A HM 2006 YILI KARARLARINDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A HM 2006 YILI KARARLARINDAN"

Transkript

1 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER

2 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN KONULARA GÖRE SEÇMELER Çeviren: Alper Can AYKAÇ Yaflam MADDE 2 Madde 2/I Polis karakolunda tutulan flüphelinin ölümü ve etkili soruflturma yürütmemek: ihlaller. OGNYANOVA ve CHOBAN / Bulgaristan, 46317/99, No 83 Askerlik görevini yapan askerin ölümü ve sonraki soruflturman n etkilili i: ATAMAN / Türkiye, 46252/99, No 85 fiüpheliyi kovalayan polis memurunun kazara flüpheliyi vurmas sonucu flüphelinin ölümü: ihlal yok. YAfiARO LU / Türkiye, 45900/99, No 87 Rus askerî komutan n n baflvuran n o lunu vurmaya yönelik talimat n n ard ndan, baflvuran n o lunun Çeçenistan da kayboluflu ve soruflturma sa lamamak: BAZORKINA / Rusya, 69481/01, No 88 Elveriflsiz t bbî bak m n mahkûmun kanama nedeniyle ölmesine yol açmas ve etkili bir soruflturma yürütmemek: TARARIYEVA / Rusya, 4353/03, No 92 Olumlu Yükümlülükler Suç örgütlerinin iflledi i cinayetlerde soruflturman n etkilili i: ih - lal yok. BAYRAK ve Di erleri / Türkiye, 42771/98, No 82 Uyuflturucu ba ml s n n yakalan fl ndan üç gün sonra ölümü ile ilgili soruflturman n etkilili i: SCAVUZZO-HAGER ve Di erleri / sviçre, 41773/98, No 83

3 1326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Yakalanma ifllemi sürerken flüphelinin bilincini yitirmesi karfl - s nda polisin tepkisi: ihlal yok. SCAVUZZO-HAGER ve Di erleri / sviçre, 41773/98, No 83 Polis operasyonu s ras nda yasad fl silahl örgütün üç üyesinin ölümü ile ilgili soruflturman n etkilili i: PERK ve Di erleri / Türkiye, 50739/99, No 84 Polis karakolundaki ay ltma hücresinde AIDS hastas n n ölümü: TAÏS / Fransa, 39922/03, No 87 Sezaryen bölümü taraf ndan yap lan do umun ard ndan, baflvuran eflinin ölümü ve o lunun ciddi sa l k sorunlar hakk nda etkili ve h zl soruflturma eksikli i: BYRZYKOWSKI / Polonya, 11562/05, No 87 Silahl kuvvetler taraf ndan may n döflenen ve köylüler taraf ndan otlak olarak kullan lan arazi çevresinde yetersiz güvenlik önlemleri: PAfiA ve ERKAN EROL / Türkiye, 51358/99, No 92 Madde 2/II Güç Kullan m Fazlas yla sars lm fl olan uyuflturucu ba ml s n n polisçe yakalan fl ndan üç gün sonra ölümü: SCAVUZZO-HAGER ve Di erleri / sviçre, 41773/98, No 83 Yasad fl silahl örgüte üye olan üç kiflinin, polis operasyonu s - ras nda ölümü: ihlal yok. PERK ve Di erleri / Türkiye, 50739/99, No 84 Rusya Devleti nin ajanlar taraf ndan Çeçenistan da ifllenen cinayetlerin ard ndan yürütülen elveriflsiz ceza soruflturmas : ESTAMIROV ve Di erleri / Rusya, 60272/00, No 90 LULUYEV ve Di erleri / Rusya, 69480/01, No 91 MADDE 3 flkence Polis memurlar n n kötü muamelesi ve soruflturman n etkilili i: MIKHEYEV / Rusya, 77617/01, No 82 MENESHEVA /Rusya, 59261/00, No 84 HÜSEY N ESEN /Türkiye, 49048/99, No 88 Polis nezaretinde iflkence: SHEYDAYEV / Rusya, 65859/01, No 92 nsanl k d fl ve onur k r c davran fl Verem hastas olan mahkûma yanl fl teflhis konmas ve mahkûmun elveriflsiz ortamlarda tutulmas : MELNIK / Ukrayna, 72286/01, No 84 Jinekolojik muayene yürütme çal flmalar ve polis nezaretinde tedavi: kabul edilemez / ihlal yok. DEVRIM TURAN / Türkiye, 879/02, No 84 stisnaî olarak, uzun süreli tutuklama: ihlal yok.

4 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1327 LÉGER / Fransa, 19324/02, No 85 Cezaevindeki kalabal k, yiyecek ile içecek eksikli i ve s n rlama: KADIµIS / Letonya (No. 2), 62393/00, No 86 Afl r kalabal k ve sa l ks z hapishanede tutulma: MAMEDOVA / Rusya, 7064/05, No 87 Hücre hapsindeki al koyman n uzat lmas : ihlal yok. RAMIREZ SANCHEZ / Fransa, 59450/00, No 88 Mahkûmu soyarak aramak: SALAH / Hollanda, 8196/02, No 88 BAYBAfiIN / Hollanda, 13600/02, No 88 Ak l hastal n n ve intihara e ilimin ortaya ç k fl na ra men kifliyi cezaevinde tutmaya devam etme: RIVIERE / Fransa, 33834/03, No 88 Yakalamadan hemen sonra a r derecede kötü davran fl, bunun ard ndan sa l k bak m n n eksikli i: BOICENCO / Moldova, 41088/05, No 88 Uyuflturucu kaçakç s n n yuttu u plastik kutu içindeki haplar n ortaya ç kar lmas amac yla, idarenin kaçakç y zorla kusturmas : ih - lal. JALLOH / Almanya, 54810/00, No 88 Tutukluluk koflullar ve t bbî bak m eksikli i: ihlaller. POPOV / Rusya, 26853/04, No 88 Gözalt süresinin uzat lmas koflullar na uymayacak nitelikte merkez polis hapishanesinde üç ayl k al konyma: KAJA / Yunanistan, 32927/03, No 88 Baflvuranlar n yak n n kaybolmas ndan dolay duyulan ac ve st rap ile etkili nitelikte soruflturma sa lamamak: BAZORKINA / Rusya, 69481/01, No 88 LULUYEV ve Di erleri / Rusya, 69480/01, No 91 Cezaevini ziyarete gelen aile bireylerinin soyularak aranmas : ih - lal yok. WAINWRIGHT / Birleflik Krall k, 12350/04, No 89 HIV tafl y c s ve sara hastas olan tutukluya nitelikli ve zamanl t bbî yard m sunma konusunda eksiklik: KHUDOBIN / Rusya, 59696/00, No 90 Befl yafl ndaki bir çocu un, yan nda ailesi olmad halde, bir yetiflkin merkezinde al konmas n n ard ndan s n r d fl edilifli: MUBILANZILA MAYEKA ve KA- NIKI MITUNGA / Belçika, 13178/03, No 90 Yurtd fl nda al konan ve daha sonra da s n r d fl edilen çocu un annesinin endiflesi: MUBILANZILA MAYEKA ve KA- NIKI MITUNGA / Belçika, 13178/03, No 90 Çocu a kötü muameleden suçlu bulunan kiflilere en alt s n r-

5 1328 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 dan ceza tayini ve cezan n ertelemesi: OKKALI / Türkiye, 52067/99, No 90 Dâhiliye ameliyat ndan ç kan mahkûmun kelepçelenmesi ve iki gün sonras nda standart cezaevi arac yla tafl nmas : TARARIYEVA / Rusya, 4353/03, No 92 Ak l hastal klar hastanesinde al konma s ras nda kötü muamele ve bu konu hakk nda tam ve etkili bir soruflturma yürütmemek: i h l a l yok/ FILIP / Romanya, 41124/02, No 92 Göstericileri da tmak amac yla biber spreyi olarak da bilinen göz yaflart c gaz kullan m : ihlal yok. OYA ATAMAN / Türkiye, 74552/01, No 92 Elveriflsiz boyuttaki hücre hapsi odas nda uzun süreyle tutulma: S n r d fl CENBAUER / H rvatistan, 73786/01 Hepatit C hastas olan ve harki o lu olan baflvuran n Cezayir e s n r d fl edilmesi: ihlal yok. AOULMI / Fransa, 50278/99, No 82 Befl yafl ndaki çocu un ailesi olmadan s n r d fl edilmesi içerisindeki koflullar: MUBILANZILA MAYEKA ve KA- NIKI MITUNGA / Belçika, 13178/03, No 90 Suçlular n iadesi Peru Hükümetinden güvence elde edilmesinin ard ndan baflvuran n Peru ya iadesi: ihlal yok. OLAECHEA CAHUAS / spanya, 24668/03, No 88 MADDE 5 Madde 5/I Özgürlükten Yoksunluk Baflvuran n yakalanmas na iliflkin kay tlar n eksikli i ve usule iliflkin teminatlar ihmal eden yarg - c n emri ile befl günlük al koyma: ih - lal. MENESHEVA / Rusya, 59261/00, No 84 stisnaî olarak uzunca bir süre boyunca baflvuran n keyfen al - konmas na devam edildi i iddias : ih - lal yok. LÉGER / Fransa, 19324/02, No 85 Befl yafl ndaki bir yabanc - n n, yetiflkinlere yönelik yasad fl göçmenler merkezinde ailesi olmaks z n al konmas : MUBILANZILA MAYEKA ve KA- NIKI MITUNGA / Belçika, 13178/03, No 90 Hukuken yakalama ve gözalt Yarg lama öncesinde al koyman n kendili inden uzat lmas : ih - lal. SVIPSTA / Letonya, 66820/01, No 84 Yeterli nedenler olmaks z n al koyma emri; zorlay c tedbirlere daha az a rl k verme gere i duymamak: AMBRUSZKIEWICZ / Polonya, 38797/03, No 86

6 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1329 Hukuka uygun bir emir olmaks z n tutuklulu un uzat lmas : BOICENCO / Moldova, 41088/05, No 88 Çeçenistan da kaydedilmeyen ve bildirilmeyen al koyma: BAZORKINA / Rusya, 69481/01, No 88 LULUYEV ve Di erleri / Rusya, 69480/01, No 91 Yerel mevzuata ayk r biçimde ak l hastal klar hastanesine gerekçesiz gönderme: FILIP / Romanya, 41124/02, No 92 Mahkûmiyet karar sonras Amiri taraf ndan istihbarat teflkilat üyesine yüklenen disiplin cezas niteli inde ev hapsi: DACOSTA SILVA / spanya, 69966/01, No 91 zinsiz ülkeye giriflin önlenmesi S nmac n n geçici kabul almas ndan sonra bekleme merkezinde yedi günlük al koyma: i h l a l yok. SAADI / Birleflik Krall k, 13229/03, No 88 Madde 5/II Yakalama nedenine dair bilgilenme Geçici kabul alan s nmac n n bekleme merkezindeki al konmas n n nedenleri hakk nda bilgilendirilme hususundaki 76 saatlik gecikme: SAADI / Birleflik Krall k, 13229/03, No 88 Madde 5/III Yarg lama gücüne sahip Yarg ç ya da baflka bir görevli Tutuklama emri veren savc - n n ba ms zl : JASÍNSKI / Polonya, 30865/96, No 82 Derhal yarg ç ya da baflka bir görevli önüne ç kar lma On befl gün sonra, fakat gözalt emrine karfl temyizin duyulmas ndan önce sal verme: HARKMANN / Estonya, 2192/03, No 88 Yarg lama sürerken sal verme Tasarlanm fl sald r larla isnat edilen kiflilerin yakalanmas n n ve al konmas n n hukukîli ini inceleyen mahkeme önünde kefalet hükümlerinin uygulanamamas : ihlal yok. Tutuklama McKAY / Birleflik Krall k, 543/03, No 90 Kendili inden tutuklamaya yönelik uygulama: BOICENCO / Moldova, 41088/05, No 88 Yarg lama öncesi al koyman n uzunlu u lgili ve yeterli nedenler olmadan makul olmayan uzunluktaki yarg lama öncesi al koyma: HÜSEY N ESEN / Türkiye, 49048/99, No 88 Uluslararas terörizm ba lam nda uzun süreli tutuklama (befl y l alt ay): ihlal yok. CHRAIDI / Almanya, 65655/01, No 90 Organize suç örgütü taraf ndan uyuflturucu kaçakç l ve ithali nedeniyle aç lan yarg lama ifllemle-

7 1330 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 rinden önce befl y l süren al koyma: ADAMIAK / Polonya, 20758/03, No 92 Madde 5/IV Al koyman n hukukîli inin yeniden gözden geçirilmesi Yeterli nedenler olmadan yarg lama öncesinde al koymay uzatma emri; soruflturma dosyas na eriflmeksizin savunma; mahkemeye sevkten sonra al koyman n hukukili- ini denetlemeye yönelik elveriflli yarg sal bir çarenin eksikli i: SVIPSTA / Letonya, 66820/01, No 84 Baflvuran n al konmas ndaki özel koflullardan dolay sal verilmeyi rica etmek ve dan flmanl k hizmeti almak amac yla sunulan duruflmaya kat lma isteminin reddi: MAMEDOVA / Rusya, 7064/05, No 87 fllemleri bafllatma Al koyman n hukukili inin yeniden gözden geçirilmesine yönelik yarg lama ifllemlerindeki adaletsizlik: ihlal FODALE / talya, 70148/01, No 87 Yarg lama öncesindeki al - koyman n hukukîli inin etkili bir biçimde incelenmesini sa layamama: HÜSEY N ESEN / Türkiye, 49048/99, No 88 Yeniden gözden geçirmenin h z T bbi nitellikteki al konmaya son verilip derhal tahliye edilmeye yönelik baflvurular n hiçbir zaman incelenmemesi: VAN GLABEKE / Fransa, 38287/02, No 84 Baflvuran n ak l hastal klar hastanesinde tutulmas n n hukukîli- inin h zl biçimde yeniden gözden geçirilmemesi: FILIP / Romanya, 41124/02, No 92 Yeniden gözden geçirmeye dair usule iliflkin teminatlar Baflvuran n al konmas ndaki özel koflullardan dolay sal verilmeyi rica etmek ve dan flmanl k hizmeti almak için duruflmaya kat lma isteminin reddi: MAMEDOVA / Rusya, 7064/05, No 87 Tazminat Madde 5/V Yerel hukuk uyar nca hukukî al koyma, 5. maddenin ihlali durumunda al koyma tazminat na yönelik bir yasal hüküm bulunmay fl : HARKMANN / Estonya, 2192/03, No 88 MADDE 6 Madde 6/I [medenî] Uygulanabilirlik Devlet ortaokulunun muhasebecisine yüklenen ek vergi olay n içeren yarg lama ifllemleri: Madde 6 uygulanabilir. MARTINIE / Fransa, 58675/00, No 85 Miras ifllemlerinin ard ndan mülkiyet kayd ndaki de ifliklikte gecikme: Madde 6 uygulanabilir. BUJ / H rvatistan, 24661/02, No 87

8 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1331 Etkin bahriye memuru ile onun komutan aras ndaki parasal uyuflmazl k: Madde 6 uygulanabilir de il. KANAYEV / Rusya, 43726/02, No 88 Baflka bir ülkede bafllanan uzman t p e itime devam hakk üzerinde uyuflmazl k: Madde 6 uygula - nabilir. KÖK / Türkiye, 1855/02, No 90 Bir araflt rma kuruluflunun baflkanl k görevinden al n p daha düflük seviyedeki bir göreve atama ile ilgili, bakanl k düzeyindeki disiplin kurulu önünde görülen ifllemler: Madde 6 uygulanabilir. STOJAKOVIC / Avusturya, 30003/02, No 91 Mahkemeye eriflim Babal n inkâr için mahkemeye eriflimin imkâns zl : MIZZI / Malta, 26111/02, No 82 Temyiz mahkemesine eriflmek için yeni zamanafl m süresinin yürürlü e girmesinin ard ndan bu tür bir temyiz isteminin reddi: MELNYK / Ukrayna, 23436/03, No 84 lgili hukuka farkl bir yorum kazand ran bakanl k talimatnamesinin kabulü sonucu bozulan kesin hükmün icra edilemezli i: SUKHOBOKOV / Rusya, 75470/01, No 85 Afl r miktardaki damga vergisini ödememek için aç lan davan n reddi: WEISSMAN / Romanya, 63945/00, No 86 Temyiz mahkemesinin kendi hükmünde dayand olgular n baflvuran taraf ndan aç kça belirtilmemesi nedeniyle, hukukî meselelere dair temyizin reddi: LIAKOPOULOU / Yunanistan, 20627/04, No 86 Yerel mahkemenin hukuk davas n incelememesi ve görünüfle göre bu dava dosyas n n kayb : DUBINSKAYA / Rusya, 4856/03, No 88 flçi sendikas n n taraf oldu- u toplu ifl sözleflmesine darbe vuran rekabet kurulu karar na karfl sendikan n yarg yoluna gidememesi: Hü - kümetçe sunulan tek tarafl bildirge - nin ard ndan Sözleflmenin 37/I.c. hükmü uyar nca düflürülmüfltür. SWEDISH TRANSPORT WOR- KERS UNION / sveç, 53507/99, No 88 Yabanc lar n çal flma izinlerinin reddi, sözlü duruflma ve niyetli çal flanlar n mahkemeye eriflimi: ih - lal. JURISIC ve COLLEGIUM MEH- RERAU / Avusturya, 62539/00, No 88 COORPLAN-JENNI GmbH ve HASCIC / Avusturya, 10523/02, No 88 Baflvuran n lehine olan kesin hükmün uygulanmas n n kanunen engellenmesi: JELIâIå / Bosna Hersek, 41183/02, No 90 Benzer davalarda Avrupa Mahkemelerinin hükmetti i miktarlardan önemli ölçüde düflük miktarlarda Anayasa Mahkemesinin hükmetti i tazminat: TOMA Iå / H rvatistan, 21753/02, No 90

9 1332 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Yoksul alacakl n n kendi lehine icraya baflvuramamas sonucunu do uran, icra ifllemlerine bafllaman n öncesinde gelen harç ödeme yükümlülü ü: APOSTOL / Gürcistan, 40765/02, No 91 Kamulaflt r lan mal n geri al - m davas açmak amac yla bütün müflterek maliklerin anlaflmas koflulunu arayan kural dolay s yla mahkemeye eriflememe: LUPAS ve Di erleri / Romanya, 1434/02, 35370/02, 1385/03, No 92 kinci Dünya Savafl s ras nda zorla çal flt rmaya iliflkin Leh-Alman Uzlaflma Vakf n n kuruluflundan önce do an talepler hakk nda mahkemeye eriflememe: WOÂ / Polonya, 22860/02 Adil yarg lanma Kamu muhasebecisine ek vergi yükleyen hükmün temyizi hakk nda, Hesap Mahkemesi önündeki yarg lama ifllemlerinde Dan fltay n konumu: ihlal MARTINIE / Fransa, 58675/00, No 85 Geçmifle ait yasan n uygulanmas ndan dolay yetersiz kalan kamulaflt rma bedeli: ihlal SCORDINO / talya (No. 1), 36813/97, No 85 Baflvuran taraf ndan bafllat - lan temyiz hükmünün ilgili ve önemli temellerinin yerel mahkemelerce incelenmemesi: PRONINA / Ukrayna, 63566/00, No 88 Kesin hükmün icra edilemeyifli ve bu hükmün yolsuz biçimde bozulmas : OFERTA PLUS S.R.L. / Moldova, 14385/04, No 92 Karfl l kl yarg lanma (Adversarial trial) Temyiz baflvurular n n ön kabul usulü içerisinde temyiz izninin reddi: ihlal yok. SALE / Fransa, 39765/04, No 84 Silahlar n eflitli i Dan fltay n müzakerelerinde hükümet komiserinin varl : MARTINIE / Fransa, 58675/00, No 85 Kamu savc s n n üçüncü taraf lehine ve baflvuran n aleyhine sundu u medenî hukuk talebinin baflar s z olmas sonucu, baflvuranca yap lan masraf n iadesine yönelik talebin reddi: STANKIEWICZ / Polonya, 46917/99, No 85 Alenî yarg lanma Kendisine karfl ek vergi yüklenen kamu muhasebecisinin Hesap Mahkemesi önünde alenî yarg lanmay talep edemeye ehil olmamas : MARTINIE / Fransa, 58675/00, No 85 Sözlü duruflma Disiplinlik nedenlerle görevden al n p, daha düflük seviyedeki bir göreve atanmaya iliflkin yarg lama ifllemleri içerisinde sözlü duruflman n eksikli i: ihlal STOJAKOVIC / Avusturya, 30003/02, No 91 Makul zaman Afl r uzun süren yarg lama ifllemlerinin ma durlar na yönelik tazminat imkân ba lam nda hükme-

10 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1333 dilen ödeneklerin gecikmesi ve miktar bak m ndan yetersiz oluflu: SCORDINO / talya (No. 1), 36813/97 ve talya ya iliflkin baflkaca 8 dava, No 85 Uluslararas çocuk kaçakç l - n önlemeye tedbirlerin yetersizli i: BIANCHI / sviçre, 7548/04, No 87 Afl r uzun süren yarg lama ifllemlerinin ma durlar na yönelik tazminat imkân ba lam nda al nan yerel kararlar n Sözleflme ile uyuflmay fl : SUKOBLJEVIC / H rvatistan, 5129/03, No 91 Ba ms z ve tarafs z mahkeme Savc l k makamlar nca al - nan ve yarg ya tafl nmas mümkün olmayan, özellefltirmenin yürürlü ünü durdurma karar : ZLÍNSAT, SPOL. S.R.O. / Bulgaristan, 57785/00, No 87 Madencilik hukukunun sorunlar n da içeren yarg lama ifllemlerinin bir taraf olan Dan fltay n üyesinin, Bakanl k bünyesinde madenlerden sorumlu kilit bir göreve atanmas : SACILOR-LORMINES / Fransa, 65411/01, No 91 Madencilik hukukunun sorunlar n içeren ayn yarg lama ifllemleri ba lam nda Dan fltay n dan flmanl k ve yarg lama ifllevlerinin bir arada bulunmas : ihlal yok. SACILOR-LORMINES / Fransa, 65411/01, No 91 Baflvuran n hasm ndan ödenek haricindeki çeflitli iyilikleri kabul eden mahkeme baflkan n n ve mahkemenin tarafs zl : BELUKHA v Ukrayna, 33949/02, No 91 Kamu görevlilerinin disiplin olaylar na bakan, Bakanl n temyiz kurulu divan niteli indedir. STOJAKOVIC / Avusturya, 30003/02, No 91 Hukukça kurulmufl mahkeme Yarg ç olmayan kiflilerin taraf olmalar na dair kurallara uygunsuzluk: FEDOTOVA / Rusya, 73225/01, No 85 Madde 6/I (cezaî) Uygulanabilirlik Ek vergi koymaya yönelik yarg lama ifllemleri: Madde 6 uygula - nabilir. Mahkemeye eriflim JUSSILA / Finlandiya, 73053/01, No 91 Temyizin kabul edilebilirli ine dair mahkemenin bir karar almay fl ve anlafl l r bir usulün eksikli i: HAJIYEV / Azerbaycan, 5548/03, No 91 Uluslararas hukuk kurallar n n ihlali sonucu u ran lan zarar için devletten giderim istemeye yönelik aç k bir hakk n olmad ve flüpheli NATO hava kuvvetlerinin savafl hali içerisinde say lmas n n zorunlu oldu u nedenleriyle yarg yetkisinin reddi: ihlal yok. MARKOVIC ve Di erleri / talya, 1398/03, No 92 Adil yarg lanma darenin kaçakç y zorla kusturmak yoluyla elde etti i plastik ku-

11 1334 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 tu içindeki haplar n kan t olarak kullan m : JALLOH / Almanya, 54810/00, No 88 Savunman n duruflmalara video ba lant s yla kat lmas : ihlal yok. MARCELLO VIOLA / talya, 45106/04, No 90 Avukat n yoklu unda ve 3. maddenin ihlali kapsam nda elde edilen kan tlar n kullan m : GÖÇMEN / Türkiye, 72000/01, No 90 Polis taraf ndan suça teflvik edilen kiflinin mahkûmiyeti: KHUDOBIN / Rusya, 59696/00, No 90 Denetleyici gözden geçirme iflleminin sonucu olarak, duruflma gününe ve bozulan mahkûmiyet karar na dair usulüne uygun biçimde tebli olunan baflvuran n ma dur statüsünün sona ermesi: ihlal yok. ZAYTSEV / Rusya, 22644/02, No 91 Temyiz mahkemesi taraf ndan hükmün gönderilmesi aflamas nda suç isnad n n, suça ifltirak olarak de ifltirilmesi: MATTEI / Fransa, 34043/02, No 92 Silahlar n eflitli i Sivil hizmetlinin ordudan ç - kar lmas n onayan hükme temel oluflturan Savunma Bakanl n n dava dosyas ndaki belgelerin baflvurana iletilmemesi: AKSOY (ERO LU) / Türkiye, 59741/00, No 90 Alenî yarg lanma Savunman taraf ndan talep edilen seri yarg lama usulü uyar nca mahkemelerdeki ve temyiz mahkemelerindeki duruflmalar n kapal yap lmas : ihlal yok. HERMI / talya, 18114/02, No 90 Baflvuran n mahkûmiyetinin temyiz mahkemesi taraf ndan artt - r ld s rada, kamera kay tlar na gö - re baflvuran n ya da onun avukat n n mahkemede bulunmamas : Sözlü duruflma CSIKÓS / Macaristan, 37251/04, No 92 Temyiz duruflmas na ça r - lan savunman n duruflmaya kat lmamas ve makamlar n bu durumu, savunman n kat lma hakk ndan feragat olarak de erlendirmesi: i h l a l yok. HERMI / talya, 18114/02, No 90 Sözlü duruflma olmaks z n yüklenen ek vergi: ihlal yok Makul zaman JUSSILA / Finlandiya, 73053/01, No 91 Hesaba kat lmas gereken süreç: san n kaçak olarak geçirdi i yarg lama ifllemlerinin bir k sm : ih - lal. VAY Ç / Türkiye, 18078/02, No 87 Ba ms z ve tarafs z mahkeme Savunma avukat n n mahkemeye sayg s zl k yapt na, sayg s zl - a u rayan yarg çlar taraf ndan karar verilmesi ve avukat n suçlu bulundu u an yarg çlar n vurgulu bir dil kullanmalar : KYPRIANOU / Güney K br s, 73797/01, No 82

12 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1335 Baflvuran n tahliye dilekçelerini ço u f rsatta karara ba layan yarg c n tarafs zl : ihlal yok. JASÍNSKI / Polonya, 30865/96, No 82 Ceza yarg lamas nda bir sivili yarg layan askerî mahkemenin ba- ms zl ve tarafs zl : ERG N / Türkiye (No. 6), 47533/99, No 86 Madde 6/II Masumiyet karinesi Mahkûm edilen kiflinin masumiyeti sonucunu do uran kan t eksikli i nedeniyle bozulan hapis cezas ndan ötürü tazminat: PUIG PANELLA / spanya, 1483/02, No 85 Baflvuran n ofisinin aranmas n n ve psikolojik bilginin ifflaat n n hukukîli i: PANTELEYENKO / Ukrayna, 11901/02, No 87 Savc l k tan n n ifade vermemesinden dolay gelen beraat n ard ndan savunma giderlerini ödemeyi reddeden yarg c n yorumu: ih - lal. YASSAR HUSSAIN / Birleflik Krall k, 8866/04 Baflvuran n tutukluluk süresini uzatan karar verirken, baflvuran n suçlu oldu una dair mahkemenin aç klamas : MATIJA EVIå / S rbistan, 23037/04 Madde 6/III Savunma hakk Baflvurana karfl yürütülen yarg lama ifllemleri hakk nda baflvuran bilgilendirmeksizin, bulunamayan ve kaçt aç klanan baflvuran n yoklu unda (in absentia) verilen mahkûmiyet karar : SEJDOVIC / talya, 56581/00, No 84 Madde 6/III (a)-(b) Suçlaman n nedeni ve do as hakk nda bilgi edinme Yeterli zaman ve kolayl klar Jürili duruflman n ard ndan, cinsel sald r ya kalk flma isnad n n cinsel sald r olarak de ifltirilmesi: MIRAUX / Fransa, 73529/01, No 89 Temyiz mahkemesi taraf ndan hükmün gönderilmesi aflamas nda suç isnad n n, suça ifltirak olarak de ifltirilmesi: MATTEI / Fransa, 34043/02, No 92 Madde 6/III (c) Hukukî yard m arac l yla savunma Resmî müdafi atamalar na dair noksanl klar n makamlar taraf ndan giderilmemesi: SANNINO / talya, 30961/03, No 85 Madde 6/III (d) Tan klar n dinlenmesi Mahkûmiyete temel oluflturan isimsiz tan k ifadelerini kabul etme gerekçelerine a rl k vermeme ve göz atmama: KRASNIKI / Çek Cumhuriyeti, 51277/99, No 83

13 1336 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Baflvuran n yarg laman n herhangi bir aflamas nda bir tan sorgulayamamas veya sorgulatamamas : VATURI / Fransa, 75699/01, No 85 Savunma tan n n dinlenmesi için daha öncesinde kabul al nmas na ra men, mahkemenin sonradan bunu reddetmesi: POPOV / Rusya, 26853/04, No 88 MADDE 7 Madde 7/I Nullum crimen sine lege (Kanun - suz suç olmaz) Yeni yasan n uygulamas sonucu, sab kal lar n yeniden suç iflleme e ilimi hakk ndaki kurala tabi mahkûmiyet: ihlal yok. ACHOUR / Fransa, 67335/01, No 85 MADDE 8 Özel yaflam Yasal babal k karinesine mahkemede itiraz etmenin imkâns zl : MIZZI / Malta, 26111/02, No 82 Devletin güvenlik biriminin, her iki tarafa da eflit davranmay garanti eden yarg lama ifllemleri bünyesinde eski iflbirlikçisinin birim içerisindeki kendi kay tlar na itiraz edemedi i iddias : TUREK / Slovakya, 57986/00, No 83 Müflise dayat lan ve iflas karar ile birlikte kendili inden uygulanan kiflisel mahrumiyetler: ALBANESE / talya, 77924/01, No 84 Cinsiyet de iflikli inin yasal olarak tan nmas na yönelik istemi reddedilen ve di er kad nlara uygulanan emeklilik yafl nda emekli olmaya yönelik istemi geri çevrilen transseksüel: GRANT / Birleflik Krall k, 32570/03, No 86 Ödenmeyen vergiler nedeniyle konan seyahat yasa : RIENER / Bulgaristan, 46343/99, No 86 Eski malikin yeni bir sürekli ikametgâh edinememesi nedeniyle, baflvuran n ev adresindeki kayd silmek için yasal bir imkân n bulunmamas : BABYLONOVA / Slovakya, 69146/01, No 87 Baflvuran n ofisinin aranmas n n ve psikolojik bilginin ifflaat n n hukukîli i: PANTELEYENKO / Ukrayna, 11901/02, No 87 Hapishaneye gelen ziyaretçileri soyarak aramaktan dolay usule ayk r l k: WAINWRIGHT / Birleflik Krall k, 12350/04, No 89 Baflvuran n kiflisel sa l k kayd ndan ç kar lan belgenin boflanma davas nda kullan m : L.L. / Fransa, 7508/02, No 90 Yasal babal k hükmüne mahkemede itiraz etmenin imkâns zl : PAULIK / Slovakya, 10699/05, No 90 Bilimsel geliflmelerin (DNA testi) babal k hükmüne itiraz etmek için geçerli bir temeli olmad nede-

14 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1337 niyle babal k bulgusunun yeniden yarg lanmas talebinin reddi: TAVLI / Türkiye, 11449/02, No 91 Baflvuranlardan birinin aleyhine 1990 y l nda yap lan bomba ihbarlar ile ilgili bilginin güvenlik polisi dosyalar nda halen tutuluyor olmas : ihlal yok. SEGERSTEDT-WIBERG ve Di- erleri / sveç, 62332/00 Baz baflvuranlar n 1960 y - l ndaki politik etkinlikleri ve di er baflvuranlar n Marksist-Leninist devrimcilerin partisine olan üyelikleri ile ilgili bilgilerin güvenlik polisi dosyalar nda halen tutuluyor olmas : SEGERSTEDT-WIBERG ve Di- erleri / sveç, 62332/00 Özel yaflam ve aile yaflam Hollanda da do an ve Hollanda vatandafl olan çocu unun bak - m n üstlenmek amac yla, oturma izni olmad halde Hollanda da yaflayan yabanc annenin oturma izni isteminin reddi: RODRIGUES DA SILVA AND HOOGKAMER / Hollanda, 50435/99, No 82 Merhum kocas n n küllerini baflka bir flehirde bulunan aile mezarl na götürmek için dul efle izin verilmemesi: ihlal yok ELLI POLUHAS DÖDSBO / sveç, 61564/00, No 82 Döllenmifl yumurtalar saklamak ve rahme yerlefltirmek için aranan baban n r zas : ihlal yok. EVANS / Birleflik Krall k, 6339/05, No 84 Polis gözetimi alt nda tutulan kiflinin yak nlar yla temas : SARI ve ÇOLAK / Türkiye, 42596/98 ve 42603/98, No 85 Hapishanedeki kocan n yapay dölleme izni konusundaki baflvurusunun reddi: ihlal yok. DICKSON / Birleflik Krall k, 44362/04, No 85 Uluslararas çocuk kaçakç l - n önlemeye yönelik tedbirlerin yetersizli i: BIANCHI / sviçre, 7548/04, No 87 Kendi soyba n kesin biçimde belirlemek isteyen varsay lan o lun iste i üzerine, ölü baba üzerinde DNA testi yap lmas na izin verilmemesi: JÄGGI / sviçre, 58757/00, No 88 fiüpheli taraf ndan gösterilen ve polisçe uygun biçimde do rulanmayan adresteki evi arama amac yla, eve zorla girifl: KEEGAN / Birleflik Krall k, 28867/03, No 88 Baflvuran n eflinden ve iki çocu undan ayr lmas n n sonucu olarak, oturma izninin iptali ve 10 y ll k ihraç emri: ihlal yok. ÜNER / Hollanda, 46410/99, No 90 Önceki çevresel çal flmalar n eksikli i ve konutlara yak n olan ve zehirli at k üreten tesisin faaliyetini durdurmamak: GIACOMELLI / talya, 59909/00, No 91 Daval devlette gerçek bir aile yaflam süren, ülkeyle iyice bütünleflmifl bir yabanc n n keyfen s n r d fl edilmesi: LUPSA / Romanya, 10337/04

15 1338 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Aile yaflam Yüksek Mahkeme taraf ndan iki çocu un velayetini, çocuklar n babas yerine, onlar n birlikte yaflad - bir kifliye, çocuklar n bu kifliyle kalmak için ifade ettikleri tercihlerine de a rl k vererek, b rak lmas : C. / Finlandiya, 18249/02, No 86 Kendisi için do rudan eriflilebilir bir usul arac l yla yasal babal k ba n bulmaya çal flmak için ehliyetsiz olan, varsay lan baba: RÓ A SKI / Polonya, 55339/00, No 86 Aile evinin elveriflsiz olmas gibi tek bir temele dayanarak, genifl bir ailenin çocuklar n n bak m n almak: WALLOVÁ ve WALLA / Çek Cumhuriyeti, 23848/04, No 90 Baflka bir ülkede mülteci statüsü elde etmifl olan annesine kat lmak amac yla tek bafl na seyahat eden befl yafl ndaki bir çocu un al - konmas ve s n r d fl edilmesi: ihlal (hem anne hem de çocuk aç s ndan). MUBILANZILA MAYEKA ve KA- NIKI MITUNGA / Belçika, 13178/03, No 90 Daval Devletin topraklar ndan çocuk kaç rman n önlenmesi ve cezaya çarpt r lmas na yönelik belirli bir çarenin bulunmay fl, bunun da velayet hükmünü icra edilemez k lmas : BAJRAMI / Arnavutluk, 35853/04, No 92 Baflvuran n ülkeye girmesinin baflvurana bildirilmeksizin yasaklanmas ve ayn ifllemlerin ebeveynlik haklar ndan mahrumiyet sonucuna varmas : HUNT / Ukrayna, 31111/04, No 92 S n r d fl Fransa ile yak n ba lar olan baflvuran n Cezayir e s n r d fl edilmesi: ihlal yok. AOULMI / Fransa, 50278/99, No 82 Mesken Eski malikin yeni bir sürekli ikametgâh edinememesi nedeniyle, baflvuran n ev adresindeki kayd silmek için yasal bir imkân n bulunmamas : BABYLONOVA / Slovakya, 69146/01, No 87 Baflvuran n evinin hukuka ayk r biçimde arand iddias : H.M. / Türkiye, 34494/97, No 88 Önceki çevresel çal flmalar n eksikli i ve konutlara yak n olan ve zehirli at k üreten tesisin faaliyetini durdurmamak: GIACOMELLI / talya, 59909/00, No 91 Rusya Devletinin memurlar taraf ndan, herhangi bir yetkilendirme ve soruflturma tedbiri olmaks z n Çeçenistan da yap lan arama ve elkoyma: IMAKAYEVA / Rusya, 7615/02, No 91 MADDE 9 nanç Özgürlü ü Kay t yenileme isteminin kötü niyetli olarak reddi, bunun da baflvuran n yasal statüsünü kaybetmesine yol açmas :

16 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1339 MOSCOW BRANCH OF THE SALVATION ARMY / Rusya, 72881/01, No 90 MADDE 10 fade Özgürlü ü Avukat n anî ç k flmas n n ard ndan, mahkemeye sayg s zl kta bulundu unun tespiti: KYPRIANOU / Güney K br s, 73797/01, No 82 Gazetecinin üst düzey polis memuruna ve yarg ca faiziyle birlikte tazminat ödemesine yönelik mahkeme karar : ihlal yok. STÂNGU ve SCUTELNICU / Romanya, 53899/00, No 82 H ristiyan toplumunu tahkirden mahkûmiyet: GINIEWSKI / Fransa, 64016/00, No 82 Kendi savunmas ndaki iddialar n içerdi i ifadeler nedeniyle bir san n mahkemeye sayg s zl ktan mahkûm edilmesi: SADAY / Türkiye, 32458/96, No 84 Meclis Baflkan vekilinin görevini kötüye kulland n öne süren Milletvekili aday n n iddialar nedeniyle hakaretten dolay mahkûmiyet: MALISIEWICZ-GÑSIOR / Polonya, 43797/98, No 85 Özel kiflilerin sab ka kay tlar hakk nda, resmî gizlili i ihlal etmek suretiyle, bilgi edinmesi nedeniyle gazetecinin cezaya çarpt r lmas : ih - lal. DAMMANN / sviçre, 77551/01, No 85 Diplomatik görüflmelerde benimsenen stratejiler hakk ndaki büyükelçi taraf ndan haz rlanan gizli raporu yay mlamas nedeniyle gazetecinin cezaya çarpt r lmas : STOLL / sviçre, 69698/01, No 85 Asker u urlama merasimini elefltiren bir makale yay mlamak nedeniyle gazetecinin askerî mahkeme taraf ndan cezaya çarpt r lmas : ERG N / Türkiye (No. 6), 47533/99, No 86 Katolik Baflpiskoposuna hakaretten dolay mahkûmiyet: KLEIN / Slovakya, 72208/01, No 90 Mahkemenin hükmünü elefltirmek nedeniyle mahkûmiyet: KOBENTER ve STANDARD VERLAGS GmbH / Avusturya, 60899/00, No 91 Dergide yer alan makalenin soruflturma ba lam nda gizli oldu u belirlenen belgeleri iffla etmesi üzerine, derginin toplat lmas ve sonraki da t m n n yasaklanmas : ihlal yok. LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE / Belçika, 64772/01, No 91 Kamu görevlisine alenen hakaretten ötürü politikac n n mahkûmiyeti: MAMÈRE / Fransa, 12697/03, No 91 Yahudi karfl t birine yerel neo-faflist yaftas n yap flt ran makaleyi yazmaktan ve yay mlamaktan ötürü genel yay n yönetmeninin hakaretten mahkûmiyeti: KARMAN / Rusya, 29372/02, No 92 Belediye baflkan n n cezaî mahkûmiyetlerini bildirmekten ve

17 1340 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 aç klamaktan ötürü gazetecinin hakaretten mahkûmiyeti: DABROWSKI / Polonya, 18235/02, No 92 Neo-Nazi yanl s n n flart tahliyesinin ard ndan, hükümlü halini gösteren foto raf yay mlamay yasaklayan emir: ÖSTERREICHISCHER RUND- FUNK / Avusturya, 35841/02, No 92 Baz baflvuranlar n 1960 y - l ndaki politik etkinlikleri ve di er baflvuranlar n Marksist-Leninist devrimcilerin partisine olan üyelikleri ile ilgili bilgilerin güvenlik polisi dosyalar nda halen tutuluyor olmas : SEGERSTEDT-WIBERG ve Di- erleri / sveç, 62332/00 sviçre nin kinci Dünya Savafl dönemindeki konumunu ele alan televizyon belgeselinin kayd n n sat fl n n zorla durdurulmas : MONNAT / sviçre, 73604/01 fl adam n n vergi kaçakç l flüphesi üzerine aç lan soruflturmaya dair gazete haberlerinin yan na, ifl adam n n foto raf n basmamaya iliflkin kesin yasak: VERLAGSGRUPPE NEWS GMBH (No. 2) / Avusturya, 10520/02, N No 92 Haber verme özgürlü ü dari memurlar aras ndaki telefon konuflmalar n yasa d fl yollarla elde edip yay mlamaktan ötürü özür dilemeye ve tazminat ile masraflar ödemeye hükmedilen radyo istasyonu: RADIO TWIST, A.S. / Slovakya, 62202/00, No 92 MADDE 11 Bar flç l bir biçimde toplanma özgürlü ü Öldürülen SS askerlerinin an s na düzenlenen toplanmaya, SS taraf ndan öldürülen Yahudileri hat rlamak suretiyle karfl l k vermek amac içeren mezarl ktaki toplant n n yasaklanmas : ÖLLINGER / Avusturya, 76900/01, No 87 Önceden bildirim sunma zorunlulu unu yerine getirmeksizin, yo un trafi in oldu u anda düzenlenen bar flç l gösterinin, polis taraf ndan zor kullan larak da t lmas : ih - lal. OYA ATAMAN / Türkiye, 74552/01, No 92 Örgütlenme özgürlü ü zinsiz toplant lar düzenleyen siyasî partiye geçici yasak: CHRISTIAN DEMOCRATIC PE- OPLE S PARTY / Moldova, 28793/02, No 83 Kamu memurlar nca kurulan iflçi sendikas n n feshi: TÜM HABER SEN ve ÇINAR / Türkiye, 28602/95, No 83 Yurtd fl ndaki dernek toplant lar na kat lmak için bakanl k izni alman n koflulu: ZM R SAVAfi KARfiITLARI DERNE ve Di erleri / Türkiye, 46257/99, No 84 Kay t yenileme isteminin kötü niyetli olarak reddi, bunun da baflvuran n yasal statüsünü kaybetmesine yol açmas : MOSCOW BRANCH OF THE SALVATION ARMY / Rusya, 72881/01, No 90

18 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1341 flçi sendikas ndaki etkinliklerinden dolay, kamu memurunun zorla nakledilmesi: MET N TURAN / Türkiye, 20868/02, No 91 Y llard r faal olan kamu iflçileri sendikas na tüzel kiflilik tan nmamas : DEM R ve BAYKARA / Türkiye, 34503/97, No 91 Amaçlar ndan birisinin anayasaya ayk r olmas nedeniyle, siyasî partinin kaydedilme isteminin reddi: LINKOV / Çek Cumhuriyeti, 10504/03, No 92 Baz baflvuranlar n 1960 y - l ndaki politik etkinlikleri ve di er baflvuranlar n Marksist-Leninist devrimcilerin partisine olan üyelikleri ile ilgili bilgilerin güvenlik polisi dosyalar nda halen tutuluyor olmas : SEGERSTEDT-WIBERG ve Di- erleri / sveç, 62332/00 flçi sendikas na kat lmamak Çal flman n bir koflulu olarak, iflçi sendikas na kat lma yükümlülü ü: SØRENSEN ve RASMUSSEN / Danimarka, 52562/99 ve 52620/99, No 82 Üyelerin ç karlar Hâlihaz rda iki y ld r yürürlükte olan toplu sözleflmenin, mahkeme taraf ndan bat l ve hükümsüz bulunmas : DEM R ve BAYKARA / Türkiye, 34503/97, No 91 MADDE 12 Aile kurmak Hapishanedeki kocan n yapay dölleme izni konusundaki baflvurusunun reddi: ihlal yok. DICKSON / Birleflik Krall k, 44362/04, No 85 Etkili baflvuru MADDE 13 Müflise dayat lan ve iflas karar ile birlikte kendili inden uygulanan kiflisel mahrumiyetler bak m ndan etkili baflvurman n eksikli i: ih - lal. ALBANESE / talya, 77924/01, No 84 Askerlik görevini yapan askerin ölümü hakk nda soruflturman n etkilili i: ATAMAN / Türkiye, 46252/99, No 85 Ödenmeyen vergiler nedeniyle konan seyahat yasa : RIENER / Bulgaristan, 46343/99, No 86 Yarg lama ifllemlerinin uzunlu uyla ilgili iç hukuk yollar n n etkili olmamas : SÜRMELI / Almanya, 75529/01, No 87 Baflvuran n ofisinin aranmas n n ve psikolojik bilginin ifflaat n n hukukîli i: PANTELEYENKO / Ukrayna, 11901/02, No 87 Tutuklunun hücre hapsine yerlefltirilmesine itiraz etmesine olanak tan yan bir hukukî yolun iç hukukta bulunmamas : RAMIREZ SANCHEZ / Fransa, 59450/00, No 88

19 1342 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Polis memurlar n n mahkûmiyeti ile sonuçlanan fakat zamanafl m kaideleri uyar nca sonradan dürülen cezaî yarg lama ifllemlerinin etkilili i: HÜSEY N ESEN / Türkiye, 49048/99, No 88 Kötü niyetle yürütüldü ü iddia edilen, zorla girifl ve aramadan do an yarg lama ifllemlerindeki hususlar n oran n ve illiyetini inceleyemeyen mahkeme: KEEGAN / Birleflik Krall k, 28867/03, No 88 Hapishane görevlilerinin kay ts zl n n, kiflileri ç plak aramadan dolay bir hukukî sorumluluk nedenini teflkil etmeyifli; özellikle de mahremiyete sald rmak gibi bir haks z fiilin bulunmad durumlarda: WAINWRIGHT / Birleflik Krall k, 12350/04, No 89 Kamu görevlisinin ola anüstü hal valisi taraf ndan nakledilmesine karfl herhangi bir kanun yolunun bulunmamas : MET N TURAN / Türkiye, 20868/02, No 91 MADDE 14 Ayr mc l k (Madde 4/3.d.) Yüzdelik oranda kad nlar n çok az ndan jüri hizmeti vermesi istenerek, erkeklere karfl yap lan ayr mc l k: Ayr mc l k (Madde 8) ZARB ADAMI / Malta, 17902/02, No 87 Babal k karinesi ile kurulan n aksine, kesin yarg karar ile kurulan babal inkâr etmenin olanaks zl : PAULIK / Slovakya, 10699/05, No 90 Ayr mc l k (1 No.lu Protokolün 1. maddesi) Baz s naî zararlardan do an sosyal güvenlik ödemeleri için hak kazanma bak m ndan erkekler ile kad nlar aras ndaki ayr mc l k: i h l a l yok. STEC ve Di erleri / Birleflik Krall k, 65731/01 ve 65900/01, No 85 Gelecekteki veraset intikal vergisinden do an sorumluluk bak - m ndan medenî birliktelikte ya da evlilikte sa kalanlarla k yasland nda, bir arada yaflay p evli olmayan aile üyelerine karfl yap lan ayr mc l k iddias : ihlal yok. BURDEN ve BURDEN / Birleflik Krall k, 13378/05, No 92 Ayr mc l k (1 No.lu Protokolün 1. maddesi) Roman çingene çocuklar n n, ö renme zorlu u çekenlere özgü okullara yerlefltirilmeleri: ihlal yok. D.H. ve Di erleri / Çek Cumhuriyeti, 57325/00, No 83 MADDE 34 Ma dur Özellefltirmenin yürütmesinin durdurulmas na yönelik savc l k makamlar nca al nan ve yarg lamaya tabi olmayan karar: ZLÍNSAT, SPOL. S.R.O / Bulgaristan, 57785/00, No 87 Yarg laman n afl r uzamas ile ilgili yeterli giderim olanaklar n n eksikli i: GRÄSSER / Almanya, 66491/01, No 90

20 A HM 2006 YILI KARARLARINDAN SEÇMELER 1343 Benzer davalarda Avrupa Mahkemelerinin hükmetti i miktarlardan önemli ölçüde düflük miktarlarda Anayasa Mahkemesinin hükmetti i tazminat: ma dur statüsü ta - n nd. TOMA Iå / H rvatistan, 21753/02, No 90 Baflvuranlar n ilerlemifl yafllar na ve baflvuranlardan birinin ölümü sonucu di erinin veraset intikal vergisi ödemekle yükümlü tutulmas ndaki yüksek olas l a bak ld nda, baflvuranlar miras hukukundan do rudan do ruya etkilendiklerini ileri sürebilirler: ma dur statüsü ta - n nd. BURDEN ve BURDEN / Birleflik Krall k, 13378/05, No 92 Söz konusu kazada, muhtar n idarî ve babal a ait sorumluluklar n yerine getirmesine ra men, o lunun hayat n korumak için kendi köyünde makamlarca gerekli güvenlik önlemlerinin al nmad na dair, muhtar n flikâyeti: ma dur statüsü tan nmad. PAfiA ve ERKAN EROL / Türkiye, 51358/99, No 92 Baflvuru hakk n n kullan m n engellemek Mahkeme çtüzü ünün 39 maddesinde belirtilen önlemlere, daval Devletin sayg göstermemesinden dolay bireysel baflvuru hakk n n engellenmesi: AOULMI / Fransa, 50278/99, No 82 Baflvuran n adil tazminat istemi ba lam nda Mahkeme huzurundaki baflvuran temsilcisinin ve tercüman n vergi sorunlar ile ilgili polis incelemesi: FEDOTOVA / Rusya, 73225/01, No 85 Baflvuran n suçlular n iadesi kapsam nda iade edilmemesine yönelik Mahkeme taraf ndan gönderilen bildirime uymakta noksanl k: 34. Madde kapsam ndaki yükümlülükle - re uymakta noksanl k. OLAECHEA CAHUAS / spanya, 24668/03, No 88 Devlet memurlar taraf ndan mahkûma uygulanan y ld r c bask - lar: 34. Madde kapsam ndaki yü - kümlülüklere uymakta noksanl k. POPOV / Rusya, 26853/04, No 88 Al konan baflvurana ve onun sa l k dosyas na ulaflma isteminin reddi: 34. Madde kapsam ndaki yü - kümlülüklere uymakta noksanl k. BOICENCO / Moldova, 41088/05, No 88 fiirketin Mahkeme önündeki baflvurusunu takip etmemesi için flirketi y ld rmak amac yla cra Kurulu baflkan na (CEO) ceza davas aç lmas ve onun tutuklanmas : OFERTA PLUS S.R.L. / Moldova, 14385/04, No 92 Baflvuran flirketin hukukî dan flman n n talep etti i, cra Kurulu baflkan ile cam bölmelerle ayr tutulmaks z n tutukevinde görüflme izninin reddi: OFERTA PLUS S.R.L. / Moldova, 14385/04, No 92 Sivil Toplum Kuruluflu Kamusal medya kuruluflu, editoryal ba ms zl k ve kurumsal özerklik anlam nda sivil toplum kuruluflu niteli indedir: ma dur statü - sü tan nd.

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

MAHKEME TARAFINDAN 2006 YILINDA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERDEN SEÇMELER 1 MADDE 2. Madde 2/I

MAHKEME TARAFINDAN 2006 YILINDA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERDEN SEÇMELER 1 MADDE 2. Madde 2/I 1 Yaşam MAHKEME TARAFINDAN 2006 YILINDA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERDEN SEÇMELER 1 MADDE 2 Madde 2/I Polis karakolunda tutulan şüphelinin ölümü ve etkili soruşturma yürütmemek: ihlaller. OGNYANOVA ve CHOBAN / Bulgaristan,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden biri değildir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi B) Makul sürede yargılanma ilkesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ Zülâl BAYRAKTAR ve Köksal BAYRAKTAR / TÜRKİYE KARARI (Başvuru no: 11837/13) 01-05 Eylül 2014 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gerçekleştirdiği

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI 245 Dan fltay Dava Dairelerinin ve dari Dairenin Görev Paylafl m DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI Aç klama : Dan

Detaylı

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI DANIfiTAY KARARLARI DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI E: 2005/3237 K: 2006/3457 G:13.06.2006 YARGI MENSUPLARI HAKKINDAK YAKINMA ÜZER NE ADALET BAKANLI ININ SORUfiTURMA ZN VER LMEMES NE L fik N KARARI YARGI

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı