T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş görev, yetki ve srumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak: MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, tarihli sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Nrm Kadr ve diğer merci mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; (a) Başkan: Gebze Belediye Başkanı nı, (b) Belediye: Gebze Belediye Başkanlığı nı, (c) Müdür: Temizlik İşleri Müdürü nü, (d) Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğü nü, (e) Persnel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder. Taslak hazırlamada uygulanacak İlkeler: MADDE 4 - (1) Gebze Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; a) Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir. b) Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilmek esastır. c) Belediye hizmetlerinde vatandaş daklılık önceliktir. d) Gebze'yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir. e) Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumda bilgi ve teknljiden azami derecede yararlanmak esastır. f) Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zrunluluktur. g) Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır. 1

2 Kuruluş: MADDE 5 - (1) İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Persnel, Görev, Yetki ve Srumluluklar Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Nrm Kadr İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri gereğince Gebze Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuş lup; bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 15/b Maddesi ve 48. Maddesi ile 5018 sayılı Mali Yönetim Ve Kntrl kanununda belirtilen Görev, Yetki ve srumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır. Belediye Başkanına yâda görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı larak çalışan bir birimdir. (2) Gebze Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Şefliği, Yazı İşleri Bürsu, Çevre Birimi Şefliği nden luşmaktadır. Persnel MADDE 6 - (1) Gebze Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünde bir Müdür ile nrm kadr mevzuatına uygun nitelik ve sayıda persnel görev yapar. Görev, Yetki ve Srumluluklar MADDE 7 - (1) Gebze Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve plitikaları ile bağlı bulunulan mevzuat çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri dğrultusunda Gebze Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz ve yaşam kalitesi yüksek bir çevrenin tesisi hedeflerine ulaşabilmek için; a) Gebze İlçesi sınırları içerisindeki çöp tplama işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesinden, b) Gebze İlçesindeki tüm cadde ve skakların süpürme araçları vasıtasıyla süpürme işçileri tarafından temizlenmesinden, c) Semt pazarları güzergâhlarının süpürülmesi ve yıkanmasından, d) Kaçak yllarla veya zamansız larak atılan/dökülen çöp, mlz, cüruf, hafriyat, atık ve artıklarının kaldırılmasından ve atılmalarının/dökülmelerinin engellenmesi ylunda gerekli çalışmaların yapılmasından, e) İlçe halkının çevre temizliği duyarlılığını arttıracak eğitim prgramları yapmaktan, bu amaca uygun ilan, pankart, brşür, çalışmaları gibi çalışmaları yapmak ve desteklemekten srumludur. (2) Belediyenin; eknmik lma, kaynakları israf etmemek ilkeleri çerçevesinde çalışma prgramları hazırlamak ve uygulamak ve ilgili Müdürlüklerle krdineli çalışmak görevleri arasındadır. Belediye Başkanı nın ve/veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında; 2

3 Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri: a) Belediye Başkanı nın ve/veya yetki verdiği Başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresi, rganize edilmesi, gerektiğinde rerganize edilmesi, Müdürlük kadrları arasında görevlerin dağıtılması, işbölümünün yapılması, iş ve işlemlerin tanzim edilmesi gibi düzenlemeleri yapar. b) Başkanlığın amaçlarını ve genel plitikalarını kendi uğraş alanını ilgilendirdiği ölçüde bilir, genel plitikaların uygulanmasını izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel plitikalarda kendi görev ve srumluluk sahası ile ilgili yapılmasını gerekli gördüğü değişiklileri bildirir. c) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, plitikaları, bütçesi ile uyumlu hedefler, planlar, prgramlar geliştirir ve verilen srumluluğa göre icraat yapar. d) Görev alanı içerisinde bulunan faaliyetler için uzun, rta ve kısa vadeli planlar hazırlar. e) Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı larak izler, gerekiyrsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır. f) Müdürlüğün işlerinin en kısa zamanda ve en eknmik larak istenen şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almaya çalışır. g) Gelecekte dğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadr, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar. h) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile krdineli larak hazırlar. i) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut rganizasyn şeması, iş tarifleri ve pzisynların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrsunu rganize eder. j) Çalıştırdıkları görevlilerin, iş bölümü esasları dâhilinde srumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetmeye çalışır. k) Emrindeki persnele iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve srumlulukların dğru anlaşılmasını sağlar. l) Emrindeki persnele görevlerini getirebilmeleri için gerekli yetki delegasynunu yapar, nları inisiyatiflerini ve yetkilerini dğru bir biçimde kullanmaya teşvik eder. m) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak persnel ile persnelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın persnel plitikası ve usulleri çerçevesinde kntrl eder. n) Ykluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülmesi için yerine bakacak persnele vekâlet verir ve görevlerini taksim eder. ) İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en uygun maliyetle yürütülmesi İçin, emrindeki persnelin görev ve srumluluklarını açık, anlaşılabilir sadelikte belirtir ve iş ve işlemlerinin buna uygunluğunu denetler. p) Müdürlük hiyerarşisinin düzen ve disiplin içinde faaliyet göstermesini temin eder. q) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevdi eder. r) Müdürlük faaliyetlerinin bir düzen ve öngörülen prgram dğrultusunda yerine getirilmesi için yazılı veya şifahi emirler verir ve emirlerin yerine getirilmesini takip eder. s) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kntrl altında bulundurur. t) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kntrl eder, varsa eksiklerin giderilmesi için talimatlar verir. u) Temizlik ve çevre kruma uygulamalarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla krdinasyn ve bilgi alış verişi içerisinde bulunur. v) Müdürlükle ilgili çalışmalarda 1. derecede imza yetkisine sahiptir. w) Disiplin amiri larak persneline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme, sicil raprlarını düzenleme, ödül, takdirname ve yer değiştirme gibi yetkiler müdürün uhdesindedir. 3

4 x) Harcama yetkilisi lup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını temin eder. y) Sicil amiri sıfatıyla persnelin perfrmans değerlendirmesini yapar ve gizli sicil raprlarını tanzim eder. z) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale knusu iş ve işlemlerini, ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını takip eder. aa) Başkanlık makamına, Belediye Encümenine, Belediye Meclisine teklifler sunar, naylanmış karaların uygulanmasını sağlar. bb) Eknmiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve perfrmans artırıcı etki luşturmak maksadıyla ilgili mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yluyla yapılması mümkün lan hizmetleri uzman özel kişi veya kurumlardan usulüne uygun larak alınmasını sağlar. cc) Temizlik İşleri Müdürü Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereğini yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve diğer Başkan Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı müteselsilen srumludur. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri: a) İlçemiz sınırları içinde luşan atıkların ve çöplerin, Müdürlüğümüzce hazırlanan prgram dğrultusunda düzenli bir şekilde tplanıp, transfer istasynları ve imha sahalarına nakledilmesini, kntrl ve takip ederek snuçlandırılmasını sağlamak. b) İlçe genelinde ana arterlere ve tespit edilen nktalara ve Kamu binalarının önlerine knulmuş durumda lan çöp knteynırlarının çöplerinin tplanmasını, çevrelerinin ve bulundukları güzergâhların temiz ve bakımlı lmasını sağlamak. c) İlçemizin ana arterlerinde ve tüm skaklarında işçi persnel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, cadde, meydan ve skaklarımızın temizliğini sağlamak. d) İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin Zabıta Talimatnamesi nde tanımı yapılan atıkların dışındaki imalat artıklarını, yeterli sayıda araç ve persnel çalıştırmak suretiyle tplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak. e) İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta lan semt pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde tplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek. f) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm kul, cami ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak. g) Gelişi güzel çöp atılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar ve duvar ilanları asmak ve uyarıcı levhalar dikmek. h) Temizlik işlerinin yaptırılmasın ilişkin ihale dsyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin ihale şartnamelerine uygun yapılmasının denetlemeler/kntrller yluyla temin edilmesi. i) İhaleye verilerek yaptırılan temizlikle ilgili işlerin hak edişlerinin takip ve tanzimi j) Şartnameye aykırılıkların tespit edilmesi halinde yüklenici firmaya ceza-i müeyyide uygulanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi. k) Çöp tplama ve genel temizlik hizmetlerinde görev yapan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı lmasını sağlamak. l) Temizlik işleri müdürlüğünün görev alanına giren hususlarda her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkanlık makamına, Belediye Encümenine, Belediye Meclisine teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak. m) İlgili mevzuatın gerektirdiği diğer görevler ile Başkanlık makamınca verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. 4

5 Bür Yöneticisinin Görevleri : a) Müdüre bağlı larak çalışır. b) İlçenin temizlik plan ve prgramını yürütür, ayrıca ilçe genelinde mıntıka denetimlerini yapar. c) Müdürlük içi persnel eğitimini, disiplinini, iş bölümü ve mahiyetindeki memur ve işçi persnellerin çalışmalarını kntrl eder ve denetler. d) Müdüriyet makamı tarafından vazife taksimi esasına göre Müdürlük adına hizmet eden her türlü denetim, gözetim, teftiş ve kntrlde bulunur. e) Persnelin yıllık izin, ssyal izin ve sevk işlemlerini düzenler. f) Günlük çalışmalarla ilgili yapılan bilgileri Müdüre bildirir. g) Müdürlük malzemelerini yetki ile emriyle başka birimlere geçici süre ile verilmesinde Müdürlüğün bilgisi dâhilinde yetkilidir. h) Yürütülen hizmetlerle ilgili larak bizzat başvurular, gerekse çağrı merkezi ve diğer yllarla Müdürlüğümüze gelen başvuru ve şikâyetlerin değerlendirilerek neticelendirilmesi. i) Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin bir biçimde snuçlandırmak. j) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en eknmik şekilde kullanılmasına çalışmak. k) Müdürlüğün faaliyet alanına giren knularda ilgili kişi, Kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve krdinasyn sağlama yetkisine haiz lup gerekli çalışmaları yapar. Yazı İşleri Bürsunun Görevleri: a) Çeşitli Kurum, Kuruluş ve Kurum içi Müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve söz knusu yerlere cevap niteliğinde gidecek lan Resmi Yazı, dilekçe, başvuru frmu vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını yapmak. b) İlgili persnele havale lunan evrakların neticelendirilmesini takip etmek ve yapılan işlemler ve snuçları ile ilgili larak yasal süresi içerisinde ilgili kurum ve kişilere bilgi verilmesini sağlamak. c) Müdürlükle ilgili tüm yazışmaları yapmak ve bunları ilgili birimlere göndermek, snuçlarını takip etmek. ç) Müdürlük bünyesinde bulunan tüm persnelinin (Memur-İşçi) özlük işlemlerini takip etmek, özlük dsyalarını luşturmak. d) İşçi persnelin aylık çalışma puantajlarını tanzim etmek ve bu puantajlara esas lmak üzere mesai frmu düzenlemek. e) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raprlarını hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek. f) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği knularına göre klasörlerde, arşivleme ve dsyalama işlemlerini aşağıdaki knulara göre ayrı ayrı yapmak. Gelen evrak dsyası. Giden evrak dsyası. Avans dsyası. Ayniyat, demirbaş dsyası. Genelge ve bildiriler dsyası. Hak edişler Dsyası. 5

6 Dilekçeler/Şikâyetler Dsyası. Ödeme Emri Dsyası. İrsaliye Dsyası. Kalite Yönetim Sistemi Dsyası. İhale Dsyası. Haftalık Aylık Çalışma Raprları Dsyası. Stratejik Plan Dsyası. Tutanak Dsyası. Birim İçi Tplantı Tutanakları Dsyası. Çevre Birimi Şefliği nin Görevleri a) Belediyemiz srumluluğu altındaki cadde, skak ve alanların temizlik prgramını hazırlamak, çöp tplama ve taşıma hizmeti veren firmanın yıkama, süpürme ve temizlik denetimini ve kntrlünü yapmak. b) Şehrin temizliği ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak, gerekli tedbirleri almak. c) Çevre kirliliğini önleyici her türlü çalışmaları yapmak. d) Atıkların, çevre mevzuatına uygun larak tplanmasına, taşınmasına, geri dönüşümüne, geri kazanımına ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarına destek lmak, kaçak yllarla çevreye atılmalarını önlemek. e) Tplumda katı atık yönetimi ve çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik her türlü eğitim, tplantı, plan ve prjeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak, knuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. f) Başkanlık Makamı ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talimat ve talepleri, diğer çalışmaları bu mevzuatlar çerçevesinde değerlendirerek gereğini yerine getirmek. g) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek, gerek duyulduğunda araç kullanmak. h) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. Persnelin Görevleri MADDE 8 (1) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve srumlulukları, ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının nayıyla görev pzisynları belirlenir. Bu şekilde istihdam edilen persnel belirtilen görevleri ifa eder. (2) Diğer Persnel a) Müdürlüğün görev alanına giren aşağıdaki görevler; Müdürlüğe nrm kadr ve Başkanlık nayıyla tahsis edilen kadrlar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrlar arsında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür,görevleri mevcut kadrların sahip ldukları nitelikleri,yeterlilikleri,verimlilikleri,perfrmans ve başarı seviyeleri gibi kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görevler bu persnel tarafından tam larak ve gecikmeden yerine getirilir. b) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili larak, Başkanlık Makamının gayeleri, plitikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve prgramların geliştirilmesinde tüm perasynel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir. 6

7 c) Başkanlığın amaçlarını ve genel plitikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını öğrenir ve buna uygun çalışmalar rtaya kyar. d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, rta ve kısa vadeli planların yapılmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri geçekleştirir. e) Müdürlükçe kendisine tevdii edilen görevleri en kısa zamanda ve uygun şekilde yerine getirir. f) Beceri ve mesleki yeterlilik açısından kendini gelişmeye açık tutar, bu amaçla yapılan prgramlara katılır. g) Üstlerinin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tebliğ edilen işleri mevzuata ve usule uygun larak tam ve zamanında yapar. h) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş mettları ve diğer ilgili mevzuata riayet eder. i) Yönetimce alınan ve yerine getirmekte görevli lduğu kararların uygulayıcılarına dğru bir şekilde ve gecikmeksizin ulaşmasını sağlar. j) Çalışmalarında kamu görevlisine yakışacak tutum ve davranışları gösterir. k) Görev alanına giren hususlarda yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar. l) Yüklenici firmalar eliyle yapılan hizmetlerin yerine getirilmesinde amirince kendisine verilen kntrllük görevini mevcut ihale şartnamesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en iyi şekilde yerine getirir. m) Yüklenici firmalar eliyle yaptırılan ihale dsyalarının, yapılan işler neticesinde luşan hak edişlerin tanzim ve takip edilmesinde verilen görevleri zamanında ve dikkatli bir çaba ile yerine getirir. n) Çevre kirliliğinin luşmasını engelleyici çalışmalarda ve/veya bununla ilgili yasal müeyyideler uygulanmasında verilen görev ve srumluluğun gereklerini en güzel şekilde yerine getirir. ) Memur persnel nrmal mesaiye riayet eder, işçi persnel ise verilen prgram dğrultusunda vardiyalı larak çalışır. Gerektiğinde fazla mesai yapar ve fazla mesai ücreti alır. Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 9 (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 10 - (1) Bu yönetmelik hükümleri; Gebze Belediye Meclisi nin kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı yürütür. Adnan KÖŞKER Kerim BÜYÜKGÖZ Nilay AYRAN Belediye Başkanı Kâtip Kâtip 7

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sultangazi

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Altınordu Belediye

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE : 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle yerleşim

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde-l Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı