KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 895 MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ BAĞLANTI Doç. Dr. Recep DUYMAZ* Giriş Medeniyet ile edebiyat ve diğer güzel sanatlar arasında derin bağlar vardır. Bu bağları yakından görebilmek için medeniyet ile edebiyat ve sanat arasındaki ilişkinin en basit ve en saf olduğu dönemlere kadar inmemiz gerekir. İlk insanlar doğada yaşamaya başladığı andan itibaren varlıklarını devam ettirebilmek için beslenme, giyinme, barınma gibi biyolojik ihtiyaçlar duymuş ve önce bunları karşılamanın yollarını aramışlardır. Zamanla bu biyolojik ihtiyaçlarının yanında birtakım psikolojik ihtiyaçlar da duymaya başlamış, bunları da güneşin doğuşunda, batışında, kuşların cıvıltısında ve suların çağlayışında gördükleri ve duydukları güzelliklerle karşılamaya çalışmışlardır. Zamanın ilerleyişine uygun olarak insanlar da ilerleyip bu güzellikleri kelimelerle anlatarak edebiyatı, nota ile tespit ederek müziği, renk ve çizgilerle ifade ederek resim ve heykeltıraşlığı vücuda getirmişlerdir 1. Modern zamanlara gelindiğinde insanın bu iki yönüne ait ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili yapılan bütün çalışmalar, bilim ve sanat olmak üzere iki ayrı disiplin halinde adlandırılmıştır. Buna göre bilimin yanında sanat da insan beyninin çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda sanat bir insan ürünüdür ve sadece ona özgüdür. Sanatı, hele edebiyatı, insanın biyolojik, psikolojik, kültür ye medeniyet dünyasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Medeniyet nedir? Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıyı daha yakından görebilmek için önce medeniyetin ne olduğunu, Tanzimat döneminden itibaren yazılmaya başlanmış sözlüklerimizden yola çıkarak kısaca açıklamamız uygun olur. Ahmet Vefik Paşa, medeniyete "şehrîlik, terbiye, terakki, temeddün" anlamlarını verir. Muallim Naci, kelimenin anlamını biraz daha geliştirir: "Medenîlik, şehrîlik, bedevîliğin zıddı. Terakkiyat-ı hazıraya muvafık surette maişet ve içtima: Cihan-ı medeniyet. İttihad-ı medeniyet her milletin bir müşahhas misal-i zîhayatıdır ki lisanı edebiyatıdır. O cihetle edebiyatsız millet dilsiz insan kabilinden olur" 3. Kelime, Kamûs-ı Türkî* de de yer alır: "İlim, teknik, sanayi ve ticaretin nimetlerinden gerçek anlamda yararlanarak bolluk, rahatlık ve güvenlik içinde yaşayış" 4. Hüseyin Kâzim Kadri, kelimenin anlamını beyitlerle zenginleştirir: "Medeniyet. (...) Medenîlik, şehrîlik; maîşet-i medeniye; ilmin, sanayiin ve içtimaî tekâmüllerin saik olduğu tarz-ı hayat ve maîşet". Asr-ı medeniyet; cihan ve âlem-i medeniyet; medeniyet-i sâlife ve hâzıra... Medeniyyet gidiyor hep ileri Artıyor komşuların bilgileri * Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi 1 Sanatın doğuşuna dair çeşitli görüşler vardır: Suut Kemal Yetkin, Estetik ve Ana Sorunları, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1979, s ; Herbert Read, Sanat ve Toplum, Çev. Selçuk Mülayim, Ümran Yayınları, Ankara 1981, s.8-28; Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul 1994, s Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, Tab-ı Cedid, Mahmut Bey Matbaası, Dersaadet 1306/1890, s. 1325; Lehçe-i Osman'ı günümüz alfabesiyle de basılmıştır: Hazırlayan: Recep Toparlı, T.D. K. Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s Muallim Naci, Lugat-ı Naci, İstanbul 1317/1900, s Ş. Sami, Kamûs-ı Türkî, Dersaadet, 1317/1900, s Kamııs-ı Türkî, günümüz alfabesiyle de basılmıştır: Temel Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Mertol Tulum ve diğerleri, Tercüman Gazetesi Yayınları, İstanbul 1991, s. 843.

2 896 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU İsmail Safa Medeniyyet garaz-ı nefsânî Bedeviyyet maraz-ı rûhârıî Yeni Şehirli Avnî Medeniyyet ne diyorsun bilmem Medeniyyet yaşamaktır sersem Abdülhak Hamit Bey Dûr idim sadme-i cemiyyetten Medeniyyet denilen nikbetten Abdülhak Hamit Bey İcrâ-yı adle hasr ile subh u mesâsını Kimlerdi vaz'eden medeniyytin esâsını Abdükhak Hamit Bey 5 Medeniyet kelimesi Türkçe Sözlük'te uygarlık kelimesiyle karşılanır ve şöyle açıklanır:"l. Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik. 2. Bir ülkenin, bir toplumun, maddî ve manevî varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet" 6. Sözlükbilimcüerimizin yanında pek çok düşünür ve bilginimiz de medeniyet kavramı üzerinde düşünmüş, onu açıklamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Celâl Nuri ( ) bunlardan birisidir. O, medeniyeti önce "sınaî" ( = teknik ) ve "hakîki" olmak üzere ikiye ayırır 7 : ' Teknik medeniyet Medeniyet Hakîki medeniyet Teknik medeniyet, bilimin her alandaki verilerinden yararlanarak yapılan ve günlük hayatı kolaylaştıran âletlerin bütünüdür. Sapan, pulluk ve traktör... gibi gittikçe gelişen ve ziraatta kullanılan âletlerden tutunuz da ulaşım, eğitim, sağlık, iletişim ve savunmaya varıncaya kadar modern bir toplumun hemen her alanda kullandığı bütün yeni âletler birer medeniyet ürünüdür. Günlük hayatı kolaylaştıran ve çalışma hayatında üretimi arttıran bu teknik âletleri, bugün, en çok üreten ve kullanan ülkeler, kabul etmeliyiz ki, Avrupa ülkeleridir. Oralarda birey, aile, toplum ve çalışma hayatını düzen ve intizama sokan teknolojidir. Teknoloji, Avrupa ülkelerinde sanki âletten oluşan yapay bir dünya yaratmış ve insanlar bu yapay dünyada insan sıcaklığından uzak âletler ağı içinde yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Medeniyeti, teknolojinin ürettiği günlük hayatı kolaylaştıran âletlerin kullanılması şeklinde anlayan bir kimseye göre en ileri medeniyet, kuşkusuz, bugünkü Batı medeniyeti olacaktır; ancak öncelikle âlete dayanan bu medeniyet, Avrupa insanına, hele gençlerine mutluluk getirmemiştir. Sevgi, şefkat, aile, yardımlaşma... gibi manevi değerler bugün Batı toplumlarında büyük bir aşınmaya uğramıştır. Bunun en inandırıcı göstergesi, Avrupa hukukunda "hüküm galip gelenindir" kuralının uygulanmasıdır. Bugün Batı toplumlarında özellikle gençler arasında alkol tüketmek, uyuşturucu kullanmak ve diğer kötü alışkanlıklar edinmek ürkütücü boyutlara ulaşmıştır 8. Hakîki medeniyet ise insanların ahlâkını güzelleştirmesi, huylarının soyluluk kazanması ve fikirlerinin yücelmesidir. Bu üstünlüklere sahip insanlarda birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve yardımlaşma duyguları gelişir; insanlar bulundukları yerlerde güvenli, huzur ve mutluluk içinde Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lügati, Dördüncü cilt, T. K. Y. İstanbul 1945, s Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Komisyon, Ankara 1998, S Celâl Nuri, İtühad-ı İslâm, İstanbul 1331/1913, s. 25. Batı toplumlarının durumunu gazetelere yansımış bir haberle örneklendirebiliriz. Bu haber bir dipnota sığmayacak kadar uzun olduğu için bildirimizin sonunda Ek olarak vermeyi uygun gördük.

3 KAHRAMANMARAŞSEMPOZYUMU 897 yaşarlar: "Hakîki medeniyet, bir millet ruhunun dışarıda görünmesidir. Ruh, hususuyla milletlerin ruhu istenildiği gibi, az bir zamanda, değişmez. Bir neslin ruhunun değişmesi bile bir milletin mahiyetinin değişmesine kâfi gelmez. Nesillerin, soyların mizaçları ve kalplerinin değişmesi lâzımdır. Bahis konusu olan hakîki medeniyet, geleneğin, tarihin, asırlarca sürmüş alışkanlıkların, iklimin ve daha başka yüz binlerce etkenin toplamıdır. Binaenaleyh onun terkiyle diğerinin hemen ödünç alınması mümkün değildir". Celâl Nuri'nin yanında, Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu, Erol Güngör ve Sezai Karakoç da medeniyetin ne olduğu üzerinde görüş bildirmiş bilim ve düşünce adamlarımızdır. Biz burada onların düşüncelerini çözümlemeyecek; ancak medeniyet ile edebiyat arasındaki ilişki üzerinde duracağız.yukarıdan beri medeniyet üzerine söylediklerimizi şöyle toparlayabiliriz: Medeniyet, kelime olarak "medine" kökünden gelir: Medine > medenî > medeniyet "Medine" şehir, ondan türeyen "medenî" kelimesi şehirli demektir. "Medeniyet" ise şehirlilik anlamına gelir. Kelimenin bu sözlük anlamını şöyle geliştirebiliriz: Şehir, köye göre, kuşkusuz, daha büyük, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanıdır. Şehirde ı.laşım, sağlık, eğitim ve eğlence imkânları daha boldur. Bütün bunların sonucu olarak şehirde hayat daha rahattır. Bunu insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran âletlerin şehirlerde, köylere göre, daha çok olması sağlar. Üstelik bilim ve teknolojinin ilerlemesine uygun olarak zamanla bu âletler daha da artar. Şehirde aynı âletlerden yararlanan insanlar arasında zamanla bir tanışıklık, yakınlık, yardımlaşma ve kaynaşma meydan gelir. Bütün bunlar şehirde yaşayan insanlar arasında bir takım ortak duyma, düşünme ve davranış kalıpları meydana getirir. Yüzyıllarca devam eden bu ortak duyma, düşünme ve davranış kalıpları, o şehir, belde ve ülkenin ortak değerlerini, kültürünü ve medeniyetini oluşturur. Bu ortak değerleri, dil, tarih, ahlâk, hukuk, iktisat, siyaset, akıl ve bilim olarak sıralayabiliriz. Bir milletin mensup olduğu medeniyet işte bu ortak değerlerin üzerinde yükselir. Edebiyatın medeniyeti oluşturan unsurlar arasındaki yeri Medeniyet, az yukarıda adlarını verdiğimiz unsurlardan oluşan ahenkli bir bütündür. Görüldüğü gibi dil de bunlardan biridir; ancak dilin bir ayrıcalığı vardır. Bu ayrıcalık, dilin ait olduğu medeniyetin bir ifade vasıtası olmasıdır. Bir medeniyet, ancak dili ve edebiyatı vasıtasıyla satırlara ve sayfalara geçirilebilir. Daha da önemlisi, medeniyetin ortak değerleri, bu eserler vasıtasıyla sonraki nesillere ulaştırılabilir. Eski çağlardaki medeniyetlerden, ancak edebiyatları olanlar günümüze kadar gelebilmişlerdir. Örneğin Atina, Roma ve Mısır medeniyetlerini biz bugün edebiyatları sayesinde tanıyabiliyoruz. Edebiyatları olmayan medeniyetleri ise, örneğin Akad, Hitit ve Sümerleri, sadece adlarıyla bilebiliyoruz. Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantının en açık görüldüğü bilim dalı edebiyat tarihidir. Bizde edebiyat tarihi, yirminci yüzyıla gelinceye kadar "tezkirecilik tarzı"nda ele alınmıştır. Tezkirecilik tarzı, tek tek şairlerin ele alınması, hayat hikâyelerinin anlatılması ve eserlerinden örnekler seçilmesi esasına dayanıyordu 9. İlk kez Mehmet Fuat Köprülü, bu anlayışı terk edip medeniyet ile edebiyat arasında bağlantı kurmuş ve edebiyat tarihinin, ait olduğu milletin medeniyet tarihinin bir kolu olduğunu ifade etmiştir: "Edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin - daha açık ifadeyle medeniyet tarihinin - en mühim bir kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği, fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem mahsullerini tetkik ile onun manevî hayatını, gerçekte olduğu gibi tasvire çalışır. Bir 9 Tezkireler ve tezkirecilik tarzı hakkında bkz. Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1973, s

4 898 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU milletin edebiyatı, millî ruhu ve millî hayatı göstermek için en samimi bir ayna sayılabilir. "Bir millet hayatı nasıl görüyor? Nasıl düşünüyor? Nasıl hissediyor?" Biz bunu en doğru ve canlı olarak o milletin fikir ve kalem mahsullerinde bulabiliriz. Şu halde edebiyat tarihi, bir milletin manevî ve maddî gelişmesini edebî eserlerin menşuru arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir" 10. Her milletin, yüzyıllarca süren ortak hayatlarının sonucu olarak oluşturduğu dil, tarih, iktisat, hukuk, ahlâk, bediiyat/estetik ve siyaset gibi kurumları vardır. Edebiyat ile bu kurumlar arasındaki bağlantılar o kadar açıktır ki Köprülü, "bu hususta izaha"ta bile lüzum görmediğini söyledikten sonra şöyle devam eder: "Geçmiş zamanlara ait bir "edebî eser"i lâyıkıyla ve - tarihî manasıyla - anlamak için, evvela o devrin umumi hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve kâinat hakkında nasıl telâkkiler beslediklerini öğrenmemiz gerekir. Demek oluyor ki edebiyat tarihi, bir milletin coğrafî çevresini, din, hukuk, ahlâk, iktisat, bediiyat, gibi müesseselerini ve siyasî hayatını umumî heyetiyle gösteren "Medeniyet tarihi"nin - yahut umumî ve yaygın manasıyla - "Tarih"in çerçevesi içinde tetkik olunmalıdır"". Mehmet Fuat Köprülü, medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıları göz önünde bulundurarak "edebiyat tarihinin büyük devrelere taksiminde, tarihî icaplara riayet zarurîdir" dedikten sonra edebiyat tarihimizi üç döneme a>ırır: İslâmiyet'ten evvel Türk edebiyatı, İslâm medeniyeti tesiri altında Türk edebiyatı, Avrupa medeniyeti tesiri altında Türk edebiyatı. Birbirinden tamamen ayrı ve çok bariz seciyelere malik olan bu üç büyük devrede, çeşitli lehçeler edebiyatlarını, ayrı ayrı ve "takvimî" bir sıra takip ederek gelişme tarihlerine göre" 12 açıklar. Bu üç dönemde medeniyetimizin değişmesiyle edebiyat eserlerimizin de değiştiğine dair bilgileri her üç dönemden seçeceğimiz birer örnek eserle somutlaştırabiliriz. Örneğin birinci döneme ait bir eser olan Orhun Abideleri'nm başında "Besmele" yoktur' 3. İkinci dönem ait ola Dede Korkut Kitabı'mn başında ise vardır 14. Üçüncü dönemde basılan Şinasi'nin Müntehabât ı Eş'âr'ında da "Besmele" yoktur 15. Hemen belirtelim ki bu farklar söz konusu kitapları elimize aldığımızda okumaya başlarken ilk anda görebileceğimiz somut farklardır. Okuyucu, eserleri okumaya devam edip ilerledikçe bu farkların kelime, kavram ve düşünce boyutlarına doğru derinleştiğini ve ait oldukları medeniyetlerin değerlerini kendi kavramlarıyla anlattıklarını görecektir. Mehmet Kaplan daha da ileri giderek Oğuz Kağan'dan Mustafa Reşit Paşa'ya gelinceye kadar Türk kültürü ve medeniyetinin bütün devirlerinde medeniyetin değişmesiyle ortaya çıkan yeni tipleri ( alp tipi, gazi tipi, veli tipi, yeni aydın tipi ) metinlere dayalı olarak incelemiştir 16. Cumhuriyet döneminde Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Agâh Sırrı Levend, Mustafa Nihat Özön, Vasfı Mahir Kocatürk ve daha başkaları Türk edebiyatını medeniyetimizle ilintilendirerek çeşitli düzeylerde incelemişlerdir. 10 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul 1980, s M. Fuat Köprülü, a., g., e., s. 1,2. 12 M. Fuat Köprülü, a., g., e., s Orhun Abideleri, Hazırlayan: Muharrenm Ergin, MEB Devlet Kitapları. İstanbul Eser, Ön Söz'den sonra, sayfa l'de Kül Tigin Abidesi, Güney Cephesi başlıklarıyla başlar. 14 Dede Korkut Kitabı, Hazırlayan: Muharrem Ergin, MEB. Devlet kitapları, İstanbul Eser, Ön Söz'den sonra sayfa l'de "Besmele" ile başlar. 15 Şinasi'nin ölümünden sonra Ebüzziya, onun şiirlerini bastırmıştır: Divan-ı Şinasi, Matbaa-i Ebüzziya, Kostantiniye, 1310/1894. Eser, sayfa 4'te Tahmîd'le başlamakladır. 16 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 19985, s

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 899 Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıya yeni bir bakış Cumhuriyetin kurulmasıyla ülkemizde yepyeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde dil, edebiyat ve sanat başta olmak üzere toplumumuzun hemen her alanında ve kurumunda köklü devrimler yapılmış ve dönüşümler yaşanmıştır. Cumhuriyetimizin tek partili dönemi, devrimlerin ve dönüşümlerin yerleştirilmesi çabalarıyla geçmiştir. Çok partili döneme gelindiğinde Batı'yla münasebetler derinleşmiş, hem hukuksal, hem kurumsal bir çerçeve kazanmaya başlamıştır. Türkiye, 1951 yılında NATO'ya girmiş, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortak olmak için resmen başvurmuştur. Türkiye, tercihini öteden beri zaten Batı'dan yana yapmış olmakla beraber, bu dönemde bu tercih, güvenlik, askerlik, iktisat alanlarının yanında eğitim, kültür, sanat ve medeniyetin pek çok alanını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir Anayasası'nın edebiyatçı, düşünür ve bilim adamlarımıza getirdiği serbestlik ortamında, Batı, Batı medeniyeti, Batılılaşma, kültür, medeniyet ve medeniyet değiştirmesi gibi kavramlar yeniden düşünülmeye ve sorgulanmaya başlanmıştır. Bu kavramlar ve benzerleri, edebiyat ve düşünce tarihimizin Tanzimat, Servet-i Fünun, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemleri boyunca tanıdığı ve tartıştığı kavramlardır; ancak çok partili dönemde, hele 1961 Anayasası'nın sağladığı serbestlik ortamında bu tartışmalara modern zamanların bilgi, kültür ve sanat kazanımlarıyia yerli düşünür ve sanatçılarımız da katılmışlardır. Bunlardan birisi de Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat Dergisi çizgisinden gelen Mehmet Akif İnan'dır. Mehmet Akif İnan, daha öğrencilik yıllarında Türkiye'nin bu gerçeğini görmüş, kendisini bilgi ve düşünce bakımından donanımlı kılmaya başlamıştır: "1950'den itibaren Türkiye'nin girmiş bulunduğu değişme süreci herkesin üzerinde de etkili oluyordu. Yavaş yavaş fikri ve siyasî bir uyanma dönemi başlamıştı. Aydın ve halk üstünden korkuyu, çekingenliği atıyordu. Çok partili hayat, insanlarımızı değişik fikirleri savunmaya, inançlarını konuşabilmeye biraz imkân vermişti. Farklı dergiler, gazeteler çıkıyordu. Ben okumayı seven bir aileden geldiğim için bu yayınları izliyordum. Çevremin ve ailemin muhafazakâr oluşu, kişiliğimde değerini almıştı. Bu kişiliğin üzerine yayınlar da eklenmeye başlayınca, daha sosyal bir alana doğru yol alıyordum. Benim gibi olan sınıf arkadaşlarım vardı. Birbirimizi etkiliyorduk. Hepimizde okuma tutkusu vardı. Doğu'nun, Batı'nın Türkçe'ye çevrilmiş belli başlılarını hızla deviriyordum. En sıkışık günlerimde bile altı yedi saat verebiliyordum okumaya. Tatil günlerinde bu bazen on saati geçiyordu. Bir yanda yazma hevesim başlamıştı" 17. Mehmet Akif İnan'da başlayan bu yazma hevesi, ilk meyvesini 1972 yılında Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı esriyle vermiştir. Bu eserinde edebiyat, medeniyet, medeniyet değişmesi, Tanzimat, Eski Edebiyat, Yeni Edebiyat, edebiyatımızın gelişmesi ve son durumuna dair özgün düşünceler öne sürmektedir. Biz burada edebiyat, medeniyet ve bunlar arasındaki bağlantılar üzerinde duracağız. Mehmet Akif İnan, toplumumuzda fikir hayatını hep edebiyat adamlarının temsil ettiği saptamasını yaptıktan sonra, edebiyat ve düşünce tarihimizde ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının kurucu ve yayıcılarının hep edebiyatçılar ve sanatçılar olduğunu söyler. Bu gelenek yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Buna göre ülkemizde edebiyat "entellektüel hayatın aynası"dır âdeta. Bunun sebebi edebiyatın içinde gizlidir: "Edebiyat malzemesini çağından devşirerek kendini kurar ve bunu yaparken dün'le de ilgisini sürdürür ve geleceğe uzanır. Gövdesi çağında, bir eli geçmişte, öteki eli gelecektedir edebiyatın. Geçmişle ilgisini koparamaz çünkü, çağı ile ilgilidir ve çağı ise geçmişin normal bir uzantısıdır; onun üstüne katlanmıştır. Toplum hayatı bir bütündür; dünü, bugünü ve yarını ile kesintisiz bir akış içindedir. Kesinti olamaz, çünkü yaşanılmaktadır. Millet hayatında kesinti, o milletin bütün varlığıyla tamamen yok olması, tarihten silinmesi ile mümkündür ki o da imkânsız Halime Kahraman, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleriyle M. Akif İnan, Bitirme Ödevi, Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edirne 1993, s. 2.

6 900 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Geçmiş ile ilgisini kesmiş bir edebiyat, çağı ile de alâkasını koparmış demektir. Yani çağdaş da değildir, muallaktadır, gayr-i beşeridir ve edebiyat olmak niteliğinden yoksundur kısacası" 18. Edebiyat madem çağın ve toplumun aynasıdır, öyleyse toplumdaki düşünceleri, eylemleri ve bütün çatışmaları bu aynada görmek mümkündür. On dokuzuncu yüzyıldan bu yana oluşan Yeni Türk Edebiyatı aynasında görünen hakim özellik "siyasef'tir. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'le başlayan edebiyat neslinin eserlerinde görülen "hareket, siyaset ve arayış", Servet-i Fünun döneminde bir duraklama geçirdikten sonra Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde bir yanda, geçmişte bizi güçlü yapan yerli değerleri benimseyen, onları yenileştiren edebiyatçılar nesli, bir yanda da gücü ve itibarı dışarıda arayan bir edebiyat nesli, eserlerini "Türk edebiyatının kubbesi altında" vermeye devam etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde çok partili siyaset hayatının ve 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlük ortamında öteden beri süre gelen Batı'yla bütünleşme gayretleri, günlük hayatı da etkileyerek hukuk çerçevesi kazanmaya başlayınca, az yukarıda da söylediğimiz gibi, Batı, Batı medeniyeti, kültür ve medeniyet değişmesi... gibi kavramlar, yeniden ele alınmaya ve sorgulanmaya başlandı. Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı kitap, işte bu kavramlarla ilgili yeniden başlayan tartışmalara yeni bir katkıdır. Onun yeniliği en çok medeniyet kavramına getirdiği özgün açıklamada görülmektedir. Mehmet Akif İnan'a göre medeniyet, bir milleti diğerlerinden farklı kılan, onun kendine özgü olan özellikleridir. Bu özellikler bir tek kaynaktan birden bire çıkmış değildir. Bu özellikler, o milletin inanışlarına, ırkına, coğrafyasına ve yüzyıllardan beri birlikte yaşadığı toplumsal olaylarına dayalıdır. Medeniyeti, iki temel üzerinde yükselen bir yapı olarak düşündüğümüzde onun temellerini ve bu temeller üzerinde oluşan unsurlarını şöyle gösterebiliriz: Medeniyet Müzik Kültür Tarih Edebiyat Dil Din Zevk Mutfak Bediiyat Mimarlık Folklor Sanat Irk Mehmet Akif İnan'a göre medeniyet yapısının iki temeli vardır. Bunlardan birincisi "din"dir. Bizim medeniyetimizin temelindeki din, İslâm'dır. İslâm'ın kaynağı "vahiy"dir. Dinsel inanışlar, günlük hayatta özgür davranışların kökenidir. Dinsel inanış ve davranışların kökeninde Tann'ya, yani bir birey olarak insanın kendi zatının dışında yüce bir varlığa "şükran duygusu" vardır. Bu duygu, insanın kalbinde yaratıcıyı, giderek yarattıklarını da içine alan ve gittikçe genişleyen bir "sevgi halesi" meydana getirir. Bu "sevgi halesi", başka insanları, hayvanları, doğayı ve bütün yaratıkları kapsayarak yakınlaşma, tanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve bütünleşme kavramlarını da içine alır. Yunus Emre'nin, Yetmiş iki millete kurban ol âşıksan Tâ âşıklar safında imam olasın sâdık 19 Beyti de bu düşüncenin edebiyat diliyle bir anlatımıdır. Buna göre az yukarıda Celâl Nuri'nin de hakiki medeniyet dediği asıl medeniyetin temeli dindir. Tarihin akışı da bu görüşü doğrulamaktadır. Kendisine özgü bir imparatorluk ve medeniyet kuran Roma, yüzyıllarca süren 18 Mehmet Akif İnan, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, Edebiyat Dergisi Yayınlan, Ankara 1972, s Yunus Emre Divanı, Hazırlayan: Faruk K. Timurtaş, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1972, s. 8.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 901 Barbarların hücumlarından kurtulamayarak sonunda yıkılmıştır; ancak biz bugün o medeniyetin edebiyatı ve kalıntıları sayesinde varlığından haberdar olabiliyoruz; fakat onu yıkan Barbarların medeniyetleri yoktur. Bunun sebebi Barbarların dinden mahrum olmalarıdır: "Büyük sanatlar ancak büyük dinlere dayanan, mabedi ve mabudu tanıyan büyük medeniyetlerin meyvesidir" 20. Dini olmayanın medeniyeti de, sanatı da olamaz. İnan'a göre medeniyetin ikinci temeli "ırk"tır. Irk, kalıtım yoluyla nesilden nesle geçen ortak biyolojik ve fizyolojik özelliklere sahip insan topluluklarıdır. Bunlar ortak biyolojik ve fizyolojik özelliklerinin yanında yüzyıllarca aynı coğrafya ve iklim şartlarında yaşamış olmalarının kendilerine kazandırdığı dil, gelenek ve ülkü birliği gibi daha başka bağlarla da birbirlerine bağlanmış insan topluluklarıdır. Modern zamanlara gelindiğinde bu topluluklar birer "millet" olarak karşımıza çıkmışlardır. Medeniyetlerin kuruluşunda dinin yanında ırkların, dolayısıyla milletlerin de önemli rolleri olmuştur. Milletler, ortak din temeline dayalı medeniyete "millî hususiyetleri'nin damgasını vurmuşlardır. Örneğin İslâm medeniyetinin kaynağı, ortak İslâm inanışları olmakla beraber, her Müslüman millet, bu inanışlardan yola çıkarak hem sivil, hem dinsel mimarlık yapılarında kendi "millî hususiyetlerine uygun bir tarz ve üslup geliştirmiştir. Bu "hususîlik" yalnız mimarlıkta değil, dil, edebiyat, müzik, folklor, resim ve heykeltıraşlık gibi güzel sanatların diğer dallarında da görülür. Bu tarihsel kanıtlar, İslâm'ın kendi dairesine giren milletlerin "ırkî özellikleri"ni yok etmediğini, yok etmediği bir yana, İnan'a göre, onların bir sisteme bağlı olarak gelişmesine" yardımcı bile olduğunu gösterir 21. İslâm inanışlarına ve milletimizin özelliklerine dayalı olarak oluşturduğumuz medeniyet değerlerimizi, on dokuzuncu yüzyıldan bu yana, bir yana bırakıp başka bir medeniyetin, bizimkinden bambaşka temeller üzerinde yükselen Batı medeniyetinin çekim alanına girmiş bulunuyoruz. "Tanzimat'la yalnız bir düzen değişikliği gelmemekte aynı zamanda bu düzenin medeniyeti de birlikte idhal edilmekte idi. Aslında bir milletin devlet düzeni, mensubu olduğu medeniyet dünyasının bir tezahürüdür ve millîdir". Günlük hayatı kolaylaştıran teknik âletleri üretmenin yollarını gece-gündüz kendimiz arayacağımız yerde, on dokuzuncu yüzyıldan bu yana Batı medeniyetinin teknik âletlerini alıyor ve onları alırken medeniyet değerlerini de alıyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak değişiyoruz. Bu değişme "kültür ve medeniyet kimliği"mizin giderek aşınması ve zayıflaması şeklinde görülmektedir. Mehmet Akif İnan'a göre Türk aydınının asıl kuramsal sorunu "medeniyet sorunu"dur. Bu medeniyet değiştirme sorunu, Tanzimat'tan bu güne hikâye, roman, şiir ve tiyatro gibi edebiyat eserleri ile deneme, eleştirme, inceleme, araştırma gibi düşünce ve bilim eserlerine de konu edinilmektedir. Bunları topluca gözden geçirdiğimizde Türk aydınının bir bütün olarak medeniyet tercihini henüz yapamadığını görüyoruz. Biz Doğulu mu kalacağız? Batılı mı olacağız? Hangi medeniyete mensubuz? Doğu-İslâm medeniyetine mi, Batı Hristiyan medeniyetine mi? Günlük hayatı kolaylaştıran bütün teknolojik âletleri kendi medeniyet değerlerimize dayalı olarak kendimiz üretmenin yollarını mı aramalıyız, yoksa bunları Batı'dan hazır olarak mı almalıyız? Bu sorular, Cumhuriyet yönetiminin çok partili siyaset ve serbestlik ortamında Türk edebiyatının tartıştığı başlıca konular olmuştur. "Yirminci yüzyılın ikinci yarısında demokratikleşme çabaları ardından cılız da olsa bir aydın muhalefetinden söz etmek mümkün olmaya başlamıştır. "İkinci Yeni" ve sonrasında edebiyatçılar içindeki Batı karşıtlığı - modernite karşıtlığı - resmi söylemin donuklaştırdığı edebiyat dünyasına Remzi Oğuz Arık, Türk Sanatı, Dergâh yayınları, İstanbul 1975, s. 19 Bu konuda güncel bir açıklama için şu örneği verebiliriz: "İnsanların farklı etnik ve kültürel aidiyetlerinin bulunduğu tabiî ( yaratılış gereği ) bir gerçek olduğuna göre dinin bunu reddetmesi düşünülemez. Dinin reddettiği ırkçılık ( kavmiyet ), kendi kavmini, bu manada milletini, dine ve evrensel değerlere göre değil de sübjektif ve lıissî değerlendirmeye göre üstün bilmek, başkalarını hor görmek ve egoizme saparak "ötekilere" zulmetmek, hak ve hukuku çiğnemektir". Hayrettin Karaman, Yeni Şafak, 23 Nisan 2004, s. 2.

8 902 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU bir canlılık getir"miştir". Bu canlılık ortamında bazı aydınlarımız medeniyet tercihlerini edebiyat metinleriyle ortaya koymuşlardır. Mehmet Akif İnan bunlardan biridir: Anamı sorarsan büyük doğudur Batı ki sırtımda paslı bıçaktır 23. Ona göre Türk aydını kültürel kimliğini oluşturan medeniyet tercihini artık yapmalıdır; çünkü asıl iş o zaman başlayacaktır. Bu iş, kültürel kimliğimizi oluşturan bütün medeniyet değerlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre yeniden diriltmektir. Sonuç Medeniyet, insanların yaşadıkları topraklarda mensup oldukları din ve milletlerinin hususiyetlerine dayalı olarak tarihin akışı boyunca vücuda getirdikleri âletlerin bütünüdür. Bu âletlerin yanında dil, edebiyat, sanat ve insan beyninin ürettiği diğer bilim dalları da medeniyetin unsurları arasındadır. Bütün bunlar o milletin "hayat tarzı"nı belirler. Edebiyatın bunların arasındaki yeri, ait olduğu medeniyetin bir anlatım vasıtası olmasıdır. Edebiyat, daha geniş anlatımla, sanat, mensubu olduğu medeniyetin nasıl vücuda geldiğini, insanların günlük hayatlarım nasıl anlamlı hale getirdiğini, güzelleştirdiğini ve bir düzene koyduğunu anlatır. Türk milletinin mensup olduğu medeniyet, Doğu-İslâm medeniyetidir. İslâm medeniyetinin kaynağı "vahiy"dir. Türkler, bin yıldan beri, Anadolu ile Balkanlarda bu kaynağa ve millî hususiyetlerine dayalı bir aile ve devlet düzeni kurmuşlardır. Yine bunlara dayalı olarak başta eğitim ve hukuk olmak üzere toplumun bütün kurumlarını vücuda getirmişlerdir. On dokuzuncu yüzyıla kadar ortaya konulan edebiyat eserlerimiz, bütün bunların bir bakıma toplamı demek olan medeniyetimizin ifadesi olan edebiyat eserleridir. Bu yüzyıldan itibaren Türk milletinin yöneticileri, kendi medeniyetimizin unsurlarını tarihin akışına uygun olarak yenilemeleri gerekirken, Batı medeniyetinin hazır gelişmiş unsurlarını almayı tercih etmişlerdir. Bu tercih, zamanla bir kültür ve medeniyet değişimini kapsayacak kadar genişlemiştir. Cumhuriyet döneminde çok partili siyaset hayatına geçildikten sonra 1961 Anayasası'nın sağladığı serbestlik ortamında kültür ve medeniyet değiştirme olayı, aydınlar ve edebiyatçılar arasında yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamaya katılanlardan biri de Mehmet Akif İnan'dır. Ona göre, Batılılaşma, bizim medeniyet bütünlüğümüzü bozmuştur. Tutulması uygun olan yol, medeniyetimizi oluşturan bütün unsurları tarihin akışına uygun olarak yenilemek ve diriltmektir. Edebiyatın ve sanatın görevi, bu yenilenme ve diriltme bilincini daima gündemde tutmaktır Ertuğrul Taşlı, Mehmet Akif İnan 'in Denemeleri ve Denemeciliği, Bitirme Ödevi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü, Edirne 2001, s. 3. Akif İnan, hicret. Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara 1974, s. 80.

9 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 903 EK Batı batakta Avrupa'nın medeni insanı aileyi reddediyor, mutluluğu haplarda, teselliyi alkol ve uyuşturucuda, sevgiyi hayvanlarda arıyor. En iyimser hesaplar Türkiye'nin 10 yıl sonra Avrupa Birliği'ne gireceği yönünde... Ancak bu on yıllık süre içinde ne Avrupa bildiğimiz Avrupa olacak ne de Türkiye yerinde sayacak. Genç, dinamik, birçok sorunlarını aşmış bir Türkiye, karşısında yaşlı ve sapıtmış bir AB bulacak. Yapılan tüm araştırmalar ve bunun sonucu ortaya çıkan istatistikler, Avrupa medeniyetinin çürüdüğünü bütün çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Ölçüyü kaçıran Batı'nın insanı, aileyi reddediyor, mutluluğu haplarda, teselliyi alkol ve uyuşturucuda, sevgiyi hayvanlarda arıyor. Dünyanın bu örnek kıtası topyekun cinnet halinde felâkete sürükleniyor. Avrupa hastaneleri, alkol bağımlısı gençler ve alkolün neden olduğu hastalıktan dolayı bünyesi iflas eden her yaştaki insanlarla dolu. Mahkemeler de yine en yoğun mesaisini, alkol nedeniyle işlenen suçlara ayırıyor. Ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmişliğe rağmen AB ülkelerindeki suç oranı Türkiye'yi solluyor. Araştırmalar, nüfusuna göre Avrupa'nın en az cinayet işlenen ülkesinin Türkiye olduğunu gösteriyor. Su gibi alkol tüketiyorlar Datamonitor Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre İngiliz kızlarının Avrupa'nın en çok içki içen gençleri olduğu bildirildi. Nerdeyse her İngiliz genci günlük bir litre içki tüketiyor. İngiltere'deki yaş arasındaki kızların yıllık içki tüketimi 203 litreye denk geliyor. Kadınların üçte ikisi sürekli alkol alıyor. Alman kızları yılda kişi başına 189 litre, Hollandalı kızlar ise 107 litre içki tüketiyor. Erkeklerin alkol bağımlılığı ise kadınların çok çok ötesinde. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu ve AİDS'in geçmiş yıllara oranla her geçen sene katlanarak büyümesi asıl büyük tehlikeyi oluşturuyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 2001'de bir gece önce olanları hatıdayamayacak kadar çok içtiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2003'te yüzde 60'lara tırmandığı bildiriliyor. Ülkedeki akıl hastalarının yüzde 95'ini de alkol bağımlısı kişiler oluşturuyor. Mutluluk haplarda İngiltere'de ruh sağlığı hekimleri, İngiliz toplumunun artık mutluluğu ilaçlarla koruyan bir toplum haline geldiğine dikkat çektiler. Uzmanlar, 1993'te 10.8 milyon kutu depresyon ilacı reçetesi yazarken, 2002'de bu sayının 26.6 milyon kutuya çıktığı bildirildi. Doktorlar bu ilaçların özellikle gençlerde intihar eğilimini arttırdığını söylediler. Fransa'da ise durum İngiltere'dekinden farklı değil. Bu ülkede hastanelere müracaat eden kadın hastaların yüzde yirmisinin ve erkek hastaların yüzde 60'nın alkol bağımlısı olduğu belirlendi. Fransa sağlık Bakanlığı'nın alkol tüketiminin felâkete yol açacak derecede ürkütücü olduğunu açıkladı. Çocuklar evlilik dışı Bebeklerle çocuklarda görülen hastalıkların da yüzde ellisinin, nedeninin anne-babanın alkol kullanması olduğu belirlendi. Fransa adliyesinin giderlerinin yüzde 60'nın alkol oluşturuyor. Fransa bütçesinin her yıl hastane, tımarhane gibi mekânlarda alkolün neden olduğu problemler nedeniyle ödemek zorunda kaldığı meblağ 325 milyar frankı buluyor. Devletin küçük bir yansıması sayılan aile müessesesinin yok olması Avrupa'nın geleceğini karartan en Önemli etkenler arasında sayılıyor. AB'de çocukların yüzde 28'i evlilik dışı dünyaya

10 904 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU geliyor. AB ülkelerinde 1970'te çocukların yüzde 6'sı evlilik dışı iken hızlı ahlâkî çöküş nedeniyle bu oran 2002'de yüzde 30' çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, gençler arasında evlenme oranı giderek düşüyor. Kuzey Avrupa'da evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerin oranı yüzde 53 ile 70 'e kadar yükseliyor. İsveç'te çocukların yüzde 56'sı, Danimarka, Fransa, Finlandiya ve İngiltere'de yüzde 40'ı ve Belçika'da yüzde 20'si evlilik dışı dünyaya geliyor. İngiltere'de bir kadın bir yılda ortalama 6 erkekle birlikte oluyor. Çocuk yerine köpek Köpek ve kediye duyulan sevgi ise Batı'da bazı ailelerde cinnet noktasına varmış durumdadır. Sadece Londra'da 700 bin köpek yaşıyor. Almanya'da toplam 6.2 milyon ev kedisi beslenirken, köpeklerin sayısı 5.1 milyonu buluyor. Medeni insan (!) hayvanlarla birlikte yiyor, onlarla aynı yatağı ve evi paylaşıyor. Aileyi yıkan Avrupalı, çocuk sevgisini kedi-köpeğe yansıtarak gidermeye çalışıyor. Kedi ve köpeklerin barınak, yiyecek ve temizlik ihtiyaçlarının ötesinde, onlara insanüstü bir ihtimam gösteriliyor. Piyasada 475 değişik kedi kitabının bulunması sektörün ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Almanya'daki kedilere bir yılda 1.2 milyar Euro harcanıyor. Bir Alman'ın 15 yıl boyunca kedisine yaptığı masrafla, bir Türk vatandaşı ev sahibi olabiliyor. Medeni dünyanın çağdaş insanı (!), hayvanlara gösterdiği sevgi ve ilginin yarısını yoksullara ve kendi hemcinsleine göstermiyor. AİDS'tiler ordusu AİDS özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde artıyor. Raporlar, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'da AİDS vakalarındaki artışın rekor düzeye çıktığını belirtiyor. 2002'de Balkanlar'daki AIDS'liler ordusuna 250 bin kişinin daha katıldığı ve Avrupa'nın güneydoğusundaki AIDS'li sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı vurgulanıyor. Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da ise virüs baş döndürücü bir hızla yayılıyor. İngiltere Tabipler Birliği ( British Medical Association)'nin yayın organı İngiliz Tıp Bülteni ( British Medical Journal )'de yayınlanan yeni bir araştırma ise Avrupa kıtasındaki AİDS oranının son beş yılda beşte bir oranında arttığını gösterdi. Türkiye'de ilk defa 1985'te teşhis edilen AİDS, 2003 haziran ayı resmi verilere göre bin 601 kişiye ulaştı. Türkiye'deki AİDS hastası sayısının, 7-8 yıl sonra 10 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Her bir Avrupa ülkesinde AIDS'li sayısı yüz binleri gösterirken, Türkiye'de bu rakam 1500 olarak belirlendi. Ankara AİDS Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Arman'in ortaya koyduğu rakamlar ise, dünyanın nasıl bir AİDS tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bugüne kadar AİDS'ten 22 milyon 500bin kişinin öldüğünü belirten Arman, dünyada dakikada 11 kişinin AİDS'e yakalandığını, 40 milyon kişinin ise HİV virüsü taşıdığını ifade ediyor. Yuvalar yıkılıyor AB genelinde her üç evlilikten biri boşanmayla sonuçlanırken, nikâh sayısı sürekli düşüyor. AB'de evliliklerin 1960'lı yıllarda yüzde 14'ü boşanmayla sonuçlanırken, 1990'lı yıllarda bu oran yüzde 35'i buldu. En fazla boşanma görülen ülkelerin Belçika ( yüzde 50'den fazla), İsveç (yüzde 50 ), Finlandiya 8 yüzde 49 ), İngiltere ( yüzde 45 ) ve Danimarka (yüzde 41 ) olduğu belirtiliyor. Belçika Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) verilerine göre, ülkede geçen yıl 40 bin 400 çift evlendi, 30 bin 600 çift boşandı. İstatistikler, son beş yılda ise evlilik oranının yüzde 20 azaldığı, boşanmaların yüzde 30 arttığını gösteriyor. Hüsranla sonuçlanan evlilik oranının yüzde 60'a ulaştığı ortaya çıktı. Çetin Özcan, Türkiye gazetesi, , s. 8.

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor

K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor Türk tekstil sektörünün yüzde 35 ini oluşturan Kahramanmaraş, nitelikle eleman ve mühendis kadrosunu iç dinamikleri ile çözerek geleceğine yön veriyor. KMTSO nun

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BATI EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR Ders No : 8107010004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz:

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz: A N L A M D E Ğ İ Ş M E L E R İ Bu yazıda yeni şeyler bulacağınızı düşünüyoruz! Prof. Dr. Rıza Filizok Anlam bilimci G. Stern, kelimelerdeki anlam değişmelerini sebeplerine ve görevlerine göre şöyle snıflandırır:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ BATI ROMANI Ders No : 8107010018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş! Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Her şey para değil Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Detaylı

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI?

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? Bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp, yorumlamasında etkili olan tüm faktörlere paradigma yani algı düzeneği denilmektedir. Bizim iç ve dış dünyamızı algılamamız,

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN

'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN 'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN Portal : www.cumhuriyet.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.12.2014 Adres : http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/152399/_bana_bir_sey_olmaz demeyin.html Bana bir şey olmaz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Tarihi PSIR 441 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-3 de Türk Dili Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecekler. Özellikle eşit ağırlık ve sözel alanda tercih yapacak adaylar için her iki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

7 den 77 ye 7TEPE PRP

7 den 77 ye 7TEPE PRP 7 den 77 ye 7TEPE PRP Prof. Dr. Ayseli Usluata Mehmet Akif Kaya Mert Sabancı Atilla Aydemir Berk Sarıca Tuğçe Orhun Seda Bayram Ege Güneş Özge Balkaya Müge İlhan Özge Aras Amy Negri Tuna Karaman Derya

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene kadar en küçük zor ânımızda bile bizim derdimizle dertlenen kutsal varlıklarımız, yani

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong

Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong 2013 yılının bu ilk Çorapland dergisiyle başlayarak, sizlere, bu güne kadar yalnızca pamuklu soket segmenti vasıtasıyla analiz ettiğim

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, 104 ZEKÂ OYUNU BİLSEM e Hazırlık Mantık Oyunları - Dikkat Oyunları - Hafıza oyunları Dikkat Geliştirme - Sözel Zekâ - IQ Soruları Sayısal Zekâ - Görsel Zekâ BAKİ YERLİ - ALİ CAN GÜLLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR?

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 1. LYS EDEBİYAT SORULARIN GELDİĞİ KONULAR LYS 3 adı verilen test türünden toplam 56 soru geliyor. Bu sorular dil anlatım ve edebiyat bilgileri olmak üzere ikiye

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı