BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ"

Transkript

1 Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a yer Eczacý Odasý`nda veriyoruz.yýllardýr Elazýð'da ticaretle iþtigal eden Uymaz, yapýlan Elazýð Sivil iþtigal ettikleri çökelik sektoplum Kuruluþlarý törünün bugünlerde ayakta Platformu toplandurma mücadelesi verdiðini týsýna katýldý. belirtti. Sayfa 2 de Sayfa 2 de Elazýð Ticaret Borsasý nýn aylýk yayýn organýdýr. ELAZIÐ YIL: 2 SAYI: 6 TOBB Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi. Barselona'da düzenlenen seminere, oda ve borsalarýn genel sekreterleri katýldý.elazýð Ticaret Borsasý'ný temsilen söz konusu toplantýya Genel Sekreter Av.Murat Çiçek katýldý. Sayfa 4 te BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Ak Parti Kongresine katýlmak için geldiði Elazýð'da Ýlk Önce Elazýð Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Elazýð Ticaret Borsasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþen kahvaltýlý toplantýya Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Nebati, Ýstanbul Milletvekili Bedrettin Yýldýrým, Elazýð Milletvekilleri Zülfü Demirbað, Þuay Alpay, Faruk Septioðlu, Sermin Balýk, Elazýð Valisi Muammer Erol, Elazýð Belediye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu,Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ve çok sayýda sivil toplum kuruluþu temsilcisi katýldý. Sayfa 3 te MÜSÝAD GENEL BAÞKANI VARDAN, Baþkan Dumandað; ''Süt Hayvancýlýðýna BAÞKAN DUMANDAÐ'I ZÝYARET ETTÝ Verilen Kredilerle, Besi Hayvancýlýðýna Verilen Krediler Eþ Duruma Getirilmelidir'' lazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, süt hayvancýlýðýna verilen kredilerle, besi hayvancýlýðýna verilen kredilerin eþ duruma getirilmemesi durumunda besicilerin büyük sýkýntýlar yaþayacaðýna dikkat çekti.baþkan Dumandað Elazýð'da hayvancýlýðý deðerlendirdiði açýklamasýnda þunlarý söyledi; ''T.C Ziraat Bankasýnýn verdiði krediler tabiî ki çok önemli bir kredi idi, fakat ömrü ve iþlevi kýsa bir kredi idi, ilk önce bu krediyi herkes aldý ama þimdi geri ödeme zamaný yaklaþtýkça besicilerde aldýðým krediyi nasýl ödeyeceðim paniði baþladý. 7. aydan itibaren geri ödemeler baþlýyor. Sayfa 3 te E Müsiad Elazýð Þubesi 16. Genel Kurul Toplantýsý Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihat Vardan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Nail OLPAK, Elazýð Vailisi Muammer EROL, Elazýð Belediye Baþkaný Süleyman SELMANOÐLU, Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað,Eski MÜSÝAD Elazýð Þube Baþkanlarý Ýbrahim GÖK,Metin BULUT, Resmi Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Baþkan ve Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sayfa 5 te Elazýð Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Çiçek, Hayvan Kayýt Sistemi ve Hayvan Hareketleri Konusunda önemli uyarýlarda bulundu Sayfa 4 te DOÐU ANADOLU BORSALAR VE ODALAR BÖLGE TOPLANTISI ERZURUM'DA GERÇEKLEÞTÝ Doðu Anadolu Ticaret Borsalarý ile Ticaret ve Sanayi Odalarý Baþkanlarý bölge toplantýsý için Erzurum'da bir araya geldi.erzurum Ticaret Borsasý (ETB)' nin ev sahipliðinde yapýlan bölge toplantýsýnda baþkanlar, özellikle bölgedeki ekonomik geliþmeleri, eksiklikleri ve neler yapýlabileceði konusunda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Sayfa 5 te

2 2 UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR radýr yine Hatay da iyi üretim yapan iller arasýnda ama Hatay sadece kendi iç pazarýna ancak mal yetiþtiriyor, çökelekte depolama yeri Elazýð'dý bilerde þimdi zar zor ayakta durma mücadelesi veriyoruz. Çökelekçilikte Elazýð'a gelen esnaflar buradaki çökeleði alýp götürüyorlar, bu iþi yapan esnaflar þimdi lor'a niþastayý katýp çökelek yapýyorlar hakiki lor'da deðil kalitesiz malzemeyle bu iþi yapýyorlar Hakiki þavak peyniri yapýlýrsa 24 ayar altýn deðerindedir. Bu ayki röportaj köþemizde Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a yer veriyoruz.yýllardýr Elazýð'da ticaretle iþtigal eden Uymaz, iþtigal ettikleri çökelik sektörünün bugünlerde ayakta durma mücadelesi verdiðini belirtti. Ticaretin saðlam yapýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Elazýð Ticaret Borsasýnýn yapýsý ile ilgili bilgiler veren Ticaret Borsasý Baþkan Vekili Mustafa Uymaz, Elazýð Ticaret Borsasý'nýn gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde ve gerekse vatandaþ nezdinde saðlam bir yere sahip olduðunu belirterek, önümüzdeki süreç içinde saðlam adýmlar atan bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi. Ticaret Borsasý Baþkanvekili Mustafa Uymaz Ticarete baþladýðý ilk yýllarý þöyle anlatýyor. Bizim mesleðimiz çökelekçilik, bu iþe baþta ortaklarýmýzla beraber baþladýk bir süre böyle devam etti ve daha sonra tek baþýma çökelekçiliðe devam ettim, fakat çökelekçilik þu anda bitme noktasýna getirildi, biz Elazýð'da bir numarayýz ve tüm Bölgeye hitap ediyoruz, çökelekçiliði bitme noktasýna getirenler, lor peynire niþasta katarak çökelek adý altýnda piyasaya sürüyorlar, bu sebeple de kalite oldukça düþüyor. Elazýð'da çökelek eskiden Varto dan Hýnýs tan Erzincan dan alýnýyordu Tunceli ovacýk Hozat Çemiþgezek, Arapgir gibi yörelerimizden öyle zaman oluyordu ki 100 tona yakýn mal alýp satýyorduk, ama þimdi alýþta satýþta eskisi gibi deðil, niþastayý lor la karýþtýrýp satan iller karþýsýnda biz eziliyoruz, Elazýð ' da çökelekçilik yeni dönemde yeniden hareketlendi, köylülerimiz köylerinde ürettikleri çökelekleri getirip pazarlýyorlar buda çökelekçiliðin yeniden canlanmasý adýna önemli bir adýmdýr. Eski Piyasa ile þimdiki pazarý deðerlendiren Baþkanvekili Uymaz Piyasada güven sorunu olduðunu ifade ediyor. Önceden piyasada güven söz konusu idi, mesela önceden Ödemiþ'ten vatandaþ gelip bizden mal alýyordu, malýmýzý güvenerek veriyorduk ve parasýný da ne za- man ödeyeceksin diye sormuyorduk bile çünkü malýmýz satýlsýn da parasýný nasýl olursa tahsil edebiliriz düþüncesi vardý, þimdi piyasada bu güven ortamý da bulunmamaktadýr. Çökelekçiliðin yanlýþ ve bilinçsiz yapýlmasý katký maddeleri ile yapýlan çökelek hem piyasayý düþürüyor hem de temiz mal üreten üreticinin iþlerini de sekteye uðratýyor. Önceden mesleðimizden para kazanýyorduk, ama þimdi bu söz konusu deðil, eskiden 8'nci ay geldiðinde piyasada çökelek biterdi ama þimdi 12 ay çökelek üretiliyor. Elazýð esas çökelekçilikte bir numa- Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý Bakan Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, sivil toplum kuruluþlarýnýn Türkiye`nin demokrasisine ve kalkýnmasýna paralel bir þekilde geliþtiðini, kalkýnmada devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn rol üstlendiðini söyledi. Türkiye`nin 2023 vizyonu için tüm bölgelerin enerjisini hareket geçirmek zorunda olduðunu ifade eden Yýlmaz, ``Türkiye alelade bir ülke deðil. Önemli bir ülke. Çok önemli mesafeler de aldý son dönemde. Tarihine yakýþýr bir þekilde küresel ölçekte sorumluluklar üstlenen bir ülke. Ve daha da fazla üstlenecek bir ülke. Dolayýsýyla biz mutlaka bunun ekonomik zeminini çok saðlam kurmak zorundayýz`` dedi. Yýlmaz, ülkenin çok daha iyi noktalara kaynaklarýný en iyi þekilde kullanarak gideceðini belirterek, bunda da en önemli unsurun nitelikli, donanýmlý insan olduðunu vur- guladý. ``Nitelikli donanýmlý bir insan gücünüz varsa ortak hedefler koyup, bu hedefler etrafýna kenetlenebilen, hedefe birlikte yürüyebilen bir insan kaynaðýnýz varsa baþarýlý oluyorsunuz`` diyen Yýlmaz, þöyle devam etti: ``Nüfusumuz 75 milyon. Yaþ ortalamamýz 29 yýl 7 ay. Yani nüfusun yarýsý bunun altýnda. Bu bölgelerde yaþlarýnda. Bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Özellikle giriþimciliði geliþtirerek, onlara bir sürü engeller çýkararak deðil, ufuklarýný açarak ve önlerini açarak onlarýn daha giriþimci olmasý yönünde gayret etmeliyiz. Kalkýnmanýn anahtarý giriþimci insandýr. Bu eðitimde veya iþ dünyasýnda olur. Her alanda giriþimcilik... Geçmiþte atalarýmýz deðiþik, hiç bilmedikleri coðrafyalara cesaretle gitmiþler, hiç bilmedikleri koþullarda yaþamayý bilmiþler, oralara çeþitli kültürel deðerlerini taþýmýþlar. Bugün biz bundan hareketle bugünkü dünyanýn þartlarýnda yeniden o dinamizmi saðlamak zorundayýz. Türkiye alelade bir ülke deðil, hem bölgesinde hem dünyada çok önemli bir yeri ve sorumluluðu olan bir ülke. Etrafýmýzý görüyorsunuz. Ama Türkiye çok þükür bir istikrar adasý gibi bu bölgede duruyor. Ýnsani bakýþ açýsýyla Afrika`dan Ortadoðu, Orta Asya, Balkanlar`a kadar birçok alanda önemli iþler yapýyor. Ama tüm bunlarýn devam etmesi bizim çabalarýmýzla yakýndan ilgili.`` dedi. Mesela ben Hataya gidiyorum, orada kendi usülleri ile peynir yapýp þavak peyniri adý altýnda satýyorlar, Afyon'a ben eritme peynir götürüyorum oradan peynir getirenler bile var, þavak peyniri adý altýnda satýlýyor bu ürünler ve bunlarý bizim vatandaþlarýmýz tüketiyor, bizim markamýza bu durum zarar veriyor. Þimdiki esnaflar biz para kazanalým da gerisi ne olursa olsunun hesabýnda, piyasanýn ne olduðu pekte önemli deðil, esnaflar maalesef þimdi böyle düþünüyorlar. Hayvancýlýk sektörüne geçelim dedik ama o sektörde de dikiþ tutturamadýk, hayvaný hayvancýlýðý iyi biliyorum ancak þansýn yaver gitmesi de çok önemli, gidip Ýskenderun'dan angus getirdik, zarar ettik, yem girdileri pahalý, kiralar pahalý, besicilik zor bir dönemden geçiyor. Ziraat Bankasýnýn verdiði krediler de geri ödeme dönemi de yaklaþýyor, bu noktada devletin besiciye destek olmasý lazým, arsasý olan veya parasý olan satýp iþe yatýrýyor paraya dönüþtürüyor ancak sanýrým ki hayvancýlýk çökme noktasýna gelmiþtir. Devlet yardýmcý olmazsa kredi alan esnafýmýzýn yüzde 60 ý iflas etme noktasýna gelecektir.sürekli dile getirdiðimiz bir konu var biz diþi hayvanýn kesilmesine kesinlikle karþýyýz ve hep karþý olduk, bu konuya özen gösterilmesi besiciliðin geleceði adýna önem arzetmektedir. Dedi. Aylýk Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi ELAZIÐ TÝCARET BORSASI ADINA Yönetim Kurulu Baþkaný M.Ali DUMANDÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Av. Murat ÇÝÇEK Genel Basýn Danýþmaný Yunus ÜSTÜNDAÐ Yayýn Kurulu Mustafa UYMAZ Ýsmet BAY Mehmet ÝNCÝDELEN Mustafa DEMÝR Ýletiþim Adresi Çarþý Mah. Mimar Sinan Cad. No: 32 Oda Borsa Ýþhaný Kat: 2 / Elazýð Telefon: Baský ANADOLU OFSET - ELAZIÐ

3 3 BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Elazýð Ticaret Borsasýnýn ev sahipliðinde gerçekleþen toplantý öncesi Baþkan Mehmet Ali Dumandað'ýn makamýnda bir süre dinlenen Bakan Yazýcý, Baþkan Dumandað'dan Elazýð Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ; Elazýð Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarý ve yapýlan çalýþmalarla ilgili Bakan Yazýcý'ya bilgiler verdi. Baþkan Dumandað Elazýð Ticaret Borsasýnýn sadece özkaynaklarýný kulla- narak bugünlere geldiðini ifade ederek, içerisinde bulunduðumuz hizmet binasý borsamýzýn baþarýsýnýn bir göstergesidir dedi. Baþkan Dumandað daha sonra Bakan Yazýcý'ya Elazýð'ýn sorunlarý ve Tarým ve Hayvancýlýk sektörünün beklentilerini ve taleplerini içeren bir dosya sundu. Bakan Yazýcý, Baþkan Dumandað'a teþekkür ederek Ticaret Borsa ve Odalarýnýn Bakanlýðý hinterlandýnda olan kuruluþlar olduðunu belirterek, bugün Elazýð Ticaret Borsamýzda sivil toplum kuruluþlarý ve sizlerle beraberiz dedi. Yazýcý, Elazýðlýlarýn yýllardýr bir gümrük istediðini belirterek, bu konuda kararname çýktýðýný ve havaalaný içinde gümrük iþlemlerinin yürütüleceði bölümün yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Türkiye'de sanayi alanýnda olduðu gibi tarým alanýnda da ciddi bir potan- Baþkan Dumandað'ýn makamýnda gerçekleþen Plaket takdiminin ardýndan Elazýð Ticaret Borsasý Meclis salonunda düzenlenen kahvaltýlý toplantýya geçen Bakan Yazýcý ve beraberindekiler burada yaklaþýk iki saat süren ve basýna kapalý bir toplantý gerçekleþtirdiler. Elazýð Ticaret Borsasýnýn ev siyel bulunduðunu ifade eden Bakan Yazýcý, tarýmsal alana büyük destek verdiklerini dile getirdi. Bakan Yazýcý 'nýn konuþmalarýnýn ardýndan, Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað Gümrük ve Ticaret bakaný Hayati Yazýcý ' ya çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek bir plaket takdim etti. sahipliðindeki toplantýda Bakan Yazýcý'nýn Elazýð'ýn sorunlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin taleplerini dinlediði belirtildi. Elazýð Ticaret Borsasýndan Ak Parti 4. Olaðan Genel Kurul toplantýsýna katýlmak üzere Ahmet Aytar Spor Salonuna geçen Bakan Yazýcý Genel Kurul toplantýsýnýn ardýndan Ankara'ya hareket etti. Baþkan Dumandað; ''Süt Hayvancýlýðýna Verilen Kredilerle, Besi Hayvancýlýðýna Verilen Krediler Eþ Duruma Getirilmelidir'' Bu krediyi kullanan esnaflarýmýz besicilerimiz tedirginlik ve sýkýntý içerisindeler. Aldýklarý hayvanlarýn belki bir kýsmýný sattýlar, bir kýsmý da belki hala duruyor, bu noktada bizim daha önceki beyanatlarýmýzda da dile getirdiðimiz gibi devletimizden milletvekillerimizden beklentimiz þudur ki, süt hayvancýlýðýna verilen kredilerle besi hayvancýlýðýna verilen kredilerle eþ duruma getirirlerse besici esnafýnýn aldýðý kredileri 5 yýla yada 7 yýla bölerlerse, hem hayvancýlýða bir katkýda bulunacaklar hemde kara kara düþünen esnafýmýz beklide rahat bir nefes alacaktýr ve besicilerimiz de ödemelerini rahat bir þekilde yapacaklardýr, bu konuda icralar baþlamadan bu iþe bir çözüm bulurlarsa piyasalarda bu doðrultuda rahatlayacaktýr, dedi. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dumandað; ''2102 yýlý çok kritik bir yýl'' 40 yýldýr besicilik sektörünün içerisinde olduðunu belirten Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, 2012 yýlýnýn çok kritik bir yýl olduðuna dikkat çekerek, besiciliðin rahat bir nefes alabilmesi adýna þu önerilerde bulundu; 2012 yýlý çok kritik bir yýl, ben 40 yýla yakýndýr bu sektörün içerisindeyim heiç bir zaman hammaddenin bu kadar pahalý olduðuna rastlamadým, Elazýð dýþýndaki illerde samanýn kilosu 1 lira, Elazýð'da da yerli kelle saman dediðimiz samanýn kilosu kuruþ civarýnda bir kilo kepek kuruþ bir torba yem 3536 lira etin fiyatý 14 lira, 14 liradan kesim yapýlýyor ama bu fiyat bile inanýn maliyetin altýndadýr, bir hayvanýn besiciye kilo baþýna maliyeti liranýn üzerindedir, ortadaki tabloya bakýldýðýnda þu an itibari ile besicilerimiz zarar etmektedir. Bir hayvanýn kilo et verdiðinden varsayýmla yola çýkarsak kilo baþýna lira zarar eden besicinin ne aldýðý krediyi geri ödemesine nede saðlýklý bir þekilde ayakta durmasýna imkan yoktur.besi maliyetleri 4-5 kat artarken et fiyatlarý da düþmüþtür, geçen yýl lira olan etin kilosu bugün 14 liradýr, artýk gerisini siz hesap edin, birde Elazýð'da genelde hep aile besiciliði yapýlýyor, belli bir kesim dýþýnda öz kaynaklarýný besiciliðe aktaran yok bu münasebetle küçük çapta aile besiciliði yapan besicilerimiz kredilerini geri ödemede bir çözüm bulunmazsa zorluklar yaþayacaklardýr.toprak mahsülleri ofisinin arpa da bir kolaylýk yapmasý gerekiyor samanda belki biþey yapamazlar ama arpada bir kolaylýk saðlanmasý gerekiyor, Dumandað :''Et Balýk Kurumu Elazýð Ýçin Çok Önemli'' 20 gündür yurt dýþýndaydým, gelir gelmez Bingöl et balýk müdürü ile görüþtüm, kesimler devam ediyor, et balýðýn Elazýð'da olmasý çok önemli, Elazýð'daki besiciler hemen hayvanlarýný kesip 3-5 gün içerisinde paralarýný alabiliyorlar, et balýk kurumu yokken 120 gün sonra parasýný alabiliyordu besicilerimiz ama þimdi 3-5 gün içerisinde hayvanlarýný kesip paralarýný alabiliyorlar, Ýlimiz Milletvekili Sayýn Faruk Septioðlu ile yaptýðýmýz görüþmeler de Sayýn Septioðlu ' nun da giriþimleri ile inþallah ilimize Et Balýk Kurumu kazandýrýlacak, yarýn Bingöl'deki bakým onarým çalýþmalarý tamamlandýðýnda hayvanlar oraya gidecek, yol masrafý da maliyetlere binecek ve besicilerimiz sýkýntý yaþayacaklardýr.et Balýk kurumunun süreklilik kazanmasý önemlidir, bu durum besicilere de bir güven verecektir esnafýmýzýn önünü görüp kendini dengelemesi ve ayarlamasý adýna önemlidir. Bu beyanatýmýz ve çalýþmalarýmýz doðrultusunda umut ediyorum ki gerekli adýmlar atýlacaktýr.bu duygu ve düþüncelerle kamuoyuna sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

4 4 Hayvan Kayýt Sistemi ve Hayvan Hareketleri Konulu Bilgilendirme Toplantýsý Gerçekleþti Yönetmeliklerde bulunan cezalar konusuntoplantýya Elazýð Ticaret Borsasýný da yetiþtiricilerin bilgilendirilmesi gerektemsilen Baþkan Vekili Mustafa Uymaz tiðini ifade etti.,genel Sekreter Av.Murat Çiçek ve Hayvan Satýþ Yerlerinin Sorumlu Veteriner Hekim Nejla Yüzgeç Ruhsatlandýrýlma ve Denetleme Usul ve Katýldý. Toplantýnýn Hayvan yetiþtiricileri adýna Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelikle ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Çiçek, önemli bilgiler içerdiðini belirten Genel Hayvanlarýn ticari amaçla alýnýp satýlmak Sekreter Çiçek Yeni uygulamalar konusunüzere bir arada bulunduðu hayvan da yetiþtiricilerimizin bilgi sahibi olmasý pazarlarýnýn sayýsý fazla olmasýna raðmen bakýmýndan toplantýya dair þu ayrýntýlara dikkat çekti. ''Türk Veteriner Hekimler Birliðine baðlý Bölge Veteriner Hekimler Odalarý ve hayvancýlýk birliklerine Ýl Müdürlüðünün yapacaðý sözleþme kapsamýnda ilin tamamýnda tüm sýðýr cinsi hayvanlarýn küpelenmesi ve kayýt altýna alýnmasý þartý ile yetki devri verildi. Bu çerçevede;risk analizi bazýnda hayvanlara takýlan küpeler ile veri tabaný kayýtlarýnýn kontrol edilmesi, Küpe numarasý tahsisi üzerine bu kurumlar tarafýndan alýmý yapýlan küpelerin TSE standartlarýna göre dayanýklýlýk testlerinin yaptýrýlmasý, Birlik ve odalarýn küpeleme ve kayýt iþlemlerini düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Hayvan yetiþtiricilerinin üzerine düþen görevler ve mükellefiyet konusun önemli olduðunu belirten genel sekreter Çiçek bildirimlerin zamanýnda yapýlmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Hayvan sahibinin, sýðýr cinsi hayvanlarýn doðum, ölüm, iþletmede zorunlu kesim ve hareketlerini yedi gün içinde, kendisine ve iþletmesine ait bilgileri otuz gün içinde bildirimlerini yapmasý, idari para cezasý nedeni ile önem Av.Murat ÇÝÇEK kazandýðýndan, Elazýð Ticaret Ýþletme ziyaretlerinde, hayborsasý Genel van sahiplerine yapýlan bilsekreteri gilendirme çalýþmalarýnda gerekli eðitim ve bilruhsatlý hayvan pazarý/borsa sayýmýz gilendirmelerin yapýldýðýna dair hayvan sahibinin imzasýnýn bulunduðu tutanaklarýn oldukça azdýr. Bu durum hayvan hastalýklarýnýn ve hareketlerinin kontrol altýna alýntutulmasý gerekmektedir, dedi. masýný güçleþtirmektedir. Ülkemizde Hayvan sahibine hayvanlarý ve iþlettoplam 95 adet ruhsatlý, 162 adet ruhsatsýz meleri hakkýnda zamanýnda bildirim yaphayvan satýþ yeri bulunmaktadýr. Ruhsatlý malarý konusunda bilgilendirme ve eðitim hayvan satýþ yeri bulunmayan il sayýsý 38, çalýþmalarý yapýlmasýnýn önemli olduðunu ruhsatlý yada ruhsatsýz hayvan satýþ yeri belirten Genel Sekreter Murat Çiçek,Afiþ bulunmayan il sayýsý ise 16' dýr, dedi. ve broþür çalýþmalarýna önem Canlý Hayvan Ticareti Yapan verilmesi,cezalar konusunda hayvan sahipsatýcýlarýn Çalýþmasý ve Denetlenmesi Ýle lerinin bilgilendirilmesi,ýl Müdürlükleri ile Ýlgili Usul ve Esaslar Hakkýnda sözleþme yapan kurumlarýn saha uygulamalarýnýn kontrol edilmesi gerektiðini ifade Yönetmelikle ilgili bilgiler de veren Çiçek, Yönetmelikle; canlý hayvan ticareti etti. yapan satýcýlarýn (celeplerin), teknik, Koyun-Keçi Türü Hayvanlarýn hijyenik ve saðlýklý þartlarda çalýþmalarýný Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi saðlamak ve hayvan hastalýklarýnýn yayýlyönetmeliði çerçevesinde 01 Ocak 2013 masýný engellemek amacýyla satýcýlara tarihine kadar; her yaþtaki koyun ve keçi türü hayvanýn küpelenerek kayýt altýna alýn- (celeplere) eðitim verilerek çalýþma izni verilmesi ve denetlenmesi amaçlanmakmasý ve iþletmelerinin güncellenmesi tadýr. gerektiðini belirten Çiçek, Hayvancýlýk Yönetmeliðin yürürlüðe gireceði birlikleri, serbest veteriner hekimler dýþýnda tarihine kadar; hayvan sahipyetiþtiricilere de iþletmesinde bulunan haylerinin satýn aldýklarý koyun ve keçi türü vanlarýna küpeleme yetkisi verilmesine hayvanlarý satýn almalarýndan itibaren en iliþkin hüküm getirildiðini,koyun ve keçi fazla yirmi dokuz gün, sýðýr cinsi ve domuz türü hayvanlarýn elektronik kimliktürü hayvanlarý ise en fazla otuz gün lendirilmesine yasal dayanak oluþturuliçerisinde tekrar satmak istemeleri halinde, duðunu, 5996 sayýlý Kanunda ve il/ilçe müdürlüðüne müracaat ederek satýcý çalýþma izin belgesi almasý gerekmektedir dedi. Geçiþ Süreci ile ilgili hatýrlatmalarda bulunan Genel Sekreter Çiçek, 2013 yýlý sonuna kadar; Nakil sýrasýnda hayvanlara refakat eden bakýcýlar ile hayvan nakil araçlarýnýn sürücülerine yeterlilik belgesi, Nakliyecilere yetki belgesi, Nakil araçlarýna onay belgesi verilmiþ, Konu ile ilgili gerekli eðitim çalýþmalarý yapýlarak tüm paydaþlarýn bilgilendirilmiþ olmasý gerekmektedir, dedi. Canlý hayvan ticareti yapan satýcýlara (celepler) satýcý çalýþma izin belgesi verilmiþ, satýcýlarýn iþletmeleri ile beraber kayýt altýna alýnmýþ olmasý gerekmektedir. Mümkün olan en kýsa sürede;, Ruhsatsýz hayvan satýþ yerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ya da faaliyetine son verilmesi söz konusu olduðundan yetiþtiricilerimizin son derece dikkatli ve temkinli olmasý gerekmektedir dedi. TOBB Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi Üç gün süren eðitim seminerine katýlan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Genel Sekreterlere hitaben TOBB'un iþleyiþi ve faaliyetleri hakkýnda bir sunum yaptý. Seminere TOBB Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Bülent Koþmaz, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ýlhan Par- verildi. Ayrýca, Ankara Üniversitesi Banka Ticaret Hukuku Araþtýrma Enstitüsü Editörü Doç. Dr. Korkut Özkorkut tarafýndan Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkýnda bilgilendirme sunumu yapýldý. Toplantýyý deðerlendiren Elazýð seker, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Karacan ve Mustafa Yardýmcý da katýldý. TOBB Baþkan Yardýmcýsý Bülent Koþmaz ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan seminerde, katýlýmcýlara, AB-Dýþ Ýliþkiler-ABÝGEM, DEÝK, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi hakkýnda bilgi Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Av. Murat Çiçek ; son derece verimli ve faydalý bir toplantý oldu, TOBB nezdinde odalar ve borsalarý ilgilendiren yeniliklerin konuþulduðu görüþ alýþveriþinde bulunulduðu verimli bir toplantýydý.toplantýda bizlerle beraber olan TOBB Baþkanýmýz sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu'nun tüm genelsekreterlerle yakýndan ilgilenmesi ise ayrýca memnuniyet verici idi, dedi.

5 5 MÜSÝAD GENEL BAÞKANI VARDAN, BAÞKAN DUMANDAÐ'I ZÝYARET ETTÝ Genel Kurul öncesi toplantýya ev sahipliði yapan Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý makamýnda ziyaret eden Genel Baþkan Vardan, Elazýð'a böylesine güzel ve modern bir hizmet binasý kazandýrdýðýnýzdan dolayý teþekkürlerimi sunuyorum, yeni binanýz gerçekten çok mükemmel olmuþ dedi. Genel Baþkan Vardan ayrýca Müsiad ýn toplantýsýna ev sahipliði yaptýðýnýz için de ayrýca teþekkür ediyorum, dedi. Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan'ýn ziyaretinin kendilerini onurlandýrdýðýný ifade eden Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ' da Müsiad ' ýn Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduðunu belirterek, Müsiad'ýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini ve Elazýð'daki sivil toplum örgütleri ile sürekli istiþare halinde olduklarýný belirterek, Müsiad ' ýn 16. Genel Kurulunun hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ziyaretin ardýndan Elazýð Ticaret Borsasý toplantý salonunda Müsiad Elazýð þubesinin 16. genel kurulu gerçekleþtirildi. Tek liste ile gidilen Genel Kurulda Nedim Durgungül Müsiad Elazýð Þubesi Baþkanlýðýna seçildi. Genel Kurulun ardýndan Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan ve genel kurula katýlan misafirler toplu olarak hatýra fotoðrafý çektirdiler. DOÐU ANADOLU BORSALAR VE ODALAR BÖLGE TOPLANTISI ERZURUM'DA GERÇEKLEÞTÝ Elazýð Ticaret Borsasýný temsilen bölge toplantýsýna, Baþkan vekili Mustafa Uymaz, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýncidelen, Genel Sekreter Av.Murat Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ýsmet Bay ve Mustafa Demir katýldýlar. Palandöken Kayak Merkezinde bulu- nan Palan Otel Toplantý ve konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Baþkanlýk eden ve açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren, Erzurum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný,Ý.Hakký Hýnýslýoðlu, bölge olarak birçok konuda baþlatýlan çalýþmalarýn tamamlanmasý için çalýþmalara hýz verilmesi gerektiðini vurgulayarak, Erzurum Ticaret Borsasý olarak üzerlerine düþen görevi yerine getirmeye hazýr olduklarýný kaydetti. Toplantýnýn ardýndan Palan Otel'de gerçekleþtirilen yemeðe katýlan davetliler daha sonra Konaklý Kayak Merkezine giderek burada kýþ turizmi ile ilgili bilgiler aldýlar ve telesiyej ile konaklý bölgesini daha yakýndan tanýma fýrsatýna sahip oldular. Toplantý öncesinde Elazýð Ticaret Borsasý heyeti Erzurum Ticaret Borsasý Baþkaný Hakký Hýnýslýoðlu'na Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu ve Erzurum Ticaret Borsasý Baþkaný Hakký Hýnýslýoðlu'nun bulunduðu yaðlý boya tabloyu hediye ettiler. Aldýðý hediyeden dolayý mutluluðunu dile getiren baþkan Hýnýslýoðlu, Baþkan Dumandað ve yönetimine teþekkür ederek toplantýlarýna iþtiraklerinden dolaý teþekkür etti. Deðerli yetiþtiriciler; Büyükbaþ Hayvanlarda, þap aþýsý ve brucellosis S-19 Genç ve Küçükbaþ hayvanlarda þap aþýsý ve brucellosis reov-1 genç aþýlarýný yaptýrmayý unutmayýn, tohumlama belgelerini günü gününe alýn, buzaðý, koyun ve keçilerinizi küpelettirin, hayvancýlýk amaçlý kurulmuþ bir örgüte mutlaka üye olun.

6 6 Defterdar Özyünlü Vergi Haftasý Etkinlikleri Çerçevesinde Ticaret Borsasýný ziyaret etti Vergi Haftasý Etkinlikleri Çerçevesinde Ziyaretlerini Sürdüren Elazýð Defterdarý Rýfat Özyünlü ve Beraberindeki Birim Müdürleri Elazýð Ticaret Borsasýný ziyaret ettiler. Vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde temaslarýný sürdüren Elazýð Defterdarý Rýft Özyünlü ve vergi dairesi müdürleri yaptýklarý ziyaretlerle verginin önemine dikkat çekerek bu konuda yapýlmasý gerekenler hususunda fikir alýþveriþinde bulunuyorlar. Ziyaretler çerçevesinde Elazýð Ticaret Borsasýný ziyaret eden Defterdar Özyünlü ve birim müdürlerini kabul eden Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Vekili Mustafa Uymaz ve yönetim kurulu üyeleri, kayýt dýþý konusunda Defterdar Özyünlü'den duyarlýlýk gösterilmesini istediler. 3. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý Diyarbakýr da yapýlacak 3. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý, TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým Anonim Þirketi ve Türk Tarým Alet ve Makinalarý Ýmalatçýlarý Birliði (TARMAKBÝR) iþbirliði ile T.C. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý baþta olmak üzere, T.C. Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Diyarbakýr Tarým Ýl Müdürlüðü, Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði, TZOB- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ve KOSGEB'in destekleri ile Nisan 2011 tarihleri arasýnda TÜYAP Diyarbakýr Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir. Diyarbakýr'da düzenlenecek olan fuara iþtirak edecek olan ilgililer fuarla ilgili detaylý bilgiyi Elazýð Ticaret Borsasýndan alabilir yada adresini ziyaret edebilirler. Ziyaretlerle vatandaþýn defterdarlýktan beklentileri ve yapýlmasý gerekenler konusunda bilgi sahibi olmayaý amaçladýklarýný belirten Özyünlü, Ticaret Borsamýzýn üyeleride bizim mükelleflerimiz ve müþterilerimizdir, mükelleflerimizin memnuniyeti bizim için son derece önem arzetmektedir, ülkenin ayakta durabilmesinin verginin öneminden bahseden defterdar Özyünlü vergi konusundaki bilinç ve hassasiyetin saðlanmasý için çalýþtýklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan vekili Mustafa Uymaz ' da Defterdarýmýz ve personelinden memnunuz ancak kayýt dýþý konusunda son derece dikkatli olmamýz gerekiyor diyerek bu konuda duyarlý davranýlmasýný istedi. Deðerli yetiþtiriciler; Küpesiz hayvan bulunduran iþletmelere 500 TL para cezasý uygulanacaktýr.

7 7 Elazýðspor Kulüp Baþkaný Öztürk ten Dumandað a ziyaret lazýðspor Klüp Baþkaný Selçuk Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý ziyaret ettiler. Süper lig yolunda emin adýmlarla ilerleyen ve aldýðý baþarýlý sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Elazýðspor da klüp baþkaný Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý makamýnda ziyaret ederek, destek istediler. Kulüp Baþkaný Selçuk Öztürk ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, bizim yönetim olarak herhangi bir þahýs yada ku- E rumdan maddi olarak bir talebimiz yok, bizler þehrin birlik ve beraberliði adýna Elazýðspor'umuza manevi anlamda destek olunmasý için çeþitli ziyaretler gerçekleþtiriyoruz, bugün de Elazýð için önemli çalýþmalara yapan Elazýð Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Ali Dumandað'ý ziyaret ettik, baþkanýmýzýn her zaman desteðini yanýmýzda hissettik ve gördük, hem teþekkür etmek hemde önümüzdeki uzun maratonla ilgili baþkanýmýzý bilgilendirmek adýna bugün buradayýz, birlik ve beraberlik içerisinde inþallah takýmýmýzý süper lige çýkaracaðýz dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti di- le getiren Elazýð Ticaret borsasý yönetim kurulu baþkaný Mehmet Ali Dumandað'da ; Elazýðsporun bugün geldiði tek olmasý gerekmektedir, Selçuk Öztürk baþkanlýðýndaki Elazýðspor yönetimi takýmýn baþarýya ulaþmasý için madden nokta ve yakaladýðý baþarý bir tesadüf deðil özverili çalýþmalarýn ve birlikteliðin bir göstergesidir, biz inanýyoruz ki Sayýn Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri Elazýðsporu bu yýl hak ettiði ve olmasý gereken yer olan süper lige çýkaracaklardýr. Takýmlar þehirlerin bacasýz fabrikalarýdýr, Elazýðsporun süper ligde olmasý hiç þüphesiz Elazýð ekonomisinede çok olumlu katkýlar saðlayacaktýr, bu münasebetle bu þehirde yaþayan, ticaret yapan herkesin ve herkesimin Elazýðspora des- ve manen üzerine düþeni fazlasýyla yerine getirmiþ ve Elazýðspor önlenemez bir çýkýþ yakalamýþtýr, futbolcu kardeþlerim ve teknik heyetide tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum ve umut ediyorum ki Elazýðspor önümüzdeki sezon süper lig de mücadele edecek ve bölgemizin süper ligdeki tek temsilcisi olacaktýr dedi. Baþkan Dumandað Elazýðspor kulüp baþkaný Selçuk Öztürk ve beraberindekiler daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdiler. EMEKLÝYE AYRILAN PERSONELÝMÝZE PLAKETLERÝ VERÝLDÝ Elazýð Ticaret Borsasýna uzun yýllar hizmet veren, Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan, Hizmetli Sabri Demirbað emekliye ayrýldýlar. Elazýð Ticaret Borsasýnda düzenlenen törenle uzun yýllar Borsa'ya emek veren bu üç personele, plaketleri ve takdirnameleri Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ve Genel Sekreter Av.Murat Çiçek tarafýndan verildi. Plaket töreninde bir konuþma yapan Baþkan Dumandað, borsamýza verdiðiniz emekler yaptýðýnýz çalýþmalar bizler için çok önemli, biz yönetim olarak yaptýðýnýz özverili çalýþmalar dan dolayý hepinize yönetimim adýna da teþekkür ediyorum, el birliði ile çalýþýp emek verdiðimiz bu kurumun kapýsý sizlere sonuna kadar açýktýr bunu bilmenizi istiyorum, bundan sonraki hayatýnýzda çocuklarýnýz ve ailenizle birlikte sizlere mutlu huzurlu bir ömür diliyorum diyerek plaketlerini takdim etti. Emekliye ayrýlan Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan ve Hizmetli Sabri Demirbað'a daha sonra Elazýð Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Av.Murat Çiçek tarafýndan Takdirname belgeleri verildi. Genel Sekreter Çiçek, yaptýðý lar, borsamýz çatýsý altýnda yýllardýr çok güzel bir uyum ve disiplin içerisinde çalýþmalarýný sürdüren bu deðerli arkadaþlarýmýza þahsým ve yönetimimiz adýna teþekkürlerimi sunuyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat konuþmada ; borsa çatýsý altýnda uzun yýllar verdiðiniz emek ve yaptýðýnýz fedakarca çalýþmalar her türlü takdirin üzerindedir, uzun yýllar birlikte çalýþmaktan, onur duyduðum üç deðerli arkadaþýmýz bugün aramýzdan ayrýlýyor- temenni ediyorum, dedi. Daha sonra Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan ve Sabri Demirbað Baþkan Dumandað ve Genel Sekreter Av.Murat Çiçek'le hatýra fotoðrafý çektridiler.

8 8 BORSA YÖNETÝMÝ ZÝYARETLERÝNÝ SÜRDÜRÜYOR Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Uymaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demir ve Ýsmet Bay ilk olarak, geçtiðimiz ay yapýlan genel kurulda yeniden Baþkanlýða seçilen Müsiad Elazýð Þube Baþkaný Nedim Durgungül ve yönetimini ziyaret ettiler. Müsiad Elazýð Þubesinin yapýlan genel kurulundan sonra yeniden baþkanlýða seçilen Nedim Durgungül, Elazýð Ticaret Borsasý heyetinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, genel kurullarýna ev sahipliði yapan Elazýð Ticaret Borsasý yönetimine ve Baþkan Dumandað'a teþekkür etti. Gerçekleþen ziyarette daha sonra Müsiad ve Elazýð Ticaret Borsasý yönetimleri Elazýð'da yapýlmasý gerekenler, tarým ve hayvancýlýk üzerine sohbet ettiler. Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, Mustafa Demir, Ýsmet Bay ve Genel Sekreter Av.Murat Çiçek'ten oluþan heyet daha sonra kýsa adý ELÝKAD olan Elazýð Ýþ Kadýnlarý Derneði yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Yasemin Açýk'ý ziyaret ettiler.prof. Açýk 'ýn öðlen yemeðinde aðýrladýðý Ticaret Borsasý heyeti adýna Baþkan Mehmet Ali Dumandað, Prof. Dr. Yasemin Açýk'ýn yaptýðý çalýþmalardan övgüyle bahsederek, Elazýð'la ilgili hemen her konuda sizin isminizi ön planda görmek þehrimize verdiðiniz deðeri ve Elazýð'ýn kalkýnmasý için gösterdiðiniz hassasiyetin bir göstergesidir, çalýþmalarýnýzdan dolayý þahsým ve yönetim kurulum adýna teþekkür ediyorum, dedi. Elikad Baþkaný Prof.Dr.Yasemin Açýk'ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini ve bu þehir için güzel þeyler düþünen, güzel iþler yapan herkesin yanýnda olmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Þubat ayý içerisinde ziyaretlerini sürdüren Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ve Yönetim Kurulu üyeleri Elazýð Organize Sanayi (OSB) bölge baþkanlýðýna yeniden seçilerek güven tazeleyen Suat Öztürk'ü de ziyaret ettiler. Elazýð Organize Sanayi Bölgesinin þehrin aynasý olduðunu ifade eden Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda Baþkan Suat Öztürk'ten bilgiler aldý. Elazýð ekonomisinin can damarý konumundaki Organize Sanayi Bölgesinde kýsa zamanda çok önemli çalýþmalar yaptýklarýný belirten baþkan Suat Öztürk ; yýllar önce sayýn Bakanla yaptýðýmýz görüþmede gümrük müdürlüðünü Elazýð'a verin binasýnýda biz yapalým þeklinde bir taahhütümüz vardý, ugün Gümrük Müdürlüðü ile ilgili çalýþmalar sürüyor bizde söz verdiðimiz üzere Gümrük Müdürlüðünün Fiziki binasýný hazýr hale getirdik, kýsa zaman sonra faaliyetlerine baþlayacaklar, bu anlamda üzerimize düþeni yapmanýn mutluluðu içerisindeyiz dedi.baþkan Mehmet Ali Dumandað yaptýðý çalýþmalardan dolayý baþkan Suat Öztürk'e teþekkür ederek baþarýlar diledi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN...

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN... ÝÇÝNDEKÝLER ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2...3-4...5-6-7-8-9-10-11-12...13-14-15-16-17-18-19-20-21 TMMOB DAN...22-23-24-25-26 BAÐLI ÝLLER Trabzon, Rize Giresun, Erzurum, Artvin, Bayburt, Gümüþhane, Kars, Iðdýr,

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU, Dünya, baþ döndürücü bir hýzla deðiþip dönüþmekte ve son zamanlarýn yaygýn ifadesiyle küresel köy halini almakta. Dünyanýn deðiþiminde lokomotif iki kavramýn teknoloji ve iletiþim olduðunu söylersek yanýlmýþ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı