DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ"

Transkript

1 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Ce SAATCİOĞLU * Orhan KARACA ** ÖZET Türkiye ihracaını ağırlıklı olarak euro, ihalaını ağırlıklı olarak dolar ile yapakadır. Ayrıca ihalaının büyük bölüü haaddelerden oluşurken ihracaında ükei allarının payı göreceli olarak daha fazladır. Böylece Türkiye dolar ile ihal eiği haaddeleri kullanarak üreiği ükei allarını euro ile ihraç eden bir ülke konuundadır. Dış icareeki bu yapı dolar/euro pariesindeki değişelerin Türkiye nin ihracaını reel olarak ekileesini gündee geirekedir. Euronun dolar karşısında değer kazanası, ihal girdiler yoluyla aliyeleri azalarak, ihracaı eşvik edebilecek bir gelişedir. Euronun dolar karşısında değer kaybeesinin ise ihal girdiler yoluyla aliyeleri arırarak ihracaı caydırası beklenebilir. Bu çalışada dolar/euro pariesindeki değişelerin Türkiye nin ihracaını gerçeken ekileyip ekileediği :I-1:II döneine ilişkin üçer aylık verilerle araşırılışır. Sonuça dolar/euro pariesindeki değişelerin Türkiye nin reel ihracaını he uzun dönede he de kısa dönede aynı yönlü olarak ekilediği bulgusuna ulaşılışır. Bu eki kısa dönede zayıf iken uzun dönede güçlenekedir. Anahar kelieler: Dolar/euro pariesi, ihraca, sınır esi, ARDL odeli Jel kodu: F41, F31, F14 IMPACT OF DOLLAR/EURO PARITY ON TURKEY S EXPORTS: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ABSTRACT Turkey perfors is expors osly based on Euros whereas is ipors on US dollar. In addiion, os of is ipors is raw aerials while he share of he consuer producs is visibly higher in he expors. This akes Turkey a counry ha uses he ipored raw aerials in US currency and expors he final producs on Euro. This srucure in foreign rade poins o he real ipac of he changes in he dollar/euro pariy in Turkey's expors. The valuaion of euros agains he dollar ay prooe expors by reducing he coss via ipored inpus. The devaluaion of he euros agains dollar should have a discouraging ipac on he expors by increasing he inpu coss. This sudy analyzes wheher he changes in he euro/dollar pariy have acually ipaced upon Turkey's expors by focusing on hree-onh periods beween and 1. The sudy concludes ha he changes in euro/dollar pariy affec Turkey's real expors in boh long and shor ers. This ipac is srong in shor er and less visible in long run. Keywords: Dollar/euro pariy, expors, bounds es, ARDL odel Jel code: F41, F31, F14 * Doç.Dr., İsanbul Üniversiesi, İkisa ** Araşıra Müdürü, Ekonois Dergisi, Araşıra Bölüü,

2 Ce SAATÇİOĞLU ve Orhan KARACA 17 GİRİŞ Türkiye ihracaını ağırlıklı olarak euro, ihalaını ise ağırlıklı olarak dolar ile yapan bir ekonoidir (bkz. Tablo 1). Ayrıca ihalaının çok büyük bir bölüü haaddelerden oluşurken ihracaında ükei allarının payı göreceli olarak daha yüksekir (bkz. Tablo ). Böylece Türkiye dolar ile ihal eiği haaddeleri kullanarak üreiği ükei allarını euro ile ihraç eden bir ülke konuundadır. Bu duru Türkiye nin ihracaının dolar/euro pariesindeki değişilerden reel olarak ekilenesini gündee geirekedir *. Euronun dolar karşısında değer kazanası ihal girdi aliyelerinin ihraç fiyaı içindeki payının azalasına yol açaka ve kâr arjını arırakadır. Bu, ihracaçıyı daha fazla ihraca yapaya sevk edebilecek bir gelişedir. Euronun dolar karşısında değer kaybeesi ise ihal girdi aliyelerinin ihraç fiyaı içindeki payını arıraka ve kâr arjının azalasına yol açakadır. Bunun da ihracaçıyı daha az ihraca yapaya yönlendiresi beklenebilir. Dolar/euro pariesindeki değişilerin ihraca üzerindeki ekisi Türkiye deki güncel ekonoik arışalarda oldukça öneli bir yer uakadır. Buna karşılık, yapığıız lieraür araasına göre, bilisel anlada bu konu pek dikka çekiş değildir. Sadece Kahyaoğlu ve Ukulu (6), dolar/euro pariesindeki değişiin değil de bu pariedeki oynaklığın Türkiye nin ihracaı üzerindeki ekisini araşırışır. Söz konusu çalışada döneine ilişkin aylık verilerle yapılan analizler sonucunda dolar/euro pariesindeki oynaklığın azalasının ihracaı arırdığı, oynaklığın arasının ise ihracaı azalığı bulgusuna ulaşılışır. Öe yandan birkaç araşıracı da dolar/euro pariesindeki değişilerin akroekonoik perforans üzerindeki ekisini araşırışır. Berüen ve Dinçer (5), dolar/euro pariesindeki değişilerin Türkiye ekonoisindeki ürei seviyesi, reel döviz kuru ve dış icare dengesi üzerindeki ekisini 1985:1-3:7 döneine ilişkin aylık verilerle kurdukları bir vekör ooregresyon (vecor auoregression: VAR) odeliyle araşırış, sonuça euronun dolar karşısında değer kazanasının uzun dönede ürei seviyesini arırdığını, yerel parayı değerlendirdiğini ve dış icare dengesini iyileşirdiğini buluşur. Yücel (5), dolar/euro pariesindeki değişilerin Türkiye ekonoisindeki ürei seviyesi, reel döviz kuru ve enflasyon üzerindeki ekisini 1987:I-4:IV döneine ai üçer aylık verilerle kurduğu VAR odeliyle araşırış, pariedeki yükselişin yerel para biriini değerlendirdiği, enflasyonu düşürdüğü ve ürei seviyesini arırdığı sonucuna ulaşışır. Dolar/euro pariesindeki değişilerin Pakisan ekonoisi üzerindeki ekisini döneine ilişkin yıllık verilerle kurduğu VAR odeliyle araşıran Mohaad (1) ise, pariedeki değişilerin bu ülkedeki ürei seviyesi, fiya düzeyi ve para arzı üzerinde isaisiksel olarak anlalı bir eki yapadığı bulgusunu elde eişir. Bu çalışanın aacı dolar/euro pariesindeki değişilerin Türkiye nin ihracaı üzerinde gerçeken reel ekileri olup oladığını araşırarak lieraürde bu konuda var olan boşluğu doldurakır. Çalışaız böylece güncel ekonoik arışaların daha bilisel bir eele ourasına da kakıda bulunacakır. Çalışanın hipoezi dolar/euro pariesindeki değişelerin Türkiye nin reel ihracaını aynı yönlü olarak ekilediği şeklinde kuruluş ve bu hipoez yapılan ekonoerik analizlerle es edilişir. Çalışanın kalan bölüü şöyle organize edilişir. Birinci bölüde çalışada kullanılan odel ve veri sei anıılakadır. İkinci bölü araşıra yöneinin açıklanasını ve yapılan ekonoerik analizleri * Türkiye nin dış icare isaisikleri esas olarak dolar ile uulduğu ve euro ile yapılan ihraca cari kurdan dolara çevrilerek hesaba kaıldığı için, dolar/euro pariesindeki değişiler noinal ihraca üzerinde de bir ekiye sahipir. Ancak hesaplaa yöneinden kaynaklanan bu noinal eki konuuz dışındadır.

3 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s içerekedir. Sonuç bölüünde ise yapılan ekonoerik analizler sonucunda elde edilen bulgular özeleneke ve değerlendireler yapılakadır. Tablo 1. Türkiye nin dış icareinde döviz cinslerinin payı (%) İHRACAT Euro Dolar Diğer İTHALAT Euro Dolar Diğer Kaynak: TÜİK ve yazarların hesaplaaları Tablo. Türkiye nin dış icareinde al çeşilerinin payı (%) İHRACAT Yaırı alları Haaddeler Tükei alları Diğer İTHALAT Yaırı alları Haaddeler Tükei alları Diğer Kaynak: TÜİK ve yazarların hesaplaaları 1. MODEL VE VERİ SETİ Uluslararası ikisa lieraüründe eorik olarak ihracaı en fazla ekileyen fakörler, ihraca yapılan ülkelerdeki gelir seviyesi ve ihraç allarının fiyaı olarak kabul edilekedir. Buna bağlı olarak apirik çalışalarda da ihraca alebi genellikle reel dış gelirin ve ihraca fiyalarının fonksiyonu olarak odellenekedir. Bu çalışada kullanılan odel de lieraüre uygun olarak oluşuruluşur. Lieraürde ihracaı en fazla ekilediği kabul edilen iki değişkene dolar/euro pariesi değişkenini ekleyerek oluşurduğuuz odel aşağıda göserilekedir. LX = a + a LY + a LF + a LP + e (1) 1 3 Burada LX reel ihracaı, LY reel dış geliri, LF Türkiye nin ihraca biri değer endeksinin dünya ihraca biri değer endeksi ile deflae edilesiyle oluşurulan göreli

4 Ce SAATÇİOĞLU ve Orhan KARACA 19 ihraca fiyalarını, LP dolar/euro pariesini göserekedir. Değişkenlerin başındaki L sebolü doğal logarialarının alındığını ifade eekedir. Değişkenlerin doğal logarialarının alınasındaki aaç, ahin edilecek paraerelerin direk olarak esneklikleri veresini sağlaakır. a,a1,a, a 3 odelden ahin edilecek paraereler, e ise haa eriidir. İhraca alebinin gelir esnekliğini göserecek olan a 1 paraeresinin poziif değer alası beklenekedir. Çünkü ihraca pazarlarında gelir düzeyinin arası ülkenin ihraç ürünlerine alebi arıracak bir gelişedir. İhraca alebinin fiya esnekliğini göserecek olan a paraeresinin negaif değer alası beklenekedir. Çünkü göreli ihraca fiyalarında yaşanacak bir arış ülkenin ihraç ürünlerine olan alebi gerileecekir. Çalışada es edilen ve giriş bölüünde anıladığıız hipoez çerçevesinde, ihraca alebinin dolar/euro pariesindeki değişilere göre esnekliğini göserecek olan a 3 paraeresinin ise poziif değer alası beklenekedir. a 3 paraeresinin değeri poziif ve de isaisiksel olarak anlalı çıkarsa, Türkiye nin reel ihracaının dolar/euro pariesindeki değişilerden aynı yönlü olarak ekilendiği şeklindeki hipoeziiz doğrulanış olacakır. a 3 paraeresinin değeri negaif ve isaisiksel olarak anlalı çıkarsa, dolar/euro pariesindeki değişilerin reel ihracaı hipoeziizin öngördüğünün ers yönde ekilediği şeklinde bir sonuç karşııza çıkacakır. Değeri hangi işaree sahip olursa olsun a 3 paraeresinin isaisiksel olarak anlasız çıkası halinde ise dolar/euro pariesindeki değişilerin ihraca perforansı üzerinde bir ekisi oladığı bulgusu elde ediliş olacakır. Çalışada yukarıdaki odelin çözüünde esas olarak :I-1:II döneine ilişkin üçer aylık veriler kullanılışır. Dönein başlangıcı, 1999 başında hesap birii olarak oraya çıkan euronun başında fiziki olarak edavüle çıkası ve Türkiye nin ihracaında ağırlık kazanaya da bu yıldan iibaren başlaış olası nedeniyle seçilişir. Faka zaen düşük bir gözle sayısıyla (34 gözle) çalışıldığından, bazı ekonoerik eslerde ve odellerde kullanılan gecikeli değerlerin gözle sayısını daha da azalaası ve serbeslik derecesi probleine yol açaası için, bu eslerde ve odellerde önceki dönelere ilişkin gözleler de kullanılışır. Çalışada kullanılan reel ihraca serisi, noinal ihraca serisinin ihraca biri değer endeksi ile deflae edilesiyle oluşuruluşur. Burada noinal ihraca serisi Türkiye Cuhuriye Merkez Bankası nın (TCMB) inerneeki Elekronik Veri Dağıı Sisei nden (TCMB-EVDS), 3=1 bazlı olan ihraca biri değer endeksi ise Türkiye İsaisik Kuruu nun (TÜİK) inerne siesinden alınışır. Bu şekilde oluşurulan reel ihraca serisinde evsisellik gözlendiğinden, çalışada, Eviews 5. ekonoeri pake prograında Trao-Seas yöneiyle evsisel olarak düzeliliş hali kullanılışır. Reel dış gelir serisi, Ekonoik İşbirliği ve Kalkına Teşkilaı nın (Organisaion for Econoic Co-operaion and Developen: OECD) inerneeki veri abanından alınan OECD bölgesine ilişkin evsisel düzeliliş reel Gayri Safi Yuriçi Hasıla (GSYİH) serisidir. Dünya ekonoisine ilişkin üçer aylık GSYİH verileri bulunadığından OECD bölgesine ilişkin GSYİH serisi onun esili gösergesi olarak kullanılışır. -8 döneine ilişkin yıllık veriler, OECD bölgesinde yaraılan GSYİH nin dünya GSYİH sinin, Saınala Gücü Pariesine (SGP) göre hesaplandığında yüzde 61 ini, cari Saınala Gücü Pariesi (SGP), ülkeler arasındaki fiya düzeyi farklılıklarını oradan kaldırarak, farklı para birilerinin saın ala gücünü eşileyen bir değişi oranıdır (TÜİK, 8: 1). Uluslararası

5 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s kurlar üzerinden hesaplandığında ise yüzde 77 sini bulduğunu göserekedir. Bu nedenle OECD bölgesi GSYİH si dünya GSYİH sini esil yeeneğine sahipir. Göreli ihraca fiyaları serisinin oluşurulasında kullanılan Türkiye nin ihraca biri değer endeksi, yukarıda belirildiği gibi, TÜİK in inerne siesinden alınışır. Dünya ihraca biri değer endeksi ise her ay dünya icareine ilişkin veriler yayınlayan Neherlands Bureau for Econoic Policy Analysis (CPB) isili kuruluşun inerne siesinden elde edilişir. Dolar/euro pariesi serisi ise Avrupa Merkez Bankası nın (European Cenral Bank: ECB) inerne siesinden alınışır.. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR.1. Biri Kök Tesi Zaan serilerinin kullanıldığı ekonoerik analizlere başlanırken yapılacak ilk iş bu serilerin durağan olup oladığının araşırılasıdır. Bunun nedeni Granger ve Newbold un (1974) durağan olayan zaan serileriyle çalışılası halinde sahe regresyon probleiyle karşılaşılabileceğini göseriş olasıdır. Sahe regresyon, gerçeke ilişkisiz olan değişkenler arasında isaisiksel olarak anlalı ilişkilerin bulunasıdır. Sahe regresyondan kaçınak için öncelikle değişkenlerin durağan olup oladığının incelenesi gerekekedir. Bu nedenle bu çalışada da ilk olarak kullanılan değişkenlerin durağan olup oladığı araşırılışır. Bunun için de lieraürde bu aaçla en çok kullanılan yöne olan Genişleiliş Dickey-Fuller (Augened Dickey-Fuller: ADF) biri kök esine başvuruluşur. Dickey ve Fuller (1979 ve 1981) arafından gelişirilen bu esin en genel biçii aşağıdaki denkle kullanılarak yapılakadır. DY = β1 + β + δy 1 + αidy + ε () 1 Burada DY durağan olup oladığı analiz edilen değişkenin birinci farkı, rend değişkeni, DY i gecikeli fark erileridir. Gecikeli fark erilerinin konulasının nedeni, haa eriinin ardışık bağısız olasını sağlaakır. ADF esinin sağlıklı sonuç veresi, ahin edilen odelde ardışık bağılılık probleinin bulunaasına bağlıdır. Denklede olarak ifade edilen gecike uzunluğu, genelde Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn gibi bilgi krierleri kullanılarak belirlenekedir. Bu çalışada ADF esinde gecike uzunluğunun belirlenesinde Schwarz bilgi krieri kullanılışır. ADF esinin yukarıdaki denklede rend değişkenine ve sabi erie yer verileden de uygulanası ükündür. Faka uygulaada sabi erisiz odel pek kullanılaaka, ADF esi daha çok sabi erili odel ile sabi erili ve rendli odel kullanılarak gerçekleşirilekedir. Bu çalışada da ADF esi bu şekilde uygulanışır. karşılaşıralarda daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilek için ülkelerin illi gelir düzeylerinin SGP ye göre düzelilesi yaygın bir uygulaadır. Bu konuda ayrınılı bilgi için TÜİK e (8) bakılabilir. Bu karşılaşırada kullanılan dünya ekonoisine ilişkin veriler Dünya Bankası nın (World Bank) inerneeki World Developen Indicaors (WDI) veri abanından alınışır.

6 Ce SAATÇİOĞLU ve Orhan KARACA 111 ADF esi, yukarıdaki denkledeki δ kasayısının isaisiksel olarak sıfıra eşi olup oladığının sınanasını içerir. Bu sınaa, söz konusu kasayıya ilişkin isaisiğinin ilgili kriik değerlerle karşılaşırılasıyla yapılır. ADF- isaisiği adı verilen bu isaisik ilgili kriik değerden küçükse ele alınan zaan serisi durağan deekir. Aksi akdirde seri durağan değildir ve durağanlığı sağlanıncaya kadar farkının alınası gerekir. ADF- isaisiğin karşılaşırılabileceği kriik değerler başlangıça Fuller (1976) arafından verilişse de daha sonra MacKinnon (199) çalışasına dayanan kriik değerler çok daha yaygın bir kullanı alanı buluşur. MacKinnon (199), söz konusu kriik değerlerin ADF esi uygulanırken kullanılan gözle sayısına göre kolayca hesaplanabileceği ceveller sunuşur. MacKinnon (1), aradan geçen yılda bilgisayar eknolojisinde yaşanan gelişelerden sonra bu kriik değerlerin daha hassas bir şekilde hesaplanasını sağlayacak şekilde çalışasını revize eiş ve söz konusu cevelleri yenileişir. Çalışaızda ADF esinde kullanılan kriik değerler MacKinnon (1) arafından verilen cevellerden yararlanılarak hesaplanışır. Eviews 5. ekonoeri pake prograı kullanılarak yapılan ADF esinin sonuçları Tablo 3 e verilekedir. Bu sonuçlar, araşırada kullanılan dör değişkenden üçünün düzeyde durağan oladıklarını ve birinci farkları alındığında durağan hale geldiklerini göserekedir. Bir değişkene ilişkin ADF esinin sonucu ise belirsizdir. LP değişkeni için yapılan ese sabi erili odelden serinin düzeyde durağan olabileceğine ilişkin bir sonuç çıkışır. Esasında bu odelden elde edilen ADF- isaisiğinin isaisiksel anlalılığının düşük olası (%1 düzeyinde anlalı) ve sabi eri ve rendli odelden elde edilen sonuçla desekleneesi, bu sonucun göz ardı edilebileceğini göserekedir. Yine de araşırada bu sonuç dikkae alınış ve ona göre bir sraeji izlenişir. Tablo 3. ADF biri kök esi sonuçları Düzey Birinci fark Değişkenler Sabi erili odel Sabi eri ve rendli odel Sabi erili odel Sabi eri ve rendli odel LX (1) (1) * () -9.93* () LY (1) -.79 (1) -3.** (1) -3.4*** (1) LF () () * (1) * (1) LP -.788*** (4) (4) -4.45* (1) -5.39* (1) No: Paranez içindeki sayılar, Schwarz bilgi krieri kullanılarak seçilen gecike uzunluklarıdır. *, ** ve *** işareleri, sırasıyla, %1, %5 ve %1 düzeylerindeki isaisiksel anlalılığı göserekedir. MacKinnon a (1) dayanan kriik değerler, %1, %5 ve %1 anlalılık düzeyleri için, sırasıyla, rendsiz odelde , ve -.614, rendli odelde -4.53, ve -3.7 dir... Eşbüünleşe Tesi Araşırada kullandığıız değişkenlerin düzeyde durağan olaası bu değişkenleri kullanarak yapacağıız bir regresyon analizinde sahe regresyon probleiyle karşılaşabileceğiizi göserekedir. Bundan kaçınanın en basi yolu regresyon analizinde değişkenleri durağan oldukları seviyelerinde kullanakır. Ancak durağanlık sorununu böyle çözeye çalışak, Gujarai nin (1999: 75) deyiiyle, kaş yaparken göz çıkaraya benzeekedir. Çünkü durağanlığı sağlaak için değişkenlerin birinci farkları alındığında aralarındaki uzun döneli ilişkiye ai bilgi kaybolabilekedir. Bu sakınca nedeniyle son 3 yılda ekonoeri lieraüründe, sahe regresyon probleiyle karşılaşadan, düzeyde durağan olayan zaan serileriyle çalışanın ükün olup

7 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s oladığını oraya koyabilecek bazı yöneler gelişirilişir. İlk olarak Engle ve Granger (1987) arafından gelişirilen ve eşbüünleşe (coinegraion) esi adı verilen bu yöneler serilerin uzun dönede birlike hareke edip eediklerini araşıraka ve eğer birlike hareke ediyorlarsa aralarındaki ilişkinin sahe regresyon problei oladan analiz edilebileceğini öne sürekedir. Günüüzde apirik araşıralarda en çok kullanılan eşbüünleşe eslerini, Engle ve Granger (1987) arafından gelişirilen Engle-Granger eşbüünleşe esi, Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (199) arafından gelişirilen Johansen eşbüünleşe esi ve Pesaran vd. (1) arafından gelişirilen sınır esi (bounds es) oluşurakadır. Çalışaızda bu üç esen sonuncusunun kullanılası ercih edilişir. Bunun nedeni sınır esinin sahip olduğu iki avanajdır. Bu avanajlardan birincisi, Engle-Granger ve Johansen yöneleri ele alınan büün değişkenlerin düzeyde durağan olaasını ve aynı derecede farkları alındığında durağan hale gelelerini şar koşarken, sınır esinin bir kısı düzeyde (büünleşe derecesi I()) bir kısı ise birinci farkında (büünleşe derecesi I(1)) durağan olan bağısız değişkenlerin varlığı halinde de uygulanabilesidir. Çalışaızda LP değişkeninin düzeyde i yoksa birinci farkında ı durağan olduğu ne bir şekilde oraya konulaadığından, sınır esinin bu avanajından yararlanılası uygun görülüşür. Sınır esinin sahip olduğu ikinci avanaj, az sayıda gözlee sahip olan verilerle de sağla sonuçlar veresidir. Çalışaızda kullandığıız gözle sayısı düşük olduğundan, sınır esinin bu avanajından da yararlanılak isenişir. Sınır esi, bir kısılanaış haa düzele odelinin (unresriced error correcion odel: UECM) ahinine dayanakadır. Bu esin rend değişkenini de içeren genel biçii bizi örneğiize aşağıdaki gibi uyarlanakadır. DLX = a a 5 o + LX a1i DLX + a idly + a 3iDLF + a 4iDLP + (3) a 6 LY 1 + a 7 LF 1 + a 8 LP 1 + a + u Burada değişkenlerin önündeki D sebolü birinci farklarının alındığını göserekedir. Görüldüğü gibi denklede değişkenlerin birinci farkları ile düzey değerleri bir arada yer alakadır. Tesin rend değişkeninin de yer aldığı bu biçiinde eşbüünleşe ilişkisi ( H : a 5 = a 6 = a 7 = a 8 = a 9 = ) hipoezinin es edilesi yoluyla yapılakadır. Sınır esi odelde rend değişkenine yer verileden de uygulanabileke ve bu duruda eşbüünleşe ilişkisinin es edildiği hipoez ( H : a 5 = a 6 = a 7 = a 8 = ) olakadır. Bu kasayıların orak anlalılığı için hesaplanan F isaisiği Pesaran vd. (1) çalışasında verilen al ve üs kriik değerlerin dışına düşüğü akdirde, değişkenlerin büünleşe dereceleri hesaba kaılaksızın, kesin bir yoru yapılabilekedir. Söz konusu F isaisiğinin üs kriik değerin üzerinde olası seriler arasında bir eşbüünleşe ilişkisi olduğu, al kriik değerin alında kalası ise eşbüünleşe ilişkisinin bulunadığı anlaına gelekedir. F isaisiğinin al ve üs kriik değerlerin arasına düşesi halinde ise kesin bir yoru yapılaaaka ve serilerin büünleşe derecelerini hesaba kaan diğer yönelere başvurulası zorunluluğu oraya çıkakadır. Uygulaada sınır esindeki odelin çözüü iki şekilde yapılakadır. Birincisi, odelde olarak göserilen gecike uzunluklarının eşi olarak alınası ve belirlenen bir aksiu gecike uzunluğu çerçevesinde, Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn gibi bilgi krierleri kullanılarak, en uygun gecike uzunluğunun seçilesidir. Uygulaada sınır esinin çözüünde kullanılan ikinci yöne ise odeldeki gecike uzunluklarının her 9

8 Ce SAATÇİOĞLU ve Orhan KARACA 113 değişken için ayrı olarak belirlenesine izin verilesidir. Her iki duruda da seçilen odelde haa eriinde ardışık bağılılık olaasına da dikka edilekedir. İkinci yöne en uygun odelin seçiini daha objekif krierlere dayandırdığı için başlangıça çalışaızda bu yönein kullanılası isenişir. Faka Microfi 4.1 ekonoeri pake prograı kullanılarak bu şekilde ahin edilen he rendli he de rendsiz odelde haa eriinde ardışık bağılılık problei oraya çıkığından sonuça ilk yöne kullanılışır. Burada az sayıda gözlele çalışıldığı ve aksi akdirde serbeslik derecesi problei oraya çıkabileceği için aksiu gecike uzunluğu 4 olarak alınışır. Tablo 4 e görüldüğü gibi, bu yönede haa eriinde ardışık bağılılığa raslanayan ek odel 1 gecikeli olarak kurulan rendsiz odel oluşur. Bu nedenle sınır esi 1 gecikeli rendsiz odel kullanılarak yapılışır. Tablo 4. Sınır esi için gecike sayısının espii Gecike sayısı SC Trendsiz odel χ BGAB (4) SC Trendli odel χ BGAB (4) * *** * * * * * BGAB No: SC, Schwarz bilgi krieridir. χ, Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası isaisiği, paranez içindeki sayılar bu esin serbeslik derecesidir. *, ** ve *** işareleri, sırasıyla, %1, %5 ve %1 düzeyinde isaisiksel anlalılığı gösereke ve haa erileri serisinde ardışık bağılılık olduğunu ifade eekedir. Tablo 5, rend değişkeni olaksızın ve 1 gecikeli olarak ahin edilen odelden ( H : a 5 = a 6 = a 7 = a 8 = ) hipoezini sınaak için hesaplanan F isaisiği ile Pesaran vd. (1) çalışasından alınan kriik değerleri göserekedir. Tabloda, hesaplanan F isaisiğinin %5 ve %1 anlalılık düzeylerindeki üs kriik değerlerden yüksek olduğu görülekedir. Bunun anlaı ele aldığıız dör değişken arasında bir eşbüünleşe ilişkisinin bulunduğudur. Bu ise bu değişkenlerin düzey değerleri ile yapılacak bir analizde sahe regresyon probleiyle karşılaşılayacağını oraya koyakadır. Tablo 5. Sınır esi sonuçları k 3 χ BGAB (4) F İsaisiği.8 [.936] No: k, denkledeki bağısız değişken sayısıdır. Al ve üs kriik değerler %1 %5 % χ BGAB, Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası isaisiği, paranez içindeki sayı bu esin serbeslik derecesidir. Köşeli paranez içindeki sayı ilgili isaisiğin kesin olasılık değeridir. Sınır esindeki kriik değerler Peseran vd. (1:3) deki Tablo CI(iii) en alınışır.

9 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s Uzun Döne İlişkisi Çalışaızda kullandığıız değişkenler arasında eşbüünleşenin var olduğunun oraya çıkasından sonra sıra bu değişkenler arasındaki ilişkinin araşırılasına gelişir. Burada üzerinde esas olarak duracağıız ilişki uzun döne ilişkisidir. Bu uzun döne ilişkisinin espii için değişkenlerin düzey değerleriyle bir gecikesi dağıılış ooregresif odel (auoregressive dibrubued lag: ARDL) kuruluşur. Bu ARDL odeli aşağıda göserilekedir. = a o + a1i LX + a ily + a 3iLF + a 4iLP u (4) 1 LX + Bu ARDL odeli, aksiu gecike uzunluğu 4 olak üzere, Microfi 4.1 ekonoeri pake prograıyla çözülüş ve bu işle sırasında dikkae alınan üç odel seçi krieri olan Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi krierlerinin hepsinin aynı gecike yapısına (ARDL (,,,1) odeli) işare eiği görülüşür. Söz konusu ARDL odelinden elde edilen uzun döne kasayıları ve odelin sağlalığına ilişkin sınaa isaisikleri Tablo 6 da verilekedir. Tablo 6. ARDL odelinden elde edilen uzun döne kasayıları Değişkenler Kasayı isaisiği C * LY * LF *** LP * Öze isaisikler R =.988 R =.984 Modelin büününün anlalılık sınaası: F[8, 5] = (.) Jarque-Bera norallik sınaası: χ [] =.518 (.974) Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası: χ [4] =.673 (.614) Değişen varyans sınaası: χ [1] =.5 (.616) Rasey odel kura haası sınaası: F[1, 4] = (.195) No: C, sabi erii ifade eekedir. *, ** ve *** işareleri, sırasıyla, %1, %5 ve %1 düzeyinde isaisiksel anlalılığı göserekedir. Öze isaisikler bölüünde köşeli paranez içinde yer alan sayılar ilgili eslerin serbeslik dereceleri, paranez içinde yer alan sayılar ise bu es isaisiklerinin kesin olasılık değerleridir. Öncelikle sınaa isaisiklerine bakıldığında, bu isaisiklerin odel sonuçlarının güvenilir olduğuna işare eiği görülekedir. Bu isaisiklere göre, odeliizde, haa eriinin noral dağılaası, ardışık bağılılık, değişen varyans ve odel kura haası gibi ekonoerik probleler bulunaakadır. Modelden elde edilen uzun döne kasayılarına bakıldığında, LY ve LF değişkenlerine ilişkin kasayıların önsel beklenileriize uygun olduğu görülekedir. Buna göre araşırada ele alınan dönede reel dış gelir ve göreli ihraca fiyaları Türkiye nin reel ihracaını, eoride öngörülen biçide ekileişir. Reel dış gelirin reel

10 Ce SAATÇİOĞLU ve Orhan KARACA 115 ihraca üzerindeki ekisi poziif olurken, göreli ihraca fiyalarının ekisi ise negaif olarak gerçekleşişir. Reel dış gelirdeki %1 lik arış reel ihracaı %3.5 oranında arırış, göreli ihraca fiyalarındaki %1 lik arış ise reel ihracaı %.6 oranında düşürüşür. Yalnız LY değişkenine ilişkin kasayının isaisiksel anlalılığı oldukça güçlü iken (%1 düzeyinde anlalı), LF değişkenine ilişkin kasayının isaisiksel anlalılığının o kadar kuvveli oladığı (%1 düzeyinde anlalı) görülekedir. Bu da göreli ihraca fiyalarının reel ihraca üzerindeki ekisinin zayıf olduğu anlaına gelekedir. Bu araşıranın aacı açısından odelden elde edilen LP değişkeninin uzun döne kasayısı daha fazla öne aşıakadır. Söz konusu kasayı, giriş bölüünde ele aldığıız dolar/euro pariesindeki değişilerin Türkiye nin reel ihracaı üzerinde aynı yönlü ekisi olduğu şeklindeki hipoeziizi doğrular yönde çıkışır. Modelin sonuçları, çalışada ele alınan dönede dolar/euro pariesindeki değişilerin reel ihracaı aynı yönlü olarak ekilediğini göserekedir. LP değişkeninin kasayısı poziif ve isaisiksel anlalılığı da yüksek (%1 düzeyinde anlalı) seviyededir. Model sonuçlarına göre :I- 1:II döneinde dolar/euro pariesindeki her %1 lik arış Türkiye nin reel ihracaını %.6 oranında yükselişir..4. Kısa Döne İlişkisi Değişkenleriiz arasındaki uzun döne ilişkisi hipoeziizi doğrular yönde çıkasına rağen, çalışaızda ek olarak kısa döne ilişkisine de bakılışır. Aralarında eşbüünleşe olan değişkenler arasındaki kısa döne ilişkisinin araşırılasında genel uygulaa bir haa düzele odelinin (error correcion odel: ECM) kurulasıdır. Haa düzele odeli, uzun döne ilişkisinden elde edilen haa erileri serisinin bir döne gecikeli değerinin de eklenesiyle, değişkenlerin birinci farkları ile kurulan bir odeldir. Bu çalışada kurulan ARDL yaklaşıına dayalı haa düzele odeli aşağıdadır. DLX a 4i = a o DLP + 1 a 1i + ECM DLX 1 + u + a i DLY + a 3i DLF Burada D sebolü değişkenlerin birinci farklarının alındığını göserekedir. ECM değişkeni, Tablo 6 da verilen uzun döne ilişkisinden elde edilen haa Modeldeki 1 erileri serisinin bir döne gecikeli değeridir. Bu değişkenin kasayısı kısa dönedeki dengesizliğin ne kadarının uzun dönede düzelileceğini göserir. Bu kasayının işareinin negaif olası beklenir. Haa düzele odeli, aksiu gecike 4 olak üzere, Microfi 4.1 ekonoeri pake prograıyla çözülüş ve elde edilen en sağla odel Tablo 7 de verilişir. Bu odel, gecike yapısının Schwarz bilgi krieri arafından belirlendiği ve sabi eriin yer aladığı ARDL (1,,1,) odelidir. Sabi eri, odel kura haasına yol açığı görüldüğü için çıkarılışır. Faka sabi eriin yer aldığı odelin sonuçları da heen heen Tablo 7 deki gibidir. + (5)

11 Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s Tablo 7. Haa düzele odeli sonuçları Değişkenler Kasayı isaisiği DLX * DLY * DLF DLF * DLP *** ECM * Öze isaisikler R =.769 R =.77 Modelin büününün anlalılık sınaası: F[5, 8] = (.) Jarque-Bera norallik sınaası: χ [] =.46 (.977) Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası: χ [4] =.136 (.711) Değişen varyans sınaası: χ [1] =.99 (.584) Rasey odel kura haası sınaası: F[1, 7] = 1.94 (.175) No: Değişkenlerin önündeki D sebolü birinci farklarının alındığını ifade eekedir. ECM 1, uzun döne ilişkisinden elde edilen haa erileri serisinin bir döne gecikeli değeridir. *, ** ve *** işareleri, sırasıyla, %1, %5 ve %1 düzeyinde isaisiksel anlalılığı göserekedir. Öze isaisikler bölüünde köşeli paranez içinde yer alan sayılar ilgili eslerin serbeslik dereceleri, paranez içinde yer alan sayılar ise bu es isaisiklerinin kesin olasılık değerleridir. Haa düzele odelinde haa düzele eriinin işarei beklendiği gibi negaif ve isaisiksel olarak anlalı çıkışır. Bu kasayının büyüklüğü kısa dönedeki dengesizliğin oldukça hızlı bir şekilde düzelildiğini göserekedir. Modele göre, bir dönede oraya çıkan dengesizliğin %91 lik bölüü bir sonraki dönede düzelilekedir. Haa düzele odeline göre reel dış gelir kısa dönede de reel ihracaı poziif ve güçlü bir şekilde ekileekedir. Bu değişkenin kısa dönedeki kasayısı uzun dönedeki gibi 3 ün üzerinde ve isaisiksel anlalılığı da yine yüksekir. Göreli ihraca fiyalarının reel ihracaı kısa dönede de negaif ekilediği faka bu ekinin bir döne gecikeli olarak oraya çıkığı görülekedir. Cari dönedeki eki isaisiksel olarak anlalı değildir. Bu arada göreli ihraca fiyalarının kısa dönedeki ekisinin uzun dönedekinden daha güçlü olduğu dikkai çekekedir. Göreli ihraca fiyalarının bir döne gecikeli değerinin kasayısı uzun dönedekinden daha büyük ve isaisiksel anlalılığı da uzun dönedekinin aksine yüksekir. Bu sonuç göreli ihraca fiyalarındaki bir değişenin kısa dönede reel ihracaı öneli bir şekilde ekilediği faka bu ekinin uzun dönede zayıfladığı şeklinde yorulanabilir. Dolar/euro pariesinin reel ihraca üzerindeki ekisi konusunda ise a ersi bir duru söz konusudur. Haa düzele odeli dolar/euro pariesinin kısa dönede de reel ihracaı poziif olarak ekilediğini göserekedir. Ancak bu değişkenin kısa dönedeki

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ Muaer YAYLALI () Erkan OKTAY () Yusuf AKAN (3) Öze: Bu çalışanın eorik kısında hiyerarşik

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı