AYIN MAKALESĠ. Ünal AYDIN Ġzmir YMMO BaĢkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYIN MAKALESĠ. Ünal AYDIN Ġzmir YMMO BaĢkanı"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ YOLSUZLUKLA MÜCADELE Ünal AYDIN Ġzmir YMMO BaĢkanı Globalleşen Dünya, gelişen teknoloji, etkinleşen iletişim gibi nedenlerle yolsuzluklar biçim ve içerik değiştirmiş, evrenselleşmiş, daha büyük hacimlere ulaşmış, tüm toplumların tüm bireylerini etkiler olmuş, tek tek ülkelerin alacağı bireysel ve durağan tedbirlerle önlenemez hale gelmiştir. Amerika'da Enron, Avrupa'da Siemens ve daha niceleri olayın büyüklüğünün göstergeleri. Birleşmiş Milletler anketi Dünya çapında yolsuzlukların arttığını belirlemiş. Bu ankete göre insanların sağladığı gelirin neredeyse yüzde yirmisi rüşvetten, yolsuzluktan sağlanmış. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapılan ankete göre her bir kişi son bir yıl içinde en az bir defa rüşvet vermek zorunda kalmış. Dünya ölçeğinde sağlaman hasılanın yüzde on kadarının aklanmış para tutarından oluştuğu talimin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu göstergelerin daha da vahim olduğu biliniyor. Kapıkule fiyaskosu ve diğer gümrük dedikoduları, beş şiddetinde depremlere dayanamayıp yıkılan binalarımız ile ilgili ruhsat sorunları, hijyenik olmayan gıda üretimine dair iğrenç tespitler, organ gaspına ve kaçak göçmen nakline dair görüntüler, narkotik şube operasyonlarının sonuçları korsan CD baskınları, ödenmeyen vergiler, kayıt dışı çalıştırılan işçiler, eksik ödenen primler ve daha niceleri olayın Ülkemiz açısından öneminin göstergeleri. Alındığı söylenen ilave tedbirler, artırıldığı söylenen denetimler, ağırlaştırıldığı ifade edilen cezalar, baskınlar, operasyonlara rağmen yolsuzluk ve rüşvet olayları sonlandırılamıyor. Demek ki birşeyler atlanıyor ya da ihmal ediliyor. Örneğin değişen ve küreselleşen teknoloji, iletişim, 1

2 ulaşım ve bu gibi olgular paralelinde evrensel bir yolsuzlukla mücadele program tümdünya devletleri tarafından benimsenip uygulamaya konulamıyor. Örneğin tüm DÜnya'daki mal ve hizmet hareketlerinin kayıt içine alınması ve bu kayıtların evrensel kurallara göre tutulup denetlenmesi için tüm devletler fikir ve eylem birliği içinde olamıyorlar. Örneğin ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim konularında yetişmiş/yetiştirilmiş ve deneyim birikimi edinmiş meslek mensuplarında yeterince yararlanılamıyor. Örneğin seçilmişler, tekrar seçilebilmek umuduyla bilinen bazı olayların üzerine yeterince inançlı ve kararlı bir şekilde gidemiyor. Kayıt dışılık azaldığı ölçüde yolsuzlukların azalacağı artık genel kabul görmüş bir doğrudur. Bu doğruya ulaşmada meslektaşlarımızın daha büyük katkılarda bulunabileceği bilinen bir başka doğrudur. Bu doğruların aydınlığında meslektaşlarımızın görülüp değerlendirilmesi umudumuzdur. 2

3 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 76 OCAK-ġUBAT 2007 Ayda Bir Yayımlanır. Adres: Kıbrıs Şehitleri Cad. Kervan Apt. No:7 Alsancak/İZMİR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayanlar Ayşe AKAY (Yazı İşleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI BANKA ŞUBE HESAP ADI NO ZİRAAT BANK.ALSANCAK ŞB YAPI KREDİ BANK.MUSTAFABEY ŞB Not: Bültenimizde yayımlanan makaleler Odamızın görüşü olmayıp yazanların kişisel görüşleridir. 3

4 I- ODAMIZDAN HABERLER + YMM ODA BAġKANLARI TOPLANTISI ĠZMĠR DE YAPILDI: (8) Odanın Başkan ve Başkan Yardımcıları İzmir de bir araya gelerek mesleki sorunları görüşmeye devam ettiler. YMM Oda Başkanları yıllardan beri iki ayda bir toplanmaktadır. Toplantının gündemi Ankara Odası tarafından başkanların görüş ve önerileri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. İlk toplantı Oda binasında yapıldı. Daha sonra Karaca Oteli salonunda üyelerimizin de katıldığı ikinci toplantı yapıldı. Her iki toplantıya Türmob Başkanı Mehmet Timur ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Son derece faydalı geçen toplantıya (80) dolayında üyemiz katıldı. + SOSYAL GÜVENLĠK KILAVUZU Üyelerimize gönderilen sosyal güvenlik kılavuzu kitabının iyi bir kaynak olduğunu tahmin ediyoruz yararlı olmasını dileriz. Söz konusu kitabın önsözü Oda Başkanımız Ünal AYDIN tarafından yazılmasına rağmen baskıya yanlışlıkla kardeş Odamız olan İzmir SMMM Oda Başkanı Feyzullah TOPÇU ismi intikal etmiştir. Bunun nedeni SMMM lere dağıtılan kitabın da aynı matbaada basılmasıdır. + ÜSTADIMIZ CEVDET YALÇIN VEFAT ETTĠ: Eski Baş Hesap Uzmanı olan ve bir dönem İzmir Defterdarlığı da yapan üstadımız yaşama veda etti. Merhuma Allahtan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. + KAZDAĞ GEZĠSĠ: 24 Odalı Öngel Country Oteline Şubat günleri için bir gezi programlandı ve üyelerimize duyuruldu. Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle. 4

5 ODAMIZA GELEN YAZILAR GEÇĠCĠ VERGĠDE HATA PAYI UYGULAMASI Temel SavaĢ Vergi Denetmeni I-GEÇĠCĠ VERGĠ KONUSUNUN GENEL HATLARIYLA ĠRDELENMESĠ: Bilindiği gibi geçici vergi ile ilgili düzenleme Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre; Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari ve mesleki kazancın tespitine iliģkin hükümlerine göre ( Ġndirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altıģar aylık kazançları ( 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu iģlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. Bakanlar Kurulu geçici vergi dönemlerini üç aya indirmeye, geçici verginin beyan ve ödeme sürelerini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onbeģinci günü akģamı olarak belirlemeye yetkilidir...yapılan incelemeler sonucunda, geçmiģ dönemlere ait geçici verginin %10 u aģan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. 5

6 Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleģen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir şeklindedir. Kurumlar vergisi mükellefleri de; cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre Kurumlar Vergisi oranında geçici vergi ödeyeceklerdir. Vergi incelemesi sonucunda kurumlar vergisi veya gelir vergisi yönünden matrah farkı belirlendiğinde, ilgili dönemlere ait beyan edilen geçici verginin %10 unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin saptanması halinde eksik beyan edilen bu kısım için geçici vergi yönünden de işlem yapılacaktır.geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için ise % 10 luk yanılma payı uygulanmayacaktır. II- VERGĠ ĠNCELEMESĠ SONUCUNDA EKSĠK BEYAN EDĠLDĠĞĠ SAPTANAN GEÇĠCĠ VERGĠNĠN BELĠRLENMESĠ: Geçici vergi de %10 yanılma payı uygulamasında inceleme elemanları arasında öteden beri uygulamada bir birlik oluşmamıştır. %10 yanılma payı uygulaması, iki farklı görüş nedeniyle, iki farklı uygulamaya neden olmuştur. Bir görüşe göre geçici vergide hata payı uygulaması beyan edilen geçici vergiye uygulanması gerekirken, diğer bir görüşe göre de beyan edilmesi gereken geçici vergiye uygulanması gerektiği şeklindedir. % 10 luk hata payının beyan edilmesi gereken geçici vergiye uygulanmasını savunanlar, mükellef üzerinde oluşan vergi yükü açısından konuyu irdelemekte, adalet ilkesine daha uygun olacağını düşünmektedirler. Geçici vergi niçin alınır? Elde ettikleri kazançları; gelir vergisi mükellefleri takip eden yılın mart ayı, kurumlar vergisi mükellefleri ise takip eden yılın nisan ayında beyan ederler ve ödemeye başlarlar. Devlet vergi gelirlerini hemen oluşturmaktan yanadır. Gerek enflasyon, gerekse zaruri gereksinimler nedeniyle vergi gelirlerinin hazineye bir an önce intikâl etmesinde yarar vardır. 6

7 Dolayısıyla daha sonra gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek kaydıyla geçici vergi tanımlamasıyla, bu vergi üçer aylık dönemler halinde vergi mükelleflerinden alınmaktadır. Bu açıklamada göstermektedir ki, geçici vergi akan yılın vergisidir. Aradan yıllar geçtikten sonra yapılan incelemelerde artık geçici vergi bir anlam ifade etmemektedir. Bulunan matrah farkı geçici vergi yönünden de vergi ziyaını oluşturduğundan, incelemelerde geçici vergi istenmemekle birlikte, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi doğal olarak önerilmektedir. Maliye Bakanlığının inceleme elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri, genellikle geçmiş yıl incelemelerini kapsamaktadır. İncelemeye mükellefler zaman aşımı süresi içinde alınmakta, geçici vergi yönünden de mükelleflerin beyan dönemi geçmiş olmaktadır. Hatta inceleme elemanları vergi inceleme raporlarının sonuç bölümlerinde; geçici verginin mahsup döneminin geçmesi, gelir veya kurumlar vergisine mahsup olanağının olmaması nedeniyle, yalnızca vergi ziyaı cezası ile gecikme faizlerinin uygulanması gerektiğini önermekte, geçici vergi önermemektedirler. Yasa hazırlanırken bu durum göz önüne alınmış olmalıdır ki, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde..yapılan incelemeler sonucunda, geçmiģ dönemlere ait geçici verginin %10 u aģan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen bu kısım için re sen veya ikmalen geçici vergi tarh olunur. şeklinde ifade edilerek, %10 yanılma payının, beyan olunan kısma uygulanacağı belirtilmek istenmiştir. Aslında bu konu yasada oldukça açıktır. Yukarıda yasa maddesinde belirtildiği üzere altı çizilerek ifade edildiği gibi geçmiģ dönemlere ait geçici verginin %10 unu aģan tutarda eksik beyan edildiğinin denmekle, %10 yanılma payının beyan edilen geçici vergiye uygulanacağı anlatılmaktadır. Yine geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için %10 yanılma payı uygulanmamasının nedeni de beyan edilen geçici vergi olmamasından kaynaklanmaktadır. 7

8 Nihayetinde; Maliye Bakanlığı bu tartışmaya bir sirkülerle açıklık getirerek uygulama birliğini sağlamıştır. Her yıl yeniden yayınlanan güvenilir bir kaynak niteliği taşıyan Hesap Uzmanları Derneği yayını Beyanname Düzenleme Klavuzu na göre de konu ile ilgili görüş değiştirilmiş, %10 yanılma payının mükellefin beyan etmesi gereken geçici vergiye uygulanması gerektiği şekline dönüştürülmüştür yılı Beyanname Düzenleme Klavuzu nda %10 yanılma payı uygulaması beyan edilmesi gereken tutara uygulanır şeklindedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tarih, GVK-25/ sayılı, 25 nolu gelir vergisi sirkülerine göre;..bu çerçevede, yapılan incelemeler sonucunda geçmiģ dönemlere ait geçici verginin %10'u aģan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, %10 yanılma payının beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinin sözü edilen dördüncü fıkrası ile mükelleflerin hesap hataları sonucu yanılma halini düzenlemiģ olup, geçici vergi beyannamelerinde matrah beyan etmeyen mükellefler için beyan edilmesi gereken vergi matrahının %10'u kadar bir yanılma payı söz konusu olacak, geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için ise yanılma payı uygulanmayacaktır. Denilmektedir. Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında her iki duruma göre, konuyu örneklemeye çalışalım. -X A.Ş nin 2005 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda; yükümlü şirket hakkında 2005 yılında ,00 YTL matrah farkı saptanmıştır. Bu farkın tamamı 4. geçici vergi dönemine aittir. X A.Ş nin, Ocak-Aralık/2005 dönemi geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyanı özeti ise şu şekildedir. (Önceki dönemde hesaplanan geçici vergi tutarı bulunmamaktadır.) 8

9 Tablo:1 Dönemi (2005 ) Ocak - Aralık Dönem Kazancı ,00 Zarar - Kâr ve İlaveler Toplamı ,00 Mah. Edi. Geç. Yıl - Zararları Geçici Vergi Matrahı ,00 Hesaplanan Geçici Vergi ,00 (%30) Önc. Dönemlerde Hes. - Geç. Ver. Ödenecek Geçici Vergi ,00 Buna göre; X A.Ş nin yukarıdaki verilerden hareketle hata payı da dikkate alınarak olması gereken geçici vergi beyanları her iki şekilde de aşağıdaki şekilde belirlenecektir. -Beyan Edilmesi Gereken Geçici Vergiye %10 Yanılma Payı Uygulaması: Tablo:2 Dönemi (2005) Ocak Aralık 1 Beyan Edilen Geç. Ver. Mat ,00 2 Bulunan Matrah Farkı ,00 3 Beyanı Ger. Geç. Ver. Mat ,00 (1+2) 4 Hesaplanan Geçici Vergi ,00 (3x%30) 5 Yanılma Payı (4x%10) 3.300,00 6 Yanılma Payı Sonrası ,00 Hesaplanan Geçici Vergi (4-5) 7 Önceki Dön. Hes. Geç. Ver. - 8 Ödenmesi Ger. Geç. Ver.( ,00 7) 9 Ödenen Geçici Vergi ,00 10 Re sen Tarhı Ger. Geç. V. (8-9) ,00 9

10 -Beyan Edilen Geçici Vergiye %10 Yanılma Payı Uygulaması: Tablo: 3 Dönemi (2005) Ocak Aralık 1 Beyan Edilen Geç. Ver. Mat ,00 2 Bulunan Matrah Farkı ,00 3 Beyanı Ger. Geç. Ver. Mat ,00 (1+2) 4 Hesaplanan Geçici Vergi ,00 (3x%30) 5 Yanılma Payı 1.500,00 6 Yanılma Payı Sonrası ,00 Hesaplanan Geçici Vergi (4-5) 7 Önceki Dön. Hes. Geç. Ver. - 8 Ödenmesi Ger. Geç. Ver.( ,00 7) 9 Ödenen Geçici Vergi ,00 10 Re sen Tarhı Ger. Geç. V. (8-9) ,00 Mevcut 25 nolu sirkülere göre sağlanan uygulama birliğine göre, şu anda uygulama alanı tablo 2 de belirtildiği gibidir. %10 hata payı uygulamasının bu çerçevede değerlendirilmesi uygulama birliği açısından doğru olacaktır. III-SONUÇ: Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120. maddesi hükmü uyarınca; yapılan vergi incelemelerinde geçici verginin %10 u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, %10 yanılma payı uygulaması, Maliye Bakanlığının 25 nolu sirkülerinde belirtildiği gibi uygulama birliği açısından beyan edilmesi gereken geçici vergi tutarının %10 unu aşan kısmı için re sen veya ikmalen tarhiyata konu edilmelidir. Ancak; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde konu ile ilgili bir değişikliğe gidilmesinde de yarar olduğu çok açıktır. 10

11 Yararlanılan Kaynaklar: -Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2003 Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını -Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2006 Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını - Gelir Vergisi Kanunu- Madde: Mük Kurumlar Vergisi Kanunu- Madde: 25 - Gelir Vergisi 25 Nolu Sirküler 11

12 YMM NĠN FARKI= YEMĠNĠ + MÜHRÜ = SORUMLULUĞU Saffet KUMBAS Yeminli Mali MüĢavir Son günlerde, mesleğimizle ilgili kısaltılmış bazı ibareler TMS, UFRS, TMSK, TUDESK,BDDK,SPK,EPDK gibi ve benzeri pek çok kurum çokça konuşulmakta ve yazılmaktadır. Denetimle ilgili yaratılan bu kavram kargaşası gereksiz görülebilir ama sebepsiz değildir. Bildiğiniz gibi, ülkemizde yirmi yıl öncesine kadar denetimde standart falan yoktu; bilinmiyordu. Sadece, A. Anderson ve P.W. House gibi bazı bağımsız denetim şirketleri belli standartlar oluşturmuşlardı. Bilahare, 1987 yılında SPK ve M.Bakanlığı nın yayınladığı tebliğlerle denetim standartları uygulanmış ve günümüze kadar gelinmiştir. Bu arada, önemli iki tarihin altını çizerek belirtmek isterim; SPK dan hemen sonra, 1989 yılında 3568 sayılı meslek yasamız çıkartılmış, 1994 yılında da tek düzen hesap planına geçilmiştir. Hatırlayacağınız gibi, 3568 sayılı yasa çoğumuzu mutlu etmekle birlikte, etkin ve yetkin intelligentsiayı üzmüştür. Zira, onlar, zaten üst seviyede denetim standartlarını uygulamaktaydılar; keza incelemelerde mükellefleri bir şekilde savunabiliyorlar, idare ve denetim makamlarında kabul görüyorlardı. Ayrıca, yemine, mühre ne gerek vardı. YMM sayısı sınırlı tutulmalı, meslek sulandırılmamalıydı. Durduk yerde, mesleki rekabeti körüklemek, abesle iştigaldi. Sadece, mahdut, belirlenmiş sayıda YMM ile sınırlı olursa, belki o zaman 3568 arzu edilen bir yasa olabilirdi yılında, tek düzen hesap planına geçiş çok yararlı olmuştur. Üyelerimiz standart konusunda çok şey öğrenmiş ve bilgilerini pekiştirerek günümüze kadar gelinmiştir. Böylece, Türmob üyeleri, kavramlara ve standartlara yabancılık çekmeyecek, intibakları çok kolay olacaktır.yine de, ayrı bir kanala yönelen SPK nın artarak yükselen tecrübe ve birikimi ile kıyas kabil değildir. Zaten, günümüzde de, SPK bu mevcut müktesebatıyla ayrı bir denetim talebiyle, tebliğlerini yayınlama çaba ve iddiasındadır. 12

13 Tabi, ifade ettiğim gibi, YMM sayısı sınırlandırılamayınca, 3568 sayılı yasanın da sütü ve maması kesilerek, doğduğu gündeki gibi bebek bakımsız bırakılmıştır. Nitekim, ciro ve aktife göre bir ölçüde zorunlu sayılan tam tasdik, süratle ihtiyariye dönüştürülmüştür. Nasıl olsa, aristokrasi için, SPK,BDDK veya benzeri kurumlar vasıtasıyla halka açık şirketlerin bağımsız denetim zorunluluğu şeklinde, şayet yetmezse İMF ve D.Bankasının önerileriyle, müşteri yaratma imkanları vardır; daha da artırılacaktır. Hasılı, üsttekiler, alttakilerle komşuluk yapmak istememektedirler. Önemli, diğer bir neden de, idare ve denetim, vergi incelemelerinde, YMMden uzak durmak, YMM yi uzakta tutmak istemektedir. Genelde, inceleme yazısını tebellüğ ettiği anda, defterlerini yok ederek ibraz etmemeye veya kaybolmaya yada benzeri fikirler üretmeye meyyal/yatkın mükellef, birden kişiliği değişiyor olmalı ki, YMM ye koşarak Lütfen beni güzelce inceleyiniz, canım çok çekti, yüksek vergiler ödemek istiyorum, ayrıca bu hizmetinize karşın ücreti neyse öderim. diyor da sanki, YMM ler inadına aksini yapıyor. Siz yetkili otoritelerin, YMM ye ücret yerine sadece devlete vergi ödesin kafi anlayışıyla tam tasdik zorunluluğunu kaldırdığınız mükellefleriniz, maalesef, biz YMM lerin temini ve muhafazasında çok güçlük çektiğimiz müşterilerimiz oluyorlar. Bu kıtlıkta, bin bir zorlukla sözleşme yaptığınız müşterinizi, (sırf sorumluluktan kurtulmak için, inceleme elemanlarının arzuları doğrultusunda) başından tutarsınız ama, elinizde tutamazsınız. Bakanlık Makamı, mükelleflerini YMM ye müşteri olmaya, tam tasdike, incelenmeye yönlendirerek zorlamadığı sürece, asarımla/keserimle YMM nin patronu asla olamaz; arzuladığı denetimi de yaptıramaz. Çünkü, yetkilerle donattığınız, maaş bağladığınız, emrine tüm devlet imkanını verdiğiniz, neredeyse hiçbir sorumluluğu olmayan 657 ye tabi memurunuzla, emredici kurallarınıza uymak zorundaki vatandaşınızı/mükellefinizi hizaya getirememişsiniz. Üstelik 5510 la tayınını kesmek istiyorsunuz. Bilinsin ki, Tanrı kulundan asla vazgeçmez. Dahası var, bitmedi, teşbihte hata olmaz. Hevesle ve masrafla açtığı bürosunu süratle yandım anam nidasıyla kapatan emeklimiz, cepheden başarısız dönmüş sayılarak, halen yargıda tüm tasarruflarını kaybetme tehlikesiyle koşuşturmakta, neredeyse asker 13

14 kaçağı muamelesi görmektedir. Üstatlarımızın İnceleme notlarınızı saklayınız, karşı kontrolleri yapınız, hiçbir vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vermeyiniz şeklinde, iyi niyetli çaba ve uyarıları sorunu maalesef çözümlemiyor. Sakın ola ki, YMM ler havalara girmesin. Aynı şekilde, muhasebeci dostlarımız, zorunlu haller dışında, haklı olarak müşterilerini YMM ye yönlendirmek istememektedirler. Yemini ve mührü gerektiren yetkilerimiz de, pratikte yok denecek kadar azdır. Türmob un oluşumunda, temsilinde, yönetim ve idaresinde SMMM ler sayısal çoğunluk ve etkinliklerinin, keza YMM yetkilerindeki hiçliğin farkındadırlar. Oysa, denetimin takdir ve teşviki elzem ve evrenseldir. Kudret ve kıymeti nedretten mebnidir; her meslekte oy çokluğu aranmaz Neylersiniz, hayat böyledir işte Kıymetli bir kitabı biri okuyarak bilgilenmek, başka biri de yakarak ısınmak için değerlendirebilir; kullanana göre değişir. Bu manada, yetkili otoritelere YMM leri defalarca ve dikkatli okumalarını öneriyoruz. Sınava girmeden, sorumluluk almadan, denetim yetkisi isteniyor. Üstelik, mahvına maraz olan Osmanlıdan miras, Kabakçılara has kabadayılıklarla, Patronalara özenti külhani tavırlarla YMM ler esasen denetimden kaynaklanan farklı yönlerinin farkındadırlar. Asla mütevazı olamayacakları ve hiçbir kurumun özenemeyeceği kadar yüksek bilgi, beceri ve fonksiyonlarını icra edecekleri alanlar yazık ki yaratılmamış, imkan ve yetki verilmemiştir. Meslektaşlarımız, 3568 ile kazanılan yetkilerini kullanırken, idare denetim ve medya yardımcı olmamış, aksine güç yerine güçlük vermişlerdir. İlk günlerin acemiliği, karşı grupların strateji ve taktikleriyle, adeta keten pereye getirilmişlerdir. Galatı meşhur fasihi mehcurdan evladır diyerek, tek imzayla köşe döndükleri şeklinde saçmalıklar, topluma bilhassa yayılmıştır. Nitekim, 3568 den bakiye kalan kocamaaan bir sorumluluk, bu kadar büyük sorumluluğa karşın kendilerini gerçekten denetim elemanı sanmaları ve teselli bulmaları için, bolca düzenleyecekleri tutanaklara basılmak üzere verilen mühürler ve yeminleriyle günümüze kadar azalarak gelebilmişlerse de, yarınlara erişerek çıkmaları şüpheli veya belirsizdir. Zira, pek çok arkadaşımız alın atınızı diyerek ayrılmakta, yada ciddi olarak ayrılmayı düşünmektedir. 14

15 Avrupa birliğine girme çabaları ve ülkeye sermaye girişini artırmak, uluslararası finans tablolarını uyarlı hale getirmeyi keza denetim standartlarını zorunlu kılmıştır. Peki standart kavramının konuşulup tartışıldığı yerde, BDDK, EPDK, SPK gibi kurumların farklı uygulamaları ve farklı standartları olabilir mi? Yada, bu kadar çok sayıda denetim yasası, tebliği, elemanı, kurumu, hatta derneği varken, standarttan söz etmek mümkün müdür? Enroll skandalından sonra, denetimin hukuki çatısı, ayrı bir yasası gereği doğmuştur. Bu fikir, Amerika dan Avrupa ya ve diğer ülkelere yayılmıştır. Ülkemizde bu çatı TTK tasarısı veya SPK yasası ile olur mu, yada VUK ve 3568 ile sağlanabilir mi? Denetim nedir? Denetçi kimdir? YMM, SPK ya göre denetçi midir? Vergi incelemesi gibi farklı yürütülen bir denetimin şekli ne olacaktır? Dünya Bankası, İMF gibi kuruluşlar ülkeyi önce borçlandırıp, sonrada ROSC benzeri raporlar düzenleyerek, YMM lerin bağımsız denetimden anlamadıklarını iddia ve ifade ederek vermek istedikleri mesaj ne olabilir? Varlığı yabancı holdingleri bile telaşlandıran, ülke denetim sisteminin olmazsa olmazı YMM lerin, bu işin üstadı olduklarını kanıtlayan bu tarz beyanların, kamu erkine bir şeyler ifade etmesi gerekmez mi? SPK ya göre bağımsız denetim şirketleri, bütçeleriyle her biri ayrı devlet olan uluslararası bu holdingleri denetleyeceklerdir. Öyle mi? Öyleyse işleri çok zordur. Bakanlık denetim birimlerinin dahi, benzer firmaların vergi incelemesinde, bu sistem dahilinde çok zorlanacaklarını düşünmekteyim. Bağımsız denetimin öncelikli işlevi vergi incelemesinden ziyade, sermayedarlara, alacak ve borçlulara, işçilere, benzerlerine ve kamuya denetimleriyle, bilgi ve güvence vermektir. Peki, SPK ya göre bağımsız şirketler, öteden beri yaptığı bu tarz denetimlerde başarılı olmuşlar mıdır? Doğrusu, geçmişte yaşananları hatırlayınca, iflas eden bankaları ve şirketleri, off shore hesapları, mudileri, çekilen çileleri düşününce, buralarda kimlerin nasıl denetim yaptıklarını, yazılan raporları merak ediyoruz. Kendilerinden etkin ve adaletli incelemeler beklediğimiz vergi idaremizin ve denetim birimlerimizin istatistiklerindeki matrah ve vergi farklarını zaman zaman basından okuyoruz, hoşumuza gidiyor, etkileniyoruz. Ancak, İstanbul yaklaşımlarıyla pek çok sektörün ve borçlarının yeniden 15

16 yapılandırıldığı, görev zararlarının tasfiye edildiği, 5510 sayılı yasayla düzeltilmeye çalışılan sosyal güvenlik kurumları sistemiyle, vergi gelirlerinin %70 inin (belki daha fazla) dolaylı vergilerden sağlandığı ülkemizde, denetim sistemini başarılı saymak mümkün müdür? Sorusunu sormaktan da kendimizi alamıyoruz. İzmir de fiilen 7500 emlakçinin varlığı, bunların l500 ünün odaya, sadece 200 ünün V. Dairesine kayıtlı olduğu konuşulmaktadır. İdarenin veya denetimin bu konularda bilgisi, uygulaması veya planı programı var mıdır? Tam tasdike tabi mükellefi, dolayısıyla YMM sini incelemek ve cezalandırmak, kamu denetimini adeta teşvik ederek çalışma şevkini artırdığını, bunca uygulamadan sonra öğrendik ve bunu anlaşılır buluyoruz. Ancak nereye kadar? Karşıt ama birlikte denetimle ülke yararını düşünerek, saydamlık ve hesap verebilirlik adına, açık toplum bireyleri olarak bu soruları daha da artırarak sormak ve öğrenmek, hem hakkımız hem de görevimizdir. Nasıl ki, bir hakem gösterdiği kartlardan çok göstermedikleriyle (çaldığı düdükten çok çalmadığıyla) değerlendiriliyor ise, kamu yönetim ve denetimi de bilmelidir ki, yaptıkları yönetim ve denetimden ziyade, daha çok yapamadıklarıyla göz önündedir ve kamuoyunun gündemindedir. Açığa çıkan her yolsuzlukta, Reha Muhtar jeneriklerine slogan olan, Nerede bu devlet? deyişi, buradan kaynaklanır. Zaten, idare de aynı anlayışla, sevapları görmezden gelip en küçük hataları abartarak, Gerekli dikkat ve özeni göstermemekten YMM leri hep sorumlu tutmaktadır sayılı yasaya göre denetim elemanı sayılan ve kendisinden mükemmel inceleme beklenen YMM leri, denetleyenlerinde denetlenmesi gerekir felsefesiyle inceleyen idare veya denetim, aynı mantıkla kendilerinin de incelenmesi gereğini görerek, bilerek ve kabul ederek, ne ölçüde işlemlerinde etkin, tarafsız, adaletli ve bağımsızdır? Yoksulları yok ederek de yoksulluk önlenebilir. Kolay inceleme yöntemleriyle zayıf ve güçsüzü inceleyerek, tahsilat yüzdesi düşük ama çok yüksek farklar bulunabilir; fakat vergi adaleti tesis edilemez. Bu durumda, böyle bir sistem içinde, inceleme nispetlerinin %3 gibi düşüklüğünden hiç kimse üzülmez, yakınmaz. Hatta, bu rakam ve oranların daha da küçülmesi arzu edilir. Vergi farkları ve cezaların isabet ettiği hedeflerde, adalet veya 16

17 zulüm ölçümleri yapılmadan, yüksek rakam ve oranlı incelemelerin topluma yarar mı, yoksa zarar mı verdiğini bilemeyiz, bilemezsiniz, bilenler bilir. Sadece eleştiri olmaz, çözüm nerededir? sorusunun cevabını veya ipuçlarını, dikkatli izleyiciler baştan beri yapılan açıklamalarda görerek, fark etmişlerdir. Yine de, detayına başka bir zaman ve zeminde girmek üzere, bazı belirlemelere ve önerilere özetle, kısaca temas etmek mümkündür. Uluslararası Denetim Standartları 240 ve 250 yi bir vesileyle inceleme fırsatı buldum. Denetim ciddi iştir,maharet ister. anlayışıyla, basılan bu metinler gözden geçirilerek, denetçi sıfatının yazıldığı her yere parantez içinde veya doğrudan YMM yazılarak, mutlak koşulun mesleğimiz olması sağlanmalı, devamında da, belli bir ciro ve aktifi aşan firmaların, bağımsız denetim, dolayısıyla tam tasdik zorunluluğu getirilmesi ilk önerimizdir. Mevcut yapılar arasında yakışanı da budur. Diğeri ise, tam tasdike tabi mükelleflerde, öncesinde re sen tarhiyatlar için, bilahare tüm incelemelerde tutanakların, hukuki geçerlilik şartını, mutlak YMM imza ve mührüne bağlamak ve inceleme elemanıyla birlikte YMM yi, düzenlenen inceleme raporundan müştereken sorumlu tutmak gereği vardır. Her kesimin, özellikle ve başta ülkenin yararına olanı da budur, kanaatindeyim. Son bir not, olaylara sadece YMM ler açısından baktığımın farkındayım. Üstelik, YMM lerin misyonu, vizyonu, bağlı değerleri hususunda bazı eleştirel tespitlerim olmasına rağmen, şimdilik susuyorum. Yine de, hiçbir özeleştiri yapmak (içimden gelmedi) istemedim. Hak ettiklerimizi kazanıncaya kadar yapmak niyetinde de değilim. Noktayı koyarken, nerden hatırladım bilmem, birden bir şarkının sözleri döküldü dilimden. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin yeminli, üzüldüğün şeye bak. Evet, tek biz miyiz yeminli? Eleştirileri de başka yeminliler, mesleğimize karşı olmaya doğuştan yeminliler yapsınlar, zaten zevkle ve zulmetle, ziyadesiyle yapmaktalar. Not: Izmir ymmo.org.tr Odamızın 2006 ocak-şubat ayı sayı:70 Bültendeki makaleyle değerlendirildiğinde öneriler pekişeceği için okunması tavsiye edilir. 17

18 Bilirsen, her yerde ve her yerden satarsın Öğrenci Kaliforniya'da öğretmeni Hindistan'da Dr. Uğur TANDOĞAN Amerikalı anne şöyle diyor. "On üç yaşındaki kızımın okulda dersleri ile bir sorunu olursa artık bana gelmiyor. Bilgisayarının başına oturup Hindistan'daki hocası ile konuşuyor. Aldığı matematik ve İngilizce derslerinden sonra okulda her derste birinci artık." Gördüğünüz gibi hizmet birinci sınıf. Ve de ücret çok uygun. Eğer Amerikalı kız bu hizmeti internet aracılığı ile Amerikalı birisinden alsa saati 40 dolarmış. Yüz yüze dersin maliyeti ise 100 dolar. Ama bunu Hindistan'dan, TutorVista'dan alırsa saati 2.5 dolara geliyormuş. TutorVista neler öğretiyor? BBC'de söz konusu edilen "TutorVista" sitesine girip inceledim. Şirket Hindistan'ın enformasyon teknoloji merkezi olan Bangalore'da kurulmuş. Ortaokul-lise ve üniversite öğrencilerini hedef almış. Özel ders verilen konular hayli geniş: İngilizce, matematik, biyoloji, kimya, fizik, istatistik, iş yönetimi, muhasebe, elektronik, coğrafya, tarih. Ayrıca öğrencileri Amerikan ve İngiliz üniversiteleri giriş ile ilgili SAT; GMAT; GRE,, TOEFL vb sınavlarına hazırlıyorlar. Ücret Sitede belirtildiğine göre saat ücreti dolar. Aylık paket alanlar ise dolara istedikleri kadar özel ders alabiliyorlar. Öğretmenler Sitede yazıldığına göre, bütün öğretmenlerin lisansüstü dereceleri ve öğretmenlik sertifikalan varmış. Ayrıca burada öğretmen olmak için çok sıkı eğitim ve özel sertifika sınavlarından geçiyorlarmış. SAT, GRE ve GMAT sınavlarına hazırlayan öğretmenlerin kendilerinin bu sınavlarda çok yüksek not almış kişiler olduğu belirtiliyor. 18

19 Firmaların kendi insan kaynaklarını övmeleri normaldir. Ama TutorVista öğrencinin başarısını garanti ediyor. Yoksa paranızı geri veririz diyor. Sistem nasıl çalıģıyor? Bugün çok yaygın olan "Skype", "Yahoo Messenger with Voice" veya "Google Talk gibi bir sistemleri var. öğrenci bilgisayar ile Bangalore'a bağlanıyor. Mikrofon ve kulaklık yardımıyla karşıdaki özel öğretmeni ile konuşuyor. Bir de aracı "whiteboard" var. Hem öğrenci hem de öğretmen bu beyaz tahtanın üstüne yazabiliyor ve çizebiliyor. Her iki taraf da karşı tarafın yazdığını anında görebiliyor. Ama yazmayı ve çizmeyi daha kolay hale getirmek için elektronik yazma tahtası (digital writing pad) tavsiye ediyorlar. Bunları sağladıktan sonra tek şey parayı bastırıp öğretmenden randevu almaya kalıyor. Bir yorum Yukarıdaki haberi BBC'nin internet sitesinden okudum (Multinationals lead India's İT revolution) iki nedenden dolayı ilgimi çekti. Birincisi, bir zamanlar ben de Amerika'da özel ders vererek hayatımı kazanmıştım. Doktora yapmak için burslu gitmiştim. Ama bursum programladığım süreden önce kesilince parasız kalmıştım. Doktoramı almadan, başladığım bir projeyi bitirmeden dönemezdim. Bir Türk arkadaşla düşünüp taşınıp özel ders verme işine girmiştik. Ve biz bu konuda ilktik. Okulun kafeteryasında oturur ders verirdim. Geniş bir yelpaze içinde idi verdiğim dersler. O zaman daha iyi öğrenmiştim bilginin değerini. Bir şeyi bilmenin, iyi bilmenin ne kadar önemli olduğunu. Yukarıdaki haber bana o günlerimi anımsattı. Haberin ilgimi çeken diğer yanı ise teknoloji ile küreselleşmenin ulaştığı nokta oldu. İnternet ve iletişimde yaşanan devrim ile böyle bir hizmet kilometrelerce uzaktan, ta Hindistan'dan Kaliforniya'daki kızın odasına kadar gidiyor. Daha önceden düşünemeyeceğimiz bir olay gerçekleşiyor. 19

20 Eskiden Türk gencinin bu hizmeti vermesi için Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. Şimdi Hintli öğretmen yerinden kalkmadan, göçmen bürosu ile cebelleşmeden Amerikalı'nın evine giriyor. Amerikalı rakibinin elinden bu özel ders işini alabiliyor. Kürselleşmenin daha da yayınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji ne tür gelişmelere gebe bilmiyoruz. Bu ortamda hiçbir şeyin güvencesi yok. Ama değişmeyen bir garanti var: bilmek. Bildiğini de iyi bilmek. Bilginiz sağlamsa her yerde satarsınız, her yerden satarsınız. 30 Ocak 2007 tarihli Dünya Gazetesi 20

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 38418978-125[30-11/2]-430 Tarih : 18.04.2014 Konu : Dar Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk.

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Sayı: Tarih: 25/02/2013 49327596-KVK-2010-48 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Sayı: 62030549-125[30-2013/327]-737 Tarih: 04/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Özelge: Psikolojik danışmanlık hizmeti veren gerçek kişinin yurt dışından aldığı hizmet bedelleri için yaptığı ödemelerin KDV ve Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve kayıt düzeni hk. Sayı: Tarih: 22/03/2012

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[94-2014/314]-65214 24/05/2016 Konu : Yurt dışındaki sermayedar şirket

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN VE GİDER OLARAK KABULÜ

YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN VE GİDER OLARAK KABULÜ YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ 9 YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ I - GİRİŞ : Sürekli gelişen globalleşme süreci

Detaylı

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması YURT DIŞINA HİZMET VEREN İŞLETMELERDE İNDİRİM, TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÜCRET İSTİSNALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU 1 HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Türkiyede mukim kişi ve kuruluşlar, yurt dışından

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk.

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Sayı: 62030549-125[5-2012/245]-1041 Tarih: 18/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: İrlanda mukimi Şirketten alınarak herhangi bir değişiklik yapılmaksızın satılan ve ihraç edilen bilgisayar programları için yapılan ödemeler ile imzalanan destek sözleşmeleri kapsamında sağlanan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.01.2012/ 25-1 79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Gelir Vergisi Kanunu nun 121 inci maddesi uyarınca yapılacak iadelerde yapılacak işlemler açıklanmıştır. Bir vergi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Gelir si Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : 06.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 Sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı