygulamaları, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Tuğba Altuntaş, 6331 Sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanunun Getirdikleri, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Melike Cengiz, Çalışma Hayatında Stres ve Đstanbul Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü ile Bağlı Merkezlerde Çalışanlar Üzerinde Etkisi Hakkında Bir Uygulama, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013 Beytullah Aydın, Bir Hizmet Sektörü Olarak Otel Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı: LĐMAK Otel Đşletmeleri Uygulaması, Đnsan Kaynakları ve Çalışma Đlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran Muttalip Karcı, Kalite Kriterlerinin Laboratuara Etkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Đşletmeciliği ve Hastane Yönetimi, Bursa, Ağustos Can Polat ZĐLELĐ, Yerel Yönetimlerin Sosyal Refahın Sağlanmasındaki Rolü, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran Zafer Yılmaz, Ahi Teşkilatının Modern Çalışma Hayatına Yansımaları, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2013 Faruk Sönmezer, Sosyal Güvenlik Sisteminde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri Ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat Büşra Erdoğan, Bankacılık Sektöründe Duygusal Emeğin Đş Tatmini Üzerine Etkisi: Đstanbul Ve Yalova Alan Araştırması, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat Fadime Yakar, Adana Đlinde Kadının Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Zorluklar, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak

11 Kazım Kılınçer, Kayıt Dışı Đstihdamla Mücadele ve Hatay Đli Uygulamaları, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2013 Erkan Đşçi, Kısa Çalışma Ödeneği Ve Bursa Örneği, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Mustafa Yurdakul, Türkiye de Bankacılık Sektöründe Çalışma Đlişkileri, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık Gülçin Gündüz, Türkiye de Đstihdamı Arttırmaya Yönelik Teşvik Uygulamaları ve Çukurova Örneği, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Fulya Mavruk, Türkiye de Đşsizlik Ve Adana da Tarımsal Faaliyetlerin Bölge Đstihdamına Etkisi, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Mustafa Akgün, Türkiye de Kayıt Dışılık ve Adana Đlinde Kayıt Dışı Çalışma Đle Mücadele Kapsamında Uygulanan Yöntemler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Kasım Eyyüp Metlioğlu, Sosyal Güvenlik ve Türkiye de Sosyal Güvenliğin Geçirdiği Evreler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Eylül Sonnur Yüksel, Performans Değerlemesinin Kariyer Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Eylül Saadettin Bulut, SGK Adana da Yeni Prim Tahsilatı Uygulamaları ve Kayıt Dışılığın Önlenmesine Etkileri, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Ağustos Semiha Yüksel, Ödül Türlerinin Vasıflı Çalışanların Đş Doyumuna Yönelik Beklentilerine Etkisi: Bursa Đli Otomotiv Sektörü Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Özden Kalyoncu, Đşsizliğin Azaltılmasında Emek Piyasalarındaki Bilgi Akışının Etkisi ve Đstihdam Kurumlarının Rolü, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Seniha Hale Kabacaoğlu, Sağlık Đşletmelerinde Mobbing, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim

12 Hüseyin Şahin, Bilgi Đşlem ve Đletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektörüne Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Tuğba ÖZTÜRK, Kalkınma Ajanslarının Yerel Kalkınmaya Etkisi - Kamu Kurumu Projeleri ve BEBKA Bölgesi, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık Çiğdem ATALMIŞ, Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Bursa Đli nin Kalkınmasına Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Aralık Şükran Akan, Kamu Hastanelerinde Bilgi Yönetimi: Zübeyde Hanım Doğumevi Örneği, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Yusuf Ziya Leventoğlu, Akupunktur ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımları, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Volkan Şahin, Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Ortama Ve Çalışma Koşullarına Bağlı Meslek Riskleri Ve Bursa Devlet Hastanesi Örneği, Bursa, Temmuz 2011 Ali Đzzet Kalalı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarına Aile Hekimleri nin Bakışı (Bursa Đli Örneği), Bursa, Temmuz 2011 Sibel Erdin, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarını Aile Sağlığı Elemanları ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Değerlendirmesi, (Bursa Đli Örneği), Bursa, Temmuz Muharrem Aydın, Toplam Kalite Uygulamalarında Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Engelleler, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos H- Katıldığı Seminerler ve Faaliyetler BAP projesi ile Stockholm ve Helsinki Üniversitelerinde Çalışmalar. ( ve ) Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı, Đstanbul Üniversitesi, Mayıs 2014 Erasmus Programı, Sevilla University, Đspanya, 11/2013 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Đstanbul SGK Đl Müdürlüğü, /2013 Erasmus Programı, Gdansk Technology University, Polonya, 02/

13 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Adana SGK Đl Müdürlüğü, 05-06/2012 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Đstanbul Üniversitesi, Mayıs 2012 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa Đl Sağlık Müdürlüğü, /2012 YÖK Bursu, George Mason University, Washington DC., Amerika, 06-09/2011 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Mayıs 2011 Toplam Kalite Yönetimi, Orhan KOÇAK, Bursa, 09/01/2010 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa SGK Đl Müdürlüğü, /2010 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya, Mayıs 2009 "Elektronik Ticaret", Orhan KOÇAK, Türk Hava Yolları, Air Academy, Đstanbul, 04/07/ /07/2009 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2007 Technology for Marketing Seminars (London), February 2007 Technology for Advertisement Seminars (London), February 2007 I-Sertifikalar Stratejik Đnsan Kaynakları Yönetimi (DUKE University, North Carolina, USA) Đnsan Kaynakları Yönetimi, (Society for Human Resource Management, USA) SQL Veritabanı Yönetimi (Database Management) Microsoft J- Alıntı Yapılan Bazı Yayınlar Barbara Hewins-Maroney Ethel Williams, The Role Of Public Administrators in Responding To Changing Workforce Demographics: Global Challenges To Preparing A Diverse Workforce, PAQ Fall p.463 / Kocak, O. (2011). A field study of challenges faced by an ageing workforce. Journal of Yassar University,

14 Münir Tireli, Selim Coşkun, Nevzat Fırat Kunduracı, ĐĐT Ülkeleri ve Türkiye ye Ait Sosyal Göstergeler ile Đnsani Gelişim Göstergeleri Arasındaki Đlişkinin Karşılaştırmalı Analizi, Sosyal Politika Çalışmaları, Yıl: 13 Cilt: 7 Sayı: 30 Ocak- Haziran 2013, s.76, / Koçak, Orhan Kavi Ersin (2011), MENA Bölgesinde Emek Piyasası Ve Đstihdam Yapısı, MKM Yayınları, Bursa. Ferhan Aydın, Bulut Bilişimin Çalışma Hayatına Etkileri, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2013 / Koçak, Orhan (2011), Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı Dijital Teknolojiler Boyutuyla ; Kavi, Ersin ve Koçak, Orhan (2010), Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Sosyal Siyaset Konferansaları, Sayı 59, 2010/2, s. 69 ve 88, Ekin Yayınevi; Zaim, Halil ve Koçak, Orhan (2010), Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University 2010.; Koçak, Orhan ve Uygun, Burçin (2011), Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar, Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 23 ve 25 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna Hersek. Kenan Ören, Hasan Yücel, Türkiye de Konut Sorunu ve Temel Dinamikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl , Sayı 18 / Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss Beyhan Aksoy, Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma Đlişkileri, Ege Akademik Bakış, Cilt 12, Sayı 13, Temmuz 2012 / Kavi Ersin, Koçak Orhan, Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s Serpil Aytaç, Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper (Editör Kitap), Eski Hükümlülere Yönelik Sosyal Politikalar, Dora Yayınları, 4. Baskı, ss , Koçak Orhan, Altun Serdar, Ceza Đnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐ DERGĐSĐ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss Keser, Aşkın, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunu : Mobbing, Türk Metal Dergisi, Sayı 155, Haziran 2012, Orhan Koçak, Nihal Hayran, (2011), Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örneği, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Haziran 2011, Bosna-Hersek,

15 Zaim, Halil, Đş Hayatında Erdemli Đnsan, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, UTESAV Kültür Düşünce 4, Empati Matbaacılık, Mart 2012, Đstanbul., /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Önce, Günal, Mehmet Marangoz, BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐNDEKĐ GELĐŞMELERĐN GĐRĐŞĐMCĐLĐK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ VE E-GĐRĐŞĐMCĐLĐK, Đşveren Dergisi, Ocak 2012, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Marangoz, Mehmet, Girişimciler Đçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Journal of Entrepreneurship and Development, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Çakmak, Ali Çağlar, Tahir Güneşler, Hasan Terzi, BANKALARIN MÜŞTERĐLERĐNE SUNDUĞU ĐNTERNET BANKACILIĞI HĐZMETĐNĐN MÜŞTERĐLER TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: KARABÜK ŞEHĐR MERKEZĐNDE UYGULAMA, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (1-30 s.), /Koçak O., Elektronik Ticaret ve Đstihdama Etkisi, Đstanbul Ünv., Đktisat Fak., Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Đstanbul: Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Vol. 50, 2005, ss Zaim, Halil, Đrfan Kurt, Selman Tetik, CASUAL ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION AND PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE FINANCE SECTOR, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, Vol 4, No 2, 2012 ISSN: (Online), /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Engin, Murat E., Suçu Önleyici Tedbirler Bağlamında Ceza Đnfaz Kurumlarında Çalışma ve Eski Hükümlü Đstihdamı, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Temmuz 2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 24-35, /Koçak, Orhan ve Serdar Altun (2010) Ceza Đnfaz Kurumlarındaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. Emhan, Abdurrahim, Remzi Gök, Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đliskilerin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman 15

16 Dergisi Temmuz/2011, /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ) Bennett, Ekundayo, Examination of Management Theories in Explaining Workplace Challenges and Benefits of Adopting Microsoft Word s Speech Recognition Software, Chicago Manual Style, December 10, 2010, /Koçak, Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, pp Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Uygun Burçin, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örnegi, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011, ss Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, ÖRGÜTSEL GELĐŞĐM SÜRECĐNDE TOPLAM KALĐTE VE ĐNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ Yüksek Lisans Tez Özeti Son yıllarda üretim ve yönetim süreçlerinde bireyin öneminin artması sonucunda insanı merkeze alan toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. Đşletmelerde kalite herkesin işi olduğundan kalitenin sağlanması, çalışanı tatmin ve müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Çalışanların iyi hizmeti ve tatmini ise insan kaynakları yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Toplam kalite yönetimi içerisinde de önemli bir gereklilik olan insan kaynakları yönetimi günümüzde de firmalarından fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile özellikle insan kaynaklarının toplam kalite yönetimi anlayışı içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. 16

17 Tezde toplam kalitenin üretim aşamasından daha çok yönetim aşaması ile alakalı boyutu incelenmiştir. Toplam kalitenin geçirdiği evrimler, diğer yönetim bilimleriyle etkileşimleri, örgütsel kültüre ve insan kaynakları yönetimine yapmış olduğu etkiler detaylı olarak incelenmiştir. Birinci bölümde, örgütsel gelişim süreci kapsamında genel tanımlar, ikinci bölümde toplam kalite yönetimi anlayışının örgütsel gelişim sürecine etkisi ve son bölümde ise toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi arasındaki etkileşim incelenmiştir. ELEKTRONĐK TĐCARET VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKĐSĐ Doktora Tezi Özeti Yeni üretilen ileri teknoloji ürünleri ve internetin sağlamış olduğu imkanlar ile birlikte, toplum hayatına Yeni Ekonomi olarak adlandırılan esnek, mekanı önemsemeyen, ulusal sınırların ötesine yoğunlaşan farklı bir model girmiştir. Bu ilerlemeler beraberinde, elektronik ticaret olarak adlandırılan yeni bir ticari ortamı ortaya çıkartmıştır. Elektronik ticaret, özellikle hizmetler sektöründe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca iletişim, finans, dağıtım ve turizm sektörlerinde de elektronik ticaret yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, yeni ekonominin sağladığı bir imkan olan elektronik ticaret, gelişim süreci, küreselleşmeye ve sektörlere etkisi, ülke uygulamaları ve özellikle çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri boyutu ile irdelenmektedir. E-COMMERCE AND ITS IMPACT ON LABOR LIFE Ph.d Thesis Summary Recently produced high technology products and opportunities created by internet, resulted in the rise of a new economy. The central feature of this new economy is flexibility in terms of space of production. This has created on environment in which electronic commerce has emerged. Electronic commerce has been widespread particularly in service sector. It has also far-reaching impact on the communication, finance, distribution and tourism industry. This thesis intends to analyze the development of electronic commerce and its effect in terms of globalisation, sectors, countries and working life and industrial relations. 17

18 18

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Đletişim: orkoc@hotmail.com; www.orhankocak.net Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: MEHMET SARIIŞIK 2. Doğum Tarihi: 28 Eylül 1968 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi/ Mersin Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Muhittin KARABULUT 2. Doğum Tarihi: 26.11.1947 3. Ünvanı:.Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler ESRA KÖTEN İletişim bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Tepeören Mahallesi, 34959 Akfırat - Tuzla/İstanbul Telefon: (+90) 216 677 16 30 / 3662 E-posta: Doğum Tarihi: 06.07.1980 Ünvanı: esra.koten@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: 6.04.1970-Malatya Yabancı Dil: İngilizce e-mail: coskun.cilbant@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş. 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946. 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite

ÖZGEÇMĐŞ. 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş. 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946. 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite ÖZGEÇMĐŞ 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.ĐĐBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı