Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın Oluşumundaki Rolü. M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET. pecya SUMMARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın Oluşumundaki Rolü. M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET. pecya SUMMARY"

Transkript

1 Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın M. Cenk AKBOSTANCI*, Aytaç YİĞİT* ÖZET Bu yaz ıda eksitatör aminoasitler olan glutamik ve aspartik asidin nöronal hasarlanma ve çeşitli nörolojik hastalıkların (stroke, epilepsi, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Alzheimer hastal ığı, A1DS'e ba ğlı nörolojik bozukluklar) olu şmas ındaki rolü gözden geçirilmi ştir. Anahtar kelimeler: Glutamat, aspartat, eksitotoksisite Düşünen Adam; 1993, 6 (3 ):57-64 SUMMARY The role of excitatory amino acids, namely aspartic acid and glutamic acid, in neuronal injury and in the pathophysiology of some neurologic disorders (stroke, epilepsy, Parkinson's disease, Huntir ıgton's disease, Alzheimer's disease, central nervous system manifestations of AIDS) has been reviewed. Key words: Glutamat e, aspartate, excitotoxicity GİRİŞ İnsan beyninde amino asit yap ısında olup da eksitatör nörotransmitter olma i şlevini üstlenmiş iki madde vard ır: L-glutamat ve L-aspartat (81). Her ikisi de dikarboksilik asit ta şıyan polar amino asitlerdir (63). L-aspartat ile kar şılaştırıldığında, L-glutamat (glutamik asit), merkezi sinir sisteminde (MSS) çok daha fazla miktarda bulunur (65,48). Geçen on y ıl içinde, söz konusu maddelerin birçok nörolojik hastalığın oluşumundaki rolüyle ilgili çok fazla miktarda ara ştırma yap ılmıştır (7,40). Özellikle Watkins ve Evans adl ı araştırmac ıların 1981'de yayınlad ıkları araştırman ın tarihi önemi vard ır (77). Bu yazıda, öncelikle eksitatör amino asitlerin (EA) normal beyindeki işlevleri ve bunu gerçekle ştirme biçimlerinden, daha sonra nöronal hasarlanmaya yol açış mekanizmalanndan ve en son olarak da çe şitli nörolojik hastal ıkların semptom ve bulgular ının ortaya ç ıkmasındaki rollerinden söz edilecektir. EA'lar ın sinir sistemindeki da ğıl ım ve işlevleri Glutamik asit (GA), insan sinir sistemindeki en s ık- Ula saptanan eksitatör nörotransmitterdir ve oldukça önemli fonksiyonlar ın gerçekle ştirilmesinde rol alır. Örneğin kortikospinal traktus aksonlar ı, bazal ganglionları ve alfa motor nöronlan uyarmak için GA kullan ılırlar (18). Ayrıca sometosensoriel korteks piramidal hücreleri (44), hippokampus CA-1 hücreleri (8), primer vizüel korteksin piramidal ve dikensi ç ıkıntılı stellat nöronlan (34), retinadaki baz ı nöronlar (49,52) ve ağrının iletiminde önemli rolü olan A-delta ve C lifleri (72) de nörotransmitter olarak GA kullanmaktad ırlar. * Ankara Üniversitesi T ıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal ı 57

2 Akbostanc ı, Yiğit GA eksitatör bir nörotranmitterdir, yani presinaptik hücreden sal ındığında postsinaptik hücrede depolarizasyona yol açar. Bunu, tüm di ğer nörotransmitterler gibi postsinaptik membrandaki reseptörleri arac ılığıyla yapar. GA'nin çeşitli araştırmalarda tan ımlanm ış birçok reseptör tipi vard ır (6,40,41,82). Ancak bunların adlandırma ve s ınıflamas ında bir fikir birli ği oluşmu ş değildir. Bu yaz ıda, konuyla olan uyumluluğu nedeniyle Kandel ve Schwarts' ın önerdiği sın ıflama kullan ılacaktır (33) : GA Reseptörleri (bunlar kendilerini spesifik olarak uyaran maddelerin ad ıyla an ılırlar): 1- NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptörü 2- Kainat reseptörü AMPA reseptörü (alfa amino- 3-hidroksi-5-metil-4-izokzasol propionik asit) 3- Quiskualat-A reseptörü 4- Quiskualat-B reseptörü (metabotropik reseptör) NMDA reseptörü uyar ıldığında, içerdi ği iyon kanal ı aç ılır ve bu iyon kanal ı kalsiyum, sodyum ve potasyuma karşı geçirgendir (28,81). AMPA reseptörü ise, sadece sodyum ve potasyuma kar şı geçirgen olan bir iyon kanalı içermektedir (6,82). Quiskualat-B reseptörü ise iyon kanal ı içermez (82). Bu reseptör uyarıldığında, G-proteinini, o da fosfolipaz-c'yi aktive eder (45). Bu enzim ise hücre zar ının iç bölümündeki fosfotidil inozitolü, inozitol trifosfat ve diasilgliserole parçalar. Diasilgliserol, baz ı hücre içi proteinleri aktif hale sokarken, inozitol trifosfat da hücre içi depolardan kalsiyum sal ınım ına neden olur (9,43). EA'lar ın nöronal hasarlanmaya yol açış mekanizmaları Bir hücre yüzlerce de ğişik nedene bağlı olarak ölebilir. Ancak, tüm hücre ölüm nedenleri için, sitoplazmada kalsiyum birikimi son ortak yoldur (68). Örneğin, serebral iskeminin ba şlangıc ından birkaç dakika sonra, iskemik nöronlann içindeki kalsiyum Miktarı 1000 kat artmaktad ır (42). EA'lar, NMDA reseptörleri arac ılığıyla hücre içine bol miktarda kalsiyum girmesine neden olarak, quiskualat-b reseptörleri arac ılığıyla hücre içi kal- siyumun sitoplazmaya sal ınmas ına ned, n olarak ve AMPA reseptörleri arac ılığıyla -hücrenin sodyumpotasyum dengesini bozarak nöronal toksisiteye yol açarlar (16'83). EA'lar ın önemli özelli ği, fizyolojik düzeyleriyle, toksik düzeyleri aras ındaki fark ın çok az olmas ıdır (7 ). Kalsiyum sitoplazmada normalden fazla miktarda bulundu ğunda, aktivitesi kendine bağlı birçok enzimin normalden fazla çal ışmas ına yol açarak hilereyi haraplar. Bu enzimlerden baz ıları aşağıda s ı- ralanm ıştır: - Kalpainler: Bunlar kalsiyum miktar ındaki küçük artışlarla aktive olan proteazlard ır ve aktif duruma geçtiklerinde sitoskeletal proteinleri ve baz ı hücre membran proteinlerini parçalarlar (48). - Fosfolipazlar: Bu grup enzim de kalsiyum varlığında aktive olur ve hücre zar ının önemli yapıtaşlanndan olan fosfolipitleri parçalar (83). Ayrıca fosfolipaz A2'nin aktivasyonu fazla miktarda prostaglandin ve lökotrienin ortaya ç ıkmas ına neden olur (48,65). - Endonükleazlar: Aktive oldukça DNA'y ı parçalayan enzimlerdir (10,48). - Ksantin oksidaz: Aktivitesi kalsiyuma bağlı bu enzim ksantini ürik aside çevirir. Fazla çal ıştığında, yan ürün olarak ortalama bol miktarda hidroksil ve süperoksit radikali yay ılır (47). Bunlar çok toksiktir. - Nitrit oksit sentetaz: Bu enzim kalsiyum tarafından aktive edildiğinde, mitokondrial solunum zincirini, sitrik asit siklusundaki akontinaz enzimini ve DNA sentezini bloke eden nitrik oksit olu şur (22,23,48). EA'ların nörolojik hastal ıklar ın oluşmasındaki rolü 16 Eylül 1942'de yirmibin Romen yahudisi, Ruslar tarafından, Almanlar ad ına, Ukrayna'daki Wapniarka esir kamp ında topland ı. Kamp ın personeli ve tüm esirler hergün 400 gram yabani bezelye ve 200 gram ekmek yiyordu. Bu tarihten 4-5 ay sonra 800 esir ve 150 Ulcraynal ı, spastik parapareziyle ba ş- layan, tetrapareziye ve yutma güçlü ğüne kadar iler- 58

3 Akbostann, Yi ğit leyen bir hastal ığa yakaland ı. Esirler aras ındaki Dr. Kessler çevredeki atlar ı sadece ekmek ve sadece bezelye ile besleyerek, hastal ığın bezelyeye bağlı olduğunu buldu (36). 1947'de ise bu bulgular ını yay ınlayarak modern dünyada bu hastal ıkla ilgili ilk yazıyı yazdı. Bugün art ık hastal ığı "lathirizm" diyerek an ıyoruz ve nedeninin yabani bezelyede (lathyrus savitus) bulunan AMPA reseptör agonisti beta- N-oksalil-L-alanin oldu ğunu biliyoruz (32). Konuyla ilgili bir tarihi hastal ıkda Guam'ın ALSparkinsonizm demans kompleksidir. Bu hastal ık, etyopatogenezi bulunmadan önce Guam'da ya şayan insanların % 10'unun ölümüne yol aç ıyordu (36). Ancak bugün, hastal ığın nedeninin Cyas Circinalis (falsosago palmiyesi) tohumlanndan yap ılan unda bulunan beta-n-metil-amino-l-alanin adl ı NMDA reseptörlerini uyarma yetene ğindeki bir amino asit olduğunu biliyoruz (48). Göründüğü gibi, dışarıdan al ındıklannda, GA agonistleri önemli nörolojik hastal ıklara yol açabilmektedirler. Ancak, eksojen al ırım söz konusu olmaksızın, sinir sisteminde fizyolojik olarak bulunan EA'lar da önemli hastal ıkların oluşumunda rol oynayabilir. Aşağıda kısaca, bu söz konusu hastal ıklar taru şılmıştır. - İskemik serebral hastal ıklar: Fokal (serebrovasküler olaylardaki gibi) ve global (anoksik do ğum, kardiyak arrest ve şiddetli kan kayb ında olduğu gibi) serebral iskemide nöronal hasarlanman ın oluşmasında GA'nın önemli rolü olduğunu gösteren bulgülar vardır; 1. Uzun yıllardır bilinmektedir ki, beynin baz ı bölgeleri iskemiye daha duyarl ıdır. Örneğin, hippokampusun CA-1 ve CA-3 bölgesi, neokorteksin 3.5 ve 6. tabakaları, striatum ve serebellumun baz ı nöronlan iskemi sırasında, diğer nöronlardan çok daha çabuk dejenere olur (19,20,61). Bu bölgeler aynı zamanda glutamik asiderjik sonlanmalann en fazla oldu ğu yerlerdir (19). 2. Söz konusu iskemiye duyarl ı bölgelere olan glutamik asiderjik sonlanmalar kesildi ğinde, bu bölgelerin iskemiye duyarl ıl ıkları ortadan kall<maktad ır (2,79). 3. Söz konusu iskemiye duyarl ı bölgelere olan glutamik asiderjik sonlanmalar bir süre uyanld ığında ise iskemiye benzer patolojik de ğişiklikler olmakta- dır (48). 4. Beyne GA enjekte edildi ğinde, yine, benzer değişiklikler ortaya ç ıkmaktadır (19,65). 5. Fokal geçici iskemi (10 dakika) olu şturulan bölgelerde GA miktar ında 8 kat art ış olmaktad ır (65). 6. Ve son olarak iskemik ortama GA reseptör antagonistleri eklendi ğinde, iskemik hasar ya tam olarak ya da büyük oranda engellenmektedi (2'3,1,19, 27,48,65,67,70,83) Bu bulgulardan da yararlanarak, iskemik serebrovasküler hastal ıklarda hasar olu şum mekanizmas ın ı şu şekilde aç ıklayabiliriz: Beynin bir bölgesini besleyen damar t ıkandığında iki alan patofizyolojik önem kazan ır: 1- Kor: Bu bölgede kan akımı 9 m1/100 gm/dk olup, etkilenen nöronlar derhal ölürler. 2- Penumbra: Bu bölge, di ğerinden çok daha büyük bir alan ı kaplar ve kanlanmas ı ml/100 gm/dk düzeyindedir ( 1 ). Kor bölgesindeki nöronlarda sodyum-potasyum pompas ı çal ışmayacağından, hücre depolarize olur ve voltaj ba ğıml ı kalsiyum kanallar ı aç ılır (65 '83). Bu yolla hücre içine giren kalsiyum, daha önce sözü edilen enzimlerle birlikte "kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz-ii" adl ı enzimi de aktive eder (53,54). Bu enzim aktive oldu ğunda, içi nörontransmitter dolu vezikülleri skeletal proteinleri ba ğlı tutan sinapsin adl ı proteini fosforile ederek veziküllerin serbestleşmesine neden olur (73). Böylece serbest kalan veziküller, yine kalsiyum yard ımıyla, presinaptik membrandaki sinaptofizin adl ı proteinle birleşerek, sinaptik aral ığa içerdiklerini bo şaltırlar (62). Bu yolla, kor bölgesindeki nöronlar, penumbra bölgesine uzanan aksonlan arac ılığıyla, bıl bölgedeki hücreleri de hasarlarlar. Kor bölgesinden uzanan aksonlardan sal ıverilen EA'lar ın yaptığı hasarlanmay ı engellemenin, dolay ısıyla sonuçta olu şacak [24-72 saat içinde] (83) infarkt alan ını % oran ında küçültmenin mümkün olduğunu gösteren birçok çalışma vard ır (2,3,29,65) Ancak bulguların hatal ı yorumlandığın ı düşünenler de vard ır (11 '51). - Epilepsi: Hayashi adl ı araştırmac ı, 1954'te, memeli korteksine dü şük dozlarda GA enjekte ederek klonik nöbetler olu şturmu şur (65). Daha sonraki y ıllarda yap ılan çal ışmalar GA reseptör antagonistle- 59

4 Akhostanc ı, Yi ğit rinin günümüzde bilinen en potent antiepileptikler olduğu gerçeğini ortaya ç ıkarm ıştır ("). Ayrıca, GA antagonistlerinin beynin epileptik hale gelmesini de engelledikleri gösterilmi ştir (50). Kindling, bir canlıya ard ışık elektriksel uyaranlar vererek, onu epileptik hale getirme olay ına verilen add ır. Ortamda GA antagonistleri bulunursa bu olay gerçekle şmemektedir (14). Ayrıca, epilepsi cerrahisi sonucu insanlardan çilcarılan beyin parçalannda, çe şitli GA reseptörlerinin a şırı miktarda artt ığı gösterilmiştir (14). Ek olarak, uzun y ıllardır, eklampsi ile ilgili nöbetlerin tedavisinde kullan ılan magnezyum, antikonvülsan etkisini, NMDA reseptörünü bloke ederek gösterdiği kanıtlanm ıştır (66). En potent antiepileptiklerin hem NMDA hem AMPA reseptörlerini bloke etme yetene ğinde maddeler olu şu, epileptogenezde bu iki reseptörün birlikte rol aldığını gösterebilir. McBain ve McNamara' ya göre ilkin AMPA reseptörleri uyanlmakta; bu nöronu depolarize ederek, NMDA reseptörünü do ğal olarak bloke eden magnezyumun ortamdan uzaklaşmasına neden olmakta ve böylece NMDA reseptörü de uyanlarak epileptik de şarjlann uzamas ına ve yaygınlaşmasına yol açmaktad ır (14). Görüldüğü gibi hayvan ve in vitro insan çal ışmalarında GA antagonistleri oldukça ba şarılı antiepileptiklerdir. Üstelik uygun zamanlarda verildiklerinde epilepsi geli şmesine de engel olmaktad ırlar. Ancak, bu grup ilac ın önemli bir dezavantaj ı bulunmaktad ır: Antikonvülsan dozlar ında solunum depresyonuna yol açmaktad ırlar (14,80) Bu durumda, sadece, yapay solunum olanaklar ın ın bulunduğu merkezlerde, tedaviye dirençli status epileptikus durumlar ında kullanılabilmektedirler (65). Ancak, her geçen y ıl, özellikle NMDA reseptörünün, beynin de ğişik bölgelerine spesifik alt tiplerinin bulunmas ı (30), böylece sadece epileptik bölgedeki reseptör subtipinin blokaj olanağının bulunmas ı, geleceğe umutla bakmam ıza yol açmaktad ır. - Parkinson hastalığı : İdyopaik Parkinson hastalığında, ya bir toksine (35), ya mitokondrial bir fonksiyon bozukluğuna (71), ya da her ikisine (74) bağlı olarak substantia nigradaki dopaminerjik nöronlar dejenere olmaktad ır (31). Bilindiği gibi, bazal çekirdeklerle korteksin iliskisi iki devre şeklinde kurulmaktad ır ( 13). Direkt devre adıyla da an ılan birinci devre, korteks-stariatum-medial pallidum-talamus-korteks şeklinde tamamlanmakta, ikinci (indirekt) devre ise korteks-striatumlateral pallidum-subtalamik çekirdek-medial pallidum-talamus-korteks şeklinde tamamlanmaktad ır. Substantia nigran ın dopaminerjik nöronlar ı da birinci devreyi uyarıc ı, ikinci devreyi inhibe edici uyanlann ı striatuma yollarlar. Her iki devre birlikte düşünüldüğünde, medial pallidumun talamusu GABA ile inhibisyon alt ında tutu şu, medial palliduma subtalamik çekirdekten gelen glutamik asiderjik uyaranlarla att ırıl ırken, striatumdan gelen GABAerjik uyaranlarla azalt ılmaktad ır (26) (Şekil 1). Parkinson hastal ığında, dopaminerjik aktivitenii ı azalmas ına bağlı olarak, subtalamik çekirdek disinhibe olur ve medial pallidumu şiddetle uyar ır (37). Bu durumda medial pallidumun talamokortikal yol üzerinde inhibisyon etkisi çok artar ve parkinsonizm tablosu ortaya ç ıkar. Bu bilgiden yola ç ıkan baz ı araştırmac ılar, NMDA antagonistleri vererek rijidite ve akineziyi gidermi ş (38), bir diğer grup ise ilgili bölgeye NMDA agonistleri vererek parkinsonizm olu şturmu ştur (69). Ayrıca, amantadin ve difenhidramin gibi parkinsonizm tedavisinde kullan ılan ilaçlar ın, asl ında NMDA reseptörlerini bloke ederek etki etti ğinin PET ve biyokimyasal çal ışmalarda gösterilmesi de bu teoriyi desteklemektedir (26). GA antagonistlerinin, parkinsonizm tedavisinde faydal ı olmalarını aç ıklamaya çal ışan bir diğer grup yazar da, dopaminin postsinaptik inhibe etti ği fosfataz-i'i, GA agonistlerinin aktive ederek dopaminerjik aktiviteyi azaltt ıklarını göstermişlerdir (25). - Hungtington hastal ığı : Huntington hastal ığının olu şumundan sorumlu gen 4. kromozomun k ısa kolunda lokalize edilmi ş, ancak henüz bu genin ne i şe yarad ığı saptanamam ışt ır (5). Yapılan birçok çalışmada striatumdaki mitokondrilerde bozukluk gösterilmesi, bu genin mitokandrinin fonksiyonlar ıyla ilişkili bir proteinin sentezinden sorumlu oldu ğunu düşündürmektedir (7). Ayrıca, baz ı mitokondrial enzimlerin sadece striatumda bulunan alt tiplerinin olduğunun gösterilmesi de selektif stiratal tutulumu aç ıklayabilmektedir (7). 60

5 Akbostanc ı, Yi ğit PALLİDUM-DIŞ KORTEKS GA STRİATUM GABA SUBTALAM İK ÇEKIRDEK Dopamin (inhibisyon) (Db) PALL İDUM- İÇ GA SUBSTANSİNA NİGRA TALAMUS GABA Şekil 1. Bazal çekirdelderin döngüleri. GA: glutamik asit, GABA: gama amino bütirik asit. Bilindiği gibi tüm striatal nöronlar, korteksten gelen glutamik asiderjik aksonlarla uyanl ırlar. Ancak, bunlardan AMPA reseptörü ta şıyan büyük nöronlar sağlam kalırken, NMDA reseptörü ta şıyan küçük ve belirgin dentritli olanlar, söz konusu hastal ıkta selektif olarak dejenere olmaktad ırlar (4,5). Üstelik bu nöronlarda hasarlanman ın ilk olarak sitoskeletal proteinlerin defosforile olmas ıyla başlamas ı da hasarlanman ın NMDA reseptörlerinden giren kalsiyum nedeniyle olabilece ğini göstermektedir (55). Sonuç olarak, genetik bir defekte ba ğlı rölatif bir enerji eksikliği içindeki striatal nöronlarda, elektrolit dengesi bozulmakta ve bir depolarizasyon durumu oluşmaktad ır. AMPA reseptörü içerenleri bu durum pek etkilemezken, depolarizasyon nedeniyle ortamdan uzakla şan magnezyum sayesinde sitoplazmalanna bol miktarda kalsiyum giren,, NMDA içeren nöronlar dejenere olarak Huntington hastal ığın ın semptom ve bulguların ın ortaya ç ıkmas ına neden olmaktad ırlar (4,7,48,55). - Alzheimer hastal ığı : Alzheimer hastal ığında, patolojik değişikliklerin glutamik asiderjik sonlanmalann fazla olduğu (hippokampus, kortiko kortikal asosiyasyon lifleri gibi) alanlarda yo ğunlaşmaları (57) ve nörofibriller yumaklann sitoskeletal proteinlerin aşırı fosforile edilmesiyle ortaya ç ıktığın ın gösterilmesi (76), hastalığın patogenezinde EA'lar ın rol alabileceğini dü şündürmüştür. Gerçekten de, insan hippokampus kesitleri, beta amiloid protezin (Alzheimerlilein beyinlerinde saptanan amiloid türü), glutamik asit ve kalsiyum ile muamele edildiklerinde, 4 gün içerisinde nörofibriler yumaldarın oluştuğu gösterilmiştir (46). Bu bulgular ışığında geli ştirilen teoriye göre, tüm insan nöronlannda bulunan amiloid prekürsor protein, bilinmeyen bir/birkaç nedenle beta amiloid proteine dönüşmekte, bu protein hücre zamda sodyum-kalsiyum değiştirici proteinin çal ışmas ın ı bozmakta (12), böylece, hücre içinde normalden fazla kalsiyum bulunmakta, bu durum da nöronu EA'lara duyarl ı kılmaktad ır. Yani zaten yukar ıda sözü edilen ne- 61

6 Akbostanc ı, Yi ğit 8-am!toid protein NMDA r Na' - Cadegiştirici protein fosforilaz \ 1/4 Ca aktif foaforilaz nerorbriler yumaklar I hücre ölümü Şekil 2. Alzheimer hastal ığın ın oluşumunda NMDA reseptörünün rolü. NMDA: N-metil-D-aspartat. denle içinde normalden fazla kalsiyum bulunduran nöron, bir de GA tarafından uyarıldığında, hücre içi kalsiyum iyice artmakta, bu daha önce söz edildi ği şekilde çe şitli fosforilazlan çal ıştırarak sitoskeletal proteinlerin dejenere olmas ına, nörofibriler yumaldan olu şturmas ına yol açmaktadır. Yukarıda söz edilen araştırmada, gerek NMDA gerek AMPA reseptörü antagonistleriyle nöronal hasarlanma önlenebilmi ştir (46). - AIDS: AIDS% hastalar ın % 75-90' ında nörolojik tutulum saptanmaktad ır (75). Bu tutulum fırsatç ı infeksiyonlar ya da nöronlann direkt invazyonu olmadan da gerçekle şebilmektedir. Bu durumun nedenini, Lipton, bir gözden geçirme yaz ısında şu şekilde aç ıklamıştır (39) : AIDS'te nöronal hasarlanmadan, virüsün kapsülündeki gp 120 adl ı protein sorumludur. Bu protein hasarlanmar iki yolla gerçekle ştirir: 1. Nöronlar geli şmek ve yaşamlarını devam ettirmek için astrositlerce salg ılanan bazı faktörlere muhtaçtır. Astrositler, bu faktörleri, V İP (vazoaktif intestinal peptid) tarafından uyanl ınca salg ılar. pg 120 ile VİP'in amino asit dizilimleri birbirlerine çok benzemektedir. Bu nedenle, gp 120, astrositlerdeki V İP reseptörlerini bloke ederek onlar ın, nöronlann gerek duyduğu faktörleri salg ılanmas ına engel olur. 2. gp 120, mikroglia taraf ından aktif olarak hücre içine alınır ve parçalan ır. Bu parçalar ın baz ıları NMDA reseptörlerini uyarma yetene ğindedir ve fare beynine verildiklerinde AIDS benzeri patolojik bulgular olu şturabilmektedirler. Ayr ıca bu bulguların oluşmas ı, NMDA antagonistleriyle engellenmektedir. - Diğer nörolojik bozukluklar: Yukarıda sözü edilen hastal ıkların dışında olivo ve ponto serebellar atrofi (24,59), migren (21), amiyotrofık lateral skleroz (56,58,60), periferik nöropati (17), şizofreni (M) gibi hastal ıklarda da EAlann rolü oldu ğu konusunda bulgular vard ır. Ayrıca, glutamik ve aspartik asit, a ğnnın medulla spinalis düzeyindeki iletiminde önemli rol al ırlar (78). Bu durum, yak ın gelecekte ağn tedavisinde, söz konusu maddelerin önemli rolleri olabilece ğini gösterir (15). KAYNAKLAR 1. Adams RD, Victor M: Pripciples of neurology, 4th edn. McGraw-Hill Book Company Singapore p. 622, Albers GW, Goldberg MP, Choi DW: N-methyl-D-aspartate antagonists: ready for clinical trials in brain ischemia? Ann Neurol 25: , Albers GW, Goldberg MP, Choi DW: Do NMDA antagonists prevent neuronal injury? Yes Arch Neurol 49: , Albin RL, Reiner A, Anderson KD, et al: Preferential loss of striato-external pallidal projection neurons in presymptomatic Huntington's disease. Ann Neurol 31: , Albin RL, Young AB, Penney JB, et al: Abnormalities of striatal projection neurons and N-methyl-D-aspartate receptors in presymptomatic Huntington's disease. N Eng J Med 322: , Bamard EA, Jeremy MH: The non-nmda receptors: types, protein structure and molecular biology. Trends Pharmacol 11: , Beal MF: Does impairment of energy metabolism result in excitotoxic neuronal death in neurodegenerative illness? Ann Neurol 31: , Ben-Ari Y, Aniksztejn L, Bregestovski P: Protein kinase C modulation of NMDA currents: an important link for LTP induction. Trends Neurol 15: , , Berridge MJ: Inositol triphosphate and diacylglycerol: Two interacting second messengers. Annu Rev Biochem 56: , Buchan AM, Sharma M: Experimental study of the pathogenesis and treatment of stroke. Current Opinion in Neurology and Neurosurgery 4:38-43, Buchan AM: Do NMDAA antagonists prevent neuronal injury? No Arch Neurol 49: , Colvin RA, Bennet JW, Colvin SL, et al: Na/Ca exchange activity is increased in Alzheimer's disease brain tissues. Brain Res 543: , Cot6 L, Crutcher MD: The Basal Gangla. In: Principles of Neural Science, 3rd. edn. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM (eds). Elsevier, New York, p ,

7 Eksisatör Amino Asitlerin Nörolojik Hastal ıklar ın Akbostanc ı, Yiğit 14. Dingledine R, McBain CJ, McNamara JO: Exitatory amino acid receptors in epilepsy. Trends Pharmacol 11: Dougherty PM, Sluka KA, Sorkin LS, et al: Neural changs in acute arthritis in monkeys. I. parallel enhancement of responses of spinothalamic tract neurons to mechanical stimulation and excitatory amino acids. Brain Res Rev 17:1-13, Dubinsky JM, Rothman SM: Intracellular calcium concentrations during "chemical hypoxia" and excitotoxic neuronal injury. J Neurosci 11(8): , Erdö SL: Excitatory amino acid receptors in the mammalian periphery. Trends Pharmacol 12: , Ertekin C: Nöroloji'de Fizyapatoloji ve Tedavi. Birinci bask ı, Bilgehan Matbaast, İzmir, p , Ford LM: Results of N-methyl -aspartate antagonists in perinatal cerebral asphyxia therapy. Pediatr Neurol 6: , Furukawa K, Yaman K, Kogure K: Postischemic alterations of complex spike cell discharges and evoked potentials in rat hippocampal CA-1 region. Acta Neurol Scand 86: , Gallai V, Sarchelli P, Coata G, et al: Serum and salivary magnesium levels in migraine. Results in a group of juvenile patients. Headache 32: , Garthwaite J, Charles SL, Chess-Williams R: Endotheliumderived relaxing factor release on activation of NMDA receptors suggests role as intercellular messenger in the brain. Nature 336: , Garthwaite J: Glutamate, nitric oxide and cell-cell signalling in the nervous system. Trends Neurol 14:60-67, Gilman S, Markel DS, Koappe RA, et al: Cerebellar and branstem hypometabolism in olivopontocerebellar atrophy detected with positron emission tomography. Ann Neurol 23: , Girault JA, Halpain S, Greengard P: Excitatory amino acid antagonists and Parkinson's disease. Trends Neurol 8: , Greenamyre JT, O'Brien CF: N-Methyl-D-aspartate antagonists in the treatment of Parkinson's disease. Arch Neurol 48: , Grigg JJ, Edmund G, Anderson G: Competative and noncompetative N-methyl-D-aspartate antagonists modify hypoxia induced membrane potantiel changes and protect rat hippocampal slices form functional failure: A quantitative comparison. J Pharm Exp Therap 253: , Gustaffson B: The NMDA receptor. Trends Neurol. 13: , Hattori H, Morin AM, Schwartz PH, et al: Post-hypoxic treatment with MK-801 reduces hypoxic-ischemic damage in the neonatal rat. Neurology 39: , Headley PM, Grillner S: Excitatory amino acids and synaptic transmission: the evidence for a physiological function. Trends Pharmacol 11: , Hirsch EC: Why are nigral catecholaminergc neurons more vulnerable than other cells in Parkinson's disease? Ann Neurol 32:88-93, Jamal GA, Ludolp A, Roy DN, et al: Studies on the etiology and pathogenesis of motor neuron diseases II. clinical and electrophysiologic feturas of pyramidal dysfunction in macaques fet Lathyrus Savitus and IDPH. Neurology 38: , Kandel ER, Schwartz JH: Directly gated transmission at central syhapes. In: Principles of Neural Science. 3rd edn. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM (eds). Elselvier, New York, p.157, Kisvarday ZF, Cowey A, Smith AD, Somogyi P: Interlaminar and lateral exitatory amino acid connections in the striate cortex of monkey. J Neurosci 9: , Kitayama S, Shimada S, Uhl GR: Parkinsonism inducing neurotoxin, MPP': Uptake and toxicity in nonneuronal COS cells expressing dopamine transporter cdna. Ann Neurol 32: , Klawans HL: Toscanini's Fumble, and Other Tales of Clinical neurology, lst edn. Bantam Books, New York, p , Klockgether T, Turski L: Excitatory amino acids and the basal ganglia: implications for the therapy of Parkinson's disease. Trends Neurol 12: , Klockgether T, Turski L: NMDA antagonists potentiate antiparkinsonien actions of L-DOPA in monoamine-depleted rats. Ann Neurol 28: , Lipton SA: Models of neuronal injury in AIDS: another role for the NMDA receptor? Trends Neurol 15:75-79, Lodge D, Collingridge G: Les agents provocateurs: a series on the pharmacology of exitatory amino acids. Trends Pharmacol 11:22-24, Lodge D, Johnson KM: Noncompetitive excitatory amino acid receptor antagonists. Trends Pharmacol 11:81-87, Maiese K. Caronna JJ: Neurological Complications of Cardiac Arrest. In: Neurology and General Medicine, lst edn. Aminof MY (eds). Churchill Livingstone, New York, p. 143, Majerus PW, Connolly TM, Bansal VS, et al: Inositol triphosphates: Synthesis and degradation. J Biol Chem 263: , Martin JH, Jessell TM: Anatomy of the Somatic Sensory System. In: Principles of Neural Science. 3rd edn. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (eds). Elsevier, New York, p. 365, Masu M, Tanabe Y, Tsuchida Y, et al: Sequence and expression of a metabotropic glutamate receptor. Nature 349: , Mattson MP, Cheng B, Davis D, et al: Beta-amyloid peptides destabilize calcium homeostasis and render human cortical neurons vulnerable to excitotoxicity. J Neurosci 12(2): , McCord J: Oxygen derived free radicals in post-ischemic tissue injury. N Eng J Med 312: , Meldrum B, Garthwaite J: Excitatory amino acid neurotoxicity and neurodegenerative disease. Trends Pharmacol 11: , Miller RF, Slaughter MM: Excitatory amino acid receptors of the retina: Divedsity of subtypes and conductance mechanisms. Trends Neurol 9: , Mori N, Wada JA, Sato T, et al: Important roles of N-methyl- D-aspartate receptors in expression of amygdaloid-kindled se- izure demonstrated by intraperitoneal administration of L- aspartate in dimethyl sulfoxide. Epilepsia 33(4): , Murphy TH, Schnaar RL, Coyle JT: Immature cortical neurons are uniquely sensitive to glutamate toxicity by inhibition of cystine uptake. FASEB J 4: , Nawy S, Jahr CE: Suppression by glutamate of cgmpactivated conductance in ret;- -11 bipolar cells. Nature 346: , Nicholls D, Attwell D: The release and uptake of excitatory amino acids. Trends Pharmacol 11: , Nichols RA, Talvinder SS, Czernik AJ: Calcium/calmodulindependent plrotein kinase It increases glutamate and noradrenaline release from synaptosomes. Nature 343: , Nihei K, Kowall NW: Neurofilament and neural cell adhesion molecule immunocytochemistry of Hungtington's disease striatum. Ann Neurol 31:59-63, Ono S, Yamushi M: Glutamate and aspartate are decreased in the skin in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neurol Scand 86: , Palmer AM, Gershon S: Is the neuronal basis of Alzheimer's disease cholinergic or glutamergic? FASEB J 4: , Perry TL, Hansen S, Jones K: Brain glutamate def ıciency in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 37: , Plaitakis A, Yahr BS: Abnormal glutamate metabolism in an adult-onset degenerative neurological disorder. Science 216: , Plaitakis A, Constantakakis E, Smith J: The neuroexcitotoxic amino acids glutamate and aspartate are alterated in the spinal cord and brain in amyothorphic lateral sclerosis. Ann Neurol 24: , Pulsinelli WA, Brierley JB, Plum F: Temporal profile of neuronal damage in a model of transient forebrain ischemia. Ann 63

8 Aklıostaneı, Yiğit Neurol 11: , Rehm H, Wiedenmann B, Betz E: Molecular characterisation of synaptophysin, a major calcium binding protein of the synaptic vesicle membrane. EMBO J 5: , Rodwell VW: Amino Acids. In: Harper's Biochemistry 21st edn. Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (eds). Lange, California, p , Rosse RB, Schwartz BL, Davis RE, et al: An NMDA intervention strategy in schizophrenia with "low-dose" milacemide. Clin Neuropharm 14: , Rothman SM, Olney JW: Glutamine and the pathophysiology of hypoxic-ischemic brain damage. Ann Neurol 19: , Sadeh M, Blatt I, Martonovitz G, et al: Treatment of porphyric convulsions with magnesium sulfate. Epilepsia 32(5): , Silverstain FS, McDonald III JW, Bommarito M, et al: Effects of hypoxia-ischemia and MK-801 treatmen on the binding of a phencyclidine analoque in the developing rat brain. Stroke 21: , Schanne FAX, Kane AB, Young EE, Farber JL: Calcium dependence of toxic cell death: a f ınal common pathway. Science 206: , Schmedt WJ, Bubser M, Hauber W: Excitatory amino acids and Parkinson's disease. Trends Neurol 13:46, Schwarcz R, Meldrum B: Excitatory amino acid antagonists provide a therapeutic approach to neurological disorders. The Lancet, July 20: , Schapira AHV, Mann VM, Cooper JM, et al: Mitochondrial function in Parkinson's disease. Ann Neurol 32: , Sluka KA, Dougherty LS, Sorkin WD, et al: Neural changes in acute arhritis in monkeys. III. Changes in substance P, caltinonin gene-related peptide and glutamate in the dorsal horn of the spinal cord. Brain Res Rev 17:29-38, AÇIKLAMA 73. Smith SJ, Augustine GJ: Calcium ions, active zones and synaptic transmitter release. Trends Neurol 11: , Sturman SG, Williams AJ: Pathogenesis of Parkinson's disease. Current Opinion in Neurology and Neurosurgery 4: , Tucker T: Central nervous system manifestations of human immunodefıciency virus infection. In: Neurology in Clinical Pratictice lst edn. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD (eds), Butterwarth-Heinemann p. 1098, Ueda K, Masliah E, Saitoh T, et all: Alz-50 recognizes a phosphorylated epitope in tau. J Neurosci 10: , Watkins JC, Evans RH: Excitatory amino acid neurotransmitters. Annu Rev Pharmacol Toxicot 21: , Westlung KN, Sun YC, Sluka KA, et al: Neural changes in acute arthritis in monkeys. II. increased glutamate immunoreactivity in the medial articular nerve. Brain Res Rev 17:15-27, Wieloch T, Lindval O, Blomqvist P, Gage FH: Evidence for amelioration of ischemic neuronal damage in the hippocampal formation by lesion of the perforant path. Neurol Res 7:24-26, Willetts J, Balster RL, Leander JD: The behavioral pharmacology of NMDA receptor antagonists. Trends Pharmacol 11: , Wong EHF, Kemp Al: Sites for antagonism on the N-methyl- D-aspartate receptor channel complex. Annu Rev Pharmacol Toxicol 31: , Young AB, Graham EF: Excitatory amino acid receptors in brain: membrane binding and receptor autoradiographic approaches. Trends Pharmacol 11: , Ziyin JA, Choi DW: Stroke therapy. Scientific American, July 36-43, "Düşünen Adam" dergisinin geçen say ısındki (Cilt: 6 Say ı: 1-2) kitap tanıtımı bölümündeki "Ara ştırma ve Klinik Uygulamada Biyoloji Psikiyatri" kitab ının tan ıtım yaz ısının altında yanlışlıkla Doç. Dr. Oğuz Arkonaç imzas ı çıkmıştır. Düzeltir özür dileriz. Düşünen Adam 64

Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar

Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar Gözden Geçirmeler / Reviews Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar Nefle Perdahl Fifl 1, Meral Berkem 2 ÖZET: Nörotransmitter sistemlerinin geliflimi ve psikopatolojiye yans

Detaylı

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? *

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):364-374 An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Dr. A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU 1 Özet / Abstract Bu gözden geçirmede şizofreni

Detaylı

Muskarinik Asetilkolin Reseptörlerinin Dağılımı ve İlişkili Sinyal İleti Yolları

Muskarinik Asetilkolin Reseptörlerinin Dağılımı ve İlişkili Sinyal İleti Yolları Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2006; 31 (3) ; 141 150. Derleme Makalesi [Review Article] Muskarinik Asetilkolin Reseptörlerinin Dağılımı ve İlişkili Sinyal İleti

Detaylı

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505 doi:10.5455/cap.20120429 Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Detaylı

Guillain Barre Sendromu ve Campylobacter Jejuni. Enfeksiyonu

Guillain Barre Sendromu ve Campylobacter Jejuni. Enfeksiyonu Guillain Barre Sendromu ve Campylobacter Jejuni. Enfeksiyonu Buket OFLAZO ĞLU *, Hulki FORTA * ÖZET CJ (Campylobacter Jejuni) GBS (Guillain-Barre Sendromu)' de en sk kar şılaşılan hastalık öncesi enfeksiyondur.

Detaylı

KONFERANS/CONFERENCE The Neuron Doctrine: Was it Just The Cell Theory Applied to Nervous Tissue or Did its Power Have Another Source? Ray W. Guillery Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University

Detaylı

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar JCEI / Yılmaz. D vitamini ve nörolojik hastalıklar 2013; 4 (3): 411-415 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0316 DERLEME / REVIEW ARTICLE D Vitaminin beyindeki

Detaylı

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):254 280 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y7076 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 157-162) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 157-162) 157 Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü

Detaylı

pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ).

pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ). Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Olaya ilişkin potansiyeller (O İP)

Detaylı

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 31 (1); 36 40. Derleme Makale [Review Article] Yayın tarihi 26 Mart, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 26 March, 2006]

Detaylı

Vanilloid Reseptör 1 (VR1) (Capsaicin Reseptörü)

Vanilloid Reseptör 1 (VR1) (Capsaicin Reseptörü) 53 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 2: 53-60 Vanilloid Reseptör 1 (VR1) (Capsaicin Reseptörü) Şerife TÜTÜNCÜ 1 Nesrin ÖZFİLİZ 2 Geliş Tarihi: 01.08.2011 Kabul Tarihi: 21.10.2011 Özet: Vanilloid

Detaylı

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 124-131 Journal of Clinical and Experimental Investigations REVIEW ARTICLE/ DERLEME Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi The relationship between

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.10.11 Derleme Review Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Aycan Kundakcı, Arash Pirat Başkent

Detaylı

DERLEME Koklear Nukleusun Elektrofizyolojik, Histolojik ve Nörokimyasal Özellikleri Electrophysiological, Histological and Neurochemical Features of Cochlear Nucleus Mehmet BOÞNAK 1, Ayhan ERALP 2 1 Gaziantep

Detaylı

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3).

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3). Şizofrenide Bili şsel İşlevlerde Bozulma Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET Bili şsel işlevlerde bozulma şizofreninin temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar-da özellikle dikkat,

Detaylı

Alkol aşermesi (alcohol craving), alkol almaya karşı. Alkol Aşermesinin Nörobiyolojisi, Genetiği ve Tedavisi. Derleme / Review

Alkol aşermesi (alcohol craving), alkol almaya karşı. Alkol Aşermesinin Nörobiyolojisi, Genetiği ve Tedavisi. Derleme / Review Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:381-387 DOI: 10.5350/DAJPN2013260408 Derleme / Review Alkol Aşermesinin Nörobiyolojisi, Genetiği ve Tedavisi Cem Şengül 1, Nesrin

Detaylı

Editörden size. Değerli okuyucular m z,

Editörden size. Değerli okuyucular m z, Cilt / Volume: 31 Sayı / Number: 1 Ocak / January 2014 1 Editörden size Değerli okuyucular m z, 2013 y l n da geride b rakt k, yine sizlerle birlikte olman n ve her y l yinelediğimiz bu zevkli seslenişin

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Güncelleme Serileri Temmuz 2012 // Cilt:1 //Sayı:3

Güncelleme Serileri Temmuz 2012 // Cilt:1 //Sayı:3 Güncelleme Serileri Temmuz 2012 // Cilt:1 //Sayı:3 Antimuskarinikler ve Üroloji Sayı Editörü : Dr. Tufan Tarcan Yazarlar : Dr. Ali Ergen Dr. Nihat Arıkan Dr. Bülent Çetinel Dr. Ceyhun Özyurt Dr. Ömer Gülpınar

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı

Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2014;17(1-2):13-24 13 Derleme / Review doi: 10.5606/phhb.dergisi.2014.04 Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı Recent

Detaylı