SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER"

Transkript

1 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL Duygu ÇETİNGÖZ Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü İzmir / TÜRKİYE ÖZET Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersini öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerinin ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik başarı güdülerinin sınıf düzeyi ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği ve öğrencilerin güdü düzeyleri ile kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırmaya Türkiye nin büyük şehirlerinden İzmir ilinde yer alan 5 ilköğretim okulunun I. ve II. kademesinde öğrenim gören ( I. kademe, II. Kademe) 555 öğrenci ( kız, erkek) katılmıştır. Araştırma verileri öğrencilere uygulanan Sosyal Bilgilere İlişkin Öğrenme Stratejileri Ölçeği ve Başarı Güdüsü Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda başarı güdüsü yüksek olan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde daha fazla öğrenme stratejileri kullandıkları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güdü, Öğrenme Stratejileri, Sosyal Bilgiler. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNING STRATEGIES EMPLOYED IN THE SOCIAL STUDIES COURSE AND ACHIEVEMENT MOTIVATION ABSTRACT This research aims at examining whether the learning strategies employed by the primary school students in social studies lessons and their achievement motivation towards the social studies course vary significantly in terms of their grade levels and genders and the relationship between their motivation levels and learning strategies. 555 students ( from 1st-5th grades and from 6th-8th grades, of whom are girls and are boys) from five primary schools in İzmir, one of the most populated cities of Turkey, have participated in research. The data were collected through The Scale for Achievement Motivation. The research has discerned that the students whose achievement motivation is high use more learning strategies. Key Words: Motivation, learning strategies, Social Studies. GİRİŞ Eğitimciler genel olarak tüm öğrencilerin öğrenebileceğine inanırlar. An-cak her öğrencinin öğrenme özellikleri ve öğrenme istekleri birbirinden farklı-dır. Güdü önemli bir öğrenci özelliğidir. Güdüsel süreçler bir amacın seçimini, tamamlanmasını ya da bir amacı başarmak için çabalamayı içerir. Başarılı bir öğrenci olmak için güdülü olmak gereklidir (Sankaran ve Bui, 2002). Ancak öğrenme stratejisi kullanmayı bilmeyen öğrenciler akademik iş üzerinde çok zaman harcasalar bile başarılı olamazlar ve başarısızlık nedenlerini yeteneğe yüklerler (Meltzer ve ark., 2001). McCombs ve Marzona da öğrencilerin uygun ve etkili öğrenme stratejileri kullanmazlarsa başarıya ulaşmalarının kesin olamayacağını belirtmektedirler (Tuckman, 1996). Özellikle bilişsel öğrenme kuramlarının da etkisiyle öğrenme içsel, bilişsel bir süreç olarak görülmekte ve öğrenenin öğrenme sorumluluğunu kendisinin taşıması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu noktada öğrenenlerin, öğre-nirken izlediği yollar, taktikler (Açıkgöz, 2003) olarak tanımlanan öğrenme

2 stratejilerinin öğrenmede etkili olan önemli bir öğrenci özelliği olduğu görül-mektedir. Etkili bir öğrenme stratejisi kullanımı öğrencinin aktif bilgi işleme sürecinde bilgileri süzmesinde yardımcı olacaktır. Yani öğrenme stratejileri bilgiyi yapılandırmak için gereklidir. Öğrenme stratejileri, öğrencilere öğretim materyalinden gerekli bilgileri öğrenmeleri, uzun dönem belleklerinde anlaşıla-bilir bir biçimde saklamaları ve gerek duyduklarında hatırlamalarını sağlaya-caktır (Tuckman, 1996). Pitrich ve Schrauban da bir edimin niteliğini öğrencinin güdü düzeyleri-nin etkilediğini, aynı zamanda güdü düzeyinin de çeşitli öğrenme stratejilerini uygulamada kendini belli eden etkinlikleri etkilediğini belirtmiştir (Tuckman, 1996). Güdü edimin kalitesini arttıran aracı değişkenlerdendir ve öğrenme stra-tejileri gibi başka aracı değişkenleri etkilemektedir. Barkowski, Carr ve Presley benlik saygısı düşük olan, başarı-başarısızlık nedenlerini çabaya yüklemeyen çocuk ve yetişkinlerin yapabildikleri halde öğrenme stratejilerini kullanmadık-larını saptamışlardır (Açıkgöz, 2003). Araştırmalar güdünün öğrenme stratejilerinin kullanımı etkileyen önemli bir öğrenci özelliği olduğuna ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Warr ve Dowing in (2000) öğrenme stratejileri, başarı, güdü, benlik algısı ve kaygı arasındaki iliş-kileri incelediği araştırmasında bulgular öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin, güdü düzeylerine, kaygılarına ve benlik algılarına göre değişti-ğini göstermiştir. Ho (1998) güdülü öğrencilerin İngilizce başarılarının daha iyi olduğunu ve daha fazla etkili öğrenme stratejisi kullandıklarını belirtmektedir. Sankaran ve Bui (2002) öğrenme stratejileri ve güdünün edim üzerindeki etkilerini Web tabanlı öğretimde araştırmıştır. Bu çalışmada ulaşılan bulgular derin ya da yüzeysel öğrenme stratejisi kullanımının olumlu edime yol açtığını, fakat yönlendirilmemiş strateji kullanımının edimi negatif olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca yüksek güdü derin öğrenme stratejilerinin kullanımıy-la ilgili bulunurken, düşük güdü yönlendirilmemiş stratejilerle ilgili olarak bulunmuştur. Rao ve Moely (2000) bilişsel ve güdüsel değişkenlerle matematik başarısı arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada, güdü düzeyi ile strateji kullanımı ara-sında anlamlı bir ilişkinin olduğunu saptamışlardır. Ames ve Archer Yetenekli ortaokul ve lise öğrencilerinden sınıflarını öğrenme amaçlı algılayanların edim amaçlı algılayanlara göre daha fazla öğrenme stratejisi kullandıklarını saptamış-lardır. Öğrenme amaçlı bireyler daha etkili öğrenme stratejileri kullandıkları, uğraştırıcı çalışmaları tercih ettikleri belirlenmiştir (Açıkgöz, 2003). Pitrich ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada akademik davranışlar, güdüsel inançlar ve üst düzey bilişsel stratejiler birbirleri ile ilişkili olarak bulunmuştur (Rao ve Moely 2000). Wolters (1999) üniversite öğrencilerinde güdüsel düzen-leme stratejileri, bilişsel ve bilişötesi strateji kullanımı, çaba ve edim arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin güdüsel düzenlemeleri ile üst düzey bilişsel stratejileri arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Tüm bu araştırma sonuçları öğrencilerin öğrenme stratejisi kullanımlarının güdü düzeylerini etkilediğini ortaya koymaktadır. Başarı güdüsünün oluşmasında çocuğun yaşadığı başarı ve başarısızlık-ların önemli bir etkisi vardır. Başarının zevkini tatmış öğrenenlerin başarı güdüleri de yüksek olacaktır. Başarı güdüsü yüksek öğrenciler zor ve uğraştırıcı soruları, alıştırmaları yapmak isterler. Bu çalışmaları yaparken öğrenciler öğrenme stratejileri kullandıklarında ve çaba harcadıklarında bilgiyi daha derin işlemiş olurlar. Öğrenciler öğrenme stratejilerini kullanarak yüksek başarı ihti-yaçlarını giderirler ve öğrenme stratejisi kullanımının etkili bir yol olduğuna ilişkin inançları artar. Bu öğrencileri yeni öğrenme stratejileri kullanmaya yön-lendirir Öğrenme stratejileri akademik başarının yanı sıra güdü gibi duyuşsal öğrenme ürünlerini de olumlu olarak etkilemektedir (Daley, 1998, Wittrock, 6). Buraya kadar yer alan açıklamalardan güdünün ve öğrenme stratejileri-nin öğrenmeyi olumlu olarak etkileyen ve birbirlerinden karşılıklı olarak etkile-nen önemli öğrenci özellikleri olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

3 Türkiye örnekleminde alanyazınla karşılaştırıldığında strateji kullanımı ve bunu etkileyen araştırma bulgularının azlığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersini öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerinin ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik başarı güdülerinin sınıf düzeyi ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılıklar gösterip gös-termediği ve öğrencilerin güdü düzeyleri ile kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. YÖNTEM Katılımcılar Bu araştırmaya İzmir ilinde yer alan 5 ilköğretim okulunun I. (4. ve 5. sınıf) ve II. kademesinde (7. ve 8. sınıf) öğrenim gören ( I. kademe, II. Kademe) 555 öğrenci ( kız, erkek) katılmıştır. Katılımcıların yaşları arasında değişmektedir. Veri Toplama Araçları Araştırma verileri öğrencilere uygulanan Sosyal Bilgilere İlişkin Öğren-me Stratejileri Ölçeği ve Başarı Güdüsü Ölçeği ile toplanmıştır. Sosyal Bilgilere İlişkin Öğrenme Stratejileri Ölçeği Bu ölçeğin geliştirilmesi için öncelikle ilgili alanyazın taraması yapılmış-tır. Ölçek maddelerine temel oluşturmak üzere ilköğretim okullarına devam etmekte olan 106 öğrenciye Sosyal Bilgiler dersine nasıl çalışıyorsunuz? şek-linde bir soru yöneltilerek birer kompozisyon yazmaları sağlanmıştır. Bu kom-pozisyonlardan ortaya çıkan maddelerin yardımıyla ve Açıkgöz ün (1996) üni-versite öğrencilerine yönelik geliştirmiş olduğu Öğrenme Stratejileri Ölçeği maddelerinden de yararlanılarak deneme formu oluşturulmuştur. Bu formla ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde çalışmakta olan 7 öğretim elamanının görüş ve önerileri alınmış, gerekli düzenlemeler ya-pıldıktan sonra ölçeğin son şekli verilmiştir. Ölçeğin Faktöriyel Geçerliliği için örneklem grubunun ölçeğe verdikleri yanıtlar üzerinde uygulanan Faktör Çözümlemesi sonuçları kullanılmıştır. Buna göre Faktör Yükü 0.40 ın üstünde olan maddeler seçilmiştir. Yalnızca seçilen 41 madde üzerinde tekrar Faktör Çözümlemesi uygulanmış ve ölçeğin işleme, tanıma ve seçme, ezberleme, çalış-mayı yönetme olarak 4 faktörde toplandığı saptanmıştır. Ölçeğin Alpha Güve-nirlik Katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Faktörlerin oluşturduğu alt ölçekler, tanımları, örnek maddeler ve güvenirlik katsayıları Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Sosyal Bilgiler Öğrenme Stratejileri Ölçeği Alt Ölçeklerinin Tanımları, Örnek Madde ve Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları Alt Ölçekler Tanım Örnek Madde Tanıma ve seçme Ezberleme Çalışmayı Yönetme Öğrencinin yeni bilgileri işlemeye çalışması Öğrencinin önemli bilgileri tanımaya ve seçmeye çalışması Öğrencinin öğrenilen materyali aynen ezberlemeye çalışması Öğrencinin çalışmasını kendi kendine düzenlemesi Konudan çıkardığım soruları yanıtlarım Güvenirlik Katsayısı 0,89 Kitabın kenarına not alırım 0,78 Konuları tekrar tekrar okurum 0,64 Kendi kendime anlatırım 0,63

4 Başarı Güdüsü Ölçeği Araştırmada Açıkgöz ve Ellez in (1999) ilköğretim öğrencileri için geliştirilmiş olan Başarı Güdüsü Ölçeği (BGÖ) kullanılmıştır.5 li likert tipi 23 maddeden oluşan bu ölçek ilköğretim 1. ve öğrencilerine uygu-lanmış ve ölçeğin faktöriyel geçerliliği tekrar hesaplanmıştır. Yapılan çözümle-meler sonucunda Faktör Yükü 0.40 ın üstünde olan maddeler seçilmiştir. Yalnızca seçilen 20 madde üzerinde tekrar Faktör Çözümlemesi uygulanmış ve ölçeğin 2 faktörde toplandığı saptanmıştır. Ölçeğin Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur. Çizelge 2. Başarı Güdüsü Ölçeği Alt Ölçeklerinin Tanımları, Örnek Madde ve Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları Alt Ölçekler Çalışma İsteği Tanım Çalışmaktan zevk alma ve istekli çalışma Örnek Madde Ders çalışmaktan hoşlanırım Derslerime çok çalışırım Güvenirlik Katsayısı 0,77 Gayret Etme Çalışmalarına önem verme ve çaba harcayarak onları tamamlama Başarısız olduğum zaman inatla çalışırım Ne yaparsam yapayım en iyisini yapmaya çalışırım 0,70 Veri Toplama ve Analiz Veri toplama sürecinde örnekleme giren sınıfların her birinde o gün o ders saati sınıfta bulunan öğrencilerin tümüne her iki ölçek uygulanmıştır. Uygulama sırasında gerekli açıklamalar araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Ölçekleri yanıtlarken öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersini düşünerek yanıt ver-meleri istenmiştir. Veriler SPSS bilgisayar paket programı ile aritmetik ortala-ma, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans çözümlemesi kullanılarak yapıl-mıştır. Bulgular ve Yorum İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdüleri ve Sınıf Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Çizelge 3. İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdülerinin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı Ölçek Sınıf n X SS SD t değeri Çalışma İsteği Gayret Etme *Fark Önemli p<,05 38,5 35,2 43,6 45,3 6,58 6,41 4,93 4, ,77* 551 3,91* Çizelge 3 incelendiğinde BGÖ nin çalışma isteği alt boyutunda 1. kade-me (4. ve 5. sınıf) öğrencilerinin, gayret etme alt boyutunda ise (7. ve 8. sınıf) öğrencilerinin aritmetik ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucunda çalışma isteği alt boyutunda, gayret etme alt boyutunda öğrencileri lehine anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencilerinin daha istekli oldukları ancak gayret etme açısından ise öğrencilerinin daha gayretli oldukları söylenebilir. İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdüsü Düzeyleri ve Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiler

5 Çizelge 4. İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdülerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Ölçek Cinsiyet n X SS SD t değeri Çalışma İsteği Gayret Etme 38,2 36,4 45,3 43,2 6,6 6,6 4,4 5, ,24* 551 5,29* *Fark Önemli P<,05 Çizelge 4 incelendiğinde BGÖ nin her iki alt boyutunda kız öğrencile-rinin aritmetik ortalamalarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu görülmek-tedir. Yapılan t testi çözümlemesi sonucunda da aritmetik ortalamalar arasında görülen bu faklılıkların kız öğrencilerin lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir. Buna göre Sosyal Bilgiler dersi için kız öğrencilerin başarı güdülerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu, kızların daha güdülü oldukları söylenebilir. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Sınıfları Arasındaki İlişkiler Çizelge 5. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme stratejilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı Ölçek Sınıf n O SS SD t değeri Tanıma ve seçme Ezberleme Çalışmayı Yönetme 78,2 80,5 33,6 35,9 25,0 23,5 17,7 17,3 12,3 11,9 7,4 7,2 4,8 4,7 2,0 2, ,09* 551 3,50* 551 3,40* 551 2,22* * Fark Önemli p<,05 Çizelge 5 incelendiğinde ezberleme ve çalışmayı yönetme alt boyutların-da (4. ve 5. sınıf), işleme, tanıma ve seçme alt boyutlarında ise (7. ve 8. sınıf) öğrencilerinin aritmetik ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Farkın anlamlı olup olmadığını ortaya koymak için yapılan t testi sonucunda ezberleme ve çalışmayı yönetme alt boyutunda, işle-me, tanıma ve seçme alt boyutlarında öğrencileri lehine anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerinde ezberleme ve çalışmayı yönetme stratejilerini, öğrencilerinin de, işleme, tanıma ve seçme stratejilerini daha fazla kul-landıkları söylenebilir. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiler Çizelge 6. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Ölçek Cinsiyet n O SS SD t değeri Tanıma ve seçme Ezberleme 81,7 76,3 35,3 33,6 24,7 24,2 11,2 12,6 7,4 7,3 4,9 4, ,23* 551 2,70* 551 1,44*

6 Çalışmayı Yönetme 17,9 17,2 1,9 2, ,05* *Fark Önemli p<,05 Çizelge 6 incelendiğinde SBÖS ölçeğinin tüm alt boyutlarında kız öğren-cilerin aritmetik ortalamalarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu görülmek-tedir. Görüldüğü gibi t testi sonucunda ezberleme alt boyutu dışında kalan tüm alt boyutlarda kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Sosyal Bilgiler dersinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla strateji kullandıkları söylenebilir. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüleri Arasındaki İlişkiler Bu problemin çözümü için öncelikle öğrencilerin başarı güdüsü düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla tüm grubun BGÖ den aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve Standart sapması hesaplanmıştır. Hesaplanan aritmetik ortalamanın bir standart sapma solunda yer alan öğrencilerin başarı güdüleri düşük, hesaplanan aritmetik ortalamanın bir standart sapma sağında yer alan öğrencilerin başarı güdüleri yüksek, bu iki grup arasında kalan öğrencilerin güdüleri ise orta düzey olarak kabul edilmiştir. Çizelge 7 de tüm grubun arit-metik ortalaması ve standart sapması verilmiştir. Çizelge 7. Öğrencilerin Başarı Güdüsü Ölçeğinden Aldıkları Puanlar n X SS Güdü Düzeyleri ,19 10,31 Çizelge 8 de Sosyal Bilgiler dersine yönelik güdü düzeylerine göre öğ-rencilerin dağılımı ve yüzdeleri verilmiştir. Çizelge 8 incelendiğinde öğrencile-rin % 15,4 nün Sosyal Bilgiler dersine yönelik güdü düzeylerinin düşük olduğu, % 70,7 sinin orta olduğu, % 13,9 nun ise yüksek düzeyde olduğu görülmek-tedir. Çizelge 8. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Başarı Güdüsü Düzeyleri (%) Güdü Düzeyleri n % Düşük 85 15,4 Orta ,7 Yüksek 77 13,9 Toplam ,0 Öğrencilerin başarı güdüsü düzeylerine göre Sosyal Bilgiler öğrenme stratejileri ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart sap-maları hesaplanmış ve Çizelge 9 da verilmiştir. Çizelge 9. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Başarı Güdüsü Düzeylerine Göre Dağılımı Ölçek Güdü Düzeyleri n X SS Tanıma ve seçme Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek ,76 79,76 90,23 30,35 31,42 39,10 10,45 10,84 6,51 7,02 7,27 6,01

7 Ezberleme Çalışmayı Yönetme Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek ,88 24,15 24,51 15,00 17,80 19,65 4,66 4,51 3,73 2,44,66,73 Çizelge 9 incelendiğinde başarı güdüsü yüksek olan öğrencilerin SBÖS ölçeğinin tüm alt boyutlarında başarı güdüsü orta ve düşük olan öğrencilerden aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Aritmetik ortala-maları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı belirlemek için Varyans Çözüm-lemesi yapılmıştır. Sonuçlar çizelge 10 da sunulmaktadır. Çizelge 10 a göre öğrencilerin güdü düzeylerine göre Sosyal Bilgiler öğrenme stratejileri ölçeğinden aldıkları puanların ölçeğin tüm alt boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla uygulana sheffé testi sonuçlarına göre düşük başarı güdüsüne sahip öğrencilerle orta ve yüksek güdülüler arasında, orta güdülülerle yüksek güdülü-ler arasında ve yüksek güdülülerle alt ve orta güdülüler arasında önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır.

8 Çizelge 10. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler Ölçek VK SD KT KO F Tanıma ve seçme Ezberleme Çalışmayı Yönetme GA Gİ GENEL GA Gİ GENEL GA Gİ GENEL GA Gİ GENEL , , ,5 3094,7 20, ,8 2144, , ,1 913,2 1613, , ,0 105,9 1547,3 50,0 1072,1 19,7 456,6 2,9 Tüm bu sonuçlara göre başarı güdüsü yüksek olan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin daha fazla olduğu söyle-nebilir. Diğer bir deyişle başarı güdüsü yükseldikçe strateji kullanımı da artmaktadır. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerinin daha istekli olduğu ancak gayret etme açısından ise öğrencilerinin daha gayretli oldukları, kız öğrencilerin başarı güdülerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu, saptanmıştır. Ayrıca 1. kademe öğrencilerinin ezberleme ve çalışmayı yönetme stratejilerini, öğrencilerinin de, işleme, tanıma ve seçme stratejilerini daha fazla kullandıkları, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla strateji kullandıkları, başarı güdüsü yüksek olan öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle başarı güdüsü yükseldikçe strateji kullanımlarının arttığı saptanmıştır. Alanyazın incelendiğinde küçük yaşlardaki öğrencilerin önemli bilgileri önemsizden ayırt etmede zorlandıklarını, zihinsel tekrar stratejilerini ise çok erken yaşlarda kullanabildikleri saptanmıştır. Ayrıca çocukların yaşlarına kadar devir mekanizmalarını kullanabildiklerini, örgütleme stratejilerinin ise yaşlarından sonra arttığı gözlenmiştir (Gagne ve Drisscoll, 8, Arends, 1997, Weinstein ve Mayer, 6). Dolayısı ile daha küçük yaştaki öğrencilerinin (10 11 yaş) ezberleme stratejilerini, öğrencilerinin de işleme ve tanıma ve seçme stratejilerini daha fazla kullanmaları alanyazınla paralel bir bulgudur. öğrencilerin daha fazla strateji kullanmaları başarı güdülerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Başarı güdüsü yüksek olan öğrencilerin daha fazla strateji kullanmaları da bu bulguyu destekler niteliktedir. Alanyazında yer alan yayın ve araştırmalarda gü-dü ve strateji kullanımı arasındaki bu olumlu ilişkiyi göstermektedir (Örneğin, Ho 1998, Warr ve Dowing, 2000). KAYNAKÇA Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4. Basım) İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Açıkgöz, Ü. K. (1996). İşbirlikli ve geleneksel sınıflardaki öğrenme stratejileri ve edim. 8.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Arends, R.I. (1997). Classroom instruction and management. New York:The McGraw-Hill. Daley, D.J. (1998). Effects of modeling cognitive learning strategies to middle school students studying social studies content. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Texas Üniversitesi, Austin. Gagne, R. M. ve Drisscoll, M. P. (1998). Essentials of learning for instruction, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall. 117,2 30,9 54,3 155,6

9 Ho, I. (1998). Relationships between motivation\attitude, effort, English proficiency, and socia-cultural educational factors and Taiwan and technological university \institute students English learning strategy use. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Auburn Üniversitesi, Alabama. Meltzer, L., Katzir-Cohen, T. ve Miller, L. (2001). The impact of effort and strategy use on academic performance: Student and teacher perceptions. Learning Disability Quarterly, 24 (2), Rao, N. ve Moely, B. E. (2000). Motivational beliefs, study strategies and mathematics attainment in high- and low-achieving Chinese secondary school students, Contemporary Educational Psychology, 25, Sankaran, S. R. ve Bui, T. (2002). Impact of learning strategies and motivation on performance: A study in web-based instruction. Journal of instructional psychology, 28 (3), Tuckman, B. W. (1996). The relative effectiveness of incentive motivation and prescribed learning strategy in improving college students course performance. Journal of Experimental Education, 64, 3. Warr, P. ve Dowing, J. (2000). Learning strategies, learning anxiety and knowledge acquisition. The British Journal of Psychology, 91 (3) Weinstein, G. E. ve Mayer, R. E. (6). The teaching of learning strategies. Bulunduğu Eser: M. Witrock (Ed). Third handbook of research on teaching (ss ), New York: McMilan. Wittrock, M. (6). Students though processes. Bulunduğu Eser: M. Witrock, (Ed.), Third handbook of research on teaching. New York :Macmillan, Wolters, A. C. (1999). The relation between high school students motivational regulation and their use of learning strategies, effort and classroom performance. Learning and individual difference, 3,11.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı

Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı Educational Administration: Theory and Practice Spring 2006, Issue 46, pp.259-275 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2006, Sayı 46, ss: 259-275 Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PARAMETRİK OLMAYAN TESTLERLE ANALİZİ

ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PARAMETRİK OLMAYAN TESTLERLE ANALİZİ ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PARAMETRİK OLMAYAN TESTLERLE ANALİZİ Burcu ADIGÜZEL Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi, Avcılar Kampüs İstanbul burcua@istanbul.edu.tr Ergün

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ * ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ * Yrd. Doç. Dr. Serap ÇALIŞKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Koçak &A.Seda Yücel Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Beytepe/ Ankara ÖZET Öğrenme yaklaşımları,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ Melek ALTIPARMAK 1, Mahmure NAKİPOĞLU 2 1 D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, OFMAE A.B.D., İZMİR 2 D.E.Ü. Buca Eğitim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri Adem Taşdemir, Bayram

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Araş. Gör. Rasim Önder Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi rasimonder32@gmail.com Öğr.Gör.

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2011, 9(3), 519-540 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Harun ŞAHİN * Esra ÇAKAR ** Öz

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 821-834 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 Özet Tolga GÖK, İlhan SILAY

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 183-194 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE FEN- TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE DERS BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ Sami

Detaylı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARIYLA, SINAVLAR, OKULUN FİZİKSEL

Detaylı

İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hülya ALTINOK Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir / TÜRKİYE hulya.altinok@deu.edu.tr ÖZET

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-2 Yıl: 2009

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-2 Yıl: 2009 227 ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ THE EXAMINATION OF LEARNING STRATEGIES ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES Nurten EFE* Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI** İhsan ÜNLÜ** Alper KAŞKAYA**

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Dr. Nilüfer BEKLEYEN Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği A. B. D. ndalkilic@dicle.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS OF THEIR COOPERATING TEACHERS SPECIAL AREA SUFFICIENCY

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS OF THEIR COOPERATING TEACHERS SPECIAL AREA SUFFICIENCY Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 473-486 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 41-50 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 41-50 www.pegegog.net EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE FORMASYON EĞİTİMİ ALAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI A. Murat ELLEZ 1, Gamze SEZGİN 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İZMİR 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EXAMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS ANXIETY AND ATTITUDE TOWARDS SOCIAL SCIENCE COURSE

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (69-76) 69 Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0444 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011 Fevzi Dursun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi

İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi Cilt: 5 Sayı: 1 Yıl: 2008 İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi Ebru Kılıç Çakmak *, Özcan Erkan Akgün

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 313-327 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 86-95. Dr. Nilay BÜMEN

Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 86-95. Dr. Nilay BÜMEN Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 86-95 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (The Effects of The Learning Strategies of 10th Grade Students

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı