Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetleri 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II. AMAÇ ve HEDEFLER A - Ýdarenin Amaç ve leri B - Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ ve DEÐERLENDÝRMELER A - Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar B - Performans Bilgiler - Bursa Büyükþehir Belediyesi Ýdari Birimleri 2- Ýþtirakler IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A - Üstünlükler B - Zayýflýklar C - Deðerlendirme V. ÖNERÝ ve TEDBÝRLER EKLER

4

5 4 BAÞKAN

6 Büyükþehir Belediye Meclisi'nin Deðerli Üyeleri; Yerel yönetimler olarak bizim iþimiz hizmet ettiðimiz þehrin var olan deðerlerini koruyup kollarken, o þehre yeni deðerler kazandýrmak ve yaþadýðýmýz þehri gelecek nesillere daha yaþanýlabilir bir þekilde teslim etmektir. Dolayýsýyla bizim iþimiz, önceliðimiz Bursa'dýr. Bursa'mýzýn marka bir dünya kenti olmasý hedefiyle yatýrým zincirlerine sürekli yeni halkalar ekliyoruz. Hayata geçirdiðimiz projeler, 24 yýlýna damgasýný vururken, Bursa'yý da Türkiye'nin parlayan yýldýzý haline getirdi. Hepimiz Bursa'ya hizmet vermenin mutluluðunu duyuyoruz. Bu kentin insaný olarak bu durum onur ve gurur veriyor. Yýllara dayanan birikimimizi en güzel þekilde kullanmaya çalýþýyoruz. Bir yandan Bursa'ya kýsa zamanda büyük mesafe aldýracak projelerimizi bir bir hayata geçirirken bir yandan da tamamlanan onlarca yatýrýmýn açýlýþýný gerçekleþtirerek halkýmýzýn hizmetine sunuyoruz. Bursa'mýzýn tüm özellikleriyle birlikte markalaþabilmesi için yatýrýmlarýmýzý Büyükþehir sýnýrlarýndaki bütün ilçelerimize yayarak, þehrimizi her köþesiyle birlikte kalkýndýrma çabasý içindeyiz. Amacýmýz her vatandaþýmýzýn hizmetlerden eþit bir þekilde yararlanabilmesini saðlamaktýr. Ulaþým yatýrýmlarýndan tarihi mirasa; altyapýdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar yeni bir yönetim anlayýþý ve geniþ bir yelpazede ele alýnan çalýþmalarla Bursa, özlenen geleceðe emin adýmlarla ilerliyor. Büyükþehir Belediyesi olarak, kenti ilgilendiren tüm sorunlarýn çözümü noktasýnda rol alýyoruz. Bugüne kadar ikinci planda kalan kentin tüm dinamizmi Büyükþehir Belediyesi'nin projeleriyle harekete geçmiþtir. Artýk Bursa, Büyükþehir projeleriyle yön bulan bir kent oldu. Beklentileri boþa çýkarmayacak bir anlayýþla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ürettiðimiz projeler, yaptýðýmýz yatýrýmlar Bursa'mýzýn sadece yakýn geleceðinin deðil uzak geleceðinin de þekillenmesine katký saðlayacak ve Bursa'yý bütün deðerleriyle birlikte canlý, dinamik ve yaþayan bir kent konumuna taþýyacaktýr. Bursa'nýn her köþesinde hemþehrilerimiz, insan merkezli, kucaklayan ve kuþatan belediyecilik anlayýþýmýzýn hayat bulmasýna ortak olmaktadýr. Destekleriyle bizlere güç veren tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyor saygýlar sunuyorum. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný BAÞKAN SUNUÞU 5

7 Recep ALTEPE Büyükþehir Belediye Baþkaný Partisi : AK Parti Mustafa DÜNDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Ýsmail Hakký EDEBALÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Mustafa BOZBEY Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Alinur AKTAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Refik YILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Sadi KURTULAN Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Ali ÖZKAN Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Hayri TÜRKYILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Neþet ÇAÐLAYAN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Cüneyt YILDIZ Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti 6 MECLÝS ÜYELERÝ

8 Süleyman ÇELÝK Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Yener ACAR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Osman SARGIN Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti Ýrfan TATLIOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Mehmet TEKE Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Hasan TAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Mustafa ÇETÝNKAYA Temsil Ettiði Ýlçe : Harmancýk Partisi : AK Parti Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Abdullah KARADAÐ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Oktay YILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Abdurrahman MANSUR Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Ahmet YILDIZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Nilüfer KARAKOÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Gamze KAYABAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : CHP Recep ÇOHAN Temsil Ettiði Ýlçe :Osmangazi Partisi : CHP Nihat BALKAN Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : CHP Ýlhami AYDIN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Abdülkadir KARLIK Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þükrü KÖSE Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þenol ÞÝMÞEK Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ 7

9 Zehra SÖNMEZ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Fatih CELEN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Ali Rýza ÖZMEN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þerafeddin ATALAY Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : CHP Ýhsan BÝLGÝLÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : MHP Ýsmail Hakký KAVURMACI Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : AK Parti Mihrimah KOCABIYIK Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : AK Parti Lütfü GÜNENÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Gizem ELMAS Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Nilgün BERK Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Turgay ERDEM Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Pelin SEVGÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Berat ERTOPUZ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Nedim BAYRAM Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Selahattin KÜLCÜ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Asuman AKÇAY SAKALLI Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Turgay YEL Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Ýsmail KARAMAN Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : MHP Gülþen USLU Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Mukaddes SERÝM Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti 8 MECLÝS ÜYELERÝ

10 Emir KANTUR Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Ercan BARUTÇUOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Özgür AKSOY Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : CHP Kenan ÇAKIR Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : MHP Ayhan DADAK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Can KOKUDAL Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Kerim AKÇA Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Hasan ERTÜRK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : CHP Mahmut GÖK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : MHP Gülten KAPICIOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Ýsmail ÜLKER Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Murat AVÝNÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Hüsnü DOÐRUOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : MHP Adnan AKIN Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : MHP Fatih PULAT Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : AK Parti Kadir KAHRAMAN Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : AK Parti Akýn POROY Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Metin UYANIK Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Erdal AKTUÐ Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Turgay PEKER Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ 9

11 Bekir AYDIN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Hasan BUDAK Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Ýlhan KILIÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Nurettin ÇETÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : Demokrat Parti Aydýn ÇIKIKÇI Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Murat ÇAKIR Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Atilla ÖDÜNÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Mustafa IÞIK Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Ayhan ÖNAL Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : MHP Bayram ÞAHÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Zekai DÜNDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Hasan Sabri KAPOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Mesut BEDEL Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : MHP Ercan ÖZEL Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : MHP Haydar Ali ASLAN Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Önder TANIR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Nihal GÖKTEN Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Engin TAÞDEMÝR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : CHP Sabri ZÜMRE Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : MHP Süleyman CANDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ

12 Mehmet HIÞTIROÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti Dündar KOYUTÜRK Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : CHP Adnan ULUDAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Ekrem ÇOHADAR Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Mustafa ÖZDEMÝR Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Yaþar KESKÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Osman ÞAHÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Ramazan ASLAN Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Hasan Hüseyin TEMEL Temsil Ettiði Ýlçe : Harmancýk Partisi : AK Parti Avni Çimen ERÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : MHP MECLÝS ÜYELERÝ

13 BAÞKAN DANIÞMANLARI Mehmet Semih PALA Ýnþaat Mühendisi Osman ORHAN Avukat Fahreddin YILDIRIM Ekonomist Taha AYDIN Makine Mühendisi Ahmet Ö. ERDÖNMEZ Ýþletme ENCÜMEN ÜYELERÝ Seyfettin AVÞAR Encümen Baþkaný Abdullah KARADAÐ Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOÐLU Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN Meclis Üyesi Yaþar KESKÝN Meclis Üyesi Adnan ULUDAÞ Av. Semra YALÇIN YILMAZ Habip ASLAN Cavit ÇALI Meclis Üyesi.Hukuk Müþaviri Emlak ve Ýstimlak Dairesi Baþkaný Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný Muammer KARADUMAN Yazý Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkan V. MECLÝS KOMÝSYON ÜYELERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE MEC. I. BAÞKAN V. BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE MEC. II. BAÞKAN V. BELEDÝYE MECLÝS ASÝL DÝVAN KATÝPLERÝ BELEDÝYE MECLÝS YEDEK DÝVAN KATÝPLERÝ RECEP ALTEPE ATÝLLA ÖDÜNÇ ÞÜKRÜ KÖSE AHMET YILDIZ FATÝH CELEN GÜLÞEN USLU ASUMAN AKÇAY SAKALLI BEKÝR AYDIN MUKADDES SERÝM PLAN VE BÜTÇE KOMÝSYONU Baþkan ÞÜKRÜ KÖSE Baþkan V. ZEKAÝ DÜNDAR Raportör FATÝH PULAT Üyeler MURAT AVÝNÇ BERAT ERTOPUZ ABDÜLKADÝR KARLIK AHMET YILDIZ AKIN POROY ERCAN ÖZEL 2 BAÞKAN DANIÞMANLARI, ENCÜMEN ÜYELERÝ ve KOMÝSYON ÜYELERÝ

14 ÝMAR VE BAYINDIRLIK KOMÝSYONU Baþkan ATÝLLA ÖDÜNÇ Baþkan V. ABDURRAHMAN MANSUR Üyeler TURGAY YEL ZEHRA SÖNMEZ ÝSMAÝL HAKKI KAVURMACI GÜLÞEN USLU CAN KOKUDAL TURGAY ERDEM MAHMUT GÖK ÇEVRE VE SAÐLIK KOMÝSYONU Baþkan MÝHRÝMAH KOCABIYIK Baþkan V. HAYDAR ALÝ ASLAN Üyeler OSMAN ÞAHÝN MURAT ÇAKIR ÝLHAN KILIÇ MUKADDES SERÝM MUSTAFA ÖZDEMÝR ÞERAFETTÝN ATALAY AYHAN ÖNAL EÐÝTÝM KÜLTÜR GENÇLÝK VE SPOR KOM. Baþkan EKREM ÇOHADAR Baþkan V. NÝLÜFER KARAKOÇ Üyeler ABDULLAH KARADAÐ NEDÝM BAYRAM KADÝR KAHRAMAN HASAN BUDAK SABRÝ KAPOÐLU ENGÝN TAÞDEMÝR ÝHSAN BÝLGÝLÝ ULAÞIM KOMÝSYONU Baþkan OKTAY YILMAZ Baþkan V. AYDIN ÇIKIKÇI Üyeler ASUMAN AKÇAY SAKALLI ÖNDER TANIR ÝSMAÝL ÜLKER EMÝR KANTUR ÝLHAMÝ AYDIN LÜTFÜ GÜNENÇ ÝSMAÝL KARAMAN HUKUK KOMÝSYONU Baþkan FATÝH CELEN Baþkan V. BAYRAM ÞAHÝN Üyeler SÜLEYMAN CANDAR TURGAY PEKER AHMET YILDIZ ATÝLLA ÖDÜNÇ NÝHAL GÖKTEN ÖZGÜR AKSOY KENAN ÇAKIR SOSYAL ÝÞLER VE TURÝZM KOMÝSYONU Baþkan BEKÝR AYDIN Baþkan V. MUSTAFA ÖZDEMÝR Üyeler KERÝM AKÇA RAMAZAN ASLAN HASAN HÜSEYÝN TEMEL SELAHATTÝN KÜLCÜ MUSTAFA IÞIK PELÝN SEVGÝ SABRÝ ZÜMRE KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU Baþkan NÝHAL GÖKTEN Baþkan V. GÜLTEN KAPICIOÐLU Üyeler EMÝR KANTUR NÝLGÜN BERK HÜSNÜ DOÐRUOÐLU KOMÝSYON ÜYELERÝ 3

15 ENGELLÝLER KOMÝSYONU Baþkan NÝLÜFER KARAKOÇ Baþkan V. NEDÝM BAYRAM Üyeler MUKADDES SERÝM MÝHRÝMAH KOCABIYIK EKREM ÇOHADAR SABRÝ KAPOÐLU METÝN UYANIK AKIN POROY AVNÝ ÇÝMEN ERÝN TARIM, HAYVANCILIK VE ORMAN KOMÝSYONU Baþkan ERCAN BARUTÇUOÐLU Baþkan V. HAYDAR ALÝ ASLAN Üyeler MURAT AVÝNÇ HASAN HÜSEYÝN TEMEL SELAHATTÝN KÜLCÜ KERÝM AKÇA DÜNDAR KOYUTÜRK ENGÝN TAÞDEMÝR MESUT BEDEL DOÐAL AFET VE KENTSEL Baþkan NÝHAL GÖKTEN DÖNÜÞÜM KOMÝSYONU Baþkan V. FATÝH CELEN Üyeler MURAT ÇAKIR GÜLTEN KAPICIOÐLU OKTAY YILMAZ FATÝH PULAT HASAN ERTÜRK RECEP ÇOHAN ADNAN AKIN 4 KOMÝSYON ÜYELERÝ

16 GENEL SEKRETER Seyfettin AVÞAR GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCILARI Neþet ÇAKMAKLI Bayram VARDAR Mustafa ALTIN BAÞKANLIÐA DÝREKT BAÐLI ÝDARÝ BÝRÝMLER Cafer OLUCAK Teftiþ Kurulu Bþk. Semra Y. YILMAZ I. Hukuk Müþaviri Harun TÜTÜNÝÇMEZ Ýç Denetim Birim Bþk. Cengiz ERDEM Özel Kalem Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 5

17 DAÝRE BAÞKANLARI Muammer KARADUMAN Yazý Ýþleri ve Kararlar Dai. Bþk. Mahmut TURNA Zabýta Dai. Bþk. Cavit ÇALI Mali Hizmetler Dai. Bþk. Muammer KARADUMAN Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dai. Bþk. Mustafa Tekin AKIÞ Saðlýk Ýþleri Dai. Bþk. Hüseyin KOÇAK Sosyal Hizmetler Dai. Bþk. Yetiþkan KESKÝN Kýrsal Hizmetler Dai. Bþk. Kemal ALÝOÐLU Bilgi Ýþlem Dai. Bþk. A. Nalan FÝDAN Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bþk. Habib ASLAN Emlak ve Ýstimlak Dai. Bþk. Hakan BEBEK Sahil Hizmetleri Dai. Bþk. Murat UÞUN Ýmar ve Þehircilik Dai. Bþk. 6 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

18 Orhan DOÐAN Ýtfaiye Dai. Bþk. Cevat ERÝÞ Kaynak Geliþtirme ve Ýþtirakler Dai. Bþk. Cengiz AKYOL Fen Ýþleri Dai. Bþk. Ýsmail AKSOY Yol Yapým Bakým ve Onarým Dai. Bþk. Hakan KOYUNLULAR Ulaþým Dai. Bþk. Fehmi ÖKTEN Kent Estetiði Dai. Bþk. Aziz ELBAS Kültür ve Turizm Dai. Bþk. Ahmet KORUCU Destek Hizmetleri Dai. Bþk. H. Eren KURAL Makine Ýkmal Bakým ve Onarým Dai. Bþk. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 7

19 ÞUBE MÜDÜRLERÝ Aslan SEVÝ ARGE Þube Md. Emine NADÝR Yazý Ýþleri Þb. Md. Gülümser ADÝLOÐLU Kararlar Þb. Md. Saffet YILMAZ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Þb. Md. Hüseyin DURAN Protokol ve Dýþ Ýliþkiler Þb. Md. Birgül BÝLGÝ Arþiv Þb. Md. Kadem KESÝMOÐLU Zabýta Þb. Md. (Ýdari) Mustafa KUTLU Zabýta Þb. Md. (Denetim) Ercan SEZER Mali Kontrol Þb. Md. Ömer ALTUNTAÞ Gelirler Þb. Md. Esra ENDER Strateji Geliþtirme Þb. Md. Yaþar EREM Muhasebe ve Finansman Þb. Md. Fatma BÝLGÝ Ýnsan Kaynaklarý Þb. Md. Hamza MERT Eðitim Þb. Md. Metin BULUT Ýdari Ýþler Þb. Md. Þirin KARAKAYA Saðlýk Ýþleri Þb. Md. Hüseyin TOPRAK Huzurevi Þb. Md. Nermin SIÐIRCI Hayvanat Bahçesi Þb. Md. Düþünsel ÞENTÜRK Mezarlýklar Þb. Md. Barbaros CÝHANGÝR Veteriner Hizmetleri Þb. Md. 8 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

20 A. Sedat OKUMUÞ Sosyal Hizmetler Þb. Md. Þahin ARAT Sosyal Ýþler Þb. Md. Kemal AK Gençlik ve Spor Þb. Md. Ümit KORKMAZ Engelliler Þb. Md. Nesliþah H. ERBEY KUÞKU Yerel Gündem Þb. Md. Özgür EVLÝCE Tarýmsal Hizmetler Þb. Md. Özgür EVLÝCE Kýrsal Hizmetler Þb. Md. Yücel AKKUL Bilgi Ýþlem Þb. Md. A. Hüsamettin EDE Elektronik ve Haberleþme Þb. Md. Esra ESER Atýk Yönetimi Þb. Md. Muhammet Ali ÜNLÜ Çevre Kontrol Þb. Md. Mehmet IÞIK Emlak Yönetimi Þb. Md. Hakan ALBAN Kamulaþtýrma Þb. Md. Nurtop ULUKAYA Harita Þb. Md. Þükrü ÇELÝK Sahil Hizmetleri Þb. Md. Þükrü ÇELÝK Sahil Planlama ve Yapým Þb. Md. Ayþe IÞIK Þehir Planlama Þb. Md. Julide BAKIR Ýmar Uygulama Þb. Md. Feray KOYUNLULAR Kentsel Dönüþüm Þb. Md. Necdet KÜLAKÇI Yapý Kontrol Þb. Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 9

21 Özcan BAYRAK Ýtfaiye Þb. Md. (Müdahale) Abuzer DEMÝRCÝ Ýtfaiye Þb. Md. (Yangýn Önlem) Zeynep TOYRANLI Hal ve Hal Laboratuvarý Þb. Md. Mustafa ARI Ýlan ve Reklam Þb. Md. Cevat ERÝÞ Ýþtirakler Þb. Md. Hüseyin DEMÝRBÜKEN Yapý Ýþleri Þb. Md. Kübra GÜZELSESLÝ Etüd Proje Þb. Md. Adem SELAMET Kesin Hesap Þb. Md. Nazým YALÇIN Yol Ýþleri Þb. Md. Zafer BAYSAL Trafik Þb. Md. Ferit ÇAM Alt Yapý Koordinasyon Þb. Md. Selahattin DÝNÇ Ulaþým Koordinasyon Þb. Md. Yusuf ÖZDEMÝR Raylý Sistemler Þb. Md. Ramadan ESMER Toplu Taþýma Þb. Md. Abdullah ÇÝÐDEM Parklar ve Bahçeler Þb. Md. Nida KABADAYI AYDIN Kent Estetiði Þb. Md. Mumine GÜDÜ Tarihi Kültürel Miras Þb. Md. N. Nur ÇAKIR Kültür Þb. Md. Muhterem ÇEVÝK Müzeler Þb. Md. Turgay MERCAN Turizm Þb. Md. 2 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

22 Arzu KUZGUN Kütüphaneler Þb. Md. Serkan ÞEKER Satýnalma Þb. Md. Güldeniz YAZICIOÐLU Ýhale Þb. Md. Ýbrahim KARAMAN Destek Hizmetleri Þb. Md. Ömer SEVÝM Güvenlik Þb. Md. Hayrettin VACU Sivil Savunma Uzmanlýðý Üzeyir ERÇÝK Makine Bakým ve Onarým Þb. Md. Tayfun GÜNGÖR Makine Ýþletme Þb. Md. Cemile BAYSAL Ayniyat Þb. Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 2

23 Genel Bilgiler I. BÖLÜM A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetleri 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi

24

25 MÝSYON Evrensel deðerlere sahip olan Bursa'mýza; katýlýmcý, þeffaf, tarafsýz, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayýþý ile bilim ve teknolojik metotlar ýþýðýnda, yönetimde öncü, yenilikçilik ve deðiþimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. VÝZYON 2 Bursamýzý; planlý, saðlýklý, çevreye duyarlý, refah seviyesi yüksek, tarihi deðerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle geliþen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak. KALÝTE POLÝTÝKASI 3 Kaynaklarýn etkinliðini ve verimliliðini sürekli artýrmak. Kültürel ve tarihi deðerlere sahip çýkmak. Katýlýmcý bir yönetim anlayýþý ile þeffaf, tarafsýz ve hesap verebilir olmak. Teknolojik ve bilimsel metotlarý kullanmak. Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileþtirmek. Güler yüzlü, yapýcý hizmet anlayýþý sunmak. Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlý davranmak. 24 GENEL BÝLGÝLER

26 TEMEL DEÐERLER. Katýlýmcýlýk: Belediyemiz; hizmetlerin planlamasý ve sunulmasýnda ilgili tüm taraflarýn görüþ, öneri ve beklentileri doðrultusunda paydaþlarla ortak bir akýlla toplumsal iletiþim, katký ve uzlaþmanýn saðlanmasýný benimser. 2. Þeffaflýk: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayý benimser. 3. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaþlarýmýzýn, çalýþanlarýnýn ve diðer paydaþlarýnýn güvenini kazanmayý ve bu güvene dayalý yönetim anlayýþýný sürdürmeyi benimser. 4. Tarafsýzlýk: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda tüm taraflar arasýnda eþit mesafede durmayý ve adil olmayý benimser. 5. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kamusal hizmetlerin planlamasý ve uygulamasýnda "önce insan" felsefesiyle çalýþarak, vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmeyi benimser. 6. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarýný korumayý ve geliþtirmeyi benimser. 7. Verimlilik: Belediyemiz; kurumsal kaynaklarýný tasarruf unsurlarý çerçevesinde kullanarak, sunulan hizmetlerin etkin ve verimli gerçekleþmesini benimser. 8. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü deðiþimden almayý ve yenilikleri hizmetlerine yansýtmayý benimser. 9. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, deðiþimci ve yenilikçi anlayýþlarda özgün olmayý benimser.. Çevreye Duyarlýlýk: Belediyemiz; çevrenin korunmasýný, çevre bilincinin geliþtirilmesini ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayý benimser. MÝSYON ve VÝZYON 25

27 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükþehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarý 5393 Belediye Kanununun 4 maddesi ile 526 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununun ve 9. maddelerinde düzenlenmiþtir. Buna göre Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnýn genel görev ve sorumluluklarý þunlardýr:. Bursa Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarýnda yer alan ilçe belediyelerinin görüþlerini alarak Bursa Büyükþehir Belediyesinin; stratejik plânýný, yýllýk hedeflerini, yatýrým programlarýný ve bunlara uygun olarak bütçesini hazýrlamak. 2. Çevre düzeni plânýna uygun olmak kaydýyla, Bursa Büyükþehir Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde, /5. ile /25. arasýndaki her ölçekte nazým imar plânýný yapmak, yaptýrmak ve onaylayarak uygulamak. 3. Bursa Büyükþehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazým plâna uygun olarak hazýrlayacaklarý uygulama imar plânlarýný, bu plânlarda yapýlacak deðiþiklikleri, parselasyon plânlarýný ve imar ýslah plânlarýný, aynen veya deðiþtirerek onaylamak ve uygulanmasýný denetlemek. 4. Nazým imar plânýnýn yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde, uygulama imar plânlarýný ve parselasyon plânlarýný yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarýný ve parselasyon plânlarýný yapmak veya yaptýrmak. 5. Kanunlarla Bursa Büyükþehir Belediyesine verilmiþ görev ve hizmetlerin gerektirdiði proje, yapým, bakým ve onarým iþleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarýný, parselasyon plânlarýný ve her türlü imar uygulamasýný yapmak ve ruhsatlandýrmak tarihli ve 775 sayýlý Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan veya iþletilen alanlardaki iþyerlerine Bursa Büyükþehir Belediyesinin sorumluluðunda bulunan alanlarda iþletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iþ yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanununun 68 ve 722. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükþehir ulaþým ana plânýný yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu saðlamak; kanunlar tarafýndan belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanýndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarý yapmak, yaptýrmak, bakým ve onarýmýný saðlamak, kentsel tasarým projeleri yapýp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi iþlemini gerçekleþtirmek.. Coðrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.. Sürdürülebilir kalkýnma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarým alanlarýnýn ve su havzalarýnýn korunmasýný saðlamak, aðaçlandýrma yapmak. 2. Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerleri ile halk saðlýðýna ve çevreye olumsuz etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. 3. Ýnþaat malzemeleri, hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini, hafriyat topraðý, moloz, kum ve çakýl depolama alanlarýný, odun ve kömür satýþ ve depolama sahalarýný belirlemek ve bunlarýn taþýnmasýnda çevre kirliliðine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 4. Büyükþehir katý atýk yönetim plânýný yapmak ya da yaptýrmak. Katý atýklarýn kaynakta toplanmasý ve aktarma istasyonuna kadar taþýnmasý hariç, katý atýklarýn ve hafriyatýn yeniden deðerlendirilmesi, depolanmasý ve bertaraf edilmesine iliþkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasýný teþvik etmek ve iþletmek. 5. Sanayi ve týbbî atýklara iliþkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak. 6. Gýda ile ilgili olanlar dâhil birinci sýnýf gayrisýhhî müesseseleri ruhsatlandýrmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iþletmek. 7. Sorumluluk alanýnda zabýta hizmetlerini yerine getirmek. 8. Yolcu ve yük terminalleri, kapalý ve açýk otoparklar yapmak, yaptýrmak, iþletmek, iþlettirmek veya ruhsat vermek. 9. Bütünlüðe hizmet eden sosyal donatýlar, bölge parklarý, hayvanat bahçeleri, hayvan barýnaklarý, kütüphane, müze, spor, dinlence, eðlence ve benzeri yerleri yapmak. 2. Gerektiðinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteði saðlamak, bunlar arasýnda spor müsabakalarý düzenlemek, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara Bursa Büyükþehir Belediye Meclis kararýyla ödül vermek. 2. Gerektiðinde saðlýk, eðitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakýmýný, onarýmýný yapmak ve gerekli malzeme desteðini saðlamak. 22. Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlamak. Bu amaçla bakým ve onarýmýný yapmak, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa etmek. 23. Toplu taþýma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, iþletmek veya iþlettirmek. 24. Toplu taþýma araçlarýna ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diðer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ýslahýný yapmak, kaynak sularýný veya arýtma sonunda üretilen sularý pazarlamak. 27. Mezarlýk alanlarýný tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 28. Her çeþit toptancý hallerini ve mezbahalarý yapmak. Ýmar plânýnda gösterilen yerlerde yapýlacak olan özel hal ve mezbahalarý ruhsatlandýrmak ve denetlemek. 29. Ýl düzeyinde yapýlan plânlara uygun olarak, doðal afetlerle ilgili plânlamalarý yapmak. Gerektiðinde diðer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteði vermek. 26 GENEL BÝLGÝLER

28 3. Ýtfaiye ve acil yardým hizmetlerini yürütmek, patlayýcý ve yanýcý madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, iþyeri, eðlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýný yangýna ve diðer afetlere karþý alýnacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatýn gerektirdiði izin ve ruhsatlarý vermek. 3. Saðlýk merkezleri, hastaneler, gezici saðlýk üniteleri ile yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliþtirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açmak, iþletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmak. 32. Afet riski taþýyan veya can ve mal güvenliði açýsýndan tehlike oluþturan binalarý tahliye etmek ve yýkmak. 33. Büyükþehir içindeki alt yapý hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacýyla Büyükþehir belediye baþkaný ya da görevlendirdiði kiþinin baþkanlýðýnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlacaðý alt yapý koordinasyon merkezi kurulur. Büyükþehir ilçe belediye baþkanlarý kendi belediyesini ilgilendiren konularýn görüþülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katýlýrlar. Alt yapý koordinasyon merkezi toplantýlarýna ayrýca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn (oda üst kuruluþu bulunan yerlerde üst kuruluþun) temsilcileri de davet edilerek görüþleri alýnýr. Alt yapý koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlar tarafýndan Büyükþehir içinde yapýlacak alt yapý yatýrýmlarý için kalkýnma plâný ve yýllýk programlara uygun olarak yapýlacak taslak programlarý birleþtirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlar alt yapý koordinasyon merkezinin isteyeceði coðrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadýrlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluþu tarafýndan ayný anda yapýlmasý gerekenler ortak programa alýnýr. Ortak programa alýnan alt yapý hizmetleri için belediye ve diðer bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bütçelerine konulan ödenekler, alt yapý koordinasyon merkezi bünyesinde oluþturulacak alt yapý yatýrým hesabýna aktarýlýr. Ortak programa alýnan hizmetler için kamu kurum ve kuruluþ bütçelerinde yeterli ödeneðin bulunmadýðýnýn bildirilmesi durumunda, Büyükþehir belediyesi veya ilgisine göre baðlý kuruluþ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrýlabilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý alt yapý ortak yatýrým hizmetleri için harcanan miktarda ödeneði, yeniden deðerleme oranýný da dikkate alarak ertesi yýl bütçesinde ayýrýr. Ayrýlan bu ödenek belediye veya ilgili baðlý kuruluþunun hesabýna aktarýlýr. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluþu, Büyükþehir belediyesi sýnýrlarýnda yeni bir yatýrým yapamaz. Ortak programa alýnmayan yatýrýmlar için bakanlýklar, ilgili belediye ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý alt yapý koordinasyon merkezi tarafýndan belirlenen programa göre harcamalarýný kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafýndan alýnan ortak yatýrým ve toplu taþýmayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluþlarýyla ilgililer için baðlayýcýdýr. Alt yapý koordinasyon merkezinin çalýþma esas ve usulleri ile bu kurullara katýlacak kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Ýçiþleri Bakanlýðý, çýkarýlacak bu yönetmeliðin, alt yapý yatýrým hesabýnýn kullanýlmasý ve ödenek tahsisi ve aktarmasýna iliþkin kýsýmlarý hakkýnda, Maliye Bakanlýðý ve DPT Müsteþarlýðýnýn görüþünü alýr. 34. Büyükþehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taþýmacýlýk hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacýyla, Büyükþehir belediye baþkaný ya da görevlendirdiði kiþinin baþkanlýðýnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlacaðý ulaþým koordinasyon merkezi kurulur. Büyükþehir ilçe belediye baþkanlarý kendi belediyesini ilgilendiren konularýn görüþülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katýlýrlar. Ulaþým koordinasyon merkezi toplantýlarýna ayrýca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn (oda üst kuruluþu bulunan yerlerde üst kuruluþun) temsilcileri de davet edilerek görüþleri alýnýr. 35. Büyükþehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuþ ve servis araçlarýnýn durak ve araç park yerleri ile sayýsýnýn tespitine iliþkin yetkiler ile Büyükþehir sýnýrlarý dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaþým koordinasyon merkezi tarafýndan kullanýlýr. Ulaþým koordinasyon merkezi kararlarý, Belediye Baþkanýnýn onayý ile yürürlüðe girer. 36. Ulaþým koordinasyon merkezi tarafýndan toplu taþýma ile ilgili alýnan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluþlarýyla ilgililer için baðlayýcýdýr. 37. Büyükþehir ve ilçe belediyeleri; görevli olduklarý konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diðer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanýnan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 38. Büyükþehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarýný denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiðinde bunlarýn örneklerini almayý içerir tarih ve 636 sayýlý On Üç Ýlde Büyükþehir Belediyesi Ve Yirmi Altý Ýlçe Kurulmasý Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile Büyükþehir Belediyesinin sýnýrlarý geniþleyip tüm il sýnýrlarý olmuþtur. Bu doðrultuda büyükþehir belediyesi tarafýndan yapýlan hizmetler tüm il sýnýrýna yayýlmýþtýr. Ayrýca daha önce Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yürütülen kýrsala yönelik hizmetlerde büyükþehir tarafýndan yapýlacaktýr. YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 27

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No: 1 A Blok 1. Kat 16270 Osmangazi / BURSA strateji@bursa.bel.tr 444 16

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sunucu Altyapısı BT sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 www.elazig.bel.tr Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný T.C.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN Bir memlekette çalýþmak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler; memleketin içine girmeli, bu milletle

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU

GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BAKAN SUNUÞU Faaliyet raporlarý kamu yönetiminde yeniden yapýlanmanýn temel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı