Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com."

Transkript

1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2.Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) Ferroli, yeni Düzce ürünlerini Fabrika tan tt 2. Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Son y llarda enerji tasarrufu konusunda Tel: (0380) da 552 öncü 64 74ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne Fax: alarak (0380) üretti i yeni 94 ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - stanbul 9 Temmuz Bölge Müdürlü ü sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, 1. Cadde dedi. No: tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Organize Antalya, Sanayi Bolu, Bölgesi Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Y. Dudullu/ stanbul Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, Tel: (0216) ter O uzhan 80 (pbx) Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Ata- Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi mosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, Faks: yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kas- ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i (0216) 527 can 86 ve 83E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni kad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu Ankara ürünlerinin Bölge Müdürlü ü toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar No:45 taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz stanbul 2008 de Yolu Yenimahalle/Ankara bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm Tel: gün (0312) süren 256 akflam 04 02yeme i ile günü noktalad. toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Faks: (0312) Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Konya ve Genel Bölge Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara Akbafl seslendi. Mahallesi Konuflmas n- Furgandede Caddesi No:4/A Müdürlü ü da yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden (Yeni Larende) Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum Tel: ki, (0332) hem siz (pbx) Meram/Konya lerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Faks: Birço u (0332) Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne Kayseri al narak Bölge tasarland, dedi. Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Müdürlü ü Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi ini, ancak Ferroli Tel: (0352) Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Faks: Çakmakç, (0352) sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad Ege ve art k Bölge Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine Akçay ihracat Caddesi gerçek- No: 211 Gaziemir/ zmir Müdürlü ü lefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi Tel: yap l yor (0232) ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Faks: (0232) Bir (pbx) 41 Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342)

2 çindekiler Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ocak 2009 say.14 Ferroli, yeni ürünlerini tan tt Son y llarda enerji tasarrufu konusunda da öncü ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alarak üretti i yeni ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - 9 Temmuz 2008 tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, termosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kaskad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu ürünlerinin tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz 2008 de stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm gün süren toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara seslendi. Konuflmas nda yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum ki, hem sizlerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Birço u Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne al narak tasarland, dedi. Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi ini, ancak Ferroli Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Çakmakç, sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad ve art k Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi yap l yor ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, dedi. Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Atacan ve E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir akflam yeme i ile günü noktalad. Atefl ve sonras... Is nma araçlar Ferroli, kombi üretimine bafll yor Düfllerle gelen konsept otomobiller Tarihi Asansör e Ferroli dokunuflu 4

3

4 Önsöz Merhaba, Zorlu bir y l daha geride b rakt k. Tüm pazarlar etkileyen global kriz ülkemizde de özellikle 4. çeyrekte kendini hissettirmeye bafllad y l nda kombi pazar nda %7 oran nda bir daralma yafland. Ancak Ferroli Türkiye olarak daralan bu pazarda dahi geçen y la göre %20 oran nda bir büyüme gerçeklefltirmeyi baflard k. Ferroli Türkiye, Ferroli Grubu nda da ilk 3 içindeki yerini gittikçe sa lamlaflt r yor. Sadece bir sat fl pazarlama flirketi olmaktan ç k p üretici kimli i de art k ön plana ç k yor. Fabrikam z büyük bir h zla ve kapasite art rarak üretim yapmaya devam ediyor. Panel hatt na ek olarak havlupan hatt devreye girdi ve test üretimleri devam ediyor. Hepimizin heyecanla bekledi i kombi hatt da Mart ay nda monte edilmeye bafllanacak. Böylece 2009 y l n n 2. yar s nda kombi üretimine de geçmifl olmay planl yoruz. Hepinizin bildi i gibi, sektörümüzü yeniden flekillendirece ini düflündü ümüz Enerji Verimlili i ile lgili Yönetmelik, 5 Aral k 2008 tarihinde yay nland. Bir y l sonra yürürlü e girecek olan bu yönetmelikle ilgili olarak Y ld z Teknik Üniversitesi nden Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Araflt rma Görevlisi Burak Olgun un kat l mlar yla düzenledi imiz bilgilendirme amaçl toplant lar, 2009 y l n n ilk yar s nda, bölge müdürlüklerimizin oldu u merkezler baflta olmak üzere genifl kapsaml olarak gerçeklefltirilecek. Söz konusu çal flmada amac m z, sadece kendi sat fl ve servis kanal m z de il sektörün tüm kat l mc lar n konuyla ilgili olarak bilgilendirmek. Söz konusu toplant n n ilki zmir de düzenlendi ve büyük ilgi ile karfl land. Bu say m zda zmir SODEX ve stanbul PlastEurasia fuarlar, Enerji Verimlili i Seminerleri, Enerji Verimlili i Yasas n n getirdikleri, kombi hatt n n gelifli hakk nda detayl bilgilerin yan nda geçmiflten günümüze s nma araçlar ve konsept otomobiller bafll kl iki ayr dosyam z, aram za kat lan yeni arkadafllar m z, yetkili sat c görüfllerimiz ve yeni ürünlerimizle ilgili bilgileri bulabilirsiniz belirsizliklerle bafllasa ve zor bir y l gibi görünse de, krizlerden daima güçlü ç kan Ferroli ailesinin bir bireyi olarak, bu belirsizlik ortam ndan da faydalar sa layarak ç kaca m za inanc m sonsuz. Sevgiyle kal n. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 3

5 çindekiler Aram za kat lanlar 9 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Portre 11 Bu say n n konu u, Ferroli Teknik Servis Departman ndan Cemil Cahit Ayaz. Ferroli, kombi üretimine bafll yor 15 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, medya mensuplar yla bir araya geldi i toplant da, 5 milyon Euro yeni yat r mla 2009 da kombi üretimine bafllanaca n n müjdesini de verdi. Yetkili sat c lar ve yetkili servisler 20 Çelik Is dan Necati Tezel, Barsan Is nflaat tan Zeki Barutçu, Kare Do. Mühendislik ten Gökhan Aflal ve Her Mevsim den Murat Tetik, Ferroli Life sayfalar nda a rlan yor. Haberler 5 Yeni ürünler zmir deki SODEX Fuar nda sergilendi. PlastEurosia stanbul da chillerler tan t ld. Ad güzel, yeni ma azas n açt. Tarihi Asansör e Ferroli s cakl. Optimum da Özfer imzas. Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki yap ld. Günün koflullar na uygun yeni ürünler. Teknik makale 10 Enerji Verimlili i Kanunu nun getirdikleri. Geçmiflten günümüze s nma araçlar 12 Is nmak ço u insan için çaba gerektiren bir eylem de il art k. Kombinin dü mesini çevirmek yeterli bunun için. Ama insanl k tarihi boyunca, s nmak hiç de kolay olmad. Ateflin keflfinden kalorifere uzanan süreçte pek çok baflka s nma arac da rol oynad. Konsept otomobiller 18 Çarp c, bazen gayet tuhaf görünen konsept otomobiller; kimi kez sadece tasar m olarak kal yor, kimileri ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l yor. Bulmaca 22 Bas n kupürleri 23 Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Bask Bizim Matbaa 4

6 Haberler Yeni ürünler SODEX te sergilendi Uluslararas Do algaz, Is tma, So utma, Klima, Havaland rma, Yal t m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar tma, Jeotermal ve Günefl Enerji Sistemleri SODEX zmir 2008 Fuar, 9-12 Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. zmir Uluslararas Fuar Alan na Ferroli 171 metrekare stand ile kat ld. 100 ü aflk n firma ve firma temsilcili inin yer ald fuarda Ferroli; Divatop F37, Domitech F24, EConcept Tech 35C, Energy Top 125, Domicompact B, EConcept 101, Calypso Termo Boyler gibi yeni ürünlerini zmir halk na sergiledi. Ad güzel, yeni ma azas n açt Ad güzel Mühendislik Ferroli Ma azas, görkemli bir törenle Üsküdar Cumhuriyet Caddesi ndeki yeni yerinde hizmete girdi. Törene, Üsküdar Belediye Baflkan Mehmet Çak r, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, mekan sahiplerinden Hüseyin Ad güzel ve Kemal Ad - güzel ile birçok davetli kat ld. lk ma azalar n 13 y l önce Üsküdar Tophanelio lu Sokak ta hizmete açan flirket, bügüne kadar A ao lu My Resort Otel, My World, Eltes Günefli, Eltes Gold Residence, Eltes Sosyal Tesisleri, My Town, My Town Sosyal Tesis, My Country, My Roseville, My City, My Dream, My Home projelerin s tma ve so utma sistemlerinin uygulamas n yapm flt. Chillerler, PlastEurosia stanbul da tan t ld TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. ve PAGEV Türk Plastik Sanayiciler, Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf iflbirli i ile haz rlanan Plast Eurosia stanbul 2008 Fuar,27-30 Kas m 2008 tarihleri aras nda Beylikdüzü TÜ- YAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlendi. Plast Eurosia stanbul 2008; plastikte potansiyel bir pazar olan Türkiye ve komflu ülke sanayicilerinin plastik, kauçuk ve plastik ambalaj sanayisine dönük yat r mlar için uygun teknoloji, makine ve malzemeyi topluca tan ma, k yaslama ve seçimlerine olanak tan yan bir fuar. Ferroli, bu fuara 30 metrekarelik alanda sergiledi i chillerleri ile kat ld. 5

7 Ürünler Günün koflullar na uygun yeni ürünler Ferroli, tüketicilerin her geçen gün de iflen ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Econcept Tech Kombi, Domicompackt B Yo uflmal Kombi Energe Top W Kazan sunduklar kullan m kolayl klar yla dikkat çekiyor. Econcept Tech yo uflmal kombi: Ferroli, duvar tipi kombi ürünlerinde yeni bir sayfa açt. Günefl enerji sistemleriyle uyumlu olan Econcept Tech yo uflmal kombi serisi, ayn zamanda %109 s verimlili i (EN 677 standartlar na göre) ve yüksek verimli yanmay sa layan premix (ön hava-gaz kar fl m ) teknolojisiyle de çevreye zarar vermiyor. Econcept serisi yo uflmal kombilerin 25 kw ve 35 kw kapasiteli iki farkl seçene- i bulunuyor. Günefl enerji sistemleri ile entegre çal flabilme özelli i olan Econcept Tech serisi kullan m suyu temininde de yak t tasarrufu ve ilave konfor sa l yor. Ürünün kullan m suyu haz rl k seçiminde eko/konfor alternatifleri bulunuyor. Cihaz konfor modunda çal fl rken s cak suya çok daha k sa sürede ulafl l yor, eko (ekonomik) modunda ise kullan m suyu istenildi i zaman s t lmaya bafllan yor, böylece bu noktada da yak t tasarrufu sa lanm fl oluyor. Cihaz n çal flma fonksiyonlar n n tamam n n izlenebildi i LCD ekranda yaz-k fl konumu eko/konfor seçimi gibi birçok ayar n kolayca yap lmas n sa layan çok fonksiyonlu kontrol ve kumanda paneli bulunuyor. Econcept Tech yo uflmal kombilerde kaskad (yan yana) ba lant imkan da bulunuyor. Ürünün bu özelli i sayesinde apartman dairelerinden okul, hastane, ifl merkezi gibi çok büyük binalara kadar de iflik büyüklüklerdeki mekanlar n s tma ihtiyac kolayca karfl lanabiliyor. Domicompackt B yo uflmal kombi: Paslanmaz çelik yo uflma eflanjör ile %102 lik yüksek verim (EN 677 e göre) sa layan Domicompackt B yo uflmal kombi, pek çok teknolojik üstünlü e sahip; Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r eflanjör, paslanmak çelikten imal edilmifl yo- uflma eflanjörü, tüm çal flma fonksiyonlar n tan mlayan dijital ekran ve kullanma suyunda eko/konfor özelli- i. 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i olan cihaz n 13 farkl emniyet sistemi var. Yan s ra Domicompackt B, yo uflma teknolojisi ile yüksek yanma verimi ve düflük gaz emisyon de erleri ile do u dostu (düflük NOx ve CO emisyon oranlar ) bir cihaz. Energy Top W kazan: Ferroli nin tüketicilere sundu u son yenilik ise; yo uflmal bir kazan olan Energy Top W. Kaskad ba lant sayesinde büyük mekanlar için etkili bir çözüm olan Energy Top W, % 109 verimle çal flarak önemli oranlarda tasarruf sa l yor. 80 ve 125 kw olmak üzere iki farkl seçene i olan Energy Top W, kullan m suyu için harici boyler ile kullan lmas durumunda insan sa l için son derece zararl olan lejyonella bakterisinin oluflumunu da engelliyor. En çevreci ürün anlam na gelen NOx 5. s n f emisyon özelli i ne sahip olan Energy Top W, yüksek emniyet özellikleriyle kullan c ya büyük bir konfor da sunuyor. 6

8 Atlas Konutlar nda Ferroli RVL serisi kullan ld stanbul un yeni yerleflim birimlerinden Kurtköy de infla edilen Atlas Konutlar nda, Ferroli heatpump chillerler kullan ld. Yaklafl k 20 bin m 2 alan üzerine kurulmufl olan Atlas Konutlar n n 2500 m 2 lik sosyal tesislerinde her biri 17 kw l k toplam 11 adet RVL17 heat-pump chiller kaskad olarak ba land. Bu projede RVL serisi kullan larak, sistem yedeklendi; yüksek verimli cihazlarla enerji tasarrufu sa land (R410 A gazl ve COP de eri k sm yüklerde 4 ve üzeri); paket cihazlarla (hidronik kitli; akümülasyon tank, pompa ) yerden tasarruf ve estetik bir görünüm yakaland ; projede yerden s tma sistemi ve fan-coil cihazlar ayn anda çal flsa bile etkin bir kontrol sistemi elde edildi. RVL Is Pompal So utma Hava So utma Su So utma Grubu Ferroli, Bat Avrupa da büyüyen s pompas pazar nedeniyle, do a ve hava kaynakl s pompas üretimine bafllad. RVL serisi s pompas ile 50 m 2 alan da, kaskad yap larak 1200 m 2 alanda rahatl kla s t l p so utulabiliyor. Fan coille s tma - so utma ve yerden - duvardan s tma - so utma sistemleri için tasarlanan ve modülasyonlu fanlar kullan lan RVL serisi s pompas cihazlar; yaz n yüksek d fl hava s cakl klar nda verimli so utma, k fl n ise - 15 C s cakl a kadar rahatl kla s tma yapabiliyor. Evaporatörde standart olarak elektrikli s - t c ve su fark bas nç presostad bulunuyor. Teknik özellikler: Ekolojik R410A gaz Scroll veya rotary kompresör Pompa ve / veya tankl versiyon Uzaktan kumanda Dinamik defrost kontrolü 50 adet alarm haf zas Mod-bus protokol ba lant s Is tmada d fl hava s cakl na göre s cakl k ayar Modülasyonlu aksiyel fanlar 3+3 kw a kadar ek elektrikli rezistans Az yer kaplayan kompakt yap RGA-RGC Is Pompal So utma Hava So utmal Su So utma Grubu Yeni seri 410A gazl, s pompal veya sadece so utma yapabilen RGA serisi ileri teknoloji ürünü cihazlar, Ferroli taraf ndan özel olarak tasarland. Yüzeyi art r lm fl 410A gazl kondenserlerle de cihazlar n verimi yükseltildi. 2 adet 410A gazl scroll compressör ile tandem ba lant yap larak üretildi. KW/m 2 de erleri Avrupa da aranan de erlere getirilerek cihaz geniflli i 100 cm e kadar düflürüldü. Bu cihazlar her türlü alana rahatl kla kurulabiliyor. Teknik özellikler: Model: RGA So utma kapasitesi: kw Is tma kapasitesi: kw Fan tipi: Radyal-aksiyel Radyal fan say s : 1-3 adet Aksiyel fan say s : 2-3 Kompresör say s : 2 adet Ses seviyesi: db(a) (1 m. uzakl ktan) COP: 2,8-3,1 K smi yüklerde COP: 3,35 EER: 2,8-305 K smi yüklerde EER: 3,35 kw/m 2 : kw/h Dinamik kontrol sayesinde d fl hava s cakl na göre ç k fl suyu Ak ll defrost sayesinde yüksek verim Kapasite s n rlama özelli i Çok düflük hava s cakl klar na kadar s tma-so utmada çal flma Standart k fl kiti özelli i Kapal kabin içine al nm fl kompresörler Paslanmaz tek pompa veya çift pompa Akümülasyon tank eklenebilme özelli i Çevre dostu ekolojik R410A gazl Kompakt tasar m Scroll kompresör Modülasyonlu fanlar, Eurovent sertifikas Geliflmifl uzaktan kumanda Yerden - duvardan s tma - so utma sistemlerine uygun 7

9 IK Ajandas Aram za Kat lanlar CEM DEREL 1980, Almanya do umlu y l nda Avc lar Ticaret Meslek Lisesi nden mezun oldu y l itibariyle Dystar Tekstil de ve Opet G da A.fi. de Muhasebe Asistan, Öztürk G da A.fi. de ve Regnum Gayrimenkul da Muhasebe fiefi olarak çal flt. Eylül 2008 de Ferroli Merkez Muhasebe Bölümü nde Muhasebe Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. BURAK HÖREN 1972, stanbul do umlu da M.Ü. Ekonometri Bölümü nden mezun oldu y l itibariyle STFA da Bütçe Raporlama Uzman, Zihni Holding de Finans Müdürü, Çal k Holding te Analist, Denizat Ltd.fiti. de Kurucu Ortak ve Sinpafl Yap da Bütçe Planlama Sorumlusu görevlerini üstlendi. Eylül 2008 de Bütçe Planlama Uzman olarak çal flmaya bafllad. HÜLYA KOÇ 1979 Çank r do umlu de Ni de Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nflaat Teknikerli i Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Milli E itim Bakanl okullar nda ngilizce Ö retmeni olarak çal flt. Aral k 2008 itibariyle Ferroli Düzce Fabrikas Sat n Alma Bölümü nden Sat n Alma Veri Girifl Eleman olarak çal flmaya bafllad. ERD NÇ KAVRAZ 1978 y l nda Zonguldak ta do an Erdinç Kavraz, Kas m 2008 itibariyle Ferroli Merkez de Makam fioförü olarak çal flmaya bafllad. SERP L ÇET N 1975, zmit do umlu. H.Ü. Matematik Ö retmenli i Bölümü 1998 y l mezunu y llar aras nda Bosch-Siemens te SAP Proje Yöneticisi, Akpet A.fi. de ERP Proje Yöneticisi, Merkez Yay n Holding te SAP Proje Yöneticisi ve Argeset A.fi. de ERP Proje Direktörü olarak çal flt. Eylül 2008 itibariyle Ferroli Merkez Bilgi fllem Bölümü nde SAP Proje Yöneticisi oldu. EL F DEM RSOY 1975 y l nda Almanya da do an Elif Demirsoy, 1997 de.ü.tbm. Yüksek Okulu klimlendirme ve So utma Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda IMA A.fi. de Proje ve Teklif Haz rlama Teknikeri olarak çal flt. Aral k 2008 de Ferroli Merkez Klima ve Endüstriyel Ürün Grubu nda Proje Teknikeri olarak çal flmaya bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Yakup fiahinflah Aflç A ustos 2008 Kerim Y ld r m Kaynak Operatörü Eylül 2008 Salih K l çaslan Üretim flçisi Eylül 2008 Sefer Ergün Kaynak Operatörü Eylül 2008 Serkan Uysal Üretim flçisi Kas m 2008 Hasan Türko lu Üretim flçisi Kas m 2008 Serkan Özen Üretim flçisi Kas m 2008 Sezgin Sak Üretim flçisi Kas m 2008 Yavuz Kürt Üretim flçisi Kas m 2008 Selim Yavuz Üretim flçisi Kas m 2008 Hasan Kara Üretim flçisi Kas m 2008 Ferit fiahin Üretim flçisi Aral k 2008 Recep Ali Sert Üretim flçisi Aral k

10 Haberler Tarihi Asansör e Ferroli s cakl zmir de bulunan Tarihi Asansör Restoran n s tma ve so utma sistemi Do a Is tma ve Dünya Is tma taraf ndan gerçeklefltirildi. Is tma sisteminin do algazla yap ld - projede Ferroli nin iki adet yo uflmal Econcept 50 A cihaz kaskad olarak çal flt r ld. So utma ise 51 kw k chiller ile yap ld. Tarihi Asansör, Asansör Ç kmaz Soka olarak bilinen yerden 155 basamak yukar daki Kemal Reis lkokulu nun bulundu u alt soka a ulafl m için 1907 de Nesim Levi taraf ndan yapt r ld y l nda restore edilen asansör, bulundu u semte ve dura a da ad n verdi. Sahibi taraf ndan zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba flland ktan sonra ise restoran, bar ve kafe olarak kullan lmaya bafllad. Asansöre giden 302 numaral soka a da, o sokakta yaflam fl olan zmirli sanatç Dario Moreno nun ad verildi. 170 kiflilik restoran, 60 kiflilik Cafe Moreno, 140 kiflilik Ceneviz Meyhanesi, tarihi bir dokuda e lenmek isteyenlere hizmet vermeyi sürdürüyor. Optimum da Özfer imzas 20 y ld r Ferroli yetkili sat c s olan Özfer Mühendislik, Anadolu yakas n n en büyük al flverifl merkezi olan Optimum un do algaz tesisat n n tamam n n projelendirmesini ve uygulamas n hayata geçirdi. Yaklafl k 3500 metre do algaz tesisat, 21 adet Rooftop cihaz, 3 adet 1100 kw l k kazan ve 2 tanesi 750m3/h lük olmak üzere 6 adet bas nç düflürme istasyonu Özfer Mühendislik taraf ndan al flverifl merkezine yerlefltirildi. Bu metraj, bir al flverifl merkezi için rekor say l yor. Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki yap ld Ferroli ile iflbirli inde düzenlenen Enerji Verimlili i seminer dizisinin ilki 25 Aral k 2008 de zmir Crowne Plaza da yap ld. Seminer, Ferroli yetkili sat c lar, sektör temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencileri, di er firmalar n uygulamac lar ndan oluflan 80 kiflilik bir grup taraf ndan izlendi. Toplant da YTÜ den Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Makine Mühendisi Burak Olgun, Enerji Verimlili i Kanunu ve sektöre getirdikleri, s tma ve so utma sistemlerinde enerji verimlili i ve enerjinin etkin kullan m konular nda bilgi verdi. Ferroli den O uzhan Y ld r m, Serdar Öksüz ve Onur Gürbüz; Ferroli nin kanun ve yönetmelikler fl nda yapt haz rl klar ve bu yönde flekillendirdi i ürün gam, Ferroli kaskad sistemleri ve otomasyonu, Ferroli nin s tma ve so utmada enerji verimlili ini ön plana ç karan ürünleri hakk nda birer sunum yapt lar 9

11 Yaflam Geçmiflten günümüze s nma araçlar Elbette hãlã sobalar kullan l yor ama s nmak ço u insan için çaba gerektiren bir eylem de il art k. Kombinin dü mesini çevirmek yeterli bunun için. Ama insanl k tarihi boyunca, s nmak hiç de kolay olmad. Ateflin keflfinden kalorifere uzanan süreçte pek çok baflka s nma arac da rol oynad. 10

12 Günümüzde, s nmaya ulaflman n yolu, bir kombinin dü mesini çevirmekten ibaret genel olarak. Dokunmatik ve çok h zl bir sistem söz konusu yani. Sonras nda, içinde bulundu umuz so uk günlerde, eve yay lan s yla gevflemek kal yor. Üzerinde kestane piflirilen, ekmek k zart lan, çevresinde ailenin bir araya geldi i soba, s cak bir an olarak hat ralarda ama soban n da az zorlu u yoktur hani (Buna ra men soba halen kullan l yor elbette). Daha eski zamanlara gitti imizde ise flimdi ad bile belki hat r m za gelmeyen bir sürü s nma arac oldu- unu görüyoruz. fiuras da bir gerçek; insanl k tarihi boyunca s nmak hiç de kolay bir eylem olmad. Dünyay s tan en eski s nma arac günefl elbette. Ateflin bulunuflundan önce sadece günefl vard. Günefl, yaklafl k 150 milyon kilometre mesafeden flefkatli kollar n, ilk ça insanlar n n üzerine uzat - yordu. Ama bu flefkatli kollar, k fl n ve geceleri pek de bir ifle yaram yordu. ATEfi N BULUNUfiU Ve sonra atefl bulundu. Atefl, karanl ktan ayd nl a geçiflti, s nman n ve piflirebilmenin yoluydu. Ateflin keflfi, insano lunun ilk ve en önemli keflfi olarak görülüyor. Yap lan araflt rmalar insanlar n yaklafl k 790 bin y l önce atefl yakabildi ini ortaya koyuyor. Eski ça larda yaflam n büyük ölçüde avc l k ve toplay c l kla sürdüren insanlar, k fl aylar nda yapm fl olduk- lar bar naklarda yakt klar ateflin çevresinde oturuyorlard. Ateflin yak ld bu bar naklara da, atefl yak lan yer anlam na gelen ocak ad veriliyordu. nsanlar n s nma ihtiyac, yerleflik düzene geçtiklerinde evlerinin konumunu ve biçimini belirleyen bir etken oldu. Il man kuflakta yer alan uygarl klar, evlerini ço unlukta yamaçlarda kurdular. Bunun nedeni hem güvenli in sa lanmas hem de so uktan korunma gereksinimiydi. Baz zamanlarda da evler yamaca oyuluyordu. Bu evler, kil tafl, kumtafl gibi yumuflak kayalar n oyulmas, ön k s mlar n n tafllarla örülmesiyle oluflturuluyordu. Topra- a gömülü evler de s y saklama amac yla ortaya ç kt. Genellikle tek penceresi bulunan gömme evler, topra n s y tutma özelli inden dolay k fl n s cak, yaz n serin oluyordu. yi yal t lm fl evlerde odan n ortas na yak lm fl küçük bir ateflle rahatl kla s n labiliyordu. Sonraki dönemlerde mangal önemli bir s nma arac yd. Mangallar, topraktan ya da metalden yap l - yordu. Önceleri yere sabit olan mangallar, zaman geçtikçe küçülüp, tafl nabilir hale geldiler. Mangallarda odun ve kömür yak l yor, alevli yanma bitip köz oluflunca içeri al n yordu. Aile fertleri, mangal n etraf nda toplan p s n yordu. Ancak mangallar, közler geçince s tma yeteneklerini kaybediyorlard. Mangallardan sonra içinde zgara sistemi ve atefl tu lalar 11

13 Yaflam olan tand rlar ortaya ç kt. Büyük odalarda kullan lan k sa ayakl, dört köfle bir masan n alt k sm na delikli bir raf yap l r ve üzeri tenekeyle kaplan rd. Tenekeyle kaplanm fl raf n üzerine de bir mangal koyulurdu. Bu masan n üzerine tand r yorgan veya tand r kebesi ad verilen, pamuk ya da yünden yap lm fl genifl bir örtü örtülerek mangal n s s masan n içerisine hapsedilirdi. Ev halk ysa bu masan n çevresine oturarak örtüyü dizlerine çekerek s n rd. Odun ve kömürün yan s ra tezek, kurutulmufl geven, sütlegen gibi bitkiler kullan lan yak tlard. Atefl yakmak için ise çakmak tafllar vard. Kav mantar ad verilen bir mantar türü ya da ceviz a ac n n kabuklar, sütle en bitkinin yak lmas yla elde edilen külle kaynat l p kurutuluyor, daha sonra havanda dövülerek toz haline getiriliyordu. Bu kavlar n üzerindeki çakmaktafl bir demir parças na vuruluyor, k v lc m oluflturuluyor ve atefl yak l yordu. AÇIK OCAK fiöm NEN N LKEL fiekl YD Eskiden s nmada, ayn zamanda yemek piflirmek için kullan - lan ocak ve kuzineden de yararlan yordu. Aç k ocak, flöminenin ilkel flekliydi. Ocaklar, odalar n girifl kap s karfl s nda bulunan duvara örülerek haz rlan r ve bir bacayla çat dan duman n n ç kmas sa lan rd. Oca n alt k sm ve iç çevresi taflla döflenirdi. Bu yükseklikten sonraki k sm ise toprak kal plarla örülürdü. Ocak içine, ekmek piflirebilmek için yükseklikler yap l r, bu yükseklik üzerine de ekmek sac konurdu. Ocak bafl nda ise üç ayakl bir demir üzerinde yemek piflirilirdi. Kuzine ise alt nda ateflin yak ld, onun üzerinde f r - n ms yeri ve yüzeyde ocak yeri bulunan basit bir ocakl f - r n gibiydi. Yak lan odunun veya kömürün duman boru arac l yla bacaya verilirdi. Atefli bir metalin içine hapseden ve baca olan her yere kurulabilir olmas yla rahatl k sa layan sobalar ise, genellikle saç ve dökümden yap l rd, içi atefl tu las yla örülürdü. Saray ve konaklarda kullan lan sobalar ise, rengarenk çinilerle giydirilmifl olurdu. Asl nda günümüzdeki kaloriferin ilkel flekli olan s tma yöntemleri de tarih boyunca çeflitli uygarl klar taraf ndan kullan ld. Hamamlar n s t lma yöntemini ça r flt ran bu sistemde, s - t lan su, odalar çepeçevre saran kanallardan geçiriliyor ve tüm evin s t lmas sa lan yordu. 12

14 Yat r m Ferroli, kombi üretimine bafll yor Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, medya mensuplar yla bir araya geldi i toplant da sermayelerinin 17.7 milyon YTL art r ld n söyledi. Çakmakç, 5 milyon Euro luk yeni yat r mla 2009 da kombi üretimine bafllanaca n n müjdesini de verdi. Dünyadaki birçok global markan n yat r mlar n ertelemesine ra men, Ferroli Grubu, Türkiye ye inanarak Türkiye de sermaye art r m na gidiyor. Ferroli Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, 2006 da temelleri at lan Ferroli Düzce Fabrikas n n üretim kapasitesini art rmak için Türkiye deki yat r ma devam karar n n al nd n aç klad. 2 Aral k 2008 tarihinde fians Restoran da medya mensuplar yla bir araya gelen Çakmakç, sermayesi yüzde 47 (17.7 milyon YTL) artt r lan Ferroli Türkiye nin 5 milyon Euro yeni yat r mda 2009 da kombi üretimine bafllayaca- n söyledi. Çakmakç flöyle devam etti: Ferroli talya yla yapt m z görüflmeler sonucunda, onlar da Türkiye deki potansiyeli önemsediklerini ve Türkiye ye inand klar n belirttiler. Düzce de büyük bir yat - r mla güzel bir tesis kurduk. Zaten tesisi kurarken 5 y la yay lan bir geniflleme planlam flt k. Bu plan n ekonomik krize ra men sürdürülmesi bizim aç - m zdan son derece önemli bir geliflme oldu. çinde bulundu- umuz koflullarda Türkiye yle böyle bir haberi paylaflmak da bizi çok mutlu etti. Ferroli olarak baflta aç klad m z plan m z bundan böyle de ayn flekilde sürdürece iz y l bafl nda Düzce deki fabrikada bafllayan radyatör üretimine Ekim ay itibariyle havlupan üretimi de eklenmiflti un Haziran ay nda ise kombi üretimi bafllayacak. Mart 2009 da gelecek olan kombi hatt n n devreye girmesiyle Ferroli nin ürün gam ndaki Domiproject kombi modelinin tek üreticisi Ferroli Türkiye olacak. ÖNCE ÜRET M SONRA HRACAT 2009 da 100 bin adet kombi üretmeyi planlayan Ferroli Türkiye, ihracata a rl k verecek. Ferroli Grubu nun sat fl yapt tüm pazarlar için üretim yapacak olan Ferroli Türkiye, öncelikle tüm Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere kombi ihracat gerçeklefltirecek y l nda 233 bin radyatör üreten ve ihracata da hemen bafllayan Ferroli Türkiye, flu anda ngiltere den ran a, Fransa dan Pakistan a, Romanya dan Yeni Zelanda ve Avustralya ya kadar toplam 30 ülkeye ihracat yap - yor de 10.5 milyon Euro luk radyatör ihracat gerçeklefltiren Ferroli Türkiye, 2009 da bu rakam 16 milyon Euro ya yükseltmeyi hedefliyor. Y ll k 250 bin adet üretilecek havlupanlar n da hem yurt içinde sat fl yap lacak hem de radyatör ihracat yap lan tüm ülkelere ihracat gerçeklefltirilecek. Ferroli, Düzce deki tesislerinde kombi, radyatör ve havlupan üretimini kademeli olarak art racak. Fabrikan n tam kapasite çal flmas yla birlikte fabrikadaki çal flan say s 250 ye yükselecek. 13

15 Teknoloji Düfllerle gelen konsept otomobiller Çarp c, hatta gayet tuhaf görünen konsept otomobiller; kimi kez sadece tasar m olarak kal yor, baz lar ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l yor. Ferroli Life, bu tür otomobillere zoom yap yor. nsan n hayali s n r tan m yor. Zaten içinde bulundu umuz yüzy l, teknolojinin dev ad mlarla ilerledi i bir yüzy l. Durum böyle olunca hemen her alanda düfl gücünü zorlayan tasar m örnekleriyle karfl laflmak flafl rt c de il. Tasar m n en çekici alanlar ndan biri de otomobil sektörü elbette. Dünyan n çeflitli flehirlerinde gerçeklefltirilen otomobil fuarlar, piyasaya sürülen en yeni modelleri tan t rken konsept otomobillere de genifl yer veriyor. Çarp c, kimi zaman gayet tuhaf görünen konsept otomobiller, kullan c lar flafl rt yor, heyecanland r yor; otomobil firmalar na da gelecekte piyasaya sürebilece i modeller hakk nda fikir veriyor. E ilip bükülen, çok yüksek h zlara ulaflabilen, hatta bambu ve kumafl gibi materyallerden üretilen otomobiller; uçan otomobillerin bile tasarland günümüzde niye olmas n dedirtiyor. Konsept otomobiller kimi kez sadece tasar m olarak kal yor. Baz lar ise seri üretime geçebilecek konuma geliyor. Her durumda konsept otomobiller, hem teknik hem düfl gücü olarak önemli veriler sa l - yor. Ferroli Life, bu tür otomobillere zoom yap yor. 14

16 Konsept BMW ZX-6 büyülüyor Otomobiller 2015 te nas l görünecek? BMW için Jai Ho Yoo ve Lukas Vanek taraf ndan haz rlanan konsept otomobil, bu sorunun cevab n vermeyi amaçlam fl, ama sanki daha ileriki y llar hedef alm fl. BMW ZW-6 konsepti, çok ilginç hatlara sahip. Aerodinamik aç dan verimli görünüyor. Ama sonuç olarak gayet ç lg n bir tasar m oldu u da gerçek. BMW'nin GINA s kumafltan yap ld BMW'nin GINA adl konsept tasar m, otomobiller konusunda bilinen bütün kurallar de ifltirecek gibi görünüyor. GINA, otomobillerin geleneksel olarak çelikten yap lan flasisini sa lam bir kumaflla de ifltiriyor. Bir çerçevenin üzerine gerilen kumafl her flekle girebiliyor. Bu kadarla da kalm yor; bu çerçeveye tak lan motor eklentileriyle otomobilin flekli de de ifliyor. Örne in bagaj kapa yukar do ru de il yanlara do ru ikiye ayr larak aç l yor veya farlar göz kapaklar gibi aç l p kapan yor. fiu anda Münih'teki BMW Müzesi nde sergilenen GINA n n gerçe e dönüflmesi flimdilik biraz zor görünse de, seyretmesi çok keyifli oluyor. 15

17 Teknoloji 21. yy n otomobili Honda FC Sport Honda, 21. yüzy l n yeni süper otomobil konsepti FC Sport u 2008 Los Angeles Auto Show'da tan tt. FC Sport; hidrojen yak t hücresinden elde edilen enerjiyle çal flan, hem hafif hem de performans oryantasyonlu bir araç olarak tasarland. 4 saniyenin alt nda 0 ila 100 km h za ulaflabilen FC Sport'taki elektrik motoru arka aks n önünde, hidrojen tanklar ise arka aks - n n üzerinde bulunuyor. Bu süper araç, henüz yollarda de il, ancak seri üretim çok da uzak görünmüyor. Volvo 3CC den elektrikli konsept Volvo'nun arkadan görünüflü ile Gelece e Dönüfl filmindeki arac hat rlatan konsept ürünü 3CC, önümüzdeki y llarda nas l otomobillere binece imize dair ipuçlar veriyor. 3 CC, elektrikli motora sahip ve bu nedenle de çevreci bir kimli i var. 0 dan 100 km h za yaklafl k 10 saniyede ulafl yor; maksimum h z 135 km. Volvo, hem hava kirlili i hem de trafik problemlerinden dolay böyle bir araç tasarlama ihtiyac duymufl. Volvo 3CC nin kap lar yukar do ru kanat fleklinde aç l yor. Ön koltuklar ve kokpit hareket edebiliyor. Arac n arkas nda tek kiflilik oturma yeri var. Bundan dolay da arac n tasar m arkaya do ru daral yor. Tavan üç bölmeli olarak komple cam olarak tasarlanm fl. Arac n gövdesi ise tek parça karbon fiber maddeden yap larak a rl k azalt lm fl. Elektrik enerjisi araçtaki sandwich döflemenin alt nda bulunan ve dizüstü bilgisayarlarda da kullan lan lityum-iyonlu hücrelerde depolan yor. Ön panelde bulunan ve klimay, ses sistemini, fl klar yöneten kontrol panelindeki tufllara dokunman za gerek yok. Sistem 5 mm mesafeden o tufla yaklafl ld n anl yor ve ilgili fonksiyonu otomatik çal flt r yor. 16

18 S ra d fl : Fiat Bugster talyan Fiat n Bugster isimli konsept otomobili, s ra d fl tasar m yla dikkat çekiyor. Özellikle arazi sürüfllerine yatk n yerden yüksek karoser yap s na ve iki kiflilik, üstü aç k oturma düzenine sahip olan Fiat Bugster, off-road tipi ön ve arka tampon tasar m ve birer kanad and ran kaput ç k nt lar na entegre ön farlar yla fütüristik bir tasar ma sahip. Fiat' n global çevre anlay fl na paralel olarak Fiat Bugster'da, nanoteknolojiyle daha hafif fakat daha dirençli forma kavuflturulan do al özellikli fiber gövde panellerine yer veriliyor. S f r emisyon üreten elektrikli bir motor ile de donat lan Fiat Bugster, böylelikle dinamik sürüfl özelliklerinin yan s ra ekolojik niteliklere sahip olmas yla da gelece in otomobil anlay fl n n günümüzdeki öncü kombinasyonlar ndan birini temsil ediyor. En hafif otomobil Bamgoo Japonlar bambu a ac ndan elektrikli otomobil yapt. Bamgoo ad verilen bu araç; 60 kilogram a rl - nda, tek koltuklu ve çevre dostu. Bamgoo, 270 santimetre uzunlu- unda, 130 santimetre genifllinde, yerden yüksekli i de 165 santimetre. Kyoto Üniversitesi Venture fl Laboratuvar taraf ndan gelifltirilen araç, tek flarjla 50 kilometre yol alabiliyor. BMW'nin hidrojenli H2R si Alman devi BMW nin yeni otomobili H2R, 6.0 litrelik içten patlamal motora ve 302 kilometre maksimum sahip. 12 silindir olan BMW H2R, di er hidrojenli arabalara nazaran yak t pili kullanm yor. 10 ayda gelifltirilen H2R, 0'dan 100 km'ye 6 saniyede ç k yor. Arac n d fl tasar m rüzgar tünelinde aerodinamik testleri sonucunda rüzgardan en az etkilenecek flekilde tasarlanm fl. D flar ya sadece su buhar atan H2R, havay kirletmiyor. 17

19 Teknik Makale Serdar Öksüz E itim Uzman / Makine Mühendisi Enerji Verimlili i Kanunu nun getirdikleri 2 May s 2008 tarihli Enerji Verimlili i Kanunu ile birlikte enerjinin etkin kullan lmas, israf n önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmas için birçok yeni düzenleme getirildi. Bu kanun kapsam nda yay nlanan yönetmeliklerle ilgili mevzuat detayland - r larak sektörümüzün yönünü belirleyen ve ba lay c özellikler tafl yan çok önemli kararlar al nd. 25 Ekim 2008 tarihinde Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Art - r lmas na Dair Yönetmelik yay nland. Hemen ard ndan da 5 Aral k 2008 tarihinde Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i yürürlü e girdi. Halen konuyla ilgili çal flmalar devam ediyor. Sektördeki firmalar ve meslek kurulufllar ve derneklerin de görüfl ve önerileriyle flekillenen mevzuatta yürürlü e giren k s m dahil daha birçok de ifliklik olaca n düflünüyorum. lgili yönetmeliklerin getirdikleri aras nda öne ç kan baz kararlar afla da özet olarak s ralanm flt r: Sanayi tesislerinde; - Y ll k toplam enerji tüketimi 1000 TEP (Ton Eflde er Petrol) ve üzeri olan endüstriyel iflletmeler, çal flanlar aras ndan enerji yöneticisi görevlendirir. - Toplam inflaat alan en az 20 bin metrekare veya y ll k toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binalar n ve hizmet binalar n n yönetimleri ile toplam inflaat alan en az 10 bin metrekare veya y ll k toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalar n n yönetimleri, yönetimlerin bulunmad hallerde bina sahipleri enerji yöneticisini görevlendirir veya flirketlerden / enerji yöneticilerinden hizmet al r. Binalarda kullan mda; - Yeni yap lacak binalarda, toplam kullan m alan n n 1000 m 2 den büyük olmas halinde merkezi s tma sistemi yap l r. - Merkezi s tma ve/veya kullan m alan 250 m 2 nin üstünde olup bireysel s tma sistemine sahip gaz yak t kullan lan binalarda, yo uflmal tip s t c cihazlar kullan l r. - Merkezi s tma sistemi ile s t lan binalarda, s cakl k kontrol ekipmanlar ile s merkezinde iç ve/veya d fl hava s cakl na ba l kontrol ekipmanlar n n kullan lmas zorunludur. - Binalar n s tma tesisat nda kullan lan pompa gruplar, zamana, bas nca veya ak flkan debisine göre de iflken devirli seçilir. - Merkezi s tma sistemlerinde, kazana geri dönüfl su s cakl - ile d fl hava s cakl k kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sa layacak sistemlerin seçilmesi gerekir. - Merkezi s tma sistemlerinde kullan lacak s v veya gaz yak tl cebri üflemeli brülörlü kazanlarda; 50 kw 500 kw aras nda s tma kazan kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler, 500 kw ve üzerinde s tma kazan kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollü brülörler, 500 kw üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve baca gaz oksijen kontrol sistemi kullan l r kw ve üstü s tma kazanlar nda, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluflan ve kazan verimlili ini düflüren kireçlenmeyi önlemek amac yla su yumuflatma / flartland rma sistemlerinin kurulmas gerekir. - Is tma kapasitesinin 100 kw ve üzerinde olmas halinde, ilk yat r m ve iflletme maliyetleri ile birlikte enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik oldu u raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbirleri ile haberleflmeli çal flan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri kullan labilir. - Is tma sisteminde kullan lan kat yak tl kazanlardan 15 y l n, s v ve gaz yak tl kazanlardan 20 y l n dolduran kazanlar n de iflimleri flartt r. - So utma ihtiyac 500 kw dan ve so utulacak toplam kullan m alan 2000 m2 den büyük olan ticari ve hizmet amaçl yeni yap lacak binalarda merkezi so utma sistemi tasar mlar yap l r. - So utma sisteminde kullan lan cihaz ve ekipmanlardan 20 y l n dolduran sistemlerin iyilefltirilmesi veya de iflimleri flartt r. - Kullan m alan 1000 m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi s hhi s cak su sisteminin planlanmas flartt r. - Merkezi s hhi s cak su sistemlerinde cihaz ve da t m hatlar 18

20 yal t ml olmal ve her y l bina iflletmecisi taraf ndan kontrol ettirilerek raporlanmal d r. - S hhi s cak suyun s kapasitesi minimum kazan modülasyon çal flma alt s n r n n d fl nda kalmas halinde yaz kullan m - na yönelik ayr bir s cak su kazan tesis edilir m 2 'nin üzerindeki binalarda s tma, so utma, havaland rma ve ayd nlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulmas zorunludur. - Yeni yap lacak binalarda elektrik tesisat, ayd nlatma, s tma, so utma ve havaland rma sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayr ayr ölçülebilecek flekilde enerji analizörleri ve / veya pay ölçerler ile donat larak ve basit bir yaz - l mla raporlanabilecek flekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yak t n da ayr ca ölçülerek bu sisteme bilgi vermesi sa lanmal d r. - Yeni yap - lacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için tespit edilen ilk yat - r m maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inflaat alan 20 bin m 2 ye kadar olan binalarda 10 y l, inflaat alan 20 bin m 2 ve daha büyük binalarda 15 y lda geri kazan lmas durumunda bu sistemlerin yap lmas zorunludur. - Yeni yap lacak olan ve kullan m alan m2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi s tma ve s hhi s cak su sistemlerinde günefl enerjisi toplay c lar ile sistemin desteklenmesi zorunludur - Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullan m alan 1000 m 2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve iflletmeye al nan yeni binalar için düzenlenir - Mevcut binalar ve inflaat devam edip henüz yap kullan m izni almam fl binalar için Enerji Verimlili i Kanunu nun yay m tarihinden itibaren on y l içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir - Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 y l geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi haz rlan - lacak bir rapor do rultusunda yeniden düzenlenir. - Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulufl taraf ndan haz rlan r ve ilgili idarece onaylan r. Bu belge, yeni binalar için yap kullanma izin belgesinin ayr lmaz bir parças d r. Portre Portre Cemil Cahit Ayaz 14 y ld r Ferroli ye nefle kat yor Cemil Cahit Ayaz, Ferroli Teknik Servis Departman nda kazan ve brülor servislerine teknik destek hizmeti veriyor. Yan s ra yedek parça ve ar zal gelen ürünlerin sorumlusu olarak görev yap yor Elaz do umlu olan, ilk-orta ve lise ö renimini stanbul da tamamlayan Ayaz, Ferroli ile ilgili izlenimlerini flöyle anlat yor: Ferroli de çal flmaya bafllad - mdan beri tüm departmanlar n gayretiyle büyük bir pazara sahip olduk. Geri dönüp bakt m zda ne kadar yol kat etti imiz görülüyor. Bu büyümede, teknik servislerimizin ve yetkili sat c lar m z n katk lar da son derece önemli. Yeni Düzce Fabrikam z ile birlikte Ferroli camias n n daha da büyüyece ini düflünüyorum. Bu büyümede eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Ayaz, ayr ca, Ferroli de çal flman n kendisine güven ve h rs verdi ini söylüyor; Çünkü Ferroli yi bir aile olarak görüyorum diyor. Ferroli de 14 ncü y l n tamamlayan Ayaz, evli ve iki çocuk babas. Do ay seviyor ve ayr ca sosyal faaliyetlere kat lmaktan hofllan yor. Sporla özel bir iliflkisi var y llar aras nda Almanya n n Trier flehrinde yaflayan Ayaz, de Almanya ikinci liginde futbol oynad y llar aras nda ise Almanya ve Türkiye de kick box flampiyonalar na kat ld da stanbul Kick- Box fiampiyona s nda, 72 kiloda ikinci oldu. Ayaz, nefleli olmay da her zaman için düstur edinmifl biri. Son olarak flunu söylüyor: Gülmesini bilmeyen dükkan açmas n 19

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı