BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ"

Transkript

1 Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a yer Eczacý Odasý`nda veriyoruz.yýllardýr Elazýð'da ticaretle iþtigal eden Uymaz, yapýlan Elazýð Sivil iþtigal ettikleri çökelik sektoplum Kuruluþlarý törünün bugünlerde ayakta Platformu toplandurma mücadelesi verdiðini týsýna katýldý. belirtti. Sayfa 2 de Sayfa 2 de Elazýð Ticaret Borsasý nýn aylýk yayýn organýdýr. ELAZIÐ YIL: 2 SAYI: 6 TOBB Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi. Barselona'da düzenlenen seminere, oda ve borsalarýn genel sekreterleri katýldý.elazýð Ticaret Borsasý'ný temsilen söz konusu toplantýya Genel Sekreter Av.Murat Çiçek katýldý. Sayfa 4 te BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Ak Parti Kongresine katýlmak için geldiði Elazýð'da Ýlk Önce Elazýð Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Elazýð Ticaret Borsasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþen kahvaltýlý toplantýya Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Nebati, Ýstanbul Milletvekili Bedrettin Yýldýrým, Elazýð Milletvekilleri Zülfü Demirbað, Þuay Alpay, Faruk Septioðlu, Sermin Balýk, Elazýð Valisi Muammer Erol, Elazýð Belediye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu,Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ve çok sayýda sivil toplum kuruluþu temsilcisi katýldý. Sayfa 3 te MÜSÝAD GENEL BAÞKANI VARDAN, Baþkan Dumandað; ''Süt Hayvancýlýðýna BAÞKAN DUMANDAÐ'I ZÝYARET ETTÝ Verilen Kredilerle, Besi Hayvancýlýðýna Verilen Krediler Eþ Duruma Getirilmelidir'' lazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, süt hayvancýlýðýna verilen kredilerle, besi hayvancýlýðýna verilen kredilerin eþ duruma getirilmemesi durumunda besicilerin büyük sýkýntýlar yaþayacaðýna dikkat çekti.baþkan Dumandað Elazýð'da hayvancýlýðý deðerlendirdiði açýklamasýnda þunlarý söyledi; ''T.C Ziraat Bankasýnýn verdiði krediler tabiî ki çok önemli bir kredi idi, fakat ömrü ve iþlevi kýsa bir kredi idi, ilk önce bu krediyi herkes aldý ama þimdi geri ödeme zamaný yaklaþtýkça besicilerde aldýðým krediyi nasýl ödeyeceðim paniði baþladý. 7. aydan itibaren geri ödemeler baþlýyor. Sayfa 3 te E Müsiad Elazýð Þubesi 16. Genel Kurul Toplantýsý Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihat Vardan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Nail OLPAK, Elazýð Vailisi Muammer EROL, Elazýð Belediye Baþkaný Süleyman SELMANOÐLU, Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað,Eski MÜSÝAD Elazýð Þube Baþkanlarý Ýbrahim GÖK,Metin BULUT, Resmi Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Baþkan ve Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sayfa 5 te Elazýð Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Çiçek, Hayvan Kayýt Sistemi ve Hayvan Hareketleri Konusunda önemli uyarýlarda bulundu Sayfa 4 te DOÐU ANADOLU BORSALAR VE ODALAR BÖLGE TOPLANTISI ERZURUM'DA GERÇEKLEÞTÝ Doðu Anadolu Ticaret Borsalarý ile Ticaret ve Sanayi Odalarý Baþkanlarý bölge toplantýsý için Erzurum'da bir araya geldi.erzurum Ticaret Borsasý (ETB)' nin ev sahipliðinde yapýlan bölge toplantýsýnda baþkanlar, özellikle bölgedeki ekonomik geliþmeleri, eksiklikleri ve neler yapýlabileceði konusunda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Sayfa 5 te

2 2 UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR radýr yine Hatay da iyi üretim yapan iller arasýnda ama Hatay sadece kendi iç pazarýna ancak mal yetiþtiriyor, çökelekte depolama yeri Elazýð'dý bilerde þimdi zar zor ayakta durma mücadelesi veriyoruz. Çökelekçilikte Elazýð'a gelen esnaflar buradaki çökeleði alýp götürüyorlar, bu iþi yapan esnaflar þimdi lor'a niþastayý katýp çökelek yapýyorlar hakiki lor'da deðil kalitesiz malzemeyle bu iþi yapýyorlar Hakiki þavak peyniri yapýlýrsa 24 ayar altýn deðerindedir. Bu ayki röportaj köþemizde Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a yer veriyoruz.yýllardýr Elazýð'da ticaretle iþtigal eden Uymaz, iþtigal ettikleri çökelik sektörünün bugünlerde ayakta durma mücadelesi verdiðini belirtti. Ticaretin saðlam yapýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Elazýð Ticaret Borsasýnýn yapýsý ile ilgili bilgiler veren Ticaret Borsasý Baþkan Vekili Mustafa Uymaz, Elazýð Ticaret Borsasý'nýn gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde ve gerekse vatandaþ nezdinde saðlam bir yere sahip olduðunu belirterek, önümüzdeki süreç içinde saðlam adýmlar atan bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi. Ticaret Borsasý Baþkanvekili Mustafa Uymaz Ticarete baþladýðý ilk yýllarý þöyle anlatýyor. Bizim mesleðimiz çökelekçilik, bu iþe baþta ortaklarýmýzla beraber baþladýk bir süre böyle devam etti ve daha sonra tek baþýma çökelekçiliðe devam ettim, fakat çökelekçilik þu anda bitme noktasýna getirildi, biz Elazýð'da bir numarayýz ve tüm Bölgeye hitap ediyoruz, çökelekçiliði bitme noktasýna getirenler, lor peynire niþasta katarak çökelek adý altýnda piyasaya sürüyorlar, bu sebeple de kalite oldukça düþüyor. Elazýð'da çökelek eskiden Varto dan Hýnýs tan Erzincan dan alýnýyordu Tunceli ovacýk Hozat Çemiþgezek, Arapgir gibi yörelerimizden öyle zaman oluyordu ki 100 tona yakýn mal alýp satýyorduk, ama þimdi alýþta satýþta eskisi gibi deðil, niþastayý lor la karýþtýrýp satan iller karþýsýnda biz eziliyoruz, Elazýð ' da çökelekçilik yeni dönemde yeniden hareketlendi, köylülerimiz köylerinde ürettikleri çökelekleri getirip pazarlýyorlar buda çökelekçiliðin yeniden canlanmasý adýna önemli bir adýmdýr. Eski Piyasa ile þimdiki pazarý deðerlendiren Baþkanvekili Uymaz Piyasada güven sorunu olduðunu ifade ediyor. Önceden piyasada güven söz konusu idi, mesela önceden Ödemiþ'ten vatandaþ gelip bizden mal alýyordu, malýmýzý güvenerek veriyorduk ve parasýný da ne za- man ödeyeceksin diye sormuyorduk bile çünkü malýmýz satýlsýn da parasýný nasýl olursa tahsil edebiliriz düþüncesi vardý, þimdi piyasada bu güven ortamý da bulunmamaktadýr. Çökelekçiliðin yanlýþ ve bilinçsiz yapýlmasý katký maddeleri ile yapýlan çökelek hem piyasayý düþürüyor hem de temiz mal üreten üreticinin iþlerini de sekteye uðratýyor. Önceden mesleðimizden para kazanýyorduk, ama þimdi bu söz konusu deðil, eskiden 8'nci ay geldiðinde piyasada çökelek biterdi ama þimdi 12 ay çökelek üretiliyor. Elazýð esas çökelekçilikte bir numa- Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý Bakan Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, sivil toplum kuruluþlarýnýn Türkiye`nin demokrasisine ve kalkýnmasýna paralel bir þekilde geliþtiðini, kalkýnmada devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn rol üstlendiðini söyledi. Türkiye`nin 2023 vizyonu için tüm bölgelerin enerjisini hareket geçirmek zorunda olduðunu ifade eden Yýlmaz, ``Türkiye alelade bir ülke deðil. Önemli bir ülke. Çok önemli mesafeler de aldý son dönemde. Tarihine yakýþýr bir þekilde küresel ölçekte sorumluluklar üstlenen bir ülke. Ve daha da fazla üstlenecek bir ülke. Dolayýsýyla biz mutlaka bunun ekonomik zeminini çok saðlam kurmak zorundayýz`` dedi. Yýlmaz, ülkenin çok daha iyi noktalara kaynaklarýný en iyi þekilde kullanarak gideceðini belirterek, bunda da en önemli unsurun nitelikli, donanýmlý insan olduðunu vur- guladý. ``Nitelikli donanýmlý bir insan gücünüz varsa ortak hedefler koyup, bu hedefler etrafýna kenetlenebilen, hedefe birlikte yürüyebilen bir insan kaynaðýnýz varsa baþarýlý oluyorsunuz`` diyen Yýlmaz, þöyle devam etti: ``Nüfusumuz 75 milyon. Yaþ ortalamamýz 29 yýl 7 ay. Yani nüfusun yarýsý bunun altýnda. Bu bölgelerde yaþlarýnda. Bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Özellikle giriþimciliði geliþtirerek, onlara bir sürü engeller çýkararak deðil, ufuklarýný açarak ve önlerini açarak onlarýn daha giriþimci olmasý yönünde gayret etmeliyiz. Kalkýnmanýn anahtarý giriþimci insandýr. Bu eðitimde veya iþ dünyasýnda olur. Her alanda giriþimcilik... Geçmiþte atalarýmýz deðiþik, hiç bilmedikleri coðrafyalara cesaretle gitmiþler, hiç bilmedikleri koþullarda yaþamayý bilmiþler, oralara çeþitli kültürel deðerlerini taþýmýþlar. Bugün biz bundan hareketle bugünkü dünyanýn þartlarýnda yeniden o dinamizmi saðlamak zorundayýz. Türkiye alelade bir ülke deðil, hem bölgesinde hem dünyada çok önemli bir yeri ve sorumluluðu olan bir ülke. Etrafýmýzý görüyorsunuz. Ama Türkiye çok þükür bir istikrar adasý gibi bu bölgede duruyor. Ýnsani bakýþ açýsýyla Afrika`dan Ortadoðu, Orta Asya, Balkanlar`a kadar birçok alanda önemli iþler yapýyor. Ama tüm bunlarýn devam etmesi bizim çabalarýmýzla yakýndan ilgili.`` dedi. Mesela ben Hataya gidiyorum, orada kendi usülleri ile peynir yapýp þavak peyniri adý altýnda satýyorlar, Afyon'a ben eritme peynir götürüyorum oradan peynir getirenler bile var, þavak peyniri adý altýnda satýlýyor bu ürünler ve bunlarý bizim vatandaþlarýmýz tüketiyor, bizim markamýza bu durum zarar veriyor. Þimdiki esnaflar biz para kazanalým da gerisi ne olursa olsunun hesabýnda, piyasanýn ne olduðu pekte önemli deðil, esnaflar maalesef þimdi böyle düþünüyorlar. Hayvancýlýk sektörüne geçelim dedik ama o sektörde de dikiþ tutturamadýk, hayvaný hayvancýlýðý iyi biliyorum ancak þansýn yaver gitmesi de çok önemli, gidip Ýskenderun'dan angus getirdik, zarar ettik, yem girdileri pahalý, kiralar pahalý, besicilik zor bir dönemden geçiyor. Ziraat Bankasýnýn verdiði krediler de geri ödeme dönemi de yaklaþýyor, bu noktada devletin besiciye destek olmasý lazým, arsasý olan veya parasý olan satýp iþe yatýrýyor paraya dönüþtürüyor ancak sanýrým ki hayvancýlýk çökme noktasýna gelmiþtir. Devlet yardýmcý olmazsa kredi alan esnafýmýzýn yüzde 60 ý iflas etme noktasýna gelecektir.sürekli dile getirdiðimiz bir konu var biz diþi hayvanýn kesilmesine kesinlikle karþýyýz ve hep karþý olduk, bu konuya özen gösterilmesi besiciliðin geleceði adýna önem arzetmektedir. Dedi. Aylýk Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi ELAZIÐ TÝCARET BORSASI ADINA Yönetim Kurulu Baþkaný M.Ali DUMANDÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Av. Murat ÇÝÇEK Genel Basýn Danýþmaný Yunus ÜSTÜNDAÐ Yayýn Kurulu Mustafa UYMAZ Ýsmet BAY Mehmet ÝNCÝDELEN Mustafa DEMÝR Ýletiþim Adresi Çarþý Mah. Mimar Sinan Cad. No: 32 Oda Borsa Ýþhaný Kat: 2 / Elazýð Telefon: Baský ANADOLU OFSET - ELAZIÐ

3 3 BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Elazýð Ticaret Borsasýnýn ev sahipliðinde gerçekleþen toplantý öncesi Baþkan Mehmet Ali Dumandað'ýn makamýnda bir süre dinlenen Bakan Yazýcý, Baþkan Dumandað'dan Elazýð Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ; Elazýð Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarý ve yapýlan çalýþmalarla ilgili Bakan Yazýcý'ya bilgiler verdi. Baþkan Dumandað Elazýð Ticaret Borsasýnýn sadece özkaynaklarýný kulla- narak bugünlere geldiðini ifade ederek, içerisinde bulunduðumuz hizmet binasý borsamýzýn baþarýsýnýn bir göstergesidir dedi. Baþkan Dumandað daha sonra Bakan Yazýcý'ya Elazýð'ýn sorunlarý ve Tarým ve Hayvancýlýk sektörünün beklentilerini ve taleplerini içeren bir dosya sundu. Bakan Yazýcý, Baþkan Dumandað'a teþekkür ederek Ticaret Borsa ve Odalarýnýn Bakanlýðý hinterlandýnda olan kuruluþlar olduðunu belirterek, bugün Elazýð Ticaret Borsamýzda sivil toplum kuruluþlarý ve sizlerle beraberiz dedi. Yazýcý, Elazýðlýlarýn yýllardýr bir gümrük istediðini belirterek, bu konuda kararname çýktýðýný ve havaalaný içinde gümrük iþlemlerinin yürütüleceði bölümün yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Türkiye'de sanayi alanýnda olduðu gibi tarým alanýnda da ciddi bir potan- Baþkan Dumandað'ýn makamýnda gerçekleþen Plaket takdiminin ardýndan Elazýð Ticaret Borsasý Meclis salonunda düzenlenen kahvaltýlý toplantýya geçen Bakan Yazýcý ve beraberindekiler burada yaklaþýk iki saat süren ve basýna kapalý bir toplantý gerçekleþtirdiler. Elazýð Ticaret Borsasýnýn ev siyel bulunduðunu ifade eden Bakan Yazýcý, tarýmsal alana büyük destek verdiklerini dile getirdi. Bakan Yazýcý 'nýn konuþmalarýnýn ardýndan, Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað Gümrük ve Ticaret bakaný Hayati Yazýcý ' ya çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek bir plaket takdim etti. sahipliðindeki toplantýda Bakan Yazýcý'nýn Elazýð'ýn sorunlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin taleplerini dinlediði belirtildi. Elazýð Ticaret Borsasýndan Ak Parti 4. Olaðan Genel Kurul toplantýsýna katýlmak üzere Ahmet Aytar Spor Salonuna geçen Bakan Yazýcý Genel Kurul toplantýsýnýn ardýndan Ankara'ya hareket etti. Baþkan Dumandað; ''Süt Hayvancýlýðýna Verilen Kredilerle, Besi Hayvancýlýðýna Verilen Krediler Eþ Duruma Getirilmelidir'' Bu krediyi kullanan esnaflarýmýz besicilerimiz tedirginlik ve sýkýntý içerisindeler. Aldýklarý hayvanlarýn belki bir kýsmýný sattýlar, bir kýsmý da belki hala duruyor, bu noktada bizim daha önceki beyanatlarýmýzda da dile getirdiðimiz gibi devletimizden milletvekillerimizden beklentimiz þudur ki, süt hayvancýlýðýna verilen kredilerle besi hayvancýlýðýna verilen kredilerle eþ duruma getirirlerse besici esnafýnýn aldýðý kredileri 5 yýla yada 7 yýla bölerlerse, hem hayvancýlýða bir katkýda bulunacaklar hemde kara kara düþünen esnafýmýz beklide rahat bir nefes alacaktýr ve besicilerimiz de ödemelerini rahat bir þekilde yapacaklardýr, bu konuda icralar baþlamadan bu iþe bir çözüm bulurlarsa piyasalarda bu doðrultuda rahatlayacaktýr, dedi. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dumandað; ''2102 yýlý çok kritik bir yýl'' 40 yýldýr besicilik sektörünün içerisinde olduðunu belirten Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, 2012 yýlýnýn çok kritik bir yýl olduðuna dikkat çekerek, besiciliðin rahat bir nefes alabilmesi adýna þu önerilerde bulundu; 2012 yýlý çok kritik bir yýl, ben 40 yýla yakýndýr bu sektörün içerisindeyim heiç bir zaman hammaddenin bu kadar pahalý olduðuna rastlamadým, Elazýð dýþýndaki illerde samanýn kilosu 1 lira, Elazýð'da da yerli kelle saman dediðimiz samanýn kilosu kuruþ civarýnda bir kilo kepek kuruþ bir torba yem 3536 lira etin fiyatý 14 lira, 14 liradan kesim yapýlýyor ama bu fiyat bile inanýn maliyetin altýndadýr, bir hayvanýn besiciye kilo baþýna maliyeti liranýn üzerindedir, ortadaki tabloya bakýldýðýnda þu an itibari ile besicilerimiz zarar etmektedir. Bir hayvanýn kilo et verdiðinden varsayýmla yola çýkarsak kilo baþýna lira zarar eden besicinin ne aldýðý krediyi geri ödemesine nede saðlýklý bir þekilde ayakta durmasýna imkan yoktur.besi maliyetleri 4-5 kat artarken et fiyatlarý da düþmüþtür, geçen yýl lira olan etin kilosu bugün 14 liradýr, artýk gerisini siz hesap edin, birde Elazýð'da genelde hep aile besiciliði yapýlýyor, belli bir kesim dýþýnda öz kaynaklarýný besiciliðe aktaran yok bu münasebetle küçük çapta aile besiciliði yapan besicilerimiz kredilerini geri ödemede bir çözüm bulunmazsa zorluklar yaþayacaklardýr.toprak mahsülleri ofisinin arpa da bir kolaylýk yapmasý gerekiyor samanda belki biþey yapamazlar ama arpada bir kolaylýk saðlanmasý gerekiyor, Dumandað :''Et Balýk Kurumu Elazýð Ýçin Çok Önemli'' 20 gündür yurt dýþýndaydým, gelir gelmez Bingöl et balýk müdürü ile görüþtüm, kesimler devam ediyor, et balýðýn Elazýð'da olmasý çok önemli, Elazýð'daki besiciler hemen hayvanlarýný kesip 3-5 gün içerisinde paralarýný alabiliyorlar, et balýk kurumu yokken 120 gün sonra parasýný alabiliyordu besicilerimiz ama þimdi 3-5 gün içerisinde hayvanlarýný kesip paralarýný alabiliyorlar, Ýlimiz Milletvekili Sayýn Faruk Septioðlu ile yaptýðýmýz görüþmeler de Sayýn Septioðlu ' nun da giriþimleri ile inþallah ilimize Et Balýk Kurumu kazandýrýlacak, yarýn Bingöl'deki bakým onarým çalýþmalarý tamamlandýðýnda hayvanlar oraya gidecek, yol masrafý da maliyetlere binecek ve besicilerimiz sýkýntý yaþayacaklardýr.et Balýk kurumunun süreklilik kazanmasý önemlidir, bu durum besicilere de bir güven verecektir esnafýmýzýn önünü görüp kendini dengelemesi ve ayarlamasý adýna önemlidir. Bu beyanatýmýz ve çalýþmalarýmýz doðrultusunda umut ediyorum ki gerekli adýmlar atýlacaktýr.bu duygu ve düþüncelerle kamuoyuna sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

4 4 Hayvan Kayýt Sistemi ve Hayvan Hareketleri Konulu Bilgilendirme Toplantýsý Gerçekleþti Yönetmeliklerde bulunan cezalar konusuntoplantýya Elazýð Ticaret Borsasýný da yetiþtiricilerin bilgilendirilmesi gerektemsilen Baþkan Vekili Mustafa Uymaz tiðini ifade etti.,genel Sekreter Av.Murat Çiçek ve Hayvan Satýþ Yerlerinin Sorumlu Veteriner Hekim Nejla Yüzgeç Ruhsatlandýrýlma ve Denetleme Usul ve Katýldý. Toplantýnýn Hayvan yetiþtiricileri adýna Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelikle ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Çiçek, önemli bilgiler içerdiðini belirten Genel Hayvanlarýn ticari amaçla alýnýp satýlmak Sekreter Çiçek Yeni uygulamalar konusunüzere bir arada bulunduðu hayvan da yetiþtiricilerimizin bilgi sahibi olmasý pazarlarýnýn sayýsý fazla olmasýna raðmen bakýmýndan toplantýya dair þu ayrýntýlara dikkat çekti. ''Türk Veteriner Hekimler Birliðine baðlý Bölge Veteriner Hekimler Odalarý ve hayvancýlýk birliklerine Ýl Müdürlüðünün yapacaðý sözleþme kapsamýnda ilin tamamýnda tüm sýðýr cinsi hayvanlarýn küpelenmesi ve kayýt altýna alýnmasý þartý ile yetki devri verildi. Bu çerçevede;risk analizi bazýnda hayvanlara takýlan küpeler ile veri tabaný kayýtlarýnýn kontrol edilmesi, Küpe numarasý tahsisi üzerine bu kurumlar tarafýndan alýmý yapýlan küpelerin TSE standartlarýna göre dayanýklýlýk testlerinin yaptýrýlmasý, Birlik ve odalarýn küpeleme ve kayýt iþlemlerini düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Hayvan yetiþtiricilerinin üzerine düþen görevler ve mükellefiyet konusun önemli olduðunu belirten genel sekreter Çiçek bildirimlerin zamanýnda yapýlmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Hayvan sahibinin, sýðýr cinsi hayvanlarýn doðum, ölüm, iþletmede zorunlu kesim ve hareketlerini yedi gün içinde, kendisine ve iþletmesine ait bilgileri otuz gün içinde bildirimlerini yapmasý, idari para cezasý nedeni ile önem Av.Murat ÇÝÇEK kazandýðýndan, Elazýð Ticaret Ýþletme ziyaretlerinde, hayborsasý Genel van sahiplerine yapýlan bilsekreteri gilendirme çalýþmalarýnda gerekli eðitim ve bilruhsatlý hayvan pazarý/borsa sayýmýz gilendirmelerin yapýldýðýna dair hayvan sahibinin imzasýnýn bulunduðu tutanaklarýn oldukça azdýr. Bu durum hayvan hastalýklarýnýn ve hareketlerinin kontrol altýna alýntutulmasý gerekmektedir, dedi. masýný güçleþtirmektedir. Ülkemizde Hayvan sahibine hayvanlarý ve iþlettoplam 95 adet ruhsatlý, 162 adet ruhsatsýz meleri hakkýnda zamanýnda bildirim yaphayvan satýþ yeri bulunmaktadýr. Ruhsatlý malarý konusunda bilgilendirme ve eðitim hayvan satýþ yeri bulunmayan il sayýsý 38, çalýþmalarý yapýlmasýnýn önemli olduðunu ruhsatlý yada ruhsatsýz hayvan satýþ yeri belirten Genel Sekreter Murat Çiçek,Afiþ bulunmayan il sayýsý ise 16' dýr, dedi. ve broþür çalýþmalarýna önem Canlý Hayvan Ticareti Yapan verilmesi,cezalar konusunda hayvan sahipsatýcýlarýn Çalýþmasý ve Denetlenmesi Ýle lerinin bilgilendirilmesi,ýl Müdürlükleri ile Ýlgili Usul ve Esaslar Hakkýnda sözleþme yapan kurumlarýn saha uygulamalarýnýn kontrol edilmesi gerektiðini ifade Yönetmelikle ilgili bilgiler de veren Çiçek, Yönetmelikle; canlý hayvan ticareti etti. yapan satýcýlarýn (celeplerin), teknik, Koyun-Keçi Türü Hayvanlarýn hijyenik ve saðlýklý þartlarda çalýþmalarýný Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi saðlamak ve hayvan hastalýklarýnýn yayýlyönetmeliði çerçevesinde 01 Ocak 2013 masýný engellemek amacýyla satýcýlara tarihine kadar; her yaþtaki koyun ve keçi türü hayvanýn küpelenerek kayýt altýna alýn- (celeplere) eðitim verilerek çalýþma izni verilmesi ve denetlenmesi amaçlanmakmasý ve iþletmelerinin güncellenmesi tadýr. gerektiðini belirten Çiçek, Hayvancýlýk Yönetmeliðin yürürlüðe gireceði birlikleri, serbest veteriner hekimler dýþýnda tarihine kadar; hayvan sahipyetiþtiricilere de iþletmesinde bulunan haylerinin satýn aldýklarý koyun ve keçi türü vanlarýna küpeleme yetkisi verilmesine hayvanlarý satýn almalarýndan itibaren en iliþkin hüküm getirildiðini,koyun ve keçi fazla yirmi dokuz gün, sýðýr cinsi ve domuz türü hayvanlarýn elektronik kimliktürü hayvanlarý ise en fazla otuz gün lendirilmesine yasal dayanak oluþturuliçerisinde tekrar satmak istemeleri halinde, duðunu, 5996 sayýlý Kanunda ve il/ilçe müdürlüðüne müracaat ederek satýcý çalýþma izin belgesi almasý gerekmektedir dedi. Geçiþ Süreci ile ilgili hatýrlatmalarda bulunan Genel Sekreter Çiçek, 2013 yýlý sonuna kadar; Nakil sýrasýnda hayvanlara refakat eden bakýcýlar ile hayvan nakil araçlarýnýn sürücülerine yeterlilik belgesi, Nakliyecilere yetki belgesi, Nakil araçlarýna onay belgesi verilmiþ, Konu ile ilgili gerekli eðitim çalýþmalarý yapýlarak tüm paydaþlarýn bilgilendirilmiþ olmasý gerekmektedir, dedi. Canlý hayvan ticareti yapan satýcýlara (celepler) satýcý çalýþma izin belgesi verilmiþ, satýcýlarýn iþletmeleri ile beraber kayýt altýna alýnmýþ olmasý gerekmektedir. Mümkün olan en kýsa sürede;, Ruhsatsýz hayvan satýþ yerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ya da faaliyetine son verilmesi söz konusu olduðundan yetiþtiricilerimizin son derece dikkatli ve temkinli olmasý gerekmektedir dedi. TOBB Genel Sekreterler Eðitim Semineri, Ýspanya'da gerçekleþtirildi Üç gün süren eðitim seminerine katýlan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Genel Sekreterlere hitaben TOBB'un iþleyiþi ve faaliyetleri hakkýnda bir sunum yaptý. Seminere TOBB Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Bülent Koþmaz, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ýlhan Par- verildi. Ayrýca, Ankara Üniversitesi Banka Ticaret Hukuku Araþtýrma Enstitüsü Editörü Doç. Dr. Korkut Özkorkut tarafýndan Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkýnda bilgilendirme sunumu yapýldý. Toplantýyý deðerlendiren Elazýð seker, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Karacan ve Mustafa Yardýmcý da katýldý. TOBB Baþkan Yardýmcýsý Bülent Koþmaz ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan seminerde, katýlýmcýlara, AB-Dýþ Ýliþkiler-ABÝGEM, DEÝK, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi hakkýnda bilgi Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Av. Murat Çiçek ; son derece verimli ve faydalý bir toplantý oldu, TOBB nezdinde odalar ve borsalarý ilgilendiren yeniliklerin konuþulduðu görüþ alýþveriþinde bulunulduðu verimli bir toplantýydý.toplantýda bizlerle beraber olan TOBB Baþkanýmýz sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu'nun tüm genelsekreterlerle yakýndan ilgilenmesi ise ayrýca memnuniyet verici idi, dedi.

5 5 MÜSÝAD GENEL BAÞKANI VARDAN, BAÞKAN DUMANDAÐ'I ZÝYARET ETTÝ Genel Kurul öncesi toplantýya ev sahipliði yapan Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý makamýnda ziyaret eden Genel Baþkan Vardan, Elazýð'a böylesine güzel ve modern bir hizmet binasý kazandýrdýðýnýzdan dolayý teþekkürlerimi sunuyorum, yeni binanýz gerçekten çok mükemmel olmuþ dedi. Genel Baþkan Vardan ayrýca Müsiad ýn toplantýsýna ev sahipliði yaptýðýnýz için de ayrýca teþekkür ediyorum, dedi. Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan'ýn ziyaretinin kendilerini onurlandýrdýðýný ifade eden Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ' da Müsiad ' ýn Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduðunu belirterek, Müsiad'ýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini ve Elazýð'daki sivil toplum örgütleri ile sürekli istiþare halinde olduklarýný belirterek, Müsiad ' ýn 16. Genel Kurulunun hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ziyaretin ardýndan Elazýð Ticaret Borsasý toplantý salonunda Müsiad Elazýð þubesinin 16. genel kurulu gerçekleþtirildi. Tek liste ile gidilen Genel Kurulda Nedim Durgungül Müsiad Elazýð Þubesi Baþkanlýðýna seçildi. Genel Kurulun ardýndan Müsiad Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan ve genel kurula katýlan misafirler toplu olarak hatýra fotoðrafý çektirdiler. DOÐU ANADOLU BORSALAR VE ODALAR BÖLGE TOPLANTISI ERZURUM'DA GERÇEKLEÞTÝ Elazýð Ticaret Borsasýný temsilen bölge toplantýsýna, Baþkan vekili Mustafa Uymaz, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýncidelen, Genel Sekreter Av.Murat Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ýsmet Bay ve Mustafa Demir katýldýlar. Palandöken Kayak Merkezinde bulu- nan Palan Otel Toplantý ve konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Baþkanlýk eden ve açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren, Erzurum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný,Ý.Hakký Hýnýslýoðlu, bölge olarak birçok konuda baþlatýlan çalýþmalarýn tamamlanmasý için çalýþmalara hýz verilmesi gerektiðini vurgulayarak, Erzurum Ticaret Borsasý olarak üzerlerine düþen görevi yerine getirmeye hazýr olduklarýný kaydetti. Toplantýnýn ardýndan Palan Otel'de gerçekleþtirilen yemeðe katýlan davetliler daha sonra Konaklý Kayak Merkezine giderek burada kýþ turizmi ile ilgili bilgiler aldýlar ve telesiyej ile konaklý bölgesini daha yakýndan tanýma fýrsatýna sahip oldular. Toplantý öncesinde Elazýð Ticaret Borsasý heyeti Erzurum Ticaret Borsasý Baþkaný Hakký Hýnýslýoðlu'na Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu ve Erzurum Ticaret Borsasý Baþkaný Hakký Hýnýslýoðlu'nun bulunduðu yaðlý boya tabloyu hediye ettiler. Aldýðý hediyeden dolayý mutluluðunu dile getiren baþkan Hýnýslýoðlu, Baþkan Dumandað ve yönetimine teþekkür ederek toplantýlarýna iþtiraklerinden dolaý teþekkür etti. Deðerli yetiþtiriciler; Büyükbaþ Hayvanlarda, þap aþýsý ve brucellosis S-19 Genç ve Küçükbaþ hayvanlarda þap aþýsý ve brucellosis reov-1 genç aþýlarýný yaptýrmayý unutmayýn, tohumlama belgelerini günü gününe alýn, buzaðý, koyun ve keçilerinizi küpelettirin, hayvancýlýk amaçlý kurulmuþ bir örgüte mutlaka üye olun.

6 6 Defterdar Özyünlü Vergi Haftasý Etkinlikleri Çerçevesinde Ticaret Borsasýný ziyaret etti Vergi Haftasý Etkinlikleri Çerçevesinde Ziyaretlerini Sürdüren Elazýð Defterdarý Rýfat Özyünlü ve Beraberindeki Birim Müdürleri Elazýð Ticaret Borsasýný ziyaret ettiler. Vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde temaslarýný sürdüren Elazýð Defterdarý Rýft Özyünlü ve vergi dairesi müdürleri yaptýklarý ziyaretlerle verginin önemine dikkat çekerek bu konuda yapýlmasý gerekenler hususunda fikir alýþveriþinde bulunuyorlar. Ziyaretler çerçevesinde Elazýð Ticaret Borsasýný ziyaret eden Defterdar Özyünlü ve birim müdürlerini kabul eden Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Vekili Mustafa Uymaz ve yönetim kurulu üyeleri, kayýt dýþý konusunda Defterdar Özyünlü'den duyarlýlýk gösterilmesini istediler. 3. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý Diyarbakýr da yapýlacak 3. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý, TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým Anonim Þirketi ve Türk Tarým Alet ve Makinalarý Ýmalatçýlarý Birliði (TARMAKBÝR) iþbirliði ile T.C. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý baþta olmak üzere, T.C. Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Diyarbakýr Tarým Ýl Müdürlüðü, Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði, TZOB- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ve KOSGEB'in destekleri ile Nisan 2011 tarihleri arasýnda TÜYAP Diyarbakýr Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir. Diyarbakýr'da düzenlenecek olan fuara iþtirak edecek olan ilgililer fuarla ilgili detaylý bilgiyi Elazýð Ticaret Borsasýndan alabilir yada adresini ziyaret edebilirler. Ziyaretlerle vatandaþýn defterdarlýktan beklentileri ve yapýlmasý gerekenler konusunda bilgi sahibi olmayaý amaçladýklarýný belirten Özyünlü, Ticaret Borsamýzýn üyeleride bizim mükelleflerimiz ve müþterilerimizdir, mükelleflerimizin memnuniyeti bizim için son derece önem arzetmektedir, ülkenin ayakta durabilmesinin verginin öneminden bahseden defterdar Özyünlü vergi konusundaki bilinç ve hassasiyetin saðlanmasý için çalýþtýklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan vekili Mustafa Uymaz ' da Defterdarýmýz ve personelinden memnunuz ancak kayýt dýþý konusunda son derece dikkatli olmamýz gerekiyor diyerek bu konuda duyarlý davranýlmasýný istedi. Deðerli yetiþtiriciler; Küpesiz hayvan bulunduran iþletmelere 500 TL para cezasý uygulanacaktýr.

7 7 Elazýðspor Kulüp Baþkaný Öztürk ten Dumandað a ziyaret lazýðspor Klüp Baþkaný Selçuk Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý ziyaret ettiler. Süper lig yolunda emin adýmlarla ilerleyen ve aldýðý baþarýlý sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Elazýðspor da klüp baþkaný Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Elazýð Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Dumandað'ý makamýnda ziyaret ederek, destek istediler. Kulüp Baþkaný Selçuk Öztürk ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, bizim yönetim olarak herhangi bir þahýs yada ku- E rumdan maddi olarak bir talebimiz yok, bizler þehrin birlik ve beraberliði adýna Elazýðspor'umuza manevi anlamda destek olunmasý için çeþitli ziyaretler gerçekleþtiriyoruz, bugün de Elazýð için önemli çalýþmalara yapan Elazýð Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Ali Dumandað'ý ziyaret ettik, baþkanýmýzýn her zaman desteðini yanýmýzda hissettik ve gördük, hem teþekkür etmek hemde önümüzdeki uzun maratonla ilgili baþkanýmýzý bilgilendirmek adýna bugün buradayýz, birlik ve beraberlik içerisinde inþallah takýmýmýzý süper lige çýkaracaðýz dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti di- le getiren Elazýð Ticaret borsasý yönetim kurulu baþkaný Mehmet Ali Dumandað'da ; Elazýðsporun bugün geldiði tek olmasý gerekmektedir, Selçuk Öztürk baþkanlýðýndaki Elazýðspor yönetimi takýmýn baþarýya ulaþmasý için madden nokta ve yakaladýðý baþarý bir tesadüf deðil özverili çalýþmalarýn ve birlikteliðin bir göstergesidir, biz inanýyoruz ki Sayýn Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri Elazýðsporu bu yýl hak ettiði ve olmasý gereken yer olan süper lige çýkaracaklardýr. Takýmlar þehirlerin bacasýz fabrikalarýdýr, Elazýðsporun süper ligde olmasý hiç þüphesiz Elazýð ekonomisinede çok olumlu katkýlar saðlayacaktýr, bu münasebetle bu þehirde yaþayan, ticaret yapan herkesin ve herkesimin Elazýðspora des- ve manen üzerine düþeni fazlasýyla yerine getirmiþ ve Elazýðspor önlenemez bir çýkýþ yakalamýþtýr, futbolcu kardeþlerim ve teknik heyetide tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum ve umut ediyorum ki Elazýðspor önümüzdeki sezon süper lig de mücadele edecek ve bölgemizin süper ligdeki tek temsilcisi olacaktýr dedi. Baþkan Dumandað Elazýðspor kulüp baþkaný Selçuk Öztürk ve beraberindekiler daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdiler. EMEKLÝYE AYRILAN PERSONELÝMÝZE PLAKETLERÝ VERÝLDÝ Elazýð Ticaret Borsasýna uzun yýllar hizmet veren, Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan, Hizmetli Sabri Demirbað emekliye ayrýldýlar. Elazýð Ticaret Borsasýnda düzenlenen törenle uzun yýllar Borsa'ya emek veren bu üç personele, plaketleri ve takdirnameleri Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað ve Genel Sekreter Av.Murat Çiçek tarafýndan verildi. Plaket töreninde bir konuþma yapan Baþkan Dumandað, borsamýza verdiðiniz emekler yaptýðýnýz çalýþmalar bizler için çok önemli, biz yönetim olarak yaptýðýnýz özverili çalýþmalar dan dolayý hepinize yönetimim adýna da teþekkür ediyorum, el birliði ile çalýþýp emek verdiðimiz bu kurumun kapýsý sizlere sonuna kadar açýktýr bunu bilmenizi istiyorum, bundan sonraki hayatýnýzda çocuklarýnýz ve ailenizle birlikte sizlere mutlu huzurlu bir ömür diliyorum diyerek plaketlerini takdim etti. Emekliye ayrýlan Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan ve Hizmetli Sabri Demirbað'a daha sonra Elazýð Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Av.Murat Çiçek tarafýndan Takdirname belgeleri verildi. Genel Sekreter Çiçek, yaptýðý lar, borsamýz çatýsý altýnda yýllardýr çok güzel bir uyum ve disiplin içerisinde çalýþmalarýný sürdüren bu deðerli arkadaþlarýmýza þahsým ve yönetimimiz adýna teþekkürlerimi sunuyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat konuþmada ; borsa çatýsý altýnda uzun yýllar verdiðiniz emek ve yaptýðýnýz fedakarca çalýþmalar her türlü takdirin üzerindedir, uzun yýllar birlikte çalýþmaktan, onur duyduðum üç deðerli arkadaþýmýz bugün aramýzdan ayrýlýyor- temenni ediyorum, dedi. Daha sonra Muhasebeci Cahit Eroðlu, Tescil Memuru Murat Özdoðan ve Sabri Demirbað Baþkan Dumandað ve Genel Sekreter Av.Murat Çiçek'le hatýra fotoðrafý çektridiler.

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı