TÜRK YE N N NÜKLEER RÖNESANS I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE N N NÜKLEER RÖNESANS I"

Transkript

1 TÜRK YE N N NÜKLEER RÖNESANS I L. Tufan ERDO AN Petrol-Jeoloji Yük. Müh. A. NÜKLEER ENERJ ALDATMACASI: 2004 y l içerisinde ETKB, Türkiye de enerji çeflitlili i ad alt nda, yeniden nükleer enerji santrallar n gündeme getirdi. Hem de bir de il, tam üç adet yapacaklar n söyleyerek. ktidar, daha da ileri giderek, AB üyeli i hayali için, baflta en büyük çatlak seslerden Fransa y susturmak için nükleer enerji konusunda çeflitli ön anlaflmalar da imzalad. Ayn olay, Rusya da da tekrarland. A an n eli tutulmaz! Nükleer santrallar konusunda söylenecek çok fley var. Biz bunlardan baz lar n s - ralayaca z: 1. Ölü Teknoloji:Nükleer enerji, Fransa hariç geliflmifl tüm bat ülkelerinde art k "ölü teknoloji"olarak an lmaya baflland. Sözkonusu ülkeler, özellikle Çernobil felaketinden sonra, mevcut santrallar n n güvenlik sistemlerini yeniden gözden geçirdiklerinde, inan lmaz sorunlar n yafland n, s ks k meydana gelen kazalar n gizlendi ini ve tüm mevcut reaktörlerin bir flekilde yeni Çernobil'ler olmaya aday oldu unu gördüler. Birço unda al nmas gerekli tedbirlerin çok masrafl olmas nedeni ile bu santrallar teker teker kapanmaya baflland. 2. Çekirdek Erime Olas l :Uluslararas Atom Enerjisi Ajans (IAEA) taraf ndan geçen y l aç kland na göre, dünyada her 2,5 y lda bir reaktör çekirde i erimesi olay gerçekleflme olas l var. Kanada'da Ontario Devlet Elektrik Planlama Komisyonu (OR- CEPP), Kanada'da bir CANDU reaktöründe çekirdek erimesi olas l n n 15'de 1 oldu- unu ilan ediyor. Bu oran, zarda düflefl atma ihtimalinden çok yüksek! Kanada Ontario'da birçok CANDU tipi reaktör kapat lmakta. 3. Kapat lan Santrallar: Son y llarda, ABD'de birçok nükleer enerji santral, emniyet tedbirleri ve yaflanan kritik sorunlar nedeni ile, ya geçici süre ile durduruldu, ya da tümüyle kapat ld. Örne in, k sa bir süre önce, yap m tamamlanm fl olmas na ra men Shoreham reaktörü, iflletim masraflar n n çok yüksek olaca görüflü ile kapat ld. talya'da referandumla faal haldeki üç reaktör kapand. Avusturya'da inflaat tamamlanan ve çal flmaya haz r nükleer enerji santral, halk n iste i ile faaliyete geçemeden kapanmak zorunda kald. Kanada'da birçok reaktör, yine emniyet gerekçesi ile kapand, kapan yor. Fransa hariç 14 OECD ülkesi nükleer program n durdurdu. Buna karfl n 10 Do u Avrupa ülkesi, Slovenyahariç, eski nükleer enerji programlar na -paralar ve bat l destekçileri yetti ince- aynen devam ediyorlar ve yenileri için de seferberler. 4. Bat n n Nükleer Çifte Standard :Ken - di ülkelerinde nükleer enerji santrallar n kapatan, programlar n durduran bat l ül - kelerin iflsiz kalan flirketleri, hükümetleri - nin de maddi, politik destekleri ile, geliflmekte olan ülkelere tezgâh açt lar. Halâ, özellikle halk n görüfllerine önem vermeyen antidemokratik iktidarlar n yerleflti i ülkelerde kendilerine pazar bulabiliyorlar. Ge

2 rek Kanada (CANDU), gerek Amerika(Westinghouse) ve gerekse AB ülkeleri, bu alçakça ikiyüzlülü ün ve cinayetin bafl aktörleri olmaktan hiç utanç duymuyorlar. AB'nin PHARE ve TACIS gibi komiteleri, nükleer emniyet ad alt nda, gerikalm fl antidemokratik yönetimli ülkelerde nükleer enerjiyi teflvik ediyor; Pakistan ve Hindistan'da bozuk sistemleri geçici tedbirlerle bir süre daha idare edebilir hale getiriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni Ortado u petrol pazar ndan uzaklaflt rmak için o ülkede nükleer santral yap m na büyük paralar ay r yorlar. Alman Siemens, Frans z Electricite de France arac l ile, halklara ra men Rusya'da yeni yeni kötü teknolojili nükleer santrallar n yap - m nda bayraktarl k yap yorlar. Yine flirketleri arac l ile Italyan, Frans z, Alman, Isveç, ngiliz, Kanada, ABD h ü k ü m e t l e r i, Iran'da reaktör infla ediyor; Türkiye'yi mahvedecek nükleer santral ihalelerine giriyor. 5. Pahal Teknoloji:En önemli nükleer reaktör yap mc s Amerikan Westinghouse bugüne dek ABD'de toplam 54 reaktör kurdu. Bunlar, ortalama %432 oran nda bütçelerini aflt lar ve yine ortalama 5,3 y l gecik - me ile tamamlanabildiler. Westinghouse bu konuda bir de rekorun sahibi: sonuncu reaktörleri olan Watts Bar I, tam 23 y l gecikme ve %1.100 bütçe afl m (toplam 7 milyar dolar) ile sonuçland! Avrupa'n n nükleer devi Electricite de France flu anda dünyan n en büyük borçlu flirketi. Firman n 1999 y l borç toplam tam 30 milyar dolar. Bu rakam tek bir firman n yapabilece i en büyük borç olarak tarihe geçti. Bunun oluflmas nda, hem nükleer santrallar n kuruluflunda yaflanan bütçe aflmalar ve süre afl mlar, hem de üretilen enerjinin kolay sat lamayacak kadar pahal olmas. Kuruluflu problemli olan nükleer enerji santrallar n n sökümü çok daha problemli. HABERbülteni 89 Y llar alan bu ifllemlerin maliyeti, en az ndan kurulufl masraf kadar oluyor. Dünya ortalamas olarak, sökülen bir santral n maliyetinin en az 3 milyar dolar oldu u hesaplan yor. 7. Elektrik Fiyatlar : Üretim masraflar aç s ndan da nükleer santrallar, hiç de palavras yap ld gibi ucuz de il! Do al gaz çevirim santrallar ndaki 3,4 cent/kw.saat lik üretim masraf na karfl l k (biz bunu da cent e ç kartmay baflard k!), rüzgar enerjisinin kw.saat i 5 cent i, nükleer reaktörünkü ise 9 cent i buluyor! 8. At k Sorunu:Di er bir safsata da, nehirlere, göllere, denizlere boflalt lan so utma sular n n sadece birkaç saniye radyoak - tif kalabildi i ve akabinde tümüyle ar nm fl, tehlikesiz oldu u masal! Sözkonusu so ut - ma sular, do al alanlara boflalmadan önce, reaktör ve yüzlerce metrelik borulardan-ge çiyor. Bu sular, tüm bunlardan geçerken, ister-istemez reaktörden ve borular n kendisinden radyoaktif kurflun, krom, kobalt parçac klar da al yor içine. Bunlar n radyoaktifli i de tabii y llarca sürüyor! Yani sular n birlikte getirdi i radyoaktif toz, bu sular n boflald nehir, göl ve denizleri, hiç de söylendi i gibi tertemiz b rakm yor; tam aksine, insanlara düflük radyoaktiviteyi uzun zaman alma f rsat veriyor! Uranyum at klar n tafl yan treni koruyan Alman polisi, bu trende sadece 50 kilometreseyahat edebiliyor; bu süre içerisinde bir insan n kald rabilece i maksimum radyasyona maruz kald klar saptan yor! Ve tüm bunlar "zarars z"(!!) santrallar n etkileri. Patlayanlar nkini ise Ukrayna ve Karadeniz halklar na sormakta fayda var! 9. Köhne Teknoloji:Nükleer teknoloji ve nükleer enerji santrallar her nekadar yüksek teknoloji ürünü gibi gösterilirlerse de, 89

3 asl nda, son y ld r hiçbir ciddi geliflim 50 yafl alt kad nlarda meme kanseri o l m a m fl. Atomu parçalama yöntemi, miktar kontroldan ç kacak kadar artt. 1945'te uygulanandan hiç farkl de il. Çok Ba fl kl k sistemini do rudan etkileyen s k yinelenen ayn tür kazalara karfl bile Stronsiyum yüzünden A I D S vakalar patlad. yeterli teknoloji üretmekten uzak bir teknolojinin bugüne dek ayakta kalabilmifl olmas Bir nükleer reaktörde aras bile tüyler ürpertici! Afla daki tablo, kimyasal üretilmekte. Bunlar gaz, s v ve nükleer enerjiye bir zamanlar milyarlarca kat haldeler. Kat lar, yeniden kazan m dolar yat ran bir bat ülkesinin, bu köhne teknolojiden nas l ümidini kesti ini göstermesi aç s ndan çok çarp c d r. Buyurun size ABD deki nükleer rönesans : amaçl kurtar l yor. Gazlardan pek az, kat hale dönüflebilme özellikleri nedeniyle bekletiliyor. Geri kalan tüm gazlar ve s v lar, do aya, atmosphere sal n yor. Bu vurdumduymazl n nedeni, bu s v ve gazlar n, ülkelerin hiçbir bilimsel dayana olmadan ABD DE AR-GE HARCAMALARI ($/1000kW-enerji) kabul ettikleri insan sa l na zararl olmayan radyasyon miktarlar nda olmalar. Hal- Nükleer Enerji + Kömür 0,05 Petrol 0,58 Do al Gaz 0,41 buki art k flüphe götürmeyecek flekilde ispatlanm flt r ki, kanser ve di er sa l k so- Rüzgâr Enerjisi 4.769,00 Günefl Enerjisi ,00 runlar n n oluflmamas için zarars z bir radyasyon miktar yoktur (Ontario Eyalet Yönetimi Günefl enerjisi için harcanan 17 bin dolar l k araflt rma-gelifltirme paras na karfl - l k, nükleer ve kömüre toplam 5 cent! Bu Direktifi, Kanada; Skeet, J. 1994, Nuclear Radiation and Human Health: Corrupting the Gene Pool). durumun yafland bat ülkesinde fluras da aç kça biliniyor ki, enerji tasarrufuna ve kullan m etkinli i tedbirlerine harcanan her 1 dolar, nükleere harcanan her 1 dolar'dan 7 kat fazla enerji tasarrufu sa l yor. Yani, Unutulmamal d r ki, ICRP (International Comm. of Radiation Protection), Uranyum madenlerinde çal flan iflçiler için 1931 y l nda y lda 73 rem lik radyasyonu normal say - birileri tercihini çoktan göstermifl de anla - yordu y l na gelindi inde ICRP bu yan yok! miktar 2 rem e düflürmek zorunda kald. Halk için 1977 de 0,5 rem i normal sayan 10. Stronsiyum Sezyum yodin:nükleer lobicilere göre, nükleer enerji d fl nda ICRP, 1990 da bunu da 0,1 rem e düflürdü. Sözün özü, radyasyon konusunda asla bir tüm enerji kaynaklar radyoaktif at k ç kart yor; insanlar öldürüyor. Ancak, atom s n r verilebilmesi söz konusu de il (Gofman, enerjisinin insan sa l na musallat edildi i J. W., 1990, Radiation-Induced Can y l ndan günümüze de in, özellikle cer from Low-Dose Exposure). nsan için zarars z nükleer enerji santrallar n n kurulu olduk - radyasyon miktar, tabii ki s f rd r! lar alanlarda: Stronsiyum-90 özellikleri bak m ndan Çocuklar n difl ve kemiklerinde, asla Kalsiyum a benzer. Bu nedenle vücut taraf ndan bulunmamas gereken Stronsiyum--90, Kalsiyum zannedilerek emilir; difller- kaslar nda Sezyum-137 ve tiroidlerindeise de ve kemiklerde depolan r. Yiyecek ve içeceklerle yodin-131 bulunmaya baflland. vücuda giren Stronsiyum-90 n 90 90

4 %70-80 i vücuttan d flar at l r. %20-30 u kemiklerde birikir. %1 civar ndaki bölümü ise, kan dolafl m na kar fl r; kemik ilikleri ve yumuflak dokulara girer (UN Environmental Protection Agency, nsan vücudunda depoland klar yerlerde yüksek enerjili elektron, ya da beta partikülleri emisyonu ile hücreleri öldürür ve mütasyonlara neden olur. Kemik iliklerinde ba - fl kl k sistemi ve kan hücreleri üredi inden, Stronsiyum-90 kan kanseri, gö üs ve pros - tat kanseri ile ba fl kl k sistemi bozukluk - lar na ve dolay s ile A DS hastal na yol a ç a r (www.iacenter.org; blackhole.on.ca; Wiesen, B.; Gould, J. M., Deadly Deceit ve The Enemy Within adl kitaplar ). Ayr ca, hormonlar, pankreas, tiroid bezlerini, üreme organlar n ve merkezi sinir sisteminide tahrip eder. Hormonal dengelerin bozulmas ve merkezi sinir sisteminin tahrip olmas sonucunda, obesite, yüksek tansiyon, kalp hastal klar, ast m, fleker hastal ve felçlerede neden olur. Vücutta nöronlar, kalsiyum iyonlar göndererek iletiflimde bulunurlar. Stronsiyum- 90, vücuda Kalsiyum u taklit ederek g i r d i i için, yayd yüksek enerjili elektronlar ve triyum-90 a dönüfltü ünde ortaya ç kan çok yüksek radyoaktivite (Stronsiyum-90 dan %500 daha fazla) ve beta fl n yay m sayesinde nöronlar tahrip ederek, beynin zarar görmesini ve beynin prefrontal korteksinin etkilenmesi sonucunda da otizm, dawn sendromu, konsentrasyon bozukluklar, ö renme yetene inin yok olmas, intihar ve cinayet e ilimlerinin ortaya ç kmas n sa lar (Sternglass, E., Radiation Public Health Project, 8 Kas m 2003: N u c s / / S t r o n t i u m ). Az dozajda radyasyon yayan Stronsiyum- 90 ile uzun süreli temas, k sa süreli yüksek dozajla temastan çok daha tehlikeli ve öldürücü. Reaktörlerin kontrolsuz olarak, genelde paslanan so utma suyu borular ve valfler arac l yla havaya ve suya kar flt rd düflük dozlu radyoaktif maddelerin yaratt - tahribat n, bir ABD Devlet Kuruluflu olan ICRP (Int. Comm. Of Radiation Protection: taraf ndan belirtilenden kat daha yüksekoldu u, ECRR (European Comm. on Radiation Risk: Ocak 2003 tarihli raporu ile ortaya konmufltur. WISE/NIRS Nuclear Monitor un 16 May s 2003 tarihli raporunda, incelenen 4 Florida nükleer santral ndan uzaklaflt kça toprak, hava ve sudaki Stronsiyum-90, Sezyum-137 ve yodin-131 miktarlar n n azald klar saptanm flt r. Her y l 100 ton nükleer at k üreten tek bir nükleer reaktör, rutin olarak bu maddeleri havaya ve suya b rak - makta. Konu bu kadar hassasken, ABD yi do al olarak bir kenara b rak rsak, insan, di er kurulufllar n ne yapt n merak etmeden geçemiyor. kisi de birer Birleflmifl Milletler kuruluflu olan Dünya Sa l k Teflkilat (WHO) ile Uluslararas Atom Enerjisi Ajans (IAEA) aras nda yap lan ve halen yürürlükte olan bir anlaflma (Resolution WHA 12-40, 28 May s 1959), bu konudaki duyars zl, hainli i ortaya koymaya yeter. Bu anlaflmaya göre, kurumlardan biri, di erinin ilgi alan ndaki konularda herhangi bir program ya da faaliyet yapacak ise, mutlaka di erine dan flacak ve onun görüflüne göre faaliyetinde de ifliklik yapacak. Yani, Dünya Sa l k Teflkilat, WHO, Atom Enerji Ajans n n (IAEA) onay vermedi i sürece radyasyonun sa l a zararlar konusunda araflt rma yapamayacak (Grossman, K., 22 A ustos 2002, East Hampton Star)! lginçtir; Çernobil faciasondan sonra da, yay lan radyasyo

5 nun çevre sa l üzerindeki etkileri WHO taraf ndan de il, IAEA taraf ndan araflt r lm fl idi. Pekiyi, bu konuda Avrupa Birli i ne yap - yor? Tabii ki son derece laubali ve vurdumduymaz davran yor! Bir AB kuruluflu olan EURATOM un 96/29 say l Avrupa Birli i Direktifi, düflük seviyeli nükleer at klar aras nda bulunan makine, cam, metal kaplar, giyecek ve beton gibi malzemelerin, evlerde kullan lmak üzere yeniden kazan m na izin veriyor! 11. Rutin flletim S ras ndaki Zararlar : Radyasyon s z nt s için nükleer santrallarda illa bir kaza olmas flart de il! Reaktörün normal günlük çal flma düzeni içerisinde insan ve çevre sa l na son derece zararl radyasyon do aya rutin olarak verilmekte. K sacas, bir nükleer santral n sorunsuz çal flmas s ras nda da insanlar, do ay inan lmaz flekilde zehirliyor (Nuclear Information and Resource Service, Washington, USA: Nas l m? 1. Uluslararas standartlar, bir nükleer santral n rutin çal flmas s ras nda havaya, suya ve topra a verdi i radyoaktiviteyi normal kabul ediyor. Özellikle Çernobil felaketinden anlafl lm flt r ki, her insan n radyasyona tahammül s n r farkl d rve çok düflük (izin verilen) radyasyon miktarlar bir çok insan, geri dönüflü olmayacak flekilde zehirlemektedir. 2. Radyoaktivitenin ölçüm birimi küri dir. Tek bir reaktörün çekirde inde yak - lafl k 16 milyar küri lik bir radyoaktivite -bu lunmaktad r. Bu, Hiroflima ya at lan atom bombas n n en az kat d r Reaktörlerdeki yak t çubuklar, kilometrelerce borular, tanklar ve valfler her zaman s zd rabilir. Mekanik bir sorun ya da insan hatas da buna neden olabilir. Reaktör eskidikçe, tüm bu parçalar da eskir ve s z nt miktarlar, kaç n lmaz olarak artar. 4. Valflerin ve borular n harap olmamas için, her zaman reaktör merkezinden belli bir miktar radyoaktif su, bilinçli flekilde, çekilir. Bunlar, basit flekilde filtre edildikten sonra, bir miktar so utma suyuna eklenir, bir k sm da d flar ya, çevreye at l r. 5. Tipik bir MW l k bas nçl su reaktörü (so utma kuleli), so utma ifli için dakikada litrenehir, göl ya da deniz suyu kullan r. Bu su, 80 km uzunlu- unda borulardan geçer. Suyun, her dakika litresi geldi i nehir, göl veya denize dönerken, geri kalan litresi de buhar olarak atmosfere at l r. So utma suyu kulesi olmayan MW l k bir reaktörün çok daha fazla suya gereksinimi vard r. Bu miktar, dakikada 2 milyar litreye kadar ç kabilir. Do aya at lan suyun ve buhar n radyoaktivite ile ne kadar kirlendi ini ve bu kirlilik miktar n n insan ve do aya nas l zarar verdi ini kimse bilmemektedir. 6. Baz radyoaktif füzyon gazlar, reaktörün so utma suyundan ç kart l p, günlerce tanklarda muhafaza edilir. Daha sonra bunlar filtreli bacalardan at l rlar. Bu gazlardan bir k sm, bekletildikleri tanklardan santral binalar na s zarlar ve periyodik havaland rmalar s ras nda, çok erken atmosfere b rak l rlar. Havaya kar flan bu gazlar, sadece atmosferi de il, topra ve suyu da kirletirler. 7. Bir nükleer santral n rutin operasyonlar s ras nda d flar ç kan radyoaktivite miktar ölçülmez veya rapor edilmez. Kald ki, bir çok küçük kazalar ve bunlar n yüzünden do aya s zan radyoaktivite miktarlar da ço u kez aç klanmaz. 8. Radyoaktif hidrojen (trityum) ve asil gazlardan (kripton, zenon, vb) oluflan baz 92

6 reaktör yan ürünleri için sa l kl ve ekono Reaktörlerin radyoaktif yan ürünle- pek ço u, çok uzun süreler çevreye mik bir filtreleme ve denetim teknolojisi - herinden nüz gelifltirilmifl de ildir. Baz s v lar ve gazlar, k sa ömürlü radyoaktif elementlerin parçalanmas için tanklarda bekletilirler. radyoaktif partikül ve fl n yaymay sürdürürler. Radyoaktif bir madde, yar -ömrünün en az 10 kat bir süre içerisinde radyasyon Bunlar n aras nda, bu kadar süre içerisinde yaymaya devam eder. Örne in, iyodinyok olmayacak kadar uzun yar -ömürleri olanlar da, di erleri ile birlikte do aya at l r. 129 un yar -ömrü 16 milyon y l, teknetyum- 99 un 211 bin y l, plutonyum-239 un ise 24 bin y ld r! Zenon-135 gaz, yar -ömrünü tamamlad nda sezyum-135 e dönüflür. Bu yeni oluflum, yani sezyum-135 in yar -ömrü 2,3 milyon y ld r! 9. Devletler, kural olarak, izin verilen miktarda radyoaktivite içeren sular n do aya at lmas na ses ç kartmazlar. Reaktörlerdeki detektörler de bu izin verilen seviyenin üstü için kalibre edilirler. zin verilen miktar, asla zarars z miktar demek de ildir! 10. Denetim kurullar, reaktör iflletmelerinin sundu u raporlara ve yine bunlar n yapt bilgisayar simülasyonlar na dayanarak denetimlerini yaparlar. Dolay s ile, çevresel etkilerin önemli bir bölümü gerçek -de il, sanald r. 11. Reaktör yak t üretimi aflamalar n n her birinden havaya, suya ve topra a veri - len radyoaktif at klar n miktarlar asla -bi linmez.bu yak t üretimi operasyonlar içerisinde, uranyum madeni iflletmeleri, cevher k rma tesisleri, kimyasal çevrim, cevher zenginlefltirme ve yak t üretim iflletmeleri bulunur. Bunlara bir de nükleer santral n kendisini, radyoaktif at k toplama alanlar - n, havuzlar n, at k varillerini ekledi inizde, bu büyük sistemin çevreye verdi i zarar hesaplaman n olana yoktur. 12. Özellikle özellefltirmeler yüzünden artan ekonomik bask lar, masraflar n k s l - mas n da beraberinde getiriyor. lk k s nt kalemleri de, tabii üretim zinciri halkalar nda de il, denetim ve emniyet ifllemlerinde bulunuyor. Yani iflletmeci, üretimi yavafllatmamak için, emniyet iflini ihmal edebiliyor. Tüm dünyada bunun örnekleri çok bol Düflük seviyeli radyasyonlar n, canl - lar n dokular nda, hücrelerinde ve DNA lar ile bir çok yaflamsal moleküllerinde hücre ölümleri (apoptosis), genetik mütasyonlar, kanserler, do um bozukluklar ve üreme, ba fl kl l k ve endokrin sistemi dengesizlik - lerineneden olduklar, art k bilimsel olarak tart fl lamayacak flekilde kan tlanm flt r. B. SONUÇ OLARAK: Nükleer enerji konusunda bir elefltiri getirildi inde al nacak en klasik yan t, hayat nda nükleer enerji santral görmemifl olmakla suçlanmakt r. Bunun do ru olup olmad n tart flmak bile anlams zd r. Varolan gerçek, elefltiren kiflinin ço unlukla bir nükleer fizikçi ya da atom mühendisi vb. olmamas d r. Dolay s ile suçlama, kendi tutars zl içinde bir do ruyu da bar nd rmaktad r. Yap lacak ifl, bu suçlamay yapan piflman edecek yan t vermektir. Hem de, yine bu suçlamay yapan n büyük olas l kla, mesle i olmas na ra men bizzat kendisinin de herhangi bir nükleer santralda ciddi bir süre çal flmam fl olmas gerçe i de ortada iken. Unutmayal m; Türkiye de bir minyatür araflt rma modeli d fl nda henüz nükleer santral yoktur; olmamas için elimizden geleni yapaca m z da iyi bilinmelidir. 93

7 Yüksek ya oran olan besinlerin bana zararl oldu unu bilmem için g da mühendisi ya da uzman doktor olmama gerek var m d r? Yapaca m tek fley, gerekli kiflilere dan flmak, okumak, ö renmektir. K sacas, yumurtadan anlamak için tavuk olmaya gerek yoktur. Kald ki bozuk yumurtay tavuktan iyi anlayabilece imiz de unutulmamal d r. Bozuk yumurtay yedi imde zehirlenecek olmama, onu yumurtlayan n ald rmas n bekler misiniz? Nükleer enerji kepazeli ine karfl ç kmam z n nedeni, bir nükleer santral n planlamas, üretim flemas, ya da santral tasar mlar n yenilemek arzumuzdan kaynaklanmamaktad r. Niyetimiz, çok flükür alakam z olmayan bir meslek grubunun iflini elinden almak de ildir. Konu, bizzat kendi sa l - m zd r; gelece imizdir. Sa l m, gelece imi, halk m, ülkemi, çevremi risk alt na sokacak bir eylemi önlemek için çaba göstermekte olmam; yaflam kaynaklar m n yok edilmesini önlemeye çal flmam, s hhatimi bir meslek erbab n n sanat n icra etme arzusu ve merak için harcamak istememem anlay flla karfl lanmal d r. Konu mesleki beceriler de il; o becerilerin benim sa l ma koyaca ipotektir. O hakk da kimseye vermiyorum. Etraf m zda y llar y l olan biten radyasyon yay l mlar ndan dolay insanlar m z n vücutlar na kalsiyumu taklit ederek giren Stronsiyum-90, potasyum olarak giren Sezyum-137, iyot olarak giren yodin-131 konular ndan hiç bahsetmeyelim ki halk m z panik olmas n. Cehalet huzurdur; b rakal m halk m z kendi sa l konusunda bile cahil kals n ki, huzur içinde ve nedenini asla bilemeden ölüp gitsin. Siyasi kararlarla oluflan bir tren kazas n n ard ndan do rudan sorumlu olanlar, yine sorumlu olduklar trafik kazalar nda hergün daha fazla adam ölüyor dememifller miydi? Bu türden insanlara, 9-10 y l sonra vücudumuzdaki Stronsiyum-90, kendisinden 500 kat daha radyoaktif olan ve gama fl nlar da salabilen triyum-90 a dönüfltü ünde ne olmas n bekliyorsunuz? diye sorman n bir anlam yok tabii! Ülkemizde ciddi bir Stronsiyum- 90 taramas yap lmas n, bunu yapacak 94 94

8 alet-edevat n ülkemizde bulunmad n, önümüzdeki 9-10 y l içerisinde insan vücudundaki bu rezillikten kurtulmak için ciddi araflt rmalara girilmesinin yaflamsal önemi oldu unu bu türden insanlara söylemenin de gere i yok. Yani ifl bafla düflüyor, herzamanki gibi. Halk n bu konularda bilinçlenmesini sa lamak, taleplerini dile getirmek yurtseverlere düflüyor yine! Evet, ülkemiz zaten radyasyondan y llard r nasibini al yor. Gerek ABD ve gerekse Rusya daki atom bombas denemelerinin en yo un oldu u y llar olan aras Türkiye, Stronsiyum-90 kirlenmesinden en fazla etkilenen ülkeler aras ndayd. Birleflmifl Milletlerin bir kuruluflu olan UN SCEAR n 1969 da yay nlad afla daki harita bu gerçe i gözler önüne seriyor! 26 Nisan 1986 tarihinde oluflan Çernobil facias ndan 5 gün sonra bafllamak üzere ülkemizin radyasyondan ne kadar etkilendi ini de Alman Globus un haritalar ndan görebiliyoruz. Tüm Anadolu ve K br s da içine alan bir alan, daha sonra Do u Karadeniz ve Do u Anadolu ya kay yor. Zaman n akl yedi kar fl havada yetkilileri ne demifllerdi? Onlara göre Çernobil in radyasyon bulutlar bize kadar ulaflmam flt. Hem zaten biraz radyasyon Türklere iyi de gelir di. Bu utanmazca aç klamalar yapan sefiller, TV karfl s nda Karadeniz çay diye yabanc çaylar içip halk kand rmam fllar m yd? Ve y llard r yenmemesi gereken f nd klar yedirip, içilmemesi gereken çaylar halka içirmemifller miydi? Hiç merak etmeyelim; yine ayn s olur. E er becerebilip de ülkemizin bafl na birsürü nükleer santral belas n sarabilirlerse, ileride ç kmas nerede ise kesin olan felaketler karfl s nda da ayn vurdumduymazl k içerisinde olacaklar; utanmadan, s k lmadan. Ve insanlar m z yine eskiden oldu u gibi, bunlar n yakalar na sar l p hesap sormak yerine, kadere havale edecekler bafllar na gelenleri! 95 95

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Patates Yerken Bile Radyasyon Alıyoruz

Patates Yerken Bile Radyasyon Alıyoruz On5yirmi5.com Patates Yerken Bile Radyasyon Alıyoruz Radyasyon aslında yabancımız değil, evrenin ve hayatın bir parçası... Yayın Tarihi : 28 Mart 2011 Pazartesi (oluşturma : 5/29/2016) Japonya'daki deprem

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN

Nükleer Reaktörler. Özgür AYTAN Nükleer Reaktörler Özgür AYTAN Bu sunuda anlatılacak olanlar Fisyon Nedir? Nükleer Reaktörler Çalışma Prensipleri Dünyadaki Durum Neden Nükleer Reaktör? Dünyadaki Enerji Kaynakları Dünyadaki Enerji Projeksiyonu

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı