EGİTİMİNİN SORUNLARI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGİTİMİNİN SORUNLARI,"

Transkript

1 S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi YA YINLARI NO: 16 BİLİMSEL TOPLANTILAR NO: 6 TÜRKİYE'DE YÜKSEK DİN EGİTİMİNİN SORUNLARI, YENİDEN YAPILANMASI ve GELECEGİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER- ıvibzakereler --"" 'fürı<ıyc oıyanııt vaım İslfun Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: c\ s-bs~ Tas. No: 3-=t-7/d:St;;b -ToP-ı ''f EKİM 2003 ISPARTA-2004

2 TERTİP HEYETi BAŞKAN Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOGLU ÜYELER Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY, Doç. Dr. Ramazan BUYRUKÇU, Yrd. Doç. Dr. Saadettİn ÖZDEMİR, Arş. Gör. Safinaz ASRİ ÇÖZÜMLEME A. HümeyraASLANTÜRK, İ. LatifHACINEBİOGLU, Kemalettin TAŞ, Nejdet DURAK, Haluk SONGÜR, Galip TURCAN, A. Sıdıka OKTAY, Ali BULUT, Sevim ÖZDEMİR A. Yılmaz SOYYER, M. Sadık AKDEMİR, Zahit KARAÇAM, H. Tevfik MARULCU, Bilal GÖKKIR B ila! SAMBUR, Rıfat OKUDAN, Kamile ÜNLÜSOY, Ahmet YILDIRIM, Musa KOÇAR, Adem EFE ISBN iç DÜZEN Nejdet DURAK; İshak ÖZGEL, BahattinYAMAN KAPAK N. DURAK BASKI S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Baskı Merkezi Ali Çolak Yayınlanan Yazıların Sorumluluğu Y azarlarına Aittir Yayınlanan tebliğler kaynak gösterilmek şartıyla iktihas ve atıf şeklinde kullanılabilir S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Isparta 2004 isteme ADRESi S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Merkez Kampüsü ISPARTA Tel: (0246) Fax: (0246)

3 İLAHİYAT FAKÜLTESi ÖGRENCİLERİNİN İSTiHDAM VE BU BAGLAMDA DERS PROGRAMLARI ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER Dr. Muammer CENGİL * Sayın başkan, değerli hocalarım ve kıymetli hazirun. Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı arzederim. Ben de bu tebliğimde ilahiyat Fakültelerinde ihtiyaç duyulduğuna inandığım yeni bir bölüm önerisinde bulunacağım. Fakat önerime geçmeden önce ilahiyat Fakültelerinin geçirmiş olduğu tarihi sürece kısaca bir göz atmak istiyorum yılında A.Ü. ilahiyat Fakültesi'nin açılmasıyla Cumhuriyet tarihinde eğitim-öğretim sahnesine giren ilahiyat Fakülteleri 1 günümüze gelinceye kadar pek çok süreçten geçmiştir. 2 ilahiyat fakültelerindeki eğitim- G.Ü. Çorum ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi AnabiJi Dalı 1 Halis Ayhıın, Türkiye'de Din Eğitimi, İFAV, İst. ı999, s ilahiyat Fakülte'lerinin kuruluşundan günümüze gelinceye kadar geçirmiş olduğu tarihi süreçle ilgili olarak bkz; Hilmi Ziya Ülken, "İlahiyat Fakültelerinin Geçirdiği Safhalar", A.Ü. İla h iyat Fak. Albümü, Ankara 196 ı; Mustafa Öcal, "ilahiyat Fakültelerinin Tarihçesi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. ı, c. 1, Yıl 1986, s. li 1-123; Öcal, "Cumhuriyet Döneminde 243

4 .., 1 -~ öğretimle ilgili bu günkü tablo ise şu şekildedir; " öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan yeni düzenlemeye göre, ilahiyat fakültelerinin bir kısmında sadece ilahiyat Lisans Programı, bir kısmında hem İlahiyat Lisans Programı hem de ilköğretim için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yetiştiren Programlar uygulanmaktadır. ilahiyat Fakülte'lerinin ilahiyat lisans programından mezun olanlardan Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin ise ilgili programdan mezun olduktan sonra Ankara üniversitesi ilahiyat Fakültesi bünyesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı bitirmeleri gerekmektedir." 3 Görüldüğü gibi mevcut yapılanmaya göre ise İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdam alanı olarak M.E. Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik ve Diyanet işleri Başkanlığına bağlı olarak da din görevliliği görülmektedir. Fakat kamusal alanda çeşitli branşlarda uzmanlaşmış nitelikli ilahiyat fakültesi mezunlarına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu kamusal alanlar, Hastaneler, Cezaevleri, Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleridir. Şimdiye kadar çoğunlukla öğretmen ve din görevlisi olarak görev alacak ilahiyat fakültesi mezunlarının daha iyi yetişebilmeleri için çeşitli branşlaşma ve program önerilerinde bulunulmuştur. 4 Biz ise yukarıda Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 7, c. 7, Yıl 1998, s ; Turgay Gündüz, 'Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 7, c. 7, Yıl 1998, s. 543~557; Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, s ; ; Ayhan, "İiahiyat Fakültesi", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1999, S. 6, s ; Ahmet Koç, "Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 7, Yıl: 2000, , , Ahmet Koç, "a.g.m.", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, s ilahiyat fakültelerinde bölümleşme ve branşlaşma ile ilgili olarak tesbit edebildiğimiz öneriler şunlardır: Mustafa Öcal, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, s ; "İlahiyat Fakültelerinde Programlar ve Bölümleşme", Yüksek Öğretİrnde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu (21-23 ekim 1987), Samsun 1998, s ; "İmam Hatip Liseleri Müdürlerine Göre ilahiyat Fakülteleri ve Mezunları", Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Medeniyeti Vakfı Yay., İst 1993, s. 59; "Türkiye'de Din Eğitimi ve Geleceği", Habitat Il Şehir-Toplum-İnsan Sempozyumu, 244

5 saymış olduğumuz kamusal alanlarda görevlendirilebilecek mezunlarımız için bir prograrn önerisinde bulunacağız. Önereceğimiz yeni bölümün adı "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı"dır. Eğitim süresi ise 4 yıllık ilahiyat fakültesi lisans programından sonra din psikolojisi anabilim dalında yapılacak 1 yıl tezsiz yüksek lisans veya hizmet içi seminer şeklindedir 5. ilahiyat alanıyla ilgili olarak 4 yıllık eğitim prograrnı sonucunda gerekli mesleki formasyonu alan mezunlar, 1 yıllık tezsiz yüksek lisans veya hizmet içi seminer şeklinde uygulanacak olan "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" bölümünde psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili dersleri alacaklardır. 6 Bu şekilde "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" sertifıkasına sahip mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdan edilecekler ve çalışma alanı olarak yukarıda zikretmiş olduğumuz kamusal alanlarda görevlendirileceklerdir. Yani bu uygulama ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki mevcut din görevlisi kadrolarına ilave olarak bir de "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanı" ilave edilmiş olacaktır. Bu bölümde okurulabilecek derslere geçmeden önce neden böyle bir bölüme ihtiyaç duyduğurnuzu arzetmek istiyorum. Türkiye Gönüllü TeşekkU!ler Vakfı, İstanbul Mayıs 1996, "Din KUltürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranı", Orta Dereceli Okullar'da (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Din Eğitimi- Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, E.Ü. ilahiyat Fak, Kayseri 1-2 Mayıs 1997; Raşit Küçük, "İiahiyat Meslek Yüksekokulları ve Bazı Teklifler", Türkiye Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, s ; Mehmet Zeki Aydın, "Din Öğretiminde Öğretmenierin Branşlaşması", a.g.s., s ; Halil Hayıt, "Din Öğretiminde Öğretmenierin Branşlaşma Meselesi", YüksekÖğretimdeDin Bin Bilimleri Sempozyumu, Ekim 1987 Samsun, Samsun 1988, s ; Bekir Özcan, "Pin Bilimleri Öğretiminde Branşlaşmanın Önemi", a.g.s., s ; Ali Toksarı, "İlahiyat Fakülteleri Eğitim-Öğretiminde Branşlaşma", a.g.s., s ; Ali Turgut, "Akademik Bölümleşmenin Eğitim ve Öğretime Yansıması", a.g.s., s ; Ekrem Sarıkçıoğlu, "Yüksek Din Eğitiminde Hedef ve Program", a.g.s., s Halen Diyanet teşkilatında görevli ilahiyat Fakültesi mezunlarından "İiahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanı" olmak isteyenler yapılacak sınavda başarılı oldukları taktirde, önereceğimiz program bu kişilere hizmet içi seminer şeklinde uygulanabilir. 6 Bu program H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve PDR Bölümüyle işbirliği içerisinde yürütillebilir. 245

6 . ~., ı -J ilahiyat fakültelerinin sürdürdüğü tek tip eğitim şekliyle, mezuniyet sonrası istihdam alanlarının çeşitliliğine nitelik bakımından yeterli cevap veremediği ve bu sebeple yüksek din eğitiminin ana istihdam alanları dikkate alınarak eğitim, yöntem ve programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği pek çok biliminsanı tarafından ifade edilmiş ve bu bağlamda öğretim yılından itibaren ana istihdam alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve M.E. Bakanlığı baz alınarak ilahiyat fakültelerinde bölümleşmeye gidilmiştir. Ana istihdam alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak din görevliliğinin ve M. E. Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenliğin ele alınması sanırız bu kurumlarda istihdam edilebilecek mezunların sayıca çokluğundan dolayıdır. Fakat ülkemizdeki S.S.K., Devlet ve Tıp Fakültesi Hastaneleri ile özel hastaneler, Cezaevleri, Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleri göz önüne alındığında buralarda görevlendirilebilecek mezun sayısının oldukça fazla olduğu görülecektir. 7 Kaldı ki sayıca az dahi olsa bu kurumlarda alaj]ında yetişmiş personele ihtiyaç vardır ve devletin bu ih 1tiyacı giderecek şekilde personel istihdamı sağlaması öncelikli görevlerindendir. ilahiyat fakülteleri müfredatına baktığımızda psikoloji ve psikolojik danışma ile ilgili derslere çok fazla yer verilmediğini görürüz. 8 Yine Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yürütülen bilimsel çalışmalarda ve bu alanın ilgili olduğu bilim dalları arasında dine ve din bilimlerine yer verilmediği görülmektedir. Oysa din hem bazı psikolojik problemierin oluşumunda hem de bu psikolojik problemierin çözümünde oldukça önemli 7 Bkz: Tablo-I, 2, 3, 4, 5, 6. 8 İ lahiyat Lisans Programında l. sınıf I. dönemde 2 kredilik Psikolojiye Giriş Ders i, 2. sınıf 1. dönemde de yine 2 kredilik Din Psikolojisi dersi yeralmaktadır. 246

7 bir etkiye sahiptir. 9 Dolayısıyla biz de bu alanda görülen uzman boşluğunun önerdiğimiz program ile doldurulabileceği kanaatindeyiz. Yeni görev alanı olarak önerdiğimiz kurumlar ve bu kurumlarda "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" mezunlarına duyulan ihtiyaçla ilgili olarak da ayrıca şunlar söylenebilir; Hastaneler 10 açısından baktığımızda hastaların manevi desteğe ve morale yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. 11 Hali hazırda hastanelerde gassal (imam-imame) olarak görev yapan memurlar bulunmakla birlikte bunlar ne yönetmelikler gereği ne de mesleki formasyon açısından bu ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Biz bu kurumlarda ilgili birimlerde yapısal birtakım değişikliklere gidilerek buralara ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanlarının haftanın belirli günlerinde resmi görevli olarak hastaları ziyaret etmelerini öneriyoruz. Hastaların bir kısmı kendi kendilerine ''Neden bu dert benim başıma geldi", "Bir günah mı işledim de bu hastalıkla uğraşıyorum", gibi sorular sorarak yaşamış olduğu sorunla Tanrı arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Nitekim kötülük problemi olarak ifade edilen bu sorun Tanrı'nın adaletiyle ilgili olarak pek çok felsefi tartışmalara da konu olmuştur. 12 Bu şekilde sorunları nedeniyle bazen de Tanrı'ya isyan derecesine ulaşan hastaların bir kısmı daha sonra pişmanlık duyarak "günahkarlık psikolojisi" içerisine girmekte, görünürde sağlık sorunlarıyla 9 Suat Cebeci, "Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (26-27 Mayıs 2001 Adapazarı), Değişim Yay., İst. 2002, s Hastanelerde din ve moral hizmetleriyle ilgili olarak bkz; Nurullah Altaş, Hastanelerde Din ve Moral Hizmetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara S. Hayri Bolay, "Din Eğitiminin Şilmulü", Türkiye ı. Din Eğitimi Semineri (23-25 Nisan 1981), Ank. t.y., s Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise: Batı ve İslam Din Felsefesinde "Kötülük Problemi" ve Teistik Çözümler, Vadi Yay. Ankara

8 uğraşan bu hastalar, kendi içlerinde bir de dini-felsefi sorunlarla mücadele etmeye çalışmaktadırlar.! Ayrıca kanser gibi tedavisi mümkün olmayan ve siroz, şeker hastalığında olduğu gibi uzun süre perhis ve tedavi süreci geçiren hastalar duygusal anlamda hassaslaşmakta, dini ve manevi konulara daha bir hassasiyet göstermekte ve hayata farklı bir boyuttan bakmaya başlamaktadır. Bu bakış açısı sadece hastalar için değil onların birinci derecede akrabaları ve sevenleri için de geçerli olmaktadır. Dolayısıyla hastalarda ve hasta yakınlarında karşılaşılabilecek bu ve benzeri sorunlara ancak dini bilgilere ve psikolojik danışmanlık formasyonuna sahip olan ve bu tebliğde önermiş olduğumuz "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanları" sağlıklı çözümler bulabilir. Çünkü karşılaşılan ' 1 sorunlar salt psikolojik içerikli olmayıp dini boyutu olan hususlardır. Kişilere psikolojik anlamda yardımcı otunurken dini içerikli sorunlarına da sağlıklı cevaplar vermek gerekmektedir. i Burada geçtiğimiz yıllarda yapılan bir uygulamayı hatırlatmak istiyorum. Sağlık bakanlığı ve diyanet işleri başkanlığı arasında yapılan bir protokol ile din görevlilerinin hastalara moral takviyesi yapmaları amacıyla hastanelerde hasta ziyaretleri yapmaları öngörülmüştür. Toplumun çeşitli kesimlerinde farklı algılanan ve yorumlanan bu uygulama maalesef başarısızlıkla sonuçlandı ve çeşitli tepkiler yüzünden uygulamadan kaldırıldı. Olaya objektif olarak baktığımızda geçmişte yapılan bu uygulamanın gerçekten de ayakları yere basmayan, altyapı çalışmaları yeterince yapılmadan uygulamaya konan bir çalışma olduğu görülmektedir. Türkiye'de verilen din eğitiminin İsHim ülkeleri arasında en ileri düzeyde olduğu, müftü ve vaizlerimizin alanlarında gerçekten de çok iyi bir eğitim aldığı herkes tarafından kabuledilen bir gerçektir. Fakat almış oldukları eğitim sürecinde psikoloji ve psikolojik danışmanlıkla ilgili yeterli bir mesleki formasyon almayan din görevlilerimizin, böyle psikolojik danışmanlık formasyonu gerektiren bir hizmette de gerçekten başarılı olmaları beklenemez. Nitekim Atlaş tarafından yapılan "Hastanelerde Din 248

9 ve Moral Hizmetleri" isimli yüksek lisans çalışmasında, hastanelerde yapılan bu uygulamaya katılan din görevlilerinin büyük çoğunluğunun 4 yıllık ilahiyat Fakültesi mezunu bile olmayan din görevlilerinden oluştuğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla böyle bir çalışma için her şeyden önce önemli olan şey bu uygulamayı yapacak uzmanların bilimsel çerçevede yetiştirilmesi olmalıdır. Nitekim verilecek danışmanlık hizmeti iki kişi arasındaki sıradan bir sohbet değil, bilimsel temelleri olan profesyonel anlamda bir danışmanlık hizmeti olacaktır. Öyleyse geçmişte altyapısı bilimsel bir çerçevede oluşturulmadan, yapmış olmak için yapılan bir çalışmaya bakarak, bu konuyla ilgili yeni projeleri gözardı etmemek gerektiği kanaatindeyiz. Görev alanı olarak önermiş olduğumuz kurumlardan bir diğeri de ülkemizdeki kişi kapasiteli cezaevleridir. 13 Ceza evlerinde de mevcut uygulamaya göre il müftülüklerine bağlı din görevlileri haftanın belirli günlerinde görevli olarak gitmektedirler. 14 Fakat lisans döneminde aynı şekilde yeteri kadar psikoloji ve psikolojik danışmanlık dersleri almayan bu görevlilerin istenilen düzeyde başarı sağlamaları beklenemez. Nitekim Özdemir tarafından Ordu, Samsun, Tokat, Kayseri, K. Maraş, G. Antep, Ş. 13 Bu ceza evleri çeşitli tip ve projelerde olmak üzere toplam 508 adettir. 14 "1981 yılından bu yana Ceza infaz Kurumlarımızda çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunlar arasında yer alan din eğitimi "Din ve Ahlak bilgisi Dersi" adı altında koğuş başına haftada iki (2) saat verilmekte ve dersler müftü veya yüksek tahsilli vaizler tarafından yürütülmektedir. Bunun dışında dini bayramlar ve günlerde vaazlar ya da dini sohbetler yapılmaktadır. Ramazan ayı süresince mahkumlardan talep gelmesi durumunda teravih namazı kıldırmak üzere görevli temin edilmektedir. Tüm bu çalışmalar müftülük kanalıyla yürütülmekte olup, süreklilik ancak görevli verilmesi durumunda sağlanmaktadır. Cezaevlerinde Din Eğitiminin Mevcut Durumuyla İlgili Olarak; C. ve T.E.G. Müdürlüğü'nün 5/5/1997 Tarih ve 12/ Sayılı Yazısı, Naklen; Şuayip Özdemir, "Türkiye'de Cezaevlerinde Din Eğitimi Hakkında Bir Değerlendirme", Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yay., Ank. 1999, s

10 Urfa ve Adıyaman Kapalı Cezaevleri mahkumları ve din görevlileri, Ankara, Amasya, ve Elbistan Kapalı Cezaevleri din görevlileri üzerinde yapılan araştırmaya göre din görevlilerinin dini konularda daha bilgili olmaları, derste kırıcı olmamaları, malıkurnlara iyi davranmaları, suçlayıcı ifadeler kullanmamaları ve içinde bulundukları ruh hallerini dikkate almaları mahkumların din görevlilerine yönelik dile getirdikleri beklentiler arasında yer almaktadır. 15 Bu beklentiler aynı zamanda verilen hizmetin eksikliği olarak da okunabilir. Ayrıca cezaevlerinde bulunan mahkumlar tarafından işlenilen suçların bir çoğunun dinen de günah olarak kabul edilmesi bu mahkumların zaman zaman dini içerikli psikolojik sorunlar yaşarnalarına neden olmaktadır. Nitekim Peker tarafından 1986 yılında Ordu Yarıaçık ve Giresun Kapalı ve Yarıaçık Cezaevlerinde yapılan çalışmada mahkumların %73,71 gibi bir çoğunluğu işlemiş oldukları suçun aynı zamanda günah olduğuna inanmaktadır. ı 6 İşiemiş oldukları suçun günah olduğuna inananların suçu işleme nedenleri olarak ifade etmiş oldukları sebeplere bakıldığında birçoğunun yaptığı işten pişman olduğu ve günahkarlık psikolojisi içerisinde oldukları tespit edilebilmektedir. 17 Dolayısıyla "cezaevlerinde görev yapan din görevlileri mahkumların ruh hallerini dikkate almak durumundadır. Zira suç işlemenin verdiği ızdırap, yalnızlık duygusu, memleket hasreti ve cezaevi şartları bu kişileri olumsuz yönde etkilemektedir. Din görevlilerinin mahkumlarla özel olarak ilgilenmeleri ve onların psikolojik durumlarını dikkate almaları ıslaha ıs Özdemir, a.g.m., s ı 6 Hüseyin Peker, "Suçlularda Dini Davranışlar", O.M.U. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 4, Samsun 1990, s ı? Mahkumların tarafından verilen ifade!erin bir kısmı şu şekildedir; "Bir canlının ölümüne neden olduğumdan dolayı günah işledim", "Suç işledim, günah işledim", "Suç denilen şey günahtır. Haklı da olsan, haksız da olsan günahtır." Peker, a.g.m., s. 250

11 yönelik yapacakları eğitici çalışmalarda başarıya ulaşınalarma olumlu katkılar sağlayacaktır." Tüm bu hususlar dikkate alındığında müftülüklere bağlı din görevlileri tarafından yürütülen mevcut uygulama, ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından yürütüldüğünde daha anlamlı sonuçlar elde edilebileceği kanaatindeyiz. Nitekim görüştüğümüz bazı cezaevi müdürleri buralarda görevlendiritecek olan personelin önermiş olduğumuz bir eğitim sürecinden geçtiğinde daha iyi performans elde edileceği kanaatindedir. Ayrıca yapılan pekçok araştırma da bu olguyu desteklemektedir. 18 Bu hususta ilgili olarak ayrıca Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Değerli bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Öznür ÖZDOGAN'ın mahkumların ıslahına yönelik olarak Adalet Bakanlığıyla birlikte yürütmekte olduğu çalışmayı özellikle belirtmek isterim. Görev alanı olarak düşündüğümüz bir diğer kurum ise yetiştirme yurtlarıdır. Gençlik çağı kendine has sorunların yaşandığı bir dönemdir. 19 Bir de bu problemlere boşanma, ölüm, yasak bir ilişki sonucu dünyaya gelme gibi sebeplerle aileden ayrılarak yetiştirme yurtlarında kalma zorunluluğu eklenince sorun daha da büyümektedir. Pekçok engellenme durumunda olduğu gibi bu durumlarda da imdada çoğu zaman dini inanç ve onun beraberinde kader, sabır, dua, tevekkül vb. yetişir. Yine bu durumda ortaya çıkabilecek bir başka husus da neden ben? sorusudur. Yani genç bu 18 Cezaevleri üzerine yapılmış araştırmalarla ilgili olarak bkz: Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, (Doktora Tezi), Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1998; "Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, ll {2002), S:4. s. 1-19; "Türkiye'de Cezaevlerinde Din eğitimi. Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar, a.g.d., II (2002), S:2, s ; Ahmet Pehlivan, Suçu Engellernede Din Eğitiminin Rolü-Van Kapalı Cezaevi Örneği, Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1997; 19 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Psikolojiye Giriş, çev: Yavuz Alogan, Arkadaş Yay. Ankara 1996, s

12 ~! _~_rj:j ll ne biçim adalet, neden beni buldu, neden ben de diğer insanlar gibi mutlu bir aile ortamına sahip değilim gibi sorularla yaşadığı hayatı sorgulamakta ve neticede dini içerikli birtakım sonuçlara ulaşmaktadır? 0 Dolayısıyla bu gençlere psikolojik anlamda yardımcı olunurken dini içerikli sorunlarına da sağlıklı cevaplar vermek gerekmektedir. Bu durum da ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Alanı'nı zorunlu kılmaktadır..., ı -l Aynı şekilde ülkemizde yaşamlarının sonlarını huzurevlerinde geçirmek zorunda kalan pek çok yaşlı insanımız vardır ve bunların da önermiş olduğumuz eğitim programından geçmiş olan ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanına duydukları ihtiyaç herkes tarafından malumdur. Ayrıca görüşmüş olduğumuz bazı huzurevi sakinleri de böyle bir uzmanın yardımına zaman zaman ihtiyaç duyduklarını ve böyle bir görevlendirmenin kendilerine sunulan hizmet açısından ciddi bir boşluğu dolduracağını ifade etmektedirler. Ayrıca tüm bunlara ilaveten toplumda ortaya çıkabilecek çeşitli kriz dönemlerinde bizler "İlahiyat /sosyal Hizmetler Uzmanının" yokluğunu derin bir şekilde hissetmekteyiz. Bunun en yalın örneğini Marmara ve Düzce depremlerinden verebiliriz. Ülkemizi yasa boğan bu büyük faciadan sonra Gazi Üniversitesi Çorum ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci KULA hocamla bölge halkı üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda bu gerçekle bir kez daha yüz yüze geldik. Zira bölge halkı adeta 2 yaklaşımdan birini tercihe zorlanmaktaydı. 20 Yetiştirme yurtlarındaki gençlerin din eğitimi problemleri ile ilgili olarak bakınız; Orhan i Demir, "Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Din Eğitimi Problemleri", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 8, Yıl 2001, s ; Saadettİn Özdemir, Korunınaya Muhtaç Gençlerin Din Eğitimi ihtiyaçları, (Doktora Tezi) Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1999; Adem Şahin, Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Dini Duygu, Düşünce, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1993; Yusuf Acuner, Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi ve Ahlak Eğitimi, (Çalışılmakta Olan Doktora Tezi) Ondokuz Mayıs Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. ' 'J

13 Bunlardan biri Tanrı'nın varlığını tamamen ortadan kaldıran ve olaya katı pozitivist bir zihniyetle yaklaşan, olayı tamamen bir doğa olayı olarak gören yaklaşım, diğeri ise adeta deprem olayını bir sömürü vasıtası olarak ele alan ve başa gelen tüm bu felaketierin dinden uzaklaşma sonucu bir ceza olarak Tanrı tarafından verildiğini öne süren softa bir yaklaşımdı. Halkın ihtiyacı olan ise dini ve bilimsel verileri bir arada sunacak bir yaklaşımdı. Fakat halka bu yaklaşımla psikolojik danışma ve destekte bulunabilecek hiçbir uzman yoktu. Geçtiğimiz günlerde Dünya Kiliseler Birliği'nin resmi internet sitesinde deprem bölgesinde 100 bin İncil dağıttığıyla ilgili olarak vermiş olduğu haberi de göz önüne aldığımızda böylesi büyük felaketlerden sonra yapılacak psikolojik destekte dinin ve dini inancın, dolayısıyla vermiş olduğumuz "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanının" gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Ayrıca bazı il ve ilçe müftülerimizle yapmış olduğumuz sohbetler esnasında, kendilerini arayan bazı vatandaşların psikolojik temelli konularda kendilerinden izah istediklerini, bu tür kişilere yardımcı olma noktasında bazen yetersiz kalabildiklerini ve önermiş olduğumuz "ilahiyat sosyal hizmetler uzmanına" ciddi manada ihtiyaç duyulduğunu kendileri ifade etmektedirler. Nitekim I. Oturumda değerli meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARACOŞKUN tebliğinde bu hususu detaph bir şekilde izah etmiştir. ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanına duyulan ihtiyacı yani problemi kısaca bu şekilde belirttikten sonra, bu problemin çözümü olarak yetiştirmeyi önerdiğimiz Uzmanların eğitim programında okutulabilecek dersleri şu şekilde sıralayabiliriz; 4 yıllık ilahiyat Fakültesi lisans programında alınan derslere ilave olarak din psikolojisi anabilim dauarına bağlı olarak yürütülebilecek 1 yıllık tezsiz yüksek!isan (veya hizmet içi seminer) da verilecek dersleri şu şekilde belirtebiliriz : Bireyi Tanıma Teknikleri 253

14 1. ' Kişilik ve Uyum Problemleri Psikolojik Testler Psikolojik Danışma ilke ve Teknikleri Grupla Psikolojik Danışma Davranış Bozuklukları Kişiler Arası İlişkiler Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar Sosyal Hizmetlere Giriş Sosyal Hizmet Kurarn ve Uygulamaları..,! -.1 Sosyal Hizmet Mevzuatı Sosyal Hizmet İçin Felsefi problemler Suçluluk ve Sosyal Hizmet Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler Din Psikolojisi Din sosyolojisi Din Eğitimi Sonuç olarak saymış olcluğumuz gerekçeler ışığında mezunları başta yukarda belirttiğimiz kurumlar ve kamusal alanda ihtiyaç duyulan diğer kurumlarda görevlendirilmek üzere "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" projesinin görülebilecek eksiklikler giderildikten ve değerli bilim insanlarının katkılarıyla olgunlaştırıldıktan sonra hayata geçirilmesini öneriyoruz. Hepinize teşekkür eder tekrar saygılar sunarım. 254

15 TABLO-I YETİŞTİRME YURTLARe 1 İL KURULUŞADI ADRES İ TELEFON FAX ı ADANA M.Şükrü Tülay Yetiştirme Huzurevi Mah Yurdu Mücahitler Buiv Kurttepe Yolu Üzeri Seyhan 2 ADANA Kız Yetiştirme Yurdu Baraj Yolu 45.Durak ADIYAMAN Yetiştirme Yurdu Kayaardı Mevkli 0416 Hastane Caddesi Korupınar Mah. AFYON Fevzi ÇakmaK Yetiştirme Sigorta Hastanesi 0272 Yurdu Karşı sı s AFYON Mehmet Akif Ersoy Kız Selçuklu Mah. 120.Sok Yet.Yurdu No: AGRI Yetiştirme Yurdu Vehbi Engin Caddesi 0472 No: AKSARAY Ömer Kaşif Nalbantoğlu Kılıçarslan Mah. Beddü 0382 Yetiştirme Yurdu Zaman Cad. Askerlik Şubesi Yanı 8 AMASYA Hürrem Arpacıoğlu Hızırpaşa Mah Yetiştirme Yurdu Haziran Cad. Yuva Sok No:8 9 ANKARA Fatma Üçer Yetiştirme istasyon Mah. Leylak Yurdu Cad. No:ıs Etimesgut ANKARA SO.Yıl Yetiştirme Yurdu İvedik Cad. No: ANKARA Gazi Kız Yetiştirme Silahtar Cad. Gazi Mah Yurdu Atatürk Orman Çiftliği ANKARA Keçiören Atatürk kız Pınarbaşı Mah. Ardahan Yetiştirme Yurdu Sok. No:4 Keçiören ANTALYA Yetiştirme Yurdu Yunus Emre Cad Zeytin Köyü Anadolu Lisesi Yanı 14 ANTALYA Zübeyde Hanım Kız Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu Sitesi ARTVİN Yetiştirme Yurdu Miralay Şükrü Bey Cad No: ARTVİN Kız Yetiştirme Yurdu Miralay Şükrü Bey Cad No: AYDIN Yetiştirme Yurdu Zafer Mah. 46.Sok Pınarbaşı Mevkki BALIKESİR Yetiştirme Yurdu Gazi Osman Paşa 0266 Mah.Yakup Şevki Paşa Cad Mehekşe Sk. No:2 19 BALIKESİR Fatma Aliye Kasapoğlu Bahçelievler M h. 100.Yıl 0266 Kız Yet.Yurt. Cad. Dost Birlik Sitesi İlerisi 20 BİLECİK Yetiştirme Yurdu İsmet Paşa Mah. No: yy.htm 255

16 21 BİNGÖL Yetiştirme Yurdu Kenan Evren Mah DÜZCE Yetiştirme Yurdu Hamidiye Mah. 23 BOLU İzzet Baysal Vakfı Kız Cumhuriyet Cad. No: Yetiştirme Yurdu BURDUR Kız Yetiştirme Yurdu Bahçelievler Mah. Stadyum Karşısı 25 BURDUR Yetiştirme Yurdu Bahçelievler Mah Stadyum Karşısı BURSA Dr.Rüştü Burlu Yet.Yurt. Mudanya Cad BURSA Saniye Rıza Yetiştirme Çekirge Cad. No: Yurdu BURSA Eşrefiler KızYetiştirme Eşrefiler Cad. No: Yurdu ÇANAKKALE Biga Yetiştirme Yurdu Cengiz Topel Cad. PTT 0286 Yanı No:68 Blga ÇANAKKALE Ecebat Yetiştirme Yurdu İsmetpaşa Mah. İstlklal 0286 Cad. No:32 Eceabat ÇANAKKALE M.Demircioğlu Yetiştirme Esenler Mah. SSK Yurdu Hastanesi Arkası 3 Nolu Sağlık Ocağı Yanı 32 ÇANKIRI loo.yıl Yetiştirme Yurdu Fatih Mah. Yapraklı 0376 Yolu Üzeri ÇORUM Yetiştirme Yurdu Ata Cad. 33.Sok. No: ' ı.ı ÇORUM Kız Yetiştirme Yurdu Ata Cad. 33.Sok. No: DENİZLİ Yetiştirme Yurdu Pelitbağ Mah DİYARBAKIR Yetiştirme Yurdu Mehmetoğlu Un 0412 Fabrikası karşısı Dicle Bulv. 37 EDİRNE Yetiştirme Yurdu Çavuşbey mah Mumcular Sk EDİRNE Kız Yetiştirme Yurdu Türkocağı Cad. No: ELAZIG Harput Yetiştirme Yurdu Harput 0424 o ERZİNCAN Sabancı Kız Yetiştirme Fatih Mah. Erzurum 0446 Yurdu Yolu Üzeri ERZURUM Yetiştirme Yurdu Karayollan Bölge Müd Yanı E-23 Karayolu ERZURUM Nene Hatun Kız Çat Yolu Sağırlar Okulu 0442 Yetiştirme Yurdu Yanı ESKİŞEHİR 100. YIL Kız Yetiştirme Huzur Mah. Sosyal 0222 Yurdu Hizmetler Kampüsü ESKİŞEHİR Halis Toprak Kız Ankara Yolu 10.Km Yetiştirme Yurdu ESKİŞEHİR Yetiştirme Yurdu Alanönü Mah. Babür 0222 Sk. No: GAZİANTEP Yetiştirme Yurdu Kollejtepe Mah. Devlet 0342 Malzeme Ofisi Yanı GİRESUN Yetiştirme Yurdu Atatürk Bulvan GÜMÜŞHANE Kız Yetiştirme Yurdu Hasanbey Mah HATAY Kız Yetiştirme Yurdu Akevler Mah ı i, r ~!il : f 256

17 so HATAY Yetiştirme Yurdu Kanatlı Mah. Fevzi Paşa 0326 Cad. No:SO Antakya S sı İÇEL Yetiştirme Yurdu Yeni Mah. Çiftçiler Sk S2 ISPARTA Yetiştirme Yurdu Gölcük Yolu Üzeri Pir! 0246 Mehmet Mah. No: S3 ISPARTA 60.Yıl S.Doğan Kız Atabey Yetiştirme Yurdu S98 S4 ISPARTA İslamköy Yetiştirme Atabey ss İSTANBUL Yurdu Bahçelievler Atatürk Kız Bahçelievler Yetiştirme Yurdu SS36494 S84S476 S6 İSTANBUL Halkalı Yetiştirme Yurdu Mehmetcik Cad. Çamlık altı Mevki! Halkalı S7 İZMİR Buca Kız Yetiştirme Erdem Cad. No: Yurdu Buca S8 İZMİR Bornova Yetiştirme 77.Sok. No:29 Bornova Yurdu 38810S S9 K.MARAŞ Yetiştirme Yurdu Karamanil Mah Ortaeski Sk. No:13 214S K. MARAŞ Kız Yetiştirme Yurdu Mimar Sinan Mah Alparslan Türkeş Bulv. 21S8682 No:74 ı KARABÜK Safranbolu Yetiştirme Yeni Mah. Erfelek Cad Yurdu KARAMAN Kız Yetiştirme Yurdu Urgan Boğazı Yeni Hal Karşısı S 63 KARS Yetiştirme Yurdu Buzhane Sokak KASTAMONU Kız Yetiştirme Yurdu Saraçlar Mah. Devlet 0366 Hastanesi üstü S KASTAMONU Yetiştirme Yurdu Muzafferettin Mah Baraj Yolu Üzeri KAYSERİ Kız Yetiştirme Yurdu Mimar Sinan M ah. 03S2 Murat Cad. No: KAYSERİ Yetiştirme Yurdu Fatih Mah. Oğuz Cad. 03S2 03S2 No: KİLİS Kız Yetiştirme Yurdu İsmetpaşa Mah M.Dirimtekin Cad No:48 69 KIRKLARELİ Yetiştirme Yurdu Karakaş Mah. Kurtuluş 0288 Cad KIRKLARELİ Kız Yetiştirme Yurdu Demirtaş Mah. Fuat 0288 Umay No: SO 71 KIRŞEHİR Yetiştirme Yurdu Mehtap Tepesi 0386 Kuyubaşı Mevkll KIRŞEHİR Kız Yetiştirme Yurdu Kervansaray mh Kuyubaşı Mevki! KOCAELİ 7S.Yıl Erkek Yetiştirme Orduevi Karşısı Seka 0262 Yurdu Fabrikası Girişi KONYA M.N. Çetinkaya Kız Abdülaziz Mah. Atatürk 0332 Yetiştirme Yurdu Cad. Gazi ünv.yanı 3S18104 Mera m 7S KONYA Yetiştirme Yurdu Aksine Mah. Söylemez 0332 Cad. 3228S42 6 KÜTAHYA Yetiştirme Yurdu İstiklal Mah. Jandarma 0274 Okulu Cad. No: S 77 KÜTAHYA Kız Yetiştirme Yurdu Hamidiye Mah. Hoca 0274 Ahmet Yesevi Cd Huzurevi Yanı 257

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER 1 2 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan Ekibi Üst Yönetim Belediye

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Özel harekat polisinin artırılması için çalışma

Özel harekat polisinin artırılması için çalışma SAYFA 01 Özel harekat polisinin artırılması için çalışma 5 aylık eğitimini tamamlayan 318 özel harekatçı ekibi, Güneydoğu da görevlendirildi Hükümetin terörle mücadele polise etkin rol verilmesi kararından

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER BİRLİĞİ DERNEĞİ DANA LİDER MAT-FEN ADANA ȘB. MODERN EĞİTİM MER. MODERN EĞT MER. REȘATBEY ȘB. ÇÖZÜM DERGİSİ SÜHEYLA TOKYAY FEN FER ADANA ȘB. ÖZ GELİȘİM SİEMFEN DEĞİȘİM DÖȘKAYA EKİN FEN ERKAN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MERKEZ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014) 0 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Yerel yönetimlerin kamu yönetiminde son derece özel ve bir o kadar da önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Stratonikeia d a endişeli bekleyiş!

Stratonikeia d a endişeli bekleyiş! ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 65 Sayı: 10088 17.01.2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar Stratonikeia d a endişeli bekleyiş! Londra-Bodrum seferleri başlıyor Bodrum Belediye

Detaylı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Seslenis

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Seslenis Türk yargısının daima ve korkusuzca ayakta kalarak adaletin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğinden kimsenin kuşku duymaması gerekir. Adaletin tesisi uğruna görevlerini her koşulda fedakârca yerine

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

Seslenis. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar

Seslenis. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Seslenis Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 449-470 TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı