SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ..."

Transkript

1 SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005

2 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli i Hakk nda Bilgiler 07 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Genel Müdür ün Mesaj 09 II Y l Faaliyetleri Genel 11 Kurumsal Bankac l k 12 Krediler 12 Hazine ve Bireysel Bankac l k 13 Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k 15 Uluslararas Bankac l k 17 Yat r m Bankac l 18 Bilgi Teknolojileri 19 Operasyon 19 Mali fller 20 III. Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim lkeleri 23 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 23 Üst Yönetim 23 ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi nin De erlendirmesi 28 nsan Kaynaklar ve E itim 28 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt fllemler 29 IV. Mali Durum De erlendirmesi ve Risk Yönetimi Bilanço Analizi 31 Gelir Tablosu Analizi 35 ç Denetim 39 Risk Yönetimi 39 Risk Komiteleri ve Faaliyetleri 40 Anadolubank n Kredi Notlar 41 Befl Y ll k Özet Finansal Tablolar 42 Üst Yönetim 44 V. Ba ms z Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetçi Raporu (Konsolide Olmayan) 47 Finansal Tablolar ve Dipnotlar (Konsolide Olmayan) 50 Ba ms z Denetçi Raporu (Konsolide) 119 Finansal Tablolar ve Dipnotlar (Konsolide) 122 Adresler 190

3 Sa lam Temeller Üzerinde Büyüyoruz ANADOLUBANK Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, H SSEDARLARININ GÜCÜ, Y SEÇ LM fi VE DENEY ML YÖNET M KADROSU VE KEND N fi NE ADAMIfi ÇALIfiANLARI SAYES NDE SEKTÖRDE ÖNDE GELEN B R KONUMA ULAfiMIfiTIR.

4 Özet Finansal Bilgiler Özet Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2005 % 2004 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,7 Bankalar ve Para Piyasalar , ,9 Menkul De erler - Net , ,7 Krediler - Net , ,2 Zorunlu Karfl l klar , ,4 Ba l Ortakl klar , ,7 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar , ,4 Maddi Duran Varl klar - Net , ,9 Ertelenmifl Vergi Aktifi , ,2 Di er Aktifler , ,9 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2005 % 2004 % Mevduat , ,7 Para Piyasalar , ,5 Al nan Krediler , ,7 Faiz ve Gider Reeskontlar , ,4 Karfl l klar , ,0 Di er Pasifler , ,5 Özkaynaklar , ,2 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2005 % 2004 % Garanti ve Kefaletler , ,3 Taahhütler , ,1 Türev Finansal Araçlar , ,5 Toplam , ,9

5 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Özet Gelir Tablolar 03 (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l Di er Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar Net Parasal Pozisyon Kâr - (13.832) Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (14.638) (8.074) Net Dönem Kâr ve Zarar Bafll ca Finansal Oranlar (%) Sermaye Yeterlili i Özkaynaklar/(Risk A rl kl Varl klar+piyasa Riskine Esas Tutar) 14,1 15,0 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 9,7 8,2 (Özkaynaklar-Duran Aktifler)/Toplam Aktifler 8,3 6,6 Aktif Kalitesi Menkul De erler Cüzdan (Net)/Toplam Aktifler 23,1 29,7 Toplam Krediler/Toplam Aktifler 45,8 37,2 Takipteki Krediler (Net)/Toplam Krediler 0,0 0,0 Özel Karfl l klar/takipteki Krediler 100,0 100,0 Duran Aktifler/Toplam Aktifler 1,3 1,6 Likidite Likit Varl klar/toplam Aktifler 50,3 57,7 Likit Varl klar/k sa Vadeli Yükümlülükler 64,8 70,3 Kârl l k Dönem Net Kâr (Zarar )/Toplam Aktifler 2,0 2,3 Dönem Net Kâr (Zarar )/Toplam Özkaynaklar 22,0 31,1 Gelir - Gider Yap s Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler 4,0 4,5 Net Faiz Geliri/Toplam Faaliyet Gelirleri 58,6 65,9 Faiz D fl Gelirler/Toplam Faaliyet Gelirleri 41,4 34,1

6 YEREBATAN SARAYI STANBUL UN EN GÖRKEML TAR HSEL YAPILARINDAN B R OLAN YEREBATAN VEYA BAZ L KA SARNICI, AYASOFYA NIN GÜNEYBATISINDA YAKLAfiIK 250 METRE UZA INDADIR. B ZANS MPARATORU I. JUSTINIANUS (MS ) TARAFINDAN YAPTIRILAN BU BÜYÜK YERALTI SARNICI, SUYUN Ç NDEN YÜKSELEN VE SAYISIZ G B GÖRÜLEN MERMER SÜTUNLARI NEDEN YLE HALK ARASINDA "YEREBATAN SARAYI" OLARAK ADLANDIRILMIfiTIR. Anadolubank, 4 A ustos 2005 tarihinde stanbul da imzalanan anlaflma ile uluslararas para piyasalar ndan 100 milyon ABD dolar tutar nda bir sendikasyon kredisi alm flt r. Toplam 75 milyon ABD dolar ile piyasaya ç kan kredi, bankalardan yo un bir taleple karfl laflm fl ve Anadolubank kredi ifllemini 100 milyon ABD dolar ile tamamlam flt r. Bu sendikasyon kredisi ihracat n finansman ifllemlerine kaynak olarak aktar lm flt r.

7 Anadolubank Hakk nda Habafl Grubu na ba l bir kurulufl olan Anadolubank, Türkiye nin belli bafll tüm bölgelerine yay lm fl 58 flubesi bulunan bir ticari bankad r. Özellefltirme daresi nden 1997 y l nda sat n al nan Banka, dinamizmini sektörde nispeten yeni bir kurulufl olmas na borçludur. Yeni ortakl k yap s alt nda sekizinci y l n tamamlayan Anadolubank, bu süre içinde karfl laflt ola anüstü ekonomik koflullar alt nda her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek bir yap ya sahip oldu unu kan tlam flt r. Anadolubank, hissedarlar n n gücü, iyi seçilmifl ve deneyimli yönetim kadrosu ve kendini ifline adam fl çal flanlar sayesinde sektörde önde gelen bir konuma ulaflm flt r. Banka küçük ve orta ölçekli iflletmelere k sa vadeli iflletme sermayesi ve ticaretin finansman na yönelik krediler sa lamaktad r ANADOLUBANK Faaliyet Raporu HABAfi Grubu Türkiye nin önde gelen sanayi gruplar ndan biri olan HABAfi, S nai ve T bbi Gazlar, LPG, Do al Gaz, Elektrik, Demir Çelik ve Endüstriyel Tesisler malat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun önde gelen kurulufllar ndan HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi., 2004 y l 500 büyük sanayi kuruluflu s ralamas nda sat fl hacmi bak m ndan 11., ihracat hacmi bak m ndan ise 9. s rada yer alm flt r (2005 s ralamas henüz yay nlanmam flt r). HABAfi 1956 y l nda merhum Hamdi Baflaran taraf ndan s nai ve t bbi gazlar (oksijen, azot, argon, hidrojen, narkoz, asetilen, karbondioksit, helyum, kaynak gazlar, özel gazlar vs.) üretimi ve da t m yapmak amac yla kurulmufltur. Zaman içinde ülke sanayisinin geliflimine paralel olarak yapt yüksek teknoloji yat r mlar ile geliflen HABAfi, "Hizmet, Kalite, Güven" prensibi, yüksek üretim, depolama ve nakliye imkânlar, ülke çap na yay lm fl tesisleri, genifl bayi a, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile s nai ve t bbi gazlar sektörünün lider firmas konumundad r. LPG sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, dolum ve depolama tesisleri, LPG gemisi, deniz terminalleri, genifl nakliye filosu ve bayi a ile LPG yi tüplü, dökme ve otogaz olarak tüketicilere sunmaktad r. Do al Gaz sektörünün liberalleflmesini takiben gerekli lisanslar alan HABAfi, Türkiye de ilk defa do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatarak pahal ve kirli yak tlarla çal flmak zorunda kalan ülke çap ndaki sanayicilere nakliye yolu ile do al gaz kullanma imkân sa lam flt r. Ucuz, kullan m kolay ve çevreci bu yak t müflterilerinin kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile gelifltirerek piyasaya tan tt LNG sektörünün lider firmas d r. HABAfi, Türkiye de ilk defa do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatmas n n yan s ra, tüketimi daha düflük olan müflterilerin ihtiyac n karfl lamak amac ile S k flt r lm fl Do al Gaz (CNG) tedarik zincirini de ilk defa gelifltirmifl ve piyasaya tan tm flt r. Ucuz, kullan m kolay ve çevreci bu yak t küçük ve orta büyüklükteki sanayi kurulufllar n n kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m

8 HABAfi Grubu HABAfi GRUBU NA BA LI B R KURULUfi OLAN ANADOLUBANK, TÜRK YE N N BELL BAfiLI TÜM BÖLGELER NE YAYILMIfi 60 fiubes BULUNAN B R T CAR BANKADIR. gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile CNG sektörünün lider firmas d r. HABAfi elektrik üretimi konusunda da genifl yat r mlara sahiptir. Önceleri Grup flirketlerinin ihtiyac na yönelik kurulan enerji tesislerinin kapasiteleri yeni yat r mlarla art r lm fl ve 300 MWh kapasiteye ulafl lm flt r. Elektrik sektörünün liberalleflmesini takiben gerekli lisanslar alan HABAfi, tüketicilere elektrik sat fl konusunda da sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r y l nda demir çelik üretimine bafllayan HABAfi, bugün 2,6 milyon ton s v çelik üretme kapasitesi ile piyasa lideridir. Üretiminin %75 ila %80 ini (kütük, çubuk ve filmaflin) befl k tada dünyan n muhtelif ülkelerine ihraç etmektedir y l ndaki toplam ihracat 678 milyon ABD dolar na ç karken, hurda ithalat 528 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. En yeni teknolojinin kullan ld demir çelik üretim tesisleri Türkiye nin bat s nda bir sanayi bölgesi olan zmir-alia a da yer almaktad r. thalat ve ihracat n yap ld Gruba ait liman tesisleri yüksek indirme bindirme kapasitesi ile ülkenin en büyük liman tesisleri aras nda yer almaktad r. Endüstriyel Tesisler malat sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, proses tesisleri, hava ayr fl m tesisleri, çelik üretim tesisleri, haddehaneler, elektrik üretim tesisleri ve gaz dolum ve depolama tesisleri gibi çeflitli sanayi kollar için anahtar teslimi tesisler kurulumu, imalat ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Genifl imalat imkânlar ile tav f r nlar, at k s kazanlar, bas nçl kaplar, s eflanjörleri, bas nçl gaz tüpleri, LPG tüpleri, kriyojenik depolama tanklar ve evaporatörleri, küresel ve silindirik LPG depolama tanklar, nakliye tanklar, spiral kaynakl boru imalatlar HABAfi Grubu bünyesinde gerçeklefltirilmektedir. Grubun toplam cirosu 2005 te milyon ABD dolar n aflm flt r. FitchRatings taraf ndan yap lan derecelendirme sonucunda HABAfi n Türk Liras Notu A+, Uzun Vadeli Döviz ve Türk Liras Notu B+ (Türkiye nin notu ile s n rland r lm flt r), genel görünümü ise istikrarl olarak belirlenmifltir.

9 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli i Hakk nda Bilgiler Sermaye Yap s Banka n n sermaye ve ortakl k yap s nda dönem içinde de ifliklik meydana gelmemifltir. Gerçek ve tüzel kifli hissedarlar n unvanlar ve paylar afla daki tabloda belirtilmifltir. afla daki tablodad r. Denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n Banka da paylar bulunmamaktad r y l içinde Banka n n Ana Sözleflmesi nde de ifliklik yap lmam flt r. Banka n n yönetim kurulu baflkan ve üyelerinin Banka da sahip olduklar paylar da ayr ca Orta n Ticaret Unvan /Ad Soyad Görevi Pay Tutar (YTL) Oran (%) Habafl S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi ,87 Mehmet Rüfltü Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan ,24 Gülsel Alt ntu ,33 Aysel Baflaran ,24 Fikriye Filiz Haseski Yönetim Kurulu Üyesi ,10 Habafl Endüstri Tesisleri A.fi ,20 Erol Alt ntu Yönetim Kurulu Üyesi ,01 Toplam ,00

10 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj lk bak flta sakin bir y l daha geride kalm fl gibi görünse de asl nda 2005 y l, dünya ve ülkemiz için baz önemli geliflmelere sahne olmufltur y l nda dünya ekonomisi genelde beklentilerin do rultusunda geliflmifl ve y lsonunda %4,3 oran nda büyümüfltür. Ancak büyüme oranlar ndaki ülkeleraras farkl l klar 2005 te de devam etmifltir. ABD %3,6, Çin %9,5, Japonya %2,2 ve Euro Bölgesi %1,1 oran nda büyümüfltür. Burada dikkat çeken, yafllanan Avrupa n n giderek dinamizmini kaybediyor olmas na karfl l k Çin in büyümesini y llard r ayn h zla sürdürmesidir. Avrupa Birli i Anayasas n n, Fransa ve Hollanda taraf ndan reddedilmesi, Avrupa n n gelece ine iliflkin kuflkular art rm fl, hatta avronun gelece i tart fl lmaya bafllanm flt r. Direkt yabanc sermaye yat r mlar ve ihracatlar ndaki art fllar, Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelen sermaye ak fl n çok büyük boyutlara ulaflt rm flt r. Döviz kurlar ndaki hareketlilik gittikçe tahmin edilemez bir hale gelmektedir. ABD nin cari ifllemler aç n n dolar üzerindeki etkisi, dünya ekonomisinin gündeminde ön s ralarda yer almaktad r. ABD nin cari ifllemler aç n n fonlanmas amac yla FED in dolar faizini yükseltmesi ve avroya duyulan güvenin azalmas, dolara y lsonuna do ru de er kazand rm flt r. Gelece e iliflkin genel bir de erlendirme yapt m zda, ABD nin çifte aç klar, ülke ekonomilerinin büyüme h zlar aras ndaki uçurumlar ve artan ham petrol fiyatlar n n oluflturabilece i enflasyonist bask, gelecekte dünya ekonomisindeki istikrar tehdit eder nitelikte görülmektedir y l ülkemiz için siyasi ve ekonomik istikrar n tesis edildi i bir y l olmufltur. Art k geçmiflte kald na inand m z kriz y llar ndan sonra Türkiye büyümesini dört y ld r sürdürmektedir. Türkiye, 2005 y l nda, 23 milyar ABD dolarl k rekor seviyedeki cari ifllemler aç n kapamaya fazlas yla yetecek, 8,6 milyar ABD dolar tutar nda net do rudan sermaye yat r m ve 13,7 milyar ABD dolar tutar nda net portföy yat r m elde etmifltir. Türk liras n n de er kazanmas srarl bir biçimde sürmüfl ve halen de sürmektedir. 73 milyar ABD dolarl k toplam ihracat n, 116 milyar ABD dolarl k ithalat n %63 ünü karfl lad, d fl ticaret hacminin 189 milyar ABD dolar na ulaflt Türkiye, OECD istatistiklerine göre 2005 y l nda 360 milyar ABD dolarl k gayrisafi milli has las yla OECD ülkeleri aras nda 13., tüm dünyadaki 19. en büyük ekonomi olarak yerini alm flt r. Türkiye deki bankalar önümüzde sürdürülebilir bir istikrar dönemi oldu una kesin gözle baksalar ve stratejilerini bu varsay mlar üzerine infla etseler de, as l büyük finansal oyun Türkiye nin ka tlar n n daimi talep gördü ü dünya çap ndaki daha genifl sahnede oynanmaktad r. Anadolubank da, 2006 n n ilk Aktif-Pasif Komitesi toplant s nda hazineden sorumlu genel müdür yard mc m z n "ihtiyatl iyimserlik" olarak ifade etti i ölçüde, di er bankalar n ekonomik istikrar ile ilgili öngörülerini paylaflmaktad r. Son y ll k raporumuzda ifade edildi i gibi, flube a m za on yeni flube ekleyerek toplam 58 flubeye ulaflm fl bulunuyoruz. Bankam z 2006 y l nda on yeni flube daha açmay planlamaktad r. Personel say m z 1,199 ulaflm flt r. Kendi bünyemizde gerçeklefltirdi imiz e itimler, yeni gelenlerin kurumsal kültürümüzle yo rulmas n sa lam flt r in sonunda konsolide bazda milyon YTL tutar ndaki bilanço toplam yla yarat lan net kâr m z 40 milyon YTL ye ulaflm flt r. Bu rakam %22,3 özkaynak kârl l ve %1,8 aktif kârl l na tekabül etmektedir. Sorunlu kredilerin %100 üne karfl l k ay rm fl olmam z, yapt m z iflin kalitesinin ve kâr m z n anlaml bir göstergesidir. Peki, rakamlar insani nitelik tafl r m? Bence tafl r. Çünkü ben rakamlara parasal göstergelerden ziyade baflar m z n ölçüsü ve gayretlerimizin ödülü olarak bak yorum. Bu rakamlar personelimizin dinmek bilmeyen çabalar, müflterilerimiz ve muhabir bankalar m z n katk lar sayesinde gerçekleflmifltir. Kendilerine en içten teflekkürlerimi sunar m. Mehmet R. Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan

11 Yönetim Kurulu Mehmet Rüfltü Baflaran: Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye, Pulat Akçin: Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür, Engin Türker: Yönetim Kurulu Üyesi, Fikriye Filiz Haseski: Yönetim Kurulu Üyesi, Erol Alt ntu : Yönetim Kurulu Üyesi, Yusuf Gezgör: Yönetim Kurulu Üyesi, brahim Kazanc : Denetçi, Murat Koço lu: Denetçi Genel Müdür ün Mesaj 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Ülkemizde ekonomik istikrar program n n aksat lmadan uygulanmas sonucunda, son üç y lda yakalanan yüksek büyüme de erlerine benzer flekilde, 2005 y l nda da %7,6 düzeyinde bir büyüme gerçeklefltirilmifltir. Yeni Türk Liras na geçiflle birlikte para birimimiz yeniden itibar kazanm fl, çok uzun y llardan sonra tek haneli rakamlara düflen enflasyon y lsonu hedefi olan %8 in alt na inmifltir. Enflasyonla mücadelede kaydedilen baflar ile yeniden büyüme sürecine girilmifl olmas, yabanc portföy yat r mlar n ve sermaye girifllerini h zland rm fl, özellefltirme projelerinde önemli sonuçlar elde edilmifltir te Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat gerçeklefltirilmifltir. Türkiye, 73 milyar ABD dolar ihracat hacmiyle dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 116 milyar ABD dolar ithalat hacmiyle 14. en büyük ithalatç s konumuna ulaflm flt r. Avrupa Birli i ile bafllayan müzakere sürecinin kuflkusuz ki ekonomimiz üzerinde büyük bir etkisi olmufltur. Bu sayede yat r mc ve tüketici güveni kazan lm fl, gelece e yönelik iyimser beklentiler artm flt r. Yabanc sermaye girifllerinde de Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulafl lm flt r y l nda 10 milyar ABD dolar olan do rudan yabanc sermaye yat r m n n 2006 y l nda 16 milyar ABD dolar na yükselece i beklenmektedir. Tüm bu olumlu geliflmelerin yafland 2005 y l nda biz de Anadolubank olarak finansal durumumuzu ve piyasa konumumuzu güçlendirdik ve baz önemli yeniliklere imza att k. Anadolubank n ticari banka olma konumunda bir de ifliklik olmamakla birlikte, bu y l bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinde ürün yelpazemizi genifllettik, artan flube say m za paralel olarak alternatif da t m kanallar m z da gelifltirdik. Ticari banka olmaktan kastetti imiz, sa lam bir kredi portföyü ile yeterli likiditeye sahip olunmas, çeflitlendirilmifl fon kaynaklar na eriflim gücü ve sürdürülebilir kârl l n korunmas d r. Bireysel bankac l a bu y l öncekilerden daha fazla önem vermemizin nedeni, mevduat olarak fon kaynaklar m z n art r lmas, ücret ve komisyon olarak faiz d fl gelirlerimizin çeflitlendirilmesi ve kurumsal ve ticari bankac l k ürünlerimizin bireysel bankac l k ürünleri ile tamamlanmas d r. Bir ticari veya kurumsal müflterimizin ortaklar n n, yöneticilerinin ve tedarikçileri ile müflterilerinin bireysel dahil, tüm bankac l k gereksinimlerini Anadolubank çat s alt nda karfl lamalar n amaçl yoruz. Y l boyunca müflteri iliflkileri üzerinde yo unlaflarak, bir yandan mevduat ve kredi müflterilerimizin say s n art rd k, bir yandan da mevcut iliflkilerimizi, müflteri sadakati oluflturacak ve daha da iyilefltirecek flekilde gelifltirdik. fl ak fllar m z ve iletiflim kanallar m z yeniden yap land rd k ve dünya standartlar ile ayn seviyeye getirdik. Müflteri memnuniyetinin en üst seviyeye ç kar ld bir iliflki platformu oluflturmaya çal flt k. Bu çabalar m z n finansal sonuçlar na bakt m zda, izledi imiz stratejilerin do rulu unun teyit edildi ini görmekteyiz. Özkaynaklar m z, 2005 y l nda, %25 oran nda büyümüfltür. Bu büyümenin tamam kârdan kaynaklanm flt r. Y lsonunda konsolide sermaye yeterlilik oran m z %13,37, solo ise %14,12 seviyesindedir. Genel bir kural olarak, sermaye yeterlilik oran m z n hiçbir zaman ve koflulda %12 nin alt na inmemesini arzuluyoruz. Önümüzdeki y llarda da sermaye yeterlilik oran n n en az bu seviyede tutulmas na çaba gösterece iz. Yönetim Kurulumuz geleneksel olarak kâr da t lmamakta ve her y l elde edilen kâr n bir sonraki y l sermayeye eklenmesine karar vermektedir. Bu y l da bu karar aynen uygulanacakt r. Temel hedeflerimizden biri, kredilerimizin aktif toplam içindeki pay n zaman içinde %50 ye ç karmakt r y l nda bu oran %46 ya yükselmifltir. Yak n bir gelecekte, muhtemelen 2006 da bu hedefimizi yakalayaca m zdan eminim. De erlendirme, tahsis ve izleme faaliyetlerine verdi imiz önem sonucunda, son üç y lda takipteki krediler oran m z %2 nin alt nda kalm flt r y l nda bu oran %1,65 olmufltur. Önemli hedeflerimizden biri de, menkul k ymetlerin toplam aktifler içindeki pay n azaltmakt r. Bu hedefe 2005 sonu itibariyle %23 oran ile çok yaklaflm fl bulunuyoruz. Bireysel bankac l k hizmetlerimiz içinde yer alan mevduat, bir önceki y la göre %7 oran nda büyümüfltür. Mevduatlar n toplam pasifler içindeki pay na iliflkin %70 hedefimiz, 2005 y l sonunda %62 olarak gerçekleflmifltir. Önümüzdeki y l açmay planlad m z on yeni flube ile mevduatlar m z n toplam pasifler içindeki pay istenen seviyelere gelecektir. Anadolubank sa lam temeller üzerindeki büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Bu baflar lardaki en büyük pay, flüphesiz ki nitelikli insan kaynaklar m za aittir. Hepsine ayr ayr teflekkür etmeyi bir borç sayar m. De erli müflterilerimiz, muhabirlerimiz ve di er tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m z da bu baflar ya ortakt rlar. Onlar n güvenleri ve katk lar olmadan Anadolubank bugünkü sa lam, güven veren ve gelece e umutla bakan buradaki konumunda olamazd. Hepinize sayg ve teflekkürlerimi iletiyorum. Pulat Akçin Genel Müdür 09

12 YEREBATAN SARAYI BAZ L KA SARNICI, B ZANS MPARATORLARI NIN STANBUL UN SU SORUNUNU ÇÖZMEK Ç N YAPTIRDI I SARNIÇLARIN EN BÜYÜ ÜDÜR. SU KAPAS TES METREKÜP OLAN VE 14,070 METREKAREL K B R ALANA YAYILAN SARNIÇTA BAZILARINDA OYMA SÜSLER BULUNAN 336 SÜTUN VARDIR. BAZ L KA SARNICI NfiA ED LD GÜNDEN BUGÜNE KADAR ÇEfi TL ONARIMLARDAN GEÇM fit R. OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE 18. VE 19. YÜZYILLARDA K KEZ BÜYÜK ONARIM GÖREN BAZ L KA SARNICI, CUMHUR YET DÖNEM NDE MÜZE HAL NE GET R LEREK Z YARETE AÇILMIfiTIR. Mortage yasas ç kmadan önce konut kredisinde faizini ayl k %1 in alt na düflüren ilk banka Anadolubank olmufltur. Anadolubank 10 y l vadeli konut kredisine uygulad faiz oran n Aral k ay nda %0,99 a düflürmüfltür. Bireysel bankac l k hedefleri do rultusunda sektörün en avantajl faiz oran n sunan Anadolubank, bu faiz oran ile konut kredisi pazar ndaki iddias n büyütmüfltür.

13 2005 Y l Faaliyetleri 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Genel Genel Müdürlü ü stanbul da teflkilatlanm fl olan Anadolubank n Türkiye nin dört bir yan na da lm fl 58 flubesi bulunmaktad r y l nda dördü stanbul da ve alt s Anadolu nun farkl illerinde olmak üzere 10 yeni flube aç lm flt r. Banka n n dördü stanbul da, ikisi Ankara da ve biri de Kayseri de olmak üzere yedi tahsilat ofisi bulunmaktad r. Anadolubank n Türkiye nin dört bir yan na da lm fl bulunan flubelerinin dördü büyük ölçekli kurumsal müflteriler, onüçü tamamen bireysel müflteriler üzerine yo unlaflm flken, di er flubelerin tamam nda her türlü bankac l k hizmeti verilmektedir. Ticari flube a m zla Türkiye deki ekonomik aktivitenin %90 n n gerçekleflti i tüm bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Bunun yan s ra 2008 y l na kadar 20 adet yeni flube açma hedefimiz bulunmaktad r. fiube a m z n oluflturdu u potansiyel Anadolubank a sa l kl ve reel büyüme olana sa lamaktad r. Yönetimimiz, Anadolubank n geleneksel ticari faaliyetlere bankac l k ürünleri ile hizmet verme aç s ndan göreli bir avantaja sahip oldu unu düflünmektedir. Banka n n gelirinin büyük k sm da verilen bu hizmetler karfl l nda elde edilmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde y lda on flubeyi geçmemek flart yla yeni flubeler açma karar ald k. fiu anda sahip oldu umuz flube say s n n, sanayi ve ticaretin yo un oldu u tüm bölgelere hizmet vermek ve aktiflerin optimum flekilde fonlanmas aç s ndan yeterli oldu una inan yoruz. fiube organizasyonlar m zda, flubenin uzmanl k alan na ba l olarak Bireysel Pazarlama, Kurumsal Pazarlama, flletme Bankac l servislerinden bir ya da birkaç Operasyon servisiyle birlikte faaliyet göstermektedir. Bu birimlerin bafl nda, flube müdürlerine ba l birer yönetmen bulunmaktad r. Bu yap sayesinde farkl ifl gruplar n n gereksinimleri üzerinde uzmanlaflmak mümkün olmakta ve bu gruplara verilen bankac l k hizmetlerinin h z ve kalitesi art r lmaktad r. Ayn yap Genel Müdürlük organizasyonu içinde de mevcuttur. Bu düzeyde, Genel Müdür ün alt nda çal flan Genel Müdür Yard mc lar na ba l pazarlama ve destek hizmet bölümleri bulunmaktad r. Kredi, ç Denetim ve Risk Yönetimi Bölümleri ise do rudan do ruya Yönetim Kurulu na ba l d r. fiubelerle Genel Müdürlü ün çeflitli bölümleri aras ndaki iliflki, farkl flube ve bölümlerin kat l m yla oluflturulan geçici ve daimi komitelerin destek verdi i ifl ak fl sistemleri çerçevesinde yürütülmektedir y l nda flube konsept de ifliklikleriyle de ba lant l olarak kurumsal kimlik unsurlar n n öne ç kar lmas na yönelik çal flmalara a rl k verilmifl, Banka n n operasyonel verimlili inin art r lmas na yönelik ifl ak fl ve doküman yönetimi çal flmalar uygulamaya al nm flt r. Piyasadaki görünürlü ün art r lmas na, yeni rekabetçi ürünlerin piyasaya sürülmesine ve standardizasyon yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çal flmalar 2006 da da sürdürülecektir. Do rudan Yönetim Kurulu na ba l olarak çal flan Risk Yönetimi, ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu d fl nda Genel Müdürlük teki bölümler afla da özetlenmifltir: Kurumsal Bankac l k Krediler Hazine ve Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Yat r m Bankac l Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Bilgi Teknolojileri Operasyon Mali fller nsan Kaynaklar Hukuk Müflavirli i 11

14 2005 Y l Faaliyetleri TEMEL FAAL YET ALANIMIZ OLAN KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK ALANINDAK M SYONUMUZ, DE ER YARATMAK, MÜfiTER ODAKLI OLARAK MÜfiTER GEREKS N M N DO RU BEL RLEMEK VE ÜSTÜN ÇÖZÜM KAL TES NE ULAfiMAKTIR. Kurumsal Bankac l k Kurumsal Bankac l k Bölümü esas itibariyle Banka n n müflterilerle iliflkili aktiflerinin, yani ticari kredilerin ve bilanço d fl yükümlülüklerin takip edilmesinden ve gelifltirilmesinden sorumludur. Bölüm, flubelerle ve üst düzey yönetimle yak n iflbirli i içinde bütçe hedeflerini hayata geçirmektedir. Bu Bölüm ayn zamanda, piyasadaki geliflmeleri takip etmek amac yla müflterileri düzenli olarak ziyaret etmekte, üst yönetime ve Aktif-Pasif Komitesi ve Kredi Komitesi gibi komitelere çeflitli konularda görüfl bildirmektedir. Pazarlama kanallar ile kredi de erlendirme süreci müflteri segmentasyonuna göre farkl laflt r lm flt r. Kurumsal bankac l k faaliyetleri kapsam nda; y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n n üzerindeki imalatç flirketler ile çokuluslu flirketleri hedefleyen Kurumsal Bankac l k, y ll k cirosu 2 milyon ila 25 milyon ABD dolar aras nda olan flirketleri hedefleyen Ticari Bankac l k ve y ll k cirosu 2 milyon ABD dolar n n alt nda olan Küçük flletmeler Bankac l olmak üzere üç bölüm bulunmaktad r. Segmentasyon hizmet kalitesini ve h z n art rmakta ve müflteri gereksinimlerinin daha isabetli flekilde de erlendirilmesine zemin oluflturmaktad r. Temel faaliyet alan m z olan kurumsal ve ticari bankac l k alan ndaki misyonumuz, de er yaratmak, müflteri odakl olarak müflteri gereksinimini do ru belirlemek ve üstün çözüm kalitesine ulaflmakt r. Bu amaçla insan kayna na önemli yat r mlar yap lmaktad r. Müflteri odakl strateji ve ürün gelifltirme ve uygulama konular nda pazarlama ekibimize yönelik sürekli e itim programlar düzenlenmektedir. Rakiplerimizden farkl laflt m z en temel alan, müflteri gereksinimini do ru karfl layacak uzun vadeli ticari iflbirli ini yaratabilme becerimizdir. Krediler Krediler Bölümü, kredi baflvurular n de erlendirme ve limit belirleme görevine ek olarak, Banka n n di er bölümlerine ve kredi de erlendirme ve borç yönetimi konusunda bilgi isteyen baz müflterilere tavsiyelerde bulunmaktad r. Bölüm, bu flekilde müflterilerle olan iliflkilerde çözümü esas alan bir yaklafl m benimsemekte ve gereksinimlerin do ru flekilde de erlendirilmesini kolaylaflt rmaktad r. Krediler Bölümü, kredileri ve taahhütleri de erlendiren ve izleyen üç bölümden oluflmaktad r. Sorunlu kredilerin düflük miktarda olmas, bu Bölüm ün ne kadar baflar l oldu unu göstermektedir y l içinde yüksek miktarl sorunlu bir kredi ile karfl lafl lmam flt r. Destek birimi niteli inde olmakla birlikte, Krediler Bölümü, flubeleri ve gerekti inde müflterileri düzenli olarak ziyaret etmekte ve di er bankalar ve finans kurumlar ile bilgi al flveriflinde bulunmaktad r. Küçük iflletme modülünün 2004 y l nda devreye al nmas yla Banka, 2005 y l ndan itibaren a rl kl olarak orta ölçekli flirketlerin oluflturdu u kredi portföyüne küçük iflletmeleri de dahil etmeye bafllam flt r. Daha önce oldu u gibi belli bir ifl kolunda yo unlafl lmayacak ve sektörüne veya s n f na bak lmaks z n, yaln zca kredi itibar olan flirketlere kredi tahsis edilecektir. Önümüzdeki y llarda küçük ve orta ölçekli müflterilerin adet ve risk tutar olarak toplam portföydeki paylar n n art r lmas öngörülmektedir. Ekonomik katma de er yaratan ve uzun soluklu iflbirli i yaratma potansiyeli olan tüm firmalar Anadolubank n hedef kitlesini oluflturmaktad r. Temel amac m z n sa l kl bir iflbirli i yaratma esas na dayand göz önüne al nd nda, do ru pazar, do ru strateji, do ru ürün, do ru finansal yap ve kaliteli hizmet beklentisi kurgusu üzerinde faaliyette bulunan tüm firmalar Anadolubank n ilgi alan içinde yer almaktad r.

15 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Anadolubank olarak kredilendirmede sektör ayr m yap lmamaktad r. Her sektörün mali bünyesi kuvvetli, kredi de erlili i yüksek, ekonomik krizden kolay etkilenmeyecek firmalar n n kredi portföyünde yer almas amaçlanmaktad r. Sektörlerin yak ndan takip edilip, ekonomik gidiflten olumsuz etkilenen sektörlerde daha ihtiyatl davran lmas ve gerekti inde toplam portföy içinde o sektörün pay n n küçültülmesi temel kredi politikam z oluflturmaktad r. Enflasyonun düflmesine paralel, küçük ve orta ölçekli flirketlerin kredi portföyü içindeki pay n n art r lmas, kâr marj n n ve toplam risklerimizin yayg n olmas aç s ndan tahsis politikalar m z içinde yer almaktad r. Teminatland rma politikam zda, küçük ve orta ölçekli firmalarda maddi teminat ön plana ç kmakla birlikte, genel olarak teminatland rma da firmalar n, geçmifli, ortak ve yöneticilerinin deneyimi, mali bünyesi, içindeki sektörün durumu, kurumsal yap s ve talep edilen kredinin vadesi dikkate al nmaktad r. Genel Müdürlük Kredi Komitesi Genel Müdürlük Kredi Komitesi, Genel Müdür, Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yard mc s, Ticari ve flletme Kredileri Tahsis Müdürü nden oluflmaktad r y l nda YTL aras genel limit ile talep yap lan kredi teklifleri bu komitede görüflülerek karara ba lanm flt r. 6 fiubat 2006 dan itibaren YTL aral ndaki kredi teklifleri Genel Müdürlük Kredi Komitesi nde görüflülmektedir. Baflkan: Yusuf Gezgör Mehmet Rüfltü Baflaran, Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Pulat Akçin, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Murahhas Üye Engin Türker, Yönetim Kurulu Üyesi Fikriye Filiz Haseski, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gezgör, Yönetim Kurulu Üyesi Komite, her Pazartesi günü düzenli olarak toplanmaktad r. Hazine ve Bireysel Bankac l k Anadolubank Hazine ve Bireysel Bankac l k Bölümü dört departmana ayr lm flt r: Bireysel Pazarlama ve Mevduat Departman, Bireysel Kredi Tahsis ve Risk zleme Departman, Hazine Yönetimi Departman ve Reklâm ve Halkla liflkiler Departman. Bireysel Pazarlama ve Mevduat Departman, Banka n n genel hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinin pazarlama stratejilerinin oluflturulmas ve uygulamaya konulmas ndan sorumludur. Bu do rultuda vadeli mevduat, yat r m fonu, bireysel krediler, sigorta ve nternet Bankac l ürünlerinin pazarlama ve sat fl yönetimi, yeni bireysel ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesi bu departman kanal ile yap lmaktad r. Banka n n en önemli fon kayna olan müflteri mevduatlar n n optimum maliyet, miktar ve çeflitlilik çerçevesinde yönetilmesinden de bu departman sorumludur. Anadolubank, büyük kitleleri hedeflemeden, sosyoekonomik s n fland rmada A ve A+ üstü, portföy büyüklü ü ABD dolar ve üzeri olan bireysel müflteriler ile Banka n n kurumsal müflterilerinin ortaklar ndan ve yöneticilerinden oluflan seçkin bir gruba, genifl bir çeflitlilik arz eden ürün ve hizmetleri sunmaktad r. Çapraz sat fl f rsatlar ndan faydalanmak, Anadolubank n bireysel bankac l k stratejisinde müflteri say s n art rman n en önemli yöntemlerinden biridir. Bireysel kredi müflterileri Banka n n hedef müflteri kitlesi do rultusunda her meslek grubundan olabilmektedir y l nda dört sigorta flirketinin (Axa Oyak, Aviva, Baflak Emeklilik ve Baflak Sigorta) acentesi s fat yla yürütülen sigorta pazarlama çal flmalar na a rl k verilmifltir. Bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili ürün gam tam ve eksiksiz olmakla birlikte, bu ürünleri müflterilere sunan insan faktörü Anadolubank rakiplerinden ayr flt ran en önemli farkl l kt r. Bu farkl l korumak amac yla personele verilen sürekli e itimlerle hizmette kalite ilkesi her zaman ön planda tutulmaktad r sonunda 58 Anadolubank flubesinden onüçü bireysel flube olarak tayin edilmifltir. Bireysel bankac l kta a rl kl olarak flubeler, ATM ler ve nternet Bankac l kanal ile hizmet verilmektedir. Anadolubank, nternet Bankac l operasyonlar na 2004 Ocak ay nda bafllam fl ve 2005 sonu itibar ile kullan c adedi %51 oran nda artarak a ulaflm flt r. Aktiflik oran bireysel müflterilerde %79 kurumsal müflterilerde ise %93 olmufltur. nternet fiubesi nin da t m kanal olarak önümüzdeki y llarda öneminin giderek artaca öngörülmektedir.