Kendi Kendine Çal flma Program 279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kendi Kendine Çal flma Program 279"

Transkript

1 279 Servis Direkt benzin enjeksiyonlu (FSI) 2.0 lt 110 kw motor Kendi Kendine Çal flma Program 279 Sadece dahili kullan m içindir

2 Emme kanal n n içine benzin enjeksiyonunda yap lan iyilefltirmeler, al fl lm fl tekni in tasarruf potansiyelini büyük ölçüde tüketmifltir. Benzinli motorlar ekonomik ve çevreye duyarl yapman n yolu direkt enjeksiyon prensibidir. Ekonomik dizel motorlarda direkt enjeksiyon kullan lmaktad r. Yani yak t n do ru noktada ve do ru zamanda do ru yere girdi i motorlar. Direkt enjeksiyon prensibinin benzinli motorlarda da kullan lmas n n arkas nda yatan nedir - en az ndan teoride. FSI teknolojisi ile Audi, benzinli motorlara yeni bir boyut katmaktad r. 2

3 çerik Girifl Sayfa FSI motorda göze çarpanlar lt FSI motor Motor Krank karteri havas n n boflalt lmas Piston Ya dolafl m sistemi Silindir kapa Ekzantrik millerinin birbirlerine göre konumland r lmas Emme manifoldu alt parças Hava girifli hortumu Sisteme genel bak fl CAN HATTI arayüzleri Motor kontrol ünitesi flletim türleri Katmanl flarj iflletimi Homojen iflletim Yak t sistemi Tek pistonlu yüksek bas nç pompas Miktar kumanda subab (N290) (MSV) Yak t da t m borusu (Rail) Yak t bas nç sensörü (G247) N30, N31, N32, N33 Yüksek bas nç enjektörleri Egzost gaz sistemi Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) Egzost gaz devridaimi No x depolay c katalitik konvertör Yenilenme aflamalar No x sensörü (G295) Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) Egzost gaz geri dönüflü Devre flemas Özel aletler Kendi Kendine Çal flma Program sizi yap lar ve ifllevler hakk nda bilgilendirir. Kendi Kendine Çal flma Program, Atölye El Kitab de ildir! Belirtilen de erler sadece daha kolay anlafl lmas n sa lamak içindir ve KKÇP oluflturulurken geçerli olan yaz l m versiyonuna dayan r. Yeni! Dikkat! Not! Bak m ve onar m çal flmalar için mutlaka güncel teknik literatürü kullan n. 3

4 Girifl FSI motorda göze çarpanlar Yeni gelifltirilmifl tek pistonlu yüksek bas nç pompas na sahip yüksek bas nç enjeksiyon sistemi 279_041 Tan mlanm fl alan kumandal flarj hareketine sahip hava yönlendirmeli yakma yöntemi (katmanl flarj ve homojen iflletim) 279_ _030 No x depolay c katalitik konvertör ve No x sensörüne sahip, daha da gelifltirilmifl egzost gaz devridaim sistemi 279_007 4

5 2.0 lt FSI motor Tork [Nm] Güç [kw] 279_001 Devir (d/dk) 279_008 Teknik bilgiler: Motor kodu: Hacim: Silindir çap : Strok: S k flt rma: Güç: Tork: Motor yönetim sistemi Subaplar: Subap kumandas : AWA 1984 ccm 82.5 mm 92.8 mm 11.5 : kw (150 PS) 200 Nm/ d/dk MED Silindir bafl na 4 Hidrolik destekleme elemanl silindirik külbütör parma Kumanda süreleri: Emme ekzantrik mili konumlama bölgesi: Emisyon s n f : Dolum miktarlar : Tüketim: (5 vitesli düz flanz man) Emme ÜÖN dan 28 sonra aç l r Emme AÖN dan 48 sonra kapan r Egzost AÖN dan 28 önce aç l r Egzost ÜÖN dan 8 önce kapan r 42 KW (krank aç s ) EU IV Filtre dahil motor ya 4.8 lt fiehir içi 9.9 lt/100 km fiehir d fl 5.4 lt/100 km Ortalama 7.1 lt/100 km 5

6 Motor Motor blo u Motor blo u alüminyum alafl m ndan oluflur ve 88 mm silindir mesafesi ve sadece 460 mm yap boyuyla kendi s n f ndaki en kompakt grubu oluflturur. Motor blo u, emme manifoldu enjeksiyonlu 2.0 lt motorla ayn d r (krank mili, biyel, dengeleme milleri ve ya pompas ). 279_009 Krank karteri havas n n boflalt lmas Blow-by gazlar motor blo undan direkt olarak birinci ya ayr flt r c s na girer. Ya partiküllerinin büyük k sm ya ayr flt r c s n n labirentlerinde gazlardan ayr l r. Ya partikülleri oradan bir hortum ba lant s üzerinden, külbütör kapa n n entegre edilmifl labirentine girer. Oradan da, neredeyse ya s z Blow-by gazlar olarak bas nç ayar valfi üzerinden emme manifolduna girerler. 279_046 6

7 Piston Alüminyum alafl mdan üretilmifl, birbirine çok yak n duran piston saplamas gözlerine sahip hafif yap l kaygan flaftl pistonlar. Avantaj : Piston flaft silindirin içinde çevresinin sadece bir k sm yla hareket etti i için, sal nan kütlenin küçülmesi ve sürtünme de erlerinde azalma. Piston taban na, katmanl flarj iflletiminde hava ak m n buji yönüne sapt ran bir ak fl havuzu ifllenmifltir. Pistonun geometrik formu sayesinde hava ak m n n yeri yuvarlanan (santrifüj) bir hareketle kayd r l r. 279_010 Ya dolafl m sistemi Silindirik külbütör parma bulunan 4 subapl silindir kapa n n konumunun de iflmesi ile ya galerisi, hidrolik subap iticisi bulunan 5 subapl silindir kapa ndan oldukça farkl d r. Ya, motor blo unun, ana ya kanal üzerinden, 3. ve 4. silindirlerin aras ndan silindir kapa na girer. Hidrolik destek elemanlar ve ekzantrik mili yata, iki ya kanal kullan larak ya bas nc yla beslenir. Destek elemanlar nda bir püskürtme deli i bulunur ve bu delik, silindirik külbütör parma n n ya lanmas n sa lar. Ya kanallar n n devam nda, ekzantrik mili konumlamas için döner motor, ya bas nc ile aç l r. 279_011 7

8 Motor Silindir kapa 4 subap tekni i ve silindirik külbütör parma ile direkt enjeksiyon yöntemine adapte edilmifltir. Subap kumandas, bir iletken flasi içinde burulma sertli ine sahip bir flekilde yataklanm fl, üst tarafa monte edilmifl iki ekzantrik mili üzerinden gerçekleflir. Her emme kanal, bir santrifüj plakas ile üst ve alt yar lara da t lm flt r. Kanallar n flekli yanl fl montaja olanak vermez. Direkt olarak yanma odas na ç kan yüksek bas nç enjektörlerinin tutucular, silindir kapa na entegre edilmifltir. Egzost ekzantrik mili tahriki, emme ekzantrik milini basit bir zincir üzerinden tahrik eden diflli kay fl yard m yla gerçekleflir. letken flasi Egzost ekzantrik mili Emme ekzantrik mili Santrifüj plakas 279_013 8

9 Subap sistemi hafif subap sistemi olarak (yani tek bir subap yay yla) üretilmifltir. Subaplar, tak l bulunan ekzantrik milleri taraf ndan, hidrolik subap bofllu u dengeleme elemanlar yla desteklenen, silindirik külbütör parma üzerinden çal flt r l r. Silindirik külbütör parma Tak l ekzantrik mili 279_015 Subap kapa plastikten üretilmifltir ve subap kapa na sabit olarak ba lanm fl, kauçu u and ran bir tür contayla ayr lm fl olarak monte edilmifltir. Subap kapa, krank karteri havas n n boflalt lmas ve dahili ya ayr flt r c s için bas nç ayar valfini içerir. Subap kapa Bas nç ayar valfi Ya ayr flt r c s 279_016 9

10 Motor Ekzantrik mili konumland rma Ekzantrik mili konumland rmas, döner bir motorla hidrolik olarak, kesintisiz bir biçimde 42 krank mili aç s na kadar tan mlanm fl alan kumandal olarak konumland r l r. Statör konumlamas zincir üzerinden emme ekzantrik miline aktar l r ve bununla subaplar n n kumanda süreleri de iflir. Diflli kay fl, egzost ekzantrik milini tahrik eder. Egzost ekzantrik mili, karfl taraftaki döner motorun rotorunu içine al r. Statör direkt olarak zincir difllisine ba lanm flt r ve zincir üzerinden emme ekzantrik milini tahrik eder. Emme ekzantrik mili öndeki ucunda hall sensörü difllisini ve arka ucunda yüksek bas nç pompas tahrikini bar nd r r. Ekzantrik mili konumlamas n n çal flmas için Bkz. KKÇP

11 Ekzantrik millerinin birbirlerine göre pozisyonland r lmas Emme ve egzost ekzantrik milleri, flekil verilmifl girintiler karfl l kl olarak dik durana kadar, birbirlerine do ru döndürülmelidir. Bu ekzantrik mili pozisyonunda, tahrik zinciri baklava say s belirlenmeden yerlefltirilebilir. Sadece bu pozisyonda silindir kapa c vatalar n n da sökülmesi ve tak lmas mümkündür. Ekzantrik mili döndürme motoru 279_060 Silindir kapa c vatalar n n s kma torkunu ELSA daki (Elektronik Servis Bilgilendirme Sistemi) güncel Atölye El Kitab ndan ö renebilirsiniz. 42 /2 279_021 Çift ekzantrik 279_061 11

12 Motor Emme manifoldu ki kademeli mekanik emme manifoldu istenilen güç ve tork karakteristi ini uygun duruma getirir. Geçifl silindirinin torktan güç pozisyonuna pnömatik kumandas tan mlanm fl alan kumandal olarak gerçekleflir. Yük, devir ve s cakl k bu ifllem için öncelikli de erlerdir. Vakum haznesi emme manifoldu modülüne entegre edilmifltir. Vakum haznesi 279_017 Emme manifoldu alt parças Emme manifoldu alt parças nda, V157 konumlama motorlar taraf ndan, ortak bir mil üzerinden tahrik edilen emme manifoldu kapakç klar bulunur. Konumlama motoruna entegre edilmifl G336 potansiyometre, kapakç k konumlar n n J220 motor kontrol ünitesine geri bildirilmesini sa lar. Emme manifoldu kapakç klar n n konumu kar fl m oluflumunu ve bununla egzost de erlerini yönlendirir. Emme manifoldu kapakç klar n n kumandas, egzost gaz öncelikli sistemlere dahildir ve EOBD taraf ndan denetlenir. Emme manifoldu alt parças yak t hatt na c vatalanm flt r. 279_018 12

13 Emilen hava sevki FSI yönteminde hava sevkinin iki versiyonu vard r. 1. versiyon: Emilen hava kütlesi, emme manifoldu kapakç n n kapat lmas ile santrifüj plakas n n üst taraf ndan yanma odas na sevk edilir. Bu hava sevki katmanl flarj iflletimi için kullan l r. Gaz kelebe i Emme manifoldu kapakç Santrifüj plakas 279_ versiyon: Emilen hava kütlesi, emme manifoldu kapakç n n aç lmas ile santrifüj plakas n n alt taraf ndan yanma odas na sevk edilir. Bu hava sevki homojen iflletime olanak sa lar. Burada, tan mlanm fl alan kumandal flarj hareketi ile hava sevkli bir yakma yönteminden söz ediyoruz. 279_020 13

14 Motor yönetim sistemi Sisteme genel bak fl G70 Hava kütle ölçer G71 Emme manifoldu bas nç sensörü G42 Emilen hava s cakl k sensörü G28 Motor devir sensörü J220 Motronik kontrol ünitesi G40 Hall sensörü J338 Gaz kelebe i kumanda ünitesi G187, G188 Aç sensörleri G79 Gaz pedal konum sensörü G185 Gaz pedal konum sensörü 2 F Fren lambas flalteri F47 GRA Fren pedal flalteri G85 Direksiyon aç s sensörü G247 Yak t bas nç sensörü G336 Emme manifoldu kapakç potansiyometresi J104 ABS kontrol ünitesi G61, G66 Vuruntu sensörleri G62 So utma suyu s cakl k sensörü G83 So utma suyu s cakl k sensörü - radyatör ç k fl Otomatik flanz man kontrol ünitesi E87 Klima kullanma ve görüntüleme ünitesi G212 AGR Potansiyometresi G39 Kat. önü lambda sondas G130 Kat. arkas lambda sondas G235 Egzost gaz s cakl k sensörü J234 Hava yast kontrol ünitesi J285 Gösterge tablosundaki görüntüleme üniteli kontrol ünitesi 14 G295 No x sensörü J583 No x sensörü kontrol ünitesi Ek girifl sinyali E87 Klima kullanma ve görüntüleme ünitesi

15 J17 Yak t pompas rölesi G6 Yak t pompas N ila 4. silindir enjektörleri N70, N127, N291, N292 Ateflleme bobinleri 1-4 J338 Gaz kelebe i kumanda ünitesi G186 Gaz kelebe i tahriki J271 Motronik ak m besleme rölesi N80 Aktif karbon filtre sistemi solenoid valfi Ar za arama ba lant s N290 Miktar kumanda valfi V157 Emme manifoldu kapakç k motoru, hava kumandas N205 Ekzantrik mili konumland rma solenoid valfi F265 Tan mlanm fl alan kumandal motor so utma termostat N18 AGR subab Z19, Z29 Lambda sondas s tmas Z44 No x sensörü s tmas 279_047 Ek ç k fl sinyalleri 15

16 Motor yönetim sistemi CAN HATTI arayüzleri Motor kontrol ünitesi fianz man kontrol ünitesi ESP Kontrol ünitesi Emilen hava s cakl Fren lambas flalteri Fren pedal flalteri Gaz kelebe i aç s E-Gaz kontrol lamba bilgisi Sürücünün istedi i tork Acil durum programlar (kendi kendine teflhis hakk nda bilgiler) Gaz pedal konumu GRA fialter konumlar GRA Nominal h z Yükseklik bilgisi Kickdown bilgisi Kompresörü kapama Kompresör AÇIK/KAPALI Yak t tüketimi So utma suyu s cakl Debriyaj pedal flalteri Rölanti alg lamas Motor devri Motor torklar F L Immobilizer Çarp flma sinyali Egzost gaz s cakl Adaptasyon onay Rölanti dolum ayar Kompresörü kapama Nominal rölanti devri Motor torku NOM NAL Acil durum programlar (kendi kendine teflhis hakk nda bilgiler) Vites geçifl ifllemi aktif/ aktif de il Vites kolu pozisyonu Konvertör/flanz man korumas Konvertör kavramas durumu, anl k vites ya da hedeflenen vites CAN-low ASR Talebi ASR Eriflim torku NOM NAL Fren pedal durumu ESP Eriflim Araç h z MSR Talebi MSR Eriflimi torku CAN-high No x sensörü Nitrik oksit doyumu (yenileme için) Gösterge tablosu Kendi kendine teflhis bilgileri Araç h z Kilometre durumu So utma suyu s cakl Ya s cakl Immobilizer Direksiyon aç s sensörü Direksiyon simidi aç s (Rölanti ayar n n ön kumandas ve hidrolik direksiyonun kablo ihtiyac nedeniyle motor torku kesintisi için kullan l r) 279_067 16

17 Motor kontrol ünitesi Motor kumandas için, MED Motronik kontrol ünitesi kullan l r. MED aç l m, M = Motronik E = Elektrikli gaz kumandas D = Direkt enjeksiyon 7. = Sürüm 1.1 = Gelifltirme kademesi Bosch Motronik MED direkt benzin enjeksiyonunu içerir. Bu sistemde yak t direkt olarak emme manifolduna de il silindirlere püskürtülür. 279_048 flletim türleri Konvansiyonel benzinli motorlarda homojen bir hava yak t kar fl m gerçekleflirken, fakir konsepte göre çal flan motorlar, k smi yük bölgesinde direkt benzin enjeksiyonu ile, hedeflenen flarj katman sayesinde yüksek hava s k flmas ile çal flt r labilir. FSI konseptini tamamlayan dört iflletim durumu daha bulunmaktad r. flletim durumlar blok halinde bilgi okuma yard m yla belirlenebilir. FSI yöntemi iki temel iflletim türünü realize eder. K smi yük bölgesinde katmanl flarj iflletimi ve tam yük bölgesinde homojen iflletim. 17

18 Motor yönetim sistemi Katmanl flarj iflletimi Katmanl flarj sa lamak için, enjeksiyon, yanma odas geometrisi ve silindirdeki iç ak fl optimal bir flekilde belirlenmeli ve belirlenmifl ek ön koflullar yerine getirilmelidir. Bunlar: Motor uygun yük ve devir bölgesinde olmal Sistemde egzost gaz öncelikli ar za olmamal So utma suyu s cakl 50 C nin üzerinde olmal No x depolay c katalitik konvertör s cakl 250 C ve 500 C aras nda olmal Emme manifoldu kapakç kapal olmal Emme manifoldu kapakç Santrifüj plakas 279_049 Gaz kelebe i Katmanl flarj iflletiminde, emilen hava kütlesinin üst emme kanal üzerinden ivmelenmesi ve silindir fleklinde silindire girmesi gerekti i için, emme manifoldu kapakç alt emme kanal n tamam yla kapat r. Yüksek bas nç enjektörü 279_024 Pistondaki ak fl havuzu sayesinde santrifüj etkisi daha da güçlenir. Ayn anda, gaz kay plar n mümkün oldu unca düflük tutmak için gaz kelebe i aç l r _025

19 S k flt rma periyodunda, ateflleme zaman ndan k sa süre önce, yak t yüksek bas nç alt nda ( bar) bujilere yak n bölgeye püskürtülür. 279_026 Enjeksiyon aç s oldukça yass düfltü ü için, yak t bulutu pratikte piston taban na de mez, hava giriflli yöntem olarak bilinir. Yak t bulutu 279_027 Bujilere yak n bölgede, s k flt rma aflamas nda atefllenecek olan, atefllemeye uygun bir kar fl m bulutu oluflur. Yanma iflleminden sonra, atefllenen kar fl m ve silindir duvar aras nda izole edici ek bir hava tabakas bulunur. Bu, motor blo u üzerinden s kaç fl n n azalmas n sa lar. 279_028 19

20 Motor yönetim sistemi Homojen iflletim Üst yük ve devir bölgesinde, emme manifoldu kapakç, emilen hava kütlesi üstteki ve alttaki emme kanal üzerinden silindire girebilecek flekilde aç l r. 279_030 Yak t enjeksiyonu flimdi katmanl flarj iflletiminde oldu unun tersine s k flt rma aflamas nda de il emme aflamas nda gerçekleflir. Bu s rada silindirde homojen bir (14.7:1) dolum gerçekleflir. 279_031 20

21 Say n okuyucular, Bu Kendi Kendine Çal flma Program ile, direkt benzin enjeksiyonlu (FSI) 2.0 lt 110 kw motor hakk nda bilgi sahibi oldunuz. lginiz beklentimizdir! Bu nedenle size, gelecekteki Kendi Kendine Çal flma Programlar hakk ndaki düflünceleriniz ve önerilerinizi bize bildirme olana sa l yoruz. Yandaki soru formuyla size bu konuda yard mc olmak istiyoruz. 0049/ numaral fakstan yapaca n z öneriler göz önüne al nacakt r. Deste iniz için teflekkür ederiz, Teknik Servis E itim Ekibi

22 279 Kendi Kendine Çal flma Program hakk nda soru formu flletmenizdeki göreviniz nedir? Cevaplar ve sorular n z için lütfen isminizi, telefon numaran z, faks numaran z belirtin. Tan mlamalar ve aç klamalar anlafl l r m? EVET HAYIR Sayfa/Paragraf Çizimler anlafl l r flekilde yeterli mi? EVET HAYIR Sayfa/Resim No. Görevinize istinaden konular yeterli flekilde aç klanm fl m? EVET HAYIR Sayfa Size göre baz fleyler unutulmufl mu? EVET HAYIR Sayfa/Ne? Soru formu geniflletilmeli mi? EVET HAYIR Hangi soru(lar)? Aç klamalar/di er: Soru formunuzu lütfen afla daki faks numaras na gönderin: ++49/

23 Emme periyoduna enjeksiyon sayesinde, hava yak t kar fl m daha uzun zamanda optimal olarak kar flt r labilir. 279_032 Yanma, izole eden hava egzost gaz geri dönüflüm kütleleri olmaks z n tüm yanma odas nda gerçekleflir. 279_033 Homojen iflletimin avantajlar, emilen hava kütlesinden, s n n bir k sm yak t n buharlaflmas ile çekilirken, emme periyoduna direkt enjeksiyonuyla oluflur. ç so utma ile vuruntu e ilimi azalt l r, bununla birlikte motorun püskürtmesi art r labilir ve etki derecesi iyilefltirilebilir. 21

24 Motor yönetim sistemi Katmanl flarj iflletimi tüm tan mlanm fl alan bölgesinde mümkün de ildir. Yükün artmas yla daha zengin bir kar fl m kullan laca ve bu nedenle tüketim avantaj sürekli azalaca için bölge s n rlanm flt r. Ayr ca, 1.4 ün alt ndaki lambda de erlerinde yanma kalitesi kötüleflir. Çünkü, devir artarken kar fl m haz rlama süresi yeterli olmaz ve hava ak m türbülanslar n n artmas yanma kalitesini kötülefltirir. λ = 1 Homojen iflletimli ya da λ > 1 3 yollu katalitik konvertörlü λ = 1.5 Homojen fakir iflletimli Adapte edilmifl flarj hareketi ve optimal AGR stratejisi ile flarj gözetimi efektif ortalama bas nç (bar) Devir (d/dk) 279_029 En büyük tasarruf potansiyeline katmanl flarj iflletiminde ulafl l r. 22

25 Not 23

26 Motor parça sistemleri Yak t sistemi Yak t sistemi bir düflük ve bir yüksek bas nç bölümünden oluflur. Yüksek bas nç pompas ndan geri dönüfl direkt yak t deposuna gider. Düflük bas nç sisteminde, yak t, elektrikli bir yak t pompas yard m yla yaklafl k 8 bar bas nçla filtre üzerinden yüksek bas nç pompas na gönderilir. Yak t bas nç sensörü (G247) Yüksek bas nç valfi Yüksek bas nç enjektörü Yak t filtresi Elektrikli yak t pompas (G6) 24

27 Yüksek bas nç sisteminde, tek pistonlu yüksek bas nç pompas ndan yak t da t m borusuna yak t, yük ve devire ba l olarak yakl bar bas nçla akar ve oradan dört yüksek bas nç enjektörüne da l r. Yüksek bas nç valfi yüksek bas nç alt nda bulunan yap parçalar n n korunmas n sa lar ve > 120 bar bas nçtan itibaren aç l r. Akan yak t, yüksek bas nç valfinin aç lmas s ras nda yüksek bas nç pompas n n ön ak fl hatt na girer. Çift ekzantrik Miktar kumanda subab (N290) yakl bar Tek pistonlu yüksek bas nç pompas yakl. 6 bar AKF subab Bas nçs z yakl. 6 bar alçak bas nç AKF Haznesi yakl bar yüksek bas nç 279_034 25

28 Motor parça sistemleri Tek pistonlu yüksek bas nç pompas Ayarlanabilen besleme miktar ile birlikte tek pistonlu yüksek bas nç pompas, ekzantrik mili taraf ndan mekanik olarak, bir çift ekzantrik üzerinden tahrik edilir. Elektrikli yak t pompas yüksek bas nç pompas n 6 bara kadar ön bas nçla besler. Yüksek bas nç pompas hatta kullan lan yüksek bas nc üretir. N290 Miktar kumanda valfi Bas nç sönümleyicisi sistemdeki yak t empülsiyonlar n azalt r. Bas nç sönümleyici 279_035 Pistonun afla hareketinde, yak t, yak t deposu içindeki pompadan ön bas nçla (yakl. 6 bar), emme subab üzerinden pompa odas na akar. 279_037 26

29 Pistonun yukar hareketi s ras nda, yak t s k flt r l r ve mevcut hat bas nc n n afl lmas yla yak t da t m borusuna gönderilir. Pompa odas ve yak t beslemesi aras nda, kumanda edilebilen miktar kumanda valfi yer al r. 279_038 Miktar kumanda valfi, besleme strokunun sonland r lmas ndan önce aç l rsa, pompa odas ndaki bas nç düfler ve yak t, yak t beslemesine geri akar. Pompa odas ve yak t da t m borusu aras ndaki bir çek valf, miktar kumanda valfinin aç lmas yla birlikte hat bas nc n n azalmas n önler. Besleme bas nc n n ayarlanmas için, miktar kumanda valfi, pompa ekzantri inin alt ölü noktas ndan itibaren belirli bir stroka kadar kapat l r. Gerekli ray bas nc na ulafl ld nda miktar kumanda valfi aç l r ve bu sayede hattaki bas nc n artmaya devam etmesini önler. 279_039 27

30 Motor parça sistemleri Miktar kumanda valfi (N290) (MSV) Miktar kumanda valfi güvenlik nedenleriyle ak ms z olarak aç k, elektro manyetik bir subabt r. Bu, yüksek bas nç pompas n n tüm besleme miktar n n, aç k bir subap yuvas üzerinden alçak bas nç dolafl m sistemine geri pompaland anlam na gelir. Bobine ak m gönderilmesi ile endüvi üzerinden, bu sayede ba lanm fl olan subap i nesini subap yuvas na bast ran bir manyetik alan oluflturulur. Hat bas nc na ulafl ld nda, miktar kumanda valfine ak m gönderilmesi sona erer ve manyetik alan kaybolur. ne, yüksek bas nç nedeniyle pompa odas ndan d flar ç kar ve kullan lmayan yak t miktar, pompa besleme odas ndan alçak bas nç dolafl m sistemine geri akabilir. Bas nç sönümleyici N290 Miktar kumanda valfi Yak t beslemesi Yüksek bas nç ba lant s Pompa odas Subap Ventilnadel i nesi Bobin Endüvi Yüksek bas nç pistonu 279_040 28

31 Yak t da t m borusu (hat) Hatt n görevi, tan mlanm fl bir yak t bas nc n yüksek bas nç enjektörlerine da tmak ve bas nç pulsasyonunun dengelenmesi için yeterli hacmi haz r tutmakt r. Hat yüksek bas nç haznesi görevi görür ve enjektörler, yak t bas nç sensörü, bas nç s n rlama valfi ve bileflen tafl y c s olarak yüksek bas nç ve alçak bas nç ba lant lar n bar nd r r. Besleme Yak t bas nç sensörü Geri dönüfl Yüksek bas nç pompas Bas nç s n rlama valfi 279_041 Emme manifoldu kapakç Emme manifoldu kapakç konumlama motoru Enjektörler için yak t beslemesi 279_064 29

32 Motor parça sistemleri Yak t bas nç sensörü (G247) Yak t bas nç sensörü tüm sistemin içinde, yak t da t m borusu (Rail) içindeki yak t bas nc n ölçme görevine sahiptir. Mevcut bas nç, gerilim de eri olarak motor kontrol ünitesinin yak t bas nc ayarlama ünitesine girer. Sensörün içindeki elektronik de erlendirme ünitesi 5 Volt la beslenir. Bas nç artt kça direnç düflerken, sinyal gerilimi yükselir. Muhafaza Soket ASIC Temas köprüsü Elektronik kart Mesafe ayar parças Bas nç ba lant s Sensör eleman Bas nç sensörünün gösterilen tan mlanm fl çizgisi, bas nca [MPa] ba l olarak sinyal ç k fl gerilimini [V] gösterir. Ç k fl gerilimi 5.00 V 4.75 V 4.65 V 4.50 V Sensör ar zal maksimum bas nç 0.50 V 0.30 V 0.25 V minimum bas nç Sensör ar zal bar Bas nç 279_043

33 N30, N31, N32, N33 Yüksek bas nç enjektörleri nce süzgeç Yüksek bas nç enjektörü, hat ve yanma odas aras ndaki arayüzü oluflturur. Solenoid bobin Yüksek bas nç enjektörünün görevi, yak t dozajlama ve yak t n parçalanmas sayesinde, yanma odas n n belirli bir hacimsel bölgesinde hedeflenen yak t hava kar fl m n elde etmektir. (Katmanl ya da homojen iflletim) Enjektörün çal flt r lmas s ras nda, hat ve yanma odas bas nc aras ndaki bas nç fark nedeniyle yak t direkt olarak yanma odas na do ru bast r l r. Manyetik nüve Teflon keçe, enjektör her söküldü ünde de ifltirilmelidir. (Bkz. Atölye El Kitab ) Enjektör i nesi Teflon conta 279_044 Motor kontrol ünitesine entegre edilmifl iki Booster kondansör gerekli Volt luk çal flt rma gerilimini üretir. Bu, emme manifoldu enjeksiyonuyla karfl laflt r ld nda belirgin bir flekilde enjeksiyon süresinin k salt lmas için gereklidir. J 220 N30 N31 N32 N33 279_050 31

34 Motor parça sistemleri Egzost gaz sistemi Egzost gaz sistemlerinin emisyon s n r de erlerinin düflürülmesi yönünde artan talepler, FSI yöntemine adapte edilmifl yenilikçi bir konsepti gerektirmektedir. 2.0 lt FSI motor Katalitik konvertör denetimini sa lamak için ön ve arka katalitik konvertör sondas na sahip, motora yak n, üç yollu bir ön katalitik konvertöre sahiptir. Katmanl flarj iflletimi Lambda sondas Motora yak n 3 yollu katalitik konvertör Lambda sondas Egzost gaz s cakl k sensörü (G235), No x depolay c katalitik konvertörün hemen önünde yer al r. Bu sensör, No x depolay c katalitik konvertördeki s cakl hesaplanmas için kullan lacak egzost gaz s cakl n, motor kontrol ünitesine bildirir. Motor yönetim sistemi bu bilgiyi kullanarak, No x depolay c katalitik konvertörde nitrik oksitler sadece 250 ve 500 C aras nda tutulabilece i için, katmanl flarj ifllemine geçer, No x depolay c katalitik konvertörünü kükürt birikmelerinden kurtar r. Bu sadece, 650 C üzerindeki katalitik konvertör s cakl klar ile birlikte zengin kar fl m olmas durumunda mümkündür. Bu özelli e homojen iflletime geçifl ve ateflleme aç s n n geri al nmas yla ulafl l r. 32

35 Egzost gaz devridaimi Fakir kar fl m bileflenlerinde, egzost gaz nda fazla miktarda at k oksijen bulundu u için, al fl lm fl üç yollu katalitik konvertör yüksek bir CO ve HC dönüflüm oran na sahiptir. Egzost gaz ndaki CO ve HC konsantrasyonu çok düflük olursa, No x dönüflüm oran düfler. Fakir iflletimde yükselen No x oran n düflürmek için (katmanl flarj iflletimi), No x depolay c katalitik konvertör kullan l r. Motor kontrol ünitesi CAN hatt Kontrol ünitesi CO = Karbon monoksit No x = Nitrik oksit HC = Hidrokarbon S cakl k sensörü No x sensörü No x depolay c katalitik konvertör 279_051 No x Depolay c katalitik konvertör Yap s itibariyle üç yollu katalitik konvertöre benzer. wash coat, ek olarak baryum oksitle kaplanm flt r. Bu, nitrik oksitlerin 250 ve 500 C s cakl klarda nitrat oluflumuyla ara depoya al nmas n sa lar. stenilen nitrat oluflumunun yan nda, yak tta bulunan kükürt her zaman birlikte toplan r. Depolama kapasitesi s n rl d r. Doyma durumu No x sensörü ile motor kontrol ünitesine bildirilir. Motor yönetim sistemi, No x depolay c katalitik konvertörün yenilenmesi için gerekli önlemleri al r. 33

36 Motor parça sistemleri Yenileme aflamalar Motor kontrol ünitesi taraf ndan kontrol edilir, nitrik oksitlerin ve kükürdün çözülüp d flar at lmas etkisi yarat r. Bu s rada nitrik oksitler zehirsiz azota ve kükürt, kükürt dioksite dönüfltürülür. Nitrik oksitlerin yenilenmesi No x depolay c katalitik konvertördeki konsantrasyon motor kontrol ünitesinde belirlenen de eri aflt an hemen gerçekleflir. Motor kontrol ünitesi katmanl flarj iflletiminden homojen iflletime geçifli sa lar. Bu, nitrat oluflumlar stabil durumdan ç kaca için, No x depolay c katalitik konvertördeki s cakl n artmas na neden olur. Nitratlar düflen çevre koflullar nda parçalan r. Nitrik oksitler zarars z azota çevrilir. Bu sayede depo boflalt l r ve dolafl m yeniden bafllar. Katmanl flarj iflletimi saniye Yakl. 2 saniye λ < 1 Homojen iflletim Katmanl flarj iflletimi 279_062 34

37 Kükürdün yenilenmesi Oluflturulan sülfatlar kimyasal olarak stabil olduklar ve bu nedenle nitrik oksit yenilenmesi s ras nda parçalanmayacaklar için, ayr aflamalarda gerçekleflir. Depolay c katalitik konvertörün doymas her zaman k sa aral klarla gerçekleflti i için, kükürt de ayn flekilde depo yerlerini kaplar. Belirlenen de er afl ld zaman, motor yönetim sistemi afla daki önlemlere tepki verir: - Yakl. 2 saniye boyunca katmanl flarj iflletiminden homojen iflletime geçer - Ve ateflleme noktas n geciktir yönünde konumlar Bu ifllem, katalitik konvertörün çal flma s cakl n 650 C ye yükseltmek için yap l r. Bu sayede, depolanan kükürt, kükürt dioksite So 2 dönüflerek tepki verir. Katmanl flarj iflletimi OT 2 dakika Homojen iflletim OT Ateflleme noktas GEC KT R Katmanl flarj iflletimi OT 279_063 Kükürtsüz yak tlarda, yüksek kükürt oran na sahip yak tlar daha s k yenilenme aflamalar na kat ld klar için, kükürtten ar nd rma aral uygun oranda uzat l r. Yüksek devir ve yük ile sürüfl, otomatik olarak kükürtten ar nmaya neden olur. 35

38 Motor parça sistemleri No x sensörü (G295) No x depolay c katalitik konvertörün hemen arkas nda yer al r. No x sensörünün çal flma prensibi genifl bant lambda sondalar n n çal flma prensibine benzer. Birinci pompa hücresinde, oksijen miktar yaklafl k olarak sabit, oransal bir de ere (14.7 kg hava: 1 kg yak t) adapte edilir ve pompa ak fl üzerinden lambda de eri düflürülür. Daha sonra, gaz ak fl bir yay lma bariyeri üzerinden, indirgenmifl elektrotlar üzerinden nitrik oksitlerin oksijen (O 2 ) ve nitrik okside (N 2 ) ayr ld bir O 2 ölçüm hücresine girer. Oksijen pompa ak fl üzerinden No x konsantrasyonu elde edilir. No x aktif elektrot Platin elektrot O 2 seçici elektrot O 2 ölçüm hücresi O 2 pompa hücresi YS-ZrO 2 Yay lma bariyeri Is t c 279_065 No x Sensörü kontrol ünitesi (J583) Arac n taban nda, Nox sensörünün yak n nda yer al r. Kontrol ünitesi, sensör sinyallerini haz rlar ve bilgileri tahrik CAN hatt üzerinden motor kontrol ünitesine gönderir. H zl veri aktar m, motor kontrol ünitesinin depodaki nitrik oksit doyumunu daha h zl belirlemesine ve bir yenileme bafllatmas na olanak sa lar. Egzost gaz s cakl k sensörü (G235) No x depolay c katalitik konvertörün hemen önünde yer al r. Egzost gaz s cakl k sensörünün yard m yla No x depolay c katalitik konvertörün çal flma bölgesi, s cakl k aç s ndan denetlenir ve optimal No x dönüflümünü sa lamak için kontrol edilir. Buna ek olarak egzost gaz s cakl k sensörü, ön katalitik konvertörün termik ar za aramas n, egzost gaz s cakl k modelinin desteklenmesini ve egzost gaz sistemindeki bileflenlerin korunmas n sa lar. Delikli muhafaza zolasyon Al 2 O 3 ç k fl Ba lant pedleri nce platin tabakas ndaki sensör eleman Tafl y c malzeme 279_066 36

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri:

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri: Genel Genel ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir Aletler Scania'dan uygun alet örnekleri: Parça numarası Tanımlama 587 496 Aracın kaldırılması 587 33 Şanzıman krikosu 587 500 Makine lifti 98 40 V bloğu

Detaylı

4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ

4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ 4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ Elektroniğin ve bu arada bilgisayarların gelişmesi ile son yıllarda elektronik bilgisayar kontrollü yakıt enjeksiyon sistemleri ortaya çıkmış ve hızla gelişmişlerdir. Bugün

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Servis. Kendi Kendine Çal flma Program 264. Fren Asistan. Yap s ve Fonksiyonu

Servis. Kendi Kendine Çal flma Program 264. Fren Asistan. Yap s ve Fonksiyonu Servis. Kendi Kendine Çal flma Program 264 Fren Asistan Yap s ve Fonksiyonu Kaza istatistikleri gösteriyor ki yaln zca 1999 y l nda Almanya da 493.527 trafik kazas sürücü hatalar ndan kaynaklanm flt r.

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Motor ve çevresi 17B BENZİN ENJEKSİYONU

Motor ve çevresi 17B BENZİN ENJEKSİYONU Motor ve çevresi Injection EMS 31.32 Teşhis - Arıza bulma cetveli. - 2 Teşhis - Komutların yorumlanması. - 8 Teşhis - Müşteri şikayetleri. - 10 Teşhis - Parametrelerin yorumlanması. - 11 Teşhis - Komutların

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Yarışma Sınavı. 4 Aralarında 90 derece açı bulunan F 1 = 3 N ve F 2 = 4 N şiddetinde ve bir noktada kesişen iki kuvvetin bileşkesi kaç newtondur?

Yarışma Sınavı. 4 Aralarında 90 derece açı bulunan F 1 = 3 N ve F 2 = 4 N şiddetinde ve bir noktada kesişen iki kuvvetin bileşkesi kaç newtondur? 1 Benzin motorlarında bir iş çevriminde emme zamanı hangi zaman sonrası yapılır? ) İş B ) teşleme C ) Sıkıştırma D ) Egzoz E ) Genişleme 4 ralarında 90 derece açı bulunan F 1 = 3 N ve F 2 = 4 N şiddetinde

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Buji Ateşlemeli -- Dizel (Sıkıştırma Ateşlemeli) Motorlar - Temel Motor parçaları

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

Emme Sistemi Direkt emiş sistemleri:

Emme Sistemi Direkt emiş sistemleri: Emme Sistemi Atmosferik içten yanmalı motorlarda silindirlere hava, alçak ve yüksek basınç alanlarının farkından yararlanılarak alınır. Emme zamanında piston, A.Ö.N. ya doğru hareket ederken silindir içerisinde

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ1768 Eksper / imza TÜV SÜ Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4448542694 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Motor Çevresi Soğutma Sistemi Yağlama Sistemi Hava Filtreleri Turbuşarj ve Süperşarj

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

Common-Rail Enjeksiyon Sistemli 1,6l-TDI Motor Yapısı ve Çalışması

Common-Rail Enjeksiyon Sistemli 1,6l-TDI Motor Yapısı ve Çalışması Servis Eğitimi Kendi Kendine Çalışma Programı 442 Common-Rail Enjeksiyon Sistemli 1,6l-TDI Motor Yapısı ve Çalışması Common-Rail- Enjeksiyon sistemli 1,6l-TDI-Motor ileride kullanılacak olan tüm dört silindir

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: SERKAN BURUK UFUK ÖZÇELİK

HAZIRLAYANLAR: SERKAN BURUK UFUK ÖZÇELİK COMMON RAIL DIRECT INJECTION CDI motor yani Common Rail Direct Injection motor, Mercedes-Benz'in dizel motor alanında yaptığı yeni buluşu. Eski tip dizel motorların tersine, yakıtı tek bir ortak hattan

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Sayısal Kontrol Sistemleri

Sayısal Kontrol Sistemleri Sayısal Kontrol Sistemleri Hız ve Yük Kontrolü Gaz Motor Emisyon Kontrolü Çift Yakıtlı Uygulamalar Endüstri Araçlarında Güç üretimi Gemicilik Kontrolü Lokomotif Kontrolü Türbin Kontrolü Motor ve Türbin

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji

Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji EURO normlar nelerdir? Tüm dünyada kanun koyucular çevreyi korumak için motorlu araçlar n egzoz sal n mlar n daha az zararl hale getirmeye çal flmaktad r.

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

GasMultiBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu İki kademeli işletme şekli MB-ZRD(LE) 415-420 B01

GasMultiBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu İki kademeli işletme şekli MB-ZRD(LE) 415-420 B01 GasMultiBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu İki kademeli işletme şekli MB-ZRD(LE) 45-40 B0 7.6 Printed in Germany Edition 4.0 Nr. 50 078 6 Teknik DUNGS GasMultiBloc, filtre, regülatör, vanalar ve basınç

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı