KONSOL DE MAL B LG LER 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONSOL DE MAL B LG LER 2006"

Transkript

1 KONSOL DE MAL B LG LER 2006

2

3 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) Fax: (212) Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. Yönetim Kurulu na stanbul TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.fi. VE MAL ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi mali ortakl klar n n (birlikte Grup ) 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide bilançosu ile ayn tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özkaynak de iflim tablosunu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay c notlar n bir özetini denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerinin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesine liflkin Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suiistimal dolay s yla önemlilik arz eden ölçüde yanl fl bilgi içermeyecek flekilde haz rlanmas n ve sunulmas n sa layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas, uygun muhasebe politikalar n n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluflunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar n önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi ine iliflkin makul güvence sa layacak flekilde ba ms z denetim planlanm fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan t toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm fl; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yap lm fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmifltir. Afla da belirtilen ba ms z denetim görüflünün oluflturulmas için yeterli ve uygun denetim kan t sa lanm flt r. Ba ms z Denetçi Görüflü Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Grup un 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla konsolide mali durumunu ve ayn tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla daki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür: Banka, yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda oldu undan daha önce yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü ü bulunmamaktayd. 8 Kas m 2006 tarihinde BDDK taraf ndan yay mlanan Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli in 5 inci maddesinin 3 üncü f kras na istinaden, Banka ilk kez 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo düzenlemektedir. Söz konusu tebli in Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ve yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda olan bankalar için geçerli olan konsolide finansal tablolar n karfl laflt rmal olarak haz rlanmas zorunlulu u, 31 Aral k 2007 tarihine kadar uygulanmaz hükmüne istinaden ekli konsolide finansal tablolar karfl laflt rmal olarak sunulmam flt r. DRT BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU stanbul, 21 Mart 2007 Hasan K l ç Sorumlu Ortak Bafldenetçi

4 2 KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) AKT F KALEMLER TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI (1) ,094 II.GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 43,920 6,945 50, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar 43, , Devlet Borçlanma Senetleri 27,515-27, Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler 14,013-14, Di er Menkul De erler 1, , Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans t lan O. S n fland r lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar 506 6,823 7,329 III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR (3) 22,725 90, ,017 IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR 28,489-28, Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar 15,851-15, MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar 12,638-12,638 V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 879, ,487 1,223, Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler 18,206 1,702 19, Devlet Borçlanma Senetleri 843, ,341 1,121, Di er Menkul De erler 17,609 64,444 82,053 VI. KRED LER (5) 726,318 1,465,192 2,191, Krediler 726,318 1,465,192 2,191, Takipteki Krediler 30,642 2,888 33, Özel Karfl l klar (-) (30,642) (2,888) (33,530) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) (7) 84,623-84, Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 69,710-69, Konsolide Edilmeyenler 14,913-14, Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler 14,913-14,913 X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA filemler NDEN ALACAKLAR (Net) (10) 4, , , Finansal Kiralama Alacaklar 6, , , Faaliyet Kiralamas Alacaklar Di er Kazan lmam fl Gelirler (-) (1,175) (49,948) (51,123) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR (11) Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 48, ,083 XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) fierefiye Di er XVI. VERG VARLI I (14) 7,671-7, Cari Vergi Varl 6,300-6, Ertelenmifl Vergi Varl 1,371-1,371 XVII. SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) XVIII. D ER AKT FLER (16) 79,422 47, ,125 AKT F TOPLAMI 1,927,296 2,235,717 4,163,013

5 3 KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) PAS F KALEMLER TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2) 10,248 1,452 11,700 III. ALINAN KRED LER (3) 11,742 2,861,670 2,873,412 IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR 402,803 77, , Bankalararas Para Piyasalar ndan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Borçlar 16,482-16, Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar 386,321 77, ,762 V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5,200-5, Bonolar 5,200-5, Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTEL F BORÇLAR 71,955 5,624 77,579 VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR (4) IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA filemler NDEN BORÇLAR (Net) (5) Finansal Kiralama Borçlar Faaliyet Kiralamas Borçlar Di er Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (50) (27) (77) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (6) Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KARfiILIKLAR (7) 20,361-20, Genel Karfl l klar 14,099-14, Yeniden Yap lanma Karfl l Çal flan Haklar Karfl l 3,427-3, Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar 2,835-2,835 XIII. VERG BORCU (8) 19,314-19, Cari Vergi Borcu 19,314-19, Ertelenmifl Vergi Borcu XIV. SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA L fik N BORÇLAR (9) XV. SERMAYE BENZER KRED LER (10) - 73,199 73,199 XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 599,517 1, , Ödenmifl Sermaye 300, , Sermaye Yedekleri 52,753 1,460 54, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu (13,764) 1,460 (12,304) Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin k s m) Sat fl Amaçl Duran Varl klar De er Art fllar Di er Sermaye Yedekleri 66,374-66, Kâr Yedekleri 76,329-76, Yasal Yedekler 20,160-20, Statü Yedekleri 9,541-9, Ola anüstü Yedekler 43,284-43, Di er Kâr Yedekleri 3,344-3, Kâr veya Zarar 142, , Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar 33,148-33, Dönem Net Kâr ve Zarar 109, , Az nl k Hakk 27,573-27,573 PAS F TOPLAMI 1,141,723 3,021,290 4,163,013

6 4 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) TP YP Toplam A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 635,408 1,140,091 1,775,499 I. GARANT ve KEFALETLER (1), (2) 28, , , Teminat Mektuplar 28, , , Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar 28, , , Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler - 97,910 97, Belgeli Akreditifler - 97,910 97, Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (2) 249, , , Cay lamaz Taahhütler 30,795 73, , Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri 2,867 26,898 29, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - 46,284 46, fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler 27,928-27, Cay labilir Taahhütler 218, , , Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri 218, , , Di er Cay labilir Taahhütler - 2,445 2,445 III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR (3) 357, , , Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl fllemler Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl fllemler Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl fllemler Al m Sat m Amaçl fllemler 357, , , Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri 55,897 59, , Vadeli Döviz Al m fllemleri 55,897 1,839 57, Vadeli Döviz Sat m fllemleri - 57,327 57, Para ve Faiz Swap fllemleri 146, , , Swap Para Al m fllemleri - 191, , Swap Para Sat m fllemleri 146,805 44, , Swap Faiz Al m fllemleri Swap Faiz Sat m fllemleri

7 5 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) TP YP Toplam Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar 90,822 86, , Para Al m Opsiyonlar 29,766 56,400 86, Para Sat m Opsiyonlar 61,056 29,610 90, Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri 44,123 43,362 87, Futures Para Al m fllemleri 44,123-44, Futures Para Sat m fllemleri - 43,362 43, Futures Faiz Al m-sat m fllemleri Futures Faiz Al m fllemleri Futures Faiz Sat m fllemleri Di er 19,960 49,866 69,826 B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) 2,814,914 3,514,194 6,329,108 IV. EMANET KIYMETLER 2,596, ,869 2,825, Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar 10,500 24,171 34, Emanete Al nan Menkul De erler 1,558, ,698 1,763, Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler 446, , Emanet K ymet Alanlar 580, ,852 V. REH NL KIYMETLER 218,699 3,285,325 3,504, Menkul K ymetler ,860 18, Teminat Senetleri 25,687 1,236,796 1,262, Emtia Varant Gayrimenkul 97,994 1,709,784 1,807, Di er Rehinli K ymetler 94, , , Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,450,322 4,654,285 8,104,607

8 6 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) Ödenmifl Hisse Hisse Sermaye Senedi Senedi Yasal Ödenmifl Enf. Düzeltme hraç ptal Yedek Statü ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE fi KL KLER Dipnot Sermaye Fark Primleri Kârlar Akçeler Yedekleri Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM ( ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 200, , ,695 4,540 Dönem çindeki De iflimler II. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl III. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden IV.Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Aktar lan Tutarlar V. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden VI. Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kâr VIII. Kâr Da t m ,465 5, Da t lan Temettü Yedeklere Aktar lan Tutarlar ,465 5, Di er IX. Sermaye Art r m 100,000 (42,779) Nakden Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul De er De er Art fl Fonu Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark 42,779 (42,779) 9.6 Hisse Senedi hrac 55, Kur Farklar Di er 2, X.Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XI. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. Di er Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 300,000 66, ,160 9,541

9 7 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Yeni. Menkul Az nl k Hakk Ola anüstü Dönem Geçmifl Yeni. De erleme De er. Hariç Yedek Di er Net Dönem De erleme De er De er Toplam Az nl k Toplam Akçe Yedekler Kâr /(Zarar ) Kâr /(Zarar ) Fonu Art fl Art fl Fonu Özkaynak Hakk Özkaynak 11,980 2, ,889 2, , ,863 21, , (26,650) (26,650) - (26,650) , , ,419 31, (49,741) (2,553) 26 (2,527) (2,527) (2,527) - (2,527) 31, (47,214) (26) (55,000) (2,221) (55,000) (2,221) ,193 5,193 43,284 3, ,714 33, (12,304) 573,404 27, ,977

10 8 KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl Dipnot CAR DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER ( ) I. FA Z GEL RLER (1) 311, Kredilerden Al nan Faizler 141, Zorunlu Karfl l klardan Al nan Faizler Bankalardan Al nan Faizler 9, Para Piyasas fllemlerinden Al nan Faizler 1, Menkul De erlerden Al nan Faizler 137, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan 1, Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan FV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan 135, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlardan Finansal Kiralama Gelirleri 17, Di er Faiz Gelirleri 4,167 II. FA Z G DERLER (2) (172,156) 2.1 Mevduata Verilen Faizler Kullan lan Kredilere Verilen Faizler (136,386) 2.3 Para Piyasas fllemlerine Verilen Faizler (3,309) 2.4 hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler Di er Faiz Giderleri (32,461) III. NET FA Z GEL R (I - II) 139,487 IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER 31, Al nan Ücret ve Komisyonlar 35, Nakdi Kredilerden 9, Gayri Nakdi Kredilerden 3, Di er 22, Verilen Ücret ve Komisyonlar (3,538) Nakdi Kredilere Verilen (2,060) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (3) Di er (1,475) V. TEMETTÜ GEL RLER (3) 3,441 VI. T CAR KÂR/ZARAR (Net) (4) (52,858) 6.1 Sermaye Piyasas fllemleri Kâr /Zarar (689) 6.2 Kambiyo fllemleri Kâr /Zarar (52,169) VII. D ER FAAL YET GEL RLER (5) 77,611 VIII. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 199,567 IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜfiÜfi KARfiILI I (-) (6) (7,242) X. D ER FAAL YET G DERLER (-) (7) (65,258) XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 127,067 XII. B RLEfiME filem SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 8,139 XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI - XV. VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) (8) 135,206 XVI. VERG KARfiILI I (±) (9) (24,787) 16.1 Cari Vergi Karfl l (17,453) 16.2 Ertelenmifl Vergi Karfl l (7,334) XVII. VERG SONRASI FAAL YET KÂR/ZARARI (XV±XVI) (10) 110, Durdurulan Faaliyetlerden Di er 110,419 XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) (11) 110, Grubun Kâr /Zarar 109, Az nl k Haklar Kâr /Zarar (-) 705 Hisse Bafl na Kâr/Zarar 0.368

11 9 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl Dipnot CAR DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER ( ) A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr 55, Al nan Faizler 217, Ödenen Faizler (129,474) Al nan Temettüler 3, Al nan Ücret ve Komisyonlar 31, Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 1, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (45,427) Ödenen Vergiler (20,385) Di er (1) (4,145) 1.2 Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim 23, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl 8, Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl (608,260) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl (71,933) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) 665, Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) (1) 29,398 I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m 79,194 B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (120,225) 2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (10,696) 2.2 Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (6,156) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller 2, Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (105,630) 2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler Di er (1) - C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit 20, Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri (2,527) 3.5 Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler Di er (1) 23,198 IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi (1) (5,913) V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl (26,110) VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (2) 140,149 VII.Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (3) 114,039

12 10 KONSOLİDASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR TSKB, Türkiye fl Bankas A.fi.'nin ba l ortakl konumunda oldu undan daha önce yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü ü bulunmamaktayd. 8 Kas m 2006 tarihinde BDDK taraf ndan yay mlanan Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli in 5 inci maddesinin 3 üncü f kras na istinaden, TSKB ilk kez 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo düzenlemektedir. Söz konusu tebli in Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ve yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda olan bankalar için geçerli olan konsolide finansal tablolar n karfl laflt rmal olarak haz rlanmas zorunlulu u, 31 Aral k 2007 tarihine kadar uygulanmaz hükmüne istinaden konsolide finansal tablolar karfl laflt rmal olarak haz rlanmam flt r. Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. ve finansal kurulufllar olan Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi., TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi., TSKB Yat r m Ortakl A.fi. ve Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi. tam konsolidasyon; fl Finansal Kiralama A.fi., fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. ve fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. özsermaye yöntemi kullan larak iliflikteki konsolide mali tablolara dahil edilmifltir. Konsolidasyon kapsam na al nan kurulufllar n belirlenmesinde 8 Kas m 2006 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan "Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli " esas al nm flt r. Ana Ortakl k Banka ve konsolidasyon kapsam ndaki ortakl klar bu raporda birlikte Grup olarak adland r lmaktad r. Finansal tablolar n Türk Ticaret Kanunu ve/veya Finansal Kiralama Kanunu ve/veya Sermaye Piyasas Kurulu nun tebli lerinde belirlenen finansal tablo ve raporlar n sunulmas na iliflkin ilke ve kurallara uygun olarak haz rlayan ba l ortakl k ve ifltiraklerin finansal tablolar yap lan gerekli bir tak m tashihlerle Türkiye Muhasebe Standartlar na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na uygun hale getirilmifltir. Ba l ortakl klarca kullan lan muhasebe politikalar n n Ana Ortakl k Banka dan farkl oldu u durumda farkl l klar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate al narak uyumlaflt r lm flt r. Ba l ortakl k ve ifltiraklerin finansal tablolar 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle haz rlanm flt r. Tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen finansal kurulufllar n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d fl kalemlerinin tamam Ana Ortakl k Banka n n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d fl kalemleri ile birlefltirilmifltir. Gruba dahil tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen her finansal kurulufltaki yat r mlar n n defter de eri ile ilgili finansal kuruluflun sermayesindeki gruba ait olan k s m karfl l kl olarak netlefltirilmifltir. Tam Konsolidasyon yöntemi uygulanan finansal kurulufllar n birbirleriyle yapt klar her türlü ifllem ve bu ifllemlere iliflkin bakiyeler karfl l kl olarak silinmifltir. Tam konsolidasyon yöntemine tabi tutulan finansal kurulufllar n net gelirleri içindeki az nl k haklar, grubun net gelirinden ayr olarak hesaplanm fl ve konsolide edilen finansal kuruluflun net gelirinden düflülmüfltür. Tam konsolidasyon yöntemine tabi olan finansal kurulufllar n özkaynaklar içindeki az nl k haklar konsolide bilançoda borçlar ve gruba ait özkaynak paylar ndan ayr olarak gösterilmifltir. Az nl k haklar grubun gelirlerinden de ayr olarak gösterime tabi tutulmufltur. Özsermaye yönteminde ise bir ifltirakteki sermaye pay n n defter de erinin, ifltirak edilen finansal kuruluflun özsermayesinde dönem içinde ortaya ç kan de ifliklik tutar ndan, ifltirak edene düflen pay kadar art r l p azalt lmas n ve ifltirak edilen finansal kurulufltan al nan kar paylar n n, ifltirak tutar n n bu flekilde de ifltirilmifl de erinden düflülmesi gerçeklefltirilmifltir.

13 11 KONSOLİDASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Tam Konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen finansal kurulufllar; Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi.: Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi., Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana sözleflmesinde belirtilen sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmaktad r. fiirket 29 Aral k 2006 tarihinde TSKB Menkul De erler A.fi. ile birleflmifltir. TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. nin ana faaliyet konusu gayrimenkul portföyü oluflturmak ve bunu gelifltirmek ve gayrimenkule dayal sermaye piyasas araçlar na yat r m yapmakt r. fiirket, 3 fiubat 2006 tarihinde kurulmufltur. TSKB Yat r m Ortakl A.fi. : 10 Kas m 2000 tarihinde kurulan TSKB Yat r m Ortakl A.fi. nin amac, ilgili mevzuatla belirlenmifl ilke ve kurallar çerçevesinde, menkul k ymetlerini sat n ald ortakl klar n sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kayd yla, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmektir. Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi.: Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi., 31 Aral k 1998 tarihinde kurulmufltur. Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi.'nin amac, 3794 Say l Kanun la de iflik 2499 Say l Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde menkul k ymetlerini sat n ald ortakl klar n sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayd yla sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyü iflletmektir. Özsermaye Yöntemi ile konsolide edilen finansal kurulufllar m z; fl Finansal Kiralama A.fi. fl Finansal Kiralama A.fi. 8 fiubat 1988 y l nda kurulmufl olup, 3226 say l Türk Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. fiirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibariyle bafllam flt r. fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye de kurulmufl veya kurulacak olan, geliflme potansiyeli tafl yan ve kaynak ihtiyac olan giriflim flirketlerine uzun vadeli yat r mlar yapmakt r.

14 12 BAŞLICA KONSOLİDE KALEMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi., 4 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye de kurulmufl olup faaliyet konusu yurtiçi ve ihracat faktoring ifllemleridir. Tam konsolidasyon yöntemine tabi tutulan gruba ait finansal kurulufllarla ilgili özet bilgilere Faaliyet Raporunun 34. ve 35. sayfalar nda yer verilmifltir. Konsolide olarak TSKB'nin aktif büyüklü ü itibar yla Milyon YTL'ye ulaflm flt r. Konsolide muhasebesel özkayna 601 Milyon YTL, sermaye yeterlili i hesaplamas nda esas al nan konsolide özkaynak tutar ise 597 Milyon YTL olarak gerçekleflirken sermaye yeterlili i oran % ile bankac l k sektöründeki en yüksek oranlardan biri olmufltur.. Ana banka TSKB'nin net dönem kar 106,4 Milyon YTL iken, konsolide edilen grubun, az nl k paylar hariç, dönem kar 109,7 Milyon YTL olmufltur. Konsolide grubun dönem net kar n n % 94,5 i TSKB'den, % 4,5 i Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi.'den ve kalan di er konsolide edilen ifltiraklerden gelmektedir.

15

16