Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM"

Transkript

1 GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı bir önemi vardır. Yaygın e itim çalı ması olmasına ra men örgün e itim anlayı ıyla sürdürülen bu kurslara, her yaz ilgi daha da artmaktadır. Özellikle de ilkö retim ça ındaki ö rencilerin ve velilerinin bu kurslara yo un ilgisinin oldu u görülmektedir. Bunun sebebi, temel ahlâki de erlerin çocuklara kazandırılması konusunda toplumdaki duyarlılık olmakla beraber ya adı ımız ça da, insani ve ahlâki de erlerin günden güne zayıflamasıdır diyebiliriz. Özellikle ileti im araçları iyi kullanılamadı ı için ahlâki erozyonun artması, çocukların da medya ve internetin olumsuz yönde etkisi altında kalması bu süreci hızlandırmı tır. * Kadıköy Anadolu mam Hatip lisesi Ö retmeni, Yaz Kur an Kursları sebebiyle yaz tatilleri çocuklar için iki aylık bir okula; tatil olmaktan çok, e itim-ö retimin yapıldı ı bir sürece dönü mektedir. Son yıllarda, bu kursların öneminin farkında olan Diyanet leri Ba kanlı ı, Yaz Kur an Kurslarında verimlili i artırmak için çe itli çalı malar yapmaya ba ladı. Bu çalı maları olumlu görüyor ve takdir ediyoruz. Fakat bu yöndeki çalı maların daha 58 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

2 verimli olması için Ortak akıl ve Payla ım toplantılarına ihtiyaç oldu u kanaatindeyiz. l ve ilçe müftülüklerinin organizesiyle sivil toplum kurulu larının, Din Kültürü / HL Meslek dersleri ö retmenlerinin ve bu alana ilgi duyan e itimcilerin katılımıyla yapılan toplantılarda Yaz Kur an Kurslarında kaliteli e itim-ö retim için genel ve yerel stratejiler belirlenmelidir. Bu yazımızda Yaz Kur an Kurslarının öneminden kısaca bahsederek nitelikli bir e itim-ö retim için ne gibi çalı malar yapılabilece i konusunda uygulamaya yönelik önerilerde bulunaca ız. Yaz Kur an Kurslarındaki kazanımlar Din e itiminde, ö renilen bilgilerin uygulanması çok önemlidir. Bu açıdan bakıldı- ında Yaz Kursları, cami-çocuk bulu masını sa layarak bazı dini görevlerin manevi bir hava içerisinde uygulandı ı zamanlardır. Çocuklarımız, ailelerinde ve okullarında ö rendikleri dinî bilgilerini, bu kurslarda uygulayarak peki tirirler. Ya ayarak ö renirler. Ya ayarak ö renme her din için de geçerli olan bir durumdur. Mâbedi ve ibadeti olmayan bir din yoktur. slam dininin bazı emirleri cami eksenlidir. Bu sebeple camilerden uzak verilen din e itimi eksiktir. Yaz Kursları bu önemli bo lu u doldurmaktadır. Dini uygulamalarda önemli bir yeri olan dua ve namaz sûreleri de daha çok bu kurslarda ezberlenmektedir. Kur an-ı Kerîm okumayı bilenlerin ço unlu u, Kur an okumayı ilk defa yaz Kur an kurslarında ö renirler. Temel dini bilgilerini de genellikle burada alırlar. Çocuklarımızın dine, din e itimine, din görevlilerine, camilere, Kur an ve din e itimine bakı larını etkileyen ilk mekânlar Yaz Kur an Kurslarıdır. Çocukların ço u-özellikle kız çocukları- ilk defa camiye gelmekte, imamlarla tanı makta, Kur an okumaya ve Yaz Kur an Kursları Üzerine Bir Ara tırma Hulusi Y T* Türkiye de bugün Kur an e itiminin verildi i ilk ve en yaygın alan Yaz Kur an Kursları dır.yaz Kur an Kursları, Diyanet leri Ba kanlı ı nın toplumun din e itimi ve ö retimi ihtiyacını kar ılamaya yönelik yaz dönemlerinde açmı oldu u kurslardır. Özellikle son yıllarda bu kursların e itim-ö retim planlamasının yeniden yapılandırıldı ını, bu kurslarda görevli ö reticilerin e itimine özen ve dikkat gösterildi ini gözlemliyoruz. Bu bölümde Yaz Kur an Kursları üzerine bir de erlendirme sunaca ız. De erlendirmemiz, stanbul ili örne inde Yaz Kur an Kursları üzerindeki bir ara tırmanın verilerine dayanıyor. De erler E itimi Merkezi tarafından 2006 yaz döneminde Doç. Dr. Recep Kaymakcan ba kanlı ındaki bir ekip tarafından yürütülen ara tırma, Yaz Kur an Kursları nın yeniden yapılandırılan müfredat programı ve kur sisteminin etkinli i, ö reticilere yönelik de erlendirmeler ve kurslardaki e itim ve ö retimden beklentiler gibi pek çok konuyu gündeme alıyor. Daha sonra geni çaplı sonuçları yayımlanacak olan ara tırmanın bazı verileri öyle: 1. Ara tırmanın yapıldı ı bölgeler Yaz Kur an Kursları anketi stanbul ili ölçe inde sosyoekonomik, sosyo-kültürel yönden farklılıklar gösteren ve stanbul evrenini temsil edebilecek; Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Ba cılar olmak üzere 4 ilçede toplam 616 ö renci üzerinde uygulanmı tır. * DEM, Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 59

3 Yaz Kur an Kursları sebebiyle yaz tatilleri çocuklar için iki aylık bir okula; tatil olmaktan çok, e itim-ö retimin yapıldı ı bir sürece dönü mektedir. Bu yazıda Yaz Kur an Kurslarında nitelikli bir e itim-ö retim için ne gibi çalı malar yapılabilece i konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunulmu tur. için ö reticilerin ve ö retim uygulamalarının çok iyi olması gerekir. Kaliteli bir e itim için ö reticilerin davranı ları ve ö retim uygulamaları üzerine bazı tecrübe ve tekliflerimiz sizlerle payla mak istiyoruz: Nitelikli ö reticiler, temel dinî bilgileri ö renmeye çalı maktadırlar. Cemaatle namaz kılmakta veya kılındı ını görmektedirler. Bir ibadethaneyi içinde bulunarak daha yakından tanımaktadırlar. Hayata ve dine bakı larını etkileyecek bir süreçten geçmektedirler. Bu kurslar, çocukların cami çevresinde kayna malarını sa lamakta ve yeni dostluklar kurmalarına vesile olmaktadır. Çünkü din e itiminde ibadetler ve ibadet yapılan mekânlar önemlidir. Buralardaki uygulamalar ve gözlemler onların karakter geli imlerinde etkin olmaktadır. Yaz Kurslarındaki Kur an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler dersinin saatleri lkö retimlerde bir yıl içinde okutulan ders saatinden yakla ık bir kat fazla, liselerden ise üç kat fazladır. Bu rakam, yaz kurslarının din e itimi ve ö retimi açısından de erlendirilmesi gereken önemli bir fırsat oldu unu ortaya koymaktadır. Din e itiminin kalitesi, din e itimcisinin kalitesi ve niteli i ile do ru orantılıdır. Nitelikli bir e itimcinin, kaliteli bir e itim uygulamasıyla ancak istenen sonuç elde edilebilir. Hazırlanan programlar ve kitaplar ise birer araçtır. Programlar ve kitaplar ne kadar güzel olursa olsun verimli bir din e itimi slam dinini ve yüce kitabımız Kur an-ı Kerim i ö retti ini dü ünerek heyecanını ve evkini daima canlı tutar. Caminin veya dersli in kapısından ibadet bilinciyle, güler yüzle ve ne eyle girer. Yüzündeki tebessümle, ö retecekleri bilginin çocuklara güven ve huzur verdi ini hissettirir. Din e itiminde gönüllülü ün önemini ve berekete vesile oldu unu bilir. Tatillerinden fedakârlık yaparak Kur an ö renmeye gelen çocuklara e itim vermenin önemli bir görev oldu unu bilir ve bu vazifenin manevi mes ûliyetini yüre inde hisseder. Özellikle ilk günlerde bütün yorgunlu una ra men gülümsemesini ve sıcak ilgisini hiçbir veliden ve ö rencisinden esirgemez. E itimde temel ilkelerden birisinin ilgi ve sabır oldu unu kendine telkin eder. Eline aldı ı Elif-bâ kitabı ya da yüre i hizasında tuttu u Kur an-ı Kerim le ne e içerisinde Yaz Kur an Kursuna gelen ö rencilerin heyecanını gün boyu ve kurs süresince canlı tutmayı hedefler. Bir görevin ö retilmesinden çok sevdirilmesi gerekti ini bilir. Ö retmek de il, sevdirmek prensibinden yola çıkar. Sevgi, sabır ve ho görü temel prensiplerinden hareket etti i sürece 60 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

4 çok eylerin ö retilece ini bilir. Ö rencilerle ileti imi dengeli olur. Onlara alçakgönüllü ve sevecen davranır. Disiplin adına onlarla arasına duvarlar ören bir ö retici olmaktan çekinir. Otoriter de il, ö rencilerinin sorunlarıyla ilgilenen ve onlara yol gösteren rehber bir ö retici olur. Ö rencilerinin duygularını, dü üncelerini anlamaya çalı ır ve onlarla bütünle ir. Özel problemlerine zaman ayırarak onları aktif olarak dinlemeye çalı ır. Kendisine veya çocu una nasıl davranılması gerekti ini dü ünerek onlarla empati kurar. Ö rencilerinin ya larının getirdi i özellikleri ve psikolojisini bilir ve onları anlamaya çalı ır. Bu konuda bilgi sahibi olmaya çalı ır. E itimcilerden faydalanmaya çalı ır. Ö rencilerine de er verir ve onları önemser. Onların arasından ülkemize ve insanlı a büyük hizmetleri geçecek bir çocu un çıkabilece ini unutmaz. Onların karakterinin olu masında ve hayatlarına hedef belirlemelerinde sesli yapaca ı duaların da etkili oldu unu bilir. Kazandırmak istedi i davranı lara göre açıktan dua eder. Yaz Kursu ö reticili i yaptı ı camide e er imam olarak da görev yapıyorsa cüppe ve sarı ını giydi i zamanlar ö rencileriyle tokala ır ve onlara güler yüzlü davranır. Bu davranı ıyla bir din görevlisi olarak güzel bir izlenim bırakaca ını ve çocukların gönüllerinde slam dinini ö reten kimselere kar ı bir sevgi olu turaca ını bilir. Cami imamı ve Kur an hocası tarafından gönlü kırılan ve yüre inde olumsuz iz bırakılan çocukların camiye, cemaate, dine ve Kur an a bakı ının nasıl olaca ını dü ünür. Bunun için, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle hiçbir ö renciyi camiden ve dersten atmaz. Camiden veya Kur an dersinden kovularak kalbi kırılan çocu un bir ömür dine uzak kalması durumunda sorumlulu unun çok a ır olaca ını dü ünür. Tablo 1 Bölgeler Sayı % Fatih ,8 Ba cılar ,0 Kadıköy ,5 Üsküdar ,8 Toplam ,0 2. Ara tırmaya katılan ö renciler Ara tırmaya katılan ö rencilerin cinsiyetlere göre da ılımı (Tablo 2) birbirine yakın düzeydedir. Ara tırmaya katılan ve örneklem olu turan ö renciler ya ları arasında dengeli bir da ılım göstermektedir. Ailelerinin gelir durumuna göre ara tırmaya katılan ö renciler ço unlukla orta ve ortanın üstü gelire sahiptir. Gelir durumu ile ilgili tespitler, ö rencilerin kendisi tarafından ailesinin gelir durumunu nasıl gördü üne ili kindir. (Tablo 3) Tablo 2 Cinsiyet Sayı % Kız ,8 Erkek ,2 Toplam ,0 Tablo 3 Gelir Durumu Sayı % Çok yi 81 13,7 yi ,2 Orta ,5 Dü ük 20 3,4 Çok Dü ük 7 1,2 Toplam ,0 3. Ö rencilerin kursa katımlarındaki amaçları Yaz Kur an Kursları nın, hem yapısı hem de e itim-ö retim süresinin kısalı ı nedeniyle en temel amacı, Kur an ı orijinal metninden okuyabilme ve sure-dua ezberleyebilme becerisinin kazandırılmasıdır. Ancak özellikle yeni müfredat programı ve kur sistemi dikkate alındı ında yukarıda sayılan becerilerin yanında, dini bilgilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır. Ö rencilerin kursa niçin katıldı ı sorusuna verdikleri cevaplar da Yaz Kur an Kurslarının temel amaçlarını destekler niteliktedir. Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 61

5 Problemli ö rencilerle özel görü meler yapar. Problemlerin çözümü konusunda kendilerinin fikirlerini alır. Onlara görevler vererek sorumluluk bilinci kazanmalarını sa lar. Hatalı davranı larını affederek ve yumu ak davranarak çözmeye çalı ır. Dersleri canlı ve co kulu bir ekilde i ler. Yorgun ve bezgin bir havayla Bir an önce bitse de rahatlasam! gibi bir tavır içinde olmanın ö rencilerin gözünden kaçmayaca ını bilir. Peygamber Efendimizin Ö retiniz, kırıcı olmayınız, ö retenler kırıcı olanlardan hayırlıdır ö üdü ile Kolayla tırınız, güçle tirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ilkesini devamlı hatırında tutar. Nitelikli ö retici, sorunlara de il, çözümlere odaklanır. Bu sebeple çocuklarda görülen yanlı davranı ları ve onların ahlâkını olumsuz etkileyen faktörleri sonuç alamayacak ekilde ele tirmek yerine Kur an-ı Kerim i ve dinimizi ö retmek için plan ve projelere yo unla ır. Her gün yeni bir heyecanla ve metotla bazen alı ılmı ın dı ına da çıkarak derslerini i lemeye çalı ır. Bu uygulamaların ö renciler üzerinde çok olumlu izler bırakaca ını ve ö retimi kolayla tıraca ını bilir. Nitelikli ö retici, Yaz Kur an kurslarında e itim veren meslekta larıyla isti arelerde bulunur ve onlarla ortak çalı malar yapar. Onlarla bilgi, birikim, e itim metotlarını ve tecrübelerini payla ır. Takım çalı masına açık olur. Nitelikli e itim ve ö retim Yaz kursunun ba layaca ı ilk gün, velilerin ve ö rencilerin yüksek düzeyde katılımlarının sa lanaca ı bir açılı töreni yapılır. Bu törende çocukların de- eri, din e itiminin gereklili i ve Yaz Kur an Kursunda verilecek e itimin içeri i hakkında bilgi verilir. Ö rencilerin ders görece i mekânlar düzenli ve temiz bir ekilde hazırlanır. Ö rencilere cami ve bölümleri gezdirilerek tanıtılır. Onlara daha ilk günden tatlı bir heyecan ya atılır. Çünkü ilk intiba çok önemlidir. Ö rencilerin dinî bilgilerini ve Kur an okuma düzeylerini ölçmek üzere seviye tespit sınavı yapılır. Ö renciler, sınıflara, kurlara ve gruplara ayrılırken ya ve bilgi düzeyleri, anlayı seviyeleri dikkate alınır. Ö rencileri daha iyi tanımak için form hazırlanır ve ilgili formlar dosyalanır. Veli ileti im bilgileri ve ö rencileri yakından tanımaya yardımcı olacak sorular sorulur. Kur an okuma düzeyleri not edilir. Bu dosya muhafaza edildi inde bir sonraki yıl da istifade edilebilir. Velilerin ve ö rencilerin yaz kurslarından beklentisi öncelikle Kur an okumayı ö renmektir. Bu beklentiye cevap verebilmek için Kur an e itimine a ırlık verilir. Grup çalı malarıyla ö rencilerin birbirlerine yardımcı olmaları sa lanır. Daha sonra da Kur an ö retimi ve Temel Dini Bilgiler ö retimi dengeli bir ekilde götürülmeye çalı ılır. E itim mekânı ve zamanı uygun olursa ders saatleri erkek ö rencilerin bir vakit namazı 62 DEM DERG YIL 1 SAYI 1

6 (ö le veya ikindi) cemaatle kılabilecekleri ekilde ayarlanabilir. Derslerin biti ya da ba langıcının namaz vaktine göre ayarlanması ö rencilerin cami ve cemaatle bütünle melerini ve ö rendikleri bilgilerini uygulayarak peki tirmelerini sa lar. Ö rencilerin tatil haklarından feragat ederek kursa geldi i unutulmaz ve olabildi ince az ödev verilir. Dersi derste ö retme dü- üncesinden hareketle sınıf içi çalı malara ve uygulamalara a ırlık verilir. Ö rencilerin tatil heyecanı içerisinde sıkılmadan okumaları için küçük hikâye kitapları belirlenir ve imkânlar ölçüsünde bu kitaplardan mütevazı bir kitaplık kurulur. Bu kitapların sistemli bir ekilde elden ele dola arak okunması sa lanır. Ö rencilerin ezberlemeleri için Türkçe yirmi/kırk hadis tercümesi veya yirmi/kırk ayet meali (ayetlerden kısa bölümler) belirlenir ve düzenli bir metin halinde da ıtılır. Kur an okuma seviyesi iyi olan ö renciler, Türkçesiyle beraber Arapçasını da ezberleyebilirler. Bu ayet ve hadislerden bazılarını kurs sonunda yapılacak kapanı programında ö renciler sıra ile ezbere okuyabilirler. Günün Hadisi sözünden yola çıkarak her gün için bir hadis belirlenir. Ö rencilerin anlayabilece i ekilde okunup açıklaması yapılır. Ö rencilerin de katılımıyla hadisten ö renilenler, maddeler halinde sıralanır. Bu çalı manın, çocukların Peygamberimize olan sevgilerinin artmasına, O nu anlamalarına ve ahlâki de erleri kazanmalarına büyük katkısı olacaktır. 1 Cemaatle namaz kılmak, anne-babaya hizmet etmek ve sevindirmek, arkada ına ikramda bulunmak, kom ularını ve arkada larını ziyaret etmek, yolda gördü ü zararlı eyleri almak, karde lerine yardımda bulunmak, büyüklerine hizmet etmek gibi davranı ların uygulanması özendirilir. Davranı ları De erlendirme Formu hazırlanarak ö rencilerin yaptıkları bu güzel davranı lar kaydedilir. yili i te vik açısından puan olarak de- erlendirilir. yi puan alanlar ödüllendirilir. Tablo 4 Kursa katılmaktaki en temel amacınız Sayı % Kur an Okumayı Ö renmek ,6 Dini Bilgileri Geli tirmek ,8 Di er 97 16,6 Toplam ,0 4. Yaz Kur an Kursları nda yapılan ö retimin yeterlili i hakkında ö rencilerin de erlendirmeleri Ara tırmada ö rencilere kursta verilen e itim ve ö retimi yeterli görüp görmedikleri sorulmu, ö rencilerin büyük bir bölümü yeterli bulmu tur. Bu ve buna benzer sorular ö rencilerin kurstan memnuniyetleri, ilgi ve beklentileri kar ılama düzeyi ve kursların performansı hakkında yapılacak de erlendirmelere yön göstermektedir. Tablo 5 Kursta ö retilenleri yeterli buluyor musunuz? Sayı % Evet ,5 Kısmen 73 12,4 Hayır 18 3,1 Toplam ,0 5. Ders dı ı etkinlikler hakkındaki görü ler Bununla birlikte ö rencilere Kur an Kursu dersleri dı ında neler yapılmasını istedikleri de sorulmu tur. Buna göre ders dı ı etkinliklerin yapılıp yapılmaması ve etkinlik yapılacaksa hangi alanlarda olması gerekti i hakkındaki görü leri Tablo 6 da verilmi tir. Ö rencilerin tamamına yakını ders dı ında faaliyetlerin yapılmasını istemektedir. Etkinlik alanlarına bakıldı ında ise spor faaliyetleri daha çok talep edilmektedir. Yaz Kur an Kursu programları planlanırken ders dı ı etkinliklere, hem program içerisinde, hem de programın esnekli i ölçüsünce program dı ında yer verilmesi önem ta ımaktadır. Tablo 6 Ders dı ı etkinlikler Sayı % Spor Faaliyetleri ,0 Satranç 51 8,7 Geziler ,1 Yarı malar 18 3,1 Di er 10 1,7 Gerek Yok 38 6,5 Toplam Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 63

7 Ahlâkî davranı larıyla örnek, bilgileriyle arkada larına yardım edebilecek düzeyde olan ö rencilerden kurs ö reticilerine destek verebilecek bir grup olu turulur. Bu ö renciler, olu turulan di er ö renci gruplarının da ba kanlı ını yaparlar. Bu görev hem onları yeti tirir hem de di er ö rencilerin e itimine katkı sa lar. Ayrıca, e itim ö retim çalı malarında onlarla isti- areler yapılıp görü lerinden istifade edilir. mkânlar ölçüsünde haftada veya on be günde bir, söyle ide bulunmak üzere misafir konu macı davet edilir. Bölgenin artlarına göre yakın camideki ö retici veya ö rencilere kazandırılmak istenen davranı larla ilgili e itimci ve uzmanlardan istifade edilebilir. Aynı konular olsa da farklı ki ilerden dinlemek ö rencilerin dikkatini çeker. Çocuklar, ya larının gere i olarak camide oynayıp gürültü yapabilirler. Bu sebeple onlara cemaatin olumsuz tepki vermesine, ba ırıp ça- ırmasına ve kızmasına fırsat verilmez. Çünkü, kurs ö reticisinin, cami imamının ve cemaatin davranı larının çocuklar üzerinde unutulmayacak etkisi vardır. Veli toplantıları yapılır ve katılımı sa lamak için özel gayret gösterilir. Bu toplantılarda din e itiminin önemi, geli im evrelerine göre onlarla ileti im ve anne-babaların çocuklara yakla ımlarıyla ilgi bilgilendirmelerde bulunulur. Bu hususta çevredeki e itimcilerden de yararlanılır. Bir de fırsat buldukça birkaç ö renciyle birlikte veli ziyaretleri de yapılabilir. Ö rencilere, anne babaya sevgi, saygı ve itaat daha özenle i lenir. Bu konu hem dinî yükümlülük açısından hem de velilerin memnuniyeti açısından çok önemlidir. Yaz Kur an Kursunun ortasında ve sonunda, uygulanan e itim programı ve yöntemiyle ilgili ö rencilerin ve velilerin görü lerini almak için birer anket çalı ması yapılır. Onların kursla ilgili de erlendirmeleri ve beklentileri yazılı olarak istenir. Derslerde teknolojiden yararlanılır. Teyp, VCD, bilgisayar ve projeksiyon gibi e itim araçlarından derslerin içeri ine göre istifade edilir. Yaz Kur an Kursunun sonunda bir kapanı programı tertip edilir. Bu programa ö rencilerin velileri ve halk da davet edilir. Programda ö renciler Kur an okurlar, iir okuyup ilahi söylerler, hikâyeler anlatırlar ve dualar ederler. Misafirlere ve ö rencilere de ikramlarda bulunulur DEM DERG YIL 1 SAYI 1

8 Sosyal kültürel aktivitelerle e itim ortamı zenginle tirilir. Yapılan çe itli etkinlikler, ö rencilerin ufkunu açar ve onların farklı yollarla yeni bilgiler ö renmelerini sa lar. Bu anlamda a a ıdaki çalı malar yapılabilir: Ö rencilerin e itim sürecinde kazandıkları bilgileri sergilemesi için çe itli programlar yapılır. iir okuma, hikâye anlatma, Peygamberimizin hayatıından bir tablo anlatma, Peygamberimize mektup yazma, Kur an-ı Kerim okuma, dinî bilgi, ayet ezberleme, hadis ezberleme, kitap okuma, sûre hatimleri yarı maları bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Peygamber Efendimizle, Kur an-ı Kerîm le ve annebaba ile ilgili özel programlar da yapılabilir. Bu çalı maların sade ve kolay uygulanabilir olmasına dikkat edilir. Aksi takdirde e itim sürecini olumsuz etkileyebilir. Her güne bir hikâye sloganıyla dersler bitince ö rencilere her gün bir hikâye okunur. Hikâyeden çıkan sonuçlar ö rencilerin de katılımıyla kısaca yorumlanır. Kursun mekânına ve imkânlarına ve ö rencilerin seviyelerine göre temel ahlâki de erleri konu alan filmler izletilir. Gezi ve piknik programları düzenlenir. Piknik programlarında ilahi, iir okuma, bilgi yarı ması, futbol, voleybol ve benzeri oyunlar, yemek, çay, namaz, söyle i ve serbest zamanlar planlanır. Ö rencilerin motivasyonlarını artırmak için çe itli ödüller verilir. eker, gofret, sakız, çikolata, kitap, kalem, ba örtüsü, takke gibi küçük de olsa bazı hediyeler verilir. En büyük ödül olarak da Kur an hediye edilir. Notlar 1 Bu konuda çocuklar için hazırlanan Peygamberimizin Dilinden Müslüman ahsiyeti - Erkam Yayınları kitabından istifade edilebilir. 2 Yaz Kurslarında okutulan derslerin ö retim yöntemleri ve yapılabilecek di er uygulamalar için bkz. Yaz Kur an Kurslarında E itimde Kalite Rehberi - DEM Yayınları. 6. Kursa katılan ö rencilerin birbirlerine kar ı tutum ve davranı ları Kur an Kursları ndaki e itim-ö retim ortamıyla ilgili bir de- erlendirmede ö rencilerin birbirleriyle uyum düzeyleri, birbirlerine kar ı tutumları da dikkate alınması gereken bir boyuttur. Ö rencilerin birbirleriyle ili kilerinin samimi ve uyumlu olup olmadı ı, ö retimi, ö rencinin kursa bakı ını ve kurstan beklentilerini etkileyebilmektedir. Ö rencilerin kursta sahip oldukları arkada lık ortamının, kursa istekli ve istikrarlı bir ekilde devam etmelerini etkiledi i söylenebilir. Ara tırmada ö rencilerin % 50,9 u çok iyi düzeyde arkada lıklarının oldu unu, % 36,5 i ise iyi düzeyde arkada lık ortamı buldu unu belirtmi tir. (Tablo 7) Tablo 7 Kurstaki arkada lık ortamı Sayı % Çok yi ,9 yi ,5 Orta 64 10,9 Kötü 10 1,7 Toplam ,0 7. Kursta oturma düzeni hakkındaki görü ler Yaz Kur an kurslarının düzenlendi i yerler genellikle camilerdir. Fakat camiler dı ında ayrıca bir Kur an kursu mekânı varsa bu mekânlar da Yaz Kur an Kursları için kullanılabilmektedir. Kurslara devam eden ö rencilerin büyük bir bölümü ilkö retime veya ortaö retime devam eden örgün e itim ö rencileridir. Bu ö renciler okullarda sıralarda oturmaktadır. Cami ortamı ile okul ortamının oturma düzeni açısından farkı söz konusudur. Çalı mamızda, ö rencilere hangi oturma düzenini tercih ettikleri sorulmu ve ö rencilerin % 73 gibi önemli bir bölümü okuldaki gibi, kursta da sıraların olmasını istemi lerdir. (Tablo 8) Tablo 8 Ne tür bir oturma düzeni tercih edersiniz? Sayı % Sırada ,0 Yerde ,6 Di er 20 3,4 Toplam ,0 Bu sonuca göre ö renciler okulda alı tıkları oturma düzenini istemektedirler. Camilerde uygulanan Yaz Kur an Kurslarının aynı zamanda camiyle tanı ıklık anlamında önemli bir fonksiyonu vardır. Kurslar camiye biti ik, cami dı ında mekânlarda düzenlense dahi, ö rencinin camiyi tanıması, camiye kendini yakın hissetmesi için bir takım etkinliklerin camilerde gerçekle tirilmesi önerilebilir. Y IL 1 SAYI 1 DEM DERG 65

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı