En büyük, en yayg n, en global

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "En büyük, en yayg n, en global"

Transkript

1 En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004

2 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler 31 T.C. Ziraat Bankas nda Risk Yönetimi ve Kontrol 32 Topluma, Bilime, Kültüre, Sanata ve Spora Katk 34 T.C. Ziraat Bankas Müzesi 36 T.C. Ziraat Bankas n n Uluslararas Hizmet A 39 T.C. Ziraat Bankas n n Yurt çi fltirakleri 42 Denetim Raporu 121 Adresler

3 Bu 3 özellik T.C. Ziraat Bankas n tan ml yor. 01

4 T.C. Ziraat Bankas en büyük*, en yayg n** ve en global*** Türk bankas d r. 02

5 43 milyar ABD Dolar l k aktif toplam 21,118 personel 81 il, 1,048 ilçe ve beldede 1,137 yurt içi flube 16 ülkede bankac l k faaliyetleri, 9 yurt d fl ifltirak, 9 yurt d fl flube, 2 yurt d fl temsilcilik 03

6 Finansal Göstergeler The Banker Dergisi nin Temmuz 2004 say s nda yay mlanan Top 1000 World Banks s ralamas nda, dünyan n en büyük 115. bankas olan T.C. Ziraat Bankas 1863 y l nda kurulmufltur. Bireysel, kurumsal, ticari ve tar msal bankac l k alanlar nda toplam milyonlarla ifade edilen bir müflteri kitlesine bankac l n tüm ürün ve hizmetlerini sunmakta olan T.C. Ziraat Bankas, çiftçiden emekliye, ifladam ndan ö renciye toplumun her kesiminden insanlar m z n bankas d r. T.C. Ziraat Bankas 141 y ld r hizmet sunuyor lk günkü heyecanla çal flmaya, Türkiye ve insanlar için katma de er üretmeye devam ediyor 04

7 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Derecelendirme Bilgileri (2003 ve 2004 y llar na ait tablolar Trilyon TL nin 31 Aral k Toplam Aktifler 56,994 53,112 Likit Aktifler ve Bankalar 5,845 6,920 Menkul K ymetler (Net) 36,020 32,027 Krediler (Net) 9,135 6,259 Mevduat 45,382 38,537 Özkaynaklar 5,047 6,640 Faiz Gelirleri 9,032 12,023 Faiz Giderleri 5,354 8,049 Kurumlar Vergisi Öncesi Kâr 2,228 2,071 Net Kâr 1,531 1,221 Derecelendirmeler (Nisan 2005 itibariyle) Standard & Poor's Yabanc Para Kredi BB- / B Mevduat Sertifikalar BB- / B Görünüm Dura an FitchRatings Yabanc Para BB- / B Ulusal Para A- Görünüm Dura an Moody s Banka Mevduat B2/NP Mali Güç E+ Görünüm Pozitif T.C. Ziraat Bankas ; aktif büyüklü ü, ödenmifl sermaye, mevduat pazar pay, yurt içi flube a, yurt d fl flube a, uluslararas ifltirakleri ve ortakl klar, kârl l k kriterlerine göre Türkiye de 1 numarad r. 05

8 Yönetim Kurulu Ad na T.C. Ziraat Bankas yar nlara yolculu umuzda da bize önderlik edecektir. T.C. Ziraat Bankas bunu baflarmak için gerekli olan büyüklü e, mali güce, yayg nl a ve insan kayna na fazlas yla sahiptir. 06

9 T.C. Ziraat Bankas n n de erli müflterileri, çal flanlar m z ve ifl ortaklar m z, Bankam z kârl ve baflar l bir faaliyet y l n tamamlam flt r. 2004, T.C. Ziraat Bankas n n de iflim ve dönüflüm yolculu unda baflar l bir y l olarak yer alacakt r. Bankam z, özellefltirme nihai hedefine yönelik olarak bafllat lan köklü ve kal c de iflim projesini kesintisiz olarak sürdürmüfl; di er taraftan, özel sektör anlay fl yla flekillendirdi i bankac l k ürün ve hizmetlerini toplumun her kesiminden milyonlarca müflterisine sunmaya devam etmifltir. Ekonomik ve siyasi ortam, bankac l k sektörünün büyümesini desteklemektedir. Son üç y ld r, Türkiye imkans z gibi görüneni baflarm fl; siyasi istikrar sa lanm fl ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalanm flt r. Mali denge sa lan rken, GSMH büyüme hedeflerini aflm fl durumdad r. Enflasyon yak n tarihimizde ilk kez, tek haneli de erlere gerilemifltir. Türkiye, dezenflasyonist süreci üstün bir baflar yla yönetmifl; uluslararas kamuoyunda bu anlamda ad ndan övgüyle bahsedilen ve örnek gösterilen bir ekonomi haline gelmifltir. AB süreci 2004 y l, AB ile iliflkiler boyutunda önemli bir y l olarak tarihe geçecektir. 17 Aral k ta Brüksel de gerçekleflen zirvede, AB-Türkiye tam üyelik müzakerelerinin bafllamas na karar verilmifltir. Bu sürecin uzun ve zorlu olaca n biliyoruz. Genel kanaat, Türkiye nin üyeli inin 10 ila 15 y l içinde gerçekleflece i yönündedir. Bu süreçte siyasetçilerden biz bankac lara, ifl adamlar m zdan halk m za hepimize düflen önemli görevler ve sorumluluklar olacakt r. Özetledi imiz makroekonomik istikrar, bankac l k kesiminin tekrar büyüyebilmesi için ihtiyaç duyulan altyap y oluflturmufltur. Sektörümüz bireylere ve reel kesime kaynak sa lama fonksiyonuna h zla ve artan oranda geri dönmeye bafllam flt r. 07

10 Kamu bankac l ndaki de iflim ve yap lanma tüm h z yla devam etmektedir. Kamu bankalar, son y llarda gerçeklefltirilen köklü çal flmalar ile özerk birer yönetime kavuflturulmufllar; tüm faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili i gözeten özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm fllard r. Kamu bankac l ve ülkemizdeki durum Kamu bankac l ndaki de iflim ve yap lanma tüm h z yla devam etmektedir. Kamu bankalar, son y llarda gerçeklefltirilen köklü çal flmalar ile özerk birer yönetime kavuflturulmufllar; tüm faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili i gözeten özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm fllard r. Dünyada kamu bankac l n n seyri incelendi inde üç aflamal bir geliflme sürecinin yafland gözlenmektedir: lk aflamada kamu kesimi, sektörde belirgin bir paya sahiptir; ikinci aflamada ise halka arzlar ve özellefltirme çal flmalar yla kamunun kat l m düflmeye bafllamaktad r. Son aflamada ise kamu, bankac l k kesiminden ya tamamen çekilmekte ya da çok düflük bir oranda temsil edilmektedir. Türkiye de kamunun bankac l k sektörüne kat l m, dünya ülkelerinde gözlenmekte olan üç aflamal geliflim sürecinin birinci aflamas nda yer almaktad r. Üç kamu bankas n n bulundu u ülkemizde, kamu bankalar n n sektördeki paylar %30 lara gerilemifl durumdad r. (1985 te %47). Önümüzdeki dönemde, kamunun Türkiye bankac l k sektöründeki pay n n azalaca bir sürece tan kl k edece iz. Ülkemiz ikinci aflamaya geçmek üzeredir. Bu süreçte, kamu sermayeli bankalar m z n, halka arzlar veya blok sat fllar yoluyla özellefltirilmesi yoluna gidilecektir. Paylaflmak istedi im çok önemli bir nokta, ülkemizin kamu bankac l n n dönüflümü konusunda gösterdi i mükemmel performans ve kararl l kt r ve sonras Bankac l ktaki rekabet devam edecektir. Buna karfl l k baflta bireysel bankac l k olmak üzere bankac l k yeni büyüme f rsatlar sunacakt r. Ekonomik geliflme, bireysel boyutta bankac l k ürün ve hizmetlerini kullanma e ilimini art racakt r. Bireysel emeklilik ve konut kredileri gibi piyasam z için yeni olan ürünler bu büyümeyi tetikleyecektir. Kurumsal ve ticari eksende ise, Anadolu da büyük yayg nl k gösteren küçük ölçekli giriflimler baflta olmak üzere, tüm müflteriler temel bankac l k ürünlerinin yan s ra finansal kiralamadan yat r m ürünlerine kadar çeflitli alanlarda potansiyeli büyük bir pazar oluflturmaktad rlar. 08

11 T.C. Ziraat Bankas n n yar nlar T.C. Ziraat Bankas,141 y ll k bir kurumsal tarihe ve bankac l k gelene ine sahiptir. T.C. Ziraat Bankas, ayn zamanda, ülkemizin en güçlü ve uluslararas piyasada en çok tan nan markas d r. T.C. Ziraat Bankas n n geçmifli, tarihimize fl k tutmaktad r: Osmanl mparatorlu u döneminde faaliyete bafllayan Bankam z, Kurtulufl Savafl n yaflam fl, Cumhuriyetimizin ilan n takiben kalk nma ve büyüme hamlesinde kilit bir rol oynam fl; ça dafl Türkiye nin bugünlere tafl nmas nda görev alm flt r. T.C. Ziraat Bankas yar nlara yolculu umuzda da bize önderlik edecektir. T.C. Ziraat Bankas bunu baflarmak için gerekli olan büyüklü e, mali güce, yayg nl a ve insan kayna na fazlas yla sahiptir. fl ortaklar m za ve baflta Bankam z yönetim ekibi olmak üzere tüm çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür ederim. Sayg lar mla, M. Zeki Say n Yönetim Kurulu Baflkan 09

12 Yönetim Kurulu Osman Ar o lu Yönetim Kurulu Üyesi (Foto rafta yer almamaktad r.) Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür E. Süha Çayköylü Yönetim Kurulu Üyesi M. Zeki Say n Yönetim Kurulu Baflkan 10

13 Temmuz 2005 itibariyle T.C. Ziraat Bankas Yönetim Kurulu afla daki gibidir: Prof. Dr. lhan Uluda, Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Mumcuo lu, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Can Ak n Ça lar, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ulus, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ar o lu, Yönetim Kurulu Üyesi M. Emin Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Aktafl, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Sayg, Denetçi Abdullah Yalç n, Denetçi brahim Hakk Tuncay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. lhan Uluda Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Süleyman Sayg Denetçi Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Abdullah Yalç n Denetçi Burhanettin Aktafl Yönetim Kurulu Üyesi 11

14 Genel Müdür ün Mesaj T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda artan oranda katma de er üretmeye ve uzun soluklu de iflim stratejisini kesintisiz olarak uygulamaya devam etmifltir. 12

15 Performans Bankam z 2004 y l nda mükemmel bir performans göstermifl; kurumsal tarihimizde yeni bir kilometre tafl kaydedilmifltir. Toplam varl klar m z reel %7 art fl kaydederek 57 katrilyon TL ye ulaflm fl; ayn dönem itibariyle, müflterilerimizin bize emanet etti i mevduatlar %18 art fl göstererek 45 katrilyon TL olmufltur. Bankam z n reel kesime deste ini en güzel flekilde yans tan plasman hacmimiz ise, 2003 e göre %46 l k art fl ile 9 katrilyon TL ye ulaflm flt r. T.C. Ziraat Bankas 2004 y l faaliyetleri sonucunda 1,5 katrilyon TL net kâr elde ederek ülkemizin en kârl bankas olmufltur. Ayn dönemde özkaynaklar m z 5 katrilyon TL olurken, sermaye yeterlilik rasyomuz ise %51 oran nda gerçekleflmifltir. Özetledi im bu gurur tablosu T.C. Ziraat Bankas ekibinin özverili ve tutkulu çal flmas n n bir sonucudur. Bu baflar özel sektör anlay fl ile çal flman n bir sonucudur y l n n sonunda ortaya ç kan bu üstün baflar tablosu, devletin sermayedar oldu u Bankam z n, özel sektör yaklafl m ile yönetilmesinin aç k bir sonucudur. T.C. Ziraat Bankas, son dört y ld r, özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm flt r. Bankam z, kamu otoritesinin bize verdi i görevleri eksiksiz yerine getirirken, di er taraftan, piyasa koflullar nda rekabet etmenin gereklerini tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde istisnas z olarak uygulamaya koymufl; verimlili i ve etkinli i gözetmifltir. T.C. Ziraat Bankas, gerçeklefltirmifl oldu u dönüflüm ile klasik kamu kuruluflu görünümünden ve iflleyiflinden kurtulmufltur. Uzun vadeli, kal c ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan yap sal de iflim büyük ölçüde tamamlanm flt r. Türkiye nin en büyük, en yayg n ve en global bankas Bankam z n mali göstergeleri, sahip oldu umuz ölçe i ve gücümüzü çok yal n bir flekilde anlat yor. Bu ölçek ve güç, bizi Türkiye nin en büyük, en yayg n ve en global bankas olarak konumland r yor. Bu tan m, ayn zamanda, Bankam z n sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün temellerini oluflturan büyüme dinamiklerini de içermektedir. T.C. Ziraat Bankas, insan m za mümkün olan her yerde hizmet sunman n sonsuz yar fl içindedir. - T.C. Ziraat Bankas, il ve ilçelerdeki yurt içi flubesi ile baflka hiçbir bankan n bulunmad 453 yerleflim yerinde müflterilerine hizmet sunmaktad r. 13

16 - Türkmenistan dan Almanya ya, ABD den Pakistan a, dünyan n 16 farkl ülkesindeki hizmet noktalar m z, Türk ifladam na uluslararas alanda destek olmaktad r. - Yurt içi ifltiraklerimiz ise, Bankam z n hizmet ve ürün yelpazesini eksiksiz ve zengin hale getirmektedir. En büyük, en yayg n ve en global Türk bankas olmam z, önümüzde duran muazzam potansiyeli de ortaya koymaktad r. Önemli olan, bu eflsiz olana do ru zamanda, do ru stratejiyle ve do ru bir flekilde yöneterek tüm Türkiye için katma de ere dönüfltürebilmektir. Geliflme eksenlerimiz Son dört y ld r kesintisiz uygulad m z stratejilerimiz, T.C. Ziraat Bankas n her geçen gün ileriye tafl makta, Türk bankac l k sektörünün en büyük kat l mc s, piyasa yap c s ve ödemeler sisteminin kalbi olarak konumunu güçlendirmektedir. T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda bafllatt reel kesime artan oranda finansal destek olma çabas na devam etmektedir. Bu kapsamda baflta küçük iflletmeler olmak üzere üreten, istihdam sa layan, ihracat yapan tüm giriflimcilerin yan nda yer almay ve ihtiyaçlar olan bankac l k hizmetlerini en iyi flekilde sunmay hedeflemekteyiz. Reel kesime olan plasmanlar m z n bilanço içindeki pay n h zla art rmay öngörüyoruz. Keza, bunu bankac l n temel görevi ve ana gelir kayna olarak ön planda tutuyoruz. 141 y ll k gelene imiz olan tar msal bankac l k faaliyetlerimiz büyüyecektir y l nda önemli oranda art fl gösteren tar msal kredilerimiz, önümüzdeki y llarda da bilançomuzun %20 ila 25 ini oluflturacakt r. Tar msal kesimin ihtiyac olan nitelikli ve ça dafl bankac l k hizmetlerini gelifltirmeye ve yayg nlaflt rmaya kararl y z. Milyonlarca insana hizmet veren bir bankay z: Bir y lda, ATM ifllemleri de dahil olmak üzere, emeklilerimiz için 50 milyon kez ifllem yap yor, çiftçilerimize 8 milyon kez do rudan gelir deste i ve hak sahiplerine 17 milyon kez tasarruf teflvik nema ödemesi gerçeklefltiriyoruz. Bu müflteri kitlesi, bireysel bankac l ktaki büyüme alan m z oluflturmakta, sahip oldu umuz büyük potansiyeli tan mlamaktad r. Hedefimiz, bu büyük kitleye bankac l k ürün ve hizmet sunumumuzu art rmak ve ülkemiz bireysel bankac l n n lideri olmakt r y l nda baflta bireysel krediler olmak üzere bu alanda kaydetti imiz geliflim bunun kuvvetli sinyallerini vermektedir. Orta vadede bireysel plasmanlar m z n toplam plasmanlar m z n %50 sini oluflturmas n hedefliyoruz. Müflteri iliflkileri ve bu iliflkilerin yönetimi üzerinde yo un olarak çal flt m z bir di er konudur. Rekabetin bir gere i olarak her türlü faaliyetimizin oda nda müflterimizi görmemiz gerekti ini biliyoruz. Bu eksende yürüttü ümüz müflteri iliflkileri yönetimi projeleri Bankam za önemli kazan mlar sa layacak, baflta bireysel bankac l k olmak üzere tüm ifl hacimlerimize ve kârl l m za katk da bulunacakt r. Kaliteli hizmet sunmaya odakl y z. Kalitenin belirleyici oldu unu, tüketici tercihinde büyük rol oynad n biliyoruz. Yürütmekte oldu umuz çal flmalar, T.C. Ziraat Bankas n n geleneksel hizmet anlay fl n ça dafl kalite yaklafl mlar ile yo urmam z ve insan m za yepyeni bir çehre ile hizmet vermemizi sa layacakt r. fiube segmentasyonundan ürün tasar mlar na kadar bafllatt m z bir dizi çal flma 2005 y l ndan itibaren devreye girecek ve müflteri memnuniyetini gelifltirmeye bafllayacakt r. Tamamlam fl bulundu umuz biliflim teknolojisi projesi Bankam z çok daha verimli ve etkin bir yap ya dönüfltürmeye bafllam flt r. Ülkemizde merkezi yap ya sahip en büyük banka konumuna ulaflm fl bulunuyoruz. ATM a m z büyütüyoruz y l içinde gerçeklefltirece imiz yat r m sonuçland nda, T.C. Ziraat Bankas, 2,500 ATM ile Türkiye nin en büyük a lar ndan birine sahip olacakt r. Maliyet taban m z sürekli kontrol alt nda tutmaya özen gösteriyoruz. Özel sektör anlay fl yla yönetimin en önemli gereklerinden biri olan verimlili i korumak zorunda oldu umuzu biliyoruz. Bu kapsamda alternatif da t m kanallar m z n kullan m oranlar n h zla art rmaya ve dolay s yla flubelerimiz üzerindeki operasyonel yükü hafifletmeye kararl y z. 14

17 Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek Bu ifade T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisini özetlemektedir. 16 ülkede hizmet veriyoruz. Bu yayg nl m z, Türk ifladam na dünyan n hemen her k tas nda hizmet sunmam z olanakl k lmaktad r. Di er taraftan Bankam z n sahip oldu u yayg n ve güçlü muhabir iliflkileri her türlü ihracat, ithalat ve yap land r lm fl finansman iflleminde müflterilerimize en iyiyi sunmam za imkan tan maktad r. En global Türk bankas olman n bize yükledi i zor görevin bilincindeyiz. Bu göreve uygun olarak, uluslararas piyasadaki varl m z güçlendirmeye ve yeni hizmet noktalar açmaya devam edece iz. Amac m z Türk insan n n giriflimcili ine dünyan n neresinde olursa olsun destek olmak ve hizmet sunmakt r. Özellefltirme T.C. Ziraat Bankas n n gündemindeki öncelikli konu özellefltirmedir. Bu hedefe uygun olarak yo un çal flmalara devam edilmektedir. Kendilerinin, son iki y ld r gerçeklefltirdikleri özverili çal flmalar T.C. Ziraat Bankas n n kurumsal tarihindeki müstesna yerini alm flt r. Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan Vekili s fat yla görev yapan Say n Prof. Dr. lhan Uluda, engin bilgi ve deneyimlerini bundan böyle Yönetim Kurulu Baflkan m z olarak bizimle paylaflmaya ve bize k lavuzluk etmeye devam edecektir. Say n Uluda yeni görevinden dolay tebrik ederim. En büyük, en yayg n ve en global olman n rekabeti belirleyece i yar nlarda Türk bankac l k sektörünün lideri olmaya devam edece iz. Bankam z n 21 bin çal flan bu hedefe yönelik olarak örnek ve özverili çal flmalar n sürdürmektedir. Bu vesileyle, bize olan güvenini asla yitirmeyen müflterilerimize, muhabir bankalar m za ve tüm ekibimize 2004 y l ndaki katk lar ndan dolay teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, T.C. Ziraat Bankas, özellefltirme çal flmas alan nda da bir baflar öyküsü ve uluslararas örnek olmaya kararl d r. Nöbet de iflikli i, teflekkür ve tebrik Faaliyet raporumuzun yay na haz rlanmakta oldu u bu günlerde Bankam z Yönetim Kurulu nda nöbet de ifliklikleri yaflanmaktad r: Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n M. Zeki Say n, Yönetim Kurulu Üyelerinden Say n Emin Süha Çayköylü, Say n brahim Hakk Tuncay Yönetim ve cra Kurulu Üyelerimizden Say n Erol Berktafl ve Say n Nurzahit Keskin görev dönemlerini tamamlam fl bulunmaktad rlar. Bu vesileyle Say n M. Zeki Say n baflta olmak üzere görev dönemlerini tamamlayan sevgili mesai arkadafllar m za tüm ekibimiz ad na teflekkür etmek ve üstlendikleri yeni görevlerde baflar lar dilemek isterim. Can Ak n Ça lar Genel Müdür 15

18 cra Kurulu Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 16

19 Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Murahhas Üye 1962 y l nda do du. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ayn üniversitenin Para ve Bankac l k master program n tamamlad. ABD Boston Üniversitesi'nde Bankac l k ve Finans dal nda master yapt y l nda Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nda Bankalar Yeminli Murak pl görevine bafllayan Ça lar, 1997 y l nda Egebank'ta Genel Müdür Yard mc l ve daha sonra Ege Yat r m Menkul De erler'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu y l ndan itibaren özel bir finans kurumunda Genel Müdür olarak görev yapt. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1959 y l nda do du. ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankac l k Enstitüsü nde master yapt y llar aras nda Garanti Bankas 'nda Otomasyon, Muhabir liflkiler, D fl fllemler, tam yetkili flubelerde, Fon Yönetimi Planlama, Planlama ve Bütçe, Kredi Pazarlama gibi muhtelif müdürlüklerde çal flt. Çok uluslu bir flirketin muhasebe, mali kontrol ve risk yönetimi müdürlü ü görevini de yapan Berktafl, T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1952 y l nda do du. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nden mezun oldu de Akbank Teftifl Kurulu nda mesle e bafllad, sonras nda Akbank ve D flbank'ta müfettifllik, fiube Müdür Yard mc l, Personel Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Baflkanl gibi görevlerde bulundu. Çeflitli özel kurulufllarda yöneticilik ve dan flmanl k yapt. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1962 y l nda do du. Anadolu Üniversitesi Afyon ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi'nde Lisans, Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Uluslararas Bankac l k Bölümü'nde yüksek lisans yapt. Çal flma hayat na Marmara Üniversitesi'nde ö retim görevlisi olarak bafllayan Keskin, daha sonra özel sektöre geçerek uluslararas bir flirkette ba ms z denetçi ve yönetim dan flman olarak çal flt. Çeflitli ulusal ve çok uluslu flirketlerde insan kaynaklar alan nda üst düzey yönetici olarak çal flan Keskin, doktora tez çal flmalar nedeniyle Manchester Üniversitesi'nde bulundu. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1965 y l nda do du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. ABD Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi master program n tamamlad y llar aras nda Hazine Müsteflarl 'nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu y llar aras nda Egebank'ta Genel Müdür Yard mc l yapt y l nda Asya Finans Kurumu'nun kurulufl görevini üstlendi ve Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2000 y l na kadar görev yapt y llar aras nda Okur Ulusal Pazarlama Sat fl ve Da t m Hizmetleri'nde Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l görevinde bulundu. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. 17

20 Üst Yönetim Mustafa Nazl o lu Lütfi Coflkun Özek Genel Müdür Genel Müdür Yard mc s Yard mc s Bilanço Konsolidasyon Bireysel ve D fl Raporlama Bankac l k Risk Yönetimi ve ç Denetim (Foto rafta yer almamaktad r.) Dr. Muzaffer fiahin Genel Müdür Yard mc s Kurumsal, Ticari ve Bireysel Krediler Takipteki Krediler Ömer Elmas Bafl Hukuk Müflaviri Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 18 Senih Boyac gil Genel Müdür Yard mc s Ticari ve Tar msal Bankac l k Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cem Özflen Genel Müdür Yard mc s Hazine Yönetimi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür

21 Atilla Çetiner Genel Müdür Yard mc s Muhabir ve Yurtd fl liflkiler fltirakler Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aysun Yoltar Genel Müdür Yard mc s Mali Kontrol ve Planlama Emin Çub kc Genel Müdür Yard mc s Tar msal Krediler Cenap Ergün Teftifl Kurulu Baflkan Yusuf Bilmez Genel Müdür Yard mc s Operasyon ve Hizmetler fieref Aksaç Genel Müdür Yard mc s Organizasyon ve nsan Kaynaklar 19

22 Görünüm ve Stratejiler T.C. Ziraat Bankas, Türkiye nin ekonomik büyüme ve geliflme sürecinin en önemli dinamolar ndan biri olmufltur. 141 y ll k kurumsal tarihinde, insanlar n hayallerini gerçe e dönüfltürmelerine önderlik etmifl ve baflta tar msal kesim olmak üzere ekonomik faaliyete sürekli kaynak sa lam flt r. Bugün ise ülkemizin mali bak mdan en güçlü, hizmet a bak m ndan en yayg n ve dünyaya eriflimi aç s ndan en global Türk bankas olarak maliyet taban düflük, sat fl ve kaliteli hizmet gücü yüksek bir kitle bankas na dönüflmektedir. Müflteri memnuniyetini yükseltme anlam nda çarpan rolü oynamas beklenen bu dönüflüm; T.C. Ziraat Bankas n n reel sektör iliflkilerini yeniden, derin ve köklü bir flekilde tesis etmesine yard mc olacakt r. 20

23 2004 y l n n sonunda T.C. Ziraat Bankas : Ülkemizin en kârl bankas konumundad r y l n n sonunda T.C. Ziraat bankas 1.5 katrilyon TL net kâr elde etmifltir. Bankan n toplam plasmanlar %46 oran nda artarak 9 katrilyon TL ye ulaflm flt r. fl hacimleri, tüm alanlarda art fl göstermifltir. Bu art fl özellikle tar msal (%283), ticari (%158) ve bireysel (%111) kredilerde belirgindir. Banka, geleneksel, sa lam mevduat taban n korumaktad r. Türkiye deki toplam mevduat n %22 si T.C. Ziraat Bankas na emanet edilmifltir. Dönüflüm devam ediyor 2001 y l nda bafllayan T.C. Ziraat Bankas dönüflüm projesi, bankac l k sektöründe bugüne dek efline rastlanmam fl boyutlarda alt ve üst yap de iflikli ini içermifltir. Bu çal flma 2004 y l nda da farkl eksenlerde devam ederken, T.C. Ziraat Bankas, sahip oldu u büyük güç ile bireysel, kurumsal, ticari ve tar msal bankac l k alanlar ndaki iddial geliflmesini sürdürmüfltür. T.C. Ziraat Bankas gibi kökleri tarihin derinliklerine uzanan kurumlar, toplumlar n hayat nda çok önemli sosyal görevlere de sahiptirler. Banka, bu sosyal sorumlulu un bilincinde olarak, baflka hiçbir bankan n bulunmad 453 yurt noktas nda da müflterilerine hizmet vermekte, baflak logosunun temsil etti i güven ve korumay sunmaktad r. Toplam Aktifler Trilyon TL Toplam Krediler Trilyon TL Toplam Mevduat Trilyon TL Net Kâr Trilyon TL 53,112 56,994 6,259 9,135 38,537 45,382 1,221 1,

24 Müflteriye daha iyi ve daha kaliteli hizmet için Ülkemizdeki en genifl müflteri iletiflimini yönetme yetkinli ine ve ölçe ine sahip banka olan T.C. Ziraat Bankas, hizmet ve ürün sunumunu daha kaliteli, daha verimli ve daha h zl gerçeklefltirmeyi hedefleyen çal flmalar na 2004 y l nda da devam etmifltir. Bu kapsamda gerçeklefltirilen ve ülkemizde bugüne dek hayata geçirilen en kapsaml biliflim teknolojisi çal flmalar ndan biri olan projesi tamamlanm fl bulunmaktad r. Bu proje ile Banka, baflta müflteri iliflkileri yönetimi olmak üzere yeni ürün gelifltirmeye, hizmet h z n art rmaya ve hizmet kalitesini tüm eksenlerde yükseltmeye olanak tan yan merkezi bir alt yap ya kavuflmufltur. Proje kapsam nda T.C. Ziraat Bankas flubelerinde kullan lan ATM lerin merkezden yönetilmesine imkan sa layacak ATM merkezilefltirme çal flmalar Eylül 2004 tarihinde tamamlanm flt r. projesinin tamamlanmas yla beraber T.C. Ziraat Bankas, Türkiye de merkezi sistemde çal flan en büyük banka konumuna ulaflm flt r. Müflteri iliflkileri T.C. Ziraat Bankas n n amac, müflterilerin banka ürün ve hizmetlerine olan sadakatini artt rma, sad k ve kârl müflterileri ile iliflkilerini devam ettirme ve yeni müflteriler kazanma yetene ini gelifltirerek Müflteri liflkileri Yönetimi yaklafl m do rultusunda stratejiler oluflturmakt r. Müflteri ihtiyaçlar n n anlafl lmas ve müflterilerin anlaml segmentlere ayr lmas, ürün portföyünün müflteri ihtiyaçlar na uygun hale getirilmesi, uygun da t m kanallar n n gelifltirilmesi ve kullan lmas ile müflteri odakl bir model üzerinde çal flmalar sürdürülmektedir. Bankam z, bu hedefine uygun olarak, merkezilefltirme çal flmas n n ard ndan müflteriye yönelik projelere a rl k vermifltir. Bu amaçla Ankara da aç lm fl Özel Bankac l k fiubesi özellikli müflterilere baflar yla hizmet vermeye devam etmektedir. A rl kl olarak emekli maafl ödeyen 69 Özel fllem Merkezi nin rehabilitasyonu da bu kapsamda tamamlanm fl, özel ifllem merkezlerinin fiziksel ortamlar n n iyilefltirilmesi için; banko yerleflimleri, müflteri holünün geniflletilmesi, müflteri oturma gruplar, fl kland rma ve benzeri iç dekorasyona dönük tespit edilen düzeltici önlemler al nm flt r. Bankam z, segmentasyon çal flmas n n çok önemli bir parças olarak, ödeme ve tahsilat amaçl ifllemlerini elveriflli yerlerde, genel flube uygulamas n n d fl na çekmeyi planlamaktad r. Bu yeni uygulama, T.C. Ziraat Bankas n n periyodik olarak gerçeklefltirdi i emekli, tasarruf teflvik, do rudan gelir deste i ödemeleri gibi sosyal görevlerinin daha h zl ve müflteri memnuniyetini yükseltecek bir flekilde sunumuna olanak tan yacak ve di er müflterilerin de daha iyi hizmet almas n sa layacakt r. 22

25 T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en büyük bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Banka klasik bankac l k fonksiyonlar ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak, toplumun her kesiminden insan ilgilendiren toplumsal sorumluluklara da sahiptir. T.C. Ziraat Bankas, müflteri segmentasyonu çal flmas n n baflta müflteri iliflkilerinin yönetimi ve müflteri portföyünün oluflturulmas eksenlerinde bir momentum yarataca na ve özel sektör anlay fl ile yönetim yaklafl m n n yayg nlaflmas nda rol oynayaca na inanmaktad r. Türkiye nin en büyük bankac l k ifllem hacmi T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en büyük bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Banka klasik bankac l k fonksiyonlar ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak, toplumun her kesiminden insan ilgilendiren toplumsal sorumluluklara da sahiptir. Banka bu görevleri kapsam nda, 2004 y l nda: Emekli Sand, Ba kur, SSK ve 65 yafl emekli maafl ödemesi programlar kapsam nda 34 milyon kez emekli maafl ödemesi, 17.5 milyon kifliye tasarrufu teflvik nema ödemesi, 8 milyon çiftçiye do rudan gelir deste i ödemesi, 2 milyon kifliye ö renci kredisi ve burs ödemesi gerçeklefltirmifltir. Bu say lar, T.C. Ziraat Bankas n n ülkemizin en büyük ifllem hacmine sahip bankas oldu unu ve ayn zamanda böylesi bir hacmi iflleyebilecek en büyük kapasiteyi bar nd rd n da göstermektedir. Verimlilik ve etkinlik için Alternatif Da t m Kanallar n n artan oranda kullan m Bankac l kta etkin maliyet yönetimi, rekabet edebilmenin temel tafllar ndan biridir. T.C. Ziraat Bankas n n hedefi, alternatif da t m kanallar üzerinden gerçekleflen hizmet ve ürün sunumlar n art rmak ve bu kanallar maliyet taban n n kontrolünde etkin bir araç olarak kullanmakt r. T.C. Ziraat Bankas 2004 y l nda ülkemizde bugüne dek gerçeklefltirilen en büyük ATM projelerinden birini bafllatm fl ve 800 yeni ATM nin al m n tamamlam flt r. ATM kurulumlar n n 2005 y l n n sonuna kadar bitmesi ve tamam n n y l içinde kademeli olarak T.C. Ziraat Bankas n n hizmet sunum a na dahil olmas beklenmektedir. Banka, biliflim teknolojileri alan nda yürüttü ü çal flmalar kapsam nda ATM lerin hizmet ve fonksiyonlar n gelifltirici projeler üzerindeki çal flmalar na da devam etmektedir. 23

26 Bankan n önemle üzerinde durdu u bir di er çal flma nternet Bankac l projesidir. Bu çal flma tamamlanm fl olup banka içi kullan m ve test için personele aç lm flt r. Projenin 2005 y l nda müflterilere sunumu gerçeklefltirilecektir. Çiftçilerin bankas T.C. Ziraat Bankas 141 y ld r çiftçinin sand, çiftçinin bankas d r. Kuruldu u 1863 ten beri, her zaman tar m n ve çiftçinin yan nda yer alan Bankam z, kurumsal tarihi boyunca bu misyonun kendisine yükledi i zor ve a r görevleri baflar yla yerine getirmifl, tar msal bankac l n ülkemizdeki etkili uygulay c s olmufltur. Yeniden yap lanan Bankam z n tar msal kesime bak fl aç s da de iflmifl; mevcut ve potansiyel tar msal müflterilere tar msal krediler ile birlikte di er bankac l k ürünlerinin de sunulmas ve böylece kârl l k ve verimlilik ilkeleri do rultusunda daha iyi hizmet verilmesi amaçlanm flt r. Tar msal kredilerde büyüme Bankam z 2004 y l nda tar m destekleme misyonunu ülke geneline yaym fl, tar msal kredi açma yetkisine sahip flubeleriyle bu misyonu sürdürmeye devam etmifltir. T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda uygulanan kredi politikas çerçevesinde tar m kesimine organik tar m, hayvansal üretim, sertifikal tohum kullan m, serac l k vb. tüm konularda 48,500 üreticiye 413 trilyon TL sübvansiyonlu kredi kulland r lm flt r. Tar msal Kredilerdeki Geliflme Trilyon TL 1,076 Ticari Kredilerdeki Geliflme Trilyon TL 2,

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Türkiye nin lokomotifi

Türkiye nin lokomotifi çindekiler Türkiye nin lokomotifi Sunufl 2- Vizyon ve Misyon 3- Kurumsal Profil 4- Bafll ca Finansal Göstergeler 6- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 8- Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12- Genel

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı