Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu"

Transkript

1 Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

2 Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 06 Yönetim Kurulu Raporu 10 nsan Kaynaklar 11 Etik Kurallar 12 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17 Denetçi Raporu Özeti 18 Yönetim Kurulu Beyan 19 Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

3 k saca ak-al 01 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 1974 y l ndan bu yana trikotaj ve çorap sektörüne yönelik akrilik ve akrilik kar fl ml iplik üretimi yapan Ak-Al, bugün Türkiye ve dünya pazarlar nda tan nan, sayg n ve prestijli bir markad r. Ak-Al' n baflar s n n ard nda sürekli geliflen istikrarl ve kaliteli üretimi vard r. Yüksek nitelikli insan gücü, 30 y l aflk n bir geçmifle dayanan pazarlama-sat fl deneyimi ve Ar-Ge'ye verdi i önem sayesinde Ak-Al, ülkemizde ve dünyada sektörün öncü kurulufllar ndan biri olmufltur. E itime verdi i önemle yetifltirdi i kadrolar yaln zca kendisinin de il, sektörün geliflimine de önemli ölçüde katk da bulunmufltur. Ak-Al 1974'ten 2000 y l na dek kaydetti i kesintisiz geliflimle s ras yla Yalova, Bozüyük, Alapl ve Romanya fabrikalar n hizmete sokmufltur. Bu fabrikalarda trikotaj ve çorap üretimine yönelik ürünlerin yan s ra el örgüsü, open-end ve fantezi iplik üretimi de gerçeklefltirmifltir y l na kadarki süreçte Ak-Al, çal flan yla y lda ton iplik üretim kapasitesine ulaflm flt r. Son y llarda tekstil sektöründe dünyada yaflanan geliflmeleri yak ndan izleyen Ak-Al, 2005 y l sonunda verdi i stratejik bir kararla küçülme sürecine girmifltir. Uzakdo u mallar n n piyasay ele geçirmesiyle yaflanan pazar daralmas, iç piyasadaki kay t d fl l n ciddi boyutlara ulaflmas ve ulusal paran n afl r de er kazanarak ihracat ve maliyetleri olumsuz yönde etkilemesi, küçülme yönünde al nan bu stratejik karar n ard ndaki bafll ca nedenlerdir. Böylece fiirket, Yalova ve Bozüyük fabrikalar n devretmifl, 2006 y l sonunda da Romanya'daki üretimini durdurarak varl k sat fl na gitmifl ve bu h zl küçülme hamlesini baflar yla tamamlam flt r. Müflteri talep ve önerileri do rultusunda sürekli iyilefltirmeler yap lmakta; kaliteden asla taviz vermeyen bir anlay flla üretim yap lmaktad r. Süreklili in ancak müflteri memnuniyetiyle mümkün oldu unu bilen Ak-Al, sat fl sonras hizmete de büyük önem vermektedir. SO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi'ne ve Oeko- Tex Standard 100'e sahip olan Ak-Al 2007 y l içinde de TSE (OHSAS 18001) fl Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemleri belgesini almaya hak kazanm flt r. Ak-Al, küçülme sürecinin ard ndan kârl l k ve verimlilik art fl na odaklanmay, mali yap s n her türlü riskten ar nd rmay ve 2008 sonras nda uygulamaya koyaca yeni yat r m aray fllar n bafllatmay planlamaktad r. Kurumsal yönetim anlay fl, çevreyle uyumlu üretime verdi i önem ve ürünlerinin yüksek kalitesiyle Ak-Al Tekstil, sektörünün lider kurulufllar aras ndaki konumunu koruyacakt r. Tesisler Alapl /Zonguldak 2007 Y l Üretimi ton/y l Ürünler Çal flan Say s 575 Kamgarn iplik 2007 Y l hracat (FOB) ABD dolar 2007 Y l Cirosu ABD dolar Alapl fabrikas nda 100 akrilik ve akrilik-yün kar fl ml kamgarn iplik üreten Ak-Al, üretiminin 50'si ile iç piyasa gereksinimlerini karfl larken, 50'sini de ihraç etmektedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi'ne ve Oeko- Tex Standard 100'e sahip olan Ak-Al' n, rakiplerine göre en büyük fark, iplik kalitesi ve boyahanesinin k sa sürede küçük kilolarda h zl servis sa layabilmesidir. Alapl Fabrikas n n boyahanesinde y lda ortalama yeni renk tutturulmaktad r.

4 ola an genel kurul gündemi ak-al tekstil sanayii a.fl tarihli 2007 y l na ait ola an genel kurul toplant s gündemi 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi ve ba ms z denetçi raporlar, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan kâr da t m teklifinin okunmas, müzakeresi ve tümünün onaya sunulmas, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklar n n tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yaz l yetkinin verilmesi, 5. Sermaye Piyasas Kurulu'nun mevzuat uyar nca Ba ms z Denetim fiirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu karar n n Genel Kurul onay na sunulmas, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve di er ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 20. maddeleri ve tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say l Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar Tebli i hükümleri çerçevesinde, fiirketimizin, stanbul Ticaret Sicili Memurlu u'nun / sicil numaras nda kay tl Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri Anonim fiirketi'ni devralarak, bu fiirket'le birleflmesi konusunda karar al nmas. AK-AL TEKST L SANAY A.fi. YÖNET M KURULU

5 ak-al n ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu vizyonu Operasyonel verimlili imizi sürekli iyilefltirmek; rekabet avantaj yaratabilmek için farkl laflmay, yarat c l ve yenilikçili i benimseyerek kârl bir flekilde varl m z sürdürmektir. kurumsal de erleri Güven: Güven ve istikrar en önem verdi imiz de erlerin bafl nda gelmektedir. Tüm ticari iliflkilerin temelinde güvenin yatt bilinciyle müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere, aç k anlafl l r ve do ru bilgiler verilir. Zaman nda, eksiksiz, verilen sözler do rultusunda etkin bir çal flma içinde bulunmaktay z. Dürüstlük: Çal flma ve faaliyetlerimizde, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, hissedarlar, grup flirketleri, bankalar ve di er kurum ve kurulufllarla olan iliflkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve mesleki kurallara ba l kal r z. Hesap Verebilirlik: fiirketimiz Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi fiirketimizin kârl l n, pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa eder. Bu do rultuda fiirket'in tüzel kiflili ine ve dolays yla pay sahiplerine hesap verme zorunlulu u tafl r. Müflteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müflteri memnuniyetini daima ön planda tutar z. fieffafl k: Müflterilerimizin, tedarikçilerimizin, çal flanlar m z n, pay sahiplerinin, denetleyici kurumlar n kamunun fiirketimizin durumu hakk nda bilgi sahibi olmalar n sa layacak düzenlemeleri yapar z. Ticari s r niteli indeki ve henüz kamuya aç klanmam fl bilgiler hariç olmak üzere, fiirket'le ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zaman nda, do ru, anlafl labilir, yorumlanabilir ve kolay eriflilebilir bir flekilde kamuya duyururuz. Müflterilerimize, kendilerine sunulan ürünlere iliflkin olarak aç k ve net bir flekilde bilgiler veririz. Sosyal Sorumluluk: fiirketimiz tüm yat r mlar nda fiirket imaj ve kârl l yla birlikte toplumsal faydan n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir.

6 bafll ca finansal ve operasyonel göstergeler brüt sat fllar (ytl) iç piyasa sat fllar (ytl) ihracat (ytl) özsermaye net dönem kâr (ytl) cari oran Dönen Varl k/k sa Vadeli Borçlar 4,69 ( ) ,59 4,69 likidite oran rantabilite Dönen Varl k-stoklar/k sa Vadeli Borçlar 4,16 Net Kâr/Özsermaye ( ) 3, , , ,37 (2,85) 2006

7 ortakl k yap s 05 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 31 Aral k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.'nin ortakl k yap s afla daki gibidir: Ad Pay Oran ( ) Pay Oran ( ) Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 26,09 30,83 Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. - 22,10 Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. 26,84 Di er* 47,07 47,07 100,00 100,00 *Sermayenin 10'undan daha az na sahip ortaklar n toplam n göstermektedir. yönetim kurulu ve denetçiler yönetim kurulu M. A. Merih Ergin Baflkan Raif Ali Dinçkök Baflkan Vekili Ayça Dinçkök Üye denetçiler Ali Atefl Kunt Celalettin Özel Fecri Bayüstün zer Lodrik Üye Mustafa Y lmaz Üye Sabri Arca Üye Cengiz Tafl Üye

8 yönetim kurulu raporu De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 2007 çal flmalar n ve bu döneme ait bilançosu ile gelir tablosunu incelemek ve gündeminde mevcut konular karara ba lamak üzere toplanan Genel Kurulumuza teflrif eden üyelerimizi sayg ile selamlar z dönemine ait faaliyet raporumuzu Sermaye Piyasas Kurulu'nca öngörülen flekle ve s raya uymak suretiyle bilgilerinize sunuyoruz. Raporda 2006 ve 2007 verileri SPK Seri XI No:25 say l tebli gere i konsolide edilmifl de erlerdir. girifl Yönetim ve Denetleme Kurullar m z Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan M. A. Merih Ergin, Baflkan Vekili Raif Ali Dinçkök, Üye Ayça Dinçkök, Üye zer Lodrik, Üye Mustafa Y lmaz, Üye Sabri Arca ve Üye Cengiz Tafl'tan oluflmaktad r. Denetleme Kurulumuz 2007 y l için, Ali Atefl Kunt, Celalettin Özel ve Fecri Bayüstün'den oluflmaktad r. Nominal ve Ödenmifl Sermayemiz ve Dönem Kâr m z De erli ortaklar m z, 2007 y l içinde sermaye art r m yap lm fl olup ödenmifl sermayemiz YTL'ye yükseltilmifltir. Ödenmifl sermayemizi temsil eden hisse senetlerimiz ortaklar m za tamamen da t lm fl bulunmaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri XI No: 25 say l tebli leri gere i düzenlenen mali tablolarda 2007 y l dönem kâr m z YTL, konsolide dönem kâr m z ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ortak Say m z, Hisse Senetlerimizin De eri ve Son Üç Y lda Da tt m z Kâr Pay Oranlar Haz r bulunanlar cetveline göre 2007 y l nda yap lan son Genel Kurulumuza 10 hissedar kat lm flt r y l nda, tamam sermaye düzeltmesi olumlu farklar ndan karfl lanmak suretiyle ,12 YTL'lik sermaye art fl yap larak ödenmifl sermayemiz YTL'ye ulaflm flt r. Hisse senetlerimiz 2007 hesap döneminin son ifllem gününde hisse bafl na ortalama de er Ykr üzerinden ifllem görmüfltür. fiirketimizde 2005, 2006 ve 2007 y l nda kâr pay da t lmam flt r tarihi tibariyle fltiraklerimiz ve Bunlardan Son Üç Y lda Sa lanan Kâr Paylar Ak-Pa Tekstil hracat Pazarlama A.fi.'ye 13,47 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup 2005 y l nda YTL, 2006 y l nda YTL ve 2007 y l nda da ,24 YTL kâr pay al nm flt r. Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi.'ye 99,46 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup 2005, 2006 ve 2007 y llar nda kâr pay al nmam flt r. Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L.'ye 100 oran nda YTL ile ifltirak edilmifl olup bu ifltirakimizin tasfiye süreci devam etmektedir. Menkul K ymet hrac ile lgili Bilgiler fiirketimiz 2007 y l nda menkul k ymet ihraç etmemifltir ve halen tedavülde menkul k ymetimiz mevcut de ildir. Faaliyette Bulundu umuz Sektör De erli ortaklar m z, fiirketimiz tekstil sektöründe faaliyette bulunmakta, örme ve dokuma sanayiinde kullan lan, büyük ço unlu u akrilik ve akrilik/yün olmak üzere di er sentetik ve tabii elyaftan mamul çeflitli iplikleri üretmektedir. Bafll ca Ortaklar m z Sermayedeki paylar 10 ve üzerinde olan ortaklar m z n da l m flöyledir. YTL Akkök Sanayi Yat. ve Gelifl. A.fi. 26, ,97 Aksu plik Dok. ve Boya Apre Fab. T.A.fi. 26, ,78 Di erleri 47, ,25 Toplam 100,

9 07 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu faaliyetlerimiz Yat r mlar m z 2007 y l nda tarihi de erlerle YTL tutar nda yenileme yat r m yap lm flt r. Mal Üretimine liflkin Hareketler Kapasite Kullan m Oran m z 2005 ve 2006 y l nda gerçeklefltirilen küçülme operasyonlar sonras nda 2007 y l nda kapasite kullan m oran 95'e ç km flt r. Üretimimizdeki Geliflme 2007 y l nda Alapl Fabrikas ile akrilik/akrilik yün kar fl ml ince iplik üretimine devam edilmifltir. Finansal Yap m za liflkin Bilgiler De erli Ortaklar m z, tetkiklerinize sundu umuz tarihli bilançomuz ile 2007 y l na ait gelir tablomuzu ve fon hareketlerine ait aç klamalar ekte bilgilerinize sunmaktay z. Bilançoya liflkin Aç klamalar tarihli bilançomuzda YTL olan finansal borçlar m z, de YTL'ye inmifltir. Ticari borçlar m z YTL'den YTL'ye düflmüfltür. Ticari alacaklar YTL'den YTL'ye inmifltir. Stoklar m z ise; YTL'den YTL'ye ç km flt r y l nda Alapl Fabrikas ile akrilik/akrilik yün kar fl ml ince iplik üretimine devam eden Ak-Al, 2005 ve 2006 y l nda gerçeklefltirilen küçülme operasyonlar sonras nda 2007 y l nda kapasite kullan m oran n 95'e ç karm flt r. Gelir Tablosuna liflkin Aç klamalar 2007 y l nda YTL net sat fl geliri elde edilmifltir YTL sat lan mal n maliyeti, YTL faaliyet gideri, YTL finansman gideri, YTL di er giderleri düflüp; YTL di er gelirleri ilave edip, YTL ertelenmifl vergi gelirlerini de toplama katacak olursak dönem sonu kâr m z YTL'ye ulaflmaktad r. Fon Hareketlerine liflkin Aç klamalar 2007 ve 2006 y llar na ait mukayeseli bilanço kalemlerinde SPK'n n Seri XI No: 25 say l tebli i gere i Türk Liras al m gücüne göre (enflasyon düzeltmesi yap larak) gerekli düzeltme ve düzenlemeler yap lm flt r. Nakit ak m tablosu sayfa 25'te gösterilmifltir.

10 yönetim kurulu raporu SATIfiLARIMIZ YTL FOB $ YTL FOB $ Brüt Sat fllar , ,00 ç Piyasa , ,00 hracat , , , ,00 Cari oran, likidite oran, kârl l k ve rantabilite oranlar ndan oluflan temel rasyolar afla daki gibidir: Cari Oran (Dönen Varl klar/ K sa Vadeli Borçlar) 4,69 1,59 Likidite Oran (Dönen Varl klar-stoklar/k sa Vadeli Borçlar) 4,16 1,37 Net Sat fl Kârl l k Oran (Net Kâr/Net Sat fllar ) 4,35 (3,35) Brüt Sat fl Kârl l k Oran (Brüt Kâr/Net Sat fllar) 15,49 15,08 Rantabilite (Net Kâr/Özsermaye) 3,04 (2,85) Mali Yap m z n Daha Fazla Gelifltirilmesi ve Güçlendirilmesi çin Düflündüklerimiz Geçmifl y llarda al nm fl olan kararlar uygulanm fl, borçlar azalt lm fl ve mali yap güçlendirilmifltir. dari Faaliyetler fiirketimizin idari faaliyetleri Genel Müdürümüz Cengiz TAfi' n yönetimindeki kadromuzla yürütülmektedir. flçilerimizle liflkilerimiz flçilerimizle iyi iliflkilerimiz devam etmektedir y l nda k dem ve ihbar tazminat na hak kazanan iflçilerimize toplam ,50 YTL ödeme yap lm flt r. Uyuflmazl klar fiirketimizin 2007 y l sonu itibariyle resmi makamlarla herhangi bir uyuflmazl yoktur. Gerçek ve tüzel kiflilerle baz alacak takipleri devam etmekte olup; bu ba lamda 2007 y l sonu itibariyle YTL flüpheli alaca m z bulunmaktad r. Hizmet akitleri sona ermifl olan iflçilerimizle ilgili az say da davalar mevcuttur.

11 09 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu kâr da t m önerisi ve sonuç Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu üyeleri günü fiirket merkezinde toplanarak afla daki kararlar alm fllard r: y l Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuat Seri: XI 25 say l tebli e göre düzenlenen mali tablolarda dönem kâr olmas na karfl n, her iki tabloda da geçmifl y l zararlar n n mahsup edilmesinden sonra da t lacak kâr kalmad ndan kâr da t m n n söz konusu olmad na, 2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kay tlar m zda yer alan cari dönem kâr n n geçmifl y l zararlar ndan mahsup edilmesine, 3. S.P.K Mevzuat Seri: XI 25 say l tebli e göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem kâr n n geçmifl y l zararlar ndan mahsup edilmesine, 4. Yukar da belirtilen konular n 15/04/2008 tarihinde yap lacak 2007 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda ortaklar n tasvibine sunulmas na oy birli i ile karar verilmifltir. Gelecek y llar n hepimiz için daha mutlu ve baflar l günler getirmesi dile iyle, sayg lar sunar z. AK-AL TEKST L SANAY A.fi. YÖNET M KURULU

12 insan kaynaklar Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n flöyle belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al'l olmaktan mutlu çal flanlar fiirketimize kazand rmak. Bu politikan n uygulanabilmesi için ifle al m, ücretlendirme, e itim, iflten ayr lma gibi, süreçleri önceden belirlenen kurallar çerçevesinde sistematik uygulamalar yap lmaktad r. Adil bir ifle al m süreciyle Ak-Al Kurumsal yetkinliklerine sahip kiflilerin fiirketimize kazand r lmas için çal fl lmakta; de iflime aç k, tak m çal flmas na yatk n, tutarl, enerjik, takipçi, dürüst ve çözüm üretebilen adaylar aras ndan yap lan seçimle Ak- Al'a de erli insan kayna kazand r lmaktad r. Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n flöyle belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al'l olmaktan mutlu çal flanlar fiirketimize kazand rmak. fiirket içinde var olan pozisyonlar n büyüklüklerini ortaya koyarak, insan kaynaklar sistemlerini bu ölçeklendirme üzerine tasarlamak amac yla Hay Group ile 2006 y l bafl nda projeye bafllanm fl ve baz aflamalar tamamlanm flt r. Proje 2007 y l nda da devam etmifltir. Ak-Al'da, her pozisyonun tan m ve de erlemesi yap lm flt r. Dönemsel revizyonlarla bu tan m ve de erlendirmelerin geçerlili i sa lanmaktad r. Ak-Al' da çal flanlar n geliflimine yönelik olarak temel e itimlerin yan s ra, kiflisel geliflim ve ihtiyaçlara yönelik olarak e itim programlar düzenlenmektedir. Ak-Al; yeni geliflimlere ve yap lanmalara ön ayak olmak, fiirket'e donan ml, vizyonu genifl kifliler kazand rmak, çal flanlar n motivasyonunu her an yüksek tutabilecek bir çal flma ortam yaratmak, düzenledi i e itim faaliyetleriyle yetenekleri ve görev gerekleri do rultusunda geliflmelerini sa lamak; performanslar n art rmak, fiirket de erlerinin tüm çal flanlar taraf ndan benimsenmesini sa lamak için çal flmaktad r.

13 etik kurallar 11 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu Tüm Ak-Al çal flanlar 50 y ll k geçmifli olan büyük bir grubun parças olarak; devralm fl oldu u kurum kültürünün ana ö eleri olan dürüstlük, güven, hesap verebilirlik, fleffafl k ve müflteri memnuniyeti kavramlar n çok iyi bir flekilde benimseyip uygulamaktad rlar. nsan Kaynaklar n n yeniden yap land r lmas çal flmalar s ras nda Ak-Al Ortak Yetkinlikleri belirlenmifl, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl ve çal flanlara duyurulmufltur. Buna göre Ak-Al çal flanlar n n ortak yetkinlikleri flöyledir: Dürüstlük nsan iliflkilerimizde yal n, aç k ve empatik davran r z. De iflime Aç kl k Yeni giriflimlere ve yap lanmalara önayak olmaya çal fl r z. Yarg Kararlar m z mant kl, gerçekçi ve ahlaki aç dan tutarl bilgiler do rultusunda al r z. Çözüm Üretme Çözümlerimizi veri ve gerçeklere dayand rarak belirleriz. Aktif Dinleme Dikkatle dinler ve do ru anlad m zdan emin olmak için do ru sorular sorar z. Tak m Çal flmas Tak m içinde uyum, dayan flma ve iflbirli ine dikkat ederiz. Tüm Ak-Al çal flanlar 50 y ll k geçmifli olan büyük bir grubun parças olarak; devralm fl oldu u kurum kültürünün ana ö eleri olan dürüstlük, güven, hesap verebilirlik, fleffafl k ve müflteri memnuniyeti kavramlar n çok iyi bir flekilde benimseyip uygulamaktad rlar. Tutarl l k Ahlaki ve hukuksal konularda prensiplerimize ba l kal r z. Enerji flimize daima dinamizm ve ba l l kla yaklafl r z. Takip Ortak belirlenen hedefler elde edilinceye kadar iflimizi sahipleniriz.

14 kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Beyan Müflterileri, çal flanlar ve hissedarlar için sürekli de er yaratmay amaçlayan Ak-Al Tekstil San. A.fi. rekabetin ve de iflimin h zland bir dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalar n n kalitesininin de önem kazand n n bilincindedir. fiirketimiz kuruldu u günden bugüne kadar kurumsal yönetim anlay fl çerçevesinde; hissedarlar m z, çal flanlar m z, müflterilerimiz, tedarikçilerimiz ve di er kurum ve kurulufllarla olan iliflkilerimizde uygulad m z temel yönetim prensiplerimiz mevcuttur. Bunlar ; Güven: Güven ve istikrar en önem verdi imiz de erlerin bafl nda gelmektedir. Tüm ticari iliflilerin temelinde güvenin yatt bilinciyle müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere, aç k anlafl l r ve do ru bilgiler verilir. Zaman nda, eksiksiz, verilen sözler do rultusunda etkin bir çal flma içinde bulunmaktay z. Dürüstlük: Çal flma ve faaliyetlerimizde, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, hissedarlar, grup flirketleri, bankalar ve di er kurum ve kurulufllar ile olan iliflkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve mesleki kurallara ba l kal r z. Hesap Verebilirlik: fiirketimiz yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi flirketimizin kârl l n, pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa ederler. Bu do rultuda flirketin tüzel kiflili ine ve dolays yla pay sahiplerine hesap verme zorunlulu u tafl r. Müflteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müflteri memnuniyetini daima ön planda tutar z. fieffafl k: Müflterilerimizin, tedarikçilerimizin,çal flanlar m z n, pay sahiplerinin, denetleyici kurumlar n kamunun flirketimizin durumu hakk nda bilgi sahibi olmalar n sa layacak düzenlemeleri yapar z. Ticari s r niteli indeki ve henüz kamuya aç klanmam fl bilgiler hariç olmak üzere, flirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zaman nda, do ru, anlafl labilir, yorumlanabilir, ve kolay eriflilebilir bir flekilde kamuya duyururuz. Müflterilerimize, kendilerine sunulan ürünlere iliflkin olarak aç k ve net bir flekilde bilgiler veririz. Sosyal Sorumluluk: fiirketimiz tüm yat r mlar nda flirket imaj ve kârl l ile birlikte toplumsal faydan n gözetilmesi ve çevreye sayg ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir. fiirketimiz dikkatli, istikrarl ve güvene dayal bir yönetim tarz n benimsemifltir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasas Kurulunun (SPK) oluflturdu u Kurumsal Yönetim lkeleri mevcut ve potansiyel ortaklar m z n, çal flanlar m z n, müflterilerimizin, tedarikçilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararas ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve fleffafl k amac n tafl makt r. Bu do rultuda Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.; Kurumsal Yönetim lkelerini uygulayaca n ve bu ilkelerin gerektirdi i düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçirece ini beyan etmektedir. BÖLÜM I- PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye art r m ifllemleri SPK tebli lerine uyularak flirket merkezinde ya da flirketin 2006 y l ndan beri anlaflmal oldu u Oyak Yat r m Menkul De erler A.fi Merkez ve flubeleri ile yap lmaktad r. fllemler flirket merkezinde özel programla takip edilmektedir. Arac kurumlar, yat r mc kurulufllar ve bireysel yat r mc lardan gelen bilgi talepleri kamuya aç klanm fl bilgiler do rultusunda cevaplanmaktad r. Tüm bu faaliyetler mevcut Mali fller organizasyonu görevleri aras nda ifa edildi i için ayr ca bir birim kurulmas na gerek görülmemifltir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m fiirketimizin bilgilendirme politikas çerçevesinde; gerekli bilgilendirmeler MKB ve SPK ya yap lan Özel Durum Aç klamalar ile yap lmaktad r. Pay sahiplerinin bilgi talepleri eflitlik ilkesi gözetilerek yaz l, telefon ve elektronik ortamda cevapland r lmaktad r. Ayr ca flirketin faaliyetleri hakk nda web sayfam z mevcut olup gerekli güncellemeler devaml yap lmaktad r. Ana sözleflmede, özel denetçi atanmas talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktad r. Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri Genel kurul ilan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce bir gazetede yay mlan r ve MKB ye bildirilir. Yay mlanan Genel Kurul ilan ; gündemi, Genel Kurul tarihi, saati, yeri ve kat lma flartlar n içerir. Toplant tutana ve haz run cetvelleri isteyen orta a verilir. Borsa, Arac Kurum ve bas n temsilcileri Genel Kurula kat lmaktad rlar. Toplant sonras nda toplant evraklar SPK ve MKB ye ulaflt r lmaktad r y l nda yap lan Genel Kurulda toplant nisab 58 olarak gerçekleflmifltir. Toplant esnas nda Genel Kurul kat l mc lar ndan herhangi bir soru gelmemifltir. Pay sahipleri taraf ndan verilen öneriler Genel Kurul onay na sunulmufl olup oy çoklu uyla kabul edilmifltir. Mal varl n n al n p sat l p kiralanmas na dair yetki flirket ana sözleflmesinin 9. maddesi gere ince Yönetim Kurulu na verildi i için Genel Kurul gündemine bu konular al nmamaktad r.

15 13 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Sirket Ana Sözleflmesinde imtiyazl oy hakk yoktur. Her pay bir oy hakk na sahiptir. Az nl k paylar n n yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamam z bulunmamaktad r. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimizin Kurumsal Yönetim ilkeleri uyum çerçevesinde kâr da t m politikas n n afla daki flekilde tespit edilmesine, 1. Ortaklar m z n, hisse senetleri getirileri yan nda düzenli kâr pay elde etmelerini teminen, 2006 ve izleyen y llarda, Sermaye Piyasas Kurulu nun mevcut düzenlemeleriyle çeliflmemek kayd ile ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamas, flirketimizin öngörülecek yat r m harcamalar ve di er fon ihtiyaçlar dikkate al narak her y l da t labilir kâr n en az 30 unun nakit ve bedelsiz olarak da t lmas na, 2. Bu kâr da t m politikas n n flirketin finansal performans, öngörülen yat r m projeleri, sektörel ve ekonomik koflullar dikkate al narak her y l yeniden gözden geçirilmesine, 7. Paylar n Devri fiirketimizin hisse senetleri hamiline olup, ana sözleflmede paylar n devrine iliflkin k s tlay c bir hüküm yoktur. Tamam MKB ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yap labilir. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimiz tabi oldu u yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak aç klanmas istenen hususlar zaman nda tam ve do ru olarak kamuoyuna duyurur. fiirketimiz bilgilendirme politikas olarak; SPK n n Seri: VIII, No: 39 say l Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i ile Seri: XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i ne ba l d r. SPK mevzuat gere ince, flirketin hisse fiyat n etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler SPK ve MKB'ye bildirildikten sonra arac kurumlar ile paylafl l r. Ak-Al hisse senedi analiziyle ilgilenen arac kurum ya da bankalardan gelen görüflme talepleri Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l bünyesinde gerçeklefltirilir. Fabrikam za ziyaret talepleri sonuçland r larak; Ak-Al n üretim süreçleri, ürünleri, yeni ürünler ve teknolojiler hakk nda bilgi verilir. Arac kurumlardan gelen sorulara verilecek bilgiler Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc l onay na sunulur. Kuruluflun finansal performans n n düzenli bir flekilde takip edilebilmesi için web sitesi üzerindeki Mali Yap bölümünde gerekli finansal bilgiler mevcuttur. 9. Özel Durum Aç klamalar Kamuyu ayd nlatma ve fleffaf k ilkesi çercevesinde, baflta ortaklar m z olmak üzere menfaat sahipleri ile di er ilgililerin zaman nda bilgilendirilmesini temin etmek amac yla 2007 y l nda yirmi adet Özel Durum Aç klamas yap lm flt r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i Kuruluflun adresinden ulafl labilinen bir internet sitesi mevcuttur. nternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II.Bölüm Madde te yer alan bilgileri büyük çapta kapsayacak flekilde yeniden düzenlenmifltir. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketin ana ortaklar olan Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. de Dinçkök, Emniyet Ticaret A.fi. de Lodrik aileleri hâkim pay sahipleridir. Ortakl k yap s her y l Faaliyet Raporu nda yay nlanmaktad r. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Ak-Al da içeriden ö renebilecek konumda bulunan kifli ve bölümler Genel Müdür, Mali ve dari fller Genel Müdür Yard mc s, Muhasebe ve dari fller Müdürü nden oluflmaktad r. BÖLÜM III- MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Ak-Al ile ilgili menfaat sahipleri (paydafllar) Hissedarlar, Çal flanlar, Müflteriler, Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmifltir. Ak-Al; politika, strateji ve flirket hedeflerini paydafllar n n mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlar n n belirlenmesi, gelifltirilmesi, karfl l kl geliflimin desteklenmesi ve y ll k performanslar n n de erlendirilmesi amac yla Tedarikçi Performans Sistemi uygulanmaktad r. Bu sistem kapsam nda de erlendirilen tedarikçilere hem sistem hakk nda bilgi, hem de ald klar notlar ve varsa iyilefltirmeleri gereken alanlara iliflkin bilgiler düzenli olarak paylafl lmaktad r. Ayr ca flirket politikas, flartname ve sözleflmeler de tedarikçilerimizle paylafl lan bilgiler kapsam na girmektedir.

16 kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Müflterilerimize siparifllerine iliflkin olarak termin,fiyat, siparifl üretim durumu, sevkiyat bilgileri düzenli olarak bildirilmektedir. ISO 9001/2000 gere i her bir siparifl için haz rlanan siparifl konfirmasyon formunda siparifle iliflkin tüm detaylar, ürünün teknik özellikleri belirtilmekte ve müflteriye gönderilmektedir.sat fl flartlar nda, ürünün teknik özelliklerinde gerçekleflen de ifliklikler müflterilere an nda iletilmekte ve onay al nmaktad r. Müflteri flikayetleri ISO 9001/2000 gere i oluflturulan prosedür çerçevesinde de erlendirilmekte ve sonuçlar müflterilerle paylafl larak neticelendirilmektedir. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi Madde: 8 fiirket Bilgilendirme Politikas nda belirtilen hususlar çerçevesinde yasal bildirimler arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Ak-Al, hedeflerine ulaflabilmesi için sahip oldu u insan kayna n n de erinin fark ndad r ve flirket kültürünün en iyi flekilde anlafl labilmesi için kurum içi iletiflime önem verir. Alapl fabrikam z ve merkez ofis genelinde intranet sistemi kullan larak flirket hedef ve politikalar, stratejileri ve di er uygulamalar hakk nda çal flanlar n bilgilendirilmesi ve görüfllerinin al nmas sa lanmaktad r. Ayl k periyodik üst düzey toplant lar ve y l içinde daha kapsaml olarak çal flanlarla yap lan toplant larda bilgi al fl verifli sa lanmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmalar dolay s yla yönetime kat lmaktad rlar.çal flanlar ise Genel Müdür liderli inde her ay periyodik olarak yap lan toplant lar yoluyla yönetime kat lmaktad rlar.bu toplant larda al nan kararlar Genel Müdür taraf ndan Yönetim Kurulu na iletilmektedir. Genel Müdür ün organize etti i genifl kat l ml y lda bir-iki kez yap lan Strateji De erleme toplant lar kanal yla çal flanlar n yönetime kat l m sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Ak-Al, her baflar n n ard nda tak m çal flmas n n ve profesyonelli in oldu una inanarak nsan Kaynaklar politikas n belirlemifltir: Tak m n parças olacak, ortak hedefe ulaflmak için birlikte çal flacak, de iflime aç k, yarat c, kendini gelifltiren ve Ak-Al l olmaktan mutlu çal flanlar flirketimize kazand rmakt r. Bu politikan n uygulanabilmesi için de ifle al m, ücretlendirme, e itim, iflten ayr lma gibi süreçleri önceden belirlenen kurallar çercevesinde sistematik uygulamalar yap lmaktad r. Adil bir ifle al m süreci ile Ak-Al Kurumsal Yetkinliklerine sahip kiflilerin flirketimize kazand r lmas için çal fl lmakta; de iflime aç k, tak m çal flmas na yatk n, tutarl, enerjik, takipçi, dürüst ve çözüm üretebilen adaylar aras ndan yap lan seçim ile Ak- Al a de erli insan kayna kazand r lmaktad r. fiirket içinde var olan pozisyonlar n büyüklüklerini ortaya koyarak; nsan Kaynaklar Sistemlerini bu ölçeklendirme üzerine tasarlamak amac yla Hay Group ile 2006 y l bafl nda projeye bafllanm fl ve baz aflamalar tamamlanm flt r. Proje 2007 y l nda da devam etmifltir. Ak-Al da, her pozisyonun tan m ve de erlemesi yap lm fl olup, dönemsel olarak revize edilerek geçerlili i sa lanmaktad r. Ak-Al'da çal flanlar n geliflimine yönelik olarak temel e itimlerin yan s ra, kiflisel geliflim ve ihtiyaçlara yönelik olarak e itim programlar düzenlenmektedir. Ak-Al; yeni geliflimlere ve yap lanmalara ön ayak olmak, Ak- Al'a donan ml, vizyonu genifl kifliler kazand rmak, çal flanlar n motivasyonunun her an yüksek tutabilece i bir çal flma ortam yaratmak, düzenledi i e itim faaliyetleri ile yetenekleri ve görev gerekleri do rultusunda geliflmelerini sa lamak; performanslar n artt rmak, Ak-Al de erlerinin tüm çal flanlar taraf ndan benimsenmesini sa lamak için çal flmaktad r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Ak-Al; gittikçe beklentilerin artt günümüz rekabet ortam nda hizmet ve ürün sunmay hedefledi i müflterilerinin talepleri do rultusunda üretim yapmaktad r. Globalleflen rekabet ortam nda yeni müflterilere ulaflabilmek ve rekabet gücümüzü artt rabilmek için müflteri ziyaretlerinde bulunarak; fuarlara kat larak pazarlama planlamas yap lmaktad r. Ak-Al müflteri odakl yönetim anlay fl n benimsedi inden; sat fl ve servis konular nda müflteri memnuniyetinin daha iyi hale getirilmesi yönünde çal flmaktad r. Müflteri memnuniyetinde en büyük etken olan; siparifllere termin verme, termine uyma, müflteri renklerinin zaman nda tutturulmas, yeni numunelerin zaman nda haz rlanmas konular nda rakamsal bazda ayl k takipler yap lmakta olup, Alapl fabrikam z n performans bu kriterler gözönüne al narak puanlamaya tabi tutulmaktad r. Tedarikçilerimizle ilgili olarak kulland m z Tedarikçi Performans Sistemi ile zaman nda, uygun kalite ve fiyatta girdi temin ederek; müflterilerimizi her yönüyle tatmin edecek ürün sunulmas amaçlanmaktad r. 17. Sosyal Sorumluluk Ak-Al çevre temizli ine önem veren bir kurulufltur. Alapl fabrikam z n üretim tesislerinin çevreye zarar vermemesi için ar tma tesisleri kurulmufl olup, günlük COD de erleri kontrol edilip, standartlar n alt ndaki de erlerle çal fl lmas sa lanmaktad r. fiirketimizin Çevre Etkinlik De erlendirme Raporu (ÇED) bulunmaktad r.

17 15 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu Tekstil ürünleri, bir dizi analiz sonucunda ba ms z ve uzman bir kurulufl taraf ndan insan sa l na uygunlu u aç s ndan de erlendirilir ve belgelenir. Bu kapsamda, flirketimizin y lda bir yenilenen OEKO-TEX STANDARD 100 Tekstilde Sa l a Uygunluk Belgesi vard r ve bununla ilgili standart gereklilikleri üretim süreçlerimizin tasarlanmas ve iyilefltirilmesinde kullan lmaktad r. Ak-Al 2006 y l ndan beri sürdürdü ü çal flmalar n tamamlayarak; 2007 y l nda TSE taraf ndan gerçeklefltirilen d fl denetim sonucunda TS fl Sa l Ve Güvenli i Sistemi standard n n gerekliliklerini karfl layarak belge almaya hak kazanm flt r. Çevrede okul ve spor klüplerine yard mlar yap lmaktad r. BÖLÜM IV- YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yedi kifliden oluflan Yönetim Kurulu, Baflkan, Baflkan Yard mc s ve befl üye den oluflmaktad r. Bunlardan iki tanesi denetimden sorumlu ba ms z üye dir. Yönetim kurulunda iki kifli icrac olarak bulunmaktad r. Yönetim kurulu üyelerinin flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas belirli kurallara ba lanmam flt r. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulumuz, ilgili maddelerde belirtilen niteliklerin tamam na haiz kiflilerden oluflmaktad r. Yönetim Kurulumuz: Mehmet Abdullah Merih ERG N Yönetim Kurulu Baflkan 1938 do umlu olup, Leeds Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Bölümü nden mezun olmufl,ayn üniversitede doktora yapm flt r. ngilizce bilmektedir. Raif Ali D NÇKÖK Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1971 do umlu olup, Boston Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur. ngilizce bilmektedir. Ayça D NÇKÖK Yönetim Kurulu Üyesi 1973 do umlu olup, Boston Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur. ngilizce bilmektedir. zer LODR K Yönetim Kurulu Üyesi 1971 do umlu olup, Northeastern Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. ngilizce ve Frans zca bilmektedir. Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 1949 do umlu olup, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisli i bölümünden mezun olmufl, yüksek lisans e itimini yine ayn üniversitede tamamlam flt r. ngilizce bilmektedir. Sabri ARCA Yönetim Kurulu Üyesi 1960 do umlu olup, Southern California Üniversitesi flletme bölümünden mezun olmufltur. ngilizce ve Frans zca bilmektedir. Cengiz TAfi Yönetim Kurulu Üyesi 1966 do umlu olup, Bo aziçi Üniversitesinin Endüstri Bölümünde lisans e itimini tamamlam flt r. ngilizce ve Frans zca bilmektedir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Misyonumuz; Akkök fiirketler Toplulu u fiirketleri ile iflbirli i içerisinde,ülkemizde akrilik ve akrilik kar fl ml iplikçilik sektörünün geliflmesini sa lamakve öncü kuruluflu olmakt r. Vizyonumuz; Operasyonel verimlili imizi sürekli iyilefltirmek; rekabet avantaj yaratabilmek için farkl laflmay, yarat c l ve yenilikçili i benimseyerek karl bir flekilde varl m z sürdürmektir. fiirketin vizyon ve misyonu Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl, çal flanlarla paylafl lm flt r. fiirketin vizyon ve misyonuna uygun olarak; yöneticiler taraf ndan oluflturulan strateji ve y ll k flirket hedefleri Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanmakta, çal flanlarla paylafl lmakta ve hedefe ulaflma derecesi ayl k Yönetim Kurulu toplant lar nda de erlendirilmektedir. Kalite Politikam z; Kalitenin çok yönlü bir süreç oldu u bilinciyle, Müflteri memnuniyetini tam sa lamak üzere; istenen kalitede,sa l kl bir çevrede, güvenli bir ortamda, minimum maliyette ürünler üretmek temel politikam zd r.bu politikan n tam uygulanabilmesi için; sürekli iyilefltirilen bir Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve sürekli bir e itimin, teknoloji üstünlü ünün, verimlili in, tüm çal flanlar n kat l m ile sa lanmas n n flart oldu unu biliyor ve taahhüt ediyoruz 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas A) Finansal Riskler fiirketimizde Risk Yönetim ve Takip Sistemi oluflturulmufl ve Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm flt r. fiirketimizde, risk yönetimini etkin gerçeklefltirmek amac yla haftada bir gün Genel Müdür ile Mali fller ve Pazarlama/Ticaret bölümlerinin sorumlular n n kat l m yla Finansman toplant s yap l r. Kurula Genel Müdür baflkanl k eder. Bu haftal k toplant da fiirketin mali performans n de erlendirmenin yan s ra flirketin ticari ve finansal riskleri de erlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullan laca, müflteri baz nda risk seviyeleri de erlendirilir. fiirketin net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski tafl mamas sa lan r. Ayr ca Genel Müdür ayl k Ola an Toplant da Yönetim Kuruluna risk yönetimi ile ilgili bilgi verir.

18 kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu B) Di er Riskler Deprem, sel bask n gibi do al afetlere karfl Acil Eylem Merkezi ve Yönetim Sistemi oluflturulmufl olup, gerekli ekipman içeren Acil Eylem konteynerleri bulunmaktad r. Periyodik toplant lar yap larak; Acil Durum Eylem Plan nda gerekli revizyonlar yap l r. Ak-Al; fabrikas nda oluflabilecek risklerin çal flanlar n sa l klar na ve güvenliklerine, iflyerimize ve çevreye herhangi bir tehlike oluflturmayacak flekilde kontrol alt nda tutulmalar n n izlenmesini sa lamak amac yla flçi Sa l ve fl Güvenli i Kurulu bulundurmaktad r. Fabrikam zda flci Sa l ve fl Güvenli i mühendisi mevcuttur. Kurulumuz yedi kifliden oluflmakta, fabrikam z n iç yönetmelik ve risk de erlendirmelerini oluflturmaktad rlar. flçi Sa l ve fl Güvenli i Kurulu her ay düzenli toplanarak gerekli kararlar almaktad r. Ayr ca Yang n röle ekipleri oluflturulmufl olup, gerekli kontroller sözleflmeli firmalar taraf ndan yap lmaktad r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirket yöneticilerinin görevleri yaz l ifl çerçeveleri ile belirlenmifl olup yap lan görev de iflikliklerine göre devaml güncellenmektedir. fiirket yönetim kurulunun yetkileri ana sözleflmede belirlenmifltir.yöneticilerin yetkileri imza sirküleri ile belirlenmektedir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar fiirket yönetim kurulu üyelerini bigilendirmek ve iletiflimi sa lama görevini Yönetim Kurulu Baflkan n n sekreterli i yapmaktad r. fiirketin ana sözleflmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar tüm kararlar oybirli iyle al nm flt r. Yönetim Kurulu üyelerinin a rl kl oy hakk veya veto hakk yoktur. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri gere ince Genel Kurul da Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet etme yasa kald r lm fl olup bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin flirketle rekabetinden dolay bir ç kar çat flmas oluflmam flt r. 25. Etik Kurallar Tüm Ak-Al çal flanlar 50 y ll k geçmifli olan büyük bir grubun parças olarak;devralm fl oldu u kurum kültürünün ana ögeleri olan Dürüstlük, Güven, Hesap Verebilirlik, fieffafl k ve Müflteri Memnuniyeti kavramlar n çok iyi bir flekilde benimsemifl olup uygulamaktad rlar. nsan Kaynaklar n n yeniden yap land r lmas çal flmalar s ras nda Ak-Al Ortak Yetkinlikleri belirlenmifl,yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl ve çal flanlara duyurulmufltur. Buna göre Ak-Al çal flanlar n n ortak yetkinlikleri flöyledir: Dürüstlük: nsan iliflkilerimizde yal n, aç k ve empatik davran r z De iflime Aç kl k: Yeni giriflimlere ve yap lanmalara önayak olmaya çal fl r z. Yarg : Kararlar m z mant kl, gerçekçi ve ahlaki aç dan tutarl bilgiler do rultusunda al r z. Çözüm Üretme: Çözümlerimizi veri ve gerçeklere dayand rarak belirleriz. Aktif Dinleme: Dikkatle dinler ve do ru anlad m zdan emin olmak için do ru sorular sorar z. Tak m Çal flmas : Tak m içinde uyum, dayan flma ve iflbirli ine dikkat ederiz. Tutarl l k: Ahlaki ve hukuksal konularda prensiplerimize ba l kal r z. Enerji: flimize daima dinamizm ve ba l l kla yaklafl r z. Takip: Ortak belirlenen hedefler elde edilinceye kadar iflimizi sahipleniriz 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl fiirket Yönetim Kurulunda iki ba ms z denetimden sorumlu üyeden oluflan Denetim Komitesi, iki üyeden oluflan icra komitesi mevcuttur. Denetim komitesi her üç ayda bir mali tablolar onaylay p yönetim kurulunun görüfllerine sunar. 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kuruluna sa lanan maddi haklar flirket ana sözleflmesinde yaz l d r. fiirket ana sözleflmesinin 7. maddesine göre her y l genel kurulda tesbit edilen ayl k ücretler ile yine ana sözleflmenin 25/4 maddesindeki safi kârdan 2,5 nisbetinde temettü, SPK mevzuat na göre da t lan kârdan ayr l r ve ödenir.

19 denetçi raporu özeti 17 ak-al tekstil sanayii a.fl faaliyet raporu AK-AL TEKST L SANAY A.fi. GENEL KURULU'NA Unvan AK-AL TEKST L SANAY A.fi. Merkezi Ömer Avni Mah. nönü Caddesi Dersan Han No: 46 Kat: 2 Gümüflsuyu/Beyo lu/ stanbul Sermayesi YTL Faaliyet Konusu Akrilik ve kar fl ml iplik imalat ve boyama Denetçilerin Ad ve Görev süreleri, ortak veya fiirket'in personeli olup olmad klar Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar say s Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç Ali Atefl Kunt, Celalettin Özel, Fecri Bayüstün, Görev süreleri 1 y ld r. Fecri Bayüstün, Celalettin Özel, Ali Atefl Kunt ortak de ildir. fiirket personeli de ildirler. Dört Yönetim Kurulu Toplant s na kat ld lar. Dört defa fiirket defterlerini ve muamelat n denetleme toplant s yapt lar. fiubat, Haziran, Eylül, Aral k aylar nda yap lan denetlemelerde fiirket defterlerinin yasalara uygun olarak tutuldu u ve do rulay c belgelere dayand r ld görüldü. Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü kifler ayda bir olmak üzere y lda alt defa yap lan maddesinin 1'inci f kras n n vezne say mlar nda mevcutlar n kay tlara uygun 3 numaral bendi gere ince ortakl k oldu u görüldü. veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Ayda bir defa yap lan incelemelerde fiirkete teminat olarak teslim edilen maddesinin 1'inci f kras n n k ymetli evraklar n mevzuata uygun olarak düzenlenmifl olduklar ve 4 numaral bendi gere ince yap lan fiirket'te muhafaza ve kay t alt nda bulunduklar tespit edilmifltir. inceleme tarihleri ve sonuçlar ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler fiirket murak plar na flikayet ve yolsuzluk müracaat yap lmad. Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.'nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre, içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl n an lan tarihteki mali durumunu ve dönemine ait gelir tablosu an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmakta; kâr n da t m önerisi yasalara ve ortakl k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. Sayg lar m zla, DENETLEME KURULU Ali Atefl KUNT Celalettin ÖZEL Fecri BAYÜSTÜN

20 yönetim kurulu beyan sermaye piyasas kurulu'nun seri: x, no: 22 numaral tebli i'nin ikinci k sm n n 26. maddesi gere i beyan m zd r Yönetim Kurulumuzun 07 Mart 2008 tarihli karar ile kabul edilmifl olan; a. fiirketimizin 31 Aral k 2007 tarihli döneme ait konsolide mali tablolar n n ve raporlar n n taraf m zca incelendi ini, b. fiirketimizin görev ve sorumluluk alan nda sahip oldu u bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçe e ayk r bir aç klama içermedi i ya da aç klaman n yap ld tarih itibariyle yan lt c olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi ini, c. fiirketimizin görev ve sorumluluk alan nda sahip oldu u bilgiler çerçevesinde, raporun iliflkin oldu u dönem itibariyle, mali tablolar n ve rapordaki di er mali konulardaki bilgilerin, fiirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru biçimde yans tt n beyan ederiz. Sayg lar m zla, M. A. Merih ERG N Cengiz TAfi Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

Yeni tasar mlar, yenilikçi ürünler 2007 faaliyet raporu

Yeni tasar mlar, yenilikçi ürünler 2007 faaliyet raporu Yeni tasar mlar, yenilikçi ürünler 2007 faaliyet raporu içindekiler 01 K saca Aksu 03 Ola an Genel Kurul Gündemi 04 Misyon, Vizyon, Hedefler ve Stratejiler 05 Sermaye ve Ortakl k Yap s 06 Yönetim Kurulu

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı