Devre: XI Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi"

Transkript

1 Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

2

3 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~ "~~"": ;"'"" Başvekâlet 29 Kasım 953 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-826/3208 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 28. XI. 958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil , ", 5 ' r ' * ',." A. Menderes Masraf Bütçesi Esbabı Muoibesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 959 yılı cari masrafları 958 yılına nazaran lira fazlasiyle lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddizatında lira ise de muhtelif tertiplerden geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan lira düşülünce hakiki fazlalık yakarda belirtildiği veçhile lira/lan ibaret bulunmaktadır. Hizmetin itasına yetecekleri tahmin olunan fa sulardaki tahsisatlar geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. Fazla ve noksanların alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. Fazlalar:.; -- % nci faslın 2 nci vilâyetler memurları maaşları maddesinde olup yıl içinde vukubulan ferfilerle ödenmekte bulunan üst dereceler farklarından doğmuştur. Hesabı: Fiili kadronun yıllığı ' * ödenmekte bulunan üst dereceler farklarının yıllığı ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat yılı teklifi Geçen yılın tahsisatı Zammedilen fark. r..* 'irııı,,i (S. Sayısı: 50)

4 Fazlalar nci faslın 2 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesinde olup cetvele ilâve olunan 75 lira ücretli bir gece bekçisi kadrosundan doğmuştur. Hesabı : Kadronun yıllığı ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat yılı teklifi 5 Geçen yılın tahsisatı Zammedilen fark nci faslın 22 nci (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesinde olup kadroda vâki değişiklikten münbaistir. Hesabı : kadrosunun yıllığı Eklenen kadroların yıllığı (Ateşçi : 2 X 75, itlaf ıf ar teknisiyeni 6X 225) Tenzil olunan kadroların yıllığı (Gemi adamı : 2 X 50, 7 X 25, işçibaşı X 50, işçi 5 X 25) ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat yılı teklifi Geçen yılın tahsisatı Zammedilen fark 206 nci faslın 2 nci (Vilâyet memurları çocuk zammı) maddesindedir. Halen zamma müstahak 53 çocuk mevcudolup bunların yıllık hakedişleri liradır. Fazla,, yıl içinde doğacak çocuklar içindir ncu faslın nci maddsinde olup maaş ve ücretler faslmdaki tahavvüldeıı meydana gelmiş kanuni bir artıştır ncu faslın 2 nci maddesinde olup kanuni bir artıştır ncu faslın 4 ncü maddesinde olup kanuni bir artıştır; nci gece pratika ücreti faslında olup ödenmekte olan ücretlere yapılan zamda» tahassul etmiştir nci faslın kırtasiye, öteberi, aydınlatma ve ısıtma maddelerinde olup bu tertiplerin mevzularına dâhil maddeler fiyatlarındaki artıştan tahassul etmiştir nci faslın kırtasiye, öteberi, aydınlatma ve ısıtma maddelerinde olup bu tertiplerin mevzularına dâhil maddeler fiyatlarındaki artıştan tahassul etmiştir. 303 ncü fasılda olup baskı fiyatlarının yükselmesi neticesinde yapılmış bir zamdır nci kira faslında olup halen merkez ve idare ittihazı için kira ile tutulan binalara yıl içinde tutulacak binalar için artırılmıştır. (S. Sayısı : 50 )

5 _6- Noksanlar,. I nçı giyecekler faslında olup elbiselik kumaş ve malzeme ile diğer giyim eşyası fiyatlarında vuku bulan ayarlama ve dikiş ücretlerindeki vâki artıştan tahassui eylemiştir nci harcırahlar faslının maddelerinde olup nakliye ücretlerinde vâki artış dolalayısiyle asgari bir hesapla bu miktar artırılmıştır. 308 nci tedavi masrafları faslında, olup harcırah tarifeleriyle ilâç fiyatlarındaki artış neticesinde yapılan bir zamdır ncu faslın vilâyetler taşıtları işletme ve onarma maddelerinde olup akar yakıt fiyatlarındaki ayarlama ve tamir malzemesi fiyatlarındaki artıştan tahassui etmiştir ncü fasılda olup nakliye ücretlerindeki artış neticesinde bu miktar zammedilmiştir nci fasılda olup 6696 sayılı Kanunun 7 nci maddesine tevfikan konulmuş bir tahsisattır Yekûn nci faslın 2 nci (Merkez memurları ücreti) maddesinde olup tasarruf mülâhazasiyle (L) cetveline alman 2 ücretli kadrodan münbahistir nci fasılda olup ödenecek borç olmamasından dolayı tenzil edilmiştir Yekûn Yatırımlar bütçesi esbabı mucibesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 959 yılı yatırım masrafları hizmetin ifasına yeteceği düşüncesiyle lira olarak tesbit edilmiştir. Varidat bütçesi esbabı mucibesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 959 yılı varidatı 958 yılma nazaran lira fazlasiyle lira olarak tahmin edilmiştir. Fazlalık haddizatında lira ise de bu miktardan geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil olunan lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği üzere liradan ibarettir. Fazla ve noksanların alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağıdadır. Fazlalar 7 nci faslın nci (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. Son aylarda boğazlardan transit geçen gemilerin adedinde vâki artıştan bu miktar fazlasiyle resim tahsil edileceğinin tahminine binaen artırılmıştır nci faslın 3 ncü (Çeşitli varidat) maddesinde olup eski yıllar tahsilâtına nazaran artırılmıştır ncü (Geçen yıldan devredilecek nakit) faslmdadır. Bütçenin muhtelif fasıllardan olan tasarruflar dolayısiyle bu miktar fazla devredileceği tahmin edilmiştir Yekûn (S. Sayısı : 50)

6 Noksanlar, lira nci faslın 3 ncü (Bulaşık Resmi) maddesinde olup tahsilat ve ameliyat seyrine göre tenzil olunmuştur ncü (Umumi bütçeden yardım) faslında olup umum müdürlük varidatmdaki artış, neticesinde bu miktar tenzil edilmiştir nci faslın 4 ncü maddesinde olup Izmitte kira getiren bir binanın istimlâki dolayısiyle tenzil edilmiştir Yekûn NOT i Raporu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Bütçe raporu İle beraberdir. (S. Sayım : 50)

7 Bütçe Encümeni mazbatası T. B. M. M. Bütçe Encümeni 26. /. 959 Esas No : /265 Karar No : 37 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29. XI. 958 tarihli ve 7-826/3208 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Sıhhat ve içtimai Muaveniet Vekili, Hudut ve Sahiller Sıhhat ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Umum Müdürlüğün 959 malî yılı bütçesi ile birlikte Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesini tetkik eden raportörlerimizin vermiş oldukları müşterek rapor tetkik edildikten ve Umum Müdürlüğü alâkalandıran mevzular üzerinde sorulan sualler Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. Umum Müdürlüğün 959 malî yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle lira fazlalıkla 9Ö6 63 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup fasıllar üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri Hükümet gerekçesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah 'edilmiş olup encûmenimizce yapılan tetkik sonunda mevzu tahsisatların ifasi muktazi hizmetlere kifayet edeceği müşahede edilmiş olduğundan (A/l) işaretli cetvel yekûnu Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da lira fazlalıkla lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu varidat lirası tahsil olunan resimlerden, lirası çeşitli varidattan, lirası umumi bütçeden ayrılan tahsisattan ve lirası da geçen yıldan devrolunan nakid mevcudundan tahassul etmekte Yüksek Reisliğe olup bu tahmin ve etsbit encûmenimizce de aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. Hudut ve Sahüler Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Hükümetin teklifi veçhile encûmenimizce de aynen kabul edilmiş olmakla Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkesir //. îmre Mazbata Muharriri İzmir B. Bilgin Adana Muhalifim R. Tekeli Antalya K. Akmanlar Artvin Y. Gümüşel Bolu S. Bilir Çorum H. Bulgurlu Diyarbakır H. Turgut Erzincan R. Bayındır istanbul M. Erdener istanbul N. N. Yücel Kars Muhalifim B. öcal j. Reisvekili Muğla N. Özsan Kâtip Diyarbakır M. H. Ünal Ankara Muhalifim /. Seçkin Artvin ll.^çeltikçioğlu Balıkesir M. ff. Timurtaş Çankırı Muhalifim F. Arkan Denizli A. R. Karaca Edirne M. Sarol İsparta T. Tığlı istanbul N. Kırşan izmir D. Akbel Kastamonu M. Islâmoğlu K&Sayı»:»)

8 8 Kayseri 0. Kavuncu Kocaeli C. Tüzün Manisa 8. Mthçtoğlu Nevşehir İV. Önder Kırşehir F. Yalçtn Konya M. Bağrtaçik * Maraş E. Soysal Niğde R. Gürsoy Rize H. Agun Rize M. Önal Sinob ö. önen Yozgad T. Alpay Rize /. AJcçal Siird M. D. Smlp Van Muhalifim F. Melen Zonguldak H. Timur (fc. Şa$ütt : SÖj

9 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı bütçe kanunu layihası MADDE. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünce 959 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatan tarh vo tahsiline '959 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. Hudut ve Sahiller 'Sıhhat Umum Müdürlüğünün 30. VI. 939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar bağlı, (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 5. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3.V.940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterlenler 959 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 958 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçları ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasl.i Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 959 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 neü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı bütçe kanun lâyihası MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 2. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 3. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 4. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 5. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 6. Ayniyle kabul edilmiştir. ( S. Sayısı : 50 )

10 Hû. ~iö B. & MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. Bu kanını Mart 959 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekilleri memurdur. Başvekil A. Menderes Devlet Vekili A. Aker Devlet Vekili ve Çalışma V. V. H. Şamam, Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Hariciye Vekili Maarif Vekili C. Yardımcı Ticaret Vekili H. Erkmen Güm. ve İnh. Vekili H. Hüsman Münakalât Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili ve Münakalât V. V. M. Kurbanoğlu Adliye Vekili E. Budakoğlu Dahiliye Vekili ve Hariciye V. V. Dr. Namık Gedik Maliye Vekili H. Polatkattı Nafıa Vekili T. İleri Sili. ve iç. Mua. Vekili Dr. L. Kvrdar Ziraat Vekili İV. ökmen Çalışma Vekili MADDE 7. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 8. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 9. Ayniyle kabul edilmiştir. Sanayi Vekili imar ve îskân Vekili M. Berk Bas. - Yay. ve Turz Vekili 8. Somuncuoğlu Koordinasyon Vekili ve Sanayi V. V. S. Ataman (S, Sayısı : 50 )

11 A/l - CETVELİ Tahsisatın nev'i 958 Yılı tahsisatı Hükümetçe istenen 959 yılı için Encümence kabul edilen İkinci kısım - Personel masrafları I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Ücretler Merkez memurları ücreti Vilâyetler memurları ücreti Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti II - Başka haklar 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı , , ( S. Sayısı : 50 )

12 F. M. Tahsisatın nev'i Yılı tahsisatı 959 yılı için Hükümetçe Encümence istenen * kabul edilen 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % 5 emekli ve % 25 giriş ke senekleriyle artış farkları % ek karşılıklar Emekli ikramiyesi Sandık yönetim masrafları Diğer ödemeler Temsil tahsisatı Gece Pratika ücreti Emekli, dul ve yetim maaşları İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim masrafları Merkez daireleri büro masrafları Kırtasiye Döşeme Demirbaş öteberi masrafları Aydınlatma Isıtma fî ( S. Sayısı : 50 )

13 3 F. M. Tahsisatın nev'i 958 Yılı tahsisatı Hükümetçe istenen 959 yüı için Encümence kabul edilen Vilâyetler büro masrafları Kırtasiye Döşeme Demirbaş öteberi masraflara Aydınlatma Isıtma OOO Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Merkez posta ve telgraf ücretleri 2 Vilâyetler posta ve telgraf üe retleri Merkez telefon masrafları Vilâyetler telefon masrafları Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı» sayılı Kanun mucibince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Merkez Vilâyetler (S. Sayısı : 50)

14 -4 F. M. Tahsisatın nev'i 958 Yılı tahsisatı 959 yılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen Taşıt masraf lan Vilâyetler masrafları taşıtları işletme Vilâyetler masrafları taşıtları onarma Pasdf korunma masrafları Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 407 G-eriverilecek paralar sayılı Kanun gereğince artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak gayrimuvazzaf belediye azalarına verilecek huzur ücreti 42 îlâç ve lâboratuvar masrafları Eşya taşıma, ambalaj, sigorta masrafları Vergi ve resimler Para taşıma masraf lan Mahkeme masrafları Sağlık temizleme masrafları Tahaffuzhane masrafları /Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları Bakteriyoloji evleri masrafları Sınır ve kıyılarda çıkacak bu-, > laşıcı hastalıkları önleme masrafları - " - ~?**"?**'$r»'w''a$. vfijftjti (S. Sayısı : 50)

15 p. M. Tahsisatın nev'i Yılı tahsisatı 959 yılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen 448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince teşkil edilecek komisyon azalarına verilecek ücretler, ve bu kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı 45 Yaym masrafları 0 Satmalına ve abone 20 Başka (ber çeşit masraflar * Sigorta masrafları Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 50 G-eçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçlan yılları borçlan » '» ı 2 2 Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısmı yekûnu Beşinci kısmı yekûnu UMUMÎ YEKÛN ( S. Sayısı : 50)

16 . 6 Â/2 - CETVELİ yılı için Yılı Hükümetçe Encümence tahsisatı istenen kabul edilen Tahsisatın nev'i Yatırımlar Yapı onarımı ve küçük yapılar 50 OOO Bina yapımı ve satınalma 70 OOO Satmalmacak taşıtlar OOO Yatırımlar yekûnu ( S. Sayısı : 50 )

17 7 B - CETVELİ Varidatın nev'i yılı için Yılı Hükümetçe Encümence tahminleri tahmin edilen tahmin edilen Birinci kısım Resimler Sıhhiye Resmi Kaplı Patente Bulaşık Resmi Birinci kısım yekûnu îkinci kısım Çeşitli varidat Para cezası Satılacak mallar bedeli Çeşitli varidat Gayrimenkullar varidatı îkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım Umumi bütçeden yardım Geçen yıldan devrolunacak nakit Üçüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN «63 ( S. Sayısı : 50 )

18 8 C - CETVELİ Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun Rüsumu Sıhhiye Kanunu Turist Gemilerden Alman Resimlerden Bâzılarının* Affına ve Bâzılarının indirilmesine dair Kanun Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun nei maddesine fıkra eklenmesine dair Kanun. Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanona. ek kanun Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair Kanun D - OETVEÜ: o. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret MERKEZ HİZMETLİLERİ Rl VİLAYETLER HİZMETİ ÂLERÎ 4 Daktilo» 6 Başhademe Hademe Kapıcı İŞÇİ Gece bekçisi»»»» Dağıtıcı Başmakinist 2 Kaloriferci Usta 2 6 -I Teknisiyen»»»» Şoför Şoför İŞÇİ Hademe Hastabakıcı Usta Kaloriferci Tahaffuzhane kapıcısı» gecebekçisi» başbahçıvancı» bahçıvancı» kalorifercisi , > 2 38 ( S. Sayısı : 50 )

19 9 Memuriyetin nev'i. Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Koruyucular Başkoruyucu Başkoruyucu Koruyucu Transit koruyucusu Kaptan» Gemi adamı»» (ateşçi) 3»» 62 Kaptan»» Deniz nakil vasıtaları adamları îtlâfıfarcûar Itlâfıfar teknisiyeni D. L - CETVELİ Memuriyetin nev'i Aded Maaş j İkinci sınıf sahil sıhhiye idaresi memuru Tephirei Sıhhat zabıta memuru Ücret 6 Makina mühendisi 8 Avukat (S. Sayısı : 50)

20 R 20 CETVELİ (Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki formül aynen tatbik oilunur.) Fasıl 306 Giyecekler Pratika ve kara nakil vasıtalariyle tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek lâstik çizme, yağmurluk, yün fanila, gocuk ve saire gibi giyim eşyası da bu tertipten ödenir. Fasıl 309 Taşıt masrafları Madde 3 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları Deniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak her nevi demirbaş eşya ille mefruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların kira paraları da bu tertipten ödenir. Madde 32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire gibi aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 42 Sağlık temizleme masrafları Madde 0 Tahaffuzhaneler masrafları Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masrafları ile bunlardan vefat edenlerin cenaze defin paraları da bu tertipten ödenir. Madde 20 Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları da bu tertipten Ödenir. Fasıl 70 - Yapı onarımı ve küçük yapılar Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masrafları da bu tertipten ödenir. Fasıl 74 Bina yapımı ve satınalma Bina yapmak maksadiyle satmalın a cak arsaların bütün masrafları ile yeniden yapılacak bina ye iskelelerin bilcümle inşa masrafları ile ilân ücretleri bu tertipten ödenir. Fasıl 752 Taşıt satınalma Yaptırılacak veya satmalmacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıta ve motorlarının ilân ücretleri ve sair masrafları bu tertipten ödenir. paralariyle (S. Sayısı : 50,

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

S, SAYf^I : 133. 1953 Yılı. Hudut ve Sahiller Sağlık U. M. Bütçesi

S, SAYf^I : 133. 1953 Yılı. Hudut ve Sahiller Sağlık U. M. Bütçesi S, SAYf^I : 33 953 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/467) T. C. Başbakanlık 9. XI. 952 Muamelât

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Dera : XI fettan: S S. SAYISI : 959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Vakıflar Umum Müdürlüğü 959 yılı LüVe hcrn r Bütçe Encümeni mazbatası (/7) T. C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-87/399

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI :

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 207 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/445) T. C. Başvekâlet 24. III. 1956 Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384

Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384 Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/622; C.

Detaylı

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 )

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 ) S. Sayısı: 65 İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 ) T. e. Başbakanltk 25. VI. 1945 Mvametât Gemi Müdürlüğü İfelfcifc MüMimŞü ;^ '

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI :

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI : Devre ; X ÎÇtim: 2 & SAYISI : 3 Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar ve 6 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 366 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi Devre : X "TC îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/133) T. G. Başvekalet 30.XI. 1954 Kanunlar

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1 Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 309 Çırağan Sarayı enkazı ile arsasının hazineye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI :

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI : Devre :XI tçtima: S. SAYISI : 06 0 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile, 0, 777, 6, 6, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

Kurucu Meclis S. SAYISI : 3. 1961 YILI Vakıflar G. M. Bütçesi

Kurucu Meclis S. SAYISI : 3. 1961 YILI Vakıflar G. M. Bütçesi Kurucu Meclis S. SAYISI : 3 96 YILI Vakıflar G. M. Bütçesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 96 yılı Bütçe kanunu tasarısr ye Bütçe Komisyonu mazbatası (/7) T. C. Başbakanlık 4.. 96 Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı