ESKÝÞEHÝR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI. ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKÝÞEHÝR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI. ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ"

Transkript

1 SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ

2 SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ Hazýrlayanlar Köksal BÜYÜK Esra YALÇIN Ali Rýza KILABAZ Editör Deniz Tekin Görsel Yönemen Gökhan Koç Grafik Tasarým Yeliz Yýldýz Genel Yapým Endülüjans Ýçerik Hizmetleri Baský & Cilt Milsan Basým Sanayi A.Þ. Muammer Aksoy Cad. Milsan Çýkmazý Sefaköy Ýstanbul Tel: Baský Ocak 2008

3 SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ

4 SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ Tepebaþý Belediyesi Baþkaný Dr. M. Tacettin Sarýoðlu ÖNSÖZ Ekonomik ve sosyal yönden geliþmiþ, yönetimde katýlýmcýlýðý benimsemiþ, insan hak ve hürriyetleri konusunda ilerlemiþ ve çaðdaþ medeniyetler seviyesine yükselmiþ ülkelerde STK'lar çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bir ülkenin bu saydýðýmýz niteliklere sahip olup olmadýðýnýn en önemli göstergelerinden birisi STK'lardýr. STK'lar vatandaþlarýn belli düþünce ve amaçlar etrafýnda örgütlenmesiyle oluþur ve her bir sivil toplum kuruluþu halkýn farklý bir ihtiyacýna cevap verir. Halk, STK'lar yoluyla örgütlü bir güç oluþturarak yerel ve ulusal yönetimlere dolaylý bir katýlým saðlayarak gerekli hizmeti daha kolay ve daha verimli þekilde alýr. STK'lar olmasaydý vatandaþlar sesini yeterince duyuramazdý. -[ 4 ]-

5 STK'lar sadece vatandaþlarýn gerekli hizmeti almasý veya haklarýný elde etmesi noktasýnda deðil çok daha geniþ bir yelpazede etkili olur. Çýkarýlacak yasalardan bir bölgeye yapýlacak yatýrýmlara, iç politikadan dýþ politikaya kadar birçok alanda toplumun düþüncesini gerekli mercilere ulaþtýrýr. Böylece her türlü sosyal ve siyasal uygulamaya katký saðlar. STK'larýn mutlaka yaþatýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gerekir. Halkýmýz STK'lara üye olmalý ve bu kuruluþlarýn etkin olmasýný saðlamalýdýr. Biz bu sebeple ilimiz ve ülke genelinde faaliyet gösteren STK'larýn adlarýný, adreslerini, telefonlarýný ve yöneticilerini içeren bir rehber hazýrlamayý gerekli gördük ki vatandaþlarýmýz istediði STK'ya kolaylýkla ulaþabilsin ve STK'larla iþbirliði yapabilsinler. Bu kitapta STK'larla ilgili bilgilerin yanýnda kamu kurum ve kuruluþlarýndan hangi hizmet nasýl alýnýr sorusuna cevap veren bir kamu hizmeti rehberi de yer almaktadýr. Halkýmýz ve STK'lar bu rehbere bakarak hangi hizmeti hangi kamu kurumun verdiðini ve bu hizmeti alabilmek için hangi þartlarýn gerekli olduðunu görecektir. Dolayýsýyla hizmet alýrken herhangi bir sýkýntý yaþamayacaktýr. Tepebaþý Belediyesi olarak bu rehberi halkýmýzýn hizmetine sunuyoruz. Rehberin hazýrlanmasýnda emeði geçen arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Halkýmýzýn bu rehberden çok faydalanacaðýný düþünüyorum. Amacýmýz halkýmýza her alanda hizmet etmektir. Biz, sizin için varýz ve sizin mutluluðunuz için çalýþýyoruz. Dr. M. Tacettin Sarýoðlu -[ 5 ]-

6 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI GÝRÝÞ TÜRKÝYE'DE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARININ TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ TÜRKÝYE'DE STK'LARIN ÝHTÝYAÇLARI VE KARÞILAÞTIÐI SORUNLAR TÜRKÝYE'DE STK'LAR ve YEREL YÖNETÝMLERLE ÝLÝÞKÝSÝ BELEDÝYE- SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ÝÞBÝRLÝÐÝ ANKET ÇALIÞMASI SONUÇ II. BÖLÜM STK ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ DEKÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ULUSAL SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI III. BÖLÜM HÝZMET REHBERÝ ASKER AÝLESÝ YARDIMI BEYANNAME A- EMLAK VERGÝSÝ B- ÇEVRE TEMÝZLÝK VERGÝSÝ C- EÐLENCE VERGÝSÝ D- ÝLAN VE REKLÂM VERGÝSÝ E- HARCAMALARA KATILIM CMK (CEZA MUHAKEMESÝ KANUNU) A- AVUKAT TALEP ETME HAKKI B- KONUÞMAMA HAKKI C- GÖZETÝM SÜRESÝNCE YAKINLARINI ARAMA HAKKI D- SOMUT DELÝLLERÝN TOPLANMASINI TALEP ETME HAKKI E- ÝFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER DOÐALGAZ [ 6 ]-

7 5. ELEKTRÝK (TEDAÞ) ELEKTRÝK ABONELÝÐÝNÝN YAPILMASI ÝÇÝN ABONELÝÐÝN BAÞLANGICI VE ABONELÝÐÝN SONA ERDÝRÝLMESÝ SAYAÇ ARIZALARI ABONENÝN ÞÝKÂYETÝ, TEÞEKKÜL VEYA ÞÝRKETÝN BÝLDÝRÝSÝ ELEKTRÝK FATURALARININ ÖDENMESÝ KAÇAK ELEKTRÝK KULLANIMI EMEKLÝ SANDIÐI A- EMEKLÝ AYLIÐI BAÐLANMASI ÝÇÝN KURUMLARDAN ÝSTENEN BELGELER: B- EMEKLÝ AYLIÐI ALMAKTA ÝKEN VEFAT EDEN KÝÞÝLERÝN DUL VE YETÝMLERÝNDEN ÝSTENEN BELGELER: C- SANDIK ÝÞTÝRAKÇÝSÝ ÝKEN VEFAT EDEN KÝÞÝLERÝN DUL VE YETÝMLERÝNDEN ÝSTENEN BELGELER: D- DUL VE YETÝM AYLIÐI ALMAKTA ÝKEN EVLENEN EÞ, KIZ YETÝM VE ANNEDEN EVLENME ÝKRAMÝYESÝNE ESAS TEÞKÝL ETMEK ÜZERE ÝSTENEN BELGELER: E- BORÇLANMA ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN ÝSTENEN BELGELER: F- SAÐLIK KARNESÝ ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN ÝSTENEN BELGELER: G SAYILI KANUNA GÖRE YAÞLILIK AYLIÐI TALEBÝNDE BULUNAN 65 YAÞINI DOLDURMUÞ TÜRK VATANDAÞLARINDAN ÝSTENEN BELGELER: H SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK BAÐLANMASI TALEBÝNDE BULUNAN 65 YAÞINI DOLDURMAMIÞ MALUL VEYA SAKAT OLAN TÜRK VATANDAÞLARINDAN ÝSTENEN BELGELER: ÝMAR A- ÝMAR BÝLGÝ FORMU ÝÞLEMLERÝ B- ÝMAR ÇAPI ÝÞLEMLERÝ C- KAMULAÞTIRMA D- SATIÞ E- TAKAS F- BAÐIÞ G- YAPI KULLANMA ÝZÝN BELGESÝ ÝÞLEMLERÝ H- BOÞ ARSALARLA ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER I- KAÇAK ÝNÞAATLARLA ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER J- EKSPERTÝZ RAPORU ÝÞLEMLERÝ K- ÝMAR AFFI ÝÞ VE ÝÞÇÝ BULMA A-KAYIT B- ÝÞÇÝ ARAYANLAR C- ÖZEL SEKTÖR ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜ ÇALIÞTIRMA ZORUNLULUÐU D- ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI HÝZMETLERÝ [ 7 ]-

8 9. MEZARLIK VE CENAZE ÝÞLEMLERÝ A- ÖLÜM B- KULLANIM HAKKI ALMAK NÝKÂH NÝKÂH ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER NÝKÂH MUAMELESÝNDE DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR NÜFUS A- DOÐUM B- ÖLÜM C- NÜFUS CÜZDANI D- ULUSLARARASI AÝLE CÜZDANI E- NÜFUS KAYIT ÖRNEÐÝ PASAPORT A-PASAPORT MÜRACAAT B-REÞÝT OLMAYANLARIN PASAPORT ÝÞLEMLERÝ C-ONLÝNE PASAPORT MÜRACAATLARI D- PASAPORT ÇEÞÝTLERÝ POSTA VE TELGRAF A- HAVALE B- POSTA ÇEKÝ C- EFEKTÝF DÖVÝZ ÝÞLEMLERÝ RUHSAT A- ATEÞLÝ SÝLAHLAR RUHSATI B- ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATI C- YAPI RUHSATI SOSYAL GÜVENLÝK SU VE KANALÝZASYON TAPU TELEKOM TRAFÝK TÜKETÝCÝ HAKLARI VERGÝ DAÝRELERÝ [ 8 ]-

9 1. BÖLÜM SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI -[ 9 ]-

10 -[ 10 ]-

11 GÝRÝÞ STK'larý, yerel yönetimlerde bireyin yönetime katýlýmýnýn saðlanmasý, kentlilik bilincinin geliþmesi, kentte yaþayanlarýn ortak ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý konusunda stratejik öneme sahiptir. Demokratikleþme sürecinde önemli bir yere sahip olan sivil toplum; Türkiye' de 1980 yýlýndan sonra kayda deðer geliþme göstermeye baþlamýþtýr. Bu çalýþma kapsamýnda öncelikle "STK'larýn yerel yönetimlerle iliþkisi Türkiye ve Avrupa'daki tarihsel geliþimi, Türkiye'de STK'larýn ihtiyaçlarý ve karþýlaþtýðý sorunlar" üzerinde durulmuþtur. Çalýþmalarýn ilerleyen aþamalarýnda Eskiþehir'de bulunan STK'larýndan rastgele seçilen 72 adedi ile yapýlan anket çalýþmasý sonuçlarýndan bazý örnekler yer almaktadýr. Bu araþtýrmanýn amacý, "Eskiþehir'deki STK'larý ile belediyeler arasýnda iþbirliði ne düzeydedir?" ve "Eskiþehir'deki STK'larýnýn katýlýmcýlýða inançlarý ile iþbirliði çabalarý arasýnda ne yönde bir iliþki vardýr?" sorularýna cevap aramaktýr. Çalýþmamýzýn son bölümünde ulusal ve yerel bazda faaliyet gösteren STK'lara ulaþmak için gerekli bilgileri içeren rehber çalýþmasý yer almaktadýr. -[ 11 ]-

12 1.TÜRKÝYE'DE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARININ TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ Kâr amacý gütmeyen sektör veya üçüncü sektör olarak da tanýmlanan STK'larý ülkemizde Osmanlý dönemine uzanan bir geçmiþe sahiptir. Yýllar öncesinin cemaatlerini bu günün dernekleri, esnaf loncalarýný günümüzün esnaf odalarý keza vakýflarý da bugünkü vakýflarýn geçmiþteki uygulamalarý olarak kabul edebiliriz. Türkçede kullanýlan sivil sözcüðü Latince "civis" kökünden türetilmiþtir, "yurttaþ veya kenttaþ" anlamýna gelmektedir. Sivil toplum ise yine Fransýzca' da ki "societe civilie" den gelmektedir. STK'larýn toplumsal hayatýn bütün alanlarýyla iliþkisinin tarihi, Türkiye için çok karmaþýk ve uzun bir süreç olmuþtur. Türkiye'de sivil toplum, gönüllülük kavramý ile birlikte geliþmiþtir. Osmanlý, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerinde, kimi toplumsal hizmetler gönüllü kuruluþlarca yapýla gelmiþtir. Türkiye'de bugünkü eðitim ve saðlýktan sorumlu devlet kuruluþlarýnýn temelleri, Osmanlý döneminde kurulan vakýflara uzanýr. Anadolu'da oluþturulan STK'larýnýn tarihi çoðu kez ülke yönetimiyle iç içe olmuþ, bazý zamanlar yönetimin boþluklarýný doldurur hale gelmiþtir. Anadolu nüfusunun kozmopolit yapýsý, din ve etnik kimliklerinin çeþitliliði, merkezi idareyi, seçilmiþ ve atanmýþ yerel idarecilere, vakýflarýn kurulmasý için geniþ çaplý teþvikler vermeye yönlendirmiþtir. Böylelikle, halka yönelik hizmetler, Selçuklu ve Osmanlý döneminde, vakýf adý verilen kuruluþlarca saðlanmýþtýr. Ýslam kaynaklý yardým geleneði ve dini yapýsý ile harekete geçen vakýflar, yerel idarenin araçlarý olarak, merkezi idarenin yapamadýðý veya etkisiz kaldýðý durumlarda, toplumsal hizmetlerin yaný sýra, altyapý hizmetlerini de saðlamýþtýr. Osmanlý döneminin medrese, cemiyet ve tarikatlarý, o dönemin sivil unsurlarý olarak ortaya çýkmýþtýr. Medreselere kaynak saðlayan vakýflar, büyük ölçüde devletten baðýmsýz olarak geliþmiþtir. Þehirlerin temel ekonomik birimi olan loncalar, o dönemde devletten baðýmsýz iþlemiþ ve lonca yönetimini esnaf seçmiþtir. Türkiye'de vakýf ve loncalarla baþlayan toplumsal dayanýþma geleneði, toplumda önemli bir boþluðu doldurmuþtur. Resmi kayýtlara göre, 19. yüzyýl baþlarýnda 'den fazla vakýf olduðu bilinmektedir. 19. yüzyýla kadar, sivil toplum unsuru niteliðindeki medreseler, vakýflar ve loncalarýn, aþama aþama merkezi idarenin etkisine giriþine þahit olunmuþtur. Bu yapýlar, giderek baðýmsýz olma özelliklerini yitirmeye baþlamýþlardýr. Cumhuriyetin ilanýna kadar geçen dönemde, sivil toplum, modern unsurlarla biraz daha canlanmýþ olsa da, bu arada, merkezi yapý da güçlenerek sivil topluma aðýrlýðýný hissettirmiþtir. Özellikle siyasi partiler, basýn yayýn organlarý, dernekler, ekonomik gruplar, bankacýlýk sektörü, ticaret, hukuki ve idari düzenlemeler, sivil toplumun geliþmesine katkýda bulunan unsurlardýr. -[ 12 ]-

13 Günümüzde Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün kayýtlarýna göre, Türkiye'deki vakýf sayýsý 4547'dir. Bu rakam, sosyal yardýmlaþma ve çevre alanlarýndaki vakýflarla, yeni kurulan vakýflarý da içermektedir. Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye'de ki faal dernek sayýsý olarak belirtilmiþtir. Türkiye'deki STK'lar farklý alanlarda faaliyet göstermektedir. Bunlar arasýnda yoksulluðun giderilmesi, saðlýk hizmetleri, aile planlamasý, eðitim, çevre ve ekoloji, kültürel, etnik ve dini deðerlerin teþviki, mesleki ve profesyonel gruplarýn bir araya getirilmesi, kültür merkezleri, camiler, okullar ve nadiren hastanelerin kurulmasý için fon toplanmasý bulunmaktadýr. 2. TÜRKÝYE'DE STK'LARIN ÝHTÝYAÇLARI VE KARÞILAÞTIÐI SORUNLAR Toplumsal ve ekonomik konularda rol oynayan tüketici kurumlarýndan ortak amaç çevresinde insanlarý bir araya getiren hükümet dýþý topluluklar ( çevre, insan haklarý, hayýr kurumlarý gibi); dinsel topluluklardan yerel giriþimlere, gençlik kuruluþlarý ve aile birliklerine kadar insanlarýn dâhil olduklarý kuruluþlar, STK'larý olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluþlar son yýllarda birtakým sorunlarýn çözümünde önemli bir rol üstlenmekte. Araþtýrma ve biliþim çalýþmalarýný etkin bir þekilde sürdürebilmek için uluslararasý kuruluþlar tarafýndan desteklenmektedir. Ancak bu kuruluþlarýn sýkýntý çektiði konularýn olduðu da bilinmektedir. Bu sýkýntýlarýn baþýnda bilgi, iletiþim ve iþbirliði ihtiyacýnýn olduðu tespit edilmiþtir. STK'larýn ortak sorunlarý olarak þunlar ortaya çýkmýþtýr: STK'larýn demokratik ve katýlýmcý bir toplumdaki yeri ve rolü anlaþýlamamaktadýr. Katýlýmcýlara göre, gerek toplum içinde gerekse STK'larýn kendi bünyelerinde STK'larýn amacý konusunda bir fikir birliði ve anlayýþ oluþmamýþtýr. Son yýllarda STK' larýn çeþitlenmesi ve hareketlenmesine raðmen hala ortak bir platform veya ortak sorunlarý, tecrübeleri paylaþýp ayný alanda çalýþanlarla ilgili bilgi ve tanýþýklýk saðlamaya yarayacak iletiþim kanallarý kurulmamýþtýr. Tecrübe, uzmanlýk ve desteðin; rehberlik, eðitim, basýn, veritabanlarý ve ortak bilgi noktalarý vasýtasýyla kurumsallaþmasý hala yeterli düzeye gelmemiþtir. Var olan giriþimler yetersiz veya geçicidir ve bu nedenle sürdürülebilirlik saðlanamamýþtýr. Eðitim, yayýnlar, web sayfalar ve çeþitli kurumlar tarafýndan desteklenen faaliyetler var; fakat henüz global/etraflý/stratejik bir yaklaþým bulunmamaktadýr. Faaliyette olan STK'larýn pek çoðunda tabandan gelen bir desteðin olmadýðý görülmektedir. STK'lar daha çok kiþilere baðlý olarak kurulmuþlar ve o kiþilerin liderliðinde yaþamaktadýrlar. Örgüt" sözcüðünün ve örgütlenmenin verdiði rahatsýzlýk nedeniyle toplumun örgütlenmeye karþý direnci vardýr. Bu sebepten katýlýmcýlýk kanallarý da kapanmýþtýr. -[ 13 ]-

14 STK'larýnýn çoðunda "sivillik" ve "toplumsal savunu" bilinci ve isteði mevcut deðildir. STK'larýn çoðunda demokratik bir yönetim yapýsý ve anlayýþý geliþmemiþtir. STK'larda kapasite eksikliði (personel, ofis, ekipman, vs) ileri düzeydedir. Kapasiteyi geliþtirmeye yönelik becerilerde de (iletiþim, proje hazýrlama, kaynak oluþturma, vs) eksiklikler vardýr ve her iki unsur birleþince bir kýsýr döngü oluþturmaktadýr. STK'lara yönelik olanaklarýn daha çok Ýstanbul'da toplandýðý, Anadolu'daki STK aktivitelerinin de çoðu kez Ýstanbul merkezli STK'larca yapýldýðý, bu çalýþmalarda da iþbirliði ve delegasyonda büyük STK'larýn Anadolu'daki küçüklerle çalýþmaya fazla istekli olmadýklarý görülmektedir. Bu Sorunlarýn aþýlmasý için þu çözümler gösterilebilir: Vatandaþlýk bilincinin geliþtirilmesi ve örgütlenme önündeki engellerin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Bilgiye eriþim kolaylaþtýrýlmalýdýr. Yerel yönetimlerin oluþturacaklarý kent bilgi sistemleri internet aracýlýðý ile ulaþýlabilir olmalýdýr. Sivil, kamu ve özel giriþimin birbirlerinin etkinliklerinden haberdar olmasýný ve iþbirliðinin artmasýný saðlayacak platformlar oluþturulmalýdýr. STK'lar arasýnda yatay ve dikey iliþki ve iþbirliðine imkân verecek adýmlar atýlmalýdýr. Halk katýlýmýnýn, yerel yönetim iþleyiþiyle eþgüdüm içinde olabilmesi için, yerel yönetimler çeþitli yöntem ve yaklaþýmlarla katýlýmý teþvik etmelidirler. Yerel yönetimlerin halk tarafýndan finansal denetimini saðlayacak mekanizmalar geliþtirilmelidir. 3.TÜRKÝYE'DE STK'LAR ve YEREL YÖNETÝMLERLE ÝLÝÞKÝSÝ Yerel yönetimler, sorumluluk alanlarý oldukça geniþ olan kamu kurumlarýdýr. Önemli derecede mali ve beþeri kaynak kullanan belediyelerin bu kaynaklarý verimli kullanmalarý ve ürettikleri hizmetlerin kalite ve etkinliði, gerek kentlerin geliþimi ve gerekse kentlilerin taleplerinin karþýlanmasý açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Yerel yönetimler demokrasinin halka en yakýn temas noktalarýndan biri olarak tanýmlanmaktadýr. Yerel yönetimler belirli periyotlarda STK'lardan ve muhtarlardan oluþan kent konseyini toplayarak kentin sosyal ve stratejik geliþiminde ortak kararlar alýrlar. Böylelikle demokratikleþme sürecinde kentlilerin yönetimde söz sahibi olmasý saðlanmaktadýr. Son yýllarda STK'larý, geleneksel devlet yönetiminin gerçekleþtiremediði projeleri de üstlenir hale gelmiþtir. Ayný durum yerel yönetimlerde de söz konusudur. Yerel yönetimler, STK'larý ve kent konseyleri ortak hedefler doðrultusunda birlikte çalýþarak yenilikçi hare- -[ 14 ]-

15 ketlerin öncüleridir. Günümüzde merkezi yönetim anlayýþý, yerini yönetiþim anlayýþýna býrakmýþtýr. Yönetiþim, örgütler, kurumlar ya da aktörler arasýnda karþýlýklý baðýmlýlýk esasýna dayanan bir yönetim biçimi olarak tanýmlanmaktadýr. Yönetiþim, kamu ile toplum arasýndaki iliþkiyi, eþitler arasý ve karþýlýklý baðýmlý bir iliþki olarak görmektir. Kamu ile kamu dýþýndaki aktörlerin eþit statüde katýlýmýna imkân vermektir. Yönetiþim modelinin kurucu aktörlerini Kamu ve STK'larý ile Kent Konseyleri oluþturmaktadýr. Yerel ortak gereksinimlerin demokratik yollarla çözümünde alýnacak kararlar, kararý alacak ile karardan etkilenecek olanlarýn ortaklýk iklimi altýnda problemlerin üzerine gitmelerini saðlar. Bu anlayýþ vatandaþýn kamusal özne olarak yönetimde söz sahibi olabilmesini saðlamýþtýr. Ýyi bir yönetiþim anlayýþýnýn özellikleri þöyle sýralanabilir: katýlýmcýlýk, hukuk devleti olmak, þeffaflýk, duyarlýlýk, uzlaþmacý olmak, adalet, etkinlik, verimlilik, sorumluluk ve stratejik vizyon. STK'larýnda bir grup insanýn bir araya gelerek kamusal bir etkinliði hayata geçirmeye çalýþmalarý, onlarýn birer kamusal özne olduklarýnýn göstergesidir. Bu kuruluþlar, kamusal özne olmak için özel kaynaklarýnýn bir bölümünü buralara aktarmakta ve bu amaçla kendi zaman ve kaynaklarýný kullanmaktadýr. Kýsacasý yerel yönetimden hiçbir þey talep etmeden gönüllü olarak bu iþleri yapmaktadýrlar. Yönetiþim kavramýyla ortaya çýkan ortaklýk ifadesinin önemi burada ortaya çýkmaktadýr. Kentlerde siyasi güçler, STK'larý ve kent konseylerinin ortak çalýþmalarýnýn önemi gittikçe artmaktadýr. Vatandaþýn çoðulculuk, katýlýmcýlýk ve sorumluluk deðerlerinin kentin geliþmesinde büyük fayda saðlayacaðý bir gerçektir, ne var ki geçmiþte yerel yönetimlerin oluþturduðu kent konseylerinin az sayýda olduðu bilinmektedir. Yerel yönetimlerin STK'larýyla ortak çalýþmalarýn hem kentlinin hem de yerel yönetimlerin faydalanacaðý sonuçlar ortaya koyduðu görülmüþtür. Bütün bunlarýn altýnda yatan en etkili faktör, vatandaþýn edilgin olmaktan çýkýp etkin bireyler hale gelmesidir. Bunu saðlamak için de bireyin kentlileþmesinin ve bireylere kent bilincinin aþýlanmasý gerekmektedir. Yönetimde söz sahibi olabilmek; katýlýmcýlýk ve kentlilik bilincinin yerleþmesiyle mümkündür. Son yýllarda muhtarlarýn, kent konseyleri ve sivil kuruþlarla toplantýlar yaparak kentin sosyal ve stratejik geliþiminde ortak kararlar almalarý son derece sevindirici bir geliþmedir. Demokratikleþme sürecinde kentlilerin yönetimde söz sahibi olmasý kentin problemlerinin çözümünde birlikte kararlar almasý yerel yönetimlerin en çok üzerinde durduðu konudur. Yerel yönetimlerde STK'larý ve kent konseylerini önemli kýlan bir diðer temel faktör de toplumsal iletiþimdir. Toplumsal iletiþimin saðlanmasýnda kent konseylerinin ve STK'larýnýn önemi yadsýnamaz. STK'larý kamu dýþý, kar amacý gütmeyen ve yerel halklara doðrudan ulaþabilen örgütler olmalarý bakýmýndan önemli fayda saðlamaktadýr. Kamu-özel sektör iþbirliðinin saðlanmasý bazý hizmetlerin STK'larý veya gönüllük ilkesine göre çalýþan örgütler aracýlýðýyla sunulmasý; kentlinin her konuda ve her safhada katýlýmýn saðlanmasý artýk kabul gören yaklaþýmlar olmuþtur. Günümüzde yerel yönetimler, demokratikleþmenin ve katýlýmcý demokrasinin uygulanabileceði en iyi kurumlar olarak tanýmlanmaktadýr. Bu özelliðini özgürlük, eþitlik, katýlým ve sorumluluk gibi deðerlere önem vermesi ile elde etmiþtir. Demokrasinin öngördüðü bu -[ 15 ]-

16 deðerlerin yaþama geçirilmesinde yerel yönetimlerin yaný sýra sivil kuruluþlarýn ve sivil toplumun da büyük öneminin olduðu bilinmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamu politikalarýnýn oluþturulmasýnda etkin rol oynayabilmeleri için, diðer bir deyiþle birer baský grubu olarak geliþebilmesi için siyasal yapýnýn, örgütlü toplumun denetimine ve etkisine açýk olmasý gerekir. Bu konu sivil toplumu yakýndan ilgilendiriyor olmakla birlikte, aslýnda daha çok siyasal sistemin katýlýma acýk nitelik taþýyýp taþýmadýðýyla, baþka bir deyiþle demokratik bir niteliðe sahip olup olmadýðýyla yakýndan ilgilidir(çaha,2000,65) sayýlý Belediye Kanunu bu yönde olumlu bir açýlým getirmiþtir. Kanunun 76. maddesinde Kent Konseyleri kurulmasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Bu maddeye göre: "Kent konseyi, kent yaþamýnda; kent vizyonunun ve hemþerilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalýþýr. Belediyeler kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcileri ile diðer ilgililerin katýlýmýyla oluþan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardým ve destek saðlar." Dünya'da geleneksel "yönetim" anlayýþýnýn yerini, katýlýmcýlýða ve ortaklýða dayalý "çok aktörlü yönetim" olarak tanýmlanan "yönetiþim" kavramý almaya baþlamýþtýr. Yönetimden "yönetiþime" geçiþ süreci, hiyerarþik, tepeden inmeci, emredici, "ben bilirim"ci, yapýlanma yerine, yönlendirici, destekleyici, þeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açýk, tabana dayalý, gücünü halktan alan, katýlýmcý politikalar, kurumlar ve hareketler üstüne oturan yeni bir iliþkiler sisteminin geliþtirilmesini gerekli kýlmaktadýr(yerel Gündem ) yýlýnýn sonunda yürürlüðe giren 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hesap verebilirliði ve malî saydamlýðý saðlamak üzere mali kontrolü düzenlemeyi amaçlarý arasýnda saymaktadýr. Kanunun 9.maddesinde bu durum þöyle belirtilmiþtir: "Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar. " Bu madde kamu idarelerinin katýlýmcý yöntemler ile stratejik plan hazýrlamasýný zorunlu kýlmaktadýr. Ayrýca ölçülebilir hedefler saptanmasý, performans göstergelerinin belirlenmesi de kamu idarelerinin paydaþlarýnca denetlenmesine olanak saðlayan bir geliþmedir. STK'larýna destek verilmesinde yerel yönetimlere oldukça fazla görev düþmektedir. Kullanýlan kaynaklarýn þeffaflýk çerçevesinde belediye meclisinde ve kent konseylerinde tartýþýlýr olmasý son derece önemli bir geliþmedir. Yürütülecek projelerde sýnýrlý kaynaklarýn israfýna yol açmayacak þekilde projelerin desteklenmesi ve konu ile ilgili STK'larýnýn haberdar edilip ortak çözüme kavuþturulmasý da yerel yönetimlerin önderliðinde yapýldýðý takdirde anlam kazanmýþ olacaktýr. Bu desteklerin ve iþbirliðinin diðer bir önemi de vatandaþta, devlet kaynaklarýný kullanmanýn son çare olmadýðý düþüncesinin oluþturulmasýdýr. STK'larý ve kent konseylerinin yerel yönetimlere nazaran toplumla daha yakýn iliþkiler içinde olduðunu söylemiþtik; bunun yanýnda STK'larý amaçlarý ayný olan bireylerin oluþturduðu kurumlar olmasý sebebiyle tek konu üzerinde yoðunlaþýrlar ve uzmanlaþýrlar. Bu ba- -[ 16 ]-

17 kýmdan o konu ile ilgili çözüm yollarýnýn bulunmaya çalýþýlmasý aþamasýnda yerel yönetimlere göre daha avantajlý durumdadýrlar. Yine ayný nedenle çok yüksek motivasyonlu bir kitle desteðine de sahiptirler. Diðer taraftan STK'larý geniþ kitlelere ve parti (siyasi görüþ) ayýrt etmeksizin kurumdaki bütün insanlarýn ortak ilkelere sahip olduðu varsayýmýndan yola çýkarak tüm siyasi otoritelere seslenebilirler. STK'larý kentin yenilenmesinde ve yenilikçi düþüncenin geliþmesinde aktif bir rol oynamaktadýr. Örneðin birçok yeþilci, çevre gruplarýnýn yaptýðý faaliyetler sonunda kentin doðal yaþamýný iyileþtirici pek çok çalýþma baþlatýlmýþtýr. Çevre kültürünün daha çocukken aþýlanmasý faaliyetlerinde de baþarýlý sonuçlar elde edilmiþtir.. STK'larý-yerel yönetim-kent konseyleri üçgeninde önemli bir diðer unsur da çoðulculuktur. Demokrasinin gereði olarak çoðunluðun kabulüyle gerçekleþtirilen faaliyetler, kentlinin yönetime katýlýmýnýn en güzel þeklidir. Batý ülkeleri çok daha önceden kent yapýlandýrýlmasýnda çoðulculuk ilkesiyle hareket etmiþ ve kentlinin sorumluluk bilincinin geliþmesini saðlamýþtýr. Bizde ise yeni yeni geliþen bu akým belediye meclislerinde, kent konseylerinde oy çokluðuyla kabul edilen faaliyetlerin yapýlmasýna vesile olmuþtur. 4. BELEDÝYE- SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ÝÞBÝRLÝÐÝ ANKET ÇALIÞMASI Bu araþtýrma kapsamýnda amaçlanan ; "Eskiþehir'deki sivil toplum örgütleri ile belediyeler arasýnda iþbirliði ne düzeydedir?" ve "Eskiþehir'deki sivil toplum örgütlerinin katýlýmcýlýða inançlarý ile iþbirliði çabalarý arasýnda ne yönde bir iliþki vardýr?" sorularýna cevap aramaktýr. Çalýþma kapsamýnda "Yüz yüze Görüþmeli Anket Tekniði" uygulanmýþtýr. Eskiþehir'de faaliyet gösteren STK'larýn tamamý araþtýrma evrenini oluþturmaktadýr. Bunlardan rastgele seçilen 71 kuruluþa anket uygulanmýþtýr. Anket çalýþmasý 28 dernek, 19 oda, 14 sendika, 6 vakýf, 3 birlik,1 kooperatif'ten oluþmaktadýr. Araþtýrma Sonuçlarý: KAÇ YILDIR 'DE FAALÝYET GÖSTERÝYORSUNUZ? FREKANS YÜZDE ,86 % ,63 %, ,58 % 20 ve üzeri 39 54,93 % TOPLAM % Tablo1. Eskiþehir'de Faaliyet Gösterme Süresi -[ 17 ]-

18 Eskiþehir'de faaliyet gösteren STK'larýn % 84,51'inin 10 yýldan daha fazla süredir faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Bu sonuç, Eskiþehir'de faaliyet gösteren STK'larýn sürekliliði açýsýndan önemli bir bulgudur. BELEDÝYEDEN NE TÜR BÝR DESTEK BEKLERSÝNÝZ? (En fazla yüzdeyi alan seçenekler gösterilmiþtir) FREKANS YÜZDE Proje ortaklýðý 42 26,42 % Eðitim desteði 25 16,35 % Basým-yayýn desteði 16 10,06 % Tanýtým desteði 26 15,72 % Vasýta ulaþým desteði 17 10,69 % Maddi yardým 18 11,32 % Tablo 2: STK'larýn Belediyelerden Beklediði Destek Türleri Tablo 2'den görüleceði üzere STK'larýn belediyelerden beklediði desteklerden en önemlisi proje ortaklýðýdýr. Eskiþehir'de faaliyet gösteren STK'lar, en çok %26,42 ile proje ortaklýðý beklediklerini ifade etmiþlerdir. Ýkinci sýrada eðitim desteðinin beklenmesi STK'larýn geliþme arzusunun bir göstergesidir. Belediye STK kuruluþlarý iþbirliðinde de amaçlanan her iki kurumun ortak kararlar alýp yeni projelerde birlikte hareket etmeleridir. Þekil.1 STK Yöneticilerinin Cinsiyet Daðýlýmý -[ 18 ]-

19 Þekil1'de görüleceði üzere, araþtýrmaya katýlan 71 STK sorumlusunun %85,92'si "erkek", %14,08'i "kadýn"dýr. Bu sonuç STK bünyesinde "erkek yoðun" bir yönetimin varlýðýný göstermektedir. STK KURUCUSU FREKANS YÜZDE Kendisi 15 21,13 % Akrabasý 0 0,00 % Arkadaþý 8 11,27 % Akrabasý ve arkadaþý olmayan, bir þahýs 48 67,60 % TOPLAM % Tablo 3. STK Kurucu Türü Eskiþehir'de faaliyet gösteren STK'larýn %67,61'lik bir oranla akrabasý ve arkadaþý olmayan bir þahýs tarafýndan kurulmuþ olduðu gözlenmektedir. Kurucularla üyeler arasýnda akrabalýk ve arkadaþlýk iliþkisinin olmamasý, STK genelinin ortak bir amaca yönelmiþ kiþiler tarafýndan kurulup yönetildiði görüþünü desteklemektedir. Þekil 2. STK Yöneticilerinin Eðitim Durumu Araþtýrmaya katýlan 71 STK sorumlusundan %35,21'inin "üniversite mezunu", %36,62'sinin "lise mezunu", %14,08'inin "ortaokul mezunu" olduðu Þekil 2'de görülmektedir. -[ 19 ]-

20 EN ÇOK HANGÝ KURUMLARLA GÖRÜÞÜYORSUNUZ? (En fazla yüzdeyi alan seçenekler gösterilmiþtir) FREKANS YÜZDE Valilikle 48 16,00 % Büyükþehir belediyesiyle 39 13,00 % Tepebaþý Belediyesiyle 40 13,33 % Odunpazarý Belediyesiyle 38 12,67 % Diðer STK'lar 36 12,00 % Emniyet müdürlüðüyle 27 9,00 % Milli eðitim müdürlüðüyle 28 9,33 % Saðlýk müdürlüðüyle 29 9,67 % Tablo 4. STK'larýn Diðer Kamu Kurumlarý Ýle Ýliþki Düzeyleri Araþtýrma sonuçlarý STK'larýn %16'lýk bir oranla en çok "Valilik" makamý ile iliþki içerisinde olduðunu göstermektedir. Bununla birlikte ikinci sýrayý toplam olarak % 37'lik bir oranla Büyükþehir, Tepebaþý ve Odunpazarý belediyeleri almaktadýr. STK'larýn kendi aralarýndaki iletiþimin zayýf olduðu da gözden kaçýrýlmamasý gereken diðer bir husustur. Ýþbirliði bu kuruluþta önem verilen kurallardan biridir ÝÞBÝRLÝÐÝ KONULARI Sosyal etkinlik Eðitim alanýnda iþbirli- Proje odaklý alanýnda iþbirliði yaptýk ði yaptýk faaliyetler yaptýk Kültürel faaliyet Kesinlikle katýlmýyorum Katýlmýyorum 1 Katýlýyorum Kesinlikle katýlýyorum TOPLAM Tablo 5. STK'larýn Belediyelerle Daha Önce Yapmýþ Olduðu Ýþbirliði Konularý STK'larýnda iþbirliðine verilen önemin daha çok proje odaklý faaliyetlerde ortaya çýktýðý gözlenmiþtir. -[ 20 ]-

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar:

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: 1) Büyükşehir Belediyesi: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, İletişim bilgileri: Telefon: 0222 211 55 00 Faks: 0222 220 42 35 E-Posta:

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ön kapak içi baskýsý HAÞÝM AKMAN 1956 yýlýnda Nevþehir'de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde okudu. 1979'dan itibaren çeþitli dergilerde yazýlarý yayýmlandý.

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Eskişehir'de burs veren vakıflar

Eskişehir'de burs veren vakıflar On5yirmi5.com Eskişehir'de burs veren vakıflar İşte Eskişehir'de burs veren vakıfların adres bilgileri ve burs verme şartları... Yayın Tarihi : 17 Temmuz 2012 Salı (oluşturma : 1/11/2016) 1)ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı