TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951)"

Transkript

1 T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ BĠLĠM DALI TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ ( ) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DanıĢman Doç. Dr. YaĢar SEMĠZ Hazırlayan Birsen ÜNAL KONYA 2010

2 Öğrencinin T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tezin Adı Adı Soyadı Birsen ÜNAL Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Danışmanı Doç. Dr. Yaşar SEMİZ Türk Kadınlığı İçin Çağdaş Bir Adım: Kadın Gazetesi ( ) ÖZET Sosyal ve Siyasi bir gazete olarak yayın hayatına başlayan Kadın Gazetesi, bizim araştırma konumuzdur yılları arasında Türk kadınlığına 33 yıl hizmet vermiştir. Çağdaşlaşma yolundaki Türkiye de çağdaş yaşamı evlerimize getiren bir gazete olması dolayısıyla Kadın Gazetesi bütün içeriği ile incelenmiştir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Konumuza ışık tutması açısından birinci bölümde Osmanlı nın Son Dönemi ve Cumhuriyet Döneminde kadının toplum hayatındaki yerine ve meslek hayatındaki durumuna genel olarak değinilmiştir. İkinci bölümde gazetenin kuruluşu, amacı, kimlik ve ücret bilgileri, teknik yönü ve yazı kadrosunu incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise gazetenin yayın politikası ve içerik bilgileri incelenmiştir. İçerik olarak, gazetede yer alan her konu başlığına yer verilmiştir. Sosyal hayat, tarih, spor gibi konular ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir. Türkiye Devleti nin genç ve dinamik yapısına uygun girişimleri, iç ve dış etkenlerin şartlarından dolayı farklılık göstermiştir. Bunlar, ya istenilen şekilde yapılabilmiş ya da aksayabilmiştir. Kadın Gazetesi, Atatürk ün çağdaşlaşma yolunda açtığı yolda karşılaşılan bu zorlukları aşmak ve bunu kadınlık gözüyle yapmak için kurulmuştur. Kadınların neyi, nasıl ve niçin yapması gerektiği konusunda kadın okurlar bilgilendirilmiştir. Hayır işleri, moda, yemek, cilt bakımı, pratik bilgiler, sağlık gibi konular gazeteyi içerik olarak zenginleştiren diğer konular olmuştur. Biz bu çalışmamızda Kadın Gazetesi nin, sessiz çoğunluk olan kadınların çağdaşlaşma yolunda nasıl sesi olduğunu incelemiş bulunmaktayız.

3 Öğrencinin T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Birsen ÜNAL Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Danışmanı Doç. Dr. Yaşar SEMİZ Tezin İngilizce Adı A Contemporary Step For Turkish Feminity: The Woman Newspaper ( ) SUMMARY The Woman Newspaper, which starts to its broadcast life as a social and political newspaper, is our research topic. It had served for thirty-three years in The Woman Newspaper has been investigated with its all content because of being a newspaper in the modernization way in Turkey, which brings modern life to our houses. This study consists of three parts. In the terms of illuminating our topic, in the first part, the last period of Ottoman and the woman s place in the community life in the Republic period and the situation in the profession life have been mentioned. In the second part, the newspaper s organization, aim, identity, and pay information, technical aspect and editorial staff have been investigated. In the third part, the newspaper s broadcast policy and content information have been examined. As the content, each subject title, which is taken place in the newspaper, has been given place. The social life, history, sport have been evaluated under the different headings. The enterprises, which are suitable for the young and the dynamic structure of Turkey, have been done as wished or have been hindered. The Woman Newspaper has been established for overcoming these encountered difficulties in the way of modernization; which Ataturk opened, and for doing this by the aspect of womanhood. The woman readers have been informed in the topics of what they should do, how they should do, why they should. The topics; such as, charitable works, fashion, food, skin care, practical knowledge and health have been the other topics enriching the newspaper as the content. In this study, we have examined how the Woman Newspaper has been the voice of women, which are the silent majority in the way of modernization.

4 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 OSMANLI NIN SON DÖNEMĠ VE CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE KADIN.. 6 I. OSMANLI DEVLETĠ NĠN SON DÖNEMĠNDE KADIN... 6 A. KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİ... 6 B. KADINLARIN MESLEK HAYATINDAKİ YERİ... 9 C. KADINLAR İÇİN ÇIKARILAN MECMUALAR Terakki Terakki-i Muhadderat Kevkeb-i Şark Vakit ya da Mürebbi-i Muhadderat Ayine Aile İnsaniyet Hanımlar Şükûfezar Mürüvvet Parça Bohçası Hanımlara Mahsus Gazete Hanımlara Mahsus Malumat Takvim-i Nisa Âlem-i Nisvan Demet Metin Mehasin Kadın Musavver Kadın Hanımlar Âlemi Kadınlar Dünyası Erkekler Dünyası Seyyale Kadın Âlemi Siyanet Kadınlık Hayatı Kadınlık Bilgi Yurdu Işığı Genç Kadın

5 31. Türk Kadını İnci Kadınlar Saltanatı Hanım Diğerleri II. CUMHURĠYET DÖNEMĠ NDE KADIN A. KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİ B. KADINLARIN MESLEK HAYATINDAKİ YERİ C. KADINLAR İÇİN ÇIKARILAN MECMUALAR Ev Hocası Süs Yıldız Resimli Ay Kadın Yolu Kadın Yazıları Çiçek Yeni Kitap Cumhuriyet Kadını Model Moda Albümü Ev- İş Ev- Kadın Aile Diğerleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM KADIN GAZETESĠNĠN TEMELLERĠ I. KADIN GAZETESĠ NĠN KURULUġU VE AMACI A. KURULUŞU B. AMACI II. KADIN GAZETESĠ NĠN KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ A. GAZETENİN İSMİ B. GAZETENİN SAHİBİ C. YAZI KADROSU Baş Yazarlar ve Bazı Yazarlar a. İffet Halim Oruz b. Münevver Ayaşlı c. Halide Nusret Zorlutuna d. Hasene Ilgaz e. Perihan Çambel f. Pakize İzzet Tarzi

6 g. Melahat Özgü h. Cahit Uçuk (Cahide Üçok) ı. Aziz Haydar Omur i. Şükûfe Nihal Başar j. Mualla Anıl k. Afet İnan l. Makbule Diblan m. Süreyya Ağaoğlu Diğer Yazarlar ve Misafir Yazarlar D. ÜCRET BİLGİLERİ VE ABONELİK SİSTEMİ E. BASIM YERİ VE İDAREHANESİ F. TİRAJI VE GELİR KAYNAKLARI G. TEKNİK YÖNÜ Sayfa ve Sütun Düzeni Sayfa Düzenlemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KADIN GAZETESĠ NĠN YAYIN POLĠTĠKASI VE ĠÇERĠĞĠ I. YAYIN POLĠTĠKASI II. ĠÇERĠĞĠ A. İÇ HABERLER Sosyal Hayat ve Kadın Gazetesi a. Sosyal Yardımlaşma ve Dernekler b. Çalışma Hayatında Kadın c. Modernleşmede Yapılan Hatalar d. Çocuklar İçin Yapılan Girişimler e. Yurt Yazıları f. Göçmen Meselesi g. Köylerimiz ve Köylü Kadın h. Sosyal Faaliyetler ı. Anket Çalışmaları Yazı Dizileri Siyasi Hayat ve Kadın Gazetesi a. Sovyet Delegesinin Demecine Tepki b. Kıbrıs Meselesine Bakışı c. Pakistan la İlişkiler d. Seçimlerde Kadın Faaliyetleri e. Af Kanunu ve İşsizlik Meselesi f. Kore ye Yardım Meselesi Ekonomi ve Kadın Gazetesi Sağlık ve Kadın Gazetesi Dil, Edebiyat ve Kadın Gazetesi

7 7. Çocuk, Gençlik ve Kadın Gazetesi Eğitim ve Kadın Gazetesi Tarih ve Kadın Gazetesi Din ve Kadın Gazetesi Moda, Ev İdaresi ve Kadın Gazetesi Kültür- Sanat ve Kadın Gazetesi Spor ve Kadın Gazetesi Reklam- İlan ve Kadın Gazetesi B. DIŞ HABERLER Dünyadaki Gelişmeler Dünyadaki Gelişmelerin Türk Kadınına Tesiri DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ EKLER KAYNAKÇA

8 GĠRĠġ Ülkemizde kadının siyasi, sosyal ve kültürel hayattaki yeri sürekli tartışılan ve güncelliğini koruyan bir konu olmuştur. Kadınlar çeşitli yollar ile sahip olması gereken haklarını, hayattaki yerlerini elde edebilmeye çalışmışlardır. Bu yollardan biri de basın yayın yolu ile seslerini duyurabilmektir. Bu bağlamda Kadın Gazetesi, Türk kadınının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yeri açısından üzerinde durulması gereken önemli bir basın yayın organıdır. Modern hayatta her işte, her yerde olan sadece erkekler değildir. Kadınlar da pek çok yerde erkeklerin yanında yer alabilmektedir. Ülkemizde inkılâplarla kadın erkek hakları paylaştırılmıştır. Ancak kadınlar, yüzyıllar boyu toplumsal ve siyasi yaşamda geri planda tutuldukları için bekledikleri, istedikleri sürece hızla ayak uyduramamışlardır. Kadın Gazetesi bu süreci hızlandıran bir etken olmuştur li yılların öncesinde ve sonrasında kadınlar için çıkartılan dergi ve gazetelerde kadınlara ve onların davalarına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ancak bu yayınların erkekler tarafından kurulmuş ve yönetiliyor olması, bazı yazarları kadın olsa da kadınlar âlemine belli çerçevelerde yaklaşmalarına neden olmuştur. Kadına bakış açıları kadınların tam olarak istedikleri nitelikte olamamıştır. Bu noktada Kadın Gazetesi nin en önemli özelliği, kadınlar tarafından çıkartılmış olan ilk gazete olmasıdır. Sahibi kadındır ve yazar kadrosu tamamen kadınlardan oluşturulmuştur. Bu özelliğiyle yayın hayatına başlayan Kadın Gazetesi 33 yıl gibi uzun bir süre bu misyonunu devam ettirmiştir. Bu gazetede kadınların penceresine kadın gözüyle bakılmıştır. Kadınların ruhuna inilebilmiştir ve kadınların her tür ihtiyacına cevap verilebilmiştir. Bu nedenle 1979 yılında yayın hayatının sona ermesi kadınların siyasi ve sosyal davalarının yürütülmesi adına bir sekte oluşturmuştur. Biz bu önemli gazetenin hangi şartlar ve koşullarda yayın hayatına başladığını inceleme adına kuruluş yılı olan 1947 ile 1951 yılları arasını ele almış ve Türk kadınlığına hizmet etme davasını nasıl işlediğini incelemiş bulunmaktayız. 5

9 BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI NIN SON DÖNEMİ VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN I. OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDE KADIN A. KADINLARIN TOPLUMDAKĠ YERĠ Klasik dönem Osmanlı toplum yapısında; Kadının ve erkeğin evleri dışında aynı yerlerde yaşayamaması, kadının sokağa belli zamanlarda çıkabilmesi, toplu kullanılan yerlerin erkeklere ait olması 1, kızların eğitimden genel olarak yoksun olması, kadınların komşuluklar sayesinde eğlence ve gezinti yapabilmeleri, çok kadınla evlilik ve boşanma hakkının erkekte olması gibi toplumsal yaşam şekli 19. yüzyılda büyük bir değişime uğramıştır. Osmanlı Devleti nde ülkenin geri kalmışlığıyla kadının geri kalmışlığı arasında kurulan paralellik ve bunu giderme çabaları kadını yeniden biçimlendirmiş, görevlerini yeniden belirlemişti 2. Teknolojinin ilerlemesi, batının yaşam şeklinin yakından takip edilmesi, dergi, gazete gibi kitle iletişim araçlarının yayınlanması ve bu sayede her türlü bilginin daha hızlı toplum içinde yayılması, posta ve telgraf gibi haberleşme araçlarının insanların birbiriyle ilişki kurmasını sağlaması bu yüzyılda toplumsal yapının hızla gelişmesinde önemli etkenler olmuşlardır. Gelişen Osmanlı toplum yapısında kadın- erkek ilişkileri kayda değer bir şekilde değişmiştir. Kadının anne olması, eş olması gibi değerlerinin yanında sahip olduğu ve bu döneme kadar gizli kalan yüksek değerleri gün yüzüne çıkarılmaya başlanmıştır. Artık kadın toplum içinde pasif olan rolünü aktif bir şekilde oynamaya 1 2 Örneğin; Gülhane Parkı nın açılış gününde kadınlar ve erkekler bir arada bulunmuşlar. Bu durum Harbiye Nazırının hoşuna gitmemiş ve kadınların parka girmesi yasaklanıştır. Bu karara karşı gelinmesi üzerine kadınların parkta dolaşabilmeleri için ayrı günler belirlenmiştir. Bkz. A.Afet İnan, Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1975, s. 98. Zehra Toska, Cumhuriyet in Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s

10 başlayacaktır. Bunu sağlayabilmek için önce kadının eğitim mevzusu ele alınmıştır. Kadınların okuma yazma oranının düşük olması onların yapmak istedikleri girişimlerde yetersiz kalmalarına sebep olmuştur. 19. yüzyıl, kadınların eğitimi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Önceleri özel derslerle alınabilen eğitim (ki bunu zengin ailelerin kızları yapabilmektedir) 1913 yılında ilk defa kızların da gidebildiği liselerin kurulması 3 ile orta öğretim her genç kız için mümkün hale gelmiştir. Hatta 1915 yılında kızlar için İnas Darülfünunu 4 adında üniversite şubesi de açılmıştır yılından itibaren ise kızların ve erkeklerin bir arada eğitim alabilmeleri uygun görülmüştür. Kızlar, bu dönemde eğitimden yararlanmaları sayesinde yabancı dil öğreniminden de faydalanmışlardır. Birçok dil öğrenimi verilmekle birlikte kızlar en çok Fransızca dil öğrenimini tercih etmişlerdir. Avrupa modasına göre kılık kıyafet düzenlenmeye başlanmıştır. Tesettürün Avrupa modasına benzetilerek uygulanabileceği görüşü doğrultusunda İslami yapı bozulmadan moda yakından takip edilmiştir 5. (Ancak İslami yapı ve moda dengesinin korunamadığı pek çok zaman da olmuştur.) Daha sonraları modayı takip etmek adına kılık kıyafette yapılan değişiklikler erkekler tarafından tepkiyle karşılansa da kadınlar yaptıkları şeylerin ve girişimlerinin haklılıklarını savunmuşlar ve bu doğrultuda mücadele etmişlerdir 6. Kadınların okuma - yazma oranının artması kadınların haklarını savunmalarında etkili olmuştur. Bu dönemde batıdaki kadın hareketleri örnek alınarak kadınlar sahip olmaları gereken hakları için mücadeleye girmişlerdir. Bunu Burhan Göksel, Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, s Ayrıntılı bilgi için bkz. Türker Alkan, Kadın- Erkek Eşitsizliği Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1981, s. 14; İnan, s Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını( ), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s. 24. Bernard Caporal, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1982, s. 81; Kaplan, s

11 en etkili bir şekilde; kadınlar için açılan dergi ve gazeteler 7, yine kadınlar tarafından kurulan cemiyet ve dernekler 8 aracılığı ile gerçekleştirmişlerdir. Şunu belirtmek gerekir ki bu dergi, gazete, cemiyet ve dernekler sadece kadınların kendi hakları için mücadele etmemişlerdir. Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu buhrandan kurtulması için de faaliyet göstermişlerdir. Basın yayın organları ve dernekleri Türk kadınlarını bilinçlendirme ve onları harekete geçirme aracı olarak kullanılmışlardır. Ayrıca yine Milli Mücadele döneminde düşmanların yaptıkları işgallere tepki göstermek ve kadınların Milli Mücadeleye katılmasını teşvik etmek için bu basın yayın organlarının çalışmaları ile mitingler düzenlenilmiştir 9. Bu sayede cephede savaşan erkeklere cephe gerisindeki hizmet kadınlardan gelmiştir. Hemşirelik, silah taşıma, giysi dikme, yiyecek hazırlama gibi önemli geri hizmetlerini kadınlarımız üstlenmiştir. Savaş sırasında üzerinde onu sıcak tutacak giysi olmadan cephane taşıyan kadına Ali Fuat (Cebesoy) Paşa: üşümüyor musun Bacı? Hava soğuk arkana bir şey al şeklindeki konuşmasına köylü kadınımız şöyle cevap vermiştir: Aman Paşam, düşman toprağımıza ayak bastığından beri yanıyorum, ne üşümesi 10 işte bunlar gibi nice isimsiz kadın kahramanımız bu vatan toprakları için gönülden mücadele etmiş ve Milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasında etkili olmuşlardır. Meşrutiyet dönemiyle birlikte kadınlarımız kanun önünde haklarını elde etmeye başlamışlardır yılında İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak aile hukuku kararnamesi ile kadınlar bazı durumlarda boşanma hakkını elde edeceklerdi. Ancak bu kararname 1918 yılında kaldırılmıştır Osmanlı nın son döneminde yayımlanan dergi ve gazeteler hakkında özet bilgi araştırmamızın Osmanlı Son Dönem inde Kadınlar İçin Çıkarılan Mecmualar bölümünde vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaplan, s , 87-90, ; Müjgan Cunbur, Milli Mücadelede Kadın Dernekleri, Milli Mücadelede Türk Kadınları, Feryal Matbaacılık, Ankara 1983, s Ayrıntılı bilgi için bkz. İnan, s Nevin Korucuoğlu, Kurtuluş Savaşındaki Kadın Kahramanlarımız, Milli Kültür, S. 78, Kasım 1990, s. 53. Alkan, s

12 Osmanlı Devletinde kurulan kadın teşekkülleri kadınların bütün haklarını elde etmelerinde sosyalleşip ilmi, edebi, siyasi, ekonomik hayata girmelerinde tam olarak istenen neticeyi verememişlerdir. Bu konuda İffet Halim in Meşrutiyetten sonra bile, Türk seciyesinin en yüksek bir varlığı olan, hamiyet duygusuyla kucaklanan hayır cemiyetleri ayrılırsa, diğer içtimai kadın teşekkülleri uzun seneler, bizde atılan diğer adımlar gibi, sendeleme vaziyeti geçirmiştir 12 sözü manidardır. Ancak şunu da söylemek gerekir ki bu sendeleme halinde atılan adımlar Türkiye Cumhuriyeti nin hızla ilerlemesi ve çağdaşlaşmasında temeli nitelikte olacaktır. B. KADINLARIN MESLEK HAYATINDAKĠ YERĠ Tarihsel sürece bakıldığında Türk kadını ekonomik hayata aktif bir şekilde katılmıştır. Bu, ya tarlada çalışarak, ya işyeri çalıştırarak, ya eşine işinde yardım ederek, ya da evinin bakımını yaparak olmuştur. Bunlara daha başkalarını da eklemek mümkündür. Osmanlı Devleti nde kırsal alanda yaşayan kadınlar daha özgür ve hâkim güce sahipken kentlerde yaşayan kadınlar toplumdan çalışma hayatından soyutlanmış ve evinin kadını sıfatına büründürülmüştür 13. Genel olarak kadının geleneksel yapıdaki temel ekonomik görevi, evinin ve ailesinin bakımı olmuştur. Bu geleneksel yapıdan dolayı kızların okutulmaması meselesi ortaya çıkmıştır. Bu durum da kadının yüksek görevlerde bulunmasının önüne geçmiştir. Bu nedenle kadınlar genel olarak okuma yazma bilmez bir halde yaşam mücadelesinde yerlerini almışlardır. Osmanlı Devletinde çalışma hayatı erkeklerin hâkimiyetinde idi. Kadın eşine yardımcı olabilecekse onun yanında çalışabilmiştir. Anadolu da dokuma, halıcılık gibi çeşitli zanaat dallarında kadınlar çalışmıştır. Bunun dışında kadınlar aile geçimine evinde yaptığı tutumlu harcamaları ile katkıda bulunabilmiştir. Yüzyıllar içinde bu durumun istisnaları da yaşanmıştır. Ticarethanesi olan İffet Halim, Yeni Türkiye de Kadın, Ankara 1933, s.13. Bihrettin Vural Dinçkol, Kadının Hukuksal Statüsünün Tarihsel Gelişimi, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı Bildirileri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara 1998, s

13 kadınlardan köle ticareti yapan kadınlara kadar çeşitli alanlarda çalışan kadınlar da mevcut olmuştur 14. Osmanlı devletinin son döneminde içinde bulunduğu kötü durum ve girdiği savaşlar ekonomik yapısını iyiden iyiye sarsmıştır. Erkeklerin savaşa gitmeleri ve çoğunun geri dönememesi çalışma hayatını büyük ölçüde alt üst etmiştir. İffet Halim bu durumu şu cümleleriyle ifade etmiştir: Cepheleri dolduran insanlar arkalarında fabrikalar, ticaret evleri, tarlalar ve sokak süpürücülüğüne varıncaya kadar başlı başına bir âlemi bomboş bırakmışlardı, ayrıca aile de başını kaybetmiş bulunuyordu. Daha sonra geride cepheyi takviye için lüzumu olan makine de hızını eksiltmişti. Kadın bu vaziyeti dolduracak yeni bir unsurdu 15 Savaşların, özellikle de I. Dünya savaşının tesiriyle boşalan memuriyet ve iş alanlarını kadınlar doldurmaya başlamıştır. Kadınlar cephe gerisinde, idari kurumlarda, evinde, köyünde aktif bir çalışma hayatına girmişlerdir 16. İdari kurumlarda ilk memuriyet açığı posta teşkilatında yaşanmıştır 17. Bunun içindir ki ilk kadın memur alımları buraya yapılmıştır. İlk kadın memurlarımızın fotoğrafı Kadın Gazetesinin 1 Mart 1948 tarihli sayısında resmedilmiştir yılında ilk defa telefon idarehanesinde memur olmaya hak kazanan kadınlarımız şunlardır: Hamiyet Derviş, Bedia Şekip, Mediha Enver, Refika Mustafa, Bedra Osman, Semiha Hikmet, Nezihe Mustafa, Msr. Minter. Bundan sonra telgrafa, maliyeye memur ihtiyacı yine kadınlardan sağlanmıştır. Kadınlar sadece buralarda değil fabrikalardan atölyeye, yol yapımından temizlik işçiliğine kadar her alanda istihdam edilmişlerdir. İşverenler artık kadın çalışanı daha fazla bünyelerine almaya başlamışlardır. Çünkü kadınların erkeklerle aynı sebeplerden dolayı işe ihtiyaç duymalarının yanında daha farklı Caporal, s Halim, s. 45. İnan, s. 98. Caporal, s

14 sebeplerden dolayı da işe ihtiyaçları olduğundan işverenler onların işçi hareketlerine katılmayacaklarına inanmışlardır 18. Kadınlar, kendileri için açılan kurslarla aldıkları eğitimin ardından geçimlerini sağlayacak işler de yapmışlardır. Dokuduklarını ya da ördükleri yünlerini satarak işportacılık yapanlardan, konfeksiyon atölyelerinde çalışanlara kadar aldıkları eğitimle iş yapan kadınlar da vardır. Bu kursları, açılan kadın dernekleri tertip etmiştir. Örneğin; Kadın dergilerinden biri olan Bilgi Yurdu Işığı dergisi Bilgi Yurdu Derneği çatısında kadınlara biçki dikiş kursları vermişlerdir 19. Kadınların öğrenim düzeylerinin artması ile kadınlar, daha çok öğretmen olarak meslek hayatında yer almışlardır. Osmanlı Devletinin son döneminde de yönetimde kadınların öğretmen olarak çalışmaları tercih edilmiştir. Bazı ilkokulların ve hatta liselerin müdürlüklerine kadınlar getirilmiştir. Kadın müfettişler dahi atanmıştır 20. Kadınları edebiyatçı, şair, yazar, gazeteci, doktor, ressam vs. olarak da bu dönemde görmekteyiz. Örneğin Şair olarak Nigar-ı Binti Osman, Yaşar Nezihe Bükülmez, yazar olarak Afet İnan, edebiyatçı olarak Halide Edip Adıvar, gazeteci olarak Fatma Aliye, Hayriye Hanım dönemin ünlü kadınlarıdır. Kadınlık hareketlerinin de etkili olması ile kadınlar, toplum içerisinde olmaları gereken konuma gelmeye başlamışlardır. Yeterli düzeyde olmasa dahi gelecek yüzyıl ve Türkiye Cumhuriyeti nin toplumsal yaşamı için önemli adımlar atılmıştır. Mehmet Ali Gürol un şu sözleri kadınların meslek hayatlarına ilişkin durumunu özetlemektedir: Tarihi dokümanlarda mevcut kayıtlardan elde edilen verilerin ışığında değerlendirildiğinde, Osmanlı nın ekonomik yaşamında kadının, belli sektörlerde diğerlerine oranla ağırlıklı olmak kaydıyla, gerek çalışma yaşamında, gerekse Ahmet Makal, Osmanlı İmparatorluğu nda Çalışma İlişkileri: Türkiye Çalışma İlişkileri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1997, s. 196, 197. Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını( ), T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 92. Caporal, s

15 kendi kendisinin işvereni olarak bir girişimci niteliğinde üstlendiği- ve üstlenmeye çaba gösterdiği- rolün, biline gelenin, tahmin edilenin çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır 21. C. KADINLAR ĠÇĠN ÇIKARILAN MECMUALAR 1. Terakki 1868 yılında yayın hayatına başlayan gazetedir. Haftada bir kadınlara mahsus sayı çıkarılmıştır 22. Sahibi Ali Raşit ve Filip Efendi dir 23. Kadın mektuplarına yer verilmiştir. Bu mektuplar kadınların kendi sorunlarını gündeme getirmeleri açısından önemlidir. Bu mektuplarda okuma yazma bilmeyen kadınlar dahi başkasına yazdırarak sorunlarını kaleme alabilmişlerdir. Erkeklerle aynı parayı ödemelerine rağmen vapurda kadınlara ayrılan yerin kötülüğünü dile getiren kadınlardan, çok kadınla evliliği sorgulayan kadınlara kadar her türlü mesele gündeme getirilmiştir. 2. Terakki-i Muhadderat Terakki gazetesi tarafından 1869 yılında yayınlanan dergidir. 48 sayıdan oluşmuştur. Dönemi ve kadının konumunu eleştiren çoğu başlıksız mektuplara yer verilmiştir. Mektuplar rumuz isimlerle gönderilmiş ya da Bir Hanım adıyla gönderilmiştir. Mektupların çoğu eğitimin kadınlar için gerekliliği ile ilgilidir. Dergide ayrıca batıda yaşanan feminist hareketler hakkında da bilgi verilmiştir Mehmet Ali Gürol, Türkiye de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atılım Üniversitesi Yayını, Ankara 2000, s Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliği Tarihi: Her Yönüyle Basın, Güven Matbaası, Ankara 1971, s Hatice Özen, Tarihsel Süreç İçinde Türk Kadın Gazete ve Dergileri( ), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990, s. 15. Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketleri, Metis Yayınları, İstanbul, 1993, s

16 3. Kevkeb-i ġark 1869 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Kadınlara mahsus olarak çıkmıştır. Renkli kâğıtlara basılmıştır Vakit ya da Mürebbi-i Muhadderat 1875 yılında yayın hayatına başlayan dergidir. Sahibi Filip, İmtiyaz sahibi vekili Lütfü dür. Haftada bir yayınlanmaktadır sayı çıkmıştır. Gazetenin yayın ilkesi Kadınlığa nafi şeylerden bahseder ibaresiyle açıklanmıştır. Evlilikte ilişkiler, çocuk terbiyesi gibi konular işlenmiştir Ayine 1875 yılında çıkarılan dergidir. Sahibi Mustafa, imtiyaz sahibi vekili Mahmud Hamdi dir. 30 sayı çıkmıştır. Hedef kitle kadınlar ve çocuklardır. Eşlerin tutum ve görevleri, çocuk terbiyesi ve sağlığı gibi konular işlenmiştir. 6. Aile 1880 de çıkarılan dergidir. Sahibi Mihran dır 28. Aileye, yani kadınlara çocuklara ve ev işlerine müteallik mebahis-i mütenevviayı cami mecmuadır ibaresiyle yayınlanmıştır. Kadınları pek çok konuda bilgilendirmeye çalışmıştır Ġnsaniyet 1883 yılında kadınlar için çıkarılan aylık dergidir. Sahibi Mahmud Celaleddin dir. 2 sayısı bulunmaktadır. Kadın haklarını korumak ve onlara saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik yazılar yayınlanıştır Şapolyo, s Kurnaz, s. 40. Çakır, s.25. Kurnaz, s. 43. Çakır, s. 25. Kurnaz, s.40 13

17 8. Hanımlar 1883 yılında aylık çıkarılan dergidir. Dergide ev idaresi, edebi yazılar, tarih, takvim sistemleri gibi bilgiler yanında yabancı dil öğrenmenin kadın için önemine dikkat çekilmiştir. Bu dergide kadınlar tarafından gönderilen mektup sayılarında artış olmuş hatta yaşlı kadınlar dahi Bir Kocakarı adıyla mektuplar göndermişlerdir ġükûfezar 1883 yılında 15 günde bir yayınlanmaya başlayan dergidir. İmtiyaz sahibi Arife Hanım dır. Türk basınında kadın olarak ilk dergi sahibi Arife Hanım dır. İnsanların yükselmelerine hizmet etmek hususunda erkekle kadın arasında fark bulunmadığını belirterek sözlerini şöyle devam etmiştir: Biz ki, saçı uzun, aklı kısa diye erkeklerin hande-i istihzalarına hedef olmuş bir taifeyiz. Bunun aksini ispat etmeye çalışacağız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek çalışma ve iş görme yolunda sebatla adımlarımızı atacağız 32 Bu derginin yazı kadrosu tamamen kadınlardan oluşmuştur. Fatma Nevber, Fatma Nigar, Münire gibi yazarları görmekteyiz. 10. Mürüvvet 1888 yılında yayınlanmaya başlayan dergidir. Sahibi Mehmed Ziyaeddin dir. Yazıları edebiyat, haftalık politika haberleri, terbiye ve ahlak gibi konu başlılarına ayırarak yayınlayan ilk dergidir. Bu dergi, II. Abdülhamit in desteğini ve teşvikini almıştır. Kadınlar için olan nüshası ilave olarak yayınlanmıştır. Kadınların kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlamış ve onları dünya Çakır, s. 26. Münir Süleyman Çapanoğlu, Basın Tarihine Dair Bilgiler ve Hatıralar, Hür Türkiye Dergisi Yayınları, 1962, s

18 kadınlarından haberdar etmiştir. Nigar Binti Osman, Leyla Saz gibi edebiyatçılara ilk kez bu dergide rastlanmıştır Parça Bohçası 1889 yılında yayınlanan tek sayılık dergidir. Hatice Semiha ve Rabia Kamile adlı kadınlar tarafından çıkarılmıştır. Ev işleri, ev düzeni, çocuk bakımı ile ilgili konulara yer verilmiştir Hanımlara Mahsus Gazete 1895 yılında başyazarı ve yazı kadrosunun tamamına yakını kadın olmak üzere yayınlanmaya başlayan dergidir. Derginin sahibi Tarik gazetesi başmuharriri İbnül Hakkı Mehmed Tahir dir. Başyazarları Makbule Leman, Nigar Osman, Fatma Şadiye, Mustafa Asım, Faik Ali, Talat Ali ve Gülistan İsmet tir yılına kadar toplam 604 sayı olarak çıkan en uzun süreli kadın dergisidir. Kadınların geliştirilmesi, yükseltilmesi vurgulanmış, kadını içinde bulunduğu durumla toplum arasında bağlantı kurulmuştur. Kadınların sorunları, aile, toplum ve iş yaşamları, eğitim, sağlık, moda, giyim konularına yer verilmiştir. Kadınlar için moda yakından takip edilmiş hatta gazete tarafından moda elbiselerin patronları verilmiştir 35. Ayrıca batıdaki kadın hareketleri ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Dergide genç kızlar için yazarlığını Hatice ve Semiha hanımların üstlendiği Hanım Kızlara Mahsus adıyla bir ek çıkarılmıştır. Gazete 8 sayfa halinde iki gün (Pazartesi- Perşembe) yayınlanmıştır. Genç kızlar için yayınlanan ek de 15 günde bir yayınlanmıştır Çakır, s. 27. Çakır, s.27. Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi: I. Kitap Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, Yeni Adım Matbaası, s Çakır, s. 27, 31,

19 13. Hanımlara Mahsus Malumat 1895 yılında Malumat Mecmuasının eki olarak yayınlanmıştır. Derginin müdürü Mehmet Tahir dir. Edebiyat, ahlak gibi konulardan bahsedilen dergide mektuplara da yer verilmiştir Takvim-i Nisa 1899 yılında Ebuzziya Tevfik tarafından yayınlanmıştır. Kadınlar için çıkarılan bir takvimdir. Anneler için çeşitli önerilerde bulunulmuş ve okumanın gerekliliğinden bahsedilmiştir Âlem-i Nisvan 1906 yılında İsmail Gasprenski tarafından Kırım da yayınlanan Tercüman gazetesinin bir eki olarak çıkarılmıştır. Kafkasya daki Müslüman kadınlar için çıkarılmıştır. Kadınların sorunları ile ilgili konulara yer verilmiştir Demet 1908 yılında haftalık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Sahibi Celal Sahir dir. Yazarlarının çoğu kadındı 40. Dergide ilmi, edebi ve siyasi konulara yer verilmiştir. Kadınların siyasi konularına eğilimini artıran bir dergi oluştur. Yaklaşık iki ay yayınlanmıştır Metin 1908 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Günlük yayınlanan gazeteler içerisinde kurucusun kadın olduğu ilk gazetedir. Kurucuları; Hayriye Hanım, Kurnaz, s. 42. Kurnaz, s. 43. Çakır, s. 32. Çapanoğlu, s. 32. Sezen Çoğun, Türk Basınında Kadın Gazetesi( ), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 2003, s. 13,

20 Akyiğitzade Musa, Halil Efendi dir. Gazete iki buçuk aylık bir yayın hayatından sonra Feyz-i Hürriyet ve Tasvir-i Hayal gazeteleriyle birleşerek yayın hayatına biraz daha devam etmiştir Mehasin 1908 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Sahibi Asaf Muammer dir. Renkli ve resimlerle yayınlanan ilk kadın dergisidir 43. Aylık dergidir. 12 sayı çıkmıştır. Kadınlar için düzenlenen konferanslara ve kadınlar ile ilgili diğer mevzulara yer verilmiştir. Biraz sert hak arayan kadın yazılarının yanında geri adım atan çekimser yazılar da yer almıştır 44. Dergiyi diğer dergi ve gazetelerden ayıran bir özellik okuyucu sayısının düşmemesi için çeşitli uygulamalara gitmesidir. Yazı müsabakası, elişi müsabakası, çocukların güzellik yarışması için yavru müsabakası gibi müsabakalar yapmış, elmas hediyeli piyango çekilişleri yapmıştır 45. Bu sayede okuyucu kitlesinin devamlı olmasını sağlamıştır. 19. Kadın 3 tane kadın dergisi görmekteyiz. Birincisi; 1908 yılında Sahibi Mustafa İbrahim olan dergidir. Şiirler, hikâyeler, kadınlardan gelen mektuplar derginin konusu olmuştur. Bu dergi Selanik te çıkarılmıştır sayı olarak yayınlanmıştır Çapanoğlu, s Hasan Duman, İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu ( ), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul, 1986, s Tezer Taşkıran, Cumhuriyet in 50. Yılında Türk Kadın Hakları, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1973, s. 51. Çakır, s.35, 36. Çoğun, s. 13. Çakır, s

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir.

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir. İÇİNDEKİLER 2016 ya Girerken Tüm Velilerimizin Dikkatine MYP Bültenimiz Ocak Ayı Etkinliklerimiz SERÇEV Yararına Satış Öğrencilerimizi Kutluyoruz Eko Okul Köşemiz 2016 YA GİRERKEN Yeni bir yıl demek bir

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar. 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ FEDAKARLIK & YARDIMSEVERLİK 02.05.2014 3K Yardım Kampanyamızla Kardeş Okulumuza

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :2. Syf Sayfası :1-14. Syf Sayfası :16. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da dönüşüm başlıyor

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK. Ahmet ÖZKİRAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü E-posta: ahmeto@gop.edu.

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK. Ahmet ÖZKİRAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü E-posta: ahmeto@gop.edu. İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK Ahmet ÖZKİRAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü E-posta: ahmeto@gop.edu.tr M. Nazan ARSLANEL Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KASIM - ARALIK SAYFASI Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü Gel Bize Katıl Bize! Şarkısını Söyledik Sınıf içinde, arkadaşlarımızla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM TARİH 12 Ağustos Çarşamba - 03 Eylül Perşembe 18 Ağustos Salı - 28 Ağustos Cuma 27 Ağustos Perşembe 30 Ağustos Cuma 01 Eylül 2015 Salı -03 Eylül 2015 Perşembe 01 Eylül 2015 Salı 02 Eylül

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Konu: Üniversitede Engelli Olmak, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 2 2 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 1/A 6 4 İnsan Kaynakları

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı