Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM"

Transkript

1 GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı bir önemi vardır. Yaygın e itim çalı ması olmasına ra men örgün e itim anlayı ıyla sürdürülen bu kurslara, her yaz ilgi daha da artmaktadır. Özellikle de ilkö retim ça ındaki ö rencilerin ve velilerinin bu kurslara yo un ilgisinin oldu u görülmektedir. Bunun sebebi, temel ahlâki de erlerin çocuklara kazandırılması konusunda toplumdaki duyarlılık olmakla beraber ya adı ımız ça da, insani ve ahlâki de erlerin günden güne zayıflamasıdır diyebiliriz. Özellikle ileti im araçları iyi kullanılamadı ı için ahlâki erozyonun artması, çocukların da medya ve internetin olumsuz yönde etkisi altında kalması bu süreci hızlandırmı tır. * Kadıköy Anadolu mam Hatip lisesi Ö retmeni, Yaz Kur an Kursları sebebiyle yaz tatilleri çocuklar için iki aylık bir okula; tatil olmaktan çok, e itim-ö retimin yapıldı ı bir sürece dönü mektedir. Son yıllarda, bu kursların öneminin farkında olan Diyanet leri Ba kanlı ı, Yaz Kur an Kurslarında verimlili i artırmak için çe itli çalı malar yapmaya ba ladı. Bu çalı maları olumlu görüyor ve takdir ediyoruz. Fakat bu yöndeki çalı maların daha 58 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

2 verimli olması için Ortak akıl ve Payla ım toplantılarına ihtiyaç oldu u kanaatindeyiz. l ve ilçe müftülüklerinin organizesiyle sivil toplum kurulu larının, Din Kültürü / HL Meslek dersleri ö retmenlerinin ve bu alana ilgi duyan e itimcilerin katılımıyla yapılan toplantılarda Yaz Kur an Kurslarında kaliteli e itim-ö retim için genel ve yerel stratejiler belirlenmelidir. Bu yazımızda Yaz Kur an Kurslarının öneminden kısaca bahsederek nitelikli bir e itim-ö retim için ne gibi çalı malar yapılabilece i konusunda uygulamaya yönelik önerilerde bulunaca ız. Yaz Kur an Kurslarındaki kazanımlar Din e itiminde, ö renilen bilgilerin uygulanması çok önemlidir. Bu açıdan bakıldı- ında Yaz Kursları, cami-çocuk bulu masını sa layarak bazı dini görevlerin manevi bir hava içerisinde uygulandı ı zamanlardır. Çocuklarımız, ailelerinde ve okullarında ö rendikleri dinî bilgilerini, bu kurslarda uygulayarak peki tirirler. Ya ayarak ö renirler. Ya ayarak ö renme her din için de geçerli olan bir durumdur. Mâbedi ve ibadeti olmayan bir din yoktur. slam dininin bazı emirleri cami eksenlidir. Bu sebeple camilerden uzak verilen din e itimi eksiktir. Yaz Kursları bu önemli bo lu u doldurmaktadır. Dini uygulamalarda önemli bir yeri olan dua ve namaz sûreleri de daha çok bu kurslarda ezberlenmektedir. Kur an-ı Kerîm okumayı bilenlerin ço unlu u, Kur an okumayı ilk defa yaz Kur an kurslarında ö renirler. Temel dini bilgilerini de genellikle burada alırlar. Çocuklarımızın dine, din e itimine, din görevlilerine, camilere, Kur an ve din e itimine bakı larını etkileyen ilk mekânlar Yaz Kur an Kurslarıdır. Çocukların ço u-özellikle kız çocukları- ilk defa camiye gelmekte, imamlarla tanı makta, Kur an okumaya ve Yaz Kur an Kursları Üzerine Bir Ara tırma Hulusi Y T* Türkiye de bugün Kur an e itiminin verildi i ilk ve en yaygın alan Yaz Kur an Kursları dır.yaz Kur an Kursları, Diyanet leri Ba kanlı ı nın toplumun din e itimi ve ö retimi ihtiyacını kar ılamaya yönelik yaz dönemlerinde açmı oldu u kurslardır. Özellikle son yıllarda bu kursların e itim-ö retim planlamasının yeniden yapılandırıldı ını, bu kurslarda görevli ö reticilerin e itimine özen ve dikkat gösterildi ini gözlemliyoruz. Bu bölümde Yaz Kur an Kursları üzerine bir de erlendirme sunaca ız. De erlendirmemiz, stanbul ili örne inde Yaz Kur an Kursları üzerindeki bir ara tırmanın verilerine dayanıyor. De erler E itimi Merkezi tarafından 2006 yaz döneminde Doç. Dr. Recep Kaymakcan ba kanlı ındaki bir ekip tarafından yürütülen ara tırma, Yaz Kur an Kursları nın yeniden yapılandırılan müfredat programı ve kur sisteminin etkinli i, ö reticilere yönelik de erlendirmeler ve kurslardaki e itim ve ö retimden beklentiler gibi pek çok konuyu gündeme alıyor. Daha sonra geni çaplı sonuçları yayımlanacak olan ara tırmanın bazı verileri öyle: 1. Ara tırmanın yapıldı ı bölgeler Yaz Kur an Kursları anketi stanbul ili ölçe inde sosyoekonomik, sosyo-kültürel yönden farklılıklar gösteren ve stanbul evrenini temsil edebilecek; Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Ba cılar olmak üzere 4 ilçede toplam 616 ö renci üzerinde uygulanmı tır. * DEM, Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 59

3 Yaz Kur an Kursları sebebiyle yaz tatilleri çocuklar için iki aylık bir okula; tatil olmaktan çok, e itim-ö retimin yapıldı ı bir sürece dönü mektedir. Bu yazıda Yaz Kur an Kurslarında nitelikli bir e itim-ö retim için ne gibi çalı malar yapılabilece i konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunulmu tur. için ö reticilerin ve ö retim uygulamalarının çok iyi olması gerekir. Kaliteli bir e itim için ö reticilerin davranı ları ve ö retim uygulamaları üzerine bazı tecrübe ve tekliflerimiz sizlerle payla mak istiyoruz: Nitelikli ö reticiler, temel dinî bilgileri ö renmeye çalı maktadırlar. Cemaatle namaz kılmakta veya kılındı ını görmektedirler. Bir ibadethaneyi içinde bulunarak daha yakından tanımaktadırlar. Hayata ve dine bakı larını etkileyecek bir süreçten geçmektedirler. Bu kurslar, çocukların cami çevresinde kayna malarını sa lamakta ve yeni dostluklar kurmalarına vesile olmaktadır. Çünkü din e itiminde ibadetler ve ibadet yapılan mekânlar önemlidir. Buralardaki uygulamalar ve gözlemler onların karakter geli imlerinde etkin olmaktadır. Yaz Kurslarındaki Kur an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler dersinin saatleri lkö retimlerde bir yıl içinde okutulan ders saatinden yakla ık bir kat fazla, liselerden ise üç kat fazladır. Bu rakam, yaz kurslarının din e itimi ve ö retimi açısından de erlendirilmesi gereken önemli bir fırsat oldu unu ortaya koymaktadır. Din e itiminin kalitesi, din e itimcisinin kalitesi ve niteli i ile do ru orantılıdır. Nitelikli bir e itimcinin, kaliteli bir e itim uygulamasıyla ancak istenen sonuç elde edilebilir. Hazırlanan programlar ve kitaplar ise birer araçtır. Programlar ve kitaplar ne kadar güzel olursa olsun verimli bir din e itimi slam dinini ve yüce kitabımız Kur an-ı Kerim i ö retti ini dü ünerek heyecanını ve evkini daima canlı tutar. Caminin veya dersli in kapısından ibadet bilinciyle, güler yüzle ve ne eyle girer. Yüzündeki tebessümle, ö retecekleri bilginin çocuklara güven ve huzur verdi ini hissettirir. Din e itiminde gönüllülü ün önemini ve berekete vesile oldu unu bilir. Tatillerinden fedakârlık yaparak Kur an ö renmeye gelen çocuklara e itim vermenin önemli bir görev oldu unu bilir ve bu vazifenin manevi mes ûliyetini yüre inde hisseder. Özellikle ilk günlerde bütün yorgunlu una ra men gülümsemesini ve sıcak ilgisini hiçbir veliden ve ö rencisinden esirgemez. E itimde temel ilkelerden birisinin ilgi ve sabır oldu unu kendine telkin eder. Eline aldı ı Elif-bâ kitabı ya da yüre i hizasında tuttu u Kur an-ı Kerim le ne e içerisinde Yaz Kur an Kursuna gelen ö rencilerin heyecanını gün boyu ve kurs süresince canlı tutmayı hedefler. Bir görevin ö retilmesinden çok sevdirilmesi gerekti ini bilir. Ö retmek de il, sevdirmek prensibinden yola çıkar. Sevgi, sabır ve ho görü temel prensiplerinden hareket etti i sürece 60 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

4 çok eylerin ö retilece ini bilir. Ö rencilerle ileti imi dengeli olur. Onlara alçakgönüllü ve sevecen davranır. Disiplin adına onlarla arasına duvarlar ören bir ö retici olmaktan çekinir. Otoriter de il, ö rencilerinin sorunlarıyla ilgilenen ve onlara yol gösteren rehber bir ö retici olur. Ö rencilerinin duygularını, dü üncelerini anlamaya çalı ır ve onlarla bütünle ir. Özel problemlerine zaman ayırarak onları aktif olarak dinlemeye çalı ır. Kendisine veya çocu una nasıl davranılması gerekti ini dü ünerek onlarla empati kurar. Ö rencilerinin ya larının getirdi i özellikleri ve psikolojisini bilir ve onları anlamaya çalı ır. Bu konuda bilgi sahibi olmaya çalı ır. E itimcilerden faydalanmaya çalı ır. Ö rencilerine de er verir ve onları önemser. Onların arasından ülkemize ve insanlı a büyük hizmetleri geçecek bir çocu un çıkabilece ini unutmaz. Onların karakterinin olu masında ve hayatlarına hedef belirlemelerinde sesli yapaca ı duaların da etkili oldu unu bilir. Kazandırmak istedi i davranı lara göre açıktan dua eder. Yaz Kursu ö reticili i yaptı ı camide e er imam olarak da görev yapıyorsa cüppe ve sarı ını giydi i zamanlar ö rencileriyle tokala ır ve onlara güler yüzlü davranır. Bu davranı ıyla bir din görevlisi olarak güzel bir izlenim bırakaca ını ve çocukların gönüllerinde slam dinini ö reten kimselere kar ı bir sevgi olu turaca ını bilir. Cami imamı ve Kur an hocası tarafından gönlü kırılan ve yüre inde olumsuz iz bırakılan çocukların camiye, cemaate, dine ve Kur an a bakı ının nasıl olaca ını dü ünür. Bunun için, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle hiçbir ö renciyi camiden ve dersten atmaz. Camiden veya Kur an dersinden kovularak kalbi kırılan çocu un bir ömür dine uzak kalması durumunda sorumlulu unun çok a ır olaca ını dü ünür. Tablo 1 Bölgeler Sayı % Fatih ,8 Ba cılar ,0 Kadıköy ,5 Üsküdar ,8 Toplam ,0 2. Ara tırmaya katılan ö renciler Ara tırmaya katılan ö rencilerin cinsiyetlere göre da ılımı (Tablo 2) birbirine yakın düzeydedir. Ara tırmaya katılan ve örneklem olu turan ö renciler ya ları arasında dengeli bir da ılım göstermektedir. Ailelerinin gelir durumuna göre ara tırmaya katılan ö renciler ço unlukla orta ve ortanın üstü gelire sahiptir. Gelir durumu ile ilgili tespitler, ö rencilerin kendisi tarafından ailesinin gelir durumunu nasıl gördü üne ili kindir. (Tablo 3) Tablo 2 Cinsiyet Sayı % Kız ,8 Erkek ,2 Toplam ,0 Tablo 3 Gelir Durumu Sayı % Çok yi 81 13,7 yi ,2 Orta ,5 Dü ük 20 3,4 Çok Dü ük 7 1,2 Toplam ,0 3. Ö rencilerin kursa katımlarındaki amaçları Yaz Kur an Kursları nın, hem yapısı hem de e itim-ö retim süresinin kısalı ı nedeniyle en temel amacı, Kur an ı orijinal metninden okuyabilme ve sure-dua ezberleyebilme becerisinin kazandırılmasıdır. Ancak özellikle yeni müfredat programı ve kur sistemi dikkate alındı ında yukarıda sayılan becerilerin yanında, dini bilgilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır. Ö rencilerin kursa niçin katıldı ı sorusuna verdikleri cevaplar da Yaz Kur an Kurslarının temel amaçlarını destekler niteliktedir. Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 61

5 Problemli ö rencilerle özel görü meler yapar. Problemlerin çözümü konusunda kendilerinin fikirlerini alır. Onlara görevler vererek sorumluluk bilinci kazanmalarını sa lar. Hatalı davranı larını affederek ve yumu ak davranarak çözmeye çalı ır. Dersleri canlı ve co kulu bir ekilde i ler. Yorgun ve bezgin bir havayla Bir an önce bitse de rahatlasam! gibi bir tavır içinde olmanın ö rencilerin gözünden kaçmayaca ını bilir. Peygamber Efendimizin Ö retiniz, kırıcı olmayınız, ö retenler kırıcı olanlardan hayırlıdır ö üdü ile Kolayla tırınız, güçle tirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ilkesini devamlı hatırında tutar. Nitelikli ö retici, sorunlara de il, çözümlere odaklanır. Bu sebeple çocuklarda görülen yanlı davranı ları ve onların ahlâkını olumsuz etkileyen faktörleri sonuç alamayacak ekilde ele tirmek yerine Kur an-ı Kerim i ve dinimizi ö retmek için plan ve projelere yo unla ır. Her gün yeni bir heyecanla ve metotla bazen alı ılmı ın dı ına da çıkarak derslerini i lemeye çalı ır. Bu uygulamaların ö renciler üzerinde çok olumlu izler bırakaca ını ve ö retimi kolayla tıraca ını bilir. Nitelikli ö retici, Yaz Kur an kurslarında e itim veren meslekta larıyla isti arelerde bulunur ve onlarla ortak çalı malar yapar. Onlarla bilgi, birikim, e itim metotlarını ve tecrübelerini payla ır. Takım çalı masına açık olur. Nitelikli e itim ve ö retim Yaz kursunun ba layaca ı ilk gün, velilerin ve ö rencilerin yüksek düzeyde katılımlarının sa lanaca ı bir açılı töreni yapılır. Bu törende çocukların de- eri, din e itiminin gereklili i ve Yaz Kur an Kursunda verilecek e itimin içeri i hakkında bilgi verilir. Ö rencilerin ders görece i mekânlar düzenli ve temiz bir ekilde hazırlanır. Ö rencilere cami ve bölümleri gezdirilerek tanıtılır. Onlara daha ilk günden tatlı bir heyecan ya atılır. Çünkü ilk intiba çok önemlidir. Ö rencilerin dinî bilgilerini ve Kur an okuma düzeylerini ölçmek üzere seviye tespit sınavı yapılır. Ö renciler, sınıflara, kurlara ve gruplara ayrılırken ya ve bilgi düzeyleri, anlayı seviyeleri dikkate alınır. Ö rencileri daha iyi tanımak için form hazırlanır ve ilgili formlar dosyalanır. Veli ileti im bilgileri ve ö rencileri yakından tanımaya yardımcı olacak sorular sorulur. Kur an okuma düzeyleri not edilir. Bu dosya muhafaza edildi inde bir sonraki yıl da istifade edilebilir. Velilerin ve ö rencilerin yaz kurslarından beklentisi öncelikle Kur an okumayı ö renmektir. Bu beklentiye cevap verebilmek için Kur an e itimine a ırlık verilir. Grup çalı malarıyla ö rencilerin birbirlerine yardımcı olmaları sa lanır. Daha sonra da Kur an ö retimi ve Temel Dini Bilgiler ö retimi dengeli bir ekilde götürülmeye çalı ılır. E itim mekânı ve zamanı uygun olursa ders saatleri erkek ö rencilerin bir vakit namazı 62 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

6 (ö le veya ikindi) cemaatle kılabilecekleri ekilde ayarlanabilir. Derslerin biti ya da ba langıcının namaz vaktine göre ayarlanması ö rencilerin cami ve cemaatle bütünle melerini ve ö rendikleri bilgilerini uygulayarak peki tirmelerini sa lar. Ö rencilerin tatil haklarından feragat ederek kursa geldi i unutulmaz ve olabildi ince az ödev verilir. Dersi derste ö retme dü- üncesinden hareketle sınıf içi çalı malara ve uygulamalara a ırlık verilir. Ö rencilerin tatil heyecanı içerisinde sıkılmadan okumaları için küçük hikâye kitapları belirlenir ve imkânlar ölçüsünde bu kitaplardan mütevazı bir kitaplık kurulur. Bu kitapların sistemli bir ekilde elden ele dola arak okunması sa lanır. Ö rencilerin ezberlemeleri için Türkçe yirmi/kırk hadis tercümesi veya yirmi/kırk ayet meali (ayetlerden kısa bölümler) belirlenir ve düzenli bir metin halinde da ıtılır. Kur an okuma seviyesi iyi olan ö renciler, Türkçesiyle beraber Arapçasını da ezberleyebilirler. Bu ayet ve hadislerden bazılarını kurs sonunda yapılacak kapanı programında ö renciler sıra ile ezbere okuyabilirler. Günün Hadisi sözünden yola çıkarak her gün için bir hadis belirlenir. Ö rencilerin anlayabilece i ekilde okunup açıklaması yapılır. Ö rencilerin de katılımıyla hadisten ö renilenler, maddeler halinde sıralanır. Bu çalı manın, çocukların Peygamberimize olan sevgilerinin artmasına, O nu anlamalarına ve ahlâki de erleri kazanmalarına büyük katkısı olacaktır. 1 Cemaatle namaz kılmak, anne-babaya hizmet etmek ve sevindirmek, arkada ına ikramda bulunmak, kom ularını ve arkada larını ziyaret etmek, yolda gördü ü zararlı eyleri almak, karde lerine yardımda bulunmak, büyüklerine hizmet etmek gibi davranı ların uygulanması özendirilir. Davranı ları De erlendirme Formu hazırlanarak ö rencilerin yaptıkları bu güzel davranı lar kaydedilir. yili i te vik açısından puan olarak de- erlendirilir. yi puan alanlar ödüllendirilir. Tablo 4 Kursa katılmaktaki en temel amacınız Sayı % Kur an Okumayı Ö renmek ,6 Dini Bilgileri Geli tirmek ,8 Di er 97 16,6 Toplam ,0 4. Yaz Kur an Kursları nda yapılan ö retimin yeterlili i hakkında ö rencilerin de erlendirmeleri Ara tırmada ö rencilere kursta verilen e itim ve ö retimi yeterli görüp görmedikleri sorulmu, ö rencilerin büyük bir bölümü yeterli bulmu tur. Bu ve buna benzer sorular ö rencilerin kurstan memnuniyetleri, ilgi ve beklentileri kar ılama düzeyi ve kursların performansı hakkında yapılacak de erlendirmelere yön göstermektedir. Tablo 5 Kursta ö retilenleri yeterli buluyor musunuz? Sayı % Evet ,5 Kısmen 73 12,4 Hayır 18 3,1 Toplam ,0 5. Ders dı ı etkinlikler hakkındaki görü ler Bununla birlikte ö rencilere Kur an Kursu dersleri dı ında neler yapılmasını istedikleri de sorulmu tur. Buna göre ders dı ı etkinliklerin yapılıp yapılmaması ve etkinlik yapılacaksa hangi alanlarda olması gerekti i hakkındaki görü leri Tablo 6 da verilmi tir. Ö rencilerin tamamına yakını ders dı ında faaliyetlerin yapılmasını istemektedir. Etkinlik alanlarına bakıldı ında ise spor faaliyetleri daha çok talep edilmektedir. Yaz Kur an Kursu programları planlanırken ders dı ı etkinliklere, hem program içerisinde, hem de programın esnekli i ölçüsünce program dı ında yer verilmesi önem ta ımaktadır. Tablo 6 Ders dı ı etkinlikler Sayı % Spor Faaliyetleri ,0 Satranç 51 8,7 Geziler ,1 Yarı malar 18 3,1 Di er 10 1,7 Gerek Yok 38 6,5 Toplam Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 63

7 Ahlâkî davranı larıyla örnek, bilgileriyle arkada larına yardım edebilecek düzeyde olan ö rencilerden kurs ö reticilerine destek verebilecek bir grup olu turulur. Bu ö renciler, olu turulan di er ö renci gruplarının da ba kanlı ını yaparlar. Bu görev hem onları yeti tirir hem de di er ö rencilerin e itimine katkı sa lar. Ayrıca, e itim ö retim çalı malarında onlarla isti- areler yapılıp görü lerinden istifade edilir. mkânlar ölçüsünde haftada veya on be günde bir, söyle ide bulunmak üzere misafir konu macı davet edilir. Bölgenin artlarına göre yakın camideki ö retici veya ö rencilere kazandırılmak istenen davranı larla ilgili e itimci ve uzmanlardan istifade edilebilir. Aynı konular olsa da farklı ki ilerden dinlemek ö rencilerin dikkatini çeker. Çocuklar, ya larının gere i olarak camide oynayıp gürültü yapabilirler. Bu sebeple onlara cemaatin olumsuz tepki vermesine, ba ırıp ça- ırmasına ve kızmasına fırsat verilmez. Çünkü, kurs ö reticisinin, cami imamının ve cemaatin davranı larının çocuklar üzerinde unutulmayacak etkisi vardır. Veli toplantıları yapılır ve katılımı sa lamak için özel gayret gösterilir. Bu toplantılarda din e itiminin önemi, geli im evrelerine göre onlarla ileti im ve anne-babaların çocuklara yakla ımlarıyla ilgi bilgilendirmelerde bulunulur. Bu hususta çevredeki e itimcilerden de yararlanılır. Bir de fırsat buldukça birkaç ö renciyle birlikte veli ziyaretleri de yapılabilir. Ö rencilere, anne babaya sevgi, saygı ve itaat daha özenle i lenir. Bu konu hem dinî yükümlülük açısından hem de velilerin memnuniyeti açısından çok önemlidir. Yaz Kur an Kursunun ortasında ve sonunda, uygulanan e itim programı ve yöntemiyle ilgili ö rencilerin ve velilerin görü lerini almak için birer anket çalı ması yapılır. Onların kursla ilgili de erlendirmeleri ve beklentileri yazılı olarak istenir. Derslerde teknolojiden yararlanılır. Teyp, VCD, bilgisayar ve projeksiyon gibi e itim araçlarından derslerin içeri ine göre istifade edilir. Yaz Kur an Kursunun sonunda bir kapanı programı tertip edilir. Bu programa ö rencilerin velileri ve halk da davet edilir. Programda ö renciler Kur an okurlar, iir okuyup ilahi söylerler, hikâyeler anlatırlar ve dualar ederler. Misafirlere ve ö rencilere de ikramlarda bulunulur DEM DERG YIL 1 SAYI 1

8 Sosyal kültürel aktivitelerle e itim ortamı zenginle tirilir. Yapılan çe itli etkinlikler, ö rencilerin ufkunu açar ve onların farklı yollarla yeni bilgiler ö renmelerini sa lar. Bu anlamda a a ıdaki çalı malar yapılabilir: Ö rencilerin e itim sürecinde kazandıkları bilgileri sergilemesi için çe itli programlar yapılır. iir okuma, hikâye anlatma, Peygamberimizin hayatıından bir tablo anlatma, Peygamberimize mektup yazma, Kur an-ı Kerim okuma, dinî bilgi, ayet ezberleme, hadis ezberleme, kitap okuma, sûre hatimleri yarı maları bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Peygamber Efendimizle, Kur an-ı Kerîm le ve annebaba ile ilgili özel programlar da yapılabilir. Bu çalı maların sade ve kolay uygulanabilir olmasına dikkat edilir. Aksi takdirde e itim sürecini olumsuz etkileyebilir. Her güne bir hikâye sloganıyla dersler bitince ö rencilere her gün bir hikâye okunur. Hikâyeden çıkan sonuçlar ö rencilerin de katılımıyla kısaca yorumlanır. Kursun mekânına ve imkânlarına ve ö rencilerin seviyelerine göre temel ahlâki de erleri konu alan filmler izletilir. Gezi ve piknik programları düzenlenir. Piknik programlarında ilahi, iir okuma, bilgi yarı ması, futbol, voleybol ve benzeri oyunlar, yemek, çay, namaz, söyle i ve serbest zamanlar planlanır. Ö rencilerin motivasyonlarını artırmak için çe itli ödüller verilir. eker, gofret, sakız, çikolata, kitap, kalem, ba örtüsü, takke gibi küçük de olsa bazı hediyeler verilir. En büyük ödül olarak da Kur an hediye edilir. Notlar 1 Bu konuda çocuklar için hazırlanan Peygamberimizin Dilinden Müslüman ahsiyeti - Erkam Yayınları kitabından istifade edilebilir. 2 Yaz Kurslarında okutulan derslerin ö retim yöntemleri ve yapılabilecek di er uygulamalar için bkz. Yaz Kur an Kurslarında E itimde Kalite Rehberi - DEM Yayınları. 6. Kursa katılan ö rencilerin birbirlerine kar ı tutum ve davranı ları Kur an Kursları ndaki e itim-ö retim ortamıyla ilgili bir de- erlendirmede ö rencilerin birbirleriyle uyum düzeyleri, birbirlerine kar ı tutumları da dikkate alınması gereken bir boyuttur. Ö rencilerin birbirleriyle ili kilerinin samimi ve uyumlu olup olmadı ı, ö retimi, ö rencinin kursa bakı ını ve kurstan beklentilerini etkileyebilmektedir. Ö rencilerin kursta sahip oldukları arkada lık ortamının, kursa istekli ve istikrarlı bir ekilde devam etmelerini etkiledi i söylenebilir. Ara tırmada ö rencilerin % 50,9 u çok iyi düzeyde arkada lıklarının oldu unu, % 36,5 i ise iyi düzeyde arkada lık ortamı buldu unu belirtmi tir. (Tablo 7) Tablo 7 Kurstaki arkada lık ortamı Sayı % Çok yi ,9 yi ,5 Orta 64 10,9 Kötü 10 1,7 Toplam ,0 7. Kursta oturma düzeni hakkındaki görü ler Yaz Kur an kurslarının düzenlendi i yerler genellikle camilerdir. Fakat camiler dı ında ayrıca bir Kur an kursu mekânı varsa bu mekânlar da Yaz Kur an Kursları için kullanılabilmektedir. Kurslara devam eden ö rencilerin büyük bir bölümü ilkö retime veya ortaö retime devam eden örgün e itim ö rencileridir. Bu ö renciler okullarda sıralarda oturmaktadır. Cami ortamı ile okul ortamının oturma düzeni açısından farkı söz konusudur. Çalı mamızda, ö rencilere hangi oturma düzenini tercih ettikleri sorulmu ve ö rencilerin % 73 gibi önemli bir bölümü okuldaki gibi, kursta da sıraların olmasını istemi lerdir. (Tablo 8) Tablo 8 Ne tür bir oturma düzeni tercih edersiniz? Sayı % Sırada ,0 Yerde ,6 Di er 20 3,4 Toplam ,0 Bu sonuca göre ö renciler okulda alı tıkları oturma düzenini istemektedirler. Camilerde uygulanan Yaz Kur an Kurslarının aynı zamanda camiyle tanı ıklık anlamında önemli bir fonksiyonu vardır. Kurslar camiye biti ik, cami dı ında mekânlarda düzenlense dahi, ö rencinin camiyi tanıması, camiye kendini yakın hissetmesi için bir takım etkinliklerin camilerde gerçekle tirilmesi önerilebilir. Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 65

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Peygamberimiz den Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları Usûl ve Uygulama Esasları Amaç Anadolu imam hatip liseleri

Detaylı

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan...

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... M - Ö RET M 29 4- M-Ö RET M 4.1 Zaman Çizelgesi Okulumuzda e itim-ö retim kadrosu titizlikle seçilmi tir. 1.2. 3. 4. ve 5. flarda s f ö retmenleri, 6. s ftan 8.

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 1/a Okul mescidinin yenilenip öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi 2 Öğretmen

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN HOŞGELDİNİZ . Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:kitap@mehmetzekiaydin.com TEL:05063446620 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN YAZ KUR AN KURSLARI BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA. Eğitim Görevlileri. Katılımcılar. Tüm Öğretmenler.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA. Eğitim Görevlileri. Katılımcılar. Tüm Öğretmenler. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 20.06.2016 BİRİNCİ HAFTA 2015-2016 Öğretim Yılı Sene Sonu Kurulu Toplantısı. MEB 2015-2019 Stratejik Planı nın ilgili bölümlerinin incelenmesi.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMALARI

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMALARI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMALARI Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan insani,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI 1. Kitap okumayı seviyor musun? Erkek % Kız% a. Her zaman 61.4 81 69 b. Çoğu zaman 20 8.4 15,6

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 508 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT 321 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular 1 VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular Şubat 2016 Anasınıfına kaç öğrenci alınır? Alım süreci nasıldır? Yapılan randevulu görüşmelerle aday öğrencilerin okula bilişsel, fiziksel,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR Eğitim, kişinin kendini tanımasına yardım eden, yaratılışını koruyan, onu geleceğe hazırlayan, sosyal uyum içinde yaşamasına zemin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı