TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ"

Transkript

1 FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN YÞT ÐÝTÝM FYDLI, M RÝSKLRÝ D OLBÝLÝR u Mar ma ra Ü ni ver si te sin de bu yýl 7.'si dü zen le nen O kul Ön ce si Öð ret men li ði Kon gre sin de öð ret men a day - la rý ve a lan da ça lý þan e ði tim ci ler bir a ra ya gel di. Prof. Dr. y la Ok tay, ye ni e ði tim mo de li nin ba zý öð - ren ci ler i çin çok i yi, bir kýs mý i çin i se risk li o la ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 3 te GR ÇK TN H BR V RiR Y YIL: 43 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 7 MYIS 2012 PZRTSÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr lper Bilgili TOPLUM, TPDN DÝNDRLÞTIRILMZ SÝ Y ST BÝ LÝM CÝ L PR BÝL GÝ LÝ: K PÝ T LÝZ MÝN MÜS LÜ MN L RI DÖ NÜÞ TÜR DÜ - ÐÜ BÝR YR D TOP LU MUN D H FZ L DÝN DR LÞ TI ÐIN DN BH S DÝ L MZ. DÝNDR VLÝ ÝL ÞHÝR DÝNDR OLMZ u Ba þý na din dar la rý ge tir mek ku rum larý di nî has sa si yet sa hi bi yap maz. Din dar va li a ta ya rak þeh rin din dar ya pý la ma ya ca ðý gi bi. Ti yat ro nun ba þý na din dar bir a dam a ta ya rak da se yir ci yi din dar laþ tý ra maz sý nýz. Ter si ne böy le siyasî ta výr lar or ta da ki in san la rýn di ne kar þý tep ki li ol ma la rý na ne den o la bi lir. DÝNDR TOPLUM ÝÇÝN N YPILIYOR? u Top lu mun da ha da din dar laþ ma sý i çin ne ya pý lý yor ki din dar laþ sýn... Ti yat ro, iç ki ve TV di zi le rine ge ti ri len e leþ ti ri ler le da ha din dar ne siller ye ti þe bi le ce ði ne ben i nan mý yo rum. Baþ ba ka na On yýl dýr ik ti dar sýn, din dar ne sil pro jen var mý? di ye so rul du ðun da so mut birþey ol ma dý ðý or ta ya çý ký yor. KMLÝZM ÝSLÂMÎ HLÂKI YIKTI, M... u Ke ma lizm Ýs lâ mî ah lâ ký yý kar ken ye ri ne bir þey ko ya ma dý. Di nin ye ri ni bi lim ve a kýl al sýn de di, a ma bi lim ve a kýl dan mür þit o lmaz. Bi lim a to mu par ça la ma yý öð re tir. On dan a tom bom ba sý mý ya pa cak sý nýz, o nu kul la nýp has ta ne le re e lek trik mi ü re te cek si niz? n H. H Ü S Y Ý N K M L Ý N R Ö P O R T J I S Y F 1 2 D KYIP GZTCÝLR Ýn þal lah sað sa lim dö ner ler u Dý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu, Su ri ye de ki ga ze te ci ler le il gi li biz de ba zý ha ber ler a lý yo ruz, ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip e di yo ruz. Ýn þal lah sað sa lim, ha yýr lý sýy la dö ner ler ül ke mi ze de di.n8 de Mu ha lif ler den se çi me boy kot usür gün de ki Su ri ye mu ha le fe ti nin i ki ö nem li is mi o lan Hay tam Men na ve Hey tam Me lih, Su ri ye li ler e bugün ya pý la cak par la men to se çi mi ni boy kot etmeleri çað rý sýn da bu lun du. n7 de Ý mam Ma lik in ki ta bý ya kýl dý u Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri k me led din Ýh sa noð lu, Ý mam Ma lik bin nes in fý kýh ki ta bý nýn Mo ri tan ya da yý kýl ma sý ný ký na dý. Ýh sa noð lu, bunu ya pan la rýn ce za lan dý rýl ma sýný istedi.n7 de Tu nus taki dev ri m de 338 kiþi ö ldü u Tu nus ta, es ki Cum hur baþ ka ný Zey ne la bi din Bin li nin gö re vi bý rak ma sý na ne den o lan 2011 yý lý nýn O cak a yý a yak lan ma sý sý ra sýn da ya pý lan kö tü mu a me le le ri a raþ tý ran ba ðým sýz ko mis yon, o lay lar da 338 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di.nha be ri say fa 7 de ISSN GNÇLR NKR D BULUÞTU Risale-i Nur nstitüsü tarafýndan organize edilen ve Genç Yorum Dergisi sponsorluðu ile gerçekleþtirilen 3. Risale-i Nur Gençlik Þöleni nkara Balgat nadolu Gösteri ve Kongre Merkezinde büyük bir coþkuyla icra edildi. Türkiye nin birçok ilinden katýlýmýn olduðu program, Bizim Radyo aracýlýðýyla internet üzerinden tüm Türkiye ve dünyaya naklen ulaþtýrýldý. nftm YILMZ- NGHN BYRM IN HBRÝ SYF 9 D DÝNK CZLRI: y lýk ke si mi, ký na ma ve u yar ma uý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Hrant Dink ci na ye tin de ih ma li bulunan em ni yet gö rev li le ri hak kýn da i da rî yön den 5 per so ne le ay lýk ke si mi, 3 per so ne le ký na ma, l per so ne le u yar ma ce za sý ve ril di ði ni; ad lî yön den 8 per so nel hak kýn da so ruþ tur ma iz ni ve ril me me si ne, 31 per so nel hak kýn da ek ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na, 2 per so nel hak kýn da be ra a ti ne mah ke me ce ka rar ve ril di ði ni bil dir di.nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RF: MU RT S YN sgarî ücretlinin vergisi en zenginlerin üç katý u ÝSM MMO nun in ce le me sin de, n zen gin 100 Türk ün ser ve ti ne gö re, ver gi re kort me ni 100 Türk ün ö de di ði yýl lýk ge lir ver gi si o ra ný yüz de 5.7 o lur ken, as ga rî üc ret li nin ö de di ði ver gi yüz de 15 i le bu o ra nýn yak la þýk 3 kat ü ze rin de ger çek leþ ti. n10 da rtýk e-tapu dönemi baþlýyor u Ta pu ve Ka das tro Bil gi Sis te mi i le ta pu sa hip le ri, ta pu nun bu lun du ðu il çe den ve ya il den de ðil, baþ ka bir il den ve ya il çe den de ta pu su nu ve rip a la bi le cek. n10 da

2 Bahardan sor; bak nasýl, Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Latîf, yâ tûf, yâ Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin gibi çok esmâyý iþiteceksin. Baharýn zikri  Y T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 193 / Ha di s-i Þe rif Me â li Üzerimden beni llah a yaklaþtýrmayacak bir gün geçerse o günde benim için bereket yok demektir. H D Ý S De ki: Gökleri ve yeri yaratan, rýzýk veren ve rýzka muhtaç olmayan llah tan baþkasýný mý rab edineyim? 2 L HÝ K 7 MYIS 2012 PZRTSÝ Y n âm Sûresi: 14 /  ye t-i Ke ri me Me â li â lýk-ý Zül ce lâl her þe ye ya kýn ol - du ðu hal de, yet miþ bi ne ya kýn nu râ nî per de le ri var dýr. Me se lâ, sa na te cel lî e den Hâ lýk is mi nin mah lû ki ye tin de ki cüz î mer te be - sin den tut, tâ bü tün kâ i na týn Hâ - lý ký o lan mer te be-i küb râ ve ün vân-ý â za ma ka dar ne ka dar per de ler bu lun du ðu nu ký yas e de bi lir sin. De mek bü tün kâ i na tý ar ka da bý rak mak þar týy la, mah lû ký ye tin ka pý sýn dan Hâ lýk is mi nin mün te hâ - sý na ye ti þir sin, da i re-i sý fâ ta ya na þýr sýn. Mâ dem per de le rin bir bi ri ne te mâ þâ e der pen - ce re le ri var; ve i sim ler bir bi ri i çin de gö rü nü yor; ve þu û nât bir bi ri ne ba kar; ve te mes sü lât bir bi ri i çi ne gi rer; ve ün van lar bir bi ri ni ih sâs e der; ve zu hu rât bir bi ri ne ben zer; ve ta sar ru fât bir bi ri ne yar dým e - dip it mâm e der; ve Ru bû bi ye tin mü te nev vi ter bi - ye le ri bir bi ri ne im dat e dip mu â ve net e der; el bet te ge rek tir ki, Ce nâb-ý Hak ký bir i sim, bir ün van i le, bir ru bû bi yet le ve hâ ke zâ, ta ný sa, baþ ka ün van la rý, ru bû bi yet le ri, þen le ri, i çin de in kâr et me sin. Bel ki, her bir is min cil ve sin den sâ ir es mâ ya in ti kal et - mez se, za rar e der. Me se lâ, Ka dîr ve Hâ lýk is mi nin e se ri ni gör se, lîm is mi ni gör mez se, gaf let ve ta - bi at dal dü þe bi lir. Bel ki, lâ zým ge lir ki, o nun na za rý dâ i mâ kar þý sýn da Hü ve, Hü val lâ hu (O, o l - lah týr) o ku sun, gör sün. O nun ku la ðý her þey den Kul hü val la hu e had (De ki: O l lah bir dir. / Ýh - lâs Sû re si: 1) din le sin, i þit sin. O nun li sâ ný Bü tün â lem, be ra ber Lâ i lâ he il lâ Hu di yor de sin, i lân et sin. Ýþ te, Kur ân-ý Mü bîn, O l lah ki, On dan baþ ka i bâ de te lâ yýk hiç bir i lâh yok tur. n gü zel i sim ler O nun dur (Tâ hâ Sû re si: 8.) fer ma nýy la, zik ret ti ði - miz ha ki kat le re i þa ret e der. ðer o yük sek ha ki - kat le ri ya kýn dan te mâ þâ et mek is ter sen, git fýr tý na - lý bir de niz den, zel ze le li bir ze min den sor, Ne di - yor su nuz? de; el bet te, Yâ Ce lîl, yâ Ce lîl, yâ zîz, yâ Ceb bâr de dik le ri ni i þi te cek sin. Son ra, de niz i - çin de ve ze min yü zün de mer ha met ve þef kat le ter bi ye e di len kü çük hay va nât tan ve yav ru lar dan sor, Ne di yor su nuz? de; el bet te Yâ Ce mîl, yâ Ce mîl, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye cek ler. H ÞÝ Y Se mâ yý din le; na sýl Yâ Ce lîl-i Zül ce mâl di yor. Ve ar za ku lak ver; na sýl Yâ Ce mîl-i Zül ce lâl di - yor. Ve hay van la ra dik kat et; na sýl Yâ Rah mân, yâ Rez zâk di yor lar. Ba har dan sor; bak na sýl, Yâ Han nân, yâ Rah mân, yâ Ra hîm, yâ Ke rîm, yâ La - tîf, yâ tûf, yâ Mu sav vir, yâ Mü nev vir, yâ Muh sin, yâ Mü zey yin gi bi çok es mâ yý i þi te cek sin. Ve in - san o lan bir in san dan sor; bak na sýl bü tün s mâ-i Hüs nâ yý o ku yor ve cep he sin de ya zý lý. Sen de dik - kat et sen, o ku ya bi lir sin. Gü yâ, kâ i nat a zîm bir mû sý ka-i zik ri ye dir; en kü çük nað me, en gür na - ða mâ ta ka rýþ mak la, haþ met li bir le tâ fet ve ri yor. Ve hâ ke zâ, ký yas et. H ÞÝ Y: Hat tâ bir gün ke di le re bak tým; yal nýz ye mek le ri ni ye di ler, oy na dý lar yat tý lar. Ha tý rý ma gel di, Na sýl bu va zi fe siz ca na var cýk la ra mü bâ rek de ni lir? Son ra ge ce yat mak i çin u zan dým. Bak - tým, o ke di ler den bi ri si gel di, yas tý ðý ma da yan dý, að zý ný ku la ðý ma ge tir di. Sa rîh bir sû ret te, Yâ Ra - hîm, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye rek, gü - yâ ha tý rý ma ge len î ti ra zý ve tah ki ri, tâ i fe si nâ mý na red de dip yü zü me çarp tý. k lý ma gel di, ca ba þu zi kir bu fer de mi mah sus tur, yok sa tâ i fe si ne mi âmm dýr? Ve i þit mek yal nýz be nim gi bi hak sýz bir mû te ri ze mi mün ha sýr dýr, yok sa her kes dik kat et - se bir de re ce i þi te bi lir mi? Son ra sa bah le yin baþ ka ke di le ri din le dim. Çen dan o nun gi bi sa rîh de ðil, fa kat mü te fâ vit de re ce de ay ný zik ri tek rar e di yor - lar. Bi dâ yet te hýr hýr la rý ar ka sýn da Yâ Ra hîm fark e di lir. Git gi de hýr hýr la rý, mýr mýr la rý ay ný Yâ Ra - hîm o lur. Mah reç siz, fa sîh bir zikr-i ha zin o lur. ð zý ný ka par, gü zel Yâ Ra hîm çe ker. Ya ný na ge - len ih van la ra hi kâ ye et tim. On lar da hi dik kat et ti - ler, Bir de re ce i þi ti yo ruz de di ler. Son ra kal bi me gel di, ca ba þu is min vech-i tah sî si ne dir ve ne i - çin in san þi ve siy le zik re der ler, hay van li sâ niy le et - mi yor lar? Kal bi me gel di, þu hay van lar ço cuk gi bi çok naz dar ve nâ zik ve in sa na ka rý þýk bir ar ka daþ ol du ðun dan, çok þef kat ve mer ha me te muh taç týr - lar. Ok þan dý ðý va kit hoþ la rý na gi den tal tif le ri gör - dük le ri za man, o ni me te bir hamd o la rak, kel bin hi lâ fý na o la rak, es bâ bý bý ra kýp yal nýz ken di Hâ lýk-ý Ra hî mi nin rah me ti ni ken di â le min de i lân i le, nevm-i gaf let te o lan in san la rý i kaz ve Yâ Ra hîm ni dâ sýy la, kim den me ded ge lir ve kim den rah met bek le nir, es bâb pe rest le re ih tar e di yor lar. Söz ler, 24. Söz, s. 302, (ye ni tan zim, s. 532) H Ýh lâs, kal bî bir a mel dir. Kul luk ta ha ri ka sa - dâ kat ve fev ka lâ de me tâ net tir. Ýh lâs, Ýs lâ - mi ye tin bir e sâ sý dýr. Rý zâ-i Ý lâ hî ci he tin de Kur ân ýn ders ver di ði hü küm ler ve kud sî ha - kî kat le re a it ha re kât ve a mâl dir. Ha kî kat-i ih - lâs, rý zâ-yý Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye â let ve tâ bi o la maz ve Kur ân dan baþ ka hiç bir nok tai is ti nâ dý yok tur. Ýn sa nýn çe kir de ði o lan kalb, u bû di yet ve ih lâs al týn da Ýs lâ mi yet le is kâ e dil - mek le î mân la in ti ba ha ge lir se, nû râ nî, mi sâ lî â lem-i e mir den ge len e mir le öy le bir þe ce re-i nû râ nî o la rak ye þil le nir ki, o nun cis mâ nî â le - mi ne rûh o lur. ðer o kalb çe kir de ði böy le bir ter bi ye gör mez se, ku ru bir çe kir dek ka la rak nû ra in ký lâp e din ce ye ka dar a teþ le yan ma sý lâ - zým dýr. 1 Hem Her þey de bir ih lâs var. Hat tâ mu - hab be tin de ih lâs la bir zer re si, bat man lar la res mî ve üc ret li mu hab be te te rec cuh e - der. 2 Mâ ne vî hiz met le rin gâ ye-i as lî si ih lâ - sa da ya nýr. Çün kü ih lâs sýr rý ku lun kal bî ni - yet le ri ni Rab bi ne rap te der ve kul sa de ce Rab bi nin rý zâ sý ný e sâs a lýr. s lî o lan dün ye - vî gâ ye ler ve si yâ sî mak sat lar ve ne ti ce ler sýrr-ý ih lâ sa mü nâ fî dir. Çün kü ih lâs, bir fi i li yal nýz l lah em ret ti ði i çin yap mak týr. Ýh lâs ha kî ka ti öy le bir sýr dýr ki kâ i nat ta mad dî ve mâ ne vî bü tün gâ ye le ri, ne ti ce le ri ve mak - sat la rý he def it ti haz et me me yi ge rek ti rir. O nun i çin dir ki ce ma a tî o lan mâ ne vî î mân ve Kur ân hiz met le ri ar zî ve dün ye vî mes e le ler o lan si yâ set, ti ca ret, hubb-u câh, ben lik, gös te riþ ve þöh ret pe rest lik o lan lü - zûm suz ma lâ ya ni ya ta â let e dil me me li dir. He le he le Nûr mes le ðin de ben lik ve gös te - riþ bir ne vî þöh ret pe rest lik, mer dûd ol du ðun - dan, bu e nâ ni yet za ma nýn da in san la ra ken di - ni sat ma ya ça lýþ mak ve be ðen dir mek, bir an - da Nûr þa kirt le ri böy le bü yük bir im ti yaz gi bi bu e ser ler le meþ hûr mev ki le re ken di le ri ni gös ter mek bir ne vi gös te riþ ol ma sý ci he tiy le, ka der-i Ý lâ hî, Nûr þa kirt le ri ni tam ih lâ sýn mu - hâ fa za sý i çin þim di lik mü sâ a de et mi yor. 3 n cak si yâ set da i re le ri ve as lî o la rak si yâ se ti mes lek it ti hâz e den ler de du rum fark lý lýk ar z e - der. Çün kü gü neþ gi bi î mân lar ta þý yan bir ký - sým Sa hâ be ler ve on la ra ben ze yen mü ca hi dîn - den, Se lef-i Sa li hîn den baþ ka, si yâ set çi, ek ser ce tam müt ta kî din dar o la maz. Tam ve ha kî kî din dar, müt ta kî o lan lar, si yâ set çi ol maz lar." 4 Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin tes bit le ri çok ö nem arz e di yor. De mek o lu yor ki gü neþ gi bi î mân lar ta þý yan bir ký sým Sa hâ be ler ve on - la ra ben ze yen mü ca hi dîn den, Se lef-i Sa li hîn hem din dâr hem de si yâ set çi o la bi li yor. n cak on lar dan baþ ka la rý ek ser ce tam müt ta kî din - dar o la maz. O hal de ek ser de hem sa lâ hat hem de ma hâ re tin bir lik te bu lun ma sý ve bir bi - ri ni cerh et me me si müm kün gö rün mü yor. Hem mak sâd-ý as lî si yâ se ti ni ya pan lar da din, i kin ci de re ce de ka lýr, te beî hük mü ne ge - çer. Ha kî kî din dar i se, Bü tün kâ i na týn en bü - yük gâ ye si u bû di yet-i in sa ni ye dir di ye, si yâ se - te, aþk-ý me rak i le de ðil, i kin ci ü çün cü mer te - be de o nu di ne ve ha kî ka te â let et me ye e ðer müm kün se ça lý þa bi lir. Yok sa, bâ ki el mas la rý ký rý la cak â di þi þe le re â let ya par. 5 Ýþ te Üs tâd Be di üz za man Haz ret le ri de mes le ði ni ve dâ vâ sý ný u cu ec ne bi le rin e lin de ve ne ti ce si meþ kûk o lan si yâ set ce re yan la rý na kap týr ma mak i çin bâ ki el mas ha kî kat le ri ký rý - la cak â di þi þe le re â let yap ma mýþ ve yap týr ma - mýþ týr. Si yâ set ce re yan la rý ö zel lik le bu â hir za mân as rýn da biz zat mü te har rik de ðil, bil va sý ta mü - te har rik tir. Hem si yâ set dün ye vî bir hiz met - tir. Gâ ye si dün ya ya a it ne ti ce al ma ya yö ne lik - tir. Si yâ se tin as lî mak sa dý ön ce den be lir len - miþ ve ga li bi yet ü ze ri ne ku ru lu dur. O nun i çin de o mak sa da çok lar ta lip tir. O mak sa da u laþ - mak i çin de çok þid det li çar pýþ ma lar ve bo - ðuþ ma lar ya pý la cak de mek tir. Çün kü ne ti ce si ve þart la rý a cý ma sýz dýr. Bu sebep le dir ki Tam ve ha kî kî din dar, müt ta kî o lan lar, si yâ set çi ola maz lar de nil miþ tir. Çün kü si yâ set men fa - a te ve ne ti ce ye o dak lý ol du ðu i çin ih lâ sý ký rar. Hem si yâ set te ta raf gir lik ol du ðun dan ta raf gir - lik da ma rý ih lâ sý ký rar, ha kî ka ti de ðiþ ti rir. Be - dî üz za mân Haz ret le ri de Hat tâ, be nim o tuz se ne den be ri si yâ se ti terk et ti ði me se bep, bir mü ba rek â li min ta kip et ti ði ce re ya nýn ta raf - gir lik da ma rýy la, sâ lih ve bü yük bir â li min o - nun fik ri ne mu hâ lif ol ma sýn dan tef sîk (fýsk) de re ce sin de tah kîr e dip ve ce re ya ný na ve ken - di fik ri ne mu vâ fýk meþ hûr ve mü te câ viz bir mü nâ fý ðý ga yet medh ü se na et ti. Ben de bü - tün rû hum la ürk tüm. De mek ta raf gir lik his si - ne si yâ set çi lik de ka rýþ sa, böy le a cîp ha tâ la ra se be bi yet ve ri yor di ye Þey ta nýn ve si yâ se tin þer rin den l lah a sý ðý ný rým de dim, o za man - dan be ri si yâ se ti terk et tim. 6 de miþ tir. Si yâ se tin bir ci he ti ni de hýrs tu tar. Hýrs, ih - lâ sý ký rar, a mel-i uh re vî ye yi ze de ler. Çün kü, bir ehl-i tak vâ nýn hýr sý var sa, te vec cüh-ü nâ sý is ter. Te vec cüh-ü nâ sý mü râ ât e den, ih lâs-ý tâm mý bu la maz. Bu ne ti ce çok e hem mi yet li, çok câ-yý dik kat tir. 7 Bir ce ma a tin gâ ye si ih lâs ol ma lý dýr. Ýh lâs i le ha re ket e den le re rý za-yý Ý lâ hî kâ fi dir. ðer o yâr i se, her þey yâr dýr. Çün kü ih lâs lý a mel ler de dün ye vî hat ta uh re vî mak sat lar as lî gâ ye ol - ma ma lý dýr. ðer dün ye vî o la rak in san la rýn tak dî ri, is tih sâ ný, e ðer böy le iþ te, böy le a mel-i uh re vî de il let i se, o a me li ip tal e der. ðer mü - rec cih i se, o a mel de ki ih lâ sý ký rar. ðer mü - þev vik i se saf fe ti ni i zâ le e der. ðer sýrf a lâ meti mak bû li yet o la rak, is te me ye rek, Ce nâb-ý Hak ih sân et se, o a me lin ve il min in san lar da hüsn-ü te sî ri na mý na ka bûl et mek gü zel dir ki, Ba na, ar kam dan ha yýr la yâd e dil me yi na sip et 8 bu na i þa ret tir. 9 Öy ley se hiz met-i Kur â nî ye de ve va zî fe miz - de mað lûp da ol sak, kuv ve-i mâ ne vî ye mi ze ve hiz me ti mi ze nok san lýk gel me me li dir. Ýh lâs, gü zel ah lâ kýn e sâ sý ve rû hu dur. Hiz met-i dî nî - ye nin mu ka bi lin de dün ya da bir þey is te nil me - me si dir. Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr dün - ya iþ le ri ne â let o la maz, dün ya iþ le ri ne si per e - dil mez. Çün kü, e hem mi yet li bir i bâ det-i te - fek kü rî ye ol du ðu ci het le, dün ye vî mak sat lar o nun la kas ten is te nil mez. Ýs te nil se, ih lâs ký rý - lýr, o e hem mi yet li i bâ det þek li de ði þir. vet, dün ya ya a it ha rî ka ne ti ce ler, ba zý ev râd-ý mü - him me gi bi, Ri sâ le-i Nûr a çok ça te ret tüp e di - yor. Fa kat on lar is te nil mez, bel ki ve ri li yor; il - let o la maz, bir fay da o la bi lir. ðer is te mek le ol sa, il let o lur, ih lâ sý ký rar, o i bâ de ti kýs men ip - tal e der. 10 de mek te dir. Bu nok ta ya çok dik - kat et mek ge re kir. Ö zel lik le Dün ya da mu - vak kat zevk ler, ke ra met ler tam nef si ni mað lûp et me yen in san la ra bir mak sat o lup, uh re vî a - me li ne bir se bep teþ kil e der, ih lâ sý ký rý lýr. Çün - kü a mel-i uh re vî i le dün ye vî mak sat lar, zevk ler a ra nýl maz; a ra nýl sa, sýrr-ý ih lâ sý bo zar. 11 Hem o ge niþ ve câ zi be dar si yâ set ve bo - ðuþ ma da i re le ri ne dik kat e den, ba zan ka pý lýr; va zî fe si ni ya pa ma dý ðý gi bi, se lâ met-i kal bi ni ve hüsn-ü ni ye ti ni ve is ti ka met-i fik ri ni ve hiz me tin de ki ih lâ sý kay bet me se de o it hâm al - týn da ka la bi lir. 12 Bu nun i çin dir ki Be dî üz za mân Haz ret le ri Gü neþ gi bi ha kî kat-i î mâ ni ye ve Kur â nî ye, yer de ki mu vak kat ý þýk la rýn câ zi be si ne tâ bi ve â let ol ma dý ðý gi bi, o ha kî ka ti cid den ta ný yan, de ðil kü re-i arz da ki hâ di sa ta, bel ki kâ i na ta da â let e de mez 13 de miþ tir. Biz ler de Üs tâ dý mýz de di ði miz o za ta ben - ze me li yiz ve o nun yo lun dan ve mes le ðin den ay rýl ma ma lý yýz. Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Lem a lar, 2006, s: mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: Lem a lar, 2006, s: Þu â râ Sû re si, 26: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 2006, s: mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, 2006, s: Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, 2006, s: 280. ba ki ci ma il.com Bu ya zý; ba ha ra ye ni ye ni gir me ye baþ la dý ðý mýz bu gün ler de, his le re yer le þen bir mut lu lu ðun te ces süm et miþ hâ li dir De vam e den ü ni ver si te ha ya tý mýz mü na se be tiy le sa bah la rý fa kül te yo lu nu tu tar ken, a part man ka pý sý na u la þýr u laþ - maz; ga ze te miz i le hem hâl o lu yo ruz el - ham dü lil lah. He le de bu gün ler de san ki bi ri le rin den çok e hem mi yet li bir ha ber, çok de ðer li bir mek tup bek li yor muþ da ni ha yet o na u laþ mý þýz gi bi bir sü rur o lu - yor i çi miz de. Ön ce man þe te bir göz a tý yor, a ka bin de ha ki kat le rin kor ku suz ca be ya ný na bir kez da ha þa hit o lu yor ve bu ca mi â da ol du ðu - mu za bin ler þük re di yo ruz. Son ra sýn da fa - kül te dol muþ la rýn da ye ri mi zi a lý yor, baþ - lý yo ruz o ku ma ya. Dol muþ ta dik kat li göz - le rin Be di üz za man Haz ret le ri nin res mi ni in ce le me le ri ne, say fa la rý çak týr ma dan(!) o ku yuþ la rý na þa hit o lu yo ruz. Bun la rýn ya nýn da bu gün ler de bir baþ - ka þevk var Ye ni s ya say fa la rýn da. Her gün ye ni hiz met ha ber le ri da ha da sýk boy gös ter me ye baþ la dý el ham dü lil lah. Bu ha ber ler le his set ti ði miz duy gu la rý ta - rif e de bi le cek cüm le ler Türk çe de var mý dýr bi lin mez a ma; biz ler hâ lâ bu la ma - dýk. He le de Ni san ýn son la rý na doð ru baþ la yan þö len ha ber le ri Sa id ler n ka - ra da Bu lu þu yor! man þet le ri git gi de he - ye can la dol du rur ol du kalp le ri mi zi. Her gün yep ye ni bir lâ hi ka gi bi gü nü mü ze do ðan ga ze te mi zi pür dik kat o ku mak ge rek. Öy le ki ruh lar da yap tý ðý in ti bah ke li me nin tam an la mýy la mu az zam. z ön ce de i fa de et ti ði miz gi bi, biz de ço ðu kar de þi miz gi bi bir ü ni ver si te ha ya tý nýn i çe ri sin de yiz. Böy le bir za - man da bu deh þet li ce re yan lar i çe ri sin - de ü ni ver si te gi bi bir or tam da bu lun - ma nýn zor lu ðu nu, bu du rum da o lan la - rý mýz i yi bi lir ler. Ýþ te bu hal de biz ler, a - ra sýn da a de ta u çu rum lar bu lu nan i ki ah vâ le þa hit o lu yo ruz. Bir ta raf ta Be di üz za man Haz ret le ri - nin de yi miy le se fih me de ni ye tin genç le - re he di ye et miþ ol du ðu se fa ha tin va him ne ti ce sin de bo ðu lan za val lý genç ler... Di ðer ta raf ta Kur ân me de ni ye ti nin Nur Ta le be le ri ne, i man lý genç le re aç tý ðý müs ta kîm yo lu ta kip e den bah ti yar genç ler... Bir yan da ya zýn da gel me siy le da ha da se fil li ðe yüz tu tan ta ze cik ha - yat lar... Bir ta raf ta yaz mev si mi ni Cen - net ba har la rý na çe kir dek ya - pan fe da i ler... Ýþ te böy le i ki ha let i çe ri sin - de ga ye le rin, hül ya la rýn Nur a yö ne lik ol ma sý i çin þim di ler de ga ze te miz de neþ ro lu nan hiz - met ha ber le ri çok mü him. Bu duy gu la rýn ka le me a lýn ma sý na ve si le o lan kar deþ le ri mi ze- þö len ha zýr lýk la rýy la il gi le nen kar deþ le ri mi ze, Gün doð du Ti yat ro suy la yur du do la þýp þevk ler sa çan fe da i le ri mi ze, se mi ner ler le müt hiþ hiz met - le re im za ba san a yak lý lâ hi ka ma hi ye tinde ki a ða bey le ri mi ze ve ab la la rý mý za da im du â lar e di yo ruz. Rab bim hiz met te so lu duk la rý ne fes ler a de din ce on lar dan ra zý ol sun. Bu yol da da im sý rat-ý müs ta kîm ü ze re o la bil mek du â sý i le... Y say fa la rýn da ki genç lik NZLI SRTBKN Bedîüzzamân Hazretleri, Risâle-i Nûr dünya iþlerine âlet olamaz, dünya iþlerine siper edilmez. Çünkü, ehemmiyetli bir ibâdet-i tefekkürîye olduðu cihetle, dünyevî maksatlar onunla kasten istenilmez. Ýstenilse, ihlâs kýrýlýr, o ehemmiyetli ibâdet þekli deðiþir" demektedir. ÝH LÂS V SÝY ST

3 Y HBR 7 MYIS 2012 PZRTSÝ 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LR Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMN Spor di tö rü rol DO YURN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN N MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 16 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 24 Nisan 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý UZMNLR YNÝ ÐÝTÝM SÝSTMÝ HKKIND SMÝNR VRDÝ r ken yaþ ta e ði tim ya rar lý, a ma risk le ri o la bi lir MRMR Ü ni ver si te si nde bu yýl 7. si dü zen le - nen O kul Ön ce si Öð ret men li ði Öð ren ci Kong - re si nde öð ret men a day la rý ve a lan da ça lý þan e ði - tim ci ler bir a ra ya gel di. Prog ram da o kul ön ce si e ði ti min öð ren ci ler ü ze rin de ki et ki le ri ko nu - þul du. Ye ni e ði tim mo de li i le bir lik te göz ler o kul ön ce si e ði ti min ö ne mi ne çev ril di. s ki sis te me gö re 7 ya þýn da o ku la baþ la yan ço - cuk la rýn ye ri ne ar týk öð ren ci ler 5 ya þý ný dol du - run ca da o kul yo lu nu tu ta bi le cek. Bu kap sam - da Mar ma ra Ü ni ver si te si nde O kul Ön ce si Öð ret men lik bö lü mü nü o ku yan öð ren ci le re yö ne lik se mi ner ve ril di. Se mi ner de ko nu þan Prof. Dr. y la Ok tay, ye ni e ði tim mo de liy le il - gi li o la rak, öð ren ci le rin bir kýs mý i çin çok i yi o la ca ðý ný, bir kýs mý i çin i se risk li o la ca ðý ný i fa - de et ti. Ok tay, Dün ya da da ge nel de ço cuk lar 3-4 yaþ gru bun da o ku la baþ lar. Bu i yi bir yön - tem. Ya rar la rý ol du ðu ka dar risk le ri de var dýr. 72. a ya ge len ço cuk 5. yýl de di ði miz dö nem de o kul ön ce si e ði tim a lý yor du. Biz bu nu yüz de 67 le re çý kar mýþ týk. Ço cuk lar o kul ön ce si e ði - tim al dýk tan son ra bi rin ci sý ný fa baþ la ya bi li - yor lar dý. Bu da on la rýn ba þa rý sý ný o lum lu yön - de et ki li yor du. Þim di bu sa yý nýn sa de ce bir kýs mý o kul ön ce si e ði tim a la rak baþ la mýþ o la - cak. Di ðer kýs mý i se o ku la kü çük yaþ ta baþ la - dý ðý i çin da ha u zun bir sü re u yum prob le mi ya þa ya cak de di. O kul Ön ce si Öð ret men li ði na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. O za na U ral i se, a i le de a lý nan e ði ti min ya ný sý ra mut la ka her ço cu ðun o kul ön ce si ö zel e ði tim al ma sý ge - rek ti ði ni vur gu la dý. U ral, 0-6 yaþ gru bun da ki ço - cuk la rýn ge li þi mi ne ve e ði ti mi ne dik kat e dil me si ge rek ti ði ni, sað lam bir ze mi nin a sýl o dö nem o - luþ tu ðu nu i fa de et ti. Ýs tan bul / ci han ni as ya.com.tr Top lan tý haf ta sý Da ha ön ce kö þe miz de ve bi lâ ha re ga ze te de çý kan i lân lar da du yu rul du ðu gi bi, 2012 ba - har dö ne mi tem sil ci ler top lan tý mýz, ö nü - müz de ki 12 Ma yýs Cu mar te si gü nü yi ne Ýs tan - bul da ki ga ze te bi na mýz da ya pý la cak. Bu ve si ley le, geç ti ði miz yýl 22 kim Cu mar te si gü nü ya pý lan 2011 güz dö ne mi tem sil ci ler top - lan tý mýz dan bu ya na ge çen za man zar fýn da hiz - met le ri miz de mey da na ge len ge liþ me le ri ký sa ca ö zet le yip ha týr la ta cak o lur sak: * Ke ma lizm ve ta türk çü lük le il gi li ýs rar lý ya - yýn la rý mý zýn ve bil has sa ki tap ha li ne de ge ti ri lip ký sa sü re de i kin ci bas ký sý ya pý lan Müf lis Pro je: Ke ma lizm dos ya mý zýn ar dýn dan, Ke ma lizm e leþ - ti ri le ri med ya ge ne lin de yay gýn laþ tý ve bu hu sus ta bü yük öl çü de bi zim du ru þu mu za ya kýn bir ka - mu o yu te þek kül et ti. * Ý kin ci bas ký sý ya pýl mak ta o lan Sa id Nur sî ve M. Ke mal dos ya sý da bu sü re ci des tek le yip tak vi - ye e den ve yi ne ses ge ti ren bir ça lýþ ma ol du. * ta türk ü ko ru ma ka nu nu nun kalk ma sý ge - rek ti ði ni i fa de et tik ve bu çað rý mýz bi zim dý þý mýz - da ki mah fil ler de de ses len di ril me ye baþ lan dý. * Ba sýn da yýl lar ön ce ilk kez bi zim Ya kýn Ta rih n sik lo pe di si i le gün de me ge tir di ði miz Der sim tar týþ ma la rý nýn son dö nem de baþ ka ad res ler ta ra - fýn dan tek rar gün de me ta þýn ma sý da Ke ma lizm le he sap laþ ma sü re ci ne kat ký sað la dý. * Ýk ti dar par ti si nin ta türk çü lü ðü sa hip le nen du ru þu nu e leþ tir me ye de vam et tik. * M. Ke mal i din dar gös ter me ça ba la rý nýn a sýl - sýz lý ðý ný or ta ya ko yan tes bit le ri miz, bi zim dý þý - mýz da ki ke sim ler ta ra fýn dan da i fa de e dil me ye baþ lan dý. * Ce ma at ler dos ya mýz da di le ge tir di ði miz tes - bit, i kaz ve tav si ye ler, son dö nem de ki ge liþ me ler - de tek ra ren te yid e dil di ve bu is ti ka met te gö rüþ - ler serd e dil me ye baþ lan dý. * Ye ni a na ya sa ko nu su na her fýr sat ta tah þi dat ya par ken, de ðiþ mez mad de le re giz le nen res mî i - de o lo ji nin ye ni a na ya sa da yer al ma ma sý ge rek ti - ði ni sü rek li vur gu la dýk. Bu gö rü þü mü zü, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý ný ko or di ne e den TBMM Baþ - ka ný Ce mil Çi çek in, a na ya sa ko mis yo nu ü ye si par ti tem sil ci le riy le bir lik te med ya yö ne ti ci le riy le bir a ra ya gel di ði top lan tý da doð ru dan i let me im - kâ ný ný da bul duk. * 43. hiz met yý lý mý za gir di ði miz 21 Þu bat ta, Ye ni s ya nýn, ba þýn dan i ti ba ren ha yýr de yip kar þý çýk tý ðý 12 y lül a na ya sa sý na kar þý ver di ði 30 yýl lýk mü ca de le yi an la tan bir i lâ ve ver dik. Bu i lâ ve ve i çin de týp ký ba sým o la rak ya yýn la dý ðý mýz Köp rü i lâ ve si, ses ge tir di. * Si vil leþ me, de mok ra tik leþ me ve B sü re ci ko - nu la rý ný iþ le me ye de vam et tik. * 12 y lül ve 28 Þu bat so ruþ tur ma ve dâ vâ la rý ný des tek le dik, an cak bun la rýn sað lýk lý so nuç la ra u - laþ ma sý i çin a na ya sa baþ ta ol mak ü ze re sis tem re - form la rý nýn þart ol du ðu nu vur gu la dýk. * Med ya da sa de ce bi zim ýs rar lý bir þe kil de ses - len dir di ði miz Mil lî Gü ven lik ders le ri kalk sýn ta - le bi ni ha yet mâ kes bul du ve söz ko nu su ders ler o kul lar dan kal dý rýl dý. * Ýn ký lâp Ta ri hi der si nin de kalk ma sý ve i lâ ve - ten bü tün ders ler de ki res mî i de o lo ji pro pa gan da - sý na son ve ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dýk; bu na kar þý lýk ye ni ih das e di len rap ça der si nin da hi bu pro pa gan da ya a let e dil me si ni e leþ tir dik. * Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz e 28 Þu bat ýn en ö nem li i sim le rin den e. Org. Do ðu k tul ga hak kýn da ki ya zý sý sebebiyle hük me di len taz mi nat ka ra rý ÝHM ta ra fýn dan hak sýz bu lun - du ve Tür ki ye bu ka rar dan do la yý Ye ni s ya ya taz mi nat ö de me yi ka bul et ti, ö de di. * Bir kez da ha gün de me ge ti ri len Ri sa le-i Nur u sa de leþ tir me ça lýþ ma la rý na kar þý çýk týk. * Kam püs le rin de mes ci de yer ver me yen ü ni - ver si te le ri gün de me ta þý dýk ve so nuç al dýk. * Ý ki ay lýk za man zar fýn da Ka ra de niz TV, Hi lal TV, TV 5, Ka nal, Ül ke TV ve TGRT Ha ber e da vet e di lip, gün dem de ki ko nu lar la il gi li gö rüþ le - ri mi zi di le ge tir dik. * 23 Mart ta Üs ta dýn ve fa tý nýn 52. yýl dö nü mü ve si le siy le ha zýr la dý ðý mýz Med re se tüz zeh ra e ki - miz tak dir le kar þý lan dý ve ses ge tir di. * Ki tap laþ týr ma ça lýþ ma la rý de vam e den Ýt ti - had-ý Ýs lâm dos ya mýz, hem muh te va, hem za - man la ma o la rak tak dir le kar þý lan dý. * rap ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan o lay la rý ve ö - zel lik le Su ri ye de ki ge liþ me le ri, dik kat li, tem kin li ve den ge li bir þe kil de ta kip et me ve ar kap lan da ki tu zak la ra dik kat çek me gay re ti mi zi sür dür dük.

4 4 Y KÜLTÜR SNT 7 MYIS 2012 PZRTSÝ B U L M C Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da SOL DN S Ð 1. Dü þün ce den çok sev gi ye da ya lý sa nat e se ri. - Bir dü þün ce yi an la tan bir ve ya bir kaç cüm - le lik söz. 2. Vü cut ya pý sý bi li mi. - So nuç suz, ba þa rý sýz. 3. Ya sa lar da be lir ti len ko nu lar ger çek leþ tik ten ve sý nýr la rý çi zi len sü re ler ge çi ril dik ten son ra bir yü küm lü lük ten kur tul muþ ol ma. 4. Þi kâr. - Bir ya pým e ki. - Pu ni ca ce a e fa mil ya sýn dan, mey ve si i çin kül tü rü ya pý lan, yan a ðaç sý, kýr mý zý çi çek li bir bit ki. 5. Nu ma ra ver me ci ha zý. - Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. 6. Fi le nin ses siz le - ri. - Türk ma lý ný n ký sa sý. - Yay gýn göz ren gi. 7. Bil gi sa - yar da ha re ket li re sim. - O lay, ha di se. 8. La tin ce tek rar an la mý na ge len ön ek. - cý, öf ke, he ye can vb. duy gu la rý ya týþ týr ma, din dir me ye ça lýþ ma. - rap ça da bay ram. 9. Kur'ân al fa be sin de son harf. - Rus ça da e vet. - Ço cuk o - yun la rýn da ön ce den be lir le nen bir a þa ma ya gel me a nýn - da söy le nen söz. 10. Güç, ta kat, me cal. - Bir bit ki yi ü ret - mek i çin top ra ða to hum at mak ve ya göm mek. YU K RI DN Þ ÐI Y 1. Kah ra man, i ri as lan. 2. Su yun ka nal lar da ki tak - sim ye ri. - Ka bur ga ke mi ði. 3. Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra - kan. - Rüt be siz as ker. 4. nt Dað la rýn da meþ hur bir böl ge. 5. Ki mi yö re le ri miz de ap tal. - Bir a maç uð run da bir de ðer ve ya var lýk tan vaz geç me, uð ru na ver me. 6. Ü re tim iþ le ri. - (Tersi) Kur'ân-ý Kerim'de bir sûre adý. 7. Ku lak la al gý la mak, duy - mak. 8. Dü þün ce, fi kir. 9. Da vu lun tok mak la vu ru lan kýs mý. - Par lak lýk, göz a lý cý - lýk. 10. Gol at mak ve ya sa yý yap mak a ma cýy la kar þý ta ký mýn sa ha sý na doð ru ge - nel lik le top lu ca gi ri þi len hü cum. - Bir no ta. - Kalmak'ta orta. 11. n do nez ya da ha cim öl çü sü. - Kü çük zur na. 12. Be lir ti, iz, i pu cu. - da ný lan þey, ne zir. BÝR ÖNCKÝ BULMCNIN CVBI K F R Ý V C T R S B M L K O Y Z K R M K Ý T N R V L S T N L N C T L K Y T M Ý M S N K M H N M R L Ý N R M L Ý T L Ý S T R K T BÝLCÝK Þeyh de ba li Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. z mi Öz can, Kül tü rü mü ze, i nan cý mý za, de ðer le - ri mi ze ve ah lâ ký mý za, öl çü le ri ko nu - lan þe kil de ya þa ma ya ça lý þa lým ki ya þa dý ðý mýz ha yat tan ke yif ve zevk a la lým de di. Rek tör Prof. Dr. Öz - can, Kül tü rü müz de dab-ý Mu a - þe ret sem poz yu mun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ü ni ver si te le rin var lýk sebebi nin bil gi yi ü ret me ve ü - ret ti ði bil gi yi top lum la pay laþ mak ol du ðu nu be lir te rek, u nu tu lan de - ðer le rin tek rar ha týr lan ma sý na ve si le o la cak sem poz yu mu dü zen le dik le - ri ni söy le di. dab-ý Mu a þe ret in, Ya þa ma sa - na tý, ha ya tý an la ma ma na sý na gel - di ði ni an la tan Prof. Dr. Öz can, þöy - le ko nuþ tu: Ýn san lýk ta ri hin de bü - tün fark lý lýk lar la ve çe þit li lik le bir lik - te ya þa ma sa na tý ný ger çek leþ ti ren mil le tin kül tü rü ma a le sef 20. yüz yýl - da ih mal e di len, u nu tu lan, u nu tul - du ðu ve ih mal e dil di ði i çin de ha ya tý bi ze bir ke yif, sa nat ve za ra fet a la ný ol mak tan çý kar týp çi le, iþ ken ce ve sý - kýn tý a la ný o la rak tak dim e den mo - dern, kü re sel, em per ya list me de ni - ye tin gir da býn da boð du ran dün ya - da ruh la rý mýz sý ký þý yor, gö nül le ri - miz da ra lý yor ve ya þa mak ar týk bi - zim i çin an la mý ný kay be di yor. Ýþ te böy le bir dün ya da, biz ta ri hin baþ la - dý ðý me kân da ye ni den ye ni bir ne - fe se ih ti yaç o la bi le ce ði dü þün ce siy le bu sem poz yu mu dü zen len dik. Sem poz yu mun, genç le rin uf kun - da ye ni bir say fa ya, tec rü be li le rin ha yat la rýn da da u nu tu lan bir ký sým de ðer le rin ha týr lan ma sý na ve si le ol - ma sý ný di le yen Prof. Dr. Öz can, Çün kü bir kez ya þa ya ca ðý mýz ha - ya tý, za ra fet le ya þa ya lým. Bi zim kül - tü rü müz de, i nan cý mýz da, de ðer le - ri miz de ve ah lâ ký mýz da, öl çü le ri ko nu lan þe kil de ya þa ma ya ça lý þa lým ki ya þa dý ðý mýz ha yat tan ke yif ve zevk a la lým ve ya þa dý ðý mýz ha ya ta, me kâ na ve za ma na an lam ka ta lým di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si e mek li Prof. Dr. Me - tin Tun cer de Bi le cik in Tür ki ye coð raf ya sýn da ve Türk ta ri hin de ay rý ca lý ðý nýn bu lun du ðu nu i fa de e de rek, Pla to ü ze rin de ku rul - muþ þe hir de ni lin ce ak la ilk Bi le - cik ge li yor. Bu ay rý ca lýk ta ri he de te sir et miþ tir. Her ýr kýn ve kav - min sev di ði coð raf ya lar var. Ba zý ka vim ler dað lýk coð raf ya yý se vi yor a ma Türk, pla to yu se ven bir ka - vim dir de di. Bi le cik / a a dab-ý Mu a þe ret ha ya tý an la ma sa na tý dýr KUPON: 21 Ur fa Pa ne li nin çað rý þým la rý Be di üz za man i le il gi li kon gre ler, pa nel ler, kon fe - rans lar her ge çen gün ar tý yor. Ha liy le Ri sâ le-i Nur e ser le ri ü ze rin de ça lý þan lar da, ça lýþ ma la rý il - giy le ta kip e dip din le yen ler de ar tý yor. Bu ay ný za man da o ku yu cu, a raþ týr ma cý ve din le yi ci ni te li ði nin de art ma sý an la mý na ge li yor. Mart ve Ni san ay la rý bu nok ta da pek çok ül ke ler - de ve ül ke miz i çe ri sin de ki he men he men bü tün il - ler de dü þün ce yo ðun lu ðu nun ön plan da ol du ðu, Kur ânî ha ki kat le rin u mu mî at mos fe ri et ki le di ði bir mev si me dö nü þü yor. O nun i çin Kur ânî ha ki kat le rin an la þýl ma sý na dö - nük ya pý lan ça lýþ ma lar, as lýn da as rýn sos yal, e ko no - mik, kül tü rel, si ya sî ve ah lâ kî den ge si ne o lum lu bir kat ký an la mý na ge li yor. Ri sâ le Nur un me se le le ri ruy-i ze min i le a lâ ka dar ol - du ðu gi bi, ruy-i ze mi nin ha di sa tý da Ri sâ le-i Nur i le a - lâ ka dar dýr. O nun i çin nur la rýn in ti þa rý na en gel o luþ tu - ran lar, as lýn da ül ke nin gi di þa tý na da o lum suz þe kil de et ki et miþ ol mak ta dýr lar. Ýþ te bu göz le bak tý ðý mýz da ya þa dý ðý mýz ma hal ne re si o lur sa ol sun, mut la ka Kur ân ta li mi ne, Re su lul lah ýn (asm) an la þýl ma sý na, Nur la rýn a raþ tý rýl ma sý na, ya þan - ma sý na ka rýn ca ka ra rýn ca kat ký da bu lun mak, bir so - rum lu luk ol sa ge rek rir. Ya ni Kur ân ýn mu' ci ze-i ma - ne vi ye si o lan Ri sâ le-i Nur lar ýn bir yer ler de e le a lýn ma - sý, in ce len me si sa de ce o in ce le yen ler le, a raþ tý ran lar la il - gi li ol mu yor. O yö re nin bü tün ya þa yan la rý na, ö lü sü ne, di ri si ne bi rer hu zur ve si le si ol mak ta dýr. Be di üz za man Sa id Nur sî nin, Ur fa' nýn ta þý na, top ra - ðý na, me zar da ya tan la rý na duâ e di yo rum de me si, bu nok ta-i na zar dan ma ni dar dýr. Ya ni ya pý lan bir müs bet fa a li yet, o yö re de ki bü tün var lýk â le mi ni o lum lu et ki le - yen bir so nuç o luþ tur mak ta dýr. Bir de bu fa a li yet le rin o lum su zu dü þü nül dü ðün - de, de mek ki çok yön lü bir yý kým mey da na gel di ði ak la ge li yor. Böy le bir or tam da o lum lu iþ ler ze min bu la mý yor ve ge liþ mi yor. Se be bi yý ký mýn çok da ha te sir li ol ma sý ve o lum lu a dým lar at ma nýn en ge li nin çok da ha faz la ol ma sý dýr. O za man him me ti yük sek o lan la rýn, böy le yer ler de - ki ma ne vî hiz met le ri çok da ha yo ðun ve güç lü ol ma lý ki, o ra da bir de ði þim ve dö nü þüm mey da na ge le bil sin. ** Geç ti ði miz Cu mar te si gü nü, Be di üz za man Haf - ta sý faaliyeti çer çe ve sin de Ur fa pa ne lin de bu lun duk. Say gý de ðer a ka de mis yen ler den Doç. Dr. dem Öl - mez, Yrd. Doç Dr. til la Yar gý cý ve Ga ze te ci Kâ zým Gü leç yüz ve ben de niz, Kur ân me de ni ye ti nin fark lý bo yut la rý na dik kat ler çe kil di. l bet te böy le prog - ram lar da en faz la is ti fa de e den bel ki de en faz la ça lý - þan o lu yor. Bu nok ta da her prog ra ma ka tý lan, ko nu - nun ye ni bir yü zü i le kar þý la þý yor. Ur fa nýn, Be di üz za man a çý sýn dan a pay rý, ö zel bir ye - ri var. O, Hakk ýn rah me ti ne bu me kân da ka vuþ muþ. s lýn da de ni le bi lir ki, to hum bu me kân da neþ vü ne ma bu la ca ðý top ra ðý na ka vuþ muþ. Ri sâ le-i Nur la rýn her bir cüm le si bir to hum ta ne si gi bi, gö nül ler de ma kes bul - muþ ve fi liz le ne rek, çi çek ler a ça rak, þim di ler de mey ve - ye dön müþ bu lu nu yor. r týk hiç tah min e de me ye ce ði niz in san lar Ri sâ le-i Nur lar ü ze rin de ça lýþ ma lar ya pý yor. i le si, çev re si Nur lar dan kor kan, çe ki nen, u zak du - ran genç ler ar týk nur lu me kân lar da nur la rýn at mos fe - rin de þe kil le ni yor, nu ra nî le þi yor lar. Hat ta Bos na da ki ö zel ü ni ver si te ler den bi ri si nin rek tö rü i le ko nu þur ken, Sýrp yö ne ti ci le rin ço cuk la rýn dan o kut tuk la rý mýz var. Bi zim yak la þým la rý mýz dan ve ço cu ðun da ki o lum lu de - ði þim ler den çok mem nun lar. r týk da ha say gý lý, ar týk da ha i yim ser ço cuk la rý mýz var. de dik le ri ni i fa de et ti ler. Ha ki kat o dur ki, düþ man da hi o nun hak ol du ðu na ka na at ge tir sin. kl-ý se lim o lan hiç kim se, Nur la rýn in san ü ze rin de - ki, top lum ü ze rin de ki o lum lu et ki si ni göz ar dý e de mi - yor. Ge çen ler de gö zü me i li þen bir fo toð raf ka re sin de, kýy met li ya zar Prof. Dr. Meh met l tan, Ri sâ le-i Nur la rýn bu lun du ðu bir ki tap lýk ö nün de, Nur ki tap la rý o ku nan bir me kân da, o nu din le yen on lar ca gen ce kar - þý soh bet e di yor du. Ön ce ki yýl ken di si i le Ýs tan bul da TÜ YP ki tap fu a rýn da ki bir gö rüþ me miz de, Pus lu De mok ra si ki ta bý ný zýn son bö lü mün de e pey ce bir say - fa Be di üz za man a yer ver miþ si niz. Tür ki ye nin ya kýn geç mi þi nin doð ru an la þý la bil me si i çin Be di üz za man ýn du ru þu nun çok i yi tah lil e dil me si ge re kir. Siz de bu ko - nu da Tür ki ye nin sö zü ge çer li bi ri kim le rin den si niz. Be di üz za man ý ö zel o la rak e le al ma yý dü þü nü yor mu - su nuz? de di ðim de, ken di si de Be di üz za man ý ça lý þý yor ol du ðu nu i fa de et miþ ti. Di le riz, Tür ki ye ve Ýs lâm dün ya sý, e lin de ki bu kýy - met li mü cev her hük mün de ki e ser ler den hak kýy la ya - rar la nýr. Yok sa, ya kýn ge le cek te, v ru pa nýn ze kâ tar la - la rýn dan ge le cek ma ne vî, Kur â nî mah su la tý kul lan mak el bet te ka çý nýl maz o la cak týr. Nur la rýn in san la ra de ðil, in san lý ðýn nur la ra ih ti ya cý var. Nur lar la bu luþ mak ve o nu an la ma ve an lat ma fa - a li ye ti, ö zel lik le ül ke miz de ki ve dýþ ül ke ler de ki en te - lek tü el bi ri kim le rin el at ma sý ge re ken bir ko nu dur. Çün kü ge liþ miþ bir bi ri kim le ve fark lý a çý lar dan bu Kur ânî ha ki kat le rin an la þýl ma sý ve gün yü zü ne çý - ka rýl ma sý ih ti ya cý hat saf ha da dýr. ** Ýþ te Ur fa pa ne li miz de böy le bir ik lim de ger çek leþ ti. Her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Be di üz za man pa ne li ne il gi had saf ha da i di. Ço cuk lar, genç ler, ha ný me fen di ler, be - ye fen di ler, mil let ve kil le ri, mül kî er kân cid dî bir te - vec cüh le pa ne list le ri din le di ler ve Ýn san lý ðýn kur tu luþ ça re si Kur ân Me de ni ye ti ko nu lu ça lýþ ma la rý so nu na ka dar ta kip et ti ler. Git miþ ol du ðu muz pek çok il ler de ki sa lon la ra yan sý - yan, hiz met le re yan sý yan gö rün tü, ar zýn ren gi nin cid dî an lam da de ði þi yor ol du ðu þek lin de dir. Bu ren ge en faz la kat ký ya pan la rýn i se, þef kat kah ra ma ný o lan ka dýn - la rýn, an ne le rin, genç kýz la rýn ol du ðu nu i fa de et me den geç me mek ge re ki yor. Bü tün bu ker van yü rü yü þü nde e me ði ge çen kah - ra man la rý, i sim siz kah ra man la rý sev giy le, say gýy la an mak ge re ki yor. Nur ha re ke ti, nu ra nî ah lâk lý, ki þi - lik li, kim lik li kah ra man la rý da ye tiþ ti ri yor. On lar bu as rýn nu ra nî bir a sýr ol ma sýn da e me ði ge çen, sa ha be ah lâk lý lar dýr. Her at týk la rý a dým la rýn da, ca ba at tý - ðým bu a dým l lah ýn rý za sý na uy gun mu dur? di ye sor gu la yan, me lek ruh lu mü min ler dir. Mü þa he dem o ki, bu Kur â nî fa a li yet ler ya pýl dýk ça, ya þa yan la rýn, can ta þý yan la rýn al kýþ ses le ri ka dar; ha len ta sar ru fu de vam e den zat lar baþ ta ol mak ü ze re, bü tün ru ha ni yat ve ka bir â le min de ki mü min ve mü mi nat da bi rer þeh ra yin su re tin de yer yü zün de ki o ne þe ye, se vin - ce ka tý lý yor lar ve on lar da al kýþ lý yor lar. Be di üz za man ýn, Ur fa lý la rýn ka bir de ya tan la rý na da hi du â et me si ni ben böy le an lý yo rum. Çün kü ken di le ri ne duâ lar e di len me zar da ki ru ha ni yat el bet te o ra da ya tý - yor ol ma ya cak týr. Týp ký ha yat ta o lan lar gi bi, me zar da bu lu nan lar da böy le Kur â nî fa a li yet ler de el bet te sa lon - lar da ve him met ve du â la rýy la a ra mýz da dýr lar. Þan lý ur fa da ya pý lan bir Kur ân me de ni ye ti pa ne lin - de, öl dük ten son ra da hi ta sar ru fu de vam e den zat lar - dan, he men Ur fa da med fun bu lu nan Ha yat-ý Har ra nî, Mað ruf u Ker hî ve Sa id Nur sî Haz ret le ri, böy le bir faaliyet te ol ma sýn da ne re de ol sun? Tam bir ma ne vî þen lik ik li mi. Þü kür, His set ti re ne sya ho o.com Prof. Dr. z mi Öz can Be yaz Gü ver cin Ký sa Film Ya rýþ ma sý ÝNSN Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý bu yýl i çe ri sin de Ýs tan bul da ger çek le - þe cek 5. U lus la ra ra sý Ço cuk Bu luþ ma sý fa a - li yet le ri çer çe ve sin de, Kut sal ma net le ri - miz Ye tim ler te ma lý ký sa film ya rýþ ma sý dü zen li yor. ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da dün - ya nýn her ye rin den a ma tör ya da pro fes yo - nel ký sa film ci le ri ka tý la bi le ce ði bil di ril di. 165 mil yon baþ rol o yun cu su o lan bu bü yük hi kâ ye yi an lat ma ya is te yen ler i çin son baþ - vu ru ta ri hi 21 Ma yýs. Kül tür Sa nat Ser vi si DÝYNT Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý ta ra fýn dan or - ga ni ze e di len, Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa - mýn da bir çok fark lý nok ta da ya pý lan fa a li yet - ler geç ti ði miz gün ler de ta mam lan dý. Haf ta nýn ö - ne mi ne vur gu yap mak a - ma cýy la c rin Ya yýn la rý, Þýr nak Öz gen Ýl köð re tim O ku lu na Hz. Pey gam be - rin (asm) ha ya tý ný an la tan yüz ler ce ki tap gön der di yýl dýr ar ka sýn dan kit le le ri sü rük le yen Hz. Mu ham med in (asm) na sýl bir in san ol - du ðu nu an la mak ve öð ren ci le rin ü ze ri ne dü þün me le ri ni sað la mak a ma cýy la, c rin Ya yýn la rý Þýr nak Öz - gen Ýl köð re tim O ku - lu na, Kut lu Do ðum Se ti nden o lu þan yüz ler ce ki ta bý gö - nül lü o la rak ço cuk - la ra u laþ týk la rý ný söy le yen c rin Ya - yýn la rý Yö ne ti ci le - rin den Tol ga Kar - gi dan, sos yal so - rum lu luk kap sa - mýn da ya pý lan her tür lü des te ðin ok - ya nus ta dam la bi le ol sa çok ö nem li ol du ðu nu, ki þi le rin ve ku rum la rýn bir a ra ya gel me - siy le, bu dam la la rýn gö le dö nü þe ði ne dik - kat çek ti. Kül tür Sa nat Ser vi si Þýr nak ýn Öz gen Kö yü ne yüz ler ce ki tap gön de ril di ULUSLRRSI Yu nus m re Kül tür ve Sa nat Haf ta sý faaliyet - le ri kap sa mýn da Sev gi Yü rü yü - þü ve Ma hal le ler ra sý Yu nus m re Ý lâ hi le ri ni O ku ma Ya rýþ - ma sý ya pýl dý. la ad din Ca mi - i nde Cu ma na ma zý çý ký þýn da s - ki þe hir Mil let ve ki li Ül ker Can ve O dun pa za rý Be le di ye Baþ ka ný Bur han Sa kal lý ta ra fýn dan va tan - daþ la ra pi lav da ðý týl dý. Bu ra dan s ki þe hir Va li si Ka dir Koç de mir, Ül ker Can, Ýl m ni yet Mü dü rü Na ci Ku ru, Burhan Sa kal lý, Ýl Müf tü sü Ni ya zi r soy ve va tan - daþ lar, O dun pa za rý Be le di ye si Yu nus m re Kül tür ve Sa nat Mer ke zi ne (YKSM) ka dar Sev gi Yü rü yü þü yap tý. Yü rü yüþ te, çev - re de ki va tan daþ la ra gül da ðý týl dý. Da ha son ra YKSM de Ma hal le - ler ra sý Yu nus m re Ý lâ hi le ri ni O ku ma Ya rýþ ma sý ya pýl dý. Ýl Müf tü sü r soy, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, na do lu nun gö nül di li o lan Yu nus m re yi ve þi ir le - ri ni hal ka ta nýt mak a ma cýy la böy le bir faaliyet dü zen le dik le ri ni söy le di. Türk-Ýs lâm ta ri hin de müs tes na þah si yet le rin ol du ðu - nu, ken di le ri ni l lah a a da mýþ, Pey gam ber a þý ðý bü yük þah si yet - ler den bi ri si nin de Yu nus m re ol du ðu nu i fa de e den r soy, þöy le ko nuþ tu: Yu nus m re s ki þe hir top rak la rýn da ya þa mýþ, Sa rý köy de bu lun muþ tur. Bun dan 700 yýl ev - vel ver miþ ol du ðu me saj lar la Yu - nus m re, in san lý ðý doð ru yo la ça - ðý ran, na do lu dan dün ya ya ý þýk sa çan ve na do lu in sa ný nýn gö - nül di li ni yan sý tan bü yük bir þa ir - dir. O hep sev gi yi, kar deþ li ði, hoþ - gö rü ve ba rý þý di le ge tir miþ, ü mit - siz li ðe dü þen le rin u mu du, hak yo - lu a ra yan la rýn ký la vu zu ol muþ tur. Ko nuþ ma dan son ra 80 ma hal le - nin ka týl dý ðý ya rýþ ma da, fi na le ka - lan 10 grup i lâ hi le ri ni o ku du. Jü ri - nin ver di ði pu an lar ne ti ce sin de 71 v ler Ma hal le si 1, Viþ ne lik Ma - hal le si 2 ve ri fi ye Ma hal le si ilk 3 de re ce yi pay laþ tý. Prog ram kap sa - mýn da va tan daþ la ra pi lav ik ra mý da ya pýl dý. s ki þe hir / a a Yunus mre ye sevgi seli ULUSLRRSI YUNUS MR KÜLTÜR V SNT HFTSI FLÝYTLRÝ KPSMIND SVGÝ YÜRÜYÜÞÜ V MHLLLR RSI YUNUS MR ÝLÂHÝLRÝNÝ OKUM YRIÞMSI YPILDI. Masal Servisi yýl sonuna kadar bedava TÜRK Telekom, geçen yýl büyük ilgi gören Masal Servisi hizmetini yýl sonuna kadar ücretsiz sunacaðýný açýkladý. Türk Telekom dan yapýlan açýklamaya göre, çocuklar, Türk Telekom Masal Servisi nde bulunan 100 ü aþkýn masalý, yýl sonuna kadar numaralý telefonu arayarak dinleyebilecekler. Ýstanbul / Yeni sya teþin Düþtüðü Yer filminin galasý yapýldý YÖNTMN Ýsmail Güneþ in gerçek bir üçüncü sayfa haberinden yola çýkarak çektiði filmin galasý, Bursa da yapýldý. Galaya, Ýsmail Güneþ ile filmin yapýmcýlarý Baran Seyhan ve ynur Güneþ katýldý. Oyuncular Hakan Karahan, lifcan Ongurlar, Yeþim Ceren Bozoðlu, bdullah Þekeroðlu, Katharina Weithaler, Dean Baykan, Serhan Süsler ve Oðuzhan Þekeroðlu ise programlarý dolayýsýyla geceye katýlamadý. Ýsmail Güneþ, yaptýðý açýklamada, filmin bir piþmanlýk hikâyesini anlattýðýný belirterek, Bu açýdan Türkiye de bir ilk. Mesajýmýzýn anlaþýldýðýný düþünüyorum. Bir duygu aktarýmý yapmak istedik. teþin düþtüðü yer, bir babanýn yüreðine düþen ateþtir diye konuþtu. Bursa / aa Uluslararasý skiþehir Yunus mre Kültür ve Sanat Haftasý faaliyetleri kapsamýnda sevgi yürüyüþü yapýldý ve vatandaþlara gül daðýtýldý. FOTOÐRF:

5 Y Si ya se tin risk le rin den ko run mak i çin Bir mes lek, bir ül ke yi i da re et me sa n'a tý o la rak bi li nen si ya set bi zim ül ke miz de ma a le sef ço ðu za man as lî va zi fe sin den ö te ye baþ ka ga ye ler le, baþ ka a maç lar la ya pýl dý ðý i çin bek le ne ni ver mi yor. Ge nel lik le mil le tin bek len ti le ri ne ce vap ver mi yor. Ön ce lik le Be di üz za man ýn tes bi tiy le ha yat-ý si ya si ye de sýd kýn (doð ru lu ðun) öl me siy le ya lan, hi le, al dat ma, men fa at, ta raf gir lik gi bi çir kin hal le rin ge çer li o lup, re vaç bul ma sý so nu cun da ço ðu za man mil le tin ar zu ve is tek le ri ye ri ne ge ti ril mi yor. Bu du ru mu bir a sýr ön ce den teþ his e den Be di üz za man: ha yat-ý si ya si ye de lâ fýz ma na nýn zýd dý dýr tes bi tin de bu lu na rak si ya set a la ný nýn bil has sa ehl-i din a çý sýn dan ol duk ça teh li ke li, risk li, a de ta ma yýn lý bir a lan ol du ðu nok ta sý na dik kat le ri mi zi çe ki yor. Be di üz za man dik kat le ri çek se de si ya sî le rin ve hal kýn ka hir ek se ri ye ti nin bu en te re san ve dik kat çe ki ci tes bit ve me saj lar dan ha ber le ri ol ma dý ðýn dan, ço ðu za man bel ki de far kýn da ol ma dan si ya set a la ný na aþk-ý me rak la ba ký yor, ta kip e di yor. Ül ke miz de var o lan sý kýn tý ve prob lem le ri nin an cak si ya set yo lu i le hal le di le bi le ce ði ni zan ne di yor. Bu zan i le ken di sin de si ya sî bir ka bi li ye tin bu lun du ðu na i na nan in san lar ak tif si ya se te he men so yu nu ve ri yor. Fi i lî si ya se te gir me yi gö ze a la ma yan bir çok in san da de di ði miz gi bi ça re yi si ya set te gör dü ðü i çin ken di ne gö re be ðen di ði, gü ven di ði si ya sî kad ro la ra ta raf tar çý ký yor, des tek ve ri yor, ba þa rý lý ol ma la rý i çin duâ e di yor. Bu ül ke nin in sa ný i yi ni yet li dir, saf týr, te miz dir. Hi le yi, ya la ný, al dat ma yý bil mez. Gü ven di ði, i ti bar et ti ði bü yük le ri nin her söy le dik le ri ne i na nýr, i ti mat e der ve on la ra her tür lü des te ði se ve rek ve rir. Ge lin gö rün ki biz de ki si ya sî le rin bir ço ðu i çin ay ný þey le ri söy le mek müm kün de ðil ma a le sef. Si ya sî le ri mi zin ço ðu mil le ti mi zin bu saf, ter te miz duy gu la rý ný hiç na za ra al maz, hat ta su is ti mal et mek ten çe kin mez ler. On la rýn en ö nem li ve ön ce lik li ga ye le ri: Mil let ten ne þe kil de, han gi te mi nat ve pro pa gan da lar la rey a la bi li riz? Bu nok ta da mil le tin nab zý ný tut ma ve o na gö re þer bet ver me de ma hir o lan ço ðu si ya sî ler e mel le ri ne e riþ me nok ta sýn da öy le ö nem li en gel ler le kar þý la maz lar. Si ya sî le rin ço ðu ger çek ni yet ve kim lik le riy le hal kýn kar þý sý na çýk maz lar. On lar ilk e tap ta mu ha tap ol duk la rý ve rey ta le bin de bu lun duk la rý hal kýn ya pý la rý ný, is tek le ri ni, has sa si yet le ri ni he sa ba ka ta rak ko nu þur lar. Söz ge li mi di ne ve di nî de ðer le re me sa fe li ol ma yý pren sip e di nen bir çok par ti men su bu hal ký mý zýn ka hir ek se ri ye ti nin Müs lü man ol du ðu nu he sa ba ka ta rak ger çek ni ye ti ni giz li ye rek di ni ve din dar la rý ren ci de e de cek söz ve dav ra nýþ lar da bu lun ma yý ço ðu za man gö ze a la maz. Hat ta za man za man di ni ar gü man la rý da hi kul lan mak tan çe kin mez ler. y ný þe kil de din ü ze rin den si ya set ya pan bir çok ze vat da hiç bir za man di nin yü ce de ðer le ri ni si ya se ti ne ba sa mak yap tý ðý ný a çýk tan el bet te söy le ye mez. ma Müs lü man halk nez din de din dar ol ma nýn prim yap tý ðý ný, ka bul gör dü ðü nü, ter ci he maz har ol du ðu nu çok i yi he sap e den bir çok din dar kim lik li si ya sî he men her ko nuþ ma sýn da di nî te rim le ri, kut sal de yim le ri is ti mal et me yi ter cih e der. Ye ter ki rey ler gel sin. l bet te i yi ni yet li, sa mi mî din dar si ya si le ri ten zih e di yo ruz. Bu me yan da si ya se ti din siz li ðe ve ya di nin yü ce de ðer le ri ni si ya se te â let e den le rin u zak ve ya kýn ta rih te di ne ve din dar la ra ver dik le ri za ra rý he pi miz ya þa ya rak gör dük. Si ya se tin bu kay gan ve risk li teh li ke le rin den ko run ma nýn ça re ve ted bir le ri ni de bi ze Be di üz za man gös te ri yor. Bi rin ci de re ce de, kud sî bir dâ vâ nýn men sup la rý ol ma mýz ha se biy le fi i lî si ya se tin her tür lü sün den u zak dur mak. Ý kin ci si bil has sa si ya sî ler den su dur e den her sö zün kal be gir me si ne yol ver me mek. On la rýn nu tuk ve be yan la rý ný Ri sâ le-i Nur pen ce re sin den de ðer len di rip, cid dî süz geç ler den ge çir dik ten son ra ka bul ve ya red det me li yiz. li miz de ki hak ve ha ki kat lar çer çe ve sin de ul vî dâ vâ mý zýn neþv-ü ne ma sý i çin si ya sî le ri di ne dost yap ma ya ça lýþ ma lý yýz. y rý ca on lar dan mad dî ve ya ma ne vî hiç bir bek len ti i çi ne gir me me li yiz. Bü tün si ya sî gö rüþ le re say gý lý ol ma lý yýz. Teb lið, i kaz, ten kit ve yön len dir me ler de bü tün par ti le ri mu ha tap al ma lý yýz. Üs ta dý mý zýn yap tý ðý gi bi a çýk ça des tek ver di ði miz par ti nin ha ta ve ku sur la rý ný da Nur lar da ki me saj ve pren sip ler ý þý ðýn da söy le mek ten çe kin me me li yiz. Bi lin di ði gi bi Be di üz za man va tan, mil let ve Kur ân a dý na ik ti dar da kal ma sý i çin duâ e de rek des tek ver di ði De mok rat kad ro la ra il ti fat e dip a çýk ça des tek ver dik ten son ra da çe kin me den ve a çýk ça baþ ta Ri sâ le-i Nur la rýn ser bes ti ye ti, ya sof ya'nýn i ba de te a çýl ma sý gi bi bir çok nok ta da is tek ve ar zu la rý ný be yan e di yor. Bu me yan da u zun ca bir sü re dir Tür ki ye si ya sî le ri i kaz ve yön len dir me nok ta sýn da ö nem li sý kýn tý lar ya þý yor. Bir çok ka na at ön de ri ve ce ma at des tek ver dik le ri par ti le rin ba zý ha ta ve yan lýþ la rý nýn dü zel til me si i çin ge rek li i kaz ve yön len dir me le ri yap ma dýk la rý gi bi; ya pý lan he men bü tün iþ ve ic ra at la rý na des tek ve re rek, bir ne vî ak tif si ya se tin i çi ne gir mek te her han gi bir sa kýn ca gör mü yor lar. Ba zý ki þi ve ce ma at le rin bu yak la þým la rý, ha ta ve yan lýþ la rýn de va mý ný ne ti ce ve ri yor. Var o lan sý kýn tý ve prob lem le rin so na er me si i çin Be di üz za man ýn si ya sî ler de da hil ol mak ü ze re he pi mi ze yö ne lik or ta ya koy du ðu öl çü ve pren sip ler den baþ ka ça re yok. Ka nun la þa rak yü rür lü ðe gi ren e na sýl ba ký yo ruz, na sýl bak ma lý yýz? Her me se le ye ol du ðu gi bi, bu hu sus ta da þu te mel du ru þu ser gi le mek zo run da yýz: y i mân e den ler! da let ü ze re o lun ve l lah i çin þa hid lik e din. Ken di a ley hi ni ze ve ya an ne ve ba ba nýz la ak ra ba la rý ný zýn a ley hi ne ol sa bi le (Kur ân, Ni sâ Sû re si, 135.) â ye ti nin em rin ce a dil ve hak pe rest ol mak. Þe kil yö nün den ün ge tir di ði gü zel ve o lum lu yan la rý faz la ol mak la bir lik te e ði tim ci ler, tek nik a çý dan bir kaç mah zur lu yön le ri ne dik kat çe ki yor lar. 7 MYIS 2012 PZRTSÝ MKL , eðitimi düzeltmeye yeter mi? ðitim sisteminin þeklinden ziyade muhtevaya yönelik afer sa dog düzeltme ve düzenlemeler üzerine yoðunlaþýlmalý. Sistemdeki tortular, kalýntýlar temizlenmeli. Mev cu da ik ti fa dûn him met lik tir, ya ni ya pý lan lar la ik ti fa et mek him met siz lik, gay ret siz lik, i þi o lu ru na bý rak mak týr. He le he le, Ke ma lizm man tý ðýy la ha zýr la nan, dev le tin da yat tý ðý müs te bit müf re da tý ve ta türk çü lü ðün Din Der si, seç me li o la rak ge ti ri len Kur ân, rap ça ders le ri ne kon - du ðu bir e ði tim po li ti ka sý ný ka bul et me miz, i çi mi ze sin dir me miz müm kün de ðil dir. O kul lar da müs te bit sis te min de va mý (kit le le ri al dat mak i çin þek le yö ne lik bir kaç ro tuþ la ik ti fa e di le rek) sað la ný yor. Her mü min ve her kes me se le nin bu bo yu tu nu ö nem se me li ve e ði tim sis te min de ki tor tu la rý, ka lýn tý la rý te miz le mek i çin uð raþ ma lý. Zi ra, bu gün de din, din siz lik, si ya set, e ko no mi, kül tür ve sos yal ko nu lar ek se nin de ya pý lan tar týþ ma la rýn, ve ri len mü ca de le le rin, hat ta iþ gal le rin ve sa vaþ la rýn te me lin de Dec ca lizm zih ni ye ti, ya ni I I. v ru pa ya tar. Þu hal de biz, e ði tim sis te mi nin þek lin den zi ya de muh te va ya yö ne lik dü zelt me ve dü zen le me ler ü ze rin de yo ðun laþ ma lý yýz. Zi ra Tas vir ve tez yin-i müd de â, zih ni mi zi iþ bâ et mi yor (Mu ha ke mat, s. 32.) feh va sýn ca, par lak söz ler, nu tuk lar, þov lar, o ya la ma ca-bo ya la ma ca ya yö ne lik ya rým ya ma lak dü zen le me ler, bi zi iþ ba et mi yor, do yur mu yor! Ýstanbul ve Balkanlar yangýn yerine döndü I I. Meþ rû ti ye tin i kin ci se ne si ne te ka bül e den 1910 yý lý, Ýs tan bul ve Bal kan lar i çin a de ta bir yan gýn ve yý kým dev re si nin baþ lan gý cý o la rak ta ri he geç ti. Bir se ne müd det le peþ pe þe ya þa nan yan gýn la ra, yý kým la ra ve sar sýn tý la ra kro no lo jik se yir i çin de ký sa ca de ðin me ye ça lý þa lým. 19 O cak 1910: Çý ra ðan Yan gý ný Yakýn Tarih Yazýlarý Mec lis i Mil lî bi na sý o la rak kul la ný lan Çý ra ðan Sa ra yý ya na rak kul la ný la maz bir ha le gel di. Ýt ti hat çý la rýn fi kir ba ba la rýn dan o lan h met Rý za Bey, 1908 se çim le rin de Ýs tan bul me bu su se çil di ve ký sa bir sü re son ra Mec lis Re is li ði ne ge ti ril di. O da tut tu, i ni si ya tif kul la na rak ya sof ya bi ti þi ðin de ki es ki Dâ rül fü nûn bi na sýn da bu lu nan Mec lis i Me bû sân i le Mec lis i yan'ýn Çý ra ðan Sa ra yý na ta þý ndý. Ý ki nci mec li sin or tak is mi, Mec lis i Mil lî o la rak ka bul e dil di. Ýþ te, dev let ve hü kü me tin can da ma rý ma hi ye tin de o lan bu muh te þem sa ray, üst kat ta ki ka lo ri fer ba ca sý nýn tu tuþ ma sýy la (res mî ra por böy le) beþ sa at i çin de ya na rak kül ol du. Bu gün beþ yýl dýz lý o tel (Çý ra ðan Sa ra yý O te li) o la rak kul la ný lan bu mu az zam ta ri hî bi na, an cak sek sen yýl son ra res to re e di le bil di. 1 Ni san 1910: r na vut luk Ýs ya ný r na vut luk'ta çok kan dö kül me si ne se be bi yet ve ren bü yük bir is yan çýk tý. Bu is yan dal ga sý, Sul tan Re þad'ýn "Ru me li Se ya ha ti"ne rað men dur ma dý; ak si ne Bal kan lar'da ya yýl ma ya de vam et ti. Bu is ya nýn iç ve dýþ se bep le ri var dýr. Baþ ta Fran sa ol mak ü ze re ba zý v ru pa dev let le ri nin mil li yet çi lik da ma rý ný tah rik e den pro pa gan da la rý nýn ya ný sý ra, Rus ya'nýn da Bal kan lar'da men fa a ti ni ön cel le yen ye ni bir dü zen le me ye git me po li ti ka la rý nýn et ki si bü yük ol muþ tur. Ýt ti hat çý hü kü me ti nin ha ta sý i se, böl ge ye tec rü be siz ve ki fa yet siz va li le ri a ta ma sý o la rak gö rü le bi lir. Bu va li ler, key fi uy gu la ma la ra git miþ, yer li halka yö ne lik hak sýz, a da let siz ve da yat ma cý ic ra at lar da bu lun muþ lar dýr. Men fî sû ret te ki iç ve dýþ se bep le rin bir leþ me si ne ti ce si, ö zel lik le Hý ris ti yan r na vut la rýn a yak lan ma sý ka çý nýl maz ol du. yak lan ma, Mah mut Þev ket Pa þa nýn i ni si ya ti fiy le ya tý þýr gi bi ol du. n cak, bir i ki yýl son ra ye ni den a lev le nen mil li yet çi lik dal ga sý, Bal kan la rý yan gýn ye ri ne dön dür dü. 9 Ma yýs 1910: Gi rit'te em ri vâ ki a dým lar Gi rit'te ki Rum lar, 1800'lü yýl la rýn son la rý na doð ru Yu na nis tan'ýn a çýk des te ðiy le Müs lü man lar'a üs tün lük sað la ma yý ba þar mýþ lar dý. n cak, a da da yi ne de Os man lý'nýn hu ku kî var lý ðý de vam e di yor du. Ýt ti hat çý ge le ne ðin dev le te ha kim ol ma sýy la bir lik te, Bal kan lar gi bi ge'de ki Os man lý ha ki mi ye ti de za yýf la ma ya yüz tut tu. Ýþ te, Os man lý hü kü me ti nin en za yýf ol du ðu bir za man da, Yu nan Kral lý ðý ha re ke te geç ti. Yu nan Mec lis Baþ ka ný Ve ni ze los, Gi rit'te ki kar ma (Türk Rum) Mec lis'i ne Yu nan Kra lý na bað lý lýk ye mi ni et tir di. Bâ bý â li hü kü me ti, du ru mu pro tes to et me nin ö te sin de cid dî bir var lýk gös te re me di. 10 Ha zi ran 1910:. Sa mim Bey kat le dil di Sa dâ ý Mil let ga ze te si nin baþ ya za rý h met Sa mim Bey, fa i li meç hûl bir ci na ye te kur ban git ti. Bu ci na ye tin, mu ha lif le ri ni sus tur ma yý ma ri fet bi len ko mi ta cý Ýt ti hat çý la rýn te tik çi le ri ta ra fýn dan iþ len di ði kuv vet le muh te mel dir. Týp ký, bir se ne ev vel Ser bes tî ga ze te si nin sa hi bi ve baþ ya zarý Ha san Feh mi Bey ci na ye tin de ol du ðu gi bi. 3 Tem muz 1910: Ki li se ler Kà nu nu çýk tý Ýt ti hat çý Hü kü met, Os man lý a le yhi ne dö nü þen "Bal kan Ýt ti fa ký"na ve bir a dým son ra da 1910'da vuku bulan dehþetli Çýraðan Sarayý yangýnýndan bir görünüm. "Bal kan Har bi"ne se be bi yet ve re cek o lan "Ki li se ler Bir li ði Kà nu nu"nu Mec lis i Me bû san'a ka bul et tir di. Da ha ev vel, ö zel lik le Yu nan ve Bul gar un sur la rý nýn mez he bî yön den bir Ki li se ler ih ti lâ fý var dý. Bu ih ti lâf se be biy le, bir tür lü it ti fak ve im ti zaç e de mi yor lar dý. Sul tan I I. b dül ha mid, a ra la rýn da ki bu ih ti lâ fý gi der me yi hiç dü þün me di. Öy le ce kal ma sýn dan ya na bir po li ti ka iz le di. Ýt ti hat çý lar i se, san ki hal le dil me yen baþ ka bir me se le kal ma mýþ gi bi, Bal kan mil let le ri a ra sýn - da ki bu ih ti lâ fa son ve re cek bir kà nu nu Mec lis'ten ge çirt ti ve yü rür lü ðe sok tu. Ýç kar ga þa yý bi ti ren ve "Ýh ti lâf lý ki li se, mek tep ve mu kad des yer ler de han gi un su run nü fu su çok i se, o ki li se o na a it o la cak" hük mü nü ge ti ren "Ki li se ler Bir li ði Kà nu nu"nun tat bik sa ha sý na ko nul ma sýy la bir lik te, Sýrp, Bul gar, Yu nan, Ma ke don gi bi Bal kan top lu luk la rý a ra sýn da bir ya kýn laþ ma, bir it ti fak ha va sý mey da na gel di. Bu da, he men hep si nin Os man lý a ley hin de it ti fa ký ný ne ti ce ver di. Bi rin ci ve Ý kin ci Bal kan Har bi nin en mü him se bep le rin den bi ri de, iþ te bu Ki li se ler Ýt ti fa ký ol muþ tur. 4/5 O cak 1911: Deh þet li Bâ bý a li yan gý ný Sa ba ha kar þý çý kan yan gýn da, bil has sa Þu râ yý Dev let, Sa dâ ret Ka le mi i le Da hi li ye Ne za re ti ne a it bö lüm ler bü yük ha sar gör dü. Yan gýn vak'a sý, bu gün Ýs tan bul Vi la yet Mer ke zi o la rak hiz met gö ren ve o gün ler de Os man lý Dev le ti nin Hü kü met Mer ke zi o la rak kul la ný lan "Ba bý â li"de ya þan dý. Bu deh þet li yan gý nýn i ki üç gün ka dar de vam et ti ði ri vâ yet e di li yor. Yan gýn ne ti ce sin de, Baþ ba kan lýk ve Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý dý þýn da ki bü tün da i re ler (Þu râ, Da hi li ye, Mek tub çu, Teþ ri fat çý, Bey lik çi, Sa dâ ret Ka le mi, Vak'a nü vis...) ta ma men yan dý. Bu ka çýn cý yan gýn? Bu, ye din ci Ba bý â li yan gý nýy dý. Da ha ev vel ki yan gýn lar, 1740, 1755, 1808, 1826, 1839 ve 1878 se ne le rin de ya þan mýþ tý. y ný yer de bu ka dar yan gýn vak'a sý nýn ya þan mýþ ol ma sý, hiç þüp he siz sa bo taj ih ti ma li ni kuv vet len di ri yor. Zi ra, bu ra sý 1700'lü yýl la rýn baþ la rýn dan i ti ba ren Os man lý Dev le ti nin i da re mer ke zi ol muþ, dev le tin e hem mi yet li bü tün ev ra ký bu ra da mu ha fa za ya ça lý þýl mýþ týr. Ga rip tir ki, Sul tan I I. b dül ha mid'in dev le ti Yýl dýz Sa ra yýn dan i da re et ti ði ve mü him ev rak la rý bu ra da mu ha fa za ya ça lýþ tý ðý dö nem de, ya ni 33 yýl müd det le Ba bý â li'de her han gi bir yan gýn vak'a sý na rast lan mý yor. Yi ne ga rip tir ki, bun ca Ba bý â li yan gýn la rý na rað men, dev le tin res mî ev rak la rý cid dî öl çü de her han gi bir za rar gör me di. Zi ra ö nem li ev rak la rýn he men ta ma mý, bi na nýn alt ka týn da in þa e dil miþ o lan "hu su sî mah zen ler"de mu ha fa za e di li yor du. Lâ zým o lan ve si ka lar, me sai sa at le rin de il gi li da i re le re ge tir ti li yor, i þi bit ti ðin de i se der hal yer le ri ne gö tü rü lü yor du. Kýs men de ol sa ya nýp gi den ev rak lar i se, kas ten ve ya ih mal i le yer le ri ne gö tü rül me yip, il gi li da i re ler de bý ra ký lan lar ol muþ tur. Bu da gös te ri yor ki, Os man lý'nýn cid dî þe kil de iþ le yen bir ar þiv sis te mi, bir ev rak/ve si ka teþ ki lâ tý var mýþ: Bi na ya nýp kül ol sa, yi ne de "ev rak ý mü him me"nin za rar gör me ye ce ði bir teþ ki lât, bir me ka niz ma... TRÝHÝN ÝÇÝNDN ltur han Cel kan (0 505) Ö lüm ü ze ri ne so rular - ce vap lar Mah mut Bey: 1- Ye ni ve fat et miþ ki þi nin ru hu ya þa dý ðý mýz bu â le me ge le bi lir mi? 2- Ö len ba ba, ka bir de ço cuk la rý nýn ü zün tü sün den mü te es - sir (ve ya ha ber dar) o lur mu? 3- Genç yaþ ta ko ca sý ve ya ha ný mý ve fat e den ki þi i çin mü kâ fat var mý dýr? 1- Ve fat et miþ o lan sa lih kim se ler ka bir de mah kûm ol maz lar, ser best ka lýr lar. Gü na hý se va býn dan a ðýr ol ma yan, o ra da ruh ci he tiy le ha fif lik bu lur ve di le di ði gi bi u çar. Ce se din ka bir de ka lý þý ru ha za rar ver mez. Sa lih ruh lar ha re ket li dir ler ve ge zi ci dir ler. Be di üz za man bu a çý dan o â le me, mey dan-ý ta ye ran-ý er vah ya ni ruh la rýn uç tu ðu mey dan 1 di yor. Be di üz za man Haz ret le ri, gaf let na za rýy la ba kýl dý ðýn da ö mür a ða cý nýn mey ve si nin sa de ce ce na ze o la rak gö zük tü ðü hal de, i man la ba kýl dý ðýn da, e be dî bir ha ya ta maz har ve e be dî bir sa a de te ha zýr la nan ru hun, es ki miþ yu va sýn dan çý ka rak yýl dýz lar da gez di ði ni her ke sin gö re bi le ce ði ni kay de di yor. 2 Sa lih (i yi) ruh la rýn ö lün ce ka bir le rin de kal ma yýp, gök le ri ve yer le ri di le dik le ri gi bi gez dik le ri ger çe ði ön ce ki hak din ler ce de bi li nen ve Pey gam ber fen di miz in de (asm) ha ber ver di ði bir ger çek tir. Bu ger çe ði Be di üz za man Haz ret le ri þöy le yo rum la mýþ týr: Sa lih ruh la rýn bir kýs mý Cen ne te mah sus ye þil kuþ la rýn i çin de, bir kýs mý þe hâ det â le mi de de nen bu ya þa dý ðý mýz â lem de ki kuþ çuk la rýn ve si nek le rin iç le rin de ge zer ler ve o kuþ çuk la rýn duy gu la rýy la dün ya yý te mâ þâ e der ler, iz ler ler, te fek kür e der ler. Bir ký sým Cen net eh li kim se ler, ber zâh â le min de i ken Tu yu run hud run de ni len ye þil kuþ la rýn i çin de Cen net te ge zer ler. 3 n la þý lý yor ki, sâ lih ruh lar ser best tir ler; ka bir le rin de mah pus ol mu yor lar, yýl dýz lar da, dün ya da ve de ði þik yer ler de l lah ýn iz niy le di le dik le ri gi bi ge zi yor lar. 4 De mek, ye ni ve ya es ki, ve fat et miþ o lan sa lih bir mü min ka bir de kal maz, di le di ði gi bi ge ze bi lir. Bu â le me de ge lir, yýl dýz la ra da gi der. 2- Ü zün tü i le is ya ný, fer ya dý ve fi ga ný bir bi rin den a yý ra ca ðýz. Ü zün tü ay rý, fer yad ko par mak ve a de ta l lah ý ö lüm den so rum lu tu tup is yan e der ce si ne or ta lý ðý bir bi ri ne kat mak çok ay rý þey ler dir. Ýn sa nýn bir ya ký ný öl dü ðün de- bil has sa bun lar, ba ba sý, an ne si, ev lâ dý gi bi ken di sin den bir par ça ve ya ken di si on dan bir par ça o lan þa hýs lar dan i se--ü zü lür. Çün kü ü zül mek kal bin bir a me li dir, mer ha met duy gu sun dan ge lir. Her kes te kalp var dýr, her kes te mer ha met duy gu su var dýr. Mer ha met duy gu su l lah tan dýr. Bu a çý dan is yan lý ol ma mak þar týy la ü zül mek te ve ses siz ce göz ya þý dök mek te bir gü nah yok tur. Fa kat ü zün tü nün i çin de is yan ol ma ma lý dýr. Ýs yan ol ma sa bi le, fer ya dý fi ga ný ko pa ra rak, sa çý ný ba þý ný yo la rak, baþ ka la rý ný da að la ma ya ve fer yad et me ye tah rik e der ce si ne, in san la rý ren ci de e de rek, yük sek ses le að la mak, ka de ri sor gu lar ca sý na, ka de re i ti raz e der ce si ne ba ðý rýp ça ðýr mak gü nah týr. ðer ba ba ve ya ö len ki þi ken di si nin ar dýn dan böy le fer ya dý fi ga na ka rýþ tý ra rak að la nýp sýz lan ma sý ný is te miþ se, böy le að la yýþ lar dan kab rin de sý kýn tý du yar, ra hat sýz o lur, mü te es sir o lur. Fa kat ken di si is te me miþ se, ge ri de ka lan la rýn fer yad et me le ri nin gü na hý ný üst len mez. Bu nun la be ra ber, ev de ki le rin ka de re i ti raz e der bir ta výr la fer ya dý fi ga ný ko pa rýp dur ma dan að laþ týk la rýn dan ha ber dar o la bi lir; bu du rum da da þüp he siz, oh, öl düm de ne i yi et tim de mez, mah zun o lur, mü te es sir o lur. 3- Genç yaþ ta ha ný mý ve ya ko ca sý ve fat e den bi ri si bu ö lü mü, bu Ý lâ hî tak di ri sa býr la ve l lah a tes li mi yet le kar þý lar, l lah ýn tak di ri ne tes lim o lur, l lah tan sa býr is ter, ö le ne da i ma du â e der, ken di si ev len se bi le ö le nin var sa ço cuk la rý ný ye tim bý rak maz, ga rip bý rak maz, dýþ lan ma sý na mü sa a de et mez ve çok i yi ba kar sa, el bet te bu sa lih a mel le ri nin kar þý lý ðý Cen net tir. Ni te kim Pey gam ber fen di miz (asm) bil di ri yor ki, Ce nâb-ý l lah bir ha dis-i kut sî de þöy le bu yu ru yor: Ben mü min ku lu mun dün ya da çok sev di ði bir dos tu nu al dý ðým za man, ku lum bu na kar þý lýk sab re der, l lah tan ha yýr bek ler ve ha yýr lý dav ra nýþ lar da bu lu nur sa, ku lu mun bu gü zel a me li nin kar þý lý ðý an cak Cen net tir. 5 Dip not lar: 1- Söz ler, s Lem a lar, YN, 2005, Müs lim, 3/ Söz ler, s Rý ya zu s-sa li hin, Sa býr, 59.

6 6 MDY-POLÝTÝK 7 MYIS 2012 PZRTSÝ CHP NÝN Tek Par ti Dö ne mi nde di ne yak la þý - mý ü ze ri ne iv me ka za nan tar týþ ma, söz ko nu - su i liþ ki nin ta ri hî bað lam ve dü þün sel çer çe ve - si ni göz ar dý et me si ne de niy le, bas ký ve ya sak - çý lýk kav ram la rý et ra fýn da ger çek leþ mek te dir. Tek par ti re jim le ri nin do ða la rý i ca bý bas ký cý ve ya sak çý ol ma la rý ne de niy le, CHP nin 1946 ön ce sin de bu tür si ya set ler uy gu la mýþ ol du ðu - nu söy le mek bi ze ye ni bir bil gi sun maz. Bu na kar þý lýk, CHP nin tek par ti o la rak di ne yak la þý - mý nýn na sýl bir dün ya gö rü þü nün ü rü nü ol du - ðu nu an la ya rak, o nu ken di bað la mýn da ta rih - sel leþ tir me miz cid dî kat ký lar sað la ya bi lir. Li der kül tü i le pe kiþ ti re rek, ken di mi ze öz - gü lük yak la þý mý çer çe ve sin de kav ram sal laþ - týr dý ðý mýz Tek Par ti i de o lo ji si, dü þün sel te mel - le ri a çý sýn dan a sýr so nu (fin-de-si ec le) dün ya - sý nýn çar pý cý ü rün le rin den bi ri si i di. Bu an lam - da Tek Par ti i de o lo ji si mil li yet çi a ma mil lî ol ma yan bir yak la þý mý di le ge ti ri yor du ve zan - ne di le nin ter si ne ken di miz den ne re dey se hiç et ki len mi yor du. Ma ter ya list bir ne sil sýr so nu dün ya sý nýn en bü yük ö zel li ði ma - ter ya liz min en te lek tü el za fe ri ne du yu lan i - nanç i di. Ma ter ya liz min geç mi þi ol duk ça es ki dö nem le re git mek le bir lik te, bir dü þün ce a ký - mý o la rak en te lek tü el tar týþ ma nýn te mel ak tör - le rin den bi ri si ol ma sý, on se ki zin ci a sýr da ger - çek leþ miþ ti. ma bu ma ter ya lizm ya da o na da ya nan po zi ti vizm ben ze ri dü þün ce a kým la rý, son tah lil de, din kar þý tý fel se fe ler di. Bu na kar þý lýk bir ma ter ya list yak la þým o lan on do ku zun cu yüz yýl bi lim ci li ði, di ni fel se fe o la rak de ðil bi lim o la rak kar þý sý na a la rak o za ma na ka dar an cak din le rin sað la ya bil di ði bir en te lek tü el üs tün lük kur muþ tu. Dar win in ku ra mý bu an lam da ta bu ta ça ký lan son çi vi i - di. Po pü ler se vi ye de l man vül ger ma ter ya liz - mi or ta lý ðý ka sýp ka vu rur, ki tap ve der gi le ri yüz bin ler ce sa tar ken, o nu sýð bu lan Mark sist - ler de di ne kar þý ay rý bir cep he a çý yor lar dý. Ku rum sal dü zey de din bu üs tün lük al týn - da e zil di. Ýn san lýk ta ri hin de din ilk kez ken - di ni böy le bir en te lek tü el po zis yon da bu lu yor - du. Di nî ku rum lar tar týþ ma yý fel se fî dü zey de ya par ken, ma ter ya list ler de ney sel bi li min ve - ri le ri a dý na ko nu þu yor lar dý. Dar win in Bull - dog u Tho mas Henry Hux ley i le Psi ko pos Sa - mu el Wil ber for ce un baþ rol le ri pay laþ týk la rý 1860 Ox ford ev rim tar týþ ma sý, as rýn son la rýn - da ba sýn da ye ni den in þa e dil di ðin de, çi zi len re sim bi li min ý þý ðý kar þý sýn da e zi len hu râ fât sa vu nu cu lu ðu o lu yor du. Le o XI I ün Sum ma The o lo gi ca nýn ye ni bas ký sý ný ha zýr lat ma sý, Tyndall ýn fi zik, Lyell in je o lo ji ve Tylor un an tro po lo ji yi Dar wi nizm i le ek lem leþ tir me si kar þý sýn da faz la sýy la cý lýz bir ce vap ni te li ði ta þý yor du. Sos yo lo ji za ten din i - çin ka yýp a lan ha li ne gel miþ ti. Sa de ce Fran - sa da de ðil, di nin en et ki li ol du ðu BD de bi le en ö nem li sos yo log ka bul e di len Les ter Frank Ward ta ra fýn dan I co noc last der gi siy le di ne kar þý sa vaþ a çý lý yor du. Din e de bi yat ve sa nat ü ze rin de ki et ki si ni de faz la sýy la kay bet miþ ti. Matt hew r nold un Ýn cil in Ýl ya da gi bi e de bî bir me tin o la rak o - kun ma sý ö ne ri si yay gýn ka bul gö rü yor, Zo - la dan Sa mu el But ler e u la þan çok o ku nan lar lis te sin de ki e ser ler ma ter ya list me saj lar ve ri - yor, H. G. Wells in kur gu bi lim hi kâ ye le ri ay ný tez le ri kit le le re po pü ler dü zey de ak ta rý yor du. Biz de a sýr so nu r ken Cum hu ri yet in kav ram sal laþ týr dý ðý - nýn ak si ne, son dö nem Os man lý en te lek tü el ha ya tý hiç de hu ra fât de ni zin de bo ðul muþ bir üm met in ki ne ben ze mi yor du. Tam ter si - ne bir Os man lý a sýr so nu en te lek tü el tar týþ - ma sý ya þa ný yor ve bu da v ru pa da ger çek le - þen den faz la sýy la et ki le ni yor du. Ta biî din kar þý tý tez ler o lan ca a çýk lý ðýy la di le ge ti ril me ye rek ge nel lik le i ti kâ dâ tý bâ tý la ya yö ne lik e leþ ti ri ler bi çi min de ka le me a lý ný yor - du; a ma ma ter ya lizm e ði tim li sý nýf lar a ra sýn da ken di si ne ol duk ça faz la ta raf tar bu lu yor du. Büch ner o den li po pü ler ha le gel miþ ti ki, ya - ban cý dil bil me yen ler bi le kü tüp ha ne le ri ne il - mi hâl da hi sok ma ya cak la rý ný if ti har la söy le - yen genç le rin yar dý mýy la an la ma ya ça lýþ týk la rý Mad de ve Kuv vet e â yât ve e hâ dis yar dý mýy la ce vap ver me ye ça lý þý yor lar dý. Ma ter ya list ler ta ra fýn dan ce va ba lâ yýk bu - lun ma yan bu e leþ ti ri ler, e ði tim li kit le nin ö - nem li bir kýs mý ü ze rin de Wil ber for ce-hux ley tar týþ ma sý na ben zer bir et ki ya ra tý yor du. On - la ra gö re bir ta raf ta bi li min ay dýn lý ðý di ðer ta raf ta hu râ fât var dý son ra sýn da Ýc ti - had mec mu a sý nýn Me þi hat a kar þý aç tý ðý, 1853 te ko le ra sal gý ný na kar þý din burg Ki li se - si nin bir gün lük o ruç tu tul ma sý tek li fi ne kar þý dok tor lar ta ra fýn dan baþ la tý lan kam pan ya yý an dý ran, du a a leyh ta rý sa vaþ da bu kim se ler ta - ra fýn dan des tek le ni yor du. Din Os man lý dün ya sýn da pek çok v ru pa top lu muy la ký yas lan dý ðýn da çok da ha et ki liy di. Bu na kar þý lýk ma ter ya list le rin tez le ri e ði tim li sý nýf ü ze rin de et ki li ya pý yor, en te lek tü el tar týþ - ma da üs tün lü ðü ka zan ma la rý na ne den o lu - yor du. Sa de ce e ði tim li sý nýf la ra ba kýl dý ðýn da rap vi lâ yâ tý dý þýn da a sýr so nu Os man lý en - te lek tü el tar týþ ma sý da ha dü þük bir se vi ye de ya pýl ma sý dý þýn da v ru pa da kin den faz la fark - lý lýk gös ter mi yor du. Bu sý nýf lar ü ze rin den bü yük re sim in ce len - di ðin de Os man lý top lu mu nun Mad de ve Kuv - vet in i ki se ne den ký sa bir sü re i çin de 2,250 a - det sat tý ðý, Meb u san ri yâ se tin de bir po zi ti vis - tin o tur du ðu, der gi ya zý sý ka le me a lan ge ne ra - lin Ýs lâ mi yet hak kýn da 1,300 se ne ev vel çöl - de, çöl i çin ya pýl mýþ ka vâ nin ve ni zâ mat yo - ru mu nu yap tý ðý, en ö nem li hi kâ ye ci nin l - man ma ter ya list le ri dâ hi ler o la rak sun du ðu bir ya pý ol du ðu gö rü lü yor du. r ken Cum hu ri yet, en te lek tü el o la rak bu a sýr so nu dün ya sý nýn ço cu ðuy du. CHP bu en te lek tü el or ta mýn ya ra tý cý sý ol ma yýp, pek çok li de ri gi bi o nun ü rü nüy dü. Do la yý sýy la CHP nin di ne kar þý al dý ðý ta výr da a sýr so nu dün ya sýn da re vaç bu lan tez le rin uy gu lan ma - sýn dan baþ ka bir þey de ðil di. Bu li der le rin Ýs - tik lâl Har bi sý ra sýn da si ya sî zo run lu luk lar ne - de niy le Ýs lâ mî söy lem kul lan mýþ ol ma la rý, bi zi on la rýn dün ya gö rüþ le ri hak kýn da yan lýþ yo - rum lar yap ma ya gö tür me me li dir. Bir a sýr son ra a sýr so nu sýr so nu dün ya sýn da din, bi li me kar þý en - te lek tü el mü ca de le yi kay bet miþ, o nun la tar tý - þa ma ya cak an tik bir fel se fe mu a me le si gö rü - yor, top lum sal ge liþ me nin ö nün de ki en bü yük en gel o la rak ka bul o lu nu yor du. Bu zih ni ye tin ü rü nü o lan tek par ti CHP si ni di ne kar þý ta - kýn dý ðý ta výr ne de niy le e leþ tir mek an lam lý de - ðil dir. Ge re ken bu nun ken di bað la mýn da ta - rih sel leþ ti ril me si dir. sýr so nu dün ya sý nýn ü - ze rin den bir a sýr geç tik ten son ra bu nu en baþ - ta yap ma sý ge re ken de, bâ zý ke sim le ri hâ lâ o dün ya da ya þa yan, gü nü müz CHP si dir. Þük rü Ha ni oð lu / Sa bah, ÇVÝK Bir Pa þa nýn na maz ha be ri ni ha týr lar sý - nýz. Ha ni, 28 Þu bat so ruþ tur ma sýn dan do la yý gö zal týn da ol du ðu sü re ce beþ va kit na ma zý ný ak sat ma mýþ. Çe vik Bir gi bi ir ti ca i le mü ca de le e den 28 Þu bat ýn sim ge si ol muþ bir is min na ma zý-ni ya zý ne re den ba kýl sa bü yük ha ber di. Bek len di ði gi bi gü rül tü sü de bü yük ol du a ma da ha mü rek ke bi ku ru ma dan ya lan lan dý. Res men ya lan lan sa da Çe vik Bir in sor gu sü re sin ce na ma zý ný ak sat ma - dý ðý ný söy le yen ler az de ðil. 28 Þu bat ýn ko or - di na tö rü gö rü len kud ret li ge ne ra lin ö zel ha - ya tý na ba lans a ya rý ya pýp yap ma dý ðý ken di si - ni il gi len di rir. Na ma zý-ni ya zý ken di ne. Za ten sav cý lar da ken di si ne Na maz Ho ca sý ndan de ðil, post-mo dern dar be den so ru lar sor du - lar. ye tel Kür si yi bil me di ðin den de ðil, de - mok ra si ye mü da ha le den i çe ri a lýn dý. Çe vik Pa þa nýn geç miþ i liþ ki le ri ne ba kýl dý ðýn da mu - ha fa za kâr çev re ler le dir sek te ma sý ol du ðu gö rü lü yor. Pa þa, sü rek li sað dan yol al mýþ. Mil li yet çi-mu ha fa za kâr la rýn göz de si Çe vik Pa þa, 12 y lül den son ra mil li yet çimu ha fa za kâr kit le nin göz de siy miþ. Ke nan Pa þa Cum hur baþ ka ný o la rak Köþk e çý kýn ca ya ve ri Çe vik Bir di. v ren den son ra Tur gut Ö zal ve NP ik ti da rý da Bir i kol la mýþ. Bel ki tu haf ge - le cek a ma Bir in ter fi et me si i çin e mek har ca - yan lar dan bi ri de 28 Þu bat ta ha pis ya tan, hak - kýn da yüz ler ce da va a çý lan Ha san Ce lal Gü zel. Ö zal ýn ilk yýl la rýn da 38 ya þýn da Tür ki ye nin en genç Baþ ba kan lýk Müs te þa rý o lan Ha san Ce lal Gü zel, kud ret li bir bü rok rat tý. Mer kez sað da ki ço ðu si ya set çi o nun tez gâ hýn dan geç miþ tir. Kad ro cuy du. Lis te ler ha zýr lar, dev le tin kri tik yer le ri ne gü ven di ði i sim le ri yer leþ ti rir di. Ko - mü nist le ri sev mez, do ðal o la rak mil li yet çi-mu - ha fa za kar i sim le ri ter cih e der di. 12 y lül ün ü ze rin den 3-4 yýl geç tik ten son ra NP ik ti dar ol sa da as ker et ki si sü rü yor du. Bu na rað men Ha san Ce lal Gü zel boþ dur mu - yor, mil li yet çi-din dar su bay la rýn ö nü nü aç ma ya ça lý þý yor du. Yi ne lis te ha zýr la mýþ, biz zat ta ný dý ðý ve ya gü ven di ði i sim ler den ge len su bay la rýn çe - te le si ni çý kar mýþ tý. Ýþ te Çe vik Bir in a dý da o lis - te ye gir miþ ti O gün ler de mu ha fa za kâr bir ga - ze te ci-ya zar Ha san Ce lal e uð ra dý. Çe vik Bir i öy le bir re fe re et ti ki, Bir Pa þa ken di ne lis te nin üst sý ra la rýn da yer bul du. Gü zel, lis te yi Tur gut Ö zal a sun du. Yük sek s ke ri Þû ra (YÞ) top - lan tý sý na gir me den i sim ler ü ze rin de son kez ça - lýþ tý lar. Þû ra da ta yin ve ter fi ler bel li ol duk tan son ra müj de yi Tur gut Ö zal ver di. Va kit kay bet - me den te le fon la Gü zel i a ra yan Ö zal, Ha san, o iþ ta mam de di. Çe vik Pa þa tuð ge ne ral ol muþ tu. Ha san Ce lal Gü zel 29 yýl son ra bu o la yý an la týr - ken Çe vik Bir in o gün ler de ken di si ne, Dü rüst, dar be le re kar þý, mil li yet çi-mu ha fa za kâr ve i - nanç lý bir Türk su ba yý o la rak lan se e dil di ði ni söy lü yor. Ýr ti ca mü ca de le si i çin yo la çý kan 28 Þu bat çý lar ve Çe vik Bir ko mik du rum la ra da düþ müþ tü. r ba kan ýn is ti fa sýn dan son ra gö re vi dev ra lan Me sut Yýl maz, baþ ba kan ol duk tan bir sü re son ra as ke ri o ya la ma ya baþ la dý. BÇG yi su - lan dýr dý, Baþ ba kan lýk ta Ta kip Ku ru lu ku rul du. Ý þin ba þý na ge çen Müs te þar Yar dým cý sý RP li de - ðil di a ma i mam ha tip liy di. Ký sa sü re de bu du - rum an la þý lýn ca Çe vik Pa þa nýn ka ra lis te sin de bi rin ci sý ra ya yer leþ ti. BTK, müs te þar lar ve ba - kan lýk tem sil ci le rin den o lu þu yor, dü zen li top la - nýp ir ti ca yý ko nu þu yor du. Ra ma zan a yý na denk ge lin ce de top lu hal de if tar ya pý lý yor du. Öz kas nak a K Par ti tek li fi 28 Þu bat de ni lin ce ak la ge len su bay la rýn ba - þýn da rol Öz kas nak Pa þa da ge lir. Çe vik Bir le bir lik te med ya ya a yar ve ren i sim di. y ný ka de - ri pay laþ tý lar ve yol la rý tank yü rüt tük le ri Sin - can da ki ce za e vin de bir leþ ti. Öz kas nak Pa þa, 28 Þu bat ýn ar dýn dan ter fi a la ma mýþ tý. Öz kas nak, e mek li ol duk tan son ra n ka ra da sos yal ha ya ta gir di. K Par ti n ka ra il yö ne ti min de o lan b - dul lah Tü ze i le ya kýn dost tu. Tü ze, n ka ra nýn en bü yük si ne ma iþ let me ci le rin den ve ta nýn mýþ bir i sim. Si ya se te gir mek is ti yor du ve ka nal a rý - yor du. k lýn da ki par ti CHP i di. Si ya si çev re si o - lan Tü ze, Ön der Sav i le bað lan tý kur du a ma so - nuç a la ma dý. Bak tý CHP ol mu yor, Öz kas nak a sür priz bir tek lif yap tý: Pa þam, gel K Par ti de si - ya set yap. Biz den a day ol. Yýl 2002 i di ve K Par ti nin, r do ðan ýn ne o la ca ðý be lir siz li ði ni ko - ru yor du. Öz kas nak, bu tek lif kar þý sýn da sa de ce sus tu. Za ten a day ol mak is te se de r do ðan, Gül he le de rýnç ýn bu na ge çit ver me ye ce ði bel liy di. Ö mer Þa hin / Ra di kal, Ma ter ya list ne sil na sýl ye tiþ ti? Li der le rin Ýs tik lâl Har bi sý ra sýn da si ya sî zo run lu - luk lar ne de niy le Ýs lâ mî söy lem kul lan mýþ ol ma la rý, bi zi on la rýn dün ya gö rüþ le ri hak kýn da yan lýþ yo rum lar yap ma ya gö tür me me li dir. Ha san Ce lal Gü zel, Baþ ba kan lýk Müs te þa rý i ken, Çe vik Bir i o na mil li yet çi-mu ha fa za kâr di ye öv müþ ler. Gü zel, Bir i ter fi lis te si nin ilk sý ra sý na koy muþ. DUYURU Gazetemiz yazarlarýndan Halil USLU Trabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde "Peygamberimizin (asm) ile Hayatý" konulu konferans verip kitaplarýný imzalayacaktýr. Tarih: Pazartesi Saat: 18:00 Ýmza: 19:00 KONFRNS DÂVT Gümüþhane Kültür Merkezi'nde 9 Mayýs Çarþamba günü Saat 17:30'da sayýn raþtýrmacý-yazar Halil USLU'nun katýlacaðý Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla "Hazret-i Peygamber (asm) ve Kadýn Haklarý" isimli konferansta aramýzda bulunmanýzdan onur duyarýz. TZÝY Kardeþimiz Memur Sen K. Maraþ Ýl Baþkaný dnan lagöz'ün babasý Mehmet lagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ Yeni sya Okuyucularý TZÝY Muhterem kardeþlerimiz Yusuf ve Mevlüt Karadað'ýn babasý Osman Karadað'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Seydiþehir Yeni sya Okuyucularý Çe vik Bir in ö nü nü Ha san Ce lal Gü zel aç mýþ Nay lon tor ba gi re mez 28 Ni san Cu mar te si Ýs tan bul Fe ri köy ko lo ji Pa - za rýn da Yer yü zü Ý le Ko nuþ ma Sa na tý ki ta bý nýn e di tö rü y þe Di rik man ýn soh be ti ne ka týl dým. y þe kalýn Di rik man sa de bir ha yat ya þa ma yý ter cih et miþ, beþ yýl dýr or man i çe ri sin de ki ah þap bir ku lü be - de þe be ke e lek tri ði ol ma dan ve on bir yýl dýr te le viz - yon suz ha ya tý ný sür dü rü yor muþ. y þe ka lin Dirikman þun la rý söy lü yor: Do ða da ye te rin ce za man ge çi rip ya þam la hem hal ol du ðu nuz - da on la rýn da si zin le ar ka daþ ol du ðu his si ken di li ðin - den ge lir. Sý kýl mý yor mu su nuz? di ye so ran lar çok. Ýn san ar ka daþ la rýy la bir a ra day ken sý ký lýr mý? Kork - mu yor mu su nuz? di ye de so ran la ra Dað ba þýn da, or - ma nýn or ta sýn da, sa vun ma sýz si lâh sýz. t ten du var gi - bi dev çam a ðaç la rýy la çev ri liy ken, in san na sýl kor kar? Yer yü zü i le ko nuþ ma sa na tý ki ta býn dan bah set - me yi te hir e de rek, e ko lo jik pa zar la il gi li in ti ba la rý mý an lat mak is ti yo rum: 2009 da ku ru lan pa zar da her tür lü seb ze ve mey ve yi bul mak müm kün. Hat ta bý - çak la ke si len ta vuk da hil. s lýn da bu tür pa zar lar se ne ön ce ki köy le ri miz de ya pý lan ü re ti min ay ný sý. Çün kü o dö nem ler de mey ve a ðaç la rý nýn kö kü ne da hi hay van güb re si ko nu lur du. Ý lâç kul la nýl ma dan ü re tim ya pýl dý ðý i çin nor mal pa zar lar dan bi raz da ha pa ha lý. Gü nü müz de da ha faz la pa ra ka zan ma hýr sýy la in san - la rýn sað lý ðýy la oy nan dý ðý bir dö nem de, i lâç sýz ve kat - ký sýz ü re ti len gý da lar çok rað bet gö re cek. Ni te kim ye - ni bir ha be re gö re, ün lü mar ket ler den ve pa zar lar dan a lý nan seb ze ve mey ve ler de la bo ra tu var so nuç la rýn da kan ser ya pan ka lýn tý bu lun muþ. 1 Pa zar da bir pa no da ki Bu ra sý yüz de 100 e ko lo jik pa zar, nay lon tor ba gi re mez i fa de si çok dik ka ti mi çek ti. Pa zar dan a lýþ ve riþ ya pan her ke se ü rün ler ke se kâ ðý dýn da ve ri li yor du. Ta biî ki, çev re ci bir pa zar ye ri ol du ðu i çin bað rýþ ma lar da yok tu. Nay lon po þet le rin za rar la rý say mak la bit mi yor. Nay lon po þet ler bo zul ma ya baþ la dýk la rýn da, çev re ye za rar lý kim ya sal lar ya yý yor ve be sin zin cir le ri ni kir le ti - yor. Bu nun ya ný sý ra, nay lon po þet ü re ti mi pet rol gi bi ye ni le ne me yen e ner ji nin de a zal ma sý na ne den ol mak ta dýr. Bir nay lon po þet ü re ti mi i çin ge rek li o - lan e ner ji bir a ra ba ya 15 met re bo yun ca güç sað la - ya bi lir. Dün ya Do ða Vak fý na gö re nay lon po þet ler - den ö tü rü her yýl in ü ze rin de ba li na, fok, su kap lum ba ða sý ve kuþ ö lü yor. Dün ya da her yýl 500 mil yar i le 1 tril yon a ra sýn da plas tik po þet çan ta kul la nýl dý ðý tah min e di li yor yý lýn da ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, yer yü - zün de do la þan ge mi ler yýl da yak la þýk 3 mil yon 700 bin ki lo plas tik tor ba yý de ni ze bo þal tý yor lar. Dün ya yü ze yi he nüz bir plas tik çöp lü ðü ne dön me miþ se, bu - nun se be bi de niz dip le ri nin çöp lük o la rak kul la nýl ma - sý dýr. 3 Fa tih Ü ni ver si te si Çev re Mü hen dis li ði Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Sa mi Gö zer, Çev re dos tu po þet le - rin de kan se ro jen et ki ye sa hip ol du ðu nu ve bü tün nay lon po þet le rin ham mad de si nin ay ný ol du ðu nu be lirt mek te dir. Sa mi Gö zer, çev re dos tu po þet le rin çev re kir li li ði ni ve kü re sel ý sýn ma teh li ke le ri ni or ta dan kal dýr ma dý ðý ný, ya pým a þa ma la rý ve ham mad de si göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, he men hep si kan se ro jen et ki ye sa - hip di yor. 4 Ýs tan bul da 5400 hek tar a la ný kap la yan Bel grad Or man la rý, ge li þi gü zel a tý lan po þet ler yü zün den can çe ki þi yor muþ. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Or man Fa - kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. l per H. Ço lak, a - cil tedbir a lýn ma dý ðý tak dir de or man da ki bit ki ve hay van çe þit li li ði nin 2-3 yýl i çe ri sin de yok o la ca ðý u ya rý sýn da bu lun muþ Ni san 2012 Cu ma gü nü y dýn Sö ke Kýz Tek - nik Li se si Teks til Bö lü mü öð ren ci le ri bir yü rü yüþ ya pa rak nay lon po þe tin za ra rý na dik kat çek miþ ler ve þu pan kart la rý ta þý mýþ lar: vin de ve e lin de bez tor ba ol sun, Ha ya tý po þet le dik, Nay lon suz bir dün ya sað lýk lý bir ge le cek, Ba þý mý za nay lon ö rü - lü yor, Ha ya tý po þet le me. 6 vet bir za man lar bi zim de hem e vi miz de hem de e li miz de bez fi le le ri miz var dý. Nay lon tor ba ev le ri mi - ze gi re mez di. Nay lon po þet ler ev le ri mi ze gir di gi re li, ev le ri miz a de ta çöp ev le re dö nüþ tü. Bu se bep ten do - la yý has ta lýk lar dan da kur tu la maz ol duk. Ýn þal lah bü tün pa zar yer le ri miz de ve mar ket le ri - miz de Bu ra ya nay lon tor ba gi re mez ya zý sý ný o - ku ruz. Dip not lar: 1- Ha ber7, 28/4/ Ye þil O va cýk Ýl - köð re tim O ku lu in ter net si te si. 3- Fa zi let Ýþ can, myak - wa.word pres.com, 17/1/ Bez tor ba in ter net si - te si. 5- Bez tor ba in ter net si te si. 6- Ha ber ler.com, 28/4/2012. cevatcakir53hotmail.com

7 Y DÜNY 7 MYIS 2012 PZRTSÝ 7 Bah reyn de ta nýn mýþ ak ti vis ti tu tuk la ma em ri n BH RYN D ta nýn mýþ in san hak la rý ey lem ci si Ne bil Re cep in tu tuk lan dý ðý bil di ril di. Bah reyn Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, sav cý la rýn Bah reyn Ýn san Hak la rý Mer ke zi nin baþ ka ný Ne bil Re cep in tu tuk lan ma sý em ri ni ver di ði be lir til di. Re cep in baþ ka ný ol du ðu grup Bah reyn gü ven lik güç le ri nin kö tü mu a me le le ri ne dik ka ti çek mek i çin yap tý ðý ça lýþ ma lar la ta ný ný yor. Re cep, a ra la rýn da Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü nün de bu lun du ðu ba zý u lus la r a ra sý grup la rýn da ü ye si. Re cep, ge çen yýl da Bah reyn kral lý ðýn da Þiî le rin ön der li ðin de baþ la yan a yak lan ma sý ra sýn da gü ven lik güç le rin ce gö zal tý na a lýn mýþ tý. Manama / a a Ýn san Hak la rý Ör gü tü, Lib ya hü kü me ti ni u yar dý n ÝN SN Hak la rý Ýz le me ör gü tü, Lib ya dan, es ki dik ta tör Mu am mer Kad da fi yi ö ven ya da dev le te ha ka ret e den, teh li ke ye a tan pro pa gan da yý yay ma yý suç sa yan ya sa yý ip tal et me si ni is te di. Mer ke zi New York ta ki ör güt ten ya pý lan a çýk la ma da, Lib ya nýn ye ni hü kü me ti nin haf ta ba þýn da ka bul et ti ði ya sa nýn, Kad da fi nin i fa de öz gür lü ðü nü ký sýt la yan ya sa la rý na ben ze di ði ve Lib ya nýn u lus la ra ra sý in san hak la rý na u ya ca ðý ko nu sun da ver di ði ta ah hü dün ih la li ol du ðu be lir til di. Ör güt yet ki li si Sa rah Le ah Whit son, ya sa nýn, Kad da fi dö ne min de in san hak la rý ný sa vun duk la rý i çin hap se a tý lan la rýn ta ma mý na bir to kat ol du ðu nu söy le di. Ya sa, Kad da fi yi ya da re ji mi ni öv mek da hil, Lib ya nýn gü ven li ði ni teh li ke ye a ta cak pro pa gan da ya da yan lýþ ha ber le ri yay ma yý suç sa yý yor. Trablus / a a Pa kis tan a, BD sal dý rý la rý de vam e de cek n BD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Pa kis tan a in san sýz ha va a ra cýy la ya pý lan sal dý rý la rýn de vam e de ce ði ni söy le di. Pa kis tan te le viz yon la rý nýn ha be ri ne gö re, bir me ri kan ka na lý na ko nu þan BD Sa vun ma Ba ka ný Pa net ta, BD nin ken di si ni ko ru mak i çin Pa kis tan da ki mi li tan la ra kar þý sa vaþ ma ya de vam e de cek le ri ni a çýk la dý. 11 y lül sal dý rý la rý na a týf ta bu lu nan Pa net ta, Biz ül ke yi ko ru mak ve bu tür sal dý rý nýn tek rar lan ma ma sý i çin her þe yi ya pa ca ðýz de di. Ö te yan dan, Pa kis tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý bir bil di ri ya yým la ya rak, BD nin bu sa bah Ku zey Ve zi ris tan da yap tý ðý sal dý rý yý ký na dý. Ku zey Ve zi ris tan da ki BD sal dý rý sýn da 10 ki þi öl müþ, 27 ki þi ya ra lan mýþ tý. Ýslamabad / a a Tunus Cumhurbaþkaný Mossef Marzuki, önceki gün ülkede devam eden olaðanüstü hal uygulamasýnýn Temmuz ayý soruna kadar 6. kez uzatýldýðýný açýkladý. Devrim iþkenceyi bitirmedi TUNUS ÝNSN HKLRI BKNI SMÝR DÝLU, "DVRÝM SONRSIND ÝÞKNC TM- MN SON RMDÝ. SKÝ RJÝMÝN ÞÝDDT LGISI BÝRYLRD SÜRÜYOR'' DDÝ. TU NUS Ýn san Hak la rý Ba ka ný Se mir Di lu, dev rim son ra sýn da Tu nus ha pis ha ne le rin de iþ ken ce nin so na er me di ði ni ka bul et ti. Se mir Di lu, dev rim son ra sýn da Tu nus ha pis ha ne le rin de iþ ken ce nin a zal dý ðý ný an cak he nüz ta ma men so na er me di ði ni, dik ta tör lük ve bas ký cý re jim le rin top lu mun ru hu na iþ le miþ ol du ðu o lum suz iz le rin bir an da si li ne me ye ce ði ni söy le di. Baþ kent Tu nus ta ger çek leþ ti ri len Ba ðým sýz lýk Son ra sý Mað rib Ül ke le rin de Ýþ ken ce baþ lýk lý kon fe rans ta ko nu þan Di lu, On lar ca yýl dýr de vam e den in san hak la rý ih lal le ri ve iþ ken ce ci an la yý þýn dev rim son ra sýn da an sý zýn or ta dan kal ka ca ðý ný dü þün mek faz la i yim ser ol mak týr. Tüm sa mi mi ye tim le si ze þun la rý söy le mek is te rim, bu dö nem de ya þa nan iþ ken ce ler dev le tin bir po li ti ka sý de ðil dir. Ya þa nan iþ ken ce ler fer di va k'a lar dýr. De mok ra tik an la yý þa ken di ni a - dap te e de me miþ bi rey ler de es ki re ji min þid det al gý sý sü rü yor. Biz bu al gý yý de ðiþ tir mek i çin e li miz den ge le ni ya pa ca ðýz de di. Tu nus ha pis ha ne le rin de ki iþ ken ce yi so na er dir me nin hü kü met o la rak ön ce lik li ko nu la rý a ra sýn da ol du ðu nu söy le yen Di lu, Hü kü met o la rak iþ ken ce ko nu sun da has sa sýz, bu ko nu da ki re form la rý bir an ön ce ger çek leþ ti re ce ðiz. Ýþ ken ce yi ta ma men so na er di re bil me miz i çin a na ya sal dü zen le me le ri ta mam la ma mýz, ha pis ha ne þart la rý ný i yi leþ tir me miz ve gü ven lik güç le ri ne gö rev le ri nin ne ol du ðu nu net bir bi çim de ha týr lat ma mýz ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. Ba ðým sýz lýk Son ra sý Mað rib Ül ke le rin de Ýþ ken ce kon fe ran sý, Tu nus Te mi mi Vak fý ve l man Kon rad de na u er Vak fý ta ra fýn dan dü zen le ni yor. Baþ kent Tu nus ta dün baþ la yan kon fe rans, bu gün so na e re cek. Tunus / a a TUNUS'T 338 KÝÞÝ DVRÝM UÐRUN ÖLDÜ TU NUS T, es ki Cum hur baþ ka ný Zey ne la bi din bin li nin gö - re vi bý rak ma sý na ne den o lan 2011 yý lý nýn o cak a yý a yak lan ma sý sý ra sýn da ya pý lan kö tü mu a me le le ri a raþ tý ran ba ðým sýz ko mis - yon, o lay lar da 338 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. Ko mis yon ta ra fýn - dan bu gün ya yým la nan ra por da, a yak lan ma sý ra sýn da ö len ve ya ra la nan ki þi le rin sa yý sý nýn tah min e di len den da ha yük sek ol - du ðu, 338 ki þi nin öl dü ðü o lay lar da 2 bin 147 ki þi nin de ya ra lan - dý ðý be lir til di. Tu nus ta ki a yak lan ma da ö len le rin sa yý sý 300, ya ra lý la rýn sa yý sý i se 700 ki þi o la rak tah min e di li yor du. Ýn san hak la rý a vu ka tý Tev fik Bu ber ba la ön cü lü ðün de ha zýr la nan ra - por da, ö len le rin yüz de 66 sý nýn vu ru la rak öl dü ðü kay de dil di. Ö - te yan dan Tu nus ta so kak gös te ri le ri nin ar dýn dan baþ la tý lan o - la ða nüs tü hal uy gu la ma sý al týn cý kez u za týl dý. Tu nus Cum hur - baþ ka ný Mos sef Mar zu ki, önceki gün yap tý ðý a çýk la ma da, o la - ða nüs tü ha lin Tem muz so nu na ka dar de vam e de ce ði ni be lirt - ti. Ýlk kez ge çen yý lýn O cak a yýn da dö ne min cum hur baþ ka ný Zey ne la bi din bin li nin dev ril me si nin ar dýn dan yü rür lü ðe gi - ren uy gu la may la il gi li o la rak a çýk la ma ya pan Mar zu ki, son haf - ta lar da a sa yiþ te i ler le me kay de dil me si ne rað men, ba zý böl ge - ler de ka mu dü ze ni nin risk al týn da ol ma du ru mu nun de vam et - ti ði ni kay det ti. Tu nus ta o la ða nüs tü hal, as ker ve po li se dur - ma em ri ne uy ma yan la ra a teþ aç ma iz ni ta ný yor. Tunus / a a Krizdeki Yunanistan halký dün sandýða gitti. ski Baþbakan Karamanlis'te oyunu kullandý. 5 ül ke de halk san dý ða git ti KO NO MÝK kriz le sar sý lan kom þu muz Yu na nis tan da ka yýt lý top lam 9 mil yon 850 bin 802 seç men dün mil let ve ki li ge nel se çim le ri san dý ða git ti. Yu na nis tan da seç men ler, 20 bin 255 san dýk ta oy kul lan dý. Se çi me 32 par ti ka týl dý. Par la men to nun 300 ü ye si nin be lir le ne ce ði se çim ler de, Ba tý Trak ya dan 18 Türk a day ya rý þý yor. Do ðu kom þu muz r me nis tan da da halk par la men to se çim le ri i çin san dýk ba þý na git ti. ri van da ki se çim bü ro sun dan bir yet ki li, se çi me ka tý lý mýn yük sek ol ma sý ný bek le dik le ri ni be lirt ti. Par la men to se çim le ri ne 8 si ya si par ti ve bir si ya si blok ka tý lý yor. Fran sa da i se dün cum hur baþ ka ný se çim le ri nin i kin ci tu ru i çin halk san dý ða git ti. 10 a da yýn ya rýþ tý ðý ilk tu run ar dýn dan, Fran co is Hol lan de ve Ni co las Sar kozy en faz la o yu a la rak i kin ci tu ra kal ma ba þa rý sý gös ter miþ ti. Fran sa da yak la þýk 46 mil yon seç men bu lu nu yor. Bal kan la rýn is tik rar a ra yan ül ke si Sýr bis tan da halk dün san dýk ba þý na git ti. Ül ke de 7 mil yon ka yýt lý seç men cum hur baþ ka ný, mil let ve kil le ri ve ye rel yö ne ti ci le ri be lir le mek i çin oy kul lan dý. Yi ne bir k de niz ül ke si o lan Ý tal ya da da 9,5 mil yon seç men kýs mi ye rel se çim ler i çin san dý ða git ti. Ý tal ya da halk a ra la rýn da Ce no va, Pa ler mo ve Ve ro na gi bi 26 bü yük vi la ye tin de ol du ðu 900 ü aþ kýn be le di ye de, ye rel i da re ci le ri ni seç mek ü ze re san dýk ba þý na gi di yor. tina - rivan - Paris / a a Ja pon ya yý hor tum vur du J PON Y NIN ku zey do ðu su nu vu ran hor tum 30 ki þi nin ya ra lan ma sý na sebep ol du. Yet ki li ler, baþ kent Tok yo nun 60 ki lo met re ku zey do ðu sun da ki Tsu ku ba þehrin de bir a la ný et ki le yen hor tu mun on lar ca e vi yýk tý ðý ný ve bin ler ce ki þi nin e lek trik siz kal dý ðý ný söy le di. Yet ki li ler, fe lâ ket böl ge si ne it fa i ye ve he li kop ter le sað lýk e ki bi gön de ril di ði ni be lir te rek, 14 ya þýn da ki bir er kek ço cu ðu nun du ru mu nun a ðýr ol du ðu nu, 10 ki þi nin has ta ne ler de te da vi e dil di ði ni kay det ti. Ýt fa i ye Bü ro su, yý ký lan ev le rin sa yý sý nýn ol du ðu nu bil di rir ken, hor tum dan son ra ha rap o lan ev le rin gö rün tü le ri ni ya yým la yan NHK te le viz yo nu 200 ka dar e vin ha sar gör dü ðü nü du yur du. Ge çen yýl ki þid det li dep rem ve tsu na mi nin za rar ver di ði Fu ku þi ma Da i çi nük le er san tra li nin hor tumdan et ki len me di ði ni bil diril di. Tokyo / a a HBRLR Su ri ye mu ha le fe tin den se çim le ri boy kot ça ð rýsý n SÜR GÜN D KÝ Su ri ye mu ha le fe ti nin i ki ö nem li is mi, Su ri ye li ler den bu gün ya pý la cak par la men to se çi mi nin boy kot e dil me si çað rý sýn da bu lun du. Hay tam Men na ve Hey tam Me lih ad lý mu ha lif li der ler, Su ri ye li ler den se çim le re ka týl ma ma la rý ný is te ye rek, se çi min Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sed in ik ti da ra tu tun mak i çin yap tý ðý a lay cý bir gi ri þim ol du ðu nu be lirt ti. Su ri ye de De mok ra tik De ði þim i çin U lu sal Ko or di nas yon Ku ru lu nun baþ ka ný o lan Hay tam Men na, Brük sel de yap tý ðý a çýk la ma da, her han gi bir öz gür se çim ka rak te ri ta þý ma dý ðý i çin 7 Ma yýs se çim le ri ne kar þý ol duk la rý ný söy le di. Su ri ye U lu sal Kon se yi nin es ki üst dü zey ü ye si ve in san hak la rý a vu ka tý Hey tam Me lih i se Lon dra dan yap tý ðý a çýk la ma da, 7 Ma yýs se çim le ri nin bir tür þa ka, re ji min bir tür pro pa gan da sý ol du ðu nu vur gu la dý. sed mu ha lif le ri, ken di le ri nin kat ký la rý ol ma dan ya pý lan re form la rýn gü lünç ol du ðu nu, si lâh la rýn teh di di al týn da se çim le rin ya pý la ma ya ca ðý ný kay de di yor. Su ri ye par la men to su, 250 par la men ter den o lu þu yor. 4 yýl da bir ya pý lan se çim ler le o lu þan Meclis'in, dýþ po li ti ka, gü ven lik ve in san hak la rý gi bi ko nu lar da ya sa ma yet ki si bu lun mu yor. Beyrut /a a Göz lem ci ler gel di, ö lüm ler dur mu yor n SU RÝ Y D çe þit li þehirler de mu ha lif le re kar þý dü zen le nen o pe ras yon lar da gü ven lik güç le ri nin aç tý ðý a teþ te ö lü sa yý sý nýn, ço ðu Þam da ol mak ü ze re 21 e yük sel di ði bil di ril di. Su ri ye Ge nel Dev rim Kon sey, baþ kent Þam ýn Ber ze sem tin de 9 ki þi nin gü ven lik güç le rin ce i dam e dil di ði ni, yö ne tim kar þý tý gös te ri le re ya pý lan mü da ha le ler de de ya ra lý la rýn ol du ðu nu be lirt ti. Ül ke nin iç ke sim le rin de yer a lan ve u zun bir za man dan be ri o pe ras yon la rýn dü zen len di ði Hu mus ken tin de 5 i iþ ken ce so nu cu 7, Ýd lib te 3, Ha lep ve Ha ma da bi rer ki þi nin a çý lan a teþ te öl dü ðü nü be lir ten kon sey, BM göz lem ci le ri nin ül ke ye gel di ði 12 Ni san dan bu ya na 679 ki þi nin vefat et ti ði ni bil dir di. Kon sey, bun lar dan 41 nin ço cuk, 44 nun ka dýn ve 29 nun da ül ke de ki çe þit li ha pis ha ne ler de iþ ken ce al týn da öl dü ðü nü vur gu la dý. nkara / a a Moritanya'da Ýmam Malik'in fýkýh kitabý yakýldý. Ý mam Ma lik in ki ta bý ya kýl dý n ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri k me led din Ýh sa noð lu, Ý mam Ma lik Ýb ni nas ýn fý kýh ki ta bý nýn Mo ri tan ya da yý kýl ma sý ný ký na dý. Ý - ÝT den ya pý lan a çýk la ma da, Ýh sa noð lu nun Ý mam Ma lik in fý kýh ki ta bý nýn ya kýl ma sýn dan duy du ðu ü zün tü di le ge ti ri lir ken, Mo ri tan ya yet ki li le ri ne de bu ha re ke ti ya pan la rýn ce za lan dý rýl ma sý yö nün de u ya rý da bu lu nul du. Cidde / a a 4 Gu an ta na mo e si ri, mah ke me ye çý ka rýl dý n BD ta ri hi nin en kö tü te rör sal dý rý sý o lan 11 y lül ün bey ni olduðu iddia edilen Ha lid Þeyh Mu ham med i le 4 ar ka da þý, Kü ba da ki Gu an ta na mo De niz Üs sü nde ki as ke rî mah ke me ye çý ka rýl dý. Mu ham med, yar gýç l bay Ja mes Pohl un so ru la rý na cevap ver me yi red det ti. Mu ham med in be yaz sa rýk tak tý ðý ve u zun sa kal lý ol du ðu gö rül dü. Mu ham med in a vu ka tý Da vid Ne vin, mah ke me nin a dil ol ma dý ðý ný dü þün dü ðü nü söy le di. Mah ke me Baþ ka ný Pohl i se da va lý la rýn mah ke me yi en gel le me si ne i zin ver me ye ce ði ni ve ka týl ma sa lar bi le yar gý la ma nýn sü re ce ði ni i fa de et ti. Mu ham med i le ar ka daþ la rý Ve lid bin t taþ, Rem zi Bi nal þib, li b dü la ziz li ve Mus ta fa h met l Hav sa vi, ci na yet, te rö rizm, su i kast, u çak ka çýr mak ve mül ke za rar ver mek suç la rýn dan yar gý lan dýk la rý dâ vâ da suç lu bu lun ma la rý ha lin de ö lüm ce za sý na çarp tý rý la bi le cek. BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, 2009 yý lýn da tu tuk lu la rýn dâ vâla rý ný BD de ki si vil mah ke me le re ta þý ma ya ça lýþ mýþ, an cak tep ki ler ü ze ri ne 2011 yý lý Ni san a yýn da bu ka ra rýn dan ge ri dön müþ tü. Guantanamo / a a Vi ze i le ya sa dý þý gö çü a yýrt e de lim n TÜR KÝ Y NÝN ti na Bü yü kel çi si Ke rim U ras, ya sa dý þý göç ko nu suy la mü ca de le de u lus la ra ra sý iþ bir li ði nin bir ih ti yaç ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin bu ko nu da tüm B ül ke le ri ve B Ko mis yo nu i le iþ bir li ði ne ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Bü yü kel çi U ras, Yu nan Kat hi me ri ni ga ze te sin de ya yým la nan, U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Za ru ri baþ lýk lý ma ka le sin de, vi ze ko nu su na de ði ndi. U ras, Yu na nis tan ýn Türk va tan daþ la rý na vi ze uy gu la ma sý ný kal dýr ma sý nýn, ya sa dý þý göç le mü ca de le ye de o lum lu kat ký la rý o la ca ðý ný i fa de et ti. Vi ze ko nu su i le ya sa dý þý göç ko nu su nun bir bi rin den a yýrt e dil me si ge rek ti ði ni be lir ten U ras, ya sa dý þý göç men ler vi ze ye, pa sa port kon trol le ri ne ve sý nýr la ra say gý gös ter mez. Vi ze, sa de ce ya sal zi ya ret çi le ri ve dö viz har ca ma ya ni yet li o lan la rý cay dýr mak ta dýr de di. U ras, ya sa dý þý göç ler le il gi li kom þularýn iþ bir li ði nin ih ti yaç ol du ðu nun al tý ný çiz di. U ras, Tür ki ye nin, B ve Yu na nis tan'la iþ bir li ði ne ha zý r olduðunu kaydetti. tina / a a

8 8 7 MYIS 2012 PZRTSÝ H BR Y Ge nel kur may: Dar be e ði ti mi ver mi yo ruz ca ni as ya.com.tr Bir müf re dat bu ka dar mý ya lan o lur? ði tim le il gi li ko nu lar hak kýn da çok ko nuþ tu ðu muz hal de, te mel me se le le re pek de te mas et me di ði miz or ta da. Me se lâ, mec bu rî e ði ti min ka de me li þe kil de 12 yý la çý ka rýl ma sý ný ko nu þu yo ruz, a ma ço cuk la rý mý za ne ler öð re til di ði ni, o ku duk la rý ders ki tap la rýn da ne ler yaz dý ðý ný ye te rin ce bil mi yo ruz, in ce le mi yo ruz ve ko nuþ mu yo ruz. n ka ra Çan ka ya da ya þa yan bir ga ze te o ku yu cu su, m re köz e gön der di ði bir me saj da ço cuk la rý mý za ne le rin öð re til di ði, da ha doð ru su ne le rin öð re til me di ði ni gü zel ce ö zet le miþ. köz e gön de ri len o ku yu cu me sa jý nýn ö ze ti þöy le: Ýl ko kul 1 in ci sý ný fa gi den bir kýz ço cu ðu ba ba sý yým. Ye ni e ði tim sis te mi tar tý þýl dý, a ma müf re dat hiç tar tý þýl ma dý. Ký zým e ve ö dev ge ti ri yor, ba ký yo rum öð ret men o ku yup def te re yaz ma par ça sý ver miþ. Par ça da ay nen þu i fa de ler var: s ki den rap al fa be si var dý, çok zor du. ta türk, Türk al fa be si ne geç me mi zi sað la dý. s ki den ka dýn la rýn hiç bir hak ký yok tu. Ül ke yi pa di þah lar yö ne ti yor du. Ül ke mi zi düþ man lar iþ gal et ti. s ki den med re se ler var dý, ta türk mo dern o kul lar aç tý vs vs... Bin ler ce yýl lýk Lâ tin al fa be si nin bir an da Türk al fa be si ol ma sý na mý ya nar sý nýz, Cum hu ri ye ti sev dir mek i çin il le de Os man lý da ne var sa kö tü len me si ne mi þa þar sý nýz? n la ya mý yo rum, ü zü lü yo rum. Bir müf re dat bu ka dar mý ya lan ü ze ri ne ku ru lu o lur? Ben ký zý ma doð ru la rý an la týn ca ka fa sý ka rý þý yor. Bu ya lan lar la kar þý la þan ve li le re ses le nen köz, Sev gi li o ku ru muz... Sa kýn ký zý ný za ger çek le ri an lat ma ya kal kýþ ma yýn! (...) So nuç ta Ke ma list ve li ler, öð ret me nin, hat ta o kul mü dü rü nün kar þý sý na di ki le rek, ký zý ný zý ve si zi ce za lan dýr ma la rý i çin bas ký ya pa cak týr de miþ. (Sa bah, 5 Ma yýs 2012) Ben zer ha di se ler her ve li gi bi bi zim de ba þý mý za gel miþ ti. Ni te kim ge çen yýl lar da ben zer þe kil de bu sý kýn tý yý di le ge tir miþ ve þöy le de miþ tik: Öð ren ci ve li si o lan lar bi lir: O kul lar da o ku tu lan ders ki tap la rý (geç miþ yýl la ra nis be ten kýs men dü zel til miþ ol mak la bir lik te) ger çek ler den zi ya de, ger çek ol ma yan kah ra man la rý an la týr. Hem öy le bir an la tý lýr ki, kü çük di mað lar bun la rýn in sa nüs tü bir güç sa hi bi ol du ðu nu dü þü nür. Bir mi sal ve re yim: Za ma nýn da, bi rin ci sý nýf ta o ku yan öð ren ci mi ze, Türk al fa be si ne ge çiþ öy le bir an la týl mýþ tý ki, yan lýþ bil gi le ri dü zelt mek i çin ak i le ka ra yý seç tik. Bir de fa Türk al fa be si de ni len al fa be nin doð ru su Lâ tin al fa be si ydi. San ki bu gün kul lan dý ðý mýz harf ler o ta rih te ye ni i cad e dil miþ, Türk çe ko nuþ ma di li keþ fe dil miþ ve bu nu da bir ki þi yap mýþ þek lin de an lat mak ger çek ler le bað da þýr mý? Bu ko nu lar, ço cuk la rýn doð ru an la ya bi le ce ði þe kil de an la týl mýþ ol sa, kim ra hat sýz o lur? Ya ni, Þu ta ri he ka dar biz yi ne Türk çe ko nu þu yor duk, an cak ya zar ken al fa be o la rak Kur ân harf le ri ni/al fa be si ni kul la ný yor duk. Son ra Lâ tin al fa be si ge ti ril di de nil se ký ya met mi ko par? Böy le an lat mak ta ri hî ger çek le re da ha uy gun ol maz mý? (Ye ni s ya, 27 kim 2005) De mek ki sý kýn tý bir ki þi i le, bir o kul la ve bir öð ret men le sý nýr lý de ðil. ði ti min te me lin de bir yan lýþ var ve bu yan lýþ yýl lar dan be ri sü rüp gi di yor. Ço cu ðu na ya lan la rýn an la týl ma sý na i ti raz e den ve li nin þu so ru su na ön ce lik le Tür ki ye yi i da re e den ler ce vap ver me li: Bir müf re dat bu ka dar mý ya lan ü ze ri ne ku ru lu o lur? ði tim de çað at lat týk di yen ler bu so ru ya i ti raz e dip, Ha yýr, bu id di a lar doð ru de ðil. Bi zim e ði tim müf re da tý mýz da, bü tün ders ki tap la rýn da ta ri hî ger çek ler doð ru ve dü rüst bir þe kil de an la tý lý yor di ye bi li yor lar mý? Ya bu nu söy le sin ler, ya da tez el den müf re dat ta ki ya lan, yan lýþ ve kan dýr ma ca bil gi le re son ver sin ler. U yu, u yu, yat u yu! li top at! an la yý þýy la bir ye re va ra ma ya ca ðý mý zý gö re lim ve ger çek le ri bü tün þef faf lý ðýy la an la ta lým. Za ten gör mü yor mu su nuz ki, siz an lat mak tan ka çýn dýk ça mil let da ha bir me rak la ta ri hî ger çek le ri hem öð re ni yor hem de ço cuk la rý na öð re ti yor... Hem de, Ke ma list ma hal le bas ký sý na rað men! Gü mül ci ne de ca mi ye kun dak la ma gi ri þi mi nb TI Trak ya da, Gü mül ci ne þehrin de ki ta ri hî s ki Ca mi ye kun dak la ma gi ri þi min de bu lu nul du. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin de mey da na ge len o lay da yak la þýk 20 ki þi lik bir grup þe hir mer ke zin de bu lu nan s ki Ca mi nin ar ka cep he si ne mo lo tof kok teyl le ri ve ha vai fi þek a ta rak sal dý rý da bu lun du. Ca mi nin ar ka pen ce re le rin den bi ri ne a þý rý sað cý ör güt l týn Þa fak ýn (Hi ri si v gi) a dý ya zý lý bir pan kart a san sal dýr gan la rýn, çev re de ki le rin po li se ha ber ver dik le ri ni söy le me le ri ü ze ri ne o lay ye rin den kaç tý ðý öð re nil di. Sal dýr gan la rýn at tý ðý mo lo tof kok teyl le ri nin çev re de ki dük kân sa hip le ri ta ra fýn dan sön dü rül me siy le ca mi de za rar mey da na gel me di ði gö rül dü. Gü mül ci ne po li si, s ki Ca mi ye ya pý lan sal dý rýy la il gi li bil gi is te yen ba sýn men sup la rý na bu ko nu da her han gi bir bil gi si bu lun ma dý ðý ný a çýk la dý. Gümülcine / a a G NL KUR MY Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, ði tim sü re ci nin hiç bir saf ha sýn da dar be ler, dev let yö ne ti mi ne mü da ha le vb. ko nu la rý i çe ren ve ya bu yön de yo rum la ra yol a ça cak þe kil de bir e ði tim ve ril me mek te dir de nil di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nde (TSK) ve ri len e ði ti min de ðiþ me si ko nu sun da ki ha ber ler ü ze ri ne, TSK e ði tim ku rum la rýn da uy gu la nan e ði tim sis te mi ni an la tan a çýk la yý cý bil gi no tu i le ders çi zel ge le ri ve as ke ri ders i çe rik le ri nin, þef faf lý ðýn bir gös ter ge si o la rak 17 y lül 2011 ta ri hin de in ter net si te sin de ya yým lan dý ðý ha týr la týl dý. Söz ko nu su a çýk la ma ya rað men ba zý ba sýn ve ya yýn or gan la rýn da TSK nýn e ði tim sis te mi ne i liþ kin çe þit li ha ber ve yo rum lar yer al ma ya de vam et ti ði i fa de e di len a çýk la ma da, bu ko nu da da ha ay rýn tý lý bir a çýk la ma ya pýl ma ge re ði du yul du ðu kay de dil di. TSK e ði tim ve öð re tim sis te mi nin te mel he de fi nin her za man mu ha re be ye ve gö re ve ha zýr, ka zan ma ya a zim li, yük sek va zi fe þu u ru na, mut lak i ta a te, üs tün fi zik ve mo ral gü cü ne, ça ðýn ge rek tir di ði bil gi ve be ce ri ye sa hip, çok i yi ye tiþ miþ per so ne le sa hip ol mak i fa de le riy le ta ným lan dý ðý a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Türk Mil lî ði tim Sis te mi nin bir par ça sý o lan Türk Si lâh lý Kuv vet le ri e ði tim ku rum la rý nýn DÝNK CÝNYTÝ CZSI: ylýktan kesme, kýnama ve uyarma DÝNK CÝ N Y TÝN D ÝH M LÝ BU LUN DU ÐU G RK Ç SÝY L Ý D RÎ YÖN DN 9 PR - SO N L Y LIK K SÝ MÝ, KI N M V U YR M C Z L RI V RÝL DÝ ÐÝ B LÝR TÝL DÝ. Ý ÇÝÞ L RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Hrant Dink ci na ye tin de ih ma li bu lun du ðu ge rek çe siy le em ni yet gö rev li le ri hak kýn da i da rî yön den 5 per so ne le ay lýk ke si mi, 3 per so ne le ký na ma, l per so ne le u yar ma ce za sý ve ril di ði ni; ad li yön den 8 per so nel hak kýn da so ruþ tur ma iz ni ve ril me me si ne, 31 per so nel hak kýn da ek ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na, 2 per so nel hak kýn da be ra a ti ne mah ke me ce ka rar ve ril di ði ni bil dir di. Þa hin, CHP Kýrk la re li Mil let ve ki li Tur gut Di bek in, gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink in ö lü mü ne i liþ kin so ru ö ner ge si ne ya zý lý ce vap ver di. Dink in ö lü mü ne i liþ kin ha zýr lýk so ruþ tur ma sý sü re cin de Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li mat la rý doð rul tu sun da ge re ken tüm ça lýþ ma la - DI ÞÝÞ L RÝ Ba ka ný h met Da vu toð lu, Su ri ye de ki ga ze te ci ler le il gi li biz de ba zý ha ber ler a lý yo ruz, ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip e di yo ruz. Ýn þal lah sað sa lim, ha yýr lý sýy la dö ner ler ül ke mi ze de di. Da vu toð lu, Muð la zi ya re ti kap sa mýn da þehir mer ke zin de bu lu nan Þa hi di Ca mii ve tür be si ni zi ya ret et ti. Tür be de e þi Sa re Da vu toð lu i le du â e den Ba kan Da vu toð lu, ca mi den çýk týk tan son ra Sa bur ha ne Ma hal le si nin so kak la rýn da bir sü re yü rü dü. Va tan daþ la rýn yo ðun il gi siy le kar þý la þan Da vu toð lu, ga ze te ci le rin, Su ri ye de ki ga ze te ci le rin bý ra ký la ca ðý yö nün de ha ber ler var. Bu ko nu da si ze u la þan bir ge liþ me var mý? so ru su na, Su ri ye de ki ga ze te ci ler le il gi li biz de ba zý ha ber ler a lý yo ruz, ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip e di yo ruz. Ýn þal lah sað sa lim, ha yýr lý sýy la dö ner ler ül ke mi ze ce va bý ný ver di. Bu a ra da, ÝHH yö ne ti ci le rin den o lu þan bir he ye tin Þam da ga ze te ci le rin ser best bý ra kýl ma sý i çin te mas lar da sis te mi, su bay la ra in sa nî, mil lî, ah lâ kî ve mes le kî ni te lik le rin ka zan dý rýl ma sý ve bu ni te lik le rin ya þam bo yu e ði tim fel se fe si ý þý ðýn da per so ne lin ka ri yer plan la ma sý na uy gun o la rak i da me si ni he def le mek te dir. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri su bay e ði tim sis te mi, or ta de re ce li as ke rî o kul lar (s ke rî Li se ler) ve yük se köð re tim ku rum la rýn dan (Harp O kul la rý ve Harp ka de mi le ri) o luþ mak ta dýr. s ke rî li se ler de, Mil lî ði tim Ba kan lý ðý na bað lý ha zýr lýk sý ný fý bu lu nan na do lu li se le ri ne denk e ði tim ve ril mek te dir. Ders çi zel ge le ri, Kuv vet Ko mu tan lýk la rý nýn ya pý sý na uy gun seç me li ders ler da hil e di le rek, MB ta ra fýn dan o nay lan dýk tan son ra uy gu lan mak ta dýr. Harp O kul la rýn da, ders çi zel ge le ri YÖK Ka nu nu i le Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ih ti yaç la rý na gö re dü zen len miþ tir. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri or ta öð re tim ku rum la rýn da e ði tim öð re tim fa a li yet le ri, MB s ke rî Li se ler Haf ta lýk Ders Çi zel ge si ne uy gun o la rak sür dü rül mek te dir. Yük se köð re tim ku rum la rý nýn ders çi zel ge le ri i se u lu sal ve u lus la r a ra sý stan dart la ra uy gun bir bi çim de, YÖK Ka nu nu ve as ke rî ih ti yaç lar dik ka te a lý na rak ha zýr lan mak ta dýr. ði tim sü re ci nin hiç bir saf ha sýn da dar be ler, dev let yö ne ti mi ne mü da ha le vb. ko nu la rý i çe ren ve ya bu yön de yo rum la ra yol a ça cak þe kil de bir e ði tim ve ril me mek te dir. n ka ra / a a gos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde, gazete binasý önünde uðradýðý silâhlý saldýrý sonucu ölmüþtü. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin rýn ti tiz lik le ye ri ne ge ti ril di ði ni be lir ten Þa hin, fa il le rin tes pi ti ne yö ne lik el de e di len bütün bil gi le rin, va kit ge çi ril me den so ruþ tur ma dos ya sý na da hil e dil - bu lun du ðu ve ga ze te ci le rin te le fon la a i le le ri ni a ra dýk la rý öð re nil di. ÝHH yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, yet ki li le rin dem Öz kö se ve Ha mit Coþ kun i çin Su ri ye li ve Ý ran lý yet ki li ler le Þam da te mas lar da bu lun du ðu ay rý ca dem Öz kö se ve Ha mit Coþ kun un sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu i fa de e dil di. Ga ze te ci ler den dem Öz kö se nin mek ü ze re Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril di ði ni vur gu la dý. Mey da na ge len o lay da ih ma li bu lun du ðu ge rek çe siy le em ni yet gö rev li le ri hak kýn da i da rî yön den; 1 u zun sü re li dur dur ma, 5 per so ne le ay lýk ke si mi, 3 per so ne le ký na ma ve l per so ne le u yar ma ce za sý ve ril di ði ni bil di ren Þa hin, d lî yön den 8 per so nel hak kýn da so ruþ tur ma iz ni ve ril me me si ne, 31 per so nel hak kýn da ek ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na, 2 per so nel hak kýn da be ra a tý na yet ki li mah ke me ce ka rar ve ril miþ, l per so nel hak kýn da i se baþ la tý lan sav cý lýk so ruþ tur ma sý ha len de vam et mek te dir de di. Þa hin, jan dar ma gö rev li le rin den 4 ü hak kýn da 4 ay ha pis, l i hak kýn da 6 ay ha pis, 2 si hak kýn da be ra at ka ra rý ve ril di ði ni be lirt ti. n ka ra / a a Ýn þal lah sað sa lim dö ner ler Suriye'deki olaylar üzerine bu ülkeye giden ve kendilerinden 56 gündür saðlýklý haber alýnamayan gazeteciler dem Özköse (saðda) ve Hamit Coþkun un ailelerini telefonla arayarak görüþtükleri belirtildi. e þi Ra zi ye Nur Öz kö se yi, Ha mit Coþ kun un i se a ða be yi Yah ya Coþ kun u te le fon la a ra ya rak gö rüþ tür dü ðü di le ge ti ril di. Ha mit Coþ kun un ba ba sý li Coþ kun, o ðul la rý nýn ya þa dý ðý ný öð ren dik le ri ni, bun dan ö tü rü de mut lu ol duk la rý ný söy le di. Ba ba Coþ kun, oð lu nun bir an ön ce e ve dön me si ni is te dik le ri ni be lirt ti. Muðla / a a DRB PLNLMYN ORDU LÂZIM KP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, n tal ya s naf ve Sa - nat kâr lar O da la rý Bir li ði kon fe rans sa lo nun da par ti si nin il baþ kan lý ðýn - ca dü zen le nen, Si ya set ka de mi si prog ra mýn da, geç miþ te ya pý lan dar be le ri ve bu sü reç te CHP nin tu tu mu nu e leþ tir di. Dar be dö nem le - rin de in san la rýn öð re nil miþ ça re siz li ðe i til di ði ni sa vu nan Çe lik, Hep as ker ler cum hur baþ ka ný se çil di. O dö nem de kim se nin ak lý na or ge ne - ra lin dý þýn da cum hur baþ ka ný a da yý gel mi yor. Öð re nil miþ ça re siz lik bu - dur. Or ge ne ral den cum hur baþ ka ný a da yý ol maz mý? Ta biî ki o lur. Teð - men de o lur. ma bu bir ku ral ha li ne ge lir se sý kýn tý o lur de di. Si vil cum hur baþ kan lý ðý nýn Ö zal i le baþ la dý ðý ný i fa de e den Çe lik, Ö zal ýn ve - fa tý nýn ar dýn dan Sa yýn De mi rel ve Sa yýn Se zer in, i ki si de si vil di, a ma on lar ta kým el bi se giy miþ or ge ne ral di. Bu coð raf ya da bü yük, güç lü, sað lam ve ge ce ra hat u yu ma mý zý sað la ya cak bir or du nun ol ma sý ge - re kir. ma bu or du mu zun cun ta la rýn ci rit gez di ði, Bal yoz y lem Plan - la rý nýn ha zýr lan ma dý ðý, Sa rý kýz, yý þý ðý, l di ven gi bi plan la rýn ha zýr lan - ma dý ðý bir or du ol ma sý lâ zým. Þun dan e min ol ma lý yým. Be nim ver di - ðim pa ray la ver giy le ü ni for ma sý, e lin de ki si la hý a lý nan be nim or du - mun men sup la rý gü nün bi rin de bu si la hý ba na doð rult ma ya cak. Bu nu bil mem lâ zým. Böy le bir or du çok say gýn bir or du dur. Dar be ci lik ten, dar be ci ler den ya ka sý ný kur tar mýþ o lan or du, o za man dün ya nýn güç lü or du la rýn dan bi ri si ha li ne ge lir di ye ko nuþ tu. n talya / a a Bir lik ve be ra ber li ði sað la ya cak bir a na ya sa ya pýl ma lý ntüm t kin Sa na yi ci Ý þa dam la rý ve Ýþ ka dýn la rý Der ne ði (T SÝ D) Ge nel Baþ ka ný Ýl yas Boz kurt, in san la rýn bir lik ve be ra ber li ði ni sað la ya cak bir a na ya sa ha zýr lan ma sý nýn son de re ce ö nem li ol du ðu nu söy le di. T SÝ D ta ra fýn dan Me ri nos ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi (KKM) nde dü zen le nen prog ram da ko nu þan Ýl yas Boz kurt, Tür ki ye nin bir bü tün ol du ðu nu an lat tý. T - SÝ D Baþ ka ný Boz kurt þöy le de vam et ti: Türk ü Kürt ü Laz ý ve Çer kez i i le han gi boy dan ve soy dan ge lir se gel sin bu mil le tin ev lât la rý hep si bir kar deþ tir. Kav ga, gü rül tü ve i de o lo jik çe kiþ me le rin bit ti ði ve her ke si kar deþ çe ya þa dý ðý bir Tür ki ye, böl ge sin de güç lü bir de mok ra si ve sað lam e ko no mi ye sa hip o la bi lir yý lýn da dün ya nýn en ö nem li 4-5 e ko no mi si a ra sý na gir mek le kal maz yý lýn da dün ya da tek ba þý na söz sa hi bi o la cak sü per güç ha li ne gel me yi ba þa ra bi lir. KP Bur sa Mil let ve ki li Mus ta fa Ke mal Þer bet çi oð lu i se a na ya sa da ki dar be zih ni ye ti ni kal dýr mak is te dik le ri ni kay det ti. Þer bet çi oð lu, Biz ler ar týk dar be a na ya sa la rýy la i ler le mek is te mi yo ruz. Dar be ler den ve dar be ci ler den býk týk. r týk de mok ra tik top lum ve a na ya sa is ti yo ruz. Biz ler hu kuk çu K Par ti mil let ve kil le ri o la rak bu nu yük sek ses le her yer de söy le me ye de vam e de ce ðiz. Da ha güç lü ve bü yük Tür ki ye i çin hep be ra ber el e le di yo rum di ye ko nuþ tu. Bursa / cihan Zey bek ve da et ti nd MOK RT Par ti nin (DP) 8. O la ða nüs tü Kon gre si dün n ka ra da ya pýl dý. DP 8. O la ða nüs tü Bü yük Kongre si, Bü yük na do lu O tel de ger çek leþ ti. DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, yap tý ðý ve da ko nuþ ma sýn da, ye ni den a day ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Bü tün o lum suz þart la ra rað men, par ti miz de bay ra ðý dev ral mak i çin ken di si ni or ta ya ko yan kar deþ le ri mi yü rek ten kut lu yo rum. Hem se çi le cek ar ka daþ lar hem de se çil me se de o na yar dým cý o la ca ðý ný bil di ðim di ðer ar ka daþ la rý ma ba þa rý lar di li yo rum. ma ne ti si ze tes lim e di yo rum de di. Zey bek, ko nuþ ma sý nýn so nun da sa lon da ki ler den he lâl lik is te di. Üç kez, Hak ký ný zý he lâl e di yor mu su nuz? di ye so ran Zey bek, sa lon dan vet ce va bý gel dik ten son ra, Ben de var sa hak ký mý he lâl e di yo rum de di. Zey bek, ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan so lan dan ay rýl dý. Bu sý ra da ba zý par ti li le rin göz yaþ la rý ný tu ta ma dý ðý gö rül dü. Da ha son ra ge nel baþ kan a day la rý ko nuþ ma la rý ný yap tý. Kon gre de, baþ kan a da yý U fuk Söy le mez, Nev zat r can le hi ne; r gun Öz de mir i se Gül te kin Uy sal le hi ne a day lýk tan çe kil di. n ka ra / cihan Ba kan la rýn ge çe ce ði yol da ha in tu zak nsýl VN il çe sin de, 4 Ma yýs ta ger çek leþ ti ri len Sil van Ba ra jý te mel at ma tö re ni ne ka tý lan ba kan lar Meh di ker, Cev det Yýl maz, Meh met Þim þek ve Vey sel roð lu nun ge çe ce ði yo la ön ce den ko nul muþ pat la yý cý mad de bu lu na rak im ha e dil di. Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, te rör ör gü tü PKK/KCK men sup la rýn ca Sil van da ki te mel at ma tö re ni ne ka tý lan ba kan la rýn ge çe ce ði yo la, ö zel ya pým pat la yý cý dö þe ne rek ta sar la nan sal dý rý nýn, ba kan la rýn ha va yo lu nu kul lan ma sý dolayýsýyla bo þa çý ka rýl dý ðý ný bil dir di.top rak, te rör ör gü tü nün, a de ta bir ba rýþ pro je si o lan Sil van Ba ra jý nýn in þa a tý ný sa bo te et me ye ve te mel at ma tö re ni ne ka tý la cak ba kan ve ka tý lým cý la ra yö ne lik ol du ðu de ðer len di ri len sal dý rý gi ri þi mi nin, a lý nan is tih ba rat so nu cun da et ki siz ha le ge ti ril di ði ni kay det ti. çýk la ma da, þu bil gi le re yer ve ril di: Ýs tih ba rat ü ze ri ne ya pý lan a raþ týr ma so nu cun da; Sil van-bat man ka ra yo lu 3. ki lo met re sin de ki Ye ni köy yo lun da bu lu nan men fez den a ra zi ye doð ru u za nan 25 met re u zun lu ðun da çift li kab lo sis tem li dü ze nek li ve el ya pý mý ol du ðu de ðer len di ri len pat la yý cý mad de tes bit e dil miþ tir. Tö re ne ka tý lan la rýn in ti ka li nin ha va yo lu i le ger çek leþ ti ril me si ya pý lan ha in pla nýn bo þa çý ka rýl ma sý ný sað la dý. Pat la yý cý mad de 5 Ma yýs gü nü pat la tý la rak et ki siz ha le ge ti ril miþ tir. Pat la yý cý nýn yak la þýk 20 ki log ram a lü min yum nit rat ih ti va e den si lin dir þek lin de bo ya te ne ke si ne sý kýþ tý rýl mýþ güç lü ve ö zel ya pým pat la yý cý ol du ðu an la þýl mýþ týr. Va li Top rak a çýk la ma sýn da, Sil van Ba ra jý in þa a týn da da ha ön ce iþ ma ki ne le ri nin ya ký la rak 3 iþ çi nin ka çý rýl dý ðý ný da ha týr lat tý. Diyarbakýr / a a

9 Y 7 MYIS 2012 PZRTSÝ H BR 9 ta lay: Öz gür ba sý na her ke sin ih ti ya cý var re cep tas ni as ya.com.tr Ge çen haf ta e ko no mi gün de mi yi ne yo ðun du. Mart a yý na i liþ kin ge çi ci dýþ ti ca ret ve ri le ri, Ni san a yý ih ra ca tý, S&P nin no tu ve enf las yon, haf ta bo yun ca e ko no mi dün ya sý nýn gün de mi ni meþ gul e den ko nu lar dý. Tek i yi ha ber Mart a yý dýþ ti ca ret cep he sin den du yul du. Ge çen yý lýn Mart a yýn da 11 mil yar 811 mil yon do lar o lan ih ra ca týn yüz de 12,2 ar ta rak 13 mil yar 251 mil yon do la ra yük sel me si, it ha la týn i se yüz de 4,8 a za la rak 21 mil yar 643 mil yon do lar dan 20 mil yar 597 mil yon do la ra ge ri le me si so nu cun da, Mart dö ne min de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 25,3 a zal dý, 9 mil yar 822 mil yon do lar dan 7 mil yar 346 mil yon se vi ye si ne in di. Ýh ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný da yüz de n B SIN Ý lan Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Meh met ta lay, la bil di ði ne öz gür, çok ses li, dü þün dü ðü nü, i nan dý ðý ný ya za bi len bir ba sý na her ke sin ih ti ya cý var de di. ta lay, Ma lat ya Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Baþ ka ný Hay dar Ka ra du man, Baþ kan Yar dým cý sý Ke mal De niz ve ye rel ga ze te le rin sa hip le riy le Ba sýn Ý lan Ku ru mu Ma lat ya Þu be si nde bir a ra ya gel di. Ge nel Mü dür ta lay, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, ye rel ba sýn ku ru luþ la rý nýn sa hip le ri ne bir te le fon ka dar ya kýn ol duk la rý ný be lir te rek, her han gi bir so run ya þa dýk la rýn da ken di le ri ne bil dir me le ri ni is te di. maç la rý nýn na do lu ba sý ný ný ye þert mek, bü yüt mek, güç len dir mek, kri ter le re uy gun ha le ge tir mek, da ha i yi þart lar da ga ze te ci lik yap ma la rý ný sað la mak, da ha çok sa týþ ya pan, ka za nan ve ka zan dý ran ba sýn ku ru luþ la rý ha li ne gel me le ri ni sað la mak ol du ðu nu kay de den ta lay, Bu nun i çin de yük ol ma ya de ðil yük al ma ya gel dik slo ga nýy la yo la çýk týk la rý ný söy le di. Ce mi yet baþ kan la rý, va li lik, be le di ye ve si vil top lum ku ru luþ la rýy la e le e le ça lýþ ma yý, so run la rý en a za in dir me yi he def le dik le ri ni be lir ten ta lay, la bil di ði ne öz gür, çok ses li, dü þün dü ðü nü, i nan dý ðý ný ya za bi len bir ba sý na her ke sin ih ti ya cý var. n çok da e leþ ti ril me si ge re ken le rin ih ti ya cý var. leþ ti ri lip doð ru la rý bul mak, bir ha ta yý dü zelt me le ri ne ve si le o la bil dik le ri i çin te þek kür et mek her ke sin va zi fe si di ye ko nuþ tu. Ma lat ya / a a Ýs tan bul ser ma ye si, 28 Þu bat ta as ke ri kul lan dý n28 Þu bat post mo dern dar be si i le il gi li so ruþ tur ma de vam e der ken; dö ne min ak tör le ri, tar týþ ma lý e mir ve uy gu la ma la rý bir bir or ta ya çý ký yor. Si ya si ve sos yal ha ya tý he def a lan mü da ha le es na sýn da na va tan Par ti si nden mil let ve ki li o lan Bü lent kar ca lý, 28 Þu bat i le son ra sýn da as ke rin Ýs tan bul ser ma ye si ta ra fýn dan kul la nýl dý ðý ný vur gu la dý. kar ca lý, Ma lum ge çen ler de post mo dern dar be i le il gi li o pe ras yon lar ya pýl dý. Bu ra da i çe ri a lý nan Çe vik Bir, bir suç lu i se o nu kul la nan lar 10 suç lu dur. O nu o du ru ma ge ti ren ler, þu an bo ðaz da ba lýk yi yip vis ki i çi yor lar. l le ri cep te hü kü met le yan ya na fo toð raf çek ti ri yor lar de di. Hem as ke ri hem si vil a ya ðý i le tar týþ ma la rýn o da ðý na o tu ran 28 Þu bat mü da ha le si ni de ðer len di ren kar ca lý, þun la rý söy le di: sa sýn da çok u zun za man dan be ri Ýs tan bul ser ma ye si ta ra fýn dan Tür ki ye ü ze rin de tez gâh lan mýþ bir o yun var dý. Bu u ður da Ýs tan bul ser ma ye si nin em rin de bu lu nan ba sýn, bü rok rat la rý na mus lu ve hal ký se ven bi rey ler o la rak ta ný tý yor; si ya si ler kö tü al gý sý ya ra tý yor du. Mü da ha le yi TSK yap tý gö rü nü yor sa da o nun ya nýn da o lan, o nun la ay ný ay ný ya pý i çi ne ko nul muþ yar gý men sup la rý, bü rok rat lar da var. Za ten Ýs tan bul ser ma ye si nin bü yük hol din gi le ri nin ya pý sý na bak tý ðý nýz da yö ne tim ku rul la rýn da es ki Ge nel kur may baþ kan la rý ný, es ki kuv vet ko mu tan la rý ný gö rür sü nüz. Yi ne n ka ra nýn en ö nem li ku rum la rýn da gö rev yap mýþ Ma li ye, Ha zi ne ve Güm rük müs te þar la rý nýn hol ding le re ge lip da nýþ man ol duk la rý na ta nýk lýk e der si niz. n te re san dýr bun lar sol e kol den gel dik le ri ni id di a e der ler a ma ser ma ye nin em ri ne gir dik ten son ra sol cu luk la rý þe kil o la rak ka lýr. Ma lûm ge çen ler de post mo dern dar be i le il gi li o pe ras yon lar ya pýl dý. Bu ra da i çe ri a lý nan Çe vik Bir, bir suç lu i se o nu o du ru ma ge ti ren ler 10 suç lu. Fa kat o nu o du ru ma ge ti ren ler, þu an bo ðaz da ba lýk yi yip vis ki i çi yor lar. l le ri cep te hü kü met le yan ya na fo toð raf çek ti ri yor lar. Çe vik Bir ve ar ka daþ la rý ný za ma nýn da kul lan dý lar on dan son ra þim di ga ze te ler de kýy tý rýk 1-2 laf o ka dar. Ýs tan bul / ci han Bir iyi, üç kötü haber 54,6 dan yüz de 64,3 e çýk tý. Bu yý lýn ilk 3 ay lýk dö ne mi ne ba kýl dý ðýn da da tab lo o lum lu. Ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ih ra cat yüz de 12,6 ar ta rak 31 mil yar 420 mil yon do lar dan 35 mil yar 367 mil yon do la ra u laþ tý. Ýt ha lat i se 0,7 a zal dý ve 56 mil yar 68 mil yon do lar dan 55 mil yar 691 mil yon do la ra ge ri le di. Dýþ ti ca ret a çý ðý da ha liy le yüz de 17,5 da ral dý. n bü yük pa za rý mýz o lan v ru pa ül ke le rin de ya þa nan kri ze rað men ge rek ay lýk ge rek se ilk çey rek i ti ba riy le ih ra ca týn art ma sý ne ti ce sin de dýþ ti ca ret a çý ðý nýn kü çül me e ði li mi ne gir me si se vin di ri ci. Ne var ki bir gün son ra ya yýn la nan Ni san a yý ih ra cat ra kam la rý bu se vin ci mi zi kur sa ðý mýz da bý rak tý. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ve ri le ri ne gö re Ni san da ih ra cat, ge çen yý lýn ay ný dö ne miy le ký yas lan dý ðýn da yüz de 2,9 a za lýþ la 11 mil yar 407 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. TL nin ye ni den de ðer len me ye baþ la ma sý, yük sek e ner ji fi yat la rý, ih ra ca týn it ha la ta ba - ðým lý ol ma sý, dýþ ta le bin za yýf lý ðý gi bi se bep ler ih ra ca tý zo ra so ku yor. Bu na rað men ih ra cat çý la rý mýz can la rý ný diþ le ri ne ta ký yor, dün ya nýn dört bir kö þe si ne mal sat ma ya ça lý þý yor lar. Ýþ le ri çok zor. Kurt lar sof ra sýn da pay kap mak i çin mü ca de le ve ri yor lar. Dev let des te ði ge re ki yor. Ge çen ay a çýk la nan teþ vik pa ke tin de ih ra cat çý la ra doð ru dan teþ vik yok. Ol ma lý. Ki ca rî a çýk a yak ba ðý ol ma sýn. ko no mi ký rýl gan lýk tan kur tul sun. U lus lar a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý da ül ke no tu nu yük selt sin. Ge çen haf ta bir kö tü ha ber de bu ku ru luþ la rýn bi rin den gel di. Stan dart&po or s Tür ki ye nin kre di no tu nu po zi tif ten du ra ðan a çe vir di. Ge rek çe ler a ra sýn da dýþ ti ca ret de yer a lý yor. Za yýf la yan dýþ ta lep ve kö tü le þen dýþ ti ca ret had di, þek lin de i fa de e dil miþ. Not ar tý þý bek ler ken, düþ me si sür priz ol du. Pek çok ke sim tep ki gös ter di. Kýz ma ya lým, art ni yet a ra ma ya lým. vi mi ze çe ki dü zen ve re lim. Ya pý sal re form la rý hýz lan dý ra lým. Bu bað lam da ka yýt dý þý lýk la mü ca de le e de lim, ver gi yi ta ba na ya ya lým, kat ma de ðe ri ve tek no lo ji si yük sek ma mul ler ü re te lim. Son o la rak enf las yon dan bah se de lim. Ma a le sef bu ve ri de i yi de ðil. Ni san a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý yüz de 1,52 art tý. Yýl lýk enf las yon yüz de 11,14 ü bul du. Tek ha ne ye i ne cek der ken týr ma nýþ sü rü yor. Mer kez Ban ka sý nýn re vi ze e dil miþ he de fi yüz de 6,5 i di. Tut ma sý þüp he li. lek tri ðe ve do ðal ga za ya pý lan zam la rýn te tik le di ði enf las yon ö nü müz de ki ay lar da na sýl bir se yir iz le ye cek? Bek le yip gö re ce ðiz. Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný enf las yon da te pe nok ta sý na ge lin di ði ni Ma yýs tan i ti ba ren cid dî dü þü þe ge çe ce ði ni söy lü yor. U ma rýz tah mi ni doð ru çý kar. Türkiye nin çeþitli illerinden binlerce katýlýmýn gerçekleþtiði 3. Risâle-i Nur Gençlik Þöleni, Uluslararasý Kur ân-ý Kerim Okuma Türkiye Birincisi Mehmet týcý nýn Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle baþladý. çýlýþ konuþmasýný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular ýn yaptýðý þölende, Nisan ayýnda düzenlenen Gençlik Kongresi nin deklarasyonlarý da sunuldu. Ri sâ le-i Nur genç li ði n ka ra da bu luþ tu RÝ SÂ L-Ý Nur ns ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len, Genç Yo rum spon sor lu ðu i le ger çek leþ ti ri len 3. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni, n ka ra Bal gat na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zi nde bü yük bir coþ kuy la ger çek leþ ti. Tür ki ye nin çe þit li il le rin den bin ler ce ka tý lý mýn ger çek leþ ti ði þö len, U lus la ra ra sý Kur ân-ý Ke rim O ku ma Tür ki ye Bi rin ci si Meh met tý cý nýn Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ger çek leþ ti ren ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar, sa lo nu dol du ran bin ler ce gen cin, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ce le et tim, kýþ ta gel dim, siz ler cen ne ta sa ba har da ge le cek si niz di ye rek müj de le di ði gün le ri te yid ve Üs ta dý mý - zýn öm rü nü fe da et ti ði i man hiz me ti nin ký ya me te ka dar de vam e de ce ði ni i lân et ti ði ni be lirt ti. Be di üz za man Sa id Nur sî nin Dün ya bü yük bir ma ne vî buh ran ge çi ri yor u ya rý sý na, Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin ka yýt sýz kal ma dý ðý ný be lir ten Kut lu lar, Ri sâ le-i Nur ns ti tü sü ta ra fýn dan ter tip e di len Gü nü müz Ýn sa ný nýn So run la rý ve Çö züm ra yýþ la rý ko nu lu bu yýl ki genç lik kon gre si nin de bu has sa si ye tin bir i fa de si ol du ðu nu vur gu la dý. Kut lu lar ýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan prog ram da, Dün ya Ri sâ le-i Nur O ku yor baþ lýk lý si ne viz yon gös te ri si ger çek leþ ti ril di. Be di üz za man Beþ le me si o la rak bi li nen ro man di zi si nin ya za rý Ýs lâm Ya þar ýn ver di ði mi ni kon fe - ran sýn ar dýn dan, prog ram da þi ir din le ti si ger çek leþ ti ril di. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni nde ay rý ca Ni san a yýn da dü zen le nen Genç lik Kongre si nin dek la ras yon la rý su nul du. le al dýk la rý ko nu la rý, Ri sâ le-i Nur pers pek ti fiy le in ce le yen genç ler, so run la ra çö züm ö ne ri le ri ve gün cel tar týþ ma la rý bu so nuç me tin le riy le di le ge tir di ler. Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met Ya þar ve Ri sâ le-i Nur ns ti tü sü Ge nel Sek re te ri h met Dur sun un su nu mu nu yap tý ðý prog ram, Bi zim Rad yo a ra cý lý ðýy la n ka ra dan bütün Tür ki ye ve dün ya ya nak len u laþ tý rýl dý. Tür ki ye nin bir çok i lin den ka tý lý mýn ger çek leþ ti ði prog ram bü yük be ðe ni top la dý. n ka ra / Fatma Yýlmaz, Nagehan Bayram Me de nî Ka nun a i le ya pý sý ný boz du N K R Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 326. haf ta ki ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan Vah det Vak fý yö ne ti ci si Ýs ma il y dar, son gün ler de ka dý na þid det o lay la rý ya nýn da dok tor la ra, öð ret men le re ka mu gö rev li le ri ne yö ne lik þid det da ha da art tý ðý na dik kat çe ke rek, Po li si ye ted bir ler ka dý na þid de ti ön le ye mi yor. Çün kü me de ni Ka nun a i le ya pý sý ný boz muþ tur. i le de hu zur kal ma mýþ týr. Me de ni ka nun ka dý ný bo þan ma ya teþ vik e di yor de di. b di Ý pek çi Par ký nda ya pý lan ey lem de ko nu þan y dar, bo þan ma nýn ger çek leþ me si ha lin de er ke ðin hem yu va sýn dan hem ço cuk la rýn dan ol du ðu gi bi, e ko no mik o la rak da çö kün tü ye uð ra dý ðý ný söy le di. y dar, Bu du rum er kek le rin cin net ge çir me si ne yol a ça bil mek te dir. Bo þan ma ha lin de ka dý na im ti yaz sað la nýr ken er ke ði e ko no mik ve psi ko lo jik o la rak çö kert mek ev li li ði a teþ ten göm lek ha li ne ge ti rir. Top lu mu ev li lik ten u zak laþ tý rýp zi na nýn art ma sý na se bep o lur. Do la yý sýy la a i le nin çök me si top lu mun ge le ce ði a çý sýn dan çok teh li ke li dir. Hü kü me tin bu top lum sal fe la ke ti ön le mek i çin me de ni ka nun da mil lî de ðer le re dö nük de ði þik lik ler yap ma sý ge re kir di ye ko nuþ tu. 28 Þu bat ýn e sas yý ký mý nýn e ði tim a la nýn da ol du ðu nu, Ýs lâm sýz bir Tür ki ye pro je si ha zýr la yan ma lûm zih ni ye tin i mam-ha tip li se le ri, Kur ân kurs la rý, na do lu ser ma ye si ve din dar in san la ra zu lüm de sý nýr ta ný ma dý ðý ný i fa de e den y dar, 8 yýl lýk ke sin ti siz te mel e ði tim ba ha ne si i le i mam-ha tip li se le ri ni iþ lev siz ha le ge tir miþ tir. YÖK a ra cý lý ðýy la ü ni ver si te ler de i lim bir ke na ra bý ra ký la rak ba þör tü lü öð ren ci a vý na çý kýl mýþ týr. Þim di yar gý ö nün de he sap ver me za ma ný dýr. 28 Þu bat ko a lis yon or tak la rý nýn yar gý lan ma sýn da as ke ri per so nel den son ra sý ra nýn ba sýn, yar gý, ü ni ver si te ve pat ron la ra da gel me si ni bek li yo ruz þek lin de ko nuþ tu. MD Y NIN Y NÝ GÖZ D SÝ N TÝ K PÝ T LÝST MÜS LÜ MN LR 1 Ma yýs kut la ma la rýn da ken di le ri ni n ti ka pi ta list Müs lü man lar di ye ta ný ta rak Tak sim Mey da ný na yü rü yen gru bun ba zý med ya or gan la rý nýn ye ni göz de si ol du ðu nu i fa de e den Ýs ma il y dar þöy le ko nuþ tu: Ön ce þu nu i fa de e de lim ki; bü tün i de o lo ji ler vah yi in kâr e de rek dün ya ha ya tý na ken di le rin ce bir ni zam ver me gay re ti i çin de dir ler. Ü re tim ve tü ke tim a raç la rý nýn mül ki ye ti, ge lir da ðý lý mý, e mek ve ser ma ye ko nu la rýn da o gü nün ger çek le rin den yo la çý ka rak de ði þik fi kir ler i le ri sü re bi lir ler. Za man ve þart lar de ðiþ ti ðin de baþ ka bir i de o lo ji or ta ya çý kar, di ðe ri nin yan lýþ la rý ný or ta ya ko yar. Bu ký sýr dön gü de vam e der gi der. n cak hiç bir i de o log, ö lüm son ra sý i çin bir þey söy le ye mez, çün kü gay bý bi le bil me si müm kün de ðil dir. Ýs lâm i se ya ra tý cý mýz l lah ta ra fýn dan va hiy yo lu i le Pey gam ber fen di mi ze (asm) in di ri len, in san la ra dün ya ve a hi ret mut lu lu ðu su nan bir i nanç ve ha yat ni za mý dýr. Bu ni za ma tes lim o lan in sa na da Müs lü man de ni lir. Ýs te yen in san Ýs lâm ý se çer, is te yen de her han gi bir i de o lo ji yi ter cih e der. Her ter ci hin bir kar þý lý ðý ve be de li var dýr. Þu nu a çýk ça i fa de e de lim ki, l lah ýn di ni i le in san zih ni nin ü rü nü o lan i de o lo ji le ri sen tez yap ma ya kalk mak baþ lý ba þý na i ti ka di bir fe lâ ket tir. Ha ya tý Ýs lâm a gö re yo rum la mak e sas i ken, Ýs lâm ý i de o lo ji le rin ve ya sos ya liz min pren sip le ri ne gö re yo rum la mak, Ýs lâm ý hiç bil me me nin za ru ri bir ne ti ce si dir. Ken di le ri ne n ti ka pi ta list Müs lü man lar di yen bu gru ba tav si ye miz, Ýs lâm ý is tis mar et me yi bý ra kýp kýz lar la el e le tu tu þup ha lay çek me ye de vam et me le ri dir. n ka ra / Fa tih Ka ra göz FO TOÐ RFLR: MURT SYN, MUSTF IÞILDK,. HMDÝ ÇÝÇK HBRLR Çi çek ten bir lik çað rý sý ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, bir lik ve be ra ber lik çað rý sýn da bu lu na rak, Bu coð raf ya se vinç le rin ve a cý la rýn coð raf ya sý dýr. Ne za man ki, a ra mý za fit ne fe sat gir di, ne za man ki sen-ben kav ga sý na, mev ki kav ga sý na düþ tük, dev let le ri mi zi yýk týk, ta ri hin en a cý zu lüm le ri ne ma ruz kal dýk di ye ko nuþ tu. Mus ta fa lar Kö yü Sa rý çam Pik nik la ný nda k de niz Yö rük Türk men Der nek le ri Fe de ras yo nu nca bu yýl 10 un cu su nu dü zen le nen Çu ku ro va Yö rük Türk men ve Hý dý rel lez Þö le ni ne ka tý lan Çi çek, yap tý ðý ko nuþ ma da þun la rý kay det ti: Bir top lum ki, ge le ne ði yok sa, sö zü yok sa, sa zý yok sa, o na mil let den mez. Çok þü kür biz bü yük bir mil le tiz. Böy le bir mil le te men sup ol du ðu muz i çin de Ce nâb-ý Hakk a ham de di yo ruz, ham de di yo rum. Biz a na va ta na, a ta yurt tan gel dik. Boy lar o la rak, a þi ret ler o la rak gel dik. Kül tü rü müz le gel dik, me de ni ye ti miz le gel dik. So fi le ri miz le, der viþ le ri miz le bir lik te gel dik. Bin yý lý a þan bir sü re i çe ri sin de bu coð raf ya da muh te þem bir kül tür ve me de ni yet in þa et tik. þi ret o la rak gel dik. þi ret ten dev le te, dev let ten muh te þem bir im pa ra tor lu ða gi den bir ta rih ma ce ra sý ya þa dýk. Bu coð raf ya da za man ol du ik ba li gör dük, se vinç le ri miz ol du. Za man ol du, sý kýn týy la düþ tük. Do la yý sýy la bu coð raf ya se vinç le rin ve a cý la rýn coð raf ya sý dýr. Ne za man ki, a ra mý za fit ne fe sat gir di, ne za man ki senben kav ga sý na, mev ki kav ga sý na düþ tük, dev let le ri mi zi yýk týk, ta ri hin en a cý zu lüm le ri ne ma ruz kal dýk. O nun i çin bu ra sý bi zim e vi miz, yur du muz dur. Bu top rak la rýn na sýl va tan ha li ne ge ti ril di ði nin ye ni ne sil le re an la týl ma sý ný is te yen Çi çek, Bi le si niz ki, geç miþ te genç le ri mi zin e li ne si lah tu tuþ tu ran lar kim ler se; Müs lü man ol sun ol ma sýn, geç miþ te bin ler ce yýl bir a ra da ya þa dý ðý mýz a ma güç süz düþ tü ðü müz de ay rý bir dev let ku ra cak sý nýz di ye kýþ kýr tan lar kim ler se; bu gün te rö rün ar ka sýn da ki ler de on lar dýr. Hiç þüp he niz ol ma sýn. Bu gün geç mi þi ha týr la ma gü nü. Bu gün geç miþ ten ders çý ka rýp, ge le ce ðe e min a dým lar la yü rü me gü nü dür. Te men ni e di yor ve Ce nâb-ý Hakk tan ni yaz e di yo rum ki, ge le ce ði miz bu gün den ay dýn lýk o la cak týr. Mil le ti mi zin ö nü a çýk týr. Bir ve be ra ber o lur sak, bü yük le ri mi zin söy le di ði gi bi bir o lur sak, i ri o lur sak, di ri o lur sak, e min o lun, ge le cek bu mil le tin dir de di. da na / a a Ka vak çý: Öz lük hak la rým hâlâ i a de e dil me di nf ZÝ LT Par ti si nden 1999 da mil let ve ki li se çi len, an cak TBMM de ye min e de me yen Mer ve Ka vak çý, ÝHM de aç tý ðý da va yý ka zan mýþ ol ma sý na rað men bir dö nüþ ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, Öz lük hak la rý mýn i a de si i çin gi ri þim de bu lun dum, an cak he nüz bir ce vap al ma dým de di. Ba þak þe hir Be le di ye si nce, Çý nar Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen 28 Þu bat, Dar be ler ve Si vil na ya sa söy le þi sin de ko nu þan Ka vak çý, 28 Þu bat sü re cin de ka ba ðýn, ken di si nin ve Naz lý I lý cak ýn ka fa sýn da pat la dý ðý ný söy le di. Ka vak çý, o dö nem de bir çok dos tu nun ken di sin den u zak laþ tý ðý ný, an cak çok an lam lý dost lar da ka zan dý ðý ný, I lý cak ýn da o dö nem de ka za nýl mýþ bir dost ol du ðu nu be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Mec li se I lý cak i le gir mem ön ce den plan lan mýþ bir þey de ðil di. Par ti nin i çin den ye tiþ miþ bi ri ol ma ma rað men ba sýn be ni Tür ki ye ye son ra dan gel miþ gi bi gös ter di. Bir hu kuk ci na ye ti iþ len di ði i çin es ki bir mil let ve ki li ol ma ma rað men mil let ve ki li lis te si ni a çar sa nýz a dý mý gör me ye cek si niz. Çün kü re jim bu o la yý u nut mak ve ta rih ten ka zý mak is te di. Öz lük hak la rým dan da is ti fa de et me dim. Bir ba þör tü lü ka dý nýn mil let ve ki li ol ma sý bir teh dit o la rak al gý lan dý. ÝHM de aç tý ðým da va yý ka zan mýþ ol ma ma rað men bir dö nüþ ol ma dý. Öz lük hak la rý mýn i a de si i çin gi ri þim de bu lun dum, an cak he nüz bir ce vap al ma dým. Oy sa ba sýn da, bu hak la rý ný al dý, çok pa ra lar el de et ti di ye a çýk la ma lar ol du. Ben de bun la rý ba sýn dan ta kip e di yo rum. Si ya se te gir mek ko nu sun da her han gi bir par ti den tek lif al ma dý ðý ný vur gu la yan Ka vak çý, Si zi Mec li se al ma yan ce vit e hak ký ný zý he lal e di yor mu su nuz? so ru su na i se O da va en yü ce mah ke me ye in ti kal et miþ tir ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a Sa ð anak ya ðýþ Bo lu yu vur du nbo LU D et ki li o lan sa ða nak ya ðý þýn ar dýn dan çok sa yý da ev de su bas ký ný mey da na gel di. Þe hir de dün sa bah sa at le rin de baþ la yan sa ða nak ya ðýþ, öð le sa at le rin de þid de ti ni ar týr dý. Za man za man do lu ya dö nü þen ya ðýþ se be biy le Sað lýk, Kö roð lu, k taþ, Sü mer ve Beþ ka vak lar ma hal le le rin de ki çok sa yý da bi na nýn alt ka týn da ki ev ve bod rum lar i le ba zý alt ge çit ler de su bas ký ný ya þan dý. Su bas ký nýn ya þan dý ðý ev ve alt ge çit ler de Bo lu Be le di ye si it fa i ye e kip le ri, mo to pomp ve vi dan jör ler le su la rýn tah li ye si i çin ça lýþ ma baþ lat tý. þ ya la rý su al týn da ka lan ba zý va tan daþ lar i se ev le rin de ki su la rý ken di im kân la rý i le tah li ye et me ye ça lýþ tý. Bo lu Be le di ye Baþ ka ný la ad din Yýl maz, sa ða nak ya ðý þýn ar dýn dan Ýt fa i ye Mü dür lü ðü ne ge len ih bar lar son ra sý, e kip le rin þeh rin de ði þik nok ta la rýn da ça lýþ ma ya baþ la dý ðý ný ve su bas ký nýn mey da na gel di ði yer ler de ça lýþ ma la rýn sür dü ðü nü söy le di. Yýl maz, Bo lu Be le di ye si o la rak alt ya pý nýn ta mam lan ma sý i çin ça lýþ týk la rý ný i fa de e de rek, ça lýþ ma la rýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan bu tür o lay la rýn ya þan ma ya ca ðý ný kay det ti. Me te o ro lo ji yet ki li le ri, ya ðý þýn kent mer ke zin de a ra lýk lar la de vam e de ce ði ni be lirt ti. Bu a ra da, Ka ra ça yýr Ma hal le si nde sa ða nak ya ðýþ tan ko run mak i çin al tý na sý ðýn dý ðý a ða ca yýl dý rým dü þen Kud ret K. (17) ya ra lan dý. Bo lu / a a

10 KONOMÝ 10 7 MYIS 2012 PZRTSÝ Y HBRLR DÖ VÝZ FK TÝF MR KZ BN K SI DÖ VÝZ KUR L RI 2012 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D NÝ MR K KRO NU 1 U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STR LÝ NÝ DÖ VÝZ FK TÝF 4 MYIS LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ ÝS VÝÇ R FRN GI 1 ÝS VÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VYT DÝ N RI 1 NOR VÇ KRO NU 1 SU U DÝ R BÝS TN RÝ Y LÝ 100 J PON Y NÝ LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR S R B S T P Ý Y S U RO L TIN C. L TI NI DÜN DÜN DÜN DÜN ,762 2, , ÖN C KÝ GÜN 1,7570 ÖN C KÝ GÜN 2,297 ÖN C KÝ GÜN 92,85 ÖN C KÝ GÜN p p p p s ga rî üc ret li, zen gin le rin üç ka tý ver gi ö dü yor Ý ran ýn al ter na tif le ri Lib ya, I rak, Rus ya n NR JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Ý ran dan ham pet rol it ha la týn da ya þa na bi le cek a zal ma nýn, Lib ya nýn ya ný sý ra Su u di ra bis tan, I rak, Rus ya ve Ka za kis tan gi bi al ter na tif kay nak lar dan te mi ni nin müm kün o la bi le ce ði ni bil dir di. Yýl dýz, MHP Kay se ri Mil let ve ki li Yu suf Ha la çoð lu nun, Tür ki ye nin pet rol ih ti ya cý na i liþ kin ya zý lý so ru ö ner ge si ni, TÜP RÞ ýn bil gi no tuy la ce vap la dý. Ham pet rol ka li te si nin te mel o la rak gra vi te si ( PI) ve i çer di ði kü kürt o ra ný na gö re sý nýf la na rak fi yat lan dý rýl dý ðý ný be lir ten Yýl dýz, PI yük sel dik çe ve kü kürt o ra ný düþ tük çe bi rim ham pet rol fi ya tý nýn da art tý ðý ný ha týr lat tý. Ham pet rol a lým ka rar la rý nýn yýl lýk, ay lýk ve haf ta lýk a na liz ler so nu cun da or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Bu a na liz ler de ham pet rol le rin fi yat la rý, el de e di le cek ü rün ler ve ü rün ta lep le ri dik ka te a lý na rak ham pet ro lün cin si ne ve ü re tim kom po zis yo nu na ka rar ve ril mek te dir. Bu çer çe ve de son yýl lar da Lib ya ham pet ro lü ye ri ne Ka za kis tan ve Rus ya-si bir ya ha fif ham pet ro lü ter cih e dil miþ tir. Mev cut kon jonk tür de i se kay nak çe þit len dir me si çer çe ve sin de al ter na tif kay nak o la rak Lib ya ham pet ro lü ter cih e dil miþ tir. Ge le cek te o lu þa cak ve ya de ði þe bi le cek kon jonk tü re gö re TÜP - RÞ a lým port fö yü nü de ðiþ ti re bi le cek tir. Ý ran dan ham pet rol it ha la týn da ya þa na bi le cek a zal ma nýn, Lib ya nýn ya ný sý ra Su u di ra bis tan, I rak, Rus ya ve Ka za kis tan gi bi al ter na tif kay nak lar dan te mi ni müm kün o la bi le cek tir. n ka ra / a a Su la ma a bo ne le ri nin e lek trik bor cu 2,1 mil yar TL n NR JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, su la ma a bo ne le ri nin top lam bor cu nun yak la þýk 2,1 mil yar TL o lup fa iz tu ta rý nýn i se 1,8 mil yar TL ol du ðu nu bil dir di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sez gin Tan rý ku lu nun ta rým sal su la ma a maç lý e lek trik kul la nan a bo ne le re yö ne lik so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Ba kan Yýl dýz, lek trik da ðý tým þir ket le ri top lam ta rým sal su la ma a bo ne sa yý sý 458 bin 258 dir. Su la ma a bo ne le ri nin 21 a det e lek trik da ðý tým þir ke ti ne a na pa ra top lam borç la rý yak la þýk 2,1 mil yar TL o lup fa iz tu ta rý i se 1,8 mil yar TL dir de di. lek trik fi yat la rý nýn be lir len me si ne yö ne lik o la rak e ner ji KÝT le ri nin 14 Þu bat 2008 ta rih li Yük sek Plan la ma Ku ru lu ka ra rý i le 1 Tem muz 2008 ta ri hin den i ti ba ren Ma li yet Baz lý Fi yat lan dýr ma Me ka niz ma sý na geç ti ði ne i þa ret e den ner ji Ba ka ný Yýl dýz Söz ko nu su ka rar ge re ðin ce ma li yet ve dö viz kur la rýn da ki de ði þim ler fi yat la ra yan sý týl mak ta ve sa týþ fi yat la rý bu ka rar u ya rýn ca be lir len mek te ve uy gu lan mak ta dýr de di. GÜB R TÞ, ta ri hi nin en yük sek kâr lý lý ðý na u laþ tý ngüb R Fab ri ka la rý T..Þ. (GÜB R TÞ) Ge nel Mü dü rü Os man Bal ta, 130 mil yon TL lik kon so li de kâr la 60 yýl lýk þir ket ta ri hi nin en yük sek kâr lý lý ðý na u laþ týk la rý ný söy le di. GÜB R TÞ, 2011 yý lý so nuç la rý nýn de ðer len di ril di ði 60. O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý ný yap tý. Ýs tan bul da ki Ge nel Mü dür lük bi na sýn da ger çek leþ ti ri len 60. O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý na, yö ne tim ve de net le me ku ru lu ü ye le ri nin ya ný sý ra, or tak lar, his se dar lar, ya tý rým cý lar ve þir ke tin i da ri per so ne li ka týl dý. çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan GÜB R TÞ Ge nel Mü dü rü Bal ta, 2011 yý lýn da þir ket ta ri hi nin en yük sek sa týþ mik ta rý, pa zar pa yý, kon so li de ci ro ve kâr lý lýk re kor la rý na e ri þen GÜB R TÞ ýn Tür ki ye top lam güb re tü ke ti min de ki da ral ma ya rað men yüz de 6 lýk ar týþ sað la ya rak 1 mil yon 542 bin ton luk güb re sa tý þý ve yüz de lik pa zar pa yýy la sek tör de ki li der li ði ni güç len dir di ði ni be lirt ti. Bal ta, söz le ri ne þöy le de vam et ti: U lus la ra ra sý ham mad de ve em ti a fi yat la rýn da ki yük se li þin de et ki siy le kon so li de ci ro muz 2 mil yar 276 bin TL ye yük se lir ken ar týk mil yar do lar lýk þir ket ler klas ma ný na da gir dik. Yý lý 130 mil yon TL kon so li de kâr la ta mam lar ken Ya rým ca Te sis le ri nde 529 bin ton ü re tim ger çek leþ tir dik yý lýn da i se 2.5 mil yar li ra kon so li de ci ro ve 1 mil yon 600 bin ton güb re sa tý þý i le yak la þýk yüz de 4 bü yü me he def li yo ruz. Bu gün i ti ba riy le sa týþ ta ge çen yý lýn %3 ö nün de ol ma mýz, he def le ri a þa bi le ce ði mi zin gös ter ge si dir. Top lan tý so nun da ye ni Yö ne tim Ku ru lu da be lir len di. Ýs tan bul / Ye ni s ya "VRGÝ RKORTMNÝ 100 TÜRK''ÜN ÖDDÝÐÝ YILLIK GLÝR VRGÝSÝ ORNI YÜZD 5.7 OLURKN, SGRÎ ÜCRTLÝNÝN ÖDDÝÐÝ VRGÝ YÜZD 15 ÝL BU ORNIN YKLÞIK 3 KT ÜZRÝND GRÇKLÞTÝ. N Zen gin 100 Türk ün ser ve ti i le Ver gi Re kort me ni 100 Türk ün ö de di ði yýl lýk ge lir ver gi si ra kam la rý ký yas lan dý ðýn da, as ga rî üc ret li nin ö de di ði ver giy le zen gin le re fark at tý ðý be lir til di. Ýs tan bul Ser best Mu ha se be ci Ma lî Mü þa vir ler O da sý nýn (ÝSM MMO) a çýk la nan ge lir ver gi si re kort men le ri is ta tis tik le ri ü ze rin den yap tý ðý tes bit le re gö re, ge çen yýl n Zen gin 100 Türk ün top lam ser ve ti 92 mil yar 351 mil yon li ra yý bu lur ken, Ver gi Re kort me ni 100 Türk ün ö de di ði yýl lýk ver gi mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti. n zen gin 100 Türk ün ö de di ði ge lir ver gi si nin o ra ný ser vet le riy le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da yüz de 5.7 lik bir o ran or ta ya çý ka rýr ken, as ga rî üc ret ten a lý nan ge lir ver gi si o ra ný yüz de 15 i le bu o ra nýn yak la þýk üç kat Baþ ka il den ve ya il çe den ta pu a lý na bi le cek T PU ve ka das tro ça lýþ ma la rý i le bil gi le ri nin Çok maç lý ra zi Bil gi Sis te mi ne dö nüþ tü rül me si nin a maç lan dý ðý, mül ki yet ve ri le ri nin il gi li le riy le pay la þýl dý ðý Ta pu ve Ka das tro Bil gi Sis te mi (TK BÝS) pro je si ta mam lan dý. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 2001 yý lýn da baþ la tý lan TK BÝS pro je si kap sa mýn da yurt ge ne lin de ki bütün ta pu ka yýt la rý sa yý sal or ta ma ak ta rýl dý. Mer ke zi ve ri ta ba ný na ak ta rý lan ka yýt lar la bütün ta pu mü dür lük le rin de TK BÝS or ta mýn da on li ne hiz met ve ril me ye baþ lan dý. Ba kan lý ðýn ha zýr la dý ðý pro jey le, taþ ra bi rim le rin de va tan daþ la ra da ha i yi hiz met ver mek i çin on li ne ran de vu ya zý lý mý ge liþ ti ril di. Va tan daþ lar ar týk ta pu da i re le ri ne git me den ta pu iþ lem le ri i çin sý ra a la bi le cek ler. Ta pu mü dür lü ðü ne in ter net ü ze rin den ya pý lan baþ vu ru dan son ra baþ vu ru yu a lan mü dür lü ðün il gi li per so ne li va tan da þýn cep te le fo nu na iþ le min baþ la dý ðý na, harç de kont la rý nýn ha zýr ol du ðu na ve im za a þa ma sý na ge lin di ði ne da ir ka de me li o la rak ký sa me saj yol la ya cak. Uy gu la may la va tan da þýn mü dür lük ler de bek le me si ve za man kay bý nýn ön len me si a maç la ný yor. Va tan daþ mem nu ni ye ti nin sað lan ma sý ve ta lep le rin, þi kâ yet le rin i le ti le bil me si i çin lo Ta pu-ka das tro Hat tý da (444 T PU ve ya ) o luþ tu rul du. Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný r do ðan Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de ta pu sa hip le ri, ta pu nun bu lun du ðu il çe den ve ya il den de ðil, baþ ka bir il den ve ya il çe den de ta pu su nu ve rip a la bi le cek. Ör ne ðin dir ne de ya þa yan bir va tan daþ Kars ta bu lu nan ar sa sý ný sat mak i çin yüz ler ce ki lo met re yol git me ye cek. Ýn san la rý mýz e vin den, bil gi sa yar dan, edev let þif re si i le kim lik nu ma ra sý ný gir mek su re tiy le Tür ki ye nin her han gi bir ye rin de ki, ken di si ne a it o lan gay ri men ku lün bil gi le ri ni öð re ne bi le cek. n ka ra / a a Seb ze fi yat la rý düþ tü TÜR KÝY Seb ze ci ler, Mey ve ci ler ve Sey yar Pa zar cý lar s naf ve Sa nat kâr la rý Fe de ras yo nu (TÜS PF) Baþ ka ný Meh met Çak man, sa la ta lýk, bi ber, pat lý can gi bi seb ze le rin ki lo fi ya tý nýn bir li ra se vi ye sin de ol du ðu nu, dü þü þün ö nü müz de ki haf ta da sü re ce ði ni söy le di. Çak man þun la rý kay det ti: Yýl ba þýn dan son ra ilk e kim ya pý lan se ra lar don du ru cu so ðuk lar se be biy le yan dý. Bir de ih ra ca ta gön de ri lince domates fi yat lar art tý. s lýn da ü rün ye rin de yi ne u cuz, a ma nak li ye pa ra sýy la bir lik te pa za ra fark lý fi yat lar yan sý yor. Fet hi ye böl ge sin de ki ar ka daþ la rý mýz la gö rü þü yo ruz. Ý kin ci e kim yap týk la rý se ra la rýn ö nü müz de ki haf ta dan i ti ba ren ha sat e di le ce ði ni söy lü yor lar. Ö nü müz de ki haf ta dan i ti ba ren do ma tes fi yat la rý nýn düþ me si ni bek li yo ruz. Bur sa / ci han ü ze rin de ger çek leþ ti. 100 ZNGÝNÝN KZNCI 3 MÝLYON 215 BÝN SGRÎ ÜCRTLÝNÝN KZNCIN ÞÝT ÝSM MMO nun a na li zin de; Ma li ye nin a çýk la dý ðý Tür ki ye ge ne lin de en yük sek be yan da bu lu nan 100 mü kel lef lis te si nin ken di i çin de ki a na li ti ði ne gö re el de e di len ka zanç la rý, as ga rî üc ret li le rin ka zan cýy la kar þý laþ tý rýl dý yý lý ver gi len dir me dö ne mi i çin de Ma li ye nin bü tün mü kel lef ler or ta la ma ta hak kuk ve ri le ri ne gö re, 100 Ver gi Re kort me ni yýl lýk 2 mil yar 40 mil yon li ra ka zanç el de e der ken, ay ný ka zan cý yak la þýk 3 mil yon 215 bin as ga rî üc ret li an cak el de e de bi li yor. Di ðer bir i fa dey le 32 bin 150 as ga rî üc ret li nin yýl da ka zan dý ðý ge li ri bir zen gin tek ba þý na el de e de bi li yor. ZNGÝNLRÝN ÇOÐU VRGÝ RKORTMNLRÝ LÝSTSÝND YOK ÝSM MMO nun in ce le me sin de, her yýl a çýk la nan n Zen gin 100 Türk ten çok sa yý da is min Ma li ye nin a çýk la dý ðý ver gi re kort men le ri lis te sin de bu lun ma yý þý na da dik kat çe kil di. Ver gi is ta tis tik le ri ni de ðer len di ren ÝSM MMO Baþ ka ný Yah ya rý kan, Tür ki ye de ver gi ge li ri po li ti ka sý nýn bü yük o ran da a da let siz ver gi o la rak ta ným la nan do lay lý ver gi ler ü ze ri ne ku rul du ðu nu a ným sa ta rak, ver gi de ki a da let siz da ðý lý mýn Tür ki ye nin kro nik so ru nu ol du ðu nu be lirt ti. rý kan, Tür ki ye de bü yük zen gin ve pat ron la rýn yük sek ver gi ö de mek ten þi kâ yet çi ol duk la rý ný di le ge tir dik le ri ni, oy sa dar ge lir li le rin ka zanç la rý nýn tü mü nü tü ket tik le ri i çin ta ma men Kent sel dö nü þü me ta kas for mü lü HÜ KÜ M TÝN dep re me da ya nýk sýz bi na lar i çin uy gu la ya ca ðý kent sel dö nü þüm ya sa sý na ta kas for - mü lü ge ti ril di. Baþ la tý lan ye ni pro jey le kent sel dö nü þüm böl ge sin de ko nu tu bu lu nan mülk sa hip le ri - ne mü te ah hit le rin ye ni bi na yap ma sý ný bek le mek si zin is te dik le ri böl ge den ko nut al ma im kâ ný su nu - lu yor. Sis tem Bar ter ta ra fýn dan ku ru lan Tür ki ye nin en kap sam lý ta kas bor sa sý kas de po.com kent sel dö nü þüm de yý ký la cak bi na la rý sý fýr bi na lar la de ðiþ ti re cek dev bir pro je ha zýr la dý. Kent sel dö nü - þüm böl ge le rin de fa a li yet gös te ren 100 em lak çý ve 20 in þa at þir ke ti ni de pro je ye da hil e den fir ma port fö yün de yer a lan 2 bin ko nu tu ta ka sa sun du. Ha sar lý ko nu tu nu ta kas et mek is te yen ki þi e vi ni ta ka sa su na rak Tür ki ye ge ne lin de is te di ði da i re yi se çip di le di ði za man ta þý na bi le cek. Ýs tan bul baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye ge ne lin de bi ne ya kýn em lak çý ve in þa at fir ma sýy la an laþ ma he def le dik le ri ni i fa - de e den Sis tem Bar ter Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Or han Bes le, Þu an da ta kas bor sa mýz da 2 bin ci va - rýn da ko nut yer a lý yor. vi yý ký la cak ko nut sa hi bi is ter ko nut ha vu zu muz dan is ter se ü ye em lak çý la rý - mý zýn e lin de ki ko nut lar dan di le di ði ni se çe bi le cek. Ko nut sa hip le ri ki mi za man mü te ah hit ler le so run - lar ya þý yor. Baþ lat tý ðý mýz pro jey le al ter na tif bir im kân sað lý yo ruz. vi ni de ðiþ tir mek is te yen ler ü ye em lak çý la ra ve ya doð ru dan ta kas por ta lý mý za baþ vu ra bi lir. Uz man eks per tiz ler ta kas e di le cek e ve ge le rek mül kün de ðe ri ni tes bit e di yor. Da i re sa hi bi ye ni a la ca ðý ko nu tun fi yat far ký ný ö de ye rek is te di - ði za man ta þý na bi li yor. O tur du ðu bi na nýn dep rem ris ki ta þý dý ðý ný dü þü ne rek ye ni bir ev al mak is te yen her ke se ka pý mýz a çýk i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / Ye ni s ya 4/C li ler den TOÇ BÝR-SN e te þek kür Zi ya re ti GI D, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý bün ye sin de de ði þik il ler de 4/C li o la rak ça lý þan me mur lar, Me mur- Sen Ge nel Sek re te ri ve Ta rým, Or man ve Çev re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (TOÇ BÝR-SN) Ge nel Baþ ka ný Gü nay Ka ya ya te þek kür zi ya re tin de bu lun du. Tür ki ye nin çe þit li il le rin den 4/C li le ri tem si len Ge nel Mer ke ze ge len he yet te TOÇ BÝR-SN Ýs tan bul Ýl Tem sil ci si Ve yis Ký na lý, To kat tan Be kir Cer tel, dý ya man dan Ha di r ka ya, n ka ra dan Fi gen kin ci, Ma ni sa dan Gü nay Ka çar, Bat man dan da Mu sa k sun ger yer al dý. Zi ya ret çi ler TOÇ BÝR-SN in Top lu Söz leþ me Ma sa sý na gö tür dü ðü 4/C li ler i le il gi li ta lep le ri, ça lýþ ma la rý ve ken di so run la rý na gös ter dik le ri du yar lý lýk tan do la yý te þek kür et ti ler. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na su nu lan Top lu Söz leþ me Ta lep le rin de 4/C li ler i çin kap sam lý is tek le ri ol du ðu nu be lir ten Ge nel Baþ kan Ka ya i se Siz 4/C li le rin hak la rý ný ko ru mak boy nu mu zun bor cu dur. de di. nkara / Recep Gören ver gi len di ril di ði ni vur gu la dý. Var lýk lý sý nýf la ra a it þir ket ve ban ka gi bi iþ let me le rin, ku rum lar ver gi si o la rak top lam ver gi de yüz de 10 pay la rý ol du ðu nu bu nun da bü yük bir hak sýz lýk ol du ðu nu söy le yen ÝSM - MMO Baþ ka ný rý kan Var lýk lý la rýn ge lir ver gi sin de ki kat ký sý da top la mýn i çin de de ve de ku lak ka lý yor de di. rý kan, dün ya da ge liþ miþ ül ke ler de ver gi a da le ti nin te mel un su ru nu o luþ tu ran az ka za nan dan az, çok ka za nan dan çok il ke si ni Tür ki ye nin de ha ya ta ge çir me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Ver gi ta ba ný nýn ge niþ le til me si, dü þük ge lir grup la rý na ver gi mu a fi ye ti sað lan ma sý ve do lay lý ver gi le rin büt çe pa yý nýn ge ri le til me si ver gi po li ti ka sý nýn te mel ka rak te ri ni o luþ tur ma lý þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ham mad de it ha la tý 41 mil yar do la rý aþ tý Bu yý lý nýn ilk çey re ðin de, Tür ki ye nin ham mad de it ha la tý yüz de 2.1 ar týþ la 41 mil yar 126 mil yon do lar ol du. Tür ki ye nin top lam ih ra ca tý, ham mad de it ha la tý nýn yüz de 86 sý ný kar þý la dý. Ha berx.com da yer a lan ha ber de Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) ve ri le rin den ya pý lan be lir le me ye gö re, 2012 yý lý nýn ilk çey re ðin de ya tý rým mal la rý it ha la tý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 0.7 o ra nýn da ar ta rak 8 mil yar 263 mil yon do lar dü ze yi ne u la þýr ken, tü ke tim mal la rý it ha la tý yüz de 15.6 a za lýþ la 6 mil yar mil yon do la ra ge ri le di. Bu dö nem de ham mad de it ha la tý yüz de 2.1 ar týþ la 41 mil yar 126 mil yon do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. Top lam it ha la týn yüz de 73.8 i ni ham mad de, yüz de 11 i ni tü ke tim mal la rý, yüz de 14.8 i ni ya tý rým mal la rý it ha la tý o luþ tur du. Tür ki ye nin 2012 yý lý O cak-mart dö ne min de ger çek leþ tir di ði 35 mil yar 367 mil yon do lar lýk ih ra cat ay ný dö nem de ki ham mad de it ha la tý nýn yüz de 86 sý ný kar þý la dý. O cak-mart dö ne min de ih ra ca týn 55 mil yar 691 mil yon do lar dü ze yin de ki it ha la tý kar þý la ma o ra ný i se ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 7.5 pu an ar ta rak, yüz de 63.5 dü ze yin de ger çek leþ ti. O to mo tiv ih ra ca týn da B nin pa yý yüz de 18 ge ri le di O TO MO TÝV en düs tri si nin Ni san a yýn da ih ra ca tý yüz de 8 o ra nýn da ge ri le ye rek bir mil yar 636 mil yon do lar ol du. Ýh ra cat ta da ral ma v ru pa Bir li ði ül ke le rin de ki e ko no mik sý kýn tý dan kay nak la nýr ken, böl ge ye ih ra cat yüz de 18 ge ri le di. U lu dað O to mo tiv n düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O ÝB), Ni san a yý o to mo tiv en düs tri si ih ra cat ra po ru nu ha zýr la dý. Ra po ra gö re en çok ih ra cat ya pý lan ilk 5 ül ke nin 4 ün de ge ri le me ol ma sý dik kat çek ti. Bu ül ke le rin B de yer al dý ðý na dik kat çe ken O ÝB Baþ ka ný Or han Sa bun cu, bu böl ge ye yö ne lik ih ra ca týn da Ni san a yýn da yüz de 18 i le son yýl lar da ki en sert dü þüþ ler den bi ri si ni ya þa dý ðý ný vur gu la dý. B ül ke le ri nin pa yý nýn bu du rum da yüz de 66 se vi ye si ne ge ri le di ði ni kay de den Sa bun cu, Ni san a yýn da ö zel lik le en çok ih ra cat ya pý lan ü çün cü mal gru bu ko nu mun da ki eþ ya ta þý ma ya mah sus mo tor lu ta þýt la rýn bu böl ge ye ih ra ca tý nýn yüz de 31 o ra nýn da düþ me si, en düs tri mi ze o lum suz et ki yap mýþ týr de di. Sa bun cu, ih ra ca týn tek pa zar o dak lý ol ma ma sý ge rek ti ði ni söy le ye rek, Pa zar çe þit li li ði i çin fark lý ül ke ve böl ge ler le te mas lar ku ru yo ruz. f ri ka dan Gü ney me ri ka ya ka dar bir çok böl ge de al ter na tif pa zar la ra u la þýp bu ra lar da ih ra ca tý mý zý ar ttýr ma ya ça lý þý yo ruz. n cak B de ki ka yýp lar da dýþ sa týþ la rý mý zý sý kýn tý ya so ku yor. He de fi miz yý lýn i kin ci ya rý sýn da B de ki ka yýp la rýn da ö nü ne ge çe rek bu yýl 20 mil yar do lar lýk ih ra cat ön gö rü mü zü ger çek leþ tir mek di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni s ya

11 Y 7 MYIS 2012 PZRTSÝ RÞTIRM 11 Suya sabuna dokunan nezafet medeniyeti Ýs pan yol kra li çe si I. Ý sa bel la bi ri do ðum, bi ri de ev len mek i çin öm rün de sa de ce i ki kez yý kan mak la ö vü ne dur sun, I I. Ba ye zid dö ne min de Mi ha il Plach tne ef i sim li Rus el çi siy le, pis ko ku sun dan ö tü rü dip lo ma tik te mas kur mak müm kün ol ma mýþ, ha ma ma gö tü rü len a da mýn öm rün de su yü zü gör me di ði an la þýl mýþ ve bu dev le te bir ha ka ret sa yýl dý ðý i çin el çi sý nýr dý þý e dil miþ tir. Os man lý'da te mel e ko no mi ka lem le rin den o lan zey tin ya ðý ü re ti mi sa de ce gý da bi ri mi o la rak de ðil, sa bu nun ham ma de si ol ma sý dolayýsýyla da bü yük ö nem arz e di yor du. "l lah te miz dir, te miz le nen le ri se ver" ve ya "Te miz lik i man dan dýr" gi bi va hiy ve sün net ek sen li hü küm le rin teþ ri ký lýn - ma sý, su i le o lan ha yat ba ðý nýn Ýs lâm top lu luk la - rýn da di nî ve ci be þu u ru i le bir le þip ha ya ta ge çi ril - me si ni ne ti ce ver miþ tir. Os man lý dev le tin de i se su ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý baþ ta pa di þah ve a i le si, son ra sýn da dev let er kâ ný ve gü cü ye ten her him - met sa hi bi nin sa da ka-i ca ri ye o la rak te lâk ki et tik - le ri bir ha yýr ya rý þý na dö nüþ müþ tür. Fe tih ten son - ra Fa tih'in em riy le baþ la yan i mar fa a li yet le riy le ha rap va zi yet te bu lu nan Bi zans dö ne mi nin sar nýç, su ke mer le ri ve su yol la rý ta mir e di le rek þe hir te - miz su ya ka vuþ tu rul muþ; Ka nu nî i se, Mi mar Si - nan'ýn gay re tiy le Kýrk çeþ me Su la rý'ný Ýs tan bul'a he di ye et miþ tir. Ým pa ra tor luk baþ þehri nin her da - im ca zi be mer ke zi ol ma sýn dan kay nak la nan nü fus ar tý þý, bu na pa ra lel o la rak su kay nak la rý nýn art tý rýl - ma sý yo lun da ki hiz met le rin sü rek li li ði ni de zo run - lu kýl mýþ týr. Bu gün hâ lâ te nef füs ve te nez züh yer - le ri o la rak Ýs tan bul lu la rýn do laþ tý ðý Os man lý ba ki - ye si "Bend ler" dö nem pa di þah la rý nýn bu a maç doð rul tu sun da ki gay ret le ri nin ni þa ne le ri dir. Hat tâ bun lar dan bir ta ne si 3. Se lim'in an ne si Mih ri þah Va li de Sul ta nýn hay ra tý o lan "Va li de Ben di"dir. Bu gün Tak sim o la rak bil di ði miz sem tin i sim an - ne si i se Sa li ha Sul tan'dýr. Sul tan 1. Mah mud'un an ne si o lan bu ha ným, hay ra tý o lan Ký lýç pý na rý Ben di'yle Be yoð lu'nu su ya ka vuþ tur muþ tu ki, su - yun böl ge de ki semt le re bu nok ta dan "tak sim" e - dil me sin den ö tü rü semt bu i sim le a ný lýr ol muþ tur. Kül tü rü müz de bir bar dak su ik ram e de ne "Su gi bi a ziz ol!" du â sýy la mu ka be le e di lir. Bü tün mal var lý - ðý ný bu yol da se fer ber e den le rin al dý ðý duâ la rýn had di he sa bý ol ma dý ðý gi bi, hiz met le ri de bu kü - çük ça lýþ ma nýn sý nýr la rý na sýð maz. Mih ri þah Va li - de Sul tan a lý þý la gel miþ hay rat la rý nýn dý þýn da bend, se bil, çeþ me gi bi ha se nat la rýy la â de ta su lar kra li - çe si dir. Kü çük su'da ki Va li de Sul tan Çeþ me si, Os - man lý da ki ha yýr-ha se nat duy gu su nun es te tik ve ze ra fet le im ti za cý na if ti har la þa ha det e der. Þey hü - lis lâm Mek ki za de sým fen di (ö lü mü-1845) þah sî ser ve ti nin ta ma mý ný Ýs tan bul'un su ih ti ya cý yo lun da har can ma sý ný va si yet et miþ, 4. Meh med dev ri nin meþ hur Þey hü lis lâ mý Ka ra çe le bi za de b dü la ziz fen di'nin i se son yýl la rý ný ge çir di ði Bur sa'da bü tün me sa i si, bo þa a kan su la rý, ku ru - muþ çeþ me le ri o nar mak ve U lu dað e tek le rin den ge tir di ði su yu "Müf tü Su yu" a dýy la bu çeþ me ler - den a kýt mak ol muþ tu. 1 Su i le o lan böy le si bir ha þýr ne þir lik; se bil, çeþ - me, þa dýr van ha mam gi bi mi ma rî es te ti ðin þa - he ser le ri ni mey ve ver mek le kal mý yor, sa de ce te - miz lik va sý ta sý o la rak de ðil, i çi mi i le de sýh hat ol - ma sýn dan ö tü rü ay rý bir es te tik zev kin yer leþ - me si ni sað lý yor du. Ýs tan bul iç me su la rý i le de meþ hur du ve bir Os man lý e fen di si bir yu dum - cuk tat mak la iç ti ði su yun Çýr çýr, Ka ra ku lak, Ka - yýþ da ðý, Sýr ma keþ, vs. o lup ol ma dý ðý na ka rar ve - re bi lir di. h met Ra sim'in an la tý mýy la, pik nik ya - par gi bi tuz lu ye yip þi fa mak sa dýy la su la ra-iç me - le re git me â de ti þe hir kül tü rü nün hoþ mo tif le ri a ra sýn day dý. Ha vuz ba þý dü ðün le ri ni bir zen gin - lik gös te ri si gi bi dü zen le yen bu gü nün in sa ný ný ha kir li ði ni yü zü ne vu ra cak ka dar, es ki kül tü rün in sa nýn da sa de ce Bo ðaz'ýn ha ri ka man za ra sý de - ðil, Kü çük su, Gök su, Kâ ðýt ha ne gi bi de re boy la rý da kýy met li te nez züh ve sey ran gâh men zil le riy - di. Ve en ni ha yet Os man lý in sa ný nýn be dii zev ki - nin þü mu lü nün is pa tý ve suy la sa n'a týn im ti za cý - nýn þa he ser ör ne ði o lan "eb ru sa n'a tý"nýn var lý ðý, Os man lý yý bir de "su me de ni ye ti" o la rak tav sif et me yi hak lý ve ye ter ký la cak mi sal ler dir. OS MN LI H MM KÜL TÜ RÜ V T MÝZ LÝK N L YI ÞI Gö rev ve ya se ya hat mak sa dýy la Os man lý mem le ket le rin de bu lu nan ya ban cý la rýn ken di ül ke le riy le mu ka ye se ler ya pa rak, sa hip ol du ðu - muz te miz lik an la yý þý ný ö ve ö ve bi ti re me dik le ri - ni gö rü yo ruz. "Hem vü cut la rý ný ter te miz tut - mak, hem de sýh hat le ri ni i da me et mek i çin Türk ler ha ma ma çok gi der ler. O nun i çin þe hir - ler de bir çok gü zel ha mam lar mev cut ol du ðu gi - bi, hiç ol maz sa bir tek ha ma mý ol ma yan bir köy yok tur. Türk ler çok ya þar lar ve az has ta o lur lar. Bi zim mem le ket ler de ki böb rek has ta lýk la rý ve da ha bir sü rü teh li ke li has ta lýk la rýn hiçbi ri ni bil - mez ler" der The ve not, 1665 yý lýn da ka le me al dý - ðý e se rin de. 4. Meh met dö ne mi Ýn gi liz se fa ret kâ ti bi Ri ca ut i se, "Türk ler ya þa yýþ tarz la rý nýn ha - ri cî man za ra sý i ti ba rýy la ha ki ka ten çok te miz dir - ler. Ge rek yý kan ma la rý, ge rek di nen mü kel lef ol - duk la rý di ðer ve ci be le rin i fa sý i ti ba rýy la ip ti lâ de - re ce sin de ta kay yüt kâr ve in ti zam per ver dir ler. Türk ler de ye mek ön ce si ve son ra sý el yý ka ma â - det le ri ni de il ginç bu lan kâ tip, "Ýn san la rýn el yý - ka ma sý na ve si le ol mak ü ze re l lah'ýn gý da la rý ya rat mýþ ol du ðun dan â de ta darb-ý me sel o la rak bah se der ler" þek lin de ka yýt düþ müþ tür. Bir baþ - ka sý da Türk le rin sað lýk la rý ný yi ne, "az ye mek ve if ra ta kaç mak þar týy la(!) ha mam da yý ka nýp te - miz len mek â de ti ne borç lu ol duk la rý ný" kay de - der. (Le Bruy i sim li sey yah-1732.) Lady Cra ven a dýn da ki bir ha ným sey yah da gör dü ðü Türk e vi nin te miz lik ve sa de li ði ni, "Bu ha rem da i re si nin i çi ka dar te miz bir yer ta sav vur e di le mez. O da lar da çe pe çev re di zil miþ min der - ler den baþ ka mef ru þat yok tur. Per de ler gi bi bu min der ler de be yaz pa muk be zin den ya pýl mýþ týr. Ne er kek le rin, ne ka dýn la rýn dý þa rý da gi yin dik le ri pa buç lar la hiç bir za man ev iç le ri ne gir me le ri â det ol ma dý ðý i çin dö þe me tah ta la rýn da hiç bir za man kir gö rül mez" i fa de le riy le met he der ken, bir di ðe ri de te miz lik le il gi li bü tün söy le nen le re ek o la rak te miz lik an la yý þý nýn ru hu nu kav ra dý ðý ný gös te ren þu tesbit te bu lu nur: "Te miz li ðin o ka dar din da râ - ne bir þe kil de tel kin e dil me si, Ýs lâm mi ma rî si nin þeh rin bir çok yer le rin de ve bil has sa ca mi ler ci va - rýn da "e dep ha ne" de ni len bir çok u mu mî he lâ lar in þa sý na mec bur et miþ tir." 2 Mut fak, ký ya fet, ço cuk la rýn üst baþ te miz li ði, ev - de hay van bes len me me si ne ya pý lan vur gu, e ve so - kak a yak ka bý sýy la gi ril me me si, güb re süp rün tü ve ça mur iz le ri ne rast lan ma ma sý hep si ta yiþ le, ba zen de a kýl la rý na sý ðýþ tý ra ma ya rak bah set tik le ri tes bit - ler dir. Biz de ki nin ak si ne o la rak Ba tý da su ve sa - bun la a ra nýn i yi ol ma yý þý nýn kay na ðý o lan te lâk ki - ler bi li nir se bu þaþ kýn lý ðýn ma hi ye ti da ha i yi an la þý - lýr. Ýs pan yol kra li çe si I. Ý sa bel la bi ri do ðum, bi ri de ev len mek i çin öm rün de sa de ce i ki kez yý kan mak - la ö vü ne dur sun, I I. Ba ye zid dö ne min de Mi ha il Plach tne ef i sim li Rus el çi siy le, pis ko ku sun dan ö - tü rü dip lo ma tik te mas kur mak müm kün ol ma - mýþ, ha ma ma gö tü rü len a da mýn öm rün de su yü - zü gör me di ði an la þýl mýþ ve bu dev le te bir ha ka ret sa yýl dý ðý i çin el çi sý nýr dý þý e dil miþ tir. Biz de bir dö - nem, Ba tý lý laþ ma ö zen ti si ay dýn la rýn rü ya ül ke si o - lan Fran sa'nýn te miz lik ko nu sun da iç ler a cý sý hâl - de ol du ðu me se lâ, 17. yüz yýl son la rýn da bi le Mar - sil ya ve Pa ris'te so kak tan ge çen le rin ba þý na, "Dik - kat, pis su!" þek lin de bir i kaz la o tu rak la rýn a týl dý ðý - ný, me de ni yet a dý na ya pý lan bir di zi ye ni li ðe rað - men Türk ler de ki ko ru yu cu sað lýk an la yý þý na hâ lâ ye ti þe me dik le ri ni bi zim de ðil, on la rýn hak pe rest ya zar la rý i ti raf e di yor. Bü tün bu an la tý lan lar ý þý ðýn da mü ba lâ ða yý se ven v li ya Çe le bi'nin 17. yüz yýl i ti ba rýy la sa - de ce Ýs tan bul'da 4536 ö zel, 300 a det hal ka a - çýk ha ma mýn var lý ðý ný bil dir me si ni ak la u zak gör me mek ge rek tir. Ýl ber Or tay lý i se Top ka pý Sa ra yýn da 14 ta ne ha mam bu lun du ðu bil gi si ni ve rir ken, bun dan da i re ler i çin de yer a lan ö zel gu sul ha ne le ri mu af tut muþ tur. 2006'da sa ray bün ye sin de a çý lan "Ha mam ve Ber ber" ko nu - lu ser gi de, bir çok na di de ma ter yal bu ko nu - da ki zen gin li ði mi zin bo yut la rý ný na za ra ver - me sin den ö tü rü çok dik kat çe ki ci dir. vi nin te miz li ði ni ha ya tý nýn â de ta mer ke zi ne a lan ve e vin be yi ne hem e vi ni, hem de ken di si ni öz let mek te ma hir o lan es ki Ýs tan bul ha ný me fen - di si nin ti tiz li ði, be yi nin að zýn dan dö kü len þu si ta - yiþ kâr i fa de ler le met he di lir di: "So kak ka pý sýn dan gi rer si niz; taþ lýk lar mer mer ler par mak lýk lar pý rýl pý rýl, mer di ven ler de bem be yaz ör tü ler, o ra cýk ta a yak ka bý la rý ný çý ka rýr ter lik le ri ni gi yer yu ka rý ya öy le çý kar sýn. 3 So kak la ba rý þýk ol ma yan Ýs tan bul ha ný mý ev den dý þa rý an cak li Rý za Be yin an la tý - mýy la; "Çar þý dan ba zý mü ba ya a da bu lun mak, is - tih mam et mek (ha ma ma git mek), e hib ba sý ný zi - ya ret et mek mak sa dýy la bir-i ki ay da bir" çý kar dý. 4 Ýþ te kül tü rü mü ze "ha mam se fa sý" ta bi ri ni yer leþ ti - ren un sur, ha ným la ra sos yal ha ya týn bu luþ ma, pay laþ ma fýr sa tý ný sun muþ ol ma sýn dan dý. Os - man lý ka dý ný nýn sü sü ne düþ kün ol du ðu nu vur gu - la yan Du rand de Font mag ne, "Þark lý ka dýn lar ko - ku ve sür me yi de çok se vi yor" de dik ten son ra "Çok sýk yap týk la rý sý cak ban yo lar yü zün den ten - le ri ve vü cut la rý bo zu lu yor" id di a sýn da bu lu nu yor ki, su ya me sa fe li du ran es ki Ba tý an la yý þý nýn hâ lâ te si rin de ol du ðu nu his set me miz a çý sýn dan çok en te re san; de vam la, "y ný ha mam lar dan ay rý sa - at ler de ka dýn lar da er kek ler de is ti fa de e di yor. Þark ta ha mam þe hir de ge çen bü tün o lay la rýn an - la týl dý ðý bir yer. De vir ler bo yun ca ha mam, Türk ka dýn la rý i çin en bü yük eð len ce ye ri ol muþ tur" i - fa de le ri bu sos yal leþ me nin i puç la rý na i þa ret e di - yor. 5 Ha mam kül tü rün de kap lý ca la rýn da ö nem li bir yer tut tu ðu nu söy le me yi u nut ma dan bu na ör nek o la rak Ter mal Kap lý ca la rý nýn vakt-i za ma - nýn da bir va li de sul ta ný a ðýr la dý ðý ný, ka dýn ve er - kek bö lüm le ri o la rak hiz met ve ren ban yo dan a - ðýr lýk lý o la rak ci var köy le rin hal ký is ti fa de et ti ði i - çin "köy lü ha ma mý" o la rak iþ ti har et se de a sýl is - mi nin "va li de ban yo" ol du ðu kay dý ný dü þe lim. Sul tan b dül me cid' in an ne si Bezm-i  lem Va li - de Sul tan'ýn u zun sü ren has ta lý ðý na ya pý lan mü - da ha le ler ye ter li ol ma yýn ca bir de þi fa lý su lar dan is ti fa de et me si ne ka rar ve ril miþ, ma i ye tin de ki bir grup sa ray ka dý nýy la 1849 yý lý nýn Ni san a yýn da bu ra da te da vi gör müþ tü. OHH, MÝSK GÝ BÝ OL MUÞ! Te miz li ðe ve ri len bun ca ö nem ta biî o la rak sa - bun ve gü zel ko ku kül tü rü nün de ge liþ me si ni ne ti - ce ver miþ tir. Os man lý'da te mel e ko no mi ka lem le - rin den o lan zey tin ya ðý ü re ti mi sa de ce gý da bi ri mi o la rak de ðil, sa bu nun ham ma de si ol ma sý dolayýsýyla da bü yük ö nem arz e di yor du. Prof. Dr. Gül den Sa rý yýl dýz'ýn "n tik Çað dan Gü nü mü ze Te miz li ðin De ðiþ me yen Sem bo lü Sa bun" ad lý ça - lýþ ma sýn da sa bun kül tü rü nün zen gin li ði ne da ir ve - ri len bil gi ler den, sa de ce kul la ný lan sa bun tür le ri nin i sim le ri ni o ku mak bi le ec da dýn te miz lik le ba þý nýn na sýl hoþ ol du ðu nu bir ke re da ha bel ge ler ni te lik te - dir: "Ka ra Sa bun, Mi ne Sa bu nu, Ko ku lu Sa bun, Kan di ye Sa bu nu, Fes Sa bu nu, rap Sa bu nu, Trab - lus Sa bu nu, Çi çek Sa bu nu, Misk Sa bu nu, Hün kâ rî Sa bun, be yaz ve si yah Pa þa Sa bu nu, la ca Sa bun, Gi rit Sa bu nu, Le ke sa bu nu." Lady Mon ta gu, "Türk ka dýn la rý nýn en bü yük sü sü Türk o luþ la rý dýr. On lar süs len mek i çin el - mas ve ya züm rüt ta kýn mý yor lar, bel ki ü zer le rin de ta þý dýk la rý o taþ la rý süs le miþ ve kýy met len dir miþ o lu yor lar. Çün kü her Türk ka dý ný can lý bir in ci ve pa ha bi çil mez bir pýr lan ta dýr" di ye va sýf lan dýr sa da, fýt ra ten gü zel li ðe mey yal o lan her ka dýn gi bi ha rem ka dýn la rý nýn da bu ko nu da ba zý tak tik ler ge liþ tir me le ri ta bi î dir. Ha rem ka dýn la rý nýn gü zel - lik sýr la rý ü ze ri ne ar þiv le re da ya lý a raþ týr ma lar ya - pan Prof. Dr. y ten l týn taþ, su ve sa bu nun gü - zel lik le ri nin e sas sýr rý ol du ðu nu, ke se len me nin i se en tabiî pe e ling ol du ðu nu vur gu lu yor. Ki þi sel ba - kým i çin kil, li mon, gül, gül su yu, gül ya ðý, su sam ve zey tin ya ðý nýn çe þit li bit ki ler le ter ki bin den o lu - þan ka rý þým la rýn kul la nýl dý ðý ný ay rý ca ko ku ya çok ö nem ve ril di ði ni, sa ray da gü zel ko ku lu al kol süz bir çok par fü mün ü re til di ði ni be lir ti yor ve "Sa ray en çok misk ve am ber ko kar dý" di yor. s ki ev ler - de san dýk la ra la van ta çi çe ði nin kon ma sý te miz li - ðin gü zel ko kuy la har man lan ma sý â de ti nin sa ray â de ti nin hal ka yan sý yan bir gü zel li ði ol ma lý. Yi ne ay ný a raþ týr ma cý genç kal ma nýn sýr rý nýn i se az ye - mek ten geç ti ði ni, ö zel lik le ba har ay la rýn da sin di - rim sis te mi ni ra hat la tan ki raz gi bi mey ve ler den ya rar la nýl dý ðý bil gi si ni ve ri yor ki, bü tün bun lar gü zel lik ve genç lik ar zu la rý ve ki lo i le ba þýn dert te ol ma sý ko nu sun da ki ka dýn al gý la rýn da za ma nýn hü küm süz ol du ðu na da de lâ let e di yor. Kay nak ça: 1. Os man lý Su Me de ni ye ti, ÝS KÝ. y rý ca Yýl maz Öz - tu na, Os man lý Ýs tan bul'un da Su Me se le si. 2. Ýs lâm Kül tü rü nün Gar bý Me de nî leþ tir me si, h - met Gür kan. 3. Sad ri Se ma, s ki Ýs tan bul Ha tý ra la rý. 4. li Rý za Bey, s ki Za man lar da Ýs tan bul Ha ya tý. 5. Du rand de Font mag ne, Ký rým Har bi Son ra sýn da Ýs tan bul.

12 12 7 MYIS 2012 PZRTSÝ RÖPORTJ Y Kurumlarýn baþýna dindar insanlar getirince toplumu dindarlaþtýramazsýnýz SÝYST BÝLÝMCÝ LPR BÝLGÝLÝ: DÝNDR NSÝL YTÝÞTÝRM MSLSÝ BÞBKNIN ÝÇÝNÝ RHTLTM CÜMLSÝDÝR. TOPLUMUN DH DÝNDRLÞMSI ÝÇÝN N YPILIYOR KÝ DÝNDRLÞSIN? KURUMLRIN BÞIN DÝNDRLR GTÝRÝLRK KURUMLR DÝNÎ HSSSÝYTLR SHÝP OLMZ. TIPKI BÝR ÞHR DÝNDR VLÝ TYRK O ÞHRÝ DÝNDR YPMYCÐINIZ GÝBÝ. hhke Tür ki ye nin Mu ha fa za kâr laþ tý ðý, din dar laþ tý ðý tar týþ ma la rý al dý ba þý ný git ti. Ki mi din dar lar i se Müs lü man la rýn dün ya ma lý na meyl et ti ði ni ve di ni has sa si yet le rin a zal dý ðý ný söy lü yor. ca ba han gi si doð ru? Top lum sal o la rak za ten mu haf aza kâr o lan Tür ki ye git tik çe da ha mý mu ha fa za kâr o lu yor? Bu düz lem de ak la ge le cek so ru la rý Sü ley man Þah Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si l per Bil gi li ye sor duk. Bil gi li Tür ki ye nin git tik çe li be ral leþ ti ði ni din dar laþ ma dý ðý ný söy lü yor. Baþ ba ka nýn din dar genç lik söy le mi ni i se ra hat la ma cüm le si o la rak yo rum lu yor. Tür ki ye hal ký ö te den be ri mu ha fa za kâr in san lar dan o luþ mu yor muy du? Bað dat Cad de si nde o tu ran ta ný dýk la rým la ko nuþ tu ðum da s ki den bu ra da ba þör tü lü ler yok tu di yor lar. s ki den da ha az ba þör tü lü var ken þim di da ha faz la ba þör tü lü var. Bu ra dan çý ka rý lan hýz lý so nuç Ka dýn lar ba þý ný ört me ye baþ la dý o lu yor. Hal bu ki es ki den köy le rin de o tu ran, þeh rin dýþ la rýn da o tu ran in san lar ka pi tal le ri nin ve sos yal ka pi tal le ri nin art ma sýy la gö rü nür ha le ge li yor lar. s ki den cad de de ev a la ma yan in san ev al ma ya baþ lý yor. Bu ba kýþ a çý sý na gö re cad de Mu ha fa za kâr la þý yor. Dev le tin bel li mev ki le rin de de hak sýz ye re dýþ lan mýþ in san lar hak et tik le ri yer le re ge li yor lar. Mu ha fa za kâr in san la rýn cad de ye in me le ri ya da bel li mev ki le re gel me le ri top lu mu mu ha fa za kâr laþ tý rý yor mu? Öy le ol du ðu nu dü þün mü yo rum. Sý ný fým da öð ren ci le ri me sor du ðum da gö rü yo rum ki, an ne si ba þör tü lü o lup ken di si ba þý ný ört me yen ki þi sa yý sý, an ne si ba þör tü süz o lup ken di si ba þý ný ör ten sa yý sýn dan çok da ha faz la. Bu e ðer ge nel bir e ði lim se, as lýn da top lu mun ge ne lin de bir mu ha fa za kâr laþ ma yok, hat ta mu ha fa za kâr laþ ma dan dö nüþ var an la mý na ge lir. Ba þör tü sü o ran la rý na bak sak gö rü rüz ki 2006 da li Çar koð lu nun yap tý ðý a raþ týr ma nýn so nu cu 1999 yý lý na gö re ba þör tü sü o ra ný nýn a zal dý ðý yö nün de dir. ma en te re san dýr bü tün pa ra met re ler de din dar lýk, mu ha fa za kâr lýk gi bi ay ný de re ce de düþ mü yor. Söy le di ði niz gi bi bir din dar laþ ma ve mu ha fa za kâr laþ ma yok sa se kü ler in san lar ne den ra hat sýz o lu yor. Yok sa di nî has sa si ye ti ol du ðu nu söy le yen in san la rýn ik ti dar da ol ma sý di nî söy lem le ri da ha mý ö ne çý ka rý yor? Me se lâ Ti yat ro tar týþ ma sý Di ye lim ki ti yat ro lar da da ha di nî o yun lar oy nan ma ya baþ la dý. Bu nun ne ti ce sin de ti yat ro cu la rýn ca mi ye git me o ra ný mý ar ta cak, art ma ya cak týr. Din dar ne sil ye tiþ tir me me se le si baþ ba ka nýn i çi ni ra hat lat ma cüm le si dir. Top lu mun da ha din dar laþ ma sý i çin ne ya pý lý yor ki din dar laþ sýn. Ti yat ro, iç ki ve di zi le re ge ti ri len e leþ ti ri ler le da ha din dar ne sil ye ti þe bi le ce ði ne i nan mý yo rum. Ýk ti dar di ne de ðer le rin de je ne re ol ma sýn dan ra hat sýz lýk du yu yor o la bi lir mi? ma ö bür ta raf tan da ken di ik ti da rý dö ne min de Tür ki ye hiç ol ma dý ðý ka dar li be ral leþ ti. Bu bir çe liþ ki mi o luþ tu ru yor? Bu bir yer de baþ ba ka ný da a þan bir þey. Kü re sel leþ me ye gir di ðin de, B kri ter le ri ni be nim se di ðin de, li be ral de ðer le ri norm o la rak al dý ðýn da Ba tý nýn ah lâ ký ný al ma ya lým ça lýþ kan lý ðý ný a la lým ay rý mý ný yap man ko lay ol ma ya bi lir. Çün kü bu sa na pa ket ha li nde ge li yor. Bel ki baþ ba ka nýn ha ya lin de ki ne sil bu de ðil di. O nun i çin si nir le ni yor o la bi lir. Baþ ba ka na On yýl dýr ik ti dar sýn din dar ne sil pro jen var mý? di ye so rul du ðun da so mut bir þey ol ma dý ðý or ta ya çý ký yor. ma ku rum la rýn baþ la rýn da eþ le ri ba þör tü lü din dar er kek ler var e leþ ti ri le ri ya pý lý yor? Ku rum la rýn ba þý na din dar lar ge ti ri le rek ku - rum lar di nî has sa si yet le re sa hip ol maz. Týp ký bir þeh re din dar va li a ta ya rak o þeh ri din dar ya pa ma ya ca ðý nýz gi bi. Ti yat ro nun ba þý na din dar bir a dam a ta ya rak da se yir ci yi din dar laþ tý ra maz sý nýz. Ter si ne bu tür si ya sî ta výr lar or ta da bu lu nan in san la rýn di ne kar þý tep ki li ol ma la rý na ne den o la bi lir. Bir de ka pi ta lizm, Kü re sel leþ me ve li be ral de ðer ler hem si ya sî ve sos yal a lan da o ka dar güç lü dö nüþ tü rü cü ler ki Ben i þi me ge le ni kul la na yým son ra da is te di ðim yer de at tan i ne yim di ye mi yor sun. Ya þa nan da bi raz o. Pa ra ka zan ma ya i ha le ler al ma ya baþ la dý ðýn da Þu nok ta dan son ra yo kum di ye mi yor sun ve son ra meþ rû laþ týr ma be ra be rin de ge li yor. Bu ra dan ka pi ta lizm Ýs lâ mýn kar þý tý gi bi bir þey çiz mek is te mi yo rum. Ka pi ta liz min ve li be ra liz min Ýs lâm la u yu þan, u yuþ ma yan yön le ri de var. Müs lü man lar pay laþ may la il gi li â yet ler yok muþ gi bi dav ra na maz. Li be ra lizm le Ýs lâm a ra sýn da or tak nok ta lar o la bi lir, an cak li be ra lizm de mer kez de in san Ýs lâm da mer kez de l lah var dýr. Be de nin kul la nýl ma sý ko nu sun da li be ral ler ken di le ri nin söz sa hi bi ol du ðu nu söy ler ken bir Müs lü man bu ko nu da o nu ik na e de mez. y rý pa ra dig ma lar dan ko nu þu yor lar çün kü. Top lum da hal kýn de ðer le riy le ters düþ me yen bir ik ti da rýn ka pi ta liz mi da ha ah lâ kî bir sis te me dö nüþ tü re ce ði u mu du var dý. Bu u mut yý ký lý yor mu? Ka pi ta liz mi oy na ma ya baþ la dý ðý nýz da in san ar týk bu ra dan çý ka mý yor. Ö bür ta raf tan in sa nýn zih ni çe liþ ki yi kal dýr mý yor; ha re ket le ri niz le dü þün ce le ri niz u yum lu ol ma e ði li min de. Bir yer den son ra fik ri niz ya da ha re ket le ri niz de ði þir. Tür ki ye de bu du rum da ha çok fi kir le rin ha re ket le re uy du rul ma sý þek lin de te za hür e di yor. Ya ni ka pi ta liz min o yu nu nu oy na ma ya baþ la yýn ca bir yer den son ra Ben çok ka za na yým, son ra ha yýr lý bir þey ler ya pa rým dü þün ce si ha kim ol ma ya baþ lý yor. r týk Son ra hiç gel me me ye baþ lý yor. Ka pi ta lizm Tür ki ye de Müs lü man la rýn sa de ce mad dî gü cü nü de ðil sos yal gü cü nü de ar ttýr dý. Li be ra lizm fi kir dü ze yin de Ke ma lizm mo no po li si ni kýr dý. Ýs lâ mî söy lem le Ke ma lizm e e leþ ti ri ge tir mek zor ken, li be ra lizm ü ze rin de in san lar ra hat lýk la e leþ ti ri ge ti re bil di ler. Ba þör tü sü me se le si Ýs lâ mî de ðer ü ze rin den de ðil Ýn - Mu ha fa za kâr in san la ra bi le Ti yat ro yu kut sa yýn ca ti yat ro cu yu da kut sal in san yap mýþ o lu yor sun. sor sa nýz Ti yat ro çok yü ce bir þey dir di ye cek tir. Ti yat ro ya git mi yor sa bu nu u ta na rak söy le ye cek tir. Böy le bir þey var ken kim se Ke ma list pro je hiç tut ma dý de me sin. san hak la rý ü ze rin den sa vu nul ma ya baþ la dý. Hep si i þe ya ra dý, a ma Müs lü man la rý ken di et ki a la ný i çi ne al dý. Gü zel bir lâf var Müs lü man lar mý li be ral leþ ti, li be ral ler mi Müs lü man laþ tý? Müs lü man la rýn li be ral leþ ti ði bir yer de top lu mun da ha faz la din dar laþ tý ðýn dan söz e di le mez. Tür ki ye de in san la rýn Ýs lâ mýn re fe rans me tin ler den kop tu ðu nu dü þü nü yor mu su nuz? Di nî tar týþ ma lar da ta ban ta ba na zýt ol sak da Ni etzs che nin dü þün ce le ri ni çok ö nem se rim. Ni etzs che Ýn san ön ce mut lu o la ca ðý þe yi be lir ler, son ra o na gö re doð ru yu bul du ðu nu dü þü nür der. Di nî kay nak lar dan ko puþ da bu a çý dan de ðer len di ri le bi lir. Ba zý Müs lü man lar Ön ce þöy le bir ha yat ya þa mak is ti yo rum der ve o na gö re bir te o ri ku rar. Ken di ne gö re kur du ðu ha ya ta e leþ ti ri ge ti ren â ye ti i kin cil ö nem de de mek le ge çiþ ti rir. Ýn san lar bu ne den le de ön ce ha yat tarz la rý ný be lir li yor lar, on dan son ra Ýs lâm dan ken di ne uy gun â yet ler le bu nu des tek li yor lar. Halbuki Kur ân a boþ bir zi hin le git me le ri ge re kir. Bu ko nu da ce ma at le rin bir çað rý sý var, fa kat ce ma at ler le bað lan tý sý ol ma yan bir in sa ný dü þün dü ðü nüz de Ýs lâ mi kay nak la rý o ku duk la rý ný söy le mek çok zor. Bir ön ce ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Bar da koð lu Ge ce le ri te le viz yo nu ka pa yýn, ya rým sa at Kur ân o ku - L PR BÝL GÝ LÝ KÝM DÝR? 1980 yý lýn da De niz li de doð du. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si nde si ya set bi li mi ve u lus - lar a ra sý i liþ ki ler e ði ti mi al dý. y ný bö lüm de yük sek li sans e ði ti mi ni ta mam la dý. Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si ve Fa tih Ü ni ver si te si nde ders ler ver di. Ha len Sü ley - man Þah Ü ni ver si te si nde ve Fa tih Ü ni ver si te si nde öð re tim gö rev li si o la rak ça - lýþ mak ta, Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde sos yo lo ji dok to ra sý na de vam et mek te dir. yun de di ði i çin bü yük e leþ ti ri ye uð ra dý. Tep ki nin sa de ce Ke ma list ler den gel di ði ni dü þün mü yo rum. Ne ya zýk ki mu ha fa za kâr lar bi le bu ha týr lat ma la rý duy mak is te mi yor lar. Hil mi Ya vuz un mu ha fa za kâr la ra yö nelt ti ði e leþ ti ri ler bü yük yan ký bul du. Si zin dü þün ce niz ne dir? Sa nat ko nu sun da söy le dik le ri ni prob lem li bu lu yo rum. Bir ke re ti yat ro nun kut san ma sý ný ve her tür lü e leþ ti ri den mü nez zeh tu tul ma sý ný doð ru bul mu yo rum. Ti yat ro yu kut sa yýn ca ti yat ro cu yu da kut sal in san yap mýþ o lu yor sun. Mu ha fa za kâr in san la ra bi le sor sa nýz Ti yat ro çok yü ce bir þey dir di ye cek tir. Ti yat ro ya git mi yor sa bu nu u ta na rak söy le ye cek tir. Böy le bir þey var ken kim se Ke ma list pro je hiç tut ma dý de me sin. Bel li yön le riy le de tut muþ tur. Ýn san lar ti yat ro ya git me di ði ni u ta na rak söy lü yor. Muh sin r tuð rul un 1927 yý lýn da ti yat roy la il gi li ha zýr la dý ðý bir me tin var. Ti yat ro bü yük ler i çin mek tep tir, eð len ce ye ri de ðil dir der. Tam da me se le bu. Hal bu ki ti yat ro eð len ce çe þit le rin den bi ri dir. n i yi si mi dir, en yü ce si mi dir? o da tar tý þý lýr. Tür ki ye de ti yat ro i de o lo jik ay gýt o la rak mý iþ le di? Na zi dö ne min de ti yat ro da si ne ma da kul la nýl dý. Ti yat ro i çe ri ði ne gö re a di ce ya da bel li bir si ya sî ni yet le kul la ný la bi lir. Mü zik de ay ný þe kil de; 28 Þu bat ta TRT de y dýn bir Türk ka dý ný yým a dýn da bir þar ký söy le nip du ru yor du. Sa na týn tek ba þý na kut san ma sý her þey den mü nez zeh gö rül me si bu tür so nuç la ra ge be dir. Ti yat roy la il gi li i kin ci e leþ ti rim ö zel leþ tir mey le a lâ ka lý. 1 Ma yýs ta ti yat ro o yun cu la rý, e mek çi yiz di ye rek ey lem yap tý. Dev le tin ti yat ro ya yap tý ðý yar dým lar KDV ler le top la ný yor. Sen ga ri ban dan ver gi yi top lu yor sun ti yat ro ya or ta-üst sý nýf gi di yor. Or ta ya çý kan tab lo da zen gin eð len sin di ye fa kir den pa ra top la mýþ o lu yor sun. Dev le tin böy le iþ ler den e li ni a ya ðý ný çek me si ge re kir. Dev let i þin i çin de o lun ca i de o lo ji o lur za ten. sýl ti yat ro sa na tý na de ðer ve ren le rin dev le tin bu a la na mü da ha le si ni en gel le me si ge re kir. Bu da ö zel leþ mey le o lur. Hil mi Ya vuz top lum da kar þý lý ðý ol ma yan ba le nin dev let ta ra fýn dan des tek len me si ni is ti yor. Bu de mok ra tik bir ta výr mý? Sek sen yýl da kar þý lýk bu la ma mýþ, top lum i çin bir an lam i fa de et me yen sa nat dal la rý ný ne den dev let fi nan se et sin. Ýl le de ba le bu top lum da ne den ol ma lý? Bu tür so ru la rýn so rul ma sý ge re kir. Ba le iz le yin ce in san lar üs tün mü o lu yor? Ö bür ta raf tan mu ha fa za kâr bir hü kü met o la rak e ðer Ýs lâ mî o yun la rýn ti yat ro da oy na ma sý ný is ti yor san top lu mu ti yat ro ya yön len dir men lâ zým yok sa Ke ma list le þi yor sun. Te pe den in me ci li ðe kar þýy san ti yat ro la rý te pe den de ðiþ ti re mez sin. Þim di sen sos ya list yö net men, mü dür ve o yun cuy la Ne cip Fa zýl ý sos ya list se yir ci ye oy na ta cak san bu nun ne an la mý var. ðer ti yat ro yu ö nem si yor san top lum da bu nun ta le bi ni o luþ tur man ge re kir. Mu ha fa za kâr laþ ma ve din dar laþ ma yok sa ne den KP ye ký zý lý yor? Bu nu en i yi Pý nar Kür bir prog ram da a çýk la dý; Ý ha le le rin hep si ni ba þör tü lü le rin eþ le ri a lý yor de di. Prog ram da ko nuk o lan baþ ka bi ri de Bun dan o tuz yýl ön ce de ba þý a çýk la rýn eþ le ri a lý yor du de di. Kür Ne ol du da o ra dan bu ra ya gel dik? di ye rek ü zün tü sü nü di le ge tir di. Kür ü ra hat sýz e den a sýl me se le i ha le yi mu ha fa za kâr la rýn al ma sý, i ha le de ki a da let siz lik de ðil. Ba zý in san lar ba þör tü lü le rin hiz met çi ol ma sý ný is ti yor, a ma hu kuk la uð raþ sýn, pro fe sör ol sun is te mi yor. Bu sa de ce as lýn da sý nýf de ðil sta tü kav ga sý da. Ba þör tü lü bir ha ki min din dar la rý ka yý ra ca ðý dü þü nü lü yor. Kur ân da l lah me a len Nef ret et ti ði niz bir ka vim de ol sa on la ra o lan öf ke niz si zi a da let ten sap týr ma sýn di yor, Müs lü man bu nun la yü küm lü. Baþ ka bir â yet te Ya kýn la rý nýz a ley hi ne de ol sa a da let ten þaþ ma yýn de ni li yor. ðer din dar san bun dan sa pa maz sýn. Sa par san di ne rað men ha re ket e der sin. Di nî bir du ruþ ol maz bu. Ýn san la rýn yap tý ðý ha ta lar di ne mal e di li yor, hal bu ki ken di ni Müs lü man o la rak be lir ten bir ki þi ha ta i çin de de o la bi lir. O ra dan di ni suç la ma yaz sýn, ki þi nin di ni i yi uy gu la ya ma dý ðý ný söy le ye bi lir sin sa de ce. Top lum da ki ku tup laþ ma la rýn son bu la - ca ðý ný dü þü nü yor mu su nuz? ðer Ke ma list ler 1950 den ön ce ha ta lar yap týk der ler se, sa mi mî bir þe kil de el u za týr lar sa a cý çek miþ mü te dey yin in san la rýn bu in san la rý af fe de ce ði ni dü þü nü yo rum. r týk Ke ma lizm tar týþ ma la rý nýn dý þý na çý kýl ma lý. Yok sa her i ki ke si min si ya set çi le ri ba þý sý kýþ týk la rýn da Ke ma liz me gön der me ya pa rak oy la rý ný ga ran ti li yor, si ya set ü ret me zah me ti ne gir mi yor lar. Geç ti ði miz ay lar da Ýs tan bul da res to ras yon sý ra sýn da i ki ca mi yan dý. CHP bu nun la il gi li bir þey söy le me di. ma e leþ ti ri CHP ü ze rin den gel di ðin de din dar in san la rýn bir kýs mý bu nu hak lý bul sa da duy ma ma yý yeð le ye bi li yor. Bu nun se be bi ne? CHP, Ke ma liz mi a na tar týþ ma ko nu su kýl dý ðý sü re ce e leþ ti ri le ri pa ra et me ye cek tir. CHP nin, Ke ma liz mi ha ta la rýy la se vap la rýy la ra fa kal dýr ma sý ve ta türk ü her tar týþ ma nýn or ta sý na yer leþ tir me me si ge re kir. Ý na nýn on la rýn i þi ne ya ra ya cak, i yi ni yet li bir tav si ye bu. Halk bu sa mi mi ye ti gör dü ðün de he men ol ma sa da i ki se çim son ra CHP ye oy bi le ve re bi lir. Fa kat þu an da ký sýr tar týþ ma la rýn ö te si ne ge çi lip ger çek si ya set ko nu þul mu yor. Hoþ, CHP nin böy le bir der di o lup ol ma dý ðý ný da bil mi yo ruz. Ye ni Tür ki ye söy le mi siz ce ge çer li bir söy lem mi? Tür ki ye de yön tem o la rak da, söy lem o la rak da çok bir þey de ðiþ miþ gö rün mü yor. Ku tup la rý çöz mek kim se nin i þi ne de gel mi yor. Ye ni Tür ki ye de mek is ter dim, a ma ye ni bir Tür ki ye gör mü yo rum. Or du nun kýþ la ya çe kil me si gi bi o lay lar ha riç. Sis te min mað dur la rý da ken di ce ma a tin den in san larý mað dur et mek ten u zak dur mu yor lar. Bel ki bu pa ra si zin söy le di ði niz gi bi pa ra ka zan mak la il gi li. 28 Þu bat ta dev let ta ra fýn dan or du dan a tý lan as ker ler kur duk la rý ta þe ron þir ket ler de söz leþ me yap týk la rý ba þör tü lü ka dýn la rý ken di mað dur la rý ol ma sý na rað men yi ne mað dur e di yor lar. Bu na sýl bir hal! h lâ ký te mel len di ren en ö nem li þey din dir. MO B S ka me ra sý yok ken bi le ka yýt ol du ðu na, e lek t rik ler ke sil di - ðin de de l lah ol du ðu na i na nýr san ah lâk lý ol mak zo run da sýn. Bu duy gu sal de ðil a kýl cý bir du rum dur. O an a la ca ðýn haz la l lah ýn rý za sý ný, Cen net ve Ce hen nem i tar tar sýn, ah lâk lý ol ma nýn da ha ras yo nel ol du ðu nu gö rür sün. zi len le rin e zi le ni var sa o da ka dýn lar. Ýs lâ mî kay gý sý ol du ðu nu id di a e den ba zý þir ket ler de ba þör tü lü ka dýn la ra hak et ti ði nin ya rý sý ma aþ ve ri li yor. Bu nun ne de ni se kü ler iþ yer le rin de bu ka dýn la rýn iþ bu la ma ya cak la rý ger çe ði. Din dar din da ra böy le ya pý yor sa se kü ler in san la ra da çok kýz ma mak ge re kir! Ne den bu sis tem de ah lâk ha kim ol mu yor. Sü rek li her ke sin i çin den bir ah lâk sýz lýk ü rü yor? h lâ ký te mel len di ren en ö nem li þey din dir. MO B S ka me ra sý yok ken bi le ka yýt ol du ðu na, e lek t rik ler ke sil di ðin de de l lah ol du ðu na i na nýr san ah lâk lý ol mak zo run da sýn. Bu duy gu sal de ðil a kýl cý bir du rum dur. O an a la ca ðýn haz la l lah ýn rý za sý ný, Cen net ve Ce hen nem i tar tar sýn, ah lâk lý ol ma nýn da ha ras yo nel ol du ðu nu gö rür sün. Din den a rýn mýþ ah lâk i se bir te men ni ol mak tan ö te ye ge çe mez. Ke ma lizm top lu mun Ýs lâ mî ah lâ ký ný yý kar ken ye ri ne bir þey ko ya ma dý. Di nin ye ri ni bi lim ve a kýl al sýn de di, a ma bi lim ve a kýl dan mür þit o luþ tu ra maz sý nýz. Bi lim si ze a to mu par ça la ma yý öð re tir. On dan a tom bom ba sý mý ya pa cak sý nýz, o nu kul la na rak has ta ne le re e lek t rik mi ü re te cek si niz bu ka ra rý bi lim ve re mez.

13 Y OTOMOBÝL 7 MYIS 2012 PZRTSÝ 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar n e ko no mik Fi at Pun to gel di! 2012 yý lý nýn ilk ay la rýn da ül ke miz de sa tý þa su nu lan ye ni Fi at Pun to nun mo tor se çe nek le ri a ra sý na 1.2 lit re 69 HP lik ye ni bir ben zin li mo tor se çe ne ði da ha ek len di. Sa de ce Pop do na ným se çe ne ðiy le 29 bin 500 TL lik a nah tar tes lim sa týþ fi ya týy la ba yi ler de ye ri ni a lan 1.2 lit re lik ben zin li mo tor lu ye ni Fi at Pun to ver si yo nu, ö zel lik le hem uy gun fi ya tý hem de þe hir i çi kul la ným lar da di zel mo tor la ra ben zer pa ra lel lik te e ko no mik ya kýt tü ke ti mi su nan mo to ruy la ön pla na çý ký yor. Mer ce des- Benz den dev tes li mat LO JÝS TÝK sek tö rü nün ön cü fir ma la rýn dan bi ri o lan Bar san Glo bal Lo jis tik.þ., a raç ter ci hi ni yi ne Mer ce des-benz den ya na yap tý ve fi lo su nu 100 a det Mer ce des Benz c tros 1841 LSNRL i le ge niþ let ti. 100 a det çe ki ci yi Mart a yý i çin de top lu o la rak tes lim e den ve sa tý þý, müþ te ri le ri ne bir çok o pe ras yo nel a van taj sað la yan bir le þik tek lif yön te miy le ger çek leþ ti ren Mer ce des-benz Türk, hem çev re dos tu, hem de ya kýt tü ke ti min de a van taj lý a raç la rý i le en çok ter cih e di len mar ka ol ma ya de vam e di yor. lek trik li Flu en ce nihayet sa týþ ta BUR S O yak Re na ult Fab ri ka la rý nda ü re ti len e lek trik mo tor lu Flu en ce ýn, 2011 yý lýn da baþ la yan ka mu ku ru luþ la rý na sa tý þý nýn ar dýn dan 3 Ma yýs 2012 ta ri hin den i ti ba ren ni haî tü ke ti ci ye sa tý þý na baþ lan dý. Tek do na ným pa ke ti i le pa za ra su nu lan Tür ki ye nin ilk % 100 e lek trik li o to mo bi li Flu en ce Z.. (Ze ro mis si on) % 3 ver gi o ra ný i le TL tav si ye e di len fi yat la sa tý þa su nu lu yor. Bu fi yat, Flu en ce Pri vi lè ge 1.5 dci DC 110 bg ver si yo nu fi ya tý na eþ de ðer. K M P N Y L R Skoda da avantaj çok Sko da, Su perb ve Oc ta vi a mo del le ri i çin a - van taj lar i le do lu bir kam pan ya baþ lat tý. Su - perb e sa hip ol mak i çin 24 bin TL kre di kul - lan mak is te yen ler 24 ay bo yun ca hiç fa iz ö - de me ye cek ler. 18 bin TL kre di kul la na rak üs - tün tek no lo ji ü rü nü Oc ta vi a yý ter cih e den ler i se yi ne 18 ay bo yun ca 0 fa iz li kam pan ya dan ya rar la na bi le cek ler. Sko da Fi nans ta ra fýn dan ki þi ye ö zel çö züm le rin de ü re til di ði kam pan - ya da Su perb 54 bin 500 TL den, Oc ta vi a i se 39 bin 700 TL den baþ la yan fi yat lar la Sko da Yet ki li Sa tý cý la rý nda kul la ný cý la rý ný bek li yor. Ford, yýl so nun da 130 bi ni he def li yor FORD O to san, 2012 yý lýn da 130 bin sa týþ ra ka mý na u laþ ma yý he def li yor. Ford O to san Ge nel Mü dür Yar dým cý sý y kut Ö zü ner, Tür ki ye de ge çen yýl o to mo tiv pa za rý nýn 907 bin a det lik bü yük lü ðe u laþ tý ðý ný, bu nun yüz de 65 lik kýs mý nýn o to mo bil, yüz de 35 i nin i se ti ca rî a raç lar dan o luþ tu ðu nu söy le di. Fir ma o la rak ge çen yýl yüz de 15 lik pa zar pa yý na u la þa rak, 142 bin a raç sa tý þý ger çek leþ tir dik le ri ni, bu yýl da o to mo tiv sek tö rü a çý sýn dan 850 bin a det lik yük sek tem po lu bir pa zar o la ca ðý ný ön gör dük le ri ni i fa de e den Ö zü ner, Ford O to san o la rak 2012 nin ilk 3 a yýn da top lam 18 bin 559 a raç sa tý þý ger çek leþ tir dik yý lý so nun da yüz de 15 pa zar pa yý na u la þa rak, 130 bin a raç sa tý þý na u laþ ma yý he def li yo ruz. Sa týþ la rý mýz ilk 3-4 ay lýk dö ne me bak tý ðý mýz da bek le di ði miz, plan la dý ðý mýz tem po da ge çi yor di ye ko nuþ tu. Ki a dan yep ye ni bir se dan KÝ, ta ma men ye ni üst seg ment se dan mo de li ni bu haf ta Ko re de sa tý þa sun du. Ko re de K9 is miy le sa tý þa su nu lan bu ye ni se dan i çin yurt dý þý pa zar la rýn da fark lý i sim ler kul la ný la cak ve bu i sim ler mo de lin sa týþ ta ri hi yak laþ tý ðýn da a çýk la na cak. Bu çar pý cý se dan, 2012 yý lý nýn son çey re ðin den i ti ba ren Ko re dý þýn da ki pa zar lar da sa tý þa su nu la cak. K9 un ül ke miz de sa tý þa su nu lup su nul ma ya ca ðý i se þim di lik ke sin lik ka zan ma dý. K9, yurt dý þý pa zar la rýn da ön ce lik le 290 ps Lamb da V6 3.8 lt. MPI mo tor la su nu la cak ve ge le cek yýl dan i ti ba ren i se 334 ps 3.8 lt. GDI mo tor da ek le ne cek. Re na ult-nis san or tak lý ðý R N ULT-NÝS SN ve Rus ka mu ku ru lu þu Rus si an Tech no lo gi es ü rün lans man la rý ný ve Rus ya nýn en bü yük o to mo bil ü re ti ci si v to - VZ a tek no lo ji trans fe ri ni hýz lan dýr mak a ma cýy la bir or tak lýk ku ra cak. Re na ult-nis san or tak lýk bün ye sin de yak la þýk 750 mil yon do lar ya tý rým ya pa rak, Rus si an Tech no lo gi es v to - VZ ýn bor cu nu ye ni den ya pý lan dý ra cak. Re na ult-nis san, v to VZ ýn kon tro lü ne sa hip ol mak ü ze re or tak lýk ta ço ðun luk his se si ne sa hip o la cak ve ça lýþ ma 2014 e ka dar so nuç lan dý rý la cak yý lý or ta sý na ka dar or tak lýk ser ma ye si nin yüz de 67,13 ü nü el de et me yi a maç la yan Re na ult-nis san or tak lý ðý, v to - VZ'ýn yüz de 74,5 i ne sa hip o la cak. Vol vo nun en i yi üç lü sü Tür ki ye de VOL VO Car Tür ki ye; en i yi üç lü o la rak ta bir e di len 1.6 lt, di zel ve o to ma tik kom bi nas yo nu na sa hip DRI Ve Po wers hift mo del le ri ni Tür ki ye de sa tý þa sun du. Vol vo S60, V60 ve S80 DRI Ve Po wers hift, pre mi um sý nýf ta seg ment le rin de bir ilk ol ma ö zel li ði de ta þý yor. Ül ke miz de ki 1.6 lt ve al tý mo tor la rý a van taj lý ký lan ver gi sis te mi, ya kýt fi yat la rýn da ki ar týþ ve çev re ko nu sun da ki bi lin cin yük sel me si gi bi et ken ler, 1.6 lit re di zel mo tor ve o to ma tik þan zý man kom bi nas yo nu nu en çok a ra ný lan kri ter ha li ne ge tir di. Ulaþýlýr fiyata kompakt bir MPV: DCI LODGY LOGN, SNDRO V DUSTR'DN SONR DCÝ ÜRÜN GMIN YPYNÝ BÝR OYUNCU; DCÝ, LODGY ÝL MPV SGMNTÝN ÝDDÝLI BÝR GÝRÝÞ YPIYOR. LODGY, VRUP'D MYIS YIND STIÞ SUNULUYOR. TÜRKÝY'D ÝS ÝLK GÖSTRÝM, 2012 ÝSTNBUL UTOSHOW'D OLCK. LO GN, San de ro ve Dus ter dan son ra Da ci a ü rün ga mý na yep ye ni bir o yun cu; Da ci a, Lodgy i le MPV seg men ti ne id di a lý bir gi riþ ya pý yor. Da ci a Lodgy i le sý fýr km bir MPV sa hi bi ol mak çok da ha ko lay. Lodgy 5 ve 7 ki þi lik i ki ver si yon i le pa za ra su nu lu yor. Sý ra dý þý bo yut lar ve mo dü ler lik su nan Lodgy, ge niþ ba gaj hac mi i le sý ný fý nýn en i yi le ri a ra sýn da yer a lý yor. Lodgy i le bir lik te, Da ci a ü rün ga mýn da da ha ön ce yer al ma yan tek no lo jik e kip man lar su nu lu yor. Bu e kip man lar dan ba zý la rý; ön pa ne le en teg re e dil miþ o lan do kun ma tik ye di inç lik ek ra na sa hip M DI NV mul ti med ya/na vi gas yon sis te mi, hýz sý nýr la yý cý ve ar ka park sen sör le ri. USB ve blu e to oth Da ci a ü rün ga mýn da ilk kez stan dart o la rak yer a lý yor. Lodgy, baþ lan gýç ta i ki mo tor se çe ne ði i le sa tý þa su nu lu yor: 1.5 dci 90bg beþ i le ri ve 1.5 dci 110bg al tý i le ri vi tes. Di zel mo tor la rýn her i ki si de Da ci a nýn e co² im za sý i le u yum lu o lup, son de re ce dü þük ya kýt tü ke ti mi ne ve CO2 e mis yon la rý na sa hip. 4.2 lit re/100km (109g CO2/km) ve 4.4 lit re/100km (116g/km). Lodgy, Fran sa da v ro dan baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Lodgy, v ru pa da Ma yýs a yýn da sa tý þa su nu lu yor. Tür ki ye de i se ilk gös te rim, 2012 Ýs tan bul u tos how da. LODGY NÝN ba ký mý da kul la ným mas raf la rý da u zun yað de ði þim a ra lýk la rý, fren ba la ta sý ve las tik de ði þim a ra lýk la rý sa ye sin de dü þük. Ha va fil tre si nin her km de, mo to rin fil tre si her km de de ðiþ ti ri li yor. Lodgy 3 yýl ve ya ki lo met re ga ran ti i le sa tý þa su nu lu yor. Fark lý ha va þartla rýn da ger çek leþ ti ri len zor lu da ya nýk lý lýk test le ri sa - ye sin de 1.9 mil yon ki lo met re lik me sa fe her han gi bir ak sa - ma ol ma dan di na mik per for mans ve gü ve ni lir lik i le kat e di li yor. Tan ger - Fas ta ü re tim Lodgy, Fas ta yep ye ni fab ri ka da ü re ti li yor. ra cýn Da ci a ve Re na ult lo go lu ver si yon la rý i çin bü tün v ru pa ve k de niz böl ge si ne te da rik de bu ra dan sað la ný yor. Te si sin yýl lýk ü re tim ka pa si te si þu an - da 170 bin a raç o lup, ya kýn da yýl da 400 bin a ra ca çý ka - cak. Tan ger dün ya nýn ilk sý fýr kar bon lu ve sý fýr a týk lý o to mo bil fab ri ka sý o la rak gö ze çar pý yor. Söz ko nu su ye ni Re na ult-nis san te si si ne 1 mil - yar e u ro luk ya tý rým ya pýl dý. M DI NV mul ti med ya sis te mi; Da ci a, Lodgy i le ilk kez mul ti med ya sis te mi su nu yor. M - DI NV. Ön pa ne le en teg re e dil miþ o lan M DI NV sis te min de bir ye di inç lik (18 cm) do - kun ma tik ek ran bu lu nu yor. Ba sit ve ko lay kul la ným lý o lan bu sis tem de bir rad yo, Blu e to - oth el ler ser best bað lan tý sý, a u di o a ký þý, ön ta ra fa ta ký lý jak ve USB bað lan tý sý i le a raç i çi na vi gas yon yer a lý yor. Hýz sý nýr la yý cý; Lodgy de Da ci a i çin ye ni o lan bir baþ ka ö zel lik da ha bu lu nu yor. Hýz sý nýr la yý cý, söz ko nu su ö zel lik, sü rü cü ye, aþ mak is te me di ði bir mak si mum sü r'a ti prog ram la ma sý na im kân ve ri yor. Lodgy de, ar ka park sen sör le ri bu lu nu yor. Sa týn a lýr ken de, kul la nýr ken de e ko no mik Da ci a mo del le rin de ilk kez su nu lan tek no lo jik e kip man lar Gü ven li ve sað lam bir ta sa rým LODGY, 4.50 met re lik u zun lu ðu ve 1.75 met - re lik ge niþ li ði i le B-seg men ti MPV si fi ya tý na su nu lan bir C-seg men ti MPV si o la rak gö ze çar pý yor. Ta sa rým e ki bi, Da ci a nýn i ki ö nem li ö - zel li ði o lan ka li te ve sað lam lý ðý ön pla na çý - kar mýþ. ra cýn ka bi ni Da ci a müþ te ri le ri nin mar ka dan bek le di ði bü tün te mel ö zel lik le ri bün ye sin de ba rýn dý rý yor. Ön pa nel i se da ha da çe ki ci o lan ye ni, iþ lev sel ve da ha mo dern bir ta sa rý ma sa hip. Stan dart su nu lan e lekt - rik li ön ve ar ka cam la ra a it düð me ler de pra - tik lik ve kul la ným ko lay lý ðý a çý sýn dan ka pý lar - da yer a lý yor. Lodgy beþ ve ya ye di kol tuk lu o la rak sa tý þa su nu lu yor. Ye di kol tuk lu ver si - yo nun da çý ka rý la bi lir, bir ü çün cü kol tuk sý ra sý bu lu nu yor. Lodgy nin fe rah iç me kâ ný, e kip - man dü ze yi ne bað lý o la rak 20.5 i la 30 lit re a ra sýn da sak la ma böl me le ri su nu yor. Opel den bahar bayramý O pel, Ma yýs a yý na ö zel fi yat kam pan ya la rý ný a - çýk la dý. Ma yýs kam pan ya la rýn da Cor sa, s tra Clas sic, s tra Se dan ve In sig ni a a i le si nin ben - zin li ve di zel mo tor la rý ö zel bir yer tu tu yor. Kam pan ya ya gö re TL den baþ la yan fi - yat lar la Cor sa sa hi bi o lu na bi li yor. Ye ni s tra HB ler i se TL den baþ la yan fi yat lar la su - nu lu yor. s tra a i le si nin son ü ye si, 3 ka pý lý s tra GTC ler de kam pan ya kap sa mýn da in di rim li o - la rak su nu lu yor hp ma nu el GTC TL, hp o to ma tik TL ve hp ma nu el TL den a lý cý sý ný bek li yor. Citroen den aracýnýzýn kilometresine özel fýrsat Cit ro ën kul la ný cý la rý na a raç la rý nýn ya þý ne o lur sa ol sun, ki lo met re ye ö zel in di rim kam pan ya sý a - van ta jý su nu yor. Kam pan ya kap sa mýn da Cit ro ën Yet ki li Ser vi si ne uð ra yan kul la ný cý lar, a raç la rý nýn ki lo met re si ne gö re me ka nik o ri ji nal ye dek par ça ve iþ çi lik te ar tan in di rim o ran la rýn dan ya rar la na - bi le cek. Kul la ný cý lar km a ra sý a - raç la rý i çin % 10, ,999 km a ra sý a raç - la rý i çin % 13, km a ra sý a raç la rý i - çin % 16, km a ra sý a raç la rý i çin % 20 ve km ve ü ze ri a raç la rý i çin % 25 in - di rim a van taj la rýn dan ya rar la na bi le cek ler. Chevrolet den kaçýrýlmayacak fiyatlar 31 Ma yýs 2012 ta ri hi ne ka dar sü re cek ö zel kam pan - ya lar i le Chev ro let Cru ze ve Ye ni ve o mo del le ri ne sa hip ol mak ar týk da ha ko lay. Kam pan ya da Chev - ro let Cru ze HB ve Se dan ben zin li mo tor se çe ne ði ne sa hip mo de li TL lik kam pan ya se çe ne ði ve TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu - yor. 163 bey gir lik gü cü i le sý ný fý nýn en güç lü mo de li o lan Cru ze Di zel i se TL den baþ la yan fi yat - lar la siz le ri Chev ro let yet ki li sa tý cý la rýn da bek li yor. Peugeot da Mayýs a özel Pe u ge ot, Ma yýs a yýn da 308, 3008, 5008, 508 ve 508 SW mo del le rin de 0 fa iz li kre di im kân la rý sað la ný - yor. Di zel mo tor tek no lo ji si ne sý nýf at la tan se çe ne ði ne sa hip bu mo del ler de 20 bin TL ye %0 fa iz le 20 ay va - de li kre di im kâ ný i le su nu lu yor. Stop&Start tek no lo ji - le ri i le e-hdi mo tor lar ö nem li ya kýt e ko no mi si su nu - yor lar. Pe u ge ot 207 in ö zel se ri si o lan Ur ban Mo ve mo de li i se TL baþ lan gýç fi ya tý i le dik kat le ri ü ze - ri ne çe ker ken Pe u ge ot 207 al mak is te yen le re ay rý ca 15 bin TL ye 15 ay sý fýr fa iz li kre di su nu lu yor. Yeni Subaru XV de cazip avantajlar Kom pakt bo yut la rý, 1,6 lit re mo to ru, stan dart 4x4 ve o to ma tik þan zý ma ný i le mü kem mel kom bi nas yo - na sa hip ye ni Su ba ru XV Ma yýs a yý na ö zel çok ca zip fi yat a van taj la rý i le sa týþ ta. 66 bin 861 TL a çý lýþ fi ya tý i le sa tý þa su nu lan XV nin CVT ver si yo nu a nah tar tes lim de 2 bin TL lik, ma nu el þan zý man lý ver si yo nu i se 4 bin TL lik in di rim a van ta jý i le su nu lu yor. Ba ha - ra ö zel kam pan ya kap sa mýn da Fo res ter ýn en üst do na ný ma sa hip 2.0 lit re lik Pre mi um mo de li i se 109 bin TL lik a nah tar tes lim fi ya tý i le sa tý þa su nu lu yor.

14 14 7 MYIS 2012 PZRTSÝ SPOR Y slana Kartal pençesi Beþiktaþ derbisine galibiyet hedefiyle çýkan G.Saray ilk yarýyý Melo ve lmeida'nýn kendi kalesine attýðý gollerle 2-0 önde kapattý. ncak 2. yarýda Holosko ve Ujfalusi'nin ayaðýndan gelen gol ile 2-2'lik skora engel olamadý. Stat: Türk Telekom rena Hakemler: Bülent Yýldýrým xx, Orkun ktaþ xx, krem Kan xx Galatasaray: Muslera xx, boue xx, Semih Kaya xx, Ujfalusi xx, Hakan Balta xx, ngin Baytar xx, Selçuk Ýnan xxx, Melo xxx, mre Çolak xx (Dk. 66 Sabri Sarýoðlu x), Baros xx (Dk. 85 ydýn Yýlmaz?), lmander xx (Dk. 66 Riera x) Beþiktaþ: Cenk Gönen xxx, Hilbert xx, Ýbrahim Toraman xx, gemen Korkmaz xx, Ýsmail Köybaþý xx, rnst xx, Quaresma xxx, Fernandes x (Dk. 46 Mustafa Pektemek xx), Veli Kavlak xx, Simao x (Dk. 46 Holosko xxx), lmeida xx Goller: Dk. 9 Melo, Dk lmeiada (kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 86 Holosko, Dk. 87 Ujfalusi (kendi kalesine) (Beþiktaþ) Sarý kartlar: Dk. 7 Ýsmail Köybaþý, Dk. 23 Simao, Dk. 35 Veli Kavlak, Dk. 41 lmeida, Dk. 43 Quaresma, Dk. 56 gemen Korkmaz, Dk. 65 rnst (Beþiktaþ), Dk. 39 lmander, Dk. 59 mre Çolak (Galatasaray) SÜPR Final Þampiyonluk Grubu'ndaki derbi karþýlaþmada lider Galatasaray, ilk yarýsýný 2-0 önde tamamladýðý karþýlaþmada Beþiktaþ ile 2-2 berabere kaldý. 9. dakikada Galatasaray öne geçti. ngin Baytar'ýn soldan kullandýðý korner atýþýnda, ceza sahasýnda arka direkte boþ pozisyondaki Melo, kafa vuruþuyla meþin yuvarlaðý aðlara gönderdi: dakikada orta sahadan atýlan uzun pasta lmeida, topu ceza sahasý önündeki Simao'ya indirdi. Bu oyuncunun ceza sahasý dýþýnda sol çaprazdan yerden sert þutunda, meþin yuvarlak yandan auta gitti. 27. dakikada mre Çolak'ýn sert vuruþunda, kaleci Cenk meþin yuvarlaðý çeldi, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 41. dakikada Selçuk Ýnan'ýn sol köþe gönderinin önünden kullandýðý serbest vuruþta, ceza sahasýnda arka direkte Melo'nun kafa vuruþu yandan auta gitti dakikada Galatasaray farký 2'ye çýkardý. Selçuk Ýnan'ýn kullandýðý serbest vuruþta, ceza sahasýnda lmeida'nýn ters kafa vuruþunda meþin yuvarlak Beþiktaþ aðlarýna gitti: dakikada Beþiktaþ farký 1'e indirdi. Quaresma'nýn saðdan ortasýnda ceza sahasýnda Holosko, iki savunma oyuncusunun arasýndan yaptýðý kafa vuruþunda, meþin yuvarlak aðlara gitti: dakikada Beþiktaþ skoru eþitledi. Soldan geliþen Beþiktaþ ataðýnda, Mustafa'nýn yerden yaptýðý ortada ceza sahasýnda Ujfalusi'nin ters vuruþunda, meþin yuvarlak Galatasaray aðlarýna gitti: 2-2. Zaman zaman gergin hareketlere sahne olan derbide hakem Bülent Yýldýrým yerinde kartlarla oyunun tansiyonunu düþürdü.fotoðrf:. GLTSRY'IN ilk 11'inde tek deðiþikliðe gidildi.sarý-kýrmýzýlý ekibin Süper Final'deki son 3 maçýnda sahaya çýkan kadrosunda tek deðiþiklik yapýlýrken, forvet hattýnda yer alan Necati teþ yedeðe çekilerek, yerine Milan Baros'a görev verildi. Milan Baros, sarý-kýrmýzýlý ekipte oynadýðý son 4 maçta yedek soyunurken, Beþiktaþ karþýsýnda teknik heyetin ilk 11'deki tercihi oldu. Ligde Orduspor ile oynanan maça ilk 11'de baþlayan ve ilk 45 dakikada görev alan Baros, ardýndan forma giydiði Manisapor, Fenerbahçe ve iki Trabzonspor karþýlaþmasýna sonradan oyuna dahil olmuþtu. Teknik direktör Fatih Terim'in cezasý nedeniyle görev yapamadýðý Beþiktaþ derbisinde, sarý-kýrmýzýlý ekibin baþýnda yardýmcý antrenörlerden Ümit Davala yer aldý. Son oynanan Trabzonspor karþýlaþmasýnda maçýn hakemlerine yönelik hakareti olduðu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafýndan 3 maç ceza verilen Terim'in yokluðunda, bu önemli mücadeleye 2-2 FTÝH TRÝM TRÝBÜNDN TKTÝK VRDÝ, ÜMÝT DVL SHD UYGULDI Galatasaray takýmý Ümit Davala idaresinde çýktý. Karþýlaþma öncesi basýna daðýtýlan esame listesinde, Galatasaray takýmýnýn teknik direktörü olarak Ümit Davala'nýn ismine yer verildi.galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasý nedeniyle takýmýnýn baþýnda olamadýðý karþýlaþmayý locadan takip etti. Terim'in maçý izlemek için locada bulunduðunu gören taraftarlar, ''Ýmparator Fatih Terim'' tezahüratlarý yaparak tecrübeli teknik adama destek verdiler. SÜPR FÝNL VRUP LÝGÝ Bursaspor evinde Sivas'ý 2-0'la geçti Stat: tatürk Hakemler: Yunus Yýldýrým xxx, Serkan karca xxx, Gökhan Memiþoðlu xxx Bursaspor: Carson xx, Basser xx, Ömer xx, Ýbrahim xx, Hakan xxx, Ýsmail xx (Dk. 57 Batalla x), Svensson xx, N'Diaye xx (Dk. 75 Musa x), Vederson xx, Turgay xxx (Dk. 68 Okan x), Bangura xx Sivasspor: Korcan x, Kadir xx, Kamil x, rman xx, Cerny xx (Dk. 80 Mendonça x), Faty xx, Navratil x, Kaðan x (Dk. 50 Ziya x), Pedriel xx, Rajnoch xx, Kývanç x (Dk. 57 Mehmet Nas x) Goller: Dk. 45 ve Dk. 48 Turgay (Bursaspor) skiþehir Belediye'ye ceza kesti: 3-1 Stat: tatürk Hakemler: Cüneyt Çakýr xxx, Mustafa mre yisoy xxx, Tarýk Ongun xxx skiþehirspor: Kayacan xx, Koray xx, Nadareviç x, Diego xx, Dede xx, Bülent x, Veysel xxx (Dk. 66 Hürriyet xx), lper xx, rkan x (Dk. 73 Tello xx), Kamara xxx (Dk. 80 bdülaziz?), Batuhan x Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor: Oðuzhan x, Metin xx, fe xx (Dk. 45 Tevfik x), Zeki x (Dk. 36 krem x), Webo x, Cihan xx, Doka xx, Holmen xx, Tom x (Dk. 71 Ömer x), Rýzvan x, Gökhan xx Goller: Dk. 19 ve Dk. 77 Kamara, Dk. 30 Veysel (skiþehirspor), Dk. 79 Doka (Ýstanbul BÞB.) PUN DURUMU TKIMLR O G B M Y V P 1. BURSSPOR SKÝÞHÝRSPOR ÝSTNBUL BÞ BLDÝY SÝVSSPOR TFF 1. LÝG lazýðspor evinde Bucaspor'u 2-1 yenerek þampiyon oldu. lazýð 8 yýl sonra Süper Lig'e yükseldi Stat: tatürk Hakemler: Ýlker Meral xx, rkýn kgöl xx, Recep Yýldýrým xx lazýðspor: hmet xxx, Ozan xxx, Sinan, xx, Göksu xxx (Dk. 70 Oktay xx), Murat xx, Köksal xx, Murat Kayalý xxx (Dk. 84 lper xx), Rýdvan xx, Veysel xxx, Yusuf xxx, Sezai xxx (Dk. 63 laattin xx) Bucaspor: Ömer xx, fe xx, Zafer xx, Mehmet xx, mrecan xxx, Berkay xxx, Salih xxx (Dk. 79 Mustafa xx), Fahri xx, Zekeriya xx (Dk. 67 Mert x), kýn xxx (Dk. 86 rdal xx), Melih xx Gol ler:dk. 26 Gök su, Dk. 49 Se zai ( la zýð), Dk. 38 kýn (Bu ca) Sarý Kartlar: Dk. 44 Göksu, Dk. 62 Sezai (lazýðspor), Dk. 60 Salih, Dk. 83 fe (Bucaspor) Beþiktaþ'ýn Portekizli oyuncusu Simao G.Saray savunmasý karþýsýnda etkisiz kaldý. TFF 1. Lig'in 33. haftasýnda, sahasýnda Bucaspor'u 2-1 yenen lazýðspor, 8 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Bucaspor galibiyetle puanýný 61'e yükselten lazýðspor, bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çýkmayý garantiledi. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan büyük sevinç yaþayan lazýðsporlu taraftarlar, futbolcular ve teknik heyet, elde ettikleri baþarýyý doyasýya kutladý. lazýðsporlu taraftarlar, takýmlarýnýn Süper Lig'e çýkmasýný, lazýð tatürk Stadý'nda ve kentin caddelerinde coþkuyla kutluyor.geçen sezon TFF 1. Lig'e çýkan lazýðspor, bu sezon da bu baþarýlý grafiðini sürdürdü. Koç'a Dünya Süperyat ödülü KOÇ Top lu lu ðu'nun ter - sa ne si RMK Ma ri ne ta - ra fýn dan in þa e di len 45 met re lik sü per yat ''Ka ri - a'' ve 30 met re lik ''Sa ra - fin'', Dün ya Sü per yat Ö - dül Tö re ni'nde ''Jü ri Ö - zel Ö dü lü''nü al dý. Koç Top lu lu ðu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, dün ya yat sek tö rü nün ön de ge - len tem sil ci le ri ni bir a ra - ya ge ti ren ve bir bi rin den id di a lý yat la rýn ya rýþ tý ðý Dün ya Sü per yat Ö dül le - ri, 5 Ma yýs Cu mar te si ak þa mý Çý ra ðan Sa ra - yý'nda sa hip le ri ni bul du.

15 Y SPOR 7 MYIS 2012 PZRTSİ 15 VOLYBOLD OLÝMPÝYTLR GÝDÝYORUZ PO LON Y'YI 30 Y NN MÝL LÝ B YN T KI MI 2012 LON DR O LÝM PÝ YT L - RI'N K TIL M HK KI NI K ZN DI. Salon: TVF Baþkent Hakemler: liaksandr Piasetski xxx (Belarus), Karin Zahorcova xxx (Çek Cumhuriyeti) Türkiye: Gözde xxxx, Bahar xxx, Neslihan xxx, sra xxx, da xxx, Naz xxx (Gizem xxx Gülden xxxx, Neriman xxxx, Polen xx, Özge xx) Polonya: Skowronska xxx, Bednarek xx, Skorupa xx, Zebrowska xx, Okuniewska xxx, Werblinska xxx (Maj xxx, Kaczor xx, Wolosz x) Setler: 25-22, 25-22, 25-19, Süre: 77 dakika (24, 28, 25) TÜRKÝY () Milli Bayan Voleybol Takýmý, 2012 Olimpiyatlarý vrupa Kýtasý lemeleri final maçýnda, Polonya'yý 3-0 yendi. Türkiye, 2012 Londra Olimpiyatlarý'na katýlma hakký kazandý. Karþýlaþmayý Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný rol Ünal Karabýyýk ve diðer davetliler ile birlikte protokol tribününden takip etti. Maç boyunca son derece heyecanlý olduðu gözlenen Karabýyýk, her setin sonunda Bakan Kýlýç ile birlikte Milli Takýmý ayakta alkýþladý. TVF Baþkent Salonu'nun tamamý dolarken, seyirciler ellerindeki Türk bayraklarýný maç boyunca bir dakika bile ellerinden býrakmadýlar. Müthiþ tezahüratlarýyla Polonya takýmý oyuncularýný baský altýna alan seyirciler, performanslarýyla adeta () Milli Takým'ýn 7. oyuncusu oldular. Trabzon'da gergin ve sert geçen karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda tatsýzlýklar yaþanýrken, tribünlerden atýlan maddeler nedeniyle de oyun zaman zaman durdu. FOTOÐRF:. F.Bahçe fýrtýna gibi esti mre, Bienvenu ve Baroni'nin golleriyle Trabzonspor engelini kolay geçen sarýlacivertli ekip, Cumartesi günü Kadýköy'de G.Saray'la þampiyonluk maçýna çýkacak. 3-1 Stat: Hüseyin vni ker Hakemler: Mustafa Kamil bitoðlu xxx, Mehmet Cem Hanoðlu xxx, sým Yusuf Öz xxx Trabzonspor: Tolga x, Celustka x, Giray xx, Glowacki xx, Cech x (Dk. 29 Henrique), Zokora xx (Dk. 82 drian x), Colman xx, Serkan xx, lanzinho x (Dk. 75 Halil ltýntop x), Olcan xx, Burak xx Fenerbahçe: Volkan xxx, Gökhan xx (Dk. 56 Orhan xx), Bekir xxx, Yobo xxx, Ziegler xxx, Dia xxx (Dk. 73 Mehmet Topuz x), Selçuk xxx, Cristian xxx, mre xxx (Dk. 84 Caner x), Stoch xxx, Bienvenu xxxgoller: Dk. 3 mre, Dk. 31 Bienvenu, Dk. 84 Cristian (Fenerbahçe), Dk Burak (Trabzonspor) Sarý kartlar: Dk. 18 Gökhan, Dk. 32 Cristian, Dk mre, Dk. 74 Yobo, Dk. 88 Caner (Fenerbahçe) Dk Zokora, Dk. 74 Burak, Dk. 89 Giray, Dk. 90 Olcan (Trabzonspor) Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçýnda Beþiktaþ Milangaz, nefesleri kesin bir mücadele sonunda Fenerbahçe Ülker'i uzatma sonucu yenerek, seride 1-0 öne geçti. BÞÝKTÞ MÝLNGZ: 96 FNRBHÇ ÜLKR : 94 Salon: Beþiktaþ Milangaz rena Hakemler: Recep nkaralý xx, Zafer Yýlmaz xx, Fatih rslanoðlu xx Beþiktaþ Milangaz: rroyo xxxx 20, Hawkins xxx 24, Serhat Çetin xx 2, Barýþ Hersek xx 6, Mensah Bonsu xxx 24, Mehmet Yaðmur xx 6, rceg xx 11, Kemp x, Kartal Özmýzrak xx 3, Mehmet li Yataðan x, dem Ören x Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 15, Ömer Onan xxx 24, Preldzic xx 10, Gist xx 16, Vidmar x 2, Kaya Peker xx 6, Finley xx 9, ngin tsür x 2, Bogdanovic xx 10, Berkay Candan x 1. Periyot: 25-25, Devre: 42-45, 3. Periyot: 59-60, Normal süre: Beþ faulle çýkanlar: Mehmet Yaðmur, Serhat Çetin (Beþiktaþ Milangaz), Kaya Peker, ngin tsür, Preldzic, Gist, Ukic (Fenerbahçe Ülker) SÜRT TKNSÝ YRIÞLRI HLÝÇ'T NFSLRÝ KSTÝ TOPLM 14 yarýþtan oluþan Iþýklar Dünya Offshore 225 Þampiyonasý'nda, 2012 sezonunun ikinci yarýþýný da dün olduðu gibi Kerem Tuncer-lpay kdilek idaresindeki ''CI'' takýmý kazandý Haliç'te 3.92 kilometrelik parkurda ''Fatih Belediye Baþkanlýðý Grand Prix 2'' adýyla düzenlenen ikinci gün yarýþýnda, ilk gün mücadelesini de kazanan Kerem Tuncer-lpay kdilek ikilisi, tüm rakiplerini geride býrakarak zamanlarýyla kariyerlerine bir birincilik daha eklediler. Podyumda ikinciliði Murat Leki-Orçun Tufan'dan oluþan ''Beþiktaþ-Miele'' 'lik derecesiyle elde ederken, 36 saniye arkalarýndan finiþ gören Saruhan Tan-Kerim Zorlu'dan oluþan ''YKM Sport'' takýmý da üçüncü oldu. FIRTPN KOÞUSU YPILDI FIRT Plastik.Þ'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði tatürk Koþusu'nun 8.'si, Ýstanbul Belgrad Ormaný'nda yapýldý. Neþet Suyu parkurundaki koþuya 600'ü aþkýn sporcu katýldý. Toplam 15 farklý yaþ kategorisinde düzenlenen yarýþta genel sýralamada erkeklerde Ozan Demir birinci, ykut Taþdemir ikinci, Mehmet li kbaþ ise üçüncü oldu. Kadýnlarda da birinciliði Özlem Kaya, ikinciliði Svetlana Shepeleva, üçüncülüðü Lütfiye Kaya elde etti. Dereceye giren sporcular ödüllerini Fýrat Plastik Yönetim Kurulu Baþkaný Nevzat Demir verdi. SÜPR Final Þampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 maðlup ederek, þampiyonluk iddiasýný Kadýköy'e taþýmayý baþardý. Oldukça gergin bir atmosferde geçen maçta taraftarlarýn sahaya attýðý yabancý maddeler yüzünden zaman zaman oyunda duraklamalar yaþandý. Özellikle Fenerbahçe'de kaptan mre Belözoðlu Trabzonspor tribünlerinin hedefi oldu. ldýðý her top sonrasý proteste edilen mre Belözoðlu'nun Zokora tarafýndan sert hamlelere maruz kaldýðý görüldü. Karþýlaþmanýn 3. dakikasýnda ilk etkili ataðýný geliþtiren Fenerbahçe mre ile öne geçti. Golün etkisiyle savunmada kontrollü bir oyun ortaya koyan sarý-lacivertliler, sert geçen ve zaman zaman taraftarlarýn sahaya attýðý maddeler nedeniyle duran karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Bienvenu ile ikinci golü bulmayý baþardý. Hücumda ilk yarýda etkili pozisyonlar üretemeyen bordo-mavililer ise devrenin son anlarýnda geliþtirdiði ilk organize atakta Burak Yýlmaz ile golü bulup maçta farký 1'e indirdi. 3. dakikada Cristian'ýn ara pasýnda savunmanýn arkasýnda topla buluþan mre, meþin yuvarlaðý yerden bir vuruþla filelere gönderdi: dakikada NOTLR... NOTLR.. Süper Final Þampiyonluk Grubu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasýndaki karþýlaþmaya ev sahipliði yapan Hüseyin vni ker Stadý, önemli günlerinden birini yaþadý. Yaklaþýk 25 bin dolayýnda bordo-mavili taraftar, 16.30'da stat kapýlarýnýn açýlmasýyla Hüseyin vni ker Stadý tribünlerini doldurdu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'yi protesto etmek için kentte yürüyüþ düzenleyen bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi tribünde de sloganlarýna devam ederek takýmlarýna destek verdiler. Fenerbahçe taraftarýnýn yer almadýðý Hüseyin vni ker Stadý'nýn misafir takým tribününde kadýn ve çocuk taraftarlar maçý izlediler. Trabzonspor'da tek deðiþiklik Glowacki Trabzonspor'da geçen hafta Galatasaray maçý kadrosuna göre tek deðiþiklik yapýldý. Teknik direktör Þenol Güneþ, sarý-kýrmýzýlý takým ile oynanan maçta sakatlanan genç oyuncu Mustafa Yumlu'nun yerine stoperde rkadiusz Glowacki'yi görevlendirdi.n son 3. dakikada Cristian'ýn ara pasýnda savunmanýn arkasýnda topla buluþan mre, meþin yuvarlaðý yerden bir vuruþla filelere gönderdi. FOTOÐRF:. Celustka'nýn saðdan ortasýnda, savunmanýn arkasýndaki Olcan'ýn geliþine vuruþunda, top kaleci Volkan da kaldý. 12. dakikada Cech'in ceza alanýnýn hemen dýþýndan sert þutunda top az farkla direðin yanýndan auta gitti. 15. dakikada Stoch'un þutunda, kaleci Tolga'dan seken topu savunmada Giray kornere çelmeyi baþardý. 31. dakikada mre'nin pasýnda ceza alanýna girerek kaleci Tolga ile karþý karþýya kalan Stoch'un þutunda Tolga'yý geçerek filelere doðru giden topa çizgi önünde Serkan yatarak müdahale etti. ncak bu futbolcunun uzaklaþtýrmak istediði top ile ceza alaný sað normal sezonun 22'inci haftasýndaki skiþehirspor maçýnda ilk 11'de oynayan Polonyalý oyuncu, ligde 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çýktý.sakatlýðý bulunan Volkan Þen, geçen haftaki Galatasaray maçýnda olduðu gibi yine kadroda yer alamazken oynayabilecek seviyeye gelen Halil ltýntop ise yedek soyundu. ykut Kocaman'dan 3 deðiþiklik Fenerbahçe'de ise teknik direktör ykut Kocaman, geçen hafta 1-0 yenildikleri Beþiktaþ maçý kadrosuna göre 3 farklý oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Kocaman, sakatlýðý bulunan lex'in yerine mre'yi, Mehmet Topuz'un yerine Dia'yý oynattý. Mehmet Topuz gibi Semih'i de yedek kulübesine çeken Kocaman, Bienvenu'yü forvette sahaya sürdü. Geniþ güvenlik önlemleri Fenerbahçe'nin dün Trabzon'a geliþinin ardýndan kentte sarý-lacivertli takým için geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Fenerbahçe takýmýnýn çaprazýnda buluþan Bienvenu, Giray'dan sýyrýlarak Tolga'nýn saðýndan meþin yuvarlaðý filelere gönderdi: dakikada lanzinho'nun ceza alanýnýn hemen dýþýndan sert þutunda kaleci Volkan topun sahibi oldu dakikada lanzinho'nun pasýnda ceza alanýna giren Olcan'ýn ortasýnda yakýn mesafede topu kontrol eden Burak, yerden bir vuruþla topu filelere göndererek farký 1'e indirdi: dakikada Orhan'ýn pasýnda savunmada Giray'dan sýyrýlan Bienvenu'nun kaleci Tolga ile karþý karþýya kaldýðý pozisyondaki þutunda Tolga topu kornere göndermeyi kaldýðý otelden Hüseyin vni ker Stadý'na ulaþan güzergahta olasý bir olumsuzluða karþý güvenlik görevlileri görev aldý. Hüseyin vni ker Stadý'na meþale, maytap ve kesici aletler sokulmamasý için de tedbirler alýndý. Fenerbahçe otobüsünün camý çatladý Fenerbahçe Takýmý'ný taþýyan otobüsün camý, bordo-mavili taraftarlarýn attýðý þiþe ile çatladý. Yoðun güvenlik önlemleri altýnda Hüseyin vni ker Stadý'na gelen sarý-lacivertli ekibe protokol tribün önüne bekleyen bordomavili taraftarlar sloganlarla tepki gösterdi. Taraftarlar tarafýndan atýlan bir þiþe otobüsün camýnýn çatlamasýna neden oldu. Zokora, mre ile tokalaþmadý Maç öncesi seromonide Trabzonsporlu Zokora, kendisine ýrkçý sözler söylediðini iddia ettiði Fenerbahçeli mre Belözoðlu ile tokalaþmadý. Kaptan olarak çýkan mre Belözoðlu, elini uzatmasýna karþýn Fildiþi Sahilli oyuncu elini arkasýna çekerek bu oyuncuya el uzatmadý. baþardý. 60. dakikada Cristian'ýn kullandýðý serbest vuruþta, top kaleci Tolga da kaldý. 70. dakikada Burak'ýn kullandýðý serbest vuruþta kaleci Volkan sol üst köþesine doðru gelen topu kornere çelerek önemli bir tehlikeyi önledi. 84. dakikada Stoch'un uzun pasýnda savunmanýn arkasýnda topla buluþarak kaleci Tolga ile karþý karþýya kalan Cristian, aþýrtma bir vuruþla topu filelere gönderdi: dakikada drian'ýn saðdan ortasýnda, ceza alaný içinde iyi yükselen Burak'ýn kafa vuruþunda, top üst direðe çarparak auta çýktý. Fenerbahçe, karþýlaþmadan 3-1 galip ayrýldý.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN D N YÜK SK GÜR S DÂ ÝS LÂMIN S DÂ SI O L CK TIR Y7 MYIS 2012 PZRTSÝ Ga zi an tep te dü zen le nen Sos yal Prob lem le re Pey gam ber Yo lu ndan Çö züm ler ko nu lu sem poz yu ma 60 ülkeden bin 200 din âlimi, akademisyen ve kanaat önderi katýldý. Fakirliðin çözüm yolu PROF. DR.OSMN GÜNR, FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN KÂÝNT KÝTBININ DOÐRU OKUNMSI V SÜNNT-Ý SNÝYYY RÝYT DÝLMSÝ GRKTÝÐÝNÝ BLÝRTTÝ. SM SUN 19 Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö züm yol la rýn da sün ne tul la ha ri a yet et me nin bü yük ö ne mi ol du ðu nu söy le di. Ga zi an tep te dü zen le nen Sos yal Prob lem le re Pey gam ber Yo lu ndan Çö züm ler ko nu lu sem poz yu mun i kin ci o tu ru mun da Ýç ti maî Prob lem ler ve Çö züm Yol la rý ko nu þul du. Prof. Dr. li Kö se nin baþ kan lý ðý ný yap tý ðý o tu rum da ilk o la rak, Prof. Dr. Os man Gü ner, Fa kir lik ve Çö züm Yol la rý ko nu sun da su num yap tý. Fa kir li ðin se bep le ri ne de ði nen Gü ner, Fa kir li ðin a na se bep le ri, za ru rî ih ti yaç la rýn kar þý lan ma sý i çin ge rek li o lan kay nak la rýn ye ter siz li ði de ðil, mil let le rin be nim se miþ ol duk la rý, e ko no mik ve sos yal te lâk ki ler i le kay nak la rýn kul la nýl ma sý, da ðý týl ma sý ve tak si min de ki a da let siz lik tir. Bu gün aç lýk ve yok sul luk çe ken ba zý f ri ka ve s ya ül ke le rin de her ne ka dar ya þa nan ik lim þart la rý nýn se bep ol du ðu ba zý o lum suz luk lar var sa da, he men hep si nin nü fu su nun az, top ra ðý nýn faz la, yer al tý ve yer üs tü zen gin lik le ri nin de fev ka lâ de Prof. Dr. Os man Gü ner dü zey de ol du ðu gö rül mek te dir. Bu gi bi im kân la ra rað men, fa kir li ðin had saf ha da bu ül ke ler de ya þa ný yor ol ma sý ný, prob le min te me lin de be þe rî ve me de nî te lâk ki le re bað lý sa ik le rin ro lü þek lin de de ðer len dir mek ge re kir. di ye ko nuþ tu. Sün net-i Se niy ye ý þý ðýn da fa kir li ðin çö züm yol la rý ný an la tan Gü ner, bu nun kâ i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý, sün ne tul la ha ri a yet e dil me si ve yer li ye rin ce tat bik e dil me siy le ya kýn dan a lâ ka lý ol du ðu nu di le ge tir di. Gü ner, fen di miz in (asm) ya þa dý ðý dö nem de Me di ne ha ya týn da ki mad dî sý kýn tý ve fakr-u za ru ret kar þý sýn da a lý nan ted bir ler ve tat bik e di len me tot lar fev ka lâ de e hem mi yet arz et mek te dir. Kur ân da i fa de si ni bul du ðu ü ze re s hab-ý Ki ram ýn böy le si ne zah met ve sý kýn tý ya uð ra ma sý her kes ten ön ce fen di miz'e (asm) a ðýr gel mek te ve ü zer le ri ne tit re yip, on la ra kol ka nat ger mek tey di. s ha býn ya þa dý ðý aç lýk ve fakr-u za ru ret, O nun da ih ti ya rî o la rak fa kir lik ya þa ma sý na, dert le ri ni on lar la bir lik te du yup his set me si ne ve be ra ber ce pay laþ ma sý na se bep ol muþ tu. þek lin de ko nuþ tu. Gaziantep / cihan Ý LÝM, ML G TÝR MLÝ SU U DÝ ra bis tan lý a ka de mis yen Prof. Dr. b dül ha mit bu Sü ley man da ce ha let ve çö züm yol la rý ný an lat tý. Ca hil li ðin prob le mi çö zül dü ðü tak dir de bü tün prob lem le rin çö zü le ce ði ne i þa ret e den Sü ley man, n cak, bi li min kar þý sýn da o lan, a me li do ðu - ran il min kar þý sýn da o lan ca hil lik ten bah se di yo ruz. Ý lim a mel ge tir mi yor sa, o da ca - hil li ðin baþ ka bo yu tu dur. Ca hil li ðin ar dýn da ki ger çek se bep le ri a raþ týr mak ge re kir. Ý - lim ta lep et mek, cen net yo lu na gir mek tir. de ðer len dir me sin de bu lun du. ÝH TÝ LÂ F KR ÞI ÝT TÝ FK DOÇ. DR. Cü neyd Gök çe i se Tef ri ka ve Çö züm Yol la rý ko nu sun da ko nuþ tu. Gök çe, ce ha let, za ru ret, ih ti lâ fa kar þý, ma ri fet, sa n'at ve it ti fak la ci hat e dil me - si ge rek ti ði ni an lat tý. Top lu mu sar san, bir bi ri ne düþ man ya pan se bep le rin ba - þýn da tef ri ka nýn gel di ði ni di le ge ti ren Gök çe, ya pay bir ta kým ba ha ne le rin ar ka - sý na sý ðý nýl dý ðý ný, bu ba ha ne le rin ba þýn da da ýrk çý lý ðýn gel di ði ni kay det ti. Irk çý lý - ðýn men fur bir zih ni yet ol du ðu nu ak ta ran Gök çe, Bu his a da le ti ta ru mar e di - yor. Çün kü bu duy gu ya sa hip o lan lar baþ ka sý na ya þam hak ký ta ný mý yor. Sos yal bað la rý ko pa rý yor. Bu duy gu nun e ge men ol du ðu or tam da zu lüm ve vah þet o - lu yor. Bu ra da mer ha met ten, mü rüv vet ten, þef kat ten söz e di le me ye ce ði ni ra - hat lýk la söy le ye bi li riz. Irk çý lý ðýn ol du ðu yer de fe sat, ki bir ve e na ni yet söz sa hi bi o lur. Fit ne ve fe sa dýn ar ka pla nýn da bu za li ma ne duy gu var dýr. di ye ko nuþ tu. FN DÝ MÝ ZÝ (SM) HR K S ÖR NK L M LI PY GM BR Yo lu nun v ren sel li ði ve Tem sil ko nu lu o tu rum da ko nu þan Ce za - yir li a ka de mis yen Prof. Dr. b dur rez zak Gas sum Mu ham me di (asm) me to dun ö - zel lik le ri nin in sa ný ku þat tý ðý ný ak tar dý. Gas sum, þöy le ko nuþ tu: Bu de ðer ler ö zel bir ba ba lýk o la rak or ta ya çý ký yor. Hz. Pey gam ber in (asm) ço cuk la rýy la o lan i liþ ki si, ö zel - lik le Hz. Fa tý ma i le i liþ ki si fark lý bo yut lar da. Ko ca o la rak da so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir di ði ni gö rü yo ruz. O, ör nek ve mo del bir ba ba dýr. Ha ným la rý na ha ka ret et ti ði söz ko nu su de ðil dir. Hz. Mu ham med in (asm) e vin de bir den faz la ha ným var dý, an cak a da let hâ kim di. Fark lý ýrk lar dan ha ným la rý var dý. n cak o, sev gi ve hoþ gö rü i çin de hep siy le a da let i çin de ge çi ne bi li yor du. de ðer len dir me sin de bu lun du. Sadakataþý ve Zemzem Vakfý'nýn ortak projesi olan Kur'ân Kursu'nda 80 öðrenci eðitim görecek. Sadakataþý Derneði, Somali de Kur ân Kursunu hizmete açtý SO M LÝ NÝN baþ þehri Mo ga di þu da yak la þýk i ki ay ön ce te me li a tý lan Dar ul Kur ân, Kur ân ði tim O ku lu So ma li Bü yü kel çi si Ka ni To run u ka tý lý mýy la hiz me te a çýl dý. Kýz ve er kek ço cuk lar i çin 2 ay rý sý nýf tan o lu þan Kur ân Kur su nda 80 öð ren ci e ði tim gö re cek. Sa da ka ta þý Der ne ði ve Zem zem Vak fý nýn or tak pro je si o lan Kur ân Kur su a çý lý þý sý ra sýn da öð ren ci le re çe þit li he di ye ler da ðý týl dý. Kur ân ha fýz lý ðý na bü yük ö nem ve ri len So ma li de ço cuk - DP R M da ya nýk lý ol ma dý ðý tes bit e di len 30 yýl lýk Mar ma ra Ý la hi yat Vak fý Ca mi i nin yý ký mý na baþ lan dý. Bu gü ne ka dar ve fat e den çok sa yý da si ya set çi, iþ a da mý ve sa nat çý nýn ce na ze na ma zý nýn ký lýn dý ðý ca mi, geç ti ði miz gün ler de ký lý nan son Cu ma na ma zýn dan son ra i ba de te ka pa týl mýþ tý. Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Ýn þa at Fa kül te si ra po run da, 1982 yý lýn da ya pý mý na baþ la nan ve 1984 yý lýn da i ba de te a çý lan Mar ma ra Ý la hi yat Vak fý Ca mi i nin dep re me da ya nýk lý ol ma dý ðý be lir til miþ ti. Ra por ü ze ri ne Mar ma ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü, ca mi nin yý ký la rak ye - lar, a dý na Duk si de dik le ri met re ka re lik et ra fý a ðaç dal la rý üs tü te ne ke ve ça lý lar la ör tü lü ze mi ni top rak me kân lar da e ði tim le ri ni sür dür me ye ça lý þý yor lar. Böl ge de ki ih ti ya cý göz ö nün de bu lun du ran Sa da ka ta þý Der ne ði yet ki li le ri ye ni Kur ân Kur su te me li ne de ilk har cý a ta rak ye ni pro je nin star tý ný ver di ler. Böl ge de bu lu nan der nek ay ný za man da a dak ve a ki ka kur ban ke sim ve da ðý tým or ga ni zas yo nu ger çek leþ tir di. Ýstanbul / Yeni sya Mar ma ra Ý la hi yat Ca mii yý ký lý yor ni den ya pýl ma sý na ka rar ver miþ ti. Yý ký ma ca mi nin sol ta ra fýn da ki mi na re sin den baþ lan dý. Bir mi na re si ya rý ya ka dar yý ký lan ca mi nin þa dýr van kýs mý nýn bü yük bö lü mü de yý kýl dý lý yýl lar da ya pý lan fa kül te bi na la rý nýn ye ni len me si pro je si kap sa mýn da ye ni den ya pý la cak ca mi nin fi nans ma ný ný i se bir ha yýr se ver kar þý lý yor. Ye ni ca mi in þa a tý nýn 2 yýl i çin de bi ti ril me si ve hiz me te a çýl ma sý bek le ni yor. Bu a ra da, ca mi nin i ba de te ka pa týl dý ðý ný bil me yen ba zý va tan daþ lar i se na maz kýl mak i çin gel dik le ri ca mi de gör dük le ri man za ra kar þý sýn da ký sa sü re li þaþ kýn lýk ya þa dý. Ýstanbul / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı