1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:"

Transkript

1 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde etkili olan olaylar; Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz artrmn durduraca!na dair beklentilerin güçlenmesi, menkul kymet kazançlarnn vergilendirilmesi uygulamasna ba'lanmas ile uluslararas derecelendirme kurulu'lar Standard & Poor's ve Fitch Ratings in Türkiye nin kredi görünümünü dura!andan olumluya çevirmesi olmu'tur. Ocak ay ba'nda 1,18 seviyesinde olan EUR/USD paritesi, Amerika da beklentilerin çok altnda gelen tarm d' istihdam verileri, ABD nin ticaret ve bütçe aç!nn devam etmesi, Ba'kan Bush un senatodan daha yüksek borç limitleri talep etmesi ve Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) faiz artrmna ba'lama ihtimalinin ortaya çkmas geli'melerinin etkisi ile 1,23 seviyesine kadar yükselmi'; ay sonunda ise 1,21 seviyelerinde olu'mu'tur. USD/YTL kotasyonlar ay boyunca EUR/USD paritesinin etkisi altnda a'a! yönlü bir seyir izleyerek 1,3210 seviyesine kadar gerilemi'tir. Global enflasyon beklentilerindeki dü'ü' ve Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz artrmlarnn sonuna yakla't!na dair piyasadaki güven, yüksek getirili enstrümanlara olan talebi artrm'tr. 10 yllk ABD tahvil faizlerinin ay ba'nda %4,35 seviyelerine kadar gerilemesi de, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yabanc borçlanma araçlarnn güçlü kalmasnda etkili olmu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Ocak ayn %1,05 art'la kapatm'tr. Bubat aynn ilk yarsnda kar realizasyonlarnn etkisiyle gerileyen geli'mekte olan piyasalar; ay ortasnda Amerika Merkez Bankas (FED) yeni ba'kan Ben Bernanke nin Amerikan Kongresi ne yapt! sunumun global faiz oranlarna ili'kin ksa vadeli belirsizli!i ortadan kaldrmas ve geli'mekte olan piyasalara devam eden fon giri'inin etkisiyle yeni bir yükseli' dalgasna girmi'tir. Bubat aynn ortasna kadar 1,3240 1,3350 bandnda hareket eden USD/YTL kotasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas nn (TCMB) do!rudan alm yönünde müdahalesine ra!men gerilemeye devam etmi' ve ayn son haftas itibariyle 1,3100 YTL seviyelerinde olu'mu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Bubat ayn %2,54 lük art'la kapatrken Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,20 yükseli' göstermi'tir. Japon Merkez Bankas nn (BOJ) gev'ek para politikasn çok yakn bir zamanda sona erdirece!ini açklamasyla, uzun süredir devam eden sfr "0" faiz politikasnn sonuna gelindi!i anla'lm'tr. Benzer bir 'ekilde Avrupa da açklanan veriler de 2 Mart ta, Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) faizleri artrma yoluna gidece!ini dü'ündürmü'tür. Bu geli'meler '!nda global likidite ko'ullarnn bozulaca! yönündeki endi'eler Mart aynda Geli'mekte Olan Ülkelere (GOÜ) yönelik risk alglamasn olumsuz etkilemi'tir. Türkiye piyasalar; Türkiye 1

2 Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) yeni ba'kannn atanmas konusunda belirsizlik, KDV indirimi ve memur maa' zamm konularnda IMF ile ya'anan gerginlik, yapsal reform takviminde görülen yava'lama ve global likidite ko'ullarnn bozulma gösterdi!i mevcut konjonktürde yüksek cari i'lemler aç!nn sürdürülebilme ihtimalinin zayflamas sebeplerinin etkisiyle di!er Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarna göre daha olumsuz etkilenmi'tir. Mart aynn ortasna kadar 1,3020 1,3505 YTL bandnda hareket eden USD/YTL kotasyonlar; ay sonuna do!ru Amerikan faizlerinin %4,75 seviyesine yükseltilmesi ile beraber 1,3650 YTL seviyesine ula'm'tr. Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) da faiz artraca!na yönelik beklenti, Euro'nun az da olsa de!erlenmesine sebep olmu'tur. EUR/USD paritesi, Mart aynda 1,1982-1,2175 aral!nda dalgal bir hareket sergilemi'tir. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) gösterge eurotahvillerinin krlganl!; Ukrayna ve Peru dan gelen seçim sonuçlar, Brezilya Finans Bakan nn istifas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Ba'kanl! seçiminde ya'anan gecikme ve karma'klk sebebiyle artm', bunun sonucunda dövize endeksli borçlanma araçlar de!er kaybna u!ram'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,05, Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) ise %1,32 orannda de!er kaybetmi'tir. Nisan aynda piyasalara yön veren geli'meler; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Ba'kanl! na Durmu' Ylmaz n atanmas, Sosyal Güvenlik Yasas nn kabul edilmesiyle IMF nin 3. gözden geçirmeye yönelik herhangi bir engelin kalmamas ve Amerika Merkez Bankas (FED) Ba'kan Bernanke nin faiz artrmlarna ara verilece!i 'eklinde yorumlanan açklamalar olmu'tur. Avrupa Merkez Bankas nn (ECB) bu açklamalarla e' zamanl gelen ve Avrupa daki ekonomik canlanmann güçlenmesi durumunda enflasyon riskini bertaraf etmek için faiz oranlarnda düzeltmeye gidebiliriz. açklamas ile yükseli'e geçen EUR/USD paritesi 1,25 seviyesinin üzerine çkm'tr. Ayn ba'larnda 1,3290 YTL seviyesinde olu'an USD kuru, ay ortasna do!ru 10 yllk ABD tahvil faizlerinin %4,97 den %5,12 seviyesine yükselmesi ile birlikte 1,3530 YTL seviyesine ula'm'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Nisan ayn %0,3 lük de!er kayb ile noktalam'tr. Mays ay genelde dünya piyasalar özellikle de Türkiye piyasalar açsndan kötü bir ay olmu'tur. Global likiditenin daralmasna neden olacak küresel faiz hadlerinin artmaya devam etme ihtimali ve paralelinde ABD faizlerindeki hzl trman' ile Amerika Merkez Bankas nn (FED) faiz oranlarn çeyrek baz puan daha artrarak %5 e yükseltmesi Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndan para çk' ya'anmasn kaçnlmaz hale getirmi'tir. Türkiye özelinde; beklentilerin üzerinde açklanan Nisan ay enflasyon verileri, cari i'lemler aç!na ili'kin endi'eler, Cumhurba'kan Sezer in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lk Sigortas Kanunu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) iade etmesi ve Dan'tay a yaplan silahl saldr tüm piyasalarda sert ve yabanc kaynakl sat'lara neden olmu'tur. 2

3 Bunun do!al sonucu olarak dolara olan talep artm' ve kur hzla yükselmi'tir. Panik ortamndan fayda sa!lama iste!indeki spekülatörlerin taleplerinin de etkisiyle, dolar son üç yln en yüksek seviyesi olan 1,56 YTL' yi, Euro ise 2 YTL yi görmü'tür. Dolar da %19, Euro da %22 lere varan bu yükseli' neticesinde; YTL sepet baznda %9.3 de!er yitirmi'tir. Mays aynda Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %2,442 de!er kaybederken, Türkiye endeksi %3,22 de!er kaybetmi'tir. Haziran ay içerisinde Amerika Merkez Bankas (FED), Avrupa Merkez Bankas (ECB) ve Japon Merkez Bankas (BOJ) cephelerinden gelen ve faiz artrmlarna devam edilece!i 'eklinde alglanan açklamalar; Mays 'okunu atlatmaya çal'an Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndaki olumsuz havann devam etmesine neden olmu'; özellikle Türkiye gibi d' 'oklara kar' daha krlgan ülkelerin piyasalarnda yüksek volatiliteye ve de!er kayplarna yol açm'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) %0,673 de!er kaybederken, en kötü performans gösteren ülke %4,762 de!er kaybyla Türkiye olmu'tur. USD/YTL kotasyonlar 1,54 seviyesinden 1,70 seviyesine trmanm'; bu noktadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) tarafndan gerçekle'tirilen %2,25 lik faiz arttrm, piyasadaki likiditeyi emmeye yönelik YTL depo alm ihaleleri ve döviz piyasasna yönelik satm yönlü do!rudan müdahaleler ile 1,61 seviyelerine inmi'tir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas nn (TCMB), piyasalarda olumlu etki gösteren sk para politikas uygulamalarna; Amerika Merkez Bankas (FED) Ba'kan Bernanke nin beklentilerin aksine lml saylabilecek ve faizlerin ekonomik verilere göre yönlendirilece!ine dair açklamalar da eklenmi', ay sonuna do!ru dolar kuru 1,58 YTL seviyelerinde olu'mu'tur. Netice itibariyle Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) borçlanma araçlar ve piyasalar Haziran ay sonunda az da olsa toparlanmaya ba'lam'tr. Paritede bir ara 1,24 seviyelerine kadar olu'an gerileme ay sonuna do!ru terse dönmü' ve 1,27 seviyelerine ula'lm'tr. Temmuz ay ba'nda açklanan Haziran ay enflasyon rakamlarnn piyasa beklentilerinin altnda kalmas, 29 Haziran daki Amerika Merkez Bankas (FED) toplantsndan sonra uluslararas finans çevrelerinde olu'maya ba'layan iyimser beklentiler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) nn sk para politikas uygulamalar ile piyasaya yapt! do!rudan müdahalelerin, YTL nin de!erlenmesini sa!lamas ve Uluslararas Para Fonu (IMF) nun 3. ve 4. gözden geçirmeler sonucu 1,9 milyar USD krediyi serbest brakmas; Temmuz aynn önemli geli'meleri olmu'tur. Bunlarn yansra yurtiçinde makroekonomik endi'eler, yakla'an Cumhurba'kanl! seçimi ve Avrupa Birli!i ile ilgili geli'melerin etkisiyle artan belirsizlik ortam yüzünden yurtiçi piyasalar kararsz bir sürece girmi'tir. Global piyasalarda Amerika Merkez Bankas (FED) ve Avrupa Merkez Bankas (ECB) nn faiz artrm kararlar sonras geli'mi' ve geli'mekte olan ülkelerin faiz artrmlar birbirini takip etmi'tir. Yüksek cari i'lemler aç!, a'r de!erlenmi' yerel para birimi ve krlgan makro dengelere sahip ülkeler, dalgalanmalardan daha fazla 3

4 etkilenmi'tir. Yüksek cari açk veren Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika gibi ülkelerin enflasyon, faiz ve kur dengeleri daha da bozulmu'tur. Ay içerisinde, ABD faiz artrmlarnn sonuna yakla'lmasnn dü'ünülmesi, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarna yeniden ilgi uyanmasn sa!lam'tr. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yerel para birimlerinde bir miktar toparlanma oldu!u görülmü'tür. Genel atmosferdeki bu iyile'meden Türkiye piyasalar da payna dü'eni alm' ve kurda bir miktar toparlanma oldu!u görülmü'tür. Temmuz aynn ilk haftas 1,5370 YTL seviyesine ula'an USD en yüksek 1,6115 YTL seviyesinden i'lem görürken en dü'ük seviyesi 1,4850 YTL olmu'tur. Ayn ba'nda seviyesine kadar gerileyen parite; ay sonuna do!ru Amerika Merkez Bankas (FED) nn bir sure faiz artrmayaca! görü'ünün güçlenmesi ile seviyesine gerilemi'tir. Olumlu saylabilecek geli'melerin ve yaz mevsiminin etkisiyle Eurotahvil piyasalar de!er art'larna sahne olmu'tur. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) bir önceki aya göre %3,66 yükselmi'tir. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) Türkiye endeksi de %5,16 artm'tr. Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) mevcut olumlu havay, piyasadan tekrar borçlanmak için bir frsat olarak de!erlendirmi'; Türkiye, 2015 vadeli USD cinsinden Eurotahvil ile piyasadan 500 milyon USD borçlanm'tr. 8 A!ustos ta gerçekle'tirilen Amerika Merkez Bankas (FED) toplantsnda faiz artrm karar alnmamas, Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarndaki olumlu seyrin sürmesini sa!lasa da; Amerikan ekonomisindeki yava'lama sinyalleri ile birlikte Ortado!u da ya'anan gerginlik nedeniyle yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlar, yurtiçi piyasalar olumsuz etkilemi'tir. A!ustos ay ba'nda 1,4450 YTL seviyelerinde olu'an USD kuru, Amerikan ekonomisinde ba'gösteren tarafndaki stagflasyon endi'esiyle 1,5000 YTL seviyelerine yükselmi'tir. USD, Amerika Merkez Bankas (FED) nn faiz artrmlarna devam etmeyece!i öngörülerine ba!l olarak de!er kaybetmi', USD/EUR paritesi ay içinde 1,2940 seviyelerine kadar yükselmi' ay sonunda 1,2853 seviyesinde olu'mu'tur. ABD 10 yllk tahvil faizlerinin %4,92 seviyelerinden %4,75 seviyelerine kadar geriledi!i ayda Avrupa Merkez Bankas (ECB) faiz oranlarn %2,75 den %3 e yükseltmi'tir. A!ustos aynda Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) bir önceki aya göre %2,36, Türkiye Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) de %2,42 yükselmi'tir. Amerika Merkez Bankas (FED) nn faizleri de!i'tirmeme kararnn ardndan; Macaristan, Tayland, Ekvador ve Brezilya gibi ülkelerde artan politik istikrarszlk ve Güney Afrika'nn cari aç!nn yüksek seyretmesi nedeniyle yatrmclarn Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) piyasalarnda pozisyon azaltmalar Eylül ayna damgasn vurmu'tur. USD kuru eylül ayna 1,4500YTL seviyesinden ba'larken ayn üçüncü haftasna kadar 1,4500-1,4800 YTL bandnda hareket etmi'tir. Ancak Geli'mekte Olan Ülke (GOÜ) yerel para birimlerinin de!er kaybetmesi, ABD ekonomisindeki endi'eler ve cari açk rakamna ili'kin tedirginlik sebepleriyle USD kuru 1,5400 YTL seviyesine trmanm'tr. 1,2880 direncini a'amayan EUR/USD paritesi 4

5 1,2667 deste!inde ay tamamlam'tr. Geli'mekte Olan Ülkeler Bono Endeksi (EMBI+) nin yakla'k %5 art' gösterdi!i Eylül aynda Türkiye Hazinesi USD cinsinden 2006'dan 2010'a kadar olan 7,4 milyar USD miktarla piyasada i'lem gören Eurotahvillerini, 1,5 milyar USD olarak yeni ihraç etti!i 2016 vadeli USD cinsinden Eurotahvil ile de!i'tirmi'tir. Bu borç takas genel olarak ba'arl olarak alglanm'tr. 2) Yatrm Politikalar ve Fon Performans: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da yabanc para cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ne yönlendirerek yatrmlarn de!erini enflasyon ve kur riskine kar' koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ylnn ilk üç aylk dönemi, genelde döviz cinsi kamu borçlanma araçlar piyasas açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine Müste'arl! tarafndan yaplan döviz cinsi kamu borçlanma araçlar ihalesi olmad!ndan ikincil piyasada i'lem yaplmaya çal'lm'tr. Bu dönemde USD/YTL kuru 1,30-1,36 bandnda hareket etmi'tir. Merkez Bankas nn 'ubat ayndaki tarihi müdahalesinden sonra USD/YTL seviyesi beklentilerin tersine 1,30 lara ula'm'tr. Bu do!rultuda USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr ylnn ikinci üç aylk dönemi, bir önceki dönemde oldu!u gibi döviz cinsi kamu borçlanma araçlar açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine Müste'arl! tarafndan yaplan sadece bir tane döviz cinsi kamu borçlanma araçlar ihalesi oldu!undan ikincil piyasaya yönlenilmi'tir. Nisan ay ba'larnda 1,32 seviyelerinde bulunan USD/YTL paritesi, dönem boyunca yükselen bir trend izlerken Haziran ay sonlarna do!ru 1,75 düzeyine gelerek son üç yln en yüksek de!erine ula'm'tr. YTL nin önemli de!er kaybna kar', Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) dönem içinde iki ola!anüstü toplantyla gecelik borçlanma faizini %13,25 ten önce %15,00 e, ardndan %17,25 e artrrken, iptal etti!i döviz alm ihalelerinin yerine döviz satm ihaleleri açm'tr.bunlarla beraber Haziran aynda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) döviz piyasasna üç defa do!rudan sat' yönünde müdahelede bulunmu'tur. Bu geli'meler do!rultusunda, USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr. Dönem ba'nda 1,21 seviyelerinde bulunan EUR/USD paritesi, en yüksek 1,30 seviyesini görürken dönemi 1,26 düzeyinde kapatm'tr. Fon portföyünde Euro cinsinden menkul kymet olmad!ndan paritedeki dalgal seyirden fon getirisi olumlu veya olumsuz etkilenmemi'tir. 5

6 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi döviz cinsi kamu borçlanma araçlar açsndan son derece sakin bir dönem olmu'tur. Bu dönemde Hazine ihalesi olmad!ndan ikincil piyasada i'lem yaplmaya çal'lm'tr. Temmuz ay ba'larnda 1,54 seviyelerinde bulunan USD/YTL paritesi, dönem boyunca yatay bir trend izlerken Eylül ay sonlarna do!ru 1,50 seviyesinde gerçekle'mi'tir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) Temmuz da gecelik borçlanma faizini %17,25 ten %17,50 ye artrrken, di!er iki toplantda bu oran sabit tutup enflasyon verilerini yakndan izleyerek önümüzdeki dönemde karar alaca!n vurgulam'tr. Dönem içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) nn döviz piyasasna do!rudan müdahelesi olmam'tr. YTL nin hafif güçlü bir görüntü çizdi!i 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi boyunca USD/YTL seviyelerine göre yasal snrlamalar çerçevesinde fon portföyü olu'turularak getiri maksimize edilmeye çal'lm'tr. Dönem boyunca EUR/USD paritesi, 1,25 1,29 bandnda yatay hareket segilerken 2006 ylnn üçüncü üç aylk dönemi 1,27 düzeyinde kapatm'tr. Fon portföyünde Euro cinsinden menkul kymet olmad!ndan paritedeki dalgal seyirden fon getirisi olumlu veya olumsuz etkilenmemi'tir. Buna ba!l olarak 02 Ocak Ekim 2006 tarihleri arasnda fon getirisi %15,43 olarak gerçekle'irken, Benchmarknn (Kar'la'trma ölçütü) getirisi %15,29 olarak gerçekle'mi'tir. Fon kar'la'trma ölçütü Ba'bakanlk Sermaye Piyasas Kurulu nun tarihli ve KYD sayl karar gere!ince;1 Nisan 2005 ve öncesi için; 3 aylk döviz mevduat faiz oran ortalamas olarak,1 Nisan Nisan 2006 için; % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak, 05 Nisan 2006 sonras için; % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. 3) Fon Kurulu Kararlar: 02 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Sermaye Piyasas Kurulu nun 03/06/2005 tarih ve 22/719 sayl karar do!rultusunda, ek kayda alma ücretlerinin 01/01/2006 tarihinden sonra da Kurucu tarafndan kar'lanmasna devam edilmesine ve gelecek yllarda bu kararn yeniden de!erlendirilmesine karar verilmi'tir. 03 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fonumuz adna 03/01/2006 tarihinde 06/01/2006 valörlü olarak RMKB de alm yaplan TRT040407F19 tanml USD nominal de!erli tahvil i'leminin broker tarafndan sehven piyasa oranlar d'nda bir orandan gerçekle'tirildi!inden; fonu zarara 6

7 u!ratmamak adna ters i'lemi (sat' i'lemi), RMKB de tahvilin tahtas müsait olmad!ndan, yine 03/01/2006 tarihinde 06/01/2006 valörlü olarak borsa d'nda gerçekle'tirilmesine karar verilmi'tir. 16 Ocak 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fon portföy yönetim sözle'mesindeki portföy yönetim komisyonu kriterleri nin 01/02/2006 tarihinden itibaren a'a!daki 'ekilde de!i'tirilmesine karar verilmi'tir. ESKR HALR: FON kendi tipi ve türü içinde portföy büyüklü!ü ve getirisi açsndan de!erlendirmeye tabi tutulur. E!er 8 (sekiz) adetten fazla emeklilik yatrm fonu varsa, portföy büyüklü!ü açsndan en büyük 8 (sekiz) adet emeklilik yatrm fonu seçilir. Fon büyüklü!ü itibariyle ilk 8 (sekiz) adet fonun içinde yer almyorsa, ilk 7 (yedi) fon seçilir ve FON 8. (sekizinci) olarak listeye dahil edilir. E!er FON un tip ve türünde piyasada 8 (sekiz) adetten daha az emeklilik yatrm fonu mevcut ise tüm fonlar listeye dahil edilir. Bu fonlarn aylk getirisi hesaplanr ve en büyük getiriden en küçük getiriye do!ru sralanr. YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti, FON un bu sralamada; 1. olmas durumunda % 0,60 2. olmas durumunda % 0,55 3. olmas veya daha a'a!da yer almas durumunda % 0,30 olarak belirlenecektir. FON un getirisinin kar'la'trma ölçütünün performansnn altnda kalmas durumunda yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin % 0,05 daha az ödenecektir. YÖNETRCR nin, KURUCU tarafndan kurulmu' olan ve YÖNETRCR tarafndan yönetilen emeklilik yatrm fonlarnda a'a!daki durumlarn sözkonusu oldu!u hallerde yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin; 1 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,01 2 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,03 3 fonun 4. srann altnda kalmas durumunda % 0,05 daha az ödenecektir. (Getiriler, bir önceki ayn son i' gününden, ayn ayn son i' günündeki fon fiyatlar baz alnarak hesaplanr. Bu fiyatlarn temininde günlük gazetelerden ve Sermaye Piyasas Kurulu nun web sayfasndan yararlanlabilir. Bu kaynaklardan elde edilemeyen bilgiler, 7

8 fonun kurucu veya yöneticisinden sa!lanabilir. Getiriler virgülden sonra 4 (dört) basamak olacak 'ekilde bulunur). Grup Emeklilik Fonlar nda yukardaki 'artlar uygulanmayp her bir fon için portföy yönetim ücreti ayr ayr belirlenecektir. Ancak YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti % 0,25 orann geçemeyecektir. YENR HALR FON kendi tipi ve türü içinde portföy büyüklü!ü ve getirisi açsndan de!erlendirmeye tabi tutulur. E!er 8 (sekiz) adetten fazla emeklilik yatrm fonu varsa, portföy büyüklü!ü açsndan en büyük 8 (sekiz) adet emeklilik yatrm fonu seçilir. Fon büyüklü!ü itibariyle ilk 8 (sekiz) adet fonun içinde yer almyorsa, ilk 7 (yedi) fon seçilir ve FON 8. (sekizinci) olarak listeye dahil edilir. E!er FON un tip ve türünde piyasada 8 (sekiz) adetten daha az emeklilik yatrm fonu mevcut ise tüm fonlar listeye dahil edilir. (Kurucu ile ayn 'irketler grubunda yer alan 'irketlerin yönetti!i veya kurdu!u emeklilik yatrm fonlar bu sralamada yer almaz.)bu fonlarn aylk getirisi hesaplanr ve en büyük getiriden en küçük getiriye do!ru sralanr. YÖNETRCR ye fon büyüklü!ü üzerinden ödenecek olan yllk portföy yönetim ücreti, FON un bu sralamada; Birinci %25 lik dilimde olmas durumunda % 0,60 Rkinci %25 lik dilimde olmas durumunda % 0,45 %50 lik dilimin altnda olmas durumunda % 0,30 olarak belirlenecektir. FON un i'letim gider kesintisi ile brütle'tirilmi' aylk getirisinin, kar'la'trma ölçütünün performansnn % 95 inin altnda kalmas durumunda yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin % 0,05 daha az ödenecektir. YÖNETRCR nin, KURUCU tarafndan kurulmu' olan ve YÖNETRCR tarafndan yönetilen emeklilik yatrm fonlarnda a'a!daki durumlarn sözkonusu oldu!u hallerde yukarda yazl olan portföy yönetim ücretlerinin; 1 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,01 2 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,03 3 fonun %50 lik dilimin altnda kalmas durumunda % 0,05 daha az ödenecektir. (Getiriler, bir önceki ayn son i' günü ak'am açklanan ile ayn ayn son i' günü ak'am açklanan fon fiyatlar baz alnarak hesaplanr. Bu fiyatlarn temininde günlük gazetelerden ve Sermaye Piyasas Kurulu nun web sayfasndan yararlanlabilir. Bu 8

9 kaynaklardan elde edilemeyen bilgiler, fonun kurucu veya yöneticisinden sa!lanabilir. Getiriler virgülden sonra 2 (iki) basamak olacak 'ekilde bulunur). 10 Mart 2006 tarihli fon kurul kararna göre; Fon un Kar'la'trma Ölçütü nün a'a!daki 'ekilde de!i'tirilmesine karar verilmi'tir; (De!i'iklik tarihinden itibaren geçerli olacaktr.) KARBILABTIRMA ÖLÇÜTÜ; ESKR BEKRL Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar'la'trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. YENR BEKRL Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar'la'trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DRBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi'tir. 5 Nisan 2006 tarihli fon kurul kararna göre; tarihinden itibaren portföy performansnn ölçülmesi amacyla kullanlacak olan Vadeli Mevduat (TL) Endeksi hesaplamasnda a'a!da saylan 5 bankann bir aylk brüt mevduat faiz oranlar ortalamasnn esas alnmasna karar verilmi'tir. Yap ve Kredi Bankas A.B. Koçbank A.B. Türkiye Garanti Bankas A.B. Oyakbank A.B. HSBC Bank A.B. 9

10 4) Kurucu tarafndan kar!lanan Fon giderleri: Kurucu Taraf(ndan Kar+(lanan Harcamalar: Gider Türü YTL Ortalama Fon Toplam De!erine Oran % Rçtüzük, Rzahname ve Fon Tantm Formu De!i'ikli!i Rle Rlgili Masraflar 545,76 0,00 Resmi Defterler Noter Masraf 24,68 0,00 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi Ödemesi 90,60 0,00 Sermaye Piyasas Kurulu Ek Kayda Alma ve Finansal Faaliyet Harc Ödemeleri ,18 0,08 Toplam ,22 0,08 Turgut POLAT Genel Müdür Yardmcs (Fon Kurulu Üyesi) Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardmcs (Fon Kurulu Üyesi) 10

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2007 30.06.2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayının

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2007 30.09.2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayının

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.03.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2008 30.06.2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayı başlarında

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-31/12/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

tarihleri arasında fon getirisi %3,38 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %4,58 olarak gerçekleşmiştir.

tarihleri arasında fon getirisi %3,38 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %4,58 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2007 31.12.2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayının

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Küresel ekonomide erken ve ne kadar süreceği belirsiz bir düzeltme hareketinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

31/03/2005 tarihli Bilanço (YTL) 31/03/2005 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) ,- Borçlar (-) 390,- Fon Toplam Değeri 257.

31/03/2005 tarihli Bilanço (YTL) 31/03/2005 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) ,- Borçlar (-) 390,- Fon Toplam Değeri 257. 01/01/2005 31/03/2005 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Şubat Ayı nda, ABD de mevcut parasal genişleme programının (QE3) yavaşlatılabileceği,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 7 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013 30 Haziran 2013 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK RAPORU Bu rapor Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK RAPORU Bu rapor Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım 26/06/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki sırayla

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 02.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) Bu rapor AvivaSA Emeklilik e Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06. BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06.2015 1. GENEL BİLGİLER : Fon un Unvanı Fon un Türü Fon Tutarı ve Pay Sayısı

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013

Detaylı

07/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: 16/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar:

07/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: 16/03/2012 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisinde 2011 son çeyreğinden itibaren Euro Bölgesinde artan belirsizlikler

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılının ilk yarısı, yurtdışında Fed, yurtiçinde ise siyasi

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Küresel ekonomide erken ve ne kadar

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 1 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Küresel ekonomide erken ve ne kadar süreceği belirsiz bir düzeltme hareketinin olumsuz

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

19/01/2011 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar:

19/01/2011 tarihli fon kurulu toplantısında alınan karar: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2011 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Global piyasalarda 2011 in son çeyreğinde Avrupa yine ön plandaydı. Aralık

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 01/01/2014 31/12/2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İMKB 100 endeksi, Mart ayı içerisinde %8,28 lik artış göstererek 85.899 seviyesinden

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 01/01/2014 31/12/2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli

Detaylı