Kendi Kendine Çal flma Program 279

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kendi Kendine Çal flma Program 279"

Transkript

1 279 Servis Direkt benzin enjeksiyonlu (FSI) 2.0 lt 110 kw motor Kendi Kendine Çal flma Program 279 Sadece dahili kullan m içindir

2 Emme kanal n n içine benzin enjeksiyonunda yap lan iyilefltirmeler, al fl lm fl tekni in tasarruf potansiyelini büyük ölçüde tüketmifltir. Benzinli motorlar ekonomik ve çevreye duyarl yapman n yolu direkt enjeksiyon prensibidir. Ekonomik dizel motorlarda direkt enjeksiyon kullan lmaktad r. Yani yak t n do ru noktada ve do ru zamanda do ru yere girdi i motorlar. Direkt enjeksiyon prensibinin benzinli motorlarda da kullan lmas n n arkas nda yatan nedir - en az ndan teoride. FSI teknolojisi ile Audi, benzinli motorlara yeni bir boyut katmaktad r. 2

3 çerik Girifl Sayfa FSI motorda göze çarpanlar lt FSI motor Motor Krank karteri havas n n boflalt lmas Piston Ya dolafl m sistemi Silindir kapa Ekzantrik millerinin birbirlerine göre konumland r lmas Emme manifoldu alt parças Hava girifli hortumu Sisteme genel bak fl CAN HATTI arayüzleri Motor kontrol ünitesi flletim türleri Katmanl flarj iflletimi Homojen iflletim Yak t sistemi Tek pistonlu yüksek bas nç pompas Miktar kumanda subab (N290) (MSV) Yak t da t m borusu (Rail) Yak t bas nç sensörü (G247) N30, N31, N32, N33 Yüksek bas nç enjektörleri Egzost gaz sistemi Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) Egzost gaz devridaimi No x depolay c katalitik konvertör Yenilenme aflamalar No x sensörü (G295) Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) Egzost gaz geri dönüflü Devre flemas Özel aletler Kendi Kendine Çal flma Program sizi yap lar ve ifllevler hakk nda bilgilendirir. Kendi Kendine Çal flma Program, Atölye El Kitab de ildir! Belirtilen de erler sadece daha kolay anlafl lmas n sa lamak içindir ve KKÇP oluflturulurken geçerli olan yaz l m versiyonuna dayan r. Yeni! Dikkat! Not! Bak m ve onar m çal flmalar için mutlaka güncel teknik literatürü kullan n. 3

4 Girifl FSI motorda göze çarpanlar Yeni gelifltirilmifl tek pistonlu yüksek bas nç pompas na sahip yüksek bas nç enjeksiyon sistemi 279_041 Tan mlanm fl alan kumandal flarj hareketine sahip hava yönlendirmeli yakma yöntemi (katmanl flarj ve homojen iflletim) 279_ _030 No x depolay c katalitik konvertör ve No x sensörüne sahip, daha da gelifltirilmifl egzost gaz devridaim sistemi 279_007 4

5 2.0 lt FSI motor Tork [Nm] Güç [kw] 279_001 Devir (d/dk) 279_008 Teknik bilgiler: Motor kodu: Hacim: Silindir çap : Strok: S k flt rma: Güç: Tork: Motor yönetim sistemi Subaplar: Subap kumandas : AWA 1984 ccm 82.5 mm 92.8 mm 11.5 : kw (150 PS) 200 Nm/ d/dk MED Silindir bafl na 4 Hidrolik destekleme elemanl silindirik külbütör parma Kumanda süreleri: Emme ekzantrik mili konumlama bölgesi: Emisyon s n f : Dolum miktarlar : Tüketim: (5 vitesli düz flanz man) Emme ÜÖN dan 28 sonra aç l r Emme AÖN dan 48 sonra kapan r Egzost AÖN dan 28 önce aç l r Egzost ÜÖN dan 8 önce kapan r 42 KW (krank aç s ) EU IV Filtre dahil motor ya 4.8 lt fiehir içi 9.9 lt/100 km fiehir d fl 5.4 lt/100 km Ortalama 7.1 lt/100 km 5

6 Motor Motor blo u Motor blo u alüminyum alafl m ndan oluflur ve 88 mm silindir mesafesi ve sadece 460 mm yap boyuyla kendi s n f ndaki en kompakt grubu oluflturur. Motor blo u, emme manifoldu enjeksiyonlu 2.0 lt motorla ayn d r (krank mili, biyel, dengeleme milleri ve ya pompas ). 279_009 Krank karteri havas n n boflalt lmas Blow-by gazlar motor blo undan direkt olarak birinci ya ayr flt r c s na girer. Ya partiküllerinin büyük k sm ya ayr flt r c s n n labirentlerinde gazlardan ayr l r. Ya partikülleri oradan bir hortum ba lant s üzerinden, külbütör kapa n n entegre edilmifl labirentine girer. Oradan da, neredeyse ya s z Blow-by gazlar olarak bas nç ayar valfi üzerinden emme manifolduna girerler. 279_046 6

7 Piston Alüminyum alafl mdan üretilmifl, birbirine çok yak n duran piston saplamas gözlerine sahip hafif yap l kaygan flaftl pistonlar. Avantaj : Piston flaft silindirin içinde çevresinin sadece bir k sm yla hareket etti i için, sal nan kütlenin küçülmesi ve sürtünme de erlerinde azalma. Piston taban na, katmanl flarj iflletiminde hava ak m n buji yönüne sapt ran bir ak fl havuzu ifllenmifltir. Pistonun geometrik formu sayesinde hava ak m n n yeri yuvarlanan (santrifüj) bir hareketle kayd r l r. 279_010 Ya dolafl m sistemi Silindirik külbütör parma bulunan 4 subapl silindir kapa n n konumunun de iflmesi ile ya galerisi, hidrolik subap iticisi bulunan 5 subapl silindir kapa ndan oldukça farkl d r. Ya, motor blo unun, ana ya kanal üzerinden, 3. ve 4. silindirlerin aras ndan silindir kapa na girer. Hidrolik destek elemanlar ve ekzantrik mili yata, iki ya kanal kullan larak ya bas nc yla beslenir. Destek elemanlar nda bir püskürtme deli i bulunur ve bu delik, silindirik külbütör parma n n ya lanmas n sa lar. Ya kanallar n n devam nda, ekzantrik mili konumlamas için döner motor, ya bas nc ile aç l r. 279_011 7

8 Motor Silindir kapa 4 subap tekni i ve silindirik külbütör parma ile direkt enjeksiyon yöntemine adapte edilmifltir. Subap kumandas, bir iletken flasi içinde burulma sertli ine sahip bir flekilde yataklanm fl, üst tarafa monte edilmifl iki ekzantrik mili üzerinden gerçekleflir. Her emme kanal, bir santrifüj plakas ile üst ve alt yar lara da t lm flt r. Kanallar n flekli yanl fl montaja olanak vermez. Direkt olarak yanma odas na ç kan yüksek bas nç enjektörlerinin tutucular, silindir kapa na entegre edilmifltir. Egzost ekzantrik mili tahriki, emme ekzantrik milini basit bir zincir üzerinden tahrik eden diflli kay fl yard m yla gerçekleflir. letken flasi Egzost ekzantrik mili Emme ekzantrik mili Santrifüj plakas 279_013 8

9 Subap sistemi hafif subap sistemi olarak (yani tek bir subap yay yla) üretilmifltir. Subaplar, tak l bulunan ekzantrik milleri taraf ndan, hidrolik subap bofllu u dengeleme elemanlar yla desteklenen, silindirik külbütör parma üzerinden çal flt r l r. Silindirik külbütör parma Tak l ekzantrik mili 279_015 Subap kapa plastikten üretilmifltir ve subap kapa na sabit olarak ba lanm fl, kauçu u and ran bir tür contayla ayr lm fl olarak monte edilmifltir. Subap kapa, krank karteri havas n n boflalt lmas ve dahili ya ayr flt r c s için bas nç ayar valfini içerir. Subap kapa Bas nç ayar valfi Ya ayr flt r c s 279_016 9

10 Motor Ekzantrik mili konumland rma Ekzantrik mili konumland rmas, döner bir motorla hidrolik olarak, kesintisiz bir biçimde 42 krank mili aç s na kadar tan mlanm fl alan kumandal olarak konumland r l r. Statör konumlamas zincir üzerinden emme ekzantrik miline aktar l r ve bununla subaplar n n kumanda süreleri de iflir. Diflli kay fl, egzost ekzantrik milini tahrik eder. Egzost ekzantrik mili, karfl taraftaki döner motorun rotorunu içine al r. Statör direkt olarak zincir difllisine ba lanm flt r ve zincir üzerinden emme ekzantrik milini tahrik eder. Emme ekzantrik mili öndeki ucunda hall sensörü difllisini ve arka ucunda yüksek bas nç pompas tahrikini bar nd r r. Ekzantrik mili konumlamas n n çal flmas için Bkz. KKÇP

11 Ekzantrik millerinin birbirlerine göre pozisyonland r lmas Emme ve egzost ekzantrik milleri, flekil verilmifl girintiler karfl l kl olarak dik durana kadar, birbirlerine do ru döndürülmelidir. Bu ekzantrik mili pozisyonunda, tahrik zinciri baklava say s belirlenmeden yerlefltirilebilir. Sadece bu pozisyonda silindir kapa c vatalar n n da sökülmesi ve tak lmas mümkündür. Ekzantrik mili döndürme motoru 279_060 Silindir kapa c vatalar n n s kma torkunu ELSA daki (Elektronik Servis Bilgilendirme Sistemi) güncel Atölye El Kitab ndan ö renebilirsiniz. 42 /2 279_021 Çift ekzantrik 279_061 11

12 Motor Emme manifoldu ki kademeli mekanik emme manifoldu istenilen güç ve tork karakteristi ini uygun duruma getirir. Geçifl silindirinin torktan güç pozisyonuna pnömatik kumandas tan mlanm fl alan kumandal olarak gerçekleflir. Yük, devir ve s cakl k bu ifllem için öncelikli de erlerdir. Vakum haznesi emme manifoldu modülüne entegre edilmifltir. Vakum haznesi 279_017 Emme manifoldu alt parças Emme manifoldu alt parças nda, V157 konumlama motorlar taraf ndan, ortak bir mil üzerinden tahrik edilen emme manifoldu kapakç klar bulunur. Konumlama motoruna entegre edilmifl G336 potansiyometre, kapakç k konumlar n n J220 motor kontrol ünitesine geri bildirilmesini sa lar. Emme manifoldu kapakç klar n n konumu kar fl m oluflumunu ve bununla egzost de erlerini yönlendirir. Emme manifoldu kapakç klar n n kumandas, egzost gaz öncelikli sistemlere dahildir ve EOBD taraf ndan denetlenir. Emme manifoldu alt parças yak t hatt na c vatalanm flt r. 279_018 12

13 Emilen hava sevki FSI yönteminde hava sevkinin iki versiyonu vard r. 1. versiyon: Emilen hava kütlesi, emme manifoldu kapakç n n kapat lmas ile santrifüj plakas n n üst taraf ndan yanma odas na sevk edilir. Bu hava sevki katmanl flarj iflletimi için kullan l r. Gaz kelebe i Emme manifoldu kapakç Santrifüj plakas 279_ versiyon: Emilen hava kütlesi, emme manifoldu kapakç n n aç lmas ile santrifüj plakas n n alt taraf ndan yanma odas na sevk edilir. Bu hava sevki homojen iflletime olanak sa lar. Burada, tan mlanm fl alan kumandal flarj hareketi ile hava sevkli bir yakma yönteminden söz ediyoruz. 279_020 13

14 Motor yönetim sistemi Sisteme genel bak fl G70 Hava kütle ölçer G71 Emme manifoldu bas nç sensörü G42 Emilen hava s cakl k sensörü G28 Motor devir sensörü J220 Motronik kontrol ünitesi G40 Hall sensörü J338 Gaz kelebe i kumanda ünitesi G187, G188 Aç sensörleri G79 Gaz pedal konum sensörü G185 Gaz pedal konum sensörü 2 F Fren lambas flalteri F47 GRA Fren pedal flalteri G85 Direksiyon aç s sensörü G247 Yak t bas nç sensörü G336 Emme manifoldu kapakç potansiyometresi J104 ABS kontrol ünitesi G61, G66 Vuruntu sensörleri G62 So utma suyu s cakl k sensörü G83 So utma suyu s cakl k sensörü - radyatör ç k fl Otomatik flanz man kontrol ünitesi E87 Klima kullanma ve görüntüleme ünitesi G212 AGR Potansiyometresi G39 Kat. önü lambda sondas G130 Kat. arkas lambda sondas G235 Egzost gaz s cakl k sensörü J234 Hava yast kontrol ünitesi J285 Gösterge tablosundaki görüntüleme üniteli kontrol ünitesi 14 G295 No x sensörü J583 No x sensörü kontrol ünitesi Ek girifl sinyali E87 Klima kullanma ve görüntüleme ünitesi

15 J17 Yak t pompas rölesi G6 Yak t pompas N ila 4. silindir enjektörleri N70, N127, N291, N292 Ateflleme bobinleri 1-4 J338 Gaz kelebe i kumanda ünitesi G186 Gaz kelebe i tahriki J271 Motronik ak m besleme rölesi N80 Aktif karbon filtre sistemi solenoid valfi Ar za arama ba lant s N290 Miktar kumanda valfi V157 Emme manifoldu kapakç k motoru, hava kumandas N205 Ekzantrik mili konumland rma solenoid valfi F265 Tan mlanm fl alan kumandal motor so utma termostat N18 AGR subab Z19, Z29 Lambda sondas s tmas Z44 No x sensörü s tmas 279_047 Ek ç k fl sinyalleri 15

16 Motor yönetim sistemi CAN HATTI arayüzleri Motor kontrol ünitesi fianz man kontrol ünitesi ESP Kontrol ünitesi Emilen hava s cakl Fren lambas flalteri Fren pedal flalteri Gaz kelebe i aç s E-Gaz kontrol lamba bilgisi Sürücünün istedi i tork Acil durum programlar (kendi kendine teflhis hakk nda bilgiler) Gaz pedal konumu GRA fialter konumlar GRA Nominal h z Yükseklik bilgisi Kickdown bilgisi Kompresörü kapama Kompresör AÇIK/KAPALI Yak t tüketimi So utma suyu s cakl Debriyaj pedal flalteri Rölanti alg lamas Motor devri Motor torklar F L Immobilizer Çarp flma sinyali Egzost gaz s cakl Adaptasyon onay Rölanti dolum ayar Kompresörü kapama Nominal rölanti devri Motor torku NOM NAL Acil durum programlar (kendi kendine teflhis hakk nda bilgiler) Vites geçifl ifllemi aktif/ aktif de il Vites kolu pozisyonu Konvertör/flanz man korumas Konvertör kavramas durumu, anl k vites ya da hedeflenen vites CAN-low ASR Talebi ASR Eriflim torku NOM NAL Fren pedal durumu ESP Eriflim Araç h z MSR Talebi MSR Eriflimi torku CAN-high No x sensörü Nitrik oksit doyumu (yenileme için) Gösterge tablosu Kendi kendine teflhis bilgileri Araç h z Kilometre durumu So utma suyu s cakl Ya s cakl Immobilizer Direksiyon aç s sensörü Direksiyon simidi aç s (Rölanti ayar n n ön kumandas ve hidrolik direksiyonun kablo ihtiyac nedeniyle motor torku kesintisi için kullan l r) 279_067 16

17 Motor kontrol ünitesi Motor kumandas için, MED Motronik kontrol ünitesi kullan l r. MED aç l m, M = Motronik E = Elektrikli gaz kumandas D = Direkt enjeksiyon 7. = Sürüm 1.1 = Gelifltirme kademesi Bosch Motronik MED direkt benzin enjeksiyonunu içerir. Bu sistemde yak t direkt olarak emme manifolduna de il silindirlere püskürtülür. 279_048 flletim türleri Konvansiyonel benzinli motorlarda homojen bir hava yak t kar fl m gerçekleflirken, fakir konsepte göre çal flan motorlar, k smi yük bölgesinde direkt benzin enjeksiyonu ile, hedeflenen flarj katman sayesinde yüksek hava s k flmas ile çal flt r labilir. FSI konseptini tamamlayan dört iflletim durumu daha bulunmaktad r. flletim durumlar blok halinde bilgi okuma yard m yla belirlenebilir. FSI yöntemi iki temel iflletim türünü realize eder. K smi yük bölgesinde katmanl flarj iflletimi ve tam yük bölgesinde homojen iflletim. 17

18 Motor yönetim sistemi Katmanl flarj iflletimi Katmanl flarj sa lamak için, enjeksiyon, yanma odas geometrisi ve silindirdeki iç ak fl optimal bir flekilde belirlenmeli ve belirlenmifl ek ön koflullar yerine getirilmelidir. Bunlar: Motor uygun yük ve devir bölgesinde olmal Sistemde egzost gaz öncelikli ar za olmamal So utma suyu s cakl 50 C nin üzerinde olmal No x depolay c katalitik konvertör s cakl 250 C ve 500 C aras nda olmal Emme manifoldu kapakç kapal olmal Emme manifoldu kapakç Santrifüj plakas 279_049 Gaz kelebe i Katmanl flarj iflletiminde, emilen hava kütlesinin üst emme kanal üzerinden ivmelenmesi ve silindir fleklinde silindire girmesi gerekti i için, emme manifoldu kapakç alt emme kanal n tamam yla kapat r. Yüksek bas nç enjektörü 279_024 Pistondaki ak fl havuzu sayesinde santrifüj etkisi daha da güçlenir. Ayn anda, gaz kay plar n mümkün oldu unca düflük tutmak için gaz kelebe i aç l r _025

19 S k flt rma periyodunda, ateflleme zaman ndan k sa süre önce, yak t yüksek bas nç alt nda ( bar) bujilere yak n bölgeye püskürtülür. 279_026 Enjeksiyon aç s oldukça yass düfltü ü için, yak t bulutu pratikte piston taban na de mez, hava giriflli yöntem olarak bilinir. Yak t bulutu 279_027 Bujilere yak n bölgede, s k flt rma aflamas nda atefllenecek olan, atefllemeye uygun bir kar fl m bulutu oluflur. Yanma iflleminden sonra, atefllenen kar fl m ve silindir duvar aras nda izole edici ek bir hava tabakas bulunur. Bu, motor blo u üzerinden s kaç fl n n azalmas n sa lar. 279_028 19

20 Motor yönetim sistemi Homojen iflletim Üst yük ve devir bölgesinde, emme manifoldu kapakç, emilen hava kütlesi üstteki ve alttaki emme kanal üzerinden silindire girebilecek flekilde aç l r. 279_030 Yak t enjeksiyonu flimdi katmanl flarj iflletiminde oldu unun tersine s k flt rma aflamas nda de il emme aflamas nda gerçekleflir. Bu s rada silindirde homojen bir (14.7:1) dolum gerçekleflir. 279_031 20

21 Say n okuyucular, Bu Kendi Kendine Çal flma Program ile, direkt benzin enjeksiyonlu (FSI) 2.0 lt 110 kw motor hakk nda bilgi sahibi oldunuz. lginiz beklentimizdir! Bu nedenle size, gelecekteki Kendi Kendine Çal flma Programlar hakk ndaki düflünceleriniz ve önerilerinizi bize bildirme olana sa l yoruz. Yandaki soru formuyla size bu konuda yard mc olmak istiyoruz. 0049/ numaral fakstan yapaca n z öneriler göz önüne al nacakt r. Deste iniz için teflekkür ederiz, Teknik Servis E itim Ekibi

22 279 Kendi Kendine Çal flma Program hakk nda soru formu flletmenizdeki göreviniz nedir? Cevaplar ve sorular n z için lütfen isminizi, telefon numaran z, faks numaran z belirtin. Tan mlamalar ve aç klamalar anlafl l r m? EVET HAYIR Sayfa/Paragraf Çizimler anlafl l r flekilde yeterli mi? EVET HAYIR Sayfa/Resim No. Görevinize istinaden konular yeterli flekilde aç klanm fl m? EVET HAYIR Sayfa Size göre baz fleyler unutulmufl mu? EVET HAYIR Sayfa/Ne? Soru formu geniflletilmeli mi? EVET HAYIR Hangi soru(lar)? Aç klamalar/di er: Soru formunuzu lütfen afla daki faks numaras na gönderin: ++49/

23 Emme periyoduna enjeksiyon sayesinde, hava yak t kar fl m daha uzun zamanda optimal olarak kar flt r labilir. 279_032 Yanma, izole eden hava egzost gaz geri dönüflüm kütleleri olmaks z n tüm yanma odas nda gerçekleflir. 279_033 Homojen iflletimin avantajlar, emilen hava kütlesinden, s n n bir k sm yak t n buharlaflmas ile çekilirken, emme periyoduna direkt enjeksiyonuyla oluflur. ç so utma ile vuruntu e ilimi azalt l r, bununla birlikte motorun püskürtmesi art r labilir ve etki derecesi iyilefltirilebilir. 21

24 Motor yönetim sistemi Katmanl flarj iflletimi tüm tan mlanm fl alan bölgesinde mümkün de ildir. Yükün artmas yla daha zengin bir kar fl m kullan laca ve bu nedenle tüketim avantaj sürekli azalaca için bölge s n rlanm flt r. Ayr ca, 1.4 ün alt ndaki lambda de erlerinde yanma kalitesi kötüleflir. Çünkü, devir artarken kar fl m haz rlama süresi yeterli olmaz ve hava ak m türbülanslar n n artmas yanma kalitesini kötülefltirir. λ = 1 Homojen iflletimli ya da λ > 1 3 yollu katalitik konvertörlü λ = 1.5 Homojen fakir iflletimli Adapte edilmifl flarj hareketi ve optimal AGR stratejisi ile flarj gözetimi efektif ortalama bas nç (bar) Devir (d/dk) 279_029 En büyük tasarruf potansiyeline katmanl flarj iflletiminde ulafl l r. 22

25 Not 23

26 Motor parça sistemleri Yak t sistemi Yak t sistemi bir düflük ve bir yüksek bas nç bölümünden oluflur. Yüksek bas nç pompas ndan geri dönüfl direkt yak t deposuna gider. Düflük bas nç sisteminde, yak t, elektrikli bir yak t pompas yard m yla yaklafl k 8 bar bas nçla filtre üzerinden yüksek bas nç pompas na gönderilir. Yak t bas nç sensörü (G247) Yüksek bas nç valfi Yüksek bas nç enjektörü Yak t filtresi Elektrikli yak t pompas (G6) 24

27 Yüksek bas nç sisteminde, tek pistonlu yüksek bas nç pompas ndan yak t da t m borusuna yak t, yük ve devire ba l olarak yakl bar bas nçla akar ve oradan dört yüksek bas nç enjektörüne da l r. Yüksek bas nç valfi yüksek bas nç alt nda bulunan yap parçalar n n korunmas n sa lar ve > 120 bar bas nçtan itibaren aç l r. Akan yak t, yüksek bas nç valfinin aç lmas s ras nda yüksek bas nç pompas n n ön ak fl hatt na girer. Çift ekzantrik Miktar kumanda subab (N290) yakl bar Tek pistonlu yüksek bas nç pompas yakl. 6 bar AKF subab Bas nçs z yakl. 6 bar alçak bas nç AKF Haznesi yakl bar yüksek bas nç 279_034 25

28 Motor parça sistemleri Tek pistonlu yüksek bas nç pompas Ayarlanabilen besleme miktar ile birlikte tek pistonlu yüksek bas nç pompas, ekzantrik mili taraf ndan mekanik olarak, bir çift ekzantrik üzerinden tahrik edilir. Elektrikli yak t pompas yüksek bas nç pompas n 6 bara kadar ön bas nçla besler. Yüksek bas nç pompas hatta kullan lan yüksek bas nc üretir. N290 Miktar kumanda valfi Bas nç sönümleyicisi sistemdeki yak t empülsiyonlar n azalt r. Bas nç sönümleyici 279_035 Pistonun afla hareketinde, yak t, yak t deposu içindeki pompadan ön bas nçla (yakl. 6 bar), emme subab üzerinden pompa odas na akar. 279_037 26

29 Pistonun yukar hareketi s ras nda, yak t s k flt r l r ve mevcut hat bas nc n n afl lmas yla yak t da t m borusuna gönderilir. Pompa odas ve yak t beslemesi aras nda, kumanda edilebilen miktar kumanda valfi yer al r. 279_038 Miktar kumanda valfi, besleme strokunun sonland r lmas ndan önce aç l rsa, pompa odas ndaki bas nç düfler ve yak t, yak t beslemesine geri akar. Pompa odas ve yak t da t m borusu aras ndaki bir çek valf, miktar kumanda valfinin aç lmas yla birlikte hat bas nc n n azalmas n önler. Besleme bas nc n n ayarlanmas için, miktar kumanda valfi, pompa ekzantri inin alt ölü noktas ndan itibaren belirli bir stroka kadar kapat l r. Gerekli ray bas nc na ulafl ld nda miktar kumanda valfi aç l r ve bu sayede hattaki bas nc n artmaya devam etmesini önler. 279_039 27

30 Motor parça sistemleri Miktar kumanda valfi (N290) (MSV) Miktar kumanda valfi güvenlik nedenleriyle ak ms z olarak aç k, elektro manyetik bir subabt r. Bu, yüksek bas nç pompas n n tüm besleme miktar n n, aç k bir subap yuvas üzerinden alçak bas nç dolafl m sistemine geri pompaland anlam na gelir. Bobine ak m gönderilmesi ile endüvi üzerinden, bu sayede ba lanm fl olan subap i nesini subap yuvas na bast ran bir manyetik alan oluflturulur. Hat bas nc na ulafl ld nda, miktar kumanda valfine ak m gönderilmesi sona erer ve manyetik alan kaybolur. ne, yüksek bas nç nedeniyle pompa odas ndan d flar ç kar ve kullan lmayan yak t miktar, pompa besleme odas ndan alçak bas nç dolafl m sistemine geri akabilir. Bas nç sönümleyici N290 Miktar kumanda valfi Yak t beslemesi Yüksek bas nç ba lant s Pompa odas Subap Ventilnadel i nesi Bobin Endüvi Yüksek bas nç pistonu 279_040 28

31 Yak t da t m borusu (hat) Hatt n görevi, tan mlanm fl bir yak t bas nc n yüksek bas nç enjektörlerine da tmak ve bas nç pulsasyonunun dengelenmesi için yeterli hacmi haz r tutmakt r. Hat yüksek bas nç haznesi görevi görür ve enjektörler, yak t bas nç sensörü, bas nç s n rlama valfi ve bileflen tafl y c s olarak yüksek bas nç ve alçak bas nç ba lant lar n bar nd r r. Besleme Yak t bas nç sensörü Geri dönüfl Yüksek bas nç pompas Bas nç s n rlama valfi 279_041 Emme manifoldu kapakç Emme manifoldu kapakç konumlama motoru Enjektörler için yak t beslemesi 279_064 29

32 Motor parça sistemleri Yak t bas nç sensörü (G247) Yak t bas nç sensörü tüm sistemin içinde, yak t da t m borusu (Rail) içindeki yak t bas nc n ölçme görevine sahiptir. Mevcut bas nç, gerilim de eri olarak motor kontrol ünitesinin yak t bas nc ayarlama ünitesine girer. Sensörün içindeki elektronik de erlendirme ünitesi 5 Volt la beslenir. Bas nç artt kça direnç düflerken, sinyal gerilimi yükselir. Muhafaza Soket ASIC Temas köprüsü Elektronik kart Mesafe ayar parças Bas nç ba lant s Sensör eleman Bas nç sensörünün gösterilen tan mlanm fl çizgisi, bas nca [MPa] ba l olarak sinyal ç k fl gerilimini [V] gösterir. Ç k fl gerilimi 5.00 V 4.75 V 4.65 V 4.50 V Sensör ar zal maksimum bas nç 0.50 V 0.30 V 0.25 V minimum bas nç Sensör ar zal bar Bas nç 279_043

33 N30, N31, N32, N33 Yüksek bas nç enjektörleri nce süzgeç Yüksek bas nç enjektörü, hat ve yanma odas aras ndaki arayüzü oluflturur. Solenoid bobin Yüksek bas nç enjektörünün görevi, yak t dozajlama ve yak t n parçalanmas sayesinde, yanma odas n n belirli bir hacimsel bölgesinde hedeflenen yak t hava kar fl m n elde etmektir. (Katmanl ya da homojen iflletim) Enjektörün çal flt r lmas s ras nda, hat ve yanma odas bas nc aras ndaki bas nç fark nedeniyle yak t direkt olarak yanma odas na do ru bast r l r. Manyetik nüve Teflon keçe, enjektör her söküldü ünde de ifltirilmelidir. (Bkz. Atölye El Kitab ) Enjektör i nesi Teflon conta 279_044 Motor kontrol ünitesine entegre edilmifl iki Booster kondansör gerekli Volt luk çal flt rma gerilimini üretir. Bu, emme manifoldu enjeksiyonuyla karfl laflt r ld nda belirgin bir flekilde enjeksiyon süresinin k salt lmas için gereklidir. J 220 N30 N31 N32 N33 279_050 31

34 Motor parça sistemleri Egzost gaz sistemi Egzost gaz sistemlerinin emisyon s n r de erlerinin düflürülmesi yönünde artan talepler, FSI yöntemine adapte edilmifl yenilikçi bir konsepti gerektirmektedir. 2.0 lt FSI motor Katalitik konvertör denetimini sa lamak için ön ve arka katalitik konvertör sondas na sahip, motora yak n, üç yollu bir ön katalitik konvertöre sahiptir. Katmanl flarj iflletimi Lambda sondas Motora yak n 3 yollu katalitik konvertör Lambda sondas Egzost gaz s cakl k sensörü (G235), No x depolay c katalitik konvertörün hemen önünde yer al r. Bu sensör, No x depolay c katalitik konvertördeki s cakl hesaplanmas için kullan lacak egzost gaz s cakl n, motor kontrol ünitesine bildirir. Motor yönetim sistemi bu bilgiyi kullanarak, No x depolay c katalitik konvertörde nitrik oksitler sadece 250 ve 500 C aras nda tutulabilece i için, katmanl flarj ifllemine geçer, No x depolay c katalitik konvertörünü kükürt birikmelerinden kurtar r. Bu sadece, 650 C üzerindeki katalitik konvertör s cakl klar ile birlikte zengin kar fl m olmas durumunda mümkündür. Bu özelli e homojen iflletime geçifl ve ateflleme aç s n n geri al nmas yla ulafl l r. 32

35 Egzost gaz devridaimi Fakir kar fl m bileflenlerinde, egzost gaz nda fazla miktarda at k oksijen bulundu u için, al fl lm fl üç yollu katalitik konvertör yüksek bir CO ve HC dönüflüm oran na sahiptir. Egzost gaz ndaki CO ve HC konsantrasyonu çok düflük olursa, No x dönüflüm oran düfler. Fakir iflletimde yükselen No x oran n düflürmek için (katmanl flarj iflletimi), No x depolay c katalitik konvertör kullan l r. Motor kontrol ünitesi CAN hatt Kontrol ünitesi CO = Karbon monoksit No x = Nitrik oksit HC = Hidrokarbon S cakl k sensörü No x sensörü No x depolay c katalitik konvertör 279_051 No x Depolay c katalitik konvertör Yap s itibariyle üç yollu katalitik konvertöre benzer. wash coat, ek olarak baryum oksitle kaplanm flt r. Bu, nitrik oksitlerin 250 ve 500 C s cakl klarda nitrat oluflumuyla ara depoya al nmas n sa lar. stenilen nitrat oluflumunun yan nda, yak tta bulunan kükürt her zaman birlikte toplan r. Depolama kapasitesi s n rl d r. Doyma durumu No x sensörü ile motor kontrol ünitesine bildirilir. Motor yönetim sistemi, No x depolay c katalitik konvertörün yenilenmesi için gerekli önlemleri al r. 33

36 Motor parça sistemleri Yenileme aflamalar Motor kontrol ünitesi taraf ndan kontrol edilir, nitrik oksitlerin ve kükürdün çözülüp d flar at lmas etkisi yarat r. Bu s rada nitrik oksitler zehirsiz azota ve kükürt, kükürt dioksite dönüfltürülür. Nitrik oksitlerin yenilenmesi No x depolay c katalitik konvertördeki konsantrasyon motor kontrol ünitesinde belirlenen de eri aflt an hemen gerçekleflir. Motor kontrol ünitesi katmanl flarj iflletiminden homojen iflletime geçifli sa lar. Bu, nitrat oluflumlar stabil durumdan ç kaca için, No x depolay c katalitik konvertördeki s cakl n artmas na neden olur. Nitratlar düflen çevre koflullar nda parçalan r. Nitrik oksitler zarars z azota çevrilir. Bu sayede depo boflalt l r ve dolafl m yeniden bafllar. Katmanl flarj iflletimi saniye Yakl. 2 saniye λ < 1 Homojen iflletim Katmanl flarj iflletimi 279_062 34

37 Kükürdün yenilenmesi Oluflturulan sülfatlar kimyasal olarak stabil olduklar ve bu nedenle nitrik oksit yenilenmesi s ras nda parçalanmayacaklar için, ayr aflamalarda gerçekleflir. Depolay c katalitik konvertörün doymas her zaman k sa aral klarla gerçekleflti i için, kükürt de ayn flekilde depo yerlerini kaplar. Belirlenen de er afl ld zaman, motor yönetim sistemi afla daki önlemlere tepki verir: - Yakl. 2 saniye boyunca katmanl flarj iflletiminden homojen iflletime geçer - Ve ateflleme noktas n geciktir yönünde konumlar Bu ifllem, katalitik konvertörün çal flma s cakl n 650 C ye yükseltmek için yap l r. Bu sayede, depolanan kükürt, kükürt dioksite So 2 dönüflerek tepki verir. Katmanl flarj iflletimi OT 2 dakika Homojen iflletim OT Ateflleme noktas GEC KT R Katmanl flarj iflletimi OT 279_063 Kükürtsüz yak tlarda, yüksek kükürt oran na sahip yak tlar daha s k yenilenme aflamalar na kat ld klar için, kükürtten ar nd rma aral uygun oranda uzat l r. Yüksek devir ve yük ile sürüfl, otomatik olarak kükürtten ar nmaya neden olur. 35

38 Motor parça sistemleri No x sensörü (G295) No x depolay c katalitik konvertörün hemen arkas nda yer al r. No x sensörünün çal flma prensibi genifl bant lambda sondalar n n çal flma prensibine benzer. Birinci pompa hücresinde, oksijen miktar yaklafl k olarak sabit, oransal bir de ere (14.7 kg hava: 1 kg yak t) adapte edilir ve pompa ak fl üzerinden lambda de eri düflürülür. Daha sonra, gaz ak fl bir yay lma bariyeri üzerinden, indirgenmifl elektrotlar üzerinden nitrik oksitlerin oksijen (O 2 ) ve nitrik okside (N 2 ) ayr ld bir O 2 ölçüm hücresine girer. Oksijen pompa ak fl üzerinden No x konsantrasyonu elde edilir. No x aktif elektrot Platin elektrot O 2 seçici elektrot O 2 ölçüm hücresi O 2 pompa hücresi YS-ZrO 2 Yay lma bariyeri Is t c 279_065 No x Sensörü kontrol ünitesi (J583) Arac n taban nda, Nox sensörünün yak n nda yer al r. Kontrol ünitesi, sensör sinyallerini haz rlar ve bilgileri tahrik CAN hatt üzerinden motor kontrol ünitesine gönderir. H zl veri aktar m, motor kontrol ünitesinin depodaki nitrik oksit doyumunu daha h zl belirlemesine ve bir yenileme bafllatmas na olanak sa lar. Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) No x depolay c katalitik konvertörün hemen önünde yer al r. Egzost gaz s cakl k sensörünün yard m yla No x depolay c katalitik konvertörün çal flma bölgesi, s cakl k aç s ndan denetlenir ve optimal No x dönüflümünü sa lamak için kontrol edilir. Buna ek olarak egzost gaz s cakl k sensörü, ön katalitik konvertörün termik ar za aramas n, egzost gaz s cakl k modelinin desteklenmesini ve egzost gaz sistemindeki bileflenlerin korunmas n sa lar. Delikli muhafaza zolasyon Al 2 O 3 ç k fl Ba lant pedleri nce platin tabakas ndaki sensör eleman Tafl y c malzeme 279_066 36

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı