FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26

2

3 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye Member Murat Balc Üye Member Otto Klaus Flemming Üye Member 26 n 1

4 çindekiler n Yönetim Kurulu Baflkan ndan...5 n 26 Y l na Bak fl...6 n Denetçi Raporu...7 n Bilanço...8 n Gelir Tablosu...1 n ve 25 tarihlerindeki mali tablolar na iliflkin dipnotlar...11 Contents n Chairman s Statement...27 n Summary of Operations in n Auditor s Report...29 n Balance Sheet...3 n Income Statement...32 n Notes to the financial statements as of 31 December 26 and n

5 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 26 Faaliyet Raporu 26 n 3

6

7 Yönetim Kurulu Baflkan ndan 26 y l na damgas n vuran en önemli olay yaz aylar nda finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanma oldu. Özellikle Amerika'da enflasyonun Nisan ay nda yükselmesi dolay s ile beliren Amerikan Merkez Bankas 'n n h zl faiz art r m ihtimaline T.C. Merkez Bankas Baflkan 'n n atama sürecinin iyi yönetilememesinin eklenmesi, YTL'de h zl de er kayb na yol açt. Süreç T.C. Merkez Bankas 'n n dövize müdahalesi ve gecelik faizleri önemli ölçüde art rmas ile son buldu. MF program n n uygulanmaya devam etmesi, özellefltirmelerin h zlanmas ve özellikle finans piyasas nda yabanc sermaye ortakl klar n n gerçekleflmesi, dalgalanma sonras nda iyimserli in korunmas nda önemli rol oynad. Uzun vadede geliflmenin en önemli yap tafllar ndan biri olan fiyat istikrar konusunda 26 y l nda ilerleme sa lanamad. 25'de y llar sonra tek haneye düflen tüketici enflasyonu, 26 y l nda özellikle yaz aylar nda meydana gelen dalgalanma nedeniyle yükselerek %9,6 olarak gerçekleflti. Enflasyonda hedefin üzerinde kal nmas na ra men tek haneli gerçekleflme teselli kayna oldu. Kamu maliyesinin s k bir disiplinle takip edilmesi sonucu konsolide bütçe aç n n milli gelire oran 26 sonunda %,5 seviyesine inerek 25'den sonra 26'da da Maastricht kriterlerine uygun olarak gerçekleflti. Hazine'nin ortalama borçlanma maliyeti 25 y l ndaki %16 seviyesinden 26 y l nda %18,1 seviyesine yükseldi. Borçlanma vadeleri 25 y l ndaki seviyesinde kal rken, kamu net borç stokunun milli gelire oran düflüfl gösterdi. 26 y l nda gayri safi milli has la %6 büyürken, maalesef iflsizlik ve cari aç k konular yla ilgili endifleler devam etti. Di er taraftan Türkiye'nin cari aç n finanse etme gücü, do rudan yabanc yat r mlar ndaki art flla birlikte kuvvetlendi. 26 y l nda do rudan yabanc yat r mlar girifli, 25 y l ndaki 9,7 milyar dolar seviyesinden 16,3 milyar dolara yükseldi. 25 y l nda hayata geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas 'ndaki ifllem hacmi 26 y l nda 17 milyar YTL'yi geçti. Portföy yönetimi sektöründe flirket say s art fl 24 senesinde durmufl, hatta birleflme nedeni ile flirket say s bir azalarak 2'ye inmiflti. 25 ve 26 y llar nda da ayn trend devam etti ve yaflanan iki birleflme nedeni ile flirket say s 18'e düfltü. 25 y l nda 25 milyar dolar olan yat r m fonlar ve yat r m ortakl klar n n toplam büyüklü ü, 26 y l nda piyasalarda yaflanan dalgalanma sebebiyle 2 milyar dolar seviyesine geriledi. Yat r mc lar m z bilgilendirdi imiz Art De er Toplant lar n n üçüncüsü Haziran ay nda smail Zühtü Pafla Kona 'nda baflar ile gerçeklefltirildi. 26 senesinde al nan sonuçlara katk lar ndan dolay de erli Yönetim Kurulu üyelerimize, yöneticilerimize ve tüm çal flanlar m za teflekkür ederim. Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan 26 n 5

8 26 Y l na Bak fl 26 y l nda sviçre Portföy için en önemli geliflme, sviçre Sigorta'n n %75'lik hissesinin Alman sigorta devi ERGO taraf ndan sat n al nmas oldu. Bu de iflimin önümüzdeki y llarda sviçre Portföy Yönetimi'nin daha güçlü bir yap ya sahip olmas na ve daha h zl büyümesine olanak sa layaca na inan yoruz. Bu y l fiirketimizin yat r mlar devam etti. Yat r m fonlar m z n Vadeli Opsiyon Borsas 'nda ifllem yapabilmesine olanak sa layacak yeni yaz l mlar sat n al nd. Sistemimizin daha verimli çal flabilmesi için yeni bilgisayar ve server yat r mlar da bu sene yap ld. Ürünümüz biriktiriyorum için sitesi haz rland. Yat r m fonlar m za artan talep fl nda, sviçre Hayat Sigorta A tipi de iflken fonun sermayesi 2,5 milyon YTL.'den 5 milyon YTL.'ye, sviçre Hayat Sigorta B tipi de iflken fonun sermayesi de 5 milyon YTL.'den 1 milyon YTL.'ye yükseltildi. 26 y l nda hem yurtiçi, hem yurtd fl ndaki ileri gelen, araflt rmaya a rl k veren arac kurum ve yat r m bankalar ile iliflkilerimiz gelifltirmeye devam edildi. 27 Ocak sonu itibariyle araflt rma rapor taban m zda Türkiye, dünya piyasalar ve flirketlerle ilgili rapor say s 'e ulaflt. 26 Ocak sonu itibariyle bu rakam idi. Yat r mc lar m za her gün düzenli olarak gönderdi imiz Günlük Bilgi Hazinesi raporunda elimize ulaflan tüm bu raporlar n özetleri paylafl ld. 26 y l sonu itibariyle sviçre Sigorta B Tipi Likit Fon YTL, sviçre Hayat Sigorta B Tipi De iflken Fon YTL, sviçre Sigorta A Tipi De iflken Fon YTL, sviçre Hayat Sigorta A Tipi De iflken Fon YTL ve Evgin A Tipi De iflken Fon YTL büyüklü üne ulaflt. 26 y l nda yönetilen portföylerin büyüklü ü bireysel müflteriler için 1,3 milyon YTL, kurumsal müflteriler (Yat r m Fonlar ) için 24,2 milyon YTL, Tüzel kifli müflteriler için 6 milyon YTL'ye ulaflt. Yönetimimiz alt ndaki toplam portföy büyüklü ü 26 y l sonunda 4,6 milyon YTL'ye ulaflt. fiirketimizin kuruluflunu takiben yönetmeye bafllad m z ilk iki fonumuzun yönetime bafllad m z 1/6/21 tarihinden 26 sonuna kadarki getirisi afla daki flekilde gerçekleflti. 1/6/21 31/12/26 ARASI FON KISTAS KARfiILAfiTIRMALARI Fon çeflitlemesine gitti imiz 23 senesinde kurdu umuz üç yeni fonumuzun tarihinden 26 sonuna kadarki getirisi ise afla daki flekilde gerçekleflti. 11/8/23 31/12/26 ARASI FON KISTAS KARfiILAfiTIRMALARI 5% 4% 3% 2% 1% % 468.6% Evgin A Tipi De iflken 247.6% A Tipi Fon Endeksi 259.6% 16.5% 283.4% 294.8% MKB 1 Dolar sviçre Sigorta O/N Repo B Tipi Likit Fon * Likit Fon 9/11/21 tarihine kadar tahvil bono fonu olarak yönetilmifltir. 12% 9% 6% 3% % 18.9% 95.89% 76.61% 8.39% 71.76% 58.61% IHD IHD K stas IHB DIBS End. ISA ISA K stas IHD K stas: %35 MKB1 + %35 TCMB USD Y ll k Mevduat + %3 O/N Repo ISA K stas: %25 MKB1 + %75 TCMB USD Y ll k Mevdat Bu 3 Fon 11/8/23 tarihinde kurulmufltur. Yönetimimiz alt ndaki Evgin Menkul A Tipi De iflken Fon, yönetmeye bafllad m z 1/6/21 tarihinden 26 y l sonuna kadarki dönemde, %468,63'lik bir getiri sa lam flt r. Fonumuzun hem bu y lki, hem de uzun vadeli baflar s n n arkas nda önemli özellikler bulunmaktad r. 1) Tüm kararlar Yat r m Komitesi taraf ndan al nm flt r. Komite, 26 y l nda borsada 328 hisseden 127 tanesini Yat r m yap labilir listesine alarak riskleri s n rlam flt r. Getiri, yüksek riskli hisseler al narak sa lanmam flt r. 2) Bu fon, en az %8 hisse bulundurarak IMKB1 endeksini geçmeyi amaçlayan bir fondur. Fonda geçti imiz y l içinde sadece 45 de iflik hisseye yat r m yap lm flt r. Günlük alsat ile para kazanmak fonun stratejileri aras nda de ildir. EVA KURULUfiUNDAN BER A T P DE fiken FONLAR LK BEfi 75% % 26 6 n fiirketimizin sermayesi 26 y l nda de iflmeyerek YTL olarak kalm flt r. fiirketimizin 26 y l na ait Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a sunulmufltur. fiirketimizde 26 y l içerisinde çal flan say s 11 kiflidir. 625% 5% 375% 25% 125% % Strateji A Tipi De iflken Fon 5.19% Finans Yat r m A Tipi De iflken Fon % EVG Menkul A Tipi De iflken Fon % Fortisbank A Tipi De iflken Fon 341.2% fl Yat r m A Tipi De iflken Fon

9 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 31 ARALIK 26 HESAP DÖNEM NE A T MAL TABLOLARA L fik N BA IMSIZ DENET M RAPORU sviçre Portföy Yönetimi Anonim fiirketi'nin (fiirket) 'nin 31 Aral k 26 ve 25 tarihleri itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan bilançolar n, ayn tarihlerde sona eren y llara ait gelir tablolar n, öz sermaye de iflim tablolar n ve nakit ak m tablolar n, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar denetlemifl bulunuyoruz. flletme yönetimi finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yans tmas n sa lamak amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas n, uygulanmas n ve devam ettirilmesini, koflullar n gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas n ve uygun muhasebe politikalar n n seçilmesini içermektedir. Sorumlulu umuz, yapt m z ba ms z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk nda görüfl bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas n ve ba ms z denetimin, finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm flt r. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac yla, iflletme yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görüflümüzün oluflturulmas na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, sviçre Portföy Yönetimi A.fi.'nin 31 Aral k 26 ve 25 tarihleri itibariyle gerçek finansal durumunu, ayn tarihlerde sona eren y llara ait finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. ATA Uluslararas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Member Firm of Kreston International stanbul, 19 Ocak 27 Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi 26 n 7

10 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. VARLIKLAR Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/26 Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ ve TAR HLER NDEK B LANÇOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. Cari / Dönen Varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan / Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif fierefiye (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n

11 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi ve TAR HLER NDEK B LANÇOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karfl l kl fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hiss Senedi ptal Karlar Yeniden De erleme Fonu Finansal Varl klar De er Art fl Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar Yabanc Para Çevrim Farklar Net Dönem Kar /Zarar Geçmifl Y llar Kar/Zararlar Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ (41.936) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n 9

12 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. GEL R TABLOSU Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/26 Ba ms z Denetim den Geçmifl 31/12/ ve DÖNEMLER NE A T GEL R TABLOLARI Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hak nda Tebli 'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak haz rlanm flt r. Tutarlar Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir. ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti () Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAAL YET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri () NET ESAS FAAL YET KARI/ZARARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar () Finansman Giderleri () FAAL YET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI H SSE BAfiINA KAZANÇ ( ) ( ) (2.371) (25.383) ( ) , ( ) ( ) (54) (4.215) (77.42) ,2 Ekli notlar bu tablolar n ayr lmaz parças d r n

13 SV ÇRE PORTFÖY YÖNET M A.fi. 31 ARALIK 26 MAL TABLO D PNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir.) 1. fi RKET' N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU sviçre Portföy Yönetimi A.fi. ( fiirket ) Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasas araçlar ndan oluflan portföyleri, müflterilerle sözleflme yapmak suretiyle ve vekil s fat yla yönetmek ve sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmak amac yla 1 Kas m 2 tarihinde stanbul'da kurulmufltur. Ayr ca fiirket portföy yöneticili i faaliyeti kapsam nda yerli ve yabanc yat r m fonlar, yat r m ortakl klar ile özel ve tüzel kiflilerle yat r m flirketleri ve benzeri giriflimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetme faaliyetlerinde bulunabilir. fiirket Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan 5 fiubat 21 tarihinden itibaren portföy yöneticili i faaliyeti belgesini alm flt r. fiirket'in bünyesinde tarihi itibariyle istihdam edilen personel say s 11 ( : 1) kiflidir. fiirket'in hisselerinin ço unlu unu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlar afla daki gibidir: Ad Ergo sviçre Sigorta A.fi. Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi. Ertan Y lmaz Di er Avrupa Holding A.fi. Pamir Sezener Cüneyt Demirgürefl 31 Aral k 26 (%) 31 Aral k 25 (%) % 13.23% 1.%.3%.%.%.% 1% 2.% 5.4% 1.% % % 9.% 5.% 1% fiirket, Türkiye'de kay tl olup flirket merkezi afla daki adreste bulunmaktad r: sviçre Portföy Yönetimi A.fi. Kofluyolu Tophanelio lu Caddesi, smail Zühtü Pafla Kona No:11 Altunizade/ STANBUL 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartlar fiirket'in mali tablolar, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan yay mlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalar nda Muhasebe Standartlar tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r. SPK, 17 Mart 25 tarih ve 11/367 say l karar ile Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar 'na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 25 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmifltir. Mali tablolar ve dipnotlar SPK taraf ndan 2 Aral k 24 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k l nan formatlara uygun olarak sunulmufltur. fiirket, Yeni Türk Liras cinsinden muhasebe kay tlar n n tutulmas nda ve kanuni mali tablolar n n haz rlanmas nda Türkiye Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan ç kar lan prensipler ve flartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuat ve Maliye Bakanl taraf ndan ç kar lan Tekdüzen Hesap Plan flartlar na uymaktad r. Mali tablolar, kanuni kay tlara Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 25 Sermaye Piyasalar nda Muhasebe Standartlar tebli ine uygunluk aç s ndan gerekli düzeltme ve s n fland rmalar yans t larak düzenlenmifltir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi SPK, Uygulanan Muhasebe Standartlar nda da belirtildi i üzere Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar 'na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 25 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmifltir. Bu sebeple, fiirket 1 Ocak 25 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamam flt r. Konsolidasyon Esaslar fiirket solo mali tablo haz rlamaktad r. Karfl laflt rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolar n n Düzeltilmesi Mali tablolar ve dipnotlar Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:XI, No:25 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r. Cari dönem mali tablolar n sunumu ile uygunluk sa lanmas aç s ndan karfl laflt rmal bilgiler gerekli görüldü ünde yeniden s n fland r lm flt r. Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk ndaki 583 say l Kanun'a göre, tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Liras, Yeni Türk Liras n n alt birimi Yeni Kurufl olmufl ve bir Yeni Türk Liras (YTL) yüz Yeni Kurufla (YKr) eflitlenmifltir. Bir milyon Türk Liras (1,, TL) bir Yeni Türk Liras na (1 YTL) eflit olacak flekilde Türk Liras de erler Yeni Türk Liras na dönüfltürülmüfltür. 26 n 11

14 Netlefltirme / Mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyetli olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilmifltir. 3. UYGULANAN DE ERLEME LKELER VE MUHASEBE POL T KALARI Haz r De erler Nakit ve nakit benzeri de erler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduat içermektedir. Nakit ve nakit eflde eri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmifl faizlerinin toplam ile gösterilmifltir. Menkul K ymetler Al msat m Amaçl Finansal Araçlar Al msat m amaçl finansal varl klar, k sa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amac yla al nan finansal varl klard r. Al msat m amaçl finansal varl klar mali tablolara ilk al nd nda al fl maliyeti ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa fiyat baz al nmak suretiyle makul de eri ile de erlendirilir. Gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl tüm kazanç ve kay plar ortaya ç kt dönemde gelir tablosuna yans t l r. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl klar Vadesine kadar elde tutulacak menkul k ymetler, belirli bir vade yap s ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve iflletmenin vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan k ymetlerdir. Vadesine kadar elde tutulacak menkul k ymetler etkin faiz oran kullan larak iskonto edilmifl de erleriyle de erlenmektedir. Gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl tüm kazanç ve kay plar ortaya ç kt dönemde gelir tablosuna yans t l r. Ters Repo fllemleri K sa dönemli geri sat m taahhüdünde bulunulan ifllemlerdir. Menkul k ymet olarak devlet tahvili ve hazine bonosu kullan lmaktad r. Ters repo de erlemesi sözleflmede belirtilen fiyatlar esas al narak geçen süreye isabet eden k s m için faiz gelirleri hesaplanmakta ve Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar kalemi alt nda s n fland r lmaktad r. Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klar elde etme maliyetinden birikmifl amortisman n düflülmesi ile gösterilmektedir. Amortismana tabi tutulan varl klar, maliyet tutarlar üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla do rusal amortisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate al narak k st amortismana tabi tutulmaktad r. Tamir ve bak m harcamalar, masraf yap ld tarihte ilgili masraf hesab na intikal ettirilmektedir. Afla da belirtilen amortisman süreleri, ilgili aktiflerin tahmini faydalanma süreleri dikkate al narak oluflturulmufltur: Amortisman Süreleri Makine, tesis ve cihazlar Tafl tlar Demirbafllar 5 y l 5 y l 5 y l Maddi Olmayan Duran Varl klar Maddi olmayan duran varl klar elde etme maliyetlerinden normal amortisman yöntemine göre ayr lan itfa paylar düflüldükten sonra net olarak gösterilmektedir ve befl y lda k st amortisman usulü ile itfa edilmektedir. Varl klarda De er Düflüklü ü Çeflitli olay ve durumlar karfl s nda duran varl klar n tafl nan de erleri gerçekleflebilir/gelecekte o aktiften elde edilebilecek de erlerinin alt na düfltü ü tespit edilmesi halinde maddi ve gayr maddi sabit k ymetler de er kayb aç s ndan teste tabi tutulmaktad r. Maddi ve gayri maddi sabit k ymetin defter de erinin gerçekleflebilir veya o varl n iktisab ndan ileride elde edilebilecek de erinin üstünde kalmas halinde duran varl k de er düflüklü ü karfl l ayr lmaktad r n liflkili Taraflar Bu mali tablolar n amac do rultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l flirketler, ifltirak ve ortakl klar iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir. Bu flirketlerin ortaklar ve bafll ca yöneticiler ve fiirket'in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de alakal kurulufl kapsam na girmektedir. Bu ifllemler genel olarak piyasa koflullar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Di er Bilanço Kalemleri Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de erleriyle yans t lm fllard r.

15 Vergilendirme liflikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karfl l ve ertelenmifl vergiden oluflmaktad r. Dönem faaliyet sonuçlar ndan do acak kurumlar, gelir vergisine iliflkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oranlar çerçevesinde bir karfl l k ayr lm flt r. Ertelenmifl vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farkl muamelesi sonucu önemli zamanlama farklar ndan (ileride vergilendirilebilir zamanlama farklar ) kaynaklanmakta ve borçlanma metodu kullan larak cari vergi oran üzerinden hesaplanmaktad r. Ertelenmifl vergi borçlanma metodu kullan larak aktif ve pasiflerin raporlanan mali tablolarda tafl d klar de erler ile vergi amaçl haz rlanan yasal mali tablolardaki de erleri aras ndaki geçici farklar üzerinden muhasebelefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi pasifi genellikle tüm vergilendirilebilir veya düflülebilir geçici farklar için mali tablolara al nmakta; ancak ertelenmifl vergi aktifi indirilebilir geçici farklar n mahsup edilebilece i vergilendirilebilir karlar n olmas n n muhtemel olmas durumunda muhasebelefltirilmektedir. Zamanlama farklar üzerinden ortaya ç kan net ertelenmifl vergi aktifleri, eldeki veriler fl nda gelecek y llarda kullan labilece inin kesin olmad durumlarda, vergi indirimleri nisbetinde azalt lmaktad r. Çal flanlara Sa lanan Faydalar/K dem Tazminatlar K dem Tazminat fiirket, mevcut ifl kanunu gere ince, en az bir y l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr lan veya istifa ve kötü davran fl d fl ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k dem tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çal fl lan her y l için, tarihi itibariyle, azami 1,857 YTL ( : 1,727 YTL) olmak üzere, 3 günlük toplam brüt ücret ve di er haklar esas al narak hesaplanmaktad r. fiirket, iliflikteki mali tablolarda yer alan K dem Tazminat karfl l n Projeksiyon Metodu nu kullanarak ve fiirket'in personel hizmet süresini tamamlama ve k dem tazminat na hak kazanma konular nda geçmifl y llarda kazand deneyimlerini baz alarak hesaplam fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kay plar gelir tablosuna yans t lm flt r. Bilanço gününde kullan lan temel varsay mlara ait oranlar afla daki gibidir: 31 Aral k Aral k 25 Reeskont oran Enflasyon oran 11% 5% 16% 1% Sosyal Sigortalar Primleri fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in, bu primleri ödedi i sürece baflka yükümlülü ü kalmamaktad r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderleri olarak yans t lmaktad r. Yabanc Para Cinsinden Varl k ve Borçlar: Yabanc para ifllemleri, ifllem tarihindeki cari kurlardan muhasebelefltirilmektedir. Yabanc para cinsinden kay tlara geçirilmifl olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlar ndaki kurlar esas al narak evalüasyona tabi tutulmaktad r. Evalüasyon iflleminden do an kur farklar kambiyo kar veya zarar olarak gelir tablosuna yans t lmaktad r. USD ve EURO için dönem sonlar nda kullan lan kurlar afla daki gibidir: US $ EURO 31 Aral k Aral k Yönetim Komisyonu ve Baflar Primi fiirket, her ay sonu itibariyle yönetti i müflteri portföyleri üzerinden anlaflmalarla belirlenen oranlar ve portföy yönetim sürelerini göz önüne alarak yönetim komisyonu hesaplamaktad r. Ayr ca, müflterilerin portföy getirilerinin anlaflma esnas nda müflteri taraf ndan belirlenen k stas getiriyi aflmas halinde oluflan art getiri üzerinden, müflteri portföyünün oluflturuldu u tarihten bafllamak üzere her üç ayda bir baflar primi hesaplanmaktad r. Baflar primleri hesapland klar dönemlerde kay tlara gelir olarak yans t lmaktad r. Baflar primleri, anlaflmalara ba l olarak müflteri portföylerinin oluflturuldu u tarihten itibaren üç ayl k sürenin tamamlanmas aflamas nda hesaplan p tahsil edilmektedir. Finansal Araçlar Kredi riski fiirket'in kulland r lan kredileri bulunmad ndan dolay karfl taraf n anlaflma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut de ildir. 26 n 13

16 Faiz oran riski Piyasa faiz oranlar ndaki de iflmelerin finansal araçlar n fiyatlar nda dalgalanmalara yol açmas, fiirket'in faiz oran riskiyle bafla ç kma gereklili ini do urur. Bu risk faiz de iflimlerinden etkilenen varl klar genellikle k sa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Likidite riski Likidite riski, fiirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puan n n düflürülmesi gibi fon kaynaklar n n azalmas sonucunu do uran olaylar n meydana gelmesi, likidite riskinin oluflmas na sebebiyet vermektedir. fiirket yönetimi, fon kaynaklar n da tarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kayna bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur riski Yabanc para varl klar, yükümlülükler ve bilanço d fl yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya ç kan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do an kur kazanc veya zararlar, kar/zarar tablosuna yans t lm flt r. Finansal araçlar n rayiç de eri Makul de er, zorunlu sat fl veya tasviye gibi haller d fl nda, bir finansal arac n cari bir ifllemde istekli taraflar aras nda al m sat ma konu olan fiyat n ifade eder. Kote edilmifl piyasa fiyat, flayet varsa, bir finansal arac n makul de erini en iyi yans tan de erdir. fiirket'in finansal araçlar n makul de erleri Türkiye'deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebilece i ölçüde, tahmin edilmifltir. Burada sunulan tahminler, fiirket'in bir piyasa iflleminde edinebilece i tutarlar yans tmayabilir. fiirket'in finansal araçlar n n makul de erlerinin tahmininde afla da belirtilen yöntemler ve varsay mlar kullan lm flt r: Rayiç de erleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlar n rayiç de erlerinin tahmini için afla daki yöntem ve varsay mlar kullan lm flt r: Finansal Aktifler Makul de eri defter de erine yaklaflan parasal aktifler: Yabanc para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen baz finansal aktiflerin (kasabanka) makul de erlerinin bilanço de erlerine yaklafl k olduklar varsay lmaktad r. Ticari alacaklar n makul de erinin, karfl l klar ayr ld ktan sonra, tafl nd klar de ere yak n oldu u tahmin edilmektedir. Finansal Pasifler Makul de eri defter de erine yaklaflan parasal pasifler: K sa vadeli krediler ve di er parasal pasiflerin makul de erlerinin, k sa dönemli olmalar dolay s yla, defter de erlerinin yaklafl k oldu u varsay lmaktad r. Yabanc para cinsinden olan ve dönem sonu kurlar üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlar n n makul de erinin defter de erine eflit oldu u varsay lmaktad r. Üçüncü flah slara ödenecek tahmini tutarlar temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmifl giderlerin bilançoda tafl nan defter de erlerinin piyasa de erlerine yaklafl k oldu u varsay lm flt r. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi aras nda mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olay n ortaya ç kmas durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yap lmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda ilgili olay bilanço dipnotlar nda aç klanmaktad r. Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar Karfl l klar Karfl l klar geçmiflteki olaylardan kaynaklanan olas bir yükümlülük olmas (hukuki veya yap sal yükümlülük), bu yükümlülü ün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azal fl n muhtemelen söz konusu olmas ve yükümlülük tutar n n güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karfl l klar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yans t lmas amac yla revize edilmektedir n fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar Taahhüt ve flarta ba l yükümlülük do uran ifllemler, gerçekleflmesi gelecekte bir veya birden fazla olay n neticesine ba l durumlar ifade etmektedir. Dolay s yla, baz ifllemler ileride do mas muhtemel zarar, risk veya belirsizlik tafl malar aç s ndan bilanço d fl kalemler olarak tan nm flt r. Gelecekte gerçekleflmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluflacak zararlar için bir tahmin yap lmas durumunda bu yükümlülükler fiirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleflmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar mali tablolarda yans t lmaktad r.

17 Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De ifliklik ve Hatalar liflikteki mali tablolar n Sermaye Piyasas Muhasebe Standartlar ile uyumlu bir flekilde haz rlanmas Yönetim taraf ndan haz rlanm fl mali tablolarda yer alan baz aktif ve pasiflerin tafl d klar de erler, muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen aç klamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar na iliflkin olarak baz tahminler yap lmas n gerektirmektedir. Gerçekleflen tutarlar tahminlerden farkl l klar içerebilir. Bu tahminler düzenli aral klarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle gelir tablosunda raporlanmaktad r. Nakit ak m tablosu fiirket, nakit ak m tablosunu, SPK Tebli i'ne uygun olarak haz rlamaktad r. 4. HAZIR DE ERLER Kasa Banka Vadeli mevduat Vadesiz mevduat 31 Aral k , ,791 21, , Aral k ,91,551 1,32,76 59,475 1,92,342 Vadeli mevduatlar Yeni Türk Liras ve yabanc para mevduatlardan oluflmaktad r. Yeni Türk Liras vadeli mevduatlar için faiz oran %18.75 ve %19'dur. Yabanc para vadeli mevduatlar için faiz oran %3.5'tur. Vadeli mevduatlar için faiz tahakkuku hesaplanm fl olup mali tablolara yans t lm flt r. 5. MENKUL KIYMETLER, net Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar Yat r m fonu 31 Aral k ,612 1,8 981, Aral k , , Al msat m Amaçl Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar Maliyet Bedeli Borsa Rayici De er Art fl /(Azal fl ) Devlet Tahvili Devlet Tahvili (Ters Repo) Yat r m fonu 894,744 1,82 1, ,749 96,776 1,836 1,8 981,692 96,776 1,836 1,8 981, Al msat m Amaçl Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar Maliyet Bedeli Borsa Rayici De er Art fl /(Azal fl ) Devlet Tahvili (Ters Repo) 133, , , , F NANSAL BORÇLAR, net Yoktur ( Yoktur). 7. T CAR ALACAK VE BORÇLAR, net 7.1 Ticari Alacaklar K sa Vadeli Yoktur ( Yoktur). Uzun Vadeli Verilen depozito ve teminatlar 31 Aral k Aral k Ticari Borçlar Ticari Borçlar 31 Aral k Aral k 25 2,38 2,38 13,187 13, tarihleri itibariyle ticari borçlar rakam n n 384 YTL'lik k sm ters bakiye veren müflterilerden oluflmaktad r. ( ,79 YTL) 26 n 15

18 8. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, net Yoktur ( Yoktur) 9. L fik L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR, net liflkili taraflardan alacaklar ve borçlar afla daki gibidir: 31 Aral k Aral k 25 sviçre Hayat Sigorta A.fi. sviçre Sigorta A.fi. Avrupa Holding Afi. sviçre Hayat Sigorta A.fi. sviçre Sigorta A.fi. Murat Balc Okan Balc Pamir Sezener Mert Balc Cüneyt Demirgürefl zver Balc sviçre Sigorta K br s Ltd. Asbim Bilgi fllem Hizm. Müflavirlik ve Tic. Ltd. fiti. Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 6 5,941 2, ,49 2, ,1 127,811 41,997 4, , , liflkili taraflarla yap lan ifllemler afla daki gibidir: Fon yönetim ücreti gelirleri (Not 36.3) Ergo sviçre Sigorta A.fi. Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi , ,23 885, , ,32 72,441 Portföy yönetim komisyonu ve baflar primi gelirleri (Not 36.3) Okan Balc Murat Balc Mert Balc Ergo sviçre Sigorta A.fi. Avrupa Holding A.fi. Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi. Cüneyt Demirgürefl ,49 1, ,611 14,875 97,681 15,787 1,15 1,489 28,781 9,448 8, , n Sigorta Giderleri (Not 37) Ergo sviçre Sigorta A.fi. Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi ,785 1,637 13,422 2,764 12,175 14,939 Kira giderleri (Not 37) Ergo sviçre Hayat Sigorta A.fi. 17,8 17,8 12,12 12,12

19 1. D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR, net 1.1 Di er Alacaklar Müflteri yönetim komisyonlar ve baflar primleri Di er 31 Aral k Aral k 25 24, ,34 11,145 1,139 12, Di er Borçlar Yoktur ( Yoktur). 11.CANLI VARLIKLAR, net Yoktur ( Yoktur). 12.STOKLAR, net Yoktur ( Yoktur). 13.DEVAM EDEN NfiAAT SÖZLEfiMELER ALACAKLARI VE HAKED fi BEDELLER, net Yoktur ( Yoktur). 14.ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER fiirket'in ertelenmifl vergi aktifi ve yükümlülü ü Tebli 'e göre haz rlanan mali tablolar ile fiirket'in yasal kay tlar aras ndaki geçici farklardan oluflmaktad r. Bu farklar Tebli ve vergi amaçl haz rlanan tablolarda gelir ve giderlerin de iflik raporlama dönemlerinde vergilendirilmesinden kaynaklanmaktad r. fiirket'in kurumlar vergisi yükümlülü ü afla daki gibidir: Bilanço: Vergi borçlar Kurumlar vergisi karfl l Peflin ödenen vergiler Ertelenmifl vergi varl klar / (yükümlülükleri) Gelir tablosu vergi durumu Cari y l n Kurumlar Vergisi Ertelenmifl vergi geliri / (gideri) 31 Aral k 26 (19,495) 65,98 (5,24) (49,421) (19,495) (2,373) (111,868) 31 Aral k 25 (78,123) 32,288 (7,397) (53,232) (78,123) 1,81 (77,42) fiirket'in iliflikteki mali tablolarda ayr lan ertelenmifl vergi varl klar ve yükümlülükleri afla da özetlenmifltir: Ertelenen Vergi Varl klar K dem tazminat karfl l klar Di er Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Ba l menkul k ymetler düzeltmesi Maddi ve maddi olmayan duran varl klar Gelir tahakkuklar Di er Ertelenen vergi varl klar /(yükümlülük.), net 31 Aral k 26 Kümülatif Zamanlama Fark 34, (1,549) (7,79) Ertelenmifl Vergi 6, ,892 (31) (1,558) (1,868) 5,24 31 Aral k 25 Kümülatif Zamanlama Fark 28, (3,685) (353) (42) Ertelenmifl Vergi 8, ,735 (1,16) (16) (126) (1,338) 7, tarihinden sonra gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alaca ve yükümlülü ü için uygulanacak oran %2'dir (25: %3). 26 n 17

20 15. D ER CAR /CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 15.1 Varl klar Cari Peflin ödenen stopajlar Gelecek aylara ait giderler Peflin ödenen geçici vergi 2,25 6,66 65,98 91,729 22,36 8,41 32,288 63, Yükümlülükler K sa Vadeli Ödenecek sosyal güvenlik primleri Ödenecek gelir vergisi Personele borçlar Di er yükümlülükler ,851 9, ,749 34,92 8,62 11,928 5,482 26,3 16. F NANSAL VARLIKLAR, net Ba l Menkul K ymetler Maliyet Bedeli Bugünkü De er De er Art fl /(Azal fl ) TRT 948 T ,8 146,8 158, ,157 12,149 12, Ba l Menkul K ymetler Maliyet Bedeli Bugünkü De er De er Art fl /(Azal fl ) TRT 1536 T12 TRT 2456 T19 11,76 92, ,632 12,678 94, , ,71 2, POZ T F / NEGAT F fieref YE, net fiirket konsolidasyona tabi de ildir. 18. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER, net Yoktur ( Yoktur). 19. MADD VARLIKLAR, net Maliyet Tafl tlar Demirbafllar n Bakiye, Girifl Ç k fl Bakiye, Girifl Ç k fl Bakiye, Birikmifl Amortisman Bakiye, Girifl Ç k fl Bakiye, Girifl Ç k fl Bakiye, Net Defter De eri, Net Defter De eri, ,152 34,152 34,152 7,4 6,83 14,23 6,83 21,6 19,922 13,92 Maddi duran varl klar üzerindeki toplam sigorta tutar 95,15 YTL'dir. Döneme iliflkin amortisman gideri 14,36 YTL'dir. 92,297 4,653 96,95 6,76 13,71 63,939 14,732 78,671 7,53 86,21 18,279 17,59 126,449 4, ,12 6,76 137,862 71,339 21,562 92,91 14,36 17,261 38,21 3,61

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 27 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice-Chairman Murat Balc Üye Member

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. Ak

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2007 TARİHLİ ( Seri : XI, No : 25 ) MALİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR HLER VE BA IMSIZ DENET M RAPORU

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR HLER VE BA IMSIZ DENET M RAPORU HEPKON F NANS FACTOR NG ZMETLER ANON M RKET 31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR HLER BAR YLE MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENET M RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Hepkon Finans Factoring Hizmetleri A.. Yönetim Kuruluna:

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR VARLIKLAR Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl Notlar 31 Aral k 2005 31 Aral k 2004 Cari / Dönen

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı