KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 895 MEDENİYET İLE EDEBİYAT ARASINDAKİ BAĞLANTI Doç. Dr. Recep DUYMAZ* Giriş Medeniyet ile edebiyat ve diğer güzel sanatlar arasında derin bağlar vardır. Bu bağları yakından görebilmek için medeniyet ile edebiyat ve sanat arasındaki ilişkinin en basit ve en saf olduğu dönemlere kadar inmemiz gerekir. İlk insanlar doğada yaşamaya başladığı andan itibaren varlıklarını devam ettirebilmek için beslenme, giyinme, barınma gibi biyolojik ihtiyaçlar duymuş ve önce bunları karşılamanın yollarını aramışlardır. Zamanla bu biyolojik ihtiyaçlarının yanında birtakım psikolojik ihtiyaçlar da duymaya başlamış, bunları da güneşin doğuşunda, batışında, kuşların cıvıltısında ve suların çağlayışında gördükleri ve duydukları güzelliklerle karşılamaya çalışmışlardır. Zamanın ilerleyişine uygun olarak insanlar da ilerleyip bu güzellikleri kelimelerle anlatarak edebiyatı, nota ile tespit ederek müziği, renk ve çizgilerle ifade ederek resim ve heykeltıraşlığı vücuda getirmişlerdir 1. Modern zamanlara gelindiğinde insanın bu iki yönüne ait ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili yapılan bütün çalışmalar, bilim ve sanat olmak üzere iki ayrı disiplin halinde adlandırılmıştır. Buna göre bilimin yanında sanat da insan beyninin çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda sanat bir insan ürünüdür ve sadece ona özgüdür. Sanatı, hele edebiyatı, insanın biyolojik, psikolojik, kültür ye medeniyet dünyasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Medeniyet nedir? Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıyı daha yakından görebilmek için önce medeniyetin ne olduğunu, Tanzimat döneminden itibaren yazılmaya başlanmış sözlüklerimizden yola çıkarak kısaca açıklamamız uygun olur. Ahmet Vefik Paşa, medeniyete "şehrîlik, terbiye, terakki, temeddün" anlamlarını verir. Muallim Naci, kelimenin anlamını biraz daha geliştirir: "Medenîlik, şehrîlik, bedevîliğin zıddı. Terakkiyat-ı hazıraya muvafık surette maişet ve içtima: Cihan-ı medeniyet. İttihad-ı medeniyet her milletin bir müşahhas misal-i zîhayatıdır ki lisanı edebiyatıdır. O cihetle edebiyatsız millet dilsiz insan kabilinden olur" 3. Kelime, Kamûs-ı Türkî* de de yer alır: "İlim, teknik, sanayi ve ticaretin nimetlerinden gerçek anlamda yararlanarak bolluk, rahatlık ve güvenlik içinde yaşayış" 4. Hüseyin Kâzim Kadri, kelimenin anlamını beyitlerle zenginleştirir: "Medeniyet. (...) Medenîlik, şehrîlik; maîşet-i medeniye; ilmin, sanayiin ve içtimaî tekâmüllerin saik olduğu tarz-ı hayat ve maîşet". Asr-ı medeniyet; cihan ve âlem-i medeniyet; medeniyet-i sâlife ve hâzıra... Medeniyyet gidiyor hep ileri Artıyor komşuların bilgileri * Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi 1 Sanatın doğuşuna dair çeşitli görüşler vardır: Suut Kemal Yetkin, Estetik ve Ana Sorunları, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1979, s ; Herbert Read, Sanat ve Toplum, Çev. Selçuk Mülayim, Ümran Yayınları, Ankara 1981, s.8-28; Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul 1994, s Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, Tab-ı Cedid, Mahmut Bey Matbaası, Dersaadet 1306/1890, s. 1325; Lehçe-i Osman'ı günümüz alfabesiyle de basılmıştır: Hazırlayan: Recep Toparlı, T.D. K. Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s Muallim Naci, Lugat-ı Naci, İstanbul 1317/1900, s Ş. Sami, Kamûs-ı Türkî, Dersaadet, 1317/1900, s Kamııs-ı Türkî, günümüz alfabesiyle de basılmıştır: Temel Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Mertol Tulum ve diğerleri, Tercüman Gazetesi Yayınları, İstanbul 1991, s. 843.

2 896 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU İsmail Safa Medeniyyet garaz-ı nefsânî Bedeviyyet maraz-ı rûhârıî Yeni Şehirli Avnî Medeniyyet ne diyorsun bilmem Medeniyyet yaşamaktır sersem Abdülhak Hamit Bey Dûr idim sadme-i cemiyyetten Medeniyyet denilen nikbetten Abdülhak Hamit Bey İcrâ-yı adle hasr ile subh u mesâsını Kimlerdi vaz'eden medeniyytin esâsını Abdükhak Hamit Bey 5 Medeniyet kelimesi Türkçe Sözlük'te uygarlık kelimesiyle karşılanır ve şöyle açıklanır:"l. Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik. 2. Bir ülkenin, bir toplumun, maddî ve manevî varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet" 6. Sözlükbilimcüerimizin yanında pek çok düşünür ve bilginimiz de medeniyet kavramı üzerinde düşünmüş, onu açıklamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Celâl Nuri ( ) bunlardan birisidir. O, medeniyeti önce "sınaî" ( = teknik ) ve "hakîki" olmak üzere ikiye ayırır 7 : ' Teknik medeniyet Medeniyet Hakîki medeniyet Teknik medeniyet, bilimin her alandaki verilerinden yararlanarak yapılan ve günlük hayatı kolaylaştıran âletlerin bütünüdür. Sapan, pulluk ve traktör... gibi gittikçe gelişen ve ziraatta kullanılan âletlerden tutunuz da ulaşım, eğitim, sağlık, iletişim ve savunmaya varıncaya kadar modern bir toplumun hemen her alanda kullandığı bütün yeni âletler birer medeniyet ürünüdür. Günlük hayatı kolaylaştıran ve çalışma hayatında üretimi arttıran bu teknik âletleri, bugün, en çok üreten ve kullanan ülkeler, kabul etmeliyiz ki, Avrupa ülkeleridir. Oralarda birey, aile, toplum ve çalışma hayatını düzen ve intizama sokan teknolojidir. Teknoloji, Avrupa ülkelerinde sanki âletten oluşan yapay bir dünya yaratmış ve insanlar bu yapay dünyada insan sıcaklığından uzak âletler ağı içinde yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Medeniyeti, teknolojinin ürettiği günlük hayatı kolaylaştıran âletlerin kullanılması şeklinde anlayan bir kimseye göre en ileri medeniyet, kuşkusuz, bugünkü Batı medeniyeti olacaktır; ancak öncelikle âlete dayanan bu medeniyet, Avrupa insanına, hele gençlerine mutluluk getirmemiştir. Sevgi, şefkat, aile, yardımlaşma... gibi manevi değerler bugün Batı toplumlarında büyük bir aşınmaya uğramıştır. Bunun en inandırıcı göstergesi, Avrupa hukukunda "hüküm galip gelenindir" kuralının uygulanmasıdır. Bugün Batı toplumlarında özellikle gençler arasında alkol tüketmek, uyuşturucu kullanmak ve diğer kötü alışkanlıklar edinmek ürkütücü boyutlara ulaşmıştır 8. Hakîki medeniyet ise insanların ahlâkını güzelleştirmesi, huylarının soyluluk kazanması ve fikirlerinin yücelmesidir. Bu üstünlüklere sahip insanlarda birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve yardımlaşma duyguları gelişir; insanlar bulundukları yerlerde güvenli, huzur ve mutluluk içinde Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lügati, Dördüncü cilt, T. K. Y. İstanbul 1945, s Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Komisyon, Ankara 1998, S Celâl Nuri, İtühad-ı İslâm, İstanbul 1331/1913, s. 25. Batı toplumlarının durumunu gazetelere yansımış bir haberle örneklendirebiliriz. Bu haber bir dipnota sığmayacak kadar uzun olduğu için bildirimizin sonunda Ek olarak vermeyi uygun gördük.

3 KAHRAMANMARAŞSEMPOZYUMU 897 yaşarlar: "Hakîki medeniyet, bir millet ruhunun dışarıda görünmesidir. Ruh, hususuyla milletlerin ruhu istenildiği gibi, az bir zamanda, değişmez. Bir neslin ruhunun değişmesi bile bir milletin mahiyetinin değişmesine kâfi gelmez. Nesillerin, soyların mizaçları ve kalplerinin değişmesi lâzımdır. Bahis konusu olan hakîki medeniyet, geleneğin, tarihin, asırlarca sürmüş alışkanlıkların, iklimin ve daha başka yüz binlerce etkenin toplamıdır. Binaenaleyh onun terkiyle diğerinin hemen ödünç alınması mümkün değildir". Celâl Nuri'nin yanında, Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu, Erol Güngör ve Sezai Karakoç da medeniyetin ne olduğu üzerinde görüş bildirmiş bilim ve düşünce adamlarımızdır. Biz burada onların düşüncelerini çözümlemeyecek; ancak medeniyet ile edebiyat arasındaki ilişki üzerinde duracağız.yukarıdan beri medeniyet üzerine söylediklerimizi şöyle toparlayabiliriz: Medeniyet, kelime olarak "medine" kökünden gelir: Medine > medenî > medeniyet "Medine" şehir, ondan türeyen "medenî" kelimesi şehirli demektir. "Medeniyet" ise şehirlilik anlamına gelir. Kelimenin bu sözlük anlamını şöyle geliştirebiliriz: Şehir, köye göre, kuşkusuz, daha büyük, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanıdır. Şehirde ı.laşım, sağlık, eğitim ve eğlence imkânları daha boldur. Bütün bunların sonucu olarak şehirde hayat daha rahattır. Bunu insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran âletlerin şehirlerde, köylere göre, daha çok olması sağlar. Üstelik bilim ve teknolojinin ilerlemesine uygun olarak zamanla bu âletler daha da artar. Şehirde aynı âletlerden yararlanan insanlar arasında zamanla bir tanışıklık, yakınlık, yardımlaşma ve kaynaşma meydan gelir. Bütün bunlar şehirde yaşayan insanlar arasında bir takım ortak duyma, düşünme ve davranış kalıpları meydana getirir. Yüzyıllarca devam eden bu ortak duyma, düşünme ve davranış kalıpları, o şehir, belde ve ülkenin ortak değerlerini, kültürünü ve medeniyetini oluşturur. Bu ortak değerleri, dil, tarih, ahlâk, hukuk, iktisat, siyaset, akıl ve bilim olarak sıralayabiliriz. Bir milletin mensup olduğu medeniyet işte bu ortak değerlerin üzerinde yükselir. Edebiyatın medeniyeti oluşturan unsurlar arasındaki yeri Medeniyet, az yukarıda adlarını verdiğimiz unsurlardan oluşan ahenkli bir bütündür. Görüldüğü gibi dil de bunlardan biridir; ancak dilin bir ayrıcalığı vardır. Bu ayrıcalık, dilin ait olduğu medeniyetin bir ifade vasıtası olmasıdır. Bir medeniyet, ancak dili ve edebiyatı vasıtasıyla satırlara ve sayfalara geçirilebilir. Daha da önemlisi, medeniyetin ortak değerleri, bu eserler vasıtasıyla sonraki nesillere ulaştırılabilir. Eski çağlardaki medeniyetlerden, ancak edebiyatları olanlar günümüze kadar gelebilmişlerdir. Örneğin Atina, Roma ve Mısır medeniyetlerini biz bugün edebiyatları sayesinde tanıyabiliyoruz. Edebiyatları olmayan medeniyetleri ise, örneğin Akad, Hitit ve Sümerleri, sadece adlarıyla bilebiliyoruz. Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantının en açık görüldüğü bilim dalı edebiyat tarihidir. Bizde edebiyat tarihi, yirminci yüzyıla gelinceye kadar "tezkirecilik tarzı"nda ele alınmıştır. Tezkirecilik tarzı, tek tek şairlerin ele alınması, hayat hikâyelerinin anlatılması ve eserlerinden örnekler seçilmesi esasına dayanıyordu 9. İlk kez Mehmet Fuat Köprülü, bu anlayışı terk edip medeniyet ile edebiyat arasında bağlantı kurmuş ve edebiyat tarihinin, ait olduğu milletin medeniyet tarihinin bir kolu olduğunu ifade etmiştir: "Edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin - daha açık ifadeyle medeniyet tarihinin - en mühim bir kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği, fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem mahsullerini tetkik ile onun manevî hayatını, gerçekte olduğu gibi tasvire çalışır. Bir 9 Tezkireler ve tezkirecilik tarzı hakkında bkz. Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1973, s

4 898 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU milletin edebiyatı, millî ruhu ve millî hayatı göstermek için en samimi bir ayna sayılabilir. "Bir millet hayatı nasıl görüyor? Nasıl düşünüyor? Nasıl hissediyor?" Biz bunu en doğru ve canlı olarak o milletin fikir ve kalem mahsullerinde bulabiliriz. Şu halde edebiyat tarihi, bir milletin manevî ve maddî gelişmesini edebî eserlerin menşuru arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir" 10. Her milletin, yüzyıllarca süren ortak hayatlarının sonucu olarak oluşturduğu dil, tarih, iktisat, hukuk, ahlâk, bediiyat/estetik ve siyaset gibi kurumları vardır. Edebiyat ile bu kurumlar arasındaki bağlantılar o kadar açıktır ki Köprülü, "bu hususta izaha"ta bile lüzum görmediğini söyledikten sonra şöyle devam eder: "Geçmiş zamanlara ait bir "edebî eser"i lâyıkıyla ve - tarihî manasıyla - anlamak için, evvela o devrin umumi hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve kâinat hakkında nasıl telâkkiler beslediklerini öğrenmemiz gerekir. Demek oluyor ki edebiyat tarihi, bir milletin coğrafî çevresini, din, hukuk, ahlâk, iktisat, bediiyat, gibi müesseselerini ve siyasî hayatını umumî heyetiyle gösteren "Medeniyet tarihi"nin - yahut umumî ve yaygın manasıyla - "Tarih"in çerçevesi içinde tetkik olunmalıdır"". Mehmet Fuat Köprülü, medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıları göz önünde bulundurarak "edebiyat tarihinin büyük devrelere taksiminde, tarihî icaplara riayet zarurîdir" dedikten sonra edebiyat tarihimizi üç döneme a>ırır: İslâmiyet'ten evvel Türk edebiyatı, İslâm medeniyeti tesiri altında Türk edebiyatı, Avrupa medeniyeti tesiri altında Türk edebiyatı. Birbirinden tamamen ayrı ve çok bariz seciyelere malik olan bu üç büyük devrede, çeşitli lehçeler edebiyatlarını, ayrı ayrı ve "takvimî" bir sıra takip ederek gelişme tarihlerine göre" 12 açıklar. Bu üç dönemde medeniyetimizin değişmesiyle edebiyat eserlerimizin de değiştiğine dair bilgileri her üç dönemden seçeceğimiz birer örnek eserle somutlaştırabiliriz. Örneğin birinci döneme ait bir eser olan Orhun Abideleri'nm başında "Besmele" yoktur' 3. İkinci dönem ait ola Dede Korkut Kitabı'mn başında ise vardır 14. Üçüncü dönemde basılan Şinasi'nin Müntehabât ı Eş'âr'ında da "Besmele" yoktur 15. Hemen belirtelim ki bu farklar söz konusu kitapları elimize aldığımızda okumaya başlarken ilk anda görebileceğimiz somut farklardır. Okuyucu, eserleri okumaya devam edip ilerledikçe bu farkların kelime, kavram ve düşünce boyutlarına doğru derinleştiğini ve ait oldukları medeniyetlerin değerlerini kendi kavramlarıyla anlattıklarını görecektir. Mehmet Kaplan daha da ileri giderek Oğuz Kağan'dan Mustafa Reşit Paşa'ya gelinceye kadar Türk kültürü ve medeniyetinin bütün devirlerinde medeniyetin değişmesiyle ortaya çıkan yeni tipleri ( alp tipi, gazi tipi, veli tipi, yeni aydın tipi ) metinlere dayalı olarak incelemiştir 16. Cumhuriyet döneminde Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Agâh Sırrı Levend, Mustafa Nihat Özön, Vasfı Mahir Kocatürk ve daha başkaları Türk edebiyatını medeniyetimizle ilintilendirerek çeşitli düzeylerde incelemişlerdir. 10 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul 1980, s M. Fuat Köprülü, a., g., e., s. 1,2. 12 M. Fuat Köprülü, a., g., e., s Orhun Abideleri, Hazırlayan: Muharrenm Ergin, MEB Devlet Kitapları. İstanbul Eser, Ön Söz'den sonra, sayfa l'de Kül Tigin Abidesi, Güney Cephesi başlıklarıyla başlar. 14 Dede Korkut Kitabı, Hazırlayan: Muharrem Ergin, MEB. Devlet kitapları, İstanbul Eser, Ön Söz'den sonra sayfa l'de "Besmele" ile başlar. 15 Şinasi'nin ölümünden sonra Ebüzziya, onun şiirlerini bastırmıştır: Divan-ı Şinasi, Matbaa-i Ebüzziya, Kostantiniye, 1310/1894. Eser, sayfa 4'te Tahmîd'le başlamakladır. 16 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 19985, s

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 899 Medeniyet ile edebiyat arasındaki bağlantıya yeni bir bakış Cumhuriyetin kurulmasıyla ülkemizde yepyeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde dil, edebiyat ve sanat başta olmak üzere toplumumuzun hemen her alanında ve kurumunda köklü devrimler yapılmış ve dönüşümler yaşanmıştır. Cumhuriyetimizin tek partili dönemi, devrimlerin ve dönüşümlerin yerleştirilmesi çabalarıyla geçmiştir. Çok partili döneme gelindiğinde Batı'yla münasebetler derinleşmiş, hem hukuksal, hem kurumsal bir çerçeve kazanmaya başlamıştır. Türkiye, 1951 yılında NATO'ya girmiş, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortak olmak için resmen başvurmuştur. Türkiye, tercihini öteden beri zaten Batı'dan yana yapmış olmakla beraber, bu dönemde bu tercih, güvenlik, askerlik, iktisat alanlarının yanında eğitim, kültür, sanat ve medeniyetin pek çok alanını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir Anayasası'nın edebiyatçı, düşünür ve bilim adamlarımıza getirdiği serbestlik ortamında, Batı, Batı medeniyeti, Batılılaşma, kültür, medeniyet ve medeniyet değiştirmesi gibi kavramlar yeniden düşünülmeye ve sorgulanmaya başlanmıştır. Bu kavramlar ve benzerleri, edebiyat ve düşünce tarihimizin Tanzimat, Servet-i Fünun, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemleri boyunca tanıdığı ve tartıştığı kavramlardır; ancak çok partili dönemde, hele 1961 Anayasası'nın sağladığı serbestlik ortamında bu tartışmalara modern zamanların bilgi, kültür ve sanat kazanımlarıyia yerli düşünür ve sanatçılarımız da katılmışlardır. Bunlardan birisi de Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat Dergisi çizgisinden gelen Mehmet Akif İnan'dır. Mehmet Akif İnan, daha öğrencilik yıllarında Türkiye'nin bu gerçeğini görmüş, kendisini bilgi ve düşünce bakımından donanımlı kılmaya başlamıştır: "1950'den itibaren Türkiye'nin girmiş bulunduğu değişme süreci herkesin üzerinde de etkili oluyordu. Yavaş yavaş fikri ve siyasî bir uyanma dönemi başlamıştı. Aydın ve halk üstünden korkuyu, çekingenliği atıyordu. Çok partili hayat, insanlarımızı değişik fikirleri savunmaya, inançlarını konuşabilmeye biraz imkân vermişti. Farklı dergiler, gazeteler çıkıyordu. Ben okumayı seven bir aileden geldiğim için bu yayınları izliyordum. Çevremin ve ailemin muhafazakâr oluşu, kişiliğimde değerini almıştı. Bu kişiliğin üzerine yayınlar da eklenmeye başlayınca, daha sosyal bir alana doğru yol alıyordum. Benim gibi olan sınıf arkadaşlarım vardı. Birbirimizi etkiliyorduk. Hepimizde okuma tutkusu vardı. Doğu'nun, Batı'nın Türkçe'ye çevrilmiş belli başlılarını hızla deviriyordum. En sıkışık günlerimde bile altı yedi saat verebiliyordum okumaya. Tatil günlerinde bu bazen on saati geçiyordu. Bir yanda yazma hevesim başlamıştı" 17. Mehmet Akif İnan'da başlayan bu yazma hevesi, ilk meyvesini 1972 yılında Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı esriyle vermiştir. Bu eserinde edebiyat, medeniyet, medeniyet değişmesi, Tanzimat, Eski Edebiyat, Yeni Edebiyat, edebiyatımızın gelişmesi ve son durumuna dair özgün düşünceler öne sürmektedir. Biz burada edebiyat, medeniyet ve bunlar arasındaki bağlantılar üzerinde duracağız. Mehmet Akif İnan, toplumumuzda fikir hayatını hep edebiyat adamlarının temsil ettiği saptamasını yaptıktan sonra, edebiyat ve düşünce tarihimizde ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının kurucu ve yayıcılarının hep edebiyatçılar ve sanatçılar olduğunu söyler. Bu gelenek yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Buna göre ülkemizde edebiyat "entellektüel hayatın aynası"dır âdeta. Bunun sebebi edebiyatın içinde gizlidir: "Edebiyat malzemesini çağından devşirerek kendini kurar ve bunu yaparken dün'le de ilgisini sürdürür ve geleceğe uzanır. Gövdesi çağında, bir eli geçmişte, öteki eli gelecektedir edebiyatın. Geçmişle ilgisini koparamaz çünkü, çağı ile ilgilidir ve çağı ise geçmişin normal bir uzantısıdır; onun üstüne katlanmıştır. Toplum hayatı bir bütündür; dünü, bugünü ve yarını ile kesintisiz bir akış içindedir. Kesinti olamaz, çünkü yaşanılmaktadır. Millet hayatında kesinti, o milletin bütün varlığıyla tamamen yok olması, tarihten silinmesi ile mümkündür ki o da imkânsız Halime Kahraman, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleriyle M. Akif İnan, Bitirme Ödevi, Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edirne 1993, s. 2.

6 900 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Geçmiş ile ilgisini kesmiş bir edebiyat, çağı ile de alâkasını koparmış demektir. Yani çağdaş da değildir, muallaktadır, gayr-i beşeridir ve edebiyat olmak niteliğinden yoksundur kısacası" 18. Edebiyat madem çağın ve toplumun aynasıdır, öyleyse toplumdaki düşünceleri, eylemleri ve bütün çatışmaları bu aynada görmek mümkündür. On dokuzuncu yüzyıldan bu yana oluşan Yeni Türk Edebiyatı aynasında görünen hakim özellik "siyasef'tir. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'le başlayan edebiyat neslinin eserlerinde görülen "hareket, siyaset ve arayış", Servet-i Fünun döneminde bir duraklama geçirdikten sonra Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde bir yanda, geçmişte bizi güçlü yapan yerli değerleri benimseyen, onları yenileştiren edebiyatçılar nesli, bir yanda da gücü ve itibarı dışarıda arayan bir edebiyat nesli, eserlerini "Türk edebiyatının kubbesi altında" vermeye devam etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde çok partili siyaset hayatının ve 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlük ortamında öteden beri süre gelen Batı'yla bütünleşme gayretleri, günlük hayatı da etkileyerek hukuk çerçevesi kazanmaya başlayınca, az yukarıda da söylediğimiz gibi, Batı, Batı medeniyeti, kültür ve medeniyet değişmesi... gibi kavramlar, yeniden ele alınmaya ve sorgulanmaya başlandı. Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı kitap, işte bu kavramlarla ilgili yeniden başlayan tartışmalara yeni bir katkıdır. Onun yeniliği en çok medeniyet kavramına getirdiği özgün açıklamada görülmektedir. Mehmet Akif İnan'a göre medeniyet, bir milleti diğerlerinden farklı kılan, onun kendine özgü olan özellikleridir. Bu özellikler bir tek kaynaktan birden bire çıkmış değildir. Bu özellikler, o milletin inanışlarına, ırkına, coğrafyasına ve yüzyıllardan beri birlikte yaşadığı toplumsal olaylarına dayalıdır. Medeniyeti, iki temel üzerinde yükselen bir yapı olarak düşündüğümüzde onun temellerini ve bu temeller üzerinde oluşan unsurlarını şöyle gösterebiliriz: Medeniyet Müzik Kültür Tarih Edebiyat Dil Din Zevk Mutfak Bediiyat Mimarlık Folklor Sanat Irk Mehmet Akif İnan'a göre medeniyet yapısının iki temeli vardır. Bunlardan birincisi "din"dir. Bizim medeniyetimizin temelindeki din, İslâm'dır. İslâm'ın kaynağı "vahiy"dir. Dinsel inanışlar, günlük hayatta özgür davranışların kökenidir. Dinsel inanış ve davranışların kökeninde Tann'ya, yani bir birey olarak insanın kendi zatının dışında yüce bir varlığa "şükran duygusu" vardır. Bu duygu, insanın kalbinde yaratıcıyı, giderek yarattıklarını da içine alan ve gittikçe genişleyen bir "sevgi halesi" meydana getirir. Bu "sevgi halesi", başka insanları, hayvanları, doğayı ve bütün yaratıkları kapsayarak yakınlaşma, tanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve bütünleşme kavramlarını da içine alır. Yunus Emre'nin, Yetmiş iki millete kurban ol âşıksan Tâ âşıklar safında imam olasın sâdık 19 Beyti de bu düşüncenin edebiyat diliyle bir anlatımıdır. Buna göre az yukarıda Celâl Nuri'nin de hakiki medeniyet dediği asıl medeniyetin temeli dindir. Tarihin akışı da bu görüşü doğrulamaktadır. Kendisine özgü bir imparatorluk ve medeniyet kuran Roma, yüzyıllarca süren 18 Mehmet Akif İnan, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, Edebiyat Dergisi Yayınlan, Ankara 1972, s Yunus Emre Divanı, Hazırlayan: Faruk K. Timurtaş, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1972, s. 8.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 901 Barbarların hücumlarından kurtulamayarak sonunda yıkılmıştır; ancak biz bugün o medeniyetin edebiyatı ve kalıntıları sayesinde varlığından haberdar olabiliyoruz; fakat onu yıkan Barbarların medeniyetleri yoktur. Bunun sebebi Barbarların dinden mahrum olmalarıdır: "Büyük sanatlar ancak büyük dinlere dayanan, mabedi ve mabudu tanıyan büyük medeniyetlerin meyvesidir" 20. Dini olmayanın medeniyeti de, sanatı da olamaz. İnan'a göre medeniyetin ikinci temeli "ırk"tır. Irk, kalıtım yoluyla nesilden nesle geçen ortak biyolojik ve fizyolojik özelliklere sahip insan topluluklarıdır. Bunlar ortak biyolojik ve fizyolojik özelliklerinin yanında yüzyıllarca aynı coğrafya ve iklim şartlarında yaşamış olmalarının kendilerine kazandırdığı dil, gelenek ve ülkü birliği gibi daha başka bağlarla da birbirlerine bağlanmış insan topluluklarıdır. Modern zamanlara gelindiğinde bu topluluklar birer "millet" olarak karşımıza çıkmışlardır. Medeniyetlerin kuruluşunda dinin yanında ırkların, dolayısıyla milletlerin de önemli rolleri olmuştur. Milletler, ortak din temeline dayalı medeniyete "millî hususiyetleri'nin damgasını vurmuşlardır. Örneğin İslâm medeniyetinin kaynağı, ortak İslâm inanışları olmakla beraber, her Müslüman millet, bu inanışlardan yola çıkarak hem sivil, hem dinsel mimarlık yapılarında kendi "millî hususiyetlerine uygun bir tarz ve üslup geliştirmiştir. Bu "hususîlik" yalnız mimarlıkta değil, dil, edebiyat, müzik, folklor, resim ve heykeltıraşlık gibi güzel sanatların diğer dallarında da görülür. Bu tarihsel kanıtlar, İslâm'ın kendi dairesine giren milletlerin "ırkî özellikleri"ni yok etmediğini, yok etmediği bir yana, İnan'a göre, onların bir sisteme bağlı olarak gelişmesine" yardımcı bile olduğunu gösterir 21. İslâm inanışlarına ve milletimizin özelliklerine dayalı olarak oluşturduğumuz medeniyet değerlerimizi, on dokuzuncu yüzyıldan bu yana, bir yana bırakıp başka bir medeniyetin, bizimkinden bambaşka temeller üzerinde yükselen Batı medeniyetinin çekim alanına girmiş bulunuyoruz. "Tanzimat'la yalnız bir düzen değişikliği gelmemekte aynı zamanda bu düzenin medeniyeti de birlikte idhal edilmekte idi. Aslında bir milletin devlet düzeni, mensubu olduğu medeniyet dünyasının bir tezahürüdür ve millîdir". Günlük hayatı kolaylaştıran teknik âletleri üretmenin yollarını gece-gündüz kendimiz arayacağımız yerde, on dokuzuncu yüzyıldan bu yana Batı medeniyetinin teknik âletlerini alıyor ve onları alırken medeniyet değerlerini de alıyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak değişiyoruz. Bu değişme "kültür ve medeniyet kimliği"mizin giderek aşınması ve zayıflaması şeklinde görülmektedir. Mehmet Akif İnan'a göre Türk aydınının asıl kuramsal sorunu "medeniyet sorunu"dur. Bu medeniyet değiştirme sorunu, Tanzimat'tan bu güne hikâye, roman, şiir ve tiyatro gibi edebiyat eserleri ile deneme, eleştirme, inceleme, araştırma gibi düşünce ve bilim eserlerine de konu edinilmektedir. Bunları topluca gözden geçirdiğimizde Türk aydınının bir bütün olarak medeniyet tercihini henüz yapamadığını görüyoruz. Biz Doğulu mu kalacağız? Batılı mı olacağız? Hangi medeniyete mensubuz? Doğu-İslâm medeniyetine mi, Batı Hristiyan medeniyetine mi? Günlük hayatı kolaylaştıran bütün teknolojik âletleri kendi medeniyet değerlerimize dayalı olarak kendimiz üretmenin yollarını mı aramalıyız, yoksa bunları Batı'dan hazır olarak mı almalıyız? Bu sorular, Cumhuriyet yönetiminin çok partili siyaset ve serbestlik ortamında Türk edebiyatının tartıştığı başlıca konular olmuştur. "Yirminci yüzyılın ikinci yarısında demokratikleşme çabaları ardından cılız da olsa bir aydın muhalefetinden söz etmek mümkün olmaya başlamıştır. "İkinci Yeni" ve sonrasında edebiyatçılar içindeki Batı karşıtlığı - modernite karşıtlığı - resmi söylemin donuklaştırdığı edebiyat dünyasına Remzi Oğuz Arık, Türk Sanatı, Dergâh yayınları, İstanbul 1975, s. 19 Bu konuda güncel bir açıklama için şu örneği verebiliriz: "İnsanların farklı etnik ve kültürel aidiyetlerinin bulunduğu tabiî ( yaratılış gereği ) bir gerçek olduğuna göre dinin bunu reddetmesi düşünülemez. Dinin reddettiği ırkçılık ( kavmiyet ), kendi kavmini, bu manada milletini, dine ve evrensel değerlere göre değil de sübjektif ve lıissî değerlendirmeye göre üstün bilmek, başkalarını hor görmek ve egoizme saparak "ötekilere" zulmetmek, hak ve hukuku çiğnemektir". Hayrettin Karaman, Yeni Şafak, 23 Nisan 2004, s. 2.

8 902 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU bir canlılık getir"miştir". Bu canlılık ortamında bazı aydınlarımız medeniyet tercihlerini edebiyat metinleriyle ortaya koymuşlardır. Mehmet Akif İnan bunlardan biridir: Anamı sorarsan büyük doğudur Batı ki sırtımda paslı bıçaktır 23. Ona göre Türk aydını kültürel kimliğini oluşturan medeniyet tercihini artık yapmalıdır; çünkü asıl iş o zaman başlayacaktır. Bu iş, kültürel kimliğimizi oluşturan bütün medeniyet değerlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre yeniden diriltmektir. Sonuç Medeniyet, insanların yaşadıkları topraklarda mensup oldukları din ve milletlerinin hususiyetlerine dayalı olarak tarihin akışı boyunca vücuda getirdikleri âletlerin bütünüdür. Bu âletlerin yanında dil, edebiyat, sanat ve insan beyninin ürettiği diğer bilim dalları da medeniyetin unsurları arasındadır. Bütün bunlar o milletin "hayat tarzı"nı belirler. Edebiyatın bunların arasındaki yeri, ait olduğu medeniyetin bir anlatım vasıtası olmasıdır. Edebiyat, daha geniş anlatımla, sanat, mensubu olduğu medeniyetin nasıl vücuda geldiğini, insanların günlük hayatlarım nasıl anlamlı hale getirdiğini, güzelleştirdiğini ve bir düzene koyduğunu anlatır. Türk milletinin mensup olduğu medeniyet, Doğu-İslâm medeniyetidir. İslâm medeniyetinin kaynağı "vahiy"dir. Türkler, bin yıldan beri, Anadolu ile Balkanlarda bu kaynağa ve millî hususiyetlerine dayalı bir aile ve devlet düzeni kurmuşlardır. Yine bunlara dayalı olarak başta eğitim ve hukuk olmak üzere toplumun bütün kurumlarını vücuda getirmişlerdir. On dokuzuncu yüzyıla kadar ortaya konulan edebiyat eserlerimiz, bütün bunların bir bakıma toplamı demek olan medeniyetimizin ifadesi olan edebiyat eserleridir. Bu yüzyıldan itibaren Türk milletinin yöneticileri, kendi medeniyetimizin unsurlarını tarihin akışına uygun olarak yenilemeleri gerekirken, Batı medeniyetinin hazır gelişmiş unsurlarını almayı tercih etmişlerdir. Bu tercih, zamanla bir kültür ve medeniyet değişimini kapsayacak kadar genişlemiştir. Cumhuriyet döneminde çok partili siyaset hayatına geçildikten sonra 1961 Anayasası'nın sağladığı serbestlik ortamında kültür ve medeniyet değiştirme olayı, aydınlar ve edebiyatçılar arasında yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamaya katılanlardan biri de Mehmet Akif İnan'dır. Ona göre, Batılılaşma, bizim medeniyet bütünlüğümüzü bozmuştur. Tutulması uygun olan yol, medeniyetimizi oluşturan bütün unsurları tarihin akışına uygun olarak yenilemek ve diriltmektir. Edebiyatın ve sanatın görevi, bu yenilenme ve diriltme bilincini daima gündemde tutmaktır Ertuğrul Taşlı, Mehmet Akif İnan 'in Denemeleri ve Denemeciliği, Bitirme Ödevi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü, Edirne 2001, s. 3. Akif İnan, hicret. Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara 1974, s. 80.

9 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 903 EK Batı batakta Avrupa'nın medeni insanı aileyi reddediyor, mutluluğu haplarda, teselliyi alkol ve uyuşturucuda, sevgiyi hayvanlarda arıyor. En iyimser hesaplar Türkiye'nin 10 yıl sonra Avrupa Birliği'ne gireceği yönünde... Ancak bu on yıllık süre içinde ne Avrupa bildiğimiz Avrupa olacak ne de Türkiye yerinde sayacak. Genç, dinamik, birçok sorunlarını aşmış bir Türkiye, karşısında yaşlı ve sapıtmış bir AB bulacak. Yapılan tüm araştırmalar ve bunun sonucu ortaya çıkan istatistikler, Avrupa medeniyetinin çürüdüğünü bütün çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Ölçüyü kaçıran Batı'nın insanı, aileyi reddediyor, mutluluğu haplarda, teselliyi alkol ve uyuşturucuda, sevgiyi hayvanlarda arıyor. Dünyanın bu örnek kıtası topyekun cinnet halinde felâkete sürükleniyor. Avrupa hastaneleri, alkol bağımlısı gençler ve alkolün neden olduğu hastalıktan dolayı bünyesi iflas eden her yaştaki insanlarla dolu. Mahkemeler de yine en yoğun mesaisini, alkol nedeniyle işlenen suçlara ayırıyor. Ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmişliğe rağmen AB ülkelerindeki suç oranı Türkiye'yi solluyor. Araştırmalar, nüfusuna göre Avrupa'nın en az cinayet işlenen ülkesinin Türkiye olduğunu gösteriyor. Su gibi alkol tüketiyorlar Datamonitor Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre İngiliz kızlarının Avrupa'nın en çok içki içen gençleri olduğu bildirildi. Nerdeyse her İngiliz genci günlük bir litre içki tüketiyor. İngiltere'deki yaş arasındaki kızların yıllık içki tüketimi 203 litreye denk geliyor. Kadınların üçte ikisi sürekli alkol alıyor. Alman kızları yılda kişi başına 189 litre, Hollandalı kızlar ise 107 litre içki tüketiyor. Erkeklerin alkol bağımlılığı ise kadınların çok çok ötesinde. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu ve AİDS'in geçmiş yıllara oranla her geçen sene katlanarak büyümesi asıl büyük tehlikeyi oluşturuyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 2001'de bir gece önce olanları hatıdayamayacak kadar çok içtiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2003'te yüzde 60'lara tırmandığı bildiriliyor. Ülkedeki akıl hastalarının yüzde 95'ini de alkol bağımlısı kişiler oluşturuyor. Mutluluk haplarda İngiltere'de ruh sağlığı hekimleri, İngiliz toplumunun artık mutluluğu ilaçlarla koruyan bir toplum haline geldiğine dikkat çektiler. Uzmanlar, 1993'te 10.8 milyon kutu depresyon ilacı reçetesi yazarken, 2002'de bu sayının 26.6 milyon kutuya çıktığı bildirildi. Doktorlar bu ilaçların özellikle gençlerde intihar eğilimini arttırdığını söylediler. Fransa'da ise durum İngiltere'dekinden farklı değil. Bu ülkede hastanelere müracaat eden kadın hastaların yüzde yirmisinin ve erkek hastaların yüzde 60'nın alkol bağımlısı olduğu belirlendi. Fransa sağlık Bakanlığı'nın alkol tüketiminin felâkete yol açacak derecede ürkütücü olduğunu açıkladı. Çocuklar evlilik dışı Bebeklerle çocuklarda görülen hastalıkların da yüzde ellisinin, nedeninin anne-babanın alkol kullanması olduğu belirlendi. Fransa adliyesinin giderlerinin yüzde 60'nın alkol oluşturuyor. Fransa bütçesinin her yıl hastane, tımarhane gibi mekânlarda alkolün neden olduğu problemler nedeniyle ödemek zorunda kaldığı meblağ 325 milyar frankı buluyor. Devletin küçük bir yansıması sayılan aile müessesesinin yok olması Avrupa'nın geleceğini karartan en Önemli etkenler arasında sayılıyor. AB'de çocukların yüzde 28'i evlilik dışı dünyaya

10 904 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU geliyor. AB ülkelerinde 1970'te çocukların yüzde 6'sı evlilik dışı iken hızlı ahlâkî çöküş nedeniyle bu oran 2002'de yüzde 30' çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, gençler arasında evlenme oranı giderek düşüyor. Kuzey Avrupa'da evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerin oranı yüzde 53 ile 70 'e kadar yükseliyor. İsveç'te çocukların yüzde 56'sı, Danimarka, Fransa, Finlandiya ve İngiltere'de yüzde 40'ı ve Belçika'da yüzde 20'si evlilik dışı dünyaya geliyor. İngiltere'de bir kadın bir yılda ortalama 6 erkekle birlikte oluyor. Çocuk yerine köpek Köpek ve kediye duyulan sevgi ise Batı'da bazı ailelerde cinnet noktasına varmış durumdadır. Sadece Londra'da 700 bin köpek yaşıyor. Almanya'da toplam 6.2 milyon ev kedisi beslenirken, köpeklerin sayısı 5.1 milyonu buluyor. Medeni insan (!) hayvanlarla birlikte yiyor, onlarla aynı yatağı ve evi paylaşıyor. Aileyi yıkan Avrupalı, çocuk sevgisini kedi-köpeğe yansıtarak gidermeye çalışıyor. Kedi ve köpeklerin barınak, yiyecek ve temizlik ihtiyaçlarının ötesinde, onlara insanüstü bir ihtimam gösteriliyor. Piyasada 475 değişik kedi kitabının bulunması sektörün ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Almanya'daki kedilere bir yılda 1.2 milyar Euro harcanıyor. Bir Alman'ın 15 yıl boyunca kedisine yaptığı masrafla, bir Türk vatandaşı ev sahibi olabiliyor. Medeni dünyanın çağdaş insanı (!), hayvanlara gösterdiği sevgi ve ilginin yarısını yoksullara ve kendi hemcinsleine göstermiyor. AİDS'tiler ordusu AİDS özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde artıyor. Raporlar, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'da AİDS vakalarındaki artışın rekor düzeye çıktığını belirtiyor. 2002'de Balkanlar'daki AIDS'liler ordusuna 250 bin kişinin daha katıldığı ve Avrupa'nın güneydoğusundaki AIDS'li sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı vurgulanıyor. Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da ise virüs baş döndürücü bir hızla yayılıyor. İngiltere Tabipler Birliği ( British Medical Association)'nin yayın organı İngiliz Tıp Bülteni ( British Medical Journal )'de yayınlanan yeni bir araştırma ise Avrupa kıtasındaki AİDS oranının son beş yılda beşte bir oranında arttığını gösterdi. Türkiye'de ilk defa 1985'te teşhis edilen AİDS, 2003 haziran ayı resmi verilere göre bin 601 kişiye ulaştı. Türkiye'deki AİDS hastası sayısının, 7-8 yıl sonra 10 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Her bir Avrupa ülkesinde AIDS'li sayısı yüz binleri gösterirken, Türkiye'de bu rakam 1500 olarak belirlendi. Ankara AİDS Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Arman'in ortaya koyduğu rakamlar ise, dünyanın nasıl bir AİDS tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bugüne kadar AİDS'ten 22 milyon 500bin kişinin öldüğünü belirten Arman, dünyada dakikada 11 kişinin AİDS'e yakalandığını, 40 milyon kişinin ise HİV virüsü taşıdığını ifade ediyor. Yuvalar yıkılıyor AB genelinde her üç evlilikten biri boşanmayla sonuçlanırken, nikâh sayısı sürekli düşüyor. AB'de evliliklerin 1960'lı yıllarda yüzde 14'ü boşanmayla sonuçlanırken, 1990'lı yıllarda bu oran yüzde 35'i buldu. En fazla boşanma görülen ülkelerin Belçika ( yüzde 50'den fazla), İsveç (yüzde 50 ), Finlandiya 8 yüzde 49 ), İngiltere ( yüzde 45 ) ve Danimarka (yüzde 41 ) olduğu belirtiliyor. Belçika Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) verilerine göre, ülkede geçen yıl 40 bin 400 çift evlendi, 30 bin 600 çift boşandı. İstatistikler, son beş yılda ise evlilik oranının yüzde 20 azaldığı, boşanmaların yüzde 30 arttığını gösteriyor. Hüsranla sonuçlanan evlilik oranının yüzde 60'a ulaştığı ortaya çıktı. Çetin Özcan, Türkiye gazetesi, , s. 8.

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P.

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P. Ziya GÖKALP Türkçülüğün Esasları E.P. BİRİNCİ BÖLÜM - TÜRKÇÜLÜĞÜN ÖZÜ 1 - TÜRKÇÜLÜN TARİHİ Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa'da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bulardan birincisi

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır.

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır. 4.Sınıf Türk Dili Ders Notlari TÜRK DİLİ Atatürk'ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun

Detaylı

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 ÖNSÖZ Ülkemiz % 2,5 gibi hızlı bir nüfus artış hızı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kişi başına refah düzeyinin artırılabilmesi için nüfus plânlamasmm önemi ve gerekliliğini

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

NE GETİRECEK? BÜYÜKŞEHİR MUĞLA YA ZORLU BİR YOL HİKAYESİ: YILMAZ GÜNEY KOS ADASI NDA BİR ÇEŞME VAR! OSMANLI ŞEHRİ ÜNAL TÜRKEŞ IN GEZİ PARKI

NE GETİRECEK? BÜYÜKŞEHİR MUĞLA YA ZORLU BİR YOL HİKAYESİ: YILMAZ GÜNEY KOS ADASI NDA BİR ÇEŞME VAR! OSMANLI ŞEHRİ ÜNAL TÜRKEŞ IN GEZİ PARKI Büyüyen Türkiye, Değişen Muğla www.muglabulteni.com Sayı 1 Ekim - Kasım - Aralık 2013 ÜCRETSİZDİR Turgut CANSEVER OSMANLI ŞEHRİ Dilek KARATAŞ ZORLU BİR YOL HİKAYESİ: YILMAZ GÜNEY 06 10 Prof.Dr. Namık AÇIKGÖZ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling ÜÇ AYLIK KÜLTÜR ve SANAT DERGİSİ Yıl : 16/ SAYI63 İZZETPAŞA VAKFI ADINA SAHİBİ ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİHAT ERİŞ Genel Yayın Yönetmeni NAZIM PAYAM Tashih MAHMUT BAHAR Röportaj Yrd. Doç. Dr. TANER NAMLI

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI 1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK Dr. Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Aile Ekonomisi Anabilim Dalı ANKARA,

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER. Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir.

TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER. Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir. TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir. Prof. Dr. Refik Turan: Kültür ve medeniyet toplumsal gelişimin en yüksek olgusudur.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKiz MART ÜNivERSiTESi

ÇANAKKALE ONSEKiz MART ÜNivERSiTESi ÇANAKKALE ONSEKiz MART ÜNivERSiTESi EGİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EGİTİMİ BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ EGİTİMİ ANABİLİM DAlı (Uluslararası) ıv. DiL, YAZıN VE DEYişBiLiM SEMPOZYUMU BiLDiRiLERi ÇANAKKALE 17-19 HAZiRAN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı