FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26

2

3 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye Member Murat Balc Üye Member Otto Klaus Flemming Üye Member 26 n 1

4 çindekiler n Yönetim Kurulu Baflkan ndan...5 n 26 Y l na Bak fl...6 n Denetçi Raporu...7 n Bilanço...8 n Gelir Tablosu...1 n ve 25 tarihlerindeki mali tablolar na iliflkin dipnotlar...11 Contents n Chairman s Statement...27 n Summary of Operations in n Auditor s Report...29 n Balance Sheet...3 n Income Statement...32 n Notes to the financial statements as of 31 December 26 and n

5 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 26 Faaliyet Raporu 26 n 3

6

7 Yönetim Kurulu Baflkan ndan 26 y l na damgas n vuran en önemli olay yaz aylar nda finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanma oldu. Özellikle Amerika'da enflasyonun Nisan ay nda yükselmesi dolay s ile beliren Amerikan Merkez Bankas 'n n h zl faiz art r m ihtimaline T.C. Merkez Bankas Baflkan 'n n atama sürecinin iyi yönetilememesinin eklenmesi, YTL'de h zl de er kayb na yol açt. Süreç T.C. Merkez Bankas 'n n dövize müdahalesi ve gecelik faizleri önemli ölçüde art rmas ile son buldu. MF program n n uygulanmaya devam etmesi, özellefltirmelerin h zlanmas ve özellikle finans piyasas nda yabanc sermaye ortakl klar n n gerçekleflmesi, dalgalanma sonras nda iyimserli in korunmas nda önemli rol oynad. Uzun vadede geliflmenin en önemli yap tafllar ndan biri olan fiyat istikrar konusunda 26 y l nda ilerleme sa lanamad. 25'de y llar sonra tek haneye düflen tüketici enflasyonu, 26 y l nda özellikle yaz aylar nda meydana gelen dalgalanma nedeniyle yükselerek %9,6 olarak gerçekleflti. Enflasyonda hedefin üzerinde kal nmas na ra men tek haneli gerçekleflme teselli kayna oldu. Kamu maliyesinin s k bir disiplinle takip edilmesi sonucu konsolide bütçe aç n n milli gelire oran 26 sonunda %,5 seviyesine inerek 25'den sonra 26'da da Maastricht kriterlerine uygun olarak gerçekleflti. Hazine'nin ortalama borçlanma maliyeti 25 y l ndaki %16 seviyesinden 26 y l nda %18,1 seviyesine yükseldi. Borçlanma vadeleri 25 y l ndaki seviyesinde kal rken, kamu net borç stokunun milli gelire oran düflüfl gösterdi. 26 y l nda gayri safi milli has la %6 büyürken, maalesef iflsizlik ve cari aç k konular yla ilgili endifleler devam etti. Di er taraftan Türkiye'nin cari aç n finanse etme gücü, do rudan yabanc yat r mlar ndaki art flla birlikte kuvvetlendi. 26 y l nda do rudan yabanc yat r mlar girifli, 25 y l ndaki 9,7 milyar dolar seviyesinden 16,3 milyar dolara yükseldi. 25 y l nda hayata geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas 'ndaki ifllem hacmi 26 y l nda 17 milyar YTL'yi geçti. Portföy yönetimi sektöründe flirket say s art fl 24 senesinde durmufl, hatta birleflme nedeni ile flirket say s bir azalarak 2'ye inmiflti. 25 ve 26 y llar nda da ayn trend devam etti ve yaflanan iki birleflme nedeni ile flirket say s 18'e düfltü. 25 y l nda 25 milyar dolar olan yat r m fonlar ve yat r m ortakl klar n n toplam büyüklü ü, 26 y l nda piyasalarda yaflanan dalgalanma sebebiyle 2 milyar dolar seviyesine geriledi. Yat r mc lar m z bilgilendirdi imiz Art De er Toplant lar n n üçüncüsü Haziran ay nda smail Zühtü Pafla Kona 'nda baflar ile gerçeklefltirildi. 26 senesinde al nan sonuçlara katk lar ndan dolay de erli Yönetim Kurulu üyelerimize, yöneticilerimize ve tüm çal flanlar m za teflekkür ederim. Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan 26 n 5

8 26 Y l na Bak fl 26 y l nda sviçre Portföy için en önemli geliflme, sviçre Sigorta'n n %75'lik hissesinin Alman sigorta devi ERGO taraf ndan sat n al nmas oldu. Bu de iflimin önümüzdeki y llarda sviçre Portföy Yönetimi'nin daha güçlü bir yap ya sahip olmas na ve daha h zl büyümesine olanak sa layaca na inan yoruz. Bu y l fiirketimizin yat r mlar devam etti. Yat r m fonlar m z n Vadeli Opsiyon Borsas 'nda ifllem yapabilmesine olanak sa layacak yeni yaz l mlar sat n al nd. Sistemimizin daha verimli çal flabilmesi için yeni bilgisayar ve server yat r mlar da bu sene yap ld. Ürünümüz biriktiriyorum için sitesi haz rland. Yat r m fonlar m za artan talep fl nda, sviçre Hayat Sigorta A tipi de iflken fonun sermayesi 2,5 milyon YTL.'den 5 milyon YTL.'ye, sviçre Hayat Sigorta B tipi de iflken fonun sermayesi de 5 milyon YTL.'den 1 milyon YTL.'ye yükseltildi. 26 y l nda hem yurtiçi, hem yurtd fl ndaki ileri gelen, araflt rmaya a rl k veren arac kurum ve yat r m bankalar ile iliflkilerimiz gelifltirmeye devam edildi. 27 Ocak sonu itibariyle araflt rma rapor taban m zda Türkiye, dünya piyasalar ve flirketlerle ilgili rapor say s 'e ulaflt. 26 Ocak sonu itibariyle bu rakam idi. Yat r mc lar m za her gün düzenli olarak gönderdi imiz Günlük Bilgi Hazinesi raporunda elimize ulaflan tüm bu raporlar n özetleri paylafl ld. 26 y l sonu itibariyle sviçre Sigorta B Tipi Likit Fon YTL, sviçre Hayat Sigorta B Tipi De iflken Fon YTL, sviçre Sigorta A Tipi De iflken Fon YTL, sviçre Hayat Sigorta A Tipi De iflken Fon YTL ve Evgin A Tipi De iflken Fon YTL büyüklü üne ulaflt. 26 y l nda yönetilen portföylerin büyüklü ü bireysel müflteriler için 1,3 milyon YTL, kurumsal müflteriler (Yat r m Fonlar ) için 24,2 milyon YTL, Tüzel kifli müflteriler için 6 milyon YTL'ye ulaflt. Yönetimimiz alt ndaki toplam portföy büyüklü ü 26 y l sonunda 4,6 milyon YTL'ye ulaflt. fiirketimizin kuruluflunu takiben yönetmeye bafllad m z ilk iki fonumuzun yönetime bafllad m z 1/6/21 tarihinden 26 sonuna kadarki getirisi afla daki flekilde gerçekleflti. 1/6/21 31/12/26 ARASI FON KISTAS KARfiILAfiTIRMALARI Fon çeflitlemesine gitti imiz 23 senesinde kurdu umuz üç yeni fonumuzun tarihinden 26 sonuna kadarki getirisi ise afla daki flekilde gerçekleflti. 11/8/23 31/12/26 ARASI FON KISTAS KARfiILAfiTIRMALARI 5% 4% 3% 2% 1% % 468.6% Evgin A Tipi De iflken 247.6% A Tipi Fon Endeksi 259.6% 16.5% 283.4% 294.8% MKB 1 Dolar sviçre Sigorta O/N Repo B Tipi Likit Fon * Likit Fon 9/11/21 tarihine kadar tahvil bono fonu olarak yönetilmifltir. 12% 9% 6% 3% % 18.9% 95.89% 76.61% 8.39% 71.76% 58.61% IHD IHD K stas IHB DIBS End. ISA ISA K stas IHD K stas: %35 MKB1 + %35 TCMB USD Y ll k Mevduat + %3 O/N Repo ISA K stas: %25 MKB1 + %75 TCMB USD Y ll k Mevdat Bu 3 Fon 11/8/23 tarihinde kurulmufltur. Yönetimimiz alt ndaki Evgin Menkul A Tipi De iflken Fon, yönetmeye bafllad m z 1/6/21 tarihinden 26 y l sonuna kadarki dönemde, %468,63'lik bir getiri sa lam flt r. Fonumuzun hem bu y lki, hem de uzun vadeli baflar s n n arkas nda önemli özellikler bulunmaktad r. 1) Tüm kararlar Yat r m Komitesi taraf ndan al nm flt r. Komite, 26 y l nda borsada 328 hisseden 127 tanesini Yat r m yap labilir listesine alarak riskleri s n rlam flt r. Getiri, yüksek riskli hisseler al narak sa lanmam flt r. 2) Bu fon, en az %8 hisse bulundurarak IMKB1 endeksini geçmeyi amaçlayan bir fondur. Fonda geçti imiz y l içinde sadece 45 de iflik hisseye yat r m yap lm flt r. Günlük alsat ile para kazanmak fonun stratejileri aras nda de ildir. EVA KURULUfiUNDAN BER A T P DE fiken FONLAR LK BEfi 75% % 26 6 n fiirketimizin sermayesi 26 y l nda de iflmeyerek YTL olarak kalm flt r. fiirketimizin 26 y l na ait Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a sunulmufltur. fiirketimizde 26 y l içerisinde çal flan say s 11 kiflidir. 625% 5% 375% 25% 125% % Strateji A Tipi De iflken Fon 5.19% Finans Yat r m A Tipi De iflken Fon % EVG Menkul A Tipi De iflken Fon % Fortisbank A Tipi De iflken Fon 341.2% fl Yat r m A Tipi De iflken Fon

9 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 31 ARALIK 26 HESAP DÖNEM NE A T MAL TABLOLARA L fik N BA IMSIZ DENET M RAPORU sviçre Portföy Yönetimi Anonim fiirketi'nin (fiirket) 'nin 31 Aral k 26 ve 25 tarihleri itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan bilançolar n, ayn tarihlerde sona eren y llara ait gelir tablolar n, öz sermaye de iflim tablolar n ve nakit ak m tablolar n, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar denetlemifl bulunuyoruz. flletme yönetimi finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yans tmas n sa lamak amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas n, uygulanmas n ve devam ettirilmesini, koflullar n gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas n ve uygun muhasebe politikalar n n seçilmesini içermektedir. Sorumlulu umuz, yapt m z ba ms z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk nda görüfl bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas n ve ba ms z denetimin, finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm flt r. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac yla, iflletme yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görüflümüzün oluflturulmas na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, sviçre Portföy Yönetimi A.fi.'nin 31 Aral k 26 ve 25 tarihleri itibariyle gerçek finansal durumunu, ayn tarihlerde sona eren y llara ait finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. ATA Uluslararas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Member Firm of Kreston International stanbul, 19 Ocak 27 Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi 26 n 7

10 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. VARLIKLAR Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/26 Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ ve TAR HLER NDEK B LANÇOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. Cari / Dönen Varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan / Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif fierefiye (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n

11 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi ve TAR HLER NDEK B LANÇOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karfl l kl fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hiss Senedi ptal Karlar Yeniden De erleme Fonu Finansal Varl klar De er Art fl Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar Yabanc Para Çevrim Farklar Net Dönem Kar /Zarar Geçmifl Y llar Kar/Zararlar Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ (41.936) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n 9

12 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. GEL R TABLOSU Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/26 Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ ve DÖNEMLER NE A T GEL R TABLOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti () Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAAL YET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri () NET ESAS FAAL YET KARI/ZARARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar () Finansman Giderleri () FAAL YET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI H SSE BAfiINA KAZANÇ ( ) ( ) (2.371) (25.383) ( ) , ( ) ( ) (54) (4.215) (77.42) ,2 Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n

13 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 31 ARALIK 26 MAL TABLO D PNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir.) 1. fi RKET' N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU sviçre Portföy Yönetimi A.fi. ( fiirket ) Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasas araçlar ndan oluflan portföyleri, müflterilerle sözleflme yapmak suretiyle ve vekil s fat yla yönetmek ve sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmak amac yla 1 Kas m 2 tarihinde stanbul'da kurulmufltur. Ayr ca fiirket portföy yöneticili i faaliyeti kapsam nda yerli ve yabanc yat r m fonlar, yat r m ortakl klar ile özel ve tüzel kiflilerle yat r m flirketleri ve benzeri giriflimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetme faaliyetlerinde bulunabilir. fiirket Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan 5 fiubat 21 tarihinden itibaren portföy yöneticili i faaliyeti belgesini alm flt r. fiirket'in bünyesinde tarihi itibariyle istihdam edilen personel say s 11 ( : 1) kiflidir. fiirket'in hisselerinin ço unlu unu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlar afla daki gibidir: Ad Ergo sviçre Sigorta A.fi. Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi. Ertan Y lmaz Di er Avrupa Holding A.fi. Pamir Sezener Cüneyt Demirgürefl 31 Aral k 26 (%) 31 Aral k 25 (%) % 13.23% 1.%.3%.%.%.% 1% 2.% 5.4% 1.% % % 9.% 5.% 1% fiirket, Türkiye'de kay tl olup flirket merkezi afla daki adreste bulunmaktad r: sviçre Portföy Yönetimi A.fi. Kofluyolu Tophanelio lu Caddesi, smail Zühtü Pafla Kona No:11 Altunizade/ STANBUL 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartlar fiirket'in mali tablolar, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan yay mlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalar nda Muhasebe Standartlar tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r. SPK, 17 Mart 25 tarih ve 11/367 say l karar ile Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar 'na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 25 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmifltir. Mali tablolar ve dipnotlar SPK taraf ndan 2 Aral k 24 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k l nan formatlara uygun olarak sunulmufltur. fiirket, Yeni Türk Liras cinsinden muhasebe kay tlar n n tutulmas nda ve kanuni mali tablolar n n haz rlanmas nda Türkiye Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan ç kar lan prensipler ve flartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuat ve Maliye Bakanl taraf ndan ç kar lan Tekdüzen Hesap Plan flartlar na uymaktad r. Mali tablolar, kanuni kay tlara Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 25 Sermaye Piyasalar nda Muhasebe Standartlar tebli ine uygunluk aç s ndan gerekli düzeltme ve s n fland rmalar yans t larak düzenlenmifltir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi SPK, Uygulanan Muhasebe Standartlar nda da belirtildi i üzere Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar 'na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 25 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmifltir. Bu sebeple, fiirket 1 Ocak 25 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamam flt r. Konsolidasyon Esaslar fiirket solo mali tablo haz rlamaktad r. Karfl laflt rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolar n n Düzeltilmesi Mali tablolar ve dipnotlar Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:XI, No:25 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r. Cari dönem mali tablolar n sunumu ile uygunluk sa lanmas aç s ndan karfl laflt rmal bilgiler gerekli görüldü ünde yeniden s n fland r lm flt r. Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk ndaki 583 say l Kanun'a göre, tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Liras, Yeni Türk Liras n n alt birimi Yeni Kurufl olmufl ve bir Yeni Türk Liras (YTL) yüz Yeni Kurufla (YKr) eflitlenmifltir. Bir milyon Türk Liras (1,, TL) bir Yeni Türk Liras na (1 YTL) eflit olacak flekilde Türk Liras de erler Yeni Türk Liras na dönüfltürülmüfltür. 26 n 11

14 Netlefltirme / Mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyetli olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilmifltir. 3. UYGULANAN DE ERLEME LKELER VE MUHASEBE POL T KALARI Haz r De erler Nakit ve nakit benzeri de erler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduat içermektedir. Nakit ve nakit eflde eri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmifl faizlerinin toplam ile gösterilmifltir. Menkul K ymetler Al msat m Amaçl Finansal Araçlar Al msat m amaçl finansal varl klar, k sa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amac yla al nan finansal varl klard r. Al msat m amaçl finansal varl klar mali tablolara ilk al nd nda al fl maliyeti ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa fiyat baz al nmak suretiyle makul de eri ile de erlendirilir. Gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl tüm kazanç ve kay plar ortaya ç kt dönemde gelir tablosuna yans t l r. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl klar Vadesine kadar elde tutulacak menkul k ymetler, belirli bir vade yap s ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve iflletmenin vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan k ymetlerdir. Vadesine kadar elde tutulacak menkul k ymetler etkin faiz oran kullan larak iskonto edilmifl de erleriyle de erlenmektedir. Gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl tüm kazanç ve kay plar ortaya ç kt dönemde gelir tablosuna yans t l r. Ters Repo fllemleri K sa dönemli geri sat m taahhüdünde bulunulan ifllemlerdir. Menkul k ymet olarak devlet tahvili ve hazine bonosu kullan lmaktad r. Ters repo de erlemesi sözleflmede belirtilen fiyatlar esas al narak geçen süreye isabet eden k s m için faiz gelirleri hesaplanmakta ve Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar kalemi alt nda s n fland r lmaktad r. Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klar elde etme maliyetinden birikmifl amortisman n düflülmesi ile gösterilmektedir. Amortismana tabi tutulan varl klar, maliyet tutarlar üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla do rusal amortisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate al narak k st amortismana tabi tutulmaktad r. Tamir ve bak m harcamalar, masraf yap ld tarihte ilgili masraf hesab na intikal ettirilmektedir. Afla da belirtilen amortisman süreleri, ilgili aktiflerin tahmini faydalanma süreleri dikkate al narak oluflturulmufltur: Amortisman Süreleri Makine, tesis ve cihazlar Tafl tlar Demirbafllar 5 y l 5 y l 5 y l Maddi Olmayan Duran Varl klar Maddi olmayan duran varl klar elde etme maliyetlerinden normal amortisman yöntemine göre ayr lan itfa paylar düflüldükten sonra net olarak gösterilmektedir ve befl y lda k st amortisman usulü ile itfa edilmektedir. Varl klarda De er Düflüklü ü Çeflitli olay ve durumlar karfl s nda duran varl klar n tafl nan de erleri gerçekleflebilir/gelecekte o aktiften elde edilebilecek de erlerinin alt na düfltü ü tespit edilmesi halinde maddi ve gayr maddi sabit k ymetler de er kayb aç s ndan teste tabi tutulmaktad r. Maddi ve gayri maddi sabit k ymetin defter de erinin gerçekleflebilir veya o varl n iktisab ndan ileride elde edilebilecek de erinin üstünde kalmas halinde duran varl k de er düflüklü ü karfl l ayr lmaktad r n liflkili Taraflar Bu mali tablolar n amac do rultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l flirketler, ifltirak ve ortakl klar iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir. Bu flirketlerin ortaklar ve bafll ca yöneticiler ve fiirket'in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de alakal kurulufl kapsam na girmektedir. Bu ifllemler genel olarak piyasa koflullar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Di er Bilanço Kalemleri Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de erleriyle yans t lm fllard r.

15 Vergilendirme liflikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karfl l ve ertelenmifl vergiden oluflmaktad r. Dönem faaliyet sonuçlar ndan do acak kurumlar, gelir vergisine iliflkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oranlar çerçevesinde bir karfl l k ayr lm flt r. Ertelenmifl vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farkl muamelesi sonucu önemli zamanlama farklar ndan (ileride vergilendirilebilir zamanlama farklar ) kaynaklanmakta ve borçlanma metodu kullan larak cari vergi oran üzerinden hesaplanmaktad r. Ertelenmifl vergi borçlanma metodu kullan larak aktif ve pasiflerin raporlanan mali tablolarda tafl d klar de erler ile vergi amaçl haz rlanan yasal mali tablolardaki de erleri aras ndaki geçici farklar üzerinden muhasebelefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi pasifi genellikle tüm vergilendirilebilir veya düflülebilir geçici farklar için mali tablolara al nmakta; ancak ertelenmifl vergi aktifi indirilebilir geçici farklar n mahsup edilebilece i vergilendirilebilir karlar n olmas n n muhtemel olmas durumunda muhasebelefltirilmektedir. Zamanlama farklar üzerinden ortaya ç kan net ertelenmifl vergi aktifleri, eldeki veriler fl nda gelecek y llarda kullan labilece inin kesin olmad durumlarda, vergi indirimleri nisbetinde azalt lmaktad r. Çal flanlara Sa lanan Faydalar/K dem Tazminatlar K dem Tazminat fiirket, mevcut ifl kanunu gere ince, en az bir y l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr lan veya istifa ve kötü davran fl d fl ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k dem tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çal fl lan her y l için, tarihi itibariyle, azami 1,857 YTL ( : 1,727 YTL) olmak üzere, 3 günlük toplam brüt ücret ve di er haklar esas al narak hesaplanmaktad r. fiirket, iliflikteki mali tablolarda yer alan K dem Tazminat karfl l n Projeksiyon Metodu nu kullanarak ve fiirket'in personel hizmet süresini tamamlama ve k dem tazminat na hak kazanma konular nda geçmifl y llarda kazand deneyimlerini baz alarak hesaplam fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kay plar gelir tablosuna yans t lm flt r. Bilanço gününde kullan lan temel varsay mlara ait oranlar afla daki gibidir: 31 Aral k Aral k 25 Reeskont oran Enflasyon oran 11% 5% 16% 1% Sosyal Sigortalar Primleri fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in, bu primleri ödedi i sürece baflka yükümlülü ü kalmamaktad r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderleri olarak yans t lmaktad r. Yabanc Para Cinsinden Varl k ve Borçlar: Yabanc para ifllemleri, ifllem tarihindeki cari kurlardan muhasebelefltirilmektedir. Yabanc para cinsinden kay tlara geçirilmifl olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlar ndaki kurlar esas al narak evalüasyona tabi tutulmaktad r. Evalüasyon iflleminden do an kur farklar kambiyo kar veya zarar olarak gelir tablosuna yans t lmaktad r. USD ve EURO için dönem sonlar nda kullan lan kurlar afla daki gibidir: US $ EURO 31 Aral k Aral k Yönetim Komisyonu ve Baflar Primi fiirket, her ay sonu itibariyle yönetti i müflteri portföyleri üzerinden anlaflmalarla belirlenen oranlar ve portföy yönetim sürelerini göz önüne alarak yönetim komisyonu hesaplamaktad r. Ayr ca, müflterilerin portföy getirilerinin anlaflma esnas nda müflteri taraf ndan belirlenen k stas getiriyi aflmas halinde oluflan art getiri üzerinden, müflteri portföyünün oluflturuldu u tarihten bafllamak üzere her üç ayda bir baflar primi hesaplanmaktad r. Baflar primleri hesapland klar dönemlerde kay tlara gelir olarak yans t lmaktad r. Baflar primleri, anlaflmalara ba l olarak müflteri portföylerinin oluflturuldu u tarihten itibaren üç ayl k sürenin tamamlanmas aflamas nda hesaplan p tahsil edilmektedir. Finansal Araçlar Kredi riski fiirket'in kulland r lan kredileri bulunmad ndan dolay karfl taraf n anlaflma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut de ildir. 26 n 13

16 Faiz oran riski Piyasa faiz oranlar ndaki de iflmelerin finansal araçlar n fiyatlar nda dalgalanmalara yol açmas, fiirket'in faiz oran riskiyle bafla ç kma gereklili ini do urur. Bu risk faiz de iflimlerinden etkilenen varl klar genellikle k sa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Likidite riski Likidite riski, fiirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puan n n düflürülmesi gibi fon kaynaklar n n azalmas sonucunu do uran olaylar n meydana gelmesi, likidite riskinin oluflmas na sebebiyet vermektedir. fiirket yönetimi, fon kaynaklar n da tarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kayna bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur riski Yabanc para varl klar, yükümlülükler ve bilanço d fl yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya ç kan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do an kur kazanc veya zararlar, kar/zarar tablosuna yans t lm flt r. Finansal araçlar n rayiç de eri Makul de er, zorunlu sat fl veya tasviye gibi haller d fl nda, bir finansal arac n cari bir ifllemde istekli taraflar aras nda al m sat ma konu olan fiyat n ifade eder. Kote edilmifl piyasa fiyat, flayet varsa, bir finansal arac n makul de erini en iyi yans tan de erdir. fiirket'in finansal araçlar n makul de erleri Türkiye'deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebilece i ölçüde, tahmin edilmifltir. Burada sunulan tahminler, fiirket'in bir piyasa iflleminde edinebilece i tutarlar yans tmayabilir. fiirket'in finansal araçlar n n makul de erlerinin tahmininde afla da belirtilen yöntemler ve varsay mlar kullan lm flt r: Rayiç de erleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlar n rayiç de erlerinin tahmini için afla daki yöntem ve varsay mlar kullan lm flt r: Finansal Aktifler Makul de eri defter de erine yaklaflan parasal aktifler: Yabanc para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen baz finansal aktiflerin (kasabanka) makul de erlerinin bilanço de erlerine yaklafl k olduklar varsay lmaktad r. Ticari alacaklar n makul de erinin, karfl l klar ayr ld ktan sonra, tafl nd klar de ere yak n oldu u tahmin edilmektedir. Finansal Pasifler Makul de eri defter de erine yaklaflan parasal pasifler: K sa vadeli krediler ve di er parasal pasiflerin makul de erlerinin, k sa dönemli olmalar dolay s yla, defter de erlerinin yaklafl k oldu u varsay lmaktad r. Yabanc para cinsinden olan ve dönem sonu kurlar üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlar n n makul de erinin defter de erine eflit oldu u varsay lmaktad r. Üçüncü flah slara ödenecek tahmini tutarlar temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmifl giderlerin bilançoda tafl nan defter de erlerinin piyasa de erlerine yaklafl k oldu u varsay lm flt r. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi aras nda mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olay n ortaya ç kmas durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yap lmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda ilgili olay bilanço dipnotlar nda aç klanmaktad r. Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar Karfl l klar Karfl l klar geçmiflteki olaylardan kaynaklanan olas bir yükümlülük olmas (hukuki veya yap sal yükümlülük), bu yükümlülü ün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azal fl n muhtemelen söz konusu olmas ve yükümlülük tutar n n güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karfl l klar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yans t lmas amac yla revize edilmektedir n fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar Taahhüt ve flarta ba l yükümlülük do uran ifllemler, gerçekleflmesi gelecekte bir veya birden fazla olay n neticesine ba l durumlar ifade etmektedir. Dolay s yla, baz ifllemler ileride do mas muhtemel zarar, risk veya belirsizlik tafl malar aç s ndan bilanço d fl kalemler olarak tan nm flt r. Gelecekte gerçekleflmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluflacak zararlar için bir tahmin yap lmas durumunda bu yükümlülükler fiirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleflmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar mali tablolarda yans t lmaktad r.