En büyük, en yayg n, en global

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "En büyük, en yayg n, en global"

Transkript

1 En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004

2 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler 31 T.C. Ziraat Bankas nda Risk Yönetimi ve Kontrol 32 Topluma, Bilime, Kültüre, Sanata ve Spora Katk 34 T.C. Ziraat Bankas Müzesi 36 T.C. Ziraat Bankas n n Uluslararas Hizmet A 39 T.C. Ziraat Bankas n n Yurt çi fltirakleri 42 Denetim Raporu 121 Adresler

3 Bu 3 özellik T.C. Ziraat Bankas n tan ml yor. 01

4 T.C. Ziraat Bankas en büyük*, en yayg n** ve en global*** Türk bankas d r. 02

5 43 milyar ABD Dolar l k aktif toplam 21,118 personel 81 il, 1,048 ilçe ve beldede 1,137 yurt içi flube 16 ülkede bankac l k faaliyetleri, 9 yurt d fl ifltirak, 9 yurt d fl flube, 2 yurt d fl temsilcilik 03

6 Finansal Göstergeler The Banker Dergisi nin Temmuz 2004 say s nda yay mlanan Top 1000 World Banks s ralamas nda, dünyan n en büyük 115. bankas olan T.C. Ziraat Bankas 1863 y l nda kurulmufltur. Bireysel, kurumsal, ticari ve tar msal bankac l k alanlar nda toplam milyonlarla ifade edilen bir müflteri kitlesine bankac l n tüm ürün ve hizmetlerini sunmakta olan T.C. Ziraat Bankas, çiftçiden emekliye, ifladam ndan ö renciye toplumun her kesiminden insanlar m z n bankas d r. T.C. Ziraat Bankas 141 y ld r hizmet sunuyor lk günkü heyecanla çal flmaya, Türkiye ve insanlar için katma de er üretmeye devam ediyor 04

7 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Derecelendirme Bilgileri (2003 ve 2004 y llar na ait tablolar Trilyon TL nin 31 Aral k Toplam Aktifler 56,994 53,112 Likit Aktifler ve Bankalar 5,845 6,920 Menkul K ymetler (Net) 36,020 32,027 Krediler (Net) 9,135 6,259 Mevduat 45,382 38,537 Özkaynaklar 5,047 6,640 Faiz Gelirleri 9,032 12,023 Faiz Giderleri 5,354 8,049 Kurumlar Vergisi Öncesi Kâr 2,228 2,071 Net Kâr 1,531 1,221 Derecelendirmeler (Nisan 2005 itibariyle) Standard & Poor's Yabanc Para Kredi BB- / B Mevduat Sertifikalar BB- / B Görünüm Dura an FitchRatings Yabanc Para BB- / B Ulusal Para A- Görünüm Dura an Moody s Banka Mevduat B2/NP Mali Güç E+ Görünüm Pozitif T.C. Ziraat Bankas ; aktif büyüklü ü, ödenmifl sermaye, mevduat pazar pay, yurt içi flube a, yurt d fl flube a, uluslararas ifltirakleri ve ortakl klar, kârl l k kriterlerine göre Türkiye de 1 numarad r. 05

8 Yönetim Kurulu Ad na T.C. Ziraat Bankas yar nlara yolculu umuzda da bize önderlik edecektir. T.C. Ziraat Bankas bunu baflarmak için gerekli olan büyüklü e, mali güce, yayg nl a ve insan kayna na fazlas yla sahiptir. 06

9 T.C. Ziraat Bankas n n de erli müflterileri, çal flanlar m z ve ifl ortaklar m z, Bankam z kârl ve baflar l bir faaliyet y l n tamamlam flt r. 2004, T.C. Ziraat Bankas n n de iflim ve dönüflüm yolculu unda baflar l bir y l olarak yer alacakt r. Bankam z, özellefltirme nihai hedefine yönelik olarak bafllat lan köklü ve kal c de iflim projesini kesintisiz olarak sürdürmüfl; di er taraftan, özel sektör anlay fl yla flekillendirdi i bankac l k ürün ve hizmetlerini toplumun her kesiminden milyonlarca müflterisine sunmaya devam etmifltir. Ekonomik ve siyasi ortam, bankac l k sektörünün büyümesini desteklemektedir. Son üç y ld r, Türkiye imkans z gibi görüneni baflarm fl; siyasi istikrar sa lanm fl ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalanm flt r. Mali denge sa lan rken, GSMH büyüme hedeflerini aflm fl durumdad r. Enflasyon yak n tarihimizde ilk kez, tek haneli de erlere gerilemifltir. Türkiye, dezenflasyonist süreci üstün bir baflar yla yönetmifl; uluslararas kamuoyunda bu anlamda ad ndan övgüyle bahsedilen ve örnek gösterilen bir ekonomi haline gelmifltir. AB süreci 2004 y l, AB ile iliflkiler boyutunda önemli bir y l olarak tarihe geçecektir. 17 Aral k ta Brüksel de gerçekleflen zirvede, AB-Türkiye tam üyelik müzakerelerinin bafllamas na karar verilmifltir. Bu sürecin uzun ve zorlu olaca n biliyoruz. Genel kanaat, Türkiye nin üyeli inin 10 ila 15 y l içinde gerçekleflece i yönündedir. Bu süreçte siyasetçilerden biz bankac lara, ifl adamlar m zdan halk m za hepimize düflen önemli görevler ve sorumluluklar olacakt r. Özetledi imiz makroekonomik istikrar, bankac l k kesiminin tekrar büyüyebilmesi için ihtiyaç duyulan altyap y oluflturmufltur. Sektörümüz bireylere ve reel kesime kaynak sa lama fonksiyonuna h zla ve artan oranda geri dönmeye bafllam flt r. 07

10 Kamu bankac l ndaki de iflim ve yap lanma tüm h z yla devam etmektedir. Kamu bankalar, son y llarda gerçeklefltirilen köklü çal flmalar ile özerk birer yönetime kavuflturulmufllar; tüm faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili i gözeten özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm fllard r. Kamu bankac l ve ülkemizdeki durum Kamu bankac l ndaki de iflim ve yap lanma tüm h z yla devam etmektedir. Kamu bankalar, son y llarda gerçeklefltirilen köklü çal flmalar ile özerk birer yönetime kavuflturulmufllar; tüm faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili i gözeten özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm fllard r. Dünyada kamu bankac l n n seyri incelendi inde üç aflamal bir geliflme sürecinin yafland gözlenmektedir: lk aflamada kamu kesimi, sektörde belirgin bir paya sahiptir; ikinci aflamada ise halka arzlar ve özellefltirme çal flmalar yla kamunun kat l m düflmeye bafllamaktad r. Son aflamada ise kamu, bankac l k kesiminden ya tamamen çekilmekte ya da çok düflük bir oranda temsil edilmektedir. Türkiye de kamunun bankac l k sektörüne kat l m, dünya ülkelerinde gözlenmekte olan üç aflamal geliflim sürecinin birinci aflamas nda yer almaktad r. Üç kamu bankas n n bulundu u ülkemizde, kamu bankalar n n sektördeki paylar %30 lara gerilemifl durumdad r. (1985 te %47). Önümüzdeki dönemde, kamunun Türkiye bankac l k sektöründeki pay n n azalaca bir sürece tan kl k edece iz. Ülkemiz ikinci aflamaya geçmek üzeredir. Bu süreçte, kamu sermayeli bankalar m z n, halka arzlar veya blok sat fllar yoluyla özellefltirilmesi yoluna gidilecektir. Paylaflmak istedi im çok önemli bir nokta, ülkemizin kamu bankac l n n dönüflümü konusunda gösterdi i mükemmel performans ve kararl l kt r ve sonras Bankac l ktaki rekabet devam edecektir. Buna karfl l k baflta bireysel bankac l k olmak üzere bankac l k yeni büyüme f rsatlar sunacakt r. Ekonomik geliflme, bireysel boyutta bankac l k ürün ve hizmetlerini kullanma e ilimini art racakt r. Bireysel emeklilik ve konut kredileri gibi piyasam z için yeni olan ürünler bu büyümeyi tetikleyecektir. Kurumsal ve ticari eksende ise, Anadolu da büyük yayg nl k gösteren küçük ölçekli giriflimler baflta olmak üzere, tüm müflteriler temel bankac l k ürünlerinin yan s ra finansal kiralamadan yat r m ürünlerine kadar çeflitli alanlarda potansiyeli büyük bir pazar oluflturmaktad rlar. 08

11 T.C. Ziraat Bankas n n yar nlar T.C. Ziraat Bankas,141 y ll k bir kurumsal tarihe ve bankac l k gelene ine sahiptir. T.C. Ziraat Bankas, ayn zamanda, ülkemizin en güçlü ve uluslararas piyasada en çok tan nan markas d r. T.C. Ziraat Bankas n n geçmifli, tarihimize fl k tutmaktad r: Osmanl mparatorlu u döneminde faaliyete bafllayan Bankam z, Kurtulufl Savafl n yaflam fl, Cumhuriyetimizin ilan n takiben kalk nma ve büyüme hamlesinde kilit bir rol oynam fl; ça dafl Türkiye nin bugünlere tafl nmas nda görev alm flt r. T.C. Ziraat Bankas yar nlara yolculu umuzda da bize önderlik edecektir. T.C. Ziraat Bankas bunu baflarmak için gerekli olan büyüklü e, mali güce, yayg nl a ve insan kayna na fazlas yla sahiptir. fl ortaklar m za ve baflta Bankam z yönetim ekibi olmak üzere tüm çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür ederim. Sayg lar mla, M. Zeki Say n Yönetim Kurulu Baflkan 09

12 Yönetim Kurulu Osman Ar o lu Yönetim Kurulu Üyesi (Foto rafta yer almamaktad r.) Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür E. Süha Çayköylü Yönetim Kurulu Üyesi M. Zeki Say n Yönetim Kurulu Baflkan 10

13 Temmuz 2005 itibariyle T.C. Ziraat Bankas Yönetim Kurulu afla daki gibidir: Prof. Dr. lhan Uluda, Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Mumcuo lu, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Can Ak n Ça lar, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ulus, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ar o lu, Yönetim Kurulu Üyesi M. Emin Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Aktafl, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Sayg, Denetçi Abdullah Yalç n, Denetçi brahim Hakk Tuncay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. lhan Uluda Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Süleyman Sayg Denetçi Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Abdullah Yalç n Denetçi Burhanettin Aktafl Yönetim Kurulu Üyesi 11

14 Genel Müdür ün Mesaj T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda artan oranda katma de er üretmeye ve uzun soluklu de iflim stratejisini kesintisiz olarak uygulamaya devam etmifltir. 12

15 Performans Bankam z 2004 y l nda mükemmel bir performans göstermifl; kurumsal tarihimizde yeni bir kilometre tafl kaydedilmifltir. Toplam varl klar m z reel %7 art fl kaydederek 57 katrilyon TL ye ulaflm fl; ayn dönem itibariyle, müflterilerimizin bize emanet etti i mevduatlar %18 art fl göstererek 45 katrilyon TL olmufltur. Bankam z n reel kesime deste ini en güzel flekilde yans tan plasman hacmimiz ise, 2003 e göre %46 l k art fl ile 9 katrilyon TL ye ulaflm flt r. T.C. Ziraat Bankas 2004 y l faaliyetleri sonucunda 1,5 katrilyon TL net kâr elde ederek ülkemizin en kârl bankas olmufltur. Ayn dönemde özkaynaklar m z 5 katrilyon TL olurken, sermaye yeterlilik rasyomuz ise %51 oran nda gerçekleflmifltir. Özetledi im bu gurur tablosu T.C. Ziraat Bankas ekibinin özverili ve tutkulu çal flmas n n bir sonucudur. Bu baflar özel sektör anlay fl ile çal flman n bir sonucudur y l n n sonunda ortaya ç kan bu üstün baflar tablosu, devletin sermayedar oldu u Bankam z n, özel sektör yaklafl m ile yönetilmesinin aç k bir sonucudur. T.C. Ziraat Bankas, son dört y ld r, özel sektör anlay fl ile yeniden yap land r lm flt r. Bankam z, kamu otoritesinin bize verdi i görevleri eksiksiz yerine getirirken, di er taraftan, piyasa koflullar nda rekabet etmenin gereklerini tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde istisnas z olarak uygulamaya koymufl; verimlili i ve etkinli i gözetmifltir. T.C. Ziraat Bankas, gerçeklefltirmifl oldu u dönüflüm ile klasik kamu kuruluflu görünümünden ve iflleyiflinden kurtulmufltur. Uzun vadeli, kal c ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan yap sal de iflim büyük ölçüde tamamlanm flt r. Türkiye nin en büyük, en yayg n ve en global bankas Bankam z n mali göstergeleri, sahip oldu umuz ölçe i ve gücümüzü çok yal n bir flekilde anlat yor. Bu ölçek ve güç, bizi Türkiye nin en büyük, en yayg n ve en global bankas olarak konumland r yor. Bu tan m, ayn zamanda, Bankam z n sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün temellerini oluflturan büyüme dinamiklerini de içermektedir. T.C. Ziraat Bankas, insan m za mümkün olan her yerde hizmet sunman n sonsuz yar fl içindedir. - T.C. Ziraat Bankas, il ve ilçelerdeki yurt içi flubesi ile baflka hiçbir bankan n bulunmad 453 yerleflim yerinde müflterilerine hizmet sunmaktad r. 13

16 - Türkmenistan dan Almanya ya, ABD den Pakistan a, dünyan n 16 farkl ülkesindeki hizmet noktalar m z, Türk ifladam na uluslararas alanda destek olmaktad r. - Yurt içi ifltiraklerimiz ise, Bankam z n hizmet ve ürün yelpazesini eksiksiz ve zengin hale getirmektedir. En büyük, en yayg n ve en global Türk bankas olmam z, önümüzde duran muazzam potansiyeli de ortaya koymaktad r. Önemli olan, bu eflsiz olana do ru zamanda, do ru stratejiyle ve do ru bir flekilde yöneterek tüm Türkiye için katma de ere dönüfltürebilmektir. Geliflme eksenlerimiz Son dört y ld r kesintisiz uygulad m z stratejilerimiz, T.C. Ziraat Bankas n her geçen gün ileriye tafl makta, Türk bankac l k sektörünün en büyük kat l mc s, piyasa yap c s ve ödemeler sisteminin kalbi olarak konumunu güçlendirmektedir. T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda bafllatt reel kesime artan oranda finansal destek olma çabas na devam etmektedir. Bu kapsamda baflta küçük iflletmeler olmak üzere üreten, istihdam sa layan, ihracat yapan tüm giriflimcilerin yan nda yer almay ve ihtiyaçlar olan bankac l k hizmetlerini en iyi flekilde sunmay hedeflemekteyiz. Reel kesime olan plasmanlar m z n bilanço içindeki pay n h zla art rmay öngörüyoruz. Keza, bunu bankac l n temel görevi ve ana gelir kayna olarak ön planda tutuyoruz. 141 y ll k gelene imiz olan tar msal bankac l k faaliyetlerimiz büyüyecektir y l nda önemli oranda art fl gösteren tar msal kredilerimiz, önümüzdeki y llarda da bilançomuzun %20 ila 25 ini oluflturacakt r. Tar msal kesimin ihtiyac olan nitelikli ve ça dafl bankac l k hizmetlerini gelifltirmeye ve yayg nlaflt rmaya kararl y z. Milyonlarca insana hizmet veren bir bankay z: Bir y lda, ATM ifllemleri de dahil olmak üzere, emeklilerimiz için 50 milyon kez ifllem yap yor, çiftçilerimize 8 milyon kez do rudan gelir deste i ve hak sahiplerine 17 milyon kez tasarruf teflvik nema ödemesi gerçeklefltiriyoruz. Bu müflteri kitlesi, bireysel bankac l ktaki büyüme alan m z oluflturmakta, sahip oldu umuz büyük potansiyeli tan mlamaktad r. Hedefimiz, bu büyük kitleye bankac l k ürün ve hizmet sunumumuzu art rmak ve ülkemiz bireysel bankac l n n lideri olmakt r y l nda baflta bireysel krediler olmak üzere bu alanda kaydetti imiz geliflim bunun kuvvetli sinyallerini vermektedir. Orta vadede bireysel plasmanlar m z n toplam plasmanlar m z n %50 sini oluflturmas n hedefliyoruz. Müflteri iliflkileri ve bu iliflkilerin yönetimi üzerinde yo un olarak çal flt m z bir di er konudur. Rekabetin bir gere i olarak her türlü faaliyetimizin oda nda müflterimizi görmemiz gerekti ini biliyoruz. Bu eksende yürüttü ümüz müflteri iliflkileri yönetimi projeleri Bankam za önemli kazan mlar sa layacak, baflta bireysel bankac l k olmak üzere tüm ifl hacimlerimize ve kârl l m za katk da bulunacakt r. Kaliteli hizmet sunmaya odakl y z. Kalitenin belirleyici oldu unu, tüketici tercihinde büyük rol oynad n biliyoruz. Yürütmekte oldu umuz çal flmalar, T.C. Ziraat Bankas n n geleneksel hizmet anlay fl n ça dafl kalite yaklafl mlar ile yo urmam z ve insan m za yepyeni bir çehre ile hizmet vermemizi sa layacakt r. fiube segmentasyonundan ürün tasar mlar na kadar bafllatt m z bir dizi çal flma 2005 y l ndan itibaren devreye girecek ve müflteri memnuniyetini gelifltirmeye bafllayacakt r. Tamamlam fl bulundu umuz biliflim teknolojisi projesi Bankam z çok daha verimli ve etkin bir yap ya dönüfltürmeye bafllam flt r. Ülkemizde merkezi yap ya sahip en büyük banka konumuna ulaflm fl bulunuyoruz. ATM a m z büyütüyoruz y l içinde gerçeklefltirece imiz yat r m sonuçland nda, T.C. Ziraat Bankas, 2,500 ATM ile Türkiye nin en büyük a lar ndan birine sahip olacakt r. Maliyet taban m z sürekli kontrol alt nda tutmaya özen gösteriyoruz. Özel sektör anlay fl yla yönetimin en önemli gereklerinden biri olan verimlili i korumak zorunda oldu umuzu biliyoruz. Bu kapsamda alternatif da t m kanallar m z n kullan m oranlar n h zla art rmaya ve dolay s yla flubelerimiz üzerindeki operasyonel yükü hafifletmeye kararl y z. 14

17 Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek Bu ifade T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisini özetlemektedir. 16 ülkede hizmet veriyoruz. Bu yayg nl m z, Türk ifladam na dünyan n hemen her k tas nda hizmet sunmam z olanakl k lmaktad r. Di er taraftan Bankam z n sahip oldu u yayg n ve güçlü muhabir iliflkileri her türlü ihracat, ithalat ve yap land r lm fl finansman iflleminde müflterilerimize en iyiyi sunmam za imkan tan maktad r. En global Türk bankas olman n bize yükledi i zor görevin bilincindeyiz. Bu göreve uygun olarak, uluslararas piyasadaki varl m z güçlendirmeye ve yeni hizmet noktalar açmaya devam edece iz. Amac m z Türk insan n n giriflimcili ine dünyan n neresinde olursa olsun destek olmak ve hizmet sunmakt r. Özellefltirme T.C. Ziraat Bankas n n gündemindeki öncelikli konu özellefltirmedir. Bu hedefe uygun olarak yo un çal flmalara devam edilmektedir. Kendilerinin, son iki y ld r gerçeklefltirdikleri özverili çal flmalar T.C. Ziraat Bankas n n kurumsal tarihindeki müstesna yerini alm flt r. Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan Vekili s fat yla görev yapan Say n Prof. Dr. lhan Uluda, engin bilgi ve deneyimlerini bundan böyle Yönetim Kurulu Baflkan m z olarak bizimle paylaflmaya ve bize k lavuzluk etmeye devam edecektir. Say n Uluda yeni görevinden dolay tebrik ederim. En büyük, en yayg n ve en global olman n rekabeti belirleyece i yar nlarda Türk bankac l k sektörünün lideri olmaya devam edece iz. Bankam z n 21 bin çal flan bu hedefe yönelik olarak örnek ve özverili çal flmalar n sürdürmektedir. Bu vesileyle, bize olan güvenini asla yitirmeyen müflterilerimize, muhabir bankalar m za ve tüm ekibimize 2004 y l ndaki katk lar ndan dolay teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, T.C. Ziraat Bankas, özellefltirme çal flmas alan nda da bir baflar öyküsü ve uluslararas örnek olmaya kararl d r. Nöbet de iflikli i, teflekkür ve tebrik Faaliyet raporumuzun yay na haz rlanmakta oldu u bu günlerde Bankam z Yönetim Kurulu nda nöbet de ifliklikleri yaflanmaktad r: Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n M. Zeki Say n, Yönetim Kurulu Üyelerinden Say n Emin Süha Çayköylü, Say n brahim Hakk Tuncay Yönetim ve cra Kurulu Üyelerimizden Say n Erol Berktafl ve Say n Nurzahit Keskin görev dönemlerini tamamlam fl bulunmaktad rlar. Bu vesileyle Say n M. Zeki Say n baflta olmak üzere görev dönemlerini tamamlayan sevgili mesai arkadafllar m za tüm ekibimiz ad na teflekkür etmek ve üstlendikleri yeni görevlerde baflar lar dilemek isterim. Can Ak n Ça lar Genel Müdür 15

18 cra Kurulu Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 16

19 Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Murahhas Üye 1962 y l nda do du. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ayn üniversitenin Para ve Bankac l k master program n tamamlad. ABD Boston Üniversitesi'nde Bankac l k ve Finans dal nda master yapt y l nda Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nda Bankalar Yeminli Murak pl görevine bafllayan Ça lar, 1997 y l nda Egebank'ta Genel Müdür Yard mc l ve daha sonra Ege Yat r m Menkul De erler'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu y l ndan itibaren özel bir finans kurumunda Genel Müdür olarak görev yapt. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1959 y l nda do du. ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankac l k Enstitüsü nde master yapt y llar aras nda Garanti Bankas 'nda Otomasyon, Muhabir liflkiler, D fl fllemler, tam yetkili flubelerde, Fon Yönetimi Planlama, Planlama ve Bütçe, Kredi Pazarlama gibi muhtelif müdürlüklerde çal flt. Çok uluslu bir flirketin muhasebe, mali kontrol ve risk yönetimi müdürlü ü görevini de yapan Berktafl, T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1952 y l nda do du. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nden mezun oldu de Akbank Teftifl Kurulu nda mesle e bafllad, sonras nda Akbank ve D flbank'ta müfettifllik, fiube Müdür Yard mc l, Personel Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Baflkanl gibi görevlerde bulundu. Çeflitli özel kurulufllarda yöneticilik ve dan flmanl k yapt. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1962 y l nda do du. Anadolu Üniversitesi Afyon ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi'nde Lisans, Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Uluslararas Bankac l k Bölümü'nde yüksek lisans yapt. Çal flma hayat na Marmara Üniversitesi'nde ö retim görevlisi olarak bafllayan Keskin, daha sonra özel sektöre geçerek uluslararas bir flirkette ba ms z denetçi ve yönetim dan flman olarak çal flt. Çeflitli ulusal ve çok uluslu flirketlerde insan kaynaklar alan nda üst düzey yönetici olarak çal flan Keskin, doktora tez çal flmalar nedeniyle Manchester Üniversitesi'nde bulundu. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1965 y l nda do du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. ABD Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi master program n tamamlad y llar aras nda Hazine Müsteflarl 'nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu y llar aras nda Egebank'ta Genel Müdür Yard mc l yapt y l nda Asya Finans Kurumu'nun kurulufl görevini üstlendi ve Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2000 y l na kadar görev yapt y llar aras nda Okur Ulusal Pazarlama Sat fl ve Da t m Hizmetleri'nde Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l görevinde bulundu. T.C. Ziraat Bankas na 2003 y l nda kat ld. 17

20 Üst Yönetim Mustafa Nazl o lu Lütfi Coflkun Özek Genel Müdür Genel Müdür Yard mc s Yard mc s Bilanço Konsolidasyon Bireysel ve D fl Raporlama Bankac l k Risk Yönetimi ve ç Denetim (Foto rafta yer almamaktad r.) Dr. Muzaffer fiahin Genel Müdür Yard mc s Kurumsal, Ticari ve Bireysel Krediler Takipteki Krediler Ömer Elmas Bafl Hukuk Müflaviri Erol Berktafl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 18 Senih Boyac gil Genel Müdür Yard mc s Ticari ve Tar msal Bankac l k Nurzahit Keskin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cem Özflen Genel Müdür Yard mc s Hazine Yönetimi Can Ak n Ça lar cra Kurulu Baflkan, Genel Müdür

21 Atilla Çetiner Genel Müdür Yard mc s Muhabir ve Yurtd fl liflkiler fltirakler Mehmet Mumcuo lu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aysun Yoltar Genel Müdür Yard mc s Mali Kontrol ve Planlama Emin Çub kc Genel Müdür Yard mc s Tar msal Krediler Cenap Ergün Teftifl Kurulu Baflkan Yusuf Bilmez Genel Müdür Yard mc s Operasyon ve Hizmetler fieref Aksaç Genel Müdür Yard mc s Organizasyon ve nsan Kaynaklar 19

22 Görünüm ve Stratejiler T.C. Ziraat Bankas, Türkiye nin ekonomik büyüme ve geliflme sürecinin en önemli dinamolar ndan biri olmufltur. 141 y ll k kurumsal tarihinde, insanlar n hayallerini gerçe e dönüfltürmelerine önderlik etmifl ve baflta tar msal kesim olmak üzere ekonomik faaliyete sürekli kaynak sa lam flt r. Bugün ise ülkemizin mali bak mdan en güçlü, hizmet a bak m ndan en yayg n ve dünyaya eriflimi aç s ndan en global Türk bankas olarak maliyet taban düflük, sat fl ve kaliteli hizmet gücü yüksek bir kitle bankas na dönüflmektedir. Müflteri memnuniyetini yükseltme anlam nda çarpan rolü oynamas beklenen bu dönüflüm; T.C. Ziraat Bankas n n reel sektör iliflkilerini yeniden, derin ve köklü bir flekilde tesis etmesine yard mc olacakt r. 20

23 2004 y l n n sonunda T.C. Ziraat Bankas : Ülkemizin en kârl bankas konumundad r y l n n sonunda T.C. Ziraat bankas 1.5 katrilyon TL net kâr elde etmifltir. Bankan n toplam plasmanlar %46 oran nda artarak 9 katrilyon TL ye ulaflm flt r. fl hacimleri, tüm alanlarda art fl göstermifltir. Bu art fl özellikle tar msal (%283), ticari (%158) ve bireysel (%111) kredilerde belirgindir. Banka, geleneksel, sa lam mevduat taban n korumaktad r. Türkiye deki toplam mevduat n %22 si T.C. Ziraat Bankas na emanet edilmifltir. Dönüflüm devam ediyor 2001 y l nda bafllayan T.C. Ziraat Bankas dönüflüm projesi, bankac l k sektöründe bugüne dek efline rastlanmam fl boyutlarda alt ve üst yap de iflikli ini içermifltir. Bu çal flma 2004 y l nda da farkl eksenlerde devam ederken, T.C. Ziraat Bankas, sahip oldu u büyük güç ile bireysel, kurumsal, ticari ve tar msal bankac l k alanlar ndaki iddial geliflmesini sürdürmüfltür. T.C. Ziraat Bankas gibi kökleri tarihin derinliklerine uzanan kurumlar, toplumlar n hayat nda çok önemli sosyal görevlere de sahiptirler. Banka, bu sosyal sorumlulu un bilincinde olarak, baflka hiçbir bankan n bulunmad 453 yurt noktas nda da müflterilerine hizmet vermekte, baflak logosunun temsil etti i güven ve korumay sunmaktad r. Toplam Aktifler Trilyon TL Toplam Krediler Trilyon TL Toplam Mevduat Trilyon TL Net Kâr Trilyon TL 53,112 56,994 6,259 9,135 38,537 45,382 1,221 1,

24 Müflteriye daha iyi ve daha kaliteli hizmet için Ülkemizdeki en genifl müflteri iletiflimini yönetme yetkinli ine ve ölçe ine sahip banka olan T.C. Ziraat Bankas, hizmet ve ürün sunumunu daha kaliteli, daha verimli ve daha h zl gerçeklefltirmeyi hedefleyen çal flmalar na 2004 y l nda da devam etmifltir. Bu kapsamda gerçeklefltirilen ve ülkemizde bugüne dek hayata geçirilen en kapsaml biliflim teknolojisi çal flmalar ndan biri olan projesi tamamlanm fl bulunmaktad r. Bu proje ile Banka, baflta müflteri iliflkileri yönetimi olmak üzere yeni ürün gelifltirmeye, hizmet h z n art rmaya ve hizmet kalitesini tüm eksenlerde yükseltmeye olanak tan yan merkezi bir alt yap ya kavuflmufltur. Proje kapsam nda T.C. Ziraat Bankas flubelerinde kullan lan ATM lerin merkezden yönetilmesine imkan sa layacak ATM merkezilefltirme çal flmalar Eylül 2004 tarihinde tamamlanm flt r. projesinin tamamlanmas yla beraber T.C. Ziraat Bankas, Türkiye de merkezi sistemde çal flan en büyük banka konumuna ulaflm flt r. Müflteri iliflkileri T.C. Ziraat Bankas n n amac, müflterilerin banka ürün ve hizmetlerine olan sadakatini artt rma, sad k ve kârl müflterileri ile iliflkilerini devam ettirme ve yeni müflteriler kazanma yetene ini gelifltirerek Müflteri liflkileri Yönetimi yaklafl m do rultusunda stratejiler oluflturmakt r. Müflteri ihtiyaçlar n n anlafl lmas ve müflterilerin anlaml segmentlere ayr lmas, ürün portföyünün müflteri ihtiyaçlar na uygun hale getirilmesi, uygun da t m kanallar n n gelifltirilmesi ve kullan lmas ile müflteri odakl bir model üzerinde çal flmalar sürdürülmektedir. Bankam z, bu hedefine uygun olarak, merkezilefltirme çal flmas n n ard ndan müflteriye yönelik projelere a rl k vermifltir. Bu amaçla Ankara da aç lm fl Özel Bankac l k fiubesi özellikli müflterilere baflar yla hizmet vermeye devam etmektedir. A rl kl olarak emekli maafl ödeyen 69 Özel fllem Merkezi nin rehabilitasyonu da bu kapsamda tamamlanm fl, özel ifllem merkezlerinin fiziksel ortamlar n n iyilefltirilmesi için; banko yerleflimleri, müflteri holünün geniflletilmesi, müflteri oturma gruplar, fl kland rma ve benzeri iç dekorasyona dönük tespit edilen düzeltici önlemler al nm flt r. Bankam z, segmentasyon çal flmas n n çok önemli bir parças olarak, ödeme ve tahsilat amaçl ifllemlerini elveriflli yerlerde, genel flube uygulamas n n d fl na çekmeyi planlamaktad r. Bu yeni uygulama, T.C. Ziraat Bankas n n periyodik olarak gerçeklefltirdi i emekli, tasarruf teflvik, do rudan gelir deste i ödemeleri gibi sosyal görevlerinin daha h zl ve müflteri memnuniyetini yükseltecek bir flekilde sunumuna olanak tan yacak ve di er müflterilerin de daha iyi hizmet almas n sa layacakt r. 22

25 T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en büyük bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Banka klasik bankac l k fonksiyonlar ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak, toplumun her kesiminden insan ilgilendiren toplumsal sorumluluklara da sahiptir. T.C. Ziraat Bankas, müflteri segmentasyonu çal flmas n n baflta müflteri iliflkilerinin yönetimi ve müflteri portföyünün oluflturulmas eksenlerinde bir momentum yarataca na ve özel sektör anlay fl ile yönetim yaklafl m n n yayg nlaflmas nda rol oynayaca na inanmaktad r. Türkiye nin en büyük bankac l k ifllem hacmi T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en büyük bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Banka klasik bankac l k fonksiyonlar ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak, toplumun her kesiminden insan ilgilendiren toplumsal sorumluluklara da sahiptir. Banka bu görevleri kapsam nda, 2004 y l nda: Emekli Sand, Ba kur, SSK ve 65 yafl emekli maafl ödemesi programlar kapsam nda 34 milyon kez emekli maafl ödemesi, 17.5 milyon kifliye tasarrufu teflvik nema ödemesi, 8 milyon çiftçiye do rudan gelir deste i ödemesi, 2 milyon kifliye ö renci kredisi ve burs ödemesi gerçeklefltirmifltir. Bu say lar, T.C. Ziraat Bankas n n ülkemizin en büyük ifllem hacmine sahip bankas oldu unu ve ayn zamanda böylesi bir hacmi iflleyebilecek en büyük kapasiteyi bar nd rd n da göstermektedir. Verimlilik ve etkinlik için Alternatif Da t m Kanallar n n artan oranda kullan m Bankac l kta etkin maliyet yönetimi, rekabet edebilmenin temel tafllar ndan biridir. T.C. Ziraat Bankas n n hedefi, alternatif da t m kanallar üzerinden gerçekleflen hizmet ve ürün sunumlar n art rmak ve bu kanallar maliyet taban n n kontrolünde etkin bir araç olarak kullanmakt r. T.C. Ziraat Bankas 2004 y l nda ülkemizde bugüne dek gerçeklefltirilen en büyük ATM projelerinden birini bafllatm fl ve 800 yeni ATM nin al m n tamamlam flt r. ATM kurulumlar n n 2005 y l n n sonuna kadar bitmesi ve tamam n n y l içinde kademeli olarak T.C. Ziraat Bankas n n hizmet sunum a na dahil olmas beklenmektedir. Banka, biliflim teknolojileri alan nda yürüttü ü çal flmalar kapsam nda ATM lerin hizmet ve fonksiyonlar n gelifltirici projeler üzerindeki çal flmalar na da devam etmektedir. 23

26 Bankan n önemle üzerinde durdu u bir di er çal flma nternet Bankac l projesidir. Bu çal flma tamamlanm fl olup banka içi kullan m ve test için personele aç lm flt r. Projenin 2005 y l nda müflterilere sunumu gerçeklefltirilecektir. Çiftçilerin bankas T.C. Ziraat Bankas 141 y ld r çiftçinin sand, çiftçinin bankas d r. Kuruldu u 1863 ten beri, her zaman tar m n ve çiftçinin yan nda yer alan Bankam z, kurumsal tarihi boyunca bu misyonun kendisine yükledi i zor ve a r görevleri baflar yla yerine getirmifl, tar msal bankac l n ülkemizdeki etkili uygulay c s olmufltur. Yeniden yap lanan Bankam z n tar msal kesime bak fl aç s da de iflmifl; mevcut ve potansiyel tar msal müflterilere tar msal krediler ile birlikte di er bankac l k ürünlerinin de sunulmas ve böylece kârl l k ve verimlilik ilkeleri do rultusunda daha iyi hizmet verilmesi amaçlanm flt r. Tar msal kredilerde büyüme Bankam z 2004 y l nda tar m destekleme misyonunu ülke geneline yaym fl, tar msal kredi açma yetkisine sahip flubeleriyle bu misyonu sürdürmeye devam etmifltir. T.C. Ziraat Bankas, 2004 y l nda uygulanan kredi politikas çerçevesinde tar m kesimine organik tar m, hayvansal üretim, sertifikal tohum kullan m, serac l k vb. tüm konularda 48,500 üreticiye 413 trilyon TL sübvansiyonlu kredi kulland r lm flt r. Tar msal Kredilerdeki Geliflme Trilyon TL 1,076 Ticari Kredilerdeki Geliflme Trilyon TL 2,