ile muhafazasr g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ile muhafazasr g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer"

Transkript

1 \9r onaylr bilimsel v".'4lidl Grdalann gama t$tnlarl ile muhafazasr Art. Gitr. zaler Gezgin nizmd ar ijzer ne etks konusundak arart rmalarda Yrd. Doq. Dr. Giirbiiz Giinet br:lyllk bf aar6 omus ve bu konudak k patent i.i U G da f,4nhendis Ei Bolllmll 1905 yrhnda.[nmdtrr no lu bu insi]z patenti; g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer rakd rde k mydsa katk ara qerek ka maddn uzun cdalann ka te ve griven gi'r saqlamak amacyla qama ve X rs nlar na marlrz b rak mas n kap yord! (Diehl,00) ikyap anarastrmaarda srn siire yiikse ka tede saklanab lec k r ni dd a ed - sayan 5 nlama teknolojsi, son y larda g da kay lam. ile eok Lrzun raf 6mrirlil g dalann iiretilebile nak hasta karda qdflien buyuk arts ie onem ceo dilsrinulmur ancak bekenen bu sonu! lde kazannr st r It n ama g da arda patojenik m kroor edilemediq nden ve nilkleer enerli ka6trtut!m a- qan zmalar tkin bn sekilde b dureblen soouk b r r n ollrtmasrndan do ay yaprlan :rattrrmalar gide slemd r. G da guven gin sag arna amac n n yanrnda I nlama irem gdaann rafomt]rerin uzat Ge i9mi5 u k lerde, Oze k e Anrerika B r es k mak e n de qetit ilr n erde kullanr maktad r. Bu D v tei nde, son ylllarda bliyilk artri gosteren q - maka ede s n amd n genel olarak g da muhala da kaynak zeh rlenme ve enleksiyon ar araltrrrna zas nda ku an m nceenmist r q vrelerin, sdn.yic, ve mevzuat g resm ku_ rum ar grda qllven iq saoaycretkin tekiololilern ABSTRACT arartrr masrna yonlend rmistn USDA taraf ndan yay nlandn brr cd rlmaya gdr, g da kayndk yedl Food irrad at on nvo ve5 exposure of foods ro paiojen (Canrpyobactef lel!n, Clostrdium perf' qamm and X rays to enhance qlia ty afd safety ringens, E Co iol57 H7, Lneria monocytogenes, o1loods. Occunence of h qher ncldenc of food Sa mone a, Staphylococcus aureus ve Toxop asma I.r. p r."." 1.ir. ro,. rp I rr ad a.,or gond "< )AB.D'de her sene yaka5k, a 1, been an impoarant toolto prevent these dlseases. rn yon arasr hasta k vakas na sebebiy t vermekte lrrad aton s a co d pfocess rhat can kil pathoge ve yatratrr J 9uu r tnn olrnrlrne ve Duyur ero nc micloorqansms in foods effectvey Besdes nomk kaypara yol aemaktadrr. (Buzby ve Roberts, 1996) Bu ver re gereek est rilen istatnik used for assurance of food safety, rradiatonisa so Lrsed to increase storage f and inrprove qua ity of var ety of foods We rev wed th usage m 5 ve boyle.e sk brteknkoan srf ama tekrdr ler ieik seneerde hrza artan zararara i9afet el- of rradidtio n food preservation I th s paper gilnd me 9e m 5Ur 1. GtRtS G da rr nlama; bastce, qrdalar n pozitf v ne gatf yilker o usturabiecek derecede iyon ze ed ci i n kaynak aflna mar!z b rak lmas d r (O son, 1998). Gda tlnamanrn tarhi 1895'de Roent_ qen'ln X 5nLarnr ketfetrnes ve 1896'da Becq! ere'ln radyoaktviteyi bulma5 na kaddr uzan I BLr kesiferle beraber yon ze d ci 5 n ann canlr orgaatr' OZ I eraa -nratrr zoor. ISINLAMA KAYNAKLARI VE ETKi MEKANiZMALARI G da r! nlamd kaynakar; radyoaktlj kaynakdr ve elektr k e cd 6an makinalar o mak uzere ik ye gruba ayr ab ir. Radyoaktif kaynaklar; kapa Koball-60 (co'') ve Sezyum 17 (Cs]]r) radyonuk it kaynak ar nrn yayd 0r qama rt nlar, e ktrik ca ts ranar i5e 5 MeV ve daha dilsuk enerjil nrakne

2 @IDl Hakem onayt bilimsel yazr ) kaynakl X srnar veya 10 MeV ve daha dijtrlk dan mikroorqanizma ar a, enzimere yada krtik nerlde Ca tan elektron h zland rcraf oab mektedir (Olson, 1998). Bu kaynakardan endrlstrid kimyasal bao ann krr hnas na yol alarak br tak m bi eriklerl etk leserek molekrll erin yaps ndaki en yaysrn olarak ku an an ise, co''dr WHo, serbesi rad kalerin ousmasrna veya moekijllerin 1994). Co' kaynak gama rn ar nrn grda endiinris nde tefc h edilmes nin sebebi, penetrasyon yani yada indireki eikide se gama rnlar nrn d rekt et parealannras na sebep olur (Satin, 199). Kimyasal maddelerden gelebilme oze likerinin kuwetio ksi sonucu olusan reaktf b e5ikler grdada deoit k mand (Erkmen, 000) Co"'rn dezavantajl.n ise b leren ene feaksiyona girefek 9rn amada ede edien sonucu odaya koyab mektedir (Karel, 1975) siirek blr radyoaktf kaynak omasr dolaysryla X 5 n ar q bi istend gi zaman acr p kapanma ozel - oin n olmamas ve s, y g bi kea b r yanlanma. ISINLAMA UYGULAMALARI 0mriine sah p olmas sebebiye kaynadrn zaman a rn ama teknioi, grdala b rcok farkh arnaca t0kenmes ve yenierae gerekli Einin bulunmas uyguanab mektedir. Baslca lygulamaar se; beyazve k m zret, balk ve baharatarda hiyenjka olarak dzetenebilir (Kilcast, D. 199s). Co60, fadyoaktl omayan doda Co$'!n ndtronara bombaf llte ve dayanma sllresin n yrlkselu mesi, meyve ve d man sonucu eld ed mekte o up nijkeer sana tahrl g bi tanm iirijn erinde bbcekerle mrjcadele, y nin bir yan rlrlinli deoild r D ger bir gama srn patates ve sogan q bi rlrllnlerde filizennrenin enge lenmesi, hasat sonrasrnda mel,^r'e er n ogun ar- kayna0 oan csr7, nilkeer reaktorlerdeki kullanrlmeyaki qubukann n tekrar lenmesylede edii ma srlr lerin uzat mae doiaybyla daha lzun srlre sak anabi me erin in saoanmas ve sooutmaya mekted rler. lvlallyet daha diigiik olmanna raqm n, hem nrlkleer nerj ka 'tr levreerin eertiri qerek duyu madan uzun sijre dayanab en rgrnlanarak steri zasyona uorat m 9 g dalar n Uretilm s lerihem de nilkleersantra er n giderek az. ryorolmas, doayrsyla bu eubuklann da srn drsayda bulunabilmeeri sebebyle Csr7 g da E nlamada ter- ve tavlrk Ur(jn eri ie n daha Cok srl proseslef tercih olarak srr anabi r (WHO, 1994). GdnUmilzde et c h ed lmernektedir (Sat n, 199). d mekte, fakat bu ydntemler rlrunrln s merkezinde ve urrln boyunca gerek scak rkara gk la- Grda rr nlamada kullanrlan b r d deryontem se eektron hzandrrcrlardrr. E klron hzlandrrcrladamadrq ndan mikrobiyal riskler konuslrnda g rekl ede ed en enerjnin ndfuz etme 6ze lig z.yrf old!0rndan, uygulamalanr yijzey etklsnin arzu' homol n b r nrlfuz soz konusu odudundan bu rsk gllven iq sagayamamaktadrrar Oysa rrnamada land dr ijrllnlerle srnri drr. iz n ver en maks mum ortadan ka kmaktad r (Sdtin, 199). Bdceklerle ene! seviyesi ola n 10 Mev'de h E and nlrn Ls elekt mrlcadele ve karantjna uyg! anralar nda, 1984 de ronl.nn geqis dernlioi 8 cm kadard r lklcast, etien dibromid gaz nrn yasaklanmasrya birlkte bir 1995). Elektron hrzandrrrc lar, Fransa'da ticarioa alrk o usmu5, ve D nlama bu aianda, 6ze like tropik mey.r'eler n r nmesinde ku an rr ha e gelm t- rak donrnutavuk ve kurbaga et nin srn anmas n- da, A.B.D. k m zrve beyaz et ijrllnlefinde barary tir (Kader, 1986). Bu alanda srcak su ve soouk hava uygu amalar nrn yan sra metl bromid ve benze- la ku an maktadrr. (Lagunas Soar, 1995). Aynl zamanda bu qnlar n uygulama alan ar; haz r gf r k myasa lar n kulanrmr v bu t knikerln kombinasyon ar gib a ternatflefde bul!nmaka berab r da arda yrjzey kontam nasyonunun enge enmesi, bir konveydr ijzer ndekitahrllann veya bahar.tlar n [j[in yepazes oarak bakarsak h!bri rrnlama ka srnlanmasr o nrak Llzer eesit end iriiebi mekred r dar genit kulanrm a an na sah p d g ld r (Kader, (Saiin, 199). Bu ydntemin n onem avantajr. c 1986). Irrnama sayeslnde, ijruner, aternatf proseslerin zorun u krldrg tek de ye5 ken de6il, ol- hazrn nendig zaman alr p kapanab mesi. boyle ce radyasyon teh kesine sebep olmanrasrdrr (K- qun ast ktan lonra top anabilmekte, boyece dooal can, 1995). oarak olgun atm s daha ezzetli ve ka te iirijn er Itnlamanrn etkis teme oarak ki mekanzma ede edilrnekt d r. Ornek vermek gerekirse t nlarna y6ntenr yle, H.w. i'den Amerika'yadaeia o- e agkanm6trr: fziksel (direkt) etk ve kmyasal (indirekt) etkl Fiz kse etkde gama 19 nlar dogrlr- gun asmrs olmasrna raomen bdcek ve yumurtalar o."-o-unro* 18

3 i"*_. onaylr bilimsel y".' 4iIDA n Cermeyen papaya ve diqer tropik m yv lerin jt haldtr rntmkiln olnraktad r (D eh, 00) F liz n men n on enmesinde se, dze k e ha5ama vb a lernatf ybntemler n duylsa oze iker a!s ndan i5 lenmeyen deo 5 rn ere yol a(trq pat:tes ve sooan q b urln erde dijsilk dozarda 6 nlama yeter o maktad r (satin, 199). Gda inlama iremnin kullanrm, araalnda A B.D, Fransa, Kanada, ng ter g b ge sm s! ke er d bulunan brcok nkede eetl iirlin er En onrylanm str (Tablo 1). Tablo I d belrtilen ri ke ere ave olarak t n ama proses nin onayland Er r:lk ler aras nda H rydtistan, Rlrsya Fed rasyon! ve Ukrayna da blrllrnnraktad r. 19 nlamada uygu andcak doz sin dndcak I da n n b egenlerine (nem, yao, protein, karbonhid' rat), srn ama anrndak s cakhk ve atmosferin bile- 9en er ne (6zell kle o, qer 0 ne) ve ri nlama h zrna gore deos b mektedir (Kdre, 1975) Gene ke kur! yada., nem i q dalafa lyg!lanacak 5 n am! doz! taze v su! ra d!s!k qdaara gore daha Jdzdd r. ornegin, meyve ve s bzelerde yakar k %80-95 oran nda s! ve hucr boi ukldanda top am hacm n orta dmd %0 si kadar oksijen b! un duqlrndan, brlyilk miklarda s! ve O, bazh serbe5t rad ka out!r,doaysryd rnam.nnetkni0 ariar (Kader, 1986) Buna b naen her gda grlbund! Tablo l. Alfabetik sna ile rlrnlamanrn onaylanddl iilkelerden baz'lan ve onaylanan triin tayrlan, (KAERI,00) Cn 84i u,0". o.*.* onaylanan Ulkeler onaylanan iiriin iayrsr iiriin sayrsl I! 5l l6 t8 la uriye t t l 5 fdrk dmaqlar cn klr an ablec k doz ara klar stdndartara belr nm ttir. Tablo. ve Tab o.'de sra5yla r:lkemiz Gda l!nlama Yonetmeig ve FDA nrn b llred g 5 nrrar yer! rnaktad r. Standart ve yonetrne klerd," bel rtilen b! s n rar tama men grdan n k. iiesi e g lid r Yan 5teri lrrlf e de etme arnacyla bu dozlar I as mdsrdur!mlrnda 15nlamd irem gdaard. ka iie dilslltline 5ebep oab mekte ve b6yec qrdanf pazaranmas ve tilketc r tar.frndan orqanoeptik oarak kab! ed eb I rl0 o Lrmsuz ydnde etkienmekte d r (Trits.h, 000) Tlrk G da s n ama Yonetme 0, lk o arak 6 Kas m 1999'da Resm Gazete'de yayrn an mri v k deqtk k 1s Ekm 00'de gerreke5trlmsir Ydnetm k taboda belirt len doz sn ridmar na ek oarakr grda rnadderin n srn anmas ndak esas ve usu er, qda srnama t 5sernn kur! mar, srn lanm s g da ar n pazaranmas ve bu r e'n ere iltkf i5an5, te5cl, isthdam, kontrol, denetm, tha lal ve ihracata da r esas ve Lrsu er icern-rekted r. 00'de yapran deqi5 klik uyar nca ydnetme dln, tbb gdzetm atrndaki ner gday! ihtya( dlyan h!n. ar ic n haz r anan q dalar kapsanrad 0r oze I k e be.t mi91r. Yonetme i0 n haz rldnmdsr, 560 Sayr Grdalar n Uret m, Tuket mive Denetenrnesne Ddir Kan!n Htikrniinde Kararnarnenrn 4,5,6,1,1,1\e 15 maddeleri 690 say LrTnrkye Atom Enerls KurumLr Kdnununun 4 ve 10 rnadderindeki hukum er ne dayand r maktad r (Anon m, 00) Tnrkiye'de bir lcar diqeriara5t r ma amaeroarak(a 5an kiadet snamate5sib!-!nmaktad r Tcar olarak ea san less qerkez koy de 1994 yr nda klrru mustur ve klynrk oarak 101 PBq ( C)kapastel, rneta tek nde cft kapsr:l ij Co5! radyoaktf kaynaka rn r k! an maktad rlanonirn,00) Buftrma, trbbimazeme ve q da 5rn ama a an ar nda faa yet goste r rken (Anonim, 00), d oertess drartrrna amaeolarak kurlrldf Ank.r. dak TAEK (Tijrk y Atom Enertrs K!rumu)bnnyesinded r TAEK, 1956 yln da Atom Enerlis Komsyonu Gene Sekretedqi oarak kur!an, 198 y ndd ise Bdsbdkan a bag L oarakyen den yaprldnan resm bir kurum ollrp; q - da 5rn arna tesslerine sans verme, grd ar n 5n dnp rrnlanmader, 5rn andrysa hanqi dozdrda! n and q na da r analz er gerceklestirmek, t n a-

4 @IDA Hakem onayt, bitimse!) Tablo. Tiirk crda l$rnlama Ydnetmelidi'ne giire grda gruplannda belirli teknoloiik ama(lara g6re uygulanmasrna izin verilen rtrnlama dozlan.(anonim, 00) GLDA GRUBU Grup 1 Soaanlar, kdkerve Wmruar Grlp Taze rneyle sebzeer Grup I Hububat, 6diitiilmil5 hububat iirilnler, kabuk u yemisler, yaol tohlm ar, AN4AC Depolama sras nda f izlenme, cimenmeve tomlrcuklanmiry dn emek a) Ol9rnlasmay gecikt rnrek b) Boceklenmey dn emek c) Rai omriinii uzatrnak a) Bo.eklenmey dn emek b) N4 kroorqanizmalan azaltmak c) Rai ornri!nil uzatrnak DoZ lkcy) \4 nimlm Maksimurn ($ 0, ',5 ' 5,0 crlp 4 qiq balk kablku d-"niz hq'vanlar ve bunlar n dond!r!lm!t, donduru mu5 a) Bazr patotenik m kroorqanlzmalan azaltmak b)raf ornfun uzatnrak c) Paraziter enfegyon ar n kontro i-i (x) (XX) 5,0,4 Gflp 5 Kanatl, k rn z et ie bunlarn ilrilner (tae veya baharallar, krr! ot ar, qe5nier a) Bazrpatolenik m kroorganizmiian azaltmak b) Raf ornrun uzatnrak c) Parazit r nfeksyon ar n kontro u a) Bazr patolenik m krcorganizmalan azaltmak b)boceklefmey dn emek (x) (XX) (x) J,A,0 10,0(LXX) Grup 7 Ha),r'ansa orijn a) Bdceklenmey df emek (X) Mrntnun dd deet1 t)ell tr zatatl aryanrzna En bel eaebrh (Xl) Mininrn doz dueyj gtdann ht]'entk Laketnr t{rin ede.ek dlzelde belilenebiln l/"\, 1a kc nn izetiatleh nakinm. az dazetlei, gdanh tiiatthdeki iiinon ve nakintn.]d analanat 1a kgyj atnard.ak tekikje uygulann ma lesslernin radyasyon gllv n i0 ve rinlama proses kontro ii glbi gorevlerin n yan sra nsan saol0r ve Cevren n radyrsyondrn koflrnmae, rad' yoaktf maddeler ve radyasyon chazarn bulun duran tesiserin v nrikle r reaktorerin denetennres ein LrygLranacak yasa, tnzlik v ydnetme k lern haz rlanmasr ve ha k n nrikleer en rj e igil kon! arda doqru, eksiksiz ve tarafsz b gilend ril' m sl gb qorevleri de b!l!nmaktadrr (TAEK, 00) TAEK' ait arart rrna arnac ster izasyon 1esls se 199: yrlnda kur!lnr!st!r (A kan, 00). 4. ISINTAMANIN GUVENLi6i VE TUKETIGI PERSPEKTiFi Gama rrnlan ne kadar yilksek dozda uygu d n rsa lygulansrn grdalarddyoaktf ha e get rmez ler (lont FAO/IAEA.,WHO StLrdy Group, 1999) Y0netme ike e belflenen doz s n rar daha once de be didiq gib tamam n grdan n ka itesin du grlren doz s nrran oarak tespit edilrni5t r Ozel kle son:5yrdaa B D'de USDAve FDA'nrn yooln la ba aryla r! nlama proses nin g da endristrsivetop lurn saqlk ve refah cin rjnem odaya konulmustur. son 6 yrl ieersnde Amerika'da bu konudd onem admlar dtrlrnd oup, br devet kurumlr olan "Nationa Radation nformaton Centef'(Grda 15 nlama 8l gi Merkezi) kurulmur ve USDAtaranndan krrmrz et ve kijmes h.yvanr eternin tn' laimas,n sao kh oldlounu kabul eden yasa ya yrn anmrstrr (Young, 00). Gnnrjmiizde tijketcilern br krsmrn n hala gnama slemnin qdaar radyodktf ha e get rebileceqin zann tmeer v bir tak m nijk eer enerji karsrt qrupar n bu konudak faa iyetler sonuc! nnamann kabul edilebiliriq u,o" " o.*,o0, ]85

5 (g!n onaylr bilimsel yaz' 4IDf Tablo. A.g.D'de FDA (Food and Drug Administration) tarafrndan kabul edilen iyonize edici rgrnlama uygulamalafl (olson, 1998). U{in Buqday, buoday unu Enz m e(kurutulmut Otlar Baharatar Taze veya donmur kiirnes hay,vanlar Donmus ve pakellenrnir etlef Sodut! mu5 cia et er Dond!r!lmur q0 etler ' sade.e NASA uay ptagtanlad idn gecetli Doz (kcy) Amat 0,-0,5 Bdcekerle mlcadele 0,050,15 F izlenrneyidn erne 0,-0,1 Trich nella spirals kontro il En fazla 10 [,4 krobiya kontrc En fazla 1 Bdcek erle milcad le ve o qun asmay gecikirme En fazla 1 Bocekerle milcadele En fazla :! lvlikrobiya konlrol En fazla l0 [4ikrobya kontrol En fazla 0 N4ikrob yal kontrol En fazla Mikrcbyalkontrol Er az 44 steriizasyon 5 5a monela kontrolii Enlaza 4,5 N,likrob yal kontrol t faza] N4ikrob yal kontrol r t r h naz arzuanan s v y ye uasmarn5tr (Young, ye loksin eriyok ehedlqin savlrnmlrgarve her ik 00). Oysa 15 nlama kor, UsLr, 5 md y kadaf ilrer nde en (ok aragt rma ve lalsma yap lm 5 g da n n o umsuz yonde tkilend 0i savyla toplumu ik- qrup da b! pros ser sonuc!nda grdalar n ezzet prosesid r v 5u an uygu andn b r Cok ybntemden na etmeye ca sm slard r (Sat n, 199). Pasteulun daha qrjven oldlqlr da blr ealsmaara spatlanm st r (Satin, 199) Budurum,tilketcinn billn! deyse h rk s taranndan kabul edilmi5 ve yaygrn 1860 arda teme ni att0, buglln faydaarr nere lend rilmes nin ne kadar on m i b,r un5ur o du0u olarak ku lan lan b r ydntem olan pastdrizasyon, n! gostermektedir. tliketci gruparnrn engeleme ea gmalar sonucu Yaka5k 100 y kadar onc, panorizasyonlnancak bundan 60 sene sonra yan 190'lerde yayqrn hale qelebimirtir (satin, 199). kulanrmnr qeciktren sebepler ne tesaduftij. ki fjt*til'*,i**+*hh*t cda srn arna halen kstl olarakulanrlyor ol' sa da, t nrdiye kadar y.prlme olan tilketci ara$ F ma ar gosterm 5t r ki, konu ie g billnce u a5mr5 tuketic er daha yriksek Llcret 0demek pahasrna f\7rroii"-c \\ \/./t srnanmrr qrdalan terch etme eoi m gdstermekied ner (Sai n, 199). 1994'de At anta boges nd "qr.-."qlt I dl t t ds. bal Len en- old-- ly7 rerek snllrn ek5 meden koklsmas fa yo a!acao nrsavunmlrslar, s n ama karttlar da benzer posta yoluya g r! kest rilen b r anket n sonuclar- gore, tijketcilerin %7 slrr nlamadan haberdar 5ek de rsnlamanrn bozu mus grddlar maskelemekna cin ku an acag ve fayda I rnikroorqan znralan d- omaka beraber, bu grubun %87,s' bu konuda durerek zararl mikroorgan zma ann gelirmesi n yeteri bilgye sahp olmad klafln be irtmiserd r uygun ortarn olusturacagr ddiasyld ortaya crkm6 (ResLrrreccon ve ark., 1995). "l9nanm6 glda tilketir m sin z?" sorusuna lse %45 ev t yan trn ve ard r (sdtin, 199). O yrllarda panbrzasyon karttlan aynca bu slemin sutun kompozisyonlnur rken, %19 tuketmeyeceoin, ka an %6 se kararsiz o dlreunu be irtmitt I Arast rmac ar bu so bozduounu, enzm ve hormonldra zardr v rerek s0ttek "ya9am'r oldtjrdrlqilnil ve besn deqerin n!!lann, tilketic ere 6 n anrnr5 i, ba[k ve beyaz durilrdil0ilnrler srlrerek, bir anlamda farkrnda et ijrdnler tiiketme olanaq slrnlrldlrglr takd rde o madan gunurnuzde srn anm 9 g da arrn doqalolmad q ydnllnde ollrsan yan 9 imajrn temelin at- n savunmurard r (Res!rreccion ve ark., 1995). daha o umlu yan lar e de ediecedine saret tlq mrslard r. Hem pasiorzasyon karitar hem de rr n Hatta Tayvan'da yerel bir et ijrijnijnlrn satsrnda lama kdrstlaribenzersek lde bu slern,"r n bakteri- yaprld q qib, 9rn anan rlrllnlerin uzerine LlriinLin 86 o"" -o-*,0*

6 {IDA Hakem onayl bilimsel yazr ) tn andrg nr gosteren "radura" sembolinijn (5ek I 1) yan era bu iirilnll neden r! nland 0r ve 6rnlanmamlr b nz rlefin n ne g biriskertasrd 0rbelrtillr se, hem trlketiciler n bu konudak bilqsi hem de Srn anmrs r.l Un er n terc h ed me oran artacakt r (Saiin, 199). 5, SONUC Grdalar n r! nlanmasr konusunda yaprlrn 5 cok sayda bl msel arattrrma gdstemrist r kl, srnama prosesi, dzellikle g da gijvenlig ags ndan oldukca dner. i bir araqt r. Bu proses n gr:lven lir 0i se; Ljs DA, FDA, FSiS, IAEA, FAO, WHO g bi bir eok ba- Ermsz ve itibafl kuru utun aw ayn ealtmaanya onayanmrt, g da ann kalite ve grivenlioin n muha fazasndak etkisi ortaya konulmuttur. Yukanda Tablo 1'de de gdd d 0 g bi E nlama b I qok [ilkede fiilen uygu anan birydntemdir. Yaprlan birtakm anketerin de gdsterdiolg biie nlamaf n tijk ' ticye door! sek lde an at mas durumunda, kabul edilebillri0 konuslrnda 0nern bir probem yas.nmayacaktr. Etkin ve dogru tantrrn sayesinde bu ydntenr tijketcilerce daha f.zla kabu goreceg n den, hem uygu anan L] ke sayrs nda hem de iir0n cesit lio nde adrs olacak, hem de talep artrgyla rt nlanme rlriin er raflardaki yerinl alarak brjtiln iiiketic ler ie n ulas labilir h:le gelecektir. uzun vade de ise; grda kaynakl rahatszhklarda dnemi bir azalma saqlanacak, bdy ece 15 gil(n ve g da kayp' lafin n azalrnag yanrnda tedavi ve ibbl masraflarn da aza masrya onem olride ekonor. k kazanclar elde edilecektir. 6. D eh, J F. 00. Food iradiation-past,present and future. Radtion Physics and Chemistry 7. Erkrnen, o Ka tel ve grjvenli grda ijrct m iein rt nlama ydntemi. Dnnya Grda Dergisi. 5ubat 000: Jont FAO,4AEAATVHO Study Group, 1999 wholesomeness of food iffadiated wih doses above 10 kcy. WHo techn ca repoir series:890 Geneva. 9. Kader, A.A Potenti. app caiions of on zing rad aton in postha^rest hand ng of fresh fruits and veqetabes Food Technology June 19a6: Karel, M Rad aton preservation ol foods. "ft nc ples of Food Science". Part ll. Fenf ma (Ed.), sf lvlarcel Dekkef Inc., NY 11. Kilcast, D Food rradiation current problems and future poteniia. Intematlona Bi odeter ofation&biodeg fadat ar: Lagunas Solar, t\,4.c., Radiaton pro' cessing of foods: an ov rv ew of sc ent fic princ p- les.nd clrffent status. lournalof Food Prctection, 58(): Oson, D.G Scentific natus summary: rrradiation of food. Food Technology, 5(1)r Resu(ecclon, A.v.A., Galvez, F.C.F. Fetcher, 5.M. ve Misra, S K Consumer attitutes toward rrrad ated food:results of a new study. Jo urna of Food Protection, 58(): Saiin, M 199. Food lffadiation: A Gu debook. Technom c Plblishing Co. Inc. Lancaster, u.s.a. 16. TAEK, 00. hitp://wvwv.taek.gov.lrlf- 1. Alkan, H. 00. R.dyasyonla lte lzasyon ve biyolojik yiik kontro[]. httpi//www.gammapak. 17. Trltsch, G.L. 000 Food iffadiaiion. Nutri WHO, Safety and nutrition adequ- com/radyasyonlu %0STERlL dosyalar/jra-ton. Anonim 00. Grda Ernlama yoneimelio. acy of rr.diaied food. Word Health Organizaiion, Resmi Gazere Tadh: , sayt:4947. G neva.. Anon m, 00. http //www.gammapak.com/hakkimizda htm. 5 ye.e, hav we made progress. A government 19. Young, AL 00. Food irradauon: atter 4. 8uzby, J c. ve Roberts, T ER5 updaies u.s. foodborne disease costs for seven pathogens. FoodReview Sepi rnbefoctober 1996: 0-5 peepective. Environment. Scence And Po ution Research Internatiorla,l0(): KAERI. 00. International assesment on 5. eopur, U. ve Tamef, E G da afin radyasyonla wholesomeness of rradiated foods. m!hafaz. arr. DLinya Grda DergGi, Ocak 1994: re kr/f ood/english/f rame/new body,body /1-4lntro.him u,o.. o.*,o0, 87

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU

EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU EK-I EGZOZ GAZI EM SYON L M STASYONU YETK LEND RME PROTOKOL RNE PROTOKOL N KONUSU Madde 1: Bu protokol, 30/11/2013 tarih ve 28837 say l Resmi Gazete 'de yay mlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol ile Benzin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı