GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy Befliktafl/ STANBUL T: (0212) F: (0212) Ça r Merkezi: (0212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0"

Transkript

1 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy Befliktafl/ STANBUL T: (0212) F: (0212) Ça r Merkezi: (0212)

2

3 05 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN YILI DE ERLEND RMES 07 GENEL MÜDÜR ÜN YILI DE ERLEND RMES 09 GÜNDEM 11 SUNUfi 22 YÖNET ME VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER 32 F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER OCAK - 31 ARALIK DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENET M RAPORU 46 BA IMSIZ DENET M RAPORU 47 UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 48 F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR

4 Say n Ortaklar m z, Çal flanlar m z ve Müflterilerimiz, Dünya, y l n 2007 y l n n son çeyre inden itibaren; ABD'de bafllayan, Avrupa ülkeleriyle devam eden ve tüm ülkeleri az veya çok etkileyen mali krizle mücadele ederek geçirmifltir. ABD ve geliflmifl ülkelerdeki ciddi büyüklüklere ulaflm fl bankalar n ve finans kurulufllar n n iflaslar na sebep olan, dünyadaki mal ve hizmet üretimini dolay s yla ticaretini daraltan, istihdam ciddi bir flekilde olumsuz etkileyen krizin etkilerinin 2009 y l ikinci yar s ndan itibaren ortadan kalkaca n, yeni finansal dengelerin oluflaca n ve dünya ekonomisinin istikrara kavuflmaya bafllayaca n beklemekteyim. Yaflanan bu global krizin ülkemiz ekonomisini de az da olsa olumsuz etkiledi i aflikard r. Ancak baflta güçlü bir siyasi iradenin bulunmas n n yan s ra al nan tedbirlerin sonucunda; Baflta bankalar ve di er finansal kurulufllar olmak üzere ülkemiz ekonomisi güçlü bir yap ya kavuflturulmufl, dayan kl hale getirilmifltir. Bunun sonucunda global krizden finans sektörü, üretim, istihdam ve büyüme olmak üzere tüm ekonomik yönleriyle en az etkilenen ülkelerden birisi olmufltur. Öte yandan ülkemiz krizin etkilerinin daha az yaflanm fl olmas ve krizden ilk ç kacak ülkelerin bafl nda gelmesi nedenleriyle yabanc sermayenin cazibe merkezi olma konumunu sürdürmektedir. Bu itibarla gelece e umutla bakmaktay m. Ülkemiz ekonomisinin ihtiyac olan uzun vadeli, kal c ve istikrarl fonlar dolay s yla kaynak birikimini sa layacak olan Bireysel Emeklilik Sistemi henüz çok genç olup 5. faaliyet y l n doldurmufl bulunmaktad r. y l nda yaflanan tüm olumsuzluklara ra men sistem kat l mc say s nda %19.7, fon birikiminde ise %39.5'lik bir art fl gerçeklefltirilmifl olup y l sonu itibariyle 1.7 milyon kat l mc say s na, milyon TL.'lik fon büyüklü üne ulaflm fl bulunmaktad r. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin yetersizli inin yan s ra çal flan nüfus say s da dikkate al nd nda sistemin büyüme ve geliflimini önümüzdeki y llarda h zla sürdürece i ortadad r. Dolay s yla sektöre olan mevcut yabanc yat r mc taleplerinin önümüzdeki dönemde de devam edece i ortadad r. y l nda toplam sigorta sektörüne bak ld nda bir önceki y la göre %8 civar nda bir büyümenin gerçeklefltirildi i görülmektedir. Hayat sigortalar nda da buna paralel bir büyüme gerçeklefltirildi i görülmektedir. Ancak hayat sigortalar nda büyümenin a rl kl olarak baflta Kredi Hayat Sigortalar olmak üzere risk poliçelerinden olufltu u, Birikimli Hayat Sigortalar nda ise 2007 y l nda yay nlanan yönetmeli in yan s ra Bireysel Emeklilik Sisteminin ikame etkisi ile y llar itibariyle küçülmenin yafland görülmektedir. fiirketimiz dünyada yaflanan olumsuz ekonomik geliflmeler ve bunlar n yans malar na ra men y l nda aktif büyüklü ünde, özkaynak büyüklü ünde, karl l kta, kat l mc ve sigortal say s nda, prim ve katk pay üretiminde, fon büyüklü ünde sa l kl ve istikrarl bir büyüme gerçeklefltirerek sektörün önde gelen kurulufllar aras ndaki konumunu sürdürmüfl, hedeflerine ulaflm fl bulunmaktad r. Özellikle teknik karl l yüksek olan Ferdi Kaza Sigortalar nda %186'l k art fl sa lam fl, Bireysel Emeklilik kat l mc say s nda ise %34.4'lik art flla oransal olarak sektör birincisi olmufltur. Kurumsall a önem veren, yeni teknoloji ve geliflmelere aç k ve adapte olan, müflteri memnuniyetini ön planda tutan fiirketimizin 2009 y l nda da istikrarl, güçlü ve kurumsal büyümesini, tüm personelin özverili ve performansl çal flmalar yla sürdürece ine inanc m tamd r. Sayg lar mla, Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf BEYAZIT 05

5 y l nda yaflanan global olumsuzluklara ra men ülkemiz ekonomisi, flu günlerde sonuna gelindi i gözlenen bu geliflmelerden baflta finans sektörü olmak üzere geliflmifl ülkelere göre çok daha az etkilemifl, çok büyük ve güçlü görünen birçok banka ve sigorta flirketlerinin batt, devletlefltirildi i ortamda ülkemiz bankalar ve sigorta flirketleri dimdik ayakta kalmay baflarm fllard r. Global krizin bafl gösterdi i tarihten buyana baflta faiz oranlar ve döviz kurlar olmak üzere finansal dengelerinde ciddi dalgalanmalar n ve olumsuzluklar n yaflanmad ülkemizde yeni oluflacak dengelerin k sa zaman içerisinde yerli yerine oturaca na, global krizden ilk ç kan ülkelerden birisi olaca na inanmaktay m. y l da Hayat d fl, Hayat Sigortac l ve Bireysel Emeklilik sektöründe yaflanan rekabetin artarak devam etti i, sektöre yerli ve yabanc yat r mc n n ilgisinin devam etti i dolay s yla yeni flirketlerin kat ld bu nedenle rekabetin daha da artt ve kar marjlar n n düfltü ü bir y l olarak yaflanm flt r. Öte yandan yaflanan rekabet hizmet kalitesinin yükselmesine ve piyasan n yeni yeni ürünler kazanmas na olumlu katk lar da sa lam flt r. Hayat Sigortalar nda 2007 y l na göre y l nda %18 nominal ve %8 reel prim art fl sa lanm fl olup, Milyar TL.'l k prim üretimi gerçeklefltirilmifltir. Birikimli Hayat Sigortalar nda, son 3 y ldan bu yana yafland gibi y l ndada; Gerek Bireysel Emeklili in gelece e dönük birikim yönüyle alternatif ürün oluflturmas, gerekse Hayat Sigortalar Yönetmeli inde yap lan de iflikliklerden dolay prim üretiminde ve toplam prim tutar nda azalma olmufl, buna karfl l k baflta kredi hayat sigortalar olmak üzere risk poliçelerinde art fllar sa lanm fl, prim üretimi a rl kl olarak risk poliçelerinden gerçeklefltirilmifltir. Yine risk poliçelerinden olan ferdi kaza sigortalar nda da %17.52'lik art flla TL.'l k prim üretimi gerçeklefltirilmifltir. Bireysel Emeklilik Sistemi y l nda da kamuoyu nezdinde her geçen gün bilinirli ini art rm fl, kurumsallaflm fl, yanl fl ve hatal sat fllardan daha bir ar narak amaca uygun, fleffaf ve kaliteli sat fllar yap l r hale gelmifltir. Öte yandan y l sonu itibariyle fon büyüklü ünde bir önceki y la göre %38.8'lik bir art fl sa lanarak Milyon TL.'ye, kat l mc say s nda ise %19,5'lik art flla 1.7 Milyon kifliye ulafl lm flt r. fiirketimiz, y l faaliyetleri sonucunda aktif büyüklü ünü %19 art rarak TL.'ye, özkaynaklar n %35 oran nda art rarak TL.'ye, BES Fon Büyüklü ünü %36.52 oran nda art rarak TL.'ye ulaflm flt r. BES kat l mc say s nda %34.4'lük art flla sektörde en yüksek büyüme oran n gerçeklefltirmifltir. Ferdi Kaza prim üretiminde %186'l k büyüme ile TL.prim üretimi gerçeklefltirilerek sektörde en yüksek büyümeyi sa layan ilk üç flirketten birisi olunmufl, Pazar pay m z %11'e yükselmifltir. y l n TL. brüt karla kapatan fiirketimizin sermaye karl l k oran %74.69'a, Özkaynak karl l k oran %19'a ulaflm fl olup, çok güçlü bir mali bünyeye sahiptir. Say n Yönetim Kurulumuzun s n rs z destek ve katk lar yla ve tüm personelimizin özverili ve yo un çal flmalar sonucunda fiirketimiz y l nda hedeflerine ulaflm flt r. Yeniliklere aç k olan fiirketimiz güncel ve modern programlar ve bilgisayar altyap s ile ilgili tam bir donan ma sahip olup, kendisini devaml yenilemektedir. y l nda internet sayfam z yeniden dizayn edilerek müflterilerimize; nternet üzerinden fiirketimize ulaflarak yeni baflvuru yapabilme, mevcut kat l mc lar m z n fon ve ifllemlerini takip edebilme, gerekli plan ve fon de iflikliklerini yapabilme, isteklerini ve sorunlar n çözebilme imkanlar tan nm flt r. Öte yandan fiirketimizin kay t ve muhaberat ifllemleri bilgi sistemi içerisine al narak elektronik ortamda bilgi ve belge saklama ve takip sistemi yat r m gerçeklefltirilmifl olup, sonuç aflamas na gelinmifltir. Rekabetin çok yo un yafland sektörümüzde hizmet kalitesinin ve dolay s yla müflteri memnuniyetinin öneminin bilincinde olan fiirketimiz kaliteli hizmet sunmak ve müflteri menuniyetini art rmak amac yla tüm flirket personeline yönelik e itim faaliyetlerini öncelikli konu olarak ele alm fl ve yo un bir e itim program uygulam flt r. Sektörün ilk befl büyük flirketinden birisi konumunda olan fiirketimizin Yönetim Kurulumuzun destekleri, personelimizin kurum kimli i bilinci ile özverili çal flmalar sonucunda hep birlikte 2009 y l ndada kurumsal, kal c ve istikrarl büyüme ve geliflimimizi sürdürece imize, büyük baflar lar elde edece imize inanc m tamd r. Sayg lar mla, Genel Müdür Yusuf YEfi LIRMAK 07

6 1 Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2 Genel Kurul Toplant tutana n imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 3 Y l içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ve Denetim Kurulu Üyeliklerinde olan de iflikliklerin onaylanmas, 4 fiirket Ana Sözleflmesi'nin Sermaye ve Pay Senetleri bafll kl 7. maddesinin tadili, 5 fiirketin y l hesap ve ifllemlerine ait Yönetim Kurulu Y ll k Faaliyet Raporu ile Y ll k Faaliyet Raporuna iliflkin Ba ms z Denetçi Görüflü ve fiirket Denetçi raporunun okunmas ve müzakeresi, 6 y l faaliyetleri ile ilgili Ba ms z Denetim Raporunun okunmas, 7 y l ifllemleri ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplar n n incelenip karara ba lanmas, 8 y l kar n n da t m ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin de erlendirilerek karar al nmas, 9 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibras, 10 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti, 11 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere yap lacak ödemelerin tesbiti, 12 Ba ms z D fl Denetim Kuruluflunun seçimi, 13 Dilek ve Temenniler. 09

7 Kurumsal Profilimiz fiirketin Ticaret Ünvan : Vak f Emeklilik A.fi. Genel Müdürlük Adresi: Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy Befliktafl / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ça r Merkezi: (0212) E-posta: Bu nedenlerle, fiirketimiz, bir hizmet kuruluflu olman n bilinci içerisinde; kat l mc lar n n haklar n güvence alt na alarak KAL TEL hizmet sunmay politika olarak kabul etmifltir. Tüm da t m kanallar m z, hizmet sunulmas nda görev ve sorumluluklar n n bilinci içerisinde, Kalite Sistemine uygun olarak çal flmalar n sürdürecek ve bunu baflar n n bir arac olarak kabul edecektir. Bireysel Emeklilik Sisteminin geliflmesi için ÖNCÜ bir rol üstlenmek arzu ve kararl l nda olan fiirketimiz, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sisteminin ülkemiz insanlar na sunulmas ve kat l mc lar taraf ndan iyi bir flekilde anlafl lmas için gerekli tüm liderlik faaliyetlerinde de bulunmay amaç edinmifltir. 10 Misyonumuz ve Vizyonumuz Sektörde Vak f Emeklilik A.fi. ad ile, flirketimizin misyonu; Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortac l branfllar nda, sektörde güvenilir ve dürüst ilkelere dayal olarak sürdürdü ü etik çal flma anlay fl n devam ettirerek; ülkemiz kamu sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlay c s olarak gelifltirilen, bireylerin emeklili e yönelik olarak yapacaklar tasarruflar n yat r ma yönlendirilmesi, bireylere emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sa lanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi amac yla tarih ve say l Resmi Gazetede ilan edilen 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu çerçevesinde Emeklilik fiirketi olarak faaliyette bulunmakt r. Vak f Emeklilik A.fi., mevcut durumda sektöre sundu u ürünleri çerçevesinde ve daha sonras nda kuraca emeklilik yat r m fonlar vas tas yla, kat l mc lar n n, gerek hayatlar na gerekse emekliliklerine yönelik olarak yapm fl ve yapacak olduklar tasarruflar n, yüksek getirili ve güvenli yat r m araçlar nda de erlendirilmesi yolu ile, emeklilik dönemlerindeki gelirlerinde yaflanacak dramatik düflüfllere karfl korumak, onlar n bu dönemde de refah seviyelerini artt rmak amac yla birikimlerini toplu para olarak veya emeklilik ayl fleklinde ödeyerek, emeklilik dönemlerini mutlu bir flekilde sürdürmelerini sa lamay amaçlamaktad r. Bu amaçla, yasa ve yönetmeliklerin zorunlu k ld gerekli teknik altyap y kurmak, bunlar gelifltirmek, kat l mc lar n n hak ve menfaatlerini en üst seviyede tutarak, kat l m paylar n yüksek getirili yat r mlarda de erlendirmek, fleffaf ve güvenli bir ortamda, kat l mc lar n talepleri do rultusunda basiretli bir tüccar gibi hareket etmek vizyonu benimsenmifltir. Yaflama ihtimalli ürünleri yan nda hayat sigortac l içerisinde vefat ve maluliyet ihtimaline dayal Hayat Sigortalar ile Ferdi Kaza Sigortas ürünleri ile de hizmet sunan Vak f Emeklilik, istenmeyen vefat yada maluliyet ile karfl lafl lmas durumunda yaflam n aksama olmadan rahat sürdürülmesini temin edecek tazminat ödemeleri ile de sosyal bir hizmet vermekten gurur duymaktad r. Vak f Emeklilik, sosyal yönleri yan nda ticari ve kâr amaçl bir iflletme oldu unu unutmadan, faaliyetleri çerçevesinde, kendisine yasalar n tan d ölçüde ve hakkaniyet kurallar na uygun flekilde gelir sa layarak, ortaklar na da koymufl olduklar sermayeye uygun kar pay vermek azmini tafl maktad r. fiirketimiz, hangi isim ve ana faaliyet konusu alt nda olursa olsun, hizmet verdi i her alanda oldu u gibi Hayat Sigortas ve Bireysel Emeklilik alanlar nda daima en güvenilir olmay amaçlamaktad r. Bunun için müflterilerimizin, ortaklar m z n ve çal flanlar m z n güvenini kazanmay, bu konuda çevresine ve yasalara sayg l örnek bir flirket olmay kendisine ilke edinmifltir. Müflterilerinin güvenini kazan p, memnuniyetlerini sa larken, ayn zamanda YEN L KÇ olan fiirketimiz, en uygun teknolojiyi kullanarak, müflterilerine en yayg n, en etkin ve zaman k s tlamas na tabi olmaks z n tüm hizmetleri uygun koflullarla ve ileri teknoloji imkanlar ndan yararlanarak sunmay da ilke edinmifltir. Vak f Emeklilik, haftada 7 gün, günde 24 saat ULAfiILAB L R, rakiplerine karfl y k c olmayan fakat REKABETÇ bir flirket olacakt r. fiirketimiz, ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin giderek artan yükü karfl s nda, sistemin sigortal lar na sa lam fl oldu u refah seviyesinin giderek düflmekte oldu unun bilinci ile de Bireysel Emeklilik Sisteminin gelecekte ülkemizdeki bu sosyal yaran n devlete olan yükünü azaltarak sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak çok önemli bir görev üstlenece inin fark ndad r. Bu amaçla toplumun sorunlar na DUYARLI bir flirket olarak kat l mc lar n do ru yönlendirerek gelecek beklentileri do rultusunda uygun bir flekilde bilinçlendirmek maksad ile halk m z n yararlanmas için azami çabay gösterecektir. Gerek hayat sigortac l nda gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde, toplanan ve toplanacak olan fonlar n, ülkemiz ekonomisi için ne derece önemli oldu u, ekonomi sistemimizin ihtiyaç duydu u uzun vadeli kaynaklar n ancak bu tür projelerce sa lanabilece i, bu nedenle sektörümüzün ve Bireysel Emeklilik sisteminin ülkemiz ekonomik s k nt lar n n da bir çaresi oldu u fiirketimizce bilinip kabul edilmektedir. fiirketimiz, gerek hayat sigortac l nda gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde, toplanan ve toplanacak olan fonlar n de erlendirilmesinde, yüksek getirili ve güvenli olmas n n yan nda, ülkemiz ekonomisi için biçilen bu rolünü de dikkate alacak ve SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIfiI ile hareket edecektir. fiirketimiz, ülke kaynaklar n en verimli flekilde kullanmay da göz önünde bulundurarak kendisindeki kaynaklar kullanm fl, yetmeyen yerlerde iflbirli i içerisine girerek baflka kaynaklardan yararlanmaktan da çekinmemifltir. Dolay s yla, insanlar n günlük yaflamda en çok kulland klar sistem olan Bankac l k sistemi ile entegre olarak, hem kat l mc lar na fazla bir yük getirmeyip, hem de ayn zamanda alternatif bir yat r m sistemi olan banka sistemlerine sa lanm fl olan güven ve uyumdan da yararlanmay istemektedir. Ortakl k ve sermaye yap s ile de GÜÇLÜ bir flirket olan Vak f Emeklilik A.fi., bunun bilinci ile ortaklar ile sinerji yaratmaktan çekinmemifl ve bu anlay fl sayesinde BÜYÜK bir flirket olarak ortaya ç km flt r. fiirketimiz çal flanlar na güvenmekte ve onlar n gerek hayat sigortac l sektöründe gerekse Bireysel Emeklilik sektöründe de, en iyi baflar lara imza atacaklar na inanmaktad r. Bu amaçla Bireysel Emeklilik Sistemine haz rlan rken de, yeni kadrolar için mevcut ifl akitlerini sona erdirmek yerine flirket kaynaklar n kullanmay, kendi imkanlar yetmemesi halinde ise grubun imkanlar n kullanmay tercih etmekte ve bu sayede de çal flan na HUZURLU bir ortam sunmaya çal flmaktad r. dari personeli sendikal olan Vak f Emeklilik, toplu pazarl k sisteminin tüm ayr cal klar ndan yararlanmakta, ekonomik ve sosyal haklar n serbest pazarl k yöntemi ile elde etmektedir. fiirketimiz bu uygulamadan da anlafl laca üzere AD L ve SOSYAL HAKLARA SAYGILI bir flirkettir. fiirketimiz çal flanlar n n KAR YERLER N N GEL fimes için de hiçbir fedakarl ktan kaç nmamakta, gerek flirket imkanlar gerekse di er tüm imkanlarla personelinin geliflimine öncü olmaktad r. Bu amaçla dil kurslar na kat l ma, lisans ve doktora çal flmalar na anlay flla yaklaflmakta ve yard mc olmaktad r. Vak f Emeklilik A.fi. müflterilerine, ortaklar na ve çal flanlar na, GÜVEN VEREN, YEN L KÇ, KAL TEL, ÖNCÜ bir flirket olmay vizyonu olarak kabul etmifltir. 11

8 a) Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlar na iliflkin özet finansal bilgiler: fiirketimiz y l nda hayat sigortas branfl nda TL prim üretimi, ferdi kaza sigortas branfl nda TL, Bireysel Emeklilik Sisteminde ise TL. katk pay üretimi sa lam fl, 2007 y l sonu itibariyle TL olan Bireysel Emeklilik fon büyüklü ü %36.52'lik art flla TL's na ulaflm flt r. y l sonunda Aktif Büyüklü ümüz; 2007 y l na göre %19.07'lik art flla TL's na, Özkaynaklar m z 2007 y l na göre %34.80'lik art flla TL's na ulaflm flt r. F NANSAL GÖSTERGELER TUTAR (TL) Aktif Büyüklük Özkaynaklar Vergi Öncesi Kar Hayat Fon Büyüklü ü Bireysel Emeklilik Fon Büyüklü ü Hayat Prim Üretimi Ferdi Kaza Prim Üretimi Bireysel Emeklilik Katk Pay Üretimi y l net karl l m z ise 2007 y l na göre %0.5 art flla TL olmufltur. b) fiirketin tarihsel geliflimi ve hesap dönemi içinde varsa ana özleflmesinde yap lan de ifliklikler ile nedenleri: Vak f Emeklilik A.fi., Günefl Hayat Sigorta A.fi. ad yla, tarihinde TL sermaye ile kurulmufltur. 29 Mart 2000 tarihinde sermayesini TL'ye, 28 Haziran 2001 tarihinde TL'ye ve tarihinde tescil edilerek TL'ye yükselten fiirketimiz sektörün güçlü sermaye ve ortakl k yap s na sahip kurulufllar aras nda üst s ralarda yer alm flt r Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu çerçevesinde; Bireysel Emeklilik Sisteminde de faaliyette bulunmak üzere tarihinde Hazine Müsteflarl nezdinde izin baflvurusunda bulunan fiirketimiz 21 fiubat 2003 tarihi itibariyle, gerekli izini alm flt r. c) fiirketin ortakl k yap s, sermayesinde ve ortakl k yap s nda hesap dönemi içinde meydana gelen de iflikliklere, nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kiflilerin unvanlar ve paylar na iliflkin bilgiler: fiirketimizin ortaklar nda ve ortakl k oranlar nda y l içerisinde bir de ifliklik olmam fl olup, tarihi itibariyle ortakl k yap s afla daki gibidir. ORTA IN ÜNVANI A GRUBU H SSE ORANI A GRUBU H SSE TUTARI B GRUBU H SSE ORANI B GRUBU H SSE TUTARI TOPLAM H SSE ORANI TOPLAM H SSE TUTARI T. Vak flar Bankas T.A.O. 3.81% % ,90% Günefl Sigorta A.fi. 2.62% % ,00% Vak f Yat r m Menk. De erler A.fi. 8.00% ,00% Vak fbank Pers. Özel Sosyal Güvenlik Vakf 1.00% ,00% Günefl Tur. Otom. End. ve Tic. A.fi. 0.01% % ,10% TOPLAM 6.44% % ,00% ç) fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n varsa sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalar: fiirketimiz Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar n n flirket sermayesinde paylar bulunmamaktad r. d) Yönetim Kurulu Baflkan n n ve genel müdürün faaliyet dönemine iliflkin de erlendirmelerine ve gelece e yönelik beklentiler: Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki geliflmelere göz att m zda ABD'de ç kan finansal kriz tüm dünyaya yay l rken reel sektör üzerindeki etkileri belirginleflmeye bafllam fl, 2009 y l nda da olumsuz etkiler devam edecek görünmektedir. Bu durum kredi risk primlerinin ve finansal piyasalarda fiyat hareketlili inin çok yüksek seviyelere ç kmas na neden olmufltur. Piyasalardaki güveni yeniden sa lamak için baflta geliflmifl ülkelerin hükümetleri daha sonra geliflmekte olan ülkelerin hükümetleri taraf ndan al nan önlemler ile dünya genelinde merkez bankalar n n piyasalara büyük miktarda likidite aktarmalar ve para politikalar n gevfletmeleri piyasalardaki panik ortam n n belli bir ölçüde s n rland r lmas n sa lam flt r. Özellikle geliflmifl ülkelerde finansal kurumlar n bilançolar n n düzelmesi ve kredi ak fl n n normale dönmesi zaman alabilecektir. Ünvan Günefl Hayat Sigorta A.fi. olan fiirketimiz, 5 Mart 2003 tarihinde toplanan ola an genel kurulunu müteakiben, 14 Mart 2003 tarihinde ünvan de iflikli ine gitmifl ve Vak f Emeklilik A.fi. ismini alarak, Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde faaliyet gösteren flirketler aras na kat lm flt r. fiirketimiz Ana Sözleflmesi'nde y l içerisinde herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r

9 y l sonu itibariyle 161 adedi idari, 501 adedi finansal yat r m dan flman olmak üzere toplam 662 personelle faaliyet gösterilmifltir. Gerek banka flubeleri vas tas yla ve gerekse banka d fl üretimimizin artt r labilmesi amac yla, 2007 y l nda ortalama 365 adet finansal yat r m dan flman ile faaliyet gösterilmekte iken, bu rakam y l nda 501 adede yükseltilmifltir. Hizmet sektöründe faaliyet gösterilmesi ve müflteri memnuniyetinin ön planda olmas nedeniyle personel e itimine önem verilmifl, 257 gün e itimde bulunulmufltur. y l nda yürütülen çabalar, yap lan çal flmalar sonucunda, y l sonu göre kar m z TL olarak gerçekleflmifltir. Vak f Emeklilik A.fi. Organizasyon fiemas YÖNET M KURULU fiirketimizin, 2009 y l nda da Baflta Bankam zla olmak üzere di er bankalarla sürdürdü ü ifl birli i faaliyetlerini düzenlenecek yeni kampanyalarla ve uygulamalarla üretimi artt rmay, Müflterek çal flmalar m z n bulunmad di er banka ve finans kurumlar yla yeni iliflkiler kurarak üretimini artt rmay, Grup Emeklilik sözleflmelerinde vesting (hak edifl) süresiyle ilgili uygulama yönetmeli inin yay mlanmas ndan sonra, fiirketimiz bu konuda çal flmalara bafllam fl ve vesting kapsam nda sözleflmeler imzalam flt r. fiirket olarak bu potansiyelden kurumsal olarak yararlanmay 2009 y l içinde de devam ettirmeyi, Bireysel pazarlama, kurumsal pazarlama, saha ekibi ve banka sigortac l n n yan s ra mevcut acente a n da faaliyete geçirmek suretiyle üretimini artt rmay, da t m kanallar n çeflitlendirerek artt rmay, planlamaktad r. e) Personel say s ile bölge müdürlü ü, irtibat bürosu ve flube say s na, fiirketin hizmet türü ve faaliyet konular na iliflkin aç klamalar ve bunlar esas al narak flirketin sektördeki konumunun de erlendirilmesi: y l sonu itibariyle, toplam personel say m z 662'dir. Bunun 161'i idari personel, 501'i ise bireysel pazarlamad r. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAYAT S GORTACILI I VE ACENTELER MÜDÜRLÜ Ü BÖLGELER VE TEMS LC L K Ç DENET M MÜDÜRLÜ Ü B REYSEL EMEKL L K MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRLÜ Ü GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜfiTER H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü DAR filer SATIN ALMA MÜDÜRLÜ Ü NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜ Ü HALKLA L fik LER VE REKLAM MÜDÜRLÜ Ü HUKUK MÜfiAV RL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUHASEBE VE FON YÖNET M MÜDÜRLÜ Ü OTOMASYON MÜDÜRLÜ Ü OPERASYON MÜDÜRLÜ Ü AKTÜERYA MÜDÜRLÜ Ü STANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü STANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü E T M MÜDÜRLÜ Ü Personel kadromuzun e itim durumunun yüzdesel grafi ine bakt m zda; Personelin E itim Durumuna Göre Da l m ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü %12 %9 %2 %0 %2 Doktora Yüksek Lisans ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü 14 %75 Lise ve üstü oranlar n toplam %98'dir. Bu da e itim ve kültüre önem veren güçlü bir kadroya sahip oldu umuzun göstergesidir. Lisans Ön Lisans Lise lk Ö retim BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü KKTC TEMS LC L 15

10 fiirketimizin flubesi bulunmamakla birlikte Genel Müdürlü ü'nün yan s ra 8 adet Bölge Müdürlü ü, 1 adet Temsilcilik ve 13 adet rtibat Bürosuyla faaliyet göstermifltir. Bo az n eflsiz güzelli ini tamamlayan Ortaköy sahilindeki Genel Müdürlük binam zda 118 personeliyle, Genel Müdürlük binam z içerisinde yer alan stanbul I. Bölgemiz (Avrupa) 127 personeliyle, Ankaran n en merkezi yeri olan K z lay Gama fl Merkezindeki kendi yerinde hizmet veren Ankara Bölge Müdürlü ümüz 96 personeliyle, zmir flehrinin en prestijli binalar ndan Herris Tower fl Merkezinin 11. kat nda kendi yerinde bulunan zmir Bölge Müdürlü ü 70 personeliyle, Seyhan Merkezde yer alan Adana Bölge Müdürlü ümüz 37 personeliyle, Antalyan n en turistlik merkezi Lara daki Antalya Bölge Müdürlü ümüz 55 personeliyle hizmet vermektedir. Altunizade Sayan fl Merkezi nin 1. kat nda kiralanm fl olan stanbul II. Bölgemiz (Anadolu) 73 personeliyle, Samsun Cumhuriyet Meydan nda kiralanm fl bulunan Samsun Bölge Müdürlü ümüz 43 personeliyle, Bursa'n n Heykel semtinde Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Vak f Finans Center' n 5. kat nda kiralanm fl bulunan Bursa Bölge Müdürlü ümüz 43 personeliyle hizmet vermektedir. fiirketimizce Y l nda Gösterilmifl Faaliyetlere liflkin De erlendirme; y l ndaki prim üretimlerine bakt m zda, hayat sigortas branfl nda y l nda da büyüme kaydedilmifltir. Sektörümüzde 2004 y l nda Milyar TL, 2005 y l nda Milyar TL, 2006 y l nda Milyar TL, 2007 y l nda Milyar TL ve y l nda Milyar TL hayat sigortalar prim üretimi gerçekleflmifltir. Sektörün y ll k toplam hayat sigortas prim art fl oranlar aras %1.30, aras %11.69, aras %1.90, y l nda hayat sigortalar prim üretimi 2007 y l na göre %11.49 oran nda büyümüfltür y llar aras nda, fiirketimizin geliflimi sektörün gelifliminin ilk y llar üstünde olmufl, hayat prim üretimimiz aç s ndan pazar pay m z 2004 y l nda %5.74 iken, 2005 y l nda %6.02, 2006 y l nda %6.1, 2007 y l nda %.5.65 ve y l nda da %3.70'lik bir trend izlemifltir. fiirketimizce y l nda TL'lik hayat sigortas prim üretimi gerçeklefltirilmifltir. Ferdi kaza sigortas prim üretimi ise y l nda bir önceki y la göre % artarak TL's ndan TL's na yükselmifltir. Ferdi Kaza Üretimi Ferdi Kaza Büyüklük Y llar 2007 Bireysel Emeklilik sistemi incelendi inde ise 2003 y l ndan itibaren uygulanan bireysel emeklilik sisteminde 11 flirket faaliyet göstermekte iken 2007 y l nda 2 flirketin birleflmesiyle faaliyet gösteren flirket say s 10 adete düflmüfl, y l nda ise faaliyet gösteren flirket say s 12 adede ç km flt r. Bunun d fl nda sektöre yabanc yat r mc ilgisi her geçen gün artmaktad r. Nitekim 2009 ve daha sonraki y llarda yabanc sermaye talebinin yo unlu u nedeniyle devirlerin ve yeni flirket kurulufllar n n yo unlu unun yaflanaca gözlenmektedir. 17

11 Emeklilik Gözetim Merkezi verileri baz al narak haz rlanan Sektördeki Bireysel Emeklillik fiirketlerinin katk pay da l m n gösteren afla daki tablo incelendi inde; tarihi itibari ile, sektördeki toplam kat l mc fon büyüklü ü TL's na ulaflm flt r. fiirketimizin bu tarih itibariyle fon büyüklü ü ise TL's d r. 18 fiirket Baz nda BES Katk Pay Da l m tarihli veriler %6 %6 %14 %15 %1 %5 %4 %0 %6 % tarihi itibariyle, sistemde sa lanan toplam katk pay tutar TL's d r. fiirketimizin bu dönemdeki katk pay tutar ise TL's d r. Buna göre sektörde ayn tarih itibariyle, %6.11'l k bir katk pay na sahip oldu umuz görülmektedir. fiirketimizin y l aras ndaki Bireysel Emeklilik Sistemindeki katk pay tutar da l m da afla daki grafikte görülmektedir. BES Katk Pay Tutar (TL) 160,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Sektördeki Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Katk l mc Fon Büyüklükleri incelendi inde; % Y llar Aegon Emeklilik ve Hayat Allianz Hayat ve Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Avivasa Emeklilik ve Hayat Baflak Groupama Emeklilik Ergo sviçre Emeklilik ve Hayat Finans Emeklilik ve Hayat Fortis Emeklilik ve Hayat Garanti Emeklilik ve Hayat Oyak Emeklilik Vak f Emeklilik Yap Kredi Emeklilik Emeklilik fiirketleri Kat l mc Fon Büyüklü ü Da l m tarihli veriler %6 %6 %14 %15 %1 %5 %4 %0 %6 %22 %21 Katk Pay Tutar Aegon Emeklilik ve Hayat Allianz Hayat ve Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Avivasa Emeklilik ve Hayat Baflak Groupama Emeklilik Ergo sviçre Emeklilik ve Hayat Finans Emeklilik ve Hayat Fortis Emeklilik ve Hayat Garanti Emeklilik ve Hayat Oyak Emeklilik Vak f Emeklilik Yap Kredi Emeklilik fiirketimizin y l aras ndaki Bireysel Emeklilik Sistemindeki fon büyüklü ü afla daki grafikte görülmektedir. Y llar Baz nda Kat l mc Fon Büyüklükleri 400,000, ,000, ,000, ,000,000 fiirketimizin Kat l mc Fon Büyüklü ü kuruluflundan itibaren artan bir seyir izleyerek günümüze kadar gelmifltir. Sektördeki Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Katk l mc Say s Da l m afla daki grafikte ayr nt l olarak belirtilmifltir. fiirket Baz nda BES Kat l mc Say s Da l m tarihli veriler %9 %19 %5 %15 %3 %5 %0 %4 %16 %3 %21 Aegon Emeklilik ve Hayat Allianz Hayat ve Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Avivasa Emeklilik ve Hayat Baflak Groupama Emeklilik Ergo sviçre Emeklilik ve Hayat Finans Emeklilik ve Hayat Fortis Emeklilik ve Hayat Garanti Emeklilik ve Hayat Oyak Emeklilik Vak f Emeklilik Yap Kredi Emeklilik tarihi itibariyle sistemdeki toplam kat l mc say s ise adede ulaflm fl bulunmaktad r. fiirketimizin ayn dönemde kat l mc say s ise kiflidir. Bu duruma gore sektör içinde kat l mc pay m z % 5.33'dir. fiirketimizin y l aras ndaki Bireysel Emeklilik Sistemindeki kat l mc say s afla daki grafikte görülmektedir. BES Kat l mc Say s Y llar Y llar Fon Büyüklü ü Kat l mc Say s Bireysel Emeklilik Sisteminin bafllang c ndan itibaren kat l mc say s nda fiirketimizin artan bir seyir izledi i ve y l kat l mc say s na bak ld nda portföyümüzün %42.33'ü kad n, %57.67'si erkek kat l mc lardan olufltu u görülmektedir. 19

12 fiirketimizin, müflteri portföyünün meslek da l m yüzdeleri afla daki grafikte görülmektedir. Müflterilerimizin Meslek Da l m Yüzde Oranlar %23.00 %12 %15.00 %1.0 %2.0 %2.0 %2.0 %2.0 %2.0 %2.0 %6.0 %6.0 %4.0 %12 %9 Ev han m %12 Bankac %12 Memur %9 flçi %4 Esnaf %6 Ö retmen %6 Doktor %2 Avukat %2 Polis %2 Eczac %2 Muhasebeci %2 Ö renci %2 Mühendis %1 Bilgi Yok %15 Di er %23 y l itibariyle bireysel emeklilik sözleflmelerinin ödedikleri düzenli katk paylar n n müdürlüklerimiz baz nda da l m ; BES Katk Pay Üretim Da l m %16 %8 %6 %8 %10 %11 Genel Müdürlük %11 Ankara %19 %19 zmir %14 Adana %8 Samsun %8 Bursa %6 Antalya %8 stanbul 1.Bölge %16 %14 %8 stanbul 2.Bölge %10 f) Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araflt rma gelifltirme uygulamalar na iliflkin bilgiler: Sektördeki tüm flirketlerin öncelikli hedefleri aras nda, müflterilere uzun vadeli ürünler sunman n gerektirdi i kalite ve süreklilik koflullar n sa lamak yer almaktad r. 20 Bu do rultuda, fiirketimiz kurumsal stratejisini; faaliyet alan n geniflletmek, müflteri ihtiyaç ve taleplerini karfl layan yeni ürünler oluflturmak, yeni uygulamalar gelifltirmek, faaliyetlerini yayg n hizmet a ile desteklemek ve yeni pazarlar bulabilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini aral ks z olarak sürdürmek olarak belirlemifltir. Bu hedefler do rultusunda; Vefat ve maluliyet teminatlar na ilave olarak herhangi bir iflsizlik vuku bulmas halinde kredi kart borcunu, taksitli kredilerde ise belirli say da kredi taksidini karfl lamak üzere borç ödeme sigortas ürün haz rl klar sürdürülmektedir. KOB niteli indeki flirket yöneticilerine yönelik garantör sigorta çal flmalar n sürdürmektedir. fiirket çal flanlar n n, bilgi ve projelerin paylafl m amac yla intranet arac l yla hizmet almalar sa lanm flt r. nternet sayfam z yeniden dizayn edilmifl, ürünlerimizin ve ilgili kiflilerin bireysel emeklilik sistemi hakk nda bilgi edinmeleri amac yla kurulan bilgi hatt, bireysel emeklilik sistemi fonlar m z n performanslar, muhtemel birikimleri hesaplamalar n yapabilecekleri yeni alanlar tasarlanm fl ve uygulamaya al nm flt r, fiirketimizce mevcut kat l mc lar m za istatistik kurallara uygun olarak hizmet kalitemizin ölçülmesine yönelik yaz l ve sözlü anketler düzenlenmekte, anket sonuçlar na gore fiirketimiz çal flmalar gelifltirilmektedir.

13 a) Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yard mc lar ile ç Denetim Sistemleri kapsam ndaki birimlerin yöneticilerin ad ve soyadlar, görev süreleri, sorumlu olduklar alanlar, ö renim durumlar, mesleki deneyimleri: YÖNET M KURULU BAfiKAN YUSUF BEYAZIT YÖNET M KURULU Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Baflkan Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Yüksek Lisans :Ankara Barosu - Avukat Vak flar Genel Müdürü :T.Vak flar Bankas T.A.O. Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet lker AYCI Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ümit DEN Z Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Yüksek Lisans Feyzi ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi : Baflak Sigorta A.fi. Genel Müdür : Günefl Sigorta A.fi. Genel Müdür Yüksek Lisans : st. Teks. Ltd. fiti. thalat & hracat Sorumlusu : Paxar Bornemann Teks. A.fi. Yönet : Alt nel Sig. Ara. Hiz. Pazarlama Koordinatörü : Nobel Otel - flletme Sahibi BAfiKAN YARD. MEHMET LKER AYCI ÜYE FEYZ ÖZCAN ÜYE HÜSEY N U UR B LG N ÜYE RECEP ÖZEL ÜYE YUSUF YEfi LIRMAK Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak fbank Teftifl Kurulu Müfettifl : Vak fbank fiube Müd. Yard. Müdür : Vak fbank Teftifl Kur. Bflk. Yrd : Vak fbank Plan. ve kt. Arafl. Bflk : Vak fbank Genel Müdür Yard mc s Mustafa SAYDAM Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Lisans : Vak fbank - Müfettifl Yrd : Vak fbank - Müfettifl : Vak fbank - Müdür Yrd : Vak fbank - Müdür : Vak fbank - nsan Kaynaklar Bflk. GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜR YUSUF YEfi LIRMAK Hüseyin U ur B LG N Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak fbank - Memur : Vak fbank - Kambiyo fief Yrd : Vak fbank - Kambiyo fiefi : Vak fbank - Kambiyo Amiri : Vak fbank - Müdür Yrd : Vak fbank - Müdür Yrd. (Müdür Vekil) : Vak fbank - Yönetmen : Vak fbank Yönetim Kurulu fllemleri Baflkanl Recep ÖZEL Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Lisans : Serbest Avukat Devam ediyor Habibe DEM R Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Yüksek Lisans hlas Karma Lisesi - Ö retmen Yeni Yön Dersanesi - Ö retmen 22 GENEL MÜDÜR YARD. TAMER MERT GENEL MÜDÜR YARD. ONUR AVCI Ç DENET M VE R SK YÖNET M MÜDÜRLÜ Ü MÜDÜR MURAT KUTLAR GENEL MÜDÜR YARD. FAHRETT N BAYRAKTAR 23

14 GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, Ç DENET M VE R SK YÖNET M MÜDÜRÜ Yusuf YEfi LIRMAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak fbank Müfettifl - fiube Müdürü : Vak fbank Fon Yön. & Yat. Bank. - Bflk : Vak fbank ç Anadolu Bölge Müd : Vak fbank Genel Müdür Yard mc s : Tüprafl A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi : Roketsan A.fi. Yön. Kur. Bflk. Yrd. Tamer MERT Genel Müdür Yard mc s Hayat Sigortalar & Acenteler Müdürlü ü - Bireysel Emeklilik Müdürlü ü - Kurumsal Pazarlama Müdürlü ü - Bölge Müdürlü ü Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Yap ve Kredi Bank. A.fi. Müfl. Tem : Vak fbank Müflteri Temsilcisi : Garanti Fin. Kir. A.fi. Müdür : Garanti Fin. Kir. A.fi. Gen. Müd. Yrd : Deniz Fin. Kir. A.fi. Genel Müdür Onur AVCI Genel Müdür Yard mc s Muhasebe & Fon Yönetimi Müdürlü ü - Operasyon Müdürlü ü - Otomasyon Müdürlü ü - Aktüerya Müdürlü ü Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Halkbank Uzman Yard mc s : Vak fbank Teftifl Kurulu Müfettifl : Vak fbank Men. K y. Müd. Yrd. - Müd : K ym. Metal. ve Alt n Borsa. Müd : Vak f Yat. A.fi. Gn. Md. Yrd - Gen. Md : Vak f Prt. Yn. Vak f MKYO - Gen. Md. b) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri: DENET M KURULU MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEB CELAL KÜSMEN OSMAN PEKSARI Muhammet Lütfü ÇELEB Denetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Lisans : Vak fbank - Müfettifl Devam ediyor : Vak fbank - Müdür Celal KÜSMEN Denetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Keytur Turizm Tic. A.fi : A. Kolçino lu Komisyonculuk : Özgül Muhasebe Bürosu : Günefl Sigorta A.fi. Muhasebe Müd. Abdurrahman TI Denetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Lisans : Bursa Marmara Gazetesi Haber Müd : Bursa Hilal FM Haber Koordinatörü : Özdilek A.fi. Ma aza fiefi : Yimpafl G da & ht. Mad. A.fi. fiube Müd : Yamanlar nfl. Taah. Nak. Ltd. Koordinatör : Burfafl - Genel Müdür : Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Marmara Bölge Birli i Dan flman 24 Fahrettin BAYRAKTAR Genel Müdür Yard mc s nsan Kaynaklar Müdürlü ü - Müflteri Hizmetleri Müdürlü ü - dari fller & Sat n Alma Müdürlü ü - E itim Müdürlü ü - Halkla liflkiler ve Reklam Müdürlü ü Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak fbank fiube Memur - fief Yrd. Müdür Yrd. - Müdür : Vak f Emeklilik A.fi. - Müdür Murat KUTLAR Müdür ç Denetim ve Risk Yönetimi Müdürlü ü Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak f Deniz Fin. Kir. Pazar. Analist : Vak f Emklilik ç Dn. & Risk Yn. Den. Yrd : Vak f Emklilik ç Dn. & Risk Yn. Denetçi 2007-: Vak f Emklilik ç Dn. & Risk Yn. V. Müd. Osman PEKSARI Denetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Ö renimi Mesleki Deneyimi Devam ediyor Lisans : Vak flar Genel Müd. Memur : Vak flar Gn. Md. Konya Böl. Md. Yrd : Vak flar Gn. Md. Öz. Kalem Md. Yrd. 25

15 26 c) Yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yap lan ilgili toplant lara kat l mlar hakk nda bilgiler: fiirketimiz Yönetim Kurulu y l içerisinde 19 adet toplant yapm fl olup, üyelerin toplant kat l m say lar afla da gösterilmifltir. Yönetim Kurulu Üyesinin Ad Soyad Görev Tarihleri Aras ndaki Toplam Toplant Adedi Yusuf BEYAZIT Mehmet lker AYCI Feyzi ÖZCAN Ümit DEN Z 2 2 Habibe DEM R 2 2 Mustafa SAYDAM 2 2 Hüseyin U ur B LG N Recep ÖZEL Yusuf YEfi LIRMAK ç) Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu: VAKIF EMEKL L K A.fi. GENEL KURULU'NA Üyenin Yap lan Toplant lara Kat lma Adedi fiirketimiz y l nda hayat sigortas branfl nda TL prim üretimi, ferdi kaza sigortas branfl nda TL prim üretimi ve bireysel emeklilik branfl nda ise TL katk pay üretimi gerçeklefltirmifltir. y l faaliyet sonuçlar n gösterir özet finansal tablolara iliflkin bilgiler afla da bulunmaktad r. ÖZET B LANÇO B LG LER VARLIKLAR I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar B- Finansal varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar D- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar E- Di er Cari Varl klar II- Cari Olmayan Varl klar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar B- Finansal Varl klar C- Maddi Varl klar D- Maddi Olmayan Varl klar E- Gelecek Y llara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar AKT F TOPLAMI YÜKÜMLÜLÜKLER I- K sa vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar C- liflkili Taraflara Borçlar D- Di er Borçlar E- Sigortac l k Teknik Karfl l klar F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Di.Yük. ile Karfl G- Di er Risklere liflkin Karfl l klar H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak I- Di er K sa Vadeli Yükümlülükler II- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar C- Sigortac l k Teknik Karfl l klar E- Di er Risklere liflkin Karfl l klar F- Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler III- Özsermaye A- Ödenmifl Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar B- Kar Yedekleri C- Geçmifl Y llar Zararlar (-) 0.- F- Dönem Brüt Kar Dönem Net Kar Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-) PAS F TOPLAMI ÖZET GEL R TABLOSU B LG LER I- TEKN K BÖLÜM A- Hayat D fl Teknik Gelir B- Hayat D fl Teknik Gider(-) C- Hayat D fl Teknik Bölüm Dengesi D- Hayat Teknik Gelir E- Hayat Teknik Gider F- Hayat Teknik Bölüm Dengesi G- Emeklilik Teknik Gelir H- Emeklilik Teknik Gideri I- Emeklilik Teknik Bölüm Dengesi II- TEKN K OLMAYAN BÖLÜM K- Yat r m Gelirleri L- Yat r m Giderleri M- Di. Faal. Ol. d fl Faal. Gelir. Kar ile Gider. Zarar N- Dönem Brüt Kar Dönem Net Kar Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-) Yukar da yer verdi imiz özet finansal tablolardan da görülece i üzere fiirketimiz y l faaliyetlerini TL. Aktif Toplam, TL. Özsermaye ve TL. Vergi Öncesi Kar elde ederek tamamlam flt r tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço ve Gelir Tablosu flirketin gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta olup, fiirketin tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu'nu onaylar n za arz ederiz. 27

16 d) nsan kaynaklar uygulamalar na iliflkin bilgiler: nsan Kaynaklar Politikas fiirketimiz y l sonu itibariyle 158 idari, dan flmanl k hizmeti alm fl oldu u doktor, aktüer ve hukuk müflavirinin oluflturdu u 3 sözleflmeli ve 501 Bireysel Pazarlama personeli ile Genel Müdülük, stanbul 1.Bölge (Avrupa), stanbul 2.Bölge (Anadolu), Ankara, zmir, Adana, Samsun, Antalya, Bursa Bölge Müdürlüklerinde tak m çal flmas fikri ile dürüstlük ve müflteri memnuniyeti hedeflenerek faaliyette bulunmufltur. y l nsan Kaynaklar politikam z temel olarak; Kurum Kültürü çat s alt nda, nitelik ve nicelik bak m ndan optimum insan kayna n oluflturmak, çal flanlara mümkün olan en iyi çal flma ortam n haz rlamak, kariyer edinmelerini sa lamak, bu amaca yönelik olarak da özlük haklar n ve çal flma koflullar n belirlemek fleklinde tan mlayabiliriz. Bu ba lamda insan kaynaklar politikam z; flin özelli ine uygun nitelikte personelin seçimini ve uygun bölümde istihdam n sa lamak, fiirketimiz insan kayna n, üretken, yarat c ve yeniliklere aç k kiflilerden oluflturmak, fle al nan personele fiirket Kurum Kültürümüzü oluflturarak fiirkete ba l l klar n sa lamak, Çal flanlar m z n özlük ve çal flma koflullar n en iyi flekilde düzenleyerek, motivasyonlar n optimum düzeye ç karmak, Persoelimizin haklar n korumak, E itim, atama ve yükselmede, objektif kriterler kullan larak, fiirkete ba l l klar n en üst düzeye ç karmak, Bu ba lamda baflar ya özendirmek, bilgi ve becerilerini kullanabilmeleri için e itim olanaklar sa lamak. Personelimizi kendisini ilgilendiren konularda bilgilendirilmelerini sa lamak, nsan Kaynaklar memnuniyetini fiirket hedefleri do rultusunda en üst düzeyde tutmak ve nitelikli insan gücünü artt rmakt r. Vak f Emeklilik, Günefl Hayat olarak kuruldu u günden bu yana izledi i nsan Kaynaklar Politikalar ile yarat c üretken ve yeniliklere aç k insanlardan oluflan bir personel yap s n n oluflmas n hedeflemifltir. nsan kayna profilini nitelik bak m ndan sürekli yukar tafl ma fikri, personel seçimi ve ifle al m sürecinde adaylar n e itim yeterlili inin yan s ra kiflisel nitelikleri ile de fiirketimizi en iyi flekilde temsil edebilecek, kalite anlay fl na sahip, ça dafl, kendisini ve bulundu u ortam sürekli gelifltirmeyi amaçlayan kifliler olmas na özen göstermektedir. Bu niteliklere uygun olarak isdihdam edilen personelimizin gerek sigortac l k ve ihtisas alanlar gerekse kiflisel geliflim ve ifl yaflam na iliflkin konularda flirket içi e itimcilerin ve gerek duyuldu unda flirket d fl e itim kurulufllar ile verilen e itimlerle bilgilendirilmeleri ve gelifltirilmeleri de insan kaynaklar politikalar m z n önemli bir bölümünü oluflturmaktad r. Vak f Emeklilik, çal flanlar na kariyer planlamas nda sürekli destek olur. Çal flanlar m za bilgi ve becerilerini gelifltirmede her türlü f rsat, eflit bir flekilde sunar. Çal flmalar aç k ve ölçülebilir kriterlere dayanan performans yönetimi ile de erlendirilerek kariyerlerini gelifltirmeleri sa lan r. nsan Kaynaklar Uygulamalar lave personel temini yan nda mevcut personelimizinde kalitesinin art r lmas na yönelik çal flmalar m z y l nda da devam etmifltir. Pazarlama personelimiz için, Hayat Sigortac l ve Bireysel Emeklilik içerikli Temel E itimi 119 gün, Finans Piyasas bilgilerinin güncellenmesi amaçl Yat r m Araçlar ve Finansal Piyasalar E itimi 21 gün, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortas ürün e itimleri 22 gün, Sunufl Becerileri, Sat fl Yönetimi ve Tak m Çal flmas e itimleri 12 gün, Operasyonel personelimiz için, Mali Suçlar Araflt rma ve Denetim E itimi 5 gün, Aktüerya, Sigortac l k ve Sosyal Güvenlik Uygulamalar e itimleri 4 gün, Müflteri Hizmetleri ürün ve sat fl e itimi 2 gün, Banka acentelerimiz Vak fbank ve Tekstilbank personeli için, Vak fbank personeli için Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortas ürün e itimi 58 gün, Tekstilbank personeli için Bireysel Emeklilik Lisanslama e itimi 14 gün, olmak üzere y l nda toplam 257 gün e itim verilmifl bulunmaktad r. e) fiirketin dahil oldu u risk grubu ile yapt ifllemlere iliflkin bilgiler: fiirketimiz T.Vak flar Bankas T.A.O. ifltiraki olup, Vak fbank Grubuna dahildir. fiirketimizce, riski hayat sigortal lar na ait finansal varl klar T.Vak flar Bankas T.A.O. arac l yla yat r ma yönlendirilmekte ve Hazine Müsteflarl lehine oluflturulan teminat T.Vak flar Bankas T.A.O. nezdinde bulunmaktad r. T.Vak flar Bankas T.A.O.'dan fiirketimizce kullan lan kredi bulunmamakta olup, fiirketimize ait varl klar T.Vak flar Bankas T.A.O. vas tas yla yat r ma yönlendirilmektedir. fiirketimiz ile Vak f Finansal Kiralama A.fi. ve Vak f Deniz Finansal Kiralama A.fi. aras nda s ras yla TL ve TL bakiyeli finansal kiralama sözleflmeleri bulunmaktad r. y l nda ifltirakimiz olan grup firmalar ndan Vak f Menkul K ymet Yat r m Ortakl A.fi'den TL, Vak f Gayrimenkul Ekspertiz De erleme A.fi.'den TL. temettü geliri elde edilmifltir. 28 fiirketimizin izledi i ve genel hatlar n yukar da özetlemeye çal flt m z nsan Kaynaklar Politikalar ile sektördeki rekabet ortam nda farkl l k yaratacak yarat c, üretken ve yeniliklere aç k insanlardan oluflan bir personel yap s n n oluflmas n hedeflemifl ve bu konuda da büyük ölçüde baflar l olmufltur. fiirketimiz insan kaynaklar profilinin daha da yukar lara tafl yabilmek için kalite, dürüstlük ve müflteri memnuniyeti hedeflenerek; bu politikalar n sürekli olarak gelifltirerek sürdürmeyi amaçlam flt r. 29

17

18 a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 say l Türk ticaret kanununun 347 nci maddesi uyar nca teflkil olunan denetçiler taraf ndan haz rlanan rapor: fiirketimiz Denetçileri Celal KÜSMEN, Osman PEKSARI ve Muhammed Lütfü ÇELEB taraf ndan düzenlenmifl Y l Denetçi Raporumuz afla da yer almaktad r. VAKIF EMEKL L K ANON M fi RKET GENEL KURULU NA Ortakl n Ünvan : VAKIF EMEKL L K A.fi. Merkezi : Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy Befliktafl / stanbul Sermayesi : TL Faaliyet Konusu : B REYSEL EMEKL L K VE S GORTACILIK Vak f Emeklilik A.fi.'nin dönemi hesap ve ifllemleri Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi ve di er Mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. b) ç denetim faaliyeti ile ilgili bilgiler: Hazine Müsteflarl 'n n tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan ç Sistemler Yönetmeli i'ne uygun olacak flekilde, fiirketimiz Yönetim Kurulu'na ba l olarak çal flan bir ç Denetim Müdürlü ümüz mevcut olup, ad geçen Müdürlük, fiirketimiz nezdinde faaliyet gösteren birimler nezdinde gerçeklefltirilen ifl ve ifllemlerin ilgili mevzuata ve fiirketimiz Yönetim Kurulu Kararlar ile tebli ve duyurulara uygunlu u konular nda denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Sözkonusu yönetmelik çerçevesinde, gerçeklefltirilecek denetim faaliyetleri ve bu faaliyetler sonras nda oluflturulan raporlar n risk temelli olacak nitelikte oluflturulmas n teminen gerekli düzenleme ve de ifliklikler yap larak 2009 y l uygulama sürecine dahil edilmifltir. ç Denetim Müdürlü ü taraf ndan y l içerisinde 13 adet Genel Müdürlük birimi, 9 adet Bölge Müdürlü ü olmak üzere toplam 22 adet birimin denetimi tamamlanarak denetim tespit ve çal flma sonuçlar n ihtiva eden hususlar rapor haline getirilmifl olup, gerçeklefltirilen denetim çal flmalar sonras nda haz rlanan raporlar fiirketimiz Yönetim Kurulu'na sunularak denetim faaliyetlerinin izlenmesi sa lanmaktad r. c) Ba ms z denetim raporu: Kapital Karden Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. taraf ndan düzenlenmifl tarihli Ba ms z Denetim Raporu Y ll k Faaliyet Raporumuzun ekinde yer almaktad r. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, Ortakl n o tarihteki gerçek durumunu, dönemine ait Kar/Zarar tablosu, an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta, yasalara ve Ortakl k Esas Sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilançonun ve Kar/Zarar Tablosunun onaylanmas n, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibras n onaylar n za arz ederiz. DENETÇ Muhammet Lütfü ÇELEB DENETÇ Osman PEKSARI DENETÇ Celal KÜSMEN 32 33

19 ç) Finansal tablolar ve mali bünyeye iliflkin bilgiler: VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varl klar Cari Dönem (31/12/) 34 VARLIKLAR I- Cari Varl klar Cari Dönem (31/12/) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar Kasa Al nan Çekler 3- Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Di er Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar B- Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl klar 3- Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Krediler 5- Krediler Karfl l (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat r mlar fiirket Hissesi 8- Finansal Varl klar De er Düflüklü ü Karfl l (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) (9.513) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) 5- Sigorta Ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortal lara Krediler ( krazlar) Sigortal lara Krediler ( krazlar) Karfl l (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) ( ) D- liflkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 2- fltiraklerden Alacaklar 3- Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar Di er liflkili Taraflardan Alacaklar 7- liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar 9- liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) E- Di er Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacaklar 2- Kazan lmam fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Di er Çeflitli Alacaklar 5- Di er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- fiüpheli Di er Alacaklar 7- fiüpheli Di er Alacaklar Karfl l (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk Etmifl Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar G- Di er Cari Varl klar Gelecek Aylar htiyac Stoklar Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmifl Vergi Varl klar 4- fl Avanslar Personele Verilen Avanslar Say m Ve Tesellüm Noksanlar 7- Di er Çeflitli Cari Varl klar 8- Di er Cari Varl klar Karfl l (-) I- Cari Varl klar Toplam A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl l (-) 5- Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortal lara Krediler ( krazlar) 7- Sigortal lara Krediler ( krazlar) Karfl l (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar B- liflkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- fltiraklerden Alacaklar 3- Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Di er liflkili Taraflardan Alacaklar 7- liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) C- Di er Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacaklar 2- Kazan lmam fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Di er Çeflitli Alacaklar 5- Di er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) D- Finansal Varl klar Ba l Menkul K ymetler 2- fltirakler fltirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Ba l Ortakl klar 5- Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler 7- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varl klar Ve Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 9- Di er Finansal Varl klar 10- Finansal Varl klar De er Düflüklü ü Karfl l (-) ( ) E- Maddi Varl klar Yat r m Amaçl Gayr menkuller 2- Yat r m Amaçl Gayr menkuller De er Düflüklü ü Karfl l (-) 3- Kullan m Amaçl Gayr menkuller Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbafl Ve Tesisatlar Motorlu Tafl tlar Di er Maddi Varl klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmifl Maddi Varl klar Birikmifl Amortismanlar (-) ( ) 10- Maddi Varl klara liflkin Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varl klar Haklar fierefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araflt rma Ve Gelifltirme Giderleri 6- Di er Maddi Olmayan Varl klar Birikmifl tfalar (Amortismanlar) (-) ( ) 8- Maddi Olmayan Varl klara liflkin Avanslar G- Gelecek Y llara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar Gelecek Y llara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar 3- Gelecek Y llara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar H- Di er Cari Olmayan Varl klar 1- Efektif Yabanc Para Hesaplar 2- Döviz Hesaplar 3- Gelecek Y llar htiyac Stoklar 4- Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmifl Vergi Varl klar 6- Di er Çeflitli Cari Olmayan Varl klar 7- Di er Cari Olmayan Varl klar Amortisman (-) 8- Di er Cari Olmayan Varl klar Karfl l (-) II- Cari Olmayan Varl klar Toplam AKT F TOPLAMI fiirketimizin aktif büyüklü ü sürekli artan bir seyir izlemifltir; Aktif Büyüklük 900,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Y llar Aktif büyüklü ümüz 2007 y l nda TL's iken %19,07'lik art flla y l sonunda TL's na ulaflm flt r. 35

20 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Cari Dönem (31/12/) 36 YÜKÜMLÜLÜKLER III- K sa Vadeli Yükümlülükler Cari Dönem (31/12/) A- Finansal Borçlar Kredi Kurulufllar na Borçlar Finansal Kiralama fllemelerinden Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (15.178) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Ç kar lm fl Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Ç kar lm fl Di er Finansal Varl klar 7- Ç kar lm fl Di er Finansal Varl klar hraç Fark (-) 8- Di er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortac l k Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al nan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- liflkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar fltiraklere Borçlar 3- Ba l Ortakl klara Borçlar 4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar Di er liflkili Taraflara Borçlar D- Di er Borçlar Al nan Depozito ve Teminatlar 2- Di er Çeflitli Borçlar Di er Çeflitli Borçlar Reeskontu (-) E- Sigortac l k Teknik Karfl l klar Kazan lmam fl Primler Karfl l - Net Devam Eden Riskler Karfl l - Net 3- Hayat Matematik Karfl l - Net Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl l - Net kramiye Ve ndirimler Karfl l - Net Yat r m Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler çin Ayr lan Karfl l k - Net Di er Teknik Karfl l klar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di er Yükümlülükler le Karfl l klar Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di er Yükümlülükler Ödenecek Di er Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Kar Vergi Ve Di er Yasal Yükümlülük Karfl l klar Dönem Kar n n Peflin Ödenen Vergi Ve Di er Yükümlülükleri (-) 7- Di er Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karfl l klar G- Di er Risklere liflkin Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l Sosyal Yard m 3- Maliyet Giderleri Karfl l H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Di er Gelirler Ve Gider Tahakkuklar I- Di er K sa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmifl Vergi Yükümlü ü 2- Say m Ve Tesellüm Fazlal klar 3- Di er Çeflitli K sa Vadeli Yükümlülükler III - K sa Vadeli Yükümlülükler Toplam A- Finansal Borçlar Kredi Kurulufllar na Borçlar 2- Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (23.395) 4- Ç kar lm fl Tahviller 5- Ç kar lm fl Di er Finansal Varl klar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortac l k Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al nan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar C- liflkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- fltiraklere Borçlar 3- Ba l Ortakl klara Borçlar 4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Di er liflkili Taraflara Borçlar D- Di er Borçlar E- Sigortac l k Teknik Karfl l klar Kazan lmam fl Primler Karfl l - Net 2- Devam Eden Riskler Karfl l - Net 3- Hayat Matematik Karfl l - Net Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl l - Net 5- kramiye Ve ndirimler Karfl l - Net 6-Yat r m Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler çin Ayr lan Karfl l k - Net Di er Teknik Karfl l klar - Net F- Di er Yükümlülükler Ve Karfl l klar 1- Ödenecek Di er Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di er Yükümlülükler 3- Di er Borç Ve Gider Karfl l klar G- Di er Risklere liflkin Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l Sosyal yard m sand Varl k Aç klar Karfl l H- Gelecek Y llara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar I- Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmifl Vergi Yükümlülü ü Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 I- CARĐ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 90.584.815 78.676.113 1- Kasa 14 5.843 2.089 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 73.517.874 64.422.059 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı