Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý...12 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...12 Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...14 Kapaðýn Kapatýlmasý...14 Su Yumuþatma Sistemi...15 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...16 Programlanan Su sertliðinin Kontrolü...17 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...18 Tuz Eksik Göstergesi...19 Parlatýcý...20 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...20 Parlatýcý Göstergesi...21 Parlatýcý Dozunun Ayarý...22 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...25 Fincan Rafý...25 Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardak Desteði...26 Üst Sepet Ayarý...27 Alt Sepet...28 Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Çýkarýlabilen Destek...29 Þiþe Desteði (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Kullaným Deterjan...32 Deterjan Doldurulmasý...33 Çalýþtýrma...34 Program Seçimi...34 Programýn Baþlatýlmasý...34 Program Sonu...35 Cihazýn Kapatýlmasý...35 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn Durdurulmasý...36 Programýn Deðiþtirilmesi...36 Ýlave Fonksiyonlar Sesli Sinyal Fabrika Ayarý...38 Temizlik ve Bakým Yýkama Bölümünün Temizliði...39 Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði...39 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü...41 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...43 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...44 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...46 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler...47 Sesler...48 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...52 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...53 Program Tablosu Müþteri Hizmetleri Tamirler...58 Program Güncelleme(Update)...58 Test Enstitüsü Ýçin...58 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

4 Ýçindekiler Elektrik Baðlantýsý Su Baðlantýsý Miele Su Koruma Sistemi...61 Su Giriþi...61 Su Çýkýþý...62 Teknik Bilgiler

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ a Üst Fýskiye Kolu (görülmez) b Çatal-Kaþýk-Çekmecesi (modele göre) c Üst Sepet d Orta Fýskiye Kolu e Kurutma Hava Giriþi (modele göre) f Alt Fýskiye Kolu g Süzgeç Sistemi h Tip Etiketi i Parlatýcý Haznesi j Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi k Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli a Kontrol-/Uyarý Göstergeleri b Program Seçimi c Program-Tuþu d Kontrol Göstergeli ( ) Tuþu (Açma Tuþu) e Tuþu(Kapama-Tuþu) Bu kullanma kýlavuzu birçok farklý bulaþýk makinesi modeli içindir. Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir: G 1182 v.s. = G 1XXX G 2182 v.s. = G 2XXX Kumanda panelinde hangi iþaret olursa olsun, daima tip etiketinde yazýlý olan G 1XXX ve G 2XXX iþaretleri geçerlidir. Tip etiketi kapaðýn saðýndadýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu bulaþýk makinesi yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Bulaþýk makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de bulaþýk makinenizin zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz! Kullaným Kurallarý ~ Bu bulaþýk makinesini sadece evde ve bulaþýklarýn yýkanmasý için kullanabilirsiniz. Baþka amaçlara yönelik kullanýma, ayrýca bulaþýk makinesinin yapýsý ile ilgili deðiþiklilere izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek ergen kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn yakýnýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn bulaþýk makinesiyle oynamasýna ve makineyi kullanmasýna izin vermeyiniz. Diðer tehlikelerin yanýnda çocuklar kendilerini cihazýn içine kilitleyebilirler! ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn deterjaný ellemesine izin vermeyiniz! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralanmalara sebep olabilir veya boðulmalarýna yol açabilir. Bu sebeple çocuklarý bulaþýk makinesinin kapaðý açýk olduðu süre içinde cihazdan uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Bulaþýk makinesi kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir bulaþýk makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz açýsýndan çok tehlikelidir! ~ Bulaþýk makinesinin kablosu ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Bulaþýk makinesi fiþinin prizden kolayca çýkarýlabilmesi için priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bulaþýk makinesi baþka bir cihazýn baðlý olduðu bir prizi kapatmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi (Yangýn tehlikesi). ~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna monte edilemez. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "normalde mutfakta kullanýlmayan" ve ýsý yayan baþka bir cihazýn hemen yanýna kurulamaz. ~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. ~ Evinizin frekans, akým ve sigorta deðerlerinin cihazýn tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ediniz. ~ Bu bulaþýk makinesinin elektrik emniyeti ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir tesisata (toprak hattý) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu konuda emin olmak için uzman bir personele evinizin elektrik tesisatýný kontrol ettiriniz. Eksik ve hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Bulaþýk makinesinin elektrik þebekesine baðlantýsý gerekli güvenliði saðlayamayan çoklu prizler veya uzatma kablolarý ile yapýlmamalýdýr (örneðin: aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle kullanýmýný temin edecek uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makinenin emniyetle kullanýmý için bu þartlar saðlanmalýdýr. ~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir ventil mevcuttur. Bu nedenle bu parçayý suya sokmayýnýz! ~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar vardýr. O sebeple hortum kýsaltýlmamalýdýr. ~ Makinede bulunan Waterproof-sistemi sayesinde þu þartlarla birlikte suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, bulaþýk makinesinin çalýþýr durumda olmasý, gerektiðinde parçalarýnýn yenilenmesi, uzun süre evde olunmadýðýnda su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Bu arada elektrik baðlantýsý bozulmamalýdýr. ~ Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehdit eder! Hasarlý bulaþýk makinesini kullanmayýnýz ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haber veriniz. ~ Yanlýþ yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Miele firmasý bunun sorumluluðunu üstlenmez. Tamir iþleri ancak Miele firmasýnýn yetkilendirdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi takdirde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarýn kullanýlmasý durumunda cihazýn güvenle çalýþabilmesi saðlanmýþ olur. ~ Cihazýn bakým iþlerinin yapýlmasý halinde elektrik baðlantýsýný ayýrýnýz (cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çýkartýnýz). ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu ayný cins özel bir kablo ile deðiþtirilebilir (Miele yetkili servisinden temin edilebilir). Güvenlik açýsýndan bu deðiþtirme iþleri Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Doðru Kurulmasý ~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. ~ Makinenin kusursuz çalýþabilmesi için yatay ve düzgün olarak kurulmasý gerekir. ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte edilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. ~ Eðer solo bir cihazý bir tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Doðru Kullaným ~ Yýkama bölmesine çözücü maddeler koymayýnýz. Patlama tehlikesi! ~ Toz deterjanlar burnunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýnýz! Deterjan burnunuzda, boðazýnýzda yanmalara sebep olabilir. Bu durumda derhal doktora baþ vurunuz. ~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. ~ Açýk kapaðýn üstüne çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Siz yaralanabilirsiniz veya bulaþýk makinesi zarar görebilir. ~ Sadece evdeki bulaþýk makineleri için üretilen bulaþýk makinesi deterjaný ve parlatýcýlarýný kullanýnýz. Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz! ~ Sanayi ve endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýnýz, cihaz bozulabilir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (patlama tehlikesi). ~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan hazneye zarar verir! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan tuz haznesine zarar verir. ~ Özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sistemini bozabilir. ~ Çatal-kaþýk sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçak uçlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Sivri uçlar yukarý doðru durduðunda yaralanma tehlikesi oluþabilir. Fakat çatal-býçaklar tutacaklarý aþaðý doðru yerleþtirildiðinde daha iyi temizlenirler. ~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-býçaklarý yýkamayýnýz. Bunlar deforme olabilir. ~ Ýlave iþlem olarak geciktirmeli baþlatmayý seçerseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýp kalýr ve yýkama iþlemi iyi netice vermez. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn açýkça izin verdiði aksesuarlar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda aksesuar kullanýldýðý takdirde garanti, ürün sorumluluðu ve diðer haklar ortadan kalkar. Eski Cihazýn Evden Çýkarýlmasý Çocuklarýn oynarken makine içine girip kendilerini kilitlememeleri engel olmak için makinenin kapak kilidini kullanýlmaz duruma getiriniz (havasýz kalarak boðulma tehlikesi!). Kapak mandalýný sökünüz veya bozunuz. Güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 11

12 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj bulaþýk makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen maddelerden seçilmiþtir ve bu nedenle de geri dönüþümlüdür. Ambalajda kullanýlan malzeme türlerini þöyle sýralayabiliriz: Dýþ ambalaj: %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak : Polietilen streç folyo Propilen plastik bantlar Ýç ambalaj: Klorsuz ve florsuz Polistrol iþlenmemiþ ham doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðladýðý gibi çöp oluþumunu da azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek maddeler bulunmaktadýr. Ayrýca eski cihazlar, fonksiyonlarý için gerekli olan zararlý ve zehirli maddeler de içermektedir. Bu maddeler çöpte veya yanlýþ kullanýmlarda insan saðlýðýna ve doðaya zarar verebilir. Bu sebeple eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarýnýzý belediyenizin oluþturduðu geri dönüþüm merkezlerine teslim ederek geri dönüþüm döngüsüne kazandýrabilirsiniz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler yararlý olacaktýr. 12

13 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: ^ Bulaþýk makinenizi sýcak suya baðlayabilirsiniz. Güneþ enerjisi gibi ucuz enerji kaynaklarýyla ýsýtýlan sular, enerji tasarrufu bakýmýndan özellikle uygundur. Elektrikle ýsýtýlan su kullanmak yerine soðuk su hattýný kullanmanýzý öneririz. ^ En ekonomik yýkama için, bulaþýk sepetlerinin kapasitesinin tamamýný, bu kapasiteyi aþmadan kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. ^ Bulaþýk miktarýna ve kirlilik durumuna uygun bir program seçiniz. ^ "Enerji Tasarrufu (= Ekonomik)" programýný seçerek bulaþýklarýnýzý daha ekonomik bir þekilde yýkayabilirsiniz. ^ Deterjan üreticilerinin dozaj uyarýlarýný dikkate alýnýz. ^ Bulaþýk sepetleri yarý doluysa, kullandýðýnýz toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 oranýnda azaltabilirsiniz. 13

14 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Sepetleri içeri doðru sürünüz. ^ Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. ^ Kapaðý açmak için kulpu kendinize doðru çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. 14

15 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Bulaþýklarýn kusursuz yýkanabilmesi için yumuþak suya (kireçsiz) ihtiyaç vardýr. Suyun sert olmasý durumunda bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz lekeler oluþur. Bu yüzden su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir. Bu iþlem makinenin içinde bulunan su yumuþatma sistemi sayesinde otomatik olarak yerine getirilir. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için hazneye tuz koymak gerekir. Yýkama sonuçlarýnýn tatmin edici olmasý için 3' ü 1-yerde yýkama tabletinde dahi tuz eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bulaþýk makinenizin tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmasý gerekir. Ýlgili su daðýtým kurumundan semtinizin su sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olamayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz yetkili servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. ^ Bu nedenle su sertlik derecesini kaydediniz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi d (2,2-2,7 mmol/l) dereceye programlanmýþtýr. Eðer bu sizin evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 15

16 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basýlmasýnda baþka bir kontrol göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat programlamada sadece aþaðýda belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol göstergeleri önemlidir. Bulaþýk makinesini -tuþuna basarak kapattýðýnýzda programlamayý sorunsuz olarak kapatabilir ve yeniden baþtan baþlayabilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný zamanda bulaþýk makinesini ( ) tuþu ile açýnýz. Altta saðdaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþuna en az dört saniye kadar basýnýz. Eðer bu gerçekleþmezse, iþleme baþtan baþlayýnýz. ^ Program tuþuna iki kere kýsa basýnýz. "Su Giriþ/Su Çýkýþ" kontrol lambasý aralýklarla 2-defa kýsa yanýp söner ve sað üstteki program göstergesi aralýklarla 4-defa kýsa yanýp söner (fabrika ayarý). ^ "Su Giriþ/Su Çýkýþ" kontrol lambasý yanýncaya kadar program tuþuna (en az 1 saniye) basýnýz. Ayarlanan deðer sað üstteki program göstergesinin yanýp sönme ritmi ()flaþ sayýsý) ile belli edilir (tabloya bakýnýz). d mmol/l f Flaþ Sayýsý 1-4 0,2-0, kere kýsa 5-7 0,9-1, kere kýsa ,4-2, kere kýsa ,2-2, kere kýsa ,9-3, kere kýsa ,8-4, kere kýsa ,7-5, kere kýsa ,6-6, kere kýsa ,7-8, kere kýsa ,3-12, kere uzun ^ Program tuþuna kýsa bir basma ile evinizdeki su sertlik derecesine uygun olan flaþ (yanýp sönme) sayýsýný seçiniz. Her tuþa basmada bir kademe ileri gidilir. En üst dereceden sonra tekrar baþa dönülür. Örnek: Su sertlik derecesi: 22 d. Sað üstteki program göstergesi aralýklarla 6-kere kýsa yanýp söner. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 16

17 Ýlk Kullaným Programlanan Su sertliðinin Kontrolü ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Sað alttaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþunu en az 4 saniye basýlý tutunuz. ^ Program tuþuna iki kere kýsa basýnýz. Sað üst program göstergesi ayarlanan su sertlik derecesine uygun sayýda yanýp söner (tabloya bakýnýz). ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 17

18 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. su, yakl. 2 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. Þebekeden gelen suyun sertliði sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise, tuz eklemenize gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinenizin su sertlik derecesini programlayýnýz. Önemli! Ýlk tuz doldurma iþleminden önce tuzun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaþýk 2 lt. su koyunuz. Kullanmaya baþladýktan sonra makinede her zaman yeterli su bulunacaktýr.,tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir.,sadece özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. 18

19 Ýlk Kullaným ^ Alt sepeti makinenin yýkama alanýndan dýþarý alýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný açýnýz. Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz su çýkacaktýr. Kapak sadece tuz doldurmak için açýlmalýdýr. ^ Tuz haznesine önce 2 litre kadar su doldurunuz. Tuz Eksik Göstergesi ^ Bir programýn sonunda "Tuz" kontrol göstergesinin ýþýðý yanarsa, hazneye tuz doldurunuz. Tuz koyduðunuz halde bu ýþýk kýsa bir süre daha yanabilir. Tuz yoðunluðu belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra lamba sönecektir. Bulaþýk makinesini 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlarsanýz tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapanýr.,her tuz doldurma iþleminden sonra hemen bulaþýksýz olarak "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) baþlatýnýz, böylece taþan tuzlu su inceltilir ve dýþarý tahliye edilir. ^ Kapaðý açtýktan sonra haznenin aðzýna huniyi yerleþtiriniz ve doluncaya kadar tuz koyunuz. Bu hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar tuz alýr. ^ Dökülen tuzlarý temizleyiniz ve daha sonra kapaðý yerine sýkýca vidalayýnýz. ^ Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 19

20 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr.,parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý ^ Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr.,asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 20

21 Parlatýcý Göstergesi Ýlk Kullaným "Parlatýcý" kontrol lambasý yandýðýnda, haznede ancak 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý kaldý demektir. ^ Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. ^ Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. ^ Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. ^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. 21

22 Ýlk Kullaným Parlatýcý Dozunun Ayarý Bulaþýklarýn en iyi þekilde yýkanabilmesi için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz. Parlatýcý dozunu kademelerle yaklaþýk 0-6 ml arasý ayarlayabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bulaþýk makinesindeki parlatýcý dozu ayarý yaklaþýk 3 ml olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayar bir öneridir. Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra lekeler görülüyorsa: ^ daha yüksek bir parlatýcý dozu ayarlayýnýz. Bulaþýklarda puslanma veya çizgiler kalýyorsa: ^ Parlatýcý dozunu azaltýnýz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini ( ) tuþu ile açýnýz. Alt saðdaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþunu en az dört saniye kadar basýlý tutunuz. Eðer bu durum gerçekleþmezse, iþlemi yeni baþtan deneyiniz. ^ Program tuþuna 3-kere kýsa kýsa basýnýz. "Su Giriþi/Su Çýkýþý" kontrol göstergesi aralýklarla 3-kere kýsa kýsa yanýp söner. Sað üstteki program göstergesi 3-kere aralýklarla kýsa kýsa yanýp söner. Parlatýcý dozu olarak 3 ml ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer sað üst program göstergesinin flaþ sayýsýndan anlaþýlabilir (Tabloya bakýnýz). Parlatýcý Miktarý ml Flaþ Sayýsý kere 2 2-kere 3 3-kere 4 4-kere 5 5-kere 6 6-kere ^ "Su Giriþi/Su Çýkýþý" kontrol göstergesi yanýncaya kadar program tuþuna basýnýz ( en az bir saniye). ^ Ýstediðiniz parlatýcý dozu miktarýný program tuþuna kýsaca basarak seçiniz. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilecektir. Programlanan parlatýcý dozu miktarý hemen hafýzaya alýnýr. Programlanan parlatýcý miktarý hemen hafýzaya alýnýr. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 22

23 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur!,üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 23

24 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir.,aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 24

25 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet,Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý ^ Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardaklarýn saðlam durabilmeleri için bu sýkýþtýrma telini kullanabilirsiniz. ^ Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete bir yassý kap da yerleþtirebilirsiniz. ^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. ^ Teli yukarý kaldýrýnýz ve bardaklarý diziniz. Teli sepetin ortasýna doðru indiriniz. Bu sayede bulaþýklar daha rahat yerleþtirilir ve çýkarýlýr. 25

26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bardak Desteði Bardak desteði sayesinde uzun saplý bardaklarý ve kupalarý daha saðlam bir þekilde yerleþtirebilirsiniz. ^ Bardak desteðini aþaðýya katlayýnýz ve uzun bardaklarý yerleþtiriniz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla 3 farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Üst sepeti bir tarafý yukarýda, bir tarafý aþaðýda olmak üzere eðik olarak da yerleþtirebilirsiniz. Bu arada sepetin makineye rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. ^ Üst sepeti dýþarý çekiniz. Üst sepetin yerleþtirme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepete dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak C cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarýya almak için: ^ sepeti yukarý kaldýrýnýz. Üst sepeti aþaðý yerleþtirmek için: ^ sepetin yanýndaki kollarý yukarý kaldýrýnýz. ^ Ýstediðiniz kademeye yerleþtiriniz ve kollarý tekrar sýkýca yerine oturtunuz. Üst TabakC cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Alt Sepet ^ Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Küçük tabak destekleri tabaklarýn, tepsi ve fincan tabaklarýnýn yýkanmasý için uygundur. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Arkadaki iki sýrayý katlayabilir ve tencere, tava ve kaplar için daha fazla yer açabilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi ^ Sarý renkteki kolu aþaðý bastýrýnýz a ve tabak desteðini b katlayýnýz. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çýkarýlabilen Destek Fazla derin olmayan bir tencereyi veya gerekirse baþka bir sepet parçasýný yerleþtirmek için bu desteði yerinden çýkartabilirsiniz. Þiþe Desteði (Modele göre) Þiþe desteði süt þiþesi veya biberon gibi ince ve uzun parçalarýn yýkanmasý içindir. Çýkartmak için a ^ Desteði yerinden çýkartmak için kulplarýndan yukarý kaldýrýnýz. ^ Þiþe desteðini alt sepette resimde gösterilen yere takabilirsiniz. Bunun dýþýndaki yerlerde fýskiyeden gelen sular þiþenin içine tam ulaþamaz. Þiþeler yeterince temizlenemez. Takmak için b ^ Destek askýsýný alt sepetin altýndaki tele takýnýz. ^ Desteðin tutacaklarýný aþaðý doðru bastýrýnýz. 29

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı