2006 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 K B D G

2 Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Ad na 09 Yönetim Kurulu 10 Üst Yönetim 11 Ürün ve Hizmetlerimiz 12 Çal kbank'ta 2006 Y l : Geliflmeler, Stratejiler ve Hedefler 18 Çal k Grubu Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler 24 Denetim fiirketinin Faaliyet Raporu Hakk ndaki Uygunluk Görüflü 25 Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar na liflkin Bilgiler 38 Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar

3 MÜfiTER LER M ZE NASIL DAHA Y YÖN GÖSTEREB L R Z? K B D G Her gün yüzlerce kez cevab n arad m z bu sorunun yan t tutarl, yal n ve bilgiyi en iyi flekilde kullanmaya dayanan ifl felsefemizde yat yor Çal kbank müflterileri için güvenilir bir k lavuz, do ru yönü iflaret eden sars lmaz bir pusulad r. Temel hedefimiz müflteri odakl yap m z n bize tan d tüm olanaklar bilgi ve tecrübelerimizle harmanlayarak müflterilerimiz için en yüksek katma de eri yaratmak, onlara sürekli en iyiyi sunmakt r. Bunu baflard m z ölçüde Çal kbank' n performans n sürekli art racak ve hedef ç tas n daha da yukar ya tafl yaca z. ÇALIKBANK 01

4 K PROF L VE PERFORMANS B D G - ÇALIKBANK 1999 YILINDA KURULMUfiTUR. B R YATIRIM BANKASI OLAN ÇALIKBANK'IN TEMEL HEDEF, NICHE P YASALARDA KATMA DE ER YÜKSEK, ÇÖZÜME ODAKLI, YEN L KÇ, ÖZEL TASARLANMIfi F NANSMAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEKT R. - BANKA, KURULDU U GÜNDEN BER BÜYÜK VE ORTA BOY ULUSAL fi RKETLERDEN OLUfiAN SEÇK N B R MÜfiTER PORTFÖYÜNE KURUMSAL KRED ÜRÜNLER N N YANI SIRA DIfi T CARET filemler N N F NANSMANI, PROJE F NANSMANI, DANIfiMANLIK, LEAS NG, FAKTOR NG VE ÖZEL R SK YÖNET M DANIfiMANLI I H ZMETLER SUNMAKTADIR. - ÇALIKBANK, ORTAK B R KURUMSAL AKLA SAH P YÜKSEK VASIFLI B R NSAN KAYNA INI, EN GÜNCEL TEKNOLOJ Y BARINDIRAN H ZMET PLATFORMUNDA B R ARAYA GET RM fit R FAAL YET DÖNEM, ÇALIKBANK'IN SA LAM TEMELLER ÜZER NDEK GEL fi M NE DEVAM ETT B R DÖNEM OLMUfiTUR. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN BEL RLENEN STANDARTLARA GÖRE HAZIRLANAN 2006 YILI F NANSAL TABLOLARINA GÖRE, ÇALIKBANK'IN TOPLAM VARLIKLARI 66,792 B N YTL'YE, GAYR NAKD KRED LER SE 105,718 B N YTL'YE ULAfiMIfiTIR. - ÇALIKBANK, SEKTÖRÜNDE EN YÜKSEK SERMAYE YETERL L NE SAH P KURUMLARDAN B R D R YILININ SONUNDA ÇALIKBANK'IN TOPLAM ÖZKAYNAKLARI 60,749 B N YTL'YE ULAfiMIfiTIR (2005 YILINDA 55,551 B N YTL). SERMAYE YETERL L K RASYOSU SE %61.40 OLARAK GERÇEKLEfiM fit R. - ÇALIKBANK, ÜLKEM Z N EN BÜYÜK ÇOK-SEKTÖRLÜ fi RKET GRUPLARI ARASINDA DE ERLEND R LEN ÇALIK HOLD NG' N TÜRK YE'DEK F NANS SEKTÖRÜNDEK TEK G R fi M D R. DO RU TANIMLANMIfi VE ETK N UYGULANAN fi STRATEJ LER VE POL T KALARI, ÇALIKBANK'IN SÜRDÜRÜLEB L R VE KÂRLI BÜYÜME YOLUNDAK EN ÖNEML KILAVUZLARI OLMAYA DEVAM EDECEKT R. 02 ÇALIKBANK

5 ÇALIKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M VE DÖNEM Ç NDE ANA SÖZLEfiMEDE YAPILAN DE fi KL KLER VE NEDENLER Bankan n kurulmas na 3182 say l Bankalar Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22 Eylül 1998 tarih ve 98/11819 say l kararname ile izin verilmifl, söz konusu karar 21 Ekim 1998 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay nlanm flt r. Banka 28 Temmuz 1999 tarihinde tescil edilmifl ve Ana Sözleflme 29 Temmuz 1999 tarihinde Türkiye ticaret sicili gazetesinde yay nlanm flt r. Bankan n statüsü 5411 say l Bankac l k Kanunu'nda yer alan s n flamaya göre Kalk nma ve Yat r m Bankas d r. Bankan n mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktad r. Bankan n ticaret unvan Çal k Yat r m Bankas A.fi.'dir. Dönem içinde ana sözleflmede yap lan de ifliklikler: - Sermaye art r m nedeniyle esas sermaye maddesinin de ifltirilmesi, - Yeni bankac l k kanununa uyum konusunda yap lan de ifliklikler: - Hisse senetlerinin devri maddesinin de ifltirilmesi, - Sermaye art r m ve yeni hisse senedi ç kar m maddesinin de ifltirilmesi, - Menkul k ymet ihrac maddesinin de ifltirilmesi, - Toplant nisab maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu kurulufl tarz maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu üyelik aç lmas ve azli maddesinin de ifltirilmesi, - Yönetim Kurulu görev taksimi maddesinin de ifltirilmesi, - Banka genel müdür ve yard mc lar n n atanmas maddesinin de ifltirilmesi, - Genel müdür ve yard mc lar nda aranan koflullar maddesinin de ifltirilmesi, - Denetçilerin seçimi, niteli i ve süresi maddesinin de ifltirilmesi, - Kanuni yedek akçeler maddesinin de ifltirilmesi, - Bankan n fesih maddesinin de ifltirilmesi, - Bankan n yetkili organlar na denetim komitesinin ilave edilmesi, - Denetim komitesi kurulufl tarz, görevi, komite defteri ve komitenin denetlenmesi hakk nda yeni madde ilave edilmesi. ÇALIKBANK 03

6 ÇALIKBANK'IN SERMAYE YAPISI 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle bafll ca hissedarlar ve sermaye yap s afla da belirtilmifltir: Ad Soyad/Ticari Unvan Pay Tutarlar (bin YTL) Pay Oranlar Ödenmifl Paylar (bin YTL) Ödenmemifl Paylar (bin YTL) Çal k Holding GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Ahmet Çal k Mahmut Çal k Ali Akbulut Toplam 18, , ,00 18, , Cari dönemde Banka ödenmifl sermayesini 13,500 bin YTL'den 6,500 bin YTL art rarak 20,000 bin YTL'ye ç karm flt r. Art r lan sermayenin 3,250 bin YTL'lik k sm ola anüstü yedek akçelerden, 3,250 bin YTL'lik k sm ise ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme farklar ndan karfl lanm flt r. Söz konusu sermaye art fl 23 Kas m 2006 tarihli 6689 say l Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmifltir y l nda ortakl k yap s nda herhangi bir de ifliklik bulunmamaktad r. Banka'n n sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Çal k Holding Grubu'dur. Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Ahmet Çal k Banka sermayesinde do rudan %2 oran nda paya sahiptir. Sn. Ahmet Çal k d fl nda yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yard mc lar n n Bankada sahip olduklar pay yoktur. 04 ÇALIKBANK

7 BAfiLICA GÖSTERGELER F NANSAL GÖSTERGELER Bankalar ve Para Piyasalar na Plasmanlar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan Finansal Varl klar (Net) Krediler ve Faktoring Alacaklar (Net) Kiralama fllemlerinden Alacaklar (Net) Özkaynaklar Toplam Aktifler Garanti ve Kefaletler Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Faaliyet Kâr Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortakl klardan Kâr/Zarar Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l Net Dönem Kâr 2006 (bin YTL) 9, ,751 1,539 60,749 66, ,718 9,962 2,396 6, ,619 (1,421) 5, (bin ABD dolar ) 6, ,957 1,089 42,984 47,260 74,803 7,049 1,695 4, ,683 (1,005) 3,678 PERFORMANS RASYOLARI (%) Sermaye Yeterlili i Standart Rasyosu Özkaynak Kârl l Net Kâr Baz nda Ortalama Aktif Kârl l Vergi Öncesi Kâr Baz nda Ortalama Aktif Kârl l Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Faaliyet Giderleri Duran De erler (Net)/Özkaynaklar Getirili Aktifler/Toplam Aktifler 1 ABD Dolar /1 YTL: TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (bin YTL) 60,749 K TOPLAM AKT FLER (bin YTL) 66,792 B D G ÇALIKBANK 05

8 YÖNET M KURULU ADINA Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan DE ERL MÜfiTER LER M Z, YERL VE YABANCI fi ORTAKLARIMIZ, KURULDU U 1999 YILINDAN BU YANA fi ORTAMININ HER TÜRLÜ DAYANIKLILIK TEST N GEÇEB LEN ÇALIKBANK, 7. FAAL YET YILINDA DA DE ER ÜRETMEYE DEVAM ETM fi, ÜRETT DE ER PAYLAfiMIfi VE GELECE E DO RU KARARLI ADIMLARLA LERLEM fit R. BANKAMIZIN 2006 YILINDA ELDE ETT SONUÇLARA VE SERG LED PERFORMANSA DE NMEDEN ÖNCE DÜNYA, ÜLKEM Z VE SEKTÖRÜMÜZ HAKKINDAK BAfiLICA TESP TLER M Z PAYLAfiMAK STER Z. B K G D 06 ÇALIKBANK

9 Dünya ekonomisi öngörülerin üzerinde bir büyüme kaydetmifltir dünya ekonomisi için iyi bir y l olmufltur. Global ekonominin, ABD baflta olmak üzere, dünyan n farkl bölgelerinden gelen pozitif ivmelenmeler sayesinde %5.1 oran nda büyüdü ü tahmin edilmektedir y l n n bahar aylar nda yaflanan dalgalanman n geliflmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin s n rl kalmas, bu güçlü performans n elde edilmesinde önemli rol oynam flt r. Türkiye ekonomisinde istikrar egemendir ve büyüme potansiyeli güçlüdür. Türkiye ekonomik geliflmesini 2006 y l nda da aral ks z olarak sürdürmüfltür. May s ay ndaki k sa süreli dalgalanmaya karfl n, ekonomik faaliyet tüm canl l yla devam etmifl; ihracat artm fl, istihdamdaki iyileflme sürmüfl ve en önemlisi tüm ekonomik parametreler hedeflere uygun olarak gerçekleflmifltir y l ekonomik performans na ait göstergeler raporumuzun ilerleyen sayfalar nda detayl olarak incelenmifltir. Bu noktada, ülkemize olan inanc m z destekleyen ve önemli oldu una inand m z afla daki tespiti sizlerle paylaflmak istiyoruz. Son befl y lda Türkiye kesintisiz olarak sürdürdü ü ekonomik istikrar program ile dünya ölçe inde bir baflar öyküsüne imza atm flt r. Kaydedilen bu baflar ülkemizin uluslararas itibar n n çok yüksek seviyelere ç kmas n sa lam flt r. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde tan k olmad m z miktarda do rudan yabanc sermaye ak m gerçekleflmifl, di er taraftan Türkiye riski uluslararas analistlerin en çok tavsiye etti i yat r m seçenekleri aras nda en üst s ralarda yer alm flt r. Ülkemiz befl y l öncesine göre çok farkl bir konumdad r. Siyasete yüksek oranda ba ml, d fl dünyadaki dalgalanmalara çok duyarl ve k r lgan olan yap m z yerini güçlü, istikrarl ve sürdürülebilir bir yap ya b rakm flt r. Bu istikrar ortam, Türkiye'nin geliflme potansiyelini ortaya ç kard gibi, bölgesel bir güç olma yolunda güçlü ve kararl ad mlar n at lmas n da sa lamaktad r. Bankac l k sektörü h zla geliflmektedir. Ekonomik alanda gözlenen h zl ilerleme 2006 y l nda da Türk bankac l k sektörüne olumlu yans maya devam etmifltir. Türkiye'de bankalara ve finansal kesime duyulan güven yüksektir. Türk bankalar n n uluslararas kredibilitesi de tarihte efli görülmemifl seviyelerdedir. ç piyasada kurumsal ve bireysel bankac l k eksenlerinde finansal hizmetlere olan talepte h zl bir art fl görülmektedir. Bankac l k sektörünün kredi hacmi reel olarak büyümüfl, kredilerin toplam aktiflere ve mevduata oran yükselmeye devam etmifltir. Makroekonomik geliflmelerin sektörümüzde yaratt olumlu etkilerinin yan nda, daralan kâr marjlar ve yaflanan yüksek rekabet bankac l kta ölçek, verimlilik ve piyasa etkinli i gibi kavramlar n büyük önem kazanmas na yol açm flt r. Yabanc yat r mc lar n bankac l k sektörüne artan oranda girifli, ulusal bankalar m z stratejilerini ve ifl yap fl flekillerini global oyunun gerçeklerine uygun olarak yeniden tan mlamaya sevk etmifltir. Çal kbank güçlüdür ve do ru bir konumlanmaya sahiptir. fl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru cevap verebilme gücümüz Çal kbank' bugüne baflar ile tafl mam z sa lam flt r. Hizmet kap m z müflterilerimize açt m z günden beri, makroekonomik ortama ait öngörülerimiz tek tek gerçekleflirken, Çal kbank sürdürülebilir büyümesini devam ettirmifl, net olarak tan mlad ifl sahalar nda muhafazakarl l kla kârl l, risk ile büyümeyi dengeleyerek müflterilerine k lavuzluk etmifltir. Bu zaman süresince Bankam z reel sektöre kaynak aktarma ifllevini aral ks z yerine getirmifl ve yenilikçi hizmetlerini sunmufltur. Yak n ve samimi iliflkinin de eri Çal kbank' n gücünü ve konumunu belirleyen bir di er konu müflterilerimizle olan iliflkimizi alg biçimimizdir. Bizim için müflteri iliflkisi basit bir kredi sürecinin çok ötesindedir. Entelektüel sermayemiz ve güçlü özkayna m z n yan s ra sahibi bulundu umuz yetkinli imiz, müflterilerimize ifl hayat n n farkl aflamalar nda ihtiyaç duyduklar k lavuzlu u, güvenilir ve samimi bir iliflki süreci içinde sunmam z olanakl ÇALIKBANK 07

10 YÖNET M KURULU ADINA k lmaktad r. Çal kbank müflterileri için do ru k lavuz, flaflmaz bir pusulad r. Bu, Çal kbank' n hizmet fark ve ayn zamanda rekabet efli idir. Performans m zdan bafll klar Geçen y lki faaliyet raporumuzda müflteri iliflkilerimizde oluflturdu umuz momentumun h zlanaca n öngörmüfltük. Afla da ve raporumuzun sonraki sayfalar nda özetledi imiz 2006 y l sonuçlar bu öngörümüzü somut verilerle do rulamaktad r. - Çal kbank 2006 y l nda, 6,619 bin YTL (4,683 bin ABD dolar ) vergi öncesi kâr elde etmifltir. Bankam z n aktif büyüklü ü ise y l sonu itibariyle 66,792 bin YTL'ye (47,260 bin ABD dolar ) ulaflm flt r y l nda vergi öncesi kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %9.91, net kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %7.79 ve özkaynak getirimiz %8.56 olarak gerçekleflmifltir y l sonu verilerine göre Bankam z n sermaye yeterlili i standart rasyosu %61.40't r y l ndaki çal flmalar m z Bankam z n verimli konumunu daha da ileriye tafl m flt r. Bankac l k sektöründe kilit bir performans göstergesi olarak kabul edilen komisyon gelirlerimizdeki istikrarl performans m z devam etmifltir. Net ücret ve komisyon gelirlerimizin faaliyet giderlerimize oran %35.73, getirili aktiflerin toplam aktiflere oran ise %82.96 olarak gerçekleflmifltir. - Kredi portföyümüz ve farkl ürünler baz ndaki ifl hacimlerimiz geliflimini 2006 y l nda da sürdürmüfltür. Bankam z 2006 y l nda nakdi kredi portföyünün likidite yetene ini, müflteri portföyünün ise risk yap s n özenli bir yaklafl m ile yönetmifltir. - Proje dan flmanl, proje finansman ve d fl ticaret finansman alanlar ndaki faaliyetlerimiz devam etmifltir. Geliflme gösteren di er ifl kollar m z faktoring ve sigorta arac l k hizmetleri olurken, Çal kbank' n uluslararas iliflkileri 2006 y l nda kurulan yeni muhabir iliflkileri ile daha da güçlenmifltir. BKT: Çal k Grubu'nun Arnavutluk'taki bankac l k yat r m Sermayedar m z Çal k Holding'in Arnavutluk'un en büyük ticari bankalar ndan biri olan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'ye ifltirak süreci 2006 y l nda baflar yla tamamlanm flt r. BKT, The Banker dergisi taraf ndan 2006 y l nda 17 banka içinden Arnavutluk'un en iyi bankas olarak seçilmifltir. Di er taraftan BKT'ye ifltirak etmemiz neticesinde EBRD ve IFC ile ortakl a girmifl bulunuyoruz. Bu husus, Çal k Grubu'nun uluslararas alandaki sayg nl na iflaret etti i gibi Bankam z aç s ndan da de erli bir geliflmedir. Çal kbank, Grubumuz bünyesine BKT nin kat l m n çok yönlü sinerji ve iflbirli i eksenlerinde temel bir aç l m olarak görmektedir. Bankam z, BKT ile iflbirli ini gelifltirmeye ve Arnavutluk-Türkiye ticaret ve ifl iliflkilerinde etkin bir rol oynamaya kararl d r. Bu noktada Bankam zda 2006 y l nda meydana gelen bir görev de iflikli ine de inmek istiyoruz. Çal kbank'a uzun y llardan beri hizmet eden Say n Pekhan flipek, 1 Ocak 2007 tarihinde Bankam zdaki genel müdür yard mc l görevinden ayr larak BKT'deki yeni görevine bafllam flt r. Bu vesileyle Say n flipek'e Çal kbank'a olan de erli hizmetlerinden dolay teflekkür ediyor ve yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Daha kârl ve daha verimli olmak için Gelece e güvenle bak yoruz. stikrar ve sürdürülebilir makroekonomik dengelerin tesisi yolunda at lan ad mlar, Türkiye'yi çok daha güçlü yar nlara tafl maktad r. Önümüzdeki y llarda bankac l k ifl kolundaki rekabetin daha da artaca n ; iyi olan n, kaliteli hizmet ve ürün sunan n kazanaca n ve hepsinden önemlisi kal c olaca n biliyoruz. Çal kbank, kurumsal yap s ndan ald güçle, net olarak tan mlanm fl ifl kollar nda hep ön s ralarda yer almaya kararl d r. Mali gücümüz ve insan kayna m z büyümemiz için gerekli olan enerjiyi bize sa larken, Çal k Holding'in sermayedar olarak varl ve sürekli taahhüdü yar nlara yolculu umuzda büyük önem tafl maktad r. Yönetim kurulumuza, müflterilerimize, yerli ve yabanc ifl ortaklar m za ve mesai arkadafllar m za 2006 y l performans m za katk lar için teflekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Çal kbankl lar daha çok çal flt kça, müflterilerimizin de iflmez pusulas olmaya devam edece iz. Sayg lar m zla, Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan Semih Ergür Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili 08 ÇALIKBANK

11 YÖNET M KURULU lhan Nebio lu Yönetim Kurulu Üyesi Ertu rul Gürler Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan Semih Ergür Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ayhan Bolay Yönetim Kurulu Baflkan Vekili K B D G ÇALIKBANK 09

12 ÜST YÖNET M Ahmet Kap c o lu Genel Müdür Yard mc s Finansal Raporlama ve ç Sistemler Koordinatörü Sad k Toprak Genel Müdür Yard mc s Müflteri Hizmetleri Grubu Gülay Ergünefl Bölüm Baflkan Genel Muhasebe ve ç Hizmetler Ferhat Aklar Bölüm Baflkan Bilgi Teknolojileri Gökhan Güngör Genel Müdür Yard mc s Hazine ve Sermaye Piyasalar Banka Muhabir liflkileri 10 ÇALIKBANK

13 ÜRÜN VE H ZMETLER M Z Çal kbank ürün ve hizmet gam, toptanc bankac l k yaklafl m n n fl nda tasarlanm flt r. K Banka'n n temel hedefi Türkiye'nin önde gelen ulusal flirketlerinden oluflan müflterilerine, krediden d fl ticaret ifllemleri arac l na, yap land r lm fl kurumsal finansmandan gayrinakdi çözümlere kadar her türlü bankac l k ürün ve hizmetini kaliteli ve yenilikçi Çal kbank hizmet anlay fl ile sunmakt r. B G D KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LERE HER TÜRLÜ KRED, FAKTOR NG, LEASING VE DIfi T CARET H ZMETLER KURUMSAL F NANSMAN PROJE F NANSMANI, YAPILANDIRILMIfi F NANSMAN, R SK SERMAYES, fi RKET B RLEfiMELER VE DEV R ALMALARI, E.C.A KRED LER HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI, MUHAB R L fik LER HER TÜRLÜ HAZ NE ÜRÜN VE H ZMET N SUNUMU, MUHAB R BANKACILIK filemler MÜfiTER LER M Z S GORTACILIK AXA OYAK, KOÇ ALLIANZ VE GÜNEfi S GORTA ACENTEL KAPSAMINDA HER TÜRLÜ HAYAT DIfiI S GORTACILIK ÜRÜNLER NTERNET BANKACILI I KURUMSAL MÜfiTER LERE, 7 GÜN 24 SAAT, ADRES NDE, YÜKSEK GÜVENL KL BANKACILIK H ZMETLER ÇALIKBANK 11

14 ÇALIKBANK TA 2006 YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER B K D ÇALIKBANK, KIYASIYA REKABET N YAfiANDI I B R ORTAMDA, SÜRDÜRÜLEB L R B R BÜYÜME VE KÂRLILIK ÖRNE OLMAYA DEVAM ETMEKTED R. G ÇALIKBANK'IN BU BAfiARISI R SK LE GET R Y EN UYGUN B LANÇO BÜYÜKLÜ ÜNDE DENGELEYEB LMES NDE VE BU STRATEJ S N HER TÜRLÜ P YASA KONJONKTÜRÜNDE CRA EDEB LMES NDE YATMAKTADIR. ÇALIKBANK, H SSEDAR DE ER YARATMA GÜCÜ YÜKSEK B R BANKADIR. BU N TEL BANKA'NIN UZUN VADEL BÜYÜMES NDE ÖNEML ROL OYNAYACAKTIR. 12 ÇALIKBANK

15 SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME ÖRNE Çal kbank, k yas ya rekabetin yafland bir ortamda, sürdürülebilir bir büyüme ve kârl l k örne i olmaya devam etmektedir. Plasmanlar n n ana para ve faiz tahsilatlar n, vadelerinde ve sorunsuz olarak gerçeklefltiren Banka, yüksek aktif kalitesinin oluflturdu u baflar portresini kârl faaliyet neticeleri ile pekifltirmifltir. Banka'n n toplam varl klar 66,792 bin YTL'ye ulaflm fl, 2006 faaliyet dönemi net kâr 5,198 bin YTL olmufltur. GÜÇLÜ ÖZKAYNAK YAPISI Çal kbank güçlü özkayna a sahip bir bankad r y l sonu bilançolar na göre Banka'n n toplam özkaynaklar 60,749 bin YTL'dir. Ayn dönem itibariyle Çal kbank' n sermaye yeterlili i standart rasyosu %61.40't r. Banka kuruldu u ilk y ldan itibaren sürdürülebilir büyümesini kendi özkayna ile gerçeklefltirmifltir. SÜREKL KÂRLI B LANÇO Çal kbank, kuruldu u 1999 y l ndan bugüne kadar geçen yedi y l boyunca her y l kâr aç klam flt r. Çal kbank' n kârl l bilanço hacminin kaydetti i büyüme ile birlikte irdelendi inde, Banka'n n stratejik baflar s net olarak ortaya ç kmaktad r. Çal kbank, piyasadaki pek çok kat l mc n n aksine bilanço hacmini kontrollü bir flekilde büyütmeyi tercih etmifl, optimal verimlili e ve yüksek kârl l a odakl olmufltur. Çal kbank' n bu baflar s risk ile getiriyi en uygun bilanço büyüklü ünde dengeleyebilmesinde ve bu stratejisini her türlü piyasa konjonktüründe icra edebilmesinde yatmaktad r. Çal kbank, hissedar de eri yaratma gücü yüksek bir bankad r. Bu niteli i Banka'n n uzun vadeli büyümesinde önemli rol oynayacakt r. SEÇ C B R KRED POL T KASI Çal kbank, temel kredi ifllevine ek olarak müflterilerine d fl ticaret arac l, faktoring, proje finansman ve gayrinakdi krediler konular nda da hizmet vermektedir. Banka, 2006 y l nda kredi portföyünü risk-getiri dengesini optimal ölçekte tutan bir anlay flla yönetmifl; müflterilerinin farkl vadelerdeki kaynak ihtiyaçlar n en uygun koflullarda karfl lam flt r. Dikkatli ve seçici plasman politikalar kötü günde oldu u gibi iyi günde de, hem Çal kbank' hem de müflterilerini koruyan ve kollayan unsurlar n bafl nda gelmifltir. Banka, 2006 y l nda, sorunlu bir kredi ile karfl laflmaman n mutlulu unu yaflamaktad r. Toplam Aktifler (bin YTL) Net Dönem Kâr (bin YTL) 64,206 66,792 4,210 5, ÇALIKBANK 13

16 ÇALIKBANK TA YILI: YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER STRATEJ LER VE HEDEFLER Çal kbank köklü reel sektör tecrübesi olan bir grubun ifltirakidir. Bu köken, Banka'y önemli rekabet avantajlar ile donatm flt r. Ana hissedar n n 25 y ll k reel sektör tecrübesi ve riske bak fl aç s, Çal kbank için müflteri ihtiyaçlar n anlama ve yorumlama perspektifinde önemli bir de er ve bilgi birikimini teflkil etmektedir. Reel sektör kökenli olman n getirdi i öngörü yetene i, reel sektöre kaynak aktarma sürecinde Çal kbank'a k lavuzluk etmektedir. Çal kbank sahip oldu u rekabet avantajlar ile en güncel finansman tekniklerini en ileri risk tayin ve yönetim teknikleri ile harmanlamakta ve sektöründe örnek bir kredi performans sergilemeye devam etmektedir. Çal kbank' n toplam kredileri 2006 y l nda 43,751 bin YTL olarak gerçekleflmifltir. KAL TEL B R MÜfiTER PORTFÖYÜ stanbul Tekfen Tower'daki Genel Müdürlü ü, Merter fiubesi ve web adresindeki internet bankac l uygulamas ile hizmet sunan Çal kbank seçkin müflterilerden oluflan bir portföye sahiptir. Çal kbank' n müflteri kitlesi ülkemizin önde gelen büyük ve orta ölçekli ulusal flirketlerinden oluflmufltur. Çal kbank, uzun vadeli iflbirli i anlay fl üzerine infla edilmifl stratejisine uygun olarak, 2006 y l nda da mevcut müflterileri ile olan iliflkilerini gelifltirmeye ve derinlefltirmeye odaklanm flt r. DANIfiMANLIK M SYONUMUZUN fiek LLEND RD ÜRÜNLER Dan flmanl k ve bilgi boyutlar günümüzün yat r m bankac l n n vazgeçilmez unsurlar d r. Do ru bilgiyi do ru zamanda kullanmak ve müflteri ihtiyaçlar na uygun çözümler üretmek Çal kbank' n dan flmanl k misyonunu tan mlamaktad r. Banka, dan flmanl k misyonu ile flekillendirdi i yat r m bankac l hizmetlerini yenilikçi ifl yaklafl m ile sunmaktad r. fiirket sat n almalar ve birleflmelerinde dan flmanl k, fizibilite çal flmalar, proje de erleme ve incelenmesi bu bafll k alt nda sunulan bafll ca hizmetleri oluflturmaktad r. Çal kbank, yat r m bankac l n n temel ifllevlerinden olan dan flmanl k misyonunu yerine getirmeye ve bu segmentte ülkemizin önde gelen kurumlar ndan biri olmaya kararl d r. H ZMETLER M Z YURT DIfiINDAN DA TALEP ED L YOR. Çal kbank, ülkemizde yat r m yapmay planlayan uluslararas flirketlere de dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Banka bu eksende 2006 y l nda iki önemli projede dan flman olarak yer alm flt r. - Türkiye'de son y llarda büyük önem kazanan enerji sektöründe yat r m yapmay ve elektrik da t m alan nda faaliyet göstermeyi hedefleyen spanyol Iberdrola'ya proje dan flmanl hizmeti sunulmufltur. - Sermayedar m z Çal k Holding ile Türkiye'de bankac l k sektöründe ortak yat r m imkanlar n irdeleyen talyan San Paolo IMI bankac l k grubuna sat n al m öncesi due diligence hizmetleri sunulmufltur. Bu ve benzeri dan flmanl k çal flmalar, Çal kbank' n yetkinliklerinin, bilgi birikiminin ve rekabet avantajlar n n geliflmesinde rol oynad gibi Banka'n n uluslararas boyutta hizmet verme becerisini de güçlendirmektedir. Çal kbank, ülkemize yabanc sermaye giriflinin artaca n öngörmektedir. Buna paralel olarak Banka daha çok say da yerli ve yabanc müflteriye dan flmanl k hizmetlerini sunma imkan bulacakt r. 14 ÇALIKBANK

17 PARA VE SERMAYE P YASALARINDAK KAZANIMLAR Çal kbank, 2006 y l nda da para ve sermaye piyasalar ndaki geliflmeleri günlük olarak takip etmifl ve günlük piyasa ortam nda en yüksek getiri olanaklar sa layacak stratejileri izleyerek Banka'n n kaynaklar n en optimal flekilde yönetmifltir y l n n ilk yar s nda para ve sermaye piyasalar n n normal seyri yak ndan izlenmifl; May s ay sonras nda ise, yaflanan k sa süreli dalgalanman n piyasalarda oluflturabilece i gecikmeli etki-tepki senaryolar gelifltirilmifl ve gerekli politika de iflikliklerine gidilmifltir y l mali neticeleri incelendi inde, Çal kbank' n para ve sermaye piyasalar ifllemleri kapsam nda gerçeklefltirdi i plasmanlar ndan elde etti i toplam faiz gelirinin 2,418 bin YTL'ye ulaflt görülmektedir. Ayn dönemde kredilerden elde edilen faiz gelirleri ise 7,548 bin YTL olarak kaydedilmifltir. FAKTOR NG filem HACM M Z BÜYÜYOR Müflterilerine tam ve eksiksiz bir ürün ve hizmet gam sunmay amaçlayan Çal kbank kurumsal bankac l k faaliyetleri kapsam nda müflterilerine faktoring hizmetleri de sunmaktad r. Banka'n n faktoring ifllem hacmi 2006 y l nda da büyümeye devam etmifltir. Kurumsal bankac l k müflterileri ile gelifltirilen çok yönlü iliflkiler bu ifl kolundaki geliflmenin ana nedenini oluflturmaktad r. B K D G ÇALIKBANK, UZUN VADEL fib RL ANLAYIfiI ÜZER NE NfiA ED LM fi STRATEJ S NE UYGUN OLARAK, 2006 YILINDA DA MEVCUT MÜfiTER LER LE OLAN L fik LER N GEL fit RMEYE VE DER NLEfiT RMEYE ODAKLANMIfiTIR. ÇALIKBANK 15

18 ÇALIKBANK TA 2006 YILI: GEL fimeler, STRATEJ LER VE HEDEFLER GEL fim fi B R R SK TAY N VE TAK P YET S Çal kbank günümüz finans sektörünün en kritik sahas olan risk ölçümü ve takibi konular na büyük önem vermektedir. Banka'n n sahip oldu u risk takip standard Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuat n tüm gereklerini eksiksiz olarak kapsamaktad r. Sistem içerdi i derecelendirme özelli i ile Banka ile risk unsuru do uran herhangi bir iliflkiye giren müflterileri de erlendirmekte ve derece tayin etmektedir. Gelifltirdi i derecelendirme sistemi Çal kbank' n en önemli art lar ndan birini oluflturmaktad r. OPERASYONEL YETK NL M Z N SÜREKL L Ç N Çal kbank Acil ve Beklenmedik Durum Plan projesi kapsam nda Ola anüstü Durum Merkezleri'ni 2006 y l nda devreye alm flt r. Çal kbank' n olas bir acil durumda müflterilerine kesintisiz hizmet sunabilmesini öngören Acil ve Beklenmedik Durum Plan, stanbul Tekfen Tower'daki Genel Müdürlük binas n n boflalt lmas, yang n, su bask n, uzun süreli donan m ar zalar veya elektrik kesintisi gibi durumlarda Befliktafl-Balmumcu'da bulunan Hotsite Merkezi'nin; daha uzun süreli ve tüm stanbul'u yayg n olarak etkiyebilecek felaketlerde ise Ankara Sö ütözü'nde kurulan Ola anüstü Durum Merkezi'nin devreye girmesini öngörmektedir. Çal kbank'ta tüm kritik sistemlerin efl zamanl yedekleri Ankara'daki Ola anüstü Durum Merkezi ne al nmaktad r. TEKNOLOJ Y ALGI fiekl M Z Çal kbank için teknoloji günümüz dünyas nda yenilik ve de iflimin önde gelen arac d r. Banka kuruldu u günden beri teknolojiyi ifl süreçlerinin tümüne en etkin bir flekilde uygulamaya özen göstermifltir. WEBBANK: NTERNETTE ÇALIKBANK WEBBANK, Çal kbank' n kurumsal internet bankac l uygulamas d r. Müflterilerin internet üzerinden Çal kbank'a h zl ve güvenli eriflimlerini sa layan ve bankac l k ifllemlerini online yapmalar na olanak sunan WEBBANK, adresinde hizmet sunmaktad r. WEBBANK' n bir di er özelli i de Türkiye'deki internet bankac l uygulamalar aras nda flifreleme ve onay mekanizmas n token cihaz ile güçlendirmifl ilk uygulamalardan olmas d r y l nda kurumsal internet sitesini de yenilemifl bulunan Çal kbank, internet üzerinden müflterilerine sundu u hizmetleri güncellemeye ve yeni modüller ile zenginlefltirmeye devam edecektir. KURUMSAL B L NC YÜKSEK G R fi MC B R EK P Çal kbank' n giriflimci ruha sahip ekibi Banka'n n yenilikçi çözümlerinin mimarlar d r. Çal kbank' n 30 kiflilik ekibinin her bir üyesi giriflimcili e, özgür kurumsal düflünceye ve kat l mc yönetime inanmaktad r. Yatay bir organizasyon yap s içinde faaliyetlerini sürdüren bu insan kayna, paylafl mc bir ekip bilinci içinde hareket etmektedir. 16 ÇALIKBANK

19 K B D G Banka entelektüel sermayesini oluflturan çal flanlar n n mesleki e itimlerine büyük önem vermektedir y l nda da Çal kbank, çal flanlar n n mesleki yetkinliklerini güncellemeye yönelik yurt içi ve yurt d fl e itim olanaklar n kullanm flt r. ÇALIKBANK SÜREKL GEL fi M VE DE fi ME ADANMIfi B R BANKADIR. Çal kbank geliflime ve de iflime adanm fl bir kurumdur. Müflterilerine en iyiyi en uygun fiyatlamalar ile sunmay hedefleyen Banka, ifl sahas nda sürekli araflt rmalar yapmakta ve kendini ulusal ve uluslararas piyasa koflullar na uygun olarak güncellemektedir. ÇALIKBANK ET K DE ERLER DAH L NDE REKABET EDEN, BÜYÜYEN, KAZANAN VE PAYLAfiAN B R P YASANIN HT SASLAfiMIfi VE SAYGIN B R KATILIMCISI OLMAYA DEVAM EDECEKT R. Çal kbank, son befl y lda büyüme yoluna geri dönen ve dünya çap nda bir baflar öyküsüne imza atan Türkiye ekonomisinin, önümüzdeki dönemde de istikrarl ve dengeli bir flekilde büyümeye devam edece ini öngörmektedir. Banka bu öngörüsüne uygun olarak - optimal bir müflteri portföy yap s n korumaya, - toptanc bankac l k anlay fl kapsam nda müflterilerine nakdi ve gayrinakdi enstrümanlardan oluflan komple bir çözüm paketi sunmaya, - bilançosunu dengeli ölçüde büyütmeye, - gelir taban n gelifltirmeye, - kârl l n sürdürmeye ve daha da iyilefltirmeye kararl d r. Çal kbank etik de erler dahilinde rekabet eden, büyüyen, kazanan ve paylaflan bir piyasan n ihtisaslaflm fl ve sayg n bir kat l mc s olmaya devam edecektir. ÇALIKBANK 17

20 ÇALIK GRUBU TEMELLER 1981 YILINDA ATILAN ÇALIK GRUBU (ÇALIK HOLD NG VE fit RAKLER ), fi HACM, KÂRLILI I VE ZENG N ÜRÜN-H ZMET YETK NL KLER YLE, MERKEZ N TÜRK YE'N N OLUfiTURDU U GEN fi B R CO RAFYANIN EN BÜYÜK fi RKET GRUPLARINDAN B R D R. B K G D ÇALIK GRUBU'NUN - ENERJ - NfiAAT - F NANS - TEKST L - T CARET ANA fi KOLLARINDA FAAL YET GÖSTEREN 36 fi RKET, SEKTÖRLER N N L DER VE GÜÇLÜ KATILIMCILARI ARASINDA YER ALMAKTADIR. TEKST L GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi Serdar Pamuk E rici Fabri i Balkan Dokuma Çalık Alexandra NfiAAT VE YATIRIM GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Türkmenistan fiubesi GAP Sudan Soma Yapı Malzemeleri Madencilik San. ve Tic. A.fi. 18 ÇALIKBANK

21 Do rudan ifltirakleri, stratejik ortakl klar ve ticari temsilcilikleri ile 11 farkl ülkede, 13,631 çal flan ile hizmet sunan Çal k Grubu, teknolojiyi ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin olarak kullanan sinerjik ve ça dafl bir yap lanmaya sahiptir. De iflmeyen hedefi paydafllar için artan oranda katma de er üretmek olan Çal k Grubu, gerçeklefltirmekte oldu u ticaret, sanayi ve hizmet faaliyetlerinin tümünde kurumsal yönetiflim ve etik de erlerin örnek bir uygulay c s d r. 25. y l na girerken Çal k Grubu, odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren at l mlar gerçeklefltirmektedir. Grup, bu perspektife uygun olarak, kurumsal planlar n, stratejilerini ve hedeflerini yeniden ve sürekli olarak flekillendirmektedir y l sonu konsolide verilerine göre Çal k Grubu'nun toplam varl klar 1,483 milyon dolar, toplam cirosu ise 991 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Holding'in temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçlerini oluflturmaktad r. Grup, sahip oldu u güçlü ve sayg n markas, kaliteli ürün ve hizmetleri, köklü müflteri ve ifl iliflkileri ile ekonomi ve toplum için sürekli de er üretmeye kararl d r. BANKA KOMBETARE TREGTARE: ARNAVUTLUK'UN EN Y BANKASI 2006 y l nda The Banker dergisi taraf ndan Arnavutluk'un en iyi bankas seçilen Banka Kombetare Tregtare (BKT), 858 milyon dolarl k toplam aktif büyüklü ü ile Arnavutluk'un en büyük 2. bankas d r. Banka, kamu ve özel sektör kurum ve flirketleri ile bireysel müflterilerine her türlü bankac l k ürün ve hizmetini sunmaktad r. BKT'nin hizmet a Arnavutluk'un 19 farkl flehrinde faaliyet gösteren 33 flubeden oluflmufltur y l nda kurulan ve 2000 y l nda özellefltirilen BKT'nin sermayedarlar Çal k-fieker Konsorsiyumu (%60)*, EBRD (%20), IFC (%20)'dir. *Çal kbank' n ad geçen konsorsiyumdaki ifltirak pay %24'tür. ENERJ VE TELEKOMÜN KASYON Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Türkmenistan fiubesi Bursagaz Bursa fiehiriçi Do algaz Da t m Tic. ve Taah. A.fi. Naturelgaz San. ve Tic. A.fi. GAPOIL Inc. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Cetel Çal k Enerji Telekomünikasyon Hiz. A.fi. Trans Anadolu Petrol Boru Hattı San. ve Tic. A.fi. HSV Kayseri Do algaz Da ıtım Paz. ve Tic. A.fi. Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. F NANS Çal k Yat r m Bankas A.fi. Çal k-fieker Konsorsiyum Yat r m A.fi. Banka Kombetare Tregtare T CARET GAP Pazarlama A.fi. GAP-PA Textiles Inc. Çal k USA Inc. ÇALIKBANK 19