Ambalaj atýklarý milli servet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ambalaj atýklarý milli servet"

Transkript

1 Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine özel bireysel emeklilik fýrsatý Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. ÇORUM Katýlým Emeklilik Bölge Yöneticisi Enes Terzi dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette konuþan Terzi, Gazeteciler Cemiyeti üyelerine özel, faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Planý hazýrladýklarýný açýkladý. * HABERÝ 9 DA 28 AÐUSTOS 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Seydim köyü nüfusuna kayýtlý olan Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ýtalyan vatandaþý Ana-Marýana Marýn Müslüman Ýtalyan gelin Müslüman oldu Çorum'un Seydim köyü nüfusuna kayýtlý olan Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ýtalyan vatandaþý Ana-Marýana Marýn Müslüman oldu. * HABERÝ 2 DE Ýllerin vekil sayýsý açýklandý Vekil sayýmýz kaç oldu? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Daha önceki seçimlerde 4 milletvekili çýkaran Çorum, 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak erken genel seçim sonuçlarý doðrultusunda TBMM de yine 4 sandalye ile temsil edilecek. * HABERÝ 9 DA Ambalaj atýklarý milli servet Çorum da ambalaj atýklarý kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak ekonomiye yeniden kazandýrýlýyor. * HABERÝ 8 DE Norveçli dev HES lere göz dikti Yenilenebilir enerjide Avrupa'nýn en büyük þirketi olan Norveçli Statkraft'ýn CEO'su Christian Rynning-Toennesen, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan ihaleye çýkýlan 10 hidroelektrik santrali içindeki bazý portföylerin özelleþtirilmesiyle ilgilendiklerini ve þartname aldýklarýný söyledi. * HABERÝ 2 DE AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Çorum Teþkilatý kurucularýndan Fikret Hýþýroðlu'nu ziyaret etti. Hýþýroðlu na vefa ziyareti AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan, Hýþýroðlu Kuruyemiþ sahibi AK Parti Çorum Teþkilatý kurucularýndan Fikret Hýþýroðlu'nu ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE Votorantim Cimentos'un Sivas'a kuracaðý 140 milyon avro deðerindeki yeni çimento fabrikasýnýn temel atma töreni Votorantim Sivas a fabrika kuruyor Sivas Valisi Alim Barut, merkezi Brezilya'da bulunan Votorantim þirketinin Sivas'ta kuracaðý yeni çimento fabrikasýnýn Türkiye ve Brezilya arasýnda kurulan saðlýklý iliþkilerin bir göstergesi olduðunu ve burada çimento üretiminin son teknolojiyle farklý bir aþamaya geçeceðini belirtti. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 12 DE Belediye deðil, esnaf yaptý! Orhan Öztürk Çorum Belediyesi ambalaj atýklarýný ekonomiye kazandýrýyor. Sanayi Sitesi nde mezbelelik alan çevre esnafý tarafýndan güzelleþtirildi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 27. Cadde de bulunan iþyerlerinin önünde insan boyunda otlarýn yükseldiði alana çevre düzenlemesi yapýlmasý için harekete geçildi. * HABERÝ 8 DE Sanayi Sitesi 27. Cadde de bulunan iþyerlerinin önünde bulunan mezbelelik alanda çevre düzenlemesi Öztürk, haberleri yalanladý Terör eylemleri açýsýndan kritik illerden Bitlis in Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, hakkýnda Hürriyet Gazetesi nin dünkü sayýsýnda yer alan haberin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE CHP Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, Çorum da parti binasýný ziyaret etti. Tüm muhaliflerle birlikte AKP den hesap soracaðýz 7 Haziran seçimleri sonrasý yaþanan koalisyon çalýþmalarýný anlatmak için Çorum'a gelen CHP'li milletvekilleri, 1 Kasým seçimlerinde tüm muhalif güçlerle birlikte hareket edip, AK Parti'den hesap soracaklarýný açýkladý. * HABERÝ 6 DA Baþbuðu mezarýnda mahcup etti MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý, düzenlediði basýn toplahtýsý ile Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun Bakanlýk teklifini kabul eden MHP Milletvekili Tuðrul Türkeþ i eleþtirdi. Baltacý, Tuðrul Bülent Bora Baltacý Türkeþ in babasý Alparslan Türkeþ i mezarýnda mapcup ettiðini ifade etti. * HABERÝ 6 DA

2 2 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 (Ç.HAK:2332) Norveçli Statkraft Kargý HES i tamamladý. HES açýlýþýný Enerji Bakaný Taner Yýldýz yaptý. Norveçli dev HES lere göz dikti Yenilenebilir enerjide Avrupa'nýn en büyük þirketi olan Norveçli Statkraft'ýn CEO'su Christian Rynning- Toennesen, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan ihaleye çýkýlan 10 hidroelektrik santrali içindeki bazý portföylerin özelleþtirilmesiyle ilgilendiklerini ve þartname aldýklarýný söyledi. Türkiye'deki ikinci santrallerini Çorum'da devreye almak için geldiði Ankara'da Reuters'ýn sorularýný yanýtlayan Rynning-Toennesen, "Ýhale paketinde yer alan birkaç portföyü inceliyoruz" dedi. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Temmuz ayý sonunda Karacaören 1 ve 2, Kepez 2 ve Manavgat, Fethiye, Kadýncýk 1 ve 2, Doðakent, Kürtün ve Torul HES için ihaleye çýkmýþtý. Ýhalede teklifler gruplar halinde 5 Ekim ile 20 Kasým arasýnda alýnacak. Statkraft, Adana Çatýk HES'in ardýndan 3.5 yýldýr devam eden 250 milyon yatýrýmtutarýna sahip 102 MW'lýk Kargý Kýzýlýrmak santralini bugün devreye aldý. Þirketin üçüncü yatýrýmý olan 600 milyon euroluk 517 MW'lik Çetin HES'in yapýmý ise halen Siirt'te devam ediyor. Türkiye'nin uzun vadede de yatýrým yapmak istedikleri en önemli ülkelerden biri olduðunu kaydeden Rynning- Toennesen, "Ayný zamanda entegre edici rolümüzü üstlenme ve hem müþteriler hem de enerji santrali sahipleri açýsýndan en kârlý olan hidroelektrik, rüzgar ve güneþ enerjisi kombinasyonunu yaratma imkanlarýmýzý belirlemek için Türk piyasalarýný inceliyoruz" dedi. Statkraft halen 20 ülkede faaliyet gösteriyor Rynning-Toennesen, Türkiye'nin, hidroelektrik, rüzgar ve güneþ enerjisi kaynaklarýnýn bir arada kullanýlabileceði bir ortam açýsýndan çok þanslý bir ülke olduðunu kaydederek, "Bu durumda yenilenebilir kaynaklarýný arttýrmak Türkiye için iyi bir strateji olur" dedi.(hürriyet) Votorantim Sivas a fabrika kuruyor Sivas Valisi Alim Barut, merkezi Brezilya'da bulunan Votorantim þirketinin Sivas'ta kuracaðý yeni çimento fabrikasýnýn Türkiye ve Brezilya arasýnda kurulan saðlýklý iliþkilerin bir göstergesi olduðunu ve burada çimento üretiminin son teknolojiyle farklý bir aþamaya geçeceðini belirtti. Votorantim Cimentos'un Sivas'a kuracaðý 140 milyon avro deðerindeki yeni çimento fabrikasýnýn temel atma töreninde konuþan Barut, ilde böyle bir tesis açýlmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Barut, Türkiye ve Brezilya arasýnda saðlýklý iliþkilerin kurulduðuna ve bunun devam edeceðine iþaret ederek, "Fabrikalarýn fabrikasý, vazgeçilmez bir ekonomik ürün olan çimento burada yeni bir aþamaya, son teknolojiyle daha kaliteli bir üretim aþamasýna geliyor. Öte yandan, Brezilya ve Türkiye arasýnda çok saðlýlýk iliþkiler kuruluyor, bu yatýrým onun somutlaþtýrýlmýþ hali. Brezilya, Türkiye gibi geliþmekte olan bir ülke. Bu durum da bizi birbirimize yaklaþtýrýyor" diye konuþtu. Sivas Belediye Baþkaný Sami Aydýn da temel atma dolayýsýyla duyduðu memnuniyeti ifade ederek, fabrikanýn Votorantim þirketinin Amerika kýtasýndan sonra yaptýðý en büyük yatýrým olduðuna dikkati çekti. Votorantim Cimentos CEO'su Walter Dissinger ise Türkiye'nin þirketin yapacaðý uzun soluklu yatýrýmlar içerisinde önemli bir yer tuttuðunu ifade etti. Dissinger, "Grubumuz sürdürülebilir yatýrýmlara özen gösterir. Burada yeni bir fabrika inþa ediyor olmaktan dolayý gurur duyuyoruz. Bu yatýrýmý kolaylaþtýran, bize yardýmcý olan tüm otoritelere teþekkür ederim. Biz Votorantim grubu olarak Türkiye'nin geleceðine tam bir güven içerisindeyiz. Altyapý ve konut yatýrýmlarýnda ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi konusunda ülkeye tam bir güvenimiz söz konusu yýlýnýn baþýnda fabrikayý iþletmeye alacaðýmýz zaman tekrar görüþmek üzere" þeklinde konuþtu. Avrupa, Asya ve (Ç.HAK:2502) Votorantim Cimentos'un Sivas'a kuracaðý 140 milyon avro deðerindeki yeni çimento fabrikasýnýn temel atma töreni yapýldý. Afrika Bölgesi Baþkaný Erik Madsen de buradaki yatýrýmýn uzun zamandýr konuþulduðunu ve þu anda bir rüya projenin hayata geçirilmek için baþlangýcýnýn yapýldýðýný anlattý. Sivas'ýn yatýrým yapmak için çok iyi bir seçim olduðunu söyleyen Madsen, hem Türkiye hem de Sivas için bu yatýrýmýn zamanýnda tamamlanacaðýnýn altýný çizdi. Votorantim Türkiye CEO'su Þefik Tüzün, söz konusu fabrikanýn ciddi bir yatýrým olduðunu ve ülke ekonomisine katkýda bulunacaðýný belirtti. Þirketin üst düzey yöneticilerinin böyle büyük bir yatýrýmý nereye yaptýklarýný görmek için Sivas'a geldiklerini aktaran Tüzün, "Kararlarýnýn doðru olduðunu gördüler. Bu fabrika, en yüksek teknolojinin kullanýldýðý, çevreye ve tüm paydaþlarýmýza duyarlý, verimliliði en yüksek seviyede olan bir fabrikadýr" ifadelerini kullandý. Temel atma töreni gerçekleþtirilen Sivas Çimento Fabrikasý, Sivas'a yapýlan en büyük özel sektör yatýrýmý olma özelliðini taþýrken, þirketin de Amerika kýtasý dýþýnda yaptýðý en büyük yatýrým oldu. Fabrika, sadece yapým aþamasýnda 700 kiþiye istihdam saðlayacak ve çimento üretimine 2017 yýlýnda baþlanacak. Yeni yatýrým ile Türkiye pazarýna 2012'de giren Votorantim Cimentos'un ülkedeki çimento kapasitesi 4,9 milyon tona yükselecek. Þirketin Türkiye merkezi Ankara'da olup, Ankara- Hasanoðlan, Yozgat, Çorum ve Sivas'ta entegre çimento fabrikalarý, Nevþehir ve Samsun'da çimento öðütme paketleme tesisleri bulunuyor.(hürriyet) Ýtalyan gelin Müslüman oldu Çorum'un Seydim köyü nüfusuna kayýtlý olan Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ýtalyan vatandaþý Ana- Marýana Marýn Müslüman oldu. Niþanlandýktan sonra Türkiye ye gelen Marýn, Türkler in dini yaþantýlarýndan etkilenerek, Ýslam dinini araþtýrdý. Niþanlýsý Engiz Öz e Müslüman olmak istediðini söyleyen Ýtalyan gelin, Çorum Ýl Müftülüðü ne müracaat etti. Ýtalyan gelinin ihtida merasimi, Ýl Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç tarafýndan gerçekleþtirildi. Marýn, Ýslam dini hakkýnda bilgiler aldýktan sonra kelime-i þahadet getirerek Müslüman oldu. ADI ME- LEK OLDU Melek ismini alan Ýtalyan geline Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Ýhtida Belgesi, Kur'an-ý Kerim, Kur'an-ý Kerim Meali, Kur'an Dili ve Ýslam Ýlmihali hediye edildi. Seydim köyü nüfusuna kayýtlý olan Engin Öz ile Ýtalya'da tanýþan Ýtalyan vatandaþý Ana-Marýana Marýn Müslüman oldu.

3 (BASIN:135826) CUMA 28 AÐUSTOS

4 Hýþýroðlu na vefa ziyareti 4 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan, Hýþýroðlu Kuruyemiþ sahibi AK Parti Çorum Teþkilatý kurucularýndan Fikret Hýþýroðlu'nu ziyaret etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, birlik ve beraberlik içerisinde yapýlan her çalýþmanýn baþarýyla sonuçlanacaðýný vurgulayan Fikret Hýþýroðlu, vefanýn bir örneðini gösteren Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. Hýþýroðlu, partinin hangi çalýþmasý olursa olsun bir nefer olarak yer alabileceklerini, böyle güzel çalýþma arkadaþlarý arasýnda olmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu ise "Bizler AK Parti ailesi olarak siz deðerli büyüklerimizin tecrübelerinden her zaman yararlanmak istiyoruz" diyerek, Hýþýroðlu'nun parti çalýþmalarýnda sürekli yanlarýnda olmalarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný söyledi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da, birlik ve beraberlik içinde olan bir teþkilatta yer almaktan ve partinin bugünlere gelmesinde emeði geçen, davasýna sahip çýkan, hizmet etmek için makam ve mevki beklemeden görev bekleyen bir teþkilat mensubu olmalarýndan ötürü memnuniyetini belirterek, misafirperverliklerinden dolayý Hýþýroðlu ailesine teþekkür etti. Ziyarete; Yaðmaksan Sahibi Mustafa Yaðlý da katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Osmancýk yakýn takipte AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Kargý ilçesinde gerçekleþtirilen Kargý HES'in açýlýþ töreninin ardýndan Osmancýk ilçesine geçen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Osmancýk Ýl- çe Baþkaný Necmettin Tatar ve parti yönetimi Baþkan Karataþ'a ziyarette bulundu. Partilileri karþýlayan Baþkan Karataþ, çalýþmalarla ilgili Kurt ve Bekiroðlu'na bilgi verdi. Milletvekili Kurt, ilçedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirterek Osmancýk'ýn her alanda hýzlý geliþme gösteren bir þehir olduðunu ifade etti. Ak Ocaklar da görev daðýlýmý Ýlk genel kurulunu yapan Ak Ocaklar Þube Baþkanlýðý görev bölümü yaptý. Ýlk genel kurulunu yapan Ak Ocaklar Þube Baþkanlýðý görev bölümü yaptý. Arslan Bolat baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda yeni yönetim kurulunda görev bölümü þöyle: Yönetim Kurulu: Ýl Baþkaný Arslan Bolat, Genel Sekreter Mehmet Satýcý, Ekonomik Ýþler Baþkaný Bahri Ayçam, Teþkilat Baþkaný Bekir Doðan, Gençlik Kollarý Baþkaný Rýza Koç, Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ýbrahim Sýrça, Siyasi ve Hukuk iþleri Baþkaný Hüseyin Uysal, Eðitim ve Kültür Baþkaný Salih Ertuðral, Üniversitelerden Sorumlu Baþkan Eyüp Arduçtepe, Ar-Ge proje Baþkaný Ýsmail Sungur, Tanýtým ve Medya Baþkaný Mustafa Tuna, Aile ve Sosyal iþler Baþkaný Rýdvan Aydemir, Spor ve Akademi Baþkaný Hasan Kabadayý, Kadýn Kollarý Baþkaný Sinem Yýldýrým, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Zafer Bolat, Altan Budak, Gökhan Karataþ. Denetim Kurulu: Baþkan Selçuk Kurak, Baþkan Yardýmcýsý Bekir Kýlýç, üye Murat Gürel. AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Çorum Teþkilatý kurucularýndan Fikret Hýþýroðlu'nu ziyaret etti. Maksutlu ya geçmiþ olsun ziyareti AK Parti heyeti, Çorum'un Kargý ilçesi Maksutlu köyünde yaþanan sel felaketinden dolayý geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Maksutlu Köyü halkýnýn geçtiðimiz günlerde yaþadýklarý afet nedeniyle oluþan zarar ve ziyanýn devlet imkanlarý seferber edilerek sarýldýðý belirtilirken, AK Parti heyeti de köyde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, nceleme ziyaretine AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adnan Týðlý, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Armaðan, Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve yardýmcýlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca, Mustafa Alagöz, Yurdanur Özzehinli, Üzeyir Esenkaya, Mustafa Yýldýz, Mesut Tuðrel, Mustafa Çatar, Mehmet Tatlýsu, Mustafa Çelik ve Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Aladdin Coþkun katýldý. Afet nedeniyle devletin yaptýðý çalýþmalarý yerinde inceleyen heyet, köy halkýna geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Bekiroðlu ve beraberindekiler, eksik kalan çalýþmalar ve diðer sorunlar hakkýnda bilgi alarak, sorunlarýn giderilmesi için çalýþacaklarýný belirttiler. Köy muhtarý ve köylüler, yapýlan çalýþmalardan ve ziyaretten dolayý AK Parti heyetine teþekkür etti. AK Parti heyeti, Çorum'un Kargý ilçesi Maksutlu köyüne geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Stadyum imarýna tepki BURAK YALÇIN Çorum Halk Dayanýþmasý, stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yerine yapýlmasý planlanan konut projesine tepki gösterdi. Atatürk Spor önünde düzenlenen basýn açýklamasýna CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere'nin yaný sýra bazý belediye meclis üyeleri destek verdi. 'Çorumlu'nun geleceði karanlýða gömüldü' Çorum Halk Dayanýþmasý adýna basýn açýklamasýný Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. Öztürk, 12 Aðustos tarihinde stadyum ve çevresindeki spor tesissilerinin kaldýrýlmasýna yönelik yapýlan ihale sonucunda Çorum halkýnýn geleceðinin karanlýða gömüldüðünü savundu. Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: 'Geleceðimize beton dökmeyin' "Yaklaþýk 60 dönümlük bu alana 1500 konut ve alýþveriþ merkezi yapýlacak ve böylece 12 bin kiþilik Turhan Kýlýçoðlu Stadyumu, 2 sentetik futbol sahasý, basketbol oyun sahalarý, 2 tenis kortu, Atatürk Kapalý Spor, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ merkezleri yapýlacaktýr. Bu planlamanýn hayata geçmesini Çorum halký istemiyor. Çocuk ve gençlerimizle birlikte on binlerce insanýn rahat bir nefes aldýðý, spor yaptýðý, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiði bu yaþam alanlarýnýn ranta açýlmasýný kabul etmiyoruz. 'Ýhale iptal edilmeli' Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn bu ihaleyi iptal ederek, bu spor alanlarýmýzýn Çorum halkýna daha güzel bir þekilde yeniden kazandýrýlmasýný istiyoruz. Dayatýlan bu beton projesinin gerçekleþmesi telafisi mümkün olmayan toplumsal zararlar ortaya çýkaracaktýr. 'Referandum Ýstiyoruz' Çorum halký olarak bizler, bu taleplerimizle birlikte ihalenin iptal edilmesi için bugün þehrimizin belirli noktalarýnda imza kampanyasý baþlatýyoruz. Topladýðýmýz imzalarý Çorum Belediye Baþkanlýðý'na sunacaðýz. Bu baðlamda bu planýn hayata geçirilmeden ivedi olarak kentin geleceði için bir referandum yapýlmasýný Belediye Baþkanlýðýndan talep ediyoruz. Baþlatmýþ olduðumuz hukuki mücadele ise artarak sürecektir." Bekiroðlu nikâh þahidi oldu AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Bekiroðlu, genç çiftin nikah þahitliðini de yaptý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan, Ayten ve Erkut çiftinin düðün merasimine katýldý. Törende konuþan Bekiroðlu, "Bu mutlu günlerinde aralarýnda bulunduðum Mermerkaya ve Þahin ailelerinin evlatlarýnýn nikâh þahidi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çiftimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir ömür boyu hayýrlý, saðlýklý ve huzur dolu bir ömür geçirmelerini temenni ederim" dedi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise bu güzel birlikteliðin her iki cihanda da devam etmesini dileyerek, genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Çorum Halk Dayanýþmasý Stadyum önünde basýn açýklamasý yaptý. Hayrettin Karaman Abdülkerim Süruþ Çaðýmýzda Ýslam'ý doðru anlama ve uygulamada rehber olabilecek, sözleri dinlenecek kiþiler olarak bazý çevrelerin tavsiye ettikleri -bu tavsiyeye katýlmadýðýmisimler arasýnda Ýranlý Abdülkerim Süruþ da var. Gerektikçe kýsa tenkitler ve deðerlendirmelerle onun ne dediðine bakalým: Michel Hoebink'un, Aralýk 2007'- de yaptýðý ve Esin Tezer'in çevirdiði bir röportajdan: Röportajýn takdiminde þu ifadeler var: Abdülkerim Süruþ, Ýran reform hareketinin entellektüel lideri olarak kabul edilmektedir. Baþlangýçta Humeyni destekçisiydi. Genç Ýslam Cumhuriyeti'nde aralarýnda Humeyni'nin kültürel ve eðitimsel reform danýþmanlýðý da olmak üzere çeþitli resmi görevlerde bulundu. Fakat dini lider çok geçmeden bir despota dönünce, Suruþ hayalkýrýklýðý içerisinde ayrýldý. 90'larýn baþýndan beri 'Ýslam demokrasisi' kavramýný tartýþmaya baþlayan 'cumhuriyetçi' entellektüeller grubunun bir parçasýdýr, fakat sonunda Ýslam devleti fikrinden tümüyle uzaklaþmýþtýr. Süruþ'un temel argümaný basittir: 'Tüm insanlarýn din anlayýþý tarihsel ve hatalý olabilir' 'Peygambere Özgü Deneyimin Geniþlemesi' nde Suruþ, dini bilginin hatalý olabilirliði üzerindeki görüþünün kýsmen Kur'ân'a da uygulandýðýný açýkça belli etmektedir. Suruþ, Nasr Hamid Ebu Zeyd ve Muhammed Arkun gibi düþünürlerle Kurân'a tarihsel yaklaþýmý savunan küçük bir radikal reformcu gruba aittir. Ancak yeni kitabýnda pek çok radikal çalýþma arkadaþýndan bir adým önde gitmektedir. Kur'ân'ýn sadece hasýl olmuþ tarihsel durumlarýn bir ürünü deðil; ayný zamanda tüm insan sýnýrlamalarýyla Peygamber Muhammed'in zihninin bir ürünü olduðunu iddia etmektedir. Süruþ; bunu zaten ortaçaða ait çeþitli düþünürlerin ima ettiklerini, bu fikrin bir yenilik olmadýðýný söylemektedir. Hayreddin Karaman (HK): Yukarýda adlarý zikredilen modernistlerin söylediklerini ve yazdýklarýný ilgililer yýllardan beri biliyorlar. Süruþ onlardan da bir adým daha ileri giderek ve özetle Kur'an-ý Kerim'i Peygamber oluþturdu, Kur'an'da yanlýþ bilgiler var, Peygamber de bu yanlýþlarý doðru biliyor ve inanýyordu dediðine göre bunlarýn sonu gelmez tartýþmalara yol açmalarý, aðýr ithamlara muhatap olmalarý, kafa karýþýklýðýna sebep olmalarý ve pek az insaný yoldan saptýrmalarý dýþýnda bir tesir ve fayda getirmeyeceði kesindir; çünkü böyle olmuþtur, olmaktadýr. MH: Ýnancýný yitirmiþ modern dünyamýzda 'vahiy' gibi birþeye nasýl anlam kazandýrabiliriz? A.S.-Vahiy, bir 'ilhamdýr'. Peygamberlerinki daha yüksek düzeyde olsa da; o, þair ve mistiklerinkiyle ayný deneyimdir MH: Sizin bakýþýnýza göre Kur'ân, zamanýnýn ürünü olarak düþünülmeli. Bu, metnin üretiminde Peygamber'in þahsýnýn aktif ve hatta bütünü oluþturan bir rol oynadýðý anlamýna mý geliyor? AS: Geleneksel beyana göre Peygamber sadece bir araçtý, o sadece Cebrail tarafýndan kendisine ulaþtýrýlan bir mesajý bildirdi. Ancak benim görüþüme göre Peygamber, Kur'ân'ýn üretiminde çok önemli bir rol oynadý Peygamber bir diðer þekilde vahyin oluþturucusudur da. Tanrý'dan aldýðý þey, vahyin içeriðidir. Bu içerik her nasýlsa insanlara bu þekilde sunulamaz; çünkü o, onlarýn anlayýþýnýn ve hatta kelimelerin ötesindedir. O, þekilsizdir ve Peygamber'in kiþiliðinin aktivitesi onu alýnýr yapmak için þekilsizi þekillendirmektir. Peygamber ilhamý bir þair gibi bildiði dilde, hakim olduðu stillerde, sahip olduðu imajlarda ve bilgide yeniden aktarýr. Fakat kiþiliði de metni þekillendirmede önemli bir rol oynar MH: Öyleyse Kur'ân, insana iliþkin bir yöne sahip. Bu, Kur'ân hatalý olabilir manasýna mý geliyor? AS: Ben farklý bir görüþe sahibim. Peygamber'in kendi daha iyi bilirken 'zamanýnýn lisanýný' konuþtuðunu düþünmüyorum. O aslýnda söylediði þeylere inandý. O onun kendi lisanýydý, kendi bilgisiydi ve onun dünya, evren ve insanoðlunun genetiði hakkýnda etrafýndaki insanlardan daha fazla bildiðini düþünmüyorum. Bugün sahip olduðumuz bilgiye sahip deðildi. Ve bu, onun peygamberliðine zarar vermez; çünkü o bir peygamberdi, bir bilimadamý veya tarihçi deðildi MH: Çaðdaþ Müslümanlar için görüþlerinizin ve Kur'ân'ý ahlak kýlavuzu olarak kullanma þeklinin sonuçlarý nelerdir? AS: Kur'ân'ýn insan bakýþý dinin temel ve raslantýsal özellikleri arasýnda ayrýmsamayý mümkün kýlar. Dinin bazý kýsýmlarý tarihsel ve kültürel olarak belirlenmiþtir ve bugün artýk güncel konularla ilgili deðildir. Örneðin, Kur'ân'da saptanmýþ bedensel cezalandýrmalarla olan durum budur. Eðer Peygamber baþka bir kültürel ortamda yaþasaydý, o cezalandýrmalar büyük olasýlýkla onun mesajýnýn bir parçasý olmayacaktý. Bugün Müslümanlarýn görevi zamanla Kurân'ýn esas mesajýný çevirmektir. HK: Peygamberimiz (s.a.)'in Kur'an'ý oluþturmada önemli rol oynadýðý, Kur'an'ýn içeriðinin Allah'tan, hedef kitleye göre dillendirilmesi ve uygulanmasýnýn Peygamber'den olduðu iddia ve inancýnýn hiçbir delili yoktur. Kur'an-ý Kerim, Hz. Peygamber'in hayatý (siyret) ve hadisler okunduðunda bu iddianýn tamamen hayal mahsulü olduðu, Kur'an'ýn hem mana ve içeriðinin hem de lafýz ve ifadesinin vahye dayandýðý açýk ve kesin olarak anlaþýlýr. Diðer modernistler Kur'an'ýn ifadesinin de Allah'tan olduðuna inanýyor, ancak bu ifade ve hükümlerin tarihsel olduðunu, o günün þartlarýna ve insanlarýna mahsus bulunduðunu, günümüzde ise sözü deðil, maksadý gözönüne alarak çaðdaþ çözümler üretmek gerektiðini söylüyorlardý. Atladýklarý husus ise hem maksadý belirleme hem de kendi belirledikleri maksada göre çaðdaþ söylem ve hüküm üretmenin Ýslam'ýn (dolayýsýyla Allah'ýn) muradýna uygunluðunu nasýl saðlayacaklarý, bundan nasýl emin olacaklarý ve ortaya çýkan dinin nasýl ilâhî olabileceði idi. Süruþ bu problemi kendince þöyle çözüyor: O zaten beþeri idi, biz de aynýsýný yapabiliriz. Bu görüþ yeni sahte peygamberler türetir, ama bu sahte peygamberler dün olduðu gibi bugün de ümmetin rehberi olamazlar. (Devamý var)

5 (Ç.HAK:2343) CUMA 28 AÐUSTOS

6 6 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Baþbuðu mezarýnda mahcup etti MHP sözünün arkasýndadýr Köse MHP yi eleþtirdi EROL TAÞKAN MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý, düzenlediði basýn toplahtýsý ile Baþbakan Ahmet DAvutoðlu nun Bakanlýk teklifini kabul eden MHP Milletvekili Tuðrul Türkeþ i eleþtirdi. Baltacý, Tuðrul Türkeþ in babasý Alparslan türkeþ i mezarýnda mapcup ettiðini ifade etti. Parti merkezinde düzenlediði toplantýda, MHP nin merhum lideri Alparslan Türkeþ in oðlu Tuðrul Türkeþ le ilgili sözlerini de hatýrlatan Bülent Bora Baltacý, AKP, HDP, PKK ittifakýna meþruiyet kazandýrmak amacýyla Türkeþ soy isminden siyasi rant devþirme çabalarý Akp zihniyetinin ilk teþebbüsü deðildir. dedi. Baltacý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; 1980 öncesinin o zor þartlarýn da, idealist insanlar canlarý pahasýna mücadele verirken, Tuðrul efendinin fütursuz davranýþlarýndan rahatsýz olan Ülkücü liderler Baþbuða durumu izah ederler. Baþbuð; " Evlat ile imtihan çok zordur arkadaþlar, Allah-u Teala beni evladýmla imtihan ediyor, siz ne derseniz onu yapalým" der. Baþbuðun bu babacan tavrý kimseye diyecek bir söz býrakmamýþtýr. Baþbuðumuzu mezarýnda bile mahcup eden bu zevattan, Baþbuðun evlatlarý olarak ilahi mahkemede davacý olacaðýmýzý belirtmek istiyorum. AKP, HDP, PKK ittifakýna meþruiyet kazandýrmak amacýyla Türkeþ soy isminden siyasi rant devþirme çabalarý Akp zihniyetinin ilk teþebbüsü deðildir. Hýrsýzlýklarýný bu tenezzül ile kapatamayan bu zihniyet bu sefer Hdp Pkk ittifakýný Tuðrul efendi üzerinden perdelemeye çalýþmaktadýr. Sultan Alparslan ýn "Biz temiz Türkleriz temiz Müslümanlarýz. Bidat nedir bilmeyiz, onun için Allah bizi aziz kýldý" sözünün ete kemiðe bürünmüþ hali olan ülkücüler bu kepazeliðe karþý sessiz kalmayacaklardýr. Parlementer sistem, siyasi partiler aracýlýðýyla Av. Bekir Çetin iþlev kazanmaktadýr. Mevcut siyasi partileri yok sayýp içeride ki yumuþak karýnlara kapý aralarýndan zarf atmak en hafif deyimle zampa- MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin MHP ve Genel Baþkan Devlet Bahçeli hakkýnda yaptýðý açýklamalara cevap verdi. Köse nin, 7 Haziran'dan sonraki süreçte hükümet kurma sürecini kilitleyen partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðu iddialarýna yanýt veren MHP Ýl Baþkaný Çetin, açýklamasýnda þunlarý söyledi; Sayýn vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisi gibi duruþu olmayan bir politika izlemesini beklemiþ olacak ki partimizin politikalarýný çok yanlýþ anlamýþ ve çok yanlýþ yorumlamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinin akabinde ortaya çýkan hükümet formülleri üzerine ilk günkü dik duruþunu her zaman sergilemiþtir. Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduðunu iddia eden "sözde %60'lýk blok" sevdalýlarýnýn aksine eli kanlý terör örgütünün siyasi temsilcileri ile hiçbir þekilde, ister koalisyon olsun ister dýþardan destekleme olsun, bir araya gelmeyeceðini ilk gün söylemiþtir ve hala sözünün arkasýndadýr. Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin HDP destekli MHP-CHPhükümeti olduðunu iddia etmektedir. Çorum vekili olan sayýn Tufan Köse'nin Çorumlu hemþerilerimizin ne düþündüðünü tam olarak kavrayamadýðý da bu iddiasý ile net olarak anlaþýlmýþtýr. Askerimizi, polisimizi haince pusularla-saldýrýlarla þehit eden, yýllardýr Türk milletinin ocaklarýna ateþler düþüren hain bir terör örgütünün takým elbiseli temsilcileri ile birlikte hareket etmemizi beklemek tam bir gaflet ürünüdür. Sayýn vekil insanýmýzýn beklentisinin bu olduðunu iddia ederken acaba gözü yaþlý þehit analarýmýz, babalarýmýz hiç mi gözünün önüne gelmemektedir? Sayýn vekil bu iddiayý ortaya atarken kurþuna dizilmiþ silahsýz askerlerimizi hiç mi düþünmemektedir? Sayýn vekil milletimizin böyle bir beklentisi olduðunu iddia ederken eþinin yanýnda baþýna kurþun sýkýlarak þehit edilen askerimizin kanlar içinde yerde yatan halini hiç mi göz önüne getirmemektedir? Ancak CHP'nin daðda teröristlerle gezen vekilini, KCK'lýlarýn avukatlýðýný yapan genel baþkan yardýmcýlarýný düþündüðümüzde hala bu partinin rozetini yakasýnda taþýyan sayýn vekilden bunlarý beklemenin de nafile olduðunu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi; teröristlere, siyasi uzantýlarýna ve destekçilerine karþý olan duruþunu bugüne kadar bozmadýðý gibi bundan sonra da bozmayacaktýr. Her zaman sadece Türk milletine güvenmiþ ve Türk milletinden gücünü almýþ Milliyetçi Hareket Partisi 40 yýlý devirmiþ siyasi çizgisini bozmadan, aldatanlara, satanlara raðmen yoluna dimdik devam edecek ve her zaman büyük Türk milletinin umudu olmaya devam edecektir. CHP milletvekilleri Tufan Köse, Kýrþehir de MHP ye yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Tufan Köse (Çorum), Muhammet Rýza Yalçýnkaya (Bartýn), Ýrfan Bakýr (Isparta) milletvekilleri Kýrþehir CHP teþkilatý ile bir araya gelerek neden koalisyon hükümetinin kurulmadýðýný anlattý. CHP li yetkililer Kýrþehir'de sivil toplum kuruluþlarý (STK) ile bir araya gelerek, neden koalisyon hükümetinin kurulamadýðýný halka anlatacaklar. Kýrþehir CHP teþkilatýnda konuþan ve yaþanan süreci anlatan Çorum milletvekili Tufan Köse, yaptýðý konuþmasýnda CHP nin imamhatiplilerle hiçbir sorununun olmadýðýný söyledi. Köse, Parti teþkilatýmýzla birlikte yaþanan süreci halka tam anlamý ile anlatacaðýz. Örgütlerimizle bir araya gelerek yaþanan süreci paylaþýyoruz. Ýki buçuk aylýk süreçte Türkiye nin ve siyasetin önünü kilitleyen süreç 7 Haziran akþamý baþladý. Süreç Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný'nýn açýklamasý ile ortaya çýktý. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi demeyeceðiz biz, Devlet Bahçeli diyeceðiz. Devlet Bahçeli koalisyonla ilgili hükümet kurmakla ilgili hiçbir oluþumun içerisinde olmayacaðýný söyledi. CHP tabaný süreci çok iyi izliyor. 13 yýl devam eden iktidara sandýkta mesaj verildi. Ýnsanýmýzýn beklentisi; 'CHP-MHP bir koalisyon kursunlar HDPdýþarýdan desteklesin.' Sonuçta HDP, terör ve terör örgütü ile kendisine kalýn çizgiler çiziyorsa 6 milyonun üzerinde oy aldý. 80 milletvekili ile temsil edilen meþru bir partidir bu þartlarda kurulacak hükümet bu iktidar döneminde çýkartýlan antidemokratik yasalardan ülkemizi temizlesin dedi. "CHP NÝN ÝMAM-HATÝPLÝLERLE HÝÇBÝR SORUNU YOK" Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþmelerini CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun tüm teþkilatlara anlattýðýný ifade eden Köse, konuþmasýna þöyle devam etti: 5 oturum halinde devam eden koalisyon görüþmeleri baþladý. En son oturumda Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 3 aylýk bir seçim hükümeti önerisinde bulundu. Türkiye nin ekonomik, terör ve dýþ politika sorunlarý var. Seçmenin iradesi bu sorunlarý çözecek bir iktidar istiyor. Yeniden seçim deðil, terörü azdýrarak ya da baþka yolla acaba tek baþýna iktidara gelebilecek bir çoðunluðu saðlayabilir miyiz diye düþünülüyor. Özellikle Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bu fikirde seçim hükümetinin ülkede hiçbir sorunu çözmeyeceðini bildiðimizden teklifi reddettik. Bunu ise bu þekilde anlatmýyorlar. Eðitim sorununda anlaþmadýk yerine 'CHP imam-hatiplileri istemiyor' diyorlar. Eðitimdeki týkanýklýðý çözmek istiyoruz. Ýmam-hatiplilerle hiçbir sorunumuz yok CHP yetkilileri, Kýrþehir'de STK'larla görüþerek yaþanan süreci anlatacaklar.(ýha) Tüm muhaliflerle birlikte AKP den hesap soracaðýz EROL TAÞKAN 7 Haziran seçimleri sonrasý yaþanan koalisyon çalýþmalarýný anlatmak için Çorum'a gelen CHP'li milletvekilleri, 1 Kasým seçimlerinde tüm muhalif güçlerle birlikte hareket edip, AK Parti'den hesap soracaklarýný açýkladý. CHP Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, ziyaret ettiði CHP Ýl Baþkanlýðýnda basýn toplantýsý düzenleyerek, partisinin koalisyon çalýþmalarýný ve yeni seçimlere yönelik stratejilerini açýkladý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým yaptý. Misafir milletvekillerinden ilk sözü alan Tur Yýldýz Biçer, açýklamasýnda CHP'nin 7 Haziran seçimlerinde söylediði hiç bir sözden dönmediðini ve bugün de aynýsýný söylediðini ifade etti. En samimi ve BURAK YALÇIN Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suledere ile birlikte Kamu-Sen Ýl Temsilciliði'ni ziyaret etti. CHP'li vekilleri Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül ve Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök karþýladý. "ADALET TE- RAZÝSÝ ÞAÞTI' Kamu-Sen olarak adalet çizgisinden hiç sapmadýklarýný belirten Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim- Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn,"Türkiye Kamu-Sen olarak bizler hak yolundan, adalet çizgisinden, milletin çizgisinden sapanlara, her zaman, her türlü kayýplar yaþamasýna raðmen dimdik durarak ve bu mücadeleyi direnç merkezi olarak vermiþ bir sivil toplum örgütüdür. 13 yýldýr bir AKP iktidarý ile karþý karþýyayýz. Sürekli ötekileþtirilen, ayrýþtýrýlan bir kesim haline geldik. Sýðýnacaðýmýz tek yer yargý. Yargýda muvaffak oluyorsunuz. Yargýnýn kararlarý yerine getirilmiyor, etkisizleþtiriliyor. Kamu çalýþan- CHP Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, Çorum da parti binasýný ziyaret etti. Toplantýya bazý parti yöneticileri katýldý. tutarlý yaklaþýmý ti. nin uzlaþýn mesajý verdiðini, CHP'nin sergilediðini dile getiren Biçer, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip CHP Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre de konuþmasýnda, 7 Hana tabanýn itirazlarý- raðmen CHP'nin kapýlarýný kapatmayýp, ül- Erdoðan'ýn hükümet ziran seçimlerinin Türk kenin kazancýný ön kurma görevini CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'na vermeyerek hak gaspý yaptýðýný aktardý. "400 vekil vermediðimiz için düðmeye bastýlar ve ülkeyi teröre siyasi hayatýnýn en güzel temsil sonucunu ortaya koyduðunu tespit ederken, "Emanet oy olmaz ama bunu da yaþadýk." sözleriyle, emanet oylarýn da yaþandýðýný, CHP'li seçmenlerin bir planda tuttuðunu ifade etti. AK Parti Genel Baþkaný'nýn 45 günlük süreyi boþu boþuna geçirdiðini de sözlerine ekleyen Emre, 10 günlük toplantý yapýldýðýný, boðdular." diyen Biçer, kýsmýnýn tercihlerini geri kalan sürenin ise AK Parti'ye karþý muhalefet eden tüm güçlerle baþka türlü yansýttýðýný söyledi. oyalamalarla geçirildiðini iddia etti. Emre, 1 birlikte hareket edip, Emre, CHP'nin % Kasým seçimlerinde AK Parti'den hesap soracaklarýný, tek hedeflerinin CHP'yi bu süreçten birinci parti çýkarmak olduðuna iþaret et- 25 oy almýþ olmasýna karþýn, büyük bir kitlenin de sempatisini kazandýðýný aktardýðý konuþmasýnda milli irade- Türkiye'nin yeni Baþbakaný'nýn Kemal Kýlýçtaroðlu olacaðýný belirterek, konuþmasýný tamamladý. Kamu Sen'e AK Parti ye karþý iþbirliði teklifi Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, Kamu Sen7i ziyaret etti. larýnýn sadece hukuk mücadelesi ile ilgili sorunlarý yok. Ekonomik ve sosyal alanda da ciddi problemleri var. Bu talepleri dile getirecek olan siyasi partilerdir. Adalet terazisi þaþmýþ durumda. Dolayýsýyla sizden isteyeceðimiz en büyük destek bütün unsurlarýnýzla ilgili bakanlýk mensuplarýna somut bir þekilde duran yargý kararlarýnýn uygulanmasý ve kamu çalýþanlarýnýn taleplerinin ilgili yere bildirilmesi. Bu noktada desteðinize ihtiyacýmýz var. Kamu-Sen olarak nazik ziyaretinizden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. " dedi. 'BU ÜLKE HE- PÝMÝZÝN' Ziyarette konuþan CHPÝstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise,"bu ülke hepimizin. Türkiye coðrafi olarak kimsenin imkân sahibi olamayacaðý imkanlara sahip. Bu ülkede yaþayan insanlarýnda birlik, huzur içerisinde ülkenin kalkýnmasýna, geliþmesine yönelik bir kalkýnma modeli ile hareket etmesi gerektiðine inanýyoruz. Geçen seçimde eðitim konusu bizim önceliklerimizden birisiydi, bu seçimde de buna yer vereceðiz. Eðitim durmadan deðiþtirildi. Bir ülkenin en büyük kalkýnmasýný, geliþmesini saðlayacak en önemli temel þey eðitimdir. Ortak payda budur. Önümüzde bir seçim var, temennimiz huzur içerisinde bir seçim geçirmek." Diye konuþtu. AK PARTÝ'YE HODRÝ MEYDAN 13 yýllýk AKP iktidarýnýn millet için bir eziyet olduðunu savunan CHP ve Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer de, "Süreç hepimiz için, 13 yýldan beri eziyet. 7 Haziran'dan sonrada 400 vekili vermediðimiz için, aba altýndan sopa gösterdiler. 7 Haziran'dan sonrada abayý da kaldýrdýlar, sopa direk olarak bütün muhalif güçlerin üstünde. Kamu çalýþanlarýnýn, emekçilerin, ülkenin bir þekilde var olmasýný, yol almasýný isteyen, ülkesini seven yurtseverlerin üstünde. Net olarak bu baský hissediliyor. Bu süreç içinde bizde boþ durmayacaðýz. Madem yenilen pehlivan güreþe doymaz, hep birlikte hodri meydan diyeceðiz. Bu baskýyý daha aza indirmek için, baskýnýn uygulandýðý düzeyi geniþleterek süreci devam ettirmek zorundayýz hep beraber. Bundan sonraki söylemlerimizde kesinlikle AKP karþýtý olarak bir söylem birliði geliþtirmek zorundayýz. Gerçekten ülkenin bu içinde bulunduðu kaos ortamýndan, sivil darbeden kurtulmak istiyorsak, daha net ve somut adýmlar atmak zorundayýz." Þeklinde konuþtu.

7 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Siyasetçiler topu taca attý Þehit ailesini sevindirdi Sungurlu Ayaðý Büyük Köyü nde bulunan þehit mezarý yenilendi. Mersin'in Mut Ýlçesi'nde 27 Nisan 1995 yýlýnda þehit olan 1973 doðumlu Zeki Kuzolukoðlu'nun ailesi Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e ulaþarak yardým istedi. Ayaðý Büyük Köyü nde bulunan Þehitlerinin mezarlýðýnýn mermerlerinin kýrýlýp döküldüðünü, bayrak direðinin çürüdüðünü ve kýsa olmasýndan dolayý da Türk Bayraðýnýn aðaçlarýn arasýnda görünmediði söyleyen Kuzolukoðlu'nun ailesi, "Þehidimizin mezarýnýn bu hali bizleri üzmektedir. Baþkaným Þehitlerimize sahip çýkan biri olarak, mezarlýðýmýzýn yeniden mermerden yapýlýp, daha büyük çelikten paslanmaz direk ve bayraðýmýzýn yenilenmesi için yardým istiyoruz" dediler. Bu talebi geri çevirmeyen Baþkan Þahiner, þehit mezarlýðýnýn yeniden mermerden yapýlmasý, çürüyerek yýkýlmaya yüz tutmuþ bayrak direðinin ve bayraðýnýn deðiþtirilmesi için talimat verdi. Baþkan Þahiner in talimatý üzerine belediye ekipleri köye giderek þehit mezarýnýn mermerlerini yenilerken, 4.5 metre uzunluðunda paslanmaz çelikten yapýlan bayrak direðini de yeniledi. Memnuniyetini dile getiren baba Ýsmet Kuzolukoðlu, anne ElmasKuzolukoðlu ve Þehidin eþi Sevim Kuzolukoðlu, Belediye Baþkaný Þahiner e teþekkür ettiler. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de, Þehit Annelerimizin, babalarýmýzýn istekleri bizler için emirdir. Her konuda yanýnýzdayýz diye konuþtu.(ýha) Engelliye akülü araç Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner, engellilere yaptýklarý yardýmlarla engellilerin hayatýný kolaylaþtýrýyor. Yasemin Ergiþi Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek iki aydýr hastanede yatan ve yeni taburcu olup ancak alt tarafý felçli olmasýndan dolayý devamlý yataða mahkum olan babasý Salih Karaaytu için akülü araba istedi. Baþkanýmýzý ilk defa ziyaret ediyorum ve kendisiyle ilk kez konuþuyorum diyen Yasemin Ergiþi, "Babam için heyecanlýydým. Baþkanýmýzýn akülü arabayý vereceðini bilemiyordum. Baþkanýmýz Þahiner makamýnda beni güleryüzle karþýlayarak isteðimi dinledi" dedi. Baþkan Þahiner geçmiþ olsun dileklerini ilettikten sonra yetkili personellere talimat vererek hemen akülü Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner, engellilere yaptýklarý yardýmlarla engellilerin hayatýný kolaylaþtýrýyor. arabanýn tahsis edilmesini istedi. Makam odasýna getirilen akülü arabayý Baþkan Þahiner Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç ile birlikte Yasemin Ergiþi'ye teslim ederek, "Babaný artýk sevindirebilirsin" dedi. Baþkanýmýzdan Allah razý olsun diyen Yasemin Ergiþi, "Ne muradý varsa Allah'ým versin. Babam gizli tansiyonla 5 kez felç geçir- di. Annemde, babama üzülürken tek taraflý felç geçirdi. Bastonla yürüyor" þeklinde konuþtu. Baþkan Abdulkadir Þahiner personele ayrýca talimat vererek akülü arabayý belediye aracýyla birlikte Demirþeyh'e götürerek teslim edilmesini saðladý. Ýlçemizde de çok sayýda engelli vatandaþýmýz var diyen Þahiner, "Hayatýn insana neler getireceði hiç belli olmuyor. Bugün saðlýklý gezerken, yarýn ayný durumda bizler de karþýlaþabiliriz. Sungurlu için planladýðýmýz bütün projelerimiz engelli vatandaþlarýmýzýn da rahatlýkla kullanabileceði þekilde tasarlanmaktadýr. Belediyemizin bu konudaki hassasiyeti devam edecek." þeklinde konuþtu.(ýha) 7 Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Þube met kurmam demesi abesle iþtigaldir. Baþkaný Mustafa Bulut, birlik ve berabermadem sahaya çýktýnýz, o zaman top oylik mesajý verdi. nayacaksýnýz. Mýzýkçý çocuklar gibi saha kenarýna çekilip ben oynayamam diyeesnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESmezsiniz. Piyasalardaki bu olumsuzluðu DER) Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bune parti baþkanlarý ceplerinde hissedelut, 7 Haziran seçimleri sonrasý koalisyon cekler, ne yüksek bürokratlar ne holding çalýþmalarýnýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmapatronlarý. Sadece sosyal kesim olan iþçi, sýnýn Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi çiftçi, dul, yetim, emekli ve bu vatandaþpartilerin sorumluluktan kaçtýklarýný belarýmýzdan gelir saðlayan esnaf ve sanatlirterek, "Birlik ve beraberliðin þimdi dekarlarýmýz bedel ödeyeceklerdir. Bu beðilse peki ne zaman" diyerek sert bir dildeli ödemek ve milletimize ödetilmesini le eleþtirdi. istemiyoruz. Seçimlerin ardýndan milletin iradetopu taca attýnýz. Sizleri seçip mecsini hatýrlatarak kaolisyon kurma zorunmustafa Bulut lise gönderen halkýmýzý kontripiye de býluluðuna dikkat çektiklerini hatýrlatan Burakýp, osfayta düþürdünüz. Bu iþ koalisyonla olmaz lut, "Ancak gelinen noktada tüm siyasi partilerin hiç deyip verilen tertemiz oylarýný çöpe atýp hadi yeniden biri bu sorumluluðu dikkate almadýklarýný halkýmýzýn seçime gidelim diye halkýmýzla dalga geçtiniz. Þimseçimlerde verdiði biz artýk aranýzda gerginlik, ihtiras di sormazlar mý adama 1 Kasým 2015 tarihinde yapýhýrs söz düellosu istemiyoruz huzur istiyoruz gelin lacak seçimde yine ayný tablo çýkarsa, hadi yeniden bizi birlikte yönetin mesajýný algýlamakta zorlandýkseçime mi gidelim diyeceksiniz. larý görülmüþtür. Ülkemiz zor ve kritik bir dönemden geçerken, 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra bu beliraskerimize polisimize saldýrýlar olurken her gün þehit sizlik ortamýnda Dolar 2,78 Avro da 3.09 fýrlamýþ, ülcenazeleri gelirken, hem ekonomik, hem de terör yankemiz menfaatleri için bir araya gelipte bir hükümet gýný varken parti menfaatlerini bir kenara býrakýp ülke çýkartamayan siyasi partilerimiz sayesinde bugün domenfaatleri için uðraþýp dosta düþmana karþý kenetlelar 3,00 TL ye Avro 3,40 TL seviyelerinde olduðunu nip bir olduðumuzu ve birlikte olduðumuzu ilan edip ve bu belirsizlik ortamýnda yeni yapýlacak seçim ekobir hükümet ortaya çýkarsaydýnýz kötümü olurdu.? Bu nomisinde döviz kurlarýnýn nereye kadar gideceðinin ülke insaný için yapacak bir fedakarlýðýnýz yok muyde meçhul olduðu hemen toparlanamamamýz halinde du? durumun hiç iç açýcý olmadýðý ortaya çýkmýþtýr Birlik olmaya ihtiyacýmýzýn her zamankinden SAHAYA ÇIKTIYSANIZ TOPUNUZU OYdaha fazla olduðu bu günlerde þahsi menfaatleri bir NAYIN kenara býrakýp ülke menfaatleri için çalýþýn. Bugün bazý partilerin koalisyona girmem, hükü- Öztürk, haberleri yalanladý Terör eylemleri açýsýndan kritik illerbölgenin içinde bulunduðu sosyal þartlara den Bitlis in Valisi hemþehrimiz Orhan uygun, sosyal yardým ve geleneksel Öztürk, hakkýnda Hürriyet Gazetesi nin STK lar baþta olmak üzere eðitim, saðlýk, dünkü sayýsýnda yer alan haberin gerçeði engelliler gibi sosyal konularda çalýþan vayansýtmadýðýný söyledi. kýf ve derneklere, çocuklara, gençlere, güvenlik konusunda çalýþan kurumlara verialeyhinde çýkan haberi yalanlayan len cüzi desteklerdir. Gençlerimiz, öðrencivali Öztürk, kamu hizmetlerinin denetlenlerimiz, esnaflarýmýz ve 300 muhtarýmýz mesi açýsýndan gazetecilerin önemli bir göbaþta olmak üzere yerel yöneticilerin kültür revi yerine getirdiðini fakat meslek ilkelegezilerine, irfan, edep ve ahlak konusunda riyle baðdaþmayan, algý yönetimini hedefyapýlan çalýþmalara Valiliðimizce katký saðleyen yayýnlarýn gazetecilik mesleðine de lanmýþtýr. zarar verdiðini vurguladý. Sosyal alt yapýya yapýlan farklý uygu Tek taraflý hazýrlanan haberde, halamalar eksik ve yanlýþ deðerlendirilebilberciliðin en temel ilkelerinden biri olan Orhan Öztürk mektedir. Bu açýdan ilin bu konudaki kurum karþý tarafa da söz hakký verme kuralý ihlal ve kuruluþlarýndan bilgi almak mümkündür. edilmiþ, haber metninde cevap hakkým kullandýrýlmabu tür eðrisi doðrusu tartýþmalý iddialar bölgedeki idari mýþtýr diyen Vali Öztürk, bu yayýnlarla ilgili kamu ve inisiyatifleri bloke edebilecek, sonuçta vatandaþý sýkýntýmedyanýn özdenetim mekanizmalarýna baþvuracaðýný ya sokabilecek tavýrlara, sýkýntýlarý da çözecek çözümlebelirtti. rin üretilmemesine yol açabilir. Yapýlan hizmetleri ve harcamalarý yerinde görmek ÝHALELER DAVETÝYE YERÝNE AÇIK isteyen medya mensuplarýný Bitlis e davet eden Vali ÖzUSULDE YAPILDI türk ün açýklamasý þöyle: Yapýlan ihalelerin davetiye yerine açýk usulde ya Ulusal yayýn yapan bir gazetemizde ve bazý interpýlmasý, kamu kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýmýnet sitelerinde yayýnlanan Bitlis Valiliði ile alakalý haberna yönelik uygulamalar özellikle güvenlik yollarý yatýlerde; 5 milyon liralýk usulsüz harcama yapýldýðý, öderýmlarý her valilikte olduðu gibi hassasiyetle yürütülmüþneklerin kurutulduðu, pahalý yýlbaþý hediyeleri alýndýðý, tür. valilik aracýnýn Ýstanbul da tutulduðu þeklinde iddialar HEDÝYELER, GETÝRÝLEN HEDÝYELERLE yer almýþtýr. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerimiz her ilde olduðu gibi geçtiðimiz ay Bitlis Valiliðimize de gelerek rutin incelemelerde bulunmuþlardýr. HARCAMALAR ÝDARÝ GELENEKLERE, MEVZUATA, SOSYAL ÞARTLARA UYGUN Yapýlan harcamalar idari geleneklere, mevzuata, EÞDEÐER Valiliðimizin temsil makamý oluþu sebebi ile ilin seçilmiþ ve atanmýþ üst düzey bütün yöneticilerine ayrým yapýlmaksýzýn getirdikleri hediyelere eþ deðer yýlbaþý hediyesi alýnýp verilmiþtir. Tasarruflu olmak para harcamamak deðildir. Yönetmek harcamaktýr. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: (Ç.HAK:2337) ev dýþý tüketim lider firma KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:70 - ÇORUM Tel: Faks: web:

8 8 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Ambalaj atýklarý milli servet Mustafa Kafa Çorum da ambalaj atýklarý kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak ekonomiye yeniden kazandýrýlýyor. Atýk yað ve atýk pil toplama kampanyalarýný baþarýyla yürüten Çorum Belediyesi, son olarak hayata geçirdiði ambalaj atýklarýnýn geri dönüþüm projesiyle de hem geleceðin geri kazanýlmasýnda hem de doðal kaynaklar ve çevrenin korunmasý noktasýnda katký saðlýyor. Ocak ayýnda Buharaevler ve Üçtutlar mahallelerinde baþlatýlan pilot uygulama ile muhtarlýklar ayný zamanda siteler ve apartmanlara yerleþtirilen ambalaj konteyner ve iç mekan kutularý ile toplanan ambalaj atýklarý belediyenin yetki verdiði Elit Çevre Mühendislik firmasý tarafýndan düzenli bir þekilde bulunduðu yerden alýnarak geri dönüþüme kazandýrýlýyor. Ambalaj atýklarý toplama ve geri dönüþüme kazandýrma projesi kapsamýnda bugüne kadar bin ton ambalaj atýðý toplandý. Proje kapsamýnda vatandaþlarý da bilinçlendirmeye yönelik çalýþmalarda yapýyor. Doðal kaynaklarýn sýnýrsýz olmadýðý günümüzde bu kaynaklarýn doðru þekilde kullanýlmamasýnýn gelecekte tükenmesine sebep olacaðýna dikkat çeken Elit Çevre Mühendislik yetkilisi Çevre Mühendisi Mustafa Kafa, bu durumu göz önüne alan dünya ülkeleri bunun için çalýþmalarýna hýz kazandýrdýðýný söyledi. Bu çalýþmanýn en önemlilerinden birisinin de geri kazaným olduðunu dile getiren Kafa, bu þekilde üreticiler ve ülkelerin kaynak israfýný önlemek ve ortaya çýkabilecek enerji krizleri ile baþ edebilmek için atýklarýn geri dönüþtürülmesi ve tekrar kullanýlmasý için çeþitli yöntemler aradýðýný ve geliþtirdiðini ifade etti. Özellikle geliþmekte olan ülkeler doðal kaynaklarýndan maksimum düzeyde yararlanmasý için geri dönüþüme büyük önem vermesi gerektiðini anlatan Kafa, Bunun için devletlerin yeterli yasal altyapýlarla yatýrýmlarýn önünü açmalýdýr. Ülkemizde ise atýk yönetimi ve geri dönüþüm sektörü hem özel sektörün hem de yerel yönetimlerin katkýlarýyla 5 milyar Euro luk bir pazar haline gelmiþ durumdadýr. Bu noktada atýlan en büyük adýmlardan birisi ise son günlerde yayýnlanan Ulusal Geri Dönüþüm Eylem planýdýr yýllarýný kapsayan eylem planý yatýrýmcýlar için büyük fýrsatlar sunmaktadýr.eylem planýnda Türkiye'de üretilen atýklarýn yarýsýndan fazlasý geri kazanýlabilir özelliðe sahip olduðu belirtilerek, geri dönüþümün ulusal refahýn arttýrýlmasý konusunda büyük potansiyel taþýdýðý ifade edildi. Geri dönüþüm konusunda gelecek dönemde yapýlmasý gereken çalýþmalar için bir yol haritasý çizme amacýný taþýyan eylem planýnýn hedefleri arasýnda toplumun tüm kesimlerinde geri dönüþüm bilincini oluþturmak, ilgili mevzuatý geri dönüþüme yönelik olarak geliþtirmek, atýklarýn etkin bir þekilde geri dönüþtürülmesi için gerekli altyapýyý oluþturmak, geri dönüþüm konusunda finansal destek saðlamak ve atýk üretimini kayýt altýna alarak etkin bir denetim sistemi kurmak yer aldý. 54 eylemden oluþan plan çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içinde, kim tarafýndan ve hangi kurum veya kuruluþun iþbirliði ile uygulanacaðý tanýmlanmýþ bulunmaktadýr dedi. Ayrýca evsel atýklar ile ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrýlmasýnýn Çorum Belediyesinin yapacaðý katý atýk tesisinin deponi alanýnýn kullaným ömrünü uzatacaðýný dile getiren Kafa, yapýlacak olan katý atýk deponi alanýnýn ambalaj atýðý gibi hacimli malzemelerle dolmamasý gerektiðine iþaret etti. Yapýlan tesisin maliyetinin çok yüksek olmasý nedeniyle Çorum Belediyesine ait Katý Atýk Tesisinin ömrünü uzatmak için bu projeyi hayat geçirmiþ bulunmaktadýr þeklinde konuþtu. Geri dönüþümün çevreye olan etkisi hakkýnda da açýklamada bulunan Kafa, Geri dönüþümün en büyük avantajý doðal kaynaklarýmýzý korumamýza yardýmcý olmasýdýr. Kullanýlan metaller, plastikler, kaðýtlar, cam türevi malzemeler uzun yýllar doðada kalýp topraðýn verimini düþürebilmektedir. Geri dönüþümde hem doða korunmuþ olur hem de sektörel açýdan ham madde maliyetleri düþürülmüþ olur. Bütün bunlarýn yanýnda enerji verimliliðini artýrýr. Birkaç örnekle geri dönüþümün çevreyi nasýl korumakta olduðunu görebiliriz. Doðada cam þiþe 4 bin yýlda, plastik bin yýlda, ciklet beþ yýlda yok olmaktadýr.1 ton cam atýðýn geri dönüþümü ile 100 litre petrol tasarrufu saðlanmakta.1 ton lastik atýðýn geri dönüþümü ile yüzde 95 oranýnda enerji tasarrufu saðlanýyor. Dünya kaðýt tüketiminin yarýsý geri kazanýlsa her yýl 8 milyon hektar orman alaný korunabilir.alüminyum atýklar geri kazanýldýðýnda kirletici baca gazý emisyonu yüzde 99 azalmakta. 1 ton kaðýt/karton atýðýn geri dönüþümü ile 17 aðacýn kesilmesini önlemek mümkün ifadelerini kullandý. Çevre Mühendisi Mustafa Kafa, yaþadýklarý en büyük sorunun ise ambalaj atýklarýnýn halen lisanssýz çalýþan firmalara veriliyor olmasý ve kayýt dýþý firmalarýn piyasada aktif olarak boy göstermesi olduðunu dile getirdi. Çorum Belediyesi nin çevreye ve geleceðe dönük çalýþmalardaki duyarlýlýðýnýn kendilerine çalýþma azmi verdiðini anlatan Kafa, Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü bu konuya çok önem veriyor. Toplanan atýklarla ilgili haftalýk rapor alýyor ve bizi daha iyi performans göstermemiz konusunda motive ediyor. Destekleri için belediye baþkanýmýza teþekkür ediyoruz Ayrýca lisanssýz çalýþan iþletmelerin haksýz rekabet oluþturmamasý için Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü denetimlerini yaparak gerekli desteði göstermektedir. Firma olarak gerek Çorum Belediyesi gerekse il müdürlüðümüzde sürekli diyalog halindeyiz. Tüm bunlarýn yaný sýra en büyük desteði halkýmýzýn göstermesi gerekmektedir. Geleceðimiz olan çevrenin korunmasý açýsýndan daha duyarlý olarak atýklarýn ayrý biriktirmeleri ve en yakýn atýk kutusuna atýlmasý ve bunun bir alýþkanlýk haline getirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri en büyük temennimizdir. Ayrýca marketlerin, sanayi kuruluþlarýnýn ambalaj atýklarýný mevzuata uygun þekilde yetkili firmalara vermeleri de bizler için büyük önem arz etmektedir. Ambalaj atýklarýnýn toplanmasý ve geri dönüþüm konusunda geliþmeleri yakýndan takip etmekte, çalýþmalarýmýzý geliþtirerek yola devam etmekteyiz. Gerek ülke ekonomimize gerekse çevreye olan katkýsýndan dolayý konu hepimiz için önem arz etmektedir. Bu konuda da gerek bireysel gerek kurumsal olarak herkesin duyarlý olup, üzerine düþeni yapacaðýný düþünüyoruz açýklamasýnda bulundu. Mana ve Maksat Ekseninde Kur an Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Mavi Marmara Seminer nda her hafta Cuma akþamý Hafýz Yusuf Demirel tarafýndan gerçekleþtirilen Kur'an-ý Kerim tefsiri derslerine devam ediyor. Bu hafta düzenlenen seminerde 'Mana ve Maksat Ekseninde Kur'an' konusu iþlendi. Ayetler ýþýðýnda düzenlenen seminerde özetle þu bilgilere yer verildi: 1-Kur'an Allah'ýn hayata müdahalesi ve ilahi rehberlik ilkesidir.(bakara-185) 2- Dünyada devlet, ahrette cennet vaat eder. Ýnsanlýðýn ebedi saadet ve selametini (kurtuluþ ve mutluluðunu) temin eder. Aktif hayatýn dýþýna atýlýrsa insanlýðýn hüsranýdýr.(mü'minun-1,11) 3-Kur'ansýz hayat ölüdür. Ondan uzak insanlýk fiþi çekilmiþ makine gibidir ve iflas etmiþtir.(þura- 52) 4-Lafzý ceset, anlamý ruhtur. Ruhsuz ceset ölü, Manasýz lafýz statik/ duraðan, iþlevsiz ve yetersizdir.(bakara-121) 5-Lafzý; Dil, göz ve kulakla, manasý; kalp ve akýlla, maksadý ise; hayatýn tümüyle yaþanarak hakký ile okunmuþ olur. 6-Sadece dille-gözle okumak ve dinlemek yetersizdir. Týpký; Ýlacýn adýný söyleyip þifa beklemektir. Yemekleri sayýp doyacaðýný sanmaktýr. 7-Kur'aný; Akýl anlamak/bilmekle, kalp; iman edip onaylamakla, tüm organlar gereðini yapýp isbat etmekle yükümlüdür.(yusuf-2),(zuhruf-43,44) 8-Onu sadece dua, bereket ve sevap makinesi görmek yanlýþtýr. 9-Uyulacak ve uygulanacak evrensel bir hukuk, hayat kitabý ve kulluk programýdýr. 7x24 ahlak ilkesi olarak kabullenmedikçe insanlýða bir faydasý olmayacaktýr.(2/177) 10-Uygulamaya geçmeyen plan, program ve projenin anlamý/önemi yoktur. Hafýz Yusuf Demirel ÝHH da Kur'an-ý Kerim tefsiri derslerine devam ediyor. Sanayi Sitesi 27. Cadde de bulunan iþyerlerinin önünde bulunan mezbelelik alanda çevre düzenlemesi yapýldý. Belediye deðil, esnaf yaptý! 5 bin öðrenci kurslara katýldý Çorum Belediyesi tarafýndan 24 Haziran'da Gençlik Merkezlerinde baþlatýlan Yaz Kurslarý, 22 Aðustos Cumartesi Günü sona erdi. 5 bin 596 öðrenci yaz kurslarýný baþarýyla tamamladý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi'nin, açmýþ olduðu yaz kurslarý sayesinde öðrencilerin yaz tatilini daha verimli ve daha eðlenceli geçirdiðini ifade eden Muzaffer Külcü, "Gençlik Merkezlerimizde eðitime destek kurslarý, sanat ve yetenek kurslarý, spor kurslarý, Kur'an-ý Kerim dersleri gibi çok sayýda alanda öðrencilerimize kurslar verdik. Gitar baðlama, akýl oyunlarý, mental, drama, model uçak, fen bilgisi, matematik, Türkçe, Ýngilizce ve sosyal bilgiler alanlarýnda kendilerini geliþtirmek isteyen gençlerimiz de bu merkezlerimize gelerek buralardan istifade ettiler. Biz sosyal belediyecilik anlayýþý ile geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi yarýnlara hazýrlýyoruz." dedi ve 2016 yýlý yaz döneminde bu sayýnýn artmasýný temenni ettiklerini vurguladý. Binlerce Çorumlu Çanakkale yolunda Ramazan ayý öncesi 1600 Çorumluyu Çanakkale'ye götüren Çorum Belediyesi, kültür gezileri kapsamýnda düzenlediði Çorum Ecdadýnýn Ýzinde Çanakkale Yollarýnda projesiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda 2250 Çorumlu yu daha Çanakkale'ye götürüyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, bu yýl Çanakkale'yi görme fýrsatý bulamamýþ 1600 kiþiyi Çorum'dan Çanakkale'ye götürdüklerini ve 1 Eylül 2015 ile 14 Ekim 2015 tarihleri arasýnda 2250 kiþiyi daha götüreceklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Özellikle terörün ve bölücülüðün týrmandýrýlmaya çalýþýldýðý þu günlerde bütün vatandaþlarýmýzýn Çanakkale gibi, birliðimizi ve bütünlüðümüzü temsil eden paydada buluþmasýný temenni ederim. Çanakkale bizim millet ruhumuzun yattýðý yerdir. Biz de, bu düþünce ve sosyal belediyecilik anlayýþýyla hareket ederek Çorum'da yaþayan ve Çanakkale'yi görme imkaný bulamamýþ vatandaþlarýmýzý Çanakkale'ye götürüyoruz. 14 Ekim 2015'te ikinci turun son kafilesinin de Çanakkale'ye gidip dönmesiyle bu sene toplamda 3850 vatandaþýmýz Çanakkale ruhunu yerinde görmüþ ve yaþamýþ olacak." dedi. Baþkan Külcü, Çanakkale'ye gitmek isteyen Çorumlularýn, mahalle kültür merkezlerine veya Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne giderek baþvuru yapabileceklerini söyledi. HARUN SERDAR AKKAYA Sanayi Sitesi nde mezbelelik alan çevrne esnafý tarafýndan güzelleþtirildi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 27. Cadde de bulunan iþyerlerinin önünde insan boyunda otlarýn yükseldiði alana çevre düzenlemesi yapýlmasý için harekete geçildi. Çorum Belediyesi ne baþvuran çevre esnafý, uzun bir süre bekledikten sonra olumlu bir netice alamayýnca harekete geçti. Mezbelelik alanda bulunan otlar temizlenerek çevre düzenlemesi yapýldý. Bölgeye mey- Yaz Kurslarý, 22 Aðustos Cumartesi Günü sona erdi. 5 bin 596 öðrenci yaz kurslarýný baþarýyla tamamladý. Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda 2250 Çorumlu yu daha Çanakkale'ye götürüyor. Çanakkale'ye gidecek olan Çorumlular rehberler eþliðinde, birinci gün Gelibolu Yarýmadasý'na geçerek en kanlý çarpýþmalarýn yaþandýðý cepheleri, tabyalar ve þehitlikleri gezecekler. Gezinin ikinci günü Çanakkale þehir merkezi ve burada bulunan Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi, Aynalý Çarþýyý gibi yerleri gezdikten sonra Bursa'ya geçerek burada da Orhangazi, Osman Gazi Türbelerini ziyaret edecekler. Geziye katýlan vatandaþlar son olarak Bursa Ulu Cami ziyaretinde bulunup Çorum'a doðru yola çýkacaklar. Gelenek devam ediyor Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin organize ettiði sünnet þöleni sünnet þöleni 30 Aðustos Pazar günü gerçekleþtirilecek. Dernek Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun verdiði bilgiye göre, hayýr çarþýsýna baþvuru yapan ailelerden ihtiyaç önceliðine göre seçilen sembolik dokuz çocuðun sünneti gerçekleþtirilecek. Sünnet programýna katýlacak çocuklarýn sünnet kýyafetleri dernek tarafýndan temin edilerek ailelere daðýtýldý. Sünnet çocuklarý için çocuk gezdirme ve kýna gecesi düzenlenecek. Çocuk gezdirme 30 Aðustos Pazar günü saat 17.00'de Çöplü Mahallesi'nde bulunan hayýr çarþýsýndan baþlayacak, þehir gezisi ve Hýdýrlýk ziyareti sonrasýnda Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Osmanlý Park'ta yapýlacak törenle sona erecek. Þölene katýlarak sünnet olacak çocuklar sürpriz hediyeler, palyaço gösterileri ve oyuncaklarla mutlu bir gün yaþayacak. Sünnet þölenine tüm Çorumlular davet edildi.

9 Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine avantajlý BES fýrsatý RECEP MEBET Katýlým Emeklilik Bölge Yöneticisi Enes Terzi dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Bülent Özkaleli nin ev sahipliðindeki ziyarette Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þube Müdürü Ümit Baþaran da hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Enes Terzi, Katýlým Emeklilik in hizmetleri arasýnda yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkýnda bilgiler verdi. Terzi, Bireysel Emeklilik Sistemi, küçük tasarruflarýnýzý BES Planý hazýrladýklarýný anlatan Terzi, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Bireysel Emeklilik Sistemi nin Türkiye de 5 milyon 300 bin üyesi bulunuyor. Albaraka ve Kuveyt Türk ün bir araya gelerek kurduðu Katýlým Emeklilik de kýsa sürede önemli bir üye potansiyeline ulaþtý. Tasarruf yapmak ve birikimlerini gelecekte deðerlendirmek isteyenlere Katýlým Emeklilik olarak önemli imkanlar saðlýyoruz. Bu doðrultuda 15 kiþilik iþ ve meslek gruplarýna, özel avantajlý BES Planlarý sunuyoruz. uzun vadeli yatýrýma yönlendirerek emekli- Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri için de böyle bir plan hazýrladýk. Basýn mensuplarýnýn eþ ve çolik döneminizde, yaþam standartlarýnýzý koruyabileceðiniz bir gelir elde etmenizi saðlayan özel bir emeklilik sistemidir. Sistem gönüllü katýlým esasýna dayanmaktadýr dedi. aidatý ve kesintiler yok. Üstelik düþük ödemeleri istecuklarýnýn adýna da katýlabileceði BES Planý nda giriþ Uzman ekibimiz ile bireysel emeklilik hakkýnda dikleri zaman dondurma ya da sistemden ayrýlma imkaný da mevcut. karþýlýklý görüþerek bugünden birikim yapmaya baþlayýn, emekliliðinizde rahat edin diyen Terzi, Küçük birikimleriniz faizsiz planlarýmýz ve yüzde 25 devlet katkýsý ile BES lensin, kafanýz da geleceðiniz de rahat etsin diye konuþtu. Albaraka Þube Müdürü Ümit Baþaran ýn önerisi üzerine Gazeteciler Cemiyeti üyelerine özel faizsiz bir BES hesabýnda biriken tutara, yüzde 25 devlet katkýsýnýn yaný sýra faizsiz fon getirileri de yansýyor. Birikmiþ tutar, 56 yaþýndan itibaren emekli maaþý gibi alýnabileceði gibi konut ve araba alýmý, öðrenim bursu ve düðün giderleri gibi ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda topluca da kullanýlabilir. Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyelerine sunduðumuz grup avantajlarýndan yararlanmak ve BES hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm basýn mensuplarý Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi ne baþvurabilirler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Cemiyet Baþkan Vekili Bülent Özkaleli ise Çorum basýnýna sunduklarý imkanlardan dolayý Katýlým Emeklilik yöneticilerine Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. teþekkür etti. Ýllerin vekil sayýsý açýklandý Vekil sayýmýz kaç oldu? RECEP MEBET Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Çorum u yeni dönemde TBMM de temsil edecek vekil sayýsý belli oldu. Kaldýrým ortasýnda elektrik panosu Ortada pano var yandan geç RECEP MEBET Ulukavak Mahallesi Osmancýk Caddesi sakinleri, Selimiye Camii civarýnda kaldýrým ortasýnda bulunan elektrik panosundan þikayetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaþlar, Abdibey Camii'nden Osmancýk Caddesi üst geçidine doðru yol alan yayalarýn kötü bir sürprizle karþýlaþtýðýný dile getirdiler. Kaldýrýmda yürüyen yayalarýn bir anda önlerinde bulduklarý elektrik panosunun kazalara davetiye çýkardýðýný belirten vatandaþlar, yetkililere seslenerek panonun bulunduðu yerden kaldýrýlmasýný istediler. Bahçeli Gýda nýn þube açýlýþý bugün Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðý nýn (TÜÝK) 2014 yýlý Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre belirlenen milletvekili sayýlarý açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre daha önceki seçimlerde 4 milletvekili çýkaran Çorum, 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak erken genel seçim sonuçlarý doðrultusunda TBMM de yine 4 sandalye ile temsil edilecek. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn YSK tarafýndan genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceðinin öngörüldüðü hatýrlatýldý. TÜÝK Baþkanlýðý nca 31 Aralýk 2014 tarihli veriler esas alýnarak ilan edilen 2014 yýlý nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiði, bu nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn belirlendiði ifade edildi. Kaldýrým ortasýnda kalan elektrik panosunun kaldýrýlmasý isteniyor. RECEP MEBET Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Eþref Hoca Þubesi bugün saat de açýlýyor. Hizmette 19 yýlý geride býrakan Bahçeli Gýda nýn yeni þubesi, Üçtutlar Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 30/A da açýlacak. Çorum daki 6. þubelerini hizmete sunmaya hazýrlandýklarýný belirten Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yücel Þen, Cuma günü gerçekleþecek Eþref Hoca Þubesi açýlýþýmýza tüm Çorum halkýný bekliyoruz dedi. Eþref Hoca Þubesi açýlýþý nedeniyle indirim kampanyasý düzenlediklerini de belirten Yücel Þen, 28 Aðustos - 7 Eylül 2015 tarihleri arasýnda geçerli olacak kampanya çerçevesinde 97 ayrý üründe özel indirimler uygulayacaðýz diye konuþtu. Ýndirimlerden yararlanmak isteyenlerin Merkez, Bahabey, Ata, Mehmet Akif Ersoy, Karþýyaka ve Eþref Hoca þubelerine uðramalarýnýn yeterli olduðunu dile getiren Yücel Þen, açýlýþa özel kampanyalarýna tüm Ço- Çorum Belkavak Köyü Derneði, Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ü ziyaret etti. Çorum Belkavak Köyü Derneði Baþkaný Halil Yýldýz ve Baþkan Yardýmcýsý Sefa Karaköse, Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette dernek çalýþmalarý hakkýnda Akgül e bilgi veren Yýldýz, Baþkaným bizlere verdiðiniz destek ve imkanlarla bir çok programa imza attýk. STK olarak sizlerin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz ve destekliyoruz dedi. STK larýn son derece önemli çalýþmalar ve önemli görevler üstlendiðini dile getiren Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ise, Yönetim olarak CUMA 28 AÐUSTOS Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan onaylanan Alaca'nýn ilk Özel Temel Lisesi açýlýyor. Alaca ya Temel Lise açýlýyor Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan onaylanan Alaca'nýn ilk Özel Temel Lisesi açýlýyor. 35 yýllýk eðitim tecrübesi ve deneyimli eðitimci kadrosuyla Alaca'ya hizmet verecek olan Özel Temel Lisesi, Pazartesi günü saat 12.30'da açýlýyor. Yapýlan açýklamaya göre, Kurucu Müdürlüðünü Mustafa Þimþek'in, Müdürlüðünü ise Ýsmail Penekli'nin yaptýðý Özel Çorum Temel Lisesi, Ayhan Mahallesi Lalezar Sokak No: 5 adresinde açýlýyor. Okul sýnavlarýna hazýrlýk, etüd ve teþvik imkaný saðlayan Özel Çorum Temel Lisesi'yle artýk sýnavlara hazýrlanmak daha kolay. "Eðitim bizden sorulur" diyen Okul Müdürü Ýsmail Penekli, Okul, dershane, etüt, fazlasýyla kaynak imkaný, sýcak bir aile ortamýyla her öðrenciye özel ilgi gösteriyoruz" dedi. Lise öðrencilerine okul, kurs, etüt ve teþfik imkaný saðladýklarýný söyleyen Ýsmail Penekli, mezun olan öðrencilere de haftasonu kurslar vereceklerini kaydetti. Akgül e teþekkür ziyareti STK larýn her zaman yanýnda yer alýyoruz ve her türlü konuda destek saðlýyoruz. Þafaktepe de yaptýðýmýz sivil toplum merkezi bunun en bariz göstergesidir diye konuþtu.(ýha) Çorum Belkavak Köyü Derneði, Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ü ziyaret etti. 29 Aðustos 2015 Cumartesi günü 7. ve 8. sýnýflara ÜCRETSÝZ TEOG DENEME SINAVI yapýlacaktýr. Dereceye giren öðrenciler indirimli kayýtlarýmýzdan faydalanacaklardýr. Dahi Akademi Etüt Merkezi Ýletiþim :

10 10 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 SMMMO dan Zafer mesajý Zafer in 93. yýlýný kutlayacaðýz 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýldönümü, yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlanacak. 30 Aðustos Pazar günü saat da Atatürk Anýtý'nda çelenk sunulmasýyla baþlayacak tören, saat te Valilik makamýnda Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik ve Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün tebrikleri kabulü ile devam edecek. Kutlama programý kapsamýnda saat da Hürriyet Meydaný Saat Kulesi önünde geçit töreni yapýlacak. 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmlayan Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 30 Aðustos Zaferi ni bize armaðan eden eþsiz önder Atatürk ü ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, Türk milletinin bu büyük bayramýný þahsým ve meslektaþlarým adýna kutluyorum. dedi. Yýldýrým, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Türk milletinin istiklâl ve hürriyetine olan inancýný tüm dünyaya haykýrdýðý, millî ruhunu ve þerefini yücelten, hâkimiyetin kayýtsýz ve þartsýz kendisine ait olduðunun sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doðuþunu müjdeleyen 30 Aðustos Zafer Bayramý vatanýmýzý parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabý en iyi þekilde vermiþtir. Bu zafer, Türk milletinin hiçbir þekilde baðýmsýzlýðýndan ödün vermeyeceðini, sonsuza kadar var olacaðýný bütün dünyaya duyurmuþtur. Rýhtýmda teknik inceleme Ýki Oluk Þenliði 30 Aðustos ta Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði tarafýndan geleneksel 5. Ýki oluk Þenliði düzenlenecek. Þenlik, Mecitözü'ne baðlý Elmalýpýnar (Çaðna) Köyü'nde 30 Aðustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleþtirilecek. Yerel sanatçýlar Çiçek Erdemir, Beste, Rasim Kopar'ýn sahne alacaðý þenlik protokol konuþmalarý, yemek ikramý ve çeþitli eðlence programlarý ile devam edecek. Ayrýca hediye çekiliþlerinin de yer aldýðý Ýki oluk Þenliði'ne tüm Çorum halký davet edildi. DSÝ 54.Þube Müdürü Ýlker Arslan, teknik heyetle Ýskilip'e giderek rýhtým çalýþmasýný inceledi. Muzaffer Yýldýrým DSÝ 54.Þube Müdürü Ýlker Arslan, teknik heyetle Ýskilip'e giderek Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan görüþ alýþveriþinden sonra Ýl Müdürü Ýlker Arslan ve beraberindeki teknik ekip, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Ýmar Ýþleri Müdürü Cemal Çelikkaya ile birlikte sahada incelemelerde bulundular. Yapýlan açýklamaya göre, çalýþmanýn baþladýðý günden bu güne sürekli güçlenen makine ve personelle devam eden çalýþma alanýnda incelemelerde bulunan heyet, teknik detaylar konusunda bilgi alýþ veriþinde bulundu. DSÝ Þube Müdürü Ýlker Arslan, makine ve personel sayýsýnýn artýrýlacaðýný, arazi ölçüm çalýþmalarýnýn da Belediye ekipleri ile birlikte yapýlacaðýný söyledi. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, devam etmekte olan taþkýn koruma çalýþmasýnýn Ýskilip için son derece önemli bir uygulama olduðunu, devam eden çalýþmanýn hýzlanmasýndan memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Baþkan Çatma, çalýþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan çayýn iki tarafýna yapýlan yolun asfaltlanacaðýný, buradaki arazi sahiplerinin karþýdan karþýya geçmelerinde maðduriyet yaþamamalarý için gerekli önlemlerin alýnacaðýný kaydetti.d Rýhtým çalýþmasý kapsamýnda Ýskilip Çayý derinleþtirilerek 13 metre geniþletiliyor. Çay yataðýndaki çalýþmanýn ardýndan saðlý, sollu 10 kilometre taþ duvar örme çalýþmalarý baþlayacak. Çayýn her iki tarafýnda 10'ar metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yolun yapýmý da eþ zamanlý olarak devam ediyor. Lsy Ayakkabý da yetiþtirme kursu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Lsy Ayakkabý San. ve Tic. A.Þ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesi kapsamýnda uygulanacak olan Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj) mesleðinde 60 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý kursiyerlerin kurs sonunda Lsy Ayakkabý firmasýnda istihdamý saðlanacak. Firmada verilecek eðitimler 7 Eylül-18 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda haftada 5 gün olarak düzenlenecek. Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, (kursa katýlým þartlarý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden öðrenilebilir) 1 Eylül Salý gününe kadar müracaat etmeleri; 2 Eylül Çarþamba günü saat da Organize San. Bölgesi 12. Cad. numara 1 de faaliyet gösteren firmadaki mülakata katýlmalarý, veya internet adresindeki Kurs Listesi ve Baþvuru kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekecek. Kýzýlýrmak havzasýnda kalkýnma idaresi kurulmalý Çorum Valisi Ahmet Kara, Osmancýk Kaymakamlýðýný ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu ve Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn hazýr bulunduðu ziyarette gazetecilere açýklamalarda bulunan Vali Kara, Kýzýlýrmak Havzasýnýn sadece HES'lerle anýlmamasý gerektiðini ifade etti. Vali Ahmet Kara, Osmancýk Kaymakamlýðýný ziyaret etti. Bölgenin kalkýnmasý için Kýzýlýrmak havzasýnda bir kalkýnma idaresi kurulmasý gerektiðini dile getiren Vali Kara, "Kýzýlýrmak havzasýnýn bir kalkýnma idaresi þeklinde bir idareye büründürülmesi, bir kalkýnma idaresi kurulmasý bu bölgenin kalkýnmasý için en bü- Vali Kara, kaymakamlýk ziyaretinde karþýlandý. yük faktörlerden biri olacaktýr. Bu havzada kalkýnma idaresi kurulursa; Kastamonu'da, KOP var, her tarafta, havzalarda kalkýnma idareleri kuruldu. Þimdi Bartýn, Zonguldak, mak gibi bir havzaya sahip olup da kalkýnma idaresi kurulmayan tek havza bizimki kaldý. Çankýrý'da kuruldu, Giresun'da Karabük'te kurulma Onun için bu bölgede var, Erzu- aþamasýnda, Ergene mutlaka bir kalkýnma rum'da DAP var, Güneydoðu havzasýnda kurulma idaresinin kurulmasý Anadolu'da aþamasýnda, hemen he- gerekir." ifadelerini GAP var, Konya'da men Türkiye'de Kýzýlýr- kullandý. Yaz Kur an kurslarýna coþkulu kapanýþ Kur an kurslarýnýn 2015 yýlý kapanýþ programý coþkulu bir törenle gerçekleþtirildi. Yaz Kur'an kurslarý kapanýþ programýna yoðun katýlým oldu. Boðazkale Ýlçe Müftülüðü ne baðlý yaz Kur an kurslarýnýn 2015 yýlý kapanýþ programý coþkulu bir törenle gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Perþembe günü pazar yeri meydanýnda halkýn yoðun katýlýmýyla düzenlenen program, Ýstiklal Marþý ve Çorum Valilik Mescidi Ýmam Hatibi Mustafa Karahan ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Müftüsü Yüksel Çelik, yaz Kur'an kurslarýnýn önemini vurgulamak için bu programýn tertip edildiðini, çocuklarýn yaz kurslarýnda çok þey öðrendiklerini ve bu program sayesinde öðrendiklerini paylaþacaklarýný söyledi. Program, ilçenin farklý Kur'an kurslarýndan katýlan öðrencilerin hadis-i þerif, ilahi, tiyatro gösterileri, þiir sunumlarý ve semazen gösterileri ile devam etti. Yaz Kur'an kurslarý kapanýþ programýna Çorum Müftü V. Ahmet Süzen, Boðazkale Garnizon Komutaný Yakup Akmeþe, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn daire amirleri ve çalýþanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Öðrencilerin hep birlikte Camiye Gidiyoruz ilahisini söylemesi ile program sona erdi. Dokuma konfeksiyon makineci kursu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ. iþbirliðinde Dokuma Konfeksiyon Makineci mesleðinde 20 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda kursiyerlerin %50 sine istihdam saðlanacak. Organize San. Bölgesi 16 Cad. numara 12 de faaliyet gösteren firmada verilecek eðitimler Pazartesi den Cuma ya haftada 5 gün yapýlacak. Eðitimler 1 Eylül 2015 tarihinde baþlayacak. Son baþvuru tarihi 30 Aðustos 2015 olan kursun kursiyer seçimleri 31 Aðustos Pazartesi günü saat da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekecek.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Ömürlerini gaflet içinde geçiren, kulluk vazîfesini yapmayýp, ibâdetten mahrum kalan âsi insanlarýn hâllerine çok acýrým.eyyûb-i Sahtiyânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Abdullah Gül'ün Cumhurbaþkaný seçilmesi (2007) - Leyleklerin gitme zamaný - Kocatepe Câmii'nin ibâdete açýlýþý (1987) Yalan Dünya deðil Fani Dünya Halk arasýnda çok kullanýlan bir kelimedir "Yalan Dünya" Halbuki bu yanlýþ bir inanýþtýr.. "Yalan" diye bir þey yoktur. Her þey bir nizam ve intizam için de hareket ederken, yalanýn ne esamesi olabilir? Kader kaleminin çizdiði bir hayatý yaþýyoruz. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bu, avam tabakasýnýn dilinde gezen bir terimdir.. Buna "Fani Dünya " demek daha doðrudur. Geçicidir.. Elde tutulmayan kaygan bir zeminde yaþýyoruz. Ama, zayi olan bir þey yoktur. Her þey kayýt altýdadýr. Fakat pek kalýn gaflet uykusu buna mani olur. Ýnsan aldanýr, Ýnsan aldatýr. Aklý ne zaman baþýna gelir? En sonun da gelir. Ama iþ iþten çoktan geçmiþtir. Kim kime ne yaptý ise karþýlýðýný görür. Ýyiliðinin mükafatýný, kötülüðün karþýlýðýný. Yoksa her þey o zaman manasýz kalýrdý. Zalimin zalimliði yanýn da kalýrdý. Mazlumun çiðnenen hukuku payimal olurdu.. Her þey yalan olurdu. Ýnsan aldanýr ve kendini aldatýr. Þeytana maskara olur insanlar.. Ýnsan zarardadýr, insan kayýptadýr. Bunun manasýný bilen insanlarýn hayatlarý baþkadýr. Onlar, iþin farkýndadýr. Geleceðinin nasýl olacaðýný bilir hayatýný ona göre yaþar. Hayatýn öyle hiç yalaný yoktur. Yalaný insan uydurmuþtur.. 'Çið süt emmek' insanýn nankörlüðünü belirtmek için kullanýlan bir deyimdir. Ne zaman iyilik yaptýðýmýz birinden bir darbe yesek veya vefasýzlýðýný görsek hemen bu deyimi kullanarak baþlarýz dedikodusunu yapmaya. Tarih ve politika biliminin kurucusu sayýlan Floransalý düþünür, devlet adamý, askeri stratejist, þair, oyun yazarý Makyavel, çið süt emmiþleri þöyle tanýmlýyor: ''Ýnsanlar genellikle nankör, deðiþken, ikiyüzlü, tehlikeden kaçan, çýkarlarýnda hasis olan yaratýlýþtadýr. Kendilerine iyilik yaptýkça sizinle olurlar. Onlara ihtiyacýnýz olmadýðý zamanlar, güya size kanlarýný, canlarýný, mallarýný adar gibi davranýrlar. Fakat, tehlike baþ gösterince herkes ortadan kaybolur. Ýnsanlarýn dostluklarý hak edilir ama kullanýlamaz. Ýhtiyaç halinde bu dostluklara güvenilmez. Oysa, korku ile size baðladýðýnýz kiþiler, o korkuyu yaratan güç sizde olduðu müddetçe, sizden kopamazlar. O sebeple akýllý liderler, korkunun gücünü daima cebinde taþýmalýdýr'' Ancak bilim adamlarý tarafýndan yapýlan tüm bilimsel araþtýrmalar çið süt emmenin beynin nankörlük merkezinde herhangi bir uyarým yaptýðýný doðrulayacak sonuçlar vermemiþtir. Ayrýca dinimizde de, çið süt diye tanýmlanan anne sütünün bebekler üzerinde sayýsýz faydalarýnýn olduðu belirtilerek tavsiye edilir. Doðruluk derecesi nedir bilinmez amma þöyle bir rivayet dillerde dolaþýr. Köyün birinde 'çið süt emmiþ' deyimi çok kullanýlýrmýþ. Yýllardýr çocuk hasreti çeken bir anne ilk çocuðunu kaybedince gözyaþlarý içinde doktora ölüm sebebini sorar. Doktor da: 'Haným efendi çocuðunuzu sütünüz zehirlemiþ' der. Bu cevap karþýsýnda çok üzülür ama iþ iþten geçmiþtir. Durum böyle olunca anne ikinci çocuðunu, ayný akýbeti yaþamamasý için korkuyla hiç emzirmez. Bu durum köyde herkes tarafýndan duyulur. Dolaysýyla bu çocuk için büyük þanstýr. Çünkü büyüyüp gider, her þey yapar ama köyde kimse ona 'çið süt emmiþ' diyemez. Demek ki çið süt emmekle bu iþlerin pek alakasý yok. Biraz eðitim öðretim, aile terbiyesi ve gerçek manada Allah korkusu. Baþka bir ifade ile ya Allah ya da devlet korkusu yoksa tükenmez ülkemizde felaketlerin kokusu Ýþte size günlük hayattan birkaç örnek vereyim. Ýki kiþi ortak iþ yeri açar. Az palazlanmaya baþlayýnca þeytan dürter ve bir birlerine badik atmaya çalýþýrlar. Kardeþçe baþlayan iþler düþmanca nihayetlenir. Gurbetçi her zaman gelemediði için en güvendiði yakýnýna genel vekâlet verir. Sonra bakar ki adamkökünü zimmetine geçirivermiþ. Ýþ görmek adýna emanet para verir. Bir daha bekle ki geri gelir. Ön ayak olur iþe alýr, iþi öðrenince karþýna rakip olur. Makam sahibi iken el pençe durur. Makamdan düþünce imkâný olursa bir tekmede o vurur Bu tür örnekleri saymakla bitiremeyiz. Ve hepsine toptan 'insanoðlu çið süt emmiþ' güvenilmez yakýþtýrmasýný yapar ve suçu suçsuz çið süte atýveririz. Bununda bedelini âlemi Ýslam olarak öderiz. VEFAT EDENLER 1-Boðabað köyünden gelme, Hüseyin, Hasan, Eþref ve Abdullah ÖZTEKÝN"in annesi, Çorum Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde çalýþan Fahri ÞÝM- ÞEK, Þoför esnafýndan Mitat ÖZTEKÝN ve Hasan UZUN"un kayýnvalidesi, Mafire ÖZTEKÝN. 2-Eski þekerci esnafýndan merhum Kadir IÞ- LAK"ýn eþi Osman, Aysun, Beysun ve Nuriye"nin annesi Mubeccel Emine IÞLAK. 3-Kireçocaðý köyünden gelme, Hatap un fabrikasýnda çalýþan, Gazi KARAÇAM ve Çorum Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde çalýþan Salih KARA- ÇAM"ýn babasý, Süleyman KARAÇAM. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çig süt emmiþ Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný CUMA 28 AÐUSTOS Geçenlerde sohbet ederken Hasan Yýlmaztürk beyden zevkle dinlediðim kýssadan hisseyi sizinle paylaþmak istiyorum. Umarýz sizin de hoþunuza gider. Belki de sivil savunma tedbirleri açýsýndan da örnek teþkil eder. Avcýlardan kurtulan kurt sýrtýnda çuvalla tarlasýna doðru giden yaþlý köylüye sýðýnýr. 'Köylü kardeþ, ocaðýna düþtüm. Ne olur beni koru, yoksa öldürecekler' deyince köylü iyi niyetle hemen sýrtýndaki çuvalý boþaltýp içine kurdu saklar ve 'sakýn ses çýkarma' der. Bu arada avcýlar gelir 'biraz önce buradan bir kurt kaçýrdýk. Gördün mü?' diye sorunca 'hayýr görmedim' diyerek yön saptýrýr. Tehlike geçince kurdu çuvaldan çýkarýr. Kurt köylüye canýný kurtardýðý için öncelikle teþekkür eder ve ekler. 'Köylü kardeþ ben çok açým. Ölmemek için seni yemem gerek' deyince köylü 'nasýl olur ben seni avcýlardan kurtardým. Vefa denen bir þey var' dese de dinletemez. 'O zaman avcýlar öldürecekti þimdi de açlýktan öleceðim. Arada ne fark var ki' der. Bu durumda köylü, 'kurt kardeþ biraz yürüyelim. Yolda karþýmýza çýkacak üç canlýya bu durumu (vefayý) soralým. Ondan sonra beni yiyebilirsin' deyince kurt kabul eder. - Karþýlarýna ilk önce yaþlý bir at çýkar. Durumu ona anlatarak yardýmýný bekler. Lakin at: 'Ben yýllarca sahibime hizmet ettim. Sýrtým yara oldu. Ama ihtiyarlayýnca bir tekme atýp postaladýlar. Þimdi aç susuz sürünüyorum. Dolaysýyla vefa öldü. Ben sana yardým edemem' der. Kurt, 'bak köylü kardeþ gördün. O halde seni hemen yiyeyim' der. Köylü 'acele etme, bak seninle anlaþtýk. Daha ikinci olarak karþýmýza çýkana soracaðýz' der. - Ýkinci olarak karþýlarýna yaþlý bir köpek çýkar. Aynýsýný anlatýrlar. O da: 'Ben yýllarca sahibimi korudum. Kurtlarla kuþlarla kavga ettim ama takatten düþünce bir tekmeyle ormana atýldým. Dolaysýyla vefa öldü. Ben de yardýmcý olamam' der. Kurt, 'bak duydun. Zaman kaybetmeden seni yiyim' deyince köylü 'acele etme daha üçüncüsü var. Hele ona da bir soralým' der. - Üçüncü olarak karþýlarýna bir tilki çýkar. Durumu ona anlatýrlar. Yardýmcý olabileceðini ifade ederken kurt þu cüssesiyle ne yardýmý dokunacak ki diye tilkiyi küçümser. Tilki kurda dönerek 'Ben senin bu çuvala girdiðine gözümle görmeyince inanmam. Ýnanmam için þuracýkta tekrar girmen gerekir' der. Bunun üzerine kurt biran önce emeline kavuþmak için çuvala zevkle girince, tilki bir iþaretle çuvalýn aðzýný baðlatýr. Ve yanýnda olan taþla kurdun kafasýný ezmesini söyler. Köylü taþý kurdun baþýna vururken karþýsýnda canlý canlý duran tilkinin postunun çok para edeceðini düþünür ve ayný zamanda tilkinin kafasýna da taþý atarak ezer. Sonuç mu? 'Vefa yok mu?' diye kurda sitem eden köylü tilkiye karþý en büyük vefasýzlýðý sýcaðý sýcaðýna yapýverir. Kýssadan hisse yaþamýn gereði çið süt emsek te, Rabbim herkese ÝÇÝ DIÞI BÝR - VEFALI GERÇEK dostlar nasip eylesin. Ne dersiniz efendim? (Görüþlerinizi bekliyorum: ) 'Az uyuyan insanlarda obezite ve depresyon eðilimi artýyor" NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN (TEL: ) CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI Prof. Dr. Çelik, 'Normal uyku süresi 6 ile 8 saat arasýndadýr. Bu sürenin altýnda uyuyan insanlarda diyabete, kilo almaya ve depresyona eðilim artýyor" dedi. Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý öðretim seli Prof. Dr.Yahya Çelik, normal uyku süresinin 6-8 saat arasýnda olduðunu belirterek, "Bu uyku süresinin altýnda uyuyan insanlarda diyabete, kilo almaya ve depresyona eðilim ortaya çýkýyor" dedi. Çelik, hastanede düzenlediði basýn toplantýsýnda, uykunun insan saðlýðý için çok önemli bir durum olduðunu söyledi. Uykusuzluðun önü alýnmaz sorunlara yol açabileceðini ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Uyku önemli bir olay. Ýki gün arka arkaya uykusuz kalmak ölümle eþdeðerdir. Ýki gün, üç gün uyumazsanýz ciddi psikiyatrik problemlerle, ardýndan ölümle karþý karþýya kalabilirsiniz. Uykunun süresi hep tartýþýla gelmiþtir ama normal bir uyku süresi 6 ile 8 saat arasýndadýr" dedi. Normal uyku süresinin altýnda uyuyanlar için ciddi sorunlarýn baþ göstermesinin doðal olacaðýný anlatan Çelik, "Normal bir uyku süresi 6 ile 8 saat arasýndadýr, bu uyku süresinin altýnda uyuyan insanlarda diyabete, kilo almaya ve depresyona eðilim artýyor. Az uyku gibi çok uyku da yarar getirmiyor. Aþýrý uykunun da özellikle saatten sonra dinlendirmediði biliniyor " þeklinde konuþtu. Uykunun süresi kadar uyku kalitesinin de önemli olduðuna dikkati çeken Çelik, kaliteli bir uyku için uygulanmasý gerekenleri þöyle sýraladý: "Ýyi bir uyku uyuyabilmemiz için uyku hijyenimize dikkat etmemiz gerekir. Bunun için neler yapmamýz gerekli, özellikle akþam saatlerinden sonra çay kahve uyarýcý içeren enerji içecekleri kullanýlmamalý. Efor gerektiren iþler yapýlmamasý gerekir. Uykunuz geldiði zaman yataða girmeniz gerekir. Uykunuz gelmeden yataða girmemeniz gerekir. Bunun dýþýnda yatak odasýnda televizyon olmamalý. Yatak odasýnda çok fazla derin felsefi kitaplar okumamak gerekir. Çok fazla konsantrenizi bozacak, uykudan uyandýracak olan olaylardan uzak durulmasý lazým. Bir de ortamýn karanlýk olmasý çok önemli. Yataðýn da ergonomik açýdan iyi olmasý lazým." (AA) Erkeklerin Eþlerinden Beklentileri Saygýdeðer Hakimiyet okurlarý; cek bir þey yoktur. Bunun yerine erkeðin.:: KARÝYER ::. Geçen hafta sizlerle mutlu evliliðin söylediði konu hakkýnda, Bunu beraber sýrlarýný paylaþmýþtým. Bu hafta da konuyla alakalý olarak, Evlilikte erkeklerin, eþyelim uygunsa neden olmasýn, tabi ki olur konuþalým, enine boyuna tartýþalým, incelelerinden beklentileri nelerdir? konusunu denirse daha iyi sonuç alýnacaktýr. paylaþmak istiyorum. Her erkek eþinden saygý bekler. Ama 1- GÜVEN bazen iliþkiler o kadar laþkalaþýr ki, hem erkek hem kadýn birbirine mesafesizce laþka 2- KABUL 3- TAKDÝR Fuat AYKAÇ bir þekilde hitap edebilir. Onun için saygý düzenine önem vermemiz lazým. 4- BEÐENÝLME Yaþam Koçu Her erkek ve kadýn iliþkilerinin baþlarýnda, birbirleriyle daha çok zaman geçir- 5- ONAY 6- TEÞVÝK mek isterler. Ama bu iliþkinin, ilerleyen aþamalarýnda, hem erkek, hem kadýn kendi arkadaþlarýyla, Erkekler kandilerini, önemli hissetmek isterler. Hayatýndaki kadýnýn kahramaný olmak ister. kendi aileleriyle, kendi sosyal çevreleriyle vakit geçirmek isterler. Bu durumda eþler özellikle, kadýn- Ama bazen bazý kadýnlar bunu erkeklerine hissettiremezler. Eðer kadýn bu hissi verebildiyse hem genelde, hem özel hayatýnda erkeðini mutlu etmiþ salar þu duyguya kapýlýrlar. Artýk eþim beni eskisi kadar sevmiyor. Benimle beraber vakit geçirmekten yýlýr. mutlu olmuyor der ve engel olmaya çalýþýr. Bu durumda erkek mutsuz olur. Bu durumlarda; eþler bir- Erkekler teþvik edilmek isterler. Her erkek gelecekle ilgili planlar yapar, çalýþmalar yapar, hayaller kurar. Erkek eþine yeni bir iþ kuracaðýný veya birlerine, saygý gösterirlerse, hem mutluluklarý artar. Hem iliþkilerinde kalite yükselir. ileriye dönük bir planýnýn, projesinin olduðunu söylediðinde, eþi þöyle derse Sen mi iþ kuracaksýn, Haftaya evlilikte iletiþimin önemi konusunu þimdi bunun zamaný mý, ne gerek var gibi tepkiler paylaþmak üzere, hepinize saðlýk, huzur ve mutluluk dolu bir hafta diler saygýlar verirse, o erkeði bundan daha fazla mutsuz edebile- sunarým. 3,2744 3,2770 2,9060 2,9080 ALIÞ Gram 104,59 SATIÞ 104,71 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: AÐUSTOS 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 HARÇLIK Okula yeni baþlayan Emre'ye teyzesi harçlýk verir. Emre hiçbir þey söylemeden parayý cebine atýnca, annesi: -Oðlum, teyzen sana para verdi. Ona bir þey demeyecek misin? Hani baban bana para verince ben ne diyordum? Emre suratýný asarak: -Hepsi bu kadarcýk mý? -...

13 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Kýrþehirspor a üçüncü Çorumlu 13 HE Kültürspor dan Kadir Taþ yeni sezon için BAL takýmlarýndan Yeþil Kýrþehirspor ile anlaþtý. Kadir Taþ Yeþil Kýrþehirspor formasý ve bayraðý ile birlikte Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Yeþil Kýrþehirspor kadrosuna üçüncü Çorumlu futbolcuyu kattý. Geçtiðimiz sezon Yeþil Kýrþehirspor da forma giyen Murat Çaðlar ýn ardýndan bu sezonda önce Onur Özçiftçi son olarakta Kadir Taþ yeþil beyazlý kulüple anlaþtý. Geçtiðimiz sezon HE Kültürspor dan Çorum Belediyespor Geliþim Ligi U 19 kadrosuna transfer olan Kadir Taþ yeni sezon icin Çorum Belediyespor A takýmý ile antrenmanlara çýktý. Genç futbolcu A takým kadrosunda yer alamayýnca kendisine gelen teklifi deðerlendirdirdi ve Yeþil Kýrþehirspor ile anlaþtý. Kadir Taþ Yeþil Kýrþehirspor ile antrenmanlara çýkmaya baþladý. Oto Drag a ilgi hayli yüksek Pazar günü saat de Akkent TOKÝ yolunda yapýlacak olan Oto Drag yarýþýna 30 a yakýn aracýn ön kayýt yaptýrdýðýný belirten HÝTOK Baþkaný Cihat Bayar çok renkli bir organize olacaðýný ve tüm Çorumlularý bu heyecaný yaþamaya davet etti. Osmancýkspor, Çorum Belediyespor U 19 u 4-0 yendi Osmancýkspor ve Çorum Belediyespor U 19 takýmý maç öncesi seronomide görülüyor Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor ikinci hazýrlýk maçýnda Çorum Belediyespor U 19 takýmý ile karþýlaþtý. Maçýn hakemlere ve iki takým kaptaný bir arada Önceki gün Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maçta Osmancýkspor kadrosundaki tüm futbolculara forma vererek son performanslarýný görmek istedi. Geliþim Liginde mücadele edecek olan Çorum BelediyesporU 19 takýmý ise rakibi önünde güç denemesi yaptý. Osmancýkspor tecrübeli ayaklarý ile maçýn genelinde oyunun kontrolünü elinde bulundu. Ýlk yarýnýn son bölümünde biri penaltýdan kazandýðý gollerle kýrmýzý beyazlý takým devreyi 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda yine penaltýdan 3-0 öne geçen Osmancýkspor son bölümde bulduðu bir golle daha ikinci hazýrlýk maçýnda ikinci galibiyetini 4-0 la aldý. Osmancýkspor ilk hazýrlýk maçýnda Yemenoðlu Yozgatspor u 2-1 yenmeyi baþarmýþtý. Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Osmancýkspor un teklifiyle hazýrlýk maçý yaptýklarýný ve maçýn iki takým açýsýndan da son derece güzel geçtiðini söyledi. Özdilli, maç öncesi ve sonunda Çorum Belediyespor U 19 takýmýna misafirperverlik gösteren Osmancýkspor yönetim, teknik heyet ve futbol- Ýþkar ýn ilk beþ adaylarýnda Çorum yok! Oto Drað yarýþmasýna ilgi oldukça yüksek. Hafta baþýnda baþlayan yarýþmalara ön kayýt yaptýran araç sayýsý 30 u yaklaþtý. HÝTOK Baþkaný Cihat Bayar 30 Aðustos pazar günü saat de Akkent Toki Yolu nda yapýlacak olan Oto Drag yarýþlarýna Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu (TOSFED) tarafýndan sadece üç ilde yapýlmasýna onay verildiðini birininde Çorum olduðunu söyledi. Yarýþmaya katýlacaklarýn baþvurularýn sürdüðünü belirten HÝTOK Baþkaný Cihat Bayar kayýtlarýn pazar günü saat da sona ereceðini söyledi. Yarýþmalara Çorum ile birlikte Samsun, Ankara, Amasya, Tokat ve Yozgat illerinden katýlýmýn olacaðýný belirten Bayar, izleyenlerin zevkli anlar yaþayacaðýný söyledi. Yarýþmaya özellikle Samsun ve Ankara dan katýlacak özel araçlarýn izleyenlere keyifli anlar yaþatacaðýný belirten Bayar, tüm Çorumlularý pazar günü TOKÝ yoluna yarýþlarý izlemeye davet etti. Oto Drag yarýþmalarýnýn Sýnýf cc ye kadar, sýnýf cc, sýnýf cc (gti, gsi, vts, vti, rc ve Si), sýnýf cc-2000 cc, sýnýf 5: 2001 cc-2700 cc, sýnýf 5: 2001 cc-2700 cc, sýnýf cc ve üçeri ile sýnýf 7 ise 4x4 çeker araçlar kategorilerinde olacaðý açýklandý. Yarýþmalara sürücü lisansý olmayan veya lisans evrakraklarý olmayan yarýþmacýlar kayýt yaptýramayacaklar. Yarýþmaya kayýt ücreti ise sigorta ve lisans dahil 200 lira olarak açýklandý. Detaylý bilgi almak isteyenlerin nolu telefonlarý arayabilecekleri açýklandý. Osman Gýdýk Karaderespor da Çorum Amatör futbolundan Osman Gýdýk yeni sezon için Karaderespor ile anlaþtý. Çorum Gençlerbirliði nde oynadýðý futbolun ardýndan performansý ile dikkat çeken Osman Gýdýk Ýnegölspor da profesyonel olarak oynadýktan sonra bir çok BAL takýmýnda forma giydi. Geçtiðimiz sezon Ladik Belediyespor formasýný giyen Osman Gýdýk yeni sezon için Ankara Turanlarspor ile anlaþmýþtý. Kulübün taahhütleri yerine getirmemesi üzerine ayrýlan Osman Gýdýk Karaderespor ile anlaþttý ve Nevþehir Avanos taki kampýna katýlarak çalýþmalara baþladý. Osman Gýdýk Baybartspor Teknik Direktörü Erdal Ýþkar grupta ilk beþi Bayburt ile, Kastamonu, Çanakkale ve Darýca takýmlarýnýn zorlayacak güçte olduðunu söyledi. Sezona Beylerbeyi galibiyeti ile baþlayan Bayburt Grup Özel Ýdare, deplasmanda karþýlaþacaðý Körfez Ýskenderun maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor Teknik Direktörü Erdal Ýþkar, zorlu maç öncesi Bayburt Postasý'na önemli açýklamalarda bulundu. Sezona 3 puanla baþladýklarý için moral olarak iyi olduklarýný söyleyen Teknik Direktör Ýþkar, takýmýn bir an önce 3 puan rehavetinden kurtularak Ýskenderun maçýna adapte olmasý gerektiðini söyledi. "Ayaklarýmýzýn yere basmasý lazým" Beylerbeyi maçýnýn deðerlendiren ve Ýskenderun maçý öncesi takýma uyarýlarda bulunan Ýþkar, "Lig baþlangýcý zor olur. Onun bilincindeydik. 3 puan alýp onu baþardýk. Çorum FB de bilimsel ölçüm Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu çalýþmalarýna katýlan sporcular Fenerbahçe kulübü denetim uzmaný Sedat Oral ve Beslenme Uzmaný Beylerbeyi iyi takým koþan, mücadele eden. Bizde iyi mücadele ettik, iyi oynadýk. Son dakikada da olsa kazandýk. Þimdi bizim artýk ayaklarýmýzýn yere basmasý lazým. 1 maç kazanmayla hiç bir þey bitmiyor. 35 maç var, hedeflerimiz var. Bu hedefe ulaþmak içinde iyi olmalýyýz. Ýskenderun maçý var, çok sýký bir þekilde hazýrlanýyoruz. Ýlk maçý bir an önce unutup Ýskenderun maçýna kilitlenmek zorundayýz. Amacýmýz oradan da 3 puanla dönüp Dersim maçýna en iyi þekilde çýkmak" dedi. 2 transfer daha Son olarak Galatasaray'dan Serdar Demir'i transfer ettiklerini ve iki transfer daha yapacaklarýný ifade eden Ýþkar, þunlarý söyledi:b "Özellikle stoper ve sol öne oyuncu almamýz lazým. Görüþtüðümüz oyuncular var. Transferde artýk son günlere geldik. Takýmýmýza iki oyuncu daha katýp yolumuza devam edeceðiz." Ýlk 5'i zorlayacak takýmlar Ligde ilk 5'i hedeflediklerini ve hedefe ulaþmak için iyi bir takým oluþturduklarýný söyleyen Ýþkar, ligde Bayburt Grup Özel Ýdare ile birlikte, Kastamonu, Çanakkale Dardanel ve Darýca takýmlarýnýn ilk 5'i zorlayacak güçte olduklarýný kaydetti. Öte yandan haftasonu Pazar günü Hatay deplasmanýnda Körfez Ýskenderunspor'la karþýlaþacak Bayburt Grup Özel Ýdare'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Çatalca, Batman a bileniyor Takým olarak büyük moral bulan ve bu moralle Batman Petrolspor maçýna hazýrlanan sarý-kýrmýzýlýlar, bu maça da galibiyet parolasýyla çýkacak. Hazýrlýklarýný Teknik Direktör Kadir Akbulut gözetiminde Kaleiçi tesislerinde sürdüren Çatalcaspor da Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, Çine Madranspor maçýnýn geride kaldýðýný, sadede Batman Petrolspor maçýna kilitlendiklerini dile getirdi. Hazýrlýklarýn galibiyet üzerine yapýldýðýný söyleyen Naroðlu, Çatalcaspor olarak bizim için oynanan maç geride kalmýþtýr ve o geride býraktýðýmýz maçlarda yapýlan hatalarý bir sonraki maçta tekrarlamamak için çalýþýyoruz. Çine Madranspor maçýndan alýnan galibiyetin önemi bize göre Batman Petrolspor maçý ile ortaya çýkacaktýr. Ýnþallah Batman Petrolspor maçýndan da istediðimiz neticeyle ayrýlýr, taraftarýmýzýn önündeki ilk sýnavýmýzý da baþarýyla geçmiþ oluruz dedi. Sporcularýn vücut ölçüleri tek tek ölçülerek kayýt altýna alýndý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nda çalýþan çocuklarýn fiziksel ve yað ölçümleri yapýldý. Fenerbahçe kulübü denetim uzmaný Sedat Oral ve Beslenme Uzmaný Ýbrahim Ethem Kiraz tarafýndan hafta baþýnda yapýldý. Atatürk Spor nda yapýlan ölçümlerde sporcularýn boy kilo ve kitle indeksleri ölçülerek Fenerbahçe Spor Okullarý tarafýndan oluþturulan bilgi bankasýna aktarýlacak. Beslenme Uzmaný Ýbrahim Ethem Iraz sporcularýn fiziksel durumlarý ve beslenlemelerinde dikkat etmesi gereken hususlar hakkýnda veli ve sporculara bilgiler aktardý. Denetim Uzmaný Sedat Oral ise incelemelerde bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda sporcu velileri ile sohbet etti ve görüþ alýþ veriyinde bulundu. Fenerbahçe Kulübü yýlda bir kaç keç bu kontrolleri tekrarlayarak sporcularýn geliþimini daha yakýndan takip edecek. Sporcu velileride çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek çocuklarýnýn saðlýk, eðitim, sosyal ve teknik olarak geliþimlerinden söz ettiler ve bu kontrolünde bunu göstereceðini belirterek kulüp yetkililerine teþekkür ettiler, Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan minikler Ýstanbul dan gelen uzmanlarla birlikte toplu halde

14 14 CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Memur Sen memnun Memur-Sen il Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, ^toplu sözleþme görüþmelerinde kazanýmlarla kamu çalýþanlarýný mutlu ettiklerini, ayrýca toplu uzlaþýya katký sunduklarýný bildirdi. Saatcý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Memur-Sen olarak azimli bir çalýþma yürüterek kritik süreci baþarýyla tamamladýk. Ýmza atýlan Toplu Sözleþme, büyük kazanýmlarýn elde edildiði, ilk defa 11 hizmet kolunun tamamýnda mütabakata varýlan 'tarihi bir sözleþmedir. 3. Dönem Toplu Sözleþme daha önce yapýlan Toplu Görüþmelerin üzerine bir þeyler kattýðýmýz, yeni bir þeyler ürettiðimiz bir süreç olmuþtur. Herkes Memur- Sen'in elde ettiði kazanýmlarý konuþuyor. Türkiye'de, 'Toplumsal Uzlaþýya' katký sunacak, bütün toplum kesimlerini yakýndan ilgilendiren önemli bir süreci geride býraktýk. Bu Toplu Sözleþmede emeklerimizin karþýlýðýný aldýk, kamu görevlilerini mutlu ettik. Genel Toplu Sözleþme'de bir önceki Toplu Sözleþme'de aldýðýmýz kazanýmlara ilaveten yüzde 90'lýk bir iyileþme saðladýk. Hizmet kolunda ise yüzde 100'lük bir kazaným artýþý gerçekleþtirdik. Toplu TOÇ BÝR SEN Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, 3 Aðustos müzakerelerine baþlanan 3. Dönem Toplu Sözleþme sürecini, kamu görevlilerini mutlu edecek kazanýmlarla tamamladýklarýný söyledi. "2016 için 6+5, 2017 için 3+4 zam oranlarý, enflasyonun kamu görevlilerini deðil, kamu görevlilerinin enflasyonu rahat bir þekilde ezmesini saðlamýþtýr" diyen Özkader, "3. Dönem Toplu Sözleþmesi, kamu görevlilerine, ailelerine ve milletimize hayýrlý ve bereketli olsun. dedi. Bu Toplu Sözleþme'de kamu görevlisi emeklilerine yönelik özel bir paragraf açýldýðýný ifade eden Arzu Özkader, emekli kamu görevlilerinin maaþlarýna, % 6 lýk oransal zamma ilaveten 100 TL zam yapýldýðýný belirtti. BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTÝK Genel Toplu Sözleþmeyle elde edilen mali, sosyal ve özlük haklarýnýn sayýsý, geçen döneme göre yüzde 100'e yakýn arttýðýný aktaran Özkader, elde edilen büyük kazanýmlarýn Memur-Sen'in, örgütlülüðünün ve kararlýlýðýnýn eseri olduðunu sözlerine ekleyerek, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bütün hizmet kollarýnda ilk defa toplu sözleþme imzalanmasý yönüyle de, bu Toplu Sözleþme dönemi bir ilk olmuþtur. ÝÞTE TARIM-ORMANCILIK HÝZMET KO- LU KAZANIMLARIMIZ GTHB'de üretimi teþvik primi ile ek ödeme mahsuplaþmasýndaki vergi maðduriyetini giderdik. ESK, TMO ve TÝGEM'de görev yapan mühendislerin ve veteriner hekimlerin ek ödemelerini 12 puan (90 TL) artýrdýk. Orman Genel Müdürlüðü'ndeki yangýn fazla mesai saatini yüzde 33 artýrarak 60 saatten 80 saate çýkardýk. GTHB de üretimi teþvik primi hesaplamalarýnda Ahmet Saatcý Sözleþmede genel tekliflerimizden toplam 43, Hizmet Kolu Sözleþmesi'nde ise toplam 170 kazanýma imza attýk. Toplamda 213 kazaným elde ettik. Bu tarihi baþarýyla; mali sosyal haklar paketini hayata geçirmiþ olduk. Bu Toplu Sözleþme'de, hizmet kollarýnýn da katýlmasýyla kapsam geniþlemiþtir. Bu son derece önemlidir. Bu þu anlama geliyor; daha sonraki süreçlerde bu alanlarda daha fazla kazaným için taleplerimizi sunabileceðiz. Bunlardan bazýlarý 4/C ve Cuma Namazý izni konularýdýr, bunlar gelecek taleplerimiz için emsal teþkil edecektir. Bu Toplu Sözleþme sürecinin baþýnda önemli bir strajteji geliþtirerek Hizmet Kolunun öneminin artýrýlmasýný teklif ettik. Kabul gördü ve ilk gün bunu kazanýma dönüþtürdük. Bu sürecin baþýnda herkesi mutlu edeceðiz demiþtik, sürecin sonucunda da herkesi mutlu ettik. Kamu Görevlilerini, kamu emeklilerini hatta Kamu-Sen ve KESK'in üyelerini de mutlu ettik. Mutlu olmayan iki isim Kamu-Sen ve KESK Baþkaný oldu. Memur-Sen'in kazanýmlarýný nasýl kirletebiliriz, algýlarý nasýl yönetebiliriz diye düþündüler, ama baþarýlý olamadýlar. Memur-Sen süreci dik duruþu ve kazanýmlarýyla tamamladý." Mutlu edecek kazanýmlar Arzu Özkader kullanýlan yýllýk izin sürelerinin düþülmemesini saðladýk. Lisans tamamlamada ÇSGB, YÖK ve yetkili sendikaca ortak çalýþma baþlatýlmasý kararý aldýrdýk. 4/C'liler için yangýn fazla mesai ücreti aldýk. GTHB ye doðrudan baðlý kurumlardaki diðer saðlýk hizmetleri çalýþanlarýnýn özel hizmet tazminatlarýnýn ortalama 10 puan (80 TL) artýrýlmasýný saðladýk. Orman yangýnlarýyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donaným malzemesi verilmesini saðladýk. KÝT çalýþanlarýnýn yýllýk izinlerini bir sonraki yýla devredebilmelerini saðladýk. OGM hava araçlarýnda görevli personele yangýn tazminatý verilmesini saðladýk. Zehirli, gazlý ve radyasyonlu ortamlarda çalýþan personele koruyucu gýda yardýmý aldýk. OGM orman kadastro hizmetlerinde çalýþan personele kadastro tazminatý aldýk. GTHB de üretimi teþvik pirimi alan personele "ek ödeme alma" þartý ile ütp'den feragat hakký getirdik. Orman muhafaza memurlarýnýn özel hizmet tazminatlarýnýn aylýk 5 puan (40 TL) artýrýlmasýný saðladýk. TKDK personelinin kadroya geçirilmesi için çalýþma komisyonu kurulmasý kararý aldýrdýk. TMO ve TÝGEM personelinin üretimi teþvik pirimi almasý için çalýþma yapýlmasý kararý aldýrdýk. Orman muhafaza memurlarýnýn belediyelerce iþletilen toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz faydalanmasýný saðladýk. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 28 AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Þehit Murat Alýcý ve Oðuzlar ilçesi Aðaççamý Ýlkokulu istinat onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Saat: AÐUSTOS Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðü (EÜAS) Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü ne konstrüksiyon garaj ve atýk depo sahasý yapým iþi. Yer: Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Doduga/Çorum Saat: EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý 8 adet Jandarma Karakol Kom giriþ yapýlarý düzenlenmesi iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý / Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýl): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri (Ç.HAK:2350) YÝTÝK Çorum 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nursena ÞEN Mehmet kýzý 9/10/1996 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2349) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1 Taþýnýr: adet LOHMAN-BOWANZ cinsli yumurta tavuklarý; adet Lohman cinsi beyaz renkli 70 ve 90 haftalýk yumurta tavuðu ve adet Bowanz cinsi beyaz renkli 90 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:1 Çorum Saat: Taþýnýr: adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli 30 ve 36 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:3 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 Acil Devren Satýlýk Oto Yýkama Kuaförü Küçük Sanayi Sitesi 14. Cad. No: 90 da devren satýlýk oto yýkama ve kuaför. Mür. Tel: (Ç.HAK:2351) BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel: Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut TÜRKOÐLU Celal oðlu 1987 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2341) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Döndü BUYRUKCU Recep kýzý 1942 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:2342) Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel:

15 CUMA 28 AÐUSTOS (Ç.HAK:2294) (Ç.HAK:2330) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) (Ç.HAK:2324) (Ç.HAK:2249) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Pres operatörleri -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla CEYLAN EV TEKSTÝL Havlular 3,5 TL Aile Bornoz Takýmlarý 100 TL Yorgan 50 TL Nevresim Takýmlarý 25 TL den baþlayan fiyatlarla Adres: Kale Mah. Þeyh Eyüp Sk. No: 1/D (Velipaþa Konaðý üstü, Benek Perde yaný) Tel: DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2339) Baþvurular için müracaat tlf: DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip kira sýkýntýsý olmayan iþ deðiþikliði (Ç.HAK:2340) nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Bayan Sekreter ve Satýþ Danýþmaný Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:2317) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) FAX : ELEMAN ARANIYOR * LKS 2 programýný kullanabilen, ön muhasebe için yaþ arasý BAYAN eleman (ön lisans muhasebe mezunu tercihimizdir) * Motor ustasý ve kalfalar * Yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNALARI Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 31/A (Camii Karþýsý) Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM müsait tarla sahibinden satýlýktýr ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) bayan elemanlar alýnacaktýr ANTÝKA EÞYA 1978 yýllarý ve sonrasý çarþaf, gýrgýr ve diðer mizah dergileri, para ve 45 lik plak kolleksiyonu, saat, þark köþesi antika (Ç.HAK:2331) sallanan koltuk satýlýktýr. Mür. Tel: HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2348) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda görevlendirilecek, Satýþ - Pazarlama ve Montaj - Kurulum Personeli Alýnacaktýr. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR (Ç.HAK:2300) (Ç.HAK:2336) (Ç.HAK:2309) (Ç.HAK:2251) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; * Kaynakçý * Tornacý * Makina Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2109) FAX CEP TEL : ACÝL DEVREN SATILIK SON FIRSAT Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle Osmancýk Caddesi iþlek bölümde, herþeyi içinde, wc ve mutfaðý da bulunan, Çocuk Giyim Maðazasý, hava parasýz TL ye devren satýlýktýr. (Bu fiyat son 4 gün içindir) (Ç.HAK:2334) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Adres: Osmancýk Cad. No: 52/A Tel: Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2344) BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR * EN AZ ÖNLÝSANS MEZUNU * MS OFFÝCE UYGULAMALARINA HAKÝM * ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ GÜÇLÜ VE ÝLETÝÞÝMÝ KUVVETLÝ * EKÝP ÇALIÞMASINA YATKIN * PREZANTABL SÝMA OTOMOTÝV SAN. TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU 4 KM (Ç.HAK:2321) (Ç.HAK:2325) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2308) (Ç.HAK:2287) (Ç.HAK:2296) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Kerestesi Ahmet Süngü ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: BAY-BAYAN Elemanlar * Ön muhasebe tecrübeli * Ofis yöneticisi * Saha yöneticisi * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mh. Sel Sk. No: 20/ Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM

16 Yanan oynadý!... Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenmanda yanan futbolcular oynadýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan çalýþmanýn ilk bölümünde yaptýrdýðý çabukluk hareketlerinin ardýndan takýmý üçe ayýrdý. Üçer takým ellerine farklý renklerde yelekler alarak dar alanda koþmaþa baþladýlar ve ellerindeki yelekleri hocanýn söylemine göre deðiþtirdiler. Bu deðiþtirmeler devam ederken yardýmcý antrenörün düdük çalmasýyla ellerindeki yeleklere göre takýmlar gruplanarak bir araya geldiler. Bu gruplaþma sýrasýnda ellerindeki yeleklerin bulunduðu bölüme gidemeyen üç oyuncu oynama cezasý aldý. Deðiþik kereler oynanan bu oyun sonunda gruplarýna gidemeyen futbolcular isteklerine göre halay çektiler, kol bastý veya çifte telli oynadýlar. Özbayram a 75 gün ceza Çorum Belediyespor da Dersim maçýnda sahadan atýlan Mustafa Özbayram a 75 gün hak mahrumiyeti cezasý ve 8500 lira para cezasý verildi. Ayný maçta taraftarlarýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle 2500 lira ceza verilirken kötü tezahürat içinde ihtar cezasý verildi. Konuk Dersimspor a ise yedi futbolcusu sarý kart gördüðü için takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketten 1400 lira ceza verildi. Manavgat maçýnýn hakemi Ankara dan Çorum Belediyespor un pazar günü deplasmanda oynayacaðý Manavgatspor maçýný Ankara bölgesi hakemlerinden R. Alkým Aksoy yönetecek. Aksoy geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor un sahasýnda oynadýðý ve 1-1 berabere kaldýðý Tirespor maçýnda görev yaptý. Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Evrenseki Stadý nda pazar günü saat da baþlayacak maçta Alkým ýn yardýmcýlýklarýný da Ankara dan Hilmi Göktürk Ýmamoðlu ve Vural Gül yapacak. Maçýn ilginç atamasý ise dördüncü hakem olarak atanan isim. Çorum Belediyespor un 28 Eylül de Manavgatspor ile deplasmanda oynadýðý ve 0-0 bera ere kaldýðý maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Efe Tanrýverdi bir yýl aradan sonra yine ayný takýmýn yine ayný sahada oynayacaðý maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak. CUMA 28 AÐUSTOS 2015 Býrakýn al gülüm ver gülümü Vetaranlar Ligi ne baþvuru 10 Eylül da sona eriyor Orta ve Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan 40 yaþ üzerinde milli olma fýrsatýnýn Masterler Veteranlar futbol turnuvasýnda mümkün olduðunu belirterek katýlmak isteyenlerin 10 Eylül e kadar baþvurmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'de geçen yýl kurulan ve bu yýl ikinci sezonunu geçirecek olan Veteranlar Futbol Ligi çeþitli fýrsatlar sunuyor. TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan lige katýlmak için baþvurunun internet üzerinden yapýldýðýný ve 10 Eylül de sona ereceðini söyledi. Doðan lige katýlmak isteyenlerin takýmlarýný oluþturarak baþvurularý yapabileceklerini söyledi. TÜRKÝYE'YÝ KUCAKLAYACAK Çorumlularýn bu fýrsatý deðerlendirmesi gerektiðini belirten TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan yaptýðý açýklamada: "Futbolu seven, TMVFL Orta ve Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan komþularýyla, iþ arkadaþlarýyla halý sahalarda hobi olarak futbol oynayan kiþilere de ligimiz sayesinde Milli Sporcu olma fýrsatý doðmuþ olacak. Türkiye'yi kucaklayacak bu ligde, Çorum gibi büyük bir þehrin de temsil edilmesini hatta Çorum'dan 1'den fazla takýmýn lige katýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. HERKES KATILABÝLÝR Galatasaray gibi büyük takýmlarýn ve ünlü futbolcularýn da ligde ter dökeceðini belirten Doðan; "40 yaþýnda olan herkes bu ligde yer alabilir. Takýmlar dernek, kulüp veya þirket ismiyle katýlabilirler. Oyuncu listesi oluþturulurken herhangi bir sayý sýnýrý yok. Oyuncularýn sabit forma numarasý ve lisansý olacaktýr. 37,38,39 yaþýnda olan ve 2 yýl öncesinden aktif futbolu býrakmýþ 4 oyuncuyu da takýmlar kadrolarýnda bulundurabileceklerdir. Çorum'dan birden fazla takým da bu ligde yer alabilir. Takýmýný kuran futbol severler ligimize katýlabilir." dedi. FÝNAL ANTALYA'DA 3-4 Ekim de baþlayacak olan lig, gruplar halinde deplasmanlý lig olarak devam edecek. Nisan ayýnýn sonunda bitecek olan ligin Mayýs ayýnda gruplardan çýkan 2'þer takýmýn Antalya Side'de oynayacaðýný play-off mücadeleleri sonucunda Türkiye Þampiyonu belirlenerek son bulacak. Geçen yýl 18 takýmýn mücadele ettiði lig de bu yýl 60 ile 80 takýmýn mücadele etmesi bekleniyor. Çift kalenin son bölümünde orta sahada pas yapan ve hücuma çýkmayan futbolculara sert çýkan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Býrakýn al gülüm ver gülümü. Böyle kaleye nasýl gideceksin, golü nasýl atacaksým masý nasýl kazanacaðýksýn dedi. Pazar günü Manavgatspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Çalýþmaya son bölümde Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn yaptýðý sert uyarýlar damga vurdu. Tüm futbolcularýn katýldýðý Buðra nýn takýmdan ayrý düz koþu yaptýðý antrenman saat de Nazmi Avluca sahasýnda baþladý. Isýnma hareketlerinin ardýndan saha kenarýlan kurulan istasyonlarda çabuk kuvvet ve devamlýlýk çalýþan kýrmýzý siyahlýlar daha sonra orta sahadan atýlan toplarla ceza sahasý dýþýndan þut çalýþtýlar. Þut çalýþmasýnda isabet oranýnýn hayli düþük olmasý dikkat çekti. Daha sonra tam sahayý küçülterek önce kontrol pas ardýndan da serbest çift kale maç yaptýran Teknik Direktör Sayhan, Manavgatspor maçýnýn onbirini belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. Sýk sýk saha içine girerek oyuna müdahele eden Sayhan, yardýmcýlarý ilede görüþmeler yaptý. Gol yollarýnda fazla etkili BAL gruplarý 4 Eylül de açýklanacak Futbol Federasyonu BAL da gruplarýn ve fikstürün açýklanma tarihini 4 Eylül e erteledi. Daha önce 28 Aðustos ta açýklanacaðý belirtenen statü ve gruplarýn kulüplerin saha incelemelerin devam etmesi nedeniyle 4 Eylül cuma gününe ertelendiði açýklandý. Daha önce fikstürün Eylül ün ilk haftasýnda açýklandýðý hem gruplarýn hemde fikstürün ayný toplantýda açýklanacaðý öðrenildi. olunamamasý üzerine son bölümde iyice sinirlenen Sayhan oyunu durdurdu ve koþarak saha içine girdi. Savunmada ve orta alanda al gülüm ver gülüm yapmakla rakip kaleye gidilemeyeceðini futbolun sonuç oyunu olduðunu belirten Sayhan rakip savunma arkasýna hareketlende ve ona top atmalarý gerektiðini söyledi. Bu þekilde al gülüm ver gülümle gol olmasýnýn zor olduðunu ve maç kazanamayacaklarýný belirten Sayhan futbolculardan hücumda daha üretken olmalarýný istedi. Bu uyarýnýn ardýndan çalýþma kýsa bir süre daha devam etti ve sona erdi. Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Manavgat hazýrlýklarý tamamlayacak ve bu gece yola çýkacak. Ulusal hakemlerimiz sezonu Tire de açacak Tire 1922spor ile Silivrispor takýmlarý arasýndaki maçý Celal Bayraklý yönetecek. Yardýmcýlarýda ilimizden Genel ve Yumlu. Çorum Ulusal hakemleri sezonun ilk maçýný yarýn Tire de yönetecek. Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre 3. lig 1. grupta pazar günü saat da Tire 4 Eylül Stadý nda Tire 1922spor ile Silivrispor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ilimiz Ulusal hakemi Celal Bayraklý yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleri ise ilimis Ulusal Yardýmcý hakemleri Özcan Genel ve Gökhan Yumlu. Maçýn dördüncü hakemide ilimiz Bölgesel hakemi Mehmet Ali Cýrýl. Silivrispor sezonun ilk maçýnda Altay ý 2-1 yenerken Tire 1922spor ise ilk maçýnda Arsinspor deplasmanýnda 2-12 maðlup oldu. Ulusal Hakem triosu Celal Bayraklý Özcan Genel ve Gökhan Yumlu sezonu Ýzmir de açacak

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı