Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu"

Transkript

1 Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

2 Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 06 Yönetim Kurulu Raporu 10 nsan Kaynaklar 11 Etik Kurallar 12 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17 Denetçi Raporu Özeti 18 Yönetim Kurulu Beyan 19 Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

3 k saca ak-al 01 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 1974 y l ndan bu yana trikotaj ve çorap sektörüne yönelik akrilik ve akrilik kar fl ml iplik üretimi yapan Ak-Al, bugün Türkiye ve dünya pazarlar nda tan nan, sayg n ve prestijli bir markad r. Ak-Al' n baflar s n n ard nda sürekli geliflen istikrarl ve kaliteli üretimi vard r. Yüksek nitelikli insan gücü, 30 y l aflk n bir geçmifle dayanan pazarlama-sat fl deneyimi ve Ar-Ge'ye verdi i önem sayesinde Ak-Al, ülkemizde ve dünyada sektörün öncü kurulufllar ndan biri olmufltur. E itime verdi i önemle yetifltirdi i kadrolar yaln zca kendisinin de il, sektörün geliflimine de önemli ölçüde katk da bulunmufltur. Ak-Al 1974'ten 2000 y l na dek kaydetti i kesintisiz geliflimle s ras yla Yalova, Bozüyük, Alapl ve Romanya fabrikalar n hizmete sokmufltur. Bu fabrikalarda trikotaj ve çorap üretimine yönelik ürünlerin yan s ra el örgüsü, open-end ve fantezi iplik üretimi de gerçeklefltirmifltir y l na kadarki süreçte Ak-Al, çal flan yla y lda ton iplik üretim kapasitesine ulaflm flt r. Son y llarda tekstil sektöründe dünyada yaflanan geliflmeleri yak ndan izleyen Ak-Al, 2005 y l sonunda verdi i stratejik bir kararla küçülme sürecine girmifltir. Uzakdo u mallar n n piyasay ele geçirmesiyle yaflanan pazar daralmas, iç piyasadaki kay t d fl l n ciddi boyutlara ulaflmas ve ulusal paran n afl r de er kazanarak ihracat ve maliyetleri olumsuz yönde etkilemesi, küçülme yönünde al nan bu stratejik karar n ard ndaki bafll ca nedenlerdir. Böylece fiirket, Yalova ve Bozüyük fabrikalar n devretmifl, 2006 y l sonunda da Romanya'daki üretimini durdurarak varl k sat fl na gitmifl ve bu h zl küçülme hamlesini baflar yla tamamlam flt r. Müflteri talep ve önerileri do rultusunda sürekli iyilefltirmeler yap lmakta; kaliteden asla taviz vermeyen bir anlay flla üretim yap lmaktad r. Süreklili in ancak müflteri memnuniyetiyle mümkün oldu unu bilen Ak-Al, sat fl sonras hizmete de büyük önem vermektedir. SO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi'ne ve Oeko- Tex Standard 100'e sahip olan Ak-Al 2007 y l içinde de TSE (OHSAS 18001) fl Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemleri belgesini almaya hak kazanm flt r. Ak-Al, küçülme sürecinin ard ndan kârl l k ve verimlilik art fl na odaklanmay, mali yap s n her türlü riskten ar nd rmay ve 2008 sonras nda uygulamaya koyaca yeni yat r m aray fllar n bafllatmay planlamaktad r. Kurumsal yönetim anlay fl, çevreyle uyumlu üretime verdi i önem ve ürünlerinin yüksek kalitesiyle Ak-Al Tekstil, sektörünün lider kurulufllar aras ndaki konumunu koruyacakt r. Tesisler Alapl /Zonguldak 2007 Y l Üretimi ton/y l Ürünler Çal flan Say s 575 Kamgarn iplik 2007 Y l hracat (FOB) ABD dolar 2007 Y l Cirosu ABD dolar Alapl fabrikas nda 100 akrilik ve akrilik-yün kar fl ml kamgarn iplik üreten Ak-Al, üretiminin 50'si ile iç piyasa gereksinimlerini karfl larken, 50'sini de ihraç etmektedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi'ne ve Oeko- Tex Standard 100'e sahip olan Ak-Al' n, rakiplerine göre en büyük fark, iplik kalitesi ve boyahanesinin k sa sürede küçük kilolarda h zl servis sa layabilmesidir. Alapl Fabrikas n n boyahanesinde y lda ortalama yeni renk tutturulmaktad r.

4 ola an genel kurul gündemi ak-al tekstil sanayii a.fl tarihli 2007 y l na ait ola an genel kurul toplant s gündemi 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi ve ba ms z denetçi raporlar, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan kâr da t m teklifinin okunmas, müzakeresi ve tümünün onaya sunulmas, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklar n n tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yaz l yetkinin verilmesi, 5. Sermaye Piyasas Kurulu'nun mevzuat uyar nca Ba ms z Denetim fiirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu karar n n Genel Kurul onay na sunulmas, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve di er ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 20. maddeleri ve tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say l Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar Tebli i hükümleri çerçevesinde, fiirketimizin, stanbul Ticaret Sicili Memurlu u'nun / sicil numaras nda kay tl Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri Anonim fiirketi'ni devralarak, bu fiirket'le birleflmesi konusunda karar al nmas. AK-AL TEKST L SANAY A.fi. YÖNET M KURULU

5 ak-al n ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu vizyonu Operasyonel verimlili imizi sürekli iyilefltirmek; rekabet avantaj yaratabilmek için farkl laflmay, yarat c l ve yenilikçili i benimseyerek kârl bir flekilde varl m z sürdürmektir. kurumsal de erleri Güven: Güven ve istikrar en önem verdi imiz de erlerin bafl nda gelmektedir. Tüm ticari iliflkilerin temelinde güvenin yatt bilinciyle müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere, aç k anlafl l r ve do ru bilgiler verilir. Zaman nda, eksiksiz, verilen sözler do rultusunda etkin bir çal flma içinde bulunmaktay z. Dürüstlük: Çal flma ve faaliyetlerimizde, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, hissedarlar, grup flirketleri, bankalar ve di er kurum ve kurulufllarla olan iliflkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve mesleki kurallara ba l kal r z. Hesap Verebilirlik: fiirketimiz Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi fiirketimizin kârl l n, pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa eder. Bu do rultuda fiirket'in tüzel kiflili ine ve dolays yla pay sahiplerine hesap verme zorunlulu u tafl r. Müflteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müflteri memnuniyetini daima ön planda tutar z. fieffafl k: Müflterilerimizin, tedarikçilerimizin, çal flanlar m z n, pay sahiplerinin, denetleyici kurumlar n kamunun fiirketimizin durumu hakk nda bilgi sahibi olmalar n sa layacak düzenlemeleri yapar z. Ticari s r niteli indeki ve henüz kamuya aç klanmam fl bilgiler hariç olmak üzere, fiirket'le ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zaman nda, do ru, anlafl labilir, yorumlanabilir ve kolay eriflilebilir bir flekilde kamuya duyururuz. Müflterilerimize, kendilerine sunulan ürünlere iliflkin olarak aç k ve net bir flekilde bilgiler veririz. Sosyal Sorumluluk: fiirketimiz tüm yat r mlar nda fiirket imaj ve kârl l yla birlikte toplumsal faydan n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir.

6 bafll ca finansal ve operasyonel göstergeler brüt sat fllar (ytl) iç piyasa sat fllar (ytl) ihracat (ytl) özsermaye net dönem kâr (ytl) cari oran Dönen Varl k/k sa Vadeli Borçlar 4,69 ( ) ,59 4,69 likidite oran rantabilite Dönen Varl k-stoklar/k sa Vadeli Borçlar 4,16 Net Kâr/Özsermaye ( ) 3, , , ,37 (2,85) 2006

7 ortakl k yap s 05 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 31 Aral k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.'nin ortakl k yap s afla daki gibidir: Ad Pay Oran ( ) Pay Oran ( ) Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 26,09 30,83 Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. - 22,10 Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. 26,84 Di er* 47,07 47,07 100,00 100,00 *Sermayenin 10'undan daha az na sahip ortaklar n toplam n göstermektedir. yönetim kurulu ve denetçiler yönetim kurulu M. A. Merih Ergin Baflkan Raif Ali Dinçkök Baflkan Vekili Ayça Dinçkök Üye denetçiler Ali Atefl Kunt Celalettin Özel Fecri Bayüstün zer Lodrik Üye Mustafa Y lmaz Üye Sabri Arca Üye Cengiz Tafl Üye

8 yönetim kurulu raporu De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 2007 çal flmalar n ve bu döneme ait bilançosu ile gelir tablosunu incelemek ve gündeminde mevcut konular karara ba lamak üzere toplanan Genel Kurulumuza teflrif eden üyelerimizi sayg ile selamlar z dönemine ait faaliyet raporumuzu Sermaye Piyasas Kurulu'nca öngörülen flekle ve s raya uymak suretiyle bilgilerinize sunuyoruz. Raporda 2006 ve 2007 verileri SPK Seri XI No:25 say l tebli gere i konsolide edilmifl de erlerdir. girifl Yönetim ve Denetleme Kurullar m z Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan M. A. Merih Ergin, Baflkan Vekili Raif Ali Dinçkök, Üye Ayça Dinçkök, Üye zer Lodrik, Üye Mustafa Y lmaz, Üye Sabri Arca ve Üye Cengiz Tafl'tan oluflmaktad r. Denetleme Kurulumuz 2007 y l için, Ali Atefl Kunt, Celalettin Özel ve Fecri Bayüstün'den oluflmaktad r. Nominal ve Ödenmifl Sermayemiz ve Dönem Kâr m z De erli ortaklar m z, 2007 y l içinde sermaye art r m yap lm fl olup ödenmifl sermayemiz YTL'ye yükseltilmifltir. Ödenmifl sermayemizi temsil eden hisse senetlerimiz ortaklar m za tamamen da t lm fl bulunmaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri XI No: 25 say l tebli leri gere i düzenlenen mali tablolarda 2007 y l dönem kâr m z YTL, konsolide dönem kâr m z ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ortak Say m z, Hisse Senetlerimizin De eri ve Son Üç Y lda Da tt m z Kâr Pay Oranlar Haz r bulunanlar cetveline göre 2007 y l nda yap lan son Genel Kurulumuza 10 hissedar kat lm flt r y l nda, tamam sermaye düzeltmesi olumlu farklar ndan karfl lanmak suretiyle ,12 YTL'lik sermaye art fl yap larak ödenmifl sermayemiz YTL'ye ulaflm flt r. Hisse senetlerimiz 2007 hesap döneminin son ifllem gününde hisse bafl na ortalama de er Ykr üzerinden ifllem görmüfltür. fiirketimizde 2005, 2006 ve 2007 y l nda kâr pay da t lmam flt r tarihi tibariyle fltiraklerimiz ve Bunlardan Son Üç Y lda Sa lanan Kâr Paylar Ak-Pa Tekstil hracat Pazarlama A.fi.'ye 13,47 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup 2005 y l nda YTL, 2006 y l nda YTL ve 2007 y l nda da ,24 YTL kâr pay al nm flt r. Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi.'ye 99,46 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup 2005, 2006 ve 2007 y llar nda kâr pay al nmam flt r. Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L.'ye 100 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup bu ifltirakimizin tasfiye süreci devam etmektedir. Menkul K ymet hrac ile lgili Bilgiler fiirketimiz 2007 y l nda menkul k ymet ihraç etmemifltir ve halen tedavülde menkul k ymetimiz mevcut de ildir. Faaliyette Bulundu umuz Sektör De erli ortaklar m z, fiirketimiz tekstil sektöründe faaliyette bulunmakta, örme ve dokuma sanayiinde kullan lan, büyük ço unlu u akrilik ve akrilik/yün olmak üzere di er sentetik ve tabii elyaftan mamul çeflitli iplikleri üretmektedir. Bafll ca Ortaklar m z Sermayedeki paylar 10 ve üzerinde olan ortaklar m z n da l m flöyledir. YTL Akkök Sanayi Yat. ve Gelifl. A.fi. 26, ,97 Aksu plik Dok. ve Boya Apre Fab. T.A.fi. 26, ,78 Di erleri 47, ,25 Toplam 100,

9 07 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu faaliyetlerimiz Yat r mlar m z 2007 y l nda tarihi de erlerle YTL tutar nda yenileme yat r m yap lm flt r. Mal Üretimine liflkin Hareketler Kapasite Kullan m Oran m z 2005 ve 2006 y l nda gerçeklefltirilen küçülme operasyonlar sonras nda 2007 y l nda kapasite kullan m oran 95'e ç km flt r. Üretimimizdeki Geliflme 2007 y l nda Alapl Fabrikas ile akrilik/akrilik yün kar fl ml ince iplik üretimine devam edilmifltir. Finansal Yap m za liflkin Bilgiler De erli Ortaklar m z, tetkiklerinize sundu umuz tarihli bilançomuz ile 2007 y l na ait gelir tablomuzu ve fon hareketlerine ait aç klamalar ekte bilgilerinize sunmaktay z. Bilançoya liflkin Aç klamalar tarihli bilançomuzda YTL olan finansal borçlar m z, de YTL'ye inmifltir. Ticari borçlar m z YTL'den YTL'ye düflmüfltür. Ticari alacaklar YTL'den YTL'ye inmifltir. Stoklar m z ise; YTL'den YTL'ye ç km flt r y l nda Alapl Fabrikas ile akrilik/akrilik yün kar fl ml ince iplik üretimine devam eden Ak-Al, 2005 ve 2006 y l nda gerçeklefltirilen küçülme operasyonlar sonras nda 2007 y l nda kapasite kullan m oran n 95'e ç karm flt r. Gelir Tablosuna liflkin Aç klamalar 2007 y l nda YTL net sat fl geliri elde edilmifltir YTL sat lan mal n maliyeti, YTL faaliyet gideri, YTL finansman gideri, YTL di er giderleri düflüp; YTL di er gelirleri ilave edip, YTL ertelenmifl vergi gelirlerini de toplama katacak olursak dönem sonu kâr m z YTL'ye ulaflmaktad r. Fon Hareketlerine liflkin Aç klamalar 2007 ve 2006 y llar na ait mukayeseli bilanço kalemlerinde SPK'n n Seri XI No: 25 say l tebli i gere i Türk Liras al m gücüne göre (enflasyon düzeltmesi yap larak) gerekli düzeltme ve düzenlemeler yap lm flt r. Nakit ak m tablosu sayfa 25'te gösterilmifltir.

10 yönetim kurulu raporu SATIfiLARIMIZ YTL FOB $ YTL FOB $ Brüt Sat fllar , ,00 ç Piyasa , ,00 hracat , , , ,00 Cari oran, likidite oran, kârl l k ve rantabilite oranlar ndan oluflan temel rasyolar afla daki gibidir: Cari Oran (Dönen Varl klar/ K sa Vadeli Borçlar) 4,69 1,59 Likidite Oran (Dönen Varl klar-stoklar/k sa Vadeli Borçlar) 4,16 1,37 Net Sat fl Kârl l k Oran (Net Kâr/Net Sat fllar ) 4,35 (3,35) Brüt Sat fl Kârl l k Oran (Brüt Kâr/Net Sat fllar) 15,49 15,08 Rantabilite (Net Kâr/Özsermaye) 3,04 (2,85) Mali Yap m z n Daha Fazla Gelifltirilmesi ve Güçlendirilmesi çin Düflündüklerimiz Geçmifl y llarda al nm fl olan kararlar uygulanm fl, borçlar azalt lm fl ve mali yap güçlendirilmifltir. dari Faaliyetler fiirketimizin idari faaliyetleri Genel Müdürümüz Cengiz TAfi' n yönetimindeki kadromuzla yürütülmektedir. flçilerimizle liflkilerimiz flçilerimizle iyi iliflkilerimiz devam etmektedir y l nda k dem ve ihbar tazminat na hak kazanan iflçilerimize toplam ,50 YTL ödeme yap lm flt r. Uyuflmazl klar fiirketimizin 2007 y l sonu itibariyle resmi makamlarla herhangi bir uyuflmazl yoktur. Gerçek ve tüzel kiflilerle baz alacak takipleri devam etmekte olup; bu ba lamda 2007 y l sonu itibariyle YTL flüpheli alaca m z bulunmaktad r. Hizmet akitleri sona ermifl olan iflçilerimizle ilgili az say da davalar mevcuttur.

11 09 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu kâr da t m önerisi ve sonuç Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu üyeleri günü fiirket merkezinde toplanarak afla daki kararlar alm fllard r: y l Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuat Seri: XI 25 say l tebli e göre düzenlenen mali tablolarda dönem kâr olmas na karfl n, her iki tabloda da geçmifl y l zararlar n n mahsup edilmesinden sonra da t lacak kâr kalmad ndan kâr da t m n n söz konusu olmad na, 2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kay tlar m zda yer alan cari dönem kâr n n geçmifl y l zararlar ndan mahsup edilmesine, 3. S.P.K Mevzuat Seri: XI 25 say l tebli e göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem kâr n n geçmifl y l zararlar ndan mahsup edilmesine, 4. Yukar da belirtilen konular n 15/04/2008 tarihinde yap lacak 2007 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda ortaklar n tasvibine sunulmas na oy birli i ile karar verilmifltir. Gelecek y llar n hepimiz için daha mutlu ve baflar l günler getirmesi dile iyle, sayg lar sunar z. AK-AL TEKST L SANAY A.fi. YÖNET M KURULU

12 insan kaynaklar Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n flöyle belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al'l olmaktan mutlu çal flanlar fiirketimize kazand rmak. Bu politikan n uygulanabilmesi için ifle al m, ücretlendirme, e itim, iflten ayr lma gibi, süreçleri önceden belirlenen kurallar çerçevesinde sistematik uygulamalar yap lmaktad r. Adil bir ifle al m süreciyle Ak-Al Kurumsal yetkinliklerine sahip kiflilerin fiirketimize kazand r lmas için çal fl lmakta; de iflime aç k, tak m çal flmas na yatk n, tutarl, enerjik, takipçi, dürüst ve çözüm üretebilen adaylar aras ndan yap lan seçimle Ak- Al'a de erli insan kayna kazand r lmaktad r. Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n flöyle belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al'l olmaktan mutlu çal flanlar fiirketimize kazand rmak. fiirket içinde var olan pozisyonlar n büyüklüklerini ortaya koyarak, insan kaynaklar sistemlerini bu ölçeklendirme üzerine tasarlamak amac yla Hay Group ile 2006 y l bafl nda projeye bafllanm fl ve baz aflamalar tamamlanm flt r. Proje 2007 y l nda da devam etmifltir. Ak-Al'da, her pozisyonun tan m ve de erlemesi yap lm flt r. Dönemsel revizyonlarla bu tan m ve de erlendirmelerin geçerlili i sa lanmaktad r. Ak-Al' da çal flanlar n geliflimine yönelik olarak temel e itimlerin yan s ra, kiflisel geliflim ve ihtiyaçlara yönelik olarak e itim programlar düzenlenmektedir. Ak-Al; yeni geliflimlere ve yap lanmalara ön ayak olmak, fiirket'e donan ml, vizyonu genifl kifliler kazand rmak, çal flanlar n motivasyonunu her an yüksek tutabilecek bir çal flma ortam yaratmak, düzenledi i e itim faaliyetleriyle yetenekleri ve görev gerekleri do rultusunda geliflmelerini sa lamak; performanslar n art rmak, fiirket de erlerinin tüm çal flanlar taraf ndan benimsenmesini sa lamak için çal flmaktad r.

13 etik kurallar 11 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu Tüm Ak-Al çal flanlar 50 y ll k geçmifli olan büyük bir grubun parças olarak; devralm fl oldu u kurum kültürünün ana ö eleri olan dürüstlük, güven, hesap verebilirlik, fleffafl k ve müflteri memnuniyeti kavramlar n çok iyi bir flekilde benimseyip uygulamaktad rlar. nsan Kaynaklar n n yeniden yap land r lmas çal flmalar s ras nda Ak-Al Ortak Yetkinlikleri belirlenmifl, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl ve çal flanlara duyurulmufltur. Buna göre Ak-Al çal flanlar n n ortak yetkinlikleri flöyledir: Dürüstlük nsan iliflkilerimizde yal n, aç k ve empatik davran r z. De iflime Aç kl k Yeni giriflimlere ve yap lanmalara önayak olmaya çal fl r z. Yarg Kararlar m z mant kl, gerçekçi ve ahlaki aç dan tutarl bilgiler do rultusunda al r z. Çözüm Üretme Çözümlerimizi veri ve gerçeklere dayand rarak belirleriz. Aktif Dinleme Dikkatle dinler ve do ru anlad m zdan emin olmak için do ru sorular sorar z. Tak m Çal flmas Tak m içinde uyum, dayan flma ve iflbirli ine dikkat ederiz. Tüm Ak-Al çal flanlar 50 y ll k geçmifli olan büyük bir grubun parças olarak; devralm fl oldu u kurum kültürünün ana ö eleri olan dürüstlük, güven, hesap verebilirlik, fleffafl k ve müflteri memnuniyeti kavramlar n çok iyi bir flekilde benimseyip uygulamaktad rlar. Tutarl l k Ahlaki ve hukuksal konularda prensiplerimize ba l kal r z. Enerji flimize daima dinamizm ve ba l l kla yaklafl r z. Takip Ortak belirlenen hedefler elde edilinceye kadar iflimizi sahipleniriz.

14 kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Beyan Müflterileri, çal flanlar ve hissedarlar için sürekli de er yaratmay amaçlayan Ak-Al Tekstil San. A.fi. rekabetin ve de iflimin h zland bir dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalar n n kalitesininin de önem kazand n n bilincindedir. fiirketimiz kuruldu u günden bugüne kadar kurumsal yönetim anlay fl çerçevesinde; hissedarlar m z, çal flanlar m z, müflterilerimiz, tedarikçilerimiz ve di er kurum ve kurulufllarla olan iliflkilerimizde uygulad m z temel yönetim prensiplerimiz mevcuttur. Bunlar ; Güven: Güven ve istikrar en önem verdi imiz de erlerin bafl nda gelmektedir. Tüm ticari iliflilerin temelinde güvenin yatt bilinciyle müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere, aç k anlafl l r ve do ru bilgiler verilir. Zaman nda, eksiksiz, verilen sözler do rultusunda etkin bir çal flma içinde bulunmaktay z. Dürüstlük: Çal flma ve faaliyetlerimizde, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, hissedarlar, grup flirketleri, bankalar ve di er kurum ve kurulufllar ile olan iliflkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve mesleki kurallara ba l kal r z. Hesap Verebilirlik: fiirketimiz yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi flirketimizin kârl l n, pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa ederler. Bu do rultuda flirketin tüzel kiflili ine ve dolays yla pay sahiplerine hesap verme zorunlulu u tafl r. Müflteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müflteri memnuniyetini daima ön planda tutar z. fieffafl k: Müflterilerimizin, tedarikçilerimizin,çal flanlar m z n, pay sahiplerinin, denetleyici kurumlar n kamunun flirketimizin durumu hakk nda bilgi sahibi olmalar n sa layacak düzenlemeleri yapar z. Ticari s r niteli indeki ve henüz kamuya aç klanmam fl bilgiler hariç olmak üzere, flirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zaman nda, do ru, anlafl labilir, yorumlanabilir, ve kolay eriflilebilir bir flekilde kamuya duyururuz. Müflterilerimize, kendilerine sunulan ürünlere iliflkin olarak aç k ve net bir flekilde bilgiler veririz. Sosyal Sorumluluk: fiirketimiz tüm yat r mlar nda flirket imaj ve kârl l ile birlikte toplumsal faydan n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir. fiirketimiz dikkatli, istikrarl ve güvene dayal bir yönetim tarz n benimsemifltir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasas Kurulunun (SPK) oluflturdu u Kurumsal Yönetim lkeleri mevcut ve potansiyel ortaklar m z n, çal flanlar m z n, müflterilerimizin, tedarikçilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararas ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve fleffafl k amac n tafl makt r. Bu do rultuda Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.; Kurumsal Yönetim lkelerini uygulayaca n ve bu ilkelerin gerektirdi i düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçirece ini beyan etmektedir. BÖLÜM I- PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye art r m ifllemleri SPK tebli lerine uyularak flirket merkezinde ya da flirketin 2006 y l ndan beri anlaflmal oldu u Oyak Yat r m Menkul De erler A.fi Merkez ve flubeleri ile yap lmaktad r. fllemler flirket merkezinde özel programla takip edilmektedir. Arac kurumlar, yat r mc kurulufllar ve bireysel yat r mc lardan gelen bilgi talepleri kamuya aç klanm fl bilgiler do rultusunda cevaplanmaktad r. Tüm bu faaliyetler mevcut Mali fller organizasyonu görevleri aras nda ifa edildi i için ayr ca bir birim kurulmas na gerek görülmemifltir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m fiirketimizin bilgilendirme politikas çerçevesinde; gerekli bilgilendirmeler MKB ve SPK ya yap lan Özel Durum Aç klamalar ile yap lmaktad r. Pay sahiplerinin bilgi talepleri eflitlik ilkesi gözetilerek yaz l, telefon ve elektronik ortamda cevapland r lmaktad r. Ayr ca flirketin faaliyetleri hakk nda web sayfam z mevcut olup gerekli güncellemeler devaml yap lmaktad r. Ana sözleflmede, özel denetçi atanmas talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktad r. Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri Genel kurul ilan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce bir gazetede yay mlan r ve MKB ye bildirilir. Yay mlanan Genel Kurul ilan ; gündemi, Genel Kurul tarihi, saati, yeri ve kat lma flartlar n içerir. Toplant tutana ve haz run cetvelleri isteyen orta a verilir. Borsa, Arac Kurum ve bas n temsilcileri Genel Kurula kat lmaktad rlar. Toplant sonras nda toplant evraklar SPK ve MKB ye ulaflt r lmaktad r y l nda yap lan Genel Kurulda toplant nisab 58 olarak gerçekleflmifltir. Toplant esnas nda Genel Kurul kat l mc lar ndan herhangi bir soru gelmemifltir. Pay sahipleri taraf ndan verilen öneriler Genel Kurul onay na sunulmufl olup oy çoklu uyla kabul edilmifltir. Mal varl n n al n p sat l p kiralanmas na dair yetki flirket ana sözleflmesinin 9. maddesi gere ince Yönetim Kurulu na verildi i için Genel Kurul gündemine bu konular al nmamaktad r.

15 13 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Sirket Ana Sözleflmesinde imtiyazl oy hakk yoktur. Her pay bir oy hakk na sahiptir. Az nl k paylar n n yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamam z bulunmamaktad r. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimizin Kurumsal Yönetim ilkeleri uyum çerçevesinde kâr da t m politikas n n afla daki flekilde tespit edilmesine, 1. Ortaklar m z n, hisse senetleri getirileri yan nda düzenli kâr pay elde etmelerini teminen, 2006 ve izleyen y llarda, Sermaye Piyasas Kurulu nun mevcut düzenlemeleriyle çeliflmemek kayd ile ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamas, flirketimizin öngörülecek yat r m harcamalar ve di er fon ihtiyaçlar dikkate al narak her y l da t labilir kâr n en az 30 unun nakit ve bedelsiz olarak da t lmas na, 2. Bu kâr da t m politikas n n flirketin finansal performans, öngörülen yat r m projeleri, sektörel ve ekonomik koflullar dikkate al narak her y l yeniden gözden geçirilmesine, 7. Paylar n Devri fiirketimizin hisse senetleri hamiline olup, ana sözleflmede paylar n devrine iliflkin k s tlay c bir hüküm yoktur. Tamam MKB ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yap labilir. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimiz tabi oldu u yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak aç klanmas istenen hususlar zaman nda tam ve do ru olarak kamuoyuna duyurur. fiirketimiz bilgilendirme politikas olarak; SPK n n Seri: VIII, No: 39 say l Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i ile Seri: XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i ne ba l d r. SPK mevzuat gere ince, flirketin hisse fiyat n etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler SPK ve MKB'ye bildirildikten sonra arac kurumlar ile paylafl l r. Ak-Al hisse senedi analiziyle ilgilenen arac kurum ya da bankalardan gelen görüflme talepleri Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l bünyesinde gerçeklefltirilir. Fabrikam za ziyaret talepleri sonuçland r larak; Ak-Al n üretim süreçleri, ürünleri, yeni ürünler ve teknolojiler hakk nda bilgi verilir. Arac kurumlardan gelen sorulara verilecek bilgiler Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l onay na sunulur. Kuruluflun finansal performans n n düzenli bir flekilde takip edilebilmesi için web sitesi üzerindeki Mali Yap bölümünde gerekli finansal bilgiler mevcuttur. 9. Özel Durum Aç klamalar Kamuyu ayd nlatma ve fleffaf k ilkesi çercevesinde, baflta ortaklar m z olmak üzere menfaat sahipleri ile di er ilgililerin zaman nda bilgilendirilmesini temin etmek amac yla 2007 y l nda yirmi adet Özel Durum Aç klamas yap lm flt r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i Kuruluflun adresinden ulafl labilinen bir internet sitesi mevcuttur. nternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II.Bölüm Madde te yer alan bilgileri büyük çapta kapsayacak flekilde yeniden düzenlenmifltir. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketin ana ortaklar olan Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. de Dinçkök, Emniyet Ticaret A.fi. de Lodrik aileleri hâkim pay sahipleridir. Ortakl k yap s her y l Faaliyet Raporu nda yay nlanmaktad r. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Ak-Al da içeriden ö renebilecek konumda bulunan kifli ve bölümler Genel Müdür, Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc s, Muhasebe ve dari fller Müdürü nden oluflmaktad r. BÖLÜM III- MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Ak-Al ile ilgili menfaat sahipleri (paydafllar) Hissedarlar, Çal flanlar, Müflteriler, Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmifltir. Ak-Al; politika, strateji ve flirket hedeflerini paydafllar n n mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlar n n belirlenmesi, gelifltirilmesi, karfl l kl geliflimin desteklenmesi ve y ll k performanslar n n de erlendirilmesi amac yla Tedarikçi Performans Sistemi uygulanmaktad r. Bu sistem kapsam nda de erlendirilen tedarikçilere hem sistem hakk nda bilgi, hem de ald klar notlar ve varsa iyilefltirmeleri gereken alanlara iliflkin bilgiler düzenli olarak paylafl lmaktad r. Ayr ca flirket politikas, flartname ve sözleflmeler de tedarikçilerimizle paylafl lan bilgiler kapsam na girmektedir.

16 kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Müflterilerimize siparifllerine iliflkin olarak termin,fiyat, siparifl üretim durumu, sevkiyat bilgileri düzenli olarak bildirilmektedir. ISO 9001/2000 gere i her bir siparifl için haz rlanan siparifl konfirmasyon formunda siparifle iliflkin tüm detaylar, ürünün teknik özellikleri belirtilmekte ve müflteriye gönderilmektedir.sat fl flartlar nda, ürünün teknik özelliklerinde gerçekleflen de ifliklikler müflterilere an nda iletilmekte ve onay al nmaktad r. Müflteri flikayetleri ISO 9001/2000 gere i oluflturulan prosedür çerçevesinde de erlendirilmekte ve sonuçlar müflterilerle paylafl larak neticelendirilmektedir. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi Madde: 8 fiirket Bilgilendirme Politikas nda belirtilen hususlar çerçevesinde yasal bildirimler arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Ak-Al, hedeflerine ulaflabilmesi için sahip oldu u insan kayna n n de erinin fark ndad r ve flirket kültürünün en iyi flekilde anlafl labilmesi için kurum içi iletiflime önem verir. Alapl fabrikam z ve merkez ofis genelinde intranet sistemi kullan larak flirket hedef ve politikalar, stratejileri ve di er uygulamalar hakk nda çal flanlar n bilgilendirilmesi ve görüfllerinin al nmas sa lanmaktad r. Ayl k periyodik üst düzey toplant lar ve y l içinde daha kapsaml olarak çal flanlarla yap lan toplant larda bilgi al fl verifli sa lanmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmalar dolay s yla yönetime kat lmaktad rlar.çal flanlar ise Genel Müdür liderli inde her ay periyodik olarak yap lan toplant lar yoluyla yönetime kat lmaktad rlar.bu toplant larda al nan kararlar Genel Müdür taraf ndan Yönetim Kurulu na iletilmektedir. Genel Müdür ün organize etti i genifl kat l ml y lda bir-iki kez yap lan Strateji De erleme toplant lar kanal yla çal flanlar n yönetime kat l m sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al l olmaktan mutlu çal flanlar flirketimize kazand rmakt r. Bu politikan n uygulanabilmesi için de ifle al m, ücretlendirme, e itim, iflten ayr lma gibi süreçleri önceden belirlenen kurallar çercevesinde sistematik uygulamalar yap lmaktad r. Adil bir ifle al m süreci ile Ak-Al Kurumsal Yetkinliklerine sahip kiflilerin flirketimize kazand r lmas için çal fl lmakta; de iflime aç k, tak m çal flmas na yatk n, tutarl, enerjik, takipçi, dürüst ve çözüm üretebilen adaylar aras ndan yap lan seçim ile Ak- Al a de erli insan kayna kazand r lmaktad r. fiirket içinde var olan pozisyonlar n büyüklüklerini ortaya koyarak; nsan Kaynaklar Sistemlerini bu ölçeklendirme üzerine tasarlamak amac yla Hay Group ile 2006 y l bafl nda projeye bafllanm fl ve baz aflamalar tamamlanm flt r. Proje 2007 y l nda da devam etmifltir. Ak-Al da, her pozisyonun tan m ve de erlemesi yap lm fl olup, dönemsel olarak revize edilerek geçerlili i sa lanmaktad r. Ak-Al'da çal flanlar n geliflimine yönelik olarak temel e itimlerin yan s ra, kiflisel geliflim ve ihtiyaçlara yönelik olarak e itim programlar düzenlenmektedir. Ak-Al; yeni geliflimlere ve yap lanmalara ön ayak olmak, Ak- Al'a donan ml, vizyonu genifl kifliler kazand rmak, çal flanlar n motivasyonunun her an yüksek tutabilece i bir çal flma ortam yaratmak, düzenledi i e itim faaliyetleri ile yetenekleri ve görev gerekleri do rultusunda geliflmelerini sa lamak; performanslar n artt rmak, Ak-Al de erlerinin tüm çal flanlar taraf ndan benimsenmesini sa lamak için çal flmaktad r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Ak-Al; gittikçe beklentilerin artt günümüz rekabet ortam nda hizmet ve ürün sunmay hedefledi i müflterilerinin talepleri do rultusunda üretim yapmaktad r. Globalleflen rekabet ortam nda yeni müflterilere ulaflabilmek ve rekabet gücümüzü artt rabilmek için müflteri ziyaretlerinde bulunarak; fuarlara kat larak pazarlama planlamas yap lmaktad r. Ak-Al müflteri odakl yönetim anlay fl n benimsedi inden; sat fl ve servis konular nda müflteri memnuniyetinin daha iyi hale getirilmesi yönünde çal flmaktad r. Müflteri memnuniyetinde en büyük etken olan; siparifllere termin verme, termine uyma, müflteri renklerinin zaman nda tutturulmas, yeni numunelerin zaman nda haz rlanmas konular nda rakamsal bazda ayl k takipler yap lmakta olup, Alapl fabrikam z n performans bu kriterler gözönüne al narak puanlamaya tabi tutulmaktad r. Tedarikçilerimizle ilgili olarak kulland m z Tedarikçi Performans Sistemi ile zaman nda, uygun kalite ve fiyatta girdi temin ederek; müflterilerimizi her yönüyle tatmin edecek ürün sunulmas amaçlanmaktad r. 17. Sosyal Sorumluluk Ak-Al çevre temizli ine önem veren bir kurulufltur. Alapl fabrikam z n üretim tesislerinin çevreye zarar vermemesi için ar tma tesisleri kurulmufl olup, günlük COD de erleri kontrol edilip, standartlar n alt ndaki de erlerle çal fl lmas sa lanmaktad r. fiirketimizin Çevre Etkinlik De erlendirme Raporu (ÇED) bulunmaktad r.