Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý...12 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...12 Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...14 Kapaðýn Kapatýlmasý...14 Su Yumuþatma Sistemi...15 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...16 Programlanan Su sertliðinin Kontrolü...17 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...18 Tuz Eksik Göstergesi...19 Parlatýcý...20 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...20 Parlatýcý Göstergesi...21 Parlatýcý Dozunun Ayarý...22 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...25 Fincan Rafý...25 Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardak Desteði...26 Üst Sepet Ayarý...27 Alt Sepet...28 Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Çýkarýlabilen Destek...29 Þiþe Desteði (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Kullaným Deterjan...32 Deterjan Doldurulmasý...33 Çalýþtýrma...34 Program Seçimi...34 Programýn Baþlatýlmasý...34 Program Sonu...35 Cihazýn Kapatýlmasý...35 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn Durdurulmasý...36 Programýn Deðiþtirilmesi...36 Ýlave Fonksiyonlar Sesli Sinyal Fabrika Ayarý...38 Temizlik ve Bakým Yýkama Bölümünün Temizliði...39 Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði...39 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü...41 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...43 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...44 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...46 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler...47 Sesler...48 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...52 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...53 Program Tablosu Müþteri Hizmetleri Tamirler...58 Program Güncelleme(Update)...58 Test Enstitüsü Ýçin...58 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

4 Ýçindekiler Elektrik Baðlantýsý Su Baðlantýsý Miele Su Koruma Sistemi...61 Su Giriþi...61 Su Çýkýþý...62 Teknik Bilgiler

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ a Üst Fýskiye Kolu (görülmez) b Çatal-Kaþýk-Çekmecesi (modele göre) c Üst Sepet d Orta Fýskiye Kolu e Kurutma Hava Giriþi (modele göre) f Alt Fýskiye Kolu g Süzgeç Sistemi h Tip Etiketi i Parlatýcý Haznesi j Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi k Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli a Kontrol-/Uyarý Göstergeleri b Program Seçimi c Program-Tuþu d Kontrol Göstergeli ( ) Tuþu (Açma Tuþu) e Tuþu(Kapama-Tuþu) Bu kullanma kýlavuzu birçok farklý bulaþýk makinesi modeli içindir. Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir: G 1182 v.s. = G 1XXX G 2182 v.s. = G 2XXX Kumanda panelinde hangi iþaret olursa olsun, daima tip etiketinde yazýlý olan G 1XXX ve G 2XXX iþaretleri geçerlidir. Tip etiketi kapaðýn saðýndadýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu bulaþýk makinesi yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Bulaþýk makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de bulaþýk makinenizin zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz! Kullaným Kurallarý ~ Bu bulaþýk makinesini sadece evde ve bulaþýklarýn yýkanmasý için kullanabilirsiniz. Baþka amaçlara yönelik kullanýma, ayrýca bulaþýk makinesinin yapýsý ile ilgili deðiþiklilere izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek ergen kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn yakýnýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn bulaþýk makinesiyle oynamasýna ve makineyi kullanmasýna izin vermeyiniz. Diðer tehlikelerin yanýnda çocuklar kendilerini cihazýn içine kilitleyebilirler! ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn deterjaný ellemesine izin vermeyiniz! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralanmalara sebep olabilir veya boðulmalarýna yol açabilir. Bu sebeple çocuklarý bulaþýk makinesinin kapaðý açýk olduðu süre içinde cihazdan uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Bulaþýk makinesi kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir bulaþýk makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz açýsýndan çok tehlikelidir! ~ Bulaþýk makinesinin kablosu ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Bulaþýk makinesi fiþinin prizden kolayca çýkarýlabilmesi için priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bulaþýk makinesi baþka bir cihazýn baðlý olduðu bir prizi kapatmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi (Yangýn tehlikesi). ~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna monte edilemez. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "normalde mutfakta kullanýlmayan" ve ýsý yayan baþka bir cihazýn hemen yanýna kurulamaz. ~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. ~ Evinizin frekans, akým ve sigorta deðerlerinin cihazýn tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ediniz. ~ Bu bulaþýk makinesinin elektrik emniyeti ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir tesisata (toprak hattý) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu konuda emin olmak için uzman bir personele evinizin elektrik tesisatýný kontrol ettiriniz. Eksik ve hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Bulaþýk makinesinin elektrik þebekesine baðlantýsý gerekli güvenliði saðlayamayan çoklu prizler veya uzatma kablolarý ile yapýlmamalýdýr (örneðin: aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle kullanýmýný temin edecek uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makinenin emniyetle kullanýmý için bu þartlar saðlanmalýdýr. ~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir ventil mevcuttur. Bu nedenle bu parçayý suya sokmayýnýz! ~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar vardýr. O sebeple hortum kýsaltýlmamalýdýr. ~ Makinede bulunan Waterproof-sistemi sayesinde þu þartlarla birlikte suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, bulaþýk makinesinin çalýþýr durumda olmasý, gerektiðinde parçalarýnýn yenilenmesi, uzun süre evde olunmadýðýnda su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Bu arada elektrik baðlantýsý bozulmamalýdýr. ~ Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehdit eder! Hasarlý bulaþýk makinesini kullanmayýnýz ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haber veriniz. ~ Yanlýþ yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Miele firmasý bunun sorumluluðunu üstlenmez. Tamir iþleri ancak Miele firmasýnýn yetkilendirdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi takdirde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarýn kullanýlmasý durumunda cihazýn güvenle çalýþabilmesi saðlanmýþ olur. ~ Cihazýn bakým iþlerinin yapýlmasý halinde elektrik baðlantýsýný ayýrýnýz (cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çýkartýnýz). ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu ayný cins özel bir kablo ile deðiþtirilebilir (Miele yetkili servisinden temin edilebilir). Güvenlik açýsýndan bu deðiþtirme iþleri Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Doðru Kurulmasý ~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. ~ Makinenin kusursuz çalýþabilmesi için yatay ve düzgün olarak kurulmasý gerekir. ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte edilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. ~ Eðer solo bir cihazý bir tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Doðru Kullaným ~ Yýkama bölmesine çözücü maddeler koymayýnýz. Patlama tehlikesi! ~ Toz deterjanlar burnunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýnýz! Deterjan burnunuzda, boðazýnýzda yanmalara sebep olabilir. Bu durumda derhal doktora baþ vurunuz. ~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. ~ Açýk kapaðýn üstüne çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Siz yaralanabilirsiniz veya bulaþýk makinesi zarar görebilir. ~ Sadece evdeki bulaþýk makineleri için üretilen bulaþýk makinesi deterjaný ve parlatýcýlarýný kullanýnýz. Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz! ~ Sanayi ve endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýnýz, cihaz bozulabilir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (patlama tehlikesi). ~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan hazneye zarar verir! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan tuz haznesine zarar verir. ~ Özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sistemini bozabilir. ~ Çatal-kaþýk sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçak uçlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Sivri uçlar yukarý doðru durduðunda yaralanma tehlikesi oluþabilir. Fakat çatal-býçaklar tutacaklarý aþaðý doðru yerleþtirildiðinde daha iyi temizlenirler. ~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-býçaklarý yýkamayýnýz. Bunlar deforme olabilir. ~ Ýlave iþlem olarak geciktirmeli baþlatmayý seçerseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýp kalýr ve yýkama iþlemi iyi netice vermez. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn açýkça izin verdiði aksesuarlar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda aksesuar kullanýldýðý takdirde garanti, ürün sorumluluðu ve diðer haklar ortadan kalkar. Eski Cihazýn Evden Çýkarýlmasý Çocuklarýn oynarken makine içine girip kendilerini kilitlememeleri engel olmak için makinenin kapak kilidini kullanýlmaz duruma getiriniz (havasýz kalarak boðulma tehlikesi!). Kapak mandalýný sökünüz veya bozunuz. Güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 11

12 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj bulaþýk makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen maddelerden seçilmiþtir ve bu nedenle de geri dönüþümlüdür. Ambalajda kullanýlan malzeme türlerini þöyle sýralayabiliriz: Dýþ ambalaj: %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak : Polietilen streç folyo Propilen plastik bantlar Ýç ambalaj: Klorsuz ve florsuz Polistrol iþlenmemiþ ham doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðladýðý gibi çöp oluþumunu da azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek maddeler bulunmaktadýr. Ayrýca eski cihazlar, fonksiyonlarý için gerekli olan zararlý ve zehirli maddeler de içermektedir. Bu maddeler çöpte veya yanlýþ kullanýmlarda insan saðlýðýna ve doðaya zarar verebilir. Bu sebeple eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarýnýzý belediyenizin oluþturduðu geri dönüþüm merkezlerine teslim ederek geri dönüþüm döngüsüne kazandýrabilirsiniz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler yararlý olacaktýr. 12

13 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: ^ Bulaþýk makinenizi sýcak suya baðlayabilirsiniz. Güneþ enerjisi gibi ucuz enerji kaynaklarýyla ýsýtýlan sular, enerji tasarrufu bakýmýndan özellikle uygundur. Elektrikle ýsýtýlan su kullanmak yerine soðuk su hattýný kullanmanýzý öneririz. ^ En ekonomik yýkama için, bulaþýk sepetlerinin kapasitesinin tamamýný, bu kapasiteyi aþmadan kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. ^ Bulaþýk miktarýna ve kirlilik durumuna uygun bir program seçiniz. ^ "Enerji Tasarrufu (= Ekonomik)" programýný seçerek bulaþýklarýnýzý daha ekonomik bir þekilde yýkayabilirsiniz. ^ Deterjan üreticilerinin dozaj uyarýlarýný dikkate alýnýz. ^ Bulaþýk sepetleri yarý doluysa, kullandýðýnýz toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 oranýnda azaltabilirsiniz. 13

14 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Sepetleri içeri doðru sürünüz. ^ Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. ^ Kapaðý açmak için kulpu kendinize doðru çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. 14

15 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Bulaþýklarýn kusursuz yýkanabilmesi için yumuþak suya (kireçsiz) ihtiyaç vardýr. Suyun sert olmasý durumunda bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz lekeler oluþur. Bu yüzden su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir. Bu iþlem makinenin içinde bulunan su yumuþatma sistemi sayesinde otomatik olarak yerine getirilir. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için hazneye tuz koymak gerekir. Yýkama sonuçlarýnýn tatmin edici olmasý için 3' ü 1-yerde yýkama tabletinde dahi tuz eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bulaþýk makinenizin tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmasý gerekir. Ýlgili su daðýtým kurumundan semtinizin su sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olamayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz yetkili servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. ^ Bu nedenle su sertlik derecesini kaydediniz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi d (2,2-2,7 mmol/l) dereceye programlanmýþtýr. Eðer bu sizin evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 15

16 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basýlmasýnda baþka bir kontrol göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat programlamada sadece aþaðýda belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol göstergeleri önemlidir. Bulaþýk makinesini -tuþuna basarak kapattýðýnýzda programlamayý sorunsuz olarak kapatabilir ve yeniden baþtan baþlayabilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný zamanda bulaþýk makinesini ( ) tuþu ile açýnýz. Altta saðdaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþuna en az dört saniye kadar basýnýz. Eðer bu gerçekleþmezse, iþleme baþtan baþlayýnýz. ^ Program tuþuna iki kere kýsa basýnýz. "Su Giriþ/Su Çýkýþ" kontrol lambasý aralýklarla 2-defa kýsa yanýp söner ve sað üstteki program göstergesi aralýklarla 4-defa kýsa yanýp söner (fabrika ayarý). ^ "Su Giriþ/Su Çýkýþ" kontrol lambasý yanýncaya kadar program tuþuna (en az 1 saniye) basýnýz. Ayarlanan deðer sað üstteki program göstergesinin yanýp sönme ritmi ()flaþ sayýsý) ile belli edilir (tabloya bakýnýz). d mmol/l f Flaþ Sayýsý 1-4 0,2-0, kere kýsa 5-7 0,9-1, kere kýsa ,4-2, kere kýsa ,2-2, kere kýsa ,9-3, kere kýsa ,8-4, kere kýsa ,7-5, kere kýsa ,6-6, kere kýsa ,7-8, kere kýsa ,3-12, kere uzun ^ Program tuþuna kýsa bir basma ile evinizdeki su sertlik derecesine uygun olan flaþ (yanýp sönme) sayýsýný seçiniz. Her tuþa basmada bir kademe ileri gidilir. En üst dereceden sonra tekrar baþa dönülür. Örnek: Su sertlik derecesi: 22 d. Sað üstteki program göstergesi aralýklarla 6-kere kýsa yanýp söner. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 16

17 Ýlk Kullaným Programlanan Su sertliðinin Kontrolü ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Sað alttaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþunu en az 4 saniye basýlý tutunuz. ^ Program tuþuna iki kere kýsa basýnýz. Sað üst program göstergesi ayarlanan su sertlik derecesine uygun sayýda yanýp söner (tabloya bakýnýz). ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 17

18 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. su, yakl. 2 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. Þebekeden gelen suyun sertliði sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise, tuz eklemenize gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinenizin su sertlik derecesini programlayýnýz. Önemli! Ýlk tuz doldurma iþleminden önce tuzun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaþýk 2 lt. su koyunuz. Kullanmaya baþladýktan sonra makinede her zaman yeterli su bulunacaktýr.,tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir.,sadece özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. 18

19 Ýlk Kullaným ^ Alt sepeti makinenin yýkama alanýndan dýþarý alýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný açýnýz. Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz su çýkacaktýr. Kapak sadece tuz doldurmak için açýlmalýdýr. ^ Tuz haznesine önce 2 litre kadar su doldurunuz. Tuz Eksik Göstergesi ^ Bir programýn sonunda "Tuz" kontrol göstergesinin ýþýðý yanarsa, hazneye tuz doldurunuz. Tuz koyduðunuz halde bu ýþýk kýsa bir süre daha yanabilir. Tuz yoðunluðu belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra lamba sönecektir. Bulaþýk makinesini 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlarsanýz tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapanýr.,her tuz doldurma iþleminden sonra hemen bulaþýksýz olarak "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) baþlatýnýz, böylece taþan tuzlu su inceltilir ve dýþarý tahliye edilir. ^ Kapaðý açtýktan sonra haznenin aðzýna huniyi yerleþtiriniz ve doluncaya kadar tuz koyunuz. Bu hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar tuz alýr. ^ Dökülen tuzlarý temizleyiniz ve daha sonra kapaðý yerine sýkýca vidalayýnýz. ^ Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 19

20 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr.,parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý ^ Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr.,asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 20

21 Parlatýcý Göstergesi Ýlk Kullaným "Parlatýcý" kontrol lambasý yandýðýnda, haznede ancak 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý kaldý demektir. ^ Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. ^ Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. ^ Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. ^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. 21

22 Ýlk Kullaným Parlatýcý Dozunun Ayarý Bulaþýklarýn en iyi þekilde yýkanabilmesi için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz. Parlatýcý dozunu kademelerle yaklaþýk 0-6 ml arasý ayarlayabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bulaþýk makinesindeki parlatýcý dozu ayarý yaklaþýk 3 ml olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayar bir öneridir. Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra lekeler görülüyorsa: ^ daha yüksek bir parlatýcý dozu ayarlayýnýz. Bulaþýklarda puslanma veya çizgiler kalýyorsa: ^ Parlatýcý dozunu azaltýnýz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Program tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini ( ) tuþu ile açýnýz. Alt saðdaki program göstergesi yanýncaya kadar program tuþunu en az dört saniye kadar basýlý tutunuz. Eðer bu durum gerçekleþmezse, iþlemi yeni baþtan deneyiniz. ^ Program tuþuna 3-kere kýsa kýsa basýnýz. "Su Giriþi/Su Çýkýþý" kontrol göstergesi aralýklarla 3-kere kýsa kýsa yanýp söner. Sað üstteki program göstergesi 3-kere aralýklarla kýsa kýsa yanýp söner. Parlatýcý dozu olarak 3 ml ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer sað üst program göstergesinin flaþ sayýsýndan anlaþýlabilir (Tabloya bakýnýz). Parlatýcý Miktarý ml Flaþ Sayýsý kere 2 2-kere 3 3-kere 4 4-kere 5 5-kere 6 6-kere ^ "Su Giriþi/Su Çýkýþý" kontrol göstergesi yanýncaya kadar program tuþuna basýnýz ( en az bir saniye). ^ Ýstediðiniz parlatýcý dozu miktarýný program tuþuna kýsaca basarak seçiniz. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilecektir. Programlanan parlatýcý dozu miktarý hemen hafýzaya alýnýr. Programlanan parlatýcý miktarý hemen hafýzaya alýnýr. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 22

23 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur!,üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 23

24 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir.,aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 24

25 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet,Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý ^ Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardaklarýn saðlam durabilmeleri için bu sýkýþtýrma telini kullanabilirsiniz. ^ Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete bir yassý kap da yerleþtirebilirsiniz. ^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. ^ Teli yukarý kaldýrýnýz ve bardaklarý diziniz. Teli sepetin ortasýna doðru indiriniz. Bu sayede bulaþýklar daha rahat yerleþtirilir ve çýkarýlýr. 25

26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bardak Desteði Bardak desteði sayesinde uzun saplý bardaklarý ve kupalarý daha saðlam bir þekilde yerleþtirebilirsiniz. ^ Bardak desteðini aþaðýya katlayýnýz ve uzun bardaklarý yerleþtiriniz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla 3 farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Üst sepeti bir tarafý yukarýda, bir tarafý aþaðýda olmak üzere eðik olarak da yerleþtirebilirsiniz. Bu arada sepetin makineye rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. ^ Üst sepeti dýþarý çekiniz. Üst sepetin yerleþtirme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepete dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak C cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarýya almak için: ^ sepeti yukarý kaldýrýnýz. Üst sepeti aþaðý yerleþtirmek için: ^ sepetin yanýndaki kollarý yukarý kaldýrýnýz. ^ Ýstediðiniz kademeye yerleþtiriniz ve kollarý tekrar sýkýca yerine oturtunuz. Üst TabakC cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Alt Sepet ^ Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Küçük tabak destekleri tabaklarýn, tepsi ve fincan tabaklarýnýn yýkanmasý için uygundur. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Arkadaki iki sýrayý katlayabilir ve tencere, tava ve kaplar için daha fazla yer açabilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi ^ Sarý renkteki kolu aþaðý bastýrýnýz a ve tabak desteðini b katlayýnýz. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çýkarýlabilen Destek Fazla derin olmayan bir tencereyi veya gerekirse baþka bir sepet parçasýný yerleþtirmek için bu desteði yerinden çýkartabilirsiniz. Þiþe Desteði (Modele göre) Þiþe desteði süt þiþesi veya biberon gibi ince ve uzun parçalarýn yýkanmasý içindir. Çýkartmak için a ^ Desteði yerinden çýkartmak için kulplarýndan yukarý kaldýrýnýz. ^ Þiþe desteðini alt sepette resimde gösterilen yere takabilirsiniz. Bunun dýþýndaki yerlerde fýskiyeden gelen sular þiþenin içine tam ulaþamaz. Þiþeler yeterince temizlenemez. Takmak için b ^ Destek askýsýný alt sepetin altýndaki tele takýnýz. ^ Desteðin tutacaklarýný aþaðý doðru bastýrýnýz. 29

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı