1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:"

Transkript

1 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde etkili olan olaylar; Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz artrmn durduraca!na dair beklentilerin güçlenmesi, menkul kymet kazançlarnn vergilendirilmesi uygulamasna ba'lanmas ile uluslararas derecelendirme kurulu'lar Standard & Poor's ve Fitch Ratings in Türkiye nin kredi görünümünü dura!andan olumluya çevirmesi olmu'tur. Ocak ay ba'nda 1,18 seviyesinde olan EUR/USD paritesi, Amerika da beklentilerin çok altnda gelen tarm d' istihdam verileri, ABD nin ticaret ve bütçe aç!nn devam etmesi, Ba'kan Bush un senatodan daha yüksek borç limitleri talep etmesi ve Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) faiz artrmna ba'lama ihtimalinin ortaya çkmas geli'melerinin etkisi ile 1,23 seviyesine kadar yükselmi'; ay sonunda ise 1,21 seviyelerinde olu'mu'tur. USD/YTL kotasyonlar ay boyunca EUR/USD paritesinin etkisi altnda a'a! yönlü bir seyir izleyerek 1,3210 seviyesine kadar gerilemi'tir. Global enflasyon beklentilerindeki dü'ü' ve Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz artrmlarnn sonuna yakla't!na dair piyasadaki güven, yüksek getirili enstrümanlara olan talebi artrm'tr. 10 yllk ABD tahvil faizlerinin ay ba'nda %4,35 seviyelerine kadar gerilemesi de, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yabanc borçlanma araçlarnn güçlü kalmasnda etkili olmu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Ocak ayn %1,05 art'la kapatm'tr. Bubat aynn ilk yarsnda kar realizasyonlarnn etkisiyle gerileyen geli'mekte olan piyasalar; ay ortasnda Amerika Merkez Bankas (FED) yeni ba'kan Ben Bernanke nin Amerikan Kongresi ne yapt! sunumun global faiz oranlarna ili'kin ksa vadeli belirsizli!i ortadan kaldrmas ve geli'mekte olan piyasalara devam eden fon giri'inin etkisiyle yeni bir yükseli' dalgasna girmi'tir. Bubat aynn ortasna kadar 1,3240 1,3350 bandnda hareket eden USD/YTL kotasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas nn (TCMB) do!rudan alm yönünde müdahalesine ra!men gerilemeye devam etmi' ve ayn son haftas itibariyle 1,3100 YTL seviyelerinde olu'mu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Bubat ayn %2,54 lük art'la kapatrken Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,20 yükseli' göstermi'tir. Japon Merkez Bankas nn (BOJ) gev'ek para politikasn çok yakn bir zamanda sona erdirece!ini açklamasyla, uzun süredir devam eden sfr "0" faiz politikasnn sonuna gelindi!i anla'lm'tr. Benzer bir 'ekilde Avrupa da açklanan veriler de 2 Mart ta, Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) faizleri artrma yoluna gidece!ini dü'ündürmü'tür. Bu geli'meler '!nda global likidite ko'ullarnn bozulaca! yönündeki endi'eler Mart aynda Geli'mekte Olan Ülkelere (GOÜ) yönelik risk alglamasn olumsuz etkilemi'tir. Türkiye piyasalar; Türkiye 1

2 Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) yeni ba'kannn atanmas konusunda belirsizlik, KDV indirimi ve memur maa' zamm konularnda IMF ile ya'anan gerginlik, yapsal reform takviminde görülen yava'lama ve global likidite ko'ullarnn bozulma gösterdi!i mevcut konjonktürde yüksek cari i'lemler aç!nn sürdürülebilme ihtimalinin zayflamas sebeplerinin etkisiyle di!er Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarna göre daha olumsuz etkilenmi'tir. Mart aynn ortasna kadar 1,3020 1,3505 YTL bandnda hareket eden USD/YTL kotasyonlar; ay sonuna do!ru Amerikan faizlerinin %4,75 seviyesine yükseltilmesi ile beraber 1,3650 YTL seviyesine ula'm'tr. Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) da faiz artraca!na yönelik beklenti, Euro'nun az da olsa de!erlenmesine sebep olmu'tur. EUR/USD paritesi, Mart aynda 1,1982-1,2175 aral!nda dalgal bir hareket sergilemi'tir. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) gösterge eurotahvillerinin krlganl!; Ukrayna ve Peru dan gelen seçim sonuçlar, Brezilya Finans Bakan nn istifas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Ba'kanl! seçiminde ya'anan gecikme ve karma'klk sebebiyle artm', bunun sonucunda dövize endeksli borçlanma araçlar de!er kaybna u!ram'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,05, Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) ise %1,32 orannda de!er kaybetmi'tir. Nisan aynda piyasalara yön veren geli'meler; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Ba'kanl! na Durmu' Ylmaz n atanmas, Sosyal Güvenlik Yasas nn kabul edilmesiyle IMF nin 3. gözden geçirmeye yönelik herhangi bir engelin kalmamas ve Amerika Merkez Bankas (FED) Ba'kan Bernanke nin faiz artrmlarna ara verilece!i 'eklinde yorumlanan açklamalar olmu'tur. Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) bu açklamalarla e' zamanl gelen ve Avrupa daki ekonomik canlanmann güçlenmesi durumunda enflasyon riskini bertaraf etmek için faiz oranlarnda düzeltmeye gidebiliriz. açklamas ile yükseli'e geçen EUR/USD paritesi 1,25 seviyesinin üzerine çkm'tr. Ayn ba'larnda 1,3290 YTL seviyesinde olu'an USD kuru, ay ortasna do!ru 10 yllk ABD tahvil faizlerinin %4,97 den %5,12 seviyesine yükselmesi ile birlikte 1,3530 YTL seviyesine ula'm'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Nisan ayn %0,3 lük de!er kayb ile noktalam'tr. Mays ay genelde dünya piyasalar özellikle de Türkiye piyasalar açsndan kötü bir ay olmu'tur. Global likiditenin daralmasna neden olacak küresel faiz hadlerinin artmaya devam etme ihtimali ve paralelinde ABD faizlerindeki hzl trman' ile Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz oranlarn çeyrek baz puan daha artrarak %5 e yükseltmesi Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndan para çk' ya'anmasn kaçnlmaz hale getirmi'tir. Türkiye özelinde; beklentilerin üzerinde açklanan Nisan ay enflasyon verileri, cari i'lemler aç!na ili'kin endi'eler, Cumhurba'kan Sezer in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lk Sigortas Kanunu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) iade etmesi ve Dan'tay a yaplan silahl saldr tüm piyasalarda sert ve yabanc kaynakl sat'lara neden olmu'tur. 2

3 Bunun do!al sonucu olarak dolara olan talep artm' ve kur hzla yükselmi'tir. Panik ortamndan fayda sa!lama iste!indeki spekülatörlerin taleplerinin de etkisiyle, dolar son üç yln en yüksek seviyesi olan 1,56 YTL' yi, Euro ise 2 YTL yi görmü'tür. Dolar da %19, Euro da %22 lere varan bu yükseli' neticesinde; YTL sepet baznda %9.3 de!er yitirmi'tir. Mays aynda Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,442 de!er kaybederken, Türkiye endeksi %3,22 de!er kaybetmi'tir. Haziran ay içerisinde Amerika Merkez Bankas (FED), Avrupa Merkez Bankas (ECB) ve Japon Merkez Bankas (BOJ) cephelerinden gelen ve faiz artrmlarna devam edilece!i 'eklinde alglanan açklamalar; Mays 'okunu atlatmaya çal'an Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndaki olumsuz havann devam etmesine neden olmu'; özellikle Türkiye gibi d' 'oklara kar' daha krlgan ülkelerin piyasalarnda yüksek volatiliteye ve de!er kayplarna yol açm'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %0,673 de!er kaybederken, en kötü performans gösteren ülke %4,762 de!er kaybyla Türkiye olmu'tur. USD/YTL kotasyonlar 1,54 seviyesinden 1,70 seviyesine trmanm'; bu noktadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) tarafndan gerçekle'tirilen %2,25 lik faiz arttrm, piyasadaki likiditeyi emmeye yönelik YTL depo alm ihaleleri ve döviz piyasasna yönelik satm yönlü do!rudan müdahaleler ile 1,61 seviyelerine inmi'tir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas nn (TCMB), piyasalarda olumlu etki gösteren sk para politikas uygulamalarna; Amerika Merkez Bankas (FED) Ba'kan Bernanke nin beklentilerin aksine lml saylabilecek ve faizlerin ekonomik verilere göre yönlendirilece!ine dair açklamalar da eklenmi', ay sonuna do!ru dolar kuru 1,58 YTL seviyelerinde olu'mu'tur. Netice itibariyle Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) borçlanma araçlar ve piyasalar Haziran ay sonunda az da olsa toparlanmaya ba'lam'tr. Paritede bir ara 1,24 seviyelerine kadar olu'an gerileme ay sonuna do!ru terse dönmü' ve 1,27 seviyelerine ula'lm'tr. Temmuz ay ba'nda açklanan Haziran ay enflasyon rakamlarnn piyasa beklentilerinin altnda kalmas, 29 Haziran daki Amerika Merkez Bankas (FED) toplantsndan sonra uluslararas finans çevrelerinde olu'maya ba'layan iyimser beklentiler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) nn sk para politikas uygulamalar ile piyasaya yapt! do!rudan müdahalelerin, YTL nin de!erlenmesini sa!lamas ve Uluslararas Para Fonu (IMF) nun 3. ve 4. gözden geçirmeler sonucu 1,9 milyar USD krediyi serbest brakmas; Temmuz aynn önemli geli'meleri olmu'tur. Bunlarn yansra yurtiçinde makroekonomik endi'eler, yakla'an Cumhurba'kanl! seçimi ve Avrupa Birli!i ile ilgili geli'melerin etkisiyle artan belirsizlik ortam yüzünden yurtiçi piyasalar kararsz bir sürece girmi'tir. Global piyasalarda Amerika Merkez Bankas (FED) ve Avrupa Merkez Bankas (ECB) nn faiz artrm kararlar sonras geli'mi' ve geli'mekte olan ülkelerin faiz artrmlar birbirini takip etmi'tir. Yüksek cari i'lemler aç!, a'r de!erlenmi' yerel para birimi ve krlgan makro dengelere sahip ülkeler, dalgalanmalardan daha fazla 3

4 etkilenmi'tir. Yüksek cari açk veren Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika gibi ülkelerin enflasyon, faiz ve kur dengeleri daha da bozulmu'tur. Ay içerisinde, ABD faiz artrmlarnn sonuna yakla'lmasnn dü'ünülmesi, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarna yeniden ilgi uyanmasn sa!lam'tr. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yerel para birimlerinde bir miktar toparlanma oldu!u görülmü'tür. Genel atmosferdeki bu iyile'meden Türkiye piyasalar da payna dü'eni alm' ve kurda bir miktar toparlanma oldu!u görülmü'tür. Temmuz aynn ilk haftas 1,5370 YTL seviyesine ula'an USD en yüksek 1,6115 YTL seviyesinden i'lem görürken en dü'ük seviyesi 1,4850 YTL olmu'tur. Ayn ba'nda seviyesine kadar gerileyen parite; ay sonuna do!ru Amerika Merkez Bankas (FED) nn bir sure faiz artrmayaca! görü'ünün güçlenmesi ile seviyesine gerilemi'tir. Olumlu saylabilecek geli'melerin ve yaz mevsiminin etkisiyle Eurotahvil piyasalar de!er art'larna sahne olmu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) bir önceki aya göre %3,66 yükselmi'tir. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Türkiye endeksi de %5,16 artm'tr. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) mevcut olumlu havay, piyasadan tekrar borçlanmak için bir frsat olarak de!erlendirmi'; Türkiye, 2015 vadeli USD cinsinden Eurotahvil ile piyasadan 500 milyon USD borçlanm'tr. 8 A!ustos ta gerçekle'tirilen Amerika Merkez Bankas (FED) toplantsnda faiz artrm karar alnmamas, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndaki olumlu seyrin sürmesini sa!lasa da; Amerikan ekonomisindeki yava'lama sinyalleri ile birlikte Ortado!u da ya'anan gerginlik nedeniyle yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlar, yurtiçi piyasalar olumsuz etkilemi'tir. A!ustos ay ba'nda 1,4450 YTL seviyelerinde olu'an USD kuru, Amerikan ekonomisinde ba'gösteren tarafndaki stagflasyon endi'esiyle 1,5000 YTL seviyelerine yükselmi'tir. USD, Amerika Merkez Bankas (FED) nn faiz artrmlarna devam etmeyece!i öngörülerine ba!l olarak de!er kaybetmi', USD/EUR paritesi ay içinde 1,2940 seviyelerine kadar yükselmi' ay sonunda 1,2853 seviyesinde olu'mu'tur. ABD 10 yllk tahvil faizlerinin %4,92 seviyelerinden %4,75 seviyelerine kadar geriledi!i ayda Avrupa Merkez Bankas (ECB) faiz oranlarn %2,75 den %3 e yükseltmi'tir. A!ustos aynda Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) bir önceki aya göre %2,36, Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) de %2,42 yükselmi'tir. Amerika Merkez Bankas (FED) nn faizleri de!i'tirmeme kararnn ardndan; Macaristan, Tayland, Ekvador ve Brezilya gibi ülkelerde artan politik istikrarszlk ve Güney Afrika'nn cari aç!nn yüksek seyretmesi nedeniyle yatrmclarn Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarnda pozisyon azaltmalar Eylül ayna damgasn vurmu'tur. USD kuru eylül ayna 1,4500YTL seviyesinden ba'larken ayn üçüncü haftasna kadar 1,4500-1,4800 YTL bandnda hareket etmi'tir. Ancak Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yerel para birimlerinin de!er kaybetmesi, ABD ekonomisindeki endi'eler ve cari açk rakamna ili'kin tedirginlik sebepleriyle USD kuru 1,5400 YTL seviyesine trmanm'tr. 1,2880 direncini a'amayan EUR/USD paritesi 4

5 1,2667 deste!inde ay tamamlam'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) nin yakla'k %5 art' gösterdi!i Eylül aynda Türkiye Hazinesi USD cinsinden 2006'dan 2010'a kadar olan 7,4 milyar USD miktarla piyasada i'lem gören Eurotahvillerini, 1,5 milyar USD olarak yeni ihraç etti!i 2016 vadeli USD cinsinden Eurotahvil ile de!i'tirmi'tir. Bu borç takas genel olarak ba'arl olarak alglanm'tr. 2) Yatrm Politikalar ve Fon Performans: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da yabanc para cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ne yönlendirerek yatrmlarn de!erini enflasyon ve kur riskine kar' koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ylnn ilk üç aylk dönemi, genelde döviz cinsi kamu borçlanma araçlar piyasas açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine Müste'arl! tarafndan yaplan döviz cinsi kamu borçlanma araçlar ihalesi olmad!ndan ikincil piyasada i'lem yaplmaya çal'lm'tr. Bu dönemde USD/YTL kuru 1,30-1,36 bandnda hareket etmi'tir. Merkez Bankas nn 'ubat ayndaki tarihi müdahalesinden sonra USD/YTL seviyesi beklentilerin tersine 1,30 lara ula'm'tr. Bu do!rultuda USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr ylnn ikinci üç aylk dönemi, bir önceki dönemde oldu!u gibi döviz cinsi kamu borçlanma araçlar açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine Müste'arl! tarafndan yaplan sadece bir tane döviz cinsi kamu borçlanma araçlar ihalesi oldu!undan ikincil piyasaya yönlenilmi'tir. Nisan ay ba'larnda 1,32 seviyelerinde bulunan USD/YTL paritesi, dönem boyunca yükselen bir trend izlerken Haziran ay sonlarna do!ru 1,75 düzeyine gelerek son üç yln en yüksek de!erine ula'm'tr. YTL nin önemli de!er kaybna kar', Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) dönem içinde iki ola!anüstü toplantyla gecelik borçlanma faizini %13,25 ten önce %15,00 e, ardndan %17,25 e artrrken, iptal etti!i döviz alm ihalelerinin yerine döviz satm ihaleleri açm'tr.bunlarla beraber Haziran aynda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) döviz piyasasna üç defa do!rudan sat' yönünde müdahelede bulunmu'tur. Bu geli'meler do!rultusunda, USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr. Dönem ba'nda 1,21 seviyelerinde bulunan EUR/USD paritesi, en yüksek 1,30 seviyesini görürken dönemi 1,26 düzeyinde kapatm'tr. Fon portföyünde Euro cinsinden menkul kymet olmad!ndan paritedeki dalgal seyirden fon getirisi olumlu veya olumsuz etkilenmemi'tir. 5

6 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi döviz cinsi kamu borçlanma araçlar açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine ihalesi olmad!ndan ikincil piyasada i'lem yaplmaya çal'lm'tr. Temmuz ay ba'larnda 1,54 seviyelerinde bulunan USD/YTL paritesi, dönem boyunca yatay bir trend izlerken Eylül ay sonlarna do!ru 1,50 seviyesinde gerçekle'mi'tir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Temmuz da gecelik borçlanma faizini %17,25 ten %17,50 ye artrrken, di!er iki toplantda bu oran sabit tutup enflasyon verilerini yakndan izleyerek önümüzdeki dönemde karar alaca!n vurgulam'tr. Dönem içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) nn döviz piyasasna do!rudan müdahelesi olmam'tr. YTL nin hafif güçlü bir görüntü çizdi!i 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi boyunca USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr. Dönem boyunca EUR/USD paritesi, 1,25 1,29 bandnda yatay hareket segilerken 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi 1,27 düzeyinde kapatm'tr. Fon portföyünde Euro cinsinden menkul kymet olmad!ndan paritedeki dalgal seyirden fon getirisi olumlu veya olumsuz etkilenmemi'tir. Buna ba!l olarak 02 Ocak Ekim 2006 tarihleri arasnda fon getirisi %15,43 olarak gerçekle'irken, Benchmarknn (Kar'la'trma ölçütü) getirisi %15,29 olarak gerçekle'mi'tir. Fon kar'la'trma ölçütü Ba'bakanlk Sermaye Piyasas Kurulu nun tarihli ve KYD sayl karar gere!ince;1 Nisan 2005 ve öncesi için; 3 aylk döviz mevduat faiz oran ortalamas olarak,1 Nisan Nisan 2006 için; % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak, 05 Nisan 2006 sonras için; % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. 3) Fon Kurulu Kararlar: 02 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Sermaye Piyasas Kurulu nun 03/06/2005 tarih ve 22/719 sayl karar do!rultusunda, ek kayda alma ücretlerinin 01/01/2006 tarihinden sonra da Kurucu tarafndan kar'lanmasna devam edilmesine ve gelecek yllarda bu kararn yeniden de!erlendirilmesine karar verilmi'tir. 03 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fonumuz adna 03/01/2006 tarihinde 06/01/2006 valörlü olarak RMKB de alm yaplan TRT040407F19 tanml USD nominal de!erli tahvil i'leminin broker tarafndan sehven piyasa oranlar d'nda bir orandan gerçekle'tirildi!inden; fonu zarara 6

7 u!ratmamak adna ters i'lemi (sat' i'lemi), RMKB de tahvilin tahtas müsait olmad!ndan, yine 03/01/2006 tarihinde 06/01/2006 valörlü olarak borsa d'nda gerçekle'tirilmesine karar verilmi'tir. 16 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fon portföy yönetim sözle'mesindeki portföy yönetim komisyonu kriterleri nin 01/02/2006 tarihinden itibaren a'a!daki 'ekilde de!i'tirilmesine karar verilmi'tir. ESKR HALR: FON kendi tipi ve türü içinde portföy büyüklü!ü ve getirisi açsndan de!erlendirmeye tabi tutulur. E!er 8 (sekiz) adetten fazla emeklilik yatrm fonu varsa, portföy büyüklü!ü açsndan en büyük 8 (sekiz) adet emeklilik yatrm fonu seçilir. Fon büyüklü!ü itibariyle ilk 8 (sekiz) adet fonun içinde yer almyorsa, ilk 7 (yedi) fon seçilir ve FON 8. (sekizinci) olarak listeye dahil edilir. E!er FON un tip ve türünde piyasada 8 (sekiz) adetten daha az emeklilik yatrm fonu mevcut ise tüm fonlar listeye dahil edilir. Bu fonlarn aylk getirisi hesaplanr ve en büyük getiriden en küçük getiriye do!ru sralanr. YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti, FON un bu sralamada; 1. olmas durumunda % 0,60 2. olmas durumunda % 0,55 3. olmas veya daha a'a!da yer almas durumunda % 0,30 olarak belirlenecektir. FON un getirisinin kar'la'trma ölçütünün performansnn altnda kalmas durumunda yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin % 0,05 daha az ödenecektir. YÖNETRCR nin, KURUCU tarafndan kurulmu' olan ve YÖNETRCR tarafndan yönetilen emeklilik yatrm fonlarnda a'a!daki durumlarn sözkonusu oldu!u hallerde yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin; 1 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,01 2 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,03 3 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,05 daha az ödenecektir. (Getiriler, bir önceki ayn son i' gününden, ayn ayn son i' günündeki fon fiyatlar baz alnarak hesaplanr. Bu fiyatlarn temininde günlük gazetelerden ve Sermaye Piyasas Kurulu nun web sayfasndan yararlanlabilir. Bu kaynaklardan elde edilemeyen bilgiler, 7

8 fonun kurucu veya yöneticisinden sa!lanabilir. Getiriler virgülden sonra 4 (dört) basamak olacak 'ekilde bulunur). Grup Emeklilik Fonlar nda yukardaki 'artlar uygulanmayp her bir fon için portföy yönetim ücreti ayr ayr belirlenecektir. Ancak YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti % 0,25 orann geçemeyecektir. YENR HALR FON kendi tipi ve türü içinde portföy büyüklü!ü ve getirisi açsndan de!erlendirmeye tabi tutulur. E!er 8 (sekiz) adetten fazla emeklilik yatrm fonu varsa, portföy büyüklü!ü açsndan en büyük 8 (sekiz) adet emeklilik yatrm fonu seçilir. Fon büyüklü!ü itibariyle ilk 8 (sekiz) adet fonun içinde yer almyorsa, ilk 7 (yedi) fon seçilir ve FON 8. (sekizinci) olarak listeye dahil edilir. E!er FON un tip ve türünde piyasada 8 (sekiz) adetten daha az emeklilik yatrm fonu mevcut ise tüm fonlar listeye dahil edilir. (Kurucu ile ayn 'irketler grubunda yer alan 'irketlerin yönetti!i veya kurdu!u emeklilik yatrm fonlar bu sralamada yer almaz.)bu fonlarn aylk getirisi hesaplanr ve en büyük getiriden en küçük getiriye do!ru sralanr. YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti, FON un bu sralamada; Birinci %25 lik dilimde olmas durumunda % 0,60 Rkinci %25 lik dilimde olmas durumunda % 0,45 %50 lik dilimin altnda olmas durumunda % 0,30 olarak belirlenecektir. FON un i'letim gider kesintisi ile brütle'tirilmi' aylk getirisinin, kar'la'trma ölçütünün performansnn % 95 inin altnda kalmas durumunda yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin % 0,05 daha az ödenecektir. YÖNETRCR nin, KURUCU tarafndan kurulmu' olan ve YÖNETRCR tarafndan yönetilen emeklilik yatrm fonlarnda a'a!daki durumlarn sözkonusu oldu!u hallerde yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin; 1 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,01 2 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,03 3 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,05 daha az ödenecektir. (Getiriler, bir önceki ayn son i' günü ak'am açklanan ile ayn ayn son i' günü ak'am açklanan fon fiyatlar baz alnarak hesaplanr. Bu fiyatlarn temininde günlük gazetelerden ve Sermaye Piyasas Kurulu nun web sayfasndan yararlanlabilir. Bu 8

9 kaynaklardan elde edilemeyen bilgiler, fonun kurucu veya yöneticisinden sa!lanabilir. Getiriler virgülden sonra 2 (iki) basamak olacak 'ekilde bulunur). 10 Mart 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fon un Kar'la'trma Ölçütü nün a'a!daki 'ekilde de!i'tirilmesine karar verilmi'tir; (De!i'iklik tarihinden itibaren geçerli olacaktr.) KARBILABTIRMA ÖLÇÜTÜ; ESKR BEKRL Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar'la'trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. YENR BEKRL Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar'la'trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. 5 Nisan 2006 tarihli fon kurul kararna göre; tarihinden itibaren portföy performansnn ölçülmesi amacyla kullanlacak olan Vadeli Mevduat (TL) Endeksi hesaplamasnda a'a!da saylan 5 bankann bir aylk brüt mevduat faiz oranlar ortalamasnn esas alnmasna karar verilmi'tir. Yap ve Kredi Bankas A.B. Koçbank A.B. Türkiye Garanti Bankas A.B. Oyakbank A.B. HSBC Bank A.B. 9

10 4) Kurucu tarafndan kar!lanan Fon giderleri: Kurucu Taraf(ndan Kar+(lanan Harcamalar: Gider Türü YTL Ortalama Fon Toplam De!erine Oran % Rçtüzük, Rzahname ve Fon Tantm Formu De!i'ikli!i Rle Rlgili Masraflar 545,76 0,00 Resmi Defterler Noter Masraf 24,68 0,00 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi Ödemesi 90,60 0,00 Sermaye Piyasas Kurulu Ek Kayda Alma ve Finansal Faaliyet Harc Ödemeleri ,18 0,08 Toplam ,22 0,08 Turgut POLAT Genel Müdür Yardmcs (Fon Kurulu Üyesi) Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardmcs (Fon Kurulu Üyesi) 10

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2008 30.06.2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayı başlarında

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 7 Ocak 2011. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler Fırat Elektrik Daıtım ın devri dün gerçekleti

Piyasalarda Bugün. 7 Ocak 2011. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler Fırat Elektrik Daıtım ın devri dün gerçekleti 7 Ocak 2011 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Dünya borsalarında son haftalardaki sert yükseli sonrasında yorulma iaretleri görüyoruz. Wall Street beklentilerden iyi gelen isizlik bavurusu verilerine ramen

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı. AĞUSTOS 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler Fed Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren toplantıdan sonra aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23 2010 1. ÇEYREK 2010/1. ÇEYREK FON BÜLTENİ İçindekiler Piyasalara Genel Bakış... 5 Para Piyasaları ve Sabit Getirili Stratejiler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon (YFBL1)...11 Yapı Kredi Yatırım

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 17 Aralık 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi

Piyasalarda Bugün. 17 Aralık 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi 17 Aralık 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Merkez Bankası dün piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faizde 50 baz puanlık bir indirime gitti. Banka aynı zamanda 7 Ocak tan itibaren geçerli

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-30/09/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi Keşke demeden önce. www.allianzemeklilik.com.tr 01.2010 / 5.000 Ad. H-BS-15 (10) Yatırımlarınızın meyvesini emeklilik döneminizde toplayın Yanınızdaki Güç Allianz, 70 den fazla

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 9 Temmuz 21 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Şubat 2013, Sayı: 05. Yurt Dışı Gelişmeler. Yurt İçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Makro Ekonomi ve Strateji

Ekonomi Bülteni. 11 Şubat 2013, Sayı: 05. Yurt Dışı Gelişmeler. Yurt İçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Makro Ekonomi ve Strateji Ekonomi Bülteni, Sayı: 05 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji Kur Savaşları: Yine, Yeni, Yeniden Türkiye Kur Savaşlarının Neresinde? Ekonomik Araştırma

Detaylı