ULUSAL L K KONGRES 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL L K KONGRES 2010"

Transkript

1 KEÇ C ULUSAL L K KONGRES 2010 Bildiriler Kitab 2426 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜB TAK taraf ndan desteklenmi tir

2 Editör: Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Bu kitap Ulusal Keçicilik Kongresinde sunulan bildirileri içermekte olup, kitapta yer alan bildiriler Kongre Bilim Kurulu taraf ndan kabul edilmi ve ekilsel aç dan düzenlemeye tabi tutulmu tur. Bu kitab n yay n hakk editöre aittir ve tüm yay n haklar sakl d r. Kitab n herhangi bir bölümünün kopya edilmesi, ba ka dillere tercüme edilmesi, bas lmas ve ço alt lmas editör iznine ba l d r. Kaynak göstermek suretiyle al nt yap labilir. Kapak tasar m : Cengiz ATA O LU Birinci bask : 2426 Haziran 2010 ISBN /100 let i im adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Terzio lu Kampusu Çanakkale Tel: Fax: E-posta: B ask : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matbaas Terzio lu Kampusu Çanakkale

3 DÜZENLEYEN KURULU LAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale li Dam zl k Koyun-Keçi Yeti tiricileri Birli i DESTEKLEY C KURUL U LAR TÜB TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu) Çanakkale Ziraat Odalar l Koordinasyon Kurulu Kepez Belediyesi Çanakkale Ticaret Borsas Ke an Ticaret Borsas Abal o lu Yem-Soya Tekstil Sanayi A.. Bolu Kalite Yem Sanayi A.. Küpsan Hayvanc l k T bbi Malzemeler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. Alta Plastik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. ti Kö ebucak Tar m Bay r Dondurma Çetinkaya Peynircilik An t Ya

4 Kongre Onursal Ba kanlar Prof. Dr. Ali AKDEM R (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü) Dr. Ferhan SAVRAN (Çanakkale li Dam zl k Koyun-Keçi Yeti tiricileri Birli i Ba kan ) Kongre Düzenleme Kurulu Ba kan Prof. Dr. Türker SAVA Kongre Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Türker SAVA Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Doç. Dr. Aynur KONYALI Doç. Dr. Ak n PALA Ar. Gör. Dr. Cemil TÖLÜ Ar. Gör. Hande I l AKBA Ar. Gör. Baver CO KUN Bekir S tk AYA Sefer AH N Kongre Bilim Kurulu Prof. Dr. Erdo an TUNCEL (Uluda Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Okan GÜNEY (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Numan AKMAN (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. M. Mustafa O AN (Uluda Üniversitesi) Prof. Dr. Orhan KARACA (Adnan Menderes Üniversitesi) Prof. Dr.. Zafer ARIK (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Hayri CO KUN (Abant zzet Baysal Üniversitesi) Prof. Dr. Mahmut KESK N (Mustafa Kemal Üniversitesi) Doç. Dr. afak PULATSÜ (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. A k n KOR (Yüzüncü Y l Üniversitesi) Doç. Dr. lkay DELLAL (Ankara Üniversitesi) Kongre Sekreteri Doç. Dr. Cengiz ATA O LU

5 Ç NDEK LER ÇA RILI B LD R LER Türkiyede Keçi Yeti tiricili i: Sorunlar ve Çözümler Mustafa KAYMAKÇI, Sait ENG NDEN Z Üniversitelerde Keçi Konulu Ara t rmalar ve Bunlar n Sahaya Yans malar Turgay TA KIN, Mustafa KAYMAKÇI, Nedim KO UM, Gürsel DELLAL, Türker SAVA, Aynur KONYALI, Ferhan SAVRAN, Cemil TÖLÜ, Erdo an TUNCEL, Mehmet KOYUNCU, Okan GÜNEY, Sezen OCAK, Nazan DARCAN, Osman B ÇER, Mahmut KESK N,. Zafer ARIK, Veysel AYHAN, rfan DA KIRAN Preventive Health Management in Goat Production Matthias GAULY, E. MOOR Türkiyede Da l k-ormanl k Alanlarda Keçi Yeti tiricili i: Mevcut Durum ve Gelecek Gürsel DELLAL, Mehmet ERTU RUL, Nihat TEKEL, Erkan PEHL VAN Keçi Yeti tiricili inin Küresel klim De i imine Adaptasyonu ve Etkileri Azaltmaya Yönelik Stratejiler Nazan KOLUMAN DARCAN Dam zl k Koyun-Keçi Yeti tiricileri Birliklerinin Edinimleri Veysel AYHAN, Turgay TA KIN, Duygu NCE, Murat YILMAZ, Serkan BOYAR, Erbay BARDAKÇIO LU YET T R C L K ve EKOLOJ Türkiyede Keçi Yeti tiricili inin Co rafi Da l m Nuran TA LIG L, Güven AH N Silvo-Pastoralizm: Hayvan Yeti tirme ve Orman Alanlar n n Birlikte Yürütülmesi, Kuzeybat Akdeniz Örne i Fatin CEDDEN Türkiye'de K l Keçisi Yeti tiricili inde Orman Kaynaklar ndan Yararlanmada Mevcut Durum, Darbo azlar ve Çözüm Önerileri Ahmet TOLUNAY, Veysel AYHAN Keçilerde Refah Mehmet KOYUNCU, eniz ÖZ ALTINÇEK Ç K l Keçi ve Saanen x K l Keçi (F 1 ) Melezlerinde Renk Varyasyonunun O lak Geli imi Üzerine Etkisi Mustafa OLFAZ, Hasan ÖNDER, Hilal TOZLU

6 T rmanma O laklar için Davran sal bir Gereksinim mi? Türker SAVA, Cemil TÖLÜ, Hande I l AKBA, Baver CO KUN,. Yaman YURTMAN Keçilerde Vücut S cakl n n Hava S cakl ve Hava Nemi ile Etkile imi Cemil TÖLÜ, Halil TUNCA, Tamer GARAGON, Türker SAVA Türk Saanen O laklar nda Baz Hematolojik Özelliklerin Ya ve Cinsiyete Göre De i imi Baver CO KUN, Murat TOSUNO LU, Türker SAVA Gökçeadadaki S r, Koyun ve Keçilerde Baz Seroprevalans Kadir YE LBA, Gizem ALPAY, Pelin TUNCER Viral Enfeksiyonlar n 118 Do um Öncesi ve Sonras Dönemde O lak Ölümleri Funda E. ATAÇ, Turgay TA KIN, Mustafa KAYMAKÇI 123 ÜRET M S STEMLER Güneydo u Anadolu Bölgesi Keçi Yeti tiricili inin Genel Özellikleri ve Geli tirme Olanaklar H. Deniz REL Türkiyede Göçer Keçi Yeti tiricili inin Mevcut Durumu ve Gelece i Mu la-yata an Örne i Murat YILMAZ, H. Erbay BARDAKÇIO LU, Turgay TA KIN, Orhan KARACA Ankara lindeki Ankara Keçisi letmelerinin Yap sal Durumu ve Geli tirilme Perspektifleri rfan DA KIRAN, Nazan KOLUMAN DARCAN, Soner ÇANKAYA Sözle meli Süt Keçisi Yeti tiricili i: Bolana Modeli Orhan BULUT Kav it Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi: Geli meler Özdal GÖKDAL, Okan ATAY Organik Hayvanc l kta Keçi Yeti tiricili inin Yeri ve Önemi A.Özge DEM R, rfan DA KIRAN Entansif Keçi Eti Endüstrisindeki Geli meler, Bu Ba lamda Boer Irk n n Önemi Okan GÜNEY, Sezen OCAK Keçi Üretim Sistemlerinin ve Keçi Ürünlerinin Kimi Dünya Ülkeleri ve Türkiye Aç s ndan De erlendirilmesi Mahmut KAL BER, Nazan KOLUMAN DARCAN

7 Organik Keçi Yeti tiricili i Mahmut KAL BER, Nazan KOLUMAN DARCAN, Murat GÖRGÜLÜ Saanen, Malt z ve K l Keçileri ile Melezlerinde F rsatç Çiftle Y l Boyu O lak Elde Edilmesi Ak n PALA, Sefer AH N tirme ile Biga (Çanakkale) lçesinde Keçi Yeti tiricili i Yapan letmelerin Genel Durumlar n n Anket Yoluyla Belirlenmesi Feyzi U UR, Cemil TÖLÜ, Gürbüz DA, Aynur KONYALI, Türker SAVA Entansif Keçi Yeti tiricili i Songül ENTÜRKLÜ, Emre ARSLANBA Teke Yöresinde K l Keçisi Yeti tiricili ine Genel Bak Özgecan KORKMAZ A AO LU, Özkan ELMAZ, Mahiye ÖZÇEL K MET N, Aykut As m AKBA, Mustafa SAATCI Konya li K l Keçi Yeti tiricili i ve Islah Çal malar Hakan ERDURAN, Mesut KIRBA Türkiye'de GAP Bölgesinde Keçi Yeti Teknik Özellikler Nihat TEKEL, Gürsel DELLAL tiricili ine li kin Baz Yap sal ve 198 GENOT P Antalya ve Burdur Yöresinde Yeti tirilen Honaml Keçisinin Tan t lmas Özkan ELMAZ, Özgecan KORKMAZ A AO LU, Mahiye ÖZÇEL K MET N, Aykut As m AKBA, Mustafa SAATCI Yeti tirici Ko ullar nda K l Keçilerin Kimi Verim Özellikleri Okan ATAY, Özdal GÖKDAL, Vadullah EREN Farkl Keçi Genotiplerinin Do u Akdeniz Bölgesi Ko ullar ndaki Performanslar n n Kar la t r lmas : 2. Verim Özellikleri Sabri GÜL, Mahmut KESK N, Osman B ÇER Tokat artlar nda Yeti tirilen Saanen Irk Keçilerin Döl, Süt Verimi ve O laklar n Geli me Özelliklerinin Belirlenmesi Zafer ULUTA, Mehmet KURAN, Emre R N, Yüksel AKSOY Norduz ve K l Keçilerinde K l Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi Ferda KARAKU, A k n KOR, Mehmet B NGÖL, S. Seçkin TUNCER, Ayhan YILMAZ, F rat CENG Z Türkiye Yerli Keçi Genetik Kaynaklar ve Mevcut Durum Ay e Özge DEM R, Nihat MERT

8 Yerli ve Yabanc Keçi Irklar nda Genetik Polimorfik Sistemlerle Yakla m Ay e Özge DEM R, Nihat MERT lerlemeye Biyokimyasal 228 Norduz O laklar n n Büyüme-Geli me Özellikleri ve En Uygun Büyüme Modelinin Belirlenmesi Davut ÖZEL, Turgut AYGÜN Gürcü Keçisi Erdo an SEZG N, Sinan KOPUZLU, Sadrettin YÜKSEL Abaza Keçisi Erdo an SEZG N, Sinan KOPUZLU, Sadrettin YÜKSEL Ne Kadar Saanen? Kemal ÇEL K ÜREME ve BESLEME Akkeçilerde Vitamin E Destekli Kesif Yemle Flushing Uygulamas n n Performansa Olan Etkileri B. Zehra SARIÇ ÇEK, Mehmet DUYMAZ Saanen Keçilerinde Beden Kondisyon Skorunun Östrus Senkronizasyonu ve Gonadorelin Enjeksiyonu Sonras Gebelik Oranlar na Etkisi lker SER N, Murat YILMAZ, Güne SER N, Ahmet CEYLAN Saanen ve Saanen X K l Keçi Melezi (G1-G2) O laklarda Sütten Kesim Öncesi Farkl Besleme Uygulamalar n n Canl A rl k Art Üzerine Etkileri Mesut YILDIRIR, M. Akif YÜKSEL, Orhan KARADA, Tamer SEZENLER, Mustafa YILMAZ Alman Alaca K l Melezi Keçilerin Besin Madde Tüketimleri ile Süt Verim ve çeri i Aras ndaki li kilerin Fenotipik ve Kanonik Korelâsyon ile Tahmini Sabri YURTSEVEN, Zeki DO AN, U ur SERBESTER, Murat GÖRGÜLÜ Keçi Rasyonlar nda Antioksidan Kullan m Ayd n ALTOP, Güray ERENER, Hüseyin ÇAYAN Melatonin Hormonunun Biyosentezi ve Süt Keçisi Yeti tiricili inde Eksojen Kullan m n n Üreme Performans ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi Mahmut ÇINAR, U ur SERBESTER, Ayhan CEYHAN Beslemenin Keçi Sütü Ya çeri i ve Kompozisyonu Üzerindeki Etkisi Elif GÖK, Ali Vaiz GAR PO LU

9 Farkl Yemleme Tekni i Kullan lan Genç Keçilerde Vücut S cakl ve Solunum Say s Cemil TÖLÜ, Cem GÖNCÜ, Türker SAVA, smail Yaman YURTMAN Sütten Kesim Öncesi Dönemde Probiyotik Tüketen O laklarda Rumenin Morfometrik Yap s Cengiz ATA O LU, Hande I l AKBA, Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDA, Ahmet UZATICI, Cemil TÖLÜ, Gürbüz DA, Türker SAVA, smail Yaman YURTMAN Süt Emen O laklarda Probiyotik Tüketiminin nce Barsa n Morfometrik Yap s Üzerine Etkileri Cengiz ATA O LU, Hande I l AKBA, Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDA, Ahmet UZATICI, Cemil TÖLÜ, Gürbüz DA, Türker SAVA, smail Yaman YURTMAN Kolesterol le Doyurulmu Siklodekstrinin Teke Spermas na En Uygun Muamele Zaman n n Tespiti Co kun KONYALI, Cristina TOMÁS, Eva BLANCH, Ernesto GÓMEZ, Eva MOCÉ Kolesterol ile Doyurulmu Siklodekstrin (CLC) ve Yumurta Sar s n n Dondurulmu Teke Spermas Kalitesi Üzerine Etkisi Co kun KONYALI, Eva BLANCH, Cristina TOMÁS, Ernesto GÓMEZ, Eva MOCÉ Ülkemizde Keçilerde Üreme Konulu Çal malar Pelin EVEGÜ, Aynur KONYALI Keçilerin Beslenmesinde Tanenler Sibel SOYCAN ÖNENÇ, Mürsel ÖZDO AN YEM KAYNAKLARI Keçi Beslemede Silo Yemi Kullan m Ahmet ALÇ ÇEK Pazar At Sebze ve Meyveler Alternatif Siloluk Materyal Olabilir mi! As m KILIÇ Keçi Meralar nda Bulunan Baz Maki Türlerinin Otlatma Mevsimi Boyunca Yem De erlerinin Saptanmas Mustafa ÇÜREK, Nihat ÖZEN Süt Keçilerinin Beslenmesinde Pratik Rasyon Örnekleri erafettin KAYA

10 SÜT ve ÜRÜNLER Keçi Sütünün Fonksiyonel Bile enleri Gülçin ATIR, Zeynep GÜZEL-SEYD M Keçi Sütünün Kefir Üretiminde Kullan lmas : Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikler Onur GÜNE ER, Yonca KARAGÜL-YÜCEER Keçinin En Tatl Ürünü: Kahramanmara Dondurmas Kurban YA AR Çine Yöresinde Yeti tirilen K l Keçi Sütlerinde Streptococcus agalactiae Saptanmas Dilek KESK N, Okan ATAY, ükrü KIRKAN, Özdal GÖKDAL, Serten TEKBIYIK, Osman KAYA Keçi- nek-koyun Sütü Kar m Kullan larak Yap lan Mihaliç Peynirlerinin Özellikleri Serpil ADAY, Yonca KARAGÜL YÜCEER Keçi Sütünün nsan Sa l Aç s ndan Önemi Mehmet KOYUNCU, Turgay TA KIN, Mustafa KAYMAKÇI Çanakkalede Yeti tiricili i Yap lan Baz Keçi Irklar na ait Sütlerin Ya Asidi Profili Onur GÜNE ER, Yonca YÜCEER, Aynur KONYALI Türkiyede Süt Keçisi Yeti tiricili i ve Modern Süt Bilimi Bak Aç s yla Keçi Sütünün De erlendirilmesi Emre ARSLANBA, Ali Erbili BODUR Keçi Sütü ve nek Sütü Özelliklerinin Kar la t r lmas Hülya YAMAN, Hayri CO KUN Keçi Sütünden Bebek Mamas Olarak Yararlanma Olanaklar Kevser AYI I I VAROL, Nedim KO UM Keçi Sütünün Bile imi ve Özellikleri Birsen TOPAÇ, Yonca KARAGÜL YÜCEER ET ve KAL TES Türk Saaneni, Gökçeada, Malta ve K l Keçisi O laklar n n Besi, Karkas ve Et Kalitesi Özelliklerinin Kar la t rmal Olarak ncelenmesi Hülya YALÇINTAN, Bülent EK Z, Mustafa ÖZCAN 382

11 Alpin x K l Keçisi (F 1 ), Saanen x K l Keçisi (F 1 ) ve K l Keçisi O laklar n n Besi, Karkas ve Et kalite Özellikleri Okan ATAY, Özdal GÖKDAL, Semra KAYAARDI, Ali Kemali ÖZU UR, Vadullah EREN Entansif Besi Ko ullar nda Boer x Balcal Melezi (BBLC) ve Balcal (BLC) Erkek O laklar n Besi Performans ve Karkas Özellikleri Üzerinde Bir Ara t rma Okan GÜNEY, Sezen OCAK Keçi Karkas ve Et Kalitesi Engin YARALI, Okan ATAY, Özdal GÖKDAL, Semra KAYAARDI Keçilerde Et Kalitesini ve Besin Madde Kompozisyonunu Etkileyen Faktörler Alev TURAN, Emine SAÇILDI SOSYO-EKONOM Keçinin Önemi ve Yörük Kültüründeki Yeri Mehmet KOYUNCU, Erdo an TUNCEL Tüketicilerin Alternatif Hayvansal Ürünlere Ödeme Gönüllü ü: Keçi Sütü ve Peyniri Örne i O uz PARLAKAY, Dilek BOSTAN BUDAK, Hilal YILMAZ, Erdal DA ISTAN Küreselle me Sürecinde Keçiden Elde Edilen Ürünlerin Co rafi Ürün Olarak De erlendirilme Olanaklar rfan DA KIRAN, Nazan KOLUMAN DARCAN Türkiye ve Dünyada Keçilerden Elde Edilen Ürünlerin Durumu ebnem KARA UZUN, eniz ÖZI ALTINÇEKIÇ Günahlar Keçiye Yükledik! Hande I l AKBA, Harun BAYTEK N aretli KIL ve KAL TES Türkiye de Keçi Lifleri Üretim Potansiyeli ve Bundan Yararlanma Olanaklar Gürsel DELLAL, Zeynep ERDO AN, Mehmet KOYUNCU, Feryal SÖYLEMEZO LU, Erkan PEHL VAN, Seçkin TUNCER Norduz ve K l Keçilerinden Elde Edilen Üst ve Alt K llarda Baz Fiziksel Özellikler Aras ndaki Fenotipik Korelasyonlar Ferda KARAKU, Mehmet B NGÖL, A k n KOR, S. Seçkin TUNCER, Ayhan YILMAZ, F rat CENG Z

12 ET ve KAL TES

13 Keçi Karkas ve Et Kalitesi Engin YARALI 1, Okan ATAY 1, Özdal GÖKDAL 1, Semra KAYAARDI 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, 09500, Çine, Ayd n 2 Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü, Manisa Bu derleme, keçi karkas ve et kalitesine ait özellikleri ve keçi etinin di er k rm z et kaynaklar içindeki yerinin ortaya koyulmas n amaçlamaktad r. Et kalitesine yönelik olarak yap lan çal malar, keçi etinin gerek kalite gerekse kimyasal kompozisyon bak m ndan koyun etine göre a a bir seviyede olmad n göstermektedir. S r ve koyun etinin tüketiciler taraf ndan daha çok tercih edilmesinin en önemli nedeninin kültürel yap ve al kanl klar oldu u söylenebilir. Anahtar kelimeler: Keçi eti, karkas, et kalitesi Goat Carcass and Meat Quality This review is purposed to propound of goat meat and carcass quality properties and its position among the other red meat sources. According to results of meat quality studies conducted on different species, chemical composition and quality of goat meat are not a lower level than those of sheep. The most important reason for consumer preference to cattle and sheep meat than goat meat is culture and habit of a community. Keywords: Goat meat, carcass, meat quality Giri Keçi genel olarak tropik ve geli mekte olan bölgelerde ya ayan insanlar için önemli bir geçim ve besin kayna d r. Dünyada yakla k 780 milyon ba keçi bulunmakta olup keçi etinin pazarlamas nda spanya da süt o laklar ndan elde edilen ve 6-12 kg a rl ndaki Cabritos ad verilen karkaslar ve Fransa da Chevon ad verilen kg a rl ndaki karkaslar dikkati çekmektedir. Az geli mi ülkelerde de herhangi bir s n flamaya tabi tutulmayan ve ya l keçilerden elde edilen etler tüketilmekte ve pazarlanmaktad r. Fransa ve Latin Amerikada genç hayvanlardan elde edilen etler daha çok tercih edilirken, ya l hayvan etleri daha çok Hindistan da al c bulmaktad r (Naude ve Hofmeyr, 1981). Keçi etinin tercih edilebilirli i ve tüketimi, topluluklar n sosyoekonomik durumu, kültürel ve geleneksel geli im ve inançsal faktörler ile ilgilidir. Türkiye de keçi yeti tiricili i genelde tar msal üretimin yap lmad orman içi ve kenar k rsal kesimde ya ayan ki iler taraf ndan yap lmakta, çal l k ve do al mera alanlar ndan yararlan lmaktad r. K rsal kesimde ya ayan insanlar için beslenmede gerekli olan hayvansal ürünlerin temelini keçi eti ve sütü olu turmakta ve bu ürünler an lan aileler için de önemli geçim kayna n olu turmaktad r. Keçi yeti tiricili inde sa lanan gelirler içinde ilk s rada o lak sat gelmektedir (Yalç n, 1986). Son y llarda keçi etinin karakteristik özellikleri üzerine ve koyun etine göre farkl l n belirlemek için yap lan ara t rmalarda, kalite özellikleri, tüketici istekleri ve kimyasal kompozisyon üzerinde durulmaktad r. Genel olarak koyun etinin keçi etine göre daha sert, daha az sulu, daha az ya l ve kimyasal kompozsiyonun farkl oldu u belirtilmektedir (Schonfeldt ve ark., 1993; Tshabalala ve ark, 2003; Sen ve ark, 2004). Ayr ca keçi etinde doymam ya asitleri oran n n koyun etine göre daha yüksek ve keçi etinin renk bak m ndan koyun etine göre farkl oldu u belirtilmektedir (Lee ve ark., 2008) Bu derlemede, keçi karkas ve et kalitesine ait özellikleri ve keçi etinin di er k rm z et kaynaklar içindeki yerinin ortaya koyulmas n amaçlamaktad r. 398

14 Keçi Karkas Karakteristikleri Keçi karkas, ya ve cinsiyetine göre o lak, çebiç, seis, gezdan, erkeç, k s r, teke olarak adland r lan keçilerin ba ve ayaklar ayr lm, iç organlar, böbrekleri, üreme organlar, idrar kesesi ve bunlar n ba lar, yemek borusu, böbrek ya lar, salk m ya lar ve pevlis bo lu u ya lar al nm bütün haldeki gövdelerdir (Anonim, 1986). Keçi kesim i lemi ve karkas parçalama metotlar kültürlere göre farkl l k göstermekte ve genelde karkaslar bütün olarak elde edilmekte; kafa, yürek, ayaklar, dalak ve böbrekler ayr ld ktan sonra karkas ile beraber veya ayr olarak pazarlanmaktad r. Genel olarak keçi gövdesi yanlardan bas k bir ekilde oldu u için koyun gövdesine göre daha oval ve uzun bir görünümlüdür (Küçüker, 1993). Keçilerde genel olarak rand man koyunlara göre daha dü üktür ve iki tür aras nda karkas parçalar aras nda da farkl l klar (Çizelge 1,2) söz konusudur. Keçi karkaslar yüksek bir kemik oran na sahiptir (Naude ve Hofmeyer., 1981; Casey, 1982) Çizelge 1. Keçi ve koyunlarda karkas a rl, rand man ve yenilebilir karkas parçalar için ortalama de erler (Tshabalala ve ark., 2003) Özellikler Irk Dorper Koyunu Damra Koyunu Boer Keçisi Yerel Keçi So. Karkas (kg) d c b Rand man (%) c Top. Kabuk Ya (%) 10.4 c b 1.26 Toplam Et (%) 75.4 c , Toplam Kemik (%) a (a-d): Ayn sat rda özellikler aras önemlilik (P<0.01) Çizelge 2. Afrika koyun rklar ve Boer Keçisinde karkas parçalar (Casey, 1982). Özellikler Irk Etçi Merinos Merinos Dorper Pedi Boer Ön Kol (%) Boyun (%) Ventral Bölge (%) Dorsal Bölge (%) Arka Bacak (%) Keçilerde gövdenin iç bölgesinde toplanan ya lar (omental, mesenterik, böbrek ve perikardiyal) s ras yla kas içi, kabuk ya ve kaslar aras nda geli mektedir (Casey ve ark., 2003). Keçilerde ya geli imi çok geç olmakta ve hayvanlar ergin vücut a rl klar na ula t nda veya bu a rl a yakla t klar nda uygun bir seviyeye gelmektedir (Owen ve ark., 1983). Keçilerde ya n büyük bir k sm visceral olarak depo edilmektedir ve bu nedenle keçi karkaslar koyun karkaslar na göre daha az ya l ve kabuk ya da daha ince olmaktad r (Devendra ve Owen, 1983; Kirton, 1988; Tshabalala ve ark., 2003). Keçi karkaslar nda oransal olarak ya oran n n az olmas, karkaslar n kalitesinin belirlenmesi ve s n fland r lmas n zorla t rmaktad r Bunun yan nda kabuk ya n n ince olmas ve karkasta daha uzun bacak yap s so utma esnas nda daha fazla fireye yol açmaktad r (Simela ve ark., 1998). Genel olarak keçi karkaslar nda pazarlama kuzu karkas parçalar na benzer ekilde yap lmaktad r (Wilson, 1992). Dünyada bat ülkelerinde uygulanan sistemde kuzu karkaslar nda bel ve arka bacak k s mlar önemli parçalar olarak de erlendirilmektedir. Keçilerde ise arka bacak daha az ya l ve daha fazla ya s z et içermekte ve bu anlamda üretimde daha uygun parça olarak yerini almaktad r (Casey, 1982; Simela, 2005). Özellikle koyun ile kar la t rma yap ld nda keçi karkas parçalar nda daha yüksek bir 399

15 kemik oran, daha dü ük bir ya s z et oran ve daha dü ük LT (Longissimus Thoracis) kas alan ortaya ç kmaktad r (Riley ve ark, 1989). Bu anlamda keçi karkaslar nda bel ve kaburga bölgesinden elde edilen parçalar, koyunun bel bölgesinden elde edilen parçalara göre daha az et içermektedir (Prasad ve Kirton, 1992; Wilson, 1992). Keçi Eti Karakteristikleri Keçi eti k rm z et kaynaklar içinde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel olarak yap lan tan mlamalarda daha çok etin yenme kalitesi, ürünlere i leme teknikleri ve elde edilen ürünlerin kullan m alanlar üzerinde durulmaktad r. Etin bu anlamda yenme kalitesi için yenilebilirlik, tüketici taraf ndan tercih edilme, sa l a yararl olma ve toksin ile patojen mikroorganizmalardan ar nm olmas önemlidir. Önemli bir parametre olan yenilebilirlik ise yumu akl k, aroma ve lezzet ile ilgilidir. Yap lan çal malar, keçi etinin gerek kalite gerekse kimyasal kompozisyon bak m ndan kuzu etine göre a a bir seviyede olmad n göstermektedir (Çizelge 3). Ara t rmalara göre s r ve koyun etinin tercih edilmesinde al kanl klar ve ürünün tekstürü öne ç kmaktad r (Dawkins ve ark., 2000; Rhee ve ark., 2003). Çizelge 3. Koyun ve keçi etinin baz kimyasal özellikleri (Sen ve ark., 2004) Ya (%) Protein (%) Nem (%) Pik Kesim Kuvveti Koyun 8,47± ± ± ±0.30 Keçi 3.16± ± ± ±0.39 Renk: Renk özelli i, ette bulunan pigmentler, özellikle myoglobinin kimyasal durumu, kas proteinlerinin fiziksel ve yap sal durumu ve kas içi ya lanma ile ili kilidir. Keçi ve koyun etlerinde kollejen içeri i ve çözünebilirli i ile kas fibril özellikleri aras nda farklar vard r. Çal malarda keçilerin koyunlara göre az çözünebilir yap da olan daha yüksek bir kollajen içeri ine ve daha yüksek kas lifine sahip oldu u ortaya ç kar lm t r. Keçi kas n n bu anlamda koyuna göre daha ince myofibril ve daha geni myofibril bant yap s na sahip oldu u bildirilmektedir (Schonfeldt ve ark., 1993; Sheradin ve ark., 2003). Bunlara ba l olarak keçi eti kuzu ve koyun etine göre daha koyu k rm z renge sahiptir (Schonfeldt ve ark., 1993; Casey ve ark, 2003; Sheradin ve ark., 2003). Yumu akl k-sululuk: Etin sululu u do rudan etin su içeri i ve kas içi ya lanma özelli i ile ilgilidir (Cross ve ark., 1986). Yap lan birçok çal mada, keçi etinin koyun eti ve ürünlerine göre daha az sulu ve daha az ya l oldu u i aret edilmektedir ( Schonfeldt ve ark., 1993; Tshabalala ve ark., 2003; Sheradin ve ark., 2003). Aroma: Keçi etinin belirgin ve kendine has bir kokusu vard r ( nal, 1992; Tekin en ve ark., 1996). Ergin erkek keçilerin etinde cinsiyet kokusu hissedilir derecede belirgindir. E ey hormonlar nca misk bezlerinde salg lanan maddelerden kaynaklanan koku ete sinmekte ve keçi etinin di er etlerden fark edilmesini sa lamaktad r ( engonca, 1974). ph: Yüksek seviyede myoglobin içeren keçi kas hem beyaz hemde k rm z kas liflerine sahiptir ve s r ve koyun ile ayn post-mortem biyokimyasal reaksiyonlar göstermektedir (Lawrie,1998). Post-mortem olaylarda kastaki ph dü ü ü tipik olarak 5.4 seviyesinde kalmaktad r (Breukink ve Casey, 1989). Yap lan baz çal malarda, kesimden 24 saat sonra ölçülen ph de erinin yüksek olarak ortaya ç kmas, kesim öncesi ko ullara ba l olarak de i im göstermektedir. (Lahucky ve ark., 1998; 400

16 Fernandez ve Tornberg, 1991). Bu durum keçilerin stres faktörlerinden fazlaca etkilenen hayvanlar oldu unu göstermektedir. Ya asitleri: Genel olarak keçi etindeki ya asidi çe itleri sa l a yararl olarak bildirilmekte ve uzmanlar için beslenmede ideal bir et olarak de erlendirilmektedir (Hogg ve ark., 1992; Mahgoub ve ark., 2002). Keçi etinde saptanan sa l a yararl ya asitlerinin oran % aras nda olup (Banskalieva ve ark., 2000), yap lan çal malarda yararl ya asitleri için Omani keçilerde %67.45, Boer ve Güney Afrika yerli keçilerinde % ve % 66.4 ve Boer keçilerinde % 74 olarak saptanm t r (Mahgoub ve ark., 2002; Tshabalala ve ark., 2003; Sheradin ve ark., 2003) Keçi etinde PUFA/SFA oran ise aras nda ve ortalama 0.32 olarak saptanm t r (Banskalieva ve ark., 2000). Bu de er kuzu/koyun etlerinde (0.19) ve s r etlerinde (0.25) olarak bulunmu tur (Sheradin ve ark., 2003; Tshabalala ve ark., 2003). Keçi etinde ayr ca uzun zincirli ya asitlerinin içinde en çok bulunan oleik asit (C18:1) (%42-51) olurken bunu palmitik asit (C16:0) (%20-22) ve stearik asit (C18:0) (%10-16) izlemektedir (Casey ve Van Niekerk,1985). Sonuç Keçi etinin gerek kalite gerekse kimyasal kompozisyon bak m ndan koyun etine göre a a bir seviyede olmad yap lan çal malarda vurgulanmaktad r. Di er k rm z etlere oranla daha az tercih edilmesinin temel nedenlerinden birisinin ise al kanl klar oldu u bildirilmektedir. Dünyada ço unlukla yerel olarak tüketilen keçi etinin, özellikle ya oran ve ya asidi kompozisyonu bak m ndan sahip oldu u olumlu özellikler nedeniyle daha çok tüketiciye ula mas ve tan t m n n yap lmas sa lanmal d r. Bunun için, keçilerden (o laklardan) et kayna olarak daha fazla yararlanman n yollar aranmal d r. Kaynaklar Anonim, TSE 671. Kasapl k K l Keçi O la -Gövde Etleri (Karkas). Banskalieva, V., Sahlu, T., Goetsch, A.L., Fatty acid composition of goat muscle fat depots: a review. Small Rumin. Res. 37, Breukink, H.R., Casey, N.H., Assessing the acceptability of processed goat meat. S. Afr. J Anim. Sci. 19, Casey, N.H Carcass and Growth characteristics of four South African sheep and the Boer goat. D.Sc. (Agric) Thesis, Univesity of Pretoria.pp Casey, N.H., Van Niekerk, W.A., Fatty acid composition of subcutaneous and kidney fat depots of Boer goats and the response to varying levels of maize meal. S. Afr. J. Anim. Sci. 15, Casey, N.H., Van Niekerk, W.A., Webb, E.C Goat Meat. In:Caballewro, B., Trugo, L., Finglass, P. (Eds), Encycopaedia of Food Sciences and Nutrition. Academic Press, London, pp Devendra, C and Owen, J.E Quantitavie and Qualitative Aspects of Meat Production from Goats. Worl Anim.Rev. 47, Fernandez, X., Tornberg, E., 1991.Areviewof the causes of variation in muscle glycogen content and ultimate ph in pigs. J. Muscle Foods 2, Hogg, B.W., Mercer, G.J.K., Mortimer, B.J., Kirton, A.H., Duganzich, D.M., Carcass and meat quality attributes of commercial goats in New Zealand. Small Rumin. Res. 8, Kirton, H Characteristics of Goat Meat, ncluding Carcass Quality and methodts of Slaughter. In: Goat Meat production in Asia. Proceedings of a Worshop, Tando Jam,Pakistan. IDRC, Ottawa, Canada, pp Küçüker, N., Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yay n No:77, Ders Kitaplar Yay n No:18, Adana, s:187. Lahucky, R., Palanska, O., Mojto, J., Zaujec, K., Huba, J., Effect of pre-slaughter handling on muscle glycogen level and selected meat quality traits in beef. Meat Sci. 50,

17 Lawrie, R.A., Lawries Meat Science, sixth ed. Woodhead Publ. Ltd., Cambridge, England, 336 pp. Lee, J. H., Kannan, G., Eega, K. R., Kouakou, B., & Getz, W. R Nutritional and quality characteristics of meat from goats and lambs finished under identical dietary regime. Small Ruminant Research, 74, Mahgoub, O., Khan, A.J., Al-Maqbaly, R.S., Al-Sabahi, J.N., Annamalai, K., Al-Sakry, N.M., Fatty acid composition of muscle and fat tissues of Omani Jebel Akhdar goats of different sexes and weights. Meat Sci. 61, Naude, R. T., and Hofmeyr, H. S Meat production. In C. Gall (Ed.), Goat Production (pp ). London: Academic press. Owen, J.E. Arias Cereceres, M.T., Garcia Macias, J.A., Nunes Gonzalez, F.A Studios on the Crioli Goat of Northenr Mexico. Part I. The Effect of Body Weight on Body Components and Carcass Development. Meat Sci. 9, Riley, R.R., Savell, J.W., Johnson, D.D., Smith, G.C., Shelton, M., Carcass grades, rack composition and tenderness of sheep and goats as influenced by market class and breed. Small Rumin. Res. 2, Prasad, V.S.S., Kirton, A.H., Evaluation and classification of live goats and their carcasses and cuts. In: The Fifth International Conference on Goats, New Delhi, India, pp Rhee, K.S., Meyers, C.E., Waldron, D.F., Consumer sensory evaluation of plain ands seasoned goat meat and beef products. Meat Sci. 65, Schonfeldt, H. C., Naude, R. T., Bok, W., van Heerden, S. M., Sowden, L., & Boshoff, E Cooking and juiciness related quality characteristics of goat and sheep meat. Meat Science, 34, Sen, A.R., Santra, A., Karim, S.A Carcass yield, composition and meat quality attributes of sheep and goat under semiarid conditions. Meat Science 66 (2004) Sheradin, R., Hoffman, L.C., Ferreira, A.V., Meat quality of Boer kids and Mutton Merino lambs 1 commercial yields and chemical composition. Anim. Sci. 76, Simela, L., Ndlovu, L.R., Sibanda, L., Grading of goat carcassesin Zimbabwe and implications for communal area producers. In: BSAS/KARI Proceedings of an International Conference on Food, Lands and Livelihoods: Setting Research Agendas for Animal Science, 1998, BSAS, Edinburgh, pp. 78. Simela, L., Meat characteristics and acceptability of chevon from South African indigenous goats. Ph.D. Thesis. University of Pretoria, South Africa. Yalç n, B.C Sheep and Goats in Turkey. FAO Anim. Prod. and Health Paper : 60. Rome (pp :168). Tshabalala, P. A., Strydom, P. E., Webb, E. C., & de Kock, H. L Meat quality of designated South African indigenous goat and sheep breeds. Meat Science, 65, Wilson, R.T., Goat meat production and research in Africa and Latin America. In: Proceedings of the Fifth International Goat Conference, New Delhi, India, pp

ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010

ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010 ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010 07.12.2009 2010 yılında gerçekleştirilecek olan Ulusal Keçicilik Kongresi ne yüksek düzeyde bir ilgi olduğu görülmektedir. Bildirilerin kongreye kabulüne ilişkin değerlendirilme

Detaylı

ULUSAL L K KONGRES 2010

ULUSAL L K KONGRES 2010 KEÇ C ULUSAL L K KONGRES 2010 Bildiriler Kitab 2426 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜB TAK taraf ndan desteklenmi

Detaylı

ULUSAL L K KONGRES 2010

ULUSAL L K KONGRES 2010 KEÇ C ULUSAL L K KONGRES 2010 Bildiriler Kitab 2426 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜB TAK taraf ndan desteklenmi

Detaylı

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010 Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon: 224 2941561 Faks: 224 4428152 E-posta: senizozis@gmail.com Adres: U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampüsü, 16059

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI Turgut Aygün 1 Ferda Karakuş 1 Ayhan Yılmaz 1 Özdal Gökdal 2 Hasan Ülker 1 Özet: Van ili Merkez ilçedeki kırmızı et tüketim alışkanlığını ortaya koymak

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Et ırklarında vücut yapısı Et ırklarında iri, dolgun, uzunluk ve genişlik ölçüleri yönünden iyi gelişmiş vücut

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Tarih: 17 Kasım 2006 Balcalı, Adana Hayvansal üretim, tarım içinde en yüksek katma değer yaratan, doğal kaynakları

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 54(1): 30-37, 2013 Araştırma Makalesi Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Özdal Gökdal*, Okan Atay, Ali

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN GİRİŞ Fonksiyonel Gıda Tanımı Et Ürünlerine Tedbirli Yaklaşım Et ürünlerine Konjuge Linoleik asit ilavesi Et ürünlerine Diyet Lifi İlavesi Et ürünlerine Probiyotik İlavesi Et

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROĞRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROĞRAMI ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 08.15-09.00 Bitki Koruma A1 09.15-10.00 Bitki Koruma A1 Turunçgil ve Çay etiştirciliği B1 Özel Bağcılık B2 10.15-11.00 Botanik II A3 Tarla Bitkileri A1 Turunçgil

Detaylı

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES 2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES K O N T E N J A N 25 K KAYIT SIRA NO A D A Y I N A D A Y I N ADAYIN BA VURDU½U BÍL M

Detaylı

Kıl Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Okan Atay, Özdal Gökdal, Vadullah Eren Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu Özet: Bu araştırma, yaklaşık 3 aylık yaşta 60 gün

Detaylı

Etçi Tip Oğlak ve Kuzularda Besi Performansı ve Et Veriminin Karşılaştırılması

Etçi Tip Oğlak ve Kuzularda Besi Performansı ve Et Veriminin Karşılaştırılması Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova J. Agric. Food Sci. 31: 21-26, 2016 Etçi Tip Oğlak ve Kuzularda Besi Performansı ve Et Veriminin Karşılaştırılması Kadriye HATİPOĞLU (1) Jerry AGOSSOU (1) Nazan KOLUMAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1997 Lisans Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr. 2000-2005 Doktora İstanbul

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Gökçeada Keçisi Oğlaklarının Farklı Karkas Parçalarındaki Et, Kemik, Yağ Oranları Üzerine Üretim Sisteminin Etkisi

Gökçeada Keçisi Oğlaklarının Farklı Karkas Parçalarındaki Et, Kemik, Yağ Oranları Üzerine Üretim Sisteminin Etkisi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. / J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ., 42 (2), 171-177, 2016

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 07.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/01 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):81-88 ISSN 1018-8851 Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal YAYLAK 1 Alper ÖNENÇ 2 Turgay TAŞKIN 3 Yusuf KONCA

Detaylı

KARYA TİPİ KOYUNLARDA FARKLI YETİŞTİRME VE BESİ KOŞULLARINDA BAZI ET VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ

KARYA TİPİ KOYUNLARDA FARKLI YETİŞTİRME VE BESİ KOŞULLARINDA BAZI ET VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ZZO-DR-2010-0001 KARYA TİPİ KOYUNLARDA FARKLI YETİŞTİRME VE BESİ KOŞULLARINDA BAZI ET VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ Engin YARALI

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

YERLİ HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI. Doç. Dr. Yasemin ÖNER

YERLİ HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI. Doç. Dr. Yasemin ÖNER YERLİ HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI Doç. Dr. Yasemin ÖNER Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ EVCİL HAYVAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ Biyolojik

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT: 8 SAYI: 1 YIL:2012 ISSN 1305 130X Flora of Üçpınar Town (Manisa-Turkey) Sinem CAVLAN, Levent ŞIK 1 16 Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER Küçükbaş Bilim Alanı (Hayvan Yetiştirme) Küçükbaş Bilim Alanı (Hayvan Yetiştirme) Van İli Çoban Eğitimi ve İstihdamı Kadir Karakuş, S. Seçkin Tuncer, Cemal Budağ Türkiye nin Coğrafi İşaretli

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstriyel Simbiyoz Paneli 16 Ekim 2014 Konya İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Sektöre ilişkin sorunların tartışılması ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacı ile tüm paydaşların ortak platformlarda buluşması önem taşımakta

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 62-66, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 129-134, 2012 Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Halil EROL 1, H. İbrahim AKÇADAĞ 1, Necmettin ÜNAL 2, Halil AKÇAPINAR 2 1 Lalahan Hayvancılık Merkez

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı