2006 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 K B D G

2 Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Ad na 09 Yönetim Kurulu 10 Üst Yönetim 11 Ürün ve Hizmetlerimiz 12 Çal kbank'ta 2006 Y l : Geliflmeler, Stratejiler ve Hedefler 18 Çal k Grubu Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler 24 Denetim fiirketinin Faaliyet Raporu Hakk ndaki Uygunluk Görüflü 25 Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar na liflkin Bilgiler 38 Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar

3 MÜfiTER LER M ZE NASIL DAHA Y YÖN GÖSTEREB L R Z? K B D G Her gün yüzlerce kez cevab n arad m z bu sorunun yan t tutarl, yal n ve bilgiyi en iyi flekilde kullanmaya dayanan ifl felsefemizde yat yor Çal kbank müflterileri için güvenilir bir k lavuz, do ru yönü iflaret eden sars lmaz bir pusulad r. Temel hedefimiz müflteri odakl yap m z n bize tan d tüm olanaklar bilgi ve tecrübelerimizle harmanlayarak müflterilerimiz için en yüksek katma de eri yaratmak, onlara sürekli en iyiyi sunmakt r. Bunu baflard m z ölçüde Çal kbank' n performans n sürekli art racak ve hedef ç tas n daha da yukar ya tafl yaca z. ÇALIKBANK 01

4 K PROF L VE PERFORMANS B D G - ÇALIKBANK 1999 YILINDA KURULMUfiTUR. B R YATIRIM BANKASI OLAN ÇALIKBANK'IN TEMEL HEDEF, NICHE P YASALARDA KATMA DE ER YÜKSEK, ÇÖZÜME ODAKLI, YEN L KÇ, ÖZEL TASARLANMIfi F NANSMAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEKT R. - BANKA, KURULDU U GÜNDEN BER BÜYÜK VE ORTA BOY ULUSAL fi RKETLERDEN OLUfiAN SEÇK N B R MÜfiTER PORTFÖYÜNE KURUMSAL KRED ÜRÜNLER N N YANI SIRA DIfi T CARET filemler N N F NANSMANI, PROJE F NANSMANI, DANIfiMANLIK, LEAS NG, FAKTOR NG VE ÖZEL R SK YÖNET M DANIfiMANLI I H ZMETLER SUNMAKTADIR. - ÇALIKBANK, ORTAK B R KURUMSAL AKLA SAH P YÜKSEK VASIFLI B R NSAN KAYNA INI, EN GÜNCEL TEKNOLOJ Y BARINDIRAN H ZMET PLATFORMUNDA B R ARAYA GET RM fit R FAAL YET DÖNEM, ÇALIKBANK'IN SA LAM TEMELLER ÜZER NDEK GEL fi M NE DEVAM ETT B R DÖNEM OLMUfiTUR. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN BEL RLENEN STANDARTLARA GÖRE HAZIRLANAN 2006 YILI F NANSAL TABLOLARINA GÖRE, ÇALIKBANK'IN TOPLAM VARLIKLARI 66,792 B N YTL'YE, GAYR NAKD KRED LER SE 105,718 B N YTL'YE ULAfiMIfiTIR. - ÇALIKBANK, SEKTÖRÜNDE EN YÜKSEK SERMAYE YETERL L NE SAH P KURUMLARDAN B R D R YILININ SONUNDA ÇALIKBANK'IN TOPLAM ÖZKAYNAKLARI 60,749 B N YTL'YE ULAfiMIfiTIR (2005 YILINDA 55,551 B N YTL). SERMAYE YETERL L K RASYOSU SE %61.40 OLARAK GERÇEKLEfiM fit R. - ÇALIKBANK, ÜLKEM Z N EN BÜYÜK ÇOK-SEKTÖRLÜ fi RKET GRUPLARI ARASINDA DE ERLEND R LEN ÇALIK HOLD NG' N TÜRK YE'DEK F NANS SEKTÖRÜNDEK TEK G R fi M D R. DO RU TANIMLANMIfi VE ETK N UYGULANAN fi STRATEJ LER VE POL T KALARI, ÇALIKBANK'IN SÜRDÜRÜLEB L R VE KÂRLI BÜYÜME YOLUNDAK EN ÖNEML KILAVUZLARI OLMAYA DEVAM EDECEKT R. 02 ÇALIKBANK

5 ÇALIKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M VE DÖNEM Ç NDE ANA SÖZLEfiMEDE YAPILAN DE fi KL KLER VE NEDENLER Bankan n kurulmas na 3182 say l Bankalar Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22 Eylül 1998 tarih ve 98/11819 say l kararname ile izin verilmifl, söz konusu karar 21 Ekim 1998 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay nlanm flt r. Banka 28 Temmuz 1999 tarihinde tescil edilmifl ve Ana Sözleflme 29 Temmuz 1999 tarihinde Türkiye ticaret sicili gazetesinde yay nlanm flt r. Bankan n statüsü 5411 say l Bankac l k Kanunu'nda yer alan s n flamaya göre Kalk nma ve Yat r m Bankas d r. Bankan n mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktad r. Bankan n ticaret unvan Çal k Yat r m Bankas A.fi.'dir. Dönem içinde ana sözleflmede yap lan de ifliklikler: - Sermaye art r m nedeniyle esas sermaye maddesinin de ifltirilmesi, - Yeni bankac l k kanununa uyum konusunda yap lan de ifliklikler: - Hisse senetlerinin devri maddesinin de ifltirilmesi, - Sermaye art r m ve yeni hisse senedi ç kar m maddesinin de ifltirilmesi, - Menkul k ymet ihrac maddesinin de ifltirilmesi, - Toplant nisab maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu kurulufl tarz maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu üyelik aç lmas ve azli maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu görev taksimi maddesinin de ifltirilmesi, - Banka genel müdür ve yard mc lar n n atanmas maddesinin de ifltirilmesi, - Genel müdür ve yard mc lar nda aranan koflullar maddesinin de ifltirilmesi, - Denetçilerin seçimi, niteli i ve süresi maddesinin de ifltirilmesi, - Kanuni yedek akçeler maddesinin de ifltirilmesi, - Bankan n fesih maddesinin de ifltirilmesi, - Bankan n yetkili organlar na denetim komitesinin ilave edilmesi, - Denetim komitesi kurulufl tarz, görevi, komite defteri ve komitenin denetlenmesi hakk nda yeni madde ilave edilmesi. ÇALIKBANK 03

6 ÇALIKBANK'IN SERMAYE YAPISI 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle bafll ca hissedarlar ve sermaye yap s afla da belirtilmifltir: Ad Soyad/Ticari Unvan Pay Tutarlar (bin YTL) Pay Oranlar Ödenmifl Paylar (bin YTL) Ödenmemifl Paylar (bin YTL) Çal k Holding GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Ahmet Çal k Mahmut Çal k Ali Akbulut Toplam 18, , ,00 18, , Cari dönemde Banka ödenmifl sermayesini 13,500 bin YTL'den 6,500 bin YTL art rarak 20,000 bin YTL'ye ç karm flt r. Art r lan sermayenin 3,250 bin YTL'lik k sm ola anüstü yedek akçelerden, 3,250 bin YTL'lik k sm ise ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme farklar ndan karfl lanm flt r. Söz konusu sermaye art fl 23 Kas m 2006 tarihli 6689 say l Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmifltir y l nda ortakl k yap s nda herhangi bir de ifliklik bulunmamaktad r. Banka'n n sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Çal k Holding Grubu'dur. Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Ahmet Çal k Banka sermayesinde do rudan %2 oran nda paya sahiptir. Sn. Ahmet Çal k d fl nda yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yard mc lar n n Bankada sahip olduklar pay yoktur. 04 ÇALIKBANK

7 BAfiLICA GÖSTERGELER F NANSAL GÖSTERGELER Bankalar ve Para Piyasalar na Plasmanlar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan Finansal Varl klar (Net) Krediler ve Faktoring Alacaklar (Net) Kiralama fllemlerinden Alacaklar (Net) Özkaynaklar Toplam Aktifler Garanti ve Kefaletler Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Faaliyet Kâr Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortakl klardan Kâr/Zarar Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l Net Dönem Kâr 2006 (bin YTL) 9, ,751 1,539 60,749 66, ,718 9,962 2,396 6, ,619 (1,421) 5, (bin ABD dolar ) 6, ,957 1,089 42,984 47,260 74,803 7,049 1,695 4, ,683 (1,005) 3,678 PERFORMANS RASYOLARI (%) Sermaye Yeterlili i Standart Rasyosu Özkaynak Kârl l Net Kâr Baz nda Ortalama Aktif Kârl l Vergi Öncesi Kâr Baz nda Ortalama Aktif Kârl l Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Faaliyet Giderleri Duran De erler (Net)/Özkaynaklar Getirili Aktifler/Toplam Aktifler 1 ABD Dolar /1 YTL: TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (bin YTL) 60,749 K TOPLAM AKT FLER (bin YTL) 66,792 B D G ÇALIKBANK 05

8 YÖNET M KURULU ADINA Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan DE ERL MÜfiTER LER M Z, YERL VE YABANCI fi ORTAKLARIMIZ, KURULDU U 1999 YILINDAN BU YANA fi ORTAMININ HER TÜRLÜ DAYANIKLILIK TEST N GEÇEB LEN ÇALIKBANK, 7. FAAL YET YILINDA DA DE ER ÜRETMEYE DEVAM ETM fi, ÜRETT DE ER PAYLAfiMIfi VE GELECE E DO RU KARARLI ADIMLARLA LERLEM fit R. BANKAMIZIN 2006 YILINDA ELDE ETT SONUÇLARA VE SERG LED PERFORMANSA DE NMEDEN ÖNCE DÜNYA, ÜLKEM Z VE SEKTÖRÜMÜZ HAKKINDAK BAfiLICA TESP TLER M Z PAYLAfiMAK STER Z. B K G D 06 ÇALIKBANK

9 Dünya ekonomisi öngörülerin üzerinde bir büyüme kaydetmifltir dünya ekonomisi için iyi bir y l olmufltur. Global ekonominin, ABD baflta olmak üzere, dünyan n farkl bölgelerinden gelen pozitif ivmelenmeler sayesinde %5.1 oran nda büyüdü ü tahmin edilmektedir y l n n bahar aylar nda yaflanan dalgalanman n geliflmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin s n rl kalmas, bu güçlü performans n elde edilmesinde önemli rol oynam flt r. Türkiye ekonomisinde istikrar egemendir ve büyüme potansiyeli güçlüdür. Türkiye ekonomik geliflmesini 2006 y l nda da aral ks z olarak sürdürmüfltür. May s ay ndaki k sa süreli dalgalanmaya karfl n, ekonomik faaliyet tüm canl l yla devam etmifl; ihracat artm fl, istihdamdaki iyileflme sürmüfl ve en önemlisi tüm ekonomik parametreler hedeflere uygun olarak gerçekleflmifltir y l ekonomik performans na ait göstergeler raporumuzun ilerleyen sayfalar nda detayl olarak incelenmifltir. Bu noktada, ülkemize olan inanc m z destekleyen ve önemli oldu una inand m z afla daki tespiti sizlerle paylaflmak istiyoruz. Son befl y lda Türkiye kesintisiz olarak sürdürdü ü ekonomik istikrar program ile dünya ölçe inde bir baflar öyküsüne imza atm flt r. Kaydedilen bu baflar ülkemizin uluslararas itibar n n çok yüksek seviyelere ç kmas n sa lam flt r. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde tan k olmad m z miktarda do rudan yabanc sermaye ak m gerçekleflmifl, di er taraftan Türkiye riski uluslararas analistlerin en çok tavsiye etti i yat r m seçenekleri aras nda en üst s ralarda yer alm flt r. Ülkemiz befl y l öncesine göre çok farkl bir konumdad r. Siyasete yüksek oranda ba ml, d fl dünyadaki dalgalanmalara çok duyarl ve k r lgan olan yap m z yerini güçlü, istikrarl ve sürdürülebilir bir yap ya b rakm flt r. Bu istikrar ortam, Türkiye'nin geliflme potansiyelini ortaya ç kard gibi, bölgesel bir güç olma yolunda güçlü ve kararl ad mlar n at lmas n da sa lamaktad r. Bankac l k sektörü h zla geliflmektedir. Ekonomik alanda gözlenen h zl ilerleme 2006 y l nda da Türk bankac l k sektörüne olumlu yans maya devam etmifltir. Türkiye'de bankalara ve finansal kesime duyulan güven yüksektir. Türk bankalar n n uluslararas kredibilitesi de tarihte efli görülmemifl seviyelerdedir. ç piyasada kurumsal ve bireysel bankac l k eksenlerinde finansal hizmetlere olan talepte h zl bir art fl görülmektedir. Bankac l k sektörünün kredi hacmi reel olarak büyümüfl, kredilerin toplam aktiflere ve mevduata oran yükselmeye devam etmifltir. Makroekonomik geliflmelerin sektörümüzde yaratt olumlu etkilerinin yan nda, daralan kâr marjlar ve yaflanan yüksek rekabet bankac l kta ölçek, verimlilik ve piyasa etkinli i gibi kavramlar n büyük önem kazanmas na yol açm flt r. Yabanc yat r mc lar n bankac l k sektörüne artan oranda girifli, ulusal bankalar m z stratejilerini ve ifl yap fl flekillerini global oyunun gerçeklerine uygun olarak yeniden tan mlamaya sevk etmifltir. Çal kbank güçlüdür ve do ru bir konumlanmaya sahiptir. fl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru cevap verebilme gücümüz Çal kbank' bugüne baflar ile tafl mam z sa lam flt r. Hizmet kap m z müflterilerimize açt m z günden beri, makroekonomik ortama ait öngörülerimiz tek tek gerçekleflirken, Çal kbank sürdürülebilir büyümesini devam ettirmifl, net olarak tan mlad ifl sahalar nda muhafazakarl l kla kârl l, risk ile büyümeyi dengeleyerek müflterilerine k lavuzluk etmifltir. Bu zaman süresince Bankam z reel sektöre kaynak aktarma ifllevini aral ks z yerine getirmifl ve yenilikçi hizmetlerini sunmufltur. Yak n ve samimi iliflkinin de eri Çal kbank' n gücünü ve konumunu belirleyen bir di er konu müflterilerimizle olan iliflkimizi alg biçimimizdir. Bizim için müflteri iliflkisi basit bir kredi sürecinin çok ötesindedir. Entelektüel sermayemiz ve güçlü özkayna m z n yan s ra sahibi bulundu umuz yetkinli imiz, müflterilerimize ifl hayat n n farkl aflamalar nda ihtiyaç duyduklar k lavuzlu u, güvenilir ve samimi bir iliflki süreci içinde sunmam z olanakl ÇALIKBANK 07

10 YÖNET M KURULU ADINA k lmaktad r. Çal kbank müflterileri için do ru k lavuz, flaflmaz bir pusulad r. Bu, Çal kbank' n hizmet fark ve ayn zamanda rekabet efli idir. Performans m zdan bafll klar Geçen y lki faaliyet raporumuzda müflteri iliflkilerimizde oluflturdu umuz momentumun h zlanaca n öngörmüfltük. Afla da ve raporumuzun sonraki sayfalar nda özetledi imiz 2006 y l sonuçlar bu öngörümüzü somut verilerle do rulamaktad r. - Çal kbank 2006 y l nda, 6,619 bin YTL (4,683 bin ABD dolar ) vergi öncesi kâr elde etmifltir. Bankam z n aktif büyüklü ü ise y l sonu itibariyle 66,792 bin YTL'ye (47,260 bin ABD dolar ) ulaflm flt r y l nda vergi öncesi kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %9.91, net kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %7.79 ve özkaynak getirimiz %8.56 olarak gerçekleflmifltir y l sonu verilerine göre Bankam z n sermaye yeterlili i standart rasyosu %61.40't r y l ndaki çal flmalar m z Bankam z n verimli konumunu daha da ileriye tafl m flt r. Bankac l k sektöründe kilit bir performans göstergesi olarak kabul edilen komisyon gelirlerimizdeki istikrarl performans m z devam etmifltir. Net ücret ve komisyon gelirlerimizin faaliyet giderlerimize oran %35.73, getirili aktiflerin toplam aktiflere oran ise %82.96 olarak gerçekleflmifltir. - Kredi portföyümüz ve farkl ürünler baz ndaki ifl hacimlerimiz geliflimini 2006 y l nda da sürdürmüfltür. Bankam z 2006 y l nda nakdi kredi portföyünün likidite yetene ini, müflteri portföyünün ise risk yap s n özenli bir yaklafl m ile yönetmifltir. - Proje dan flmanl, proje finansman ve d fl ticaret finansman alanlar ndaki faaliyetlerimiz devam etmifltir. Geliflme gösteren di er ifl kollar m z faktoring ve sigorta arac l k hizmetleri olurken, Çal kbank' n uluslararas iliflkileri 2006 y l nda kurulan yeni muhabir iliflkileri ile daha da güçlenmifltir. BKT: Çal k Grubu'nun Arnavutluk'taki bankac l k yat r m Sermayedar m z Çal k Holding'in Arnavutluk'un en büyük ticari bankalar ndan biri olan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'ye ifltirak süreci 2006 y l nda baflar yla tamamlanm flt r. BKT, The Banker dergisi taraf ndan 2006 y l nda 17 banka içinden Arnavutluk'un en iyi bankas olarak seçilmifltir. Di er taraftan BKT'ye ifltirak etmemiz neticesinde EBRD ve IFC ile ortakl a girmifl bulunuyoruz. Bu husus, Çal k Grubu'nun uluslararas alandaki sayg nl na iflaret etti i gibi Bankam z aç s ndan da de erli bir geliflmedir. Çal kbank, Grubumuz bünyesine BKT nin kat l m n çok yönlü sinerji ve iflbirli i eksenlerinde temel bir aç l m olarak görmektedir. Bankam z, BKT ile iflbirli ini gelifltirmeye ve Arnavutluk-Türkiye ticaret ve ifl iliflkilerinde etkin bir rol oynamaya kararl d r. Bu noktada Bankam zda 2006 y l nda meydana gelen bir görev de iflikli ine de inmek istiyoruz. Çal kbank'a uzun y llardan beri hizmet eden Say n Pekhan flipek, 1 Ocak 2007 tarihinde Bankam zdaki genel müdür yard mc l görevinden ayr larak BKT'deki yeni görevine bafllam flt r. Bu vesileyle Say n flipek'e Çal kbank'a olan de erli hizmetlerinden dolay teflekkür ediyor ve yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Daha kârl ve daha verimli olmak için Gelece e güvenle bak yoruz. stikrar ve sürdürülebilir makroekonomik dengelerin tesisi yolunda at lan ad mlar, Türkiye'yi çok daha güçlü yar nlara tafl maktad r. Önümüzdeki y llarda bankac l k ifl kolundaki rekabetin daha da artaca n ; iyi olan n, kaliteli hizmet ve ürün sunan n kazanaca n ve hepsinden önemlisi kal c olaca n biliyoruz. Çal kbank, kurumsal yap s ndan ald güçle, net olarak tan mlanm fl ifl kollar nda hep ön s ralarda yer almaya kararl d r. Mali gücümüz ve insan kayna m z büyümemiz için gerekli olan enerjiyi bize sa larken, Çal k Holding'in sermayedar olarak varl ve sürekli taahhüdü yar nlara yolculu umuzda büyük önem tafl maktad r. Yönetim kurulumuza, müflterilerimize, yerli ve yabanc ifl ortaklar m za ve mesai arkadafllar m za 2006 y l performans m za katk lar için teflekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Çal kbankl lar daha çok çal flt kça, müflterilerimizin de iflmez pusulas olmaya devam edece iz. Sayg lar m zla, Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan Semih Ergür Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili 08 ÇALIKBANK

11 YÖNET M KURULU lhan Nebio lu Yönetim Kurulu Üyesi Ertu rul Gürler Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan Semih Ergür Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ayhan Bolay Yönetim Kurulu Baflkan Vekili K B D G ÇALIKBANK 09

12 ÜST YÖNET M Ahmet Kap c o lu Genel Müdür Yard mc s Finansal Raporlama ve ç Sistemler Koordinatörü Sad k Toprak Genel Müdür Yard mc s Müflteri Hizmetleri Grubu Gülay Ergünefl Bölüm Baflkan Genel Muhasebe ve ç Hizmetler Ferhat Aklar Bölüm Baflkan Bilgi Teknolojileri Gökhan Güngör Genel Müdür Yard mc s Hazine ve Sermaye Piyasalar Banka Muhabir liflkileri 10 ÇALIKBANK

13 ÜRÜN VE H ZMETLER M Z Çal kbank ürün ve hizmet gam, toptanc bankac l k yaklafl m n n fl nda tasarlanm flt r. K Banka'n n temel hedefi Türkiye'nin önde gelen ulusal flirketlerinden oluflan müflterilerine, krediden d fl ticaret ifllemleri arac l na, yap land r lm fl kurumsal finansmandan gayrinakdi çözümlere kadar her türlü bankac l k ürün ve hizmetini kaliteli ve yenilikçi Çal kbank hizmet anlay fl ile sunmakt r. B G D KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LERE HER TÜRLÜ KRED, FAKTOR NG, LEASING VE DIfi T CARET H ZMETLER KURUMSAL F NANSMAN PROJE F NANSMANI, YAPILANDIRILMIfi F NANSMAN, R SK SERMAYES, fi RKET B RLEfiMELER VE DEV R ALMALARI, E.C.A KRED LER HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI, MUHAB R L fik LER HER TÜRLÜ HAZ NE ÜRÜN VE H ZMET N SUNUMU, MUHAB R BANKACILIK filemler MÜfiTER LER M Z S GORTACILIK AXA OYAK, KOÇ ALLIANZ VE GÜNEfi S GORTA ACENTEL KAPSAMINDA HER TÜRLÜ HAYAT DIfiI S GORTACILIK ÜRÜNLER NTERNET BANKACILI I KURUMSAL MÜfiTER LERE, 7 GÜN 24 SAAT, ADRES NDE, YÜKSEK GÜVENL KL BANKACILIK H ZMETLER ÇALIKBANK 11

14 ÇALIKBANK TA 2006 YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER B K D ÇALIKBANK, KIYASIYA REKABET N YAfiANDI I B R ORTAMDA, SÜRDÜRÜLEB L R B R BÜYÜME VE KÂRLILIK ÖRNE OLMAYA DEVAM ETMEKTED R. G ÇALIKBANK'IN BU BAfiARISI R SK LE GET R Y EN UYGUN B LANÇO BÜYÜKLÜ ÜNDE DENGELEYEB LMES NDE VE BU STRATEJ S N HER TÜRLÜ P YASA KONJONKTÜRÜNDE CRA EDEB LMES NDE YATMAKTADIR. ÇALIKBANK, H SSEDAR DE ER YARATMA GÜCÜ YÜKSEK B R BANKADIR. BU N TEL BANKA'NIN UZUN VADEL BÜYÜMES NDE ÖNEML ROL OYNAYACAKTIR. 12 ÇALIKBANK

15 SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME ÖRNE Çal kbank, k yas ya rekabetin yafland bir ortamda, sürdürülebilir bir büyüme ve kârl l k örne i olmaya devam etmektedir. Plasmanlar n n ana para ve faiz tahsilatlar n, vadelerinde ve sorunsuz olarak gerçeklefltiren Banka, yüksek aktif kalitesinin oluflturdu u baflar portresini kârl faaliyet neticeleri ile pekifltirmifltir. Banka'n n toplam varl klar 66,792 bin YTL'ye ulaflm fl, 2006 faaliyet dönemi net kâr 5,198 bin YTL olmufltur. GÜÇLÜ ÖZKAYNAK YAPISI Çal kbank güçlü özkayna a sahip bir bankad r y l sonu bilançolar na göre Banka'n n toplam özkaynaklar 60,749 bin YTL'dir. Ayn dönem itibariyle Çal kbank' n sermaye yeterlili i standart rasyosu %61.40't r. Banka kuruldu u ilk y ldan itibaren sürdürülebilir büyümesini kendi özkayna ile gerçeklefltirmifltir. SÜREKL KÂRLI B LANÇO Çal kbank, kuruldu u 1999 y l ndan bugüne kadar geçen yedi y l boyunca her y l kâr aç klam flt r. Çal kbank' n kârl l bilanço hacminin kaydetti i büyüme ile birlikte irdelendi inde, Banka'n n stratejik baflar s net olarak ortaya ç kmaktad r. Çal kbank, piyasadaki pek çok kat l mc n n aksine bilanço hacmini kontrollü bir flekilde büyütmeyi tercih etmifl, optimal verimlili e ve yüksek kârl l a odakl olmufltur. Çal kbank' n bu baflar s risk ile getiriyi en uygun bilanço büyüklü ünde dengeleyebilmesinde ve bu stratejisini her türlü piyasa konjonktüründe icra edebilmesinde yatmaktad r. Çal kbank, hissedar de eri yaratma gücü yüksek bir bankad r. Bu niteli i Banka'n n uzun vadeli büyümesinde önemli rol oynayacakt r. SEÇ C B R KRED POL T KASI Çal kbank, temel kredi ifllevine ek olarak müflterilerine d fl ticaret arac l, faktoring, proje finansman ve gayrinakdi krediler konular nda da hizmet vermektedir. Banka, 2006 y l nda kredi portföyünü risk-getiri dengesini optimal ölçekte tutan bir anlay flla yönetmifl; müflterilerinin farkl vadelerdeki kaynak ihtiyaçlar n en uygun koflullarda karfl lam flt r. Dikkatli ve seçici plasman politikalar kötü günde oldu u gibi iyi günde de, hem Çal kbank' hem de müflterilerini koruyan ve kollayan unsurlar n bafl nda gelmifltir. Banka, 2006 y l nda, sorunlu bir kredi ile karfl laflmaman n mutlulu unu yaflamaktad r. Toplam Aktifler (bin YTL) Net Dönem Kâr (bin YTL) 64,206 66,792 4,210 5, ÇALIKBANK 13

16 ÇALIKBANK TA YILI: YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER STRATEJ LER VE HEDEFLER Çal kbank köklü reel sektör tecrübesi olan bir grubun ifltirakidir. Bu köken, Banka'y önemli rekabet avantajlar ile donatm flt r. Ana hissedar n n 25 y ll k reel sektör tecrübesi ve riske bak fl aç s, Çal kbank için müflteri ihtiyaçlar n anlama ve yorumlama perspektifinde önemli bir de er ve bilgi birikimini teflkil etmektedir. Reel sektör kökenli olman n getirdi i öngörü yetene i, reel sektöre kaynak aktarma sürecinde Çal kbank'a k lavuzluk etmektedir. Çal kbank sahip oldu u rekabet avantajlar ile en güncel finansman tekniklerini en ileri risk tayin ve yönetim teknikleri ile harmanlamakta ve sektöründe örnek bir kredi performans sergilemeye devam etmektedir. Çal kbank' n toplam kredileri 2006 y l nda 43,751 bin YTL olarak gerçekleflmifltir. KAL TEL B R MÜfiTER PORTFÖYÜ stanbul Tekfen Tower'daki Genel Müdürlü ü, Merter fiubesi ve web adresindeki internet bankac l uygulamas ile hizmet sunan Çal kbank seçkin müflterilerden oluflan bir portföye sahiptir. Çal kbank' n müflteri kitlesi ülkemizin önde gelen büyük ve orta ölçekli ulusal flirketlerinden oluflmufltur. Çal kbank, uzun vadeli iflbirli i anlay fl üzerine infla edilmifl stratejisine uygun olarak, 2006 y l nda da mevcut müflterileri ile olan iliflkilerini gelifltirmeye ve derinlefltirmeye odaklanm flt r. DANIfiMANLIK M SYONUMUZUN fiek LLEND RD ÜRÜNLER Dan flmanl k ve bilgi boyutlar günümüzün yat r m bankac l n n vazgeçilmez unsurlar d r. Do ru bilgiyi do ru zamanda kullanmak ve müflteri ihtiyaçlar na uygun çözümler üretmek Çal kbank' n dan flmanl k misyonunu tan mlamaktad r. Banka, dan flmanl k misyonu ile flekillendirdi i yat r m bankac l hizmetlerini yenilikçi ifl yaklafl m ile sunmaktad r. fiirket sat n almalar ve birleflmelerinde dan flmanl k, fizibilite çal flmalar, proje de erleme ve incelenmesi bu bafll k alt nda sunulan bafll ca hizmetleri oluflturmaktad r. Çal kbank, yat r m bankac l n n temel ifllevlerinden olan dan flmanl k misyonunu yerine getirmeye ve bu segmentte ülkemizin önde gelen kurumlar ndan biri olmaya kararl d r. H ZMETLER M Z YURT DIfiINDAN DA TALEP ED L YOR. Çal kbank, ülkemizde yat r m yapmay planlayan uluslararas flirketlere de dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Banka bu eksende 2006 y l nda iki önemli projede dan flman olarak yer alm flt r. - Türkiye'de son y llarda büyük önem kazanan enerji sektöründe yat r m yapmay ve elektrik da t m alan nda faaliyet göstermeyi hedefleyen spanyol Iberdrola'ya proje dan flmanl hizmeti sunulmufltur. - Sermayedar m z Çal k Holding ile Türkiye'de bankac l k sektöründe ortak yat r m imkanlar n irdeleyen talyan San Paolo IMI bankac l k grubuna sat n al m öncesi due diligence hizmetleri sunulmufltur. Bu ve benzeri dan flmanl k çal flmalar, Çal kbank' n yetkinliklerinin, bilgi birikiminin ve rekabet avantajlar n n geliflmesinde rol oynad gibi Banka'n n uluslararas boyutta hizmet verme becerisini de güçlendirmektedir. Çal kbank, ülkemize yabanc sermaye giriflinin artaca n öngörmektedir. Buna paralel olarak Banka daha çok say da yerli ve yabanc müflteriye dan flmanl k hizmetlerini sunma imkan bulacakt r. 14 ÇALIKBANK

17 PARA VE SERMAYE P YASALARINDAK KAZANIMLAR Çal kbank, 2006 y l nda da para ve sermaye piyasalar ndaki geliflmeleri günlük olarak takip etmifl ve günlük piyasa ortam nda en yüksek getiri olanaklar sa layacak stratejileri izleyerek Banka'n n kaynaklar n en optimal flekilde yönetmifltir y l n n ilk yar s nda para ve sermaye piyasalar n n normal seyri yak ndan izlenmifl; May s ay sonras nda ise, yaflanan k sa süreli dalgalanman n piyasalarda oluflturabilece i gecikmeli etki-tepki senaryolar gelifltirilmifl ve gerekli politika de iflikliklerine gidilmifltir y l mali neticeleri incelendi inde, Çal kbank' n para ve sermaye piyasalar ifllemleri kapsam nda gerçeklefltirdi i plasmanlar ndan elde etti i toplam faiz gelirinin 2,418 bin YTL'ye ulaflt görülmektedir. Ayn dönemde kredilerden elde edilen faiz gelirleri ise 7,548 bin YTL olarak kaydedilmifltir. FAKTOR NG filem HACM M Z BÜYÜYOR Müflterilerine tam ve eksiksiz bir ürün ve hizmet gam sunmay amaçlayan Çal kbank kurumsal bankac l k faaliyetleri kapsam nda müflterilerine faktoring hizmetleri de sunmaktad r. Banka'n n faktoring ifllem hacmi 2006 y l nda da büyümeye devam etmifltir. Kurumsal bankac l k müflterileri ile gelifltirilen çok yönlü iliflkiler bu ifl kolundaki geliflmenin ana nedenini oluflturmaktad r. B K D G ÇALIKBANK, UZUN VADEL fib RL ANLAYIfiI ÜZER NE NfiA ED LM fi STRATEJ S NE UYGUN OLARAK, 2006 YILINDA DA MEVCUT MÜfiTER LER LE OLAN L fik LER N GEL fit RMEYE VE DER NLEfiT RMEYE ODAKLANMIfiTIR. ÇALIKBANK 15

18 ÇALIKBANK TA 2006 YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER GEL fim fi B R R SK TAY N VE TAK P YET S Çal kbank günümüz finans sektörünün en kritik sahas olan risk ölçümü ve takibi konular na büyük önem vermektedir. Banka'n n sahip oldu u risk takip standard Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuat n tüm gereklerini eksiksiz olarak kapsamaktad r. Sistem içerdi i derecelendirme özelli i ile Banka ile risk unsuru do uran herhangi bir iliflkiye giren müflterileri de erlendirmekte ve derece tayin etmektedir. Gelifltirdi i derecelendirme sistemi Çal kbank' n en önemli art lar ndan birini oluflturmaktad r. OPERASYONEL YETK NL M Z N SÜREKL L Ç N Çal kbank Acil ve Beklenmedik Durum Plan projesi kapsam nda Ola anüstü Durum Merkezleri'ni 2006 y l nda devreye alm flt r. Çal kbank' n olas bir acil durumda müflterilerine kesintisiz hizmet sunabilmesini öngören Acil ve Beklenmedik Durum Plan, stanbul Tekfen Tower'daki Genel Müdürlük binas n n boflalt lmas, yang n, su bask n, uzun süreli donan m ar zalar veya elektrik kesintisi gibi durumlarda Befliktafl-Balmumcu'da bulunan Hotsite Merkezi'nin; daha uzun süreli ve tüm stanbul'u yayg n olarak etkiyebilecek felaketlerde ise Ankara Sö ütözü'nde kurulan Ola anüstü Durum Merkezi'nin devreye girmesini öngörmektedir. Çal kbank'ta tüm kritik sistemlerin efl zamanl yedekleri Ankara'daki Ola anüstü Durum Merkezi ne al nmaktad r. TEKNOLOJ Y ALGI fiekl M Z Çal kbank için teknoloji günümüz dünyas nda yenilik ve de iflimin önde gelen arac d r. Banka kuruldu u günden beri teknolojiyi ifl süreçlerinin tümüne en etkin bir flekilde uygulamaya özen göstermifltir. WEBBANK: NTERNETTE ÇALIKBANK WEBBANK, Çal kbank' n kurumsal internet bankac l uygulamas d r. Müflterilerin internet üzerinden Çal kbank'a h zl ve güvenli eriflimlerini sa layan ve bankac l k ifllemlerini online yapmalar na olanak sunan WEBBANK, adresinde hizmet sunmaktad r. WEBBANK' n bir di er özelli i de Türkiye'deki internet bankac l uygulamalar aras nda flifreleme ve onay mekanizmas n token cihaz ile güçlendirmifl ilk uygulamalardan olmas d r y l nda kurumsal internet sitesini de yenilemifl bulunan Çal kbank, internet üzerinden müflterilerine sundu u hizmetleri güncellemeye ve yeni modüller ile zenginlefltirmeye devam edecektir. KURUMSAL B L NC YÜKSEK G R fi MC B R EK P Çal kbank' n giriflimci ruha sahip ekibi Banka'n n yenilikçi çözümlerinin mimarlar d r. Çal kbank' n 30 kiflilik ekibinin her bir üyesi giriflimcili e, özgür kurumsal düflünceye ve kat l mc yönetime inanmaktad r. Yatay bir organizasyon yap s içinde faaliyetlerini sürdüren bu insan kayna, paylafl mc bir ekip bilinci içinde hareket etmektedir. 16 ÇALIKBANK

19 K B D G Banka entelektüel sermayesini oluflturan çal flanlar n n mesleki e itimlerine büyük önem vermektedir y l nda da Çal kbank, çal flanlar n n mesleki yetkinliklerini güncellemeye yönelik yurt içi ve yurt d fl e itim olanaklar n kullanm flt r. ÇALIKBANK SÜREKL GEL fi M VE DE fi ME ADANMIfi B R BANKADIR. Çal kbank geliflime ve de iflime adanm fl bir kurumdur. Müflterilerine en iyiyi en uygun fiyatlamalar ile sunmay hedefleyen Banka, ifl sahas nda sürekli araflt rmalar yapmakta ve kendini ulusal ve uluslararas piyasa koflullar na uygun olarak güncellemektedir. ÇALIKBANK ET K DE ERLER DAH L NDE REKABET EDEN, BÜYÜYEN, KAZANAN VE PAYLAfiAN B R P YASANIN HT SASLAfiMIfi VE SAYGIN B R KATILIMCISI OLMAYA DEVAM EDECEKT R. Çal kbank, son befl y lda büyüme yoluna geri dönen ve dünya çap nda bir baflar öyküsüne imza atan Türkiye ekonomisinin, önümüzdeki dönemde de istikrarl ve dengeli bir flekilde büyümeye devam edece ini öngörmektedir. Banka bu öngörüsüne uygun olarak - optimal bir müflteri portföy yap s n korumaya, - toptanc bankac l k anlay fl kapsam nda müflterilerine nakdi ve gayrinakdi enstrümanlardan oluflan komple bir çözüm paketi sunmaya, - bilançosunu dengeli ölçüde büyütmeye, - gelir taban n gelifltirmeye, - kârl l n sürdürmeye ve daha da iyilefltirmeye kararl d r. Çal kbank etik de erler dahilinde rekabet eden, büyüyen, kazanan ve paylaflan bir piyasan n ihtisaslaflm fl ve sayg n bir kat l mc s olmaya devam edecektir. ÇALIKBANK 17

20 ÇALIK GRUBU TEMELLER 1981 YILINDA ATILAN ÇALIK GRUBU (ÇALIK HOLD NG VE fit RAKLER ), fi HACM, KÂRLILI I VE ZENG N ÜRÜN-H ZMET YETK NL KLER YLE, MERKEZ N TÜRK YE'N N OLUfiTURDU U GEN fi B R CO RAFYANIN EN BÜYÜK fi RKET GRUPLARINDAN B R D R. B K G D ÇALIK GRUBU'NUN - ENERJ - NfiAAT - F NANS - TEKST L - T CARET ANA fi KOLLARINDA FAAL YET GÖSTEREN 36 fi RKET, SEKTÖRLER N N L DER VE GÜÇLÜ KATILIMCILARI ARASINDA YER ALMAKTADIR. TEKST L GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi Serdar Pamuk E rici Fabri i Balkan Dokuma Çalık Alexandra NfiAAT VE YATIRIM GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Türkmenistan fiubesi GAP Sudan Soma Yapı Malzemeleri Madencilik San. ve Tic. A.fi. 18 ÇALIKBANK

21 Do rudan ifltirakleri, stratejik ortakl klar ve ticari temsilcilikleri ile 11 farkl ülkede, 13,631 çal flan ile hizmet sunan Çal k Grubu, teknolojiyi ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin olarak kullanan sinerjik ve ça dafl bir yap lanmaya sahiptir. De iflmeyen hedefi paydafllar için artan oranda katma de er üretmek olan Çal k Grubu, gerçeklefltirmekte oldu u ticaret, sanayi ve hizmet faaliyetlerinin tümünde kurumsal yönetiflim ve etik de erlerin örnek bir uygulay c s d r. 25. y l na girerken Çal k Grubu, odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren at l mlar gerçeklefltirmektedir. Grup, bu perspektife uygun olarak, kurumsal planlar n, stratejilerini ve hedeflerini yeniden ve sürekli olarak flekillendirmektedir y l sonu konsolide verilerine göre Çal k Grubu'nun toplam varl klar 1,483 milyon dolar, toplam cirosu ise 991 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Holding'in temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçlerini oluflturmaktad r. Grup, sahip oldu u güçlü ve sayg n markas, kaliteli ürün ve hizmetleri, köklü müflteri ve ifl iliflkileri ile ekonomi ve toplum için sürekli de er üretmeye kararl d r. BANKA KOMBETARE TREGTARE: ARNAVUTLUK'UN EN Y BANKASI 2006 y l nda The Banker dergisi taraf ndan Arnavutluk'un en iyi bankas seçilen Banka Kombetare Tregtare (BKT), 858 milyon dolarl k toplam aktif büyüklü ü ile Arnavutluk'un en büyük 2. bankas d r. Banka, kamu ve özel sektör kurum ve flirketleri ile bireysel müflterilerine her türlü bankac l k ürün ve hizmetini sunmaktad r. BKT'nin hizmet a Arnavutluk'un 19 farkl flehrinde faaliyet gösteren 33 flubeden oluflmufltur y l nda kurulan ve 2000 y l nda özellefltirilen BKT'nin sermayedarlar Çal k-fieker Konsorsiyumu (%60)*, EBRD (%20), IFC (%20)'dir. *Çal kbank' n ad geçen konsorsiyumdaki ifltirak pay %24'tür. ENERJ VE TELEKOMÜN KASYON Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Türkmenistan fiubesi Bursagaz Bursa fiehiriçi Do algaz Da t m Tic. ve Taah. A.fi. Naturelgaz San. ve Tic. A.fi. GAPOIL Inc. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Cetel Çal k Enerji Telekomünikasyon Hiz. A.fi. Trans Anadolu Petrol Boru Hattı San. ve Tic. A.fi. HSV Kayseri Do algaz Da ıtım Paz. ve Tic. A.fi. Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. F NANS Çal k Yat r m Bankas A.fi. Çal k-fieker Konsorsiyum Yat r m A.fi. Banka Kombetare Tregtare T CARET GAP Pazarlama A.fi. GAP-PA Textiles Inc. Çal k USA Inc. ÇALIKBANK 19

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU BU RAPORUN Ç NDE 2 KURUMSAL PROF L 3 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER 4 YÖNET M KURULU NDAN 7 YÖNET M KURULU 8 ÜST YÖNET M 10 H ZMET VE ÜRÜNLER M Z 13 ÇALIKBANK TA 2005 YILI 20 ÇALIK

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı