KONSOL DE MAL B LG LER 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONSOL DE MAL B LG LER 2006"

Transkript

1 KONSOL DE MAL B LG LER 2006

2

3 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) Fax: (212) Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. Yönetim Kurulu na stanbul TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.fi. VE MAL ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi mali ortakl klar n n (birlikte Grup ) 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide bilançosu ile ayn tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özkaynak de iflim tablosunu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay c notlar n bir özetini denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerinin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesine liflkin Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suiistimal dolay s yla önemlilik arz eden ölçüde yanl fl bilgi içermeyecek flekilde haz rlanmas n ve sunulmas n sa layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas, uygun muhasebe politikalar n n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluflunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar n önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi ine iliflkin makul güvence sa layacak flekilde ba ms z denetim planlanm fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan t toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm fl; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yap lm fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmifltir. Afla da belirtilen ba ms z denetim görüflünün oluflturulmas için yeterli ve uygun denetim kan t sa lanm flt r. Ba ms z Denetçi Görüflü Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Grup un 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla konsolide mali durumunu ve ayn tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla daki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür: Banka, yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda oldu undan daha önce yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü ü bulunmamaktayd. 8 Kas m 2006 tarihinde BDDK taraf ndan yay mlanan Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli in 5 inci maddesinin 3 üncü f kras na istinaden, Banka ilk kez 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo düzenlemektedir. Söz konusu tebli in Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ve yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda olan bankalar için geçerli olan konsolide finansal tablolar n karfl laflt rmal olarak haz rlanmas zorunlulu u, 31 Aral k 2007 tarihine kadar uygulanmaz hükmüne istinaden ekli konsolide finansal tablolar karfl laflt rmal olarak sunulmam flt r. DRT BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU stanbul, 21 Mart 2007 Hasan K l ç Sorumlu Ortak Bafldenetçi

4 2 KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) AKT F KALEMLER TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI (1) ,094 II.GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 43,920 6,945 50, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar 43, , Devlet Borçlanma Senetleri 27,515-27, Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler 14,013-14, Di er Menkul De erler 1, , Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans t lan O. S n fland r lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar 506 6,823 7,329 III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR (3) 22,725 90, ,017 IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR 28,489-28, Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar 15,851-15, MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar 12,638-12,638 V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 879, ,487 1,223, Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler 18,206 1,702 19, Devlet Borçlanma Senetleri 843, ,341 1,121, Di er Menkul De erler 17,609 64,444 82,053 VI. KRED LER (5) 726,318 1,465,192 2,191, Krediler 726,318 1,465,192 2,191, Takipteki Krediler 30,642 2,888 33, Özel Karfl l klar (-) (30,642) (2,888) (33,530) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) (7) 84,623-84, Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 69,710-69, Konsolide Edilmeyenler 14,913-14, Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler 14,913-14,913 X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA filemler NDEN ALACAKLAR (Net) (10) 4, , , Finansal Kiralama Alacaklar 6, , , Faaliyet Kiralamas Alacaklar Di er Kazan lmam fl Gelirler (-) (1,175) (49,948) (51,123) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR (11) Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 48, ,083 XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) fierefiye Di er XVI. VERG VARLI I (14) 7,671-7, Cari Vergi Varl 6,300-6, Ertelenmifl Vergi Varl 1,371-1,371 XVII. SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) XVIII. D ER AKT FLER (16) 79,422 47, ,125 AKT F TOPLAMI 1,927,296 2,235,717 4,163,013

5 3 KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) PAS F KALEMLER TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2) 10,248 1,452 11,700 III. ALINAN KRED LER (3) 11,742 2,861,670 2,873,412 IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR 402,803 77, , Bankalararas Para Piyasalar ndan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Borçlar 16,482-16, Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar 386,321 77, ,762 V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5,200-5, Bonolar 5,200-5, Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTEL F BORÇLAR 71,955 5,624 77,579 VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR (4) IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA filemler NDEN BORÇLAR (Net) (5) Finansal Kiralama Borçlar Faaliyet Kiralamas Borçlar Di er Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (50) (27) (77) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (6) Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KARfiILIKLAR (7) 20,361-20, Genel Karfl l klar 14,099-14, Yeniden Yap lanma Karfl l Çal flan Haklar Karfl l 3,427-3, Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar 2,835-2,835 XIII. VERG BORCU (8) 19,314-19, Cari Vergi Borcu 19,314-19, Ertelenmifl Vergi Borcu XIV. SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA L fik N BORÇLAR (9) XV. SERMAYE BENZER KRED LER (10) - 73,199 73,199 XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 599,517 1, , Ödenmifl Sermaye 300, , Sermaye Yedekleri 52,753 1,460 54, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu (13,764) 1,460 (12,304) Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin k s m) Sat fl Amaçl Duran Varl klar De er Art fllar Di er Sermaye Yedekleri 66,374-66, Kâr Yedekleri 76,329-76, Yasal Yedekler 20,160-20, Statü Yedekleri 9,541-9, Ola anüstü Yedekler 43,284-43, Di er Kâr Yedekleri 3,344-3, Kâr veya Zarar 142, , Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar 33,148-33, Dönem Net Kâr ve Zarar 109, , Az nl k Hakk 27,573-27,573 PAS F TOPLAMI 1,141,723 3,021,290 4,163,013

6 4 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) TP YP Toplam A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 635,408 1,140,091 1,775,499 I. GARANT ve KEFALETLER (1), (2) 28, , , Teminat Mektuplar 28, , , Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar 28, , , Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler - 97,910 97, Belgeli Akreditifler - 97,910 97, Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (2) 249, , , Cay lamaz Taahhütler 30,795 73, , Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri 2,867 26,898 29, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - 46,284 46, fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler 27,928-27, Cay labilir Taahhütler 218, , , Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri 218, , , Di er Cay labilir Taahhütler - 2,445 2,445 III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR (3) 357, , , Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl fllemler Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl fllemler Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl fllemler Al m Sat m Amaçl fllemler 357, , , Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri 55,897 59, , Vadeli Döviz Al m fllemleri 55,897 1,839 57, Vadeli Döviz Sat m fllemleri - 57,327 57, Para ve Faiz Swap fllemleri 146, , , Swap Para Al m fllemleri - 191, , Swap Para Sat m fllemleri 146,805 44, , Swap Faiz Al m fllemleri Swap Faiz Sat m fllemleri

7 5 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM Dipnot ( ) TP YP Toplam Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar 90,822 86, , Para Al m Opsiyonlar 29,766 56,400 86, Para Sat m Opsiyonlar 61,056 29,610 90, Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri 44,123 43,362 87, Futures Para Al m fllemleri 44,123-44, Futures Para Sat m fllemleri - 43,362 43, Futures Faiz Al m-sat m fllemleri Futures Faiz Al m fllemleri Futures Faiz Sat m fllemleri Di er 19,960 49,866 69,826 B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) 2,814,914 3,514,194 6,329,108 IV. EMANET KIYMETLER 2,596, ,869 2,825, Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar 10,500 24,171 34, Emanete Al nan Menkul De erler 1,558, ,698 1,763, Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler 446, , Emanet K ymet Alanlar 580, ,852 V. REH NL KIYMETLER 218,699 3,285,325 3,504, Menkul K ymetler ,860 18, Teminat Senetleri 25,687 1,236,796 1,262, Emtia Varant Gayrimenkul 97,994 1,709,784 1,807, Di er Rehinli K ymetler 94, , , Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,450,322 4,654,285 8,104,607

8 6 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) Ödenmifl Hisse Hisse Sermaye Senedi Senedi Yasal Ödenmifl Enf. Düzeltme hraç ptal Yedek Statü ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE fi KL KLER Dipnot Sermaye Fark Primleri Kârlar Akçeler Yedekleri Ba ms z Denetimden Geçmifl CAR DÖNEM ( ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 200, , ,695 4,540 Dönem çindeki De iflimler II. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl III. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden IV.Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Aktar lan Tutarlar V. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden VI. Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kâr VIII. Kâr Da t m ,465 5, Da t lan Temettü Yedeklere Aktar lan Tutarlar ,465 5, Di er IX. Sermaye Art r m 100,000 (42,779) Nakden Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul De er De er Art fl Fonu Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark 42,779 (42,779) 9.6 Hisse Senedi hrac 55, Kur Farklar Di er 2, X.Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XI. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. Di er Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 300,000 66, ,160 9,541

9 7 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Yeni. Menkul Az nl k Hakk Ola anüstü Dönem Geçmifl Yeni. De erleme De er. Hariç Yedek Di er Net Dönem De erleme De er De er Toplam Az nl k Toplam Akçe Yedekler Kâr /(Zarar ) Kâr /(Zarar ) Fonu Art fl Art fl Fonu Özkaynak Hakk Özkaynak 11,980 2, ,889 2, , ,863 21, , (26,650) (26,650) - (26,650) , , ,419 31, (49,741) (2,553) 26 (2,527) (2,527) (2,527) - (2,527) 31, (47,214) (26) (55,000) (2,221) (55,000) (2,221) ,193 5,193 43,284 3, ,714 33, (12,304) 573,404 27, ,977

10 8 KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl Dipnot CAR DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER ( ) I. FA Z GEL RLER (1) 311, Kredilerden Al nan Faizler 141, Zorunlu Karfl l klardan Al nan Faizler Bankalardan Al nan Faizler 9, Para Piyasas fllemlerinden Al nan Faizler 1, Menkul De erlerden Al nan Faizler 137, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan 1, Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan FV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan 135, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlardan Finansal Kiralama Gelirleri 17, Di er Faiz Gelirleri 4,167 II. FA Z G DERLER (2) (172,156) 2.1 Mevduata Verilen Faizler Kullan lan Kredilere Verilen Faizler (136,386) 2.3 Para Piyasas fllemlerine Verilen Faizler (3,309) 2.4 hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler Di er Faiz Giderleri (32,461) III. NET FA Z GEL R (I - II) 139,487 IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER 31, Al nan Ücret ve Komisyonlar 35, Nakdi Kredilerden 9, Gayri Nakdi Kredilerden 3, Di er 22, Verilen Ücret ve Komisyonlar (3,538) Nakdi Kredilere Verilen (2,060) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (3) Di er (1,475) V. TEMETTÜ GEL RLER (3) 3,441 VI. T CAR KÂR/ZARAR (Net) (4) (52,858) 6.1 Sermaye Piyasas fllemleri Kâr /Zarar (689) 6.2 Kambiyo fllemleri Kâr /Zarar (52,169) VII. D ER FAAL YET GEL RLER (5) 77,611 VIII. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 199,567 IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜfiÜfi KARfiILI I (-) (6) (7,242) X. D ER FAAL YET G DERLER (-) (7) (65,258) XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 127,067 XII. B RLEfiME filem SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 8,139 XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI - XV. VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) (8) 135,206 XVI. VERG KARfiILI I (±) (9) (24,787) 16.1 Cari Vergi Karfl l (17,453) 16.2 Ertelenmifl Vergi Karfl l (7,334) XVII. VERG SONRASI FAAL YET KÂR/ZARARI (XV±XVI) (10) 110, Durdurulan Faaliyetlerden Di er 110,419 XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) (11) 110, Grubun Kâr /Zarar 109, Az nl k Haklar Kâr /Zarar (-) 705 Hisse Bafl na Kâr/Zarar 0.368

11 9 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) B N YEN TÜRK L RASI Ba ms z Denetimden Geçmifl Dipnot CAR DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER ( ) A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr 55, Al nan Faizler 217, Ödenen Faizler (129,474) Al nan Temettüler 3, Al nan Ücret ve Komisyonlar 31, Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 1, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (45,427) Ödenen Vergiler (20,385) Di er (1) (4,145) 1.2 Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim 23, Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl 8, Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl (608,260) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl (71,933) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) 665, Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) (1) 29,398 I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m 79,194 B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (120,225) 2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (10,696) 2.2 Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (6,156) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller 2, Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (105,630) 2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler Di er (1) - C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit 20, Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri (2,527) 3.5 Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler Di er (1) 23,198 IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi (1) (5,913) V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl (26,110) VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (2) 140,149 VII.Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (3) 114,039

12 10 KONSOLİDASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR TSKB, Türkiye fl Bankas A.fi.'nin ba l ortakl konumunda oldu undan daha önce yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü ü bulunmamaktayd. 8 Kas m 2006 tarihinde BDDK taraf ndan yay mlanan Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli in 5 inci maddesinin 3 üncü f kras na istinaden, TSKB ilk kez 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo düzenlemektedir. Söz konusu tebli in Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ve yurt içinde kurulu bir bankan n ba l ortakl konumunda olan bankalar için geçerli olan konsolide finansal tablolar n karfl laflt rmal olarak haz rlanmas zorunlulu u, 31 Aral k 2007 tarihine kadar uygulanmaz hükmüne istinaden konsolide finansal tablolar karfl laflt rmal olarak haz rlanmam flt r. Türkiye S nai Kalk nma Bankas A.fi. ve finansal kurulufllar olan Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi., TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi., TSKB Yat r m Ortakl A.fi. ve Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi. tam konsolidasyon; fl Finansal Kiralama A.fi., fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. ve fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. özsermaye yöntemi kullan larak iliflikteki konsolide mali tablolara dahil edilmifltir. Konsolidasyon kapsam na al nan kurulufllar n belirlenmesinde 8 Kas m 2006 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan "Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine liflkin Tebli " esas al nm flt r. Ana Ortakl k Banka ve konsolidasyon kapsam ndaki ortakl klar bu raporda birlikte Grup olarak adland r lmaktad r. Finansal tablolar n Türk Ticaret Kanunu ve/veya Finansal Kiralama Kanunu ve/veya Sermaye Piyasas Kurulu nun tebli lerinde belirlenen finansal tablo ve raporlar n sunulmas na iliflkin ilke ve kurallara uygun olarak haz rlayan ba l ortakl k ve ifltiraklerin finansal tablolar yap lan gerekli bir tak m tashihlerle Türkiye Muhasebe Standartlar na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na uygun hale getirilmifltir. Ba l ortakl klarca kullan lan muhasebe politikalar n n Ana Ortakl k Banka dan farkl oldu u durumda farkl l klar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate al narak uyumlaflt r lm flt r. Ba l ortakl k ve ifltiraklerin finansal tablolar 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle haz rlanm flt r. Tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen finansal kurulufllar n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d fl kalemlerinin tamam Ana Ortakl k Banka n n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d fl kalemleri ile birlefltirilmifltir. Gruba dahil tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen her finansal kurulufltaki yat r mlar n n defter de eri ile ilgili finansal kuruluflun sermayesindeki gruba ait olan k s m karfl l kl olarak netlefltirilmifltir. Tam Konsolidasyon yöntemi uygulanan finansal kurulufllar n birbirleriyle yapt klar her türlü ifllem ve bu ifllemlere iliflkin bakiyeler karfl l kl olarak silinmifltir. Tam konsolidasyon yöntemine tabi tutulan finansal kurulufllar n net gelirleri içindeki az nl k haklar, grubun net gelirinden ayr olarak hesaplanm fl ve konsolide edilen finansal kuruluflun net gelirinden düflülmüfltür. Tam konsolidasyon yöntemine tabi olan finansal kurulufllar n özkaynaklar içindeki az nl k haklar konsolide bilançoda borçlar ve gruba ait özkaynak paylar ndan ayr olarak gösterilmifltir. Az nl k haklar grubun gelirlerinden de ayr olarak gösterime tabi tutulmufltur. Özsermaye yönteminde ise bir ifltirakteki sermaye pay n n defter de erinin, ifltirak edilen finansal kuruluflun özsermayesinde dönem içinde ortaya ç kan de ifliklik tutar ndan, ifltirak edene düflen pay kadar art r l p azalt lmas n ve ifltirak edilen finansal kurulufltan al nan kar paylar n n, ifltirak tutar n n bu flekilde de ifltirilmifl de erinden düflülmesi gerçeklefltirilmifltir.

13 11 KONSOLİDASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Tam Konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen finansal kurulufllar; Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi.: Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi., Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana sözleflmesinde belirtilen sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmaktad r. fiirket 29 Aral k 2006 tarihinde TSKB Menkul De erler A.fi. ile birleflmifltir. TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. TSKB Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. nin ana faaliyet konusu gayrimenkul portföyü oluflturmak ve bunu gelifltirmek ve gayrimenkule dayal sermaye piyasas araçlar na yat r m yapmakt r. fiirket, 3 fiubat 2006 tarihinde kurulmufltur. TSKB Yat r m Ortakl A.fi. : 10 Kas m 2000 tarihinde kurulan TSKB Yat r m Ortakl A.fi. nin amac, ilgili mevzuatla belirlenmifl ilke ve kurallar çerçevesinde, menkul k ymetlerini sat n ald ortakl klar n sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kayd yla, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmektir. Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi.: Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi., 31 Aral k 1998 tarihinde kurulmufltur. Yat r m Finansman Yat r m Ortakl A.fi.'nin amac, 3794 Say l Kanun la de iflik 2499 Say l Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde menkul k ymetlerini sat n ald ortakl klar n sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayd yla sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyü iflletmektir. Özsermaye Yöntemi ile konsolide edilen finansal kurulufllar m z; fl Finansal Kiralama A.fi. fl Finansal Kiralama A.fi. 8 fiubat 1988 y l nda kurulmufl olup, 3226 say l Türk Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. fiirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibariyle bafllam flt r. fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. fl Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi. nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye de kurulmufl veya kurulacak olan, geliflme potansiyeli tafl yan ve kaynak ihtiyac olan giriflim flirketlerine uzun vadeli yat r mlar yapmakt r.

14 12 BAŞLICA KONSOLİDE KALEMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi., 4 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye de kurulmufl olup faaliyet konusu yurtiçi ve ihracat faktoring ifllemleridir. Tam konsolidasyon yöntemine tabi tutulan gruba ait finansal kurulufllarla ilgili özet bilgilere Faaliyet Raporunun 34. ve 35. sayfalar nda yer verilmifltir. Konsolide olarak TSKB'nin aktif büyüklü ü itibar yla Milyon YTL'ye ulaflm flt r. Konsolide muhasebesel özkayna 601 Milyon YTL, sermaye yeterlili i hesaplamas nda esas al nan konsolide özkaynak tutar ise 597 Milyon YTL olarak gerçekleflirken sermaye yeterlili i oran % ile bankac l k sektöründeki en yüksek oranlardan biri olmufltur.. Ana banka TSKB'nin net dönem kar 106,4 Milyon YTL iken, konsolide edilen grubun, az nl k paylar hariç, dönem kar 109,7 Milyon YTL olmufltur. Konsolide grubun dönem net kar n n % 94,5 i TSKB'den, % 4,5 i Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi.'den ve kalan di er konsolide edilen ifltiraklerden gelmektedir.

15

16

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu:

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: MURAKIP RAPORU 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Denetçi veya denetçilerin adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı:

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş nin yılsonu konsolide olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca hazırlanan Denetçi Raporu, Türkiye Ticaret

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2005 31/12/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,116 65 1,181 156 32 188 1.1 Kasa - - - - - - 1.2 Efektif

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR ĐLE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

BÖLÜM IV TURKLANDBANK ANON M fi RKET 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE BA IMSIZ DENET M RAPORU, KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLAR VE F NANSAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR Turklandbank A.fi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 28 Nisan 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilanço (Finansal Durum

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 13 Mayıs 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na 99 Ortaklar Ola an Genel Kurulu na nin 2007 takvim y l ifllem ve hesaplar, 5411 say l Bankac l k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar, ilgili mevzuat

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar 79

ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar 79 BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN II. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN I. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk Bulvarı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

Adabank Anonim irketi

Adabank Anonim irketi 31 Aral k 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi 05 Mart 2013

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu bağımsız sınırlı denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Halk Finansal Kiralama Aġ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Halk Finansal Kiralama Aġ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Halk Finansal Kiralama Aġ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 9

Detaylı

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA GENEL

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

Koç Finansal Hizmetler A.Ş.

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu na: Koç Finansal

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 28 Nisan 2016 Bu rapor,

Detaylı

Diler Yat m Bankas Anonim irketi

Diler Yat m Bankas Anonim irketi Diler Yat m Bankas Anonim irketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve rl Ba ms z Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun ( Şirket

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 ÖZET GELİR TABLOSU... 4 ÖZET ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı