Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetleri 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II. AMAÇ ve HEDEFLER A - Ýdarenin Amaç ve leri B - Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ ve DEÐERLENDÝRMELER A - Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar B - Performans Bilgiler - Bursa Büyükþehir Belediyesi Ýdari Birimleri 2- Ýþtirakler IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A - Üstünlükler B - Zayýflýklar C - Deðerlendirme V. ÖNERÝ ve TEDBÝRLER EKLER

4

5 4 BAÞKAN

6 Büyükþehir Belediye Meclisi'nin Deðerli Üyeleri; Yerel yönetimler olarak bizim iþimiz hizmet ettiðimiz þehrin var olan deðerlerini koruyup kollarken, o þehre yeni deðerler kazandýrmak ve yaþadýðýmýz þehri gelecek nesillere daha yaþanýlabilir bir þekilde teslim etmektir. Dolayýsýyla bizim iþimiz, önceliðimiz Bursa'dýr. Bursa'mýzýn marka bir dünya kenti olmasý hedefiyle yatýrým zincirlerine sürekli yeni halkalar ekliyoruz. Hayata geçirdiðimiz projeler, 24 yýlýna damgasýný vururken, Bursa'yý da Türkiye'nin parlayan yýldýzý haline getirdi. Hepimiz Bursa'ya hizmet vermenin mutluluðunu duyuyoruz. Bu kentin insaný olarak bu durum onur ve gurur veriyor. Yýllara dayanan birikimimizi en güzel þekilde kullanmaya çalýþýyoruz. Bir yandan Bursa'ya kýsa zamanda büyük mesafe aldýracak projelerimizi bir bir hayata geçirirken bir yandan da tamamlanan onlarca yatýrýmýn açýlýþýný gerçekleþtirerek halkýmýzýn hizmetine sunuyoruz. Bursa'mýzýn tüm özellikleriyle birlikte markalaþabilmesi için yatýrýmlarýmýzý Büyükþehir sýnýrlarýndaki bütün ilçelerimize yayarak, þehrimizi her köþesiyle birlikte kalkýndýrma çabasý içindeyiz. Amacýmýz her vatandaþýmýzýn hizmetlerden eþit bir þekilde yararlanabilmesini saðlamaktýr. Ulaþým yatýrýmlarýndan tarihi mirasa; altyapýdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar yeni bir yönetim anlayýþý ve geniþ bir yelpazede ele alýnan çalýþmalarla Bursa, özlenen geleceðe emin adýmlarla ilerliyor. Büyükþehir Belediyesi olarak, kenti ilgilendiren tüm sorunlarýn çözümü noktasýnda rol alýyoruz. Bugüne kadar ikinci planda kalan kentin tüm dinamizmi Büyükþehir Belediyesi'nin projeleriyle harekete geçmiþtir. Artýk Bursa, Büyükþehir projeleriyle yön bulan bir kent oldu. Beklentileri boþa çýkarmayacak bir anlayýþla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ürettiðimiz projeler, yaptýðýmýz yatýrýmlar Bursa'mýzýn sadece yakýn geleceðinin deðil uzak geleceðinin de þekillenmesine katký saðlayacak ve Bursa'yý bütün deðerleriyle birlikte canlý, dinamik ve yaþayan bir kent konumuna taþýyacaktýr. Bursa'nýn her köþesinde hemþehrilerimiz, insan merkezli, kucaklayan ve kuþatan belediyecilik anlayýþýmýzýn hayat bulmasýna ortak olmaktadýr. Destekleriyle bizlere güç veren tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyor saygýlar sunuyorum. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný BAÞKAN SUNUÞU 5

7 Recep ALTEPE Büyükþehir Belediye Baþkaný Partisi : AK Parti Mustafa DÜNDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Ýsmail Hakký EDEBALÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Mustafa BOZBEY Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Alinur AKTAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Refik YILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Sadi KURTULAN Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Ali ÖZKAN Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Hayri TÜRKYILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Neþet ÇAÐLAYAN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Cüneyt YILDIZ Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti 6 MECLÝS ÜYELERÝ

8 Süleyman ÇELÝK Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Yener ACAR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Osman SARGIN Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti Ýrfan TATLIOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Mehmet TEKE Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Hasan TAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Mustafa ÇETÝNKAYA Temsil Ettiði Ýlçe : Harmancýk Partisi : AK Parti Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Abdullah KARADAÐ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Oktay YILMAZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Abdurrahman MANSUR Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Ahmet YILDIZ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Nilüfer KARAKOÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : AK Parti Gamze KAYABAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : CHP Recep ÇOHAN Temsil Ettiði Ýlçe :Osmangazi Partisi : CHP Nihat BALKAN Temsil Ettiði Ýlçe : Osmangazi Partisi : CHP Ýlhami AYDIN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Abdülkadir KARLIK Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þükrü KÖSE Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þenol ÞÝMÞEK Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ 7

9 Zehra SÖNMEZ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Fatih CELEN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Ali Rýza ÖZMEN Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : AK Parti Þerafeddin ATALAY Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : CHP Ýhsan BÝLGÝLÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Yýldýrým Partisi : MHP Ýsmail Hakký KAVURMACI Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : AK Parti Mihrimah KOCABIYIK Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : AK Parti Lütfü GÜNENÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Gizem ELMAS Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Nilgün BERK Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Turgay ERDEM Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Pelin SEVGÝ Temsil Ettiði Ýlçe : Nilüfer Partisi : CHP Berat ERTOPUZ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Nedim BAYRAM Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Selahattin KÜLCÜ Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Asuman AKÇAY SAKALLI Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Turgay YEL Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : AK Parti Ýsmail KARAMAN Temsil Ettiði Ýlçe : Ýnegöl Partisi : MHP Gülþen USLU Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Mukaddes SERÝM Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti 8 MECLÝS ÜYELERÝ

10 Emir KANTUR Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Ercan BARUTÇUOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : AK Parti Özgür AKSOY Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : CHP Kenan ÇAKIR Temsil Ettiði Ýlçe : Gemlik Partisi : MHP Ayhan DADAK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Can KOKUDAL Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Kerim AKÇA Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : AK Parti Hasan ERTÜRK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : CHP Mahmut GÖK Temsil Ettiði Ýlçe : M.Kemalpaþa Partisi : MHP Gülten KAPICIOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Ýsmail ÜLKER Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Murat AVÝNÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : AK Parti Hüsnü DOÐRUOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : MHP Adnan AKIN Temsil Ettiði Ýlçe : Karacabey Partisi : MHP Fatih PULAT Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : AK Parti Kadir KAHRAMAN Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : AK Parti Akýn POROY Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Metin UYANIK Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Erdal AKTUÐ Temsil Ettiði Ýlçe : Mudanya Partisi : CHP Turgay PEKER Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ 9

11 Bekir AYDIN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Hasan BUDAK Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Ýlhan KILIÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : AK Parti Nurettin ÇETÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhangazi Partisi : Demokrat Parti Aydýn ÇIKIKÇI Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Murat ÇAKIR Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Atilla ÖDÜNÇ Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Mustafa IÞIK Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : AK Parti Ayhan ÖNAL Temsil Ettiði Ýlçe : Gürsu Partisi : MHP Bayram ÞAHÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Zekai DÜNDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Hasan Sabri KAPOÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : AK Parti Mesut BEDEL Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : MHP Ercan ÖZEL Temsil Ettiði Ýlçe : Yeniþehir Partisi : MHP Haydar Ali ASLAN Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Önder TANIR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Nihal GÖKTEN Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : AK Parti Engin TAÞDEMÝR Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : CHP Sabri ZÜMRE Temsil Ettiði Ýlçe : Kestel Partisi : MHP Süleyman CANDAR Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti MECLÝS ÜYELERÝ

12 Mehmet HIÞTIROÐLU Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : AK Parti Dündar KOYUTÜRK Temsil Ettiði Ýlçe : Ýznik Partisi : CHP Adnan ULUDAÞ Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Ekrem ÇOHADAR Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : AK Parti Mustafa ÖZDEMÝR Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Yaþar KESKÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Keles Partisi : AK Parti Osman ÞAHÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Ramazan ASLAN Temsil Ettiði Ýlçe : Büyükorhan Partisi : AK Parti Hasan Hüseyin TEMEL Temsil Ettiði Ýlçe : Harmancýk Partisi : AK Parti Avni Çimen ERÝN Temsil Ettiði Ýlçe : Orhaneli Partisi : MHP MECLÝS ÜYELERÝ

13 BAÞKAN DANIÞMANLARI Mehmet Semih PALA Ýnþaat Mühendisi Osman ORHAN Avukat Fahreddin YILDIRIM Ekonomist Taha AYDIN Makine Mühendisi Ahmet Ö. ERDÖNMEZ Ýþletme ENCÜMEN ÜYELERÝ Seyfettin AVÞAR Encümen Baþkaný Abdullah KARADAÐ Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOÐLU Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN Meclis Üyesi Yaþar KESKÝN Meclis Üyesi Adnan ULUDAÞ Av. Semra YALÇIN YILMAZ Habip ASLAN Cavit ÇALI Meclis Üyesi.Hukuk Müþaviri Emlak ve Ýstimlak Dairesi Baþkaný Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný Muammer KARADUMAN Yazý Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkan V. MECLÝS KOMÝSYON ÜYELERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE MEC. I. BAÞKAN V. BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE MEC. II. BAÞKAN V. BELEDÝYE MECLÝS ASÝL DÝVAN KATÝPLERÝ BELEDÝYE MECLÝS YEDEK DÝVAN KATÝPLERÝ RECEP ALTEPE ATÝLLA ÖDÜNÇ ÞÜKRÜ KÖSE AHMET YILDIZ FATÝH CELEN GÜLÞEN USLU ASUMAN AKÇAY SAKALLI BEKÝR AYDIN MUKADDES SERÝM PLAN VE BÜTÇE KOMÝSYONU Baþkan ÞÜKRÜ KÖSE Baþkan V. ZEKAÝ DÜNDAR Raportör FATÝH PULAT Üyeler MURAT AVÝNÇ BERAT ERTOPUZ ABDÜLKADÝR KARLIK AHMET YILDIZ AKIN POROY ERCAN ÖZEL 2 BAÞKAN DANIÞMANLARI, ENCÜMEN ÜYELERÝ ve KOMÝSYON ÜYELERÝ

14 ÝMAR VE BAYINDIRLIK KOMÝSYONU Baþkan ATÝLLA ÖDÜNÇ Baþkan V. ABDURRAHMAN MANSUR Üyeler TURGAY YEL ZEHRA SÖNMEZ ÝSMAÝL HAKKI KAVURMACI GÜLÞEN USLU CAN KOKUDAL TURGAY ERDEM MAHMUT GÖK ÇEVRE VE SAÐLIK KOMÝSYONU Baþkan MÝHRÝMAH KOCABIYIK Baþkan V. HAYDAR ALÝ ASLAN Üyeler OSMAN ÞAHÝN MURAT ÇAKIR ÝLHAN KILIÇ MUKADDES SERÝM MUSTAFA ÖZDEMÝR ÞERAFETTÝN ATALAY AYHAN ÖNAL EÐÝTÝM KÜLTÜR GENÇLÝK VE SPOR KOM. Baþkan EKREM ÇOHADAR Baþkan V. NÝLÜFER KARAKOÇ Üyeler ABDULLAH KARADAÐ NEDÝM BAYRAM KADÝR KAHRAMAN HASAN BUDAK SABRÝ KAPOÐLU ENGÝN TAÞDEMÝR ÝHSAN BÝLGÝLÝ ULAÞIM KOMÝSYONU Baþkan OKTAY YILMAZ Baþkan V. AYDIN ÇIKIKÇI Üyeler ASUMAN AKÇAY SAKALLI ÖNDER TANIR ÝSMAÝL ÜLKER EMÝR KANTUR ÝLHAMÝ AYDIN LÜTFÜ GÜNENÇ ÝSMAÝL KARAMAN HUKUK KOMÝSYONU Baþkan FATÝH CELEN Baþkan V. BAYRAM ÞAHÝN Üyeler SÜLEYMAN CANDAR TURGAY PEKER AHMET YILDIZ ATÝLLA ÖDÜNÇ NÝHAL GÖKTEN ÖZGÜR AKSOY KENAN ÇAKIR SOSYAL ÝÞLER VE TURÝZM KOMÝSYONU Baþkan BEKÝR AYDIN Baþkan V. MUSTAFA ÖZDEMÝR Üyeler KERÝM AKÇA RAMAZAN ASLAN HASAN HÜSEYÝN TEMEL SELAHATTÝN KÜLCÜ MUSTAFA IÞIK PELÝN SEVGÝ SABRÝ ZÜMRE KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU Baþkan NÝHAL GÖKTEN Baþkan V. GÜLTEN KAPICIOÐLU Üyeler EMÝR KANTUR NÝLGÜN BERK HÜSNÜ DOÐRUOÐLU KOMÝSYON ÜYELERÝ 3

15 ENGELLÝLER KOMÝSYONU Baþkan NÝLÜFER KARAKOÇ Baþkan V. NEDÝM BAYRAM Üyeler MUKADDES SERÝM MÝHRÝMAH KOCABIYIK EKREM ÇOHADAR SABRÝ KAPOÐLU METÝN UYANIK AKIN POROY AVNÝ ÇÝMEN ERÝN TARIM, HAYVANCILIK VE ORMAN KOMÝSYONU Baþkan ERCAN BARUTÇUOÐLU Baþkan V. HAYDAR ALÝ ASLAN Üyeler MURAT AVÝNÇ HASAN HÜSEYÝN TEMEL SELAHATTÝN KÜLCÜ KERÝM AKÇA DÜNDAR KOYUTÜRK ENGÝN TAÞDEMÝR MESUT BEDEL DOÐAL AFET VE KENTSEL Baþkan NÝHAL GÖKTEN DÖNÜÞÜM KOMÝSYONU Baþkan V. FATÝH CELEN Üyeler MURAT ÇAKIR GÜLTEN KAPICIOÐLU OKTAY YILMAZ FATÝH PULAT HASAN ERTÜRK RECEP ÇOHAN ADNAN AKIN 4 KOMÝSYON ÜYELERÝ

16 GENEL SEKRETER Seyfettin AVÞAR GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCILARI Neþet ÇAKMAKLI Bayram VARDAR Mustafa ALTIN BAÞKANLIÐA DÝREKT BAÐLI ÝDARÝ BÝRÝMLER Cafer OLUCAK Teftiþ Kurulu Bþk. Semra Y. YILMAZ I. Hukuk Müþaviri Harun TÜTÜNÝÇMEZ Ýç Denetim Birim Bþk. Cengiz ERDEM Özel Kalem Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 5

17 DAÝRE BAÞKANLARI Muammer KARADUMAN Yazý Ýþleri ve Kararlar Dai. Bþk. Mahmut TURNA Zabýta Dai. Bþk. Cavit ÇALI Mali Hizmetler Dai. Bþk. Muammer KARADUMAN Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dai. Bþk. Mustafa Tekin AKIÞ Saðlýk Ýþleri Dai. Bþk. Hüseyin KOÇAK Sosyal Hizmetler Dai. Bþk. Yetiþkan KESKÝN Kýrsal Hizmetler Dai. Bþk. Kemal ALÝOÐLU Bilgi Ýþlem Dai. Bþk. A. Nalan FÝDAN Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bþk. Habib ASLAN Emlak ve Ýstimlak Dai. Bþk. Hakan BEBEK Sahil Hizmetleri Dai. Bþk. Murat UÞUN Ýmar ve Þehircilik Dai. Bþk. 6 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

18 Orhan DOÐAN Ýtfaiye Dai. Bþk. Cevat ERÝÞ Kaynak Geliþtirme ve Ýþtirakler Dai. Bþk. Cengiz AKYOL Fen Ýþleri Dai. Bþk. Ýsmail AKSOY Yol Yapým Bakým ve Onarým Dai. Bþk. Hakan KOYUNLULAR Ulaþým Dai. Bþk. Fehmi ÖKTEN Kent Estetiði Dai. Bþk. Aziz ELBAS Kültür ve Turizm Dai. Bþk. Ahmet KORUCU Destek Hizmetleri Dai. Bþk. H. Eren KURAL Makine Ýkmal Bakým ve Onarým Dai. Bþk. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 7

19 ÞUBE MÜDÜRLERÝ Aslan SEVÝ ARGE Þube Md. Emine NADÝR Yazý Ýþleri Þb. Md. Gülümser ADÝLOÐLU Kararlar Þb. Md. Saffet YILMAZ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Þb. Md. Hüseyin DURAN Protokol ve Dýþ Ýliþkiler Þb. Md. Birgül BÝLGÝ Arþiv Þb. Md. Kadem KESÝMOÐLU Zabýta Þb. Md. (Ýdari) Mustafa KUTLU Zabýta Þb. Md. (Denetim) Ercan SEZER Mali Kontrol Þb. Md. Ömer ALTUNTAÞ Gelirler Þb. Md. Esra ENDER Strateji Geliþtirme Þb. Md. Yaþar EREM Muhasebe ve Finansman Þb. Md. Fatma BÝLGÝ Ýnsan Kaynaklarý Þb. Md. Hamza MERT Eðitim Þb. Md. Metin BULUT Ýdari Ýþler Þb. Md. Þirin KARAKAYA Saðlýk Ýþleri Þb. Md. Hüseyin TOPRAK Huzurevi Þb. Md. Nermin SIÐIRCI Hayvanat Bahçesi Þb. Md. Düþünsel ÞENTÜRK Mezarlýklar Þb. Md. Barbaros CÝHANGÝR Veteriner Hizmetleri Þb. Md. 8 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

20 A. Sedat OKUMUÞ Sosyal Hizmetler Þb. Md. Þahin ARAT Sosyal Ýþler Þb. Md. Kemal AK Gençlik ve Spor Þb. Md. Ümit KORKMAZ Engelliler Þb. Md. Nesliþah H. ERBEY KUÞKU Yerel Gündem Þb. Md. Özgür EVLÝCE Tarýmsal Hizmetler Þb. Md. Özgür EVLÝCE Kýrsal Hizmetler Þb. Md. Yücel AKKUL Bilgi Ýþlem Þb. Md. A. Hüsamettin EDE Elektronik ve Haberleþme Þb. Md. Esra ESER Atýk Yönetimi Þb. Md. Muhammet Ali ÜNLÜ Çevre Kontrol Þb. Md. Mehmet IÞIK Emlak Yönetimi Þb. Md. Hakan ALBAN Kamulaþtýrma Þb. Md. Nurtop ULUKAYA Harita Þb. Md. Þükrü ÇELÝK Sahil Hizmetleri Þb. Md. Þükrü ÇELÝK Sahil Planlama ve Yapým Þb. Md. Ayþe IÞIK Þehir Planlama Þb. Md. Julide BAKIR Ýmar Uygulama Þb. Md. Feray KOYUNLULAR Kentsel Dönüþüm Þb. Md. Necdet KÜLAKÇI Yapý Kontrol Þb. Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 9

21 Özcan BAYRAK Ýtfaiye Þb. Md. (Müdahale) Abuzer DEMÝRCÝ Ýtfaiye Þb. Md. (Yangýn Önlem) Zeynep TOYRANLI Hal ve Hal Laboratuvarý Þb. Md. Mustafa ARI Ýlan ve Reklam Þb. Md. Cevat ERÝÞ Ýþtirakler Þb. Md. Hüseyin DEMÝRBÜKEN Yapý Ýþleri Þb. Md. Kübra GÜZELSESLÝ Etüd Proje Þb. Md. Adem SELAMET Kesin Hesap Þb. Md. Nazým YALÇIN Yol Ýþleri Þb. Md. Zafer BAYSAL Trafik Þb. Md. Ferit ÇAM Alt Yapý Koordinasyon Þb. Md. Selahattin DÝNÇ Ulaþým Koordinasyon Þb. Md. Yusuf ÖZDEMÝR Raylý Sistemler Þb. Md. Ramadan ESMER Toplu Taþýma Þb. Md. Abdullah ÇÝÐDEM Parklar ve Bahçeler Þb. Md. Nida KABADAYI AYDIN Kent Estetiði Þb. Md. Mumine GÜDÜ Tarihi Kültürel Miras Þb. Md. N. Nur ÇAKIR Kültür Þb. Md. Muhterem ÇEVÝK Müzeler Þb. Md. Turgay MERCAN Turizm Þb. Md. 2 ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ

22 Arzu KUZGUN Kütüphaneler Þb. Md. Serkan ÞEKER Satýnalma Þb. Md. Güldeniz YAZICIOÐLU Ýhale Þb. Md. Ýbrahim KARAMAN Destek Hizmetleri Þb. Md. Ömer SEVÝM Güvenlik Þb. Md. Hayrettin VACU Sivil Savunma Uzmanlýðý Üzeyir ERÇÝK Makine Bakým ve Onarým Þb. Md. Tayfun GÜNGÖR Makine Ýþletme Þb. Md. Cemile BAYSAL Ayniyat Þb. Md. ÝDARÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝ 2

23 Genel Bilgiler I. BÖLÜM A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetleri 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi

24

25 MÝSYON Evrensel deðerlere sahip olan Bursa'mýza; katýlýmcý, þeffaf, tarafsýz, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayýþý ile bilim ve teknolojik metotlar ýþýðýnda, yönetimde öncü, yenilikçilik ve deðiþimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. VÝZYON 2 Bursamýzý; planlý, saðlýklý, çevreye duyarlý, refah seviyesi yüksek, tarihi deðerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle geliþen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak. KALÝTE POLÝTÝKASI 3 Kaynaklarýn etkinliðini ve verimliliðini sürekli artýrmak. Kültürel ve tarihi deðerlere sahip çýkmak. Katýlýmcý bir yönetim anlayýþý ile þeffaf, tarafsýz ve hesap verebilir olmak. Teknolojik ve bilimsel metotlarý kullanmak. Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileþtirmek. Güler yüzlü, yapýcý hizmet anlayýþý sunmak. Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlý davranmak. 24 GENEL BÝLGÝLER

26 TEMEL DEÐERLER. Katýlýmcýlýk: Belediyemiz; hizmetlerin planlamasý ve sunulmasýnda ilgili tüm taraflarýn görüþ, öneri ve beklentileri doðrultusunda paydaþlarla ortak bir akýlla toplumsal iletiþim, katký ve uzlaþmanýn saðlanmasýný benimser. 2. Þeffaflýk: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayý benimser. 3. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaþlarýmýzýn, çalýþanlarýnýn ve diðer paydaþlarýnýn güvenini kazanmayý ve bu güvene dayalý yönetim anlayýþýný sürdürmeyi benimser. 4. Tarafsýzlýk: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda tüm taraflar arasýnda eþit mesafede durmayý ve adil olmayý benimser. 5. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kamusal hizmetlerin planlamasý ve uygulamasýnda "önce insan" felsefesiyle çalýþarak, vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmeyi benimser. 6. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarýný korumayý ve geliþtirmeyi benimser. 7. Verimlilik: Belediyemiz; kurumsal kaynaklarýný tasarruf unsurlarý çerçevesinde kullanarak, sunulan hizmetlerin etkin ve verimli gerçekleþmesini benimser. 8. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü deðiþimden almayý ve yenilikleri hizmetlerine yansýtmayý benimser. 9. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, deðiþimci ve yenilikçi anlayýþlarda özgün olmayý benimser.. Çevreye Duyarlýlýk: Belediyemiz; çevrenin korunmasýný, çevre bilincinin geliþtirilmesini ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayý benimser. MÝSYON ve VÝZYON 25

27 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükþehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarý 5393 Belediye Kanununun 4 maddesi ile 526 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununun ve 9. maddelerinde düzenlenmiþtir. Buna göre Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnýn genel görev ve sorumluluklarý þunlardýr:. Bursa Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarýnda yer alan ilçe belediyelerinin görüþlerini alarak Bursa Büyükþehir Belediyesinin; stratejik plânýný, yýllýk hedeflerini, yatýrým programlarýný ve bunlara uygun olarak bütçesini hazýrlamak. 2. Çevre düzeni plânýna uygun olmak kaydýyla, Bursa Büyükþehir Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde, /5. ile /25. arasýndaki her ölçekte nazým imar plânýný yapmak, yaptýrmak ve onaylayarak uygulamak. 3. Bursa Büyükþehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazým plâna uygun olarak hazýrlayacaklarý uygulama imar plânlarýný, bu plânlarda yapýlacak deðiþiklikleri, parselasyon plânlarýný ve imar ýslah plânlarýný, aynen veya deðiþtirerek onaylamak ve uygulanmasýný denetlemek. 4. Nazým imar plânýnýn yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde, uygulama imar plânlarýný ve parselasyon plânlarýný yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarýný ve parselasyon plânlarýný yapmak veya yaptýrmak. 5. Kanunlarla Bursa Büyükþehir Belediyesine verilmiþ görev ve hizmetlerin gerektirdiði proje, yapým, bakým ve onarým iþleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarýný, parselasyon plânlarýný ve her türlü imar uygulamasýný yapmak ve ruhsatlandýrmak tarihli ve 775 sayýlý Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan veya iþletilen alanlardaki iþyerlerine Bursa Büyükþehir Belediyesinin sorumluluðunda bulunan alanlarda iþletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iþ yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanununun 68 ve 722. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükþehir ulaþým ana plânýný yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu saðlamak; kanunlar tarafýndan belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanýndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarý yapmak, yaptýrmak, bakým ve onarýmýný saðlamak, kentsel tasarým projeleri yapýp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi iþlemini gerçekleþtirmek.. Coðrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.. Sürdürülebilir kalkýnma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarým alanlarýnýn ve su havzalarýnýn korunmasýný saðlamak, aðaçlandýrma yapmak. 2. Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerleri ile halk saðlýðýna ve çevreye olumsuz etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. 3. Ýnþaat malzemeleri, hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini, hafriyat topraðý, moloz, kum ve çakýl depolama alanlarýný, odun ve kömür satýþ ve depolama sahalarýný belirlemek ve bunlarýn taþýnmasýnda çevre kirliliðine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 4. Büyükþehir katý atýk yönetim plânýný yapmak ya da yaptýrmak. Katý atýklarýn kaynakta toplanmasý ve aktarma istasyonuna kadar taþýnmasý hariç, katý atýklarýn ve hafriyatýn yeniden deðerlendirilmesi, depolanmasý ve bertaraf edilmesine iliþkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasýný teþvik etmek ve iþletmek. 5. Sanayi ve týbbî atýklara iliþkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak. 6. Gýda ile ilgili olanlar dâhil birinci sýnýf gayrisýhhî müesseseleri ruhsatlandýrmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iþletmek. 7. Sorumluluk alanýnda zabýta hizmetlerini yerine getirmek. 8. Yolcu ve yük terminalleri, kapalý ve açýk otoparklar yapmak, yaptýrmak, iþletmek, iþlettirmek veya ruhsat vermek. 9. Bütünlüðe hizmet eden sosyal donatýlar, bölge parklarý, hayvanat bahçeleri, hayvan barýnaklarý, kütüphane, müze, spor, dinlence, eðlence ve benzeri yerleri yapmak. 2. Gerektiðinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteði saðlamak, bunlar arasýnda spor müsabakalarý düzenlemek, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara Bursa Büyükþehir Belediye Meclis kararýyla ödül vermek. 2. Gerektiðinde saðlýk, eðitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakýmýný, onarýmýný yapmak ve gerekli malzeme desteðini saðlamak. 22. Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlamak. Bu amaçla bakým ve onarýmýný yapmak, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa etmek. 23. Toplu taþýma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, iþletmek veya iþlettirmek. 24. Toplu taþýma araçlarýna ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diðer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ýslahýný yapmak, kaynak sularýný veya arýtma sonunda üretilen sularý pazarlamak. 27. Mezarlýk alanlarýný tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 28. Her çeþit toptancý hallerini ve mezbahalarý yapmak. Ýmar plânýnda gösterilen yerlerde yapýlacak olan özel hal ve mezbahalarý ruhsatlandýrmak ve denetlemek. 29. Ýl düzeyinde yapýlan plânlara uygun olarak, doðal afetlerle ilgili plânlamalarý yapmak. Gerektiðinde diðer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteði vermek. 26 GENEL BÝLGÝLER

28 3. Ýtfaiye ve acil yardým hizmetlerini yürütmek, patlayýcý ve yanýcý madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, iþyeri, eðlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýný yangýna ve diðer afetlere karþý alýnacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatýn gerektirdiði izin ve ruhsatlarý vermek. 3. Saðlýk merkezleri, hastaneler, gezici saðlýk üniteleri ile yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliþtirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açmak, iþletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmak. 32. Afet riski taþýyan veya can ve mal güvenliði açýsýndan tehlike oluþturan binalarý tahliye etmek ve yýkmak. 33. Büyükþehir içindeki alt yapý hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacýyla Büyükþehir belediye baþkaný ya da görevlendirdiði kiþinin baþkanlýðýnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlacaðý alt yapý koordinasyon merkezi kurulur. Büyükþehir ilçe belediye baþkanlarý kendi belediyesini ilgilendiren konularýn görüþülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katýlýrlar. Alt yapý koordinasyon merkezi toplantýlarýna ayrýca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn (oda üst kuruluþu bulunan yerlerde üst kuruluþun) temsilcileri de davet edilerek görüþleri alýnýr. Alt yapý koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlar tarafýndan Büyükþehir içinde yapýlacak alt yapý yatýrýmlarý için kalkýnma plâný ve yýllýk programlara uygun olarak yapýlacak taslak programlarý birleþtirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlar alt yapý koordinasyon merkezinin isteyeceði coðrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadýrlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluþu tarafýndan ayný anda yapýlmasý gerekenler ortak programa alýnýr. Ortak programa alýnan alt yapý hizmetleri için belediye ve diðer bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bütçelerine konulan ödenekler, alt yapý koordinasyon merkezi bünyesinde oluþturulacak alt yapý yatýrým hesabýna aktarýlýr. Ortak programa alýnan hizmetler için kamu kurum ve kuruluþ bütçelerinde yeterli ödeneðin bulunmadýðýnýn bildirilmesi durumunda, Büyükþehir belediyesi veya ilgisine göre baðlý kuruluþ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrýlabilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý alt yapý ortak yatýrým hizmetleri için harcanan miktarda ödeneði, yeniden deðerleme oranýný da dikkate alarak ertesi yýl bütçesinde ayýrýr. Ayrýlan bu ödenek belediye veya ilgili baðlý kuruluþunun hesabýna aktarýlýr. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluþu, Büyükþehir belediyesi sýnýrlarýnda yeni bir yatýrým yapamaz. Ortak programa alýnmayan yatýrýmlar için bakanlýklar, ilgili belediye ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý alt yapý koordinasyon merkezi tarafýndan belirlenen programa göre harcamalarýný kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafýndan alýnan ortak yatýrým ve toplu taþýmayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluþlarýyla ilgililer için baðlayýcýdýr. Alt yapý koordinasyon merkezinin çalýþma esas ve usulleri ile bu kurullara katýlacak kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Ýçiþleri Bakanlýðý, çýkarýlacak bu yönetmeliðin, alt yapý yatýrým hesabýnýn kullanýlmasý ve ödenek tahsisi ve aktarmasýna iliþkin kýsýmlarý hakkýnda, Maliye Bakanlýðý ve DPT Müsteþarlýðýnýn görüþünü alýr. 34. Büyükþehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taþýmacýlýk hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacýyla, Büyükþehir belediye baþkaný ya da görevlendirdiði kiþinin baþkanlýðýnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlacaðý ulaþým koordinasyon merkezi kurulur. Büyükþehir ilçe belediye baþkanlarý kendi belediyesini ilgilendiren konularýn görüþülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katýlýrlar. Ulaþým koordinasyon merkezi toplantýlarýna ayrýca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn (oda üst kuruluþu bulunan yerlerde üst kuruluþun) temsilcileri de davet edilerek görüþleri alýnýr. 35. Büyükþehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuþ ve servis araçlarýnýn durak ve araç park yerleri ile sayýsýnýn tespitine iliþkin yetkiler ile Büyükþehir sýnýrlarý dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaþým koordinasyon merkezi tarafýndan kullanýlýr. Ulaþým koordinasyon merkezi kararlarý, Belediye Baþkanýnýn onayý ile yürürlüðe girer. 36. Ulaþým koordinasyon merkezi tarafýndan toplu taþýma ile ilgili alýnan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluþlarýyla ilgililer için baðlayýcýdýr. 37. Büyükþehir ve ilçe belediyeleri; görevli olduklarý konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diðer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanýnan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 38. Büyükþehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarýný denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiðinde bunlarýn örneklerini almayý içerir tarih ve 636 sayýlý On Üç Ýlde Büyükþehir Belediyesi Ve Yirmi Altý Ýlçe Kurulmasý Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile Büyükþehir Belediyesinin sýnýrlarý geniþleyip tüm il sýnýrlarý olmuþtur. Bu doðrultuda büyükþehir belediyesi tarafýndan yapýlan hizmetler tüm il sýnýrýna yayýlmýþtýr. Ayrýca daha önce Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yürütülen kýrsala yönelik hizmetlerde büyükþehir tarafýndan yapýlacaktýr. YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 27

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama 2013 YILI Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 1 2013 2013 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı