Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com."

Transkript

1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2.Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) Ferroli, yeni Düzce ürünlerini Fabrika tan tt 2. Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Son y llarda enerji tasarrufu konusunda Tel: (0380) da 552 öncü 64 74ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne Fax: alarak (0380) üretti i yeni 94 ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - stanbul 9 Temmuz Bölge Müdürlü ü sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, 1. Cadde dedi. No: tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Organize Antalya, Sanayi Bolu, Bölgesi Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Y. Dudullu/ stanbul Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, Tel: (0216) ter O uzhan 80 (pbx) Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Ata- Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi mosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, Faks: yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kas- ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i (0216) 527 can 86 ve 83E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni kad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu Ankara ürünlerinin Bölge Müdürlü ü toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar No:45 taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz stanbul 2008 de Yolu Yenimahalle/Ankara bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm Tel: gün (0312) süren 256 akflam 04 02yeme i ile günü noktalad. toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Faks: (0312) Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Konya ve Genel Bölge Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara Akbafl seslendi. Mahallesi Konuflmas n- Furgandede Caddesi No:4/A Müdürlü ü da yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden (Yeni Larende) Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum Tel: ki, (0332) hem siz (pbx) Meram/Konya lerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Faks: Birço u (0332) Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne Kayseri al narak Bölge tasarland, dedi. Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Müdürlü ü Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi ini, ancak Ferroli Tel: (0352) Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Faks: Çakmakç, (0352) sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad Ege ve art k Bölge Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine Akçay ihracat Caddesi gerçek- No: 211 Gaziemir/ zmir Müdürlü ü lefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi Tel: yap l yor (0232) ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Faks: (0232) Bir (pbx) 41 Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342)

2 çindekiler Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ocak 2009 say.14 Ferroli, yeni ürünlerini tan tt Son y llarda enerji tasarrufu konusunda da öncü ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alarak üretti i yeni ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - 9 Temmuz 2008 tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, termosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kaskad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu ürünlerinin tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz 2008 de stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm gün süren toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara seslendi. Konuflmas nda yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum ki, hem sizlerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Birço u Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne al narak tasarland, dedi. Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi ini, ancak Ferroli Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Çakmakç, sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad ve art k Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi yap l yor ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, dedi. Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Atacan ve E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir akflam yeme i ile günü noktalad. Atefl ve sonras... Is nma araçlar Ferroli, kombi üretimine bafll yor Düfllerle gelen konsept otomobiller Tarihi Asansör e Ferroli dokunuflu 4

3

4 Önsöz Merhaba, Zorlu bir y l daha geride b rakt k. Tüm pazarlar etkileyen global kriz ülkemizde de özellikle 4. çeyrekte kendini hissettirmeye bafllad y l nda kombi pazar nda %7 oran nda bir daralma yafland. Ancak Ferroli Türkiye olarak daralan bu pazarda dahi geçen y la göre %20 oran nda bir büyüme gerçeklefltirmeyi baflard k. Ferroli Türkiye, Ferroli Grubu nda da ilk 3 içindeki yerini gittikçe sa lamlaflt r yor. Sadece bir sat fl pazarlama flirketi olmaktan ç k p üretici kimli i de art k ön plana ç k yor. Fabrikam z büyük bir h zla ve kapasite art rarak üretim yapmaya devam ediyor. Panel hatt na ek olarak havlupan hatt devreye girdi ve test üretimleri devam ediyor. Hepimizin heyecanla bekledi i kombi hatt da Mart ay nda monte edilmeye bafllanacak. Böylece 2009 y l n n 2. yar s nda kombi üretimine de geçmifl olmay planl yoruz. Hepinizin bildi i gibi, sektörümüzü yeniden flekillendirece ini düflündü ümüz Enerji Verimlili i ile lgili Yönetmelik, 5 Aral k 2008 tarihinde yay nland. Bir y l sonra yürürlü e girecek olan bu yönetmelikle ilgili olarak Y ld z Teknik Üniversitesi nden Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Araflt rma Görevlisi Burak Olgun un kat l mlar yla düzenledi imiz bilgilendirme amaçl toplant lar, 2009 y l n n ilk yar s nda, bölge müdürlüklerimizin oldu u merkezler baflta olmak üzere genifl kapsaml olarak gerçeklefltirilecek. Söz konusu çal flmada amac m z, sadece kendi sat fl ve servis kanal m z de il sektörün tüm kat l mc lar n konuyla ilgili olarak bilgilendirmek. Söz konusu toplant n n ilki zmir de düzenlendi ve büyük ilgi ile karfl land. Bu say m zda zmir SODEX ve stanbul PlastEurasia fuarlar, Enerji Verimlili i Seminerleri, Enerji Verimlili i Yasas n n getirdikleri, kombi hatt n n gelifli hakk nda detayl bilgilerin yan nda geçmiflten günümüze s nma araçlar ve konsept otomobiller bafll kl iki ayr dosyam z, aram za kat lan yeni arkadafllar m z, yetkili sat c görüfllerimiz ve yeni ürünlerimizle ilgili bilgileri bulabilirsiniz belirsizliklerle bafllasa ve zor bir y l gibi görünse de, krizlerden daima güçlü ç kan Ferroli ailesinin bir bireyi olarak, bu belirsizlik ortam ndan da faydalar sa layarak ç kaca m za inanc m sonsuz. Sevgiyle kal n. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 3

5 çindekiler Aram za kat lanlar 9 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Portre 11 Bu say n n konu u, Ferroli Teknik Servis Departman ndan Cemil Cahit Ayaz. Ferroli, kombi üretimine bafll yor 15 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, medya mensuplar yla bir araya geldi i toplant da, 5 milyon Euro yeni yat r mla 2009 da kombi üretimine bafllanaca n n müjdesini de verdi. Yetkili sat c lar ve yetkili servisler 20 Çelik Is dan Necati Tezel, Barsan Is nflaat tan Zeki Barutçu, Kare Do. Mühendislik ten Gökhan Aflal ve Her Mevsim den Murat Tetik, Ferroli Life sayfalar nda a rlan yor. Haberler 5 Yeni ürünler zmir deki SODEX Fuar nda sergilendi. PlastEurosia stanbul da chillerler tan t ld. Ad güzel, yeni ma azas n açt. Tarihi Asansör e Ferroli s cakl. Optimum da Özfer imzas. Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki yap ld. Günün koflullar na uygun yeni ürünler. Teknik makale 10 Enerji Verimlili i Kanunu nun getirdikleri. Geçmiflten günümüze s nma araçlar 12 Is nmak ço u insan için çaba gerektiren bir eylem de il art k. Kombinin dü mesini çevirmek yeterli bunun için. Ama insanl k tarihi boyunca, s nmak hiç de kolay olmad. Ateflin keflfinden kalorifere uzanan süreçte pek çok baflka s nma arac da rol oynad. Konsept otomobiller 18 Çarp c, bazen gayet tuhaf görünen konsept otomobiller; kimi kez sadece tasar m olarak kal yor, kimileri ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l yor. Bulmaca 22 Bas n kupürleri 23 Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Bask Bizim Matbaa 4

6 Haberler Yeni ürünler SODEX te sergilendi Uluslararas Do algaz, Is tma, So utma, Klima, Havaland rma, Yal t m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar tma, Jeotermal ve Günefl Enerji Sistemleri SODEX zmir 2008 Fuar, 9-12 Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. zmir Uluslararas Fuar Alan na Ferroli 171 metrekare stand ile kat ld. 100 ü aflk n firma ve firma temsilcili inin yer ald fuarda Ferroli; Divatop F37, Domitech F24, EConcept Tech 35C, Energy Top 125, Domicompact B, EConcept 101, Calypso Termo Boyler gibi yeni ürünlerini zmir halk na sergiledi. Ad güzel, yeni ma azas n açt Ad güzel Mühendislik Ferroli Ma azas, görkemli bir törenle Üsküdar Cumhuriyet Caddesi ndeki yeni yerinde hizmete girdi. Törene, Üsküdar Belediye Baflkan Mehmet Çak r, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, mekan sahiplerinden Hüseyin Ad güzel ve Kemal Ad - güzel ile birçok davetli kat ld. lk ma azalar n 13 y l önce Üsküdar Tophanelio lu Sokak ta hizmete açan flirket, bügüne kadar A ao lu My Resort Otel, My World, Eltes Günefli, Eltes Gold Residence, Eltes Sosyal Tesisleri, My Town, My Town Sosyal Tesis, My Country, My Roseville, My City, My Dream, My Home projelerin s tma ve so utma sistemlerinin uygulamas n yapm flt. Chillerler, PlastEurosia stanbul da tan t ld TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. ve PAGEV Türk Plastik Sanayiciler, Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf iflbirli i ile haz rlanan Plast Eurosia stanbul 2008 Fuar,27-30 Kas m 2008 tarihleri aras nda Beylikdüzü TÜ- YAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlendi. Plast Eurosia stanbul 2008; plastikte potansiyel bir pazar olan Türkiye ve komflu ülke sanayicilerinin plastik, kauçuk ve plastik ambalaj sanayisine dönük yat r mlar için uygun teknoloji, makine ve malzemeyi topluca tan ma, k yaslama ve seçimlerine olanak tan yan bir fuar. Ferroli, bu fuara 30 metrekarelik alanda sergiledi i chillerleri ile kat ld. 5

7 Ürünler Günün koflullar na uygun yeni ürünler Ferroli, tüketicilerin her geçen gün de iflen ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Econcept Tech Kombi, Domicompackt B Yo uflmal Kombi Energe Top W Kazan sunduklar kullan m kolayl klar yla dikkat çekiyor. Econcept Tech yo uflmal kombi: Ferroli, duvar tipi kombi ürünlerinde yeni bir sayfa açt. Günefl enerji sistemleriyle uyumlu olan Econcept Tech yo uflmal kombi serisi, ayn zamanda %109 s verimlili i (EN 677 standartlar na göre) ve yüksek verimli yanmay sa layan premix (ön hava-gaz kar fl m ) teknolojisiyle de çevreye zarar vermiyor. Econcept serisi yo uflmal kombilerin 25 kw ve 35 kw kapasiteli iki farkl seçene- i bulunuyor. Günefl enerji sistemleri ile entegre çal flabilme özelli i olan Econcept Tech serisi kullan m suyu temininde de yak t tasarrufu ve ilave konfor sa l yor. Ürünün kullan m suyu haz rl k seçiminde eko/konfor alternatifleri bulunuyor. Cihaz konfor modunda çal fl rken s cak suya çok daha k sa sürede ulafl l yor, eko (ekonomik) modunda ise kullan m suyu istenildi i zaman s t lmaya bafllan yor, böylece bu noktada da yak t tasarrufu sa lanm fl oluyor. Cihaz n çal flma fonksiyonlar n n tamam n n izlenebildi i LCD ekranda yaz-k fl konumu eko/konfor seçimi gibi birçok ayar n kolayca yap lmas n sa layan çok fonksiyonlu kontrol ve kumanda paneli bulunuyor. Econcept Tech yo uflmal kombilerde kaskad (yan yana) ba lant imkan da bulunuyor. Ürünün bu özelli i sayesinde apartman dairelerinden okul, hastane, ifl merkezi gibi çok büyük binalara kadar de iflik büyüklüklerdeki mekanlar n s tma ihtiyac kolayca karfl lanabiliyor. Domicompackt B yo uflmal kombi: Paslanmaz çelik yo uflma eflanjör ile %102 lik yüksek verim (EN 677 e göre) sa layan Domicompackt B yo uflmal kombi, pek çok teknolojik üstünlü e sahip; Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r eflanjör, paslanmak çelikten imal edilmifl yo- uflma eflanjörü, tüm çal flma fonksiyonlar n tan mlayan dijital ekran ve kullanma suyunda eko/konfor özelli- i. 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i olan cihaz n 13 farkl emniyet sistemi var. Yan s ra Domicompackt B, yo uflma teknolojisi ile yüksek yanma verimi ve düflük gaz emisyon de erleri ile do u dostu (düflük NOx ve CO emisyon oranlar ) bir cihaz. Energy Top W kazan: Ferroli nin tüketicilere sundu u son yenilik ise; yo uflmal bir kazan olan Energy Top W. Kaskad ba lant sayesinde büyük mekanlar için etkili bir çözüm olan Energy Top W, % 109 verimle çal flarak önemli oranlarda tasarruf sa l yor. 80 ve 125 kw olmak üzere iki farkl seçene i olan Energy Top W, kullan m suyu için harici boyler ile kullan lmas durumunda insan sa l için son derece zararl olan lejyonella bakterisinin oluflumunu da engelliyor. En çevreci ürün anlam na gelen NOx 5. s n f emisyon özelli i ne sahip olan Energy Top W, yüksek emniyet özellikleriyle kullan c ya büyük bir konfor da sunuyor. 6

8 Atlas Konutlar nda Ferroli RVL serisi kullan ld stanbul un yeni yerleflim birimlerinden Kurtköy de infla edilen Atlas Konutlar nda, Ferroli heatpump chillerler kullan ld. Yaklafl k 20 bin m 2 alan üzerine kurulmufl olan Atlas Konutlar n n 2500 m 2 lik sosyal tesislerinde her biri 17 kw l k toplam 11 adet RVL17 heat-pump chiller kaskad olarak ba land. Bu projede RVL serisi kullan larak, sistem yedeklendi; yüksek verimli cihazlarla enerji tasarrufu sa land (R410 A gazl ve COP de eri k sm yüklerde 4 ve üzeri); paket cihazlarla (hidronik kitli; akümülasyon tank, pompa ) yerden tasarruf ve estetik bir görünüm yakaland ; projede yerden s tma sistemi ve fan-coil cihazlar ayn anda çal flsa bile etkin bir kontrol sistemi elde edildi. RVL Is Pompal So utma Hava So utma Su So utma Grubu Ferroli, Bat Avrupa da büyüyen s pompas pazar nedeniyle, do a ve hava kaynakl s pompas üretimine bafllad. RVL serisi s pompas ile 50 m 2 alan da, kaskad yap larak 1200 m 2 alanda rahatl kla s t l p so utulabiliyor. Fan coille s tma - so utma ve yerden - duvardan s tma - so utma sistemleri için tasarlanan ve modülasyonlu fanlar kullan lan RVL serisi s pompas cihazlar; yaz n yüksek d fl hava s cakl klar nda verimli so utma, k fl n ise - 15 C s cakl a kadar rahatl kla s tma yapabiliyor. Evaporatörde standart olarak elektrikli s - t c ve su fark bas nç presostad bulunuyor. Teknik özellikler: Ekolojik R410A gaz Scroll veya rotary kompresör Pompa ve / veya tankl versiyon Uzaktan kumanda Dinamik defrost kontrolü 50 adet alarm haf zas Mod-bus protokol ba lant s Is tmada d fl hava s cakl na göre s cakl k ayar Modülasyonlu aksiyel fanlar 3+3 kw a kadar ek elektrikli rezistans Az yer kaplayan kompakt yap RGA-RGC Is Pompal So utma Hava So utmal Su So utma Grubu Yeni seri 410A gazl, s pompal veya sadece so utma yapabilen RGA serisi ileri teknoloji ürünü cihazlar, Ferroli taraf ndan özel olarak tasarland. Yüzeyi art r lm fl 410A gazl kondenserlerle de cihazlar n verimi yükseltildi. 2 adet 410A gazl scroll compressör ile tandem ba lant yap larak üretildi. KW/m 2 de erleri Avrupa da aranan de erlere getirilerek cihaz geniflli i 100 cm e kadar düflürüldü. Bu cihazlar her türlü alana rahatl kla kurulabiliyor. Teknik özellikler: Model: RGA So utma kapasitesi: kw Is tma kapasitesi: kw Fan tipi: Radyal-aksiyel Radyal fan say s : 1-3 adet Aksiyel fan say s : 2-3 Kompresör say s : 2 adet Ses seviyesi: db(a) (1 m. uzakl ktan) COP: 2,8-3,1 K smi yüklerde COP: 3,35 EER: 2,8-305 K smi yüklerde EER: 3,35 kw/m 2 : kw/h Dinamik kontrol sayesinde d fl hava s cakl na göre ç k fl suyu Ak ll defrost sayesinde yüksek verim Kapasite s n rlama özelli i Çok düflük hava s cakl klar na kadar s tma-so utmada çal flma Standart k fl kiti özelli i Kapal kabin içine al nm fl kompresörler Paslanmaz tek pompa veya çift pompa Akümülasyon tank eklenebilme özelli i Çevre dostu ekolojik R410A gazl Kompakt tasar m Scroll kompresör Modülasyonlu fanlar, Eurovent sertifikas Geliflmifl uzaktan kumanda Yerden - duvardan s tma - so utma sistemlerine uygun 7

9 IK Ajandas Aram za Kat lanlar CEM DEREL 1980, Almanya do umlu y l nda Avc lar Ticaret Meslek Lisesi nden mezun oldu y l itibariyle Dystar Tekstil de ve Opet G da A.fi. de Muhasebe Asistan, Öztürk G da A.fi. de ve Regnum Gayrimenkul da Muhasebe fiefi olarak çal flt. Eylül 2008 de Ferroli Merkez Muhasebe Bölümü nde Muhasebe Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. BURAK HÖREN 1972, stanbul do umlu da M.Ü. Ekonometri Bölümü nden mezun oldu y l itibariyle STFA da Bütçe Raporlama Uzman, Zihni Holding de Finans Müdürü, Çal k Holding te Analist, Denizat Ltd.fiti. de Kurucu Ortak ve Sinpafl Yap da Bütçe Planlama Sorumlusu görevlerini üstlendi. Eylül 2008 de Bütçe Planlama Uzman olarak çal flmaya bafllad. HÜLYA KOÇ 1979 Çank r do umlu de Ni de Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nflaat Teknikerli i Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Milli E itim Bakanl okullar nda ngilizce Ö retmeni olarak çal flt. Aral k 2008 itibariyle Ferroli Düzce Fabrikas Sat n Alma Bölümü nden Sat n Alma Veri Girifl Eleman olarak çal flmaya bafllad. ERD NÇ KAVRAZ 1978 y l nda Zonguldak ta do an Erdinç Kavraz, Kas m 2008 itibariyle Ferroli Merkez de Makam fioförü olarak çal flmaya bafllad. SERP L ÇET N 1975, zmit do umlu. H.Ü. Matematik Ö retmenli i Bölümü 1998 y l mezunu y llar aras nda Bosch-Siemens te SAP Proje Yöneticisi, Akpet A.fi. de ERP Proje Yöneticisi, Merkez Yay n Holding te SAP Proje Yöneticisi ve Argeset A.fi. de ERP Proje Direktörü olarak çal flt. Eylül 2008 itibariyle Ferroli Merkez Bilgi fllem Bölümü nde SAP Proje Yöneticisi oldu. EL F DEM RSOY 1975 y l nda Almanya da do an Elif Demirsoy, 1997 de.ü.tbm. Yüksek Okulu klimlendirme ve So utma Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda IMA A.fi. de Proje ve Teklif Haz rlama Teknikeri olarak çal flt. Aral k 2008 de Ferroli Merkez Klima ve Endüstriyel Ürün Grubu nda Proje Teknikeri olarak çal flmaya bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Yakup fiahinflah Aflç A ustos 2008 Kerim Y ld r m Kaynak Operatörü Eylül 2008 Salih K l çaslan Üretim flçisi Eylül 2008 Sefer Ergün Kaynak Operatörü Eylül 2008 Serkan Uysal Üretim flçisi Kas m 2008 Hasan Türko lu Üretim flçisi Kas m 2008 Serkan Özen Üretim flçisi Kas m 2008 Sezgin Sak Üretim flçisi Kas m 2008 Yavuz Kürt Üretim flçisi Kas m 2008 Selim Yavuz Üretim flçisi Kas m 2008 Hasan Kara Üretim flçisi Kas m 2008 Ferit fiahin Üretim flçisi Aral k 2008 Recep Ali Sert Üretim flçisi Aral k

10 Haberler Tarihi Asansör e Ferroli s cakl zmir de bulunan Tarihi Asansör Restoran n s tma ve so utma sistemi Do a Is tma ve Dünya Is tma taraf ndan gerçeklefltirildi. Is tma sisteminin do algazla yap ld - projede Ferroli nin iki adet yo uflmal Econcept 50 A cihaz kaskad olarak çal flt r ld. So utma ise 51 kw k chiller ile yap ld. Tarihi Asansör, Asansör Ç kmaz Soka olarak bilinen yerden 155 basamak yukar daki Kemal Reis lkokulu nun bulundu u alt soka a ulafl m için 1907 de Nesim Levi taraf ndan yapt r ld y l nda restore edilen asansör, bulundu u semte ve dura a da ad n verdi. Sahibi taraf ndan zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba flland ktan sonra ise restoran, bar ve kafe olarak kullan lmaya bafllad. Asansöre giden 302 numaral soka a da, o sokakta yaflam fl olan zmirli sanatç Dario Moreno nun ad verildi. 170 kiflilik restoran, 60 kiflilik Cafe Moreno, 140 kiflilik Ceneviz Meyhanesi, tarihi bir dokuda e lenmek isteyenlere hizmet vermeyi sürdürüyor. Optimum da Özfer imzas 20 y ld r Ferroli yetkili sat c s olan Özfer Mühendislik, Anadolu yakas n n en büyük al flverifl merkezi olan Optimum un do algaz tesisat n n tamam n n projelendirmesini ve uygulamas n hayata geçirdi. Yaklafl k 3500 metre do algaz tesisat, 21 adet Rooftop cihaz, 3 adet 1100 kw l k kazan ve 2 tanesi 750m3/h lük olmak üzere 6 adet bas nç düflürme istasyonu Özfer Mühendislik taraf ndan al flverifl merkezine yerlefltirildi. Bu metraj, bir al flverifl merkezi için rekor say l yor. Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki yap ld Ferroli ile iflbirli inde düzenlenen Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki 25 Aral k 2008 de zmir Crowne Plaza da yap ld. Seminer, Ferroli yetkili sat c lar, sektör temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencileri, di er firmalar n uygulamac lar ndan oluflan 80 kiflilik bir grup taraf ndan izlendi. Toplant da YTÜ den Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Makine Mühendisi Burak Olgun, Enerji Verimlili i Kanunu ve sektöre getirdikleri, s tma ve so utma sistemlerinde enerji verimlili i ve enerjinin etkin kullan m konular nda bilgi verdi. Ferroli den O uzhan Y ld r m, Serdar Öksüz ve Onur Gürbüz; Ferroli nin kanun ve yönetmelikler fl nda yapt haz rl klar ve bu yönde flekillendirdi i ürün gam, Ferroli kaskad sistemleri ve otomasyonu, Ferroli nin s tma ve so utmada enerji verimlili ini ön plana ç karan ürünleri hakk nda birer sunum yapt lar 9

11 Yaflam Geçmiflten günümüze s nma araçlar Elbette hãlã sobalar kullan l yor ama s nmak ço u insan için çaba gerektiren bir eylem de il art k. Kombinin dü mesini çevirmek yeterli bunun için. Ama insanl k tarihi boyunca, s nmak hiç de kolay olmad. Ateflin keflfinden kalorifere uzanan süreçte pek çok baflka s nma arac da rol oynad. 10

12 Günümüzde, s nmaya ulaflman n yolu, bir kombinin dü mesini çevirmekten ibaret genel olarak. Dokunmatik ve çok h zl bir sistem söz konusu yani. Sonras nda, içinde bulundu umuz so uk günlerde, eve yay lan s yla gevflemek kal yor. Üzerinde kestane piflirilen, ekmek k zart lan, çevresinde ailenin bir araya geldi i soba, s cak bir an olarak hat ralarda ama soban n da az zorlu u yoktur hani (Buna ra men soba halen kullan l yor elbette). Daha eski zamanlara gitti imizde ise flimdi ad bile belki hat r m za gelmeyen bir sürü s nma arac oldu- unu görüyoruz. fiuras da bir gerçek; insanl k tarihi boyunca s nmak hiç de kolay bir eylem olmad. Dünyay s tan en eski s nma arac günefl elbette. Ateflin bulunuflundan önce sadece günefl vard. Günefl, yaklafl k 150 milyon kilometre mesafeden flefkatli kollar n, ilk ça insanlar n n üzerine uzat - yordu. Ama bu flefkatli kollar, k fl n ve geceleri pek de bir ifle yaram yordu. ATEfi N BULUNUfiU Ve sonra atefl bulundu. Atefl, karanl ktan ayd nl a geçiflti, s nman n ve piflirebilmenin yoluydu. Ateflin keflfi, insano lunun ilk ve en önemli keflfi olarak görülüyor. Yap lan araflt rmalar insanlar n yaklafl k 790 bin y l önce atefl yakabildi ini ortaya koyuyor. Eski ça larda yaflam n büyük ölçüde avc l k ve toplay c l kla sürdüren insanlar, k fl aylar nda yapm fl olduk- lar bar naklarda yakt klar ateflin çevresinde oturuyorlard. Ateflin yak ld bu bar naklara da, atefl yak lan yer anlam na gelen ocak ad veriliyordu. nsanlar n s nma ihtiyac, yerleflik düzene geçtiklerinde evlerinin konumunu ve biçimini belirleyen bir etken oldu. Il man kuflakta yer alan uygarl klar, evlerini ço unlukta yamaçlarda kurdular. Bunun nedeni hem güvenli in sa lanmas hem de so uktan korunma gereksinimiydi. Baz zamanlarda da evler yamaca oyuluyordu. Bu evler, kil tafl, kumtafl gibi yumuflak kayalar n oyulmas, ön k s mlar n n tafllarla örülmesiyle oluflturuluyordu. Topra- a gömülü evler de s y saklama amac yla ortaya ç kt. Genellikle tek penceresi bulunan gömme evler, topra n s y tutma özelli inden dolay k fl n s cak, yaz n serin oluyordu. yi yal t lm fl evlerde odan n ortas na yak lm fl küçük bir ateflle rahatl kla s n labiliyordu. Sonraki dönemlerde mangal önemli bir s nma arac yd. Mangallar, topraktan ya da metalden yap l - yordu. Önceleri yere sabit olan mangallar, zaman geçtikçe küçülüp, tafl nabilir hale geldiler. Mangallarda odun ve kömür yak l yor, alevli yanma bitip köz oluflunca içeri al n yordu. Aile fertleri, mangal n etraf nda toplan p s n yordu. Ancak mangallar, közler geçince s tma yeteneklerini kaybediyorlard. Mangallardan sonra içinde zgara sistemi ve atefl tu lalar 11

13 Yaflam olan tand rlar ortaya ç kt. Büyük odalarda kullan lan k sa ayakl, dört köfle bir masan n alt k sm na delikli bir raf yap l r ve üzeri tenekeyle kaplan rd. Tenekeyle kaplanm fl raf n üzerine de bir mangal koyulurdu. Bu masan n üzerine tand r yorgan veya tand r kebesi ad verilen, pamuk ya da yünden yap lm fl genifl bir örtü örtülerek mangal n s s masan n içerisine hapsedilirdi. Ev halk ysa bu masan n çevresine oturarak örtüyü dizlerine çekerek s n rd. Odun ve kömürün yan s ra tezek, kurutulmufl geven, sütlegen gibi bitkiler kullan lan yak tlard. Atefl yakmak için ise çakmak tafllar vard. Kav mantar ad verilen bir mantar türü ya da ceviz a ac n n kabuklar, sütle en bitkinin yak lmas yla elde edilen külle kaynat l p kurutuluyor, daha sonra havanda dövülerek toz haline getiriliyordu. Bu kavlar n üzerindeki çakmaktafl bir demir parças na vuruluyor, k v lc m oluflturuluyor ve atefl yak l yordu. AÇIK OCAK fiöm NEN N LKEL fiekl YD Eskiden s nmada, ayn zamanda yemek piflirmek için kullan - lan ocak ve kuzineden de yararlan yordu. Aç k ocak, flöminenin ilkel flekliydi. Ocaklar, odalar n girifl kap s karfl s nda bulunan duvara örülerek haz rlan r ve bir bacayla çat dan duman n n ç kmas sa lan rd. Oca n alt k sm ve iç çevresi taflla döflenirdi. Bu yükseklikten sonraki k sm ise toprak kal plarla örülürdü. Ocak içine, ekmek piflirebilmek için yükseklikler yap l r, bu yükseklik üzerine de ekmek sac konurdu. Ocak bafl nda ise üç ayakl bir demir üzerinde yemek piflirilirdi. Kuzine ise alt nda ateflin yak ld, onun üzerinde f r - n ms yeri ve yüzeyde ocak yeri bulunan basit bir ocakl f - r n gibiydi. Yak lan odunun veya kömürün duman boru arac l yla bacaya verilirdi. Atefli bir metalin içine hapseden ve baca olan her yere kurulabilir olmas yla rahatl k sa layan sobalar ise, genellikle saç ve dökümden yap l rd, içi atefl tu las yla örülürdü. Saray ve konaklarda kullan lan sobalar ise, rengarenk çinilerle giydirilmifl olurdu. Asl nda günümüzdeki kaloriferin ilkel flekli olan s tma yöntemleri de tarih boyunca çeflitli uygarl klar taraf ndan kullan ld. Hamamlar n s t lma yöntemini ça r flt ran bu sistemde, s - t lan su, odalar çepeçevre saran kanallardan geçiriliyor ve tüm evin s t lmas sa lan yordu. 12

14 Yat r m Ferroli, kombi üretimine bafll yor Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, medya mensuplar yla bir araya geldi i toplant da sermayelerinin 17.7 milyon YTL art r ld n söyledi. Çakmakç, 5 milyon Euro luk yeni yat r mla 2009 da kombi üretimine bafllanaca n n müjdesini de verdi. Dünyadaki birçok global markan n yat r mlar n ertelemesine ra men, Ferroli Grubu, Türkiye ye inanarak Türkiye de sermaye art r m na gidiyor. Ferroli Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, 2006 da temelleri at lan Ferroli Düzce Fabrikas n n üretim kapasitesini art rmak için Türkiye deki yat r ma devam karar n n al nd n aç klad. 2 Aral k 2008 tarihinde fians Restoran da medya mensuplar yla bir araya gelen Çakmakç, sermayesi yüzde 47 (17.7 milyon YTL) artt r lan Ferroli Türkiye nin 5 milyon Euro yeni yat r mda 2009 da kombi üretimine bafllayaca- n söyledi. Çakmakç flöyle devam etti: Ferroli talya yla yapt m z görüflmeler sonucunda, onlar da Türkiye deki potansiyeli önemsediklerini ve Türkiye ye inand klar n belirttiler. Düzce de büyük bir yat - r mla güzel bir tesis kurduk. Zaten tesisi kurarken 5 y la yay lan bir geniflleme planlam flt k. Bu plan n ekonomik krize ra men sürdürülmesi bizim aç - m zdan son derece önemli bir geliflme oldu. çinde bulundu- umuz koflullarda Türkiye yle böyle bir haberi paylaflmak da bizi çok mutlu etti. Ferroli olarak baflta aç klad m z plan m z bundan böyle de ayn flekilde sürdürece iz y l bafl nda Düzce deki fabrikada bafllayan radyatör üretimine Ekim ay itibariyle havlupan üretimi de eklenmiflti un Haziran ay nda ise kombi üretimi bafllayacak. Mart 2009 da gelecek olan kombi hatt n n devreye girmesiyle Ferroli nin ürün gam ndaki Domiproject kombi modelinin tek üreticisi Ferroli Türkiye olacak. ÖNCE ÜRET M SONRA HRACAT 2009 da 100 bin adet kombi üretmeyi planlayan Ferroli Türkiye, ihracata a rl k verecek. Ferroli Grubu nun sat fl yapt tüm pazarlar için üretim yapacak olan Ferroli Türkiye, öncelikle tüm Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere kombi ihracat gerçeklefltirecek y l nda 233 bin radyatör üreten ve ihracata da hemen bafllayan Ferroli Türkiye, flu anda ngiltere den ran a, Fransa dan Pakistan a, Romanya dan Yeni Zelanda ve Avustralya ya kadar toplam 30 ülkeye ihracat yap - yor de 10.5 milyon Euro luk radyatör ihracat gerçeklefltiren Ferroli Türkiye, 2009 da bu rakam 16 milyon Euro ya yükseltmeyi hedefliyor. Y ll k 250 bin adet üretilecek havlupanlar n da hem yurt içinde sat fl yap lacak hem de radyatör ihracat yap lan tüm ülkelere ihracat gerçeklefltirilecek. Ferroli, Düzce deki tesislerinde kombi, radyatör ve havlupan üretimini kademeli olarak art racak. Fabrikan n tam kapasite çal flmas yla birlikte fabrikadaki çal flan say s 250 ye yükselecek. 13

15 Teknoloji Düfllerle gelen konsept otomobiller Çarp c, hatta gayet tuhaf görünen konsept otomobiller; kimi kez sadece tasar m olarak kal yor, baz lar ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l yor. Ferroli Life, bu tür otomobillere zoom yap yor. nsan n hayali s n r tan m yor. Zaten içinde bulundu umuz yüzy l, teknolojinin dev ad mlarla ilerledi i bir yüzy l. Durum böyle olunca hemen her alanda düfl gücünü zorlayan tasar m örnekleriyle karfl laflmak flafl rt c de il. Tasar m n en çekici alanlar ndan biri de otomobil sektörü elbette. Dünyan n çeflitli flehirlerinde gerçeklefltirilen otomobil fuarlar, piyasaya sürülen en yeni modelleri tan t rken konsept otomobillere de genifl yer veriyor. Çarp c, kimi zaman gayet tuhaf görünen konsept otomobiller, kullan c lar flafl rt yor, heyecanland r yor; otomobil firmalar na da gelecekte piyasaya sürebilece i modeller hakk nda fikir veriyor. E ilip bükülen, çok yüksek h zlara ulaflabilen, hatta bambu ve kumafl gibi materyallerden üretilen otomobiller; uçan otomobillerin bile tasarland günümüzde niye olmas n dedirtiyor. Konsept otomobiller kimi kez sadece tasar m olarak kal yor. Baz lar ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l - yor. Ferroli Life, bu tür otomobillere zoom yap yor. 14

16 Konsept BMW ZX-6 büyülüyor Otomobiller 2015 te nas l görünecek? BMW için Jai Ho Yoo ve Lukas Vanek taraf ndan haz rlanan konsept otomobil, bu sorunun cevab n vermeyi amaçlam fl, ama sanki daha ileriki y llar hedef alm fl. BMW ZW-6 konsepti, çok ilginç hatlara sahip. Aerodinamik aç dan verimli görünüyor. Ama sonuç olarak gayet ç lg n bir tasar m oldu u da gerçek. BMW'nin GINA s kumafltan yap ld BMW'nin GINA adl konsept tasar m, otomobiller konusunda bilinen bütün kurallar de ifltirecek gibi görünüyor. GINA, otomobillerin geleneksel olarak çelikten yap lan flasisini sa lam bir kumaflla de ifltiriyor. Bir çerçevenin üzerine gerilen kumafl her flekle girebiliyor. Bu kadarla da kalm yor; bu çerçeveye tak lan motor eklentileriyle otomobilin flekli de de ifliyor. Örne in bagaj kapa yukar do ru de il yanlara do ru ikiye ayr larak aç l yor veya farlar göz kapaklar gibi aç l p kapan yor. fiu anda Münih'teki BMW Müzesi nde sergilenen GINA n n gerçe e dönüflmesi flimdilik biraz zor görünse de, seyretmesi çok keyifli oluyor. 15

17 Teknoloji 21. yy n otomobili Honda FC Sport Honda, 21. yüzy l n yeni süper otomobil konsepti FC Sport u 2008 Los Angeles Auto Show'da tan tt. FC Sport; hidrojen yak t hücresinden elde edilen enerjiyle çal flan, hem hafif hem de performans oryantasyonlu bir araç olarak tasarland. 4 saniyenin alt nda 0 ila 100 km h za ulaflabilen FC Sport'taki elektrik motoru arka aks n önünde, hidrojen tanklar ise arka aks - n n üzerinde bulunuyor. Bu süper araç, henüz yollarda de il, ancak seri üretim çok da uzak görünmüyor. Volvo 3CC den elektrikli konsept Volvo'nun arkadan görünüflü ile Gelece e Dönüfl filmindeki arac hat rlatan konsept ürünü 3CC, önümüzdeki y llarda nas l otomobillere binece imize dair ipuçlar veriyor. 3 CC, elektrikli motora sahip ve bu nedenle de çevreci bir kimli i var. 0 dan 100 km h za yaklafl k 10 saniyede ulafl yor; maksimum h z 135 km. Volvo, hem hava kirlili i hem de trafik problemlerinden dolay böyle bir araç tasarlama ihtiyac duymufl. Volvo 3CC nin kap lar yukar do ru kanat fleklinde aç l yor. Ön koltuklar ve kokpit hareket edebiliyor. Arac n arkas nda tek kiflilik oturma yeri var. Bundan dolay da arac n tasar m arkaya do ru daral yor. Tavan üç bölmeli olarak komple cam olarak tasarlanm fl. Arac n gövdesi ise tek parça karbon fiber maddeden yap larak a rl k azalt lm fl. Elektrik enerjisi araçtaki sandwich döflemenin alt nda bulunan ve dizüstü bilgisayarlarda da kullan lan lityum-iyonlu hücrelerde depolan yor. Ön panelde bulunan ve klimay, ses sistemini, fl klar yöneten kontrol panelindeki tufllara dokunman za gerek yok. Sistem 5 mm mesafeden o tufla yaklafl ld n anl yor ve ilgili fonksiyonu otomatik çal flt r yor. 16

18 S ra d fl : Fiat Bugster talyan Fiat n Bugster isimli konsept otomobili, s ra d fl tasar m yla dikkat çekiyor. Özellikle arazi sürüfllerine yatk n yerden yüksek karoser yap s na ve iki kiflilik, üstü aç k oturma düzenine sahip olan Fiat Bugster, off-road tipi ön ve arka tampon tasar m ve birer kanad and ran kaput ç k nt lar na entegre ön farlar yla fütüristik bir tasar ma sahip. Fiat' n global çevre anlay fl na paralel olarak Fiat Bugster'da, nanoteknolojiyle daha hafif fakat daha dirençli forma kavuflturulan do al özellikli fiber gövde panellerine yer veriliyor. S f r emisyon üreten elektrikli bir motor ile de donat lan Fiat Bugster, böylelikle dinamik sürüfl özelliklerinin yan s ra ekolojik niteliklere sahip olmas yla da gelece in otomobil anlay fl n n günümüzdeki öncü kombinasyonlar ndan birini temsil ediyor. En hafif otomobil Bamgoo Japonlar bambu a ac ndan elektrikli otomobil yapt. Bamgoo ad verilen bu araç; 60 kilogram a rl - nda, tek koltuklu ve çevre dostu. Bamgoo, 270 santimetre uzunlu- unda, 130 santimetre genifllinde, yerden yüksekli i de 165 santimetre. Kyoto Üniversitesi Venture fl Laboratuvar taraf ndan gelifltirilen araç, tek flarjla 50 kilometre yol alabiliyor. BMW'nin hidrojenli H2R si Alman devi BMW nin yeni otomobili H2R, 6.0 litrelik içten patlamal motora ve 302 kilometre maksimum sahip. 12 silindir olan BMW H2R, di er hidrojenli arabalara nazaran yak t pili kullanm yor. 10 ayda gelifltirilen H2R, 0'dan 100 km'ye 6 saniyede ç k yor. Arac n d fl tasar m rüzgar tünelinde aerodinamik testleri sonucunda rüzgardan en az etkilenecek flekilde tasarlanm fl. D flar ya sadece su buhar atan H2R, havay kirletmiyor. 17

19 Teknik Makale Serdar Öksüz E itim Uzman / Makine Mühendisi Enerji Verimlili i Kanunu nun getirdikleri 2 May s 2008 tarihli Enerji Verimlili i Kanunu ile birlikte enerjinin etkin kullan lmas, israf n önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmas için birçok yeni düzenleme getirildi. Bu kanun kapsam nda yay nlanan yönetmeliklerle ilgili mevzuat detayland - r larak sektörümüzün yönünü belirleyen ve ba lay c özellikler tafl yan çok önemli kararlar al nd. 25 Ekim 2008 tarihinde Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Art - r lmas na Dair Yönetmelik yay nland. Hemen ard ndan da 5 Aral k 2008 tarihinde Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i yürürlü e girdi. Halen konuyla ilgili çal flmalar devam ediyor. Sektördeki firmalar ve meslek kurulufllar ve derneklerin de görüfl ve önerileriyle flekillenen mevzuatta yürürlü e giren k s m dahil daha birçok de ifliklik olaca n düflünüyorum. lgili yönetmeliklerin getirdikleri aras nda öne ç kan baz kararlar afla da özet olarak s ralanm flt r: Sanayi tesislerinde; - Y ll k toplam enerji tüketimi 1000 TEP (Ton Eflde er Petrol) ve üzeri olan endüstriyel iflletmeler, çal flanlar aras ndan enerji yöneticisi görevlendirir. - Toplam inflaat alan en az 20 bin metrekare veya y ll k toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binalar n ve hizmet binalar n n yönetimleri ile toplam inflaat alan en az 10 bin metrekare veya y ll k toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalar n n yönetimleri, yönetimlerin bulunmad hallerde bina sahipleri enerji yöneticisini görevlendirir veya flirketlerden / enerji yöneticilerinden hizmet al r. Binalarda kullan mda; - Yeni yap lacak binalarda, toplam kullan m alan n n 1000 m 2 den büyük olmas halinde merkezi s tma sistemi yap l r. - Merkezi s tma ve/veya kullan m alan 250 m 2 nin üstünde olup bireysel s tma sistemine sahip gaz yak t kullan lan binalarda, yo uflmal tip s t c cihazlar kullan l r. - Merkezi s tma sistemi ile s t lan binalarda, s cakl k kontrol ekipmanlar ile s merkezinde iç ve/veya d fl hava s cakl na ba l kontrol ekipmanlar n n kullan lmas zorunludur. - Binalar n s tma tesisat nda kullan lan pompa gruplar, zamana, bas nca veya ak flkan debisine göre de iflken devirli seçilir. - Merkezi s tma sistemlerinde, kazana geri dönüfl su s cakl - ile d fl hava s cakl k kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sa layacak sistemlerin seçilmesi gerekir. - Merkezi s tma sistemlerinde kullan lacak s v veya gaz yak tl cebri üflemeli brülörlü kazanlarda; 50 kw 500 kw aras nda s tma kazan kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler, 500 kw ve üzerinde s tma kazan kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollü brülörler, 500 kw üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve baca gaz oksijen kontrol sistemi kullan l r kw ve üstü s tma kazanlar nda, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluflan ve kazan verimlili ini düflüren kireçlenmeyi önlemek amac yla su yumuflatma / flartland rma sistemlerinin kurulmas gerekir. - Is tma kapasitesinin 100 kw ve üzerinde olmas halinde, ilk yat r m ve iflletme maliyetleri ile birlikte enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik oldu u raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbirleri ile haberleflmeli çal flan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri kullan labilir. - Is tma sisteminde kullan lan kat yak tl kazanlardan 15 y l n, s v ve gaz yak tl kazanlardan 20 y l n dolduran kazanlar n de iflimleri flartt r. - So utma ihtiyac 500 kw dan ve so utulacak toplam kullan m alan 2000 m2 den büyük olan ticari ve hizmet amaçl yeni yap lacak binalarda merkezi so utma sistemi tasar mlar yap l r. - So utma sisteminde kullan lan cihaz ve ekipmanlardan 20 y l n dolduran sistemlerin iyilefltirilmesi veya de iflimleri flartt r. - Kullan m alan 1000 m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi s hhi s cak su sisteminin planlanmas flartt r. - Merkezi s hhi s cak su sistemlerinde cihaz ve da t m hatlar 18

20 yal t ml olmal ve her y l bina iflletmecisi taraf ndan kontrol ettirilerek raporlanmal d r. - S hhi s cak suyun s kapasitesi minimum kazan modülasyon çal flma alt s n r n n d fl nda kalmas halinde yaz kullan m - na yönelik ayr bir s cak su kazan tesis edilir m 2 'nin üzerindeki binalarda s tma, so utma, havaland rma ve ayd nlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulmas zorunludur. - Yeni yap lacak binalarda elektrik tesisat, ayd nlatma, s tma, so utma ve havaland rma sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayr ayr ölçülebilecek flekilde enerji analizörleri ve / veya pay ölçerler ile donat larak ve basit bir yaz - l mla raporlanabilecek flekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yak t n da ayr ca ölçülerek bu sisteme bilgi vermesi sa lanmal d r. - Yeni yap - lacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için tespit edilen ilk yat - r m maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inflaat alan 20 bin m 2 ye kadar olan binalarda 10 y l, inflaat alan 20 bin m 2 ve daha büyük binalarda 15 y lda geri kazan lmas durumunda bu sistemlerin yap lmas zorunludur. - Yeni yap lacak olan ve kullan m alan m2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi s tma ve s hhi s cak su sistemlerinde günefl enerjisi toplay c lar ile sistemin desteklenmesi zorunludur - Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullan m alan 1000 m 2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve iflletmeye al nan yeni binalar için düzenlenir - Mevcut binalar ve inflaat devam edip henüz yap kullan m izni almam fl binalar için Enerji Verimlili i Kanunu nun yay m tarihinden itibaren on y l içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir - Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 y l geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi haz rlan - lacak bir rapor do rultusunda yeniden düzenlenir. - Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulufl taraf ndan haz rlan r ve ilgili idarece onaylan r. Bu belge, yeni binalar için yap kullanma izin belgesinin ayr lmaz bir parças d r. Portre Portre Cemil Cahit Ayaz 14 y ld r Ferroli ye nefle kat yor Cemil Cahit Ayaz, Ferroli Teknik Servis Departman nda kazan ve brülor servislerine teknik destek hizmeti veriyor. Yan s ra yedek parça ve ar zal gelen ürünlerin sorumlusu olarak görev yap yor Elaz do umlu olan, ilk-orta ve lise ö renimini stanbul da tamamlayan Ayaz, Ferroli ile ilgili izlenimlerini flöyle anlat yor: Ferroli de çal flmaya bafllad - mdan beri tüm departmanlar n gayretiyle büyük bir pazara sahip olduk. Geri dönüp bakt m zda ne kadar yol kat etti imiz görülüyor. Bu büyümede, teknik servislerimizin ve yetkili sat c lar m z n katk lar da son derece önemli. Yeni Düzce Fabrikam z ile birlikte Ferroli camias n n daha da büyüyece ini düflünüyorum. Bu büyümede eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Ayaz, ayr ca, Ferroli de çal flman n kendisine güven ve h rs verdi ini söylüyor; Çünkü Ferroli yi bir aile olarak görüyorum diyor. Ferroli de 14 ncü y l n tamamlayan Ayaz, evli ve iki çocuk babas. Do ay seviyor ve ayr ca sosyal faaliyetlere kat lmaktan hofllan yor. Sporla özel bir iliflkisi var y llar aras nda Almanya n n Trier flehrinde yaflayan Ayaz, de Almanya ikinci liginde futbol oynad y llar aras nda ise Almanya ve Türkiye de kick box flampiyonalar na kat ld da stanbul Kick- Box fiampiyona s nda, 72 kiloda ikinci oldu. Ayaz, nefleli olmay da her zaman için düstur edinmifl biri. Son olarak flunu söylüyor: Gülmesini bilmeyen dükkan açmas n 19

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı