İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması"

Transkript

1 Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu İkraz Anlaşması ile finanse edilen proje üç bileşenden oluşmaktadır: - Kurumsal Kapasite Geliştirme - Tarımsal İşletmelerin Finansmanı - Proje Yönetimi Proje nin amacı: - Uygulama kurumunun kurumsal kapasitesini arttırmak, - Türkiye deki tarım işletmelerinin faaliyetlerini yürütmekte esas olacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için orta ve uzun vadeli finansmana erişebilmelerini geliştirmek ve artırmak ve böylece üretime yönelik faaliyetlerine ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Proje başlangıç aşamasında yapılan değerlendirme sonrasında uygulama kurumlarının kontrol ortamının iç kontrol faaliyetleri yürütülmesi açısından ek bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Proje dokümanlarının iç kontrol uygulamalarına esas olacak kısımları ek te özetlenmektedir. Ek te verilen bilgilere uygun olarak, proje uygulayıcısı kurumun; proje uygulamalarına ilişkin yürütebileceği mali yönetimle ilgili iç kontrol faaliyetlerinin planlamasını, eğitim dokümanında belirtilen hususlara uygun olarak, yapınız.

2 2 Proje Bilgileri Proje Bileşenleri Kategori Tahsis Edilen Kredi (Avro cinsinden) (1) Kurumsal Kapasite Geliştirme (2) Tarımsal İşletmelerin Finansmanı (39 Proje Yönetimi TOPLAM TUTAR Harcama Kategorileri Kategori Tahsis Edilen Kredi (Avro cinsinden) Finanse Edilecek Harcama Yüzdesi (1) Alt-krediler Kullanılan tutarların %100 ü (2 Mallar (3) Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim (4) İşletme Giderleri Kullanılan tutarların %100 ü Kullanılan tutarların %100 ü Kullanılan tutarların %100 ü TOPLAM TUTAR

3 3 Uygulama Düzenlemeleri Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni ve Proje Yönetimi Bileşeni Tarım Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Tarım İşletmelerinin Finansmanı Bileşeni ABC Bankası ile imzalanan Anlaşma ya istinaden ABC Bankası tarafından yürütülecektir. Her iki kurumda müstakilen Proje Uygulama Birimi kurulacaktır. ABC Bankası Proje Uygulama Birimi her üç bileşenle ilgili olarak mali yönetim, raporlama ve denetim faaliyetleri konusunda Borçlu (T.C. Hükümeti) adına şemsiye uygulama kurumu olacak ve Dünya Bankası na karşı bu konulardaki işlemlerin konsolide edilerek düzenlenmesi ve ibraz edilmesinden sorumlu olacaktır. Uygulama kurumları ikraz anlaşması kapsamında tanımlanan uygun harcamalar ı finanse etmek için, İkraz Anlaşması Hükümleri ve Kullanım Mektubu nda yer alan ilave talimatlara uygun olarak doğrudan kredi kaynaklarını çekebilecek ve kullanabilecektir. Kaynak kullanımı konularında her iki uygulama kurumu için iki ayrı özel hesap açılacaktır. Özel hesapların kullanım sorumluluğu ilgili kurumlara aittir. İkraz Anlaşması kapsamında uygun harcamaların yapılabilmesi için Kaynak Kullanım Mektubunda (Disbursement Letter) aşağıdaki hususlar yer almaktadır: İkraz Anlaşması kapsamında yer alan kaynak kullanım yöntemleri şu şekildedir: Doğrudan Ödeme (Direct Payment) Special Commitment (Özel Taahhüt) Avans (Advance) Avans yöntemi ile çekiş için proje ikrazı için kullanılmak üzere ayrılmış, para birimi ABD Doları olan iki ayrı Özel Hesabın (Designated Account) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) açılması öngörülmüştür.

4 4 Tarımsal İşletmelerin Finansmanı Bileşeni Düzenlemeleri: ABC Bankası ilgili proje bileşeni uygulamasını ayrıntıları ile açıklayan bir Uygulama Kılavuzu nu yürürlükte tutacak ve Uygulama Kılavuzu çerçevesinde tüm yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirecek ve Banka nın ön onayını almaksızın Uygulama Kılavuzu nu tadil veya iptal etmeyecektir. Proje yi gerçekleştirmek amacıyla, ABC Bankası: (a) Uygulama Kılavuzu nda yer alan hüküm ve koşullar altında Tarımsal İşletmelere kredi sağlayacaktır, (b) Banka aksini kabul etmedikçe, herhangi bir Tarımsal İşletme ye sağlanacak alt-kredi tutarının, Avro eşdeğerini geçmemesini sağlayacaktır, (c) Alt kredilerin yatırım yapıldığı yere bakılarak aşağıda belirtilen coğrafi bölgelere göre dağıtılmasını sağlayacaktır : (i) Güneydoğu Anadolu Bölgesi; (ii) Doğu Anadolu Bölgesi; (iii) İç Anadolu Bölgesi; (iv) Karadeniz Bölgesi. (d) Uygulama Kılavuzu na uygun olarak Alt-projeleri değerlendirecek denetleyecek ve Alt-projelerin Tarımsal İşletmeler tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin rapor verecektir; (e) Bir çevresel iyileştirme planını gerekli kılacak Alt-projelere yönelik olarak, Tarımsal İşletmelerin söz konusu çevresel iyileştirme planını zamanında gerçekleştirmesini, bu çevresel iyileştirme planının hazırlanmasını sağlayacaktır; ve (f) (aa) Kredi ile finanse edilecek mallar ve yapım işlerinin bu Bölüm III de belirtilen tedarik düzenlemelerine uygun olarak tedarik edilmesini ve (bb) bu mallar ve yapım işlerinin, münhasıran Alt-projenin gerçekleştirilmesinde kullanılmasını sağlayacaktır. Tarımsal İşletmelerin Finansmanı Bileşeni Kapsamında Kullandırılacak Alt-kredilerin Hüküm ve Koşulları : 1. Her bir Alt-kredi, Borçlu nun yatırım ve kredi verme politika ve uygulamaları uyarınca belirlenen vade, para birimi, faiz oranı ve diğer ücretleri kapsayan hüküm ve koşullar altında verilecektir. 2. Borçlu tarafından kabul edilen her bir Alt-kredi, Banka yı tatmin edecek değerlendirme ilkelerine dayalı olarak onaylanacaktır. Borçlu, Banka yı, değerlendirme ilkelerinde yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirecektir. 3. Alt-krediler, aşağıdaki hususlarda bilgi ve belgelerin Borçlu ya temin edilmesi koşuluıyla Tarımsal İşletmelere sağlanacaktır: (i) Tarımsal İşletme özel mülkiyete sahip olmalıdır;

5 5 (ii) Tarımsal İşletmede Banka ve Borçlu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, (Alt-kredinin kullanılmasından sonra) borcun öz kaynağa oranı 80:20 den fazla olmayacaktır; (iii) (iv) Tarımsal İşletme; gelir ve harcamalarının makul tahmini, üstlenilecek borç süresince her bir mali yıla ilişkin tahmini nakit akışının, üstlenilecek borç dahil tüm borç üzerinden söz konusu yılda tahmini borç servisi gerekliliğinin en az 1:1 katı olduğunu göstermedikçe herhangi bir borç üstlenmeyecektir; ve Tarımsal İşletmelerin mali yapısı, teşkilatı, yönetimi, personeli ve Alt- projenin gerçekleştirilmesi dahil faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmesi için gereken diğer kaynakları tatmin edecek düzeyde olacaktır. 4. Borclu her bir alt kredi icin asagida verilen dokumanlari bunyesinde tutacaktır: (i) Tarımsal İşletmelerin tanımı ve Kredi den kullanılması önerilen harcamalara ilişkin beyanını içeren bir Alt-proje değerlendirmesi; (ii) Alt-kredinin itfa tablosunu da içeren, Alt-kredinin öngörülen kayıt ve şartları; (iii) Uygulama Kılavuzu na ve özellikle de Uygulama Kılavuzu nda yer alan çevresel inceleme prosedürlerine uygunluğu gösteren kanıt; ve (iv) Banka nın makul olarak talep edeceği diğer bilgiler. 5. Alt-krediler, her biri Uygulama Kılavuzu nda yer alan prosedürler uyarınca gerçekleştirilen değerlendirmeye dayalı olarak, belirlenen Altprojelerden; (i) teknik olarak mümkün ve ekonomik, finansal ve ticari açıdan uygun olanlar; (ii) Devletin çevresel korumaya ilişkin kanun ve yönetmelikleri ve Uygulama Kılavuzu nda yer alan çevresel değerlendirme prosedürlerine uygun olanlar, için verilecektir. 6. Alt-krediler, ikraz kaynaklarından karşılanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler Dünya Bankası mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarına uygun olarak Uygulama Kılavuzu nda belirlenecektir.

6 6 Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni Düzenlemeleri: Bu bileşen kapsamında yürütülen faaliyetler mallar ve danışmanlık hizmetleri ve eğitim harcama kategorileri altında ilgili satın alma düzenlemeleri ve kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Bu bileşen, Tarım Bakanlığı bünyesinde geliştirilecek bilgi sistemlerini ve düzenlenecek eğitim faaliyetleri, çalışma gezileri ve alınacak danışmanlık hizmetlerini % 100 oranında finanse edecektir. Faaliyetleri Bakanlık PUB yürütecek olup; ödemeleri PUB Finans Birimi yapacaktır. Bilgi sistemleri geliştirilme sürecinde; Merkez ve İl Müdürlüklerine verilmek üzere toplam adet bilgisayar alımı yapılacaktır. Merkeze üç ayrı bilgi sistemi kurulacaktır. Kurulan bilgi sistemleri il ve ilçe müdürlüklerine bağlanacaktır. Proje; donanım ve veri tabanı, yazılım ve sistem geliştirme (danışmanlık hizmetleri) ile bağlantı ücretleri ve yıllık bakım anlaşmalarını karşılayacaktır. Proje döneminde Tarım Bakanlığı nın ilgili personelinin eğitimi ve yurtiçi ve yurtdışı çalışma gezileri finanse edilecektir. Proje Yönetimi Bileşeni Düzenlemeleri: Bu bileşen kapsamında her iki proje birimindeki proje yönetimine ilişkin faaliyetler işletme giderleri ve danışmanlık hizmetleri ve eğitim harcama kategorileri altında ilgili satın alma düzenlemeleri ve kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Bu harcamaların kontrolü, kaydı ve kaynak kullanımından Tarım Bakanlığı PUB sorumlu ve yetkili olacaktır. Tarım Bakanlığı PUB, ABC Bankası PUB un talep ve ihtiyaçlarını proje belgelerine ve kurallarına uygun olarak karşılayacaktır.

7 7 Proje İzleme, Raporlama, Değerlendirme A. Proje Raporları 1. Borçlu (T.C. Hükümeti) adına, şemsiye PUB olan ABC Bankası-PUB ; Banka ile kararlaştırılan göstergelere dayalı olarak Proje nin ilerleyişini takip edecek, değerlendirecek ve Proje İlerleme Raporları hazırlayacaktır. Her bir Proje İlerleme Raporu, takvim yarı yılı dönemini kapsayacak ve bu raporda belirtilen sürenin bitiminden sonraki bir aydan geç olmamak kaydıyla bu raporu Banka ya sunulacaktır. B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve Denetimler 1. Borçlu adına ABC Bankası-PUB, Dünya Bankası nın ilgili düzenlemelerine uygun olarak finansal yönetim sistemini devam ettirecek veya devam ettirilmesini sağlayacaktır. 2. Borçlu adına ABC Bankası-PUB, her bir yarı yılın sonundan itibaren, bir aydan daha geç olmamak kaydıyla, Proje Raporu nun bir parçası olarak Banka yı tatmin edecek şekil ve içerikte olmak üzere yarı yılı kapsayan Proje ye yönelik denetlenmemiş ara mali raporları hazırlayacak ve Banka ya sunacaktır. 3. Borçlu adına ABC Bankası-PUB, Dünya Bankası nın ilgili düzenlemelerine uygun olarak Mali Tablolarını denetlettirecektir. Mali Tabloların her bir denetimi, Borçlu nun bir mali yıllık süresini kapsayacaktır. Her bir döneme ilişkin denetlenmiş Mali Tablolar, bu sürenin bitiminden sonra altı aydan geç olmamak kaydıyla Banka ya sunulacaktır.

8 8 Tedarik A. Genel 1. Mallar ve Yapım İşleri. Proje için gerekli olan ve Krediden karşılanacak tüm mallar ve yapım işleri Tedarik Kılavuzu nun Bölüm I nde belirtilen veya atıfta bulunulan şartlar uyarınca ve bu Çizelge nin hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir. 2. Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim. Proje için gerekli olan ve Krediden karşılanacak tüm danışmanlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri Danışmanlık Kılavuzu nun ilgili bölümünde belirtilen veya atıfta bulunulan şartlar uyarınca ve bu Çizelge nin hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir. 3. Tanımlar. Bu Bölüm de, belirli tedarik yöntemlerini veya belirli anlaşmaların Banka tarafından gözden geçirilmesi yöntemlerini tanımlamak için kullanılan ve büyük harflerle yazılı terimler, Tedarik Kılavuzu nda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade eder. B. Mallar ve Yapım İşlerinin Belirli Tedarik Yöntemleri 1. Uluslararası Rekabetçi İhale. Aksi aşağıdaki paragraf 2 de belirtilmedikçe, mallar ve yapım işleri Uluslararası Rekabetçi İhale bazında kazanılan ihaleler çerçevesinde tedarik edilecektir. 2. Mallar ve Yapım İşlerinin Diğer Tedarik Yöntemleri. Aşağıdaki maddeler, mallar ve yapım işleri için kullanılabilen Uluslararası Rekabetçi İhale dışındaki tedarik yöntemini belirlemektedir: Oluşturulmuş Özel veya Ticari Uygulamalar. İhale başına Avro tutarına eşit veya daha düşük tutardaki mallar ve yapım işlerine yönelik sözleşmeler, Banka tarafından uygun bulunan ve geçerli özel veya ticari uygulamalara uygun olarak sonuçlandırılabilir. C. Danışmanlık Himzetleri ve Eğitim Belirli Tedarik Yöntemleri 1. Nitelik ve Maliyet Esaslı Seçim 2. Diğer Satın Alma Yöntemleri (i) Nitelik Esaslı Seçim (ii) Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (iii) Bireysel Danışmanlar Bu yöntemlerin hangi koşullar altında kullanılabileceği Satın Alma Planı nda belirlenecektir. D. Tedarik Kararlarının Banka tarafından İncelenmesi Banka aksini belirleyip Borçlu ya bir ihbar ile bildirmedikçe, aşağıda belirtilen sözleşmeler, Banka nın ön incelemesine tabi olacaktır: (a) Uluslararası Rekabetçi İhale ye dayalı olarak tedarik edilen tüm sözleşmeler; (b) Oluşturulmuş Özel veya Ticari Uygulamalar bazında tedarik edilen ilk iki sözleşme; ve (c) Danışmanlık Hizmetleri kapsamında kullanılan her bir tedarik yöntemi için ilk iki ihale.

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK 25 Aralık 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29216 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ THE TRANS ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B.V ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİ HAKKINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ THE TRANS ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B.V ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİ HAKKINDA EK 1: İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma nın eki olup, sözkonusu Anlaşma nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE THE TRANS

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI

SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI Başkanlık Makamının 08/07/1998 tarih ve D.I.G/98-377 sayılı onayı ile Proje "çalışmalarının daha düzenli, koordineli ve etkili bir biçimde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı