Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu"

Transkript

1 Bugün 23 Nisan Keneyle mücadeleye 90 bin TL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 91. yýldönümü, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da bugün düzenlenecek törenlerle kutlanacak. * HABERÝ 4 DE Çorum'da bu yýl kene ýsýrmasý sonucu bir kiþinin hayatýný kaybetmesinin ardýndan keneyle mücadele çalýþmalarý baþlatýldý. Abdalata Köyü'nde köylülere kene ilacý daðýtýldý, ayrýca ilacý nasýl kullanacaklarý da uygulamalý bilgi verildi. Keneyle mücadeleye ayrýlan ödenek 90 bin lira. Çorum merkeze baðlý Abdalata Köyü'nde ilaçlama yapýldý. * HABERÝ 5 DE ÝKRAM AKARYAKIT NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:4173) OTOGAZDA ÞOK KAMPANYA Yenilenen Yüzümüzle Hizmetinizdeyiz LPG TL Adres: Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Fax: Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu Çorum Kentsel Strateji Çalýþtayý dün Anitta Otel de gerçekleþti. Çorum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý (ÇEKÜL) iþbirliðinde düzenlenen çalýþtayda Çorum un geleceði masaya yatýrýldý. Tarihi konak Çorum Valiliði tarafýndan restore edilerek kültür ve sanat merkezi olarak kullanýlacak. Tarihi konakta imza * HABERÝ 7 DE Cumhuriyet'in kabul edildiði oturumda en yaþlý üye sýfatý ile Meclis Baþkan Vekili olarak görev yapan ve Cumhuriyetin ilanýný bütün dünyaya duyuran Çorum eski Milletvekili Ýsmet Eker'in Çorum merkeze baðlý Bayat Köyü'ndeki tarihi çiftliði, Çorum Valiliði'ne 99 yýllýðýna bila bedel devredildi. Çiftlik, Çorum Valiliði tarafýndan restore edilerek kültür ve sanat merkezi olarak kullanýlacak. * HABERÝ 3 DE AK Parti Türkiye yi deneme yanýlma metoduyla yönetiyor Bölgenin Geleceði sloganýyla düzenlenen çalýþtayda Çorum un dünü, bugünü ve yarýný ele alýndý. Sancaktar Esnafý nýn Kutlu Doðum Yemeði ne yoðun katýlým Siyasi gündemi deðerlendiren BBP Çorum Milletvekili Adayý Mustafa Özarslan Mustafa Özarslan, AK Parti nin ülkeyi deneme yanýlma yoluyla yönetttiðini iddia etti. Halil Ýbrahim Sofrasý gibi Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sancaktar Esnafý Kutlu Doðum Yemeði, Halil Ýbrahim Sofrasý na dönüþtü. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen yemek, Maþallah, Allah Halil Ýbrahim bereketi versin dualarýna muhatap oldu. * HABERÝ 4 DE Ýlahiyat a yeni dekan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý na, Prof. Dr. Mahmut Kavaklýoðlu vekaleten atandý. * HABERÝ 14 DE En tozlu kentiz Türkiye'de Þubat ayýnda en yüksek kükürtdioksit ortalamasý Hakkari'de, en yüksek partiküler madde (PM10-toz) ortalamasý da Afyonkarahisar'da gerçekleþti. Çorum da bu listede 10 uncu sýrada yer aldý. * HABERÝ 2 DE Laçin de termal suya doðru Laçin de yýllardýr üzerinde durulan ve ilçeye büyük getirisi olacaðý düþünülen sýcak su çalýþmalarýnda son aþamaya yaklaþýldýðý bildirildi. * HABERÝ 4 DE Sancaktar Esnafý Kutlu Doðum Yemeði düzenledi. * HABERÝ 15 DE Muhalefete hodri meydan AK Parti Çorum teþkilatlarý Osmancýk'ta bir araya geldi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerine hodri meydan çaðrýsýnda bulunarak, 2002 ve 2007 yýllarýnda olduðu partisinin 12 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerden zaferle çýkacaðýný iddia etti. * HABERÝ 15 DE Vali Nurullah Çakýr'ýn makamýna oturan Ufuk Doða Sana'nýn ilk talimatý hava kirliliði ile ilgili Çorum u çocuklar yönetti Vali, Belediye Baþkaný ve Milli Eðitim baþta olmak üzere, tüm makamlar çocuklarýn oldu. Geleceðin büyükleri olan çocuklar, bugünden oturduklarý koltuklarda, çeþitli talimatlar vererek, geleceðin baþarýlý yöneticileri olacaklarýný gösterdiler. * HABERÝ 6 DA Sergiye tam not AK Parti Teþkilâtlarý Sungurlu da bir araya geldi. * SAYFA DE Keçe ve Çini Desenli Pano Sergisi dün Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi nde açýldý. Çorum Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencilerinin eserlerinin yer aldýðý sergi davetlilerden tam not aldý. * HABERÝ 14 DE Kýz Yetiþtirme Yurdu Keçe ve Çini Desenli Pano Sergisi açýldý.

2 2 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Otomotiv Adasý teklifi Volkwagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Otomotiv'e geçtiðimiz günlerde Çorum u ziyaret eden Doðuþ Grubu ndan yeni bir teklif geldiðini duydum. Doðuþ Otomotiv'in üst düzey yetkililerini aðýrlayan iþadamý Ahmet Ahlatcý'ya, Audi, Seat ve Skoda marka otomobillerin Ahlatcý Otomotiv Sahibi iþadamý Ahmet Ahlatcý, geçtiðimiz günlerde Doðuþ Otomotiv üst düzey yetkililerini konuk etmiþti... yetkili satýþ ve servis hizmeti verilmesi önerilmiþ. Audi için ayrý bir teþhir merkezi yapýlmasý, Amasya, Yozgat, Kýrýkkale, Çankýrý, Karabük ve Kastamonu'da uydu bayiliði kurulmasý istenmiþ. Ýþadamý Ahmet Ahlatcý ise, teklifin makûl olduðunu ancak özellikle Audi marka otomobillerin Çorum'da yýllýk satýþ adedinin yeterli düzeyde olmayabileceðini vurgulamýþ. Ahlatcý ile Doðuþ Otomotiv arasýnda Ahlatcý Plaza'nýn bulunduðu alanda Otomotiv Adasý kurulmasý fikri deðerlendirilmiþ. Þu anda kesin bir neticeye varýlmamýþ ama önümüzdeki yýllarda teklifin Taraflar Sosyal Denge Sözleþmesi nde kararlý Memur Sen e baðlý sendika baþkanlarý Mustafa Eker e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Memur Sen e baðlý sendika baþkanlarý dün Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Memur Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, sendika üyelerinin özlük haklarýnýn yanýnda sosyal sorunlarý gündeme getirip çözüm üretme gayreti içinde olduklarýný söyledi. Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin, Özel Ýdare nde yetkili sendika olduklarýný hatýrlatarak, Bursa Özel Ýdare personelinden sonra Çorum un sosyal denge sözleþme imzalayan ikinci il olmasýný arzu ettiklerini ifade etti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker de, toplu iþ sözleþmelerinde verimlilik, performans ve üretimin önemli olduðunu vurguladý. Ýl Genel Meclisi nin Özel Ýdare personeline Sosyal Denge Sözleþmesi yapýlmasý hususunda genel bir tavýr ve duruþ ortaya koyduðunu belirten Eker, Nisan ayý olaðan meclis toplantýsýnda konuyu kamuoyuna açýkladýklarýný hatýrlattý. Eker, Ýl Özel Ýdaresi Çorum un en çalýþkan, üretken ve verimli hizmet üreten kurumu olmalý. Bunun alt yapýsýný saðlamak için kurumun cazip hale getirilmesi ihtiyaç ve zorunluluktur. Sosyal Denge Sözleþmesi hususunda üzerimize düþen konuda görev almaya hazýrýz. diye konuþtu. Kafkas, Baþbakan'ýn yemeðine katýlacak AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn liste dýþý býraktýðý milletvekilleri ile bir araya geleceði belirtildi. Yaygýn basýnda geçen habere göre, yemekli toplantýya katýlacak 167 vekil arasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý MKYK Üyesi Agâh Kafkas da yer alýyor. Baþbakan'ýn geçtiðimiz dönem de benzer bir toplantýyla liste dýþý kalan vekillerin gönüllerini aldýðý biliniyor. Yeni dönemde aday gösterilmeyen isimlerin parti yönetimi veya üst düzey bürokraside deðerlendirileceði söyleniyor. Kafkas'ýn da Baþbakan'ýn deðerlendirmeye alacaðý isimler arasýnda baþý çektiði konuþuluyor. YEDAÞ a bir soru Recep Tayyip Erdoðan Agah Kafkas Küçük Sanayi Sitesi nden bir okur aradý. YEDAÞ ýn faturalandýrma sistemine dair bir tereddütünü aktardý, düzeltilmesini CAM BALKONDA ÞOK FÝYAT 75,00 DEMONTE CAM BALKON TL umduðunu söyledi. Okurun anlattýðýna göre, YEDAÞ tan iþyerine gelen elektrik faturasýný ödemek için PTT þubesine baþvurduðunda eldeki belge ile bilgisayar arasýnda fiyat uyuþmazlýðý yaþanýyormuþ. Fatura ve bilgisayar ekranýnda gördüðü meblað farký küçük de olsa onu rahatsýz etmiþ. YEDAÞ yetkililerinin konuya el atarak bu tür yanlýþlarýn önüne geçmesini istiyor. E haksýz da deðil... Toz kirliliðinde 10 uncu olduk Çorum toz kirliliði listesinde 10 uncu sýrada yer aldý. Türkiye'de Þubat ayýnda en yüksek kükürtdioksit ortalamasý Hakkari'de, en yüksek partiküler madde (PM10-toz) ortalamasý da Afyonkarahisar'da gerçekleþti. Çorum da bu listede 10 uncu sýrada yer aldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2011 yýlý Þubat ayýna iliþkin ''Hava Kalitesi'' verilerini açýkladý. Buna göre, yakýtlarýn doðal olarak yapýsýnda bulunan kükürt bileþiklerinin yanma esnasýnda açýða çýkmasýyla oluþan kirletici gaz ''kükürtdioksit'' ortalamalarýnýn en yüksek bulunduðu il ve ilçe merkezleri sýrasýyla Hakkari, Þýrnak, Tekirdað, Edirne, ve Muðla oldu. Partiküler madde (PM10-toz) ortalamalarýnýn en yüksek belirlendiði il ve ilçe merkezleri de Afyonkarahisar, Osmaniye, Isparta, Kütahya ve Gaziantep þeklinde sýralandý. Ayný dönemde partiküler madde (PM10-toz) ortalamalarý açýsýndan kýsa vadeli sýnýr deðeri ve ilk seviye uyarý eþiði, birçok il ve ilçe merkezinde aþýlýrken, kýsa vadeli sýnýr deðerinin aþýldýðý gün sayýsý 5 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezleri, Afyonkarahisar, Aydýn, Balýkesir, Isparta, Kütahya, Osmaniye ve Düzce olarak belirlendi. Ýlk seviye uyarý eþiðinin aþýldýðý gün sayýsý 5 ve daha fazla olan il merkezi ise Afyonkarahisar ve Aydýn oldu. Çorum partiküler madde ortalamalarýnýn en yüksek olduðu il ve ilçe merkezleri listesinde 108mg/m3 ile 10 uncu sýrada Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. No: 36/C (Ç.HAK:768) 12 ay taksit imkaný TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

3 Tarihi konakta imza CUMARTESÝ 23 NÝSAN Ýsmet Eker Cumhuriyet'in kabul edildiði oturumda en yaþlý üye sýfatý ile Meclis Baþkan Vekili olarak görev yapan ve Cumhuriyetin ilanýný bütün dünyaya duyuran Çorum eski Milletvekili Ýsmet Eker'in Çorum merkeze baðlý Bayat Köyü'ndeki tarihi çiftliði, Çorum Valiliði'ne 99 yýllýðýna bila bedel devredildi. Çiftlik, Çorum Valiliði tarafýndan restore edilerek kültür ve sanat merkezi olarak kullanýlacak. Vali Nurullah Çakýr müzik bölümü öðrencileri sohbet etti. Vali teklif etmiþti Konaðýn kültür ve sanat merkezi olarak deðerlendirilmesi teklif edilmiþti. Tarihi konakta kýsa süreli gezinti yapýldý. Hac baþvurularý 25 Nisan da baþlýyor Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 2011 yýlý hac organizasyonuna katýlmak isteyenlerin, müracaatlarýný 25 Nisan-6 Mayýs'ta yapabileceklerini bildirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, müracaatlar, 2010 yýlýnda kuraya katýlanlar için ''kayýt yenileme'', ilk defa müracaat edecekler için ''ilk defa kayýt yaptýrma'' þeklinde iki ayrý kategoride olacak. Kayýt yenileyecek ve ilk defa kayýt yaptýracak hacý adaylarýyla, bunlardan kuraya birlikte katýlarak beraber hacca gitmek isteyenler müracaatlarýný ''http://hac.diyanet.gov.tr'' adresinden veya doðrudan müftülüklerden temin ederek dolduracaklarý form dilekçeyle il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek yapabilecek. Ýlk defa kayýt yaptýracak hacý adaylarý, kiþi baþýna 15 lirayý Baþkanlýkça belirlenen bankalardan (Ziraat, Halk, Vakýflar, Al Baraka Türk Katýlým, Asya Katýlým, Kuveyt Türk Katýlým ve Türkiye Finans Katýlým) birine doðrudan ya da internet üzerinden yatýrmalarý gerekiyor. Ýl ve ilçe müftülüklerine ilk defa doðrudan müracaat yapanlar, nüfus cüzdaný fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir suretini, kayýt yenileyenler ise nüfus cüzdaný fotokopisini müracaat dilekçesine ekleyecekler. Vatandaþlar, detaylý bilgiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn internet sitesiyle il ve ilçe müftülüklerinden ulaþýlabilecek.(aa) Fettah Þenöz vefat etti Emine Þenöz ün eþi, Yaþar Þenöz, Metin Þenöz, fadime Þenöz ve Fevziye Tuna nýn babalarý Çorum un tanýnmýþ tüccarlarýndan Fettah Þenöz (85) vefat etti. Geçtiðimiz çarþamba günü vefat eden Fettah Þenöz ün cenazesi ayný gün Ulu Cami de ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. Hakimiyet, merhuma Allah tan rahmet ailesive yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Fettah Þenöz YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamada, yarýn þehrin bazý bölgelerinde enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre; bakým ve onarým çalýþmalarý ne- deniyle yarýn saatleri arasýnda, Çorum Merkez Küçük Sanayi Sitesi 12. caddede, 17. Cadde bir kýsmýnda, Küçük Sanayi Caddesi bir kýsmý ve 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67 nolu sokaklara elektrik verilemeyecek. (Ç.HAK:1103) Enerji kesintisi Vali Nurullah Çakýr, 23 Mart tarihinde çiftliði ziyaret etmiþ ve çiftliðin mirasçýlarýna buranýn kültür ve sanat merkezi olarak deðerlendirilebileceðini teklif etmiþti. Çiftliðin mirasçýlarýndan Sefa Yalçýn teklifi aile bireyleri ile deðerlendirdikten sonra çiftliðin Ýl Özel Ýdaresi'ne devredilebileceðini Vali Nurullah Çakýr'a bildirdi. Çiftliðin aile tara- Tarihi konak Çorum Valiliði tarafýndan restore edilerek kültür ve sanat merkezi olarak kullanýlacak. fýndan devredilebileceðinin kararlaþtýrýlmasýnýn ardýndan devir iþlemleri baþladý ve çiftlik dün imzalanan protokolle 99 yýllýðýna bila bedel Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne devredildi. Konaðýn Ýl Özel Ýdaresi'ne devrine iliþkin protokol dün Vali Nurullah Çakýr, Ýsmet Eker'in mirasçýlarý Metropol Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Sefa Çetin ve Çorumlu Me- tal Sanatçýsý Hasan Tuluk ile Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý (Çekül) Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözer ve arasýnda imzalandý. Cumhuriyetin ilanýnýn yýl dönümünde açýlacak Vali Nurullah Çakýr, tarihi çiftliðin restore edilerek Cumhuriyetin ilanýnýn yýl dönümü olan 29 Ekim 2011 tari- hinde açýlýþýnýn yapýlacaðýný söyledi. Vali Çakýr, restorasyonun ardýndan çiftliðin, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin kullanýmýna sunulacaðýný, ayrýca ulusal ve uluslar arasý sanatsal etkinliklerin organize edileceðini söyledi. Vali Çakýr ayrýca, çiftliðin sahibi Ýsmet Eker için de çiftlikte özel bir aný odasý tefriþ edileceðini duyurdu. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözer de, söz konusu devrin Çorum için çok büyük bir adým olduðunu vurguladý. Çiftliðin mirasçýsý Sefa Yalçýn ise, Vali Nurullah Çakýr'ýn geçtiðimiz haftalarda çiftliði ziyaret etmesinin ardýndan kültür ve sanat evi olarak kullanýlmasý teklifini aile bireyleri ile deðerlendirdiklerini ve ziyaretten iki gün sonra Vali Nurullah Çakýr'a olumlu cevabý bildirdiklerini söyledi. Protokolün imzalanmasýnýn ardýndan, 1926 yýlýnda inþa edilen tarihi çiftlik gezildi. Programda ayrýca Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öðrencileri de hazýr bulundu. Okulun müzik bölümü öðrencileri mini bir konser verirken, resim bölümü Karadeniz de iþbirliði toplantýsý Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý'nýn (IPA) Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Bileþeni kapsamýnda yürütülen, Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programýnýn Ulusal Bilgi Noktalarýnýn eðitimi Samsun'da yapýldý. Avrupa Birliði Genel Sekreterliðinden (ABGS) yapýlan açýklamada, ABGS tarafýndan yürütülen ENPI Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý için seçilen Ulusal Bilgilendirme Noktalarýnýn eðitiminin dün Samsun'da yapýldýðý bildirildi. Açýklamaya göre toplantýya, programýn "Türkiye'deki Yönetim Yapýsýnda Ulusal Otorite olarak yer alan Genel Sekreterlik ve Sözleþme Makamý olarak yer alan Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin yaný sýra Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ile Ulusal Ýrtibat Noktasý olarak belirlenen Çorum, Edirne, Karabük, Samsun ve Trabzon valilikleri temsilcilerince" katýlým saðlandý. Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý için Ulusal Bilgilendirme Noktasý olarak belirlenen valiliklerin ilgili personeline yönelik eðitimde, "Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý, Ulusal Ýrtibat Noktalarýnýn görev ve iþlevleri, nisan ayýnda yapýlmasý planlanan ikinci teklif verme çaðrýsý ile söz konusu çaðrýya dair baþvuru rehberi, baþvuru formu ve bu formun eklerine yönelik" sunumlar yapýldý. Söz konusu programda, katýlýmcýlardan gelen sorularýn cevaplandýrýldýðý, ayrýca katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerinin alýndýðý belirtildi. Avrupa Birliði, dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere saðlanacak tüm katýlým öncesi mali yardýmlarý tek bir program çerçevesinde toplamýþtý. Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandýrýlan bu sistem çerçevesinde, Türkiye'ye sunulacak AB mali yardýmlarý, AB üyesi ülkelerdeki yaklaþýma uygun olarak kullandýrýlýyor.

4 4 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Laçin de termal suya doðru Laçin de yýllardýr üzerinde durulan ve ilçeye büyük getirisi olacaðý düþünülen sýcak su çalýþmalarýnda son aþamaya yaklaþýldýðý bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Ýl Özel idare tarafýndan üstlenilen ve bütçe ayrýlan sondaj çalýþmalarýnýn ihale edildiðini bildirdi. 21 Nisan 2011 Perþembe günü yapýlan sýcak su sondaj ihalesine ülke genelinden 8 firmanýn Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ. katýldýðýný belirten Altuntaþ, "Katýlan firmalardan çeþitli nedenlerden dolayý (eksiklik ve teklif)8 firmadan 5'i elendi. Ýhale komisyonu þu anda kalan 3 firma hakkýnda çalýþmalarda bulunmakta olup en kýsa zamanda Ýlçemizde sýcak su sondajýný üstlenecek firma belli olacak ve çalýþmalar milletvekili seçimlerinden önce baþlamasý beklenmektedir." dedi. Baþkan Altuntaþ, "Yapýlan çalýþmalarda konunun dikkate alýnarak bu aþamaya gelmesinde emeði geçen ile Ýl Valiliði il milletvekillerimiz Ýl Genel Meclis üyelerine Ýl Özel Ýdare müdürlüðüne teþekkür ediyoruz." diye konuþtu. Sudanlý öðrenciler, Özel Çorum Samanyolu Koleji'ni ziyaret ettiler. Sudanlý öðrenciler kardeþ okul Samanyolu Koleji nde Türkçe Olimpiyatý yarýþmasý için Türkiye ye gelen Sudanlý öðrenciler, Özel Çorum Samanyolu Koleji'ni ziyaret ettiler. Türk iþadamlarý ve öðretmenlerinin gayretleriyle Sudan daki Türk okulunda okuyan yirmi kadar öðrenci, öðretmenleriyle kardeþ okul Özel Çorum Samanyolu Koleji'ni ziyaret ettiler. Ziyarette Sudanlý öðrenciler, þiirler okudular, þarkýlar söylediler. Öðrencilerin okuduðu þiir ve söylediði þarkýlarla öðrencileri coþturdular ve salondakilere duygusal anlar yaþattýlar. Sudan'da görev yapan Türk öðretmenler, oradaki eðitimöðretimle ilgili bilgi verdiler. Misafir öðrenciler, Samanyolu öðrencileri tarafýndan kendi evlerinde misafir edildiler. Daha sonra Çorum'un tarihî ve turistik yerleri gezen Sudanlý öðrenciler, Türk insanýnýn misafirperverliðine hayran kalarak Çorum'dan ayrýldýlar. Özel Çorum Samanyolu Kolej yetkilileri, böyle ziyaretlerin öðrencilerin bilinçlenmesi ve ufuklarýnýn açýlmasý bakýmýndan son derece faydalý olduðunu söylediler. Ziya Gökalp te þenlik var Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu 2. Çocuk Kitaplarý Þenliði 3 Mayýs Salý günü gerçekleþtirilecek. Saat te Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu nda baþlayacak þenlikte þiir dinletisi, okul korosunun mini konseri, resim sergisi açýlýþý var. Daha sonra kitap standlarý gezilecek. Program yazarlarla söyleþi ve imza günü ile sona erecek. 4 Mayýs Çarþamba günü saat da okul binasýnda yazarlar Gül Durusel, Ayþe Yamaç, Mustafa Iþýk, Muzaffer Gündoðar, Bahri Güven ve Erdal Þahin in söyleþi ve imza töreni var. Daha sonra yine kitap standlarý gezilebilecek. BBP Çorum Milletvekili Adayý Mustafa Özarslan: Millet ruhsat versin ülkenin yüzü gülsün Büyük Birlik Partisi Çorum Milletvekili Adayý Mustafa Özarslan, yazýlý bir açýklama yaparak siyasi gündemi deðerlendirdi. "Deneme-yanýlma metodu ile yönetiliyoruz." diyen Özarslan, "Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Hâkimlerden teþekkül etmiþ bir kuruldur. Yani geçmiþi bilen, geleceði gören tecrübeli, müktesebatý ve mahfuzatý yüksek olan hâkimlerden teþekkül etmiþ bir kurul. Aldýklarý kararlar isabetli ise; son günlerin vahim olaylarý nasýl çýktý dersiniz?" diye konuþtu. Ýktidarlarýn, muktedir olmasý gerektiðini belirten Mustafa Özarslan, þöyle devam etti: "Muktedir olmalarý eli sopalý olmalarý anlamýna gelmez. Hale ve istikbale matuf hazýrlýklarý, tedbirleri ve çareleri olmalýdýr. Vizyon ve misyon kendini kurtarmak deðildir. Kürsülerde efelenerek muktedir olunmuyor. Ülkeyi pürüzsüz idare etmek istiyorsanýz; mevzuatýn içerisindeki tuzaklarý kaldýracak, mayýnlarý temizleyecek ve geleceði göreceksiniz. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunundaki tuzaklarýn ve mayýnlarýn dokunulmazlýklarý mý var? Mesela yüzde 10 barajý iktidarlarýn 'Siyasi Merhametsizliði' ve 'Siyasi Zulmü' deðil midir? Öyleyse son günlerin vahim olaylarý nasýl çýktý dersiniz? BBP Milletvekili Adayý Mustafa Özarslan, açýklamasýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi: "Kafalarýna yatmayan her icraatta ve hatta havaya bulut gelse, sokaklara dökülen, bomba atan, iþ yerlerini kundaklayan, içindeki insanlarla birlikte belediye otobüslerini yakan, þehirlerde yaþayan sakin çoðunluðun sabrýnýn nasýrýna basan 'azgýn azýnlýk'ýn þenaat ve pisliklerine her gün þahit oluyoruz. Bütün bu olanlardan sonra onlarýn önüne düþüp eserleri ile gurur duyarcasýna arz-ý endam eden ve adýndaki 'barýþ' kelimesi ile alay ederek yüzünü 'dað'a çeviren 'azgýn azýnlýk'ýn sözcülerine ne dersiniz? Uyuþturucu ticareti de dâhil her türlü gayr-i meþru yollarla kazandýðý paralarla kiraladýðý militanlarýný sokaða dökerek, Kürt kardeþlerimizin de huzurunu bozan Marksist-Stalinist PKK terör örgütünün 'uç beyliði'ne soyunmak; adýndaki 'demokrasi' kelimesi ile alay etmek deðil midir? Milletvekilliði görevini alenen inkârdýr. O zaman son günlerin vahim olaylarý nasýl çýktý dersiniz? Ve o zaman siyasi, idari ve hukuki yapýmýzýn baþtan ve yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekmiyor mu? Bunu yapacak kadrolarýn, Allah (c.c)'tan baþka kimseye borcu olmamasý, Allah (c.c)'tan ve milletten baþka kimseye hesap vermemesi, hiçbir dýþ güce, gayr-i meþru oluþuma sýrtýný dayamamasý icap etmektedir. Bu kadrolar uzun yýllardýr hazýrlýklarýný sürdürmüþ ve huzurunuza çýkmýþtýr. 'Türkiye! Kaygý duyma biz varýz ve hazýrýz!' demektedirler. Türk Milleti 'ruhsat' versin; gök kubbeyi zalimlerin baþýna indirmezsek, güvenliði, özgürlüðü ve refahý temin etmezsek nâmerdiz. Acýlar geldiði yere nasýl gönderilir cümle âlem ve ervah þahit olacaktýr." Mustafa Özarslan Ortaköy de kutlu doðum Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) Ortaköy Þubesi tarafýndan ilçede ''Hazreti Peygamberi Anma'' Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Ortaköy Çok Programlý Lisesi Kapalý Spor Salonunda düzenlenen program, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Programda Karadeniz Kur'an-ý Kerim okuma dördüncüsü olan Abdulvehap Arif Þahin, Kur'an-ý Kerim'den ayetler okurken, Çorum ÝHL öðretmeni Dilaver Çelik'te Hazreti Peygamber'in Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlularýný, ''Borçlarýnýzý dert etmeyin kolay kolay ödeyin'' sloganýyla yürüteceði reklam kampanyasýyla prim borçlarýný yapýlandýrmaya çaðýracak. Edinilen bilgiye göre, prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin son baþvuru tarihi olan 2 Mayýs yaklaþýrken SGK yaygýn bir reklam kampanyasýna baþladý. Kampanya kapsamýnda esnaf ve sanatkarlar, iþverenler, emekliler ve çiftçiler için farklý kampanya malzemeleri hazýrladý. Kampanyada kullanýlacak bilboard ve afiþlerde ''Borcunuzu dert etmeyin kolay kolay ödeyin!'' sloganý çerçevesinde, iþverenlerin, çiftçiler, esnaf ve hayatýný anlatan bir sunum yaptý. ÇESDER Ýlahi Grubunun seslendirdiði ilahilerle devam eden programýn sonunda katýlýmcýlara, Hz. Muhammet'in merhametini anlatan kitaplar hediye edildi. Anma programýna, Ýlçe Belediye Baþkaný Ali Ergin, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Ýbrahim Yýlmaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Takimet Ýslamoðlu, müftü Naci Yalçýnkaya ile çok sayýda vatandaþ katýldý. (A.A.) SGK dan reklam kampanyasý sanatkarlar ile emekli olmaya hak kazananlarýn prim borcu yapýlandýrma imkanýndan yararlanarak, geleceðe güvenli bakacaklarý vurgulanacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf, sanatkar ve çiftçilerin, borçlarýný yapýlandýrarak emeklilik ve saðlýk hizmetlerinden faydalanabileceðinin iþleneceði bilboard ve afiþlerde, bu kapsamdakilerin SGK'ya uðrayýp, birikmiþ prim borçlarýný öðrenebileceði, Ziraat Bankasýnýn 60 aya varan vadeli kredileri ve diðer avantajlý çözümlerinden faydalanabileceði duyurulacak. Televizyonlar için hazýrlanan 4 ayrý reklam filminde ise hedef kitleyi oluþturan 4 kesimin temsilcileri rol aldý.(aa) Hayrettin Karaman Komþu kardeþ ülkelerdeki isyan Halkýnýn kahir çoðunluðu Müslüman olan ve hemen tamamýnýn anayasasýnda "devletin dini Ýslam" yazan, bazýlarýnda en azýndan "þahýs, aile, miras" alanlarýnda þeriat uygulanan Ýslam ülkelerinde asker kökenli bazý þahýslar darbe yapýyor, yönetime el koyuyor ve yýllarca ülkeyi sömürüyor, kötü idare ediyor, halka zulmediyor, þeriatý da uygulamýyorlar. Bu duruma, þuurlu ve imanlý halkýn isyan etmesi kadar tabii bir þey olamaz. Ýsyan baþlýyor, hatta baþlamadan veya dýþ mihraklarca baþlatýlmadan önce bu ülkelerde menfaati ve hesabý olan devletler oturup bu isyaný nasýl yöneteceklerini, yönlendireceklerini düþünüyor, planlar yapýyorlar. Bunlarýn hedefi o ülkelerin maddi ve manevi menfaati deðil, kendi menfaatleri. Bu menfaat Müslümanlarýn çatýþmasýný, birbirini öldürmesini, her iki tarafa silah satýlmasýný, hareketin ülke menfaati yönünde bir an önce sonuçlanmasý yerine sürüncemede býrakýlmasýný gerektiriyorsa bunu da acýmadan yapýyorlar. Haberlerden okuyor, dinliyor ve öðreniyoruz ki, bazý Batý ülkeleri isyanlardan aylarca önce planlarýný yapmýþlar. Ýsyan süresince uygulamýþlar, uyguluyorlar ve bazýlarý daha þimdiden "petrol konusunda elde ettikleri imtiyazlarla" amaçlarýna da ulaþmýþ durumdalar. Silah satýþýndan elde ettikleri gelir de ki, bunlar kandýr, candýr- cabasýdýr; onlar zaten asýrlardýr, çoðu Müslümanlardan olan zayýf toplumlarýn kanýný emerek semirdiler. Türkiye ne yaptý? Baþtan beri "zalimlere, halkýn sesine kulak verip gerekli reformlarý yapmalarýný, demokrasiye geçiþ yolunu açmalarýný veya yönetimden çekilmelerini, ülkenin mal ve can yönünden zarar görmesine sebep olmamalarýný defalarca tavsiye etti. Hiçbir zalim yöneticinin yanýnda yer almadý. Libya konusunda da Kaddafi'ye ayný tekliflerde bulundu. Ama buradaki muhalifler ne istediler? Kaddafi tarafýnda bulunan Müslümanlarýn daha çok öldürülmesini, bombalamanýn arttýrýlmasýný, kendilerine de silah saðlanmasýný istediler. Bunu seve seve yapan Batý ülkelerini dost zannettiler, Türkiye'ye buruldular, darýldýlar. Halbuki Türkiye "zulüm sona ersin, halkýn dediði olsun, ama bu, iki taraftan da en az mala ve cana mal olsun, en az zararla sonuçlansýn diye çaba gösterdi. Eðer Türkiye'nin de amacý yaðmadan mal kapmak olsaydý birkaç uçak da o gönderir, biraz Müslüman kaný döker ve amacýna ulaþýrdý. Peygamberimiz (s.a.) Müslümanýn firasetli (sezgili) olmasý gerektiðini söylüyor. Gafletten uyanmanýn, oyuna geldiðimizi anlayýp sezmenin hala vakti gelmedi mi? Bugün 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 91. yýldönümü, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da bugün düzenlenecek törenlerle kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý töreni, bugün saat 09.30'da Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayacak. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda yapýlacak kutlamalar, saat 10.00'da baþlayacak. Çorum Belediyesi de bugün saat 13.30'da Atatürk Spor Salonu'nda Atilla Taþ konseri düzenleyecek. Yine bugün saat 15.00'de, Atatürk Spor Salonunda, Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu tarafýndan organize edilen Çocuk Þenliði düzenlenecek. BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðümüz Hacý Fettah Þenöz ün Tüm çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu Olsun. (Ç.HAK:1183) vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Þenöz Demir Çelik Petrol Kimya Nakliyat San. Tic. Ltd. Þti. Personeli (Ç.HAK:1188) problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

5 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Keneyle mücadeleye 90 bin TL (Ç.HAK:1191) Çorum merkeze baðlý Abdalata Köyü'nde ilaçlama yapýldý. Köylülere kene ilacý daðýtýldý. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, kene mücadalesi hakkýnda bilgi verdi. Keneyle mücadele baþladý Çorum'da bu yýl kene ýsýrmasý sonucu bir kiþinin hayatýný kaybetmesinin ardýndan keneyle mücadele çalýþmalarý baþlatýldý. Keneyle mücadele çalýþmalarý kapsamýnda dün Çorum merkeze baðlý Abdalata Köyü'nde köylülere kene ilacý daðýtýldý. Köylülere ayrýca ilacý nasýl kullanacaklarý da uygulamalý olarak anlatýldý. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Tarým Ýl Müdürü Cemil Usanmaz, Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Ana bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zati Vatansever ve bazý þube müdürleri, dün Abdalata Köyü'ne giderek burada keneyle mücadele çalýþmalarýný baþlattýlar. Kene ile mücadeleye 90 bin TL ödenek Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu Çorum'da ve bölgede kene ile mücadele çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Vali Yardýmcýsý Ebiloðlu 'Ýnþallah bu zararlýyý en kýsa zamanda atlatacaðýz ve toplumumuz bu beladan kurtulacaktýr" TEÞEKKÜR SANCAKTAR ESNAFI 6.GELENEKSEL KUTLU DOÐUM YEMEÐÝMÝZE KATILAN: ÝL VALÝMÝZ SAYIN NURULLAH ÇAKIR'A GARNÝZON KOMUTANIMIZ SAYIN YARBAY HAKAN SARAÇ'A BELEDÝYE BAÞKANIMIZ SAYIN MUZAFFER KÜLCÜ'YE EMNÝYET MÜDÜRÜMÜZ SAYIN NECMETTÝN EMRE'YE ÝL MÜFTÜMÜZ SAYIN MEHMET AÞIK'A AK PARTÝ ÝL BAÞKANI SAYIN AHMET CEYLAN'A AR PARTÝ MERKEZ ÝLÇE BAÞKANI SAYIN MUSTAFA KÖSE'YE MHP ÝL BAÞKANI SAYIN ERCAN DAÞDAN'A MHP MERKEZ ÝLÇE BAÞKANI SAYIN ZEKÝ AÞKIN'A MHP ESKÝ ÝL BAÞKANI SAYIN HÜSEYÝN ESENYEL'E DAVETÝMÝZE KATILMAYAN CHP ÇORUM ÝL VE MERKEZ ÝLÇE YÖNETÝCÝLERÝNE ULUCAMÝÝ EMEKLÝ BAÞ ÝMAMI HASAN KESTEK'E KARAKEÇÝLÝ CAMÝÝ EMEKLÝ ÝMAMI FÝKRETTÝN ÇIPLAK'A BU GÜZEL KUTLU DOÐUM YEMEÐÝNDE BÝZE O GÜZEL SUNUMUNU YAPAN HÜSEYÝN BÝÇER'E VE BU GÜZEL KUTLU DOÐUM YEMEÐÝNÝN VERÝLMESÝNDE EMEÐÝ GEÇEN HERKESE TEÞEKKÜR EDERÝZ. SANCAKTAR ESNAFI Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Ana bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zati Vatansever, köylülere kene hakkýnda bilgi verdi. dedi. Vatandaþlarýn kene konusunda bilinçli olmalarýný gerektiðini ifade eden Ebiloðlu, "Keneyle mücadele ile ilgili ödeneklerimiz geldi. Bugün de burada kene mücadelesini baþlatýyoruz. Ýnþallah bu sene daha az, kazasýz belasýz atlatacaðýz." Þeklinde konuþtu. Ebiloðlu, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'ndan 70 bin TL, Çorum Ýl Özel Ýdare bütçesinden de 20 bin TL olmak üzere kene ile mücadele için toplam 90 bin TL'lik bütçe Hayvanlarýn üzerinde bulunan keneler... hazýrlandýðýný belirterek "Yeteri kadar ödeneðimiz var, gerekirse yeniden ödenek temin ederiz. Kene ile mücadelemiz devam edecek" dedi. Çorum Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Ahmet Tüfekçi de devletin, özellikle kýrsal Tarýk Balta ile Nevzat Atmaca nýn sahibi olduðu Atmaca Gýda dün hizmete açýldý. Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 5. Sokak Numara 2 de saat de yapýlan açýlýþa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Düvenci, Dodurga, Narlý, Laçin ve Alpagut Belediye Baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Hazýr et, köfte ve baharat malzemelerinin satýþýnýn yapýldýðý iþyerinin açýlýþýnýn ardýndan davetlilere et ve tavuk döner ikram edildi. (Ç.HAK:1197) kesimdeki vatandaþýný korumak için kene ile mücadele çalýþmasý baþlattýðýný söyledi. Tüfekçi, köylülere daðýtýlan ilaçlarýn büyükbaþ hayvanlarýn omuz baþýndan kuyruk sokumuna kadar olan sýrt bölgesine döküldüðünü, ilacýn zamanla hayvanýn bütün vücuduna yayýldýðýný ve nüfuz ettiði yerlerde barýnan keneleri öldürdüðü ifade etti. Ne kadar erken çýkartýrsanýz hastalanma riskiniz o kadar azalýr Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Ana bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zati Vatansever de kene yapýþmasý durumunda önemli olan kenenin erken çýkartýlmasý olduðunu söyledi. Kenenin insan vücuduna yapýþtýðýnda kan emmeye baþladýðýný ve bir taraftan da insan vücuduna virüs aktardýðýný belirten Prof. Dr. Vatansever, bu nedenle kenenin ilk görüldüðünde vücuttan bir eldiven vasýtasýyla çýkartýlmasý ve ardýndan her hangi bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini aktardý. Vatansever "Keneyi vücudunuzdan ne kadar erken çýkartýrsanýz hastalanma riskiniz o kadar azalýr." Dedi. Prof. Dr. Vatansever açýklamalarýnýn ardýndan cebinden bir tüp içerisinde çýkarttýðý kene ile, bir büyükbaþ hayvanýn üzerinden kopardýðý keneyi köylülere göstererek hangi keneye dikkat etmeleri gerektiði konusunda uyarýlarda bulundu. Atmaca Gýda yý Baþkan açtý Açýlýþý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. BAÞSAÐLIÐI Özel Elitpark Hastanesi yöneticileri, deðerli dostlarým Op. Dr. Ziya Boyacýoðlu ve Uzm. Dr. Zafer Boyacýoðlu nun muhterem anneleri Aysema Boyacýoðlu nun vefatýný öðrenmiþ bulunuyorum. Merhumeye Allah tan rahmet, Boyacýoðlu Ailesi ve tüm dostlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Ahmet Kese HDI SÝGORTA

6 6 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Vali Nurullah Çakýr'ýn makamýna Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi Ufuk Doða Sana, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in makamýna ise Türkler Köyü Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencisi Nurcihan Saðlam oturdu. Çorum u çocuklar yönetti Vali, Belediye Baþkaný ve Milli Eðitim baþta olmak üzere, tüm makamlar çocuklarýn oldu. Geleceðin büyükleri olan çocuklar, bugünden oturduklarý koltuklarda, çeþitli talimatlar vererek, geleceðin baþarýlý yöneticileri olacaklarýný gösterdiler. Vali Nurullah Çakýr'ýn makamýna Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi Ufuk Doða Sana, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün makamýna Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Ceren Külekci otururken, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in makamýna ise Türkler Köyü Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencisi Nurcihan Saðlam oturdu. Minik Vali Çimento Fabrikasý'nýn daha sýký denetlenmesini istedi Vali Nurullah Çakýr'ýn makamýna oturan Ufuk Doða Sana'nýn ilk talimatý hava kirliliði ile ilgili olurken, "Pencerelerimizi açtýðýmýzda temiz hava yerine kötü kokular ve kirli hava giriyor. Özellikle Çimento Fabrikasý'nýn daha sýký denetlenmesi ve insanlarýn doðalgaza özendirilmesini istiyorum." dedi. Okullarýnýn karþýsýnda bulunan alana spor salonu yapýlmasý yönünde Milli Eðitim Müdürü'ne talimat veren Sana, ayrýca Vali Nurullah Çakýr'la görüþmek için gelen Yozgat Çadýrardýç Beldesi Belediye Baþkaný Yusuf Mertoðlu'nu da Vali Nurullah Çakýr'ýn makamýna oturan Ufuk Doða Sana'nýn ilk talimatý hava kirliliði ile ilgili oldu. 23 Nisan Valisi nden engelli duyarlýlýðý 23 Nisan Valisi olarak Valilik Makamý'na oturan Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi Ufuk Doða Sana, takdir edilecek bir engellilik duyarlýlýðý gösterdi. Özellikle engelli, yaþlý ve çocuk arabasý kullanan annelerin belediye otobüslerine binemediðini vurgulayan Doða Sana, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'den bu konuda çalýþma yapýlmasýný istedi. Külcü topu otobüscülere attý Telefonda 23 Nisan Valisi ile konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün sözlerini basýn mensuplarýna aktaran Doða Sana, "Sayýn Baþkan, halk otobüslerinin belediyeye ait olmadýðýný, özel bir firma tarafýndan bu hizmetin verildiðini söyledi. Kendisi bu konuda firma yetkililerine talebimizi iletecek." dedi. Çorum'da hizmet veren tüm halk otobüslerinin hiç birisinde engellilere dönük bir kolaylaþtýrýcýlýk bulunmadýðý, geleceðin yönetici olacaðýný bugünden gösteren Doða Sana'nýn birinci gündem maddesi olurken, Belediye Vali Çakýr'ýn makamý çocuk bahçesine dönüþtü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Vali Nurullah Çakýr'ý makamýnda ziyaret eden kreþ öðrencileri, makam odasýný adeta çocuk bahçesine dönüþtürdü. Güneþ Yuva öðrencilerini makamýnda aðýrlayan Vali Çakýr, miniklerin hiçbir isteðini geri çevirmedi. Vali Çakýr'la birlikte sohbet eden minikler, protokol kurallarýný alt üst ederek, koltuklarýn kenarlarýna oturdu. Vali Çakýr, öðretmenlerin müdahale etmesini engelleyerek, "Bugün onlarýn günü, istedikleri gibi hareket etmekte serbestler" dedi. Minik ziyaretçilerine çeþitli hediyeler veren Vali Çakýr, çocuklardan birisinin, "Biz ne zaman Vali koltuðuna oturuyoruz?" diye sormasý üzerine, ziyarete katýlan tüm çocuklar makamýna sýrayla oturup, hatýra fotoðrafý çektirmelerine izin verdi. Yaklaþýk 20 öðrencinin katýldýðý ziyarette, çocuklar sýrayla Vali Çakýr'ýn makam koltuðuna oturarak, hatýra fotoðrafý çekindi. Baþkaný Muzaffer Külcü, geliþmiþ toplumlarýn olmazsa olmazý olan konuyu halt otobüslerinin baðlý olduðu firmaya havale etti. Engelliler'in sorunlarýný Hüsüloðullarý'ndan dinledi Vali Nurullah Çakýr'la görüþmek için gelen Zihinsel ve Spastik Engelliler Derneði Baþkaný Aile Hekimi Neslihan Hüsülüoðullarý'ný da kabul eden genç Vali, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Hüsülüoðullarý, dernek olar ak zihinsel ve spastik engelli öðrencilerin eðitim þartlarýný iyileþtirmek için çalýþtýklarýný, dernek olarak özellikle evlerinde eðitim gören engelli öðrencilerin Akkent Mahallesi'nde açýlacak olan Sevgi Evleri'nin rehabilitasyon havuzuna taþýyacaklarýný anlattý. Dernek Baþkaný Hüsülüoðullarý, zihinsel ve spastik engelli öðrenciler için spor yapma imkaný bulunan daha çaðdaþ okullar istediklerini belirterek, bu konuda 23 Nisan Valisi'nden destek istedi. Kreþ öðrencileri, Vali nin makam odasýný adeta çocuk bahçesine dönüþtürdü. Vali Çakýr, çocuklarla kýsa süre sohbet etti. Vali Nurullah Çakýr, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, ''Çocuklar, birlik ve beraberliðin sembolü, sevginin ve kardeþliðin dili, aydýnlýk yarýnlarýmýzýn güvencesidir'' dedi. Öðrencileri makamýnda aðýrlayan Vali Nurullah Çakýr, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda, TBMM'nin zor koþullar altýnda açýlmasýnýn Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu insanýnýn ortaya koyduðu mücadelenin bir örneði olduðunu kaydetti. Bu mücadelenin sadece bir toprak müdafaasý olmadýðýný, bu özverinin ayný zamanda mili iradeyi hakim kýlma, demokratik, laik, çaðdaþ Türkiye Cumhuriyetini kurma kararlýðýnýn da göstergesi olduðunu ifade eden Çakýr, 23 Nisanýn baðýmsýz Türkiye'nin dün, bugün ve yarýn perspektifinde geleceðe taþýnmasýna bir dinamizm kazandýrdýðýný bildirdi. (Ç.HAK:1194) kabul etti. Doða Sana, Çorum-Yozgat baðlantýsýný oluþturan 7 kilometrelik yolun, Çorum tarafýnda kalan 3 kilometrelik kýsmýn asfaltlanmasý talimatýný Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ'e verdi. Vali Çakýr'ýn sorularýna baþarýyla cevaplar vererek, göz dolduran bir temsil sergileyen 23 Nisan Valisi, makama ziyarete gelen Atlý Karýnca Kreþi'nin minik öðrencilerini de kabul ederek, onlarýn da bayramýný kutladý. 23 Nisan Baþkaný okulu için örnek bahçe talimatý verdi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün makamýnda temsili baþkan olan Ceren Külekci, Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu'nun bahçesinin örnek bahçe olarak dizayn edilmesi talimatýný verdi. Baþkan Külcü, ilgiyle dinlediði 23 Nisan Baþkaný Külekci ve birlikte geldiði arkadaþlarý Ecenur Tüfekci ve Sevim Macar'ý çeþitli hediyelerle uðurladý. 'Öðretmenler herkesin geleceðidir' Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in makamýna oturarak görevi devralan Nurcihan Saðlam, öðretmenlerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Öðretmenlerimizin tüm toplumumuzun geleceðidir." dedi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in okul arkadaþlarý Simge Altunkaya ve Mücahit Akkaya ile birlikte ziyaret eden 23 Nisan Milli Eðitim Müdürü, Girgin'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali Nurullah Çakýr; Çocuklarýmýz aydýnlýk yarýnlarýn güvencesidir Vali Çakýr, UNESCO tarafýndan 1979 yýlýnda Dünya Çocuk Yýlý belirlenmesiyle birlikte 23 Nisan'ýn ayrý bir deðer kazandýðýný ifade ettiði açýklamasýnda þunlarý söyledi; Çocuklar bir ulusun en deðerli varlýðý ve umut kaynaðýdýr. Çocuklar, birlik ve beraberliðin sembolü, sevginin ve kardeþliðin dili, aydýnlýk yarýnlarýmýzýn güvencesidir. Bu milli bayramýn etrafýnda tüm dünya çocuklarý kenetlenmektedir. Her dilden, her ýrk ve inançtan çocuðun sevgi gösterileri, tebessümleri ve alkýþlarý Türkiye'yi uluslararasý ölçekte bir bayram zeminine dönüþtürmektedir. Çocuklarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek devletin en önemli görevlerindendir. Çocuklarýn bilgiye, çaðdaþ deðerlere ve yeniliklere açýk þekilde yetiþtirilerek donanýmlý hale getirilmeleri bu ülkenin geleceðinin ince bir iþçilikle dokunmasý anlamý taþýmaktadýr. Bu duygularla tüm çocuklarýmýza ve onlarýn yetiþmesinde emeði geçen anne-baba ve öðretmenlere esenlikler diliyorum. Tüm çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu Olsun. Çorum Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk

7 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Çorum a stratejik yol haritasý Çorum Kentsel Strateji Çalýþtayý dün Anitta Otel de gerçekleþti. Çorum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý (ÇEKÜL) iþbirliðinde düzenlenen çalýþtayda Çorum un geleceði masaya yatýrýldý. Çalýþtaya Çorum Valisi Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Mu- zaffer Külcü, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Metin Sözen Çorum Kentsel Strateji Çalýþtayý dün Anitta Otel de gerçekleþti. Çalýþtaya çeþitli kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin de katýldýðý çalýþtayda Çorum un stratejik yol haritasýnýn belirlenmesi için fikir alýþveriþinde bulunuldu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programý Kerim Çýrakoðlu sundu. Bölgenin Geleceði sloganýyla düzenlenen çalýþtayýn açýlýþýnda sýrasýyla kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Nurullah Çakýr ve ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen birer konuþma yaptý. ÇEKÜL Yüksek Danýþma Kurulu Üyesi ve Þehir Plancýsý A. Faruk Göksu nun yönettiði çalýþtayýn ilk oturumunda Çorum un Bugünü; Sorun-Fýrsat/Potansiyel-Beklenti, ikinci oturumda Ortak Vizyona Doðru; Gelecek Stratejileri, üçüncü oturumda Çorum un Gelecek Stratejileri ve Odak Toplantýlarýnýn Amacý, dördüncü oturumda ise Çorum un Geleceði Ýçin 10 Temel Ýlke baþlýklarý ele alýndý. 4 oturum halinde düzenlenen çalýþtay programý, bugün gerçekleþecek alan gezileriyle sona erecek. Çalýþtayda Çorum un stratejik yol haritasýnýn belirlenmesi için fikir alýþveriþinde bulunuldu. Çalýþtay Çorum un geleceðine ýþýk tutacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentsel Strateji Çalýþtayý nýn Çorum un geleceðine ýþýk tutacaðýný söyledi. Anitta Otel de düzenlenen çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan Muzaffer Külcü, Çorum un sahip olduðu deðerlerin daha iyi anlatýlmasý ve tanýtýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Çorum un tarih, kültür, turizm ve idari alandaki duayenlerini bir araya getiren çalýþtayýn þehrin geleceði açýsýndan feyz verici olduðunu dile getiren Külcü, Türkiye nin kahramanlarýndan dediði ÇEKÜL Vakfý Baþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Metin Sözen den övgüyle söz etti. Tarihi ve kültürel deðerlerin gelecek kuþaklarý aktarýlmasý için fedakarca çalýþan hocamýzla tüm Çorumlular gurur duyuyor diyen Külcü, Vali Nurullah Çakýr ýn da Çorum için bir þans olduðunu ifade etti. Muzaffer Külcü Hititler in baþkentini baðrýnda bulunduran Çorum un ve sahip olduðu kültürel deðerlerin tanýtýmýnda atýlacak adýmlar açýsýndan Strateji Çalýþtayý nýn büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Baþkan Külcü, programda emeði geçenlere teþekkür etti. Nurullah Çakýr Þehrimizin geleceðini hepimiz merak ediyoruz. O nedenle gelecek planlarýmýzý þimdiden belirlememiz gerekiyor. Herkes heyecanla bir yol haritasý belirlenmesini bekliyor. Çorum un beklediði bu yol haritasýný birlikte belirleyeceðiz. Turizm, sanayi ve diðer sektörler de yeni yatýrýmlar için Çorum un geleceðini merak ediyor. Kültür ve Turizm alanýnda geleceðimizi þimdiden hazýrlamalýyýz. Bu iþin üstadý olan ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen hocamýzýn tavsiyeleri doðrultusunda düzenlediðimiz çalýþtayla birlikte Çorum un güçlü bir þekilde ataða geçeceðine inanýyoruz. Çakýr: Yol haritasýný birlikte belirleyeceðiz Vali Nurullah Çakýr, Çorum un geleceðini birlikte planlayacaðýz dedi. Kentsel Strateji Çalýþtayý nda konuþan Nurullah Çakýr, Hitit uygarlýðýnýn Çorum için derin bir zenginlik olduðunu söyledi. OKA ve üniversitenin bu zenginliðin deðerlendirilmesi ve kalkýnma açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Vali Çakýr, kavþak noktalarýnda yer alan Çorum un geleceðinin parlak olduðunu kaydetti. Çakýr, þöyle konuþtu: Küresel dünyada bütünü görüp yerimizi farkederek çalýþmalýyýz. Çorum un düþleri gerçek olacak Bölgenin Geleceði sloganýyla düzenlenen çalýþtayda Çorum un dünü, bugünü ve yarýný ele alýndý. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný hemþehriðerleri olarak gündeme taþýmalýyýz. miz Prof. Dr. Metin Sözen, Kentsel StraMardin, Gaziantep ve Denizli de teji Çalýþtayý nda ortaya çýkacak yol hariuyguladýðýmýz Kentsel Strateji Çalýþtaytasý ile Çorum un düþlerinin gerçek olalarý nýn meyvelerini toplamaya baþladýk. caðýný söyledi. Çorum un ardýndan sýrada KahramanÇorum da yaþanan deðiþim ve gelimaraþ ve Bitlis var. þime dikkat çeken Prof. Dr. Metin Sözen, Mayýs ta Samsun da düzenleyeceyapýlan çalýþmalarýn yeterli olmadýðýný, ðimiz toplantý ile Karadeniz e kýyýsý olan devamýnýn da getirilmesi gerektiðini vurülkeler arasýndaki kentsel iþbirliðini arguladý. týrmayý planlýyoruz. Çalýþtayýn amacýnýn kamu ve özel Çorum daki çalýþtayýmýzda taraflarý sektör ile sivil toplum kuruluþu temsilcidinleyerek ortak bir dil oluþturacaðýz. lerini bir araya getirerek ortak bir paydaortaya çýkacak ortak irade ile kaynaklarý da buluþturmak ve gelecek hedeflerini verimli kullanýp hedefleri hayata geçireortaya koymak olduðunu dile getiren ceðiz. Metin Sözen, Çorum nasýl bir düþ taþýçalýþtayda Çorum un farklarý neyor, onu belirlemek istiyoruz dedi. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen ler?, Çevresiyle hangi ortak özelliklere ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliði sahip?, Çorum hangi deðerleriyle küresel dünyada yerini almalý? çalýþmalarýna katýlan þehirlerin adeta yüz yýkadýðýný ve kimliklerine gibi sorulara cevaplar arayacaðýz. sahip çýktýðýný anlatan Sözen, Çorum un, Türkiye ve dünyanýn neresinde olduðunun farkýna varmasý gerektiðini kaydetti. Köklü deðerlerimizi tanýyarak çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. Biz geldik, gidiyoruz; ancak küresel dünyada boðuþmaya Çorum, geleceðini düþünmedikçe, paylaþmadýkça ve harekete geçaday gençlerimiz var. diyen Prof. Dr. Sözen, amaçlarýnýn gelecek medikçe geliþemez. Küresel boyutta Çorum a akacak aklý yakalakuþaklara yol göstermek olduðunu ifade etti. Sözen, þöyle konuþtu: malýyýz. Çorum un hangi deðerlerinin deðiþen Türkiye ve dünyada ön Ankara ile de güçlü baðlarý olan Çorum, baþkentin zenginlikleplana çýkartýlmasý gerektiðini bilmek zorundayýz. Bunun için kamu, rinden de istifade etmeli. Ayrýca üniversite ile idareciler þehir için özel sektör ve sivil toplum olarak ortak hareket etmek ve stratejik birlikte hareket etmeli. Eðer bu birliktelik saðlanamazsa þehrin geliyol haritasý belirlemek mecburiyetindeyiz. þimi zarar görür. O nedenle bu noktada kimse birbirine þaþý bakmatürk milleti duraðan deðil dinamik bir millet. Bu çalýþmalarý malý. Öte yandan Hasan Tuluk gibi deneyim küpü insanlarýn da tecyaparken dünyanýn aklýný deðil, yerel deðerlerimizi Türkiye nin derübelerinden istifade edilmeli. Anadolu kentleri paylaþarak kalkýnacak Kentsel Strateji Çalýþtayý ný yöneten ÇEKÜL Yüksek Danýþma Kurulu Üyesi ve Þehir Plancýsý A. Faruk Göksu, Anadolu kentleri paylaþarak kalkýnacak dedi. Amacýmýz deðerlerimizi toplayarak gelecek stratejilerinde kullanmak diyen Þehir Plancýsý A. Faruk Göksu, Çorum için yeni bir yol haritasý oluþturmayý planladýklarýný söyledi. Dün, bugün, yarýn baþlýklarýyla, yereldeki görüþleri þehrin geleceði için harekete geçireceklerini anlatan A. Faruk Göksu, kurumsal stratejik planlardan farklý bir yol haritasý ortaya koyacaklarýný kaydetti. Çalýþtayda, Neredeyiz?, Deðerlerimiz Ne?, Nereye Gidiyoruz?, Hedeflere Nasýl Ulaþacaðýz?, Geliþim Nasýl Ölçülüyor? gibi sorulara cevap arayacaklarýný dile getiren Göksu, ÇEKÜL Vakfý nýn bazý þehirler için hazýrladýðý yol haritalarýndan örnekler verdi. Dünün deðerlerini, bereketini, birliðini dikkate almadan geleceði sorgulayamayýz di- A. Faruk Göksu yen Göksu, þöyle konuþtu: Çorum un tarihi geçmiþi çok zengin. O nedenle dünün deðerlerini ortaya çýkarmak zorundayýz. Anadolu kentleri ortak deðerlerini paylaþtýðý müddetçe hýzlý kalkýnabilir. Yani pay- laþan kentler deðiþir, diðerleri ise yerinde sayar. Dünya kentlerinde rönesans akýmý baþladý. Bu çerçevede tüm dünya kentleri yenileniyor. Yenilenme çalýþmalarýnda insan ve kültür kavramlarý ön plana çýkarýlýyor. Kent ekonomileri çökmeye baþladý. Anadolu kentleri bu yüzden paylaþarak büyümek zorunda. Bunun için Çorum dün neredeydi, bugün nerede ve yarýn nerede olacak sorularýna cevap aramalýyýz. 4 oturum halinde düzenlenen çalýþtayda çeþitli sunumlar yapýldý.

8 8 CUMARTESÝ 23 NÝSAN "Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi" programý dün öðleden sonra sona erdi. Sertifika aldýlar Çorum Valiliði Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan organize edilen Nisan tarihleri arasýnda yapýlan "Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi" programý dün öðleden sonra sona erdi. Eðitim Sen Çorum Þubesi, ÖSYM Baþkanlýðý ve þifre iddialarý ile ilgili topladýðý imzaladý dün Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a gönderdi. Ýmza kampanyasýnda 5 bine yakýn imza toplandýðý bildirildi. Eðitim Sen yönetici ve üyeleri, dün PTT önünde basýn açýklamasý yaptýktan sonra, topladýklarý imzalarý posta yolu ile Baþbakan Recep Eðitime katýlan kamu kuruluþlarýnýn temsilcilerine sertifikalarý daðýtýldý. Daha sonra Örnek Proje Uygulamasý "Kardelen Týbbi Atýk Bertaraf Tesisi"ne teknik gezi düzenlendi. Eðitim Sen Çorum Þubesi basýn açýklamasý yaptý. Eðitim Sen den 5 bin imza Tayyip Erdoðan a gönderdiler. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yaptýðý açýklamada talepleri karþýlanana kadar ikna olmayacaklarýný belirterek Bu sebepledir ki yetkilileri bir kez daha süreç içinden s-çýkýlmaz bir hale gelmeden adým atmaya davet ederek yanlýþlýklar komedyasýnda bir an önce son vermelerini istiyoruz dedi. Ýmzalar posta yolu ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a gönderildi. ADD, 23 Nisan ý kutladý Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu ndan yapýlan açýklamada, 91. kuruluþ yýldönümünde TBMM, alnýnda yazýlý Egemenlik kayýtsýz þartsýz ulusundur ilkesi ve tümüyle bu ilkenin gerekleri olan, Cumhuriyet devrimlerini, gerçek anlamý ile uygulamalýdýr. denildi. ADD Yönetim Kurulu imzasýyla dün yapýlan yazýlý açýklamada, 23 Nisan 1920 tarihinde Cumhuriyet'e geçiþin ilk adýmý olan TBMM nin kurulduðu belirtilerek, Meclisin kurumasý artýk halkýn kendi seçtiði yöneticiler tarafýndan yönetilmesi demekti. Yani ulusun yönetimi tamamen halkýn olmuþtur. denildi. Atatürk geleceði gençlikte görmüþtür. denilen açýklamada þu ifadelere yer verildi; Onun görüþleri ise tüm dünyada benimsenmiþtir. Bu doðrultuda her 23 Nisanlarda dünyanýn her bir kösesinden renkleri ayrý, sevinç ve umutlarý ayný olan çocuklar Ankara'yý çiçek bahçesine çevirmekte ve kendi rengârenk geleneksel kýyafetlerini giyinerek, kültürlerini paylaþarak çeþitli gösteriler sunmaktadýrlar. Bütün çocuklar hepimizin kardeþ olduðunu, aslýnda savaþmak için hiçbir neden olmadýðýný kanýtlarcasýna beraber oyunlar oynar, þarkýlar söyler, dans ederler. Böylece 23 Nisan Atatürk'ün Yurtta Barýþ Cihanda Barýþ ilkesini tanýmlar nitelikte, birer Atatürk olarak ülkelerine dönerler. Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleridir. diyen Atatürk yönetimlerin bayram süresince öðrencilere býrakýlmasý geleneðini baþlattý. Bu amaçla 23 Nisanda yönetim birimleri bir süre çocuklara býrakýlýr. 91. kuruluþ yýldönümünde TBMM, alnýnda yazýlý Egemenlik kayýtsýz þartsýz ulusundur ilkesi ve tümüyle bu ilkenin gerekleri olan, Cumhuriyet devrimlerini, gerçek anlamý ile uygulamalýdýr. Meþru varlýðýnýn temeli olan ulusal egemenlik ilkesine en baþta TBMM sahip çýkmalý, içinin boþaltýlmasýna izin vermemelidir. Milletçe bütünlüðümüzü korumalý, pekiþtirmeliyiz Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, ortak bir açýklama yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutladýlar. Çocuklara armaðan edilen tek evrensel bayram olma özelliðini taþýyan 23 Nisan ýn, ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesi olduðunu belirten Baþaranhýncal, Karadaþ, 23 Nisan 1920 tarihi, sadece TBMM'nin açýlýþ tarihi deðil, ayný zamanda millet egemenliðine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atýldýðý gündür. Kuþkusuz, yetiþkinlerin yönettiði bir dünyada yaþýyoruz ve biliyoruz ki, bu yetiþkinlerin hepsi bir zamanlar çocuktu. Bu yüzdendir ki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlarken, çocuklarýmýzýn geleceðin yaratýcýlarý ve yöneticileri olarak ne kadar büyük önem taþýdýðýný bir kez daha anýmsýyoruz. Onlarý geleceðe iyi hazýrlamanýn, aslýnda Çetin Baþaranhýncal kendi geleceðimize, ülkemizin geleceðine katkýda bulunmak anlamýna geldiðini yüreðimizde hissediyoruz. dediler. Çocuklarýmýza daha güzel bir ülke býrakmak, onlarý huzur, güven ve barýþ ortamýnda geleceðe hazýrlamak devletimizin ve birey olarak herkesin üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmesi ile mümkündür. diyen Çetin Baþaranhýncal ve Erol Karadaþ, Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kýymetini her zamankinden daha iyi bilmeli, milletçe birliðimizi ve bütünlüðümüzü korumalý, pekiþtirmeliyiz. Erol Karadaþ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaþatmak, yüceltmek ve baðýmsýz hukukun tüm normlarý ile iþlediði, çocuklarýmýzýn eþit eðitim imkânlarýna sahip olduðu, tüm ayrýcalýklarýn çocuklara tanýndýðý bu güzel günde dünya çocuklarýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný yürekten kutluyor, baþta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin baðýmsýzlýðý ve egemenliði uðrunda canlarýný feda eden bütün þehitlerimizi saygý ve minnetle anýyoruz. ifadelerini kullandýlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýmýz kutlu olsun Türk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, yaptýðý açýklamayla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Türk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn; "23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýnýn 91'inci yýldönümü ve ayný zamanda Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armaðan ettiði Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'dýr. "23 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milattýr." diyen Aydýn, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Zira cumhuriyetin temellerinin atýldýðý ve milli egemenliðin ilan edildiði gün olan 23 Nisan, dünyadaki tek çocuk bayramý olma özelliði de taþýmaktadýr. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, sevgi ve hoþgörünün tarihi beþiði olan Anadolu'dan yükselen ýþýk ile dünya çocuklarý arasýnda dostluk, kardeþlik ve sevgi baðlarýnýn pekiþtirilmesine katkýda bulunmasý açýsýndan büyük öneme sahiptir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný coþkuyla kutlayan ülkemizde, çocuklarýmýz ne yazýk ki önemli tehditlerin hedefinde yer almaktadýr. Okul çaðýndaki çocuklarýmýz bölücüler tarafýndan kullanýlmakta, elinde taþlarla, sopalarla þiddetin bir parçasý haline getirilerek terör örgütlerinin maþasý olmaktadýr. Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Þubesi'nce, geçtiðimiz günlerde sigarayý býrakan Fatih Sultan Mehmet Lisesi öðretmeni Besim Efe, 80.Yýl Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinden Erçin Þölenkol ve Þükrü Memiþ ile Okul Müdürü Turgut Çaðlayan ve Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinden Dilek Deniz ve Emine Alpay'a þükran belgesi verildi. Yeþilay konferanslarý sýrasýnda çeþitli okullardan sigarayý býrakan öðretmenlerin bu kararlarýný öðrenen ve onlara Türkiye Yeþilay Derneði adýna bir þükran belgesi veren Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Attila Alpay; "Toplumumuzda sigarayý býrakmak artýk bir kültür ve saðlýk tercihi haline gelmiþtir. Ýnsanlarýmýz gün geçtikçe bunun zararlarýný görüyor, biliyor ve TSO dan 23 Nisan mesajý Türk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn: Selim Aydýn Bilindiði üzere çocuk iþçiliði de ülkemizde oldukça yaygýndýr. Okula gitmesi gereken çocuklarýmýz tarlada ve iþyerlerinde saðlýksýz ortamlarda çalýþtýrýlmaktadýr. Ayrýca kýz çocuklarýmýzýn oklulaþma oranýndaki eksiklerimiz de azýmsanmayacak ölçüdedir. Ayrýca ekonominin giderek kötüye gittiði ülkemizde çocuklarýmýz açlýkla, yoksullukla ve türlü maðduriyetlerle baþ baþa býrakýlmaktadýr. Üstelik kamuoyuna reform olarak sunulan Sosyal Güvenlik Yasasý ile çocuklarýmýz artýk mezarda emekli olabileceklerdir. Bu yasa tasarýsý nedeniyle çocuklarýmýzýn geleceði karartýlacak ve yarýnlara güvenle bakmalarý engellenecektir. Ýþte tüm bunlar, Türkiye'de çocuk olmanýn ne denli zor olduðunu ortaya koymaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki; çocuklarýmýz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatýdýr, barýþýn ve umudun simgesidir. Dolayýsýyla Türk çocuklarýný mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek baþta hükümet olmak üzere hepimizin görevidir. Ayrýca çocuklarýmýza vatan, bayrak, millet sevgisini nakþetmek, baðýmsýzlýk ve özgürlük bilincini aþýlamak, þehit kanlarýyla sulanan bu topraklarýn önemini anlatmak güçlü bir Türkiye'nin olmazsa olmazýdýr. Bu vesileyle Türk Eðitim Sen olarak tüm çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutluyor, Türk milletinin asil evlatlarýnýn milli ruhla, inançla, baðýmsýzlýk þuuru ile yetiþmesini temenni ediyoruz." öðreniyorlar. Türk tütüncülüðünün yok olduðunun ve piyasadaki yabancý markalarýn yüksek miktarda kanserojen kimyasallar bulundurduðunu bilmeyen artýk yok Velipaþa Camii cemaatine helva ikram edildi. Cemaate helva ikramý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Velipaþa Camii cemaatine helva ikram edildi. Kutlu Doðum helvasý, dün Cuma namazýnýn ardýndan demaate daðýtýldý. Daðýtýlan helvalarýn, cami cemaati tarafýndan hazýrlandýðý bildirildi. YEDAÞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý öncesinde çocuklarý sevindirdi. YEDAÞ 5 ilde 500 öðrenciyi sevindirdi gibidir. Bir yýlda Çorum Nüfusu kadar bir toplumu, en saðlýklý ve genç insanlarýmýzý sadece sigaranýn zararlarý yüzünden pisipisine kaybediyoruz. Kanser ve kalp- damar YEDAÞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda þirkete baðlý beþ ilde eþ zamanlý olarak 'Kardeþ Okul Kampanyasý' baþlatarak, toplam 500 öðrenciye hediye verdi. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A. Þ, þirketine baðlý Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop'ta 'Kardeþ Okul Kampanyasý' baþlattý. 5 ilde toplam 500 öðrenciye çeþitli hediyeler verilirken, öðrenciler çifte bayram yaþadý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Atatürk ün çocuklara armaðan ettiði böylesine anlamlý bir günde bu güzel etkinliðe imza atmanýn gurur verici olduðunu belirtti. YEDAÞ çalýþanlarý beþ ilde seçtikleri ilköðretim okullarýnýn öðretmen ve öðrencileriyle bir araya gelerek hem sohbet ettiler hem de minik öðrencilere muhtelif hediyelerden oluþan paketler verdi. 5 ilde eþ zamanlý hediye YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve Samsun Ýl Koordinatörü Tevfik Fikret Demirel Samsun Atakum Sarayköy Ýlköðretim Okulu'na hediye paketlerini ulaþtýrýrken, eþ zamanlý olarak, Amasya Ýl Koordinatörü E. Uður Asan; Amasya Gümüþhacýköy Kaðnýcý Ýlköðretim Okulu'na, Çorum il Koordinatörü Ýlyas Akyol; Kýnýk Köyü Ýlköðretim Okulu'na, Ordu Ýl Koordinatörü Ümit Yaþar Kýþla; Ordu Gazi Ýlköðretim Okulu'na ve Sinop Ýl Koordinatörü Murat Kýlýç da Sinop Dikmen Kadý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda öðrencileri sevindirdi. Herkese örnek olmalý Türkoðlu, Sosyal Sorumluluk Projelerimiz devam ediyor bu tarz yardým ve kampanyalara devam edeceðiz, bu konuda katkýlarýmýz sürecek. Okullara sadece bilgisayar, giyim, kýrtasiye ve temizlik yardýmlarý ile gelmedik onlara sevgimizi de getirdik. Bu davranýþýmýzýn çýð gibi büyüyerek herkese örnek olmasýný istiyoruz. Biz YEDAÞ olarak bunun mutluluðunu yaþadýk. dedi. Sigarayý býrakana þükran belgesi Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Þubesi'nce sigarayý býrakanlara þükran belgesi verildi. hastalýklarý, hastaneleri birinci adresimiz haline getirmiþtir. Zaten çevre sorunlarý ile kuþatýlmýþ ilimiz erken ölümler ülkesi haline gelmiþtir." dedi. Sigarayý býrakan öðretmenlerin herkese örnek olmasý gerektiðini belirten Alpay, "Toplumsal bilincin bu þekilde oluþtuðunu ve bilhassa eðitimcilerimizin sigara mücadelesine katýldýklarýný görmek memnuniyet vericidir. Zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Ve bu kâr da saðlýklý uzun yýllar sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür sürmek demektir. Tiryakilerin çevresinde sigarayý býrakan insanlar görmesi bunun býrakýlabileceðinin bir göstergesidir. Bizler de bir sigarayý býrakma salgýný meydana getirerek bunun insanlarýmýzý kucaklamasýný ve herkesin de buna katýlmasýný diliyoruz."

9 SAYI : NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý Ýhtiyaç sahiplerinin kolu kanadý olalým istiyoruz Ýyi bir iþ, mutlu bir evlilik, saðlýklý bir çocuk. Sonra ikinci çocuk sevinci. Hayaller; iki erkek kardeþ birlikte büyüyecek, birlikte yaramazlýk yapacak, annelerini çýldýrtacaklardýr. Ama hayallerdeki gibi akmaz hayat. Ýkinci çocuk doðduktan kýsa süre sonra aðýr bir zatürre geçirir. Ondan sonra hiçbir þey normal seyrinde gitmez. Baþta kabullenmek zor olsa da engelli bir çocuðun annesidir Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý. Sadece kendi çocuðu için deðil tüm engelli çocuklar için bir þeyler yapmakla kendini vazifeli gören Hüsülüoðullarý, halihazýrda Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði nin Baþkaný. Hüsülüoðullarý nýn bütün çalýþmalarý da maddi imkânlarý ve hayat þartlarý kýsýtlý olduðu için ulaþmasý gereken yerlere ulaþamayan engelli ailelerinin kolu kanadý olmak yönünde. Kutlu Doðum Haftasý nda anlamlý bir eser Karaman ýn kaleminden Kur an Peygamberi Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn son kitabý "Kur'an Peygamberi", içinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasý'nda yayýnlandý. Eser Nesil Yayýnlarý arasýndan çýktý. Ýpek, Çorum müzelerini anlatacak Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel tarafýndan bu yýl yirmincisi düzenlenen Müze Çalýþmalarý ve Kurtarma Kazýlarý Sempozyumu ile Müze Müdürleri Toplantýsý Bodrum da gerçekleþtirilecek. Çorum Müzesi Müdürü Önder Ýpek de toplantýya katýlarak Çorum la ilgili bildiri sunacak. Amerikan usulü akýl oyunlarý perdede Sinema salonlarýnda geçtiðimiz haftalarda yaþanan Türk sinemasý yoðunluðu, yerini Amerikan yapýmý aksiyonlara ve animasyon filmlerine býrakmýþ görünüyor. Zira önümüzdeki hafta Çorum'da gösterilecek yedi filmin sadece ikisi yerli yapým: 'Çýnar Aðacý' ve 'Hop Dedik: Deli Dumrul'. Oscar ödüllerinin kralý 'Zoraki Kral' ve animasyon filmi 'Rango'nun gösterimi de sürüyor. Bu haftanýn yenileri ise; fantastik aksiyon filmi 'Ben Dört Numara', yine bir animasyon 'Alpha and Omega' ve haftanýn açýk ara en iyi filmi olan 'Güneþin Ýletiþimsizlikten fantezi dünyasýna Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun geçen sezon da Çorum'da sahnelenen oyunu 'Henry ve Alice'in Gizli Yaþamý', bugün Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyici karþýsýna çýkýyor. Dün akþam seansýnda izleyiciyle buluþan oyun, bugün de saat ve olmak üzere iki defa sahnelenecek. Ýngiliz oyun yazarý David Tristram'ýn yazdýðý, Sinan Gürtunca'nýn Türkçe'ye çevirdiði oyunun yönetmeni, Sinan Pekinton. Özlem Baþkaya ve Tamer Yýlmaz'ýn rol aldýðý oyun, bir karý kocanýn iletiþimsizliklerinden gelen kýsýr döngüyü kýrmak için fantezi dünyasýna sýðýnmalarý ve karýkoca arasýndaki sürtüþmelerin onlarý düþürdüðü durumu eðlenceli bir þekilde anlatan romantik bir komedi. Bu hafta Market Fiyatlarý Kitap Rehberi

10 Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, kiþisel tecrübelerinin sonucu engelli çocuklarýn neye ihtiyacý olduðunu, ailelerinin karþýlaþtýðý zorluklarý, sýkýntýlarý çok iyi biliyor. Çorum da bulunan 3 engelli okulunun varlýðýna þükretmekle birlikte, okulun ve þehrin imkânlarýnýn engelliler ve aileler için elveriþli olmadýðýný vurgulayan Hüsülüoðullarý nýn baþýnda bulunduðu derneðin en büyük hedefi engelliler için herþeyiyle dört dörtlük bir okulun yapýlmasý. Hüsülüoðullarý, bununla birlikte herþeyden önce toplumun engellilere bakýþ açýsýnýn deðiþmesi gerektiðini vurguluyor. Gülesin Aðbal DEMÝRER Ýhtiyaç sahiplerinin kolu kanadý olalým istiyoruz Engelli bir çocuðun annesi olmak nasýl bir þey? Ýlk önce kabul etmiyorsunuz. Yiðit 21 günlükken çok aðýr bir zatürre atlattý. sonradan anladýk ki mikroplara daha hassas bir çocuk olarak doðmuþ ve seyrinde bu olacakmýþ. Normal bir çocuk bademcik ve hafif ateþlenme þeklinde geçirecekken, Yiðit in 21 günlükken bütün solunum fonksiyonlarý gitti. Ýskilip ten Ankaraya oksijen tedavisi altýnda götürdük. Ankara ya gittiðimizde doktorlara bizim de doktor olduðumuzu, çocuðumun oksijensiz duramayacaðýný söyledim. Çünkü ölçüler normal düzeyin çok altýnda. Ondan sonra doktor uyandý. Hatta bir ara solunum tamamen gitti. Doktor olmasanýz ne olacaktý? Hiç düþünmedik. Yiðit bizi o kadar zorladý ki. 20 gün yoðun bakýmda kaldý. Sonra zatürreyi atlattý. 6 aylýk falan olunca Yiðit in oturmasýnýn geciktiðini farkettik. Bazý hareketlere tepki göstermiyordu. 10 aylýkken havale geçirmeye baþladý. Bu arada sürekli sýk sýk hastalanan bir çocuktu. MR ý çekildi, beynin sað bölgesinin geliþmediði, ona baðlý olarak ta geliþme geriliði olduðu anlaþýldý. 1 yaþýna kadar havalesi devam etti. 2 yaþýnda tamamen durdu. Yiðit in enfeksiyonlarý azalmaya baþladý. Ben bir taraftan Acil de çalýþýyorum. Yiðit ten 1.5 yaþ büyük abisi var. Ona da ilgi göstermek gerekiyor. Geliþme geriliði olduðunu anlayýnca 1 yaþýnda özel kurumlara götürmeye baþladýk erken tedavi olsun diye. Ama baþarý elde edemedik. Yiðit þimdi ses tonundan ona eðitim verileceðini anlar. Oðlum topu at dediðimde þayet oyun ve eðlence ise yapar. Eðitim olduðunu anladýðý zaman reddediyor. O bebeklikten gelen eðitimlerin zorlamasýnýn etkisi. Eðitimi daha iyi olsun diye Yiðit 4 yaþýndayken Ýzmir e gittim. Yiðit özel eðitime baþladý yine. Siz tüm bunlarý yaþarken ne hissediyordunuz? Hislerin hiç deðiþmiyor ki, hep üzüntü içindesiniz. Hiç bir zaman iyi olmuyorsun ki. Þu anda ben dernek çalýþmalarý yaparken, kendimi rehabilite ettiðimi düþünüyorum. Birinci çocuðumuz saðlýklý oldu. Çok þükrettik. Ýkinci çocuðumuz Yiðit oldu. Sonra birden bire bir hastalýk. Bizi en çok yýkabilecek bir þeyle karþýlaþtýk. Yoksa para pul geçici þeyler. Yiðit ne durumda þimdi? Yiðit þu anda 10 yaþ 3 aylýk ama yaþýndaki bir çocuk gibi. Her ihtiyacýný biz karþýlýyoruz. O neyden mutlu oyursa onu yapmaya çalýþýyoruz. Her gün yürüyüþe çýkýyor. Ýnsanlarý, çarþýda gezmeyi çok seviyor. Hafta sonlarý yüzmeye gidiyor. Evimizdeki hayat ona ayarlý. Evde zaman zaman müzik açýyoruz, hep birlikte dans ediyoruz. Ondan hoþlanýyor. Bir hafta önce öðretmeninin yardýmýyla Yiðit kaþýk tutmaya baþladý. O gün bizim evde bayram havasý esti. Her zaman bebek gibi beslediðiniz Yiðit kaþýk tutuyor. Buna çok seviniyoruz. Öðretmen ve öðretmenin saðduyusu veya o öðrenciye yaklaþýmý çok önemli. Ýzmir den Çorum a dönüþünüz nasýl oldu? 6 ay orada kaldým diyaliz kursu için. Sonra Yiðit devam etti. Devlet özel rehabilitasyon merkezlerine 2 saat ödüyor. Çocuk bundan ne öðrenebilir? Özel derse baþladý. Eðitim alabilsin, geliþsin diye. Faydasý oldu mu? Olmadý. Niye olmadý? Bilmiyorum. Yiðit i anaokuluna gönderdik normal çocuklarla birlikte. Yiðit için sýkýntý oldu mu? Yok. Çocuklar da onu kabul etti. Yiðit i sevenler, ona yaklaþanlar oldu. Normal çocuklarla birlikte olmak ona da iyi geldi. Engelli annesi olduðunuz zaman çocuðunuzun engelli olduðunu kabul etmek istemiyorsunuz. Bir sürü þeyi yapacak, ama biraz geç yapacak diye düþünüyorsunuz. Hep böyle bir beklenti içinde oluyorsunuz. Sanki bir mucize olacak, düzelecek. Her engellinin anne babasýnda böyle bir þey vardýr. Kabul etmek istemez. Yiðit 6 yaþýna yani okul yaþýna geldiðinde farkettin bunu. Ben o zamana kadar Yiðit in normal bir þekilde okula baþlayabileceðine inanmýþým meðer. Yiðit 6 yaþýndayken oksijen tedavisi yaptýrdýk. 2 yaþýnda sonlanan epilepsisi tekrar aktif hale geldi. Tedavinin faydasý olmadýðý gibi, Yiðit normal yürüyebiliyorken, yürüyemez hale geldi. Tamamen eve baðlý oldu. Elinden tutarak yürütebiliyorduk. Havalesini dindiremedik. Aðýr ilaçlar baþladý. Yiðit bu sefer yemek yememeye baþladý. Zayýf düþtü. 3 yýl anaokuluna gitti. Saðolsun oradaki öðretmenleri de çok ilgiliydi. Bu arada Yiðit büyüdü. Anaokuluna gelenlerin yaþý küçük, Yiðit in yaþý büyük, bir de iri yarý çocuk. Öyle olunca sýrýtmaya baþladý. Ne yapalým diye düþünüyorduk. Aile Hekimliði uygulamasý baþlamýþtý. Aile hekimi olursak bizim de merkeze gelmemiz gerekiyordu. Ýskilip ten ayrýlmak bizi ürkütüyordu. Ýlçe hayatý Yiðit le sanki daha kolaydý. Son dakikada biri arkamýza oturdu, bu kurada tercih yapmazsanýz bir daha merkeze gelemezsiniz dedi. Eþim son 5 dakikada hadi Aile Hekimliðine geçelim dedi. Eþimin bütün kararlarý hep hayýrlý gelmiþtir. O ne derse ben onun yolundan giderim. Çorum un en büyük eksiði iyi bir okul. 3 okulun da bir takým ihtiyaçlarý var. Okullarýn þartlarýný, þehirdeki yaþam koþullarýný düzenlemek istiyoruz. Þehirdeki hayat ta zor. Bir Çorumlu nun engelliye yaklaþýmýný düzeltebilirsek bir þeyler baþarmýþ oluruz. Engellilere acýyarak deðil, bir takým þeylerde yol göstererek, anlayarak yaklaþmak gerekiyor. Engelliye acýmalarýný deðil anlamalarýný istiyoruz. Bir takým haklara ihtiyaç sahibi insanlar ulaþamýyor. Ýlla birinin tanýdýðý olup ta bir þeye ulaþmasý gerekmiyor. Hiç bir þeye ulaþamayanlarýn kolu kanadý, tanýdýðý, dayýsý olalým istiyoruz. Vardýr bunda da bir hayýr, Allah yardým eder dedik. Öyle de oldu. Son 5 dakikada kuralarýmýzý çektik. Merkeze geldik. Yiðit þimdi ne yapýyor? Zübeyde Haným 3. sýnýfta. Bakýcýsýyla okula gidiyor. Birinin mutlaka onunla özel olarak ilgilenmesi lazým. Son öðretmenimiz özel eðitim kursu almýþ bir öðretmen. Oksijen tedavisinin olumsuz etkilerinin ardýndan Yiðit 2. sýnýfta biraz daha toparladý. Bu senenin baþýnda Yiðit baðýmsýz olarak yürümeye baþladý. Bunu yapmak için de her gün dýþarýya çýkarttýk. Kaslarý geliþsin diye elinden tutarak yürüyüþ egzersizleri yaptýk. Yiðit in bir de abisi var. Ýliþkileri nasýl? Abisi Mert, çok küçük yaþta onunla karþýlaþtýðý için Yiðit gibi bir kardeþi olduðunun farkýnda. Benim iki oðlan çok iyi arkadaþ olurlar, birlikte okula giderler, top oynarlar, evin içini daðýtýrlar, bütün yaramazlýklarý yapýp beni de çileden çýkarýrlar þeklinde hayalim vardý. Mert evde biraz daha sakin, ama dýþarýda arkadaþlarý arasýnda hareketli, sosyal bir çocuk. Yaptýðý þeyleri severek yapýyor. Çok çabuk büyüyen bir çocuk oldu tabi. Kardeþiyle ilgili, sorumluluðunu üstünde hissediyor. Ayný zamanda Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði nin baþkanýsýnýz. Dernek çalýþmalarýnýz nasýl baþladý? Yiðit in bir okul toplantýsýna gittiðimizde, baktýk ailelerin yüzde 90 ý ihtiyaç sahibi. Aslýnda yöneticilik bana göre deðil. Vebal almaktan korkarým. Bu arada Okul Aile Birliði Baþkaný seçilecekti. Eþim dedi ki Bu insanlara yardýmcý olursan, ön ayak olursan çok büyük sevap iþlersin. Önce yapamam diye düþündüm. Eþimin desteðiyle bu iþ oldu. Ýki yýl Okul Aile Birliði Baþkanlýðý yaptým. Daha faydalý bir þeyler yapabilir miyim diye düþünmeye baþladým. Yine okula destek vermek þartýyla ihtiyaç duyan daha fazla çocuða hizmet etmeyi istedim. 3 tane engelli okulu var Çorum da. Zübeyde Haným Eðitim, Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi, Kale Eðitim, Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkez ve Anadolu Ýþ Okulu. Ayrýca dýþarýda hiçbir okula gitmeyen engelli çocuklar var. Eve baðýmlý, evde eðitim gören engellilerimiz var. Onlar okula bile gidemeyecek durumda. Eforum yeter diye düþündüm. Yetti mi? Bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalýþýyorum. Evden de çok fazla vakit çalmamaya çalýþýyorum. Dernek olarak ne yapmak istiyorsunuz? Çorum un en büyük eksiði iyi bir okul. 3 okulun da bir takým ihtiyaçlarý var. Bu konuda biz þükrediyoruz yine de. Çünkü eskiden hiç yoktu. Bir takým þartlarý eksik olsa da okulumuz var. Þartlarýný, þehirdeki yaþam koþullarýný düzenlemek istiyoruz. Þehirdeki hayat ta zor. Bir Çorumlu nun engelliye yaklaþýmýný düzeltebilirsek bir þeyler baþarmýþ oluruz. Engellilere acýyarak deðil, bir takým þeylerde yol göstererek, anlayarak yaklaþmak gerekiyor. Engelliye acýmalarýný deðil anlamalarýný istiyoruz. Bir takým haklara ihtiyaç sahibi insanlar ulaþamýyor. Ýlla birinin tanýdýðý olup ta bir þeye ulaþmasý gerekmiyor. Hiç bir þeye ulaþamayanlarýn kolu kanadý, tanýdýðý, dayýsý olalým istiyoruz. Özürlüler Ýdaresi Baþkaný hemþehrimiz Bekir Köksal ile görüþtük. Ýsteklerimizi Dr. Neslihan Hüsüloðullarý çocuklarý Mert ve Yiðit ile birlikte. ilettik. Hep birlikte bir þeyler yapabileceðimizi söylediler. Nasýl bir okul istiyorsunuz? Þu anda Zübeyde Haným ýn hiç spor alaný yok. Bu okula geldiðimizde, 3 yýl önce de yýkýlacak denilmiþti. Halen daha ne zaman yýkýlacaðý belli deðil. Benim çocuðum için deðil, çünkü Yiðit in alabileceði çok þey yok. Ama keþke engelliler için iþ sahalarý oluþturabilsek. Bunun için çalýþmalar yapabilsek. Engellilerin varlýðýndan bihaber olan, böyle okullarýn varlýðýndan habersiz olan insanlar var. Yiðit gibi bir oðlunuz olmasaydý, siz yine bu dernekte olur muydunuz? Bu konuda yalan söylemek istemiyorum. Bazan ben de düþünüyorum. Belki de bana Allah böyle bir þeyi nasip etti, baþka bir þeye aracýlýk yapayým diye. Ama ben yardýmlaþmayý, baþka insanlar için bir þey yapmayý seviyorum. Böyle bir þey baþkasý adýna da olsa, Yiðit olmasa da yapardým. Yiðit olmasa daha da iyi yapardým. Daha çok vakit ayýrabilirdim. Ýlla engelli yakýný olmak þart deðil. Zaten þu sloganý da hiç sevmiyorum, hepimiz bir gün engelli adayýyýz. Neden? Çünkü insanlarý korkutuyor. Ýnsan korkarak bir þey yapmaz. Hiç kimse engelliliðe aday deðil. En nefret ettiðim sözlerden biri bu. Adamýn sakat olmasýný mý beklemek lazým? Belediye Baþkaný illa sakat mý olacak bir þeyleri düþünmek için? Hiç kimse engelli adayý da olmasýn, engelli de olmasýn. Bunu düþünerek te yardým ediyorlarsa etmesinler. Bu bir çýkardýr. Oysa yaptýðýn bir hayýr karþýlýksýztýr. Çünkü Allah içimizi biliyor. Burada en büyük çýkar Allah huzurunda kazanacaðýn sevap olmalý. Yok benim çocuðum engelli olmasýn, ben engelli olmayým, hayrýmý çok yaptým. Olursa ne diyecek? Hesap mý soracak? Ya ben bu kadar baðýþ yapmýþtým, niye engelli oldum þimdi mi diyecek. Bunu düþünerek yapýyorsa yapmasýn. Derneðin yakýn hedefinde ne var? Evde eðitim gören engelli çocuklar var. Onlar yüzmeye gitmek istiyor. Biz de gerçekleþtirmek istiyoruz. Çocuklarýn taþýmasýný saðlayýp, ona göre bir öðretmen bulursak mutlu olacaðýz. Bu konuda destek bekliyoruz. En büyük hedefimiz de okullarýmýzýn iyileþtirilmesi. Çorum un engelsiz kent projesinde yer almasý size destek olur mu? Tabiki. Çorum un engelsiz kent olmasý engellinin çok rahat hareket etmesi demektir. Ben þimdi Çorum da oðlumla yürüyüþ yaparken otobüsleri görüyorum. Onlarýn basamaklarýna bakýyorum, mümkün deðil Yiðit i o otobüsü bindirip, indirmem. Engelsiz kent zaten olmasý gereken bir þey. Olmasý gerekeni þu anda biz yapmaya çalýþýyoruz. Ben Osmancýk Caddesi nde oðlumla yürüyemiyorum mesela. Engelli için bir çok engel var. Oysa toplumun yüzde 10 u engelli. Bu rakam az deðil. Ki Çorum için bu rakam daha yüksek. Tüm engelli annelerinin düþüncesidir, benden sonra ne olacak?. Bunun için sosyal devlet çok önemli.

11 Bu hafta Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Korosu'nun (TSM) Geleneksel Bahar Konseri, Nisan tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Eczacý Enver Leblebicioðlu'nun þefliðinde çalýþmalarýný sürdüren TSM Korosu nun Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek konserleri, 25 Nisan Pazartesi günü protokol üyelerine, 26 Nisan Salý Günü Çorum TSO Üyelerine ve 27 Nisan Çarþamba günü de Koro mensuplarýnýn yakýnlarýna yönelik olarak gerçekleþtirilecek. Her üç konser de, saat 20.30'da baþlayacak. Ýstiklal Marþý nýn 1 mýsraýnýn yorumu Karaca dan Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Fatih Andý, Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Hasan Akay'ýn hazýrladýðý 'Ýstiklal Marþý Ýstikbal Marþý / 41 Dize 41 Yorum' isimli kitap, Hat Yayýnlarý'ndan çýktý. Ýstiklal Marþýmýzýn 41 dizesinin 41 ayrý yazar tarafýndan yorumlandýðý kitapta, Van'a 100. Yýl Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Doç.Dr. Alaattin Karaca da yer alýyor. Karaca kitapta, Ýstiklal Marþý'nýn 'Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda' mýsraýný yorumluyor. Mehmet Akif Ersoy'un büyük eseri 'Ýstiklal Marþý'nýn 41 dizesinin; Hasan Akay, M. Fatih Andý, Orhan Okay, Baki Asiltürk, Kazým Yetiþ, Ýsmail Kara, Ýskender Pala, Abdullah Uçman, Fazýl Gökçek, Mehmet Can Doðan, Sezai Coþkun, Gonca Gökalp Alpaslan, Bahtiyar Aslan, Ercan Yýlmaz, Yakup Çelik, Mustafa Göleç, Ramazan Korkmaz, Ali Ural, Ali Ayçil, Ömer Erdem, Celal Fedai, Alim Kahraman, Ali Çolak, Ýsa Kocakaplan, Metin Kayahan Özgül, Hüseyin Yorulmaz, Sedat Umran, Yýlmaz Daþçýoðlu, Alaattin Karaca, Kemal Kahraman, Musa Duman, Turan Karataþ, Mustafa Çiçekler, Ömür Ceylan, Özlem Fedai, Mehmet Narlý, Mehmet Samsakçý, Hayati Develi, Cemal Þakar, Beþir Ayvazoðlu, Ramazan Kaplan ve Selçuk Çýkla tarafýndan yorumlandýðý 'Ýstiklal Marþý Ýstikbal Marþý 41 Dize 41 Yorum' isimli eserin arka GIDA ÜRÜNLERÝ Ürün Adý/Miktarý Fiyatý (TL) Tahsildaroðlu Tam Yaðlý Beyaz Peynir (kg) 5.95 Zümrütova Uludað Koyun Peyniri (kg) Alkýþ Erzincan Tulum Peyniri (kg) 7.95 Lipton Çay (1 kg) Konya Toz Þeker 5 kg Aynes 2250 gr Y. Yaðlý Yoðurt 3.95 Ýkbal Mangal Sefasý Sucuk (kg) Ülker UHT Süt 1 lt 1.65 Kabuklu Foca Fýndýk (kg) 7.95 Coca Cola 6x330 ml 5.95 Uludað Gazoz 1,5 lt 0.99 Aytaç Çiftlik 2 li (Salam+Sucuk 500 gr) 5.99 Kalecik Un 5 kg 4.95 Ülker Hanýmeller Fýndýklý ve Çokodamla 190 gr0.99 TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Alaattin KARACA Ürün Adý/Miktarý Fiyatý (TL) Bingo Matik 8 kg (Sensitive) Evy Baby Jumbo Çocuk Bezi Familia Tuvalet Kaðýdý 32 li (Peçete hediyeli) Familia Havlu 12 li (Peçete hediyeli) 8.90 Finish Jel 1200 ml Marc Banyo Sprey 1lt+Mutfak Sprey 1 lt 5.95 Orkid Ultra Anne/Kýz 5.85 Ace Cam Suyu 2200 gr Lavanta/Bahar 2.65 Komili Pam Sývý Sabun 2,5 kg 3.75 Arko Týraþ Köpüðü 200 ml+100 ml 2.99 Dixi 3 lt 3.49 Hobby Islak Havlu 70 li 1.25 kapak yazýsý da þöyle: Sönmez bir söz ocaðýdýr Ýstiklâl Marþý Ondan tutuþur cümle ocaklar. Ondan tutuþan ocaklar, Solmayacaklar. O yüzden bu marþa hâkimdir 'gelecek zaman'. Bu zamana ayarlýdýr kelimeler, kavramlar. Orda bulur öz kimliðini bütün zamanlar. Bir îman ocaðýdýr Ýstiklâl Marþý. Geleceði getirmekte geçmiþe karþý Mazlumlarýn âhý gibi Sarsmakta arþ'ý. Bir gök armaðanýdýr, bu milletindir. O yüzden Ýstiklâl Marþý, 'Ýstikbâlin'dir; Geçmiþin, þimdinin, geleceðindir. 41 dize: 41 ocak 41 yazar, Þiire eklenen emekleriyle, Geleceði selâmlýyor, gönülden 41 nazar, bir þiiri, yeniden okuyor. Ýstiklâl Marþý, istikbâli dokuyor Gelecek gözüküyor "þimdi"de(n?) NOT: Listedeki fiyatlar 28 Nisan 2011 tarihine kadar Yunus Market te geçerlidir. MARKET FÝYATLARI Kutlu Doðum Haftasý nda anlamlý bir eser Karaman ýn kaleminden Kur an Peygamberi Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn son kitabý "Kur'an Peygamberi", içinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasý'nda yayýnlandý. Eser Nesil Yayýnlarý arasýndan çýktý. Kutlu Doðum Haftasý na denk gelmesi nedeniyle daha da anlam kazanan eserde Karaman, Kur'an-ý Kerim'de geçen 10 ayet-i kerime üzerinden Peygamber Efendimiz ve sünnetinin önemini anlatýyor. Kitabýn ikinci bölümü ise "Sünnete Baðlýlýk", "Ýslam'ýn Þiarlarý" ve "Örnek aile Ehl-i Beyt" baþlýklarýndan oluþuyor. Hadislerin ne zaman yazýldýðý, bugüne nasýl geldiði, deðiþip deðiþmediði, hilye ve þ konularý da bu bölümde ele alanýyor. "Kur'an Peygamberi" isimli kitapta ayrýca, Hayrettin Karaman'ýn çeþitli tarihlerde Peygamber Efendimiz ile ilgili yazdýðý þiirleri de bulunuyor. Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel tarafýndan bu yýl yirmincisi düzenlenen Müze Çalýþmalarý ve Kurtarma Kazýlarý Sempozyumu ile Müze Müdürleri Toplantýsý Bodrum da gerçekleþtirilecek. Çorum Müzesi Müdürü Önder Ýpek de toplantýya katýlarak Çorum la ilgili bildiri sunacak Nisan arasýnda gerçekleþmesi planlanan faaliyetlerden ilki; 25 Nisan 2011 tarihinde yapýlacak ve müzelere iliþkin sorunlar ile çözüm önerilerinin tartýþýlacaðý Müze Müdürleri toplantýsý olacak. Düzenlenecek sempozyum ise 26 Nisan 2011 Salý günü saat 09:30 da yapýlacak açýlýþ töreni ile baþlayacak yýlýndan beri her yýl farklý illerde düzenlenen ve büyük katýlýmla gerçekleþen sempozyum; müze çalýþmalarýnýn ve kurtarma kazýlarýnýn sunulup tartýþýldýðý bilimsel bir toplantý niteliðinde olacak. Müze Nesil yayýnlarýndan kitapla ilgili yapýlan açýklamada, "Kur'ân Müslümanlýðý" ifadesinin belirli kesimlerce ýsrarla vurgulanýr Müdürlüklerince gerçekleþtirilen kurtarma kazýlarý, sondaj, çevre düzenleme, temizlik ve müze çalýþmalarý ile ilgili 65 bildirinin sunulacaðý sempozyuma, Müze müdürlükleri çalýþanlarý ve akademisyenlerden oluþan yaklaþýk 500 kiþinin katýlmasý bekleniyor. olduðuna dikkat çekilerek, "Aslýna bakarsak bütün Müslümanlar Kur'ân Müslümanýdýr ve öyle olmalýdýr. Çünkü Ýslâm'ýn temel kaynaðý Kur'ân'dýr. Baþta Sünnet olmak üzere diðer kaynaklar hem meþrûiyyetlerini bu Ýlahî kitaptan alýrlar, hem de ona aykýrý olamazlar. Bu bakýmdan diðer kaynaklarýn verilerini kanunlara benzetirsek Kur'ân bunlara nisbetle anayasa gibidir. Ancak günümüzde "Kur'ân Müslümanlýðý" denildiði zaman bu genel mânâ deðil, baþka kaynaklarý -özellikle Sünneti- dýþlayarak Ýslâm'ý yalnýzca Kur'ân'dan anlamayý ve almayý mezheb edinen bir grubun yaklaþýmý giderek kendinden daha fazla söz ettiriyor." deniliyor. Kur an Peygamberi isimli kitap Çorum da da satýþa sunuldu. Ýpek, uzmanlara Çorum müzelerini tanýtacak Toplantýya Çorum Müzesi Müdürü Önder Ýpek te katýlacak. Ýpek toplantýda Boðazkale ve Alacahöyük Müzeleri nin yeni teþhir ve tanzim çalýþmalarýný anlatacak. Akademik camia ve uzmanlar bu sunum ile Çorum Müzeleri ni daha yakýndan tanýyacak.

12 SAYI : NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Amerikan usulü akýl oyunlarý perdede Sinema salonlarýnda geçtiðimiz haftalarda yaþanan Türk sinemasý yoðunluðu, yerini Amerikan yapýmý aksiyonlara ve animasyon filmlerine býrakmýþ görünüyor. Zira önümüzdeki hafta Çorum'da gösterilecek yedi filmin sadece ikisi yerli yapým: 'Çýnar Aðacý' ve 'Hop Dedik: Deli Dumrul'. Oscar ödüllerinin kralý 'Zoraki Kral' ve animasyon filmi 'Rango'nun gösterimi de sürüyor. Bu haftanýn yenileri ise; fantastik aksiyon filmi 'Ben Dört Numara', yine bir animasyon 'Alpha and Omega' ve haftanýn açýk ara en iyi filmi olan 'Güneþin Karanlýðýnda' Dört numara bir kliþe Amerikalýlarýn çekmekten ve izlemekten býkmadýklarý fantastik kahramanlýk hikayelerinden biri daha vizyona girdi: 'Ben Dört Numara / I Am Number Four'. Yönetmenliðini D.J. Caruso'nun yaptýðý filmin oyuncu kadrosunda Alex Pettyfer, Dianna Agron, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Jake Abel ve Kevin Durand var. 'Ben Dört Numara' filminde, öldürülmek için peþine düþülen John Smith'in hikâyesi anlatýlýyor. Kimliðini deðiþtirerek, koruyucusu ile birlikte þehir þehir dolaþan John, her seferinde, geçmiþiyle baðý olmayan yeni biri oluyor. Artýk evi olarak nitelendirdiði küçük Ohio þehrinde John'un karþýsýna, hayatýný deðiþtirecek beklenmedik olaylar, ilk aþký, yeni ve güçlü yetenekler çýkýyor. Ava giderken avlanan avukat Haftanýn en iyi filmi hiç kuþkusuz Brad Furman imzalý 'Güneþin Karanlýðýnda (The Lincold Lawyer)'. Michael Connelly'nin ayný adlý romanýndan beyazperdeye uyarlanan film; hikayesi, kurgusu, oyunculuklarý ve müzikleriyle oldukça baþarýlý. Yönetmenliðini Brad Furman'ýn yaptýðý 'Güneþin Karanlýðýnda filminin baþrollerinde, Matthew Sinema Günlüðü Ayþegül ÞENGÖZ McConaughey, Marisa Tomei ve John Leguizamo gibi isimler var. Filmin senaryosu da, John Romano ve Michael Connelly imzasýný taþýyor. Güneþin Karanlýðýnda, ufak suçlarý iþleyen kiþileri savunmasýyla ve Lincoln marka arabasý ile tanýnan bir avukatýn zengin birini savunurken yaptýðý iþin etik yönünü sorgulamaya baþlamasýný anlatýyor. Mick Haller, karizmatik ve yakýþýklý bir ceza avukatýdýr. Los Angeles'ta Lincoln marka arabasýný ofisi olarak kullanmasýyla ünlüdür. Kariyeri boyunca genellikle önemsiz suçlar iþlemiþ suçlularý savunmuþtur. Ancak birden bire önüne hayatýnýn fýrsatý çýkar; Beverly Hills'in yakýþýklý bir zengini cinayetle suçlanmaktadýr ve kendisini savunmasý için Mick'i tutmak istemektedir. Bu kadar basit ve kendisine kolayca para kazandýracak gibi gözüken bu dava, Mick için bir anda vicdan muhasebesine dönüþür. HER HAFTA BÝR OYUN 'Henry ve Alice'in Gizli Yaþamý' bugün sahnede Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun geçen sezon da Çorum'da sahnelenen oyunu 'Henry ve Alice'in Gizli Yaþamý', bugün Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyici karþýsýna çýkýyor. Dün akþam 20.00seansýnda izleyiciyle buluþan oyun, bugün de saat ve olmak üzere iki defa sahnelenecek. Ýngiliz oyun yazarý David Tristram'ýn yazdýðý, Sinan Gürtunca'nýn Türkçe'ye çevirdiði oyunun yönetmeni, Sinan Pekinton. Özlem Baþkaya ve Tamer Yýlmaz'ýn rol aldýðý oyun, bir karýkocanýn iletiþimsizliklerinden gelen kýsýr döngüyü kýrmak için fantezi dünyasýna sýðýnmalarý ve karýkoca arasýndaki sürtüþmelerin onlarý düþürdüðü durumu eðlenceli bir þekilde anlatan romantik bir komedi. Nisan ayýnýn son oyunu: Suskunlar Kapýsý (Bab-ý Hamûþan) Konya Devlet Tiyatrosu'nun 'Suskunlar Kapýsý (Bab-ý Hamûþan)' adlý oyunu, Nisan 2011 tarihlerinde Çorum'da sahnelenecek. Cem Günen'in yazýp, Tomris Çetinel'in yönettiði oyunda; Konya Devleti Tiyatrosu oyuncularý Doðan Doðru, M.Asým Tuncay Aynur, Bengisu Gürbüzer Doðru, Nur Yazar, Nevra Sayar, Ozan Umut Çobanoðlu, Yýldýrým Gücük, Ferdi Dalkýlýç, Ahmet Çökmez, Hasan Tanýlmýþ, Yaþar Özboz ve Süleyman Yardým rol alýyor. Oyunun konusu ise þöyle anlatýlýyor: Hakikati bir yoklukta arar isen "var" görünmez, Sevgiliye güzel diye bakar isen "yar" görünmez, "Bir" içinde gizli gücü hissetmezsen ta içinde; Yapraklarý dallarýnda sallayan rüzgâr görünmez Kiminin dilinde kelam, kiminin elinde kalem Suskunlarýn mana diliyse, bambaþka bir alem! Bab-ý Hamuþan! Suskunlar Kapýsý! Madde dünyasýnda duymadýklarýmýzý fýsýldýyor kulaðýmýza! Bu fýsýltýyý duyan ilk Kimya Hatun oluyor. Belki Þems'in aþkýn'ýn ýþýðýyla belki de kendi kalbiyle iþitiyor. Kimya, Mevlana ve Þems'in büyük aþkýna kendi küçük aþkýný feda ediyor. Peki, Mevlana büyük aþka ne zaman kavuþuyor. EN ÇOK SATANLAR Kitap Adý Yazarý Yayýnevi Kuran daki Peygamber Prof. Dr. Hayrettin Karaman Timaþ Kundakçý Chris Cleave Pegasus Darbeci Kuþatma Yusuf Çaðlayan Nesil Hale Alexandra Adornetto Pegasus Çocukluk Sýrrý Adem Güneþ Nesil Kýþ Bahçesi Kristin Hannan Pegasus Osmanlý Ýmparatorluðunda Gündelik Hayat Çeviri Yeditepe Kapan Harlan Coben Martý Pargalý Ýbrahim Paþa Hester Donaldson Jenkins Yeditepe Deðiþen Ortadoðu'da Kürtler Altan Tan Çýra Ýslam Dünyasýnda Düþünce Sorunlarý Ali Bulaç Çýra Yaþayan Dünya Dinleri Þinasi Gündüz Diyanet Ýþleri Ba KÝTAP REHBERÝ YENÝ ÇIKANLAR Kitap Adý Yazarý Yayýnevi Teyzem Latife Fatih Bayhan-M. Sadýk Öke Pegasus Akrebin Gözyaþlarý Yasemin Efe Yaz Þairin Romaný Murathan Mungan Metis Gelecek 10 Yýl George Friedman Pegasus Kubbe'nin Altýnda Stephen King Altýn Kitaplar Merhaba Söðüt Yavuz Bahadýroðlu Nesil Oyuncak Tamirhanesi Metin Karakaþoðlu Nesil Aþk ve Esrar Tarýk Velioðlu Nesil Muhafazakarlýk Bekir Berat Özipek Timaþ Daðýn Ardýna Bakmak Bejan Matur Timaþ Milenyum Tarikatlarý Ali Köse Timaþ Ergenekon Fay Hattýnda Erzincan Kemal Özdemir Timaþ * Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi.

13 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 20 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 10 Nisan Kasým: 167 NÝSAN CUMARTESÝ Kulun, Allahü teâlâya þükretmesi, O'nun kendisine verdiði nîmetlerle, O'na isyan etmemesidir. Abdullah-ý Tüsterî C Rahmetullahi Aleyh SOHBET AÝLE SAADETÝ Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Hikmet ehli bir zat buyuruyor ki: Þu beþ þey, kiþinin saadetindendir: 1.Eþinin anlayýþlý ve itaatli olmasý, 2.Evlâdýnýn uysal ve saygýlý olmasý, 3.Arkadaþlarýnýn temiz ve samimi olmasý, 4.Komþularýnýn iyi olmasý, 5.Geçiminin kendi memleketinde olmasý. Kendi memleketi demek; doðduðu yer demek deðildir. Ýþinin iyi olduðu, salih arkadaþlarýnýn çok olduðu, dinini rahatça yaþayabildiði yerdir. Þu altý haslet bulunan kadýn, gerçekten iyi [saliha] vasfýný kazanmýþtýr. 1.Beþ vakit namaza riayetkâr olmasý, 2.Kocasýna severek itaat etmesi, 3.Her iþte Allahýn rýzasýný gözetmesi, 4.Ýnsan çekiþtirmekten ve kovuculuktan dilini tutmasý, 5.Dünya malýna karþý zühd ve kanaat sahibi olmasý, 6.Musibetlere karþý sabýr ve metanet göstermesi. Böyle iyi kadýn dinin direði, aile yuvasýnýn temeli, ibâdetlere karþý da destek ve yardýmcýdýr. Bunun aksi olan kadýn, iyi kadýn olamaz, kendisi güldüðü hâlde kocasýný periþan eder. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Eskiekin Köyü nden gelme, Rafet KARA- BIYIK"ýn oðlu, Mustafa KARABIYIK"ýn kardeþi, Murat KARABIYIK. 2- Belediyede çalýþan Cevdet BALDI- RAN"ýn annesi, Saniye BALDIRAN. 3- Mecitözü Sarýhasan Köyü nden gelme, Ulaþ ulaþým yöneticisi Abdulkadir ERDOÐAN ve Sarýhasan köyü Muhtarý Ýsmail ERDOÐAN"ýn annesi, Gülümser ERDOÐAN. 4- Þekerbey Köyü nden gelme, Merhum Halil Ýbrahim SÜREN"in oðlu Medet SÜREN. 5- Çimento Fabrikasý ndan emekli, Maliyede çalýþan Hacý GÜVERCÝN"in amcasý, Veli GÜ- VERCÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bayram günleri þenlik günleridir. Dini bayramlarda dini heyecanlar, milli bayramlarda da milli heyecanlar ön plandadýr. Devlet sahibi olmak, yurt-vatan- toprak-su-hava sahibi olmak demektir. Devlet sahibi olmak, baðýmsýzlýða sahip olmak demektir. Devlet sahibi olmak, belli bir kimliðe sahip olmak demektir. Devlet sahibi olmak, hür insan olmak demektir. Sahibi bulunduðumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile belirli bir toprak ve sulara sahibiz ki, buraya vatan coðrafyasý diyoruz. Coðrafyanýn belirli bir vatan haline gelmesi, çaðlar boyunca hiçbir insan topluluðu için kolay olmamýþtýr. Coðrafyanýn vatan olmasý yolunda büyük mücadeleler verilmiþtir. Ter dökülmüþ, kan dökülmüþ, hayatlar feda edilmiþtir yýlý 23 Nisan günü Ankara'da açýlan Büyük Millet Meclisi, var olan bir vatanýn düþman iþgallerinden kurtarýlmasý için Anadolu insanýnýn verdiði büyük kararýn meyvesidir. Bu kararla açýlan Büyük Millet Meclisi "YA ÝSTÝKLAL, YA ÖLÜM!" parolasý ile baþlatýlan mücadelenin meþru dayanaðý, toplumsal mutabakatýn milli karargâhý olmuþtur. Ýlk Meclis, "gazi" bir Meclis'tir. 23 Nisan 1920 tarihi ayný zamanda Türk tarihinde bir dönüm noktasýdýr. Adý "Türkiye" olan bir devletin varlýðý bütün cihana ilan edilmiþtir. Ýstiklal Savaþý ile verilen mücadele sonunda elde kalan vatan Nice bayramlara 23 Nisan ý kutlarken Günlük Abdulkadir Ozulu Bayram ve çocuk dünyasý coðrafyasý korunmuþ ve halk egemenliði yoluna yürünmüþtür. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilaný ile de "Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir" denilmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluþunu milletçe bayram günü olarak kutluyoruz. Bu mutlu günü Büyük Atatürk, bütün yurt çocuklarýnýn sevinç günü olarak kutlanmasýný teklif ve telkin ile ilel ebed vatan çocuklarýna-türk çocuklarýna armaðan etmiþtir. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" milletçe ve bütün dünya çocuklarýyla kutladýðýmýz bir sevinç ve gurur günü olarak kutlanmaktadýr. Devlet sahibi olarak; geleceðimizin teminatý olarak çocuklarýmýz ve bütün insanlýðýn özgürlük ve güven içinde yaþamasýný istiyoruz. Ülkelerin, istikrar ve barýþ ortamlarýnda yaþayarak var olmalarýný, insanlarýn savaþ ve hegemonya altýnda acýlar çekmemesini diliyoruz. Türkiye milli sýnýrlarý içinde yaþayan ve Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaþlýk baðý ile baðlýlýk bilinci içinde her bireyin eþit ve özgür olduðunu bayram coþkusu ile tekrar ifade ediyoruz. 23 Nisan 1920'de Türkiye, bölünmez bütünlüðünü korumak ve bütün vatandaþlarýnýn esenliðini saðlamak için kurulmuþtur. 91. yýlýna ulaþan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletçe sahip olduðumuz en büyük demokrasi mirasýmýzdýr. Nice 23 Nisanlara birlik, beraberlik ve mutluluklarla ulaþmamýz dileklerimle. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutluyoruz. * DEÐÝNMELER tin geleceði. Bu güzel bayram hepimize kutlu olsun. Çocuk, bir bakýma milli servet. Her türlü yer altý ve Sevinmek, gururlanmak hakkýmýzdýr. Sevinirken, yer üstü kaynaðýndan daha deðerli. Biz millet olarak bu özellikle çocuklarýmýzý sevindirmek görevimizdir.þiirler, kýymetli varlýða sahibiz. Kültürel yapýmýz gereði çocuklarýmýzýn kýymetini de biliyoruz. Aileler onlarý yetiþtirmek þarkýlar, oyunlar, eðlenceler hepsi çocuklarýn pýrýl pýrýl dünyasýný daha da þenlendirmek için. için ellerinden gelenin en iyisini yapýyorlar. Fakat çaðýn * kimi getirileri kuþaklar arasýndaki iletiþim baðlarýný hýzla zayýflatýyor. Þehirleþmeyle birleþince etkisi artan teknolojik ortam çocuklarýn sosyal geliþimini kýsýtlýyor yavaþ ya- 23 Nisan. Baharýn tam ortasý. Þahin ERTÜRK vaþ. Her taraf çiçek * Tabiat her haliyle canlanmada. Aslýnda çocuklardan öðreneceðimiz çok þey var insanlýk alemi olarak. Hatýralarýmýz da canlanýyor çocukluk bahçesinin. Ýlk okul, Orta okul dönemi. Bilimin, kültürün, sanatýn, doðanýn öðrettiklerinden daha fazladýr belki çocuklarýn dünyasýndan alacaðýmýz. Her halimiz heyecan dolu. Bayramlarýmýzý kutluyoruz arkadaþlarýmýzla oklumuzun önünde. Ellerimizde bayraklar, çiçekler, Onlarýn oyunlarýný izlemek bize çok þey verir. Sabýrsýzlýklarý, dilimizde þiirler,þarkýlar.. Annelerimiz,babalarýmýz,komþularýmýz bazýlarýmýzda daha fazladýr. Onlarýn sevgi ihtiyacý, bizim ihtiyacýmýzdan çok deðildir. Onlarýn huzur arayýþý, bizim de tabiatýmýza uy- bizi seyrediyor,bizi dinliyor; önemliyiz biz,büyüdük artýk biz. Kanatlanan birer kuþ muyuz! gundur. O kadar mutlu.. Çocuklarý daha güzel yetiþtirmek için harcanan her caba insana, insanlýða güzel bir hizmet. Onlara kazandýrýlan güzel davranýþlar bize geri de dönüyor bir biçimde. Ne var ki, modern dünya ço- Kalbimizde bayramlýk neþeler taptaze yaþýyor hala. * cuðu sadece bilgilendirilmesi gereken özne gibi anlayýþlara yönelme eðiliminde. Biz toplum olarak bu anlayýþtan uzaðýz. Çocuklarý birer yaþý küçük insan olarak düþünmek ileri bir düþünce. Onlarýn böyle görülmesi sonucunda milletin geleceði adýna çalýþmalar yapmak ne kadar hoþ! Mustafa Kemal Atatürk, millerýmýza armaðan etmiþiz. Bu bayramý da yýllardýr dünya çocuklarýy- Ulusal Egemenlik gibi çok kýymetli bir sosyal deðeri çocuklatin temel deðerlerinden egemenlikle çocuk arasýndaki anlamlý baðý la beraber kutluyoruz. Çocuklarýmýz,onlarla sevinçlerini paylaþýyor. görmüþ. Türkiye Büyük Millet Meclis'inin açýlýþ günü milli bayram Demokratik düþünceyi bayram tadýnda içerikleriyle kavrýyorlar. olarak kutlanmaya baþlanmýþ.. Bu bayramýn çocuklarýmýza armaðan edilmesi yeni bir toplumsal anlayýþýn da ifadesi. Haydi bayram yerine gidelim ailece. Çocuk,mille- Mevsim deðiþikliklerinde göz nezlesine dikkat Uzm. Dr. Menteþ, mevsim geçiþlerinde meydana gelen göz nezlesinde önlem alýnmamasý halinde, gözde uzun süre hasarlarýn meydana gelebileceðini açýkladý. Göz nezlesinin göz akýný ve göz kapaklarýnýn iç kýsmýný kaplayan zarýn iltihaplanmasý sonucu oluþtuðunu ifade eden Menteþ, çocuklarda daha aðýr görülen göz nezlesinin, kalýcý göz hastalýklara yol açtýðýný belirtti. Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Nesrin Menteþ, gözde meydana gelen batmalar, sulanma, göz akýnda kýzarma, ýþýktan rahatsýz olma, göz kapaklarýnda þiþme ve sulu çapaklanmalarýn göz nezlesinin belirtileri olduðunu vurguladý. Nesrin Menteþ, Göz nezlesi, bakteriler ve virüsün sebep olduðu enfeksiyonlardan oluþur. Gözde bulanýklýk, kýzarýklýk, akýntý gibi durumlar, göz nezlesinin ilk belirtileridir. Hastalýk genellikle dört beþ gün sürebilirken bazý uzun komplikasyonlarda üç haftaya kadar çýkabilir. Göz nezlesi olan hastalara, çok nadir olarak ilaç verilmektedir. Verilen ilaçlar da güçsüz kalan gözleri farklý bakterilere karþý korumak için verilir. Göz nezlesi, görme konusunda ciddi sorunlar çýkarabilir. dedi. Göz nezlesinin bulaþýcý bir hastalýk olduðuna dikkat çeken Menteþ, göz nezlesi olan kiþileri öpüþmemeleri konusunda uyardý. Uzm. Dr. Menteþ, þunlarý kaydetti: Göz nezlesi, dikkat edilmediði takdirde baþka kiþilere bulaþabilir. Öpüþme ve yakýn temas gibi durumlarda buluþma ihtimali yüksektir. Bir gözde baþlayan nezle, diðer göze de bulaþabilir. Hastayken elinizi sýk sýk sabunla yýkamalýsýnýz. Toplu taþýma araçlarýný kullanmamalý, gözlere dokunulmamalý ve ovuþturmamalýsýnýz. Kadir Yüktaþýr com Aþk'a aþýk Biliyor musunuz? Ben aþka aþýðým. Öyle þey olur mu demeyin sakýn. Sizler de tutulursunuz belki böyle bir aþka. Hayatýn hikâyesini yaþarken bizler hep unuturuz bu hikâyeyi yazaný, bu kâinatý ve herþeyi Yarataný. Aslýnda gözlerimiz bile Allah'ýn nuruyla görüyor ama görmesini bilene. Hep ince düþünmek ve öyle bir insan olmak, kendinden önce baþkalarýna istemek ne güzel. Elhamdülillah Müslüman olarak Gül ARTAR doðmuþuz ve öyle de ölmek nasip olsun hepimize. Þu anda bu yazýyý yazarken perþembe akþamý selâ veriliyor. Ýnsaný bir anda alýp götürüyor uzaklara. Adeta huzura davet ediyor. Bir müddet sonra ezan okunuyor. Allahu Ekber(Allah en büyüktür) diyerek baþlýyor. Bir damla gözyaþý süzülüyor yanaklarýmdan. Ýçimden bir gün daha nihayet buldu diyorum; acýsýyla,tatlýsýyla... Allah'ýmdan affedilmeyi diliyorum, tövbe ediyorum. Biliyorum yine yapacaðýz yarýn, ertesi gün belki ayný hatalarý ama bizler insanýz. Nefsimizle makbulüz. Ne fazla nefsi gücendirmek ne de onun esiri olmak lâzým. Öyle bir denge ki bu terazi çok hassas. Hiçbir hatayý götürmüyor. Kendi kendimize bile zulmetmek günah. Herþey kararýnca olmalý. Ýnsan beþerdir bazen þaþar ve tövbe ederek o günahý yapmamýþ gibi olur ama tekrar o günaha dönmemek þartýyla. Bazý günler ayný anda mutluluðu da yaþarsýnýz üzüntüyü de. Aynen tatlý ve tuzlu suyun birlikte akýpta birbirine karýþmadýðý gibi. Herþeyi kaldýrabilecek kabiliyette yaratmýþ Yaradan bizleri. Sabýr, sebat, sevgi birleþtiðinde bir baþka ben olursunuz beden aðacýnda. Nice çiçekler açar, meyveler verirsiniz. Sizler bile bazen hayretler içinde kalýrsýnýz, yaþadýðýnýz bu olaðanüstü þeylere. Kazanýrsýnýz sizlere yapýlan kötülüklerle, sevaplarýnýz ikiye katlanýr ve bir umman olur. Belki koþarak varýrsýnýz menzile belki de uçarak. Yer, zaman silinir gözünüzden, aþk belirir içinizde ve aþka aþýk olursunuz sizde hep birlikte. METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) CUMARTESÝ SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI PAZAR FUNDA BAHÇELÝEVLER MAH LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Kýz Yetiþtirme Yurdu sergisine tam not Kýz Yetiþtirme Yurdu Keçe ve Çini Desenli Pano Sergisi açýldý. Sergiyi gezen Vali Çakýr ve davetliler öðrencilerden bilgi aldýlar. Çorum Kýz Yetiþtirme Yurdu Keçe ve Çini Desenli Pano Sergisi dün düzenlenen törenle açýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi nde düzenlenen açýlýþa Çorum Valisi Nurullah Çakýr ve eþi Cemile Çakýr, Merkez Valisi Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇEKÜL Vakfý Baþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Metin Sözen, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Çorumlu sanatçýlar ve çok sayýda davetli katýldý. Sosyal Hizmetler ve Milli Eðitim iþbirliðinde organize edilen serginin açýlýþýnda konuþan Vali Nurullah Çakýr, sanatýn insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahsetti. Gençlerin sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiðini vurgulayan Nurullah Çakýr, Yetiþtirme Yurdu öðrencilerinin ailesi bizleriz dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan açýlýþýný yaptýklarý sergiyi gezen protokol üyeleri, kurs öðretmenleri Nesibe Özdemir ve Semiha Körpe den bilgiler aldýlar. Sergide eserleri yer alan eserleri ilgiyle inceleyen Vali Çakýr ve beraberindekiler, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencilerini tebrik ettiler. Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi nde açýlan serginin 26 Nisan 2011 tarihine kadar gezilebileceði bildirildi. Ümit Halife Camii nde Kutlu Doðum helvasý Sergi açýlýþýnda konuþan Vali Nurullah Çakýr, sanatýn insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahsetti. Hazýr Elbiseciler Sitesi esnafý dün Ümit Halife Camii nde helva daðýttý. Cuma namazýnýn ardýndan cami önünde gerçekleþen etkinlikte 750 kiþiye helva ve meyve suyu ikram edildi. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen helva daðýtýmýna cami cemaati büyük ilgi gösterdi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan et- Ümit Halife Camii Ýmam Hatibi Latif Topuz, Kutlu Doðum Haftasý nýn önemini anlattý. kinlikte konuþan Ümit Halife Camii Ýmam Hatibi Latif Topuz, Kutlu Doðum Haftasý nýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli bir zaman dilimi olduðuna iþaret etti. Helva daðýtýmýnda emeði geçen ve katkýda bulunan hayýrseverlere teþekkür eden Latif Topuz, Peygamberimizin doðum yýl dönümü olan Kutlu Doðum Haftasý ný tebrik ediyor, hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. dedi. Türkmen Kilimi Atölyesi ni gezen Cemile Çakýr ve Hatice Külcü, kursiyerlerle fotoðraf çektirdi. Vali den Eskialibey ziyareti Türkmen kilimleri yeniden doðuyor Çorum Valisi Nurullah Çakýr, önceki gün Çamlýgüney Köyü nde katýldýðý açýlýþýn ardýndan Bayat ýn Eskialibey Beldesi ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ilk duraðý olan Eskialibey Ýlköðretim Okulu nda öðrencilerin Mehteran Takýmý gösterisini izleyen Vali Çakýr, öðrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný tebrik ederek çeþitli hediyeler verdi. Daha sonra AB Kadýn Ýstihdamýný Destekleme Projesi çerçevesinde Eskialibey de açýlan kilim atölyesini ziyaret eden Çakýr, Türkmen Kilimi Dokuma Kursu na katýlan kursiyerlerle bir araya geldi. Bayat ve Eskialibey Belediyeleri iþbirliðinde uygulanan projede görev alan Kilim Dokuma Usta Öðreticisi Tuðba Koca ve Kök Boyasý Ustasý Kübra Kurt tan bilgiler alan Çakýr, kursiyerlerle de sohbet etti. Projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Çakýr, Türkmen Kilimi Dokumacýlýðý nda görev alan usta öðreticilere seslenerek, Kendi atölyenizi kurarak þirketleþin. Biz de kredi ve pazarlama desteði verelim dedi. Proje ile ilgili Vali Çakýr, kurs hakkýnda usta öðreticilerden bilgi aldý. Çakýr, Eskialibey Ýlköðretim Okulu nu ziyaret ederek öðrencilerin gösterilerini izledi. açýklamalarda bulunan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ise Türkmen Kilimi Dokumacýlýðý nýn Çorum Bayat la ayný boydan gelen Afyonkarahisar ýn Bayat ilçesi ile ortaklaþa yürütüldüðünü söyledi. Projenin bir ayaðýnýn da Bayat ilçe merkezinde yürütüldüðünü anlatan Ekrem Ünlü, burada ise tekstil atöl- yesi açýldýðýný hatýrlattý. Üretilen ürünlerin kurulacak kooperatif aracýlýðýyla pazarlanmasýný planladýklarýný belirten Ünlü, Kendi iþyerlerini açmak isteyenleri ise destekleyeceðiz. dedi. Kilim, bizim belleðimizin mirasý diyen Vali Çakýr, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü baþta olmak üzere pro- jede emeði geçenleri kutladý. Vali Çakýr, incelemelerinin ardýndan Eskialibey Belediye Baþkaný Ertürk Daþdemir i makamýnda ziyaret ederek beldenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Çakýr, incelemelerinin ardýndan beraberindeki protokol mensuplarý ile birlikte Çorum a döndü. Eskialibey Belediyesi ni ziyaret eden Vali Çakýr, Baþkan Ertürk Daþdemir den brifing aldý. Ýlahiyat a yeni dekan Hazýr Elbiseciler Sitesi esnafý dün Ümit Halife Camii nde Cuma namazý çýkýþýnda cemaate helva ve meyve suyu daðýttý. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý na, Prof. Dr. Mahmut Kavaklýoðlu vekaleten atandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Prof. Dr. Ferhat Koca nýn istifasýnýn ardýndan Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý görevine Prof. Dr. Mahmut Kavaklýoðlu nu getirdi. Hadis Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kavaklýoðlu ayný zamanda Temel Ýslam Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý görevini yürütüyordu.

15 Muhalefete hodri meydan AK Parti Çorum Milletvekili Agâh Kafkas, bir açýklama yaparak 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutladý. "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarýnlarýmýzýn güvencesi çocuklarýmýza hediye ettiði 23 Nisan Çocuk Bayramý, bu alanda hem dünyada bir ilki oluþturmakta, hem de geleceðin cumhuriyet nesillerine, atamýzýn verdiði önemi ifade etmektedir." diyen Milletvekili Agah Kafkas, "23 Nisan gibi milli bayramlarýmýzýn önemli bir anlamý daha vardýr: Bu bayramlar, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiðimiz, millet olarak tasada ve kývançta AK Parti Teþkilâtlarý Sungurlu da bir araya geldi. bir olduðumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vataný, canlarý ve kanlarý pahasýna emanet eden atalarýmýzýn emanetlerini nasýl daha iyi koruyarak ve geliþtirerek, yarýnlara taþýyabileceðimizi konuþmalýyýz, diye düþünüyorum." þeklinde konuþtu. Milletvekili Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Tarihin akýþý içerisinde, milletlerin kaderinde olumlu veya olumsuz olarak etkili olan binlerce devlet adamý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çorum teþkilatlarý Osmancýk'ta bir araya geldi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Mavi Ocak Dinlenme Tesislerinde düzenlenen yemekte buluþan AK Partiler, 12 Haziran'da izleyecekleri yol haritasýný masaya yatýrarak görüþ alýþveriþinde bulundu. Yemeðe AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Boðazkale Belediye Baþkaný Ali Rýza Soysat, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AKP Ýl Baþkan Vekili Murat Kapý, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Gençlik Kollarý Baþkaný Eyüp Arslan, Evcü Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, Demirþeyh Belediye Baþkaný Uður Karçýka ve partililer katýldý. Gecede bir açýlýþ konuþmasý yapan AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, AK Partinin 12 Haziran'da yapýlan seçimlerden zaferle çýkacaðýný belirterek, Çorum'dan Ankara'ya 4 milletvekili göndereceklerini söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ da, bundan sonra partisinin bir neferi gibi çalýþacaðýný belirterek, yemeðe katýlan ve katýlamayan tüm partililerden helallik istedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerine hodri meydan çaðrýsýnda bulunarak, AK Parti iktidarýndan önce yapýlan hizmetlerle, AK Parti sonrasý yapýlan hizmetleri karþýlaþtýrmaya hazýr olduklarýný söyledi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, Türkiye'nin AK kadrolarla birlikte hem bölgesinde hem de dünyada itibarýnýn arttýðýný belirterek, lider ülke konumuna geldiðini kaydetti. CEYLAN'DAN MUHALEFETE HODRÝ MEYDAN Adalet Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerine hodri meydan çaðrýsýnda bulundu. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði yemekte konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2002 yýlýndan önce ülkeye yapýlan hizmetlerle 2002 yýlýndan sonra yapýlan hizmetlerin ortada olduðunu belirterek, "buradan muhalefet partilerine ve bizi hangi hizmeti yaptýnýz diye eleþtirenlere sesleniyorum. Buyrun gelin kendi döneminizde ve bizim dönemimizde yaptýðýmýz hizmetleri hangi matematik birimini istiyorlarsa onunla karþýlaþtýrmaya hazýrýz" dedi ve 2007 yýllarýnda olduðu AK Parti'nin 12 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerden zaferle çýkacaðýný dile getiren Ceylan, "AK kadrolar seçimlere hazýr. Çorum'un milletvekili sayýsý düþse de AK Parti'nin Çorum'daki milletvekili sayýsý düþmeyecek. Çorum'da 4x4 yapacaðýz. Meclise 4 milletvekili göndereceðiz. Bunun için tüm partililerimize büyük görevler düþüyor" diye konuþtu. 14 Aðustos 2011'de Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde ak yürüyüþün baþladýðýný hazýrlatan Ceylan, "O zaman genel baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan "artýk hiçbirþey eskisi gibi olmayacak" dedi. Bugün bakýyoruz Türkiye'de artýk hiçbirþey eskisi gibi deðil, ayný zamanda Türkiye eski Türkiye deðil. Türkiye ak kadrolarla þaha kalktý" ifadelerini kullandý. Partililerden köy köy, kapý kapý, mahalle mahelle, ev ev dolaþarak AK Parti'nin hizmetlerini anlatmalarýný isteyen Ceylan, "2002 yýlýnda bir Anayasa kitapçýðý fýrlatýldý Türkiye'de yer yerinden oynadý. O dönemden ev almak bankadan kredi çekenler iflas etti. Evlerini sattýlar ama borçlarýný yine kapatamadýlar. IMF'ye bizi mahkum ediyorlardý. Kemal Derviþ uçakla gelecek, Türkiye'ye ayak basar basmaz her þey düzelecek sanýyordu. Ama ne oldu deðiþen bir þey olmadý. Þimdide adým "Kemal" var. Bu Kemaller gelip geçer. Milletin derdiyle dertlenen birisi varsa oda Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Bu milletin derdiyle dertlenen teþkilatlar varsa o teþkilatlar AK Parti teþkilatlarýdýr" þeklinde konuþtu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkesin artýk 18 yaþýna kadar devlet güvencesi altýnda olduðunu dile getiren Ceylan, "Sosyal güvencesi olmayan insanlar ödünç karnelerle çocuðunu tedavi ettiriyordu. Türkiye bugünleri geride býraktý. Artýk ödünç karnelerle çocuðunu tedavi ettirme dönemi sona erdi. SSK'lýlar ilaç kuyruklarýnda bekliyordu. Hastalanmak bir dert muayene olmak bir dert ilaç almak ayrý bir dertti. Þimdi tüm eczanelerimiz SSK'lýlara açýldý" þeklinde konuþtu. ÝSTÝKRAR SÜRSÜN ÇORUM BÜYÜSÜN Türkiye'nin 2023 hedeflerine hazýr olduðunu anlatan Ceylan, "AK Parti olarak çýraklýk ve kalfalýk dönemimiz bitti. Þimdi sýra ustalýk dönemimizde. Baþbakanýmýzýn önderliðinde 2023 hedefimizin gerçekleþmesi için AK kadrolar hazýr. Ýleri demokrasi, güçlü ekonomi, lider ülke ve marka kentler için istikrar sürsün Çorum büyüsün. Biz hizmetlerimizde hep insaný merkeze koyduk. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturundan yola çýkarak hizmetlerimizi insan odaklý gerçekleþtirdik. 9 yýlda üretecilerime 623 milyon TLteþvik verirken ülkede 6 bin 600 kilometre olan duble yol aðýný 19 bin 600 kilometreye yükselttik" TÜRKÝYE AK PARTÝ ÝLE VÝTES BÜYÜTTÜ AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Türkiye'nin AK Parti ile vites büyüttüðünü söyledi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte konuþan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 1993 yýlýndan bu yana siyasetle iç içe olduðunu ifade etti. Çorum'a hizmet için burada olduðunu dile getiren Kurt, "Siyaset toplumun önünü açmakla yükümlüdür. Çorum sanayi kültür ve turizm olarak geliþmesini sürdürüyor. Bizde Çorum'u bu alanlarda daha ilerilere taþýmak istiyoruz. Çorum'a hizmet etmek için buradayým. Siyaset bayrak taþma yarýþý olduðunu devralacaðý hizmet bayraðýný en ileriye taþýyacaðým" diye konuþtu. Kurt, bu süreçte en çokta kadýnlarýn yardýmýna ihtiyacýnýn olduðunu sözlerine ekledi. PARTÝMÝN BÝR NEFERÝ GÝBÝ ÇALIÞACAÐIM AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ, bundan sonra partisinin bir neferi gibi çalýþacaðýný söyledi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte konuþan Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ, birlik ve beraberlik duygularý içerisinde AK Parti daha ileri, Türkiye'yi daha güzel günlere taþýyacaklarýný belirtti. AK Parti'nin Çorum7da tarih yazacaðýný anlatan Aydoðmuþ, "Bu kutlu yürüyüþte partimi yalnýz býrakmayacaðm. Dik duracaðýz ve hedefemize emin adýmlarla ilerleyeceðiz. Bu ülke AK kadrolarla lider olma yolunda ilerliyor bizde bu sürece elimizden geldiðincei katký sunacaðýz. Ben partimin teþkilatýmýn emrindeyim. Bana bayrak asacaksýnýz desin teþkilatým bayrakta asarým. Ben devraldýðým emaneti teslim ediyorum. Benden sonraki devralacaðý kardeþimiz hizmet bayraðýný daha ileri taþýyacak" (ÝHA) Kafkas, 23 Nisan ý kutladý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, "23 Nisan 1920, hepimiz için büyük anlamlar içeren, büyük bir gündür. Egemenliðin kayýtsýz þartsýz millete ait olduðu bir dönemin baþlangýcýdýr. Meclisimizin açýldýðý ve ilk toplantýsýný yaptýðý bu günde, egemenliðin millete ait olduðu ilkesi hayata geçirilirken, milletimiz kaderine el koymuþ, kendi kaderini deðiþtirmiþtir." dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Türk milletinin TBMM'yi açarak, egemenlik haklarýna sahip çýkarak, baðýmsýzlýðýný hiçbir gücün engelleyemeyeceðini dünyaya ilân ettiðini Agah Kafkas yer almýþtýr. Bugün bunlarýn pek çoðunun býrakýnýz eserlerini, isimlerini dahi hatýrlayamazsýnýz. Oysa Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Atatürk gibi devlet adamý ve halk kahramanlarý, býraktýklarý eserler ve bu eserlere sahip çýkan milyonlarla sonsuza kadar yaþayacaklardýr. Atatürk gibi kahramanlarý farklý kýlan ve tarihe altýn harflerle yazdýran gerçek de budur. Bu nedenle Atatürk'ü ve belirterek; "Meclisimiz, önemli olduðunu Ýstiklâl Sava- þý'nýn kazanýlmasý ve Cumhuriyet'in kurulmasý sürecinde yüklendiði tarihî sorumluluðun altýndan baþarýyla kalkmýþtýr. Milletimizden aldýðý gücü ve yetkiyi, layýkýyla ve hakkýyla kullanmýþtýr. düþünüyorum. Milli egemenlik kavramýnýn, Türk milletinin tarihi yürüyüþünde bir pusula olduðunu unutmamalýyýz." diye konuþtu. "Milletimiz Millet iradesini ve onun tecellisi, meþruiyet kaynaðý olan yüce meclisimizin kuruluþunun 91. yýl 23 Nisan Cahit Baðcý dönümünü coþkuyla 1920'nin, siyasi hayatýmýzdaki anlamý mýn sahipleri, Türkiye'yi en ileri kutlarken bu bayra- ve yeri üzerine yeniden düþünmenin, hem bugün hem gelecek açýsýndan istikamet tayin edici vasfýný yeniden hatýrlamamýzýn demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarý standartlarýný yakalamýþ, rekabet gücü yüksek, zengin, müreffeh, güçlü bir ülke bizlere emanet ettiði büyük eseri sonsuza kadar yaþatma hususundaki kararlýlýðýmýzý, nedenleriyle birlikte çocuklarýmýza anlatmalýyýz. Anlatmalýyýz ki, gelecek kuþaklar uyanýk, kararlý ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasýmýzý koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler. Bu duygularla bütün çocuklarýmýzýn ve Çorumlu hemþerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü ve Kurtuluþ Savaþýnýn tüm kahramanlarýný rahmetle anýyor, saygý ve sevgilerimi sunuyorum." Baðcý dan 23 Nisan kutlamasý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnlayan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan; "Tüm çocuklarýmýzýn ve Çorumlu hemþerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutluyorum" dedi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada; "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarýmýza hediye ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Türk halkýnýn egemenliðini ilan ettiði tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ temellerini atan Türkiye Büyük Millet Meclisi, köklü atýlýmlarý ve reformlarý gerçekleþtirmiþ, bu dönemde AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan: yapýlan yenilikler, ülkemiz için modernleþme mücadelesinin baþlangýcý olmuþtur. Atatürk, TBMM'nin açýldýðý bu önemli günü çocuklara armaðan etmiþtir. Çocuklarýmýz, barýþýn, sevginin, aydýnlýk yarýnlarýmýzýn güvencesidirler. Çocuklarýmýzýn sevgi ve hoþgörü dolu bir ortamda yetiþtirilmesi, yeteneklerinin geliþtirilmesi, beklentilerinin karþýlanmasý, sorunlarýna çözüm bulunabilmesi, toplumsal yaþamda yer alabilmeleri herkesin temel amacý olmalýdýr. Bu anlamlý günde baþta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyeti ilan eden birinci mecliste görev yapan üyeleri, Kurtuluþ Savaþýnýn tüm kahramanlarýný saygý ve rahmetle anýyorum. Tüm çocuklarýmýzýn ve Çorumlu hemþerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk hâline getirecek olan çocuklarýmýzýn da çocuk bayramlarýný tebrik ediyor, çocuklarýmýzýn bilgi çaðýnýn gerektirdiði bilgi ve donanýmla yetiþtirilmesi için gerekli gayreti hepimizin göstermesi gerektiðini bir kez daha hatýrlatýyorum." diyen Baðcý, sözlerini þöyle tamamladý: " Geleceðimizin mihenk taþý çocuklarýmýza sonsuz bir güven duyuyoruz. Biliyoruz ki, yarýnlarýmýz emin ellerdedir. Bu anlamlý günde tüm çocuklarýmýzýn ve hemþerilerimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarýný kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, Birinci Mecliste görev yapan üyeleri, Kurtuluþ Savaþýnýn tüm kahramanlarýný saygý ve rahmetle anýyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum." Türk milleti egemenliðini ilan etti Ahmet Sami Ceylan CUMARTESÝ 23 NÝSAN Sancaktar Esnafý nýn Kutlu Doðum Yemeði ne yoðun katýlým Halil Ýbrahim Sofrasý gibi Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sancaktar Esnafý Kutlu Doðum Yemeði, Halil Ýbrahim Sofrasý na dönüþtü. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen yemek, Maþallah, Allah Halil Ýbrahim bereketi versin dualarýna muhatap oldu. Yunus Emre Ýþ Merkezi nde düzenlenen yemeðe Vali Nurullah Çakýr, Garnizon Komutaný J.Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürüz Necmettin Emre, Müftü Mehmet Aþýk, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, MHP Ýl Baþkaný Avukat Ercan Daþdan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda davetli katýldý. Müftü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Vali Nurullah Çakýr ýn birer selamla konuþmasý yaparak, düzenlenen etkinliðin önemine vurgu yaptýklarý yemekte, güveç ve helva ikram edildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn bu yýl merhamet olgusunu ön plana çýkardýðý etkinliklerin en anlamlýsýný gerçekleþtiren esnaf, toplum huzurunun harcý olarak, yine üzerine düþen önemli bir vazifeyi baþarýyla yerine getirdi. Ýzciler yemin edip kep giydi Milli Egemenlik Ýzci Kampý'na katýlan aday izciler yemin ederek kep giydi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün izciler için tahsis ettiði Kültür Park'ta üç günlük kampa giren 87 izci, dün düzenlenen törenle izciliðe adým atarak, acemi kampýný baþarýyla geçti. Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný Erdem Özer, kurul üyeleri ve ailelerin katýldýðý yemin töreninde izcilik andý içen öðrenciler, kendileri için yeni bir hayat felsefesi anlamýna gelen izciliðe adým attý. Ünlü, törende yaptýðý konuþmada, iyi insan olma erdeminin gereklerini bünyesinde barýndýran izciliðin desteklenmesi için toplumun tüm kesimlerinden ilgi beklediklerini belirterek, minik izcileri tebrik etti. Ünlü daha sonra yemin ederek, gerçek birer izci olan öðrencilerin fular ve keplerini tak- Sancaktar Esnafý Kutlu Doðum Yemeði düzenledi. Protokol esnaf sofrasýnýn konuðu oldu. Etkinlik Yunus Emre Ýþ Merkezi nde düzenlendi. Esnaf yemeðinde güveç ve helva ikram edildi. Milli Egemenlik Ýzci Kampý'na katýlan aday izciler yemin ederek kep giydi. 87 izci Kültür Park'ta üç günlük kampa girmiþti.

16 16 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Çorum Rotaract Kulübü TSO yu ziyaret etti. Rotaract ýn projeleri sürüyor Oto gaz tüketimi yüzde 8 arttý Çorum Rotaract Kulübü, 18 Nisan 2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeleriyle; Dönem Baþkaný Onur Kalaycý, Geçmiþ Dönem Baþkaný Erkan Dalyan, Genel Sekreteri Zeynep Yarýmca, Saymaný Kayahan Boztepe, Gelecek Dönem Baþkaný Elif Öztürk ve Uluslararasý Rotary Bölge Rotaract Temsilcisi Ersay Ersoy'un da katýlýmý ile resmi ziyaretlerini gerçekleþtirdi. Gün içerisinde resmi ziyaretlere Çorum Valiliði ile baþlayan Çorum Rotaract Kulübü yöneticileri, Vali Nurullah Çakýr'ýn yoðunluðundan ötürü Çorum Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ile görüþtüler. Daha sonra da Dernekler Masasý Müdürü Orhan Güngördü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve ÇORUMSÝAD Baþkaný Onur Þamlý ziyaret edildi. Ziyaretlerde Çorum halkýný bilinçlendirmeye yönelik projelerin hayata geçirileceði bilgisi verildi. Kulüp üyelerinin kendi doðum günlerini aileleri veya arkadaþ çevreleri ile kutlamak yerine, geçen 1 yýl boyunca Çorum Çocuk Esirgeme Kurumu Gençlik Merkezi'deki çocuklarý her ay ziyaret ederek onlarla beraber kutladýklarýný hatýrlatýlarak, bundan sonra da doðum günlerinin her ay kutlanacaðý, sürekliliðin çocuklarýn psikolojisi için oldukça önemli olduðu ve Nisan ayýndaki kutlamalara Vali Nurullah Çakýr'ýn da katýlmak istediði belirtildi. Ayrýca kulübün Çorum'daki atýk pillerin toplanmasý ve halkýn bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik projelerinin Mayýs ayýnda hayata geçirileceði açýklandý. Þimdiye kadar baþarýyla gerçekleþen 'Temiz Giysi' toplama ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrma projesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceði aktarýldý. 'Discover Anatolia' projesi kapsamýnda her yýl olduðu gibi bu yaz döneminde de 15 farklý ülkeden gelen gençlere Çorum'un tarihi ve kültürel deðerleri tanýtýldý. Ek olarak gelir getirici projelerle elde edilen fonlarla Ýl Milli Eðitim nün yönlendirmesi ile Çorum merkez köylerinde yer alan bir okula kütüphane kurulacaðý ve gerekli tadilat kulüp üyeleri tarafýndan yapýlacaðý kaydedildi. Yapýlan açýklamalarda, Çorum Rotaract Kulübü'nün 15 günde bir gerçekleþen olaðan toplantýlarýna uzman konuþmacý konuklarýn davet edildiði, kulüp üyelerine ve misafirlerine kiþisel geliþimlerini arttýrmaya yönelik bilgi verildiði ve kulübünün çalýþmalarýna bundan sonra daha da aktif devam edeceði belirtildi. Rotaract'ýn, yaþ arasý kendini geliþtirme ve topluma hizmet etme fýrsatý veren, gençleri bir araya getiren dünyada 8250'yi aþan kulübün ve 190 bini aþan üyesinin aktif olarak görev aldýðý en büyük gençlik örgütü olduðu kaydedildi. Kulüp yöneticileri gün içerisinde resmi ziyaretlerde bulundu. Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan, "Ülkemizde araçlarda oto gaz tüketimi 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 8 artýþ göstererek yaklaþýk 2 milyon 500 bin ton rakamlarýna yükseldi" dedi. MMO Samsun Þubesi'nde makine mühendislerine yönelik "Araçlarýn Oto Gaz Dönüþümü Mühendis Yetkilendirme Kursu" düzenlenirken, kursa Samsun, Amasya, Çorum, Tekirdað, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Mardin'den 20 makine mühendisi kursiyer katýlýyor. Kurs sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara Araçlarýn LPG'ye Dönüþümü Mühendis Yetki Belgesi verilecek. MMO Samsun Þubesi'nde düzenlenen kurs ile ilgili bilgi veren MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan, "Þube olarak üyelerin beklentisi ve geliþmeler doðrultusunda MÝEM Kurslarý planlýyoruz. Kurslarý sadece Samsun'da deðil baðlý temsilciliklerde de açýyoruz. Araçlarýn oto gaza dönüþümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatlarý ve montajlarý konusunda görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunarak ve belgelendirilmelerine çalýþýyoruz" diye konuþtu. EPDK 2010 Yýlý Sektör Raporu'na göre Türkiye'de LPG kullanýmýndan önemli bir artýþ olduðunu belirten Kadir Gürkan, "Bu yükseliþe enerji maliyetlerindeki artýþ ve sektörde uygulanan teknolojik geliþmelerin ciddi etkisi var. Standartlara ve yönetmeliklere uygun bir þekilde tadilatý yapýlmýþ olan oto gazlý araçlar en az benzinli araçlar kadar güvenli" þeklinde konuþtu. Gürkan; sektörde kullaným ömrünü tamamlayan oto gaz tanklarýnýn SMM'li yetkili oto gaz dönüþüm firmalarýnca deðiþiminin yapýldýðýný ve denetlendiðini ifade ederek þu bilgileri verdi: "Kullaným ömrünü tamamlayan oto gaz tanklarýnýn bertarafý ile ilgili olarak yasal mevzuatýn oluþmamýþ olmasýndan dolayý söz konusu tanklarýn bertarafýnda iþçi saðlýðý ve güvenliði açýsýndan ciddi bir risk oluþuyor. Bunun önüne geçilebilmesi için bir an önce ilgili ve yetkili kurum ve kuruluþlarýn yasal mevzuatý hazýrlayarak uygulamaya geçmesi gerekli." (ÝHA) "Araçlarýn Oto Gaz Dönüþümü Mühendis Yetkilendirme Kursu" düzenlendi. Meclis milletimizin çözüm adresi oldu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, arzu edilen demokratik yarýþýnda en öne geçmesi, "Millet iradesinin hayat bulduðu Türkiye Büyük Millet yetlerinin en üst seviyede þartlara, insan hak ve hürri- Meclisi'nin açýlýþýnýn 91. uygulamaya geçirildiði bir yýldönümünü her yýl olduðu düzene kavuþmasý için çalýþmaya devam ediyoruz." gibi bu yýl da coþkuyla kutluyoruz." dedi. diyen Murat Yýldýrým, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu- 23 Nisan TBMM'nin açýlýþýnýn 91. yýldönümü ve gün milletimiz görevi bizlere vermiþtir. Yarýn mille- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla yazýlý timizin diðer fertleri bu görevi devralacaklardýr. Bu- bir açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Murat rada önemli olan millet Murat Yýldýrým Yýldýrým, "Ýþgalin parça parça Anadolu'nun her köþesine yayýldýðý mücadele etmektir. Mille- için çalýþmak ve millet için bir dönemde, bütün olumsuz þartlara tin sesine kulak vermektir. Milletin sesine kulak vermeyenler, millete raðmen iþ raðmen memleketin en ücra köþesinden kalkýp gelen milletin temsilcilerinin Ankara'dan yedi cihana deklare ettikleri ba- sonra da olsa bu milletten hak ettikleri yapmaya kalkanlar 91 yýl deðil, bin yýl ðýmsýzlýk bildirgesinin ve milli iradenin dersi almaya devam edeceklerdir. AK tecelli ediþinin 91. yýlýnda daha güçlü Parti iktidarý olarak ülkemizin önüne yeni bir vizyon koyduk. Bu vizyonun adý bir cumhuriyet ve demokrasi ile yolumuza devam ediyoruz vizyonudur. Cumhuriyetimiz'in yüzüncü yýlýnda ülkemizi ileri medeniyet seviyesinin en üst basamaðýna çý- Millet adýna onun temsilcilerinin hareketini simgeleyen bu özel gün milletimizin uzun tarih yolculuðunun en kartmýþ olacaðýz. Bu vizyonun ülkemiz için olduðu gibi þehrimiz içinde taþýdýðý önemli köþe taþlarýndan biridir. Onlarca anlam büyüktür. Önümüzdeki günlerde devlet kurmuþ milletimizin þerefli tarihinin bir sayfasýnýn daha yazýlmaya baþ- þehrimiz için oluþturma gayretinde olduðumuz vizyonu milletimizle paylaþacaðýzlandýðý bu tarihte halkýn temsilcileri top sesleri Ankara'dan duyulduðu halde yýlmadan, kararlýlýkla milletin geleceði için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalýþmýþlardýr. Bugün bizler de onlarýn o kuruluþ gününün bir baþka özel anlamý gün ortaya koyduklarý azim ve kararlýlýkla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz." maðan edilmiþ tek gün olmasýdýr. Çünkü ise bu günün tüm dünya çocuklarýna ar- diye konuþtu. çocuklarýmýz geleceðimizin sahipleridir. Biz bugünü onlardan miras aldýk ve bu Meclisin açýldýðý günden bu yana emaneti onlara büyüklüðüne yakýþýr þekilde teslim etmek zorundayýz. Gelecek milletin sorunlarýnýn çözüm adresi olduðunu belirten Yýldýrým, "Dün olduðu gibi bugün de farklý emellere sahip insan- çocuklarýmýzýn omuzlarýnda yükselecektir. O küçük omuzlar bir gün bu milletin tüm yükünü sýrtlayacak azim ve lar buna halel getirme gayretleri içerisinde olsalar da Meclisimiz kuruluþ felsefesinde kendini bulan yolda çalýþma- kararlýlýða her zaman sahip olacaklardýr. larýný sürdürmeye devam edecektir. Milletin sorunlarý milletin Meclisi'nde çö- Milletin Meclisi'nin kuruluþunun 91. Bu Meclis milletin Meclisi'dir. zülecektir." ifadelerini kullandý. yýldönümünü, bu güzel günün armaðan edildiði çocuklarýmýzýn gözlerinden "Birinci Meclis'i oluþturan gazilerin ve özgürlük mücadelecilerinin karar öperek kutlar, tüm milletimize selamlarýmý iletirim." ve azmiyle milletimizin medeniyetler Sözleþmeliye kadro müjdesi Memur-Sen in baþarýsýdýr Memur-Sen Çorum il Baþkaný Mesut Karaca, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn sözleþmeli personele kadro müjdesi verdiðini ifade ederek, bunun Memur-Sen'in baþarýsý olduðunu söyledi yýlýnda yapýlan ve 9 yýlýn finali olarak sonuçlanan toplu görüþmelerde elde edilen kazanýmlarda Memur-Sen damgasýnýn olduðunu kaydeden Mesut Karaca, Mobilyacýlýk kursu için baþvuru süresi doluyor ÝÞKUR Çorum Ýl ile Ahýsha Çanta Sanayi iþbirliðinde, 'Çanta Yapým Ustasý' mesleðinde 25 kiþilik, istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. 02 Mayýs-08 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda verilecek eðitim süresince ÝÞKUR tarafýndan kursiyerlere günlük 15 TL ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý primleri karþýlanacak. Ahýsha Çanta Sanayi'nde verilecek olan eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara belge verilecek. Kurs sonunda kursiyerlerin en az yarýsý Ahýsha Çanta Sanayi'nde istihdam edilecek. Kursa katýlmak isteyenlerde; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým: Memur-Sen Çorum Ýl Baþkaný Mesut Karaca: Mesut Karaca ÝÞKUR Çorum Ýl, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Endüstri Meslek Lisesi iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda Mobilya Üretim Teknikleri alanýnda uygulanacak olan "Ahþap Ýskeletçi" mesleðinde 15 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacaðý bildirildi. Kursa katýlmak için son baþvuru tarihi 24 Nisan Pazar. Hem teorik hem uygulamalý yapýlacak eðitim süresince kursiyerlere ÝÞKUR tarafýndan günlük 15 TL ödenecek ve iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. 02 Mayýs -08 Aðustos 2011 tarihlerinde gerçekleþecek eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara belge verilecek. Eðitimler, Çorum Endüstri Meslek Lisesi'nde verilecek. Kurs bittikten sonra kursiyerlere, uygun görülen iþyerlerinde iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve baþarýlý kursiyerler istihdam edilecek. Kursa katýlma þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 15 yaþýný doldurmuþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, baþvuru tarihi itibarýyla son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 2,5 ay faydalanmýþ olmak (bu durumda olanlara günlük 7,5-TL ödenecektir), bitirdiði son kurstan itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak ve emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 24 Nisan 2011 Pazar gününe kadar (Pazar günü dâhil), veya Çanta yapým eðitimi verilecek yaþ arasýnda olmak, bayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, baþvuru tarihi itibarýyla son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 2,5 ay faydalanmýþ olmak (bu durumda olanlara günlük 7,5-TL ödenecektir), bitirdiði son kurstan itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞ- KUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak þartlarý aranacak. Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 27 Nisan Çarþamba günü saat da, ÝÞKUR Ýl 'nde yapýlacak kursiyer seçimi mülakatýnda hazýr bulunmalarý gerekiyor. 4. Olaðan Genel Kurul'da, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a hitaben yapýlan 'sözleþmeli personele kadro istiyoruz' talebine ayný kürsüden, sözleþmeli personel için kadro sözü aldýklarýný söyledi. Karaca, "Verdiðimiz mücadeleyle 270 bin sözleþmeli kamu çalýþanýna kadro yolunu açtýk. Kadro sözünün takipçisi olacaðýz. Ýlk toplu sözleþmeye, sözleþmeli personel kâbusunu sona erdirmiþ bir þekilde otura- internet adresindeki "Meslek Eðitimi Almak Ýstiyorum" kýsmýndan Çorum'u seçerek baþvuru yapmalarý gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda, 25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 10.00'da ÝÞ- KUR Çorum Ýl 'nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. 24 Nisan 2011 Pazar gününe kadar internet üzerinden baþvuru yapmayanlar mülakatta kabul edilmeyecek. ÝÞKUR Ýl, kadýnlara yönelik 25 kiþilik konfeksiyonculuk kursu açýyor. Kursa katýlacaklar, 26 Nisan Salý günü yapýlacak mülakatla belirlenecek. ÝÞKUR Çorum Ýl ile Gurur Tekstil San. Ltd. Þti. iþbirliðinde 'Konfeksiyon Ýþçisi' mesleðinde 25 kiþilik, istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Hem teorik hem uygulamalý yapýlacak olan eðitim süresince ÝÞKUR tarafýndan kursiyerlere günlük 15 TL ödenecek ve genel saðlýk sigortasý primleri karþýlanacak. TÜRKAV Çorum Þubesi konferans düzenledi. TÜRKAV dan Kutlu Doðum etkinliði Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi, Peygamber Efendimizin doðumunu simgeleyen Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir etkinlik düzenledi. Dün TÜRKAV Çorum Þubesi nde gerçekleþtirilen etkinliði MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Peygamber Efendimizin Ahlaký anlatýldý. Programa çok sayýda üye katýldý. Konfeksiyon Ýþçisi kursu Eðitim, 02 Mayýs 2011 tarihinde baþlayýp 18 Temmuz 2011'de sona erecek ve eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara belge verilecektir. Gurur Tekstil 'de verilecek olan kurs sonunda, kursiyerlerin en az yarýsý Gurur Tekstil San. Ltd. Þti.'nde istihdam edilecek. Baþkaný Zeki Aþkýn, 4. Sýra Milletvekili Adayý Hüseyin Esenyel, TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Fikret Akdað ve TÜRKAV üyeleri izledi. Programda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Ahmet Sezikli ve Yard. Doç. Dr. Ömer Baþkan Peygamber Efendimizin Ahlaký konusunda bilgiler verdiler. Kursa katýlma þartlarý þöyle: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý olmak, bayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, baþvuru tarihi itibarýyla son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 3,5 ay faydalanmýþ olmak, (bu durumda olanlara günlük 7,5-TL ödenecektir), bitirdiði son kurstan itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞ- KUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak ve emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 26 Nisan 2011 Salý günü saat 10.00'da ÝÞKUR Çorum Ýl nde yapýlacak kursiyer seçimi mülakatýnda hazýr bulunmalarý gerekiyor.

17 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Futbol þenliðine madalyalý kapanýþ Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü futbol þenliðinde kendilerine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eðitim camiasýnýn içinden gelen Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün büyük desteklerini gördüklerini belirterek teþekkür etti. Spora Egemen Çocuklar futbol þenliði dün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Þenliðin kapanýþ törenine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü ile okul idarecileri, öðretmenleri ve sporcular katýldýlar. Þenliðe yýldýzlar kategorisinde Ýskilip, Alaca ve Kargý Hacýhamza karmalarý ile Merkez Yahya Kemal Bayatlý Ýlköðretim, küçükler kategorisinde ise Dumlupýnar Ýlköðretim, Tanyeri Ýlköðretim ve Osmancýk Atatürk Ýlköðretim okullarý katýldýlar. 15x2 þer dakikalar müsabakalar yapan çocuklar þenlik havasýnda geçen müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sona erdi. Müsabakalarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle þenliðe katýlan tüm sporculara madalyalarý verildi. Madalya töreni sýrasýnda bir konuþma ya- pan Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, bu þenliði organize etmelerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eðitim camiasýnýn içinden gelen birisi olarak Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün büyük desteklerini gördüklerine belirterek kendilerine þükranlarýný sunduklarýný söyledi. Ünlü, bugün yapýlacak 23 Nisan kutlamalarýna karmalardan birer idareci ve 10 ar sporcunun katýlacaðýný ayrýca Bursa dan gelecek misafirlerle birlikte bu sporcularada Çorum Belediyesi tarafýndan bir yemek ikram edileceðini belirterek bu desteklerin milli eðitim camiasý açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek teþekkür etti. Daha sonra protokol üyeleri ve öðretmenler tarafýndan sporculara madalyalarý verildi. Küçük kýzlarda Egemenlik Kupasý Yibo Gençlikspor un 23 Nisan bayramý kutlamalarý etkinlikleri arasýnda düzenlenen kulüplü küçük bayanlar turnuvasýnda Yibo Gençlikspor A takýmý namaðlup þampiyonluðu kazandý. Birinci olan YÝBO Gençlikspor un kupasýný Gençlik ve Spor Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan 23 Nisan kutlama etkinlikleri arasýnda düzenlenen küçük bayanlar basketbol turnuvasýnda þampiyonluðu Yibo Gençlikspor A takýmý kazandý. Beþ kulübün mücadele ettiði ve tek devreli lig statüsünde oynanan turnuvada son maçýnda HE Kültürspor karþýsýnda 77-8 gibi farklý skorla galibiyetle ayrýlan Yibo Gençlikspor A takýmý þampiyonluðu kazandý. Turnuvanýn son gün oynanan diðer maçýnda ise Basketbol Ýhtisas B takýmý, Yibo Gençlikspor B takýmýný Basketbol Ýhtisas B: 34 Yibo Gençlikspor B:15 HAKEMLER: man Mutlu. Haluk Yakýn, Os- BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Üm- ran, Elifnur, Tuðçe, Özlem, Hilal, Büþra, Ayþenur, Satý, Nisanur, Tuðçe. YÝBO GENÇLÝKSPOR B : Seda, Sevgi, Gamze, Mine, Büþra, Gülendam, yenmeyi baþardý. Tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda Yibo Gençlikspor un þampiyonluðu kazandýðý turnuvada Halk Eðitim Kültürspor A takýmý ikinci Basketbol Ýhtisas B takýmý üçüncü, Yibo Gençlikspor B takýmý dördüncü olurkan Halk Eðitim Kültürspor B takýmý ise beþinci sýrada yer aldý. HAKEMLER: Haluk Yakýn, YÝBO GENÇLÝKSPOR A : Meltem, Hacer, Sedanur, Büþra, Zeynep, Elif, Büþra Çetin, Merve, Selma, Semanur, Sebile. Ýkinci olan Basketbol Ýhtisas B takýmýnýn kupasýný sporcu velilerinden Hafize Sarý verdi Büþra Çetin, Elif, Merve, Segi, Þükriye. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 8-0 (Yibo Gençlikspor B) 2.Periyot: 16-2 (Basketbol Ýhtisas B) 3. Periyot: 8-0 (Basketbol Ýhtisas B) 4. Periyot: 10-5 (Basketbol Ýhtisas B) H.E KÜLTÜRSPOR B : Þeymanur, Ýrem, Zeynep, Esra, Ezgi, Rana, Selin, Dilan, Gupsenur, Nisa, Ýrem Dursun. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 19-0 (YÝBO Gençlikspor A) 2.Periyot: 22-2 (YÝBO Gençlikspor A) 3. Periyot: 14-2 (YÝBO Gençlikspor A) 4. Periyot: 22-4 (YÝBO Gençlikspor A) Tekzen Yapý Market Çorum Maðazasý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Eþref Hoca Caddesi MB Alýþveriþ Merkezi nde düzenlenen açýlýþa Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Tekfen Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekzen Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Gigin, Tekzen Genel Müdürü Ahmet Iþýkgece, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Þener Bilge, Genel Müdür Yardýmcýsý Hidayet Birtane, Operasyon Müdürü Ekrem Erol ve Pazarlama Müdürü Toygar Barut ile davetliler katýldý. Kurtlar Vadisi dizisinden tanýnan sinema ve tiyatro oyuncularý Sefa Zengin ve Turgay Tanülkü nün de katýldýðý açýlýþta konuþan Tekzen Operasyon Müdürü Ekrem Erol, Türkiye çapýndaki 55. maðazalarýný Çorum da açtýklarýný söyledi. Türkiye nin en Tekzen Çorum Maðazasý, düzenlenen törenle hizmete girdi. büyük yapý marketi sloganýyla faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Ekrem Erol, her ilde bir maðaza açmayý hedeflediklerini kaydetti. CarrefourSa Ekspres Çorum Maðazasý ile ayný çatý altýnda faaliyet gösteren Tekzen in toplam metrekare alanda hizmet vereceði belirten Erol, þunlarý söyledi: Türkiye'nin ilk ve yerli yapý marketi Tekzen, yurdumuzun dört bir yanýnda, tam gaz maðaza açmaya devam ediyor. Geçtiðimiz haftalarda, Elazýð, Zonguldak, Denizli ve Giresun'da açtýðý maðazasýyla müþterilerine ulaþan Tekzen, 55. maðazasýný Çorum da açmanýn mutluluðunu yaþýyor. Tekzen, 13 Express maðazasý da dahil Türkiye genelinde 33 ilde toplam da 68 maðaza ile hizmet veriyor. Yurt dýþýnda Romanya'da da 4 maðazasý bulunan Tekzen'in bundan sonraki maðaza açýlýþ rotasýnda; Adana yer alýyor. Açýlýþta konuþan Emniyet Müdürü Necmettin Emre ise Tekzen in Çorum a hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði ünlü tiyatro oyuncularý Sefa Zengin ve Turgay Tanülkü ise basýn mensuplarýna yaptýklarý açýklamalarda Çorum dan övgüyle söz ettiler. Açýlýþ töreni, açýklamalar ve maðaza gezisinin ardýndan sona erdi. Armoni den hayýr kermesi Yibo Gençlikspor A : 77 - H. E Kültürspor B : 8 Þahide Atacan. TEKZEN ÇORUM DA Her Ýlde Bir Tekzen sloganý ile þube sayýsýný artýran Tekzen, Çorum da da maðaza açtý. Üçüncü olan Halk Eðitim Kültürspor A takýmýnýn kupasýný sporcu velilerinden Kadriye Koçak verdi Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen hayýr kermesi dün dualarla açýldý. Gazi Caddesi Tayþi Ýþ Merkezi numara 33/B de düzenlenen açýlýþa Sosyal Hizmetler Müdür Yardýmcýsý Mehmet Sakallý, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, Armoni Derneði Baþkaný Huriye Çoban ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek gönüllüleri ve hayýrseverler katýldý. Yapýlan dualarýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Sosyal Hizmetler Müdür Yardýmcýsý Mehmet Sakallý kesti. Gýda ve çeyiz ürünlerinin satýþa sunulduðu kermes hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Huriye Çoban, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öðrenci ve aileler yararýna kullanýlacaðýný söyledi. Kermesin düzenlenmesine destek veren hayýrsever esnaf ve dernek üyelerine teþekkür eden Çoban, 1 Mayýs 2011 tarihine kadar devam edecek kermesimize tüm hayýrseverleri bekliyoruz. dedi. Açýlýþ kurdelesini Sosyal Hizmetler Müdür Yardýmcýsý Mehmet Sakallý kesti. Armoni Derneði nin hayýr kermesi dualarla açýldý. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk da kermes açýlýþýna katýldý (sol baþta).

18 18 CUMARTESÝ 23 NÝSAN Çorum Belediyespor ile Ulukavakspor yarýn saat de 1 nolu sentetik çim sahada baþlayacak baraj maçýnda karþýlaþacaklar. Bu maçý kazanan takým önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de temsil edecek. Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek takýmýn belirleneceði Çorum Belediyespor - Ulukavakspor baraj maçý yarýn oynanacak. 1 nolu sentetik çim sahada saat de baþlayacak maçý kazanan takým önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil edecek. Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu tarafýndan her yýl düzenlenen Gözetmen eðitim seminerlerinin bugün Samsun da yapýlacak etabýný ilimizden de gözcü ve gözetmenler katýlacak. Hitok Baþkaný Mehmet Özenç, bugün Samsun da yapýlacak olan seminere ilimizden 40 genci ücretsiz olarak götürerek buradaki seminere katýlmasýný saðlayacaklarýný söyledi. Seminerin üç Geçtiðimiz sezon Çorum þampiyonu olarak direk olarak Bölgesel Amatör Lige katýlma hakký kazanan Çorum Beledilespor ilk kez organize edilen sezonu altýncý sýrada bitirerek 3. lige yükselme þansýný yakalayamamýþtý. Statü gereði ligde son iki sýrayý almayan takýmlar illerinde 1. Amatör Küme de þampiyonluðu kazanan takýmlarla baraj maçý yapýyorlar. Biten sezonda 1. Samsun da ödüllü 19 Mayýs koþusu saat süreceðini ve bu seminer sonunda yapýlacak test sýnavýnda baþarýlý olanlarýn TOSFED D kategorisi lisanslý gözetmeni olacaklarýný ve Ýl Gözetmen Kuruluna baðlý olarak bu sezonda yapýlacak yarýþlarda görev alabilecekler. Adaylarýn seminere katýlmak için nüfus cüzdaný veya ehliyet fotokopisi, bir vesikalýk fotoðraf ve bir kalem bulundurmalarý Kazanan Çorum futbolu olsun... Amatör Küme de büyük bir çýkýþ yaparak 20 yýl aradan sonra þampiyonluk sevinci yaþayan Ulukavakspor önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek için yarýn güçlü rakibi Çorum Belediyespor karþýsýnda galibiyet bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Centilmence bir maç olmasý ve hakedenin kazanmasýný diliyorum. Tabiki bizim amacýmýz kazanmak ve bunuda baþaracak güçteyiz. Takýmda sakat ve cezalý oyuncumuz bulunmuyor dedi. Aydemir Rakibizimin arayacak. Kadrosunu kendi alt yapýsýndan yetiþtirdiði gençler ve özellikle Üniversite den gelen tecrübeli isimleri katarak güçlü bir kadroya sahip olan siyah beyazlý takým Çorum Belediyespor maçýnýda kazanarak baþarýlarýna gücünü biliyoruz gerekiyor. Daha önce lisans almýþ olan gözetmenlerin eðitimleri ise Terfi eðitimleri adý altýnda bir yenisini eklemek istiyor. Sezon baþýnda oluþturduðu güçlü kadrosuyla bu sezon ilk kez bölgesel amatör ligde mücadele eden Çorum Belediyespor kötü baþladýðý sezonun özellikle ikinci yarýsýnýn son bölümünde ortaya koyduðu performansla beðeni toplamýþtý. Önümüzdeki sezonda bölgesel amatör ligde mücadele etmeyi hedefleyen Çorum Belediyespor da Ulukavakspor maçýný kazanmaktan baþka bir düþüncesi bulunmuyor. Kartal Kazanmak zorundayýz Çorum Belediyespor Antrenörü Alparslan Kartal, bölgesel amatör ligin tamamlanmasýnýn ardýndan ara vermeden baraj maçýnýn hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirterek Zor maç olacak. Ulukavakspor da amatör ligde gösterdiði performansla ilk hedefine ulaþtý ve bu maçýda alarak BAL da mücadele etmek istiyor. Bizde önümüzdeki sezonda bu ligde mücadele etmek için kazanmak zorunda olduðumuz maça çok iyi Masa Tenisi takýmý Samsun da Gözcü gözetmenleri Hitok bugün Samsun a götürüyor HÝTOK sezonu bugün açýyor Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý kulübü 2011 yýlý sezon açýlýþ kokteyli bu akþam saat da Dalgýçlar Otel London Pub da yapýlacak. Baþkan Mehmet Özenç, baþarýlý ile tamamladýklarý 10. yýl kapanýþ ve 2011 yýlý sezon açýlýþ kokteyline HÝTOK Yönetim Kurulu üyeleriyle organizelere sponsor olan firmalarýn temsilcileride katýlacaðýný söyledi. Özenç, tüm HÝTOK üyelerine sezon açýlýþ kokteyline davet etti. Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez, Federasyon tarafýndan 19 Mayýs ta Samsun da ödüllü yarýþlar düzenleneceðini açýkladý. 19 Mayýs perþembe günü Samsun da yapýlacak olan yarýþmalarda erkeklerde ve bayanlarda birinci olan sporcuya TLpara ve bir cumhuriyet altýný, ikinciye TL ve 1 cumhuriyet altýný, üçüncü olan 900 TL ve cumhuriyet altýný, dördüncüye 600 TL ve yarým altýn beþinciye ise 500 TL ve yarým altýn ödülü verilecek. Yarýþmaya katýlacak sporcular 18 Mayýs Çarþamba günü saat ile saatleri arasýnda kayýtlarýný yaptýracaklar ve teknik toplantýda saat de Yaþar Doðu Spor Salonu nda yapýlacak. Toplantýnýn ardýndan sporcular saat de yarýþ güzergahýný gezecekler. 19 Mayýs perþembe günü saat da 19 Mayýs Stadyumu, Bandýrma Vapuru Sahil Yolu güzergahýndan devam edecek ve Albayrak Sitesinden dönüþ yapýlarak Bandýrma vapuru önünde sona erecek. Yarýþmalarda dereceye giren sporcularýn ödülleri 19 Mayýs bayramý törenlerinde verilecek. Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez katýlmak isteyen sporcularýn bu yarýþmalara katýlabileceklerini söyledi. Gençler Türkiye Masa Tenisi Þampiyonasý bugün Samsun da baþlýyor. Bugün baþlayýp yarýn sona erecek olan Türkiye Gençler Masa Tenisi Þampiyonasýnda Çorum kafilesinde antrenör Köksal Gül ve Mesut Kuþgöz ile sporcular A. Afþin Gül, Metin Bekar, Mahmutcan Öztuna, Mert Gündüzpolat, Recep Atar, Murat Çaðlayan, Furkan Çýrpýntý, Mehmet Ali Pekcan, Esra Doðru, Melis Baþçý ve Onur Elbeyli yer alýyor. Masa Tenisi antrenörü Mesut Kuþgöz müsabakalarýn ferdi ve çiftler kategorisinde yapýlacaðýný geçtiðimiz yýl A. Afþin Gül ve Onur Elbeyli nin dokuzuncu olduðunu bu yýlki hedefin ise ilk dört arasýnda yer almak olduðunu söyledi. Ferdi müsabakalarda ise geçen yýl A. Afþin Gül ün 187 sporcu arasýnda 17. olduðunu bu yýlki hedefin ilk 8 e girmek olduðunu belirten Mesut Kuþgöz Gençler kategorisinde minik ve yýldýz aðýrlýklý bir kadro ile mücadele edeceðiz. Bu kadroda asýl hedefimiz minikler ve yýldýzlar kategorilerinde Türkiye Þampiyonasýnda dereceye yapmak dedi. daha sonraki günlerde yapýlacak. Daha detaylý bilgi için nolu telefon aranabilecek. Özcan Genel e zorlu maçta görev Ýlimiz Klasman Yardýmcý Hakemlerinden Özcan Genel e 3. Lig 1. Grupta lider Bursa Nilüferspor ile play-off mücadelesi yapan Lüleburgazspor arasýndaki maçta görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre grupta 53 puanla lider durumda bulunan Bursa Nilüferspor ile 47 puanla yedinci sýrada bulunan Lüleburgazspor arasýndaki bu zorlu maçý Malatya bölgesinin üst klasman hakemlerinden Zafer Demir yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Özcan Genel ve Malatya dan Ata Yýldýrým yapacaklar. Maçýn dördüncü hakemi ise Adýyaman dan Ali Köse. Karþýlaþma Bursa Nilüfer Stadý nda oynanacak. Ulukavakspor Antrenörü Yusuf Aydemir de yaptýðý deðerlendirmede, rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak eldeki imkanlar ölçüsünde kulüplerine yakýþýr bir mücadele vereceklerini söyledi. Liglerin sona ermesinin ardýndan geçen sürede takýmýn daðýldýðýný ve yeniden toparlamakta zorlandýklarýný belirterek Takýmýmýzda üniversitede okuyan çok sayýda öðrenci var. Sýnav dönemine gelmesi nedeniyle bu ara dönemi çalýþma olarak hiç iyi geçiremedik. Son haftada kadromuz tam olarak bir araya geldi ve çalýþma imkaný bulduk. Þartlar ne olursa olsun yarýn sahaya çýkacaðýz ve Ulukavakspor a yakýþýr bir mücadele vereceðiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ve kaðýt üzerinde favori olduklarý ortada. Sonuçta futbol bir oyun ve bizde çýkýp elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Centilmence bir mücadele olmasýný diliyor ve sonuçta kazananýn Çorum futbolu olmasýný diliyorum dedi. Ulukavakspor da sakat Ayhan forma giyemeyecek, Erbay ýn ise hastalýktan yeni çýktý. HAFTA SONU PROGRAMI BUGÜN: Futbol: 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Gençlerbirliði-Ýl Özel Ýdare (U 19). Saat Eti Lisesi- Çorum Belediyespor (U 16). II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Çorumspor-Hitit Gençlik (U 13) Saat Gençlerbirliði-Turgutspor (U 13) Saat Çorum Belediye-Osmancýkgücü (U 13) Oðuzlar Sahasý: Saat Oðuzlar Belediye - Hitit Gençlik ( U 19) Basketbol : Atatürk Spor Salonu: Saat YÝBO Gençlik A-Kültürspor B (Mi. K) Saat B. Ýhtisas B - Yibo Gençlik B (Minik K) Bilardo : Mahmut Atalay Gençlik Merkezi : Saat Bant ve 9 Top Pool Turnuvasý YARIN : Güreþ : Adil Candemir Spor Salonu : Saat Merkez, Mecitözü, Laçin Karakucak seçmesi Bilardo : Mahmut Atalay Gençlik Merkezi : Saat Bant ve 9 Top Pool Turnuvasý Futbol: II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Alaca Belediye-Çimentospor (U 13) Saat Gençlikspor-Oðuzlar Bel. ( U 13) 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Çorum Be-Ulukavak (BAL baraþ maçý) Mimar Sinan Sahasý: Saat Hitit Gençlik-Mecitözüspor (2. Küme) Osmancýk Sahasý: Saat Osmancýkgücü-Gençlerbirliði (U 16). Uðurludað Sahasý: Saat Uðurludað Bel- Düvenci Bel (2. Küme) Bayat Sahasý: Saat Bayat Bel. - Osm. Gemici (2. Küme). Sungurlu Sahasý: Saat Sungurluspor-Kargýgücüspor (2. Küme) Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu: Saat Çorumspor - Yeni Malatyaspor. Ýsmail Burak Derinderespor Yozgat ta yarý final vizesini aldý Kulüplü Küçük Bayanlar Voleybol grup birinciliðinde Ýsmail Burak Derinderespor Yozgat ta iki maçýnýda kazanarak yarý final grubuna yükseldi. Yozgat ta yapýlan Kulüplü Küçük Bayanlar Voleybol grup birinciliðinde Ýsmail Burak Derinderespor iki maçýnýda kazanarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Dört takýmýn katýlmasý gereken ancak Çorum ile birlikte Yozgat ve Kýrýkkale þampiyonlarýnýn katýldýðý müsabakalarda Ýsmail Burak Derinderespor ilk maçýnda Yozgat Genç Fidanlarspor ile karþýlaþtý ve rakibini 25-2, ve 25- Hakemler açýklandý 11 lik setlerle 3-0 yenmeyi baþardý. Temsilcimiz grubundaki ikinci maçýnda ise dün Kýrýkkale 75. Yýl Ýlköðretim karþýsýnda 25-8, ve lik skorlarla 3-0 yenerek grubunda birinci olarak yarý final grubuna çýkmayý garantiledi. Ýsmail Burak Derinderespor küçük kýz voleybol takýmý önümüzdeki günlerde tarihi ve yeri belirlenecek müsabakalarda final vizesi almak için mücadele edecek. Ýlimiz 2. Amatör Küme, U 19 Ligi ile U 16 Final Grubu ve U 13 liginde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: Çorumspor - Hitit Gençlikspor: Ömür Soytemiz. Gençlerbirliði - Turgutspor: Emre Alagöz. Çorum Belediyespor - Osmancýkgücüspor: Serkan Anaklý. Alaca Belediyespor - Çimentospor: Furkan Alagöz Gençlik - Oðuzlar Belediyespor: Erdoðan Yandým. U 16 FÝNAL GRUBU: Eti Lisesi Gençlikspor - Çorum Belediyespor: M. Zeki Sevim, Ömür Soytemiz, Okan Ateþ. Osmancýkgücüspor - Gençlerbirliði: Yunus Emre Öztaþ, Mustafa Özdemir, Altuð Ataþ. 2. KÜME U 19 LÝGÝ: Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor: Ýlhan Aycan, Veli Türkmen, Mustafa Özdemir. Oðuzlar Belediyespor - Hitit Gençlikspor: Yunus Emre Öztaþ, Mehmet Ali Cýrýl, Zafer Yýldýz. 2. KÜME BÜYÜKLER: Hitit Gençlikspor - Mecitözüspor: Celal Bayraklý, Veli Türkmen, Mehmet Zeki Sevim. Sungurluspor - Kargýgücüspor: Özgür Demirci, Güven Özer, Aykut Bayraktar. Uðurludað Belediyespor - Düvenci Belediyespor: Özkan Kaya, Okan Þakar, Mustafa Eves. Bayat Belediyespor - Osmancýk Gemicispor: Mustafa Ecevit, Serkan Anaklý, Mehmet Ali Cýrýl.

19 CUMARTESÝ 23 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Servisi Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Oksijen tanký ( LT lik) yapý iþi. Yer: Çorum Devlet hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Çorum Belediye Baþkanlýðý Yangýna yaklaþma elbisesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çepni Mahallesi Sebze Halinde bulunan 65 m2 alanlý 12 iþyeri ve 10 m2 alanlý bir çay ocaðýnýn 1 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Meclis salonu Çorum 4. Ýcra 2006 model, MAN D 20 TGA18430 BLS/LX marka beyaz renkli çekicinin Yer: Güleryüz Otoparký, Samsun Yolu 5. Km. Çorum ** * 27 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde mesken vasfýndaki 3 taþýnmazýn Yer: Belediye Meclis Salonu Çorum Belediye Baþkanlýðý Drenaj borusu alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 28 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, Cumartesi Pazarý mevkii, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan mesken vasfýndaki 4 taþýnmazýn YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Remziye GÜVEN (DAÐCI) Ýsa kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1195) Yer: Belediye Meclis Salonu Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Amatör spor kulüplerine 7 kalem spor malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi /Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum ** 29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Ýl Saðlýk Çorum Devlet Hastanesi Hasanpaþa Semt Polikliniði zemin katýnýn onarým yapým iþi. Yer: Gazi Cad. No: 64 Çorum ** ** 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin Saat: Karayollarý 7. Bölge 73. Þube Þefliðine baðlý , K.K. nolu Çorum-Samsun arasý Devlet Yolunda sanat yapýsý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Karayollarý 7. Bölge 73. Þube Þefliðine baðlý K.K. nolu Ortaköy-Karakaya Ýl Yolu toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Tatil kitabý alýmý iþi. yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 3 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Halannesi Ýnönü Caddesi No. 179 Çorum Saat: Çorum Þeker Fabrikasý 2011/2012 Kampanya dönemi Kristal Þeker Ambalajlanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu 7. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum Çorum 4. Ýcra 2006 model, Scoda Octavia marka, siyah renkli aracýn Çorum 4. Ýcra 2008 model, Peugeot marka, beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin Saat: Karayollarý 7. Bölge 71. Þube (Osmanýck) Þefliði Ambar Hizme Binasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Ýhale Solanu Saat: Çorum Ýl Saðlýk Çorum Saðlýk hizmet binasýnýn tuvaletlerinin onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Saðlýk Gazi Cad. No: 64 Çorum ** * 6 MAYIS Karayollarý 7. Bölge TCK 7. Bölge 73. Þube Çorum bölünmüþ yollarýna peyzaj çalýþmalarý ve bakýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun * 9 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Et (dana karkas) alýmý iþi Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý ** 10 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri 2011 yýlý 55 kiþi ile7 aylýk personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Odasý ** * 11 MAYIS Çorum 4. Ýcra Peugeot 407 marka, siyah renkli otomobilin Saat: Çorum 4. Ýcra 2007 model, Transit 350 ED tipi aracýn Saat: Çorum 1. Ýcra Hyundai marka, 2004 model, koyu mavi renkli kapalý kaza ticari kamyonetin ** * 20 MAYIS Çorum 3. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin Çorum 3. Ýcra Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn Saat: ** ** 23 MAYIS Çorum 3. Ýcra Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 2. Ýcra Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 81 m2 alanlý dükkanýn Saat: Çorum 2. Ýcra Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 65 m2 alanlý dükkanýn Saat: Kargý Ýcra Kargý Bahçelievler Mahallesinde bulunan 550,59 m2 alanlý arsanný Yer: Kargý Adliye Binasý önü Kargý Ýcra Kargý Mihrihatun 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Mahallesinde bulunan toplam 617,70 m2 yüzölçümüne sahip ahþap ev ve arsanýn satýþý iþi. Yer: Kargý Adliye Binasý önü Saat: MAYIS Çorum 1. Ýcra Bahçelievler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 145 m2 alanlý dairenin Saat: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Yenidoðan Yoðun Bakým Servisi 6 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu 6 HAZÝRAN Çorum 3. Ýcra Buharýaevler Mahallesinde bulunan 7 katlý binanýn zemin katýndaki, yaklaþýk 142 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Bahçelievler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 2. katýndaki, yaklaþýk 100 m2 alanlý dairenin Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:988) Satýlýk Bað Parselleri Merkeze 4 km. Murathan Koleji karþýsý, ormana bitiþik, elektiriði, suyu ve tel örgü ile çevrili bað, yaþal alanlarý 1000 m2 olarak satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1049) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:1189) Satýlýk Ticari Arsa Ulucami civarý köþebaþý sorunsuz tek tapu tek parsel tamamý inþaat alaný ticari bölge bitiþim nizam 425 m2 kýymetli arsa sahibinden (Ç.HAK:1043) satýlýktýr. Mür. Tel: SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere pazarlama konusunda deneyimli seyahat engeli olmayan, diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý inþaat malzemelerinden anlayan satýþ temsilcisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn bir adet fotoðraf ve cv ile birlikte yapýlmasý gerekmektedir. Baþvurular 15:00 ile 19:00 arasý yapýlacaktýr. Tel: (Ç.HAK:1190) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 33. Sok. No: 4 de bulunan 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Saat: ** ** 7 HAZÝRAN Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde bulunan yüzde 75 i inþaat seviyesindeki 8 katlý binanýn 2. katýnda, yaklaþýk 140 m2 alanlý dairenin Saat: Çorum 4. Ýcra Bahçelievler mahallesinde bulunan 5 katlý binanýn 1. katýndaki 120 m2 alanlý dairenin Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Ayarýk Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn zemin katýnda bulunan yaklaþýk 142 m2 alanlý dairenin Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Ayarýk Mahallesi nde, bahçesinde çeþitli meyve aðaçlarý bulunan, iki katlý toplam 48 m2 alanlý baðý evinin Saat: (Ç.HAK:973) (Ç.HAK:863) ** ** 10 HAZÝRAN Çorum 3. Ýcra Gülabibey Mahallesinde bulunan 3 katlý binanýn zemin katýndaki yaklaþýk 132 m2 alanlý dairenin ** * 13 HAZÝRAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez e baðlý Tarhan Köyünde bulunan deðiþik büyüklüklerde 7 parça tarým arazisinin ayrý ayrý arasý Çorum 3. Ýcra Çorum Merkez Kuruçay Köyü Mevkii, Ýbrahim Çayýrý Mahallesinde bulunan 7 katlý binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 130 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat Çorum 3. Ýcra Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý mevkiinde bulunan 8 katlý binanýn 1. katýndaki yaklaþýk 125 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Sahibinden Satýlýk Bað Bakýmlý evi, elektriði, suyu bulunan 1250 m2 Çomar Barajý manzaralý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1081) (Ç.HAK:1152) ÝNÞAAT KUMU SATILIKTIR Çorum-Ankara yolu 21. km de Tarhan Köyü ve Saz Deðirmeni Köyü mevkiinde 10 dönüm üzerinde akarsuda sürümü olan arazinin 60 yýllýk tüketimi karþýlayacak kumu satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1186) DEVREN SATILIK ÇOCUKÇA GÝYÝM 0-16 yaþ Yeniyol Mah. Sel Sok. 27/B Tel: SATILIK ÝÞYERÝ KSS 13. Cad. 27. Sk. No: 4 de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk olmak üzere toplam 461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:1132) Mür. Tel: Bay - Bayan Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlacak BELLONA maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere; * Takip ve sonuçlandýrma yeteneði olan, vizyon sahibi * Müþteri insan iliþkilerinde baþarýlý * Satýþlarýn belirlenen hedefler dahilinde gerçekleþmesini saðlayabilecek * Maðazacýlýðý yaþam felsefesi olarak benimsemiþ, yenilikçi bay-bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Baþvurularýn þahsen nolu telefon numarasýný arayarak randevu olmalarý rica olunur. (Ç.HAK:1158) SEÇÝMLERE KÜÇÜK OTOBÜS KÝRALANIR Ýrt. Tel: (Ç.HAK:1128) (Ç.HAK:1124) (Ç.HAK:883) (Ç.HAK:1076) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:986) Eleman Aranýyor Firmamýzýn beton ekibinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Kakaçlar Petrol Yeni Sanayi Cad. No: 6 (Terminal Yaný) Tel: KÝRALIK DÜKKAN Bahabey Cad. Karakol Yaný Tel: Eleman Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýllýk elektrik bölümü mezunu Auto Cad (Ç.HAK:1130) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli en az lise mezunu Bayan Sekreter, ön muhasebe ve muhasebeden anlayan Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Coþkun Metal Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1163) bilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere en az Ticaret Lisesi mezunu (tercihen 2 yýllýk muhasebe, iktisat, iþletme mezunu), ehliyeti olan askerlikle iliþiði olmayan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1177)

20 CUMARTESÝ 23 NÝSAN kiþi kampa girdi tiyatroda stres attý Çorumspor da yarýn Yeni Malatyaspor ile karþýlaþacak olan maç kadrosu 22 kiþi olarak açýklandý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç dün yapýlmasý gereken antrenmaný sahada 23 Nisan provasý olmasý ve futbolcularýn yorgun olmasý nedeniyle iptal etti ve kýrmýzý siyahlýlar günü dinlenerek geçirdi. Gürses Kýlýç Yeni Malatyaspor maçý kadrosuna sakat ve gençler dýþýnda 22 kiþiyi lojmanda kampa aldý. Haydý hayýrlýsý Çorumspor un Olaðanüstü Genel Kurul unda ikinci toplantý bugün saat de Turgut Özal Konferans Salonu nda yapýlacak. Olaðanüstü Genel Kurul öncesinde yönetime tek talipli olan Halis Durkaya dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþerek liste konusunda da uzlaþma saðlandý. Tek sorunun Meclis Baþkaný isminde olduðu öðrenildi. Halis Durkaya, önceki gün ekonomik görüþmelerde anlaþma saðlanmasýnýn ardýndan 40 kiþilik meclis listesinin hazýrlýklarýna baþladý. Yaptýðý görüþmeler sonucunda hazýrladýðý 45 kiþilik meclis listesiyle birlikkte dün saat da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün makamýna çýkan Halis Durkaya burada yaklaþýk 2 saat süren bir görüþme yaptý. Yapýlan görüþmede Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün 45 kiþilik meclis listesinde 10 isme karþý çýktýðý ve bu isimler yerine listenin siyaset üstü olmasý için önerdiði 10 yeni ismi uzlaþma yoluyla belirlediði ve meclis listesinin þekillendiði öðrenildi. Görüþmede diðer sorun olarak görünen Meclis Baþkanlýðý içinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün bu görev için Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül olmasý konusunda ýsrarcý olduðu ve Halis Durkaya nýn da bu isme itiraz etmedi ve anlaþma saðlanarak makamdan ayrýldý. Halis Durkaya nýn görüþme sonrasýnda bir araya geldiði ve listeyi birlikte hazýrladýðý bazý isimlerin Meclis Baþkanlýðý için Zeki Gül ismine karþý çýktýðýný öðrenildi. Konuyla ilgili olarak görüþtüðümüz Halis Durkaya, meclis listesi konusunda sorun olmadýðýný Meclis Baþkanlýðý konusundaki sorunu aþmak içinde görüþmelerinin sürdüðünü söyledi. Bu görüþmeler sonucunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Meclis Baþkanlýðý için ya Erol Karataþ ýn devam etmesi onun kabul etmemesi durumunda ise Zeki Gül ün Meclis Baþkaný olmasýný istedi. Bu teklifin kabul görmesiyle sorun çözüldü. Meclis in büyük bölümü devam dedi Çorumspor da bugün yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurul da yeni oluþacak Meclis te önceki üyelerin büyük bir bölümünün devam edeceði öðrenildi. Erol Karataþ, Okçul Barlýk, Fatih Çiçek, Sadýk Yýldýrým, Okan Sezer, Zafer Kayýlý, Ahmet Ünal, Engin Balým, Ömer Karslýoðlu, Ömer Balaban, Sinan Özdilli, Türkay Yücel gibi isimlerin devam ettiði öðrenildi. Futbolun patronu Mehmet Yalçýn Olaðanüstü Genel Kurul da oluþacak Çorumspor Yönetim Kurulu nda futbolun teknik patronluðuna Mehmet Yalçýn ýn getirileceði belirtildi. Geçtiðimiz yýllarda da Çorumspor da yönetici olarak görev yapan Mehmet Yalçýn ile birlikte Ömer Altýkardeþ in de görev almasý bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda 22 futbolcu ve teknik heyet dün akþam Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenen Henry ve Alice in gizli yaþamý aldý oyunu izlediler ve stres attýlar. Çorumspor bugün öðleden sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý ter idmanýnýn ardýndan kampýna devam edecek ve lojmanda maç saatini bekleyecek. Size güveniyoruz... Çorumspor ligde bu sezonki en kritik maçýna çýkýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým hiç bir telefisi olmayan maçta yarýn saat da baþlayacak maçta Yeni Malatyaspor ile karþý karþýya gelecek. Ligin ikinci yarýsýna ekonomik sýkýntýlar nedeniyle istediði gibi baþlayamayan ancak son yedi haftada hiç maðlup olmayan ve topladýðý puanlarla bitti denilen play-off umudu yakalayan kýrmýzý siyahlý takým bu umutlarýný ligin son iki haftasýna taþýmak için Çorumspor Muhtemel Onbiri Ozan Hasan Ali Oðuz Ömür Sefa Emrah Volkan Erkan Muhammet Eren Özkan 2. Lig Beyaz Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Çorumspor-Y. Malatya: Taner Gizlenci (Denizli). Gebze -Ýskenderun: Osman Yiðit Uzer (Ýstanbul) Körfezspor-Alanyaspor:Gökhan Güneþer (Adana) Bandýrmaspor-Turgutlu: Tayfur Özkan (Ýstanbul) Mardin-Beypazarý Þeker: Serkan Ergün (Ýstanbul) Hacettepe-Akçaabat Sebat: Hakan Ceylan (Ýzmir) Adýyaman-Göztepe: Süleyman Abay (Ýstanbul) Çankýrý Bel-Bozöyük: Sacit Keþkek (Balýkesir) Bugsaþspor-Sarýyer: Ali Þükrü Beldüz (Trabzon) sahasýnda oynayacaðý bu maçý kazanmak zorunda. Bu zorlu maç öncesinde 51 puanla beþinci sýrada bulunan Yeni Malatyaspor ile 49 Çorumspor taraftarýnýnda stadý doldurmasý bekleniyor. puana sahip Çorumspor umutlarýný devam arasýndaki maçta kýrmýzý siyahlý takým ilk beþ ettirmek için rakibini yenmekten baþka bir Kazanmaktan baþka hiç bir düþüncemiz yok Çorumspor Teknik Direktörü Gürses Kýlýç, yarýn oynayacaklarý Yeni Malatyaspor maçýnýn çok zor geçeceðini ancak futbolcularýnýn son dönemde gösterdiði özverili mücadeleyi bu maçta birde taraftarlarýnýn desteðini arkalarýna almalarý halinde yine kazanan takým olacaklarýný belirterek tüm Çorumspor taraftarlarýný maça davet etti. Ýki takým açýsýndan son derece bir zor maç olacaðýný belirten Çorumspor Teknik Direktörü Bizim kazanmaktan baþka bir þansýmýz yok ve bunuda baþarmak için yarýn sahada terimizin son damlasýna kadar Çorumspor için mücadele edeceðiz dedi. Takým olarak son yedi haftada tüm olumsuz Taner Gizlenci ilk kez Çorumspor maçýnda Zorlu maça üst klasman hakemi Denizli Bölgesi Üst Klasman hakemi Taner Gizlenci Çorumspor ilk beþ hedefi için mutlak kazanmak zorunda olduðu maçta yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Yeni Malatyaspor la karþýlaþacak. Ligde son yedi haftada yenilmeden dört galibiyet ve üç beraberlik alarak büyük bir çýkýþ yapan Çorumspor ile son yedi maçýndan galibiyetle ayrýlarak yarýþa ortak olan Yeni Malatyaspor arasýndaki maçta iki takýmdan birisi bu maçta yarýþta yaralacak. Maça Malatya dan gelecek çok sayýda taraftarla birlikte bu sezon ilk kez Çorumspor ile Yeni Malatyaspor takýmlarý arasýnda yarýn oynanacak zorlu maça üst klasman hakemi atandý. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Çorumspor ile Yeni Malatyaspor arasýndaki maçý Denizli bölgesi üst klasman hakemi Taner Gizlenci yönetecek. Bugüne kadar Çorumspor un hiç bir maçýnda görev yapmamýþ olan Taner Gizlenci nin yardýmcýlýklarýný ise Ýzmir den Baran Eraslan ve Doðuþ Darýk yaparken maçýn dördüncü hakemi ise Denizli den Emrah Bayrakçý. Maçýn temsilcileri ise Kayseri den Cemil Kayhan ile Kocaeli nden Yalçýn gül. Maçýn gözlemciside Ýstanbul dan Ahmet Þahin. þartlara raðmen sahada futbolcularýnýn mükemmel bir mücadele ortaya koyduðunu ve bunun sonucunda da herkesin hiç umut taþýmadýðý dönemden bugünlere geldiklerini belirten Teknik Direktör Gürses Kýlýç, Yeni Malatyaspor da bizim gibi son dönemde büyük bir çýkýþ içinde. Ýki takýmýnda playoff umutlarýný son iki maça taþýmak için kazanmaktan baþka bir düþüncesi yok. Bizim sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçta en büyük güvencemiz taraftarýmýz olacaktýr. Ligde gösterdiði performansla her türlü övgüyü hakeden bu futbolcularý inanýyorumki yarýnki maçta Çorumspor taraftarý stada gelerek onlara gereken desteði verecektir. Bizler sahada tenimizin son damlasýna kadar Çorumspor a layýk olduðu yere taþýmak için mücadele edeceðiz, bizim sahadaki bu mücadelemize tribünden de taraftarlarýmýz destek vermesi durumunda sahadan üç puaný alarak yoluna devam eden takým biz olacaðýmýza inanýyorum. Tabiki ligde yaþadýðýmýz hakem þanssýzlýðýný bu maçta da yaþamak istemiyoruz. Bugüne kadar oynadýðýmýz maçlarda altý puanýmýz hakem hatalarý sonucunda gitti ancak bugüne kadar hiç bir maçta lehimize hakem hatasý yapýlmadý. Bu maçta sahada hakeden takýmýn kazanmasýný diliyor ve bununda Çorumspor olacaðýndan Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatya Spor, 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Çorumspor karþýlaþmasý için karayoluyla Çorum'a gitti. Grupta son 6 karþý- düþencesi bulunmuyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý futbolcu bulunmuyor. Geçtiðimiz hafta cezalý olduklarý için forma giyemeyen Ömür ve Muhammed bu zorlu maçta takýmlarýndaki yerlerini alabilecekler. Ali Köse nin oynayýp oynayamayacaðý maç saatinde belli olacak. Konuk Yeni Malatyaspor da Çorumspor gibi ligin son yedi haftasýndaki çýkýþý ile laþmasýný kazanarak, beþinci sýraya yükselen sarý siyahlý takým kalan son 3 maçýný da kazanarak, play-off'a kalmayý hedefliyor. Cafer aydýn ile 7 haftada 18 puan toplayan Yeni Malatya Spor, Çorumspor'u deplasmanda yenerek, sahasýnda oynayacaðý Gebzespor maçýna rahat çýkmak istiyor. Yeni Malatya Spor'da teknik direktör Cafer Aydýn, futbolcularý rehavete karþý uyarýrken, Çorumspor karþýlaþmasýnýn kendileri için büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Aydýn, kalan 3 haftanýn play-off yolunda büyük önem arz ettiðini belirterek, "Playoff'u garantilemek istiyoruz. Bu nedenle Çorumspor karþýlaþmasýndan mutlak 3 puanla dönmeliyiz" dedi. Öte yandan Yöne- bitti denilen play-off umutlarýný yeþerten takým. Son altý maçýný kazanarak büyük bir çýkýþ yapan Yeni Malatyaspor rakiplerininde kaybettiði puanlarla biranda beþinci sýraya kadar yükseldi. Geçtiðimiz hafta s a h a s ý n d a Bandýrmaspor u yenerek çýkýþýný sürdüren sarý kýrmýzýlý takým bulunduðu yeri korumak için Çorumspor maçýný kazanmaktan baþka bir tim Kurulu Üyesi Þahin Özer, Çorumspor maçýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Özer, iyi bir galibiyet serisi düþüncesi yok. Play-off için beþ takýmýn birer puan farkla sýralanmasý ve kaybeden takýmýn yarýþtan kopacaðý bu haftalarda iki takým arasýndaki maçý kazanan takým yoluna devam ederken diðer takým yarýþtan büyük oranda kopacak. Karþýlaþmaya Çorumspor taraftarýnýn bu sezon olmadýðý kadar büyük ilgi göstermesi ve takýmlarýna destek vermesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor taraftarlarýda takýmlarýnýn ligde yakaladýðý bu çýkýþa destek vermek için Çorumspor dan 1000 kiþilik yer ayrýlmasý talebinde bulundular. Yeni Malatyaspor galibiyet için geldi Malatyaspor a seyircisiz þoku Yarýn sahasýnda Çorumspor la karþýlaþacak olan Yeni Malatyaspor a seyircisiz oynama cezasý. Ligde geçtiðimiz hafta sonunda sahasýnda oynadýðý Bandýrmaspor maçýnda çýkan olaylar nedeniyle PFDK ya sevk edilen Yeni Malatyaspor kulübüne sahasýnda oynayacaðý maçý seyircisiz oynama cezasý verildi. Buna göre Yeni Malatyaspor un önümüzdeki hafta sonunda sezonun sahasýnda oynayacaðý son maçý olan Gebzespor karþýlaþmasýný seyircisiz olarak oynayacak. PFDK ayrýca Adýyamanspor antrenörü Ali Postacý ya iki kaç ceza verdi. Kurul ayrýca Mardinspor a 1500 TL, Çankýrý Belediyespor a ise 4800 TL para cezasý verdi. yakaladýklarýný ifade ederek, Çorumspor maçýndan da galibiyetle ayrýlacaklarýna inandýklarýný söyledi. Özer, kritik bir haftaya girdiklerini kaydederek, "Çorumspor maçý hem zorlu hem de stresli olacak. Çorumspor'da play-off hedefi olan bir takým. Bu nedenle karþýlaþma bir hayli stresli geçecek. Ancak biz iyi bir ekibiz. Ayaða iyi top yapan, sahada iyi mücadele eden bir takýmýmýz var. Ýnþallah Çorumpsor deplasmanýndan 3 puanla dönerek, play- off'u garantileyeceðiz" diye konuþtu. Futbolcularýn hýrslý ve istekli olduklarýný ifade eden Özer, futbolcularýmýzýn gözlerindeki ýþýltýyý görmemek mümkün deðil. Hepsi playoff'a kalacaklarýna yürekten inanýyor. En önemlisi de bu. Taraftarlarýmýzýn da büyük destekleriyle play-off'a kalacaðýz" þeklinde konuþtu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali Adnan Türkoðlu nun havaalaný yorumu Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn Yozgat a havaalaný sözüne bir eleþtiri de Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ndan geldi. Adnan Türkoðlu * HABERÝ 3 DE Havaalaný

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kimse sýrama göz dikmesin

Kimse sýrama göz dikmesin Piyango Ahlatcý ya çýktý Baþarýlý çalýþmalarýyla Çorumlu hemþehrilerinin gurur olan Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, Ankara için tarihi deðeri olan Tarihi Ulus Kent Meydaný

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı