SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ..."

Transkript

1 SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005

2 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli i Hakk nda Bilgiler 07 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Genel Müdür ün Mesaj 09 II Y l Faaliyetleri Genel 11 Kurumsal Bankac l k 12 Krediler 12 Hazine ve Bireysel Bankac l k 13 Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k 15 Uluslararas Bankac l k 17 Yat r m Bankac l 18 Bilgi Teknolojileri 19 Operasyon 19 Mali fller 20 III. Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim lkeleri 23 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 23 Üst Yönetim 23 ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi nin De erlendirmesi 28 nsan Kaynaklar ve E itim 28 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt fllemler 29 IV. Mali Durum De erlendirmesi ve Risk Yönetimi Bilanço Analizi 31 Gelir Tablosu Analizi 35 ç Denetim 39 Risk Yönetimi 39 Risk Komiteleri ve Faaliyetleri 40 Anadolubank n Kredi Notlar 41 Befl Y ll k Özet Finansal Tablolar 42 Üst Yönetim 44 V. Ba ms z Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetçi Raporu (Konsolide Olmayan) 47 Finansal Tablolar ve Dipnotlar (Konsolide Olmayan) 50 Ba ms z Denetçi Raporu (Konsolide) 119 Finansal Tablolar ve Dipnotlar (Konsolide) 122 Adresler 190

3 Sa lam Temeller Üzerinde Büyüyoruz ANADOLUBANK Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, H SSEDARLARININ GÜCÜ, Y SEÇ LM fi VE DENEY ML YÖNET M KADROSU VE KEND N fi NE ADAMIfi ÇALIfiANLARI SAYES NDE SEKTÖRDE ÖNDE GELEN B R KONUMA ULAfiMIfiTIR.

4 Özet Finansal Bilgiler Özet Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2005 % 2004 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,7 Bankalar ve Para Piyasalar , ,9 Menkul De erler - Net , ,7 Krediler - Net , ,2 Zorunlu Karfl l klar , ,4 Ba l Ortakl klar , ,7 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar , ,4 Maddi Duran Varl klar - Net , ,9 Ertelenmifl Vergi Aktifi , ,2 Di er Aktifler , ,9 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2005 % 2004 % Mevduat , ,7 Para Piyasalar , ,5 Al nan Krediler , ,7 Faiz ve Gider Reeskontlar , ,4 Karfl l klar , ,0 Di er Pasifler , ,5 Özkaynaklar , ,2 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2005 % 2004 % Garanti ve Kefaletler , ,3 Taahhütler , ,1 Türev Finansal Araçlar , ,5 Toplam , ,9

5 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Özet Gelir Tablolar 03 (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l Di er Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar Net Parasal Pozisyon Kâr - (13.832) Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (14.638) (8.074) Net Dönem Kâr ve Zarar Bafll ca Finansal Oranlar (%) Sermaye Yeterlili i Özkaynaklar/(Risk A rl kl Varl klar+piyasa Riskine Esas Tutar) 14,1 15,0 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 9,7 8,2 (Özkaynaklar-Duran Aktifler)/Toplam Aktifler 8,3 6,6 Aktif Kalitesi Menkul De erler Cüzdan (Net)/Toplam Aktifler 23,1 29,7 Toplam Krediler/Toplam Aktifler 45,8 37,2 Takipteki Krediler (Net)/Toplam Krediler 0,0 0,0 Özel Karfl l klar/takipteki Krediler 100,0 100,0 Duran Aktifler/Toplam Aktifler 1,3 1,6 Likidite Likit Varl klar/toplam Aktifler 50,3 57,7 Likit Varl klar/k sa Vadeli Yükümlülükler 64,8 70,3 Kârl l k Dönem Net Kâr (Zarar )/Toplam Aktifler 2,0 2,3 Dönem Net Kâr (Zarar )/Toplam Özkaynaklar 22,0 31,1 Gelir - Gider Yap s Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler 4,0 4,5 Net Faiz Geliri/Toplam Faaliyet Gelirleri 58,6 65,9 Faiz D fl Gelirler/Toplam Faaliyet Gelirleri 41,4 34,1

6 YEREBATAN SARAYI STANBUL UN EN GÖRKEML TAR HSEL YAPILARINDAN B R OLAN YEREBATAN VEYA BAZ L KA SARNICI, AYASOFYA NIN GÜNEYBATISINDA YAKLAfiIK 250 METRE UZA INDADIR. B ZANS MPARATORU I. JUSTINIANUS (MS ) TARAFINDAN YAPTIRILAN BU BÜYÜK YERALTI SARNICI, SUYUN Ç NDEN YÜKSELEN VE SAYISIZ G B GÖRÜLEN MERMER SÜTUNLARI NEDEN YLE HALK ARASINDA "YEREBATAN SARAYI" OLARAK ADLANDIRILMIfiTIR. Anadolubank, 4 A ustos 2005 tarihinde stanbul da imzalanan anlaflma ile uluslararas para piyasalar ndan 100 milyon ABD dolar tutar nda bir sendikasyon kredisi alm flt r. Toplam 75 milyon ABD dolar ile piyasaya ç kan kredi, bankalardan yo un bir taleple karfl laflm fl ve Anadolubank kredi ifllemini 100 milyon ABD dolar ile tamamlam flt r. Bu sendikasyon kredisi ihracat n finansman ifllemlerine kaynak olarak aktar lm flt r.

7 Anadolubank Hakk nda Habafl Grubu na ba l bir kurulufl olan Anadolubank, Türkiye nin belli bafll tüm bölgelerine yay lm fl 58 flubesi bulunan bir ticari bankad r. Özellefltirme daresi nden 1997 y l nda sat n al nan Banka, dinamizmini sektörde nispeten yeni bir kurulufl olmas na borçludur. Yeni ortakl k yap s alt nda sekizinci y l n tamamlayan Anadolubank, bu süre içinde karfl laflt ola anüstü ekonomik koflullar alt nda her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek bir yap ya sahip oldu unu kan tlam flt r. Anadolubank, hissedarlar n n gücü, iyi seçilmifl ve deneyimli yönetim kadrosu ve kendini ifline adam fl çal flanlar sayesinde sektörde önde gelen bir konuma ulaflm flt r. Banka küçük ve orta ölçekli iflletmelere k sa vadeli iflletme sermayesi ve ticaretin finansman na yönelik krediler sa lamaktad r ANADOLUBANK Faaliyet Raporu HABAfi Grubu Türkiye nin önde gelen sanayi gruplar ndan biri olan HABAfi, S nai ve T bbi Gazlar, LPG, Do al Gaz, Elektrik, Demir Çelik ve Endüstriyel Tesisler malat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun önde gelen kurulufllar ndan HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi., 2004 y l 500 büyük sanayi kuruluflu s ralamas nda sat fl hacmi bak m ndan 11., ihracat hacmi bak m ndan ise 9. s rada yer alm flt r (2005 s ralamas henüz yay nlanmam flt r). HABAfi 1956 y l nda merhum Hamdi Baflaran taraf ndan s nai ve t bbi gazlar (oksijen, azot, argon, hidrojen, narkoz, asetilen, karbondioksit, helyum, kaynak gazlar, özel gazlar vs.) üretimi ve da t m yapmak amac yla kurulmufltur. Zaman içinde ülke sanayisinin geliflimine paralel olarak yapt yüksek teknoloji yat r mlar ile geliflen HABAfi, "Hizmet, Kalite, Güven" prensibi, yüksek üretim, depolama ve nakliye imkânlar, ülke çap na yay lm fl tesisleri, genifl bayi a, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile s nai ve t bbi gazlar sektörünün lider firmas konumundad r. LPG sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, dolum ve depolama tesisleri, LPG gemisi, deniz terminalleri, genifl nakliye filosu ve bayi a ile LPG yi tüplü, dökme ve otogaz olarak tüketicilere sunmaktad r. Do al Gaz sektörünün liberalleflmesini takiben gerekli lisanslar alan HABAfi, Türkiye de ilk defa do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatarak pahal ve kirli yak tlarla çal flmak zorunda kalan ülke çap ndaki sanayicilere nakliye yolu ile do al gaz kullanma imkân sa lam flt r. Ucuz, kullan m kolay ve çevreci bu yak t müflterilerinin kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile gelifltirerek piyasaya tan tt LNG sektörünün lider firmas d r. HABAfi, Türkiye de ilk defa do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatmas n n yan s ra, tüketimi daha düflük olan müflterilerin ihtiyac n karfl lamak amac ile S k flt r lm fl Do al Gaz (CNG) tedarik zincirini de ilk defa gelifltirmifl ve piyasaya tan tm flt r. Ucuz, kullan m kolay ve çevreci bu yak t küçük ve orta büyüklükteki sanayi kurulufllar n n kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m

8 HABAfi Grubu HABAfi GRUBU NA BA LI B R KURULUfi OLAN ANADOLUBANK, TÜRK YE N N BELL BAfiLI TÜM BÖLGELER NE YAYILMIfi 60 fiubes BULUNAN B R T CAR BANKADIR. gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl ile CNG sektörünün lider firmas d r. HABAfi elektrik üretimi konusunda da genifl yat r mlara sahiptir. Önceleri Grup flirketlerinin ihtiyac na yönelik kurulan enerji tesislerinin kapasiteleri yeni yat r mlarla art r lm fl ve 300 MWh kapasiteye ulafl lm flt r. Elektrik sektörünün liberalleflmesini takiben gerekli lisanslar alan HABAfi, tüketicilere elektrik sat fl konusunda da sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r y l nda demir çelik üretimine bafllayan HABAfi, bugün 2,6 milyon ton s v çelik üretme kapasitesi ile piyasa lideridir. Üretiminin %75 ila %80 ini (kütük, çubuk ve filmaflin) befl k tada dünyan n muhtelif ülkelerine ihraç etmektedir y l ndaki toplam ihracat 678 milyon ABD dolar na ç karken, hurda ithalat 528 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. En yeni teknolojinin kullan ld demir çelik üretim tesisleri Türkiye nin bat s nda bir sanayi bölgesi olan zmir-alia a da yer almaktad r. thalat ve ihracat n yap ld Gruba ait liman tesisleri yüksek indirme bindirme kapasitesi ile ülkenin en büyük liman tesisleri aras nda yer almaktad r. Endüstriyel Tesisler malat sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, proses tesisleri, hava ayr fl m tesisleri, çelik üretim tesisleri, haddehaneler, elektrik üretim tesisleri ve gaz dolum ve depolama tesisleri gibi çeflitli sanayi kollar için anahtar teslimi tesisler kurulumu, imalat ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Genifl imalat imkânlar ile tav f r nlar, at k s kazanlar, bas nçl kaplar, s eflanjörleri, bas nçl gaz tüpleri, LPG tüpleri, kriyojenik depolama tanklar ve evaporatörleri, küresel ve silindirik LPG depolama tanklar, nakliye tanklar, spiral kaynakl boru imalatlar HABAfi Grubu bünyesinde gerçeklefltirilmektedir. Grubun toplam cirosu 2005 te milyon ABD dolar n aflm flt r. FitchRatings taraf ndan yap lan derecelendirme sonucunda HABAfi n Türk Liras Notu A+, Uzun Vadeli Döviz ve Türk Liras Notu B+ (Türkiye nin notu ile s n rland r lm flt r), genel görünümü ise istikrarl olarak belirlenmifltir.

9 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli i Hakk nda Bilgiler Sermaye Yap s Banka n n sermaye ve ortakl k yap s nda dönem içinde de ifliklik meydana gelmemifltir. Gerçek ve tüzel kifli hissedarlar n unvanlar ve paylar afla daki tabloda belirtilmifltir. afla daki tablodad r. Denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n Banka da paylar bulunmamaktad r y l içinde Banka n n Ana Sözleflmesi nde de ifliklik yap lmam flt r. Banka n n yönetim kurulu baflkan ve üyelerinin Banka da sahip olduklar paylar da ayr ca Orta n Ticaret Unvan /Ad Soyad Görevi Pay Tutar (YTL) Oran (%) Habafl S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi ,87 Mehmet Rüfltü Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan ,24 Gülsel Alt ntu ,33 Aysel Baflaran ,24 Fikriye Filiz Haseski Yönetim Kurulu Üyesi ,10 Habafl Endüstri Tesisleri A.fi ,20 Erol Alt ntu Yönetim Kurulu Üyesi ,01 Toplam ,00

10 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj lk bak flta sakin bir y l daha geride kalm fl gibi görünse de asl nda 2005 y l, dünya ve ülkemiz için baz önemli geliflmelere sahne olmufltur y l nda dünya ekonomisi genelde beklentilerin do rultusunda geliflmifl ve y lsonunda %4,3 oran nda büyümüfltür. Ancak büyüme oranlar ndaki ülkeleraras farkl l klar 2005 te de devam etmifltir. ABD %3,6, Çin %9,5, Japonya %2,2 ve Euro Bölgesi %1,1 oran nda büyümüfltür. Burada dikkat çeken, yafllanan Avrupa n n giderek dinamizmini kaybediyor olmas na karfl l k Çin in büyümesini y llard r ayn h zla sürdürmesidir. Avrupa Birli i Anayasas n n, Fransa ve Hollanda taraf ndan reddedilmesi, Avrupa n n gelece ine iliflkin kuflkular art rm fl, hatta avronun gelece i tart fl lmaya bafllanm flt r. Direkt yabanc sermaye yat r mlar ve ihracatlar ndaki art fllar, Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelen sermaye ak fl n çok büyük boyutlara ulaflt rm flt r. Döviz kurlar ndaki hareketlilik gittikçe tahmin edilemez bir hale gelmektedir. ABD nin cari ifllemler aç n n dolar üzerindeki etkisi, dünya ekonomisinin gündeminde ön s ralarda yer almaktad r. ABD nin cari ifllemler aç n n fonlanmas amac yla FED in dolar faizini yükseltmesi ve avroya duyulan güvenin azalmas, dolara y lsonuna do ru de er kazand rm flt r. Gelece e iliflkin genel bir de erlendirme yapt m zda, ABD nin çifte aç klar, ülke ekonomilerinin büyüme h zlar aras ndaki uçurumlar ve artan ham petrol fiyatlar n n oluflturabilece i enflasyonist bask, gelecekte dünya ekonomisindeki istikrar tehdit eder nitelikte görülmektedir y l ülkemiz için siyasi ve ekonomik istikrar n tesis edildi i bir y l olmufltur. Art k geçmiflte kald na inand m z kriz y llar ndan sonra Türkiye büyümesini dört y ld r sürdürmektedir. Türkiye, 2005 y l nda, 23 milyar ABD dolarl k rekor seviyedeki cari ifllemler aç n kapamaya fazlas yla yetecek, 8,6 milyar ABD dolar tutar nda net do rudan sermaye yat r m ve 13,7 milyar ABD dolar tutar nda net portföy yat r m elde etmifltir. Türk liras n n de er kazanmas srarl bir biçimde sürmüfl ve halen de sürmektedir. 73 milyar ABD dolarl k toplam ihracat n, 116 milyar ABD dolarl k ithalat n %63 ünü karfl lad, d fl ticaret hacminin 189 milyar ABD dolar na ulaflt Türkiye, OECD istatistiklerine göre 2005 y l nda 360 milyar ABD dolarl k gayrisafi milli has las yla OECD ülkeleri aras nda 13., tüm dünyadaki 19. en büyük ekonomi olarak yerini alm flt r. Türkiye deki bankalar önümüzde sürdürülebilir bir istikrar dönemi oldu una kesin gözle baksalar ve stratejilerini bu varsay mlar üzerine infla etseler de, as l büyük finansal oyun Türkiye nin ka tlar n n daimi talep gördü ü dünya çap ndaki daha genifl sahnede oynanmaktad r. Anadolubank da, 2006 n n ilk Aktif-Pasif Komitesi toplant s nda hazineden sorumlu genel müdür yard mc m z n "ihtiyatl iyimserlik" olarak ifade etti i ölçüde, di er bankalar n ekonomik istikrar ile ilgili öngörülerini paylaflmaktad r. Son y ll k raporumuzda ifade edildi i gibi, flube a m za on yeni flube ekleyerek toplam 58 flubeye ulaflm fl bulunuyoruz. Bankam z 2006 y l nda on yeni flube daha açmay planlamaktad r. Personel say m z 1,199 ulaflm flt r. Kendi bünyemizde gerçeklefltirdi imiz e itimler, yeni gelenlerin kurumsal kültürümüzle yo rulmas n sa lam flt r in sonunda konsolide bazda milyon YTL tutar ndaki bilanço toplam yla yarat lan net kâr m z 40 milyon YTL ye ulaflm flt r. Bu rakam %22,3 özkaynak kârl l ve %1,8 aktif kârl l na tekabül etmektedir. Sorunlu kredilerin %100 üne karfl l k ay rm fl olmam z, yapt m z iflin kalitesinin ve kâr m z n anlaml bir göstergesidir. Peki, rakamlar insani nitelik tafl r m? Bence tafl r. Çünkü ben rakamlara parasal göstergelerden ziyade baflar m z n ölçüsü ve gayretlerimizin ödülü olarak bak yorum. Bu rakamlar personelimizin dinmek bilmeyen çabalar, müflterilerimiz ve muhabir bankalar m z n katk lar sayesinde gerçekleflmifltir. Kendilerine en içten teflekkürlerimi sunar m. Mehmet R. Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan

11 Yönetim Kurulu Mehmet Rüfltü Baflaran: Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye, Pulat Akçin: Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür, Engin Türker: Yönetim Kurulu Üyesi, Fikriye Filiz Haseski: Yönetim Kurulu Üyesi, Erol Alt ntu : Yönetim Kurulu Üyesi, Yusuf Gezgör: Yönetim Kurulu Üyesi, brahim Kazanc : Denetçi, Murat Koço lu: Denetçi Genel Müdür ün Mesaj 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Ülkemizde ekonomik istikrar program n n aksat lmadan uygulanmas sonucunda, son üç y lda yakalanan yüksek büyüme de erlerine benzer flekilde, 2005 y l nda da %7,6 düzeyinde bir büyüme gerçeklefltirilmifltir. Yeni Türk Liras na geçiflle birlikte para birimimiz yeniden itibar kazanm fl, çok uzun y llardan sonra tek haneli rakamlara düflen enflasyon y lsonu hedefi olan %8 in alt na inmifltir. Enflasyonla mücadelede kaydedilen baflar ile yeniden büyüme sürecine girilmifl olmas, yabanc portföy yat r mlar n ve sermaye girifllerini h zland rm fl, özellefltirme projelerinde önemli sonuçlar elde edilmifltir te Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat gerçeklefltirilmifltir. Türkiye, 73 milyar ABD dolar ihracat hacmiyle dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 116 milyar ABD dolar ithalat hacmiyle 14. en büyük ithalatç s konumuna ulaflm flt r. Avrupa Birli i ile bafllayan müzakere sürecinin kuflkusuz ki ekonomimiz üzerinde büyük bir etkisi olmufltur. Bu sayede yat r mc ve tüketici güveni kazan lm fl, gelece e yönelik iyimser beklentiler artm flt r. Yabanc sermaye girifllerinde de Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulafl lm flt r y l nda 10 milyar ABD dolar olan do rudan yabanc sermaye yat r m n n 2006 y l nda 16 milyar ABD dolar na yükselece i beklenmektedir. Tüm bu olumlu geliflmelerin yafland 2005 y l nda biz de Anadolubank olarak finansal durumumuzu ve piyasa konumumuzu güçlendirdik ve baz önemli yeniliklere imza att k. Anadolubank n ticari banka olma konumunda bir de ifliklik olmamakla birlikte, bu y l bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinde ürün yelpazemizi genifllettik, artan flube say m za paralel olarak alternatif da t m kanallar m z da gelifltirdik. Ticari banka olmaktan kastetti imiz, sa lam bir kredi portföyü ile yeterli likiditeye sahip olunmas, çeflitlendirilmifl fon kaynaklar na eriflim gücü ve sürdürülebilir kârl l n korunmas d r. Bireysel bankac l a bu y l öncekilerden daha fazla önem vermemizin nedeni, mevduat olarak fon kaynaklar m z n art r lmas, ücret ve komisyon olarak faiz d fl gelirlerimizin çeflitlendirilmesi ve kurumsal ve ticari bankac l k ürünlerimizin bireysel bankac l k ürünleri ile tamamlanmas d r. Bir ticari veya kurumsal müflterimizin ortaklar n n, yöneticilerinin ve tedarikçileri ile müflterilerinin bireysel dahil, tüm bankac l k gereksinimlerini Anadolubank çat s alt nda karfl lamalar n amaçl yoruz. Y l boyunca müflteri iliflkileri üzerinde yo unlaflarak, bir yandan mevduat ve kredi müflterilerimizin say s n art rd k, bir yandan da mevcut iliflkilerimizi, müflteri sadakati oluflturacak ve daha da iyilefltirecek flekilde gelifltirdik. fl ak fllar m z ve iletiflim kanallar m z yeniden yap land rd k ve dünya standartlar ile ayn seviyeye getirdik. Müflteri memnuniyetinin en üst seviyeye ç kar ld bir iliflki platformu oluflturmaya çal flt k. Bu çabalar m z n finansal sonuçlar na bakt m zda, izledi imiz stratejilerin do rulu unun teyit edildi ini görmekteyiz. Özkaynaklar m z, 2005 y l nda, %25 oran nda büyümüfltür. Bu büyümenin tamam kârdan kaynaklanm flt r. Y lsonunda konsolide sermaye yeterlilik oran m z %13,37, solo ise %14,12 seviyesindedir. Genel bir kural olarak, sermaye yeterlilik oran m z n hiçbir zaman ve koflulda %12 nin alt na inmemesini arzuluyoruz. Önümüzdeki y llarda da sermaye yeterlilik oran n n en az bu seviyede tutulmas na çaba gösterece iz. Yönetim Kurulumuz geleneksel olarak kâr da t lmamakta ve her y l elde edilen kâr n bir sonraki y l sermayeye eklenmesine karar vermektedir. Bu y l da bu karar aynen uygulanacakt r. Temel hedeflerimizden biri, kredilerimizin aktif toplam içindeki pay n zaman içinde %50 ye ç karmakt r y l nda bu oran %46 ya yükselmifltir. Yak n bir gelecekte, muhtemelen 2006 da bu hedefimizi yakalayaca m zdan eminim. De erlendirme, tahsis ve izleme faaliyetlerine verdi imiz önem sonucunda, son üç y lda takipteki krediler oran m z %2 nin alt nda kalm flt r y l nda bu oran %1,65 olmufltur. Önemli hedeflerimizden biri de, menkul k ymetlerin toplam aktifler içindeki pay n azaltmakt r. Bu hedefe 2005 sonu itibariyle %23 oran ile çok yaklaflm fl bulunuyoruz. Bireysel bankac l k hizmetlerimiz içinde yer alan mevduat, bir önceki y la göre %7 oran nda büyümüfltür. Mevduatlar n toplam pasifler içindeki pay na iliflkin %70 hedefimiz, 2005 y l sonunda %62 olarak gerçekleflmifltir. Önümüzdeki y l açmay planlad m z on yeni flube ile mevduatlar m z n toplam pasifler içindeki pay istenen seviyelere gelecektir. Anadolubank sa lam temeller üzerindeki büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Bu baflar lardaki en büyük pay, flüphesiz ki nitelikli insan kaynaklar m za aittir. Hepsine ayr ayr teflekkür etmeyi bir borç sayar m. De erli müflterilerimiz, muhabirlerimiz ve di er tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m z da bu baflar ya ortakt rlar. Onlar n güvenleri ve katk lar olmadan Anadolubank bugünkü sa lam, güven veren ve gelece e umutla bakan buradaki konumunda olamazd. Hepinize sayg ve teflekkürlerimi iletiyorum. Pulat Akçin Genel Müdür 09

12 YEREBATAN SARAYI BAZ L KA SARNICI, B ZANS MPARATORLARI NIN STANBUL UN SU SORUNUNU ÇÖZMEK Ç N YAPTIRDI I SARNIÇLARIN EN BÜYÜ ÜDÜR. SU KAPAS TES METREKÜP OLAN VE 14,070 METREKAREL K B R ALANA YAYILAN SARNIÇTA BAZILARINDA OYMA SÜSLER BULUNAN 336 SÜTUN VARDIR. BAZ L KA SARNICI NfiA ED LD GÜNDEN BUGÜNE KADAR ÇEfi TL ONARIMLARDAN GEÇM fit R. OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE 18. VE 19. YÜZYILLARDA K KEZ BÜYÜK ONARIM GÖREN BAZ L KA SARNICI, CUMHUR YET DÖNEM NDE MÜZE HAL NE GET R LEREK Z YARETE AÇILMIfiTIR. Mortage yasas ç kmadan önce konut kredisinde faizini ayl k %1 in alt na düflüren ilk banka Anadolubank olmufltur. Anadolubank 10 y l vadeli konut kredisine uygulad faiz oran n Aral k ay nda %0,99 a düflürmüfltür. Bireysel bankac l k hedefleri do rultusunda sektörün en avantajl faiz oran n sunan Anadolubank, bu faiz oran ile konut kredisi pazar ndaki iddias n büyütmüfltür.

13 2005 Y l Faaliyetleri 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Genel Genel Müdürlü ü stanbul da teflkilatlanm fl olan Anadolubank n Türkiye nin dört bir yan na da lm fl 58 flubesi bulunmaktad r y l nda dördü stanbul da ve alt s Anadolu nun farkl illerinde olmak üzere 10 yeni flube aç lm flt r. Banka n n dördü stanbul da, ikisi Ankara da ve biri de Kayseri de olmak üzere yedi tahsilat ofisi bulunmaktad r. Anadolubank n Türkiye nin dört bir yan na da lm fl bulunan flubelerinin dördü büyük ölçekli kurumsal müflteriler, onüçü tamamen bireysel müflteriler üzerine yo unlaflm flken, di er flubelerin tamam nda her türlü bankac l k hizmeti verilmektedir. Ticari flube a m zla Türkiye deki ekonomik aktivitenin %90 n n gerçekleflti i tüm bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Bunun yan s ra 2008 y l na kadar 20 adet yeni flube açma hedefimiz bulunmaktad r. fiube a m z n oluflturdu u potansiyel Anadolubank a sa l kl ve reel büyüme olana sa lamaktad r. Yönetimimiz, Anadolubank n geleneksel ticari faaliyetlere bankac l k ürünleri ile hizmet verme aç s ndan göreli bir avantaja sahip oldu unu düflünmektedir. Banka n n gelirinin büyük k sm da verilen bu hizmetler karfl l nda elde edilmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde y lda on flubeyi geçmemek flart yla yeni flubeler açma karar ald k. fiu anda sahip oldu umuz flube say s n n, sanayi ve ticaretin yo un oldu u tüm bölgelere hizmet vermek ve aktiflerin optimum flekilde fonlanmas aç s ndan yeterli oldu una inan yoruz. fiube organizasyonlar m zda, flubenin uzmanl k alan na ba l olarak Bireysel Pazarlama, Kurumsal Pazarlama, flletme Bankac l servislerinden bir ya da birkaç Operasyon servisiyle birlikte faaliyet göstermektedir. Bu birimlerin bafl nda, flube müdürlerine ba l birer yönetmen bulunmaktad r. Bu yap sayesinde farkl ifl gruplar n n gereksinimleri üzerinde uzmanlaflmak mümkün olmakta ve bu gruplara verilen bankac l k hizmetlerinin h z ve kalitesi art r lmaktad r. Ayn yap Genel Müdürlük organizasyonu içinde de mevcuttur. Bu düzeyde, Genel Müdür ün alt nda çal flan Genel Müdür Yard mc lar na ba l pazarlama ve destek hizmet bölümleri bulunmaktad r. Kredi, ç Denetim ve Risk Yönetimi Bölümleri ise do rudan do ruya Yönetim Kurulu na ba l d r. fiubelerle Genel Müdürlü ün çeflitli bölümleri aras ndaki iliflki, farkl flube ve bölümlerin kat l m yla oluflturulan geçici ve daimi komitelerin destek verdi i ifl ak fl sistemleri çerçevesinde yürütülmektedir y l nda flube konsept de ifliklikleriyle de ba lant l olarak kurumsal kimlik unsurlar n n öne ç kar lmas na yönelik çal flmalara a rl k verilmifl, Banka n n operasyonel verimlili inin art r lmas na yönelik ifl ak fl ve doküman yönetimi çal flmalar uygulamaya al nm flt r. Piyasadaki görünürlü ün art r lmas na, yeni rekabetçi ürünlerin piyasaya sürülmesine ve standardizasyon yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çal flmalar 2006 da da sürdürülecektir. Do rudan Yönetim Kurulu na ba l olarak çal flan Risk Yönetimi, ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu d fl nda Genel Müdürlük teki bölümler afla da özetlenmifltir: Kurumsal Bankac l k Krediler Hazine ve Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Yat r m Bankac l Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Bilgi Teknolojileri Operasyon Mali fller nsan Kaynaklar Hukuk Müflavirli i 11

14 2005 Y l Faaliyetleri TEMEL FAAL YET ALANIMIZ OLAN KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK ALANINDAK M SYONUMUZ, DE ER YARATMAK, MÜfiTER ODAKLI OLARAK MÜfiTER GEREKS N M N DO RU BEL RLEMEK VE ÜSTÜN ÇÖZÜM KAL TES NE ULAfiMAKTIR. Kurumsal Bankac l k Kurumsal Bankac l k Bölümü esas itibariyle Banka n n müflterilerle iliflkili aktiflerinin, yani ticari kredilerin ve bilanço d fl yükümlülüklerin takip edilmesinden ve gelifltirilmesinden sorumludur. Bölüm, flubelerle ve üst düzey yönetimle yak n iflbirli i içinde bütçe hedeflerini hayata geçirmektedir. Bu Bölüm ayn zamanda, piyasadaki geliflmeleri takip etmek amac yla müflterileri düzenli olarak ziyaret etmekte, üst yönetime ve Aktif-Pasif Komitesi ve Kredi Komitesi gibi komitelere çeflitli konularda görüfl bildirmektedir. Pazarlama kanallar ile kredi de erlendirme süreci müflteri segmentasyonuna göre farkl laflt r lm flt r. Kurumsal bankac l k faaliyetleri kapsam nda; y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n n üzerindeki imalatç flirketler ile çokuluslu flirketleri hedefleyen Kurumsal Bankac l k, y ll k cirosu 2 milyon ila 25 milyon ABD dolar aras nda olan flirketleri hedefleyen Ticari Bankac l k ve y ll k cirosu 2 milyon ABD dolar n n alt nda olan Küçük flletmeler Bankac l olmak üzere üç bölüm bulunmaktad r. Segmentasyon hizmet kalitesini ve h z n art rmakta ve müflteri gereksinimlerinin daha isabetli flekilde de erlendirilmesine zemin oluflturmaktad r. Temel faaliyet alan m z olan kurumsal ve ticari bankac l k alan ndaki misyonumuz, de er yaratmak, müflteri odakl olarak müflteri gereksinimini do ru belirlemek ve üstün çözüm kalitesine ulaflmakt r. Bu amaçla insan kayna na önemli yat r mlar yap lmaktad r. Müflteri odakl strateji ve ürün gelifltirme ve uygulama konular nda pazarlama ekibimize yönelik sürekli e itim programlar düzenlenmektedir. Rakiplerimizden farkl laflt m z en temel alan, müflteri gereksinimini do ru karfl layacak uzun vadeli ticari iflbirli ini yaratabilme becerimizdir. Krediler Krediler Bölümü, kredi baflvurular n de erlendirme ve limit belirleme görevine ek olarak, Banka n n di er bölümlerine ve kredi de erlendirme ve borç yönetimi konusunda bilgi isteyen baz müflterilere tavsiyelerde bulunmaktad r. Bölüm, bu flekilde müflterilerle olan iliflkilerde çözümü esas alan bir yaklafl m benimsemekte ve gereksinimlerin do ru flekilde de erlendirilmesini kolaylaflt rmaktad r. Krediler Bölümü, kredileri ve taahhütleri de erlendiren ve izleyen üç bölümden oluflmaktad r. Sorunlu kredilerin düflük miktarda olmas, bu Bölüm ün ne kadar baflar l oldu unu göstermektedir y l içinde yüksek miktarl sorunlu bir kredi ile karfl lafl lmam flt r. Destek birimi niteli inde olmakla birlikte, Krediler Bölümü, flubeleri ve gerekti inde müflterileri düzenli olarak ziyaret etmekte ve di er bankalar ve finans kurumlar ile bilgi al flveriflinde bulunmaktad r. Küçük iflletme modülünün 2004 y l nda devreye al nmas yla Banka, 2005 y l ndan itibaren a rl kl olarak orta ölçekli flirketlerin oluflturdu u kredi portföyüne küçük iflletmeleri de dahil etmeye bafllam flt r. Daha önce oldu u gibi belli bir ifl kolunda yo unlafl lmayacak ve sektörüne veya s n f na bak lmaks z n, yaln zca kredi itibar olan flirketlere kredi tahsis edilecektir. Önümüzdeki y llarda küçük ve orta ölçekli müflterilerin adet ve risk tutar olarak toplam portföydeki paylar n n art r lmas öngörülmektedir. Ekonomik katma de er yaratan ve uzun soluklu iflbirli i yaratma potansiyeli olan tüm firmalar Anadolubank n hedef kitlesini oluflturmaktad r. Temel amac m z n sa l kl bir iflbirli i yaratma esas na dayand göz önüne al nd nda, do ru pazar, do ru strateji, do ru ürün, do ru finansal yap ve kaliteli hizmet beklentisi kurgusu üzerinde faaliyette bulunan tüm firmalar Anadolubank n ilgi alan içinde yer almaktad r.

15 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu Anadolubank olarak kredilendirmede sektör ayr m yap lmamaktad r. Her sektörün mali bünyesi kuvvetli, kredi de erlili i yüksek, ekonomik krizden kolay etkilenmeyecek firmalar n n kredi portföyünde yer almas amaçlanmaktad r. Sektörlerin yak ndan takip edilip, ekonomik gidiflten olumsuz etkilenen sektörlerde daha ihtiyatl davran lmas ve gerekti inde toplam portföy içinde o sektörün pay n n küçültülmesi temel kredi politikam z oluflturmaktad r. Enflasyonun düflmesine paralel, küçük ve orta ölçekli flirketlerin kredi portföyü içindeki pay n n art r lmas, kâr marj n n ve toplam risklerimizin yayg n olmas aç s ndan tahsis politikalar m z içinde yer almaktad r. Teminatland rma politikam zda, küçük ve orta ölçekli firmalarda maddi teminat ön plana ç kmakla birlikte, genel olarak teminatland rma da firmalar n, geçmifli, ortak ve yöneticilerinin deneyimi, mali bünyesi, içindeki sektörün durumu, kurumsal yap s ve talep edilen kredinin vadesi dikkate al nmaktad r. Genel Müdürlük Kredi Komitesi Genel Müdürlük Kredi Komitesi, Genel Müdür, Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yard mc s, Ticari ve flletme Kredileri Tahsis Müdürü nden oluflmaktad r y l nda YTL aras genel limit ile talep yap lan kredi teklifleri bu komitede görüflülerek karara ba lanm flt r. 6 fiubat 2006 dan itibaren YTL aral ndaki kredi teklifleri Genel Müdürlük Kredi Komitesi nde görüflülmektedir. Baflkan: Yusuf Gezgör Mehmet Rüfltü Baflaran, Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Pulat Akçin, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Murahhas Üye Engin Türker, Yönetim Kurulu Üyesi Fikriye Filiz Haseski, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gezgör, Yönetim Kurulu Üyesi Komite, her Pazartesi günü düzenli olarak toplanmaktad r. Hazine ve Bireysel Bankac l k Anadolubank Hazine ve Bireysel Bankac l k Bölümü dört departmana ayr lm flt r: Bireysel Pazarlama ve Mevduat Departman, Bireysel Kredi Tahsis ve Risk zleme Departman, Hazine Yönetimi Departman ve Reklâm ve Halkla liflkiler Departman. Bireysel Pazarlama ve Mevduat Departman, Banka n n genel hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinin pazarlama stratejilerinin oluflturulmas ve uygulamaya konulmas ndan sorumludur. Bu do rultuda vadeli mevduat, yat r m fonu, bireysel krediler, sigorta ve nternet Bankac l ürünlerinin pazarlama ve sat fl yönetimi, yeni bireysel ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesi bu departman kanal ile yap lmaktad r. Banka n n en önemli fon kayna olan müflteri mevduatlar n n optimum maliyet, miktar ve çeflitlilik çerçevesinde yönetilmesinden de bu departman sorumludur. Anadolubank, büyük kitleleri hedeflemeden, sosyoekonomik s n fland rmada A ve A+ üstü, portföy büyüklü ü ABD dolar ve üzeri olan bireysel müflteriler ile Banka n n kurumsal müflterilerinin ortaklar ndan ve yöneticilerinden oluflan seçkin bir gruba, genifl bir çeflitlilik arz eden ürün ve hizmetleri sunmaktad r. Çapraz sat fl f rsatlar ndan faydalanmak, Anadolubank n bireysel bankac l k stratejisinde müflteri say s n art rman n en önemli yöntemlerinden biridir. Bireysel kredi müflterileri Banka n n hedef müflteri kitlesi do rultusunda her meslek grubundan olabilmektedir y l nda dört sigorta flirketinin (Axa Oyak, Aviva, Baflak Emeklilik ve Baflak Sigorta) acentesi s fat yla yürütülen sigorta pazarlama çal flmalar na a rl k verilmifltir. Bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili ürün gam tam ve eksiksiz olmakla birlikte, bu ürünleri müflterilere sunan insan faktörü Anadolubank rakiplerinden ayr flt ran en önemli farkl l kt r. Bu farkl l korumak amac yla personele verilen sürekli e itimlerle hizmette kalite ilkesi her zaman ön planda tutulmaktad r sonunda 58 Anadolubank flubesinden onüçü bireysel flube olarak tayin edilmifltir. Bireysel bankac l kta a rl kl olarak flubeler, ATM ler ve nternet Bankac l kanal ile hizmet verilmektedir. Anadolubank, nternet Bankac l operasyonlar na 2004 Ocak ay nda bafllam fl ve 2005 sonu itibar ile kullan c adedi %51 oran nda artarak a ulaflm flt r. Aktiflik oran bireysel müflterilerde %79 kurumsal müflterilerde ise %93 olmufltur. nternet fiubesi nin da t m kanal olarak önümüzdeki y llarda öneminin giderek artaca öngörülmektedir.

16 2005 Y l Faaliyetleri ANADOLU YATIRIM A.fi. ACENTES OLARAK 27 fiubedek SEANS SALONLARINDA KONUSUNDA UZMAN YATIRIM DANIfiMANLARI KANALI LE MÜfiTER LER N H SSE SENED ALIM-SATIMINA DA ARACILIK ED LMEKTED R. Anadolubank, her biri yat r mc lar aç s ndan farkl bir risk profili arz eden üç ayr yat r m fonu sunmaktad r. Her kategoride en yüksek kazanc sa lamay hedefleyen Anadolubank, verimlilik ve fleffafl k üzerinde odaklanan aktif bir fon yönetim stratejisi izlemektedir. Hazine bonolar, devlet tahvilleri ve Eurobond sat fl ile repo ifllemleri ve otomatik ödeme emirleri de bireysel ürünler aras nda yer almaktad r. Anadolu Yat r m A.fi. acentesi olarak 27 flubedeki seans salonlar nda konusunda uzman yat r m dan flmanlar kanal ile müflterilerin hisse senedi al m-sat m na da arac l k edilmektedir. Ayr ca Anadolubank, 2004 y l nda kullan ma sundu u Paritem ürünü ile nternet üzerinden 7 gün 24 saat dünya piyasalar nda parite arbitraj yapmaya olanak veren ilk ve tek banka olma konumunu sürdürmektedir. Bireysel Kredi Tahsis ve Risk zleme Departman ise, kredili mevduat hesab, tafl t, konut ve tüketici kredileri ile kredi vermifl oldu u müflterilerin kredi kartlar n n limit tahsisinden ve takibinden sorumludur y l nda enflasyonun düflüfl e ilimini sürdürmesi ve faizlerin de buna paralel olarak afla yönlü hareket etmesi ile birlikte özellikle konut kredilerinde art fl gözlenmifltir. Bu geliflmeye ba l olarak bireysel krediler içinde konut kredilerinin pay artarak %55, tafl t kredileri %35 ve tüketici kredileri ise %10 büyüklü e ulaflm fllard r y l nda da bu e ilimin devam etmesi ve ipote e dayal uzun vadeli konut finansman yasas n n ç kmas ile birlikte konut kredilerinin bireysel kredi portföyü içerisindeki pay n n artmas beklenmektedir. Bireysel kredi portföyünde en önemli ürün kalemlerinden konut kredilerinde befl y l, tafl t kredilerinde ise iki y l vade a rl k kazanmaktad r. Hazine Yönetimi Departman, tüm olas bankac l k risklerini ve piyasa f rsatlar n analiz ederek aktif ve pasif yönetimini denetlemekte ve vas fl hazine uzmanlar ndan oluflan ekibi ile Banka n n likiditesini yönetmektedir. Hazine Departman, Türk Liras ve Sabit Getirili Araçlar, Döviz ve Türevler ve Hazine Pazarlama Bölümü olmak üzere üç bölümden oluflmaktad r. Hazine Yönetimi Departman, Banka n n Aktif- Pasif Komitesi nin en önemli üyelerinden biridir. Banka n n likiditesini yönetmenin yan s ra, yurtiçi ve yurtd fl piyasalarda faiz ve döviz kuru dalgalanmalar n n Banka n n bilançosu üzerindeki etkilerini de denetlemektedir. Hazine Yönetimi Departman, bir yandan flubelere gereken likiditeyi sa larken bir yandan da Banka n n rutin operasyonlar s ras nda karfl laflabilece i riskin günlük olarak izlenmesinden sorumludur. Departman, görevlerini yerine getirmek için TL ve YP, hazine bonosu ve di er yerli ve yabanc menkul k ymet ifllemlerini vadesiz ve vadeli olarak yürütmekte, buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti nin ve di er ülkelerin Eurobond lar ile aktif ifllemler yapmaktad r. Hazine yönetimindeki baflar s n müflterileri ile paylaflan Anadolubank, kurumsal ve büyük ölçekli müflterilerine mevduat, yat r m fonu, Hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond, repo, ters repo, hisse senedi ve alt n sözleflmelerinin farkl bileflenlerini içeren özel yat r m portföyleri de sunmaktad r. Hazine Yönetimi Departman, bir yandan Banka n n piyasalarda karfl laflt risk ve f rsatlar de erlendirirken bir yandan da olas en iyi portföy oluflumlar n tespit etmek için yurtiçi ve yurtd fl piyasalar yak ndan takip etmektedir. Departman, ürünlerini yurtiçi ve yurtd fl bankalar n ürünleri ile k yaslamakta ve bu flekilde ürünlerini gelifltirmekte ve bunlar n Banka ve müflterileri aç s ndan arz etti i riski dikkate almaktad r. Türkiye ekonomisine ve di er ülkelerin ekonomilerine iliflkin bilgi ve yorumlar içeren raporlar düzenli aral klarla haz rlanmakta ve Banka n n da t m kanallar vas tas yla flubelere

17 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu ve müflterilere da t lmaktad r. Anadolubank, müflterilerini piyasalardaki geliflmelere ve olas risklere karfl haberdar etmek amac ile belli aral klarla piyasa profesyonellerine verdirdi i seminerlerle de piyasan n nabz n tutmaya çal flmaktad r. Anadolubank, yat r m fonu piyasalar ndaki konumunu son derece baflar l üç fon ile sürdürmeye çal flmaktad r. Yat r mc lar na farkl risk profilleri ile hitap eden B-Tipi Likit, B-Tipi De iflken ve A-Tipi De iflken fonlar, piyasa paylar n sürekli olarak art rmakta ve kendi kategorilerinde nispeten yüksek kazanç sunmaktad rlar. Anadolubank n geleneksel sa duyulu al m-sat m ilkeleri alt nda Hazine Yönetimi Departman, yaln zca hesaplanm fl riskler almakta ve çeflitlilik arz eden bir portföy yönetmektedir. Ürün çeflitlendirmesi, bilançonun her iki taraf nda da büyüme sa lam flt r. Türev ürünlerin daha fazla kullan lmas, cari ifllem portföylerinin daha verimli olmas na olanak tan m flt r. Paritem Müflterilerin döviz al/sat ifllemlerini nternet arac l yla yapmas na yard mc olan bir üründür y l nda Anadolubank, Paritem ad nda, alan n n öncüsü konumunda nternet tabanl bir ürünü müflterilerinin hizmetine sunmufltur. Bu ürün sayesinde yat r mc lar, dünyada en çok ifllem gören 23 para çifti üzerindeki ifllemlerle alt n ve gümüfl al m-sat m ifllemlerini haftan n befl günü 24 saat boyunca kesintisiz nternet eriflimi olan her yerden yapabilmektedirler. Bu hizmetten faydalanmak için bir Anadolubank müflterisinin bir döviz tevdiat hesab nda asgari ABD dolar mevduat n n olmas gereklidir. Müflteriler, Banka n n adresindeki web sitesine ulaflmalar na olanak tan yan kiflisel bir flifre al r almaz döviz arbitraj ifllemlerine bafllayabilmektedirler. Paritem hizmetine abone olan yat r mc lar, teminat hesaplar ndaki bakiyenin 25 kat na kadar ifllem yapabilmektedirler. Döviz kurlar her an de iflti inden, Paritem sayesinde Türk yat r mc lar yaln zca TL-YP ifllemleri de il, ayn zamanda dünyan n önde gelen para birimleri ile YP-YP ifllemleri de yapabilmektedirler. Paritem, sermaye piyasas ifllemlerine alternatif bir yat r m arac olmasa da, çok k sa bir süre içinde yayg nlaflm fl ve Anadolubank n yeni müflteriler kazanmas na yard mc olmufltur. Paritem, artan müflteri say s ve ifllem hacmine paralel olarak müflteri talepleri de göz önüne al narak gelifltirilmektedir y l içinde mevcut emir tiplerinin yan s ra yeni emir tiplerinin siteme eklenmesi ve USD/TRY al m-sat m ifllemlerinin de sistemde yer almas planlanmaktad r. Paritem, Türk Bankac l k Sektörü nde bir ilk olmaya devam etmektedir. Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Bölümü, 2005 y l nda Bireysel Bankac l k Departman ndan ayr larak ayr bir ifl kolu olarak yeniden yap land r lm flt r. "Ticari Banka" olma stratejisini izleyen Anadolubank, a rl kl olarak bireysel müflterilere sundu u kredi kartlar ürün yelpazesini geniflletmeyi ve bu konuya odaklanarak daha üstün kalitede hizmetler sunabilmeyi hedeflemektedir. Ayn amaçtan hareketle 2005 y l nda müflterilerine sektördeki son teknolojik yeniliklerle POS Üye flyeri hizmeti de sunmaya bafllayan Anadolubank, 485 üye iflyerinde kredi kart müflterilerine taksitli al flverifl olana sa lam flt r y l sonunda GSM POS ve Sanal POS uygulamalar da dahil olmak üzere toplam üye iflyerine ulafl lm flt r. Yine 2005 y l nda nternette güvenli al flverifl için sanal kart ürünü ç kar lm fl, ayr ca kart sahiplerinin yurtd fl harcamalar n ABD dolar cinsinden izleyebildikleri ABD dolar ekstre uygulamas na bafllanm flt r. Business kart özellikleri art r larak kurumsal müflterilere sunulmaya devam edilmektedir. Kredi kart ve POS ürünlerinin yan s ra bir al flverifl merkezi ile ortak yap lan çal flma sonucunda, Türkiye de ilk defa "Al flverifl Merkezi Hediye Kart " ürünü hayata geçirilmifltir y l sonunda toplam kredi kart adedinde e ulafl larak bir önceki y la göre %37 büyüme sa lanm flt r. Kredi kart toplam ekstre cirosundaki art fl ise %26 olarak gerçekleflmifl ve 204 milyon YTL olmufltur. Kredi kartlar nda yap lan çal flmalar kârl l a da belirgin bir flekilde yans m fl ve kârl l kta önceki y la göre %95 art fl kaydedilmifltir.

18 SULTANAHMET CAM SULTAN I. AHMET TARAFINDAN STANBUL DA ADIYLA ANILAN MEYDANDA YILLARI ARASINDA NfiA ETT R LEN SULTANAHMET CAM N N M MARI SEDEFKÂR MEHMET A A DIR. TÜRK YE N N ALTI M NAREL TEK CAM S D R. Ç 260 PENCERE LE AYDINLATILAN CAM BÖLÜMÜ 64 X 72 METRE BOYUTLARINDADIR. MAV, YEfi L VE BEYAZ RENKL ÇOK GÜZEL Ç N LERLE BEZEND Ç N AVRUPALILARIN "MAV CAM " OLARAK B LD SULTANAHMET CAM, ÇEVRES NDEK YAPILARLA B RL KTE B R KÜLL YE OLUfiTURMAKTADIR. Anadolubank n 2004 Ekim ay nda Türk finans piyasalar nda bir ilk olarak hizmete sundu u Paritem, ayl k ifl dünyas dergisi Capital in iflbirli i ile bir yar flma düzenlemifltir. Sanal portföy yar flmas "Paritem le Kazan r m" ile 17 Ocak-18 Mart tarihleri aras nda sanal olarak kendisine verilen 100 bin ABD dolar ile en iyi portföy getirisini elde eden ilk üç kifli toplam 10 bin ABD dolar para ödülü kazanm flt r.

19 2005 ANADOLUBANK Faaliyet Raporu 2004 ün sonunda, Debit kart say s toplam ye ulaflarak bir önceki y lsonuna göre %25 art fl göstermifltir. Anadolubank Debit kartlar (Maestro ve Electron) 58 Anadolubank flubesinde bulunan ATM lerde ve Ortak Nokta bankalar na ait ATM lerde kullan labilmektedir. Ortak Nokta, Türkiye deki 16 bankan n ATM paylaflma giriflimidir. Ortak Nokta Grubu nun bir üyesi olmak, Anadolubank a Türkiye nin her yerinden ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nden ulafl labilmesini sa lamaktad r. Türkiye de 2006 sonunda zorunlu olarak EMV standartl kartlara geçifl nedeniyle 2005 y l nda hem kart kabulü hem de kart ç kar lmas ifllerinde gerekli teknik sertifikasyonlar tamamlanm fl, Kas m 2005 tarihi itibariyle tüm Anadolubank POS lar chip kart kabul eder hale dönüfltürülmüfltür. Nisan 2006 tarihi itibariyle de tüm kartlar chipli hale dönüfltürülecektir. Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Bölümü üç departmandan oluflmaktad r: Kredi Kartlar ve Üye flyeri Pazarlama Departman, flubelerin kredi kart ve POS ürünleri ile bunlar n türevlerinin sat fl organizasyonunun idaresi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, müflteri memnuniyetini ve kart kullan m n art rmaya yönelik kampanyalar n düzenlenmesi ve söz konusu ürünlerin gelifltirilmesi ve çeflitlendirilmesinden sorumludur. Ayr ca, bu Departman da çal flan 50 kiflilik kredi kart sat fl ekibi direkt müflteri ziyaretleri ile kart pazarlamaktad r. Kredi Kartlar Tahsis ve zleme Departman, Genel Müdürlük sat fl ekibi ve flubelerden gelen kredi kart ve POS taleplerinin risk ve verimlilik aç s ndan de erlendirilerek ilgili ürünlerin tahsisinden ve flubelerle koordineli olarak Anadolubank risk politikas do rultusunda takibinden sorumludur. Elektronik Bankac l k Departman, Banka n n kredi kartlar, POS, ATM ve banka kartlar ürünlerinin operasyonunda, Banka n n alternatif kanallar ndan biri olan Müflteri Hizmetleri Birimi nin yönetimi ile telefonla potansiyel ve mevcut müflterilere kredi kart sat fl yapan telemarketing ekibinin yönetimi ve bu ekibin sat fl performans ndan sorumludur. Operasyonel faaliyetlerin öneminin bilincinde olarak ve müflteri memnuniyetine öncelik vererek, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulmaktad r. Uluslararas Bankac l k Uluslararas Bankac l k Bölümü, Banka n n 2005 sonu itibar ile say s 600 e ulaflan yurtd fl muhabirlerle olan iliflkilerini düzenleyerek, ticaretin finansman konusunda önemli rol üstlenmektedir. Ço unlu u ABD ve Avrupa da bulunan muhabir bankalar, dünyan n belli bafll tüm ekonomik bölgelerini kapsamaktad r. Muhabirler, genellikle bulunduklar bölgelerde, tüm dünyaya eriflebilen en büyük bankac l k kurulufllar d r. Bu a sayesinde Anadolubank dünya üzerinde ifl f rsat olabilecek tüm bölgelere eriflebilmektedir y l nda 2,2 milyar ABD dolar olan Anadolubank n d fl ticaret hacmi, 2005 te 2,7 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Uluslararas Bankac l k Bölümü gelecekte daha yo un çal flmalarla bu rakam art rmay hedeflemektedir. fiubeler ve di er bölümlerle iflbirli i içinde çal flan Uluslararas Bankac l k Bölümü, müflteri ziyaretleri arac l yla teknik destek hizmeti de vermektedir. Anadolubank flubelerinin tamam uluslararas ifllem yapma yetkisine sahiptir ve tüm bu ifllemler, verimlili in ve uzmanl n art r lmas amac yla Genel Müdürlük te toplanmaktad r A ustos ay nda, FitchRatings taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda yabanc para ve Türk Liras cinsinden Banka n n notu "B+"ya yükseltilmifltir. Uzun vadeli Ulusal notu "BBB+"ya getirilerek, hem uzun hem de k sa vadede genel görünümü dura an olarak belirlenmifltir Temmuz ay nda Anadolubank, Moody s Investors Service dan yabanc para cinsinde ilk kez uzun dönem yabanc para cinsinde "B2/Not-Prime" ve mali güç bak m ndan "D-" derecelerini alm flt r Aral k ay nda ise ayn kurulufl taraf ndan Türk bankalar n n uzun dönem yabanc para cinsi derecelendirme s n r n n yukar ya çekilmesiyle Anadolubank n notu "B2"den "B1"e yükselmifltir. 17

20 2005 Y l Faaliyetleri ULUSLARARASI BANKACILIK BÖLÜMÜ, YURTDIfiINDAK MUHAB R BANKALARI LE KURDU U YAKIN L fik DEN GURUR DUYMAKTADIR y l n n önemli olaylar aras nda, uluslararas piyasalardan ihracat n finansman na yönelik olarak, bu konuda son derece deneyimli kat l mc lar n dahil oldu u 100 milyon ABD dolar tutar nda ve bir y l vadeli sendikasyon kredisi al nmas yer almaktad r. Anlaflma uluslararas piyasalarda muteber 34 muhabir bankan n kat l m yla baflar l bir flekilde tamamlanm fl, hatta önceden belirlenen limitin üzerinde talep al nm flt r y l nda ilk kez al nan 50 milyon ABD dolar tutar ndaki kredinin geri ödemesi 2005 y l n n Aral k ay nda gerçeklefltirilmifltir. Uluslararas Bankac l k Bölümü, yurtd fl ndaki muhabir bankalar ile kurdu u yak n iliflkiden gurur duymaktad r. Bölüm, muhabir bankalar ile her iki taraf için de karfl l kl fayda sa layacak iliflkiler kurmak amac yla her zaman için çözüme yönelik bir yaklafl m benimsemekte ve bu arada ayr nt l bir görüfl aç s vermekte ve kararlarla ilgili alternatif yollar sunmaktad r. Banka, US Exim, Hermes, SACE, ERG, CCC ve Caface gibi önemli ihracat kredisi kurumlar n n kredilerinden yararlanmakta ve bu flekilde müflterilerinin s n r ötesi ticaretten do an orta ve uzun vadeli finansman gereksinimlerini karfl layabilmektedir. Yat r m Bankac l Yat r m Bankac l Bölümü nün vizyonu, teknolojik altyap s, genifl da t m a ve grup içinde yaratm fl oldu u sinerji ile yat r mc lar n ve flirketlerin sermaye piyasalar ndan maksimum fayda sa lamas nda öncü rol oynamakt r. AB yolunda att ad mlar ve yakalam fl oldu u istikrarl sürdürülebilir büyüme trendi ile geliflmekte olan ekonomilerin en önünde yer alan Türkiye nin sermaye piyasalar, yurtiçi ve yurtd fl yat r mc lar için cazibe merkezi haline gelmifl ve bu flekilde tasarruflar n verimli biçimde de erlendirilerek yat r ma dönüflmesi için etkin rol oynamaya bafllam flt r. Bu flartlar alt nda artan yabanc ve yerli yat r mc lar n ilgisi ile h zla büyüyen ve derinleflen stanbul Menkul K ymetler Borsas içerisinde Anadolubank Yat r m Bankac l Bölümü, att emin ad mlarla, sa lam ve giderek geliflen bir yer edinmifltir. Bölüm, tak nd rekabetçi ancak yaz l ve etik kurallardan taviz vermeyen tutumu sayesinde, "güvenilirli in" ön planda oldu u sektör içerisinde ismini güçlendirmifltir y l nda, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda gerçeklefltirilen ifllem hacmi önceki y la göre %54 oran nda artarak 6,4 milyar YTL ye ulaflm fl ve bu büyüklük ile toplam pazar pay %1,01 den %1,21 seviyesine yükselmifltir. Yat r m Bankac l Bölümü, tasarruf sahibi müflterilerine ve sermaye piyasalar vas tas ile büyümesini fonlamak isteyen flirketlere; birincil piyasada ve ikincil piyasada hisse senetleri al m/sat m arac l, araflt rma, kurumsal finansman, türev ürünler gibi hizmetler sunmaktad r. Ana faaliyet konusu olan hisse senedi al m/sat m arac l nda Anadolubank n 58 flubesi ve bu flubelerin 27 si içerisinde konumlanm fl seans odalar müflteri odakl yaklafl mda ön planda yer almaktad r. Genifl bir yelpazede, küçük, orta ve VIP müflterilere, müflterilerin ihtiyaçlar na yönelik,

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Anadolubank flubeleri yenilendi. 01 >

Anadolubank flubeleri yenilendi. 01 > FAAL YET RAPORU 2 4 çindekiler Finansal Göstergeler 02 Anadolubank n Kredi Notlar 03 Anadolubank Hakk nda 05 Habafl Grubu 05 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 07 2004 Faaliyetlerinin De

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı