ile muhafazasr g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ile muhafazasr g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer"

Transkript

1 \9r onaylr bilimsel v".'4lidl Grdalann gama t$tnlarl ile muhafazasr Art. Gitr. zaler Gezgin nizmd ar ijzer ne etks konusundak arart rmalarda Yrd. Doq. Dr. Giirbiiz Giinet br:lyllk bf aar6 omus ve bu konudak k patent i.i U G da f,4nhendis Ei Bolllmll 1905 yrhnda.[nmdtrr no lu bu insi]z patenti; g da ar n, ozel kle tdhr ar n, radyoaktf kay naklarca ilrei lrn 5 gama srn ar na tab tltu duklar ozer rakd rde k mydsa katk ara qerek ka maddn uzun cdalann ka te ve griven gi'r saqlamak amacyla qama ve X rs nlar na marlrz b rak mas n kap yord! (Diehl,00) ikyap anarastrmaarda srn siire yiikse ka tede saklanab lec k r ni dd a ed - sayan 5 nlama teknolojsi, son y larda g da kay lam. ile eok Lrzun raf 6mrirlil g dalann iiretilebile nak hasta karda qdflien buyuk arts ie onem ceo dilsrinulmur ancak bekenen bu sonu! lde kazannr st r It n ama g da arda patojenik m kroor edilemediq nden ve nilkleer enerli ka6trtut!m a- qan zmalar tkin bn sekilde b dureblen soouk b r r n ollrtmasrndan do ay yaprlan :rattrrmalar gide slemd r. G da guven gin sag arna amac n n yanrnda I nlama irem gdaann rafomt]rerin uzat Ge i9mi5 u k lerde, Oze k e Anrerika B r es k mak e n de qetit ilr n erde kullanr maktad r. Bu D v tei nde, son ylllarda bliyilk artri gosteren q - maka ede s n amd n genel olarak g da muhala da kaynak zeh rlenme ve enleksiyon ar araltrrrna zas nda ku an m nceenmist r q vrelerin, sdn.yic, ve mevzuat g resm ku_ rum ar grda qllven iq saoaycretkin tekiololilern ABSTRACT arartrr masrna yonlend rmistn USDA taraf ndan yay nlandn brr cd rlmaya gdr, g da kayndk yedl Food irrad at on nvo ve5 exposure of foods ro paiojen (Canrpyobactef lel!n, Clostrdium perf' qamm and X rays to enhance qlia ty afd safety ringens, E Co iol57 H7, Lneria monocytogenes, o1loods. Occunence of h qher ncldenc of food Sa mone a, Staphylococcus aureus ve Toxop asma I.r. p r."." 1.ir. ro,. rp I rr ad a.,or gond "< )AB.D'de her sene yaka5k, a 1, been an impoarant toolto prevent these dlseases. rn yon arasr hasta k vakas na sebebiy t vermekte lrrad aton s a co d pfocess rhat can kil pathoge ve yatratrr J 9uu r tnn olrnrlrne ve Duyur ero nc micloorqansms in foods effectvey Besdes nomk kaypara yol aemaktadrr. (Buzby ve Roberts, 1996) Bu ver re gereek est rilen istatnik used for assurance of food safety, rradiatonisa so Lrsed to increase storage f and inrprove qua ity of var ety of foods We rev wed th usage m 5 ve boyle.e sk brteknkoan srf ama tekrdr ler ieik seneerde hrza artan zararara i9afet el- of rradidtio n food preservation I th s paper gilnd me 9e m 5Ur 1. GtRtS G da rr nlama; bastce, qrdalar n pozitf v ne gatf yilker o usturabiecek derecede iyon ze ed ci i n kaynak aflna mar!z b rak lmas d r (O son, 1998). Gda tlnamanrn tarhi 1895'de Roent_ qen'ln X 5nLarnr ketfetrnes ve 1896'da Becq! ere'ln radyoaktviteyi bulma5 na kaddr uzan I BLr kesiferle beraber yon ze d ci 5 n ann canlr orgaatr' OZ I eraa -nratrr zoor. ISINLAMA KAYNAKLARI VE ETKi MEKANiZMALARI G da r! nlamd kaynakar; radyoaktlj kaynakdr ve elektr k e cd 6an makinalar o mak uzere ik ye gruba ayr ab ir. Radyoaktif kaynaklar; kapa Koball-60 (co'') ve Sezyum 17 (Cs]]r) radyonuk it kaynak ar nrn yayd 0r qama rt nlar, e ktrik ca ts ranar i5e 5 MeV ve daha dilsuk enerjil nrakne

2 @IDl Hakem onayt bilimsel yazr ) kaynakl X srnar veya 10 MeV ve daha dijtrlk dan mikroorqanizma ar a, enzimere yada krtik nerlde Ca tan elektron h zland rcraf oab mektedir (Olson, 1998). Bu kaynakardan endrlstrid kimyasal bao ann krr hnas na yol alarak br tak m bi eriklerl etk leserek molekrll erin yaps ndaki en yaysrn olarak ku an an ise, co''dr WHo, serbesi rad kalerin ousmasrna veya moekijllerin 1994). Co' kaynak gama rn ar nrn grda endiinris nde tefc h edilmes nin sebebi, penetrasyon yani yada indireki eikide se gama rnlar nrn d rekt et parealannras na sebep olur (Satin, 199). Kimyasal maddelerden gelebilme oze likerinin kuwetio ksi sonucu olusan reaktf b e5ikler grdada deoit k mand (Erkmen, 000) Co"'rn dezavantajl.n ise b leren ene feaksiyona girefek 9rn amada ede edien sonucu odaya koyab mektedir (Karel, 1975) siirek blr radyoaktf kaynak omasr dolaysryla X 5 n ar q bi istend gi zaman acr p kapanma ozel - oin n olmamas ve s, y g bi kea b r yanlanma. ISINLAMA UYGULAMALARI 0mriine sah p olmas sebebiye kaynadrn zaman a rn ama teknioi, grdala b rcok farkh arnaca t0kenmes ve yenierae gerekli Einin bulunmas uyguanab mektedir. Baslca lygulamaar se; beyazve k m zret, balk ve baharatarda hiyenjka olarak dzetenebilir (Kilcast, D. 199s). Co60, fadyoaktl omayan doda Co$'!n ndtronara bombaf llte ve dayanma sllresin n yrlkselu mesi, meyve ve d man sonucu eld ed mekte o up nijkeer sana tahrl g bi tanm iirijn erinde bbcekerle mrjcadele, y nin bir yan rlrlinli deoild r D ger bir gama srn patates ve sogan q bi rlrllnlerde filizennrenin enge lenmesi, hasat sonrasrnda mel,^r'e er n ogun ar- kayna0 oan csr7, nilkeer reaktorlerdeki kullanrlmeyaki qubukann n tekrar lenmesylede edii ma srlr lerin uzat mae doiaybyla daha lzun srlre sak anabi me erin in saoanmas ve sooutmaya mekted rler. lvlallyet daha diigiik olmanna raqm n, hem nrlkleer nerj ka 'tr levreerin eertiri qerek duyu madan uzun sijre dayanab en rgrnlanarak steri zasyona uorat m 9 g dalar n Uretilm s lerihem de nilkleersantra er n giderek az. ryorolmas, doayrsyla bu eubuklann da srn drsayda bulunabilmeeri sebebyle Csr7 g da E nlamada ter- ve tavlrk Ur(jn eri ie n daha Cok srl proseslef tercih olarak srr anabi r (WHO, 1994). GdnUmilzde et c h ed lmernektedir (Sat n, 199). d mekte, fakat bu ydntemler rlrunrln s merkezinde ve urrln boyunca gerek scak rkara gk la- Grda rr nlamada kullanrlan b r d deryontem se eektron hzandrrcrlardrr. E klron hzlandrrcrladamadrq ndan mikrobiyal riskler konuslrnda g rekl ede ed en enerjnin ndfuz etme 6ze lig z.yrf old!0rndan, uygulamalanr yijzey etklsnin arzu' homol n b r nrlfuz soz konusu odudundan bu rsk gllven iq sagayamamaktadrrar Oysa rrnamada land dr ijrllnlerle srnri drr. iz n ver en maks mum ortadan ka kmaktad r (Sdtin, 199). Bdceklerle ene! seviyesi ola n 10 Mev'de h E and nlrn Ls elekt mrlcadele ve karantjna uyg! anralar nda, 1984 de ronl.nn geqis dernlioi 8 cm kadard r lklcast, etien dibromid gaz nrn yasaklanmasrya birlkte bir 1995). Elektron hrzandrrrc lar, Fransa'da ticarioa alrk o usmu5, ve D nlama bu aianda, 6ze like tropik mey.r'eler n r nmesinde ku an rr ha e gelm t- rak donrnutavuk ve kurbaga et nin srn anmas n- da, A.B.D. k m zrve beyaz et ijrllnlefinde barary tir (Kader, 1986). Bu alanda srcak su ve soouk hava uygu amalar nrn yan sra metl bromid ve benze- la ku an maktadrr. (Lagunas Soar, 1995). Aynl zamanda bu qnlar n uygulama alan ar; haz r gf r k myasa lar n kulanrmr v bu t knikerln kombinasyon ar gib a ternatflefde bul!nmaka berab r da arda yrjzey kontam nasyonunun enge enmesi, bir konveydr ijzer ndekitahrllann veya bahar.tlar n [j[in yepazes oarak bakarsak h!bri rrnlama ka srnlanmasr o nrak Llzer eesit end iriiebi mekred r dar genit kulanrm a an na sah p d g ld r (Kader, (Saiin, 199). Bu ydntemin n onem avantajr. c 1986). Irrnama sayeslnde, ijruner, aternatf proseslerin zorun u krldrg tek de ye5 ken de6il, ol- hazrn nendig zaman alr p kapanab mesi. boyle ce radyasyon teh kesine sebep olmanrasrdrr (K- qun ast ktan lonra top anabilmekte, boyece dooal can, 1995). oarak olgun atm s daha ezzetli ve ka te iirijn er Itnlamanrn etkis teme oarak ki mekanzma ede edilrnekt d r. Ornek vermek gerekirse t nlarna y6ntenr yle, H.w. i'den Amerika'yadaeia o- e agkanm6trr: fziksel (direkt) etk ve kmyasal (indirekt) etkl Fiz kse etkde gama 19 nlar dogrlr- gun asmrs olmasrna raomen bdcek ve yumurtalar o."-o-unro* 18

3 i"*_. onaylr bilimsel y".' 4iIDA n Cermeyen papaya ve diqer tropik m yv lerin jt haldtr rntmkiln olnraktad r (D eh, 00) F liz n men n on enmesinde se, dze k e ha5ama vb a lernatf ybntemler n duylsa oze iker a!s ndan i5 lenmeyen deo 5 rn ere yol a(trq pat:tes ve sooan q b urln erde dijsilk dozarda 6 nlama yeter o maktad r (satin, 199). Gda inlama iremnin kullanrm, araalnda A B.D, Fransa, Kanada, ng ter g b ge sm s! ke er d bulunan brcok nkede eetl iirlin er En onrylanm str (Tablo 1). Tablo I d belrtilen ri ke ere ave olarak t n ama proses nin onayland Er r:lk ler aras nda H rydtistan, Rlrsya Fed rasyon! ve Ukrayna da blrllrnnraktad r. 19 nlamada uygu andcak doz sin dndcak I da n n b egenlerine (nem, yao, protein, karbonhid' rat), srn ama anrndak s cakhk ve atmosferin bile- 9en er ne (6zell kle o, qer 0 ne) ve ri nlama h zrna gore deos b mektedir (Kdre, 1975) Gene ke kur! yada., nem i q dalafa lyg!lanacak 5 n am! doz! taze v su! ra d!s!k qdaara gore daha Jdzdd r. ornegin, meyve ve s bzelerde yakar k %80-95 oran nda s! ve hucr boi ukldanda top am hacm n orta dmd %0 si kadar oksijen b! un duqlrndan, brlyilk miklarda s! ve O, bazh serbe5t rad ka out!r,doaysryd rnam.nnetkni0 ariar (Kader, 1986) Buna b naen her gda grlbund! Tablo l. Alfabetik sna ile rlrnlamanrn onaylanddl iilkelerden baz'lan ve onaylanan triin tayrlan, (KAERI,00) Cn 84i u,0". o.*.* onaylanan Ulkeler onaylanan iiriin iayrsr iiriin sayrsl I! 5l l6 t8 la uriye t t l 5 fdrk dmaqlar cn klr an ablec k doz ara klar stdndartara belr nm ttir. Tablo. ve Tab o.'de sra5yla r:lkemiz Gda l!nlama Yonetmeig ve FDA nrn b llred g 5 nrrar yer! rnaktad r. Standart ve yonetrne klerd," bel rtilen b! s n rar tama men grdan n k. iiesi e g lid r Yan 5teri lrrlf e de etme arnacyla bu dozlar I as mdsrdur!mlrnda 15nlamd irem gdaard. ka iie dilslltline 5ebep oab mekte ve b6yec qrdanf pazaranmas ve tilketc r tar.frndan orqanoeptik oarak kab! ed eb I rl0 o Lrmsuz ydnde etkienmekte d r (Trits.h, 000) Tlrk G da s n ama Yonetme 0, lk o arak 6 Kas m 1999'da Resm Gazete'de yayrn an mri v k deqtk k 1s Ekm 00'de gerreke5trlmsir Ydnetm k taboda belirt len doz sn ridmar na ek oarakr grda rnadderin n srn anmas ndak esas ve usu er, qda srnama t 5sernn kur! mar, srn lanm s g da ar n pazaranmas ve bu r e'n ere iltkf i5an5, te5cl, isthdam, kontrol, denetm, tha lal ve ihracata da r esas ve Lrsu er icern-rekted r. 00'de yapran deqi5 klik uyar nca ydnetme dln, tbb gdzetm atrndaki ner gday! ihtya( dlyan h!n. ar ic n haz r anan q dalar kapsanrad 0r oze I k e be.t mi91r. Yonetme i0 n haz rldnmdsr, 560 Sayr Grdalar n Uret m, Tuket mive Denetenrnesne Ddir Kan!n Htikrniinde Kararnarnenrn 4,5,6,1,1,1\e 15 maddeleri 690 say LrTnrkye Atom Enerls KurumLr Kdnununun 4 ve 10 rnadderindeki hukum er ne dayand r maktad r (Anon m, 00) Tnrkiye'de bir lcar diqeriara5t r ma amaeroarak(a 5an kiadet snamate5sib!-!nmaktad r Tcar olarak ea san less qerkez koy de 1994 yr nda klrru mustur ve klynrk oarak 101 PBq ( C)kapastel, rneta tek nde cft kapsr:l ij Co5! radyoaktf kaynaka rn r k! an maktad rlanonirn,00) Buftrma, trbbimazeme ve q da 5rn ama a an ar nda faa yet goste r rken (Anonim, 00), d oertess drartrrna amaeolarak kurlrldf Ank.r. dak TAEK (Tijrk y Atom Enertrs K!rumu)bnnyesinded r TAEK, 1956 yln da Atom Enerlis Komsyonu Gene Sekretedqi oarak kur!an, 198 y ndd ise Bdsbdkan a bag L oarakyen den yaprldnan resm bir kurum ollrp; q - da 5rn arna tesslerine sans verme, grd ar n 5n dnp rrnlanmader, 5rn andrysa hanqi dozdrda! n and q na da r analz er gerceklestirmek, t n a-

4 @IDA Hakem onayt, bitimse!) Tablo. Tiirk crda l$rnlama Ydnetmelidi'ne giire grda gruplannda belirli teknoloiik ama(lara g6re uygulanmasrna izin verilen rtrnlama dozlan.(anonim, 00) GLDA GRUBU Grup 1 Soaanlar, kdkerve Wmruar Grlp Taze rneyle sebzeer Grup I Hububat, 6diitiilmil5 hububat iirilnler, kabuk u yemisler, yaol tohlm ar, AN4AC Depolama sras nda f izlenme, cimenmeve tomlrcuklanmiry dn emek a) Ol9rnlasmay gecikt rnrek b) Boceklenmey dn emek c) Rai omriinii uzatrnak a) Bo.eklenmey dn emek b) N4 kroorqanizmalan azaltmak c) Rai ornri!nil uzatrnak DoZ lkcy) \4 nimlm Maksimurn ($ 0, ',5 ' 5,0 crlp 4 qiq balk kablku d-"niz hq'vanlar ve bunlar n dond!r!lm!t, donduru mu5 a) Bazr patotenik m kroorqanlzmalan azaltmak b)raf ornfun uzatnrak c) Paraziter enfegyon ar n kontro i-i (x) (XX) 5,0,4 Gflp 5 Kanatl, k rn z et ie bunlarn ilrilner (tae veya baharallar, krr! ot ar, qe5nier a) Bazrpatolenik m kroorganizmiian azaltmak b) Raf ornrun uzatnrak c) Parazit r nfeksyon ar n kontro u a) Bazr patolenik m krcorganizmalan azaltmak b)boceklefmey dn emek (x) (XX) (x) J,A,0 10,0(LXX) Grup 7 Ha),r'ansa orijn a) Bdceklenmey df emek (X) Mrntnun dd deet1 t)ell tr zatatl aryanrzna En bel eaebrh (Xl) Mininrn doz dueyj gtdann ht]'entk Laketnr t{rin ede.ek dlzelde belilenebiln l/"\, 1a kc nn izetiatleh nakinm. az dazetlei, gdanh tiiatthdeki iiinon ve nakintn.]d analanat 1a kgyj atnard.ak tekikje uygulann ma lesslernin radyasyon gllv n i0 ve rinlama proses kontro ii glbi gorevlerin n yan sra nsan saol0r ve Cevren n radyrsyondrn koflrnmae, rad' yoaktf maddeler ve radyasyon chazarn bulun duran tesiserin v nrikle r reaktorerin denetennres ein LrygLranacak yasa, tnzlik v ydnetme k lern haz rlanmasr ve ha k n nrikleer en rj e igil kon! arda doqru, eksiksiz ve tarafsz b gilend ril' m sl gb qorevleri de b!l!nmaktadrr (TAEK, 00) TAEK' ait arart rrna arnac ster izasyon 1esls se 199: yrlnda kur!lnr!st!r (A kan, 00). 4. ISINTAMANIN GUVENLi6i VE TUKETIGI PERSPEKTiFi Gama rrnlan ne kadar yilksek dozda uygu d n rsa lygulansrn grdalarddyoaktf ha e get rmez ler (lont FAO/IAEA.,WHO StLrdy Group, 1999) Y0netme ike e belflenen doz s n rar daha once de be didiq gib tamam n grdan n ka itesin du grlren doz s nrran oarak tespit edilrni5t r Ozel kle son:5yrdaa B D'de USDAve FDA'nrn yooln la ba aryla r! nlama proses nin g da endristrsivetop lurn saqlk ve refah cin rjnem odaya konulmustur. son 6 yrl ieersnde Amerika'da bu konudd onem admlar dtrlrnd oup, br devet kurumlr olan "Nationa Radation nformaton Centef'(Grda 15 nlama 8l gi Merkezi) kurulmur ve USDAtaranndan krrmrz et ve kijmes h.yvanr eternin tn' laimas,n sao kh oldlounu kabul eden yasa ya yrn anmrstrr (Young, 00). Gnnrjmiizde tijketcilern br krsmrn n hala gnama slemnin qdaar radyodktf ha e get rebileceqin zann tmeer v bir tak m nijk eer enerji karsrt qrupar n bu konudak faa iyetler sonuc! nnamann kabul edilebiliriq u,o" " o.*,o0, ]85

5 (g!n onaylr bilimsel yaz' 4IDf Tablo. A.g.D'de FDA (Food and Drug Administration) tarafrndan kabul edilen iyonize edici rgrnlama uygulamalafl (olson, 1998). U{in Buqday, buoday unu Enz m e(kurutulmut Otlar Baharatar Taze veya donmur kiirnes hay,vanlar Donmus ve pakellenrnir etlef Sodut! mu5 cia et er Dond!r!lmur q0 etler ' sade.e NASA uay ptagtanlad idn gecetli Doz (kcy) Amat 0,-0,5 Bdcekerle mlcadele 0,050,15 F izlenrneyidn erne 0,-0,1 Trich nella spirals kontro il En fazla 10 [,4 krobiya kontrc En fazla 1 Bdcek erle milcad le ve o qun asmay gecikirme En fazla 1 Bocekerle milcadele En fazla :! lvlikrobiya konlrol En fazla l0 [4ikrobya kontrol En fazla 0 N4ikrob yal kontrol En fazla Mikrcbyalkontrol Er az 44 steriizasyon 5 5a monela kontrolii Enlaza 4,5 N,likrob yal kontrol t faza] N4ikrob yal kontrol r t r h naz arzuanan s v y ye uasmarn5tr (Young, ye loksin eriyok ehedlqin savlrnmlrgarve her ik 00). Oysa 15 nlama kor, UsLr, 5 md y kadaf ilrer nde en (ok aragt rma ve lalsma yap lm 5 g da n n o umsuz yonde tkilend 0i savyla toplumu ik- qrup da b! pros ser sonuc!nda grdalar n ezzet prosesid r v 5u an uygu andn b r Cok ybntemden na etmeye ca sm slard r (Sat n, 199). Pasteulun daha qrjven oldlqlr da blr ealsmaara spatlanm st r (Satin, 199) Budurum,tilketcinn billn! deyse h rk s taranndan kabul edilmi5 ve yaygrn 1860 arda teme ni att0, buglln faydaarr nere lend rilmes nin ne kadar on m i b,r un5ur o du0u olarak ku lan lan b r ydntem olan pastdrizasyon, n! gostermektedir. tliketci gruparnrn engeleme ea gmalar sonucu Yaka5k 100 y kadar onc, panorizasyonlnancak bundan 60 sene sonra yan 190'lerde yayqrn hale qelebimirtir (satin, 199). kulanrmnr qeciktren sebepler ne tesaduftij. ki fjt*til'*,i**+*hh*t cda srn arna halen kstl olarakulanrlyor ol' sa da, t nrdiye kadar y.prlme olan tilketci ara$ F ma ar gosterm 5t r ki, konu ie g billnce u a5mr5 tuketic er daha yriksek Llcret 0demek pahasrna f\7rroii"-c \\ \/./t srnanmrr qrdalan terch etme eoi m gdstermekied ner (Sai n, 199). 1994'de At anta boges nd "qr.-."qlt I dl t t ds. bal Len en- old-- ly7 rerek snllrn ek5 meden koklsmas fa yo a!acao nrsavunmlrslar, s n ama karttlar da benzer posta yoluya g r! kest rilen b r anket n sonuclar- gore, tijketcilerin %7 slrr nlamadan haberdar 5ek de rsnlamanrn bozu mus grddlar maskelemekna cin ku an acag ve fayda I rnikroorqan znralan d- omaka beraber, bu grubun %87,s' bu konuda durerek zararl mikroorgan zma ann gelirmesi n yeteri bilgye sahp olmad klafln be irtmiserd r uygun ortarn olusturacagr ddiasyld ortaya crkm6 (ResLrrreccon ve ark., 1995). "l9nanm6 glda tilketir m sin z?" sorusuna lse %45 ev t yan trn ve ard r (sdtin, 199). O yrllarda panbrzasyon karttlan aynca bu slemin sutun kompozisyonlnur rken, %19 tuketmeyeceoin, ka an %6 se kararsiz o dlreunu be irtmitt I Arast rmac ar bu so bozduounu, enzm ve hormonldra zardr v rerek s0ttek "ya9am'r oldtjrdrlqilnil ve besn deqerin n!!lann, tilketic ere 6 n anrnr5 i, ba[k ve beyaz durilrdil0ilnrler srlrerek, bir anlamda farkrnda et ijrdnler tiiketme olanaq slrnlrldlrglr takd rde o madan gunurnuzde srn anm 9 g da arrn doqalolmad q ydnllnde ollrsan yan 9 imajrn temelin at- n savunmurard r (Res!rreccion ve ark., 1995). daha o umlu yan lar e de ediecedine saret tlq mrslard r. Hem pasiorzasyon karitar hem de rr n Hatta Tayvan'da yerel bir et ijrijnijnlrn satsrnda lama kdrstlaribenzersek lde bu slern,"r n bakteri- yaprld q qib, 9rn anan rlrllnlerin uzerine LlriinLin 86 o"" -o-*,0*

6 {IDA Hakem onayl bilimsel yazr ) tn andrg nr gosteren "radura" sembolinijn (5ek I 1) yan era bu iirilnll neden r! nland 0r ve 6rnlanmamlr b nz rlefin n ne g biriskertasrd 0rbelrtillr se, hem trlketiciler n bu konudak bilqsi hem de Srn anmrs r.l Un er n terc h ed me oran artacakt r (Saiin, 199). 5, SONUC Grdalar n r! nlanmasr konusunda yaprlrn 5 cok sayda bl msel arattrrma gdstemrist r kl, srnama prosesi, dzellikle g da gijvenlig ags ndan oldukca dner. i bir araqt r. Bu proses n gr:lven lir 0i se; Ljs DA, FDA, FSiS, IAEA, FAO, WHO g bi bir eok ba- Ermsz ve itibafl kuru utun aw ayn ealtmaanya onayanmrt, g da ann kalite ve grivenlioin n muha fazasndak etkisi ortaya konulmuttur. Yukanda Tablo 1'de de gdd d 0 g bi E nlama b I qok [ilkede fiilen uygu anan birydntemdir. Yaprlan birtakm anketerin de gdsterdiolg biie nlamaf n tijk ' ticye door! sek lde an at mas durumunda, kabul edilebillri0 konuslrnda 0nern bir probem yas.nmayacaktr. Etkin ve dogru tantrrn sayesinde bu ydntenr tijketcilerce daha f.zla kabu goreceg n den, hem uygu anan L] ke sayrs nda hem de iir0n cesit lio nde adrs olacak, hem de talep artrgyla rt nlanme rlriin er raflardaki yerinl alarak brjtiln iiiketic ler ie n ulas labilir h:le gelecektir. uzun vade de ise; grda kaynakl rahatszhklarda dnemi bir azalma saqlanacak, bdy ece 15 gil(n ve g da kayp' lafin n azalrnag yanrnda tedavi ve ibbl masraflarn da aza masrya onem olride ekonor. k kazanclar elde edilecektir. 6. D eh, J F. 00. Food iradiation-past,present and future. Radtion Physics and Chemistry 7. Erkrnen, o Ka tel ve grjvenli grda ijrct m iein rt nlama ydntemi. Dnnya Grda Dergisi. 5ubat 000: Jont FAO,4AEAATVHO Study Group, 1999 wholesomeness of food iffadiated wih doses above 10 kcy. WHo techn ca repoir series:890 Geneva. 9. Kader, A.A Potenti. app caiions of on zing rad aton in postha^rest hand ng of fresh fruits and veqetabes Food Technology June 19a6: Karel, M Rad aton preservation ol foods. "ft nc ples of Food Science". Part ll. Fenf ma (Ed.), sf lvlarcel Dekkef Inc., NY 11. Kilcast, D Food rradiation current problems and future poteniia. Intematlona Bi odeter ofation&biodeg fadat ar: Lagunas Solar, t\,4.c., Radiaton pro' cessing of foods: an ov rv ew of sc ent fic princ p- les.nd clrffent status. lournalof Food Prctection, 58(): Oson, D.G Scentific natus summary: rrradiation of food. Food Technology, 5(1)r Resu(ecclon, A.v.A., Galvez, F.C.F. Fetcher, 5.M. ve Misra, S K Consumer attitutes toward rrrad ated food:results of a new study. Jo urna of Food Protection, 58(): Saiin, M 199. Food lffadiation: A Gu debook. Technom c Plblishing Co. Inc. Lancaster, u.s.a. 16. TAEK, 00. hitp://wvwv.taek.gov.lrlf- 1. Alkan, H. 00. R.dyasyonla lte lzasyon ve biyolojik yiik kontro[]. httpi//www.gammapak. 17. Trltsch, G.L. 000 Food iffadiaiion. Nutri WHO, Safety and nutrition adequ- com/radyasyonlu %0STERlL dosyalar/jra-ton. Anonim 00. Grda Ernlama yoneimelio. acy of rr.diaied food. Word Health Organizaiion, Resmi Gazere Tadh: , sayt:4947. G neva.. Anon m, 00. http //www.gammapak.com/hakkimizda htm. 5 ye.e, hav we made progress. A government 19. Young, AL 00. Food irradauon: atter 4. 8uzby, J c. ve Roberts, T ER5 updaies u.s. foodborne disease costs for seven pathogens. FoodReview Sepi rnbefoctober 1996: 0-5 peepective. Environment. Scence And Po ution Research Internatiorla,l0(): KAERI. 00. International assesment on 5. eopur, U. ve Tamef, E G da afin radyasyonla wholesomeness of rradiated foods. m!hafaz. arr. DLinya Grda DergGi, Ocak 1994: re kr/f ood/english/f rame/new body,body /1-4lntro.him u,o.. o.*,o0, 87

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı