PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY"

Transkript

1 PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY TEKRARLAYAN AÇIKLANAMAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KRONİK ENDOMETRİT PREVALANSI VE ANTİBIOTİK TEDAVİSİ SONRASINDA IVF BAŞARI ORANLARI Ettore Cicinelli, Maria Matteo, Raffaele Tinelli, Achiropita Lepera, Raffaello Alfonso, Ugo Indraccolo, Sonia Marrocchella, Pantaleo Greco, Leonardo Resta 3rd Unit of Obstetrics and Gynecology, Department of Biomedical and Human Oncological Science (DIMO), University of Bari, Bari,Italy Institute of Obstetrics and Gynecology, Department of Medical and Surgical Sciences, University of Foggia, Foggia, Italy Department of Obstetrics and Gynecology, San Bastiano Hospital, Bassano del Grappa, Vicenza, Vicenza, Italy 4Operative Unit of Obstetric and Gynecology of Civitanova Marche, Marche, Italy 5Department of Pathology, University of Bari, Bari 70124, Italy ÖZET Amaç: Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda Kronik endometrit prevalansı nedir ve antibiotik tedavisi IVF souçlarınınasıl etkilemektedir? Özet Sonuç: Kronik endometrit sık karşılaşılan bakterile ve mycoplasma ile ilişkilidir ve rif tanısı alan hastalarda sık görülmektedir. Antibiotik tedavisi bir sonraki IVF siklusu sonuçlarını oluölu yönde etkilemektedir. Çalışma Dizaynı: Retrospektif, arasında, açıklanamayn infertilite ve RIF tanıları ile takip edilen 106 hastanın dahil edildiği çalışma. Materyal and Metod: Tüm hastalara histeroskopi yapılmış ve işlem sırasında histolojik ve mikrobiolojik incleme için örnekleme yapılmıştır. Kronik endometrit saptanan hastalara antibiotic tedavisi verilmiş ve tedavinin etkinliği histeroskopik biopsy ile teyit edilmiştir.

2 Tedaviden sonraki 6 ay içinde yapılan IVF tedavisi sonuçları antibioterapi ile tedavi edildiği gösterilen ve persiste hastalığı olduğu gösterilen 2 grup hasta arasında karşılaştırılmıştır. Klinik gebelik oranı, canlı doğum oranı karşılaştırılmıştır. Sonuç: 70 hastada histeroskopi ile kronik endometrit olduğu saptanmışve bunlarn 61 inde histoloji ve kültür ile tanı kesinleştirilmiştir. 46 hastada antibioterapi sonrasında optimal tedavi sağlanmış, 15 hastada hastalık persiste etmiştir. IVF sonrasında tedavinin optimal olduğu grupta gebelik oranı ve canlı doğum oranı persiste hastalığın olduğu gruba göre anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur. Limitasyonlar: Retrospektif olması ve kronik endometrit şüphesi yüksek hastalrın çalışmaya dahil edilmiş olması. Hasta sayısının kısıtlı olması. GİRİŞ IVF siklusları sonrasında gebelik oranları %60 lara kadar çıkabilmekteyken, başarılı merkezlerde dahi, bazı çiftlerde tedavinin mükerrer seferler başarısız olduğu görülmektedir. Tedavide başarısızlığının nedenleri arasında; uygunsuz ovaryan stimulasyon, suboptimal laboratuar kültür ortamı ve embryo transfer tekniklerindeki yanlışlıklar sayılabilir. Tekrarlayan implantasyon başarısızılığı (RIF); 2 ya da 3 embryo transferi yapılan siklus ya da >10 iyi kalitede embryo transferi sonrasında gebeliğin elde edilememesi olarak tanımlanmaktadır. İmplantasyon başarısızlıklarının etiolojisinde çeşitli maternal ve fetal nedenler suçlanmaktadır. Maternal faktörler arasınd; anatomik anormallikler, trombofililer, reseptif olmayan endometrium ve immunolojik nedenler sayılabilir. Daha önceki çalışmalrda IVF siklusları öncesinde yapılan histeroskopilerin %11-45 inde öngörülemeyen intrauterine anormalliklerin olduğu belirtilmiştir ve son dönemde, RIF hasta grubunda, IVF öncesinde histeroskopi yapılması önerilmektedir. Rutin değerlendirmede kullanılan USG ve HSG ile saptanamayan anormalliklerden biri de Endometrit tir. Endometrit, genelikle asemptomatiktir ya da hafif düzeyde rahatsızlık ile

3 birliktedir. Tanıda; endometrial stromada plazma hücrelerinin saptanması, altın standart olarak kabul edilmektedir ancak özellikle menstruel siklustan önce endometriumda fizyolojik olarak artan lökositlerin varlığı, tanının atlanmasına neden olabilmektedir. Daha önceki çalışmalarımızda histeroskopide mikropolip, stromal ödem, fokal ya da diffüz hiperemi gibi bulguların güvenilir bir biçimde endometrit tanısını koyabildiğini göstermiştik. Kronik endometrit (KE) endometrial reseptiviteyi bozabilmekte ve mikro çevrede değişikliklere neden olmaktadır. Yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada kronik endometritin; tekrarlayan düşükleri olan hastalarda oldukça sık görülen bir durum olduğu ve tedavi edilmesi ile gebelik oranlarında artışın elde edilebildiği gösterilmiştir. Önceki çalışmalarda, RIF hastalarının %30.3 ünde KE saptanmış ve KE olan hastalarda daha düşük implantasyon oranlarına rastlandığı bildirilmiştir. Diğer taraftan asemptomatik infertil hastaların sadece %2 sinde KE saptandığını ve tedavi sonuçları üzerinde KE in herhangi bir etkisinin olmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur. KE konusundaki tartışmalı bulgular nedeniyle, bu çalışmada, KE in RIF hasta grubunda IVF sonuçları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, açıklanamayan infertilite nedeniyle IVF tedavisi verilen RIF hastalarında, rerospektif olarak histeroskopi, histoloji ve kültür ile tanı konulan KE için verilen antibiotik tedavisinin IVF sonuçları üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca antibiotik tedavsi sonrasında, tedavi edilen ve persistan hastalığı olan hastaların IVF sonuçları karşılaştırılmıştır. MATERYAL METOD

4 Çalışmaya, yılları arasında IVF başarısızlığı sonrasında hsteroskopi için kliniğimize başvuran 256 hasta dahil edilmiştir. Açıklanamayan infertilite ve RIF tanısı almış, sonraki 6 ay içinde tekrar IVF tedavisi planlanan 106 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Dahil edilme kriterleri; TV ultrasonografide ve HSG de anormal bulguya rastlanmamış olması, <40 kadın yaşı, 3 veya daha fazla IVF siklusunda en az 6 iyi kalite embryo transfer edilmiş olmasına karşın implantasyon elde edilememiş olması, standart indüksiyon protokolünde en az 6 oosit toplanmış olması ve normal parental karyotip tespit edilmiş olması olarak tanımlanmıştır. Çalışma dışı bırakılma kriterleri; 3. gün FSH değerinin >10 mui/ml, BMI inin >30 olması, tekrarlayan gebelik kaybı hikayesi, myom ya da endometriozis nedeniyle geçirilen cerrahi, immune sistemle etkileşebilen kortikosteroid vb. tedavilerin alınması, bilinen otoimmun hastalık varlığı, antifosfolipid sendromu, antikoagulan terapi ihtiyacı doğuran trombofilik durumların varlığı, çalışmaya katılmayı kabul etmeme olarak tanımlanmıştır. Tüm katılımcılara, infetil hastaların değerlendrilmesinde rutin olarak önerilen şu testler yapılmıştır: semen analizi, ovulasyonun değerlendirilmesi, ovaryan rezervin test edilmesi, transvajinal USG ve HSG. KE TANI VE TEDAVİSİ Tüm hastalara foliküler fazda, mini histeroskopi uygulanmıştır (3 mm OD mini- telescope, 1058 angle, Karl Storz, Tuttlingen,Germany). Mikropolip, polipoid endometrium, stromal ödem ve fokal ya da difüz hiperemi gibi KE telkin eden bulguların varlığında KE tanısı konulmuştur. Bir sonraki siklusun foliküler fazında 3mm lik Novak küret kullanılarak bu hastalardan kültür ve histolojik inceleme için örnekleme yapılmıştır. Kültür sonuçlarına göre yapılan antibiyograma dayanarak uygun antibioterapi verilmiştir. Tedavi sonrasında tüm hastalara tekrar histeroskopi

5 yapılarak, kültür ve histolojik örnekleme için 2. kez örnekleme yapılmıştır. Tedavi bulgularının gerilemediği hastalarda, maksimum 3 siklus boyunca tedavi tekrar edilmiş, gerilediği hastalarda ise sonlandırılmıştır. Sonrasında hastalara IVF tedavisi başlanmıştır. Gonore hasta başı ekim yapılarak, Chlamydia PCR yöntemi ile ve mantar varlığı özel medium kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Histolojik analiz sırasında daha önce KE tanısı için tanımlanan kriterler olan; superfisial stromal ödem, artmış stromal dansite, lenfositler ve plazma hücreleri açısından baskın stromal inflamatuar infilrat varlığı taranmıştır. IVF protokolü olarak; tüm hastalarda rec- FSH ( IU/gün ) ile tedaviye siklusun 2 gününde başlanmış, indüksiyonun 5. gününde ya da en büyük folikül 10 mm ye ulaştığında GnRH ant tedaviye eklenmiş, önde gide folikül >17 mm ye ulaştığında üriner hcg ile trigger yapılmıştır. Trigger sonrasında 34. saatte OPU yapılmıştır. En az 1 i iyi kalite olan, en fazla 3 embryo transfer edilmiştir. Lüteal faz, vajinal progesteron ile desteklenmiştir. Tedavi sonrasında ilk 6 ay içinde IVF tedavisi almış olan hastalar telefon ile aranarak elde edilen veriler ile klinik gebelik oranı, ilk trimester düşük ya da canlı doğum oranı hesaplanmıştır. İstatiksel analiz için Chi- square ve Fisher exact test kullanılmış ve analiz EPİ Info 6.04 kullanılarak yapılmıştır. P<0.05 anlamlılık kriteri olarak kabul edilmiştir. Retrospektif çalışma lokal etik kurul tarafından onaylanmış ve tüm hastalardan verilerinin kullanılabilmesi için onam alınmıştır. SONUÇLAR

6 Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşları 23-40± yıl olarak hesaplanmıştır. Histeroskopi ile KE tanısı konulan 70 hastadan 61 inde histolojik olarak tanı desteklenirken, 48 inde kültür de tanıyı desteklemiştir. 6 hastada ise, histeroskopi ile KE bulgusuna rastlanmamış, ve bu hastalarda histolojik inceleme ile de benzer sonuçlar ortaya konulmuştur. Kültürde pozitif sonuç alınan hastalarda en sık E Coli, E faecalis, S Agalactiae tespit edilmiştir. 14 hastadan Ureaplasma ve Mycoplasma izole edilmiştir. Antibiograma göre verilen tedavi sonrasında 40 hastada KE bulgularında gerileme saptanırken, 8 hastada KE bulgularının sebat ettiği izlenmiştir. Histeroskopi ve histoloji ile KE tanısı konulan ancak kültürlerinden bakteri izole edilemeyen 13 hastaya, Centers for Disease Control (CDC) önerilerine uyularak antibiotik tedavisi verilmiş ve tedavi sonrasında 6 hastada bulguların gerilediği diğerlerinde ise persiste ettiği izlenmiştir. Gram negatif bakteri izole edilen hastalarda ilk basamak tedavide Siprofloksasin 500 mg 2x1 10 gün, gram pozitif bakteri varlığında amoksisilin+klavunat 1g 2x1 8 gün, Mycoplasma ve Ureaplasma varlığında Josamycin 1g 2x1 12 gün, persistans olması halinde Minocycline 100 mg 2x1 12 gün verilmiştir. Kültürde üreme olmayan hastalarda, CDC önerilerine uyularak, Ceftriaxone 250 mg IM tek doz + Doksisiklin 100 mg 2x1 14 gün ve Metronidazol 500 mg 2x1 14 gün verilmiştir. Bir sonraki histeroskopide bulguların devam etmesi halinde aynı protokoller maksimum 3 kez olmak üzere tekrarlanmıştır. Hastaların %37 sinde tek kür, %30 unda çift kür, %32 sinde üç kür tedavi verilmesi gerekmiştir. İlk histeroskopide KE tanısı alan hastalar ikinci histeroskopi sonuçlarına göre 2 gruba ayrılmış, tedaviye yanıt alınan ilk grup Grup 1 (n=46), tedaviye yanıt alınamayan ikinci grup Grup 2(n=15) olarak tanımlanmıştır.

7 Tedavi sonrasında ilk IVF siklusları analiz edilen 61 hastada ovaryan stimulasyon sonrasında embryo transferine gidilebilmiştir. Grup 1 deki hastalarda, Grup 2 ile karşılaştırıldığında, canlı doğum oranlarının anlamlı oranda daha yüksek olduğu görülmüştür (%61 vs %13, sırasıyla, P=0.02). Grup 1 de implantasyon oranı, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, Grup 2 ye göre daha yüksek bulunmuştur (%37 vs %17). İlk trimester düşükleri açısından 2 grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Tek yada daha fazla seans antibioterapi alan hastalar arasında canlı doğum oranları açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. TARTIŞMA Bu retrospektif çalışma, KE ve endometrial reseptivite arasındaki ilişkiyi destekleyen veriler ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya göre RIF tanısı almış olan infertile hastalarda, KE sık rastlanan bir durumdur ve en sık izole edilen ajanlar da bakteriler ve mycoplasmadır. Ayrıca histeroskopi KE tanısının konulmasında ve tedavi sonrası iyileşmenin değerlendirilmesinde kıymetli bir araç gibi gözükmektedir. Son olarak; antibiotik tedavisi verildikten sonra histeroskopik ve histolojik olarak iyileşme görülen hastalarda IVF sonuçlarının olumlu yönde etkilendiği gösterilmiştir. Öncelikle, KE in RIF etiolojisinde rol aldığı deneysel ve klinik çalışmalar ile daha önce de desteklenmiştir. Ayrıca tedavi edilemeyen KE nin IVF başarısını ve spontan gebelik oranlarını olumsuz yönde etkilediği ve olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkili olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur. Hidrosalpiksi olan hastalarda implantasyon oranlarının, male faktör ya da açıklanamayan infertil gruba göre daha düşük olduğu bilinmektedir. Bu noktada etiolojinin, lökosit ve inflamatuar sitokinlerden zengin hidrosalpinks içeriğinin, endometrial kaviteye boşalması olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada RIF hastalarındaki, KE oranı daha önce rapor

8 edilen oranlara göre 2 kat yüksektir (%66 vs %30). Bu durum, çalışmacıların kesin ve katı kriterler ile tanı koymuş olmaları ve histeroskopi konusundaki tecrübeleri ile açıklanabilir. Ancak endometriozis ve KE arasındaki ilişki dikkate alındığında, çalımaya dahil edilen hastaların endometriozis açısından durumlarının bilinmiyor olması sonuçların yine de dikkatli değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. RIF hastalarında saptanan KE de en sık etiolojik ajanların sık karşılaşılan bekteriler olması şaşırtıcı değildir. Bakteriyel vajinozisin sık rastlanan bir patoloji olması ve bunun sonucu olarak asendan enfeksiyonun uterin kavitede kolonize olması bilinen klinik durumlardır. Ek olarak IVF sikluslarında bakteriyel vajinozis varlığının, tedavi sonuçlarını kötüleştrdiği ve gebelik komplikasyonlarını arttırdığı da bilinen bir durumdur. Ek olarak çalışmaya dahil edilen vakaların %29 unda Mycoplasma ve Ureaplasmanın izole edilmesi de dikkat çekicidir. Çalışmada geleneksel mikrobiolojik değerlendirme ve rutin kültürler uygulanmıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçların konvansiyonel mikrobiolojik değerlendirme ile elde edilmiş olması bir limitasyon sayılabilir. Dolayısıyla anaerobik bakterilerin ve viruslerin KE etiopatogenezinde rol almadığını söylemek mümkün değildir ve bu ajanlar konvansiyonel tekniklerin kullanıldığı bu çalışma ile tespit edilememiş olabilir. Mevcut çalışmanın sonuçları ile, uterin kavitenin steril bir ortam olmadığı ve mikroorganizmaların varlığının iflamasyon ile eşdeğer olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla, asıl patoloji, enfeksiyoz ajanların bulunmasından çok, endometrial ortam ile bu ajanlar arasındaki ilişki gibi gözükmektedir. Bu çalışmanın bir başka önemi de, histeroskopik değerlendirmenin ayrıntılı yaplmasının ve özellikle RIF tanısı ile izlenen çiftlerde, KE bulgularının doğru

9 değerlendirilmesinin önemini vurgulamasıdır. Bu durum, tedavi sonrası IVF sonuçlarındaki iyileşme ile anlam kazanmaktadır. Grup 1 de canlı doğum ve klinik gebelik oranlarının anlamlı oranda yüksek olması ancak implantasyon oranlarının istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olmaması, sınırlı hasta sayısı ile açıklanabilir. Grup 1 de tedavi sonrasında %61 canlı doğum elde edilmiş olması, beklenenin çok üstünde gibi gözükmekle birlikte, çok katı kriterler kullanılarak hasta seçimi yapılmış olması ve ek patolojilerin olmadığı bir hasta grubunun çalışmaya dahil edilmiş olması olası nedenler arasında sayılabilir. Daha önce KE olan hastalar üzerinde yapılan bir başka çalışmada tedavinin implantasyon oranlarında iyileşme sağlamadığı belirtilmiştir. Ancak Johnston- MacAnanny ve ark. nın çalımasında KE tanısının sadece histolojik olarak konulmuş olması ve menstruasyon öncesinde fizyolojik olarak endometriumda lökosit oranlarının arttığının bilinmesi, tanı aşamasında yetersiz değerlendrime yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Mevcut çalışma ile konvansiyonel mikrobiyolojik değerlendirmenin bir kısım hastada tanıyı atlayabileceği, ve ancak, histeroskopi ile tanının mümkün olduğu da gösterilmiştir. Histeroskopi, maliyeti açısından değerlendirildiğinde, mini histeroskopinin minimal invaziv ve ofis ortamında anesteziye ihtiyaç olmaksızın yapılabilir olması ve salin solusyon ile incelemenin yeterli olması tanı ve tedavideki etkinliği de göz önünde bulundurulur ise, olumlu gözükmektedir. Sonuç olarak retrospektif dizayna bağlı limitasyonlara ragmen, bu pilot çalışma ile KE in RIF ile sıklıkla ilişkili bir patoloji olduğu söylenebilir. RIF hastalarında histeroskopi güvenilir bir biçimde KE tanısını koyabilmekte ve tedavi sonuçları yine histeroskopi ile takip edilebilmektedir. Etkin tedavi ile de IVF sonuçlarında iyileşme sağlanabilmektedir. Ancak, yine

10 de, RIF hastalarnda KE in rolünü ve tedavisinin, IVF sonuçlarına etkisini değerlendiren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır..

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2009, 24 (64), 1-14 Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Melike Sayıl Hacettepe Üniversitesi

Detaylı