İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti *"

Transkript

1 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti * Cevdet Yılmaz ** Devrim G. Vural ** İnsan ticareti, son yıl/arın en önemli insan hakları ihlallerinden biri olarak ortaya Kadın tica çıkmaktadır ve mağdurların büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. reti! olgusu, insan hakları ihlal/erinin hem sonucu hem de nedeni olarak görülebilir. Siyasi, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler kadınları bir yandan risklere karşı korunmasız hale getirirken, diğer yandan yaşam stratejisi olarak bu riskleri almaya da zorunlu bırakmaktadır. Ayrımcı uygulamalar ve sosyal dışlanma, insan ticareti mağduru kadınların kurtarılmasından sonra da devam etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada kadın ticaretinin toplumsal cinsiyet ve haklar perspektifinden ele alınarak 'kurbanlaştırma' anlayışından öte 'güçlendirme' vurgusunun gerekliliği tartışılmaktadır. Anahtar Kelime/er: İnsan ticareti, kadın ticareti, insan hakları, kadın hakları, toplumsal,-.,.,.h y<o<. Giriş M. Foucault Haziran 1981' de Korsanlığa Karşı Uluslararası Komite 'nin Cenevre' de kuruluşunu duyuran basın toplantısı vesilesiyle yaptığı konuşmada yeni bir insan hakları bildirgesine ulaşma umudunu dile getirirken; "konuşmak ve bir arada konuşmak için burada bulunan bizler, meydana gelen olayları hoş görmekte belli bir ortak güçlük çekmekten başka sıfatı olmayan özel kişileriz" derken, insanları ülkelerinde yaşamak yerine terk etmeye yöneiten nedenlere İ lişkin fazla bir şey yapamadığımızın, bu olayların bizim gücümüzün dışında olduğunun altını çizmektedir (Foucault, 2000: 288). Şüphesiz bu konuşmanın devamı, aslında hak kavramının çıplak halinin, yani dolayımsız ve doğrudan ifadesinin açıklamasında saklıdır. Genelde insan hakları, özelde ise kadın hakları odağında geliştirilecek bu tartışmanın en güçlü yönü, bu konuda konuşma hakkının konuşmacıların en doğal hakkı olmasında yatmaktadır. Haklarla ilgili konuşmak, hakkın doğal halinin verili bir gerçeklik olmaktan öteye nasıl tanımlandığıyla ilişkilidir. Temelde evrenselolan ve sosyo-kültürel, ekonomik ve u luslararası farklılıklardan kaynaklanan ayrımın aynı düzlem içerisinde birleştirilmesi ve yatay ilişkiler içerisinde sorgulanması insan hakkı kavramının da ö zünü verecektir. Burada Focault'un tanımladığı üç ilkeyi hatırlamakta yarar vardır: Bu makale, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi'nin Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlediği "İnsan Hakları ve Yurttaşlık" konulu konferansta sunulan bildirler arasından seçilip, hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları, i "Kadın ticareti" kavramı İngilizce Traffieking in women kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. İnsan Hakları Yıllığı, Ci/ı 25,2007, s

2 80 insan Hakları Yıllığı "Öncelikle faili kim olursa olsun, kurbanları kim olursa olsun, bütün iktidar suistimallerine karşı çıkmaya davet eden, hakları ve ödevleri olan bir uluslararası yurttaşlık vardır. Sonuçta hepimiz birer yönetileniz ve bu sıfatla da dayanışma içindeyiz. İkinci olarak, hükümetler toplumların mut1uluğuyla ilgilenmek iddiasında olduklarından, kararlarının insanlarda neden olduğu veya ihmallerinin yol açtığı mutsuzluklar hükümetlerin kar-zarar hanesine geçirilmelidir... Mutsuzluk, iktidarı ellerinde tutanlara seslenmeyi ve başkaldırmayı mutlak bir hak olarak meşrulaştınr. Son olarak, bize önerilen şu görev paylaşımını reddetmek gerekir; çoğunlukla bireylere sinirlenme ve konuşma hakkı, hükümetlere de düşünme ve harekete geçme hakkı. Ancak çoğunlukla konuşma hakkı hükümetler tarafından kullanılmakta, bize ise hoş bir mernnuniyetsizlik görevi uygun görülmektedir. Bu nedenle basit hoşnutsuzluk rolünü reddetmek gerekmektedir JJ (Foucault, 2000: 289). Hannah Arendt ulus devletin çöküşünü insan haklarının sonu olarak tanımlamaktadır (Arendt, 1979: 299). Buna göre, ulus devlet ve insan hakkı arasında vatandaşlığa dayalı zorunlu bir bağ vardır. Küreselleşme süreci sonucunda ulus devletin yeni konumları göz önüne alındığında, insan hakları kavramı üzerine yapılacak tartışmaların içeriği daha da önem kazanmaktadır. Özellikle ulus devletlerin vatandaşlık bağıyla vermiş olduğu haklar, bir devletin vatandaşı olmaktan çıkıldığı ya da göç edildiği zaman farklı bir içerik kazanmaktadır. Vatandaşlığın mekansalolarak taşınamaz yönü göçmenlerin yeni küresel koşullarda çoğunlukla olumsuz uygulamalarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Kadınlar ise bu sorunu daha da yoğun yaşamaktadırlar. Kendi işgücüne ayrıcalık tanıyan ülke yapılanmaları, çoğu zaman vatandaşlannın yapmadığı işler için çalışma izni verecek şekilde biçimlendirilmektedir. Bu nedenle, göçmenler ve özellikle de kadın göçmen işçiler ülke vatandaşlarının istemediği düşük statülü işleri kabul etmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, kadın göçmen işçilerin bu aynmcılığa uğra karşılaştığı eşitsizliklerin çoğu, cinsiyet temelli tanımlamalar1a şekillenmektedir. Kadın işçiler genellikle erkeklerden farklı sektörlerde çalışmakta, ayrımcı1ığa dahafazla maruz kalmaktadır. Kadın göçmen işçilerin malarının birinci nedeni göçmen olmaları ise ikinci önemli nedeni de kadın olmalarıdır. Kadınlık burada sorunların daha da büyüyerek yaşanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Genelde kadınların, özelde ise kadın göçmenlerin karşılaştığı cinsiyetçi piyasa yapılanması, olumsuz toplumsal koşullar ve hakların kullanımındaki eşitsizlikler kadın ticaretinin altyapısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada İnsan ticaretine' kanun ve düzen' açısından bakmanın ötesinde, insan hakları bağlamında yaklaşılması ve buna uygun düzenlemeler yapılmasının gereklilikleri tartışılmaktadır. İnsan ticareti, özelde de kadın ticareti, bir yandan küresel eşitsizliğin yarattığı bir sorun olarak değerlendirilebilir. Ancak, kadının küresel anlamda bir eşitsizlik öznesi olması yüzyıllardır süregelen bir olgudur ve sadece yeni küresel düzenin bir sonucu olarak açıklanmaz. Ancak

3 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 81 boyutu ve biçimi günümüz koşullarında farklılık göstermekte bir sorun alanı o larak tanımlanmasını sağlamaktadır. Kadının eşitsizlik konumunu oluşturan yasal düzenlemeler ve toplumsal yapıdan kaynaklanan uygulamalar sorunun tanımını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda kadın ticareti mağdurlarını "kurbanlaştırmaktan" öte çok daha kapsamlı ve eşitsizliği giderici yaklaşım ve politikalarla içermek gerekmektedir. Küresel Eşitsizlik, Yoksulluğun ve Göçün Kadınsılaşması Kadınların insan ticaretine daha yoğun maruz kalmalarının temelleri günümüz dünyasının değişimlerinde yatmaktadır. Küreselleşme, çoğu toplumsal değişim gibi bu konuda da anahtar bir kavram olarak değerlendirilebilir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yapı her ne kadar dünya ekonomisinde bir genişleme yarattıysa da bu durum eşitsizliği gidermemekte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kendisini yeni iş olanakları olarak göstermemektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 'nın istatistiklerine göre dünya üzerinde yoksulluk sınırında yaşayan kişilerin oranı son elli yılda son beş yüz yıla oranla daha hızlı bir düşüş göstermektedir. Ancak, bu gelişmenin karşısında dünyadaki gelir dağılımı dengesizliğinin giderek arttığı gerçeği de durmaktadır yılında kişi başına ulusal gelir gelişmiş ülkelerde az gelişmiş ülkelerin 41 katı ve orta gelirli ülkelerin 8 katı iken, bu oranlar bugün sırasıyla 66 ve 14 olarak gerçekleşmektedir (www.gcim.org, 2005). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre, 2005 yılında dünya üzerindeki en yoksul %40'hk kesim küresel gelirin %2'sine sahipken, en zengin %lo'luk kesim ise gelirin %54'üne sahiptir (UNDP, 2006). Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre 2004 yılında dünya üzerinde 185 milyon (www.gcim.org, 2005), 2006 yılında ise 195,2 milyon insan işsizdir (ILO, 2007). Öte yandan işsizlik, günümüzdeki istihdam krizinin yalnızca bir boyutudur. İşsizliğin yanı sıra çalışan yoksulluğunda da artış görülmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verileri 2006 yılında 1,37 milyar çalışanın günde 2$ altında gelir elde ettiğini göstermektedir (ILO, 2007). Bu da özelikle gelişmekte olan ülkelerde ücretlerin ve çalışma koşullarının düzenlenemediği kayıt dışı sektörde çalışma oranının yüksekliğini işaret etmektedir. Küresel istihdam krizinin uluslararası göçte meydana gelen eğilimler anlamında da önemli etkileri vardır. Yaşadıkları yerde iş olanağı bulamayan birçok insan gelişmekte olan ülkeler arasında dolaşıma katılırken giderek artan sayıda kişi de gelişmiş ülkelerde istihdam fırsatı bulmanın yollarını aramaktadır. Son yıllarda göçmen işçilerin sayısında önemli bir artış yaşanmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 1985 ile 2000 yılları arasında uluslararası göçmen sayısı i 05 milyondan i 75 milyona ulaşmıştır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 26 artış gösterdiği bu dönemde uluslararası göçmen sayısında meydana gelen artışın yüzde 67'yi bulması dikkat çekicidir (lom, 2000).

4 82 İnsan Hakları Yıllığı Uluslararası Göç Örgütü'nün 2005 yılı verilerine göre ise, uluslararası göçmen sayısı 191 milyona, yani toplam dünya nüfusunun % 3'üne ulaşmıştır. Bu oran ilk bakışta çok yüksek görünmemesine rağmen, göçmenlerin bir araya getirildiği varsayıldığında dünyanın 5. büyük nüfuslu devletini oluşturacaklan göz ardı edilmemelidir (iom.int, 2006). Göçmenlerin % 60'ı gelişmiş ülkelerde bannmakta olup, bu bölgelerde yaşayan her on kişiden biri göçmen statüsündedir (un.org, 2006). Bu veriler küresel İşgücünün %20'sİnden azına sahip olan gelişmiş ülkelerin göçmenlerin 0/060'ını banndırmasının nedenlerini oldukça açık ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde yasalolarak istihdam edilen göçmenler kendi ülkelerindekinden kat fazla gelir elde etme olanağı bulabilmekte, yaşam standartlannın yüksekliğine rağmen ailelerine ve ülkelerine döviz gönderebilmektedir. Bu durum giderek artan sayıda kişinin yasal ya da yasadışı yollardan dış göç sürecine girmesinin de nedeni olmaktadır (MPI, 2003). Esnek üretim biçimi, hizmet sektörü ve demografik nedenlerle gelişmiş ülkeler de göçmen işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Düşük doğum oranlan ve beklenen yaşam süresinin uzaması birçok gelişmiş ülkenin giderek artan sayıda yaşlı nüfusa sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda, esnek üretim biçimi yarı zamanlı ve vasıfsız emeğe dayanmaktadır. Bu da işgücü piyasası açısından hem niteliksel hem de niceliksel bir açık anlamına gelmektedir. Aksi takdirde "emek gücünün feminizasyonu ve etnizasyonu" ile oluşturulan katlanmış esnek zamanlı çalışmayı açıklamak mümkün olmaz. Bazı gelişmiş ülkelerde yasadışı işgücü göçünün bölgesel ekonomilerin gelişmesinde temel rol oynadığı söylenebilir, çünkü bu şekilde çalışma koşulları informal ve esnek olmaktadır (Şimşek, 2003). Ancak, gelişmiş ülke yönetimleri genellikle vasıflı veya vasıfsız göçmen işgücüne olan bu ihtiyaçlannı kamuoyuna açıkça belirtmekten kaç ınmakta, yabancı düşmanlığının ortaya çıkardığı tepkilerle baş etmek yerine kısıtlayıcı göç siyasalannı bir politika aracı olarak kullanmaktadır. Bu tür siyasalar yalnızca yasal göç olanağını kısıtlamakla kalmakta, göçmen kaçakçılanna ve insan tacirlerine uygun ortam yaratmaktadır (www.gcim.org, 2005). Uluslararası göç bağlamında karşımıza çıkan bir diğer olgu da kadınlann giderek artan oranda göçmen işgücüne katılımıdır. Bunun en önemli sebebi gelişmiş ülkelerde kadınlara has görülen sektörlerdeki işgücü talebinin yoğun olmasıdır ( ev içi hizmet, bakıcılık, imalat, eğlence vb.) yılı verilerine göre kadınlar, göçmenlerin neredeyse yansını oluşturmakta ve gelişmiş ülkelerde yaşayan göçmen nüfusun ise yarısından fazlasına ulaşmaktadır. Ayrıca, önceki dönemlerden farklı olarak kadınlar daha çok yalnız göç etmekte ve geride kalan aile üyelerinin geç im kaynağı olmaktadır. Kadın göçüne dair bu artışın ve eğilimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir (www.gcim.org, 2005).

5 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 83 Gelişmiş ülkelerdeki işgücü açığının yanısıra, kadınların yaşadıkları yerlerde karşılaştığı eşitsizlikler de göç kararı almalarına yol açmaktadır. Neo liberal politikaların bir parçası olarak kamusal ve sosyal hizmetlerin devletin sorumluluk alanı dışına itilmesi ve piyasanın eline bırakılması hali hazırda dezavantajlı durumda olan kadınların eğitim, sağlık gibi temel haklardan yararlanmasını daha da zorlaştırmaktadır. Sosyal devletin küçülmesi ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin artması ile yoksulluk daha da yıkıcı bir hal alırken, yoksul kadın kitlesi hem genişlemekte hem de ayrımcılığın ağırlaştığı koşullarda yaşamaktadır. Birçok sosyal haktan faydalanamayan kadın, kayıt dışı ve yasadışı işlerde ucuz emek gücü olarak kullanılmaktadır. Vatandaşlık ve mülkiyet haklarındaki ayrımcı uygulamalar, kaynaklara ulaşımdaki eşitsizlikler, bilgi ve ekonomik güç anlamında fırsat eşitsizliği, sömürü, aile içi şiddet kadınları yaşadıkları yerlerden uzaklaşmaya itmektedir (UNESCAP, 2005). "Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun Tam Uygulanmasını Etkileyen Mevcut Zorluklarda", göçmen işgücünün dolaşımının farklılaştığından söz edilerek, kadın ve kızların başta tarla, ev içi hizmetlerde ve çeşitli eğlence iş türleri başta olmak üzere iş için giderek daha fazla ulusal, bölgesel ve uluslararası göçmen işgücüne dahilolduklarına dikkat çekilmektedir. Bu durum kadınların gelir imkanlarını, kendilerine olan güvenlerini arttırsa da, aynı zamanda da özellikle yoksul, eğitimsiz, beceresi olmayan ve/veya kayıtsız göçmenlerin, yetersiz çalışma koşullarına, artan sağlık risklerine, kadın ticaretine, ekonomik ve cinsel sömürüye, ırkçılığa, ırk ayrımına ve yabancı düşmanlığına ve diğer taciz türlerine maruz kalmalarına yol açar ve bu da kadınların insan haklarını kullanmalarını engeller ve insan hakları ihlallerini oluşturur (Pekin+5, 2003: 30). Göçe yol açan itme ve çekme faktörleri kadın ve erkekler için benzer de olsa, işçilerin göç deneyimleri yaptıkları işin türüne göre ortaya çıkmaktadır ve bu anlamda kadınların göç deneyimleri farklılaşmaktadır. Erkekler tipik olarak çeşitli işler için göç edebilirler. Ancak kadınlar en alttaki görece kötü işlerde istihdam olanağı bulmaktadırlar. Bunlar, "kadınsı işler" olarak görülen ev içi bakım, eğlence sektörü, hizmet sektörü ve küçük imalat sektöründeki işlerdir. Cinsiyet ayrımcılığına dayalı bu küresel piyasa yapılanması, kadınların yasalolarak kötü koşullarda çalışmasının yanı sıra, İnsan ticaretine maruz kalarak zorla çalıştırılmasına da uygundur. Çünkü, kadının çalışması için uygun görülen informal sektörler illegal yapılanmalara ortam sağlayacak niteliklere sahiptir. Kadın Bedeninin Metalaşması: Her şey satılık mı? Uluslararası boyutta insan ticareti, son dönemde meydana gelen hızlı sosyal ve ekonomik değişiklikler sonucunda ortaya çıkmış olan yeni bir olgudur ve yasadışı göçle birlikte dünya gündeminde giderek ağırlık kazanan önemli bir yer işgal etmektedir (mfa.gov.tr, 2006)

6 84 İnsan Hakları Yıllığı insan Ticareti; kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle ya da diğer bir biçimde zorlama, kaçınna, hile, aldatına, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye ya da başkasına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınmasıdır (Fırat, 2006). infonnal sektörün ve uluslararası suç örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından birisi insan ticaretidir ve çoğunlukla cinsel sömürü amacıyla yapılan bu ticaretin mağdurları da büyük bir oranda kadınlar ve kız çocuklarıdır. Genelde insan ticareti, özelde ise kadın ticareti insan haklarının yoğunlukla ihlal edildiği bir alan olarak yaygın ve büyük oranda kontrol dışıdır. insan ticareti yasalara aykırı bir fiil olmakla kalmayıp uluslararası yasa ve insan hakları protokollerinin de ihlali anlamına da gelir. Genellikle çok iyi örgütlenmiş suç ağlarına mensup suçlular tarafından yürütülür. insan tacirleri, mağdurları kendi ülkeleri içinde bir yerden diğerine aktarırlar, çoğu zaman da uluslararası sınırlardan geçirirler. Daha sonra mağdurların en temel özgürlükleri ellerinden alınır, eşya gibi satılırlar ve hem seks köleleri olarak hem de diğer işlerde zorla çalışmaya maruz bırakı1ırlar. Kurbanlara rutin olarak tecavüz edilir, işkence ve şiddete maruz bırakılırlar (countertrafficking.org, 2006). insan ticareti ile ilgili verilerin elde edilmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle bu konuda çeşitli uluslararası örgütler tarafından farklı rakamlar verilmektedir. Öncelikle, insan ticaretinin tanımı ve unsurları konusunda farklı yorumlar ve uygulamalar söz konusudur. Sorunun doğası gereği suçla bağlantılı olması da neyin nasıl ölçüleceği ile ilgili belirsizliklere yol açmaktadır. insan ticareti, ülkeler, bölgeler ve kıtalar arasında olduğu gibi ülke sınırları içinde de yapılmaktadır. Kaynak, transit ve hedef ülkeler çoğu zaman kesişmekte, aynı ülke bu üç özelliği de taşıyabilmektedir (Wennerholm, 2002: 11). Dolayısıyla, insan ticareti konusunda hem net çizgilerle belirlenmiş tanımlamalar ve kategorilerden, hem de kesin rakamlardan bahsetmek zordur. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre her yıl ile 2 milyon arasında tahmin edilen sayıda kadın, insan ticareti amacıyla uluslararası sınırlardan geçirilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre ise bugün dünyada zorla çalıştınnaya maruz kalan 12,3 milyon kişinin 2,5 milyonunu insan ticareti mağdurları oluştunnakta ve bu ki"şilerin % 43 'ü cinsel sömürü amaçlı ça1ıştırılmaktadır. ı İnsan ticaretinden elde edilen yıllık gelir yaklaşık 32 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu rakam insan tacirlerinin ticaretini yaptıkları tek bir kişi üzerinden aylık ortalama dolar kazandığını göstennektedir. Bu paraı Konuyla ilgili raporlann çoğunda, genelde insan ticareti, özelde de kadın ticareti ile ilgili olarak veri toplamanın güçlüğone vurgu yapılmakta, tespit edilebilen rakamlann gerçeğin çok azını yansıttığı belirtilmektedir.

7 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 85 nın yarısının gelişmiş ülkelerde kazanılıyor olması dikkat çekici bir konudur (ilo.org, 2005). Yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre, bu rakamın yaklaşık 4 milyar doları ekonomik sömürü amacıyla yapılan insan ticaretinden elde edilirken, 28 milyar dolar gibi büyük bir bölümü de cinsel sömürüden elde edilmektedir (Besler, 2005: 12). Ekonominin küresel bir bakışla yeniden yapılanması, piyasa kavramını 16. yüzyıldan beri vazgeçilmez bir gereklilik gibi ortaya koymaktadır. Bu nedenle tarihsel süreçte pazar, ulus devletin denetimi ve düzenlemesinden bağımsızlaştırılmıştır. Günümüz küresel piyasası tanım yerindeyse her şeyi alınıp satılabilen bir meta haline getirmiştir. Diğer yandan, küreselleşmenin özgürlük diye lanse ettiği kültür, kadın bedeni üzerinden gelişen yozlaşma ile kendini üretmektedir (Eğitim-Sen, 2006). Bu durum özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek kadın ve kız çocuklarını alınan, satılan ve tüketilen değerler haline getirmiştir. Uygarlık sürecinde kadın ve çocukların sürekli istismar edildiği bir gerçektir. Ancak günümüz koşullarında zaman ve uzam bağlamında ortaya çıkan değişimler kadın ve çocukların özellikle mültecilik bağlamında alabildiğince istismar edilmesini yaygınlaştırmıştır. Bu durum göçmen, mülteci, kadın ve çocukları yoksulluk, ırkçılık ve ayrımcılığın yoğun olduğu yerlerde cinsel sömürü nesneleri haline dönüştürmektedir. Özellikle insan ticareti insanlık onurunun hiçe sayıldığı, insan varlığının ve emeğinin ticari bir meta olarak görüldüğü bir görüngü haline gelmiştir. Çağdaş ve demokratik bir dünya söyleminin her zamankinden daha fazla kullanıldığı günümüzde, insanın ticari bir değer olarak alınıp satılması bir insanlık suçudur. Kadın ticareti, günümüzde özellikle internet üzerinden gelişen seks endüstrisi ve çocuk pornografısi gibi yeni "kazanç" alanlarına eklemlenerek kendini yeniden üretmektedir. Bilgi teknolojilerin gelişimi, siber uzayda her türlü malın elektronik ortamda zaman ve uzamdan bağımsız olarak alınıp satılmasını sağlamıştır. İnternet üzerinden her türlü malın satılması gibi çocuk ve kadınlar da satılmaktadır. Teknoloji seks endüstrisine kadınları sömürerek erkek müşterilere sunmanın yollarını da bulmuştur. Burada unutulmaması gereken şey, sömürü sistemine yeni bir teknoloji katıldığında bu güce sahip olanlara sömürüyü ve zararı yoğunlaştırma şansı vermektedir. Seks endüstrisi, gelişmeye başladığı ilk yıllarda yeni teknolojik gelişmeleri kullanırken, günümüzde teknolojik araçların yaygın şekilde kullanımını neredeyse seks endüstrisi sağlar hale gelmiştir. Bir başka deyişle, artık ticari teknolojinin başarısı seks endüstrisine dayanmaktadır. Çünkü yeni bilgi teknolojilerinin gelişim motoru ilkel tüketim biçimi olan cinsellikle koşut gitmektedir. Küreselleşme sonucu ortaya çıkan ekonomik ve ticari bağımlılık, seks endüstrisinin ve internet endüstrisinin cinsel sömürünün küreselleşmesinde ortak hareket etmesini doğurmaktadır (Hughes, 2001).

8 86 İnsan Hakları Yıllığı Erkekler, kadınlar ve çocuklar birçok nedenle insan ticaretine maruz kalmasına rağmen, seks ticareti ve seks turizmi aracıyla yapılan ticaret temelolarak kadın ve kızların zorla hayat kadını olarak çalıştırılmasını ve cinsel istismarlarını içermektedir. Bu bağlamda insan ticareti suçunun cinsiyete ve yaşa bağlı bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Yasalolarak göç etme olanağının bulunmadığı durumlarda görece avantajlı olan erkekler göçmen kaçakçılığı yoluna başvururken, ekonomik güç, kaynaklara ve bilgiye erişim konusunda dezavantajlı olan kadınlar bu sürecin herhangi bir aşamasında insan tacirlerinin eline düşmektedir. Bu suça maruz kalanların çoğunluğunu oluşturmanın ötesinde kadınlar, diğer insan ticareti mağdurları göz önüne alındığında çok daha fazla şiddete uğramaktadırlar. Bu şiddet, istenmeyen hamilelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS gibi olgularla kendisini daha da görünür kılmaktadır. Şiddet ve kadın ticareti herşeyden önce insan hakları ihlalidir ve problemlerin çözümü, İnsan hakları kavramı odağında geliştirilecek politikalara ihtiyaç duymaktadır. İnsan Hakları ve Kadın Ticareti İnsan ticaretine yol açan nedenler ve bununla mücadelede kullanılan yöntemler açısından insan haklanyla ilgili tartışmalı uygulamalar söz konusudur. Bu da hükümetlerin konuya nasıl yaklaştıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Çünkü hükümetlerin bu konuya yönelik aldığı tedbirlerin çoğu cinsiyet temelli çelişkileri barındırır. İnsan ticaretini önleyici müdahalelerin çoğunlukla kadınlara yönelik olması, bu uygulamaların cinsiyete duyarlı olduğu anlamına gelmemektedir. Bu uygulamalar çoğunlukla kadın ve erkek arasındaki farkhkların doğal ve değişmez olduğu anlayışından kaynaklandığından ayrımcı örnekleri güçlendirmektedir. İnsan hakları ihlallerinin insan ticaretinin hem nedeni hem de sonucu olmasının yanında konunun doğrudan kadın haklarıyla ilişkisi vardır. Çünkü insan tacirlerinin eline düşen bu kadınlar çoğunlukla kendi ülkelerinde temel haklarla ilgili yaşamsal sorunlar yaşamaktadır. İnsan hakları erkeksi bir kavram olarak çağrışım yapmakta ve uygulamada da erkeklerin bir tasarrufu gibi görülmekte, kadın daha çok özel alanının, özellikle ev içi alanın bir parçası gibi değerlendirilmektedir. Kadın ticareti doğrudan devletlerin erkeklere sağladığı temel insan haklarını kadınlara sağlamadaki başarısızlığı ve hatta bazı durumlarda özellikle kadınların bu hakların dışarısında tutulmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan ticaretinin mağduru olmakla yoksulluk arasında ciddi bir bağlantı vardır. Ancak bu, her zaman en yoksul kişilerin ticarete maruz kaldığı anlamına da gelmez. Vatandaşlık ve mülkiyet haklarındaki ayrımcı uygulamalar, kaynaklara ulaşımdaki eşitsizlikler, bilgi ve ekonomik güç anlamında fırsat eşitsizliği, sömürü, aile içi şiddet kadınları yaşadıkları yerlerden uzaklaşmaya itmektedir

9 İnsan Hakları Bağlammda Kadm Ticareti 87 (unescap.org, 2006: 5). Eğitim hakkı ve diğer yasal hakları engellenen kadınlar, kendi yaşamlarının kontrol etme hakkını da yitirmekte ve vasıfsız ve ekonomik özgürlüğü olmayan özneler olarak insan ticareti konusunda risk grubunu oluşturmaktadırlar (gaatw.org, 2006: 9). Ancak bu durum, İnsan ticaretine konu olan kadınların kandırılmış pasif özneler olarak 'kurban' konumuna indirgenmesini gerektirmez. Genelde geçerli olan böyle bir anlayış, kadınlara sadece bir suçun mağduru olarak bakmayı, dolayısıyla onların neden 'yaşamda kalma stratejisi' olarak böyle bir risk aldıkları sorusunu görmezden gelme kolaylığını getirmektedir. Küresel sermayenin ve pi Beş ay olmuştu Türkiye'ye geleli. Çalışmak için yola çıkmıştı. yasa yapılanmasının ekonomik, siyasi ve sosyal alandaki İki bin dolara birilerine satıldığını öğrendiğinde kaçacak, kurtulacak halde değildi. Elinden pasaportu alındı, tehditle ve dayakla Antalya, Sivas çevresinde erkeklere kiralandı... Rusya'nın taşramüdahalesi en yoğun olarak sı denilebilecek küçük bir şehirde annesi ve ağabeyiyle yaşıyordu. Hukuk fakültesinden mezun olamadan çalışmak için okulunu kadın üzerinde kendini göstermektedir. Neo-liberal terk etti. Orada burada küçük ücretlerle çalışıyordu. Türkiye'ye poligidip gelen arkadaşı Lolita ona cazip bir alternatif sunduğunda tikaların bir parçası olarak çok fazla düşünmedi. Türkiye'de bilgisayar sektöründe, en kötü kamusal ve sosyal hizmetleluk ihtimalle eğlence sektöründe çalışabileceğini, barmeniik, garsonrin devletin sorumluluk alanı yaparak iyi para kazanabileceğini söylüyordu arkadaşı. Ka eline bırakılması hali hazırda bul ederse, yardıma hazırdı. Lolita'yla geldi istanbul'a. Havalidışına itilmesi ve piyasanın manında iki aylık turist vizesi aldı. Antalya'ya geçip, adını hatırlamadığı otele yerleştiler. Ertesi günü diskoya gittiklerinde Lolita ortadan kayboldu. Yanına bir adam yaklaştı. Akıcı Rusçayla dezavantajlı durumda olan 'Lolita otelde bekliyor, gel gidelim' dedi. Fazla seçeneği yoktu kadınların eğitim, sağlık gibi zaten. Pasaportu Lolita'daydJ. Türkçe bilmiyordu. Kenti tanımıyordu. Arabaya biner binmez, adam kapı ve pencereleri kitemel haklardan yararlanmalitledi. Ne olduğunu anlayamadan bir başka otelin kapısına yasını daha da zorlaştırmakta naştı1ar. Direksiyondaki, kapıda bekleyen adamı gösterip 'Bu senin yeni patronun. Kabul etmezsen başkasına verilirsin' dedi. dır. Sosyal devletin küçülme Adam, soğukkanlı bir şekilde genç kadının bundan sonraki yasi ve gelir dağılımındaki eşitşamını kısa ve net bir cümleyle özetlemişti (hurriyet.com.tr, sizliğin artması ile yoksulluk 2004) daha da yıkıcı bir hal alırken, yoksul kadın kitlesi hem genişlemekte hem de ayrımcılığın ağırlaştığı koşullarda yaşamaktadır. Birçok sosyal haktan faydalanamayan kadın, kayıt dışı ve yasadışı işlerde ucuz emek gücü olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, kadına karşı şiddet olgusu farklı biçimler almakta ve kendisini yeniden üretmektedir. Bugün dünyanın hemen her yerinde yoksullaşma ve yoksuniaşma, çatışma ve mili tarizmin yaşandığı ortamlara koşut kadına karşı şiddet de yoğunlaşmaktadıf. ö zellikle çatışma ve savaş durumları zorunlu göçleri ortaya çıkarmakta, bu durumda kadın ticareti ve toplu tecavüzlerin yaşanmasını; yani insan hakları bağlamında kadına karşı olumsuz uygulamaları daha da derinleştirmektedir (Eğitim-Sen, 2006). Diğer taraftan, militarizmin beslendiği en önemli kaynaklardan biri "öteki"nin yaratılması ve hedef alınmasıdır. Birçok toplumsal yapıda da açıkça veya üstü kapalı bir şekilde kadınlar "öteki"dir. Sonuç olarak bu, kadınları ve kadın

10 88 İnsan Hakları Yıllığı lığın tüm yönlerini kontrol altında tutmak ve aşağılamak için güç isteyenlerin gözünde gerekli hale gelir. Pek çok kültürde, kadınların erkeklerinin mülkü olduğu düşünülür. Bu yüzden, bir kadın tecavüze uğradığında bu, erkeğinin erkekliğine fiili bir saldırıdır. Bu akıl yürütmeyi kullanırsak, kadınlar belli bir kültürün, etnik grubun ya da ülkenin erkeklerinin onuruna saldırmak adına savaşın hedefi haline gelir. Bu nedenlerden ötürü, tecavüz ve kadına yönelik cinsel saldırının diğer biçimleri her zaman savaşın veya çatışmanın bir parçasıdır. Kadınlar saldırılabilecek, çalınabilecek ve leke sürülebilecek mülk olarak varsayıldıklarında, düşmanı kadınlaştırmanın ve küçük düşürmenin bir aracı haline gelir. Kadına yönelik şiddetin pek çok türü, sivil nüfus ve çatışma sonrası durumlar üzerindeki dolaylı etkisi de dahilolmak üzere, militarizm tarafından güçlendirilmektedir. Savaş ve çatışma durumlarında bu şiddet kendisini hem ordu içinde hem de sivil nüfusa karşı tecavüz/cinsel saldırı, taciz, ev içi şiddet, fuhuş, pornografi ve kadın ticareti olarak yeniden üretir. Kadınlar, iş vaadiyle yanıltma, aileleri tarafından satılma, kaçırılma gibi çeşitli yollarla ordu için fiili seks köleleri olarak fuhuşa zorlanmaktadır. Kadın ticareti güzergahlarının askeri karargahların yanına kadar genişleyebilmesi de bunun bir göstergesidir. Filipinler ve eski Sovyetler Birliği'nden SOOO'den fazla kadın 1990'ların ortalarında Güney Kore'de, özellikle Birleşik Devletler askeri üsleri yakınlarındaki barlarda "eğlendirici"ler olarak çalışmak üzere satılmıştır (Marshall, 2006: 16-18).3 Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 yılında yayınladığı bir rapora göre (amnesty.org, 2006), Temmuz 1999' da bir uluslararası barış gücünün (KFOR) ve BM sivil yönetiminin (UNMIK) Kosova' da konuşlandırılmasından sonra, bu ülke zorla fuhuş için kaçakçılık kurbanı olan kadın ve kız çocuklarının başlıca hedef ülkelerinden biri olmuştur. Örgüt ayrıca, Kosova 'ya ağırlıklı olarak Moldova, Bulgaristan ve Ukrayna'dan olmak üzere dışarıdan kaçakçılık yoluyla getirilen kadınlara ek olarak, artan sayıda ve çoğunlunun reşit olmadığına inanılan Kosovalı Arnavutların iç insan kaçakçılığının kurbanı olduğunu tespit etmiştir. Raporda KFOR' un Temmuz 1999'de gelmesinin ardından, başlıca KFOR güçleri odaklarının yakınında önemli organize fuhuş odaklarının bulunduğu ve bazıları zaten kaçakçılık sürecine dahilolduğu iddia edilen askerlerin müşterilerin çoğunu oluşturduğu belirtilmektedir. BM Kadınlar için Kalkınma Fonu tarafından yayınlanan bir raporda (UNIFEM, 2002: 9-18) ise BM barışı koruma görevlilerinin seks suçlarına karıştıkları ve Angola, Bosna ve Hersek, Kamboçya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Kosova, Liberya, Mozambik, Sierra Leone ve Somali'de insan ticareti yapıldığı iddia edilmektedir. Barış Güçlerinin bu suça doğrudan karışmamaları durumunda dahi, bu bölgelerdeki 3 Benzer şekilde, burada 'rahatlatıcı kadınlar' kavramını hatırlamakta yarar vardır. Bu kavram Filipinler, Tayland, Vietnam, Malezya, Çin, Güney ve Kuzey Kore, Japonya, Endonezya, Hollanda ve Japon işgali altındaki diğer ülke ya da bölgelerde Japon askeri birlikleri tarafından 2. Dünya savaşı öncesi ve sırasında cinsel köleliğe zorlanan genç kadınlan tanımlamak için kullanılmaktadır.

11 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 89 askerlerin yarattığı talebin kadın ticaretinin nedenlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda, çatışma bölgelerine barışı getirme misyonunda olduklarını iddia eden ülkelerin ve uluslararası kuruluşların insan ticareti konusunda aynı duyarlılığı göstermelerinin gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Seks ticareti için kadın ve kız çocuklarının alınıp satılmasının en etkili bir şekilde önlenmesi, uluslararası ilginin aratmasıyla mümkündür. Uluslararası fuhuş ve kadın ticareti şebekelerinin kadınları kullanması uluslararası organize suçun önemli bir kolu haline gelmiştir. Bu uluslararası ticaretin kurbanı olan kadın ve kız çocuklarının, her türlü şiddetin yanı sıra istenmeyen gebelik ve HIV/AIDS dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklarla karşılaşma riski fazlasıyla yüksektir. Kadın ve kız çocuklarının insan haklarını ve temel özgürlüklerini ihlal eden bu duruma karşı acilolarak, seks ticareti amacıyla uluslararası kadın ticareti yanı sıra, fahişeliğe zorlama, tecavüz, cinsel taciz ve seks turizmi konuları da ele alınmalıdır (Pekin+5, 2003: 243). Devletlerin insan (özelde kadın) ticaretinin temel sebeplerini önlemede 'haklar' açısından siyasa üretmedeki yetersizliğinin yanı sıra, insan ticaretine maruz kalan kişilerin temel insan haklarını kollama anlamında da çoğu zaman başarısız uygulamalar ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. çoğu ülkede insan ticaretine karşı diğer alanlara kıyasla daha zayıf bir yasal düzenleme vardır. Bunun yanı sıra, kimi zaman 'kadınları korumak' adına yapılan düzenlemeler yeni kadın hakkı ihlallerinin temelini oluşturmaktan öteye gitmemektedir. Bazı ülkeler kadınların ülke dışına legal çıkışını engellerken, bazıları da fuhuş sektörü için gelecekleri bahanesiyle ülkeye girişini engellemektedir. Hareketliliğin önündeki bu çeşit engeller yasadışı göçü çekici kılarken, gerekli donanımı olmayan kadınları bu süreçte insan ticareti yapan organizasyonların kucağına itmekten öte bir işe yaramamaktadır (unescap.org, 2005: 14). Örneğin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te kadın göçüne yönelik kısıtlayıcı politikalar nedeniyle, yüksek sayıda kadın göçmen, sınırları yasadışı yollarla geçmeye çalışmakta, İnsan ticareti anlamında geniş risk grupları oluşturmaktadır (gcim.org, 2005). Yasal mekanizmaların görece yeterli olduğunu varsayabileceğimiz ülkelerde dahi resmi görevlilerin insan ticaretine ilişkin bakışlarının yetersiz ve duyarsız olması mağdurlara suçlu gibi davranılmasına yol açmaktadır. Mağdurlar çoğu zaman yasalar ve uygulamadaki çarpıklıklardan kaynaklanan nedenlerle, bulundukları durumdan kurtarıldıklarından çok otoriteler tarafından 'yakalandıkları' düşüncesine kapılmaktadır.

12 90 İnsan Hakları Yıllığı Bu kişiler ülkeye yasal yollardan bile girmiş olsalar yasal belgelerine el konulduğu ve kaçak çalıştırmaya Rus uyruklu bir kadına tecavüz etmekten yargılanan iki maruz bırakıldıkları için 'kaçak göçmen' olarak kabul polis beraat etti. Mahkeme. edilmekte ve çoğu zaman hemen sınır dışı edilmektedirler. Bu uygulamanın varlığı insan tacirleri tarafından üzerinde 'bir miktar prezervatif bulunan kadının, cinsel ilişkiyi kendisinin istemiş 0 devamlı bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. İnsan labilecegini düşündü (milliyet.com.tr, 2002). ticaretine maruz kalan kadınların ifadelerine bakıldığında resmi otoritelere karşı genellikle endişeyle ve güvensizlikle yaklaştıkları görülmektedir. Kadınlar, güvenlik güçlerine ve resmi makamlara ulaştıklarında, karşılaşmaktan korktukları kötü muamele ve korunmasız sınır dışı edilme riskine karşı, belki de yine bir yaşama stratejisi olarak bu suçu ihbar etmemektedir. İnsan hakları bağlamında istismara uğrayan kadınları böyle bir 'zorunlu seçimle' baş başa bırakacak uygulamalar da en az diğerleri kadar insan hakkı ihlali değil midir? Ayrıca mağdurlar açısından en önemli haklardan biri olan bilgilendirilme hakkı da ihlal edilmekte, bu kişilere yasal yollara başvurma ve haklarını arama konusunda yeterince bilgi verilmemektedir. Bu da devletlerin kişinin yasal yollara başvurma hakkını yeterince korumadığı ve gözetmediği anlamına geleceğinden İnsan haklarının ihlalidir (unescap.org, 2005: 14). Burada insan ticareti mağdurlarının çoğunlukla yabancı uyruklu olduğu, dolayısıyla dil sorununu aşmak için yeterli çeviri desteğinin de sağlanması gerekliliği de unutulmamalıdır. Bir diğer yanlış uygulama da bazı ülkelerde mağdura geçici ikamet hakkı verilmesinin yasal süreçte yetkili makamlarla işbirliği yapmasına bağlı olmasıdır. Böyle bir uygulama kendini ve ailesini tehdit altında hisseden mağdurun ikilem içinde kalmasına ve bilgi vermekten kaçınarak korunmasızca ülkesine geri dönmesine neden olmaktadır. Oysaki hangi temel insan hakkının kullanılması ve korunması koşula bağlanabilir? İnsan ticaretine ilişkin zayıf yasal çerçeve toplumun olumsuz tutumlarıyla da desteklenmektedir. Göçmen ve azınlıklara karşı yaygın ayrımcı tutum kadınlara atfedilen düşük statüyle birleşince insan ticaretiyle mücadele etme konumundaki kurumsal ve toplumsal duyarlılık azalmaktadır. Yetersiz ve uygun olmayan hukuksal düzenlemeler toplumsal kabullenmeyle meşrulaşmaktadır. İnsan ticaretine maruz kalan kadınların kimliklerinin tanımlanmasında da birçok sorun yaşanmaktadır. Bu kadınlar çoğunlukla cinsel sömürü amaçlı ça 1ıştırıldıkları için toplum ve resmi görevlilerin gözünde 'hayat kadını' imajı ile etiketlenmekte ve mağdurken suçlu konuma gelebilmektedir. Kadın ticaretini konu eden yazılı ve görsel basında çoğunlukla 'fuhuş' vurgusunun ön plana çıktığı görülebilir. Oysa hayat kadınlığı ve seks işçiliğine dair tartışmalar bir yana, bu durumun öncelikle bir 'insan ticareti' ve 'zorla çalıştırma' olduğu hem uygulayıcılar hem de medya tarafından önemle hatırlanmalıdır. Dolayısıyla bu

13 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 9 ı rada yapılan işin niteliğinin değil, işlenen suçun ve temel hak ihlallerinin ön planda tutulması gerekmektedir. Öznel koşulların gerektirdiği bazı durumlarda mağdurun ülkeye geri dönüşü aşamasında aile ve diğer yakınlarının bunun nedenlerinden haberdar edilmemesi de gerekebilir. Çünkü böyle bir tanımlama sosyal dışlanma süreçlerinin işlemesine de yol açmaktadır. Bu durumda mağdurun geri dönme ve bununla başa çıkma süreçlerinde aile ve diğer kanallardan alınacak sosyal destekleri azalmakta, tekrar mağdur olacak potansiyel bireyler yaratılmakla kalmayıp, kendi toplumsal çerçevesinde potansiyel fahişe etiketi yapıştırılmaktadır. Sonuçta yanlış yasal uygulamalar ve toplumsal önyargılar insan ticaretine maruz kalmış kadınların bumerang etkisi'ne kapılarak kadın ticareti sarmalında kalmalarına yol açmaktadır. Sonuç Çalışma, insan hakları ihlalleri açısından yaygın bir görünüm gösteren kadın ticareti olgusunun farklı boyutları üzerinde durmaktadır. Ulus-devlet yapısının anlamında meydana getirilen değişimler kitlesel insan hareketlerinin ortaya çıkardığı sorunları güvenlik sorunu olarak algılamaktadır. Ancak "kimin güvenliği?" sorusu piyasa koşullarının sürdürülebilirliği bağlamında şekillenmektedir. Yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olguları çoğu zaman bir "güvenlik" teması olarak algılanmaktan öteye gitmemekte, devletlerin kendi u lusal güvenlikleri açısından bir sorun alanı olduğu ölçüde dikkate alınmaktadır. Bu anlamda insan ticaretinin boyutları da neredeyse sınır güvenliği ve organize suç ile eşdeğer görülmekte, yoksulluk ve cinsiyete dayalı ayrımcılık gibi temelde yatan nedenlere dair alınması gereken önlemler gözardı edilmektedir. Oysaki küreselleşmenin uluslarararası politika ve ekonomi anlamında getirdiği eşitsiz yapılanma günümüzde uluslararası ve ulusal güvenlik kavramlarının da yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Güvenlik, artık reelpolitiğin askeri ve eril uygulamalarının ötesinde anlamlandırılmalı, "insan güvenliği, kadın güvenliği, çevre güvenliği " gibi olguları da içermelidir. Genelde tüm insanların, özel de de kadınların karşılaştığı ekonomik, sosyal ve siyasi eşitsizlikler ve ayrımcı uygulamalar da küresel güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak algılanmalı, insan hakları ve uluslararası hukuk çıkarların gerektirdiği durumlarda kullanılacak enstrumanlar olmanın ötesine geçirilmelidir. Bu bağlamda, insan ticareti de farklı bir güvenlik anlayışıyla herşeyden önce insan güvenliği ve insan hakları açısından ele alınmalı, bu anlayışa uygun düzenlemeler yapılmalıdır. İnsan ticaretine en fazla maruz kalan kesimin kadınlar ve çocuklar olduğu göz önüne alınacak olursa, insan haklarının "eril kavramlaştırmaların ötesinde" dezavantajlı konumda olan bu grupları da içerecek şekilde tanımlanması ve yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

14 92 İnsan Hakları Yıllığı Bu anlamda tüm devletler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 'nin yanı sıra, başta kadın haklarının anayasası sayılabilecek Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDA W) olmak üzere altına imza attıkları uluslararası belgelerden doğan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Kısaca, insan ticaretine salt bir suç, maruz kalan kadınlara da sadece mağdur gözüyle bakmak değil, kadına karşı ayrımcılığın engellenmesi ve kadının güçlenmesi bağlamında ele alınmasına, kısıtlayıcı değil geliştirici ve güçlendirici siyasalar geliştirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan ticaretinin bir suç olarak en önemli temel insan hakkı ihlallerinden biri olduğu herkesin görebileceği açık bir gerçektir, ancak burada kritik olan insan ticaretini doğuran küresel siyasaları ve bunların farklı coğrafyalarda oluşturduğu yoksulluk ve diğer toplumsal koşulları bir bütün halinde insan hakkı ihlali o larak değerlendirebilmektir. Yeni dönemin ideolojik kavramlarının dağıtıcısı olan küreselleşme, bir ve bütün dünya yaratma tikelliğiyle birlikte riskleri de yaygınlaştırmakta ve daha da acımasız hale getirmektedir. Bu, aynı zamanda uzunca bir zaman uğraşılarak yıkılmasına ben yapılan kumdan kalenin bir anda büyük bir dalga tarafından zemektedir. çoğu toplumunun kumdan kalesini yıkan dalga, şimdi bütün insanların kalelerinin önündedir artık. Bu dalgadan kaçarak kurtulma şansı da yoktur. Bu güne kadar yapılan en sağlam kaleler bile tehdit altındadır. Kaynakça Arendt, Hannah (1979), The Origins oftotalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, New York'tan aktaran Giorgio Agemben, Kutsal İnsan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001, s.166. Besler, Patrick (2005), Forced Labour and Human TraJficking:Estimating the Proflts, International Labour Organization, Geneva. Birleşmiş Milletler (2000), Pekin+5 Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Oturumu Bildirgesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2003), Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara. Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (2005), Violence Against and TraJficking in Women as Symptoms ofdiscrimination: The Potential ofceda Was an Antidote, Gender and Development Discussion Paper Series No. 17. Eğitim-Sen (2006), Yasalarda Kadın, Eğitim Sen Eğitim Dizisi Yayınları, Ankara. Fırat, Ahmet (2006), Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, (www.taa.gov.tr/dersnotlaril GocmenKacakciligivelnsanTicareti.doc -!l, ). Foucault, Michel (2000), Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbuL.

15 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti 93 GAATW (2000), Global A11iance Against Trafik in Women, Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook, Bangkok. GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action. Hughes Donna (2001), "Globalization, Information Technology, and Sexual Exploitation ofwomen and Children", Rain and Thunder A Radical Feminist Journal ofdiscussion and Activism, Issue #13, Winter. Marshall, Lucinda. (2006), "The Connection Between MiIitarism and Violence Against Women", Z Magazine, April 2004, s Şimşek, Birgün (2003), "İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi Ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri", İş, Güç- Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı, ı. UN (2006), United Nations Development Programıne Annual Report, New York. UNIFEM (2002), Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment ofthe Impact ofarmed Conflict on Women and Women 's Role in Peace-Building, Progress of the World's Women, Vol. 1. Wennerholm Carolina (2002), "Crossing borders and building bridges: The Ba1tic Region Networking Project", Gender and Development, Vol. 10, No. 1. (http://www.gcim.orglattachements/gcim-complete-report-2005.pdf, ). (http://www.undp.orglpublications/annualreport2006/english-report.pdf, ) (http://www.ilo.org/publiclenglish/employmentlstratldownload/getbo7en.pdf, ) (http://www.mfa.gov.trimf A _ tridispolitika/ AnaKonular/lnsan TicaretiIleMucadelc/, ) (http://www.countertrafficking.orgltr/whoseyrofile.html, 22. ı ) (http://www.gaatw.org, ) (http://web.amnesty.orgllibrary/, 20. ı ) (http://www.milliyet.com.tr/2002/10124/guncellgun02.html ) ) (http://www.iom.intljahia/page254.html ) (http://www.zmag.orglcontent/showarticle.cfm?sectionid=5i&itemid= ii. 2006). (http://www.isguc.orglbirgul1.htrn, 05. Ol. 2006).

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Mülteci topluluklarından herhangi birinde, evlerinden uzaklaşmış olan insanların yaklaşık yüzde ellisini kadınlar ve kız çocukları oluşturmaktadır.

Mülteci topluluklarından herhangi birinde, evlerinden uzaklaşmış olan insanların yaklaşık yüzde ellisini kadınlar ve kız çocukları oluşturmaktadır. Mülteci kadınların özel bir durum yaşadıklarını söylemek mümkün görünmektedir. Mülteci ve sığınmacı kadınlar, kadınlar açısından geçerli tüm göç nedenlerine ek olarak daha farklı nedenler yüzünden de göç

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR?

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 2 ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 1 Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm, insanların çocukları cinsel

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul ) 2. Dünya Savaşı sonunda harap olmuş

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite nin raporu (A/57/549)

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR 1) İnsan ticareti nedir? İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007 Kadına Yönelik Y Şiddete Hayır! Stop Violence Against Women! Gürcan Banger 15 Ocak 2007 Neden İngilizce? Bu sunumun başlığının bir bölümünün İngilizce bir cümle içerdiğini fark ettiniz. Lütfen bunu, bir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ İnsan Ticareti global bir sorun olmakla birlikte KKTC`de de mevcut olan ve henüz çözümü için kayda değer bir adım atılmamış ciddi bir suçtur, bir

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cinsiyetle ilgili savunmasızlık UNESCO Uluslar

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir."

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir. - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir." - Gerçek: Dünya üzerinde her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptırdığı

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Göç ve Tüberküloz. Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Göç ve Tüberküloz. Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göç ve Tüberküloz Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Plan Göç / sığınma boyut Tanımlar Göçmen sağlığı genel Tüberküloz Türkiye/Suriye/Irak Sonuç Dünya genelinde tahmini göçmen sayısı:

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011 Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği Ülker Şener 03.05.2011 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 İçerik Türkiye'de kadın istihdamı ne durumda? Amasya'da Kadın İstihdamının Artırılmasına

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı