2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012

2 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

3 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Organizasyon Şeması C- İnsan Kaynakları D- Diğer Hususlar 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile ler D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E- Diğer Hususlar 3. EKLER A- Performans Programı Süreci B- Performans Çevresi C- Hedeflerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 5

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Yeni kamu mali yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olan performans programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 41. Maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer taraftan, performans programının hazırlanma süreci ve içeriği ise Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi" ortaya koymaktadır. Tüm bu hukuki düzenlemeler ışığında hazırlanan Derince Belediye Başkanlığı 2012 yılı Performans Programı, Stratejik Plan ile varmak istediğimiz, amaçladığımız tüm amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Diğer taraftan, söz konusu Program, 2012 yılı bütçesi ile de birebir uyum sağlanarak, bütçe ile Plan arasında sıkı bir ilişki kurmaktadır. Performans Programı ile faaliyetlere yönelik göstergeler de belirlenmiş olup, bu göstergelerle birimler için faaliyetlerin daha etkin ve kaliteli yürütülmesi için yıllar itibariyle izleme yapılabilecektir. Değişen ve dönüşen dünyada yerini almak isteyen bir Derince olmak amacıyla çıktığımız yolda, kısa zamanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Başarıyı arttırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçer. Derince Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle; elinizdeki Performans Programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük. Performans Programının halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım. 6

7 7

8 1. GENEL BİLGİLER 8

9 A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Derince Belediye Başkanlığı nın görev, yetki ve sorumlukları aşağıdaki tabloda 3 ana başlık altında incelenmiştir. DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Görev, Yetki ve Sorumluluklar A. Görevler Hukuki Dayanak Genel Nitelikli Görevler; imar, kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 5393 sayılı çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve Belediye ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil Kanunu nun alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 14.maddesi nin ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin a fıkrası geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Belediye mevzuatında sağlıkla ilgili çalışma yapma görev ve sorumluluğu verilmesine karşın, Aile Hekimliği uygulamasıyla Belediyelerin 1. Basamak sağlık hizmeti yapma olanağı ortadan kalkmıştır.) Büyükşehir belediyesinin stratejik plânına, yıllık hedeflerine, yatırım programlarına ve bunlara uygun olarak bütçesine görüş vermek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı nazım plâna uygun olarak uygulama imar plânları hazırlamak, bu plânlarda değişiklik yapmak, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını hazırlamak 1.Büyükşehir kapsamında olan il belediyelerinin sadece uygulama imar planlarını yapmağa yetkileri bulunmaktadır. Büyükşehir kapsamında kalan ilçe ve yerel belediyeler ise sadece uygulama imar planlarını yapabileceklerdir. Bu planlar, 1/1000 uygulama imar planı, ilave imar planı, revizyon imar planı, mevzi imar planı gibi planlardır sayılı Belediye Kanunu nun 14.maddesi nin b fıkrası 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu 7.maddesi nin a fıkrası 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu 7.maddesi nin b fıkrası 2. Aynı Kanunun 7/c maddesinde ise Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak da Büyükşehir belediyelerinin görevleri ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu hükme göre ise Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle 9

10 ilgili her ölçekteki imar plânlarının yapılması Büyükşehir belediyesinin görevleri arasına alınmıştır. Bu yetki ile ilçe ve alt belediyelerin imar planı yapma yetkisi kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak bu yetkinin kullanılması için imar planı yapılacak alanın Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili bir alan olması gerekmektedir. Bahsedilen 7/c maddesine dayanılarak yapılan imar planlarının kapsadığı alanların imar uygulamaları da Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacaktır. İmar planı ve imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri üzerine yapılacak yapı ile ilgili ruhsat verme işlemleri de Büyükşehir belediyelerine ait olacaktır sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesinde, turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Turizm Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına sunulan planların altı ay, haritalar ve kıyı kenar çizgisinin iki ay içinde onaylanacağı, bakanlığın, turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama planlarını değiştirmeye ve onaylamaya yetkili olduğu belirtilmiştir. B. Görev ve sorumluluklarla ilgili önemli hususlar Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır sayılı Belediye Kanun un 14.maddesi C. Diğer Kanunlarla Verilen Görevler Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Madde-4: Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür. Madde-6: Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 10

11 demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre; Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğumuzdan İl Hayvanları koruma kurulu üyesi Belediye Başkanımızdır. Madde-22: İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Kanunun amacı 1.maddede belirtilmiştir: Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir. Madde-4: Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idaresi hususiyetlere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekaletindelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücuda getirir. Madde-20: Belediyelerin görevleri; 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 3 - Mezbaha inşaatı. 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Görevini Büyükşehir belediyelerine vermiş,ikinci fıkrasının (e) bendi Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek görevini ilçe ve ilk kademe belediyelerine vermiştir.) 5 - Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası. 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/ /37 md.) 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amiller izale Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı Hastahane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde-23: Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Belediye başkanı ve belediye tabibi bu meclisin üyesidir. Belediyelere, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev verilmiştir. Örneğin; Madde 7 Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu 'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfusu 'i aşmayan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 11

12 yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar Belediyelere, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev verilmiştir. Örneğin; Madde-11: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. (Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde atıkların toplanması ilçe belediyelerine, atıkların bertarafı Büyükşehir Belediyesine ait görevlerdir) Belediyelere, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler, bu Kanunla verilmiştir. Örneğin; Madde 7 Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. (Öte yandan 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup, Büyükşehir Belediyesinin bu yetkilerini İlçe Belediyelerine devir veya birlikte kullanacakları hüküm altına alınmıştır.) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Örneğin; Madde-22: Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir 2872 sayılı Çevre Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 12

13 üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. (5216 Sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak yetkisi Büyükşehir Belediyelerine, Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi İlçe ve ilk kademe belediyelerine verilmiştir) Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Madde-13: Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder. Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır sayılı Bilgi Edinme Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Özürlülere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli hizmetler; yardıma muhtaç olan özürlülerin barınması için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmak; danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmak; ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak; belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlamak; özel kurslar düzenlemek; yarışmalar, şenlikler, geziler ve spor müsabakaları düzenlemektir sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirleneceği, belediye hizmetlerinin sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 13 Ayrıca 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler,

14 şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürlüler için erişilebilir durumuna getirmekle görevlendirilmiştir. ) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (Söz konusu yasayla çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol gösterme ve barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlama gibi tedbirlerin yerel yönetimlerce de yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5393 sayılı yasanın 14 üncü maddesinde yer alan Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu `i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Biçimindeki düzenleme ile Çocuk Koruma Kanununda verilen görevin sınırları belirlenmiştir.) Madde 1 Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir. (Belediye yasasının 37 ve 60 ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.) Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. (Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il 5393 Sayılı Kanun un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 14

15 özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen maliklere lüzum görülen hallerde, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabilirler.) Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir. Madde 10: Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur. (Yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerinin yetkilerinin destek hizmetiyle sınırlı olduğu, denetim ve ceza tutanağı düzenleme gibi yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan tespitlere dayanılarak kesilen cezalardan belediyelere pay ayrılmasına ilişkin Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenleme ile belediyelere ek gelir sağlanmıştır. Ancak, belediyelerin trafik hizmetlerini yürütürken yaptırım gücüne sahip olmaması, imar mevzuatı ile ilintili otopark hizmetleri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının belirlenmesi konularında yetkilerin büyükşehir belediyelerinde olması, ilçe belediyelerinin bu görevlerinin kağıt üzerinde görevler olarak kalmasına neden olmaktadır.) D. Derince Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15.maddesi 15

16 tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Yetki ve İmtiyazların kullanılmasına dikkat edilecek hususlar (5393 sayılı Kanun un 15.maddesi) 16

17 ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. E. Belediye Karar Organlarının Görevleri Belediye Meclisinin Görevleri; a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi 17

18 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümenin Görevleri; Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır. Belediye Başkanının Görevleri; a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. F. Derince Belediye ile İlgili Hukuki Düzenlemeler Belediyenin Giderlerini Düzenleyen Mevzuat Hükümleri; Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında 5393 sayılı Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 38.maddesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale 18

19 bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek ve kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Belediye Gelirlerini Düzenleyen Mevzuat Hükümleri; a.1. Belediye Vergileri Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır: 1. İlan ve Reklam Vergisi 2. Eğlence Vergisi 3. Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) a.2. Belediye Harçları Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır: 1. İşgal Harcı 2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 3. Kaynak Suları Harcı 4. Tellallık Harcı 5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 7. Bina İnşaat Harcı 8. Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri açma izni harcı, Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı) a.3. Harcamalara Katılma Payı Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır: 1. Yol harcamalarına katılma payı 2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı a.4. Ücrete Tabi İşler 2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. a.5. Diğer Paylar 2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır. Genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır. 213 sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk esaslarını, 6183 sayılı Kanun ise belediyenin amme alacağı olan gelirlerinin takip ve tahsilinin düzenlemektedir. Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun 19

20 B- ORGANİZASYON ŞEMASI DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni Özel Kalem Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkilşer Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Teftiş Kuruluı Müdürlüğü 20

21 Memur Sözleşmeli İşçi Toplam C- İNSAN KAYNAKLARI Derince Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmelikte 12/09/2010 tarihinde yapılan değişiklikle Derince Belediyesi, C- 11 Grubuna dahil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu arasında olan belediyeler grubunda yer alması, turizm, sanayi ve ticaret özelliğinden kaynaklanmıştır. Yönetmelik gereği C-11 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir: Derince Personel Norm Sayıları Memur Kadro Toplamı 268 Sürekli İşçi Kadro Toplamı 134 TOPLAM 402 Derince Belediyesinin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 185 olup, memur kadroları Belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında, sürekli işçi kadrolarımız ise üstünde olduğu görülmektedir. Derince Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı Yıl

22 Bay Bayan Bay Bayan Memur İşçi Toplam Derince Belediye Başkanlığının personel durumu aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. MÜDÜRLÜKLER DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı Memur İşçi Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Aşağıdaki tablo personellerin norm kadro durumunu boş ve dolu kadro şeklin göstermektedir. Derince Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı Unvanlar Dolu Boş Toplam Unvanlar Dolu Boş Toplam Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Yazı İşleri Müdürü 1-1 Müfettiş Mali Hizmetler Müdürü 1-1 Müfettiş Yardımcısı Fen İşleri Müdürü 1-1 Mali Hizmetler Uzmanı İmar Ve Şehircilik Müdürü 1-1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Teftiş Kurulu Müdürü Teknik Personel(**) Temizlik İşleri Müdürü Sağlık Personeli(**) Zabıta Müdürü 1-1 Yardımcı Hizmet Personeli(**) Hukuk İşleri Müdürü Zabıta Amiri Diğer Müdürler(*) Zabıta Komiseri Özel Kalem Müdürü Zabıta Memuru Uzman Memur Kadroları Toplamı Şef Sürekli İşçi Kadroları Toplamı

23 Derince Belediye Başkanlığında görev yapmakta olan personelin, öğrenim durumunu yansıtan tablo aşağıda yer verilmiştir. Buna göre, memur personellerin büyük çoğunluğu, lise ve üstü eğitime sahipken, işçi personellerde lise ve üstü eğitim yapan personel sayısı azalmaktadır. MEMUR İŞÇİ TOPLAM Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Okuryazar İlkokul % 41,30 57 % 32,57 Ortaokul 1 % 2,70 25 % 18,11 26 % 14,85 Lise 18 % 48,64 30 % 21,74 48 % 27,42 2 Yıllık Y.O. 8 % 21,62 11 % 7,97 19 % 10,85 4 Yıllık Fakülte 10 % % 10,16 24 % 13,73 Lisans Üstü % 0,72 1 % 0,57 Toplam Personellerin doğum aralıkları incelendiğinde de memur personellerin çoğunlukla 1970 sonrası yani genç yaşta oldukları, işçi personellerde ise genç personel oranının daha az olduğunu söylemek mümkündür. DOĞUM TARİHİ ARALIĞI MEMUR SAYISI İŞÇİ SAYISI ve Sonrası Toplam

24 D- DİĞER HUSUSLAR Derince Belediyesinde kullanılan teknolojik altyapı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Derince Belediye Başkanlığı Teknik Altyapı bilgileri BİLGİSAYAR YAZICI LAPTOP TARAYICI FOTOKOPİ SERVER Basın Yayın Müd Bilgi İşlem Müd Destek Hizmetleri Müd Emlak ve İstimlak Müd Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Birimi İmar ve Şehircilik Müd İnsan Kay. ve Eğitim Müd Kültür Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Mali Hizmetler Müd Gelir Birimi Mezarlıklar Birimi Özel Kalem Müd Park ve Bahçeler Müd Ruhsat ve Denetim Müd Temizlik İşleri Müd Yazı İşleri Müd Zabıta Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müd Başkan ve Başkan Yar Sosyal Yardım İşleri Müd TOPLAM Hizmet Binası: Merkez Belediye Binası, Kiralık Ek Bina, Fen İşleri Ana Binası, Temizlik İşleri Binası, Muhtarlık Binaları Eğitim ve Kültür Yapıları: Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Kütüphane, Derince Belediyesi Gösteri Merkezi, Harikalar Sahili, Kusachi Kültür Merkezi, Spor Tesisleri: Spor Tesisleri Binaları (2Ad.) ve Sahaları (2Ad.), Yenikent ve Yavuz Sultan Mahalleri Çim Sahaları Muhtelif Tesis, Çay Bahçesi, Lokanta ve Dükkanlar: Çenesuyu Tesisleri, Merkez Çay Bahçesi, Çenesuyu Park İçi Bina, Büfeler (28 Ad.),Taksi Durakları (4 Ad.),Bankamatik Yeri (12 Ad.), Çenesuyu Dükkânları (11 Ad.),Baz İstasyonları (3 Firma) 24

25 Derince Belediyesi nin Teknik Altyapısı Cihaz Adı Adet Cihaz Adı Adet Server 4 Dış Kameralar 3 Masaüstü Bilgisayar 99 İç Kameralar 7 Dizüstü Bilgisayar 11 Muhabir Kamerası 2 Yazıcı (10 u Renkli) 53 Fotoğraf makinesi 2 Scanner-Tarayıcı 4 Klima 50 Fotokopi Makinesi 3 Kalorifer Kazanı 6 Projeksiyon Makinesi 4 Kombi 3 Teksir Makinesi 1 Asansör 1 Araç Telsizi 2 Çamaşır Makinesi 3 El Telsizi 15 Kurutma Makinesi 1 Anons Cihazı 1 Bulaşık Makinesi 1 Cep Telefon Hattı 6 Fırın 1 ADSL Hattı 10 Ultrason Cihazı 1 Connect Kart 2 Buzhane 1 Santral 3 Ocak 4 Mikser 5 Yangın dolabı 6 Pos makinesi-banka malı 2 Yangın tüpü 65 25

26 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 26

27 A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Ülkemiz kamu idarelerinde uygulanması öncelik ifade eden temel politika ve öncelikler Kalkınma Planlarında yer almaktadır dönemi kalkınma planı stratejisi ve bu stratejilerden belediyemizi dolaylı veya doğrudan ilgilendirenler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Belediyemiz stratejik planında dolaylı veya doğrudan bağ kurulan stratejiler kırmızı renklerle ifade edilmiştir. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ ( ) Vizyon İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 2. İş Ortamının İyileştirilmesi 3. Ekonomide KayıtdışılığınAzaltılması 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması İSTİHDAMIN ARTIRILMASI 1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması 3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi BÖLGESEL GELİŞMENİN SAĞLANMASI 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi 2. Politika Oluşturma veuygulama Kapasitesinin Artırılması 3. Kamu Kesiminde İnsanKaynaklarının Geliştirilmesi 4. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi 6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi 10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması 27

28 B- AMAÇ VE HEDEFLER Vizyon Katılımcı Yönetim anlayışıyla; Derince ve Derince lilerin ortak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak. Misyon yon Mazeret değil, çözüm üreten örnek belediye Değer Derince Belediye Başkanlığı olarak üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek ve vizyonunu gerçekleştirmek için gözeteceğimiz temel değerler şunlardır: Hizmet üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden yüksek ölçüde yararlanmak önceliğimizdir. Belediyemizin faaliyetlerinde hesap verebilirlik ve şeffaflık temel değerlerimizdir. Çalışanlarımızın kişisel ve teknik gelişimine katkı sağlamak önemlidir. Çalışanlarımızın yönetim kararlarına aktif katılımı sağlanacaktır. önemseyerek etkin ve verimli iş üretmek esastır. Kaliteli hizmeti Kentimizin ve kentimizde yaşayan halkımızın değerleri ve hakları önemlidir. Belediyemizin karar ve hizmet süreçlerine kentlilerimizin katılımı esastır. Belediyemizin karar ve hizmetlerinde kentlimizin memnuniyeti önceliklidir. Kentimizde yaşayan farklı toplulukların beklentilerine eşit derecede önem verilecektir. Belediyemiz, sosyal sorumluluk bilinci ile hizmet kalitesini devam ettirecektir. 28

29 STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ DERİNCE BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ , , , , , ,00 0,00 SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SA 6 SA 7 SA 8 SA 9 SA 10 SA 11 SA 12 SA 13 SA 14 SA 15 SA 16 Tablo 1: 2012 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı (SA:Stratejik Amaç) Derince Belediye Başkanlığının 2012 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 16 adet stratejik amaç için toplam ,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek dağılımı incelendiğinde, Stratejik Amaç1:Kurumsallaşma sürecinin yapılandırılması için ,00.-TL, Stratejik Amaç 2: Mali yapının geliştirilmesi için ,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç3: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi için ödenek ayrılmamıştır. Stratejik Amaç4: Kent vizyonu oluşturulması ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi için ,00.-TL, Stratejik Amaç5: Orman ve dinlenme alanlarının etkin şekilde değerlendirilerek kullanımının sağlanması için ,00.-TL, Stratejik Amaç 6: Sahil şeridinin etkin kullanımı için ,00.-TL, Stratejik Amaç 7: Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 8: Hizmet binalarının yetersizliği ve kullanım verimsizliğinin giderilmesi için ödenek ayrılmamıştır. Stratejik Amaç 9: Sosyal Belediyecilik anlayışının geliştirilmesi için ,00.-TL, Stratejik Amaç 10: Sağlık ve çevre sorunlarının çözümü için ,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 11: Bilişim teknolojisinin geliştirilmesi için ,00.-TL, Stratejik Amaç 12: Kent ekonomisinin geliştirilmesi için ,00.-TL, Stratejik Amaç 13: Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanması için ,00.-TL, Stratejik Amaç 14: Eğitim faaliyetlerinin uygulanması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 15: Köylere yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi için vestratejik Amaç 16: Ulusal ve uluslar arası fonların etkin kullanılması için TL ödenek ayrılmamıştır. 29

30 26% 1% 7% 0% 3% SA 1 0% 0% SA 2 0% 0% SA 3 6% 18% SA 4 SA 5 5% 10% 22% SA 6 SA 7 SA 8 SA 9 0% 3% SA 10 SA 11 SA 12 Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi(SA:Stratejik Amaç) Derince Belediye Başkanlığının 2012 bütçe tahminlerinde, toplam 16 adet stratejik amaç için toplam ,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek dağılımı yüzdesi incelendiğinde, Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşma sürecinin yapılandırılması için % 5,54 Stratejik Amaç 2: Mali yapının geliştirilmesi için % 0,24 ile en en az ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 3:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi için ödenek ayrılmamıştır. Stratejik Amaç 4: Kent vizyonun oluşturulması ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi için % 17,55, Stratejik Amaç 5: Orman ve dinlenme alanlarının etkin şekilde değerlendirilerek kullanımının sağlanması için % 21,57, Stratejik Amaç 6: Sahil şeridinin etkin kullanımı için % 2,73, Stratejik Amaç 7: Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için % 9,76 ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 8: Hizmet binalarının yetersizliği ve kullanım verimsizliğinin giderilmesi için ödenek ayrılmamıştır. Stratejik Amaç 9: Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi için % 5,40, Stratejik Amaç 10: Sağlık ve çevre sorunlarının çözümü için % 26,45 ile en fazla, Stratejik Amaç 11: Bilişim teknolojisinin geliştirilmesi için % 0,86, Stratejik Amaç 12: Kent ekonomisinin geliştirilmesi için % 6,83, Stratejik Amaç 13: Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanması için % 0,39, Stratejik Amaç 14: Eğitim faaliyetlerinin uygulanması için % 2,68 ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 15: Köylere yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi için ve Stratejik Amaç16: Ulusal ve uluslararası fonların etkin kullanılması için ödenek ayrılmamıştır. 30

31 , , , , , ,00 0,00 H.1.1 H.1.2 H.1.3 H.1.4 Tahmini Ödenek Miktarı , , , ,00 Tablo 2: Stratejik Amaç 1 in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 1: Kent Kurumsallaşma sürecinin yapılandırılması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.1.1 Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi için ,00.-TL ile en az, H.1.2 Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi için ,00.-TL ile en fazla, H.1.3 Kurumsal Arşiv Çalışmalarının Tamamlanması için ,00.-TL, H.1.4 İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirilmesi için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 10% 8% 28% 54% H.1.1 H.1.2 H.1.3 H.1.4 Grafik 2: Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşma sürecinin yapılandırılması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.1.1 Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi için %8,36 ile en az, H.1.2 Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi için %53,47 ile en fazla, H.1.3 Kurumsal Arşiv Çalışmalarının Tamamlanması için %28,20, H.1.4 İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirilmesi için %9,97 ödenek ayrılmıştır. 31

32 50.000, , , , ,00 0,00 H.2.1 H.2.2 Tahmini Ödenek Miktarı 0, ,00 Tablo 3: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı Stratejik Amaç 2: Mali yapının geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.2.1 Gelir tahakkuk ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi için ödenek ayrılmamıştır. H.2.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 3: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı Stratejik Amaç 2: Mali yapının geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde H.2.1 Gelir tahakkuk ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi için ödenek ayrılmamıştır. H.2.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için %100 ödenek ayrılmıştır. 32

33 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 H.3.1 Tahmini Ödenek Miktarı 0,00 Tablo 4: Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı Stratejik Amaç 3: Kocaeli büyükşehir belediyesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.3.1 Etkili iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması için ödenek ayrılmamıştır. 0% H.3.1 Grafik 4: Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 3: Kocaeli büyükşehir belediyesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.3.1 Etkili iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması için ödenek ayrılmamıştır. 33

34 , , , , , , ,00 0,00 H.4.1 H.4.2 H.4.3 Tahmini Ödenek Miktarı , , ,00 Tablo 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 4: Kent vizyonu oluşturulması ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.4.1 Kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlanması için ,0.-TL, H.4.2 Kent vizyonun geliştirilmesi için ,00.-TL ile en az, H.4.3 Vizyon projelerinin yapılması için ,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır. 6% 2% H.4.1 H.4.2 H % Grafik 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 4: Kent vizyonu oluşturulması ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.4.1 Kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlanması için % 6,05, H.4.2 Kent vizyonun geliştirilmesi için %2,10 ile en az, H.4.3 Vizyon projelerinin yapılması için %91,85 ile en fazla ödenek ayrılmıştır. 34

35 , , , , , , , , ,00 0,00 H.5.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 5: Orman ve dinlenme alanlarının etkin şekilde değerlendirilerek kullanımının sağlanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.5.1 Yeşil alan kapasitesini ve kullanımdaki etkinliği arttırılması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 5: Orman ve dinlenme alanlarının etkin şekilde değerlendirilerek kullanımının sağlanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.5.1 Yeşil alan kapasitesini ve kullanımdaki etkinliği arttırılması için % 100 ödenek ayrılmıştır 35

36 , , , , , ,00 0,00 H.6.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 7: Stratejik Amaç 6 nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 6: Sahil şeridinin etkin kullanımı için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.5.1 Sahil Şeridinin Etkin Kullanılması Sağlanması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 7: Stratejik Amaç 6 nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 6: Sahil şeridinin etkin kullanımı için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.5.1 Sahil Şeridinin Etkin Kullanılması Sağlanması için % 100 ödenek ayrılmıştır. 36

37 , , , , , , , , , ,00 0,00 H.7.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 8: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 7: Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.7.1 Sağlıklı İşleyen Bir Kent İçi Ulaşım Sistemini Hayata Geçirilmesi için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 8: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 7: Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.7.1 Sağlıklı İşleyen Bir Kent İçi Ulaşım Sistemini Hayata Geçirilmesi için % 100 ödenek ayrılmıştır. 37

38 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Tablo 9: Stratejik Amaç 8 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 8: Hizmet binalarının yetersizliği ve kullanım verimsizliğinin giderilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.8.1 Hizmet binalarının geliştirilmesi için ödenek ayrılmamıştır. H.8.1 Tahmini Ödenek Miktarı 0,00 0% H.8.1 Grafik 9: Stratejik Amaç 8 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 8: Hizmet binalarının yetersizliği ve kullanım verimsizliğinin giderilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.8.1 Hizmet binalarının geliştirilmesi için ödenek ayrılmamıştır. 38

39 , , , , , , , ,00 0,00 H.9.1 H.9.2 H.9.3 Tahmini Ödenek Miktarı , , ,00 Tablo 10: Stratejik Amaç 9 un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 9: Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.9.1 Eğitim, Kültür, Sosyal ve Sanatsal Alanlarında Etkinlikler Düzenlenmesi için ,00 ile en fazla.-tl, H.9.2 Engellilere ve dezavantajlı Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlanması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H.9.3 Tarihi Değerlerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması İçin Gerekli Çalışmaları Yapılması için ,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır. 1% 32% H.9.1 H.9.2 H % Grafik 10: Stratejik Amaç 9 un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 9: sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.9.1 Eğitim, Kültür, Sosyal ve Sanatsal Alanlarında Etkinlikler Düzenlenmesi için % 67,19 ile en fazla, H.9.2 Engellilere ve dezavantajlı Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlanması için % 31,84,H.9.3 Tarihi Değerlerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması İçin Gerekli Çalışmaları Yapılması için %0,97 ile en az ödenek ayrılmıştır. 39

40 , , , , , ,00 0,00 H.10.1 H.10.2 H.10.3 H.10.4 H.10.5 Tahmini Ödenek Miktarı 0, , , , ,00 Tablo 11: Stratejik Amaç 10 un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 10: Sağlık ve çevre sorunlarının çözümü için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.10.1 Çevre Sorunlarının Çözümünü Sağlayarak, Bu alandaki Standartları Uygulanması için ödenek ayrılmamıştır. H.10.2 İnsan Sağlığı ile İlgili Verilen Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi için ,00.-TL, H.10.3 Temizlik, Atık ve Geri Dönüşüm Alanlarındaki lerin, Etkin ve Kaliteli Yürütülmesi için ,00.-TL ile en fazla, H.10.4 Hayvanların Korunması ve Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzların Giderilmesi için ,00.-TL, H.10.5 Belediye tarafından yapılacak denetimleri etkin yürütmek ve Zabıta Hizmetlerini geliştirilmesi için ,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır. 0% 0% 1% H.10.1 H.10.2 H.10.3 H.10.4 H % Grafik 11: Stratejik Amaç 10 nun Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 10: Sağlık ve çevre sorunlarının çözümü için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.10.1 Çevre Sorunlarının Çözümünü Sağlayarak, Bu alandaki Standartları Uygulanması için ödenek ayrılmamıştır. H.10.2 İnsan Sağlığı ile İlgili Verilen Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi için % 0,40, H.10.3 Temizlik, Atık ve Geri Dönüşüm Alanlarındaki lerin, Etkin ve Kaliteli Yürütülmesi için %99,20 ile en fazla H.10.4 Hayvanları Korunması ve Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzların Giderilmesi için %0,20 H.10.5 Belediye tarafından yapılacak denetimleri etkin yürütmek ve Zabıta Hizmetlerini geliştirilmesi için %0,20 ile en az ödenek ayrılmıştır. 40

41 , , , ,00 0,00 H.11.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 12: Stratejik Amaç 11 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 11: Bilişim teknolojisinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.11.1 E-Belediye Uygulamalarını Geliştirilmesi için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 12: Stratejik Amaç 11 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 11: BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.11.1 E-Belediye Uygulamalarını Geliştirilmesi için % 100 ödenek ayrılmıştır. 41

42 , , , , , ,00 0,00 H.12.1 H.12.2 H.12.3 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 0, ,00 Tablo 13: Stratejik Amaç 12 nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 12: Kent ekonomisinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.12.1 Kültürel Değerlere Erişebilirliği Arttırılması ve Kültür Turizmini Geliştirilmesi için ,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır. H.12.2 İlçemizdeki istihdam yapısının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması için ödenek ayrılmamıştır. H.12.3 Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor lerini Desteklemek Suretiyle, Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat şampiyonlar Yetiştiren Örnek Belediye Olunması için ,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır. 19% 0% H.12.1 H.12.2 H % Grafik 13: Stratejik Amaç 12 nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 12: Kent ekonomisinin geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.12.1 Kültürel Değerlere Erişebilirliği Arttırılması ve Kültür Turizmini Geliştirilmesi için % 19,23 ile en az, H.12.2 İlçemizdeki istihdam yapısının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması için ödenek ayrılmamıştır. H.12.3 Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor lerini Desteklemek Suretiyle, Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat şampiyonlar Yetiştiren Örnek Belediye Olunması için %80,77 ile en fazla ödenek ayrılmıştır. 42

43 80.000, , , , , , , ,00 0,00 H.13.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 14: Stratejik Amaç 13 ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 13: Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.13.1 Kent Estetiğinin geliştirilmesi ve konut sorunlarının çözümüne destek olması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 14: Stratejik Amaç 13 ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 13: Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.13.1 Kent Estetiğinin geliştirilmesi ve konut sorunlarının çözümüne destek olması için % 100 ödenek ayrılmıştır. 43

44 , , , , , ,00 0,00 H.14.1 Tahmini Ödenek Miktarı ,00 Tablo 15: Stratejik Amaç 14 ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 14: Eğitim faaliyetlerinin uygulanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.14.1 İlçedeki eğitim kalitesinin arttırılmasına destek olunması için ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H % Grafik 15: Stratejik Amaç 14 ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç14: Eğitim faaliyetlerinin uygulanması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.14.1 İlçedeki eğitim kalitesinin arttırılmasına destek olunması için % 100 ödenek ayrılmıştır. 44

45 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Tahmini Ödenek Miktarı H.15.1 Tablo 16: Stratejik Amaç 15 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 15: KÖYLERE YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.5.1 Köylerin Gelişmesi İçin Mevzuatın Kısıtları Dahilinde Destek Olunması için ödenek ayrılmamıştır. 0% H : Stratejik Amaç 15 in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Grafik Stratejik Amaç 15: Köylere Yönelik lerin Geliştirilmesi için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.5.1 Köylerin Gelişmesi İçin Mevzuatın Kısıtları Dahilinde Destek Olunması için ödenek ayrılmamıştır. 45

46 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 H.16.1 Tahmini Ödenek Miktarı 0,00 Tablo 17: Stratejik Amaç 16 nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı Stratejik Amaç 16: Ulusal Ve Uluslar Arası Fonların Etkin Kullanılması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında incelendiğinde, H.5.1 Belediye Hizmetleri finanse edecek ulusal veya uluslar arası fon ihtiyacının karşılanması için ödenek ayrılmamıştır. 0% H.16.1 Grafik 17: Stratejik Amaç 16 nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı Stratejik Amaç 16: Ulusal Ve Uluslar Arası Fonların Etkin Kullanılması için 2012 yılında ayrılan ödeneklerin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.5.1 Belediye Hizmetleri finanse edecek ulusal veya uluslar arası fon ihtiyacının karşılanması için ödenek ayrılmamıştır. 46

47 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 1.Kurumsallaşma Sürecinin Yapılandırılması 1.1. Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi yılında kurumsal iletişim güçlendirilmesi amacıyla teknolojik altyapı geliştirilerek, yayınlar için mevzuat desteği sağlanması Performans Göstergeleri Dergi çıkarılması 1 Adet 2 Yapılan anket sayısı 1 Adet 3 Hazırlanan yayın yönergesi sayısı 1 Adet ler Vatandaş ve personel memnuniyet anketlerinin yapılması ve sonuçlarının etkin kullanılması Birimler arası iletişimde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , Yayın yönergesi hazırlanması 2.000, , Belediyemize ait dergi hazırlanması ve yayınlanması , ,00 Genel Toplam , ,00 47

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 1. Kurumsallaşma Sürecinin Yapılandırılması 1.2. Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi Bilgi yazılımları ve yayınları temin ederek, kurumsal bilginin arttırılması ve geliştirilmesinin ve destek hizmetlerinin etkin yürütülmesinin sağlanması Performans Göstergeleri Alınan hukuk yazılımı sayısı 1 adet ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hukuk yazılımının temin edilmesi 2.000, , Kurumsal bilginin artırılmasına 1.000, ,00 yönelik yayınların temin edilmesi Belediye Hizmetlerinde Kullanılması , ,00 için Araç Kiralaması Genel Toplam , ,00 48

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 1. Kurumsallaşma Sürecinin Yapılandırılması 1.3. Kurumsal Arşiv Çalışmalarının Tamamlanması Kayıt ve dosyalama sistemi elektronik ortama aktarılarak, Standart Dosya Planına Geçişin Tamamlanması Performans Göstergeleri Arşiv mevzuatı ve uygulamaları %80 hakkında eğitim verilen personel oranı 2 Eğitim memnuniyet oranı %80 ler Standart Dosya Planına Geçilmesi, Belgelere, Yönetici ve Yetkili Personel Tarafından Ulaşılabilirliğin Sağlanması Arşiv Yönergesinin Hazırlanması ve Uygulanması Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılması Tüm Personele Elektronik Belge Kayıt İşlemleri, Standart Dosya Planı Hakkında Ayrıntılı ve Uygulamalı Eğitim Verilmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.000, , , , , , , , Kayıt ve Dosyalama Sisteminin, Standart Dosya Planı'na Uygun Olarak Yürütülmesi Konusunda, Periyodik Kontrol, Denetim ve Değerlendirme Yapılması Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alacak Mekanizmaların Geliştirilmesi , , , ,00 Genel Toplam , ,00 49

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 1. Kurumsallaşma Sürecinin Yapılandırılması 1.4. İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirilmesi İnsan kaynaklarını geliştirme amaçlı, öneri ve ödül sistemi uygulanarak, personele yönelik etkinliklerle kurum kültürünün geliştirilmesi Performans Göstergeleri Personel başına verilen eğitim saati 2 Çalışanlar arasında yapılan sosyal aktivite sayısı 60 saat 2 adet ler İş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılandırılması Öneri ve ödül sisteminin oluşturulması ve etkin işletiminin sağlanması Çalışanlar arası sosyal aktivitelerin geliştirilmesi Etkin kurum kültürünün geliştirmesi için kıyaslama çalışmalarının yapılması Belediyenin Yönetici Kadrosu ve Personeli, Görevlerini Etkin ve Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesi için Yapılacak Yıllık Eğitim Programına Uygun Olarak Hizmet İçi ve Destekleyici Eğitime Tabi Tutulması Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Toplantılar Düzenlenerek, Mevzuatla İlgili Dışarıdan Uzmanlar Belediyeye Davet Edilerek Eğitim Alınması Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 2. Mali Yapının Geliştirilmesi 2.2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması Kamu mali yönetim sisteminin yenilenmesiyle ortaya çıkan kavramlar, raporlamalar ve diğer yönetim araçlarının öğrenilmesinin, etkin kullanılması ve uygulanmasının sağlanması Performans Göstergeleri ler İç kontrol, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşmasının sağlanması Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Genel Toplam , ,00 51

52 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Derince Belediye Başkanlığı 4. Kent Vizyonu Oluşturulması ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi 4.1. Kentlilik bilincinin geliştirilmesinin sağlanması Kent sorunlarına yönelik toplantı yapılması, Derince nin değerlerinin yaşatılmasına yönelik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve söz konusu bu çalışmalara katılımın arttırılması Performans Göstergeleri Kültürel değerlerle ilgili festival, etkinlik veya eğitici konferans sayısı 2 Belediye faaliyetlerinin duyurulan vatandaş oranı ler Kentleşme sorunlarının çözümüme yönelik sivil toplum örgütleriyle seminer, konferans veya toplantı düzenlenmesi Derince İlçesinin unutulmaya yüz tutmuş değerleriyle ilgili broşür veya kitap bastırılması Kültürel değerlerle ilgili festival, etkinlik veya eğitici konferanslar yapılması Kentleşme sürecinin, çevre, trafik veya sağlık konularında getirdiği sorunlara çözüm amaçlı okullarda broşür dağıtılması Belediye faaliyetlerinin vatandaşımıza etkin ve hızlı bir şekilde duyurulması 3 adet %60 Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 52

53 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 4. Kent Vizyonu Oluşturulması ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi 4.2. Kent vizyonun geliştirilmesi Derince nin marka değerlerinin yaratılması ve katılımcı yöntemlerle kent vizyonun geliştirilmesi sağlayacak çalışmaların ortaya konulması Performans Göstergeleri ler Derince'nin öne çıkan özelliklerinin markalaştırılması Paydaş görüşlerin alınması ve katılımcı yöntemler uygulanıp kent vizyonunun geliştirilmesine yönelik raporlar oluşturulması Resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve entegrasyon sağlanması Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000, , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 53

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 4. Kent Vizyonu Oluşturulması ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi 4.3. Vizyon projelerinin yapılması Kent vizyonunu oluşturulacak prestij projelerine başlanması ve program dahilinde projelerin tamamlanması Performans Göstergeleri Kent meydanı, otopark ve %33 peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı 2 Otopark ve kapalı pazar %33 yapılma oranı 3 Bilgi evi yapımı 1 adet 4 Mahalle konağı yapımı 1 adet 5 Gar binasının restorasyonun 1 adet yapılması 6 Tarihi konak ve kültürel 1 adet değerleri yansıtan yapıların yapımı 7 Semt sahaları yapılması 1 adet 8 Hamam yapılması 1 adet ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kent meydanı, otopark ve peyzaj , ,00 çalışmalarının yapılması Otopark ve kapalı pazar yapılması , , Bilgi evi yapılması , , Mahalle konağı yapılması , , Gar binasının restorasyonun yapılması , , Tarihi konak ve kültürel değerleri , ,00

55 yansıtan yapıların yapılması Semt sahaları yapılması , , Hamam yapılması , ,00 Genel Toplam

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 5. Orman ve Dinlenme Alanlarının Etkin Şekilde Değerlendirilerek Kullanımının Sağlanması 5.1. Yeşil alan kapasitesinin ve kullanımdaki etkinliğinin arttırılması Yeşil alan kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması, mevcut yeşil alanların etkin kullanımı Performans Göstergeleri Yeni park yapılması 5 2 Revize edilen ve fonksiyonelliği arttırılan park sayısı 3 Dekoratif kaplama yapılan üst geçit sayısı 4 Hava ve gürültü kirliliği ile mücadele etmek amacıyla dikilen ağaç sayısı 5 Cumhuriyet İlköğretim Okulu çevresindekikamulaştırılan ağaçlandırma alanı ler Başta ormanlar olmak üzere mevcut durumu analiz eden rapor hazırlanması Yeni mesire ve rekreasyon alanlarının projelendirilmesi ve uygulanması Mesire alanlarına yönelik iyileştirici ve geliştirici organizasyonlar yapılması m 2 Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000, , , , , , Belediye tarafından yeşil alan 2.000, ,00 konularında yürütülen faaliyetlerle ilgili broşür basılması Yeni parkların yapımı ve kullanıma , ,00 açılması Parkların revizyonunun ve , ,00 fonksiyonelliğinin arttırılması Çiçeklendirme alanlarının genişletilmesi , ,00 56

57 Üst geçitlerin dekoratif kaplamalarının yapılması Hava ve gürültü kirliliği ile mücadele edecek ağaç seçiminin ve dikiminin yapılması Dere Yatakları, enerji nakil hattı gibi alanlarda kalan yeşil alana dönüştürülen arsa ve binaların kamulaştırılması Zübeyde Hanım Parkında ilave çalışmalar için kamulaştırma yapılması Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarda yer alan ağaçların, ilaçlama, bakım ve sulamalarının yapılması , , , , , , , , , , Cumhuriyet İlköğretim Okulu , ,00 çevresindeki ağaçlandırma alanının kamulaştırılması Hobi bahçesi yapılması , , Diğer kamulaştırma faaliyetlerinin , ,00 yapılması Ağaç ve çiçek dikim organizasyonlarının yapılması Genel Toplam

58 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 6. Sahil Şeridinin Etkin Kullanımı 6.1. Sahil Şeridinin Etkin Kullanılmasının Sağlanması Derince Belediyesi yetkisi dahilinde, sahil kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmaların etkin yürütülmesi ve diğer kurumlarca yapılan çalışmalara destek sağlanması Performans Göstergeleri ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Turizm alanı için arsa satın alınması , , Sahilin ikinci etabının dinlenme ve eğlence tesisleriyle donatılarak aktif kullanımının sağlanması , ,00 Genel Toplam , ,00 58

59 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Derince Belediye Başkanlığı 7. Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesi 7.1. Sağlıklı İşleyen Bir Kent İçi Ulaşım Sistemini Hayata Geçirilmesi Performans Hedefi Kent içi ulaşım yapısının geliştirilmesi, ulaşımla ilgili alt yapıdaki kalitenin arttırılarak, eksikliklerin giderilmesi lar Performans Göstergeleri Yapımı, bakımı ve onarımı 5.000m 2 yapılan yol uzunluğu 2 Yapılan parke, tretuvar ve diğer m 2 yol bileşenleri miktarı 3 Yapılan bordür miktarı 9.000m 2 4 Yapılan istinat duvarı miktarı 2.000m 3 ler Derince'deki yollarının yapımı, bakımı ve onarımının yapılması Parke, tretuvar ve diğer yol bileşenlerinin yapılması Derince Belediyesi Yetkisinde Bulunan Sokaklarda Bordür Yapılması İstinat Duvarlarının yapılması, gerekli yerlerde güçlendirme işlemlerinin yapılması Trafikle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının bir şekilde yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , Ulaşım imkanlarının geliştirilmesine yönelik kamulaştırılma yapılması , ,00 Genel Toplam

60 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 9. Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi 9.1. Eğitim, Kültür, Sosyal ve Sanatsal Alanlarında Etkinlikler Düzenlenmesi Derince nin kültür hayatının geliştirecek projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, kültürel faaliyetlerde katılımın ve kalitenin arttırlması Performans Göstergeleri Ramazan aylarında kurulan 4 adet çayhane sayısı 2 Ramazan ayında mahallelerde 12 adet düzenlenen iftar programları sayısı 3 Yaz aylarında kurulan açık 10 adet hava sinema sayısı 4 Yaz aylarında yapılan konser 4 adet sayısı 5 Yapılan sünnet şöleni sayısı 1 adet 6 Yapılan çocuk tiyatrosu sayısı 3 adet 7 Kış aylarında yapılan konferans ve eğitim sayısı 8 Tarihi mekanlara yapılan vatandaş gezilerine katılan sayısı 9 Kütüphane arttırılan kitap sayısı ler Durum analizinin yapılması ve önceliklerinin tespitine yönelik çalışma yapılması Hobi kursları kurulması ve bunların geliştirilmesi Ramazan aylarında mahallelere çayhane kurulması 20 adet kişi 300 adet Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , ,00 60

61 Ramazan ayında Mahallelerde iftar programları düzenlenmesi , , Yaz aylarında açık hava sinemalarının , ,00 kurulması Yaz aylarında konserler yapılması , , Sünnet şöleni yapılması , , Çocuk tiyatrolarının yapılması , , Kış aylarında eğitim ve konferans , ,00 uygulamalarının yapılması Tarihe mekanlara vatandaş gezileri (Çanakkale - Bursa - Edirne - İstanbul vs.) yapılması Özel günlerin halkın katılımı ile birlikte kutlanmasının sağlanması , , , , Folklor festivali düzenlenmesi , , Kentimizde gerçekleştirilen yarışmalar , ,00 sonucunda ve kentimizi temsilen yurt içi ve yurt dışında elde edilen başarıların ödüllendirilmesi Kültür hizmetlerinde, sivil toplum , ,00 kuruluşlarıyla ortak hizmet projeleri geliştirilmesi ve uygulanması Kütüphanemizdeki kitaplık sayısının 5.000, ,00 arttırılması Çeşitli organizasyonlar ve kültürel etkinlikler için araç kiralanması Genel Toplam

62 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 9. Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi 9.2. Engellilere ve Dezavantajlı Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakların Sağlanması Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması, engellilere yönelik kaliteli hizmet verilmesi ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların etkin yürütülmesi Performans Göstergeleri Yardım yapılan kişi sayısı Sosyal yardımlaşmaya yönelik yapılan organizasyon sayısı 3 Kişisel gelişim eğitimi düzenlenen engelli sayısı 4 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan etkinlik sayısı 5 Rehabilitasyon hizmeti verilen yaşlı sayısı 6 Engelli veritabanına eklenen engelli sayısı 7 Danışmanlık hizmeti verilen engelli sayısı 8 Mesleki eğitim verilen engelli sayısı 9 Ulaşım hizmeti verilen engelli ve yaşlı sayısı 10 Sosyal destek, gezi, rehabilitasyon çalışmaları yapılan engelli ve yakını sayısı 10 adet 50 kursiyer 2 seminer 50 kişi 300 kişi 300 kişi 50 kişi 200 kişi 200 kişi ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Engelli, yaşlı, fakir, sosyal güçsüz , ,00 62

63 kimselere ayni yardım yapılması Sosyal dayanışmaya yönelik organizasyon yapılması Aile içi şiddet ve istismara uğrayan çocuk ve kadınlar için modern bir sığınma evine işlerlik kazandırılması Engellilere yönelik kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda ücretsiz eğitimler verilmesi ve bu konuda 24 saat danışmanlık hizmeti verecek projenin hayata geçirilmesi , , , , , , , , Çocuk ve gençlere yönelik bakım, , ,00 rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri verilmesi Engellilere yönelik mesleki eğitimlerin , ,00 verilmesi Engellilere yönelik hizmetlerin tanıtılması , , Engelli, ebeveyn ve kardeşlerine yönelik , ,00 sosyal destek, gezi, rehabilitasyon çalışmaları yapılması Genel Toplam

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 9. Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi 9.3. Tarihi Değerlerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması İçin Gerekli Çalışmaları Yapılması Sanatsal yapılar inşa ederek, farklı kültürel özelliklerin korunması Performans Göstergeleri ler İlçemizde yaşayan etnik grupların kültürlerine ait tarihi önemi olan sanatsal yapıların inşa edilmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Genel Toplam , ,00 64

65 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 10. Sağlık ve Çevre Sorunlarının Çözümü İnsan Sağlığı ile İlgili Verilen Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi Derince nin sağlık altyapısının ortaya konulması, Belediye yetkileri dahilinde bu alanda kaliteli hizmetler üretilmesi Performans Göstergeleri ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sağlıklı kent profiline yönelik rapor 8.000, ,00 hazırlanması Sağlıklı kent planının hazırlanması 5.000, , İlk Yardım eğitimlerinin verilmesi 5.000, , Kullanılmayan ilaçların toplanması 2.000, ,00 Genel Toplam , ,00 65

66 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 10. Sağlık ve Çevre Sorunlarının Çözümü Temizlik lerini Etkin ve Kaliteli Yürütülmesi Derince için kaliteli temizlik hizmeti verilmesi ve temizlik hizmetindeki güncel gelişmeleri takip ederek daha etkin bir temizlik yapılması Performans Göstergeleri Çöp toplanan sokak oranı %100 2 Alınan çöp konteynırı sayısı 500 adet 3 Alınan yer altı konteynır sayısı 10 adet 4 Alınan çöp aracı sayısı 1 adet 5 Temizliği yapılan okul sayısı 31 adet 6 Temizliği yapılan cami sayısı 38 adet ler Çöp toplama faaliyetlerinin yürütülmesi, ihale kapsamı dışında olan Temizlik işlerine yönelik hizmetlerinin yürütülmesi için destek verilmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Çöp Konteynırı alınması , , Yer altı konteynırının alınması , , Çöp aracı alımı yapılması , , Sokak temizliği için malzeme alınması , ,00 Genel Toplam

67 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 10. Sağlık ve Çevre Sorunlarının Çözümü Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzların Giderilmesi İlçedeki hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi Performans Göstergeleri Mücadele edilen başıboş hayvan sayısı 750 adet ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Başıboş hayvanlarla mücadele edilmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 67

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 10. Sağlık ve Çevre Sorunlarının Çözümü Belediye tarafından yapılacak denetimlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve Zabıta Hizmetlerinin geliştirilmesi Belediye tarafından yapılan denetimlerin etkin yürütülmesi Performans Göstergeleri Denetimleri yapılan sıhhi veya gayrisıhhi müessese sayısı 2 Denetlenecek işyeri envanteri tamamlanma oranı 3 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma ile ilgili dağıtılan el broşürü sayısı 4 Verilen hafta tatili ruhsatı sayısı ler Sıhhi veya gayrisıhhi müesseselerin denetimlerinin yapılması ve ruhsata bağlanması İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma ile ilgili el broşürü hazırlanması ve dağıtılması Hafta tatili ruhsat denetimi yapılması ve ruhsat verilmesi 250 adet % adet 350 adet Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.000, , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 68

69 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 11. Bilişim Teknolojisinin Geliştirilmesi E-Belediye Uygulamalarının Geliştirilmesi Güncel teknolojik gelişmelerin, belediye hizmetlerin kullanılmasının sağlanması, bilgi siteminde teknolojik olanaklardan daha etkin yararlanılması Performans Göstergeleri ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam E-belediyecilik hizmetlerinin , ,00 geliştirilmesi Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi , , Teknolojik altyapının güncellenmesi ve geliştirilmesi Elektronik ortamda kurum ile ilgili mevzuatlara rahat ulaşımın sağlanması amacıyla mevzuat portalı oluşturulması , , , ,00 Genel Toplam , ,00 69

70 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 12. Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Kültürel Değerlere Erişebilirliği Arttırmak ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi Derince nin tanıtımının daha etkin yapılması Performans Göstergeleri ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bölgeyi tanıtıcı film, belgesel, yayın, afiş , ,00 ve diğer çalışmalara destek olunması Genel Toplam , ,00 70

71 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 12. Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Hedef Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor lerini Desteklemek Suretiyle, Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat şampiyonlar Yetiştiren Örnek Belediye Olunması Derince nin spor altyapısını geliştirecek hizmetlerin etkin yürütlmesi Performans Göstergeleri ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Amatör ve bireysel spor faaliyetlerini , ,00 desteklenmesi Ortaöğretim okullarının spor tesisi , ,00 olanaklarının iyileştirilmesi Genel Toplam , ,00 71

72 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 13. Kentsel Dönüşüm lerinin Uygulanması Kent Estetiğinin geliştirilmesi ve konut sorunlarının çözümüne destek olunması Kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerin teknolojik olanaklardan yararlanarak yürütülmesi Performans Göstergeleri Dönüşüm parametleri için alınan poligon tesis ölçümü hesabı 100 adet ler Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yapılarda kent estetiğinin sağlanması , , Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması , , Dönüşüm parametleri için 100 adet 5.000, ,00 poligon tesis ölçümü hesabı Genel Toplam , ,00 72

73 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar Derince Belediye Başkanlığı 14. Eğitim lerinin Uygulanması İlçedeki eğitim kalitesinin arttırılmasına destek olunması Derince nin eğitim altyapısının geliştirilmesine destek olunması ve eğitimdeki başarıların desteklenmesi ve özendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri ler Başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi için ödül verilmesi Öğrencilerin kişisel gelişimleri için organizasyonlar düzenlenmesi Okul gazetesinin çıkarılmasının sağlanması Öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlenmesi Öğrencilere yönelik eğlendirici, bilgilendirici ve eğitici yayınlar hazırlanması Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının; eğitim yazılımlarına öncelik verilerek güçlendirilmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , , Eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının , ,00 giderilmesi Genel Toplam

74 Performans Hedefi İDARE PERFORMANS TABLOSU İDARENİN ADI Derince Belediye Başkanlığı BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM Adı TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Vatandaş ve personel memnuniyet anketlerinin yapılması ve sonuçlarının etkin kullanılması ,00 0, ,00 0, Birimler arası iletişimde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Yayın yönergesi hazırlanması 2.000,00 0, ,00 0, Belediyemize ait dergi yayınlanması ,00 0, ,00 0, Hukuk yazılımının temin edilmesi 2.000,00 0, ,00 0, Kurumsal bilginin artırılmasına yönelik yayınların temin edilmesi 1.000,00 0, ,00 0, Belediye Hizmetlerinde Kullanılması için Araç Kiralaması , , Standart Dosya Planına Geçilmesi, Belgelere, Yönetici ve Yetkili Personel Tarafından Ulaşılabilirliğin Sağlanması 1.000,00 0, ,00 0, Arşiv Yönergesinin Hazırlanması ve Uygulanması 1.000,00 0, ,00 0, Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılması ,00 0, ,00 0, Tüm Personele Elektronik Belge Kayıt İşlemleri, Standart Dosya Planı Hakkında Ayrıntılı ve Uygulamalı Eğitim Verilmesi 5.900,00 0, ,00 0, Kayıt ve Dosyalama Sisteminin, Standart Dosya Planı'na Uygun Olarak Yürütülmesi Konusunda, Periyodik Kontrol, Denetim ve Değerlendirme Yapılması Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alacak Mekanizmaların Geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, İş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılandırılması ,00 0, ,00 0,10

75 Öneri ve ödül sisteminin oluşturulması ve etkin işletiminin sağlanması 5.000,00 0, ,00 0, Çalışanlar arası sosyal aktivitelerin geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Etkin kurum kültürünün geliştirmesi için kıyaslama çalışmalarının yapılması 5.000,00 0, ,00 0, Belediyenin Yönetici Kadrosu ve Personeli, Görevlerini Etkin ve Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesi için Yapılacak Yıllık Eğitim Programına Uygun Olarak Hizmet İçi ve Destekleyici Eğitime Tabi Tutulması Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Toplantılar Düzenlenerek, Mevzuatla İlgili Dışarıdan Uzmanlar Belediyeye Davet Edilerek Eğitim Alınması ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, İç kontrol, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşmasını sağlanması ,00 0, ,00 0, Kentleşme sorunlarının çözümüme yönelik sivil toplum örgütleriyle seminer, konferans veya toplantı düzenlenmesi ,00 0, ,00 0, Derince İlçesinin unutulmaya yüz tutmuş değerleriyle ilgili broşür veya kitap bastırılması ,00 0, ,00 0, Kültürel değerlerle ilgili festival, etkinlik veya eğitici konferanslar yapılması ,00 0, ,00 0, Kentleşme sürecinin, çevre, trafik veya sağlık konularında getirdiği sorunlara çözüm amaçlı okullarda broşür dağıtılması 2.000,00 0, ,00 0, Belediye faaliyetlerinin vatandaşımıza etkin ve hızlı bir şekilde duyurulması ,00 0, ,00 0, Derince'nin öne çıkan özelliklerinin markalaştırılması 5.000,00 0, ,00 0, Paydaş görüşlerin alınması ve katılımcı yöntemlerin uygulanarak kent vizyonunun geliştirilmesine yönelik raporlar oluşturulması ,00 0, ,00 0, Resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve entegrasyon sağlanması ,00 0, ,00 0, Kent meydanı, otopark ve peyzaj çalışmalarının yapılması ,00 2, ,00 2, Otopark ve kapalı pazar yapımı ,00 5, ,00 5, Bilgi evi yapımı ,00 1, ,00 1,05 75

76 Mahalle konağı yapımı ,00 1, ,00 1, Gar binasının restorasyonun yapılması ,00 2, ,00 2, Tarihi konak ve kültürel değerleri yansıtan yapıların yapımı ,00 1, ,00 1, Semt sahaları yapılması ,00 1, ,00 1, Hamam yapılması ,00 1, ,00 1, Başta ormanlar olmak üzere mevcut durumu analiz eden rapor hazırlanması 5.000,00 0, ,00 0, Yeni mesire ve rekreasyon alanlarının projelendirilmesi ve uygulanması ,00 0, ,00 0, Mesire alanlarına yönelik iyileştirici ve geliştirici organizasyonlar ,00 0, ,00 0, Belediye tarafından yeşil alan konularında yürütülen faaliyetlerle ilgili broşür basılması 2.000,00 0, ,00 0, Yeni parkların yapımı ve kullanıma açılması ,00 0, ,00 0, Parkların revizyonunun ve fonksiyonelliğinin arttırılması ,00 1, ,00 1, Çiçeklendirme alanlarının genişletilmesi ,00 0, ,00 0, Üst geçitlerin dekoratif kaplamalarının yapılması ,00 0, ,00 0, Hava ve gürültü kirliliği ile mücadele edecek ağaç seçiminin ve dikiminin yapılması ,00 1, ,00 1, Dere Yatakları, enerji nakil hattı gibi alanlarda kalan yeşil alana dönüştürülen arsa ve binaların kamulaştırılması ,00 9, ,00 9, Zübeyde Hanım Parkında ilave çalışmalar için kamulaştırma yapılması ,00 2, ,00 2, Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan ağaçların, ilaçlama, bakım ve sulamalarının yapılması ,00 0, ,00 0, Cumhuriyet İlköğretim Okulu çevresindeki ağaçlandırma alanının kamulaştırılması ,00 2, ,00 2,62

77 Hobi bahçesi yapılması ,00 0, ,00 0, Yeşil Alanların Geliştirilmesi İçin Diğer Kamulaştırma lerinin Yapılması ,00 1, ,00 1, Ağaç ve Çiçek Dikim Organizasyonlarının Yapılması , , Turizm alanı için arsa satın alınması ,00 2, ,00 2, Sahilin ikinci etabının dinlenme ve eğlence tesisleriyle donatılarak aktif kullanımını sağlanması ,00 0, ,00 0, Derince'deki yollarının yapımı, bakımı ve onarımının yapılması ,00 3, ,00 3, Parke, tretuvar ve diğer yol bileşenlerinin yapılması ,00 2, ,00 2, Derince Belediyesi Yetkisinde Bulunan Sokaklarda Bordür Yapılması ,00 0, ,00 0, İstinat Duvarlarının yapılması, gerekli yerlerde güçlendirme işlemlerinin yapılması ,00 0, ,00 0, Trafikle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının etkin yürütülmesi 2.000,00 0, ,00 0, Ulaşım imkanlarının geliştirilmesine yönelik kamulaştırılma yapılması ,00 2, ,00 2, Durum analizinin yapılması ve önceliklerinin tespitine yönelik çalışma yapılması ,00 0, ,00 0, Hobi Kurslarının Kurulması ve Geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Ramazan aylarında mahallelere çayhane kurulması ,00 0, ,00 0, Ramazan ayında Mahallelerde iftar programları düzenlemek ,00 1, ,00 1, Yaz aylarında açık hava sinemalarının kurulması ,00 0, ,00 0, Yaz aylarında konserler yapılması ,00 0, ,00 0, Sünnet şöleni yapılması ,00 0, ,00 0,18

78 Çocuk tiyatrolarının yapılması ,00 0, ,00 0, Kış aylarında eğitim ve konferans uygulamalarının yapılması ,00 0, ,00 0, Tarihe mekanlara vatandaş gezileri (Çanakkale - Bursa - Edirne - İstanbul vs.) yapılması ,00 0, ,00 0, Özel günlerin halkın katılımı ile birlikte kutlanılmasını sağlamak ,00 0, ,00 0, Folklor festivali düzenlemek ,00 0, ,00 0, Kentimizde gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda ve kentimizi temsilen yurt içi ve yurt dışında elde edilen başarıları ödüllendirilmesi Kültür hizmetlerinde, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hizmet projeleri geliştirmesi ve uygulanması ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kütüphanemizdeki kitaplık sayısını arttırmak 5.000,00 0, ,00 0, Çeşitli Organizasyonlar ve Kültürel Etkinlikler için Araç Kiralanması , , Engelli, yaşlı, fakir, sosyal güçsüz kimselere ayni yardım yapılması ,00 0, ,00 0, Sosyal dayanışmaya yönelik organizasyon yapılması ,00 0, ,00 0, Aile içi şiddet ve istismara uğrayan çocuk ve kadınlar için modern bir sığınma evine işlerlik kazandırılması ,00 0, ,00 0, Engellilere yönelik kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda ücretsiz eğitimler vermek bu konuda 24 saat danışmanlık hizmeti verecek projenin hayata geçirilmesi Çocuk ve gençlere yönelik bakım, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri vermek 9.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Engellilere Yönelik Mesleki Eğitimlerin Verilmesi ,00 0, ,00 0, Engellilere Yönelik Hizmetlerin Tanıtılması ,00 0, ,00 0, Engelli, Ebeveyn ve Kardeşlerine Yönelik Sosyal Destek, Gezi, Rehabilitasyon Çalışmaları Yapılması ,00 0, ,00 0,08

79 İlçemizde yaşayan etnik grupların kültürlerine ait tarihi önemi olan sanatsal yapıların inşa edilmesi ,00 0, ,00 0, Sağlıklı kent profiline yönelik rapor hazırlanması 8.000,00 0, ,00 0, Sağlıklı kent planının hazırlanması 5.000,00 0, ,00 0, İlk Yardım eğitimlerinin verilmesi 5.000,00 0, ,00 0, Kullanılmayan ilaçlar toplanması 2.000,00 0, ,00 0, Çöp toplama faaliyetlerinin yürütülmesi ,00 23, ,00 23, Çöp Konteynırı alımı ,00 0, ,00 0, Yer altı konteynırının alınması ,00 0, ,00 0, Çöp aracı alımı yapılması ,00 0, ,00 0, Sokak temizliği için malzeme alınması ,00 0, ,00 0, Başıboş hayvanlarla mücadele edilmesi , , Sıhhi veya gayrisıhhi müesseselerin denetimlerinin yapılması ve ruhsata bağlanması 4.000,00 0, ,00 0, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma ile ilgili el broşürü hazırlanması ve dağıtılması 2.000,00 0, ,00 0, Hafta tatili ruhsat denetimi yapılması ve ruhsat verilmesi 4.000,00 0, ,00 0, E-belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Teknolojik altyapının güncellenmesi ve geliştirilmesi ,00 0, ,00 0, Elektronik ortamda kurum ile ilgili mevzuatlara rahat ulaşımın sağlanması amacıyla mevzuat portalı oluşturulması ,00 0, ,00 0,05

80 Bölgeyi tanıtıcı film, belgesel, yayın, afiş ve diğer çalışmalara destek olunması , , Amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklenmesi ,00 5, ,00 5, Ortaöğretim okullarının spor tesisi olanaklarını iyileştirmek ,00 0, ,00 0, Yapılarda kent estetiğinin sağlanması ,00 0, ,00 0, Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması ,00 0, ,00 0, Dönüşüm parametleri için 100 adet poligon tesis ölçümü hesabının yapılması 5.000,00 0, ,00 0, Başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi için ödül verilmesi ,00 0, ,00 0, Öğrencilerin kişisel gelişimleri için organizasyonlar düzenlenmesi 5.000,00 0, ,00 0, Okul gazetesinin çıkarılmasının sağlanması ,00 0, ,00 0, Öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlenmesi 5.000,00 0, ,00 0, Öğrencilere yönelik eğlendirici, bilgilendirici ve eğitici yayınlar hazırlanması ,00 0, ,00 0, Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını; eğitim yazılımlarına öncelik vererek güçlendirilmesi ,00 0, ,00 0, Eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi ,00 2, ,00 2,09 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , Genel Yönetim Giderleri , ,00 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı , ,00 Genel Toplam , ,00 80

81 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı Derince Belediye Başkanlığı Ekonomik Kod Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 1 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

82 3. EKLER 82

83 Derince Belediye Başkanlığı Stratejik Yönetim Sistemi Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi / Proje / Proje / Proje / Proje / Proje / Proje / Proje / Proje Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet BÜTÇE Stratejik Plan Performans Programı Bütçe 83

84 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ EK-A MAYIS SONU TEMMUZ SONU AĞUSTOS SONU AĞUSTOS SONU EYLÜL AYININ SON HAFTASI EYLÜL AYININ SON GÜNÜ EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE OCAK AYI İÇİ MART AYININ 15'İNE KADAR Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi Harcama birimlerinin Maliyetleri Tablosu nun doldurması İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması İdare Performans Programının Kabulü Kamuoyuna Sunma İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye Gönderme Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler. 84

85 PERFORMANS ÇERÇEVESİ EK-B Performans Bilgi Sistemi 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 2. Performans Hedefi 3. Uygulama 4. Performans Ölçümü 5.Sonuçların Değerlendirilmesi STRATEJİK PLAN Kurumun İş planlarının lerin Çalışanların Stratejik amaç ve hedefler ile Performans Hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır 85

86 EK-3 86

87 87

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesinde İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 2015 TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İİ GRAFİK DİZİNİ İİ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B- Teşkilat

Detaylı

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014 2015 ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 17 Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

- 2-2013 Faaliyet Raporu

- 2-2013 Faaliyet Raporu - 2-2013 Faaliyet Raporu - 4-2013 Faaliyet Raporu Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dönemi Stratejik Planı T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dönemi Stratejik Planı ( Revize) Stratejik Plan 2010-2014 Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.

Detaylı

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı